Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi"

Transkript

1 NO Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem

2 Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern

3 Referanse: Staten* strålevern. Kvaltctskonrrollhåndbok mammograf. Strålevern, hefte 2. Osteras: Statens strålevern Nokkelord: Mammograf, kvaltetskontroll, teknske malnger, perodske kontroller, toleranser. bldekvaltet, stråledose Resymé: Handboken nneholder prosedvrcr for teknsk kvaltctwkontroll mammograf, med vekt p; perodske kontroller surn radografer kan utforc med vanlg tlgjengelg kvalterskonrrollutsrvr. 1 tllegg beskrves noen vanlge teknske bldekvalrerfanromcr (or evaluerng av bldekvaltet, samt metode for bercgnng av srralcduse rl pasent. Det er gn anbefalte toleransegrenser, og forslag rl tltak bvs nulngene gr \ erder urcnfor roleransene. Skjemaer rl resrene er gtt vedlegget. Reference: NRPA. Qualty control handbook n mammography. NRPA Radaton Protecton Seres no. 2. Osteras: Norwegan Radaton Protecton Aurhorrv, Language: Norwegan. Key words: Mammography, qualty control, techncal aspects, constancy rests, tolerances, mage qualty, absorbed dose. Abstract: Ths publcaton descrbes a code of practce for qualty control n mammography. The handbtxk s manlv ntended for radographers, and contans techncal aspects wth respect to X-rav equpment, flm processng and vewng condtons. Methods for evaluatng mage qualty wth techncal phantoms and calculaton of dose to glandular tssue are also ncluded. Measurng devces and qualty control equpment needed for the dfferent constancy tests and status tests arc descrbed. Tolerances to the test results are gven, and when the measurements confrm values outsde these tolerances, certan efforts are suggested. ts sder Utgtt gs>4-o--5oo Opplag: 500 (94-0 ) Tekst: Hlde M. Olerud og Anders Wdmark Yorm: Graf, Oslo Trvkk: Esser Grafsk a.s Bestlle* fra: Statens strålevern. Postboks yt. m+ Osrerå.s Telefon r> Fax: t>~ 14 ~4 o - ISSN* 0^04-492"

4 Forord Handboken som httl har forclgget som utkast Versjon 02-91, Statens nsttutt for strålehygene, utgs nå endelg form. De ulke kvaltetskontrollprosedyrene er basert på Nordske anbefalnger «Om mammograf» (1), men er også supplert forhold tl utkastet med noen tester basert på anbefalnger fra EF-kommsjonen (2). Handboken har vært behandlet Nordsk arbedsgruppe for røntgendagnostkk (samarbed mellom Nordske strålevernsmvndgherer). Utvklngen nnen apparatur og teknolog tlser at testprosedvrene kun har relevans en vss td fremover. Handboken må derfor sees på som en status for hva som er hensktsmessg å gjore dag, og kan tenkes å være nyttg den nærmeste 5-års peroden. Norsk Radografforbund, Oslo fylkeskrets, har sden 1989 arrangert årlge/halvårlge mammografkurs. Statens strålevern (tdl. Statens nsttutt for strålehygene) har vært ansvarlg for to av dagene som har vært tlegnet kvaltetskontroll. Kursene bvgger på denne handboken. Det henvses tl læreboka «Mammograf» (3) for bakgrunnsstoff om kvaltetskontroll mammograf.

5 Innhold 1 Innlednng Kvaltetsskrng mammograf Oppbyggng av manualen 7 2 Røntgenrør Fokusstorrelse Rorspennng Målng av halvverdlag (HVL) Doseutbvttc, Lncartet Lvsfelt-Strålefelt 13 -, ^,-.. r tkk og kompresjon 15 Jtomatkken, konstans 15.tomatkken, funksjon de system akt ele kurven 23 tmalserng 24 e punkter 26.,w,*w., loltt 27 6 Bldekvaltet Fvsske bldekvalrersfantomer 29 6.'l.lCGRogNRT Leeds CIRS Forstorrelses-tekjkk 33 7 Stråledose Dose frtt luft (KERMA) Stråledose tl brystkjertelvev Dose frtt luft på hudoverflatcn 39 8 Gransknngsforhold Kontroll av lyskasse og bakgnnnsbelvsnng 40 9 Ordlste Ltteratur Vedlegg - Skjemaer rl testene 45

6 1 Innlednng 1.1 Kvaltetsskrng mammograf Mammograf skller seg fra andre røntgenundersøkelser ved at det benyttes vesentlg lavere rørspennng og speselt fnttegnende flm/fole svstemer med hoy kontrast. Samtdg presseres at få andre røntgenundersøkelser er så krtsk avhengg av høy og jevn bldekvaltet som mammograf. Dette gjelder både klnsk mammograf hvor en bruker spesalteknkker og screenng hvor det anvendes færre projeksjonen Med bakgrunn dette har de nordske strålevernsmvndghetene utarbedet en felles anbefalng med krav tl utstyr og kvaltetsskrngsrutner mammograf (1), nneholdene mottakskontrolu nnkjørng av utstyret, optmalserng av bldekvaltet og stråledosen, samt oppfølgng va ulke konstanskontroller, EF-kommsjonen har senere også utarbedet anbefalnger tl kvaltetskontroll mammograf (2). Dsse kontrollene er laget speselt for marmnografscreenng. Statens strålevern (td. Statens nsttutt for strålehygene) utga 1992 råd om kvaltetsskrng mammograf (4), nneholdene råd om hvlke grupper kvnner som bor gå tl mammograf, krav tl utstyr, kvaltetskontroll og stedlg kompetanse. Mottakskontroll og nnkjørng av apparatur forutsetter vanlgvs fyssk/teknsk kompetanse og mer avansert måleutstyr. Etter optmalserng av bldekvaltet og stråledoser skal utgangstlstand dokumenteres ved et sett referanser, som danncr bass for senere konstanskontroller. I denne handboken er det lagt vekt på de festene som radografene kan utføre med forholdsvs vanlg tlgjengelg kvalterskontrollutstryr. Dette omfatter forstc rekke konstanskontrouene, men også enklere statskontroller. 1.2 Oppbyggng av manualen Kontrollene beskrevet denne handboken er gruppert etter folgende emner : - Ronrgenror - Eksponerngsautomatkk og kompresjon - Raster og regstrerende system - Flm og fremkallng - Bldekvaltet - Stråledoser - Gransknngsforhold

7 Kontrollene er beskrevet etter følgende modell: k. Kort beskrvelse av testmctode, med hvlket tdsntervall testen bor utføres Ik Nodvendg testutstyr k. Referanseverder k Måleprosedyre W Storrelser som skal males og beregnes hk. Anbefalte toleransegrenser k. Tltak hvs utenfor toleransegrensene k. Vdere handterng av data Kapttel 9 nneholder en ordlste tl handboka. Første gang ordene opptrer teksten, er ordet skrevet kursv. Vedlegger nneholder skjemaer tlpasset de ulke testene. Dsse skjemaenc blr også levert som losark ved mammografkursene, eller de kan bestlles fra Strålevernet, slk at de kan koperes opp og brukes på de enkelte mammografsentra. x

8 Røntgenrør Fokusstørrelse Kort beskrvelse av testmetode Fokusstorrelsen skal være samsvar med nomnell fokusstotrelse som oppgtt av fabrkanten henhold tl Den nternasjonale elektrske komte, IEC 336. For å kontrollere mulge avvk f.eks. p.g.a. transportskader, fel monterng, og som referanse for senerc konstanstestng, kan en utføre en test med stjerneraster. Ved avbldnng av et stjerneraster kan en observere ulke «utvskede» rnger bldet. Dameteren den rngen som lgger ytterst mot perferen er et relatvt mål for fokusstorrelse. Avlesnngen gjøres både normalt og parallelt på roraksen. Testen utføres for begge fokusstorrelser årlg, eller ved mstanke om endrng fokusstørrelse, f.eks. ved endret avlesnng av oppløsnngsevne fantom (test 6.1). Nødvendg testutstyr - Et stjerneraster med ekevnkel 1 eller 0,5. - Statv for plasserng av stjernerasteret. - Industrflm eller konvolutr-flm. Bruk eventuelt en vanlg kassett, med en eksponert flm (OD > 3) plassert mellom flmen og folen Referansen Målngene utfort ved nstallasjon av røntgenapparatet utgjor referanse for senere kontroller. Konstanstesten er basert på at stjernerasteret er plassert symmetrsk bldeplanet, og at målngene utføres etter samme prosedyre og oppstllng hver gang. Dersom målngen utføres et annet sted bldeplanet, vl en få awkende resultat fra referansen. Måleprosedyre - Flmen (eller kassetten) legges opp på pasentbordet (uten raster), fjern kompresjonsplaten. - Stjernerasteret plasscres en slk avstand at en forstorrelse på omkrng 2,5-3 oppnås. - For å få reproduserbare malnger må stjernerasteret plasseres slk at avbldnngen kommer sentrum av bldeplanet (symmetrsk). - Ta et blde av 4,5 cm plexglass ved 28 kv slk at flmen får en svermng på mellom 0,8 og 1,4 OD. Størrelser som skal males og beregnes Fokusstorrelsen beregnes etter folgende formel:

9 7 e. D 180 M-\ der 9 er vnkelen mellom «ekene» stjernerasteret og M er forstørrelsesfaktoren, som bestemmes fra formelen: der D xnr er stjernerasterets dameter og D MM. r er målt dameter ved avbldnngen av stjernerasteret. k. Anbefalte toleransegrenser Det oppgs ngen absolutte toleransegrenser, dette tas delvs vare på va kravene tl opplosnngsevne (test 6.1). IEC angr folgende norm, som kan bmkes som veledende verder : Fokusstørrelse Bredde (IEC) Lengde (IEC) 0,1 0,15 mm 0,15 mm 0,3 0,45 mm 0,65 mm 0,4 0,60 mm 0,85 mm En skal kke vente å få samfauende resultater med IEC. Målt fokusstorrclse er avhengg av vnkelen på rontgenroret samt hvor bldeplanet en måler. Avvk fra IEC kan også skyldes forhold knyttet tl rorspennng/vrotfrørø. Det vktgste er å måle den relatve forskjellen mellom stort og lte fokus, og folge resultatet over td. k. Tltak hvs utenfor toleransegrensene Dersom måleresultatene endres over td, og dette folges av at opplosnngsevnen hldene (test 6.1) blr dårlgere, må rontgenfrma nnkalles, for eventuelt å måle opp fokusstorrelsen med en ner nøyaktg metode, og vurdere utskftnng av roret. 2.2 Rørspennng k. Kort beskrvelse av testmetode Kontroll av samsvar mellom nnstlt og målt rørspennng, samt reproduserbarhet. Testen gjores halvårlg. k Nødvendg testutstyr Et dgtalt kv f meter, speselt konstruert og kalbrert for mammografkvalteter. IO

10 Maleprosedyre - Gjør malnger for alle klnsk relevante rørspennnger ntervall på 1 kv. - Gjøres for stort og lte fokus. - Gjør repeterende eksponernger ved den rørspennngen som anvendes ved kontakt-tcknkk. Anbefalte toleransegrenser Det anbefales en nøyaktghet området kv på ± 1 kv, og en reproduserbarhet på ± 2 %. Tltak hvs utenfor toleransegrensene Kontakt røntgenfrma for justerng. Målng av halwerdlag (HVL) Kort beskrvelse av testmetode Halwerdlaget males opp ved alle klnsk relevante verder av rorspennng ved hjelp av onsasjonskammer og ahmnumsfltere. Dette gjøres ved nstallasjon og senere halvårlg tl årlg for å kontrollere strålekvaltcten. Kjennskap tl HVL er nødvendg for dosebestemmelsen. Nødvendg testutstyr - Elektrometer med onsasjonskammer, 1-5 cm. - Energavhenggheten mammografområdet bør være mndre enn ± 5%. - Kammeret trenger ellers kke være absolutt kalbrert. - Alumnumsflter av ulke tykkelser. Tykkelsen bør kunne males med 1% noyaktghet. Rennet a 99,5%. Måleprosedyre Halwerdlaget males uten kompresjonsplaten påmontert. Ionsasjonskammeret stlles opp sentrum av strålefeltet, 3 cm fra kanten av pasentbordet, som ved dosemålngen (test 2.4). Alumnumsflterne plasseres mdt mellom fokus og detektor, altså cm fra fokus. Feltet blendes nn med et dafragma av bly. Doscmålnger gjorcs ved ulke tykkelser av alumnum, mnst rrc malnger rundt hajwerdlaget. Dosen frtt luft males både for og etter.

11 L. Størrelser som skal males og beregnes Enhet for dosemålngen er uten betydng da alle malnger er relatve. Dosemålngene med tlhørende verder av alumnumstykkelse (mm Al) tegnes nn på et kurvepapr. Dosen tlhørende halwerdlaget D HVI beregnes ved å dvdere målngene frtt luft med 2. Halwerdlaget fnnes ved å lese av tlhørende verd for alumnumstykkelse på kurven. k. Anbefalte toleransegrenser Målte halwerdlag sammenholdes med det som er angtt fra leverandør. Normalt HVL for 25 kv på et mammografapparat med Mo-anode og Mo- flter lgger rundt 0,25-0,3 mm Al. Dersom halwerdlaget males opp på samme måte hvert halvår, kan en sammenlgne måleresultatet fra gang tl gang. HVL bør kke forandre seg mer enn nnenfor måleuskkerheten (± 0,01 mm). k. Tltak hvs utenfor toleransegrensene P;rsom HVL forandrer seg, tyder dette på at rorspennngen kan ha endret seg. Hoyere HVL angr hovere kv. Det kan også ha med fltrerngen å gjore. Sjekk om flter og spel er korrekt montert. Gjor test 2.2 eller kontakt rontgenfrma for kontroll av rorspennngen. 2.4 Doseutbytte, lneartet k. Kort beskrvelse av testmetode Forholdet mellom dose frtt luft og nnstlt mas (dose per mas) males for alle klnsk relevante rørspennnger med onsasjonskammer eller dode. Dette gjøres ved nstallasjon, og senere halvårlg tl årlg. Doseutbyttet påvrkes av strålekvalret og avstand tl fokus. k. Nødvendg testutstyr For nøyaktg dosebestemmelse benyttes elektrometer med kalbrert onsasjonskammer (se test 7.1). Alternatvt kan en benytte en kalbrert dode. Vær oppmerksom på at dsse er mer retnngsavhengg og energavhengg -nn onsasjonkammere. For konstanskontroll er doder mdlertd fullt brukbare. k. Referansen Måleresultatet ved nstallasjon er en referanse for senere malnger for å fange opp forandrnger td.

12 k. Måleprosedyre Målngene utføres frtt luft uten tlleggsfltrerng. Kammeret (doden) stlles opp 4,5 cm over pasentbordet, 3 cm fra kanten sentrum av strålefeltet. Kompresjonsplaten stlles drekte over detektoren. Gjor malnger med nnstllnger mellom 10 mas og 200 mas, ved alle klnsk relevante verder av kv. k Størrelser som skal males og beregnes Dersom målngene kun skal brukes tl å vurdere lnearteten, kan utslaget på dosmeteret leses av drekte. Dersom resultatet skal bnkes tl å bestemme dose tl brystkjertelvev kreves ulke korreksjoner avhengg av tvpen dosmeter og kalbrerng (test 7.1). Beregn forholdet mellom avlest/beregnet dose og nnstlt mas for varerende kv- og mas-verder. k k Anbefalte toleransegrenser Dose per mas forholdet bor lgge nnenfor ± 5% for alle mas nnstllnger området 10 mas tl 200 mas. Tltak hvs utenfor toleransegrensene Forholdet dose/mas kan da kke brukes tl dosebestemmelse. Frma bor nnkalles for justerng. k. Vdere handterng av data Målngen danner referanse for senere tlsvarende malnger. Med mndre rorspennngen eller rorstrommen er justert på, skal dose per mas- forholdet være konstant. 2.5 Lysfelt - strålefelt W k Kort beskrvelse av testmetode Strålefeltets storrelse og possjon Mnplanet bestemmes for alle klnsk relevante kombnasjoner av fokusvalg, blendere og fokus-flm avstanden. Dette gjores ved nstallasjon, deretter halvårlg rl årlg. Nødvendg testutstyr - Fluorscrende skjerm. - Kassett og flm. - Noen små mynter, eller annen markor.

13 k. Måleprosedyre På en fluorserende skjerm tegnes en strek med lnjal ca 2 cm fra kanten. Streken legges kant kant med pasentbordets fremkant. Ved å dempe belysnngen rommet kan en ved eksponerng på manuell nstllng få et vsuelt nntrykk av strålefeltets avgrensnnger. Ved å legge en markor ved pasentbordets fremkant, og en sentrum, vl eksponerng av en flm g ytterlgere nformasjon om strålefeltets størrelse og possjon. Testen gjores både for normalfokus og lte fokus. k. Anbefalte toleransegrenser Strålefeltet skal dekke hele flmen mot thoraxveggen og kke gå utenfor flmen med ner enn 3 mm. Ved de andre sdene skal strålefeltet kke overskrde flmen med mer enn 10 mm. k. Tltak hvs utenfor toleransegrensene Innkall røntgenfrma for justerng av lysfelt/strålefelt 2.6 Artefakter k. Kort beskrvelse av testmetode Vsuell kontroll mhp. artefakter fra tlleggsfltere, pasentbord og kompresjonsplate utføres ved mottak og senere årlg. W. Nødvendg testutstyr - Et homogent 2 mm alumnumfltcr. - Referansekassetten (test 4.2). kt W Måleprosedyre Plasser Al-flteret ved utgangen av røntgenrøret. Benytt manuell nstllng og den laveste rørspennngen som brakes klnsk. Eksponer en flm tl en svermng på omkrng 1,5 OD. Vurder den fremkalte flmen mhp. ujevnheter som kan stamme fra nhomogenteter fltere, pasentbord eller kompresjonsplate. Anbefalte toleransegrenser Ingen strukturer skal være synlg bldet. H

14 3 Eksponerngsautomatkk og kompresjon 3.1 Eksponerngsautomatkken, konstans k. Kort beskrvelse av testmetode Daglg eksponerng av et 4,5 cm plexglassfantom ved de parametre som bnkes for kontakt-teknkk. Forandrnger rørspennng, eksponerngsautomatkk og/eller fremkallng vl fanges opp av denne testen. k. Nødvendg testutstyr - Et plexglassfantom på totalt 4,5 cm tykkelse. - Denstometer. - Referansekassett. k. Referansen Avlest mas og svertnng ved eksponerng av 4,5 cm plexglass ved referamebetngekcr. Referanseverdene dannes ved gjennomsnttet av malnger fra de første 10 dagene etter statuskontroll. Ved forandrng av rørspennng eller eksponerngsautomatkk etter servce, eller ved forandrng av fremkallerparametre, bytte av kjem, kan verdene forandre seg. Nye referanser etableres da som gjennomsnttet av resultatene fra 10 dagers malnger. kk Måleprosedyre - Sjekk forst at senstometerkurven er normal (test 5.1 eller 5.3). - Stll nn rørspennng og eksponerngsautomatkk som da referansen ble etablert, bruk referansekassetten, og eksponer plexglassfantomet av 4,5 cm tykkelse. k. Størrelser som skal males og beregnes - Les av mas, eller td, som eksponerngsautomatkken har valgt. - Fremkall flmen, og les av svertnng senter, 3 cm fra kanten. - Betrakt også flmen med tanke på skjolder og artefakter. W Anbefalte toleransegrenser - mas verden nnenfor ± 10% forhold tl referanseverden. - Svertnngen nnenfor ± 0,2 svertnngsenheter forhold tl referansen.

15 k. Tltak hvs utenfor toleransegrensene - Ta en ny senstometertest for å utelukke at felen lgger på fremkallngssden. - Gjenta eksponerngen av fantomet ved manuell nnstllng av mas og fremkal flmen. Sammenlgn svertnngen med referansetlfellet. Forandrnger rorspennngen ndkeres av : - Svermng ved bruk av eksponerngsautomatkk er korrekt, mens mas verden er for hov eller lav. - Svertnngen ved manuell teknkk mnker respektve oker. Forandrnger eksponerngsautomatkken ndkeres av : - Svertnngen ved manuell teknkk er korrekt, mens svertnngen ved bruk av eksponerngsautomatkk er gal. k. Vdere handterng av data mas og svertnng avlest fra denne testen fores daglg nn skjema der referanseverdene er lagt nn som en basslnje, og toleransene er lagt nn som lnjer over og under. Verd for folsomhet fremkallngen fra test 5.3 kan med fordel føres på samme skjema. 3.2 Eksponerngsautomatkken, funksjon k. Kort beskrvelse av testmetode Eksponerngsautomarkkens funksjon testes med skver av homogent plexglass av tykkelse 2 cm tl 6 cm, ved de rorspennnger og teknkker som er klnsk relevante. Ved kontakt-teknkk testes også svertnng mellom korreksjonstrnnene og avstand mas ved bruk av 4,5 cm plexglass. Dette bor gjores halvårlg tl årlg. k Nødvendg testutstyr F.t plexglassfantom på totalt 6 cm tvkkelse, fordelt på 2 cm, 1 cm og 0,5 cm skver. Ellers som under test 3.1. L. Referansen Samme kassett må brakes tl alle målngene, referansekassetten. Ved optmal og stabl frcmkaller, og nvlg kontrollert/justert apparatur, dannes referansene som sammenhorcnde verder av mas og svertnng etter eksponerng av 2 cm, 3 cm, 4.5 cm og 6 cm plexglass ved alle aktuelle teknkkcr (rorspennnger, med/uten raster). [6

16 Måleprosedyre - Sjekk først at senstometerkurven er normal (test 5.1 eller 5.3) - Stll nn rørspennng og eksponerngsautomatkk som ved konraktteknkk, bruk referansekassetten, og eksponer plexglassfantom av tykkelse 2 cm, 3 cm 4,5 cm og 6 cm, uten å forandre på korreksjonstrnnet. - Eksponer 4,5 cm plexglass ved den rørspennng som anvendes ved kontakt-teknkk, ved alle korreksjonstrnn (mnmum to korreksjonstrnn rundt normal). - Gjenta funksjonstest med fantomtykkelse 2-6 cm for andre klnsk relevante rorspennnger og teknkker. Størrelser som skal males og beregnes Etter hver enkelt eksponerng : - Les av mas, eller td, som eksponerngsautomatkken har valgt. - Fremkall flmen, og les av svermng senter, 3 cm fra kanten av brystveggen. Anbefalte toleransegrenser - mas verden nnenfor ± 10% forhold tl referanseverdene. - Svertnngen nnenfor ± 0,2 svertnngsenheter forhold tl referansene. - Avstand mellom de ulke korreksjonstrnn svarende tl 0,15 svermng. Tltak hvs utenfor toleransegrensene Kontakt røntgenfrma for justerng. 3.3 Kompresjon W Kort beskrvelse av testmetode Kompresjonen males med henblkk på maksmal kompresjon og at nnstlt kompresjon samsvarer med den målte. Det sste gjelder for apparatur der kompresjonskraften kan avleses på en måleskala. Det kontrollercs også at kompresjonen loser ut automatsk hvs nettspennngen kuttes. Testen gjores ved mottak og sden årlg. k. Nødvendg testutstyr - Baderomsvekt eller lknende - Håndklarr k. Måleprosedyre Vekten legges på kassettbordet. For kke å skade kassettbord eller kompre-

17 sjonsplate, legges det noen håndkla:r over og under vekten. Maksmal kompresjon males. Hvs røntgenapparatet har mulghet for å vse kompresjonskraften, gjøres det noen malnger for å se at målt kompresjon samsvarer med ndkert kompresjon. Målngene gjøres med forskjellg kompresjonskraft. k. Anbefalte toleransegrenser Kompresjonskrafren skal være varabel og gå opp tl mnst 200 N, men kke over 300 N. Indkert og målt kompresjon skal samsvare. Kompresjonen skal løses ut automatsk hvs nettspennngen kuttes. k. Tltak hvs utenfor toleransegrensene Frma bør nnkalles for justerng. \S

18 !<> 4 Raster og regstrerende system 4.1 Raster k. Kort beskrvelse av testmetode Etter nstallasjon av røntgenapparatet kontrolleres rasteret ved å måle buckvfaktoren. Dette gjøres ved å sammenlgne mas produktet ved eksponerng av 4,5 cm plexglass med og uten raster forflmsvertnng 1,0 ND, eller å måle stråledosen frtt luft relatert tl samme svermng med og uten raster (test 7.1). k. Nødvendg testutstyr - 4,5 cm plexglassfantom. - røntgenapparatur med ettervsende mas-meter. - Referansekassetten (test 4.2). k. Måleprosedyre - Ta noen blder med rasterteknkk, ved den rorspennng som anvendes for gjennomsntts tykke bryst, ved manuell nnstllng av apparaturen. - Avles mas og svermng bldene. Ekstrapoler slk at en fnner den mas verden som tlsvarer 1,0 ND. - Legg kassetten opp på pasentbordet (uten raster), og gjor det samme, men korrger mas verden slk at den tlsvarer samme fokus-flm avstand som ved bruk av raster. k. Størrelser som skal males og beregnes Buckyfakroren (BF) er defnert som raten absorbert dose tl pasent ved bruk av raster forhold tl uten raster ved samme svermng på flmen. BF-D K /D, der D K. er dosen med raster og D, er dosen uten raster. Buckvfaktoren kan også beregnes utfra forholdet mellom mas verdene med og uten raster ved 1,0 ND, forutsatt at mas korrgeres tl samme avstand fra fokus tl flm, sden srrålngsntensteten er omvendt proposjonal med kvadratet av avstanden.

19 k Anbefalte toleransegrenser Buckyfaktor s 3, Buckyfaktoren er et mål for rastertype, men avhenger også sterkt av rørspennng og eksponerngstd (resprostetseffekt). Samme raster anvendt på ulke røntgenapparater kan derfor g forskjellg buckyfaktor. Tltak hvs utenfor toleransegrensene Tvnge rastere (buckyfaktor over 3) vl foruten å oke stråledose t! pasent, g lengre eksponerngstder. Vurder utskftnng av rasteret. 4.2 Forsterkerfoler k Kort beskrvelse av testmetode Relatv folsomhet og attenuasjon for alle kassctter bruk males ved nnkjøp og sden halvårlg ved eksponerng av 4,5 cm plexglass og avlcsnng av mas og svermng. Alle kassetter skal være merker med type fole, dato for nnkjøp og kassettnummer. Kassettnummer og fole må kunne tlbakespores på flmen. En kassett skal velges og merkes REFERANSE. Denne skal alltd brukes de testene der eksponerng av flm nngår. Ellers bor kassetten srkulere bruk sammen med de andre kassettene. k k Nødvendg testutstyr - Røntgenapparatur med ettervsende mas meter, der eksponerngsautomatkken gr reproduserbare eksponernger nnenfor ± 5%. - Homogent plexglassfanrom 4,5 cm tykt. - Denstometer. Måleprosedyre Ved prøveeksponcrnger på noen av kassettene stlles eksponerngsautomatkken slk at svcrtnngen etter eksponerng av 4,5 cm plexglass, målt sentrum 3 cm fra kanten, lgger ntervallet 1,0 tl 1,5 ND. Innstllngen av eksponerngsautomatkken skal da være området -1 tl + 1. Dersom kke dette er tlfellet må rontgenfrma nnkalles for å justere automatkken tl flm/folc/kassett. Samtlge kassctter eksponcres ved samme nnstllng. Flmcne fremkallcs.

20 W Størrelser sorn skal males og beregnes mas verden noteres ved hver eksponerng, og svertnngen på flmene avleses med denstometer. Mddelverd av mas og svertnng beregnes. En kassett som lgger nær mddelverd mas og svertnng velges tl referansekassett, og merkes som dette. k. Anbefalte toleransegrenser - mas verdene bør lgge nnenfor ± 10% rundt mddelverden. - Svertnngen bor lgge nnenfor ± 0,1 forhold tl mddelverden. W Tltak hvs utenfor toleransegrensene Kassctter utenfor toleransegrensene sorteres ut, og renrneres eventuelt tl leverandor. k. Vdere handterng av data Måleverdene av mas og svertnng, samt eks\ onerngsparametrene tas vare på for sammenlgnng tl neste tlsvarende kontroll. mas og svertnng er mdlertd avhengg av både fremkallng, rorspennng og eksponerngsautomatkk, slk at absolutt vl nok verdene forandre seg noe. 4.3 Flm/fole-kontakt lk Kort beskrvelse av testmetode. Et fnmasket metallnett legges drekte opp på kassetten. Flmen eksponeres tl en svertnng på ca. 0,7-0,8. Flmen henges på lyskasse og betraktes på ca. 1 tl 2 meters avstand. Områder med dårlg flm-fole kontakt vl ses som mørkere områder. Testen bor utføres på nye kasserter før de tas bruk, sden hver 6 måned. k. Nødvendg testutstyr. - Et fnmasket metallnett på ca. 40 mcsh (1 mesh = 1 tråd/tomme) eller 15 tråder/cm. Flm-fole-kontaktnett for vanlg dagnostkk er for grove og kan kke brukes. Det trenger kke å varre noe utskåret hull for målng av referansesvertnng. - Denstometer. - Lyskasse. - Evt. en 2 cm plexglassplate lke stor som kassetten. 2r

21 h\ Måleprosedyre. Folene tengjøres for testen. Nettet legges drekte opp på kassetten og eksponeres slk at flmen får ca. 0,7-0,8 svermng. Svermngen males drekte oppå stukturene fra nettet. Er nettet hjemmelaget må man ofte bruke kompresjonen tl å presse nettet mot kassetten. Man kan da bruke en plexglassplate mellom kompresjonsplaten og nettet. Bldene henges opp på lyskasse og betraktes på en tl to meters avstand. W hk hv Størrelser som skal males og beregnes. Bldet skal være homogent og ha jevn svermng. Mørke parter ndkerer dårlg flm-fole-kontakt. Anbefalte toleransegrenser. Kln absolutt flm-fole-kontakt kan aksepteres. Tltak hvs utenfor toleransegrensene. Kontroller om det kan være støv som gr dårlg flm-fole-kontakt. Stovkorn vl såfall synes på bldene. Luft mellom flm og fole kan også resultere dårlg flm-fole-kontakt. Mstenker en luft mellom flm og fole, kan en få det bekreftet ved å la kassetten lgge 15 tl 30 mnutter erter ladng for den eksponeres gjen. Da vl eventuell luft ha forsvunet. Kassetter med dårlg flm-fole-kontakt tas ut av bruk eller returneres tl leverandør.

22 Flm og fremkallng Senstometr, hele kurven Kort beskrvelse av testmetode Utfra flm eksponert senstometer kan en tegne en kurve som vser hvordan svertnng varerer med ekspossjon. Kurvens utseende avhenger av flmtype og fremkallngsparametre (td, temperatur, kjem). Ukendg bor hele kurven tegnes opp og vurderes med hensyn tl grunnsslor, folsomhet og kontrast. Nodvendg testutstyr - Et senstometer med 21 trnn, slk at avstanden er 0,15 Jog E mellom hvert trnn, der E er den relatve eksponerngen av flmen. Senstometeret bor ha nnstllng for både gront og blått lys. - Et denstometer - Kurvepapr med 15 delstreker mellom hvert trnn på x-aksen er en fordel ved avlcsnng av log E. Referansen Senstometerkurven etter at fremkallngsprosessen er optmalsert (test 5.2), med tlhorende verder fovcfrtnmlør, folsomhet og kontrast tre deler av kurven. Kjemen må først stablsere seg over et par dager. Referansene dannes deretter som gjennomsnttsverdene etter malnger over 10 dager. Bvtte av kjem, eller nv flmbatch, kan gjore at nye referanseverder må etaberes, uten at det er nodvendg å gjore noen nv optmalserng. Måleprosedyre - Send gjennom noen blanke flmer først, dersom fremkalleren nettopp er skrudd på. - Eksponer en flm på mørkerommet med lys som svarer tl flmen (som regel gront). Emulsjonen (den lyse sden) skal lgge mot lysklden senstometeret. Eksponer den ene langsden. Send gjennom fremkalleren på samme måte hver gang. - Les av svertnngstrappen med denstometer. - Tegn opp flmens karakterstske kurve ved å avmerke svertnng langs y-aksen og trnn-nummer langs x-aksen. Størrelser som skal males og beregnes - Gnnnsloret leses på trnn I, eller 2 cm foran trnn 1, dersom det er avvk mellom dsse verdene.

23 - Kontrast og følsomhet gs ved verder av netto svermng. Når en skal nn på kurven å lese av, må derfor grunnsløret legges tl. - Følsomhet angs som verden av log E ved netto svermng 1,0. - I tllegg skal verden for log E avleses for følgende verder av netto svertnng: 0,25, 0,5, 1,5 og 2,0. - Gjennomsnrtelg gradent (flmkontrast) beregnes for tre områder av kurven, angtt mellom nettosvertnnø: kurvens «tå» (0,25-0,5), kurvens rette del (0,5-1,5) og for hele området (0,25-2,0). Gjennomsnttlg gradent beregnes etter følgende formel: Iog,-log, der D 2 og D, er flmsvermng (netto eller avlest, dfferansen blr den samme) og E 2 og E, er relatv eksponerng av flmen (log E verdene avlest fra senstometerkurven). k. Anbefalte toleransegrenser - Grunnslør nnenfor + 0,03 forhold tl referansekurven. - Folsomheten nnenfor ± 10% (tlsvarer log E = 0,05). - De tre kontrastverdene nnenfor ± 3%. Det har vst seg at varasjon «tå»-kontrasten må kunne tllates å varere noe mer enn ± 3%, sden avlesnngsunoyaktghea-n alene lgger denne størrelsesorden. W Tltak hvs utenfor toleransegrensene Avklar først om det har vært bytte kjem, eller om det er åpnet flm av nytt batchnummer. Slke endrngcr kan fore tl at nye referanser må etablercs. Øknng grunnslør alene kan ha med morkeromsforhold å gjore, test 5.4. k. Vdere handterng av data Verdene for grunnslør, følsomhet og kontrast fores nn på hver sne kurver der referanseverdene er angtt som basslnjer, slk at utvklngen kan folges over td. Tolcransene tegnes også nn på kurvene. 5.2 Fremkallng optmalserng k. Kort beskrvelse av testmetode Senstomctrtester av typen 5.1 ved suksessvt okendc fremkallngstempc-

24 raturer og tder, slk at man avhengg av teknkk 'raster/kke raster) kan fnne den temperatur og td som gr optmal folsoher og kontrast ved akseptabelt grunnslør ved bruk av gtt fremkallngsrr.askm. r \ jøres ved nstallasjon, sden ved behov. Nødvendg testutstyr Det samme som under test 5.1. Referansen Sensrometrkurven en kommer frem tl ved denne optmalserngen er utgangspunktet referanse for fremtdge konstanskontroller. Kurven er knvttet tl senstometeret, slk at en ved fremtdge konstanskontroller må benytte samme sensromerer. Se ellers test 5.1 for hvordan referansene etablercs. Måleprosedyre - Sett temperaturen tl 35 C. Fremkallngsrden okes suksessvt fra 3 mn tl 4,5 mn, avhengg av hvlke mulghcrcr apparaturen gr, ntervaller på rundt sekunder. - Senstometerkurvene eksponeres og avleses som under test Ved optmal tdsnnstllng okes nå fremkallngstemperaruren suksessvt fra 32 C tl 38 C, med tlhorende eksponerng og avlesnng av senstometerkurvene. Størrelser som skal males og beregnes Optmal fremkallngstd og temperatur velges på bakgrunn av evaluerng av senstometerkurvene. Verdene for grunnslor, folsomhet og kontrast (gjennomsnttelg gradent) de ulke deler av kurven, beregnes som beskrevet under test 5.1. Anbefalte toleransegrenser Sensromerrkurven for valgte optmale fremkallngsparamerre bor tlfredsstlle nordske anbefalnger hva angår grunnslor, folsomhet og kontrast. Flnkontrast er beregnet som test 5.1, for tre ulke deler av senstometerkurvcn, angtt områder av svermng. Veledende Tabell 1: Bakgrunn s 0.20 Vcledcndc Folsomhet - rcrderfar Kontrast -T- ( ) a 1.6 senstometer Rette del" ( ) «3,0 kurvens ut- "Hele kurven" l a 2.8 scende

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Adaptivt lokalsøk for boolske optimeringsproblemer

Adaptivt lokalsøk for boolske optimeringsproblemer Adaptvt lokalsøk for boolske optmerngsproblemer Lars Magnus Hvattum Høgskolen Molde Lars.M.Hvattum@hmolde.no Arne Løkketangen Høgskolen Molde Arne.Lokketangen@hmolde.no Fred Glover Leeds School of Busness,

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Usikkerhet i instrument og målinger. IFEA kurs 13.09.2011 Forfatter: Reidar Sakariassen, MetroPartner AS

Usikkerhet i instrument og målinger. IFEA kurs 13.09.2011 Forfatter: Reidar Sakariassen, MetroPartner AS Uskkerhet nstrument og målnger IFEA kurs 13.09.011 Forfatter: Redar Sakarassen, MetroPartner AS 1 Uskkerhet nstrument og målnger 1. Standarder. Termnolog 3. Årsaker tl måleuskkerheter 4. Defnsjoner av

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Håkon Skullerud, Barbara K. Frøyen, Olav Skogesal og Anne Vedø Estimering av materialfordelingen til husholdningsavfall i 2004

Håkon Skullerud, Barbara K. Frøyen, Olav Skogesal og Anne Vedø Estimering av materialfordelingen til husholdningsavfall i 2004 Rapporter 42/2010 Håkon Skullerud, Barbara K. Frøyen, Olav Skogesal og Anne Vedø Estmerng av materalfordelngen tl husholdnngsavfall 2004 Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter I

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 127038

Utlegningsskrift nr. 127038 Utlegnngsskrft nr. 127038 Int. Cl. B Ol cl 1/22 Kl. 12a-2 Patentsøknad nr. 4319/68 Inngtt 31.10.1968 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tlgjengelg fra 3.5.1969 Søknaden utlagt

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535 NORGE [B] () UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 3535 (5) Int. Cl. B Ol D 53/0 STYRET () Patentsøknad nr. 6/73 FOR DET INDUSTRIELLE () nngtt. RETTSVERN (3) Løpedag 5.06.73 (4) Søknaden ålment tlgjengelg fra 30..74 (44)

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF Kvalitetskontroll ved UUS Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF KDF - røntgen 5,5 stillinger 18 sykehus 250 modaliteter sjekkes hvert år CT Gjennomlysning

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE: MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Nytt i konsumprisindeksen

Nytt i konsumprisindeksen Nytt konsumrsndeksen Økonomske analyser 4/200 Nytt konsumrsndeksen Nasjonalregnskaet ny vektklde Tom Langer og Rand Johannessen Statstsk sentralyrå tar ruk nasjonalregnskaet som grunnlag for å eregne vekter

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering Rapport 9 2012 Veternærnsttuttets rapportsere Norwegan Veternary Insttute Report Seres Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluerng Atle Lllehaug Brtt Bang Jensen Hlde Sndre Edgar Brun Veternærnsttuttets

Detaljer

Geometriske operasjoner

Geometriske operasjoner Geometrske operasjoner INF 23 27.2.27 Kap. 9 (samt 5.5.2) Geometrske operasjoner Affne transformer Interpolasjon Samregstrerng av blder Endrer på pkslenes possjoner ransformerer pkselkoordnatene (x,) tl

Detaljer