Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009"

Transkript

1 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte FS 6/2009 Tid: kl Til stede: Forfall: Heikki Holmås, Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Rolf Vestvik, Hamsa Mohamed (19:20), Marta Valdes Hanne Lyssand og Kaveh Ataei (referent) Ingunn Gjerstad og Anders Rindal Møtet satt med Heikki Holmås som møteleder. Sak 32/09 Godkjenning av protokoll fra FS 5/ Sak 33/09 Taleliste: Sak 34/09 Protokollen ble godkjent Den politiske situasjonen Heikki Holmås innleder Rolf Vestvik, Marta Valdés, Per Østvold, Randi Røvik, Audun Herning, Andreas Behring og Hanne Lyssand Oppsummering av LM LM ble diskutert, delvis på grunnlag av Andreas Behrings oppsummering Til: FS/AU Fra: Andreas Forsøk på oppsummering av Oslo SVs arbeid med landsmøtet 09 Oslo SV hadde den største delegasjonen på SVs landsmøte. 30 delegater fra fylket. I tillegg var sentralstyremedlemmer, landstyremedlemmer, statsekretærer, politiske rådgivere og stortingsrepresentantene våre der. Alt i alt var det omlag 35 med stemmerett fra Oslo SV på landsmøtet. Forberedelse Oslo SV hadde relativt store ambisjoner for å arbeide godt med landsmøteforberedelsene. Ansvaret for å samle og utarbeide innspill til arbeidsprogrammet ble lagt til «verden til venstre gruppa». Det kom en del forslag fra faglig nettverk og fra enkeltpersoner i gruppa som så ble behandlet av fylkesstyret. I tillegg hadde fylkesstyremedlemmer enkelte forslag. Fylkesstyret tok en vurdering av hvorvidt en ønsket å sende inn forslagene i Oslo SVs navn. De forslagene som ikke ble fremmet av

2 Oslo SV ble i hovedsak fremmet av enkeltpersonene som hadde foreslått dem. I tillegg ble rusgruppa bedt om å utarbeide forslag til programmet. Noen av forslagene derfra ble sendt inn som forslag fra Oslo SV og noen fra enkeltpersoner i den gruppa. Delegasjonen avholdt et møte før avreise. Møtet ble hovedsakelig brukt til en presentasjonsrunde og samtale om det praktiske rundt det å være delegat. Vi satt som målsetting å kunne arbeide litt sammen på toget til Bergen. Det viste seg å være svært vanskelig å få til i praksis. Ingunn var reiseleder på toget. Andreas Behring, som fungerte som delegasjonsleder, tok en runde med alle delegatene på toget for å kartlegge hva delegatene ønsket å si under debatten om den politiske situasjonen og for å oppfordre de som ønsket å si noe til å tegne seg. Oslo SV fikk i litt for liten grad til å lage en profil og forankre endringsforslagene til arbeidsprogrammet bredt og som Oslo SVs forslag som delegasjonen kjempet for på landsmøtet. Unntaket var forslaget om heroinassistert behandling som ble behandlet i representantskapet og som Oslo SV fikk gjennomslag for ønsket om å avvente konklusjonen til utredningen er ferdig. Arbeidet på landsmøtet Oslo SV hadde representanter i nesten alle komiteer på landsmøtet. Heikki Holmås ledet redaksjonskomiteen for arbeidsprogrammet, Marianne Borgen satt i redaksjonskomiteen for uttalelser og Olivia Salles satt i valgkomiteen. Under landsmøtet ble det avholdt tre delegasjonsmøter. Ett under middagen på torsdag, ett i lunsjen på fredag og ett i delegasjonstiden som var avsatt på lørdag etter at innstillingene fra komiteen var levert. Møterommet vi var tildelt var spisesalen, noe som gjorde det svært vanskelig å kommunisere på grunn av mye lyd fra andre landsmøtedelegater som spiste den første dagen. Beskjeder i delegasjonen ble gitt på SMS. Dette fungerte godt. Fordelingen av talekort var en utfordring fordi landsmøtet valgte å endre dagsorden slik at inntegningen og debattstarten ble flyttet frem og før vårt planlagte delegasjonsmøte for å fordele talekortene. Andreas Behring gikk en runde blant delegatene for å kartlegge hvem som ønsket å bruke sine egne kort og om de ønsket flere. Resultatet var at det var langt flere som ønsket seg talekort enn hva delegasjonen hadde tilgjengelig. Ingunn og Andreas forsøkte å fordele talekortene mest mulig rettferdig, samt ta vare på kjønnsbalansen og sikre at det var minoriteter på talerstolen fra Oslo SV. Gjennomgangen av innstillingene fra komiteene ble svært knapp i delegasjonen. Totalt hadde delegasjonen 50 minutter til rådighet for å gå igjennom alle innstillingene. Noe som resulterte i at delegasjonen verken rakk debatt eller en gjennomgang av de viktige temaene i arbeidsprogrammet. Vi fordelte kapitlene i arbeidsprogrammet hovedsakelig to og to. Dette er en arbeidsform som er effektiv, men vi fikk ikke foretatt gjennomgangene av alle. Til neste gang bør Oslo SV eventuelt vurdere å gjøre en slik fordeling på forhånd slik at noen tar ansvar for å forberede en slik gjennomgang til delegasjonen. Da slipper en å ha lesepause i delegasjonsmøtet. På grunn av en misforståelse kom delegasjonen for sent til minnetalene og det oppsto også en misforståelse som medførte at noen av delegasjonens medlemmer ikke fikk opprettholdt sine forslag, selv om det hadde vært mulig å gjøre det. Det er beklagelig. Oslo SV hadde mange talere på talerstolen på landsmøtet. Godt over halvparten hadde ordet i debatten om den politiske situasjonen og alle talekortene delegasjonen hadde samlet ble brukt. Dette bør vi være stolte av. Mediearbeidet Fordi Oslo SV i liten grad hadde forslag som det var enighet om å prioritere ble det ikke laget noen egen saksprofilering, men flere av lokallagene har vært i kontakt med sine lokalaviser og laget egne saker til dem. Nordre Aker SV gjorde i så måte en flott innsats. Om arrangementet Landsmøtet var spredt på flere hoteller. Oslo SV hadde hotellet lengst vekk fra landsmøtesalen og delegasjonen var også noe spredt mellom ulike hoteller. Tiden mellom togankomst og møtestart var

3 svært knapp slik at det ikke egentlig var tid til å sjekke inn på hotellet. Debatten om den politiske situasjonen var svært lang og varte til godt over halv ett. Det er lite ønskelig. Debattene om arbeidsprogrammet og den politiske situasjonen var svært fragmentert og var ikke systematisert. Dette er noe partiet bør vurdere. Talekortsystemet fungerte bedre enn den frie debatten i forhold til å begrense tidsbruken. Det var i praksis ikke satt av tid til delegasjonsmøter. Det var svært upraktisk for oslodelegasjonen. Ting vi kan gjøre lurere neste gang Sette av noe mer tid til å ha en god prosess på arbeidsprogrammet og uttalelsene slik at Oslo SV får fremmet flere felles saker som så godt som alle i delegasjonen er enige om å stå sammen om. Ha et litt lengre delegasjonsmøte før avreise for å gå igjennom forslagene som foreligger og bli enige om hva Oslodelegasjonen skal jobbe litt ekstra for. Bli enige om en profil i forkant av møtet og benytte muligheten til å profilere Oslo SV. I litt større grad ha avklart hvem som ønsker å si noe og om hva slik at dette kan koordineres bedre. Særlig i debatten med talekort. Alt i alt er det grunn til å være fornøyd med Oslo SVs innsats under landsmøtet og det var en god opplevelse for delegatene. Fylkessekretæren gjorde en god jobb i å tilrettelegge så langt det var mulig. Samtidig bør Oslo SV forberede neste landsmøte bedre. Taleliste: Sak 35/09 Rolf Vestvik, Hanne Lyssand, Randi Røvik, Audun Herning, Nora Fjelddalen, Andreas Behring, Heikki Holmås Grupper og nettverk Prosessen videre Notat fra Heikki Holmås NOTAT Til FS Fra Heikki 26. mars 2009 Fremdrift i forhold til Gruppene Representantskapsmøtet sendte saken om organisering av gruppene tilbake til fylkesstyret for fornyet gjennomgang. Forslag til vedtak og fremdriftsplan. 1) Før sommeren Vi sender fylkesstyrets utkast til fornyet høring i gruppene og inviterer en av AU-oppnevnt representant, sammen med kontaktperson for de enkelte gruppene til dialog om videre organisering. 2) Etter valget Fylkesstyrebehandling av fornyet forslag til organisering av gruppene 3) 2. rep.skap etter valget Vi legger opp til ny behandling av organisering av gruppene 4) Vi avviser inntil videre forslag til egne vedtekter og stemmerettsregler i de enkelte gruppene og gir beskjed til ELG om det

4 Henvendelse fra ELG Sendes til, og med kopi til Ingunn. Anniken Thorsen , Andreas Behring , I 2008 har ELGs virksomhet vært preget av splittelse. Ulike fraksjoner har møtt opp til bestemte møter for å delta i kampvoteringer. Personer med svak eller ingen tilknytning til SV og ELGs arbeid har møtt opp for å stemme Dette gjelder begge grupperinger og det har gått ut over vårt arbeid. Flertallet av de som tidligere var aktive i ELG uteblir i dag for møter. Enkeltpersoner svarer ikke på henvendelser fra ELG. Det er et behov for kriterier som sikrer at de som skal være med i ELG har deltatt på ELGs allmøter og i ELGs arbeid. ELG AU foreslår følgende betingelser for stemmerett samt at AU sørger for å kontrollere at disse betingelsene er oppfylt ved enhver avstemming: 1) bare de som er medlemmer av Oslo SV og de som har betalt kontingent skal ha stemmerett, 2) bare de som har deltatt på minst tre møter siste 12 måneder har stemmerett. 3) for å ha stemmerett må man delta i ELGs arbeid på ett eller annet felt. Dette klarjøres med de som vil jobbe i ELG. Videre foreslår vi at disse reglene innføres allerede i høst og snarest mulig. Ved å vente til våren og neste valg på ELG-AU legger vi bare opp til fortsatt mobilisering av personer med varierende tilknytning til ELG og SV. Nye medlemmer som har vært med på kampvoteringsmøter reagerer, og vi tror det kan være vanskelig å rekruttere folk og arbeide effektivt og langsiktig dersom det hele kanskje skal endevendes ved ELG- valget i Det blir vaskelig å ha den funksjonen som FS tiltenker ELG. Vi er klar over at Oslo SV har behov for å se gruppene under ett, men mener at det må kunnes gjøre unntak pga situasjonen i ELG i dag. De som vil være med, influere og utvikle ELGs arbeid må delta fra i dag av, ikke sitte som en ekstern gruppe som kan dukke opp ved bestemte avstemninger. AU i ELG I tillegg bad jeg i januar om tilgang til lister over nye medlemmer for å kunne tilby å jobbe i ELG. Jeg ønsket å starte med et av lagene, nemlig der Thorud var leder før og Esmaeil er nå. Jeg vil gjerne ha et svar på dette, men må innrømme at min tillit til FS har vært i fritt fall i de siste månedene. vennlig hilsen Ragnar AUs innstilling Reglene som foreslås av ELG er i strid med SV og Oslo SVs vedtekter og kan dermed ikke godkjennes. Gruppene anses som fora for diskusjon og politikkutvikling. Momentene i henvendelsen tas inn i FS arbeid med å utvikle nye retningslinjer og struktur for gruppene. Problemene henvendelsen tar opp er bl.a. grunnen til at FS fremmet forslag om endring av grupper og nettverk på sist rep.skap. Medlemslister leveres til lokallagsledere og andre på oppdrag fra FS. Andre, herunder også ELG, kan få informasjon ut til medlemmene ved å melde saker inn til Oslo SVs ukesbrev som sendes ut minst annenhver mandag. Eventuelle saker må være Oslo SV i hende senest søndagen før. Punkt 1, 2 og 3 i Heikki Holmås notat ble vedtatt AUs innstilling ble vedtatt Sak 36/09 Arbeidsrutiner for AU og FS AUs innstilling til nye arbeidsrutiner i Fylkesstyret og Arbeidsutvalget AU Møtes hver uke til fast tid (onsdag kl. 08:00) Innstiller på dagsorden og saker til FS-møtet uken etter

5 Møtetiden i AU begrenses til 1t. og 30 min. (09:30) Møtet starter presist uavhengig av oppmøte Godkjent dagsorden holdes Andre saker/temaer blir diskutert etter møtetidens utløp Dagsorden til AU settes opp av fylkessekretær Saker til dagsorden meldes inn senest to dager før (mandag) Innkalling med dagsorden sendes ut to dager før (mandag) Innkomne saker etter fristen tas opp under Eventuelt, eller utsettes til neste AU Møteleder og referent går gjennom møtenotatene umiddelbart etter møtet FS Møtes i henhold til vedtatt møteplan (utvalgte torsdager) Møtetiden i FS begrenses til 2t. og 30 min. (18:00-20:30) Møtet starter presist uavhengig av oppmøte Godkjent dagsorden holdes Andre saker/temaer blir diskutert etter møtetidens utløp Dagsorden i FS settes opp av fylkessekretær i samarbeid med AU Frist for innlevering av saker til FS er AU-møtet uken før (onsdagen før) Innkomne saker etter fristen tas opp under Eventuelt, eller utsettes til neste FS Innkalling til dagsorden sendes ut senest seks dager før (senest fredagen før) Møteleder og referent går gjennom møtenotatene etter møtet NB! Det i parentes er utfallet av rutinene basert på dagens ordning og ikke forslag til vedtak. AUs innstilling til ukebrevet Oslo SV-nytt Oslo SV sender ut Oslo SV-nytt til alle medlemmer med e-post hver mandag. E-posten skal inneholde aktuelle SV-saker, en oppsummering av det som skjer i kommende uke og eventuelle saker som Oslo SVs lokallag, grupper eller andre har meldt inn innen søndagen før. Alle innmeldte saker vurderes av partikontoret før de eventuelt sendes ut til medlemmene. AUs innstilling til nye arbeidsrutiner i Fylkesstyret ble vedtatt AU vedtar egne arbeidsrutiner AUs inntilling til ukebrevet Oslo SV-nytt ble vedtatt med endring. Ny tekst: Oslo SV sender ut Oslo SV-nytt til alle medlemmer med e-post minst annenhver mandag. E-posten skal inneholde aktuelle SV-saker, en oppsummering av det som skjer i kommende uke og eventuelle saker som Oslo SVs lokallag, grupper, medlemmer eller andre har meldt inn innen søndagen før. Alle innmeldte saker vurderes av partikontoret før de eventuelt sendes ut til medlemmene. Sak 37/09 Dato for valgkampseminarer Mars 26. Fylkesstyremøte (v) 29. Seminar for FS (f) April 2. Fylkesstyremøte (v) 16. Fylkesstyremøte (v) 21. Møte for FS og Bys. (f) 25. Seminar for FS og Bys (f) 30. Fylkesstyremøte (v) Mai 12. Rep.skap (v) 14. Fylkesstyremøte (v) 28. Fylkesstyremøte (v) Primo Valgkampseminar (f)

6 Juni 11. Fylkesstyremøte (v) Primo Valgkampseminar (f) Juli FERIE August 6. Fylkesstyremøte (v) 20. Fylkesstyremøte (v)? Valgkampåpning (f) September 3. Fylkesstyremøte (v) 14. VALG 17. Fylkesstyremøte (v) Oktober 8. Fylkesstyremøte (v) 29. Fylkesstyremøte (v) November 10. Rep.skap (v) 12. Fylkesstyremøte (v) 26. Fylkesstyremøte (v) Desember 10. Fylkesstyremøte (v) Januar 14. Fylkesstyremøte (v) 26. Rep.skap (v) 28. Fylkesstyremøte (v) Februar 4. Fylkesstyremøte (v) 11. Fylkesstyremøte (v) 25. Fylkesstyremøte (v) Mars Årsmøte (v)=vedtatt (f)=forslag 29. mars Seminar for Fylkesstyret 21. april Møte for Fylkesstyret og Bystyregruppen 7. mai Valgkampseminar juni Valgkampseminar Oslo SV arrangerer egen valgkampåpning i august. Dato fastsettes på et senere tidspunkt Sak 38/09 Fadderordningen 2009 Lokallag som skal fordeles Lokallagsleder Fadder fra FS Oslo SU Knut Haavard Kløvfjeld Gamle Oslo Hilde Maisey Grünerløkka Terje Larsen Sagene Jens Kihl St.Hanshaugen Kim-André Åsheim Frogner Erna Kahlbom Ullern Terje Farestveit Vestre Aker Dag Olav Sæther Nordre Aker Bernt Sverre Mehammer Bjerke Emaeil Akbari Grorud Ingrid Rødnes Flaengrenda Stovner Andreas Behring Alna Ingunn Gjerstad Østensjø Benjamin Endré Larsen Nordstrand Morten Schau Søndre Nordstrand Erlend Jonassen Gamle Blindern Olivia Salles Saken utsettes

7 Sak 39/09 Oslo SV-skolen 17. februar Miljø Andreas Behring 3. mars Rettferdighet Avlyst 17. mars SVs organisasjon Christer Gulbrandsen 31. mars Barn og unge 14. april Miljø Bård Lahn Oljeboring i Lofoten og Vesterålen 28. april Rettferdighet 12. mai SVs organisasjon Christer Gulbrandsen 26. mai Barn og unge Hanne Lyssand leder Oslo SV-skolen 28. april Audun Herning leder Oslo SV-skolen 26. mai Sak 40/09 Eventuelt

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer