Månedsrapport for september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for september 2016"

Transkript

1 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for store forventninger til flere rentemøter hos sentralbankene endte det uten renteendringer og med ginale tiltak. Sentralbankene har satt mye på hold og vil se an utviklingen i økonomiene før de handler. Den norske kronen har styrket seg etter uendrede renter fra Norges Bank Nyhetsstrøm makroindikatorer Norge Eurosonen USA USA Den 21. tember holdt som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) renten uendret på et nivå mellom 0,25-0,50 prosent (0,38 prosent). Sentralbanken sier argumentene for økning av rentene har styrket seg, men valgte likevel å vente for å se ytterligere bevis på at økonomien fortsetter å utvikle seg positivt. Arbeidskedet utvikler seg positivt, og inflasjonen ventes å ta seg opp. FED har justert ned anslaget på hvor den tror normalrenten skal være og vurderer derfor pengepolitikken til å være mindre ekspansiv enn før mnd rente i % I ust var inflasjonen 1,1 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl lave energipriser, men effekten av lav oljepris forventes å gradvis forsvinne i løpet av de neste månedene. Kjerneinflasjonen økte til 2,3 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har steget 5,0 prosent siste år, men det har vært fall i indeksen de siste månedene. Norge Europa USA Japan Arbeidskedet var litt svakere enn ventet i ust. Sysselsettingen steg med personer, mens de foregående månedene ble nedrevidert med Timelønnen og arbeidstiden viste også en litt svak utvikling. Arbeidsløsheten var uendret på 4,9 prosent. Dette er en utvalgsundersøkelse, og de to undersøkelsene kan derfor tidvis vise ulik utvikling. Dette er et noe svakere arbeidsked enn det FED kunne ønsket seg for å kunne heve

2 styringsrenten. Markedene priser inn 60 prosent sannsynlighet for en renteøkning i inneværende år. FED er kanskje mer på gli, men vil se an de kommende nøkkeltallene for aktiviteten i økonomien og arbeidskedet. Europa Den 8. tember holdt ECB (den europeiske sentralbanken) rentene uendret; reporenten på 0 prosent og innskuddsrenten på minus 0,40 prosent. Det var så små endringer i utsiktene for økonomien at det ikke var nødvendig med nye tiltak års rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidsledigheten for eurolandene var uendret på 10,1 prosent i ust. Ledigheten ligger på 4,2 prosent i Tyskland og 10,5 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 19,5 og 11,4 prosent. Ledigheten har falt med 1 prosentpoeng i løpet av Normal ledighet vil ligge et sted på 9-tallet (gjennomsnitt siste 20 år). Dette vil sannsynligvis nås i løpet av Veksten i pengemengden i euroområdet økte i ust til en årlig rate på 5,1 prosent. Husholdningenes kredittvekst økte svakt og er nå på 2,3 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 1,1 prosent. Prisveksten i tember viste en årsvekst på 0,4 prosent. Det er fallet i energiprisene som trekker inflasjonen ned. Kjerneinflasjonen er 0,8 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Markedene er delt i synet på ytterligere tiltak fra ECB i form at rentekutt og mer kvantitative lettelser. Signalene fra sentralbanken kan tyde på at ytterligere rentekutt kan sitte langt inne, men kjøp av obligasjoner kan bli forlenget. Norge Den 22. tember holdt som ventet Norges Bank styringsrenten uendret på 0,50 prosent, men økte rentebanen ginalt. Bunnen i rentebanen er løftet til 0,40 prosent. Beslutningen begrunnes med høyere inflasjon enn ventet, økt risiko for finansielle ubalanser og bedre vekstutsikter. Sentralbanken sier at det er mest sannsynlig at styringsrenten blir liggende på dagens nivå fremover. De fleste tror rentebunnen er nådd, men det er fortsatt 40 prosent sannsynlighet for ett kutt til 0,25 prosent. Årsaken til dette er først og fremst ønsket om å holde kronen svak. Veksten i konsumprisindeksen var i ust på 4,0 prosent på årsbasis, ned fra 4,4 prosent i i. Kjerneinflasjonen falt til 3,3 prosent, langt høyere enn Norges Banks anslag på 2,6 prosent. Fallet i prisene skyl lavere priser på flybilletter, mens matprisene var stabile og prisene på klær fortsatt stiger. I tember styrket kronen seg fra 9,28 til 8,97 mot euro og fra 112,90 til 109,15 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 900 millioner kroner pr. dag i ober. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,9 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen 100,700 personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB økte til 5,0 prosent. Dette er den høyeste målingen siden 1990-tallet. Det er nå en unormal høy forskjell på de to målingene. AKU får med seg en høyere ledighet blant unge. Dette kan være studenter som søker jobb, men ikke har meldt seg som arbeidsløse hos Nav. Dette forklarer noe av forskjellen, men ikke alt. Kredittveksten økte til 5,0 prosent i ust. Husholdningenes kredittvekst økte til en årsvekst på 6,1 prosent. Bedriftenes kredittvekst falt, og er

3 nå på 3,0 prosent. Veksten i detaljhandelen økte med 0,4 prosent i ust. Disse tallene er volatile, og vi ser derfor på den litt lengre trenden. Denne viser nå en svakere utvikling enn Norges Bank har anslått. Sesongjustert er årsveksten minus 1,0 prosent. Norges Banks rentebane viser fortsatt en liten sannsynlighet for rentekutt, men kedene tror rentebunnen er nådd. En kraftig styrkelse av kronen kan igjen åpne for muligheten for rentekutt. Vi tror sentralbanken vil holde renten uendret i en lengre periode, men utviklingen i kronen kan bli en joker fremover. Rentekedene Internasjonalt og Norge Rentene internasjonalt har kun hatt mindre utslag, men de har kommet opp i Norge. Det er kun de korte rentefondene som kan vise til positiv avkastning. De lengre fondene har hatt negativ avkastning som følge av stigende renter. De fleste fondene har gjort det bedre enn sine respektive referanseindekser Kredittpremie CDX USA Europa Kreditt I tember steg kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid ginalt med 0,03 prosentpoeng. Måneden endte med et rentepåslag på 1,34 prosent for Barclays Global Aggregate Corporate Index. I midten av tember satte også den Britiske Sentralbanken (BOE) i gang sitt oppkjøpsprogram for kjøp av selskapsobligasjoner. Den Europeiske Sentralbanken (ECB) har hatt et tilsvarende program siden i. Når man ser på kredittpåslag isolert, gjorde obligasjoner denominert i GBP det relativt bedre enn obligasjoner denominert i EUR og USD. Dette kan tyde på at sentralbankoppkjøpet har hatt noe effekt. Denne effekten så vi i større grad i ust, hvor nyheten om BOE sine oppkjøpsplaner ble offentliggjort. På totalnivå hadde likevel alle de tre største kedene i Barclays Global Aggregate Corporate Index en dårlig måned, som kom av at både underliggende statsrenter og rentepåslagene økte. På sektornivå ser vi at finanssektoren hadde relativt dårligst utvikling i rentedifferanse, mens industrisektorene fortsatt er årets vinnere. Mange av industriselskapene ligger i BBB-segmentet, som er det ratingsegmentet som har gjort det relativt sett best hittil i år. Deutsche Bank har fått mye negativ oppmerksomhet etter at det ble offentlig kjent at de kan få en betydelig bot av det amerikanske justisdepartementet for bankens atferd i det amerikanske boliglånskedet i forkant av finanskrisen. Uroen rundt denne boten kan vi også se på totalnivå: Europeiske selskapsobligasjoner og i særdeleshet europeisk finans, var månedens store tapere i kredittuniverset. Både volum og antall nye utstedelser har variert veldig i løpet av året og etter en travel måned for nye emisjoner i, var det roligere tempo i i og i. August var en mer aktiv måned enn vanlig, og i tember ble det virkelig fart i både volum og antall utstedelser. I løpet av måneden økte kedet for globale kredittobligasjoner med en hel prosent. Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World målt i lokal valuta) steg med 0,2 prosent i tember. Hittil i år er MSCI World opp 4,0 prosent. Den amerikanske S&P 500 indeksen falt med 0,1 prosent i tember, men Nasdaq steg med 1,9 prosent. Europa (STOXX 600) falt med 0,2 prosent. På bransjenivå gjorde energi og informasjonsteknologi det best med oppgang på henholdsvis 2,7 og 2,5 prosent. Finans og helse falt med henholdsvis 4,1 og 2,8 prosent. Det var generelt ganske små bevegelser i aksjekedene.

4 I slutten av ust påla EU-kommisjonen Apple å betale rundt 13 milliarder euro i skatt til Irland. Beløpet er rekordstort. Verken Irland eller Apple har aktert beslutningen. EU-kommisjonen mener skatten Apple nå betaler i Irland er ulovlig lav. Irland på sin side ønsker å tiltrekke seg store multinasjonale selskaper gjennom gunstige skatteregler og takker derfor nei til 13 milliarder euro. Og Apple ønsker selvfølgelig å betale minst mulig skatt. Saken illustrerer en aktuell problemstilling. Mange store internasjonale selskaper betaler svært lite skatt, og dette er mange lei av Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Midt i tember fikk Deutsche Bank en bot på 14 milliarder USD av det amerikanske justisdepartementet. Begrunnelsen er at banken villedet obligasjonsinvestorer i USA før finanskrisen. Deutsche Bank har ikke aktert boten, og de fleste regner med at det vil lykkes dem å forhandle ned beløpet noe. Aksjekursen falt likevel kraftig i tember. Deutsche Bank er en viktig bank, og de hadde store problemer fra før, men det ser likevel ikke ut til at saken vil utløse en mer omfattende finanskrise i Europa. Lærdommen er kanskje at tyske banker bør holde seg mer hjemme. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -3,1% i tember i norske kroner. I lokal valuta gjorde det finske kedet det best, mens det danske kedet var svakest. På sektornivå var energi og kraftforsyning de to sterkeste sektorene, mens syklisk konsum og helse var de svakeste. Måneden var preget av at den norske kronen styrket seg kraftig mot andre valutaer. Dette førte til at avkastningen målt i norske kroner ble svakere enn i lokal valuta. Volatiliteten kom litt opp fra de lave nivåene vi så i ust, og vi har sett større bevegelser både i rente og aksjekedet Norge og Norden Norden VINX Norge OSEFX Norge Økt oljepris og forventninger om rentehevning preget aksjekedene i tember. Ad førstnevnte så ble det en overraskende enighet i OPEC om å prøve å sette et tak på oljeproduksjonen fremover. Selv om det ikke ble noen endelig avtale, så tolket kedet det dithen at medlemslandene i OPEC er såpass slitne at de nå er seriøse om å få til et tak på produksjonen. En eventuell enighet er forventet i OPEC-møtet i ember, men de siste årene har det ikke vært lett å oppnå noen som helst enighet. Den amerikanske sentralbanken satte ikke opp renten i tember, men hintet sterkt om at det ville komme en renteheving innen slutten av året. Oslo Børs, med sin oljeeksponering, hadde en rimelig god utvikling i tember med en oppgang på 1,3 prosent målt ved Fondsindeksen. KLP AksjeNorge gjorde det enda bedre og steg med 2 prosent. De viktigste bidragsyterne til meravkastningen var oppgangen i Aker BP, som er en fusjon av Det Norske og BP Norway, kursfall i Telenor hvor vi er undervektet, samt oppgang i teknologiselskapet Asetek. Sistnevnte driver med vannbasert kjøling av PCer og servere. På den negative siden bidro en sterk oppgang i Orkla, hvor vi har en undervekt, samt kursfall i kunstgjødselselskapet Yara hvor vi har en overvekt. Aktiv andel i porteføljen var over 38

5 prosent. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over- og undervekter delt på to). Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.6 % S&P 500 Index % 2.1 % MSCI Europa % 3.7 % DAX Index (Frankfurt) % 3.1 % FTSE 100 Index (London) % 3.9 % CAC 40 Index (Paris) % 3.7 % MSCI Japan % 2.4 % MSCI AC Asia Pacific % 2.7 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.0 % Oslo Børs Fondindeks % 3.7 % VINX 30 Index (Norden) % 3.9 % Stockholm 30 Index % 4.0 % Copenhagen 20 Index % 2.4 % Helsinki 25 Index % 4.0 % MSCI Emerging Markets % 2.5 % MSCI Brazil % 2.7 % MSCI Russia % 4.5 % MSCI India % 1.5 % MSCI China % 2.2 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.07% 0.05% 0.02% 1.36% 0.41% 0.95% 0.24% ST1X KLP FRN 0.15% 0.07% 0.08% 3.20% 0.71% 2.48% 0.95% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år -0.01% -0.01% 0.00% 1.87% 0.42% 1.45% 0.51% ST3X KLP Obligasjon 3 år -0.20% -0.43% 0.23% 2.53% 0.52% 2.00% 0.91% ST4X KLP Obligasjon 5 år -0.42% -0.73% 0.31% 3.44% 1.41% 2.02% 1.45% ST5X KLP Kort Stat 0.05% 0.05% 0.00% 0.36% 0.41% -0.05% 0.05% ST1X KLP Statsobligasjon -0.70% -0.74% 0.04% 1.62% 1.86% -0.24% 0.30% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon -0.13% -0.19% 0.05% 3.08% 0.98% 2.10% 0.90% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I -0.20% -0.21% 0.01% 7.42% 7.80% -0.38% 0.34% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.21% -0.21% 0.01% 7.35% 7.80% -0.45% 0.34% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 2.02% 1.26% 0.76% 5.96% 3.02% 2.93% 2.65% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -3.07% -3.07% -0.01% -7.40% -7.75% 0.35% 0.27% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I -3.92% -3.69% -0.22% -1.10% -4.81% 3.71% 4.70% KLP World**** KLP AksjeGlobal LavBeta II 0.02% 0.18% -0.16% 7.97% 4.08% 3.89% 4.86% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks I -3.70% -3.69% -0.01% -4.86% -4.81% -0.05% 0.10% KLP World**** KLP AksjeGlobal Indeks II 0.17% 0.18% -0.01% 4.03% 4.08% -0.05% 0.13% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks III 0.16% 0.18% -0.02% 3.93% 4.08% -0.15% 0.13% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks IV 0.16% 0.18% -0.02% 3.90% 4.08% -0.18% 0.13% KLP World valutasikret**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I -2.96% -2.92% -0.04% 4.15% 4.53% -0.38% 0.26% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -2.96% -2.92% -0.04% 4.06% 4.53% -0.47% 0.27% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeVerden Indeks -3.63% -3.61% -0.03% -4.10% -3.87% -0.23% 0.09% KLP All Country World**** KLP AksjeNorge Indeks 0.63% 0.61% 0.02% 1.86% 2.04% -0.17% 0.25% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 0.62% 0.61% 0.01% 1.79% 2.04% -0.25% 0.25% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -3.43% -3.46% 0.03% -9.27% -9.79% 0.52% 0.21% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks II 0.42% 0.38% 0.04% 2.81% 2.21% 0.60% 0.26% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeEuropa Indeks III -3.43% -3.46% 0.03% -9.33% -9.79% 0.46% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks IV 0.41% 0.38% 0.03% 2.74% 2.21% 0.52% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeUSA Indeks USD*** 0.04% 0.03% 0.01% 6.86% 7.04% -0.18% 0.15% KLP USA**** KLP AksjeUSA Indeks II 0.04% 0.03% 0.01% 6.97% 7.08% -0.12% 0.22% KLP USA valutasikret**** KLP AksjeUSA Indeks III -2.03% -2.03% 0.00% -2.03% -2.03% 0.00% KLP USA**** KLP AksjeUSA Indeks IV 1.45% 1.47% -0.02% 1.45% 1.47% -0.02% KLP USA valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks I -2.45% -2.34% -0.11% -5.40% -4.87% -0.53% 0.21% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks II 0.08% 0.17% -0.09% -7.85% -7.39% -0.46% 0.28% KLP Pacific valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks III*** -2.46% -2.34% -0.12% 4.14% 4.38% -0.24% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks IV*** 0.07% 0.17% -0.10% 1.87% 2.07% -0.20% KLP Pacific valutasikret**** Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 0.09% 0.07% 0.01% 3.42% 4.11% -0.69% 0.43% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 0.13% 0.07% 0.06% 3.50% 4.11% -0.60% 0.44% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi -0.18% 0.08% -0.26% 7.35% 0.64% 6.71% 5.53% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 1.00% 0.08% 0.93% 4.58% 0.64% 3.95% 4.11% 1 uke Nibor Lokal MV-vektet eff. Lokal dur.vektet eff. Rentefond MVvektet eff. rente* rente* rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II

7 * Ved kedsverdivektet effektiv rente vektes de enkelte papirene i fondet på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Durasjonsvektet effektiv rente for en portefølje beregnes ved å vekte verdipapirenes effektive rente med dollardurasjon. Ved beregning av lokal effektiv rente er valutasikringskontrakter ekskludert fra beregningen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. ** Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. *** Avkastning for KLP AksjeUSA Indeks USD er oppgitt i amerikanske dollar.. Avkastning hittil i år for KLP AksjeAsia III og IV gjelder fra oppstart **** The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLP mutual funds ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

8 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 434, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 439, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 008,8907 2,888 0,10 0,00/0, KLP FRN 1 050,2158 1,290 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1 019,9453 1,282 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1 050,0278 1,027 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1 334,2243 1,518 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1 009,8139 1,300 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1 058,6397 6,459 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon 1 102,7066 1,693 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 1 218, ,824 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 241, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 5 100,3727 5,068 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 3 464,1635 2,518 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 552, ,298 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 270, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 2 435, ,159 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 910, ,637 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 732,2326 1,986 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 497,0523 6,862 0,18 0,20/0,30 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 466, ,30 0,20/0,30* KLP AksjeVerden Indeks 2 210,9674 2,192 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 922,5764 7,449 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 664,5127 1,173 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 383,5646 2,015 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1 379,0419 1,254 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III 893, ,20 0,25/0,05* KLP AksjeEuropa Indeks IV 999, ,25/0,05* KLP AksjeUSA Indeks USD 2 253,9073 3,983 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 735, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks III 979,6824 1,217 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeUSA Indeks IV 1 014, ,23 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks I 1 411, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 969, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks III 1 041, ,20 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks IV 1 018, ,23 0,05/0,05* Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1 061,9928 1,231 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 035,2256 1,227 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 154,642 * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at betalingen er identifiserbar på fondets konto innen kl. 15 og at kunden har sendt inn nødvendig dokumentasjon og informasjon. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP-fondene er gjort ihht KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport April 2009 Endelig bedring å spore! Oslo børs: +5,5% S&P 500: +3,9% FTSE World: +3,4% FTSE Emerging: +9,7 % Oljepris: +7,6% Mars ga et etterlengtet mini-rally Diverse ledende indikatorer

Detaljer