Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii"

Transkript

1 Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii Videreutdanning i intensivsykepleie, kull 2005 Ordinær eksamen, 25. mai 2005 Oppgavene gir totalt 100 poeng. Studenten må oppnå minimum 50 poeng for å få bestått karakter. Oppgave 1. (50 poeng) Sykehistorie: En 62 år gammel kvinne, 57 kg, har KOLS og kontrolleres årlig av lungelege. Under siste kontroll ble det tatt en arteriell blodgass. Først ved romluft (FiO 2 ~ 0,21) og deretter med 100 % O 2 (FiO 2 1,0). (Se Blodgass 1 nedenfor.) To uker senere innlegges hun med ileus og opereres. Det oppstår postoperative komplikasjoner. Hun får peritonitt, og ny blodgass viser utvikling av respirasjonssvikt. (Se Blodgass 2, som er tatt med 8 L O 2 /min på maske, nedenfor). Hun har samtidig fallende blodtrykk og diurese, og det er lite respons på oppvæsking og diuretika. Urinstoff/Kreatinin øker. Hun legges på respirator med 70 % O 2, og ventileres med et minuttvolum på 10 L/min. Det måles også endetidal CO 2 (som er representativt for gjennomsnitts CO 2 innhold i ekspirasjonsluften). Hun får kontinuerlige infusjoner med Dobutamin og Noradrenalin, og det legges inn lungearteriekateter (Swan Ganz kateter). Det tas blodgasser fra både arterieblod (a) og fra det blandede venøse blod (v) i lungearterien (Blodgass 3a og 3v nedenfor). Målinger av hemodynamisk status viser at hjerteminuttvolumet (CO) er ca. 50 % høyere enn forventet, mens motstanden i det store kretsløpet (SVR) er halvert, dvs. ca. 50 % lavere enn forventet. Laboratoriedata: Blodgass 1 Blodgass 2 Blodgass 3a Blodgass 3v (romluft) (FiO 2 1,0) (FiO 2 0,4) (FiO 2 0,7) ph 7,36 7,28 7,27 7,23 PCO 2 kpa 7,2 8,4 5,9 6,6 PO 2 kpa 7,5 ==> 28 6,3 11,8 5,8 SO 2 % 90 ==> BE mmol/l ,8 Hb g/dl 16,2 12,8 11,4 Laktat 0,7 4,4 2,7 mmol/l Kreatinin mmol/l Endetidal CO 2 kpa 4,2

2 Spørsmål: 1. Gjør kort rede for de patofysiologiske endingene i lungefunksjonen som fremkaller lungeshunt, og de som fremkaller øket alveolært dødrom. Gjør kort rede for hvilke endringer i blodgassbildet du venter å finne ved de forskjellige tilstandene. 2. Gjør kort rede for den prinsipielle forskjellen mellom lungeødem som skyldes v.sidig hjertesvikt, og den som skyldes en generell inflammasjonsprosess. 3. Med bakgrunn i ovenstående sykehistorie og laboratoriedata besvares følgende: a) På hvilke tidspunkter (Blodgass 1, 2 eller 3) kan man slutte at pasienten har lungeshunt, øket dødrom eller begge deler? b) Hvilke konklusjoner kan man trekke av effekten av 100 % O 2 i Blodgass 1? c) Er det mest sannsynlig at hennes KOLS er betinget i emfysem eller kronisk bronkitt? d) Er oksygentilbudet til organismen øket med 10 %, 35 % eller 60 % fra blodgass 1 (romluft) til Blodgass 3? (Vi forutsetter at hennes hjerte minuttvolum var normalt ved Blodgass 1.) e) Ville det vært gunstig å ha en høyre eller venstre forskjøvet dissosiasjonskurve i blodet ved Blodgass 2? Gi en kort begrunnelse. f) Hva sier den blandede venøse blodgassen om sirkulasjonen? Oppgave 2 (12,5 poeng) Se på blodgassverdiene i Blodgass 1 (romluft) i oppgave 1. a) Hva slags syre-base-forstyrrelse foreligger? Begrunn svaret (kommenter verdiene for ph, p a CO 2 og BE). b) Nevn de sannsynlige årsaksmekanismene som ligger til grunn for verdiene. Oppgave 3 (10 poeng) a) Hva er normalverdien for plasma K +? b) Hvilke er de vanligste årsakene til lav plasma K + (hypokaliemi)? c) Hvilke konsekvenser kan ekstrem hypokaliemi føre til? d) K + bør selv ved uttalt hypokaliemi ikke gis for raskt intravenøst. Hva er årsaken til dette, og hva er den vanlige regelen for maksimal tilførsel av KCl i mmol/time til voksne? Oppgave 4 (12,5 poeng) Nedenfor er oppført fem forskjellige infusjonsvæsker: - Natriumklorid 154 mmol/l - Voluven 60 mg/ml - Glukose 50 mg/ml - Glukacel - RescueFlow (eller HyperHAES) Beskriv kort for hver av dem: a) hva slags type væske det er b) viktigste bruksområde (indikasjoner) c) hvordan den fordeler seg på organismens ulike væskerom (ICV, ECV, plasmavolum) d) hvor raskt den kan infunderes

3 Oppgave 5. (10 poeng) Du har ekstravakt i akuttmottaket og behandler en pasient med brystsmerter. Han ser ut til å være ganske kjekk, er tørr og varm i huden, men hevder å ha sterke smerter. Turnuslegen forordner 5 mg morfin, men har glemt å anføre hvilken administrasjonsform du skal bruke innen han gikk. Du trekker opp 5 mg morfin i en sprøyte og bestemmer deg for å gi den intravenøst. a) Hvor raskt forventer du å få effekt av den intravenøse injeksjonen? Når vil du eventuelt gi ham mer morfin, om han fortsatt har like vondt? Innen du rekker å sette sprøyta, får du beskjed fra en kollega om at pasienten skal hentes av portør om ti minutter, og at du derfor heller bør sette sprøyta subcutant eller intramuskulært. b) Kommenter (forklar kort) kollegaens forslag. Turnuslegen kommer tilbake og hører at du har gitt pasienten legemiddelet i form av en injeksjon. Han blir forskrekket, for han hadde svært overraskende for deg - ment at det skulle gis 5 mg morfin peroralt. c) Hvorfor er det nødvendig å gi større doser morfin ved peroral administrasjon enn ved injeksjon? Det viser seg siden at pasienten har nyresvikt, idet hans serum-kreatinin er målt til 710 mmol/l. d) Hvordan innvirker nyresvikten på den kliniske effekten av en enkeltdose med morfin? e) Hvordan vil nyresvikten påvirke effekten av morfin dersom middelet doseres over lengre tid, enten som infusjon eller som gjentatte injeksjoner? Oppgave 6. (5 poeng) a) Definer hva det betyr å være immun. b) Nevn immunforsvarets tre hovedfunksjoner.

4 SENSORVEILEDNING Oppgave 1 (50 poeng) 1. Gjør kort rede for de patofysiologiske endingene i lungefunksjonen som fremkaller lungeshunt, og de som fremkaller øket alveolært dødrom. Gjør kort rede for hvilke endringer i blodgassbildet du venter å finne ved de forskjellige tilstandene. Mht. shunt skal man kunne beskrive hvordan denne oppstår og virker inn på oksygeneringen av blodet, forskjellen på ekte og uekte shunt, og hvordan de to typene reagerer på øket oksygentilførsel. Få frem at shuntproblemer ikke nødvendigvis affiserer p a CO 2. Mht. dødrom skal man beskrive mekanismen, at CO 2 vil stige hvis ventilasjonen ikke økes, samt at CO 2 kan holdes konstant hvis ventilasjonen økes, og at øket dødrom ikke affiserer PaO 2 vesentlig så lenge PaCO 2 ikke øker i vesentlig grad. Man bør også nevne at perfusjonsforstyrrelsene ved øket alveolært dødrom kan være absolutt (ingen perfusjon av alveolære kar) eller delvis (nedsatt perfusjon), og at både lave lungekartykk, høye ventilatortrykk og mekanisk karokklusjon kan øke alveolært dødrom. 2. Gjør kort rede for den prinsipielle forskjellen mellom lungeødem som skyldes v.sidig hjertesvikt, og den som skyldes en generell inflammasjonsprosess. Ved v. hjertesvikt: Øket hydrostatisk trykk i lungenes mikrosirkulasjon fremkaller ødemet. Ødemet alltid mest uttalt der hvor de hydrostatiske trykkene er størst, dvs. i de lavest liggende områder i lungen. Ved generell inflammasjon: Skade eller endring av karveggen gir øket karpermeabilitet, som vil kunne gi ødemdannelse selv ved normale eller bare lett forhøyede hydrostatiske trykk. Ødemene blir mest uttalt der hvor permeabilitetsendringene er størst 3. Med bakgrunn i ovenstående sykehistorie og laboratoriedata besvares følgende: a) På hvilke tidspunkter (Blodgass 1, 2 eller 3) kan man slutte at pasienten har lungeshunt, øket dødrom eller begge deler? På alle tidspunkt er arteriell po 2 betydelig lavere enn beregnet alveolær po 2. Det er altså en lungeshunt på alle tidspunkter. Det forventes at kandidatene redegjør for at alveolær po 2 kan beregnes, og hvordan (alveolluftligningen og/eller quick and dirty metoden. På tidspunkt for Blodgass 1 er dødrom sannsynlig, da hun under legebesøket har forhøyet p a CO 2 og må antas være upåvirket av respirasjonsnedsettende midler eller smerter. Man kan imidlertid ikke si dette med 100 % sannsynlighet, da ventilasjonsvolumet ikke er oppgitt. På tidspunkt for Blodgass 2 kan man ikke trekke sikre konklusjoner (ingen opplysninger om ventilasjonsvolum), ved Blodgass 3 peker kombinasjonen av høy p a CO 2 og minuttventilasjon, samt senket ende-tidal CO 2 på at det foreligger et øket alveolært dødrom.

5 b) Hvilke konklusjoner kan man trekke av effekten av 100 % O 2 i Blodgass 1? Effekten av ekstra oksygentilførsel er svært god, det er derfor rimelig å konkludere at hennes shuntproblem først og fremst representerer en uekte shunt. c) Er det mest sannsynlig at hennes KOLS er betinget i emfysem eller kronisk bronkitt? Hun har en uekte shunt som viser stor bedring med høyere FiO 2 Kronisk bronkitt passer best til denne beskrivelsen, emfysem har ikke i samme grad hypoksemi som kjennetegn. d) Er oksygentilbudet til organismen øket med 10 %, 35 % eller 60 % fra Blodgass 1 (romluft) til Blodgass 3? (Vi forutsetter at hennes hjerte minuttvolum var normalt ved Blodgass 1.) Man kan enten beregne oksygentilbudet i absolutte verdier og sette normalt CO til 5 l/min: Blodgass 1, romluft ((1,34 x 16,2 x 0,90) + (0,0225 x 7,5)) x 10 x 5 = 986 Blodgass 3, FiO 2 = 0,7 litt over 10 %. ((1,34 x 11,4 x 0,96) + (0,0225 x 11,8)) x 10 x 7,5 = 1120: økt med Eller, litt forenklet, beregne fraksjonene: 96/90 x 11,4/16,2 x 3/2 = 1,113, dvs. øket med litt over 10 %. e) Ville det vært gunstig å ha en høyre eller venstre forskjøvet dissosiasjonskurve i blodet ved Blodgass 2? Gi en kort begrunnelse. Dette er en situasjon hvor nedsatt lungefunksjon gir en kritisk lav PO 2 verdi, og hvor det er denne som forårsaker vevshypoksi. PO 2 verdien ligger på den bratte delen av kurven, hvor gevinsten mht. O 2 -metning i arterielt blod (og dermed O 2 innholdet i blodet) ved en venstreforskyvning er stor (eks. ved ph = 7,50 øker SO 2 fra 77 % til ca. 85 %). Venstreforskyvning ville vært gunstig. f) Hva sier den blandede venøse blodgassen om sirkulasjonen? At hjertets pumpeevne er tilfredsstillende i forhold til organismens behov. Oppgave 2 (12,5 poeng) a) Hva slags syre-base-forstyrrelse foreligger? Begrunn svaret (kommenter verdiene for ph, p a CO 2 og BE). b) Nevn de sannsynlige årsaksmekanismene som ligger til grunn for verdiene. a) Det foreligger en (nesten) fullt kompensert kronisk respiratorisk acidose (5) pga. ph innenfor normalområdet (1), forhøyet paco 2 (1) og lett forhøyet (positiv) BE (1). b) Pasienten har en KOLS med forhøyet paco 2 pga. hypoventilasjon (1) og/eller patologisk øket dødrom (1). Dette skulle alene ha ført til respiratorisk acidose med lav ph, men det er inntrådt en renal kompensasjon med økt syreutskillelse via nyrene (2,5), hvilket i syrebasestatus gir seg utslag i en positiv base excess og fører til at ph er justert opp til normalområdet.

6 Oppgave 3 (10 poeng) a) Hva er normalverdien for plasma K +? b) Hvilke er de vanligste årsakene til lav plasma K + (hypokaliemi)? c) Hvilke konsekvenser kan ekstrem hypokaliemi føre til? d) K + bør selv ved uttalt hypokaliemi ikke gis for raskt intravenøst. Hva er årsaken til dette, og hva er den vanlige regelen for maksimal tilførsel av KCl i mmol/time til voksne? a) 3,5-5 mmol (2). b) Kaliumtap pga. diare (1), brekninger/metabolsk alkalose (1), polyuri/ diuretikabehandling (1), for lav tilførsel ved i.v. væskebehandling. c) Hjertearytmier (oftest takyarytmier) (2), muskelsvakhet (0,5), tarmparalyse(0,5). d) K+ er et hovedsaklig intracellulært ion som skal inn i cellene, men dette opptaket tar tid, slik at for rask infusjon kan føre til alvorlig hyperkaliemi med hjertearytmier (oftest bradyarytmier/av-blokk) og hjertestans (1) selv hos en pasient som i utgangspunktet har hypokaliemi. KCl bør ikke gis raskere intravenøst enn ca. 20 mmol/time til voksne (1), slik at f.eks. en liter infusjonsvæske med tilsetning av 40 mmol KCl ikke bør gå inn raskere enn på 2 timer. Oppgave 4 (12,5 poeng) Nedenfor er oppført fem forskjellige infusjonsvæsker: - Natriumklorid 154 mmol/l - Voluven 60 mg/ml - Glukose 50 mg/ml - Glukacel - RescueFlow (eller HyperHAES) Beskriv kort for hver av dem: a) hva slags type væske det er b) viktigste bruksområde (indikasjoner) c) hvordan den fordeler seg på organismens ulike væskerom (ICV, ECV, plasmavolum)? d) hvor raskt den kan infunderes? NaCl 154 mmol/l er en isoosmolal saltoppløsning (0,5) som kan brukes til erstatning av blodtap og isoosmolal dehydrering pga salt- og vanntap (0,5), høyt kloridinnhold gjør den spesielt godt egnet ved hypokloremi/metabolsk alkalose pga. sure brekninger (0,5) Pga. natriuminnholdet fordeler den seg kun i ECV, slik at ca. 1/4 blir igjen i plasmavolumet (1). Væsken kan ved hypovolemi infunderes meget raskt (0,5). Voluven 60 mg/ml er en isoonkotisk kunstig plasmaerstatningsvæske som i tillegg til NaCl 154 mmol/l inneholder makromolekyler i form av HES (0,5) (hydroksyetylstivelse 130/0,4). Den brukes til plasmavolumerstatning ved hypovolemi (1), særlig pga. blødning. Væsken forblir i flere timer intravaskulært (1) pga. makromolekylenes kolloidosmotiske (onkotiske) effekt, hvorpå effekten avtar pga. renal utskillelse av mindre HES-molekyler samt ekstravasering. Den kan ved hypovolemi infunderes meget raskt (0,5). Glukose 50 mg/ml er en isoosmolal karbohydratoppløsning (0,5) uten elektrolytter. Den brukes til å erstatte tap av vann (fordampningstap) (0,5) og til å tilføre energi, men

7 energiinnholdet er lavt. Den fordeler seg (etter opptak av glukose til cellene) på alle kroppens væskerom (0,5) i samme forhold som disse volummessig har innbyrdes, slik at det meste havner intracellulært, og svært lite (< 10 %) blir igjen intravaskulært i plasmavolumet.væsken bør ikke infunderes raskere enn 1000 ml på ca. 2 timer (0,5) for å unngå hyperglykemi/glukosuri/osmotisk diurese samt hyponatremi. Glukacel er glukose 120 mg/ml tilsatt litt elektrolytter (0,5) slik at 2000 ml dekker døgnbehovet for de viktigste elektrolytter hos voksne. Væsken brukes til å dekke det normale døgnbehovet for vann, natrium, kalium, klorid samt delvis dekning av energibehovet (0,5), væskens glukoseinnhold gir 2000 kj / 480 kcal/liter. Væsken vil fordele seg på alle kroppens væskerom (0,5), men noe mer blir igjen i ECV/plasmavolum enn for ren glukoseoppløsning pga. Glukacels innhold av Na+ på 50 mmol/l. Væsken bør pga. det høye glukoseinnholdet ikke infunderes raskere enn 1000 ml på ca. 4 timer (0,5), innholdet av kalium på 20 mmol/l tilsier også at væsken ikke skal infunderes for raskt. RescueFlow og HyperHAES er sterkt hyperosmolale saltoppløsninger (mellom 1200 og 1300 mmol NaCl/l!) med tilsetning av kolloider (0,5), henholdsvis dextran og HES. Hovedbruksområdet er sjokk eller alvorlig hypovolemi særlig pga. stort blodtap ved skader (0,5) som førstebehandling utenfor sykehus. Væskene forblir i flere timer intravaskulært (0,5), og den høye osmolaliteten pga. den sterke saltoppløsningen trekker vann inn i kapillærene fra interstitium/icv slik at plasmavolumet øker med nesten 3 x det infunderte volum! Væskene kan infunderes meget raskt (0,5), men det gis vanligvis kun 1 enhet på 250 ml. Væskene brukes også forsøksvis til senkning av alvorlig forhøyet intrakranielt trykk (0,5), særlig ved hjerneødem pga. hodeskader, ved at den høye natriumkonsentrasjonen de gir i plasma osmotisk vil trekke vann ut av hjernevevet.

8 Oppgave 5 (10 poeng) a)hvor raskt forventer du å få effekt av den intravenøse injeksjonen? Når vil du eventuelt gi ham mer morfin, om han fortsatt har like vondt? conc iv im Iv Im - Sc sc Etter en intravenøs injeksjon er serumtoppen nær umiddelbar. Etter en intramuskulær injeksjon er opptaket fordrøyd, og serumtoppen kommer langsommere og blir ikke så høy og langt mer uforutsigbar. Enda verre er det ved en subcutan injeksjon. tid k eo Det tar tid fra maks serumkons til maks effekt (for morfin er denne tiden10-15 min). Denne forsinkelsen fra serum til effektsted kan beskrives ved en konstant. (Om noen her omtaler denne konstanten, keo eller t½ keo er det selvsagt helt OK, men absolutt ikke nødvendig.) Årsaken til forsinkelsen er at stoffet skal penetrere membraner og barrierer, for eksempel blod/hjerne-barrieren og deretter binde seg til reseptorer, initiere intracellulære endringer osv.

9 Det øverste bildet viste vi som et eksempel på hvordan denne forsinkelsen (t1/2 keo) kan måles for ulike stoffer, idet man her har gitt en like hurtig infusjon med hhv. alfentanil og fentanyl og dermed oppnådd maksimal serumkonsentrasjon for de to stoffene like raskt (serumkonsentrasjoner følger linjer med prikker). Effekten, her målt ved EEG, hang imidlertid mer etter for fentanyl, både ved stigende og fallende serumkonsentrasjon. Poenget i oppgaven er ikke på noen måte å redegjøre for dette, men å vise at man kjenner til at maksimal effekt IKKE kommer samtidig som maksimal serumkonsentrasjon. b) Kommenter (forklar kort) kollegaens forslag Det er ikke lurt å sette en i.m. eller s.c. injeksjon rett før man sender pasienten fra seg. Man får verken observert om effekten er tilstrekkelig, eller om bivirkningene er for uttalte. På den annen side vil pasientene på denne måten få et noe mer stabilt serumspeil av opiat over tid, slik at hvis man på forhånd har en forståelse av hvor mye pasienten trenger og tåler, kan denne administrasjonsformen være rimelig (eks. ved overføring til sengepost etter avsluttet postoperativt opphold). Det individuelle behovet og tålegrensen for opioider varierer voldsomt, som vi illustrerte bl a med disse bildene: Individuell variasjon legemiddel effekt 100% konsentrasjon 500%

10 c) Hvorfor er det nødvendig å gi større doser morfin ved peroral administrasjon enn ved injeksjon? Stikkordet her er førstepassasjemetabolisme, som er uttalt for morfin. Dertil kommer selvsagt serumtoppen enda langsommere enn ved injeksjoner, og absorbsjonen kan fordrøyes ytterligere som følge av nedsatt tarmmotilitet pga. smerter eller opioiddosering i seg selv. En person med sterke smerter trenger rask smertelindring. Peroral/rektal tilførsel Førstepassasjemetabolisme Vanligste tilførselsvei ovenfra nedenfra Vena porta ca 2/3 av leverens blodforsyning drenerer hele tarmen unntatt nederst i rektum munnslimhinne Morfin Metoprolol (Seloken ) Nitroglycerin Enalapril (Renitec ) Aminoglykosider Kodein Pivampicillin d) Hvordan innvirker nyresvikten på den kliniske effekten av en enkeltdose med morfin? Og e) Hvordan vil nyresvikten påvirke effekten av morfin dersom middelet doseres over lengre tid, enten som infusjon eller som gjentatte injeksjoner? Det er ingen effekt av nyresvikt på enkeltdose da er det bare distribusjon som betyr noe for opphør av effekt. Ved gjentatt dosering derimot, er nyresvikt av vesentlig betydning idet man ikke får eliminert den aktive metabolitten morfin-6-glucoronid. Den kliniske effekten vil derfor kunne bli vesentlig forlenget. Oppgave 6 (5 poeng) a) Definer hva det betyr å være immun. Det betyr fri for eller uberørt av. En person som er immun mot et smittestoff, berøres ikke av det. b) Nevn immunforsvarets tre hovedfunksjoner. 1. Det beskytter kroppen mot sykdomsfremkallende inntrengere. Inntrengere er bakterier, virus, sopp og encellete protozoer. Immunforsvaret angriper dessuten flercellete parasitter som trenger seg inn i kroppen. Immunforsvaret beskytter også mot ikkemikrobielle, kroppsfremmede molekyler. 2. Det fjerner skadete og døde celler og vev. 3. Det angriper og fjerner kreftceller.

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: H-334

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: H-334 Avdeling for helse- og sosialfag Emnekode: HSINT10114 Dato: Emne: Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: 29. mai 2015 Kl.09.00 til kl.15.00 H-334 Hjelpemidler:

Detaljer

Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr

Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr 1 Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr Ny/utsatt eksamen, 28. august 2002 Oppgave 1 (30 poeng) En multitraumatisert kvinne på 23 år kommer inn med

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

Ordinær eksamen 28. mai 2003

Ordinær eksamen 28. mai 2003 Lungefysiologi, patofysiologi, grunnleggende farmakologi, mikrobiologi og medisinsk utstyr Videreutdanning i barnesykepleie, kull 2003 Videreutdanning i anestesisykepleie, kull 2003 Videreutdanning i intensivsykepleie,

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Syre-base status Respirasjon Elektrolytter Metabolitter Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil situasjon Heparinisert

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten,

Detaljer

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: A-314

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: A-314 Avdeling for helse- og sosialfag Emnekode: HSINT10114 Dato: Emne: Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: 14. august 2015 Kl.09.00 til kl.15.00 A-314

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling Blodgasser 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius Likevekten Metabolismen gir produksjon av syre i kroppen ph må likevel holdes konstant Kroppen må kvitte seg med syre Lunger: CO2 utskilles Nyrer:

Detaljer

Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologi Ny/utsatt eksamen, 10. september 2004

Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologi Ny/utsatt eksamen, 10. september 2004 Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologi Ny/utsatt eksamen, 10. september 2004 Videreutdanning i anestesisykepleie, kull 2004 Videreutdanning i barnesykepleie. kull 2004 Videreutdanning i

Detaljer

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Syre-Base Tolke Syre-base Definisjoner og begrep Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Definisjoner og begrep ph ph = eit uttrykk for kor mange H+ ion det er i ei væske. I vevsvæsker har vi 0,00000004mol

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serum ionogrammet og syre-base nivået.

Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serum ionogrammet og syre-base nivået. 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex -Natriumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 58,44 mg (1 mmol) Elektrolyttinnhold pr. ml:

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumhydrogenkarbonat Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

Væske- og elektrolyttbalanse Infusjonsvæsker Intravenøs væsketerapi og ernæring

Væske- og elektrolyttbalanse Infusjonsvæsker Intravenøs væsketerapi og ernæring Væske- og elektrolyttbalanse Infusjonsvæsker Intravenøs væsketerapi og ernæring Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål universitetssykehus 2007 2 INNHOLD 1 Normal væske- og elektrolyttbalanse 2 Energibehovet...

Detaljer

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Side 16 av 43 Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Del 1: I 20-årsalderen fikk han diagnosen Mb.Bechterew, dvs. en leddsykdom som bl.a. reduserer bevegeligheten av thorax. Bortsett fra dette har han vært frisk

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBALANSE INFUSJONSVÆSKER INTRAVENØS VÆSKEBEHANDLING

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBALANSE INFUSJONSVÆSKER INTRAVENØS VÆSKEBEHANDLING VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBALANSE INFUSJONSVÆSKER INTRAVENØS VÆSKEBEHANDLING Baard Ingvaldsen Avdeling for anestesiologi Oslo universitetssykehus, Ullevål 2015 Intravenøs (parenteral) væskebehandling Indikasjoner

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (som glukosemonohydrat)

Detaljer

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker.

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 9 mg Elektrolyttinnhold

Detaljer

Syre-base og oksygeneringsforstyrrelser. Baard Ingvaldsen Avd. for anestesiologi Oslo universitetssykehus, Ullevål 2014

Syre-base og oksygeneringsforstyrrelser. Baard Ingvaldsen Avd. for anestesiologi Oslo universitetssykehus, Ullevål 2014 Syre-base og oksygeneringsforstyrrelser Baard Ingvaldsen Avd. for anestesiologi Oslo universitetssykehus, Ullevål 2014 Arteriell blodgassanalyse gir oss: syre-base/ CO 2 - verdier samt O 2 - verdier i

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter]

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter] PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder:

Detaljer

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi 1. Innledende legemiddellære Hvilket internasjonalt dokument regulerer rammebetingelsene for bruk av mennesker i medisinsk forskning? Nevn tre pasientgrupper

Detaljer

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15 Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Definisjoner Årsaker til respirasjonssvikt Respirasjonssvikt og langtidsoksygenbehandling:

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBALANSE INFUSJONSVÆSKER INTRAVENØS VÆSKEBEHANDLING

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBALANSE INFUSJONSVÆSKER INTRAVENØS VÆSKEBEHANDLING VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBALANSE INFUSJONSVÆSKER INTRAVENØS VÆSKEBEHANDLING Baard Ingvaldsen Avdeling for anestesiologi Oslo universitetssykehus, Ullevål 2015 Intravenøs (parenteral) væskebehandling Indikasjoner

Detaljer

Infeksjonsmedisin IIC: Tolkning av vitale parametere og laboratoriedata ved sepsis (uten standardisert pasient)

Infeksjonsmedisin IIC: Tolkning av vitale parametere og laboratoriedata ved sepsis (uten standardisert pasient) Infeksjonsmedisin IIC: Tolkning av vitale parametere og laboratoriedata ved sepsis (uten standardisert pasient) Forfatter Navn Institutt Undervisningsenhet E-post Telefon Jan Kristian Damås IKM Infeksjon

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg

Detaljer

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand.

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kalium-Natrium-Glucose Braun infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Virkestoffer: Glukose (i form

Detaljer

PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER

PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER Cadd legacy Braun perfusor ME Kunnskap om de ulike medikamentene som blir brukt; virkning og bivirkning Ansvar for rett dose til rett tid Kunnskap om og ferdigheter i bruk

Detaljer

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER INNHOLDSFORTEGNELSE Hva kan tilsettes?... 4 5 Hva kan blandes?.... 4 5 Hva er foretrukket infusjonsvæske?... 4 5 Hva er innholdet i infusjonsvæskene?.... 6 7 Hvor

Detaljer

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l.

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Kaliumklorid 74,5 mg Elektrolyttinnhold pr.

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Sykeligheten og dødeligheten blant barn og unge er svært

Detaljer

1-2 minutter før infusjon av Macrodex gis intravenøs injeksjon av Promiten (dekstran 1) 20 ml ved innledende behandling.

1-2 minutter før infusjon av Macrodex gis intravenøs injeksjon av Promiten (dekstran 1) 20 ml ved innledende behandling. 1. LEGEMIDLETS NAVN Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid Infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dekstran 70, 60 mg/ml 3. LEGEMIDDELFORM Infusjonsvæske, oppløsning 4. KLINISKE

Detaljer

Perioperativ væskebehandling

Perioperativ væskebehandling Perioperativ væskebehandling SALTFRIE GLUKOSEOPPLØSNINGER: fordeler seg på alle kroppsvæskevolumer i samme innbyrdes forhold som disse normalt har til hverandre, dvs. < 10% blir igjen i karsystemet! Ca.

Detaljer

Bruk av diuretika. Nidaroskongressen 19/10-17 Lene Heramb

Bruk av diuretika. Nidaroskongressen 19/10-17 Lene Heramb Bruk av diuretika Nidaroskongressen 19/10-17 Lene Heramb Disposisjon Nyrefysiologi behandling av natrium Slyngediuretika, tiazider, litt om aldosteronantagonister. Hjertesvikt Hypertensjon Kronisk nyresykdom

Detaljer

Undervisning D 15 26.02.15 VEDLEGG 3

Undervisning D 15 26.02.15 VEDLEGG 3 Undervisning D 15 26.02.15 Sirkulasjonssystemet: Består av: hjertet, blodårene og blodet Hensikt: sørge for å tilføre alle kroppens celler oksygen og næringsstoffer, og fjerne CO2 og avfallstoffer Svikt

Detaljer

Kapittel 3 Medikamentregning

Kapittel 3 Medikamentregning Medikamentregning Side 1 av 7 Utregninger ved dosering, tillaging og administrering av legemidler til barn innebærer øket risiko for regnefeil og fortynningsfeil fordi legemidlene doseres pr. kg kroppsvekt

Detaljer

DEN AVKLARENDE SAMTALEN

DEN AVKLARENDE SAMTALEN DEN AVKLARENDE SAMTALEN 19.NOVEMBER Kurs i «Livets siste dager plan for lindring i livets sluttfase» Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune Palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml oppløsning inneholder: Glukose 200,0 g (som glukosemonohydrat

Detaljer

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl Eksamen i humanbiologi OD2100 02. desember 2016 kl. 09.00-14.00 1 Del 1 Tungpusten fisker Kenneth (56 år) arbeider som fisker og har røkt siden ungdommen. De siste månedene har han blitt tiltagende tungpusten,

Detaljer

Oksygen transport i klinikken. Konsekvenser ved svikt i oksygentransport. Oksygen transport. Hva bestemmer oksygentransport

Oksygen transport i klinikken. Konsekvenser ved svikt i oksygentransport. Oksygen transport. Hva bestemmer oksygentransport Oksygen transport i klinikken The primary function of the cardiorespiratory system is to continuously deliver oxygen to meet tissue demand Pål Klepstad Intensivavdelingen, St.Olavs Hospital Konsekvenser

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Analyses of Acid-Base Disturbances

Analyses of Acid-Base Disturbances Analyses of Acid-Base Disturbances Hans-Peter Marti Renal Unit Haukeland University Hospital Bergen Some slides from a lecture of Fredrik Borchsenius, UiO Haukeland University Hospital, 17th January 2017

Detaljer

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker.

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 9 mg Elektrolyttinnhold pr. ml:

Detaljer

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke?

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Foto: Morten Rakke Photography Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Helle Borgstrøm Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet Sykehuset i Vestfold Vårmøte i medisinsk biokjemi 2017 Fordeling

Detaljer

Gunhild Holmaas november 2014. Stive lunger

Gunhild Holmaas november 2014. Stive lunger Gunhild Holmaas november 2014 Stive lunger Evidens based medicine Puls Små oxyme tidalvol ter umved ARDS Respira tor Bukleie Monitor Kriterier for setting av PEEP Evidens based medicine Puls Små oxyme

Detaljer

Væske- behandling Torvind Næsheim

Væske- behandling Torvind Næsheim Væske- behandling Torvind Næsheim Overlege Anestesiavdelingen, UNN Overlege Akuttmedisinsk avdeling, UNN Stipendiat Cardiovaskulær forskingsgruppe, IKM, UiT 3 dagers sykehistorie med diarré 5 år gammel

Detaljer

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Bachelor i sykepleie Kartlegging Trine Mathisen, PVI HiST 1 Eksamensopplevelse? 2 1 Ett blikk på Blooms taksonomi 3 7 6 4 3 2 1 Hva spør vi om? Dette gjelder

Detaljer

1964- TOTAL PAIN. «Well doctor, the pain began in my back, but now it seems that all of me is wrong»

1964- TOTAL PAIN. «Well doctor, the pain began in my back, but now it seems that all of me is wrong» SMERTELINDRING Anne Watne Størkson Kreftsykepleier/ fagsykepleier Palliativt team. Seksjon smertebehandling og palliasjon, HUS og Kompetansesenter i lindrande behandling helseregion Vest Okt.2013 DEFINISJON

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning. Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning. Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Legeforordninger ved CRRT Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Viktige spørsmål Skal pasienten dialyseres? Når skal vi starte? Hvilken dialysemodalitet? GFR Kriterier Urin Output

Detaljer

KOLS oksygen eller ikke?

KOLS oksygen eller ikke? KOLS oksygen eller ikke? Case 1; KOLS-exacerbasjon? Respirasjonsfysiologi/patofysiologi Respirasjonssvikt CO 2 -styrt respirasjon Oksygen -styrt respirasjon (hypoxic drive) Case 2; KOLS-pasient med FCF

Detaljer

Cisplatin Nyretoksisk! God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se infusjonssskjema). Unngå nyretoksiske medikamenter i behandlingstiden

Cisplatin Nyretoksisk! God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se infusjonssskjema). Unngå nyretoksiske medikamenter i behandlingstiden CISPLATIN - ETOPOSID Dokumentansvarlig: Nina Helbekkmo Dokumentnummer: PR3418 Godkjent av: Ulf Aasebø Gyldig for: Lungemedisinsk avdeling UNN Indikasjon: Småcellet lungecarsinom, begrenset sykdom. Kurativt

Detaljer

Dag ml 0.9% NaCl Gjennomskylling iv i 500 ml 0.9% NaCl 30 min iv Sjekket kur: Side 2 av5

Dag ml 0.9% NaCl Gjennomskylling iv i 500 ml 0.9% NaCl 30 min iv Sjekket kur: Side 2 av5 Dokumentansvarlig: Nina Helbekkmo Dokumentnummer: PR18408 Godkjent av: Ulf Aasebø Gyldig for: Lungemedisinsk avdeling UNN Indikasjon: Småcellet lungecarsinom, begrenset sykdom. Kurativt mål. Behandlingsplan:

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Tetraspan 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Tetraspan 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tetraspan 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse (HES) 60,0 g (Molar substitusjon:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Romefen vet injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff 1 ml inneholder: Ketoprofen 100 mg 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

50 mg/ml: fargeløs, isoton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 290 mosm/kg vann, ph: ca. 4-5, energiinnhold: 840 kj (200 kcal)/1000 ml

50 mg/ml: fargeløs, isoton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 290 mosm/kg vann, ph: ca. 4-5, energiinnhold: 840 kj (200 kcal)/1000 ml PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infusjonsvæske,

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (55,0 g som glukosemonohydrat)

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 154 mmol/l 154 mmol/l

1. LEGEMIDLETS NAVN. 154 mmol/l 154 mmol/l 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold: Na + Cl - 9

Detaljer

AKUTT RESPIRASJONSSVIKT

AKUTT RESPIRASJONSSVIKT AKUTT RESPIRASJONSSVIKT Patofysiologi og akutt/intensiv behandling Helge Opdahl Overlege, dr. med. NBC senteret/akuttmedisinsk avd OUS Ullevål Akutt respirasjonssvikt betyr oftest oksygeneringssvikt også

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder:

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse (HES) 60,0 g (Molar substitusjon:

Detaljer

Albunorm 50 g/l: Albunorm 50 g/l er en oppløsning som inneholder 50 g/l totalprotein der minst 96 % er humant albumin.

Albunorm 50 g/l: Albunorm 50 g/l er en oppløsning som inneholder 50 g/l totalprotein der minst 96 % er humant albumin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Albunorm 50 g/l infusjonsvæske, oppløsning Albunorm 200 g/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Albunorm 50 g/l: Albunorm 50 g/l er en oppløsning som

Detaljer

DAG - 7. Dato BCNU *** ex.sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 ml Na

DAG - 7. Dato BCNU *** ex.sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 ml Na Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kreftavdelingen Utarbeidet av: Martin Maisenhölder Dato: Januar 2006. Høydosekur Indikasjon : Høydosebehandling med stamcellestøtte for lymfompasienter. Administrering

Detaljer

Ark nr: 2 av 6 Se alltid forsiden for utfyllende informasjon om kuren. Dato dag 1: Hydrering Tilsetninger Infusjonstid Start kl. Sign. Blandes i 100 N

Ark nr: 2 av 6 Se alltid forsiden for utfyllende informasjon om kuren. Dato dag 1: Hydrering Tilsetninger Infusjonstid Start kl. Sign. Blandes i 100 N Ark nr: 1 av 6 Agressivt FASTE ORDINASJONER Medisiner under hele behandlingsperioden: Dersom bruk av steroider: Pepsidin 20 mg vesp, Flucanozol 200 mg x1 2 dager i uken, Trimetoprim 2x2 lørdag og søndag

Detaljer

Palliasjon Ernæring/ væskebehandling. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

Palliasjon Ernæring/ væskebehandling. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Ernæring/ væskebehandling November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Mor spiser ikke og da kommer hun jo til å dø Vårt forhold til mat som kilde til: Overlevelse energi å leve

Detaljer

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD)

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Bedøvelse komponenter Stress og smerte Faktorer viktige for effekt Store variasjoner mellom arter Store variasjoner innen arter Bedøvelsesmidler

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom!

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom Mage-tarmsykdommer Mage-tarmsykdommer Nedsatt nyrefunksjon Andre Funksjon/parameter Absorpsjon Førstepassasjeeffekten Distribusjonsvolum

Detaljer

Substitusjon av ekstracellulær væske ved isoton dehydrering, ved acidose eller fare for acidose.

Substitusjon av ekstracellulær væske ved isoton dehydrering, ved acidose eller fare for acidose. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Ringerfundin infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Ringerfundin infusjonsvæske, oppløsning inneholder: Natriumklorid Kaliumklorid

Detaljer

Human Albumin Biotest er en oppløsning som inneholder 200 g/liter plasmaprotein, hvorav minst 95 % er humant albumin.

Human Albumin Biotest er en oppløsning som inneholder 200 g/liter plasmaprotein, hvorav minst 95 % er humant albumin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Human Albumin Biotest 200 g/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Humant albumin. Human Albumin Biotest er en oppløsning som inneholder 200 g/liter

Detaljer

DAG - 7. Dato BCNU *NB! Eget iv-sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250

DAG - 7. Dato BCNU *NB! Eget iv-sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kreftavdelingen Godkjent av: Martin Maisenölder Dato: Januar 2006 Revidert 03/ 14 Kur- og infusjonsskjema Høydosekur Indikasjon : Høydosebehandling med stamcellestøtte

Detaljer

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK Avdeling for klinisk farmakologi Roar Dyrkorn Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Hva vil vi formidle? Gi en kort innføring i farmakokinetikk. Forklare

Detaljer

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013,

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, 1 PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, På flervalgspørsmålene er det kun mulig å krysse av for et svaralternativ, påstanden som stemmer best skal velges. Korrekt svar gir ett

Detaljer

Initial engangsdosebehandling ved akutt hypovolemi og sjokk ( lavvolum gjenopplivning ).

Initial engangsdosebehandling ved akutt hypovolemi og sjokk ( lavvolum gjenopplivning ). 1. LEGEMIDLETS NAVN HyperHAES infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske, oppløsning inneholder: Poly (O-2-hydroksyetyl) stivelse (Molar substitusjon 0,43-0,55)

Detaljer

Dato dag 1: 250 ml NaHCO mmol/l Gis ufortynnet iv 30 min ml NaCl 0.9 % m/ 20 mmol KCl iv 1 time Metotrexat 5 g/m ml NaCl 0.9 % iv 3

Dato dag 1: 250 ml NaHCO mmol/l Gis ufortynnet iv 30 min ml NaCl 0.9 % m/ 20 mmol KCl iv 1 time Metotrexat 5 g/m ml NaCl 0.9 % iv 3 Universitetssykehuset Nord-Norge Primært CNS lymfom 18 65 år Barkode Utarbeidet: 6/06 MK Ark nr: 1 av 7 Kreftavdelingen Syklus A Revidert 01/09/MK Kvalmeregime: dgl. Væskebalanse: Hydrering: Minimum 3000

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag?

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Mann 42 år Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Treating hyponatremia: damned if we do and damned if we don't. Utredning S-Na s-osmolalitet s-k+

Detaljer

Praktiske avveininger rundt ernæring og væskebehandling Ullevål september 2016 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark HF. 1.

Praktiske avveininger rundt ernæring og væskebehandling Ullevål september 2016 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark HF. 1. Praktiske avveininger rundt ernæring og væskebehandling Ullevål september 2016 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark HF 1. Samle informasjon a. Pasient status: Tumor- /behandlingsstatus Almentilstand / funksjonsstatus

Detaljer

Tetraspan. fysiologisk balansert. For meg også! HES 130 i en fysiologisk elektrolytt-løsning. plasmatilpasset. løsning. Preparatomtale pkt. 5.

Tetraspan. fysiologisk balansert. For meg også! HES 130 i en fysiologisk elektrolytt-løsning. plasmatilpasset. løsning. Preparatomtale pkt. 5. Tetraspan HES 130 i en fysiologisk elektrolyttløsning fysiologisk balansert plasmatilpasset løsning Volum terapi For meg også! Preparatomtale pkt. 5.1 Tetraspan Jakten på den ideelle HESløsningen Det er

Detaljer

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for Radiografi NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning : Farmakologi med medikamentregning : institutt for Radiografi Kull

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : Sykepleie 2/ Sjukepleie 2 Utdanning Kull : Institutt for Sykepleie/ Institutt for Sjukepleie : S07 Eksamensdato

Detaljer

Generell patologi, sykdomslære og mikrobiologi

Generell patologi, sykdomslære og mikrobiologi Eksamensoppgave høsten 2010 Ny/utsatt eksamen Bokmål Fag: Generell patologi, sykdomslære og mikrobiologi Eksamensdato: 10.desember 2010 Studium/klasse: Sykepleie Emnekode: DSYK4003-203 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

PREPARATOMTALE. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske,

Detaljer

Forgiftninger. A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e

Forgiftninger. A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e Forgiftninger A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e L a r s P e t t e r J e n s e n N y r e m e d i s i n s k a v d e l i n g N L S H - B o d ø Vurdering av pasient med mistenkt

Detaljer

Side 1 av 25 MED4500-2_H16_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED4500-2_H16_ORD

Side 1 av 25 MED4500-2_H16_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED4500-2_H16_ORD Side 1 av 25 Eksamensbesvarelse Eksamen: MED4500-2_H16_ORD Side 12 av 25 Oppgave: MED4500-2_Farma4_H16_ORD Del 1: Adminstrasjon-Distribusjon-Metabolisme-Eliminasjon (ADME) Spørsmål 1: De fleste legemiddel

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/NY OG UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/NY OG UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/NY OG UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Institutt for radiografi Kull : R09 Emnekode/-navn/-namn : BRF10 Farmakologi med medikamentregning

Detaljer

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect... Dine utfordringer Hver dag utføres utallige prosedyrer i arbeidet med en

Detaljer

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK Avdeling for klinisk farmakologi Roar Dyrkorn Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Hva vil vi formidle? Gi en kort innføring i farmakokinetikk. Forklare

Detaljer