Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii"

Transkript

1 Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii Videreutdanning i intensivsykepleie, kull 2005 Ordinær eksamen, 25. mai 2005 Oppgavene gir totalt 100 poeng. Studenten må oppnå minimum 50 poeng for å få bestått karakter. Oppgave 1. (50 poeng) Sykehistorie: En 62 år gammel kvinne, 57 kg, har KOLS og kontrolleres årlig av lungelege. Under siste kontroll ble det tatt en arteriell blodgass. Først ved romluft (FiO 2 ~ 0,21) og deretter med 100 % O 2 (FiO 2 1,0). (Se Blodgass 1 nedenfor.) To uker senere innlegges hun med ileus og opereres. Det oppstår postoperative komplikasjoner. Hun får peritonitt, og ny blodgass viser utvikling av respirasjonssvikt. (Se Blodgass 2, som er tatt med 8 L O 2 /min på maske, nedenfor). Hun har samtidig fallende blodtrykk og diurese, og det er lite respons på oppvæsking og diuretika. Urinstoff/Kreatinin øker. Hun legges på respirator med 70 % O 2, og ventileres med et minuttvolum på 10 L/min. Det måles også endetidal CO 2 (som er representativt for gjennomsnitts CO 2 innhold i ekspirasjonsluften). Hun får kontinuerlige infusjoner med Dobutamin og Noradrenalin, og det legges inn lungearteriekateter (Swan Ganz kateter). Det tas blodgasser fra både arterieblod (a) og fra det blandede venøse blod (v) i lungearterien (Blodgass 3a og 3v nedenfor). Målinger av hemodynamisk status viser at hjerteminuttvolumet (CO) er ca. 50 % høyere enn forventet, mens motstanden i det store kretsløpet (SVR) er halvert, dvs. ca. 50 % lavere enn forventet. Laboratoriedata: Blodgass 1 Blodgass 2 Blodgass 3a Blodgass 3v (romluft) (FiO 2 1,0) (FiO 2 0,4) (FiO 2 0,7) ph 7,36 7,28 7,27 7,23 PCO 2 kpa 7,2 8,4 5,9 6,6 PO 2 kpa 7,5 ==> 28 6,3 11,8 5,8 SO 2 % 90 ==> BE mmol/l ,8 Hb g/dl 16,2 12,8 11,4 Laktat 0,7 4,4 2,7 mmol/l Kreatinin mmol/l Endetidal CO 2 kpa 4,2

2 Spørsmål: 1. Gjør kort rede for de patofysiologiske endingene i lungefunksjonen som fremkaller lungeshunt, og de som fremkaller øket alveolært dødrom. Gjør kort rede for hvilke endringer i blodgassbildet du venter å finne ved de forskjellige tilstandene. 2. Gjør kort rede for den prinsipielle forskjellen mellom lungeødem som skyldes v.sidig hjertesvikt, og den som skyldes en generell inflammasjonsprosess. 3. Med bakgrunn i ovenstående sykehistorie og laboratoriedata besvares følgende: a) På hvilke tidspunkter (Blodgass 1, 2 eller 3) kan man slutte at pasienten har lungeshunt, øket dødrom eller begge deler? b) Hvilke konklusjoner kan man trekke av effekten av 100 % O 2 i Blodgass 1? c) Er det mest sannsynlig at hennes KOLS er betinget i emfysem eller kronisk bronkitt? d) Er oksygentilbudet til organismen øket med 10 %, 35 % eller 60 % fra blodgass 1 (romluft) til Blodgass 3? (Vi forutsetter at hennes hjerte minuttvolum var normalt ved Blodgass 1.) e) Ville det vært gunstig å ha en høyre eller venstre forskjøvet dissosiasjonskurve i blodet ved Blodgass 2? Gi en kort begrunnelse. f) Hva sier den blandede venøse blodgassen om sirkulasjonen? Oppgave 2 (12,5 poeng) Se på blodgassverdiene i Blodgass 1 (romluft) i oppgave 1. a) Hva slags syre-base-forstyrrelse foreligger? Begrunn svaret (kommenter verdiene for ph, p a CO 2 og BE). b) Nevn de sannsynlige årsaksmekanismene som ligger til grunn for verdiene. Oppgave 3 (10 poeng) a) Hva er normalverdien for plasma K +? b) Hvilke er de vanligste årsakene til lav plasma K + (hypokaliemi)? c) Hvilke konsekvenser kan ekstrem hypokaliemi føre til? d) K + bør selv ved uttalt hypokaliemi ikke gis for raskt intravenøst. Hva er årsaken til dette, og hva er den vanlige regelen for maksimal tilførsel av KCl i mmol/time til voksne? Oppgave 4 (12,5 poeng) Nedenfor er oppført fem forskjellige infusjonsvæsker: - Natriumklorid 154 mmol/l - Voluven 60 mg/ml - Glukose 50 mg/ml - Glukacel - RescueFlow (eller HyperHAES) Beskriv kort for hver av dem: a) hva slags type væske det er b) viktigste bruksområde (indikasjoner) c) hvordan den fordeler seg på organismens ulike væskerom (ICV, ECV, plasmavolum) d) hvor raskt den kan infunderes

3 Oppgave 5. (10 poeng) Du har ekstravakt i akuttmottaket og behandler en pasient med brystsmerter. Han ser ut til å være ganske kjekk, er tørr og varm i huden, men hevder å ha sterke smerter. Turnuslegen forordner 5 mg morfin, men har glemt å anføre hvilken administrasjonsform du skal bruke innen han gikk. Du trekker opp 5 mg morfin i en sprøyte og bestemmer deg for å gi den intravenøst. a) Hvor raskt forventer du å få effekt av den intravenøse injeksjonen? Når vil du eventuelt gi ham mer morfin, om han fortsatt har like vondt? Innen du rekker å sette sprøyta, får du beskjed fra en kollega om at pasienten skal hentes av portør om ti minutter, og at du derfor heller bør sette sprøyta subcutant eller intramuskulært. b) Kommenter (forklar kort) kollegaens forslag. Turnuslegen kommer tilbake og hører at du har gitt pasienten legemiddelet i form av en injeksjon. Han blir forskrekket, for han hadde svært overraskende for deg - ment at det skulle gis 5 mg morfin peroralt. c) Hvorfor er det nødvendig å gi større doser morfin ved peroral administrasjon enn ved injeksjon? Det viser seg siden at pasienten har nyresvikt, idet hans serum-kreatinin er målt til 710 mmol/l. d) Hvordan innvirker nyresvikten på den kliniske effekten av en enkeltdose med morfin? e) Hvordan vil nyresvikten påvirke effekten av morfin dersom middelet doseres over lengre tid, enten som infusjon eller som gjentatte injeksjoner? Oppgave 6. (5 poeng) a) Definer hva det betyr å være immun. b) Nevn immunforsvarets tre hovedfunksjoner.

4 SENSORVEILEDNING Oppgave 1 (50 poeng) 1. Gjør kort rede for de patofysiologiske endingene i lungefunksjonen som fremkaller lungeshunt, og de som fremkaller øket alveolært dødrom. Gjør kort rede for hvilke endringer i blodgassbildet du venter å finne ved de forskjellige tilstandene. Mht. shunt skal man kunne beskrive hvordan denne oppstår og virker inn på oksygeneringen av blodet, forskjellen på ekte og uekte shunt, og hvordan de to typene reagerer på øket oksygentilførsel. Få frem at shuntproblemer ikke nødvendigvis affiserer p a CO 2. Mht. dødrom skal man beskrive mekanismen, at CO 2 vil stige hvis ventilasjonen ikke økes, samt at CO 2 kan holdes konstant hvis ventilasjonen økes, og at øket dødrom ikke affiserer PaO 2 vesentlig så lenge PaCO 2 ikke øker i vesentlig grad. Man bør også nevne at perfusjonsforstyrrelsene ved øket alveolært dødrom kan være absolutt (ingen perfusjon av alveolære kar) eller delvis (nedsatt perfusjon), og at både lave lungekartykk, høye ventilatortrykk og mekanisk karokklusjon kan øke alveolært dødrom. 2. Gjør kort rede for den prinsipielle forskjellen mellom lungeødem som skyldes v.sidig hjertesvikt, og den som skyldes en generell inflammasjonsprosess. Ved v. hjertesvikt: Øket hydrostatisk trykk i lungenes mikrosirkulasjon fremkaller ødemet. Ødemet alltid mest uttalt der hvor de hydrostatiske trykkene er størst, dvs. i de lavest liggende områder i lungen. Ved generell inflammasjon: Skade eller endring av karveggen gir øket karpermeabilitet, som vil kunne gi ødemdannelse selv ved normale eller bare lett forhøyede hydrostatiske trykk. Ødemene blir mest uttalt der hvor permeabilitetsendringene er størst 3. Med bakgrunn i ovenstående sykehistorie og laboratoriedata besvares følgende: a) På hvilke tidspunkter (Blodgass 1, 2 eller 3) kan man slutte at pasienten har lungeshunt, øket dødrom eller begge deler? På alle tidspunkt er arteriell po 2 betydelig lavere enn beregnet alveolær po 2. Det er altså en lungeshunt på alle tidspunkter. Det forventes at kandidatene redegjør for at alveolær po 2 kan beregnes, og hvordan (alveolluftligningen og/eller quick and dirty metoden. På tidspunkt for Blodgass 1 er dødrom sannsynlig, da hun under legebesøket har forhøyet p a CO 2 og må antas være upåvirket av respirasjonsnedsettende midler eller smerter. Man kan imidlertid ikke si dette med 100 % sannsynlighet, da ventilasjonsvolumet ikke er oppgitt. På tidspunkt for Blodgass 2 kan man ikke trekke sikre konklusjoner (ingen opplysninger om ventilasjonsvolum), ved Blodgass 3 peker kombinasjonen av høy p a CO 2 og minuttventilasjon, samt senket ende-tidal CO 2 på at det foreligger et øket alveolært dødrom.

5 b) Hvilke konklusjoner kan man trekke av effekten av 100 % O 2 i Blodgass 1? Effekten av ekstra oksygentilførsel er svært god, det er derfor rimelig å konkludere at hennes shuntproblem først og fremst representerer en uekte shunt. c) Er det mest sannsynlig at hennes KOLS er betinget i emfysem eller kronisk bronkitt? Hun har en uekte shunt som viser stor bedring med høyere FiO 2 Kronisk bronkitt passer best til denne beskrivelsen, emfysem har ikke i samme grad hypoksemi som kjennetegn. d) Er oksygentilbudet til organismen øket med 10 %, 35 % eller 60 % fra Blodgass 1 (romluft) til Blodgass 3? (Vi forutsetter at hennes hjerte minuttvolum var normalt ved Blodgass 1.) Man kan enten beregne oksygentilbudet i absolutte verdier og sette normalt CO til 5 l/min: Blodgass 1, romluft ((1,34 x 16,2 x 0,90) + (0,0225 x 7,5)) x 10 x 5 = 986 Blodgass 3, FiO 2 = 0,7 litt over 10 %. ((1,34 x 11,4 x 0,96) + (0,0225 x 11,8)) x 10 x 7,5 = 1120: økt med Eller, litt forenklet, beregne fraksjonene: 96/90 x 11,4/16,2 x 3/2 = 1,113, dvs. øket med litt over 10 %. e) Ville det vært gunstig å ha en høyre eller venstre forskjøvet dissosiasjonskurve i blodet ved Blodgass 2? Gi en kort begrunnelse. Dette er en situasjon hvor nedsatt lungefunksjon gir en kritisk lav PO 2 verdi, og hvor det er denne som forårsaker vevshypoksi. PO 2 verdien ligger på den bratte delen av kurven, hvor gevinsten mht. O 2 -metning i arterielt blod (og dermed O 2 innholdet i blodet) ved en venstreforskyvning er stor (eks. ved ph = 7,50 øker SO 2 fra 77 % til ca. 85 %). Venstreforskyvning ville vært gunstig. f) Hva sier den blandede venøse blodgassen om sirkulasjonen? At hjertets pumpeevne er tilfredsstillende i forhold til organismens behov. Oppgave 2 (12,5 poeng) a) Hva slags syre-base-forstyrrelse foreligger? Begrunn svaret (kommenter verdiene for ph, p a CO 2 og BE). b) Nevn de sannsynlige årsaksmekanismene som ligger til grunn for verdiene. a) Det foreligger en (nesten) fullt kompensert kronisk respiratorisk acidose (5) pga. ph innenfor normalområdet (1), forhøyet paco 2 (1) og lett forhøyet (positiv) BE (1). b) Pasienten har en KOLS med forhøyet paco 2 pga. hypoventilasjon (1) og/eller patologisk øket dødrom (1). Dette skulle alene ha ført til respiratorisk acidose med lav ph, men det er inntrådt en renal kompensasjon med økt syreutskillelse via nyrene (2,5), hvilket i syrebasestatus gir seg utslag i en positiv base excess og fører til at ph er justert opp til normalområdet.

6 Oppgave 3 (10 poeng) a) Hva er normalverdien for plasma K +? b) Hvilke er de vanligste årsakene til lav plasma K + (hypokaliemi)? c) Hvilke konsekvenser kan ekstrem hypokaliemi føre til? d) K + bør selv ved uttalt hypokaliemi ikke gis for raskt intravenøst. Hva er årsaken til dette, og hva er den vanlige regelen for maksimal tilførsel av KCl i mmol/time til voksne? a) 3,5-5 mmol (2). b) Kaliumtap pga. diare (1), brekninger/metabolsk alkalose (1), polyuri/ diuretikabehandling (1), for lav tilførsel ved i.v. væskebehandling. c) Hjertearytmier (oftest takyarytmier) (2), muskelsvakhet (0,5), tarmparalyse(0,5). d) K+ er et hovedsaklig intracellulært ion som skal inn i cellene, men dette opptaket tar tid, slik at for rask infusjon kan føre til alvorlig hyperkaliemi med hjertearytmier (oftest bradyarytmier/av-blokk) og hjertestans (1) selv hos en pasient som i utgangspunktet har hypokaliemi. KCl bør ikke gis raskere intravenøst enn ca. 20 mmol/time til voksne (1), slik at f.eks. en liter infusjonsvæske med tilsetning av 40 mmol KCl ikke bør gå inn raskere enn på 2 timer. Oppgave 4 (12,5 poeng) Nedenfor er oppført fem forskjellige infusjonsvæsker: - Natriumklorid 154 mmol/l - Voluven 60 mg/ml - Glukose 50 mg/ml - Glukacel - RescueFlow (eller HyperHAES) Beskriv kort for hver av dem: a) hva slags type væske det er b) viktigste bruksområde (indikasjoner) c) hvordan den fordeler seg på organismens ulike væskerom (ICV, ECV, plasmavolum)? d) hvor raskt den kan infunderes? NaCl 154 mmol/l er en isoosmolal saltoppløsning (0,5) som kan brukes til erstatning av blodtap og isoosmolal dehydrering pga salt- og vanntap (0,5), høyt kloridinnhold gjør den spesielt godt egnet ved hypokloremi/metabolsk alkalose pga. sure brekninger (0,5) Pga. natriuminnholdet fordeler den seg kun i ECV, slik at ca. 1/4 blir igjen i plasmavolumet (1). Væsken kan ved hypovolemi infunderes meget raskt (0,5). Voluven 60 mg/ml er en isoonkotisk kunstig plasmaerstatningsvæske som i tillegg til NaCl 154 mmol/l inneholder makromolekyler i form av HES (0,5) (hydroksyetylstivelse 130/0,4). Den brukes til plasmavolumerstatning ved hypovolemi (1), særlig pga. blødning. Væsken forblir i flere timer intravaskulært (1) pga. makromolekylenes kolloidosmotiske (onkotiske) effekt, hvorpå effekten avtar pga. renal utskillelse av mindre HES-molekyler samt ekstravasering. Den kan ved hypovolemi infunderes meget raskt (0,5). Glukose 50 mg/ml er en isoosmolal karbohydratoppløsning (0,5) uten elektrolytter. Den brukes til å erstatte tap av vann (fordampningstap) (0,5) og til å tilføre energi, men

7 energiinnholdet er lavt. Den fordeler seg (etter opptak av glukose til cellene) på alle kroppens væskerom (0,5) i samme forhold som disse volummessig har innbyrdes, slik at det meste havner intracellulært, og svært lite (< 10 %) blir igjen intravaskulært i plasmavolumet.væsken bør ikke infunderes raskere enn 1000 ml på ca. 2 timer (0,5) for å unngå hyperglykemi/glukosuri/osmotisk diurese samt hyponatremi. Glukacel er glukose 120 mg/ml tilsatt litt elektrolytter (0,5) slik at 2000 ml dekker døgnbehovet for de viktigste elektrolytter hos voksne. Væsken brukes til å dekke det normale døgnbehovet for vann, natrium, kalium, klorid samt delvis dekning av energibehovet (0,5), væskens glukoseinnhold gir 2000 kj / 480 kcal/liter. Væsken vil fordele seg på alle kroppens væskerom (0,5), men noe mer blir igjen i ECV/plasmavolum enn for ren glukoseoppløsning pga. Glukacels innhold av Na+ på 50 mmol/l. Væsken bør pga. det høye glukoseinnholdet ikke infunderes raskere enn 1000 ml på ca. 4 timer (0,5), innholdet av kalium på 20 mmol/l tilsier også at væsken ikke skal infunderes for raskt. RescueFlow og HyperHAES er sterkt hyperosmolale saltoppløsninger (mellom 1200 og 1300 mmol NaCl/l!) med tilsetning av kolloider (0,5), henholdsvis dextran og HES. Hovedbruksområdet er sjokk eller alvorlig hypovolemi særlig pga. stort blodtap ved skader (0,5) som førstebehandling utenfor sykehus. Væskene forblir i flere timer intravaskulært (0,5), og den høye osmolaliteten pga. den sterke saltoppløsningen trekker vann inn i kapillærene fra interstitium/icv slik at plasmavolumet øker med nesten 3 x det infunderte volum! Væskene kan infunderes meget raskt (0,5), men det gis vanligvis kun 1 enhet på 250 ml. Væskene brukes også forsøksvis til senkning av alvorlig forhøyet intrakranielt trykk (0,5), særlig ved hjerneødem pga. hodeskader, ved at den høye natriumkonsentrasjonen de gir i plasma osmotisk vil trekke vann ut av hjernevevet.

8 Oppgave 5 (10 poeng) a)hvor raskt forventer du å få effekt av den intravenøse injeksjonen? Når vil du eventuelt gi ham mer morfin, om han fortsatt har like vondt? conc iv im Iv Im - Sc sc Etter en intravenøs injeksjon er serumtoppen nær umiddelbar. Etter en intramuskulær injeksjon er opptaket fordrøyd, og serumtoppen kommer langsommere og blir ikke så høy og langt mer uforutsigbar. Enda verre er det ved en subcutan injeksjon. tid k eo Det tar tid fra maks serumkons til maks effekt (for morfin er denne tiden10-15 min). Denne forsinkelsen fra serum til effektsted kan beskrives ved en konstant. (Om noen her omtaler denne konstanten, keo eller t½ keo er det selvsagt helt OK, men absolutt ikke nødvendig.) Årsaken til forsinkelsen er at stoffet skal penetrere membraner og barrierer, for eksempel blod/hjerne-barrieren og deretter binde seg til reseptorer, initiere intracellulære endringer osv.

9 Det øverste bildet viste vi som et eksempel på hvordan denne forsinkelsen (t1/2 keo) kan måles for ulike stoffer, idet man her har gitt en like hurtig infusjon med hhv. alfentanil og fentanyl og dermed oppnådd maksimal serumkonsentrasjon for de to stoffene like raskt (serumkonsentrasjoner følger linjer med prikker). Effekten, her målt ved EEG, hang imidlertid mer etter for fentanyl, både ved stigende og fallende serumkonsentrasjon. Poenget i oppgaven er ikke på noen måte å redegjøre for dette, men å vise at man kjenner til at maksimal effekt IKKE kommer samtidig som maksimal serumkonsentrasjon. b) Kommenter (forklar kort) kollegaens forslag Det er ikke lurt å sette en i.m. eller s.c. injeksjon rett før man sender pasienten fra seg. Man får verken observert om effekten er tilstrekkelig, eller om bivirkningene er for uttalte. På den annen side vil pasientene på denne måten få et noe mer stabilt serumspeil av opiat over tid, slik at hvis man på forhånd har en forståelse av hvor mye pasienten trenger og tåler, kan denne administrasjonsformen være rimelig (eks. ved overføring til sengepost etter avsluttet postoperativt opphold). Det individuelle behovet og tålegrensen for opioider varierer voldsomt, som vi illustrerte bl a med disse bildene: Individuell variasjon legemiddel effekt 100% konsentrasjon 500%

10 c) Hvorfor er det nødvendig å gi større doser morfin ved peroral administrasjon enn ved injeksjon? Stikkordet her er førstepassasjemetabolisme, som er uttalt for morfin. Dertil kommer selvsagt serumtoppen enda langsommere enn ved injeksjoner, og absorbsjonen kan fordrøyes ytterligere som følge av nedsatt tarmmotilitet pga. smerter eller opioiddosering i seg selv. En person med sterke smerter trenger rask smertelindring. Peroral/rektal tilførsel Førstepassasjemetabolisme Vanligste tilførselsvei ovenfra nedenfra Vena porta ca 2/3 av leverens blodforsyning drenerer hele tarmen unntatt nederst i rektum munnslimhinne Morfin Metoprolol (Seloken ) Nitroglycerin Enalapril (Renitec ) Aminoglykosider Kodein Pivampicillin d) Hvordan innvirker nyresvikten på den kliniske effekten av en enkeltdose med morfin? Og e) Hvordan vil nyresvikten påvirke effekten av morfin dersom middelet doseres over lengre tid, enten som infusjon eller som gjentatte injeksjoner? Det er ingen effekt av nyresvikt på enkeltdose da er det bare distribusjon som betyr noe for opphør av effekt. Ved gjentatt dosering derimot, er nyresvikt av vesentlig betydning idet man ikke får eliminert den aktive metabolitten morfin-6-glucoronid. Den kliniske effekten vil derfor kunne bli vesentlig forlenget. Oppgave 6 (5 poeng) a) Definer hva det betyr å være immun. Det betyr fri for eller uberørt av. En person som er immun mot et smittestoff, berøres ikke av det. b) Nevn immunforsvarets tre hovedfunksjoner. 1. Det beskytter kroppen mot sykdomsfremkallende inntrengere. Inntrengere er bakterier, virus, sopp og encellete protozoer. Immunforsvaret angriper dessuten flercellete parasitter som trenger seg inn i kroppen. Immunforsvaret beskytter også mot ikkemikrobielle, kroppsfremmede molekyler. 2. Det fjerner skadete og døde celler og vev. 3. Det angriper og fjerner kreftceller.

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten,

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon.

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Forord De nye blandekortene erstatter blandetabellene i Norsk Barnelegeforening (NBF) sin Legemiddelveileder. Endringen av format

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 2 Innhold:...1 Innledning...4 Målene for respirasjonsbehandling er å gi pustehjelp på en måte som gir minst

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN!

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN! GJENOPPLIVNING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no Januar -06 VELKOMMEN TIL

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter som er bevisstløse etter en alvorlig hjerneskade Nursing unconscious patients after a traumatic brain injury Elin Hylland Totalt antall sider inkludert

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger

Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 8 2005 En medisinsk metodevurdering basert på egen litteraturgjennomgang Om rapporten: Akutte blødninger

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Kapittel 13 Rettigheter i skolen for barn og unge med cystisk fibrose

Kapittel 13 Rettigheter i skolen for barn og unge med cystisk fibrose Kapittel 1 Cystisk fibrose (CF) Kapittel 2 Arv og cystisk fibrose Kapittel 3 Behandling av luftveiene ved cystisk fibrose Kapittel 4 Lungefysioterapi Kapittel 5 Fordøyelsesproblemer ved CF Kapittel 6 Mat

Detaljer