Nivi Analyse AS CV GEIR VINSAND. Akademisk grad 1985 Cand agric, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, studieretning ressursøkonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nivi Analyse AS CV GEIR VINSAND. Akademisk grad 1985 Cand agric, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, studieretning ressursøkonomi"

Transkript

1 Nivi Analyse AS CV GEIR VINSAND Født 1960 Bergen Akademisk grad 1985 Cand agric, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, studieretning ressursøkonomi Nøkkelkompetanse Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid Utvikling og implementering av nye samarbeids- og kommunemodeller Evalueringer av reformer og ulike typer omstillinger Omdømme og brukerundersøkelser Samfunnssikkerhet og Arbeidserfaring NIVI Analyse AS, daglig leder VINSAND AS, daglig leder AGENDA Utredning & Utvikling AS, konsulent og gruppeleder Opinion AS, avdelingsleder og seniorkonsulent Kommunaldepartementet, rådgiver og utredningsleder i kommunalavdelingen Kommunaldepartementet, sekretær for Christiansenutvalget 1989 Næringsdepartementet, førstekonsulent i prosjektavdelingen Gruppen for Ressursstudier (NTNF), oppdragsforsker

2 2 Konsulentoppdrag 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal NRK 2012 Fylkesmannen i Nord- Fylkesmannen i Nord- Statens kartverk 2011 Møre og Romsdal Regionråd Nordland fylkeskommune KS Kommunal- og regionaldepartementet Miljøverndepartementet Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal.. Skisse til kommunalreform basert på sterkere primærkommuner regionkommunealternativet.. Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-.. Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-. Grunnlagsdokument.. Alternative forvaltningsretninger i Nord-.. Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-.. Kommunene som lokal matrikkelmyndighet, landsomfattende brukerundersøkelse om kvalitet og hovedutfordringer.. Brukerundersøkelse om Strålevernets relasjon til fylkesmennene og kommunene.. Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i Romsdal.. Bistand til strategiprosesser i ulike delregioner og fylkesinitiativ for å styrke plan- og miljøvernarbeidet i kommunene Regional planstrategi i Nordland. Bidrag til regionale strategikonferanser. Det nye regelverket knyttet til samhandlingsreformen. Bidrag til nasjonal foredragsserie. Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling.. Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid.. Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima.. Medienes syn på Strålevernets informasjonsfunksjon i forbindelse med hendelsene i Fukushima Nasjonalt strålevernbarometer Befolkningsundersøkelse om atom og strålevernrelevante tema.. Værnesregionen Øvre Romerike Utvikling Follorådet Fylkesmannen i Nordland 2009 Midtre Namdal samkommune KS Ny styringsstruktur i Værnesregionen. Bistand til strategiprosess mellom seks kommuner. Bistand til strategiprosess på Øvre Romerike seks kommuner Bistand til strategiprosess i Follo syv kommuner Status for interkommunalt samarbeid i Nordland.. Vertskommunesystem eller samkommune? Egenskaper ved hovedmodeller for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver.. Bistand til strategiprosesser i ulike delregioner Fylkesinitiativ for økt samarbeid om barnevern i Sør-. Bistand til utredning av felles brannvern og samarbeid om og samfunnssikkerhet Regionråd - et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeforskning av fire regionråd.

3 3, Fylkeskommunen og KS Fosen Regionråd 2008 Midtre Namdal Regionråd/Fylkesmannen i Nord- Midtre Namdal Regionråd/Fylkesmannen i Nord- KS. Interkommunalt samarbeid i Sør- status, utfordringer og veivalg. Utredninger og prosess ved valg av styringsmodell for interkommunalt samarbeid, inkl. operasjonalisering av samkommune. Kommunesamarbeid på Fosen utfordringer og muligheter. Medienes syn på Strålevernets informasjonsfunksjon. Brukerundersøkelser om radon og radiografi. Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-. Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i MNR. Status for interkommunalt samarbeid og behov for videreutvikling KS Landsomfattende kartlegging av regionråd status, Værnesregionen Innherred samkommune Senter for seniorpolitikk Utdanningsdirektoratet Norges vassdrags- og energidirektorat Midt-Telemarkrådet Direktoratet for samfunnssikkerhet og Statens Strålevern utfordringer og endringsplaner. Diverse faglig og prosessmessig bistand Diverse bistand i forbindelse med ny forsøkssøknad Strategiplan for seniorpolitikk i arbeidslivet, prosjektleder Notat om tilsyn på opplæringsfeltet Brukerundersøkelse om sikkerhet og i kraftbransjen, prosjektleder Evaluering av interkommunalt samarbeid i Midt- Telemark, prosjektmedarbeider Erfaringer fra utviklingsprosjekt om kommunal samfunnssikkerhet i Nordland, prosjektleder Nasjonalt strålevernbarometer, løpende opinionsundersøkelser, prosjektleder 2006 Statens Strålevern Medienes syn på Strålevernets informasjonsfunksjon. Senter for seniorpolitikk Seniorer og omstilling bistand til utvikling av brosjyre og interaktivt verktøy Nasjonalt Folkehelseinstitutt Bistand til utvikling av strategi for brukerorientering og Direktoratet for samfunnssikkerhet og Senter for seniorpolitikk Re kommune brukerundersøkelser Erfaringer fra utviklingsprosjekt om kommunal samfunnssikkerhet i Nordland. Publikumsundersøkelse 2006, delrapport under evaluering av Politireform De ansattes vurdering av politireformen, delrapport under evaluering av Politireform Brukervurderinger av. Seniorpolitiske perspektiver i pågående lederutdanning og lederutvikling. Re-effekter. Etterundersøkelse av sammenslutningen mellom Våle og Ramnes. Kartlegging av de ansattes erfaringer med omstillinger i forbindelse med kommunesammenslutningen Kommunalbanken Fast foredragsholder på miniseminar rundt omkring i landet

4 4 Røyken kommune Senter for seniorpolitikk Fylkesmannen i Nordland Bistand til rådmannsgruppen lederutvikling Alternative styringsmodeller for Osloregionen Innbyggerundersøkelse om service, framtidig utbyggingsmønster og kommunestruktur. Seniorpolitiske perspektiver tilnærming til en modernisert og forsterket seniorpolitisk innsats. Utarbeidelse av Nordlandsprofil og bistand til utvikling av kommunal. Samferdselsdepartementet Sikkerhet og i samferdselsektoren kunnskaps- og utviklingsbehov.. Synspunkter på dagens kommunestruktur. Bidrag til kronikksamling. Lokaldemokratikommisjonen Generalistkommunesystemet og differensiert oppgavefordeling. Direktoratet for sivilt Direktoratet for sivilt 2004 Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Rælingen kommune Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Kommunenes Sentralforbund Kommunenes Sentralforbund Gjennomgang av generalistkommunesystemet og evaluering av forsøk med kommunal oppgavedifferensiering. Nasjonalt sbarometer. Rapporter fra fem målinger.. Status for sarbeidet i kommunene. Årlige undersøkelser. Befolkningsundersøkelse om fylkessammenslutning. Publikums vurdering av polititjenesten. Nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter. Politireform Delundersøkelse blant ansatte i fire politidistrikter. Borgerundersøkelse om lokaldemokrati og kommunens framtid. Borgerundersøkelse om lokaldemokrati og kommunens fremtid. Tid for grenseoppgang. Ny kommunestruktur i Follo? Ny kommunestruktur på Øvre Romerike? Nasjonalt Strålevernbarometer, løpende opinions- og omdømmeundersøkelser. 2003/04 Bistand til utvikling av forsøkssøknader for barnevern og landbruk/miljø Regionalpolitisk strategi og omstillingsprogram for perioden Notat datert Senter for seniorpolitikk Fakta om seniorer i arbeidslivet. Desember Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Nasjonalt folkehelseinstitutt og Sosial- og helsedirektoratet Statens helsetilsyn Utredningsbistand, sekretærstøtte og oppfølging av interkommunale arbeidsgrupper. Ny start? Forprosjekt om nye samarbeids- og kommunemodeller. Sars-brukernes syn på informasjonsen. Brukerundersøkelse i helsetjenesten og blant journalister.

5 5 Direktoratet for sivilt 2002 Frosta, Levanger og Verdal kommuner Sametinget, og KRD Informasjonsbehov om. Notat datert utarbeidet i samarbeid med Idar Eidset i Opinion AS Beredskap for kriseinformasjon i utvalgte direktorater. Statuskartlegging. Tilnærminger til evaluering av krisekommunikasjon. Samkommuneløsning i FLV-regionen - modellvalg og utfordringer. Notat av utarbeidet i samarbeid med Jørund K. Nilsen, ECON Analyse Nye samarbeids- og kommunemodeller, Utredning, prosess og resultat. Hovedrapport. Oversikt over interkommunalt samarbeid i Midtre Namdal. Delrapport. De nye samene. Kvalitative intervjuer i to målgrupper. Program for storbyrettet forskning Brukerorientert kompetanseheving. Erfaringer fra Oslo, Bergen og Stavanger. Husbanken Omsorgsboliger. Utredning av eierformer, tildelingsrutiner og husleiefastsettelse. Beredskap for kriseinformasjon i departementene.. Statuskartlegging. Intern arbeidsrapport Oppegård kommune Bistand i forbindelse med brukerundersøkelser i pleie- og omsorgssektoren Kommunal Rapport Kurs i surveyteknikk og Kriseinformasjon ved atomulykker. Nasjonal befolkningsundersøkelse. Telemark fylkeskommune Alene eller som del av en storregion? Program for storbyrettet forskning Brukerorientert kompetanseutvikling. Erfaringer fra Oslo, Bergen og Stavanger. Direktoratet for naturforvaltning Ulvefellingen i Østerdalen. Medienes syn på informasjonsarbeidet. Miljøverndepartementet Dialogprosjekt om framtidig miljøvernpolitikk mellom stat og kommune. K16-prosjektet. Senter for Senior Planlegging Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Revidert tiltaksplan. Arbeidsdirektoratet Registreringspraksis innen formidlingsområdet Medienes syn på informasjonsen. KURSKulykken. Feiringsklinikken Pasientundersøkelse. Bergen kommune Kvalitetsutvikling for utviklingshemmede. Forskningsrådet, HØYKOMsekretariatet Evaluering av forskningsrådets program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon. Sosial- og helsedepartementet Evaluering av aktiviteten ved Longyearbyen sykehus. Kulturminneutvalget, MD Kulturminneforvaltningens organisering og oppgaveløsning. En undersøkelse i Hedmark, Rogaland og Troms. Senter for Senior Planlegging Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Oppgavefordelingsutvalget, Nedlegging av fylkeskommunen. Problemnotat KRD Norges vassdrags- og energidirektorat Tiltak for reduserte utslipp fra vedfyring.

6 6 Offentlige utredninger St.meld.nr, Kommune- og fylkesinndelingen 32 ( ) 1992 NOU Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring (Christiansenutvalget). Sekretær FoU-prosjekter 1989 Miljøverndepartementet Regionalpolitiske framtidsbilder - tre alternative scenarier. Kommuneforlaget 1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet Diverse fylkeskommuner Universitets- og høgskoleembetet i Sverige 1987 KAD, NORAS, NKS og NTNF Departementet for utviklingshjelp 1986 Olje- og Energidepartementet "Distrikts-Norges fremtid, medforfatter Regionalpolitisk perspektivanalyse - analyse av regionale drivkrefter. Evaluering av det nye inntektssystemet for fylkeskommunene. Regionale forskningsmodeller. Evaluering av regionale forskningsstiftelser. Bistand år norsk kompetansebase og ulike bistandsstrategier. Evaluering av ENØK-prototypestøtteprogram.

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen Notat i 2008- Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og regionrådene FORORD

Detaljer

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag NIVI Rapport 2013:2 Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat 2013- i samarbeid med KS Sør-Trøndelag og kommunene Av Geir Vinsand

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2012:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Notat 2012- Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og kommunene Av Geir

Detaljer

Forvaltningsreformen, forvaltningsperspektiv og interkommunalt samarbeid. Innlegg Jørund K Nilsen Samplan 22 september 2011

Forvaltningsreformen, forvaltningsperspektiv og interkommunalt samarbeid. Innlegg Jørund K Nilsen Samplan 22 september 2011 Forvaltningsreformen, forvaltningsperspektiv og interkommunalt samarbeid Innlegg Jørund K Nilsen Samplan 22 september 2011 I dag: Forvaltningsreformen Perspektiv på forvaltningen kommunesystemet Kommunestrukturen

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper Utarbeidet for KS Akershus Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag av KS Akershus og er gjennomført

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen Rapport Styringsutfordringer i Osloregionen Styringsutfordringer i Osloregionen AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika Tlf 67 57 57 00 Fax 67 57 57 01 Ref: 4881 Forord

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv

FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv IKS i Kommunal Eiendomsforvaltning En mulighet i et mylder av kommunale og interkommunale organisasjonsløsninger?

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Utarbeidet på oppdrag av KS FORORD På oppdrag av KS har NIVI Analyse i samarbeid med Urbanet Analyse og Asplan Viak gjennomført

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Midtre Namdal Regionråd. Årsmelding og regnskap for 2008

Midtre Namdal Regionråd. Årsmelding og regnskap for 2008 Midtre Namdal Regionråd Årsmelding og regnskap for 2008 Innhold 1 REGIONRÅDET...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 RÅDMANNSGRUPPEN...6 1.3 UTVIKLINGSPROSJEKTER I 2008...6 1.4 REGNSKAP...7 2 SAMARBEIDSORDNINGER

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

FORORD. Interkommunalt samarbeid SIDE 4. Kristiansandsregionen SIDE 10. Knutepunkt Sørlandet SIDE 16. Politisk styring SIDE 17

FORORD. Interkommunalt samarbeid SIDE 4. Kristiansandsregionen SIDE 10. Knutepunkt Sørlandet SIDE 16. Politisk styring SIDE 17 B i r k e n e s I v e l a n d K r i s t i a n s a n d L i l l e s a n d S o n g d a l e n S ø g n e V e n n e s l a innhold FORORD Interkommunalt samarbeid SIDE 4 Kristiansandsregionen SIDE 10 Knutepunkt

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer