A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome"

Transkript

1

2 Supplementary Figure 3 Median breath hydrogen from 12 midday until 8 PM taken at hourly intervals following a typical Australian diet and low FODMAP diet in all participants (n = 28). The area under the curve indicates that less breath hydrogen was produce... Emma P. Halmos, Victoria A. Power, Susan J. Shepherd, Peter R. Gibson, Jane G. Muir A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome Gastroenterology null 2013 null

3

4

5

6

7 Prucalopride

8 Signifikant fler patienter behandlade med prukaloprid upplevde normalisering av tarmtömning (i genomsnitt 3 SCBM / vecka under 12 veckor) jämfört med placebo i tre pivotala fas III-studier p<0,001 p 0,01 p<0,001 p 0,01 N=640 N=645 N=236 N=240 N=209 N=207 N=212 N= SCBM, spontan, fullständig tarmtömning 8 1. Anpassad från SPC 2. Tack et al. Gut 2009;58: Camilleri et al. N Engl J Med. 2008;358: Quigley et al. Aliment Pharmacol Ther. 2009;29:315-28

9 Signifikant flere pasienter som behandles med prukaloprid viste en økning på 1 SCBM/ uke under 12 uke sammenlignet med placebo i tre fase III-studier p<0,001 p 0,001 p<0,001 p 0,001 N=645 N=236 N=207 N=214 N=640 N=240 N=209 N= SCBM, spontan, fullständig tarmtömning 9 1. Anpassad från SPC 2. Tack et al. Gut 2009;58: Camilleri et al. N Engl J Med. 2008;358: Quigley et al. Aliment Pharmacol Ther. 2009;29:315-28

10 Patienter (%) Prukaloprid bivirknings profil (1/2) De vanligaste biverkningarna uppträder företrädesvis i början av behandlingen och försvinner vanligtvis inom ett par dagar vid fortsatt behandling 1, Rapporterade biverkningar med frekvens >1/10 i pivotala studier3, 4, 5 Inklusive första behandlingsdagen Exklusive första behandlingsdagen Huvudvärk Illamående Diarré Buksmärta Huvudvärk Illamående Diarré Buksmärta Placebo (N=661) Prukaloprid 2 mg (N=659) Bild anpassad från Tack et al. 1 Vanliga biverkningar (frekvens 1/100): yrsel, kräkning, dyspepsi, rektal blödning, flatulens, onormala tarmljud, pollakisuri, trötthet 1 Mindre vanliga biverkningar (frekvens >1/1,000 till <1/100): anorexi, tremor, palpitationer, feber, sjukdomskänsla 1 Som vid alla nya symtom ska patienten diskutera nya anfall av palpitationer med sin läkare Tack et al. Poster, DDW 2008 Gastroenterol. 2008; 134(4):A Camilleri et al. N Eng J Med 2008; 358: Resolor. Produktresumé 03/ Quigley et al. Aliment Pharmacol Ther 2009; 29: Tack et al. Gut 2009; 58:357-65

11

12

13

14

15

16 Mean % change from baseline Percent change in abdominal pain by week (Phase III study MCP ) Placebo (n=403) LIN 290 µg (n=401) -60 BL Week P< for each treatment week, intent-to-treat population BL, baseline; LIN, linaclotide

17 Mean % change from baseline Percent change in bloating by week (Phase III study MCP ) Placebo (n=403) LIN 290 µg (n=401) -60 BL Week P< for each treatment week, intent-to-treat population BL, baseline; LIN, linaclotide

18 CSBM frequency by week (Phase III study MCP ) Placebo (n=403) LIN 290 µg (n=401) CSMBs/week BL Week P< for each treatment week, intent-to-treat population CSBM, complete spontaneous bowel movement; LIN, linaclotide

19 Oversikt over laksativer Klasse 1,2 Hovedvirkemåte Eksempel på laksativ Fyllmiddel Mykningsmiddel for avføring Osmotisk Stimulerende middel Binder vannet i avføringen, fremmer peristaltikk Reduserer absorpsjonen av vann fra avføringen, gjør den mykere slik at transitten blir enklere Øker væskeinnholdet i avføringen (og hjelper til med å gjøre avføringen mykere) ved å binde vannet i tarmen Blir hydrolysert i tarmen og fremkaller peristaltikk ved å stimulere enteriske nerveender direkte og hemme vannabsorpsjon Metylcellulose og loppefrø (ufordøyelige organiske polysakkarider) Dokusat (surfaktant) Laktulose (ikke-absorberbart sukker) Polyetylenglykol (PEG; syntetisk polyeter) Mg 2+ eller Na + -forbindelser (ikke-absorberbare salter) Stikkpiller med glyserin Sennosid (naturlig forekomst av antrakinon) Bisakodyl (fenolftalinanalog) Stikkpiller med bisakodyl Stikkpiller er skrevet i kursiv; klyster kan også benyttes. Se preparatomtalen før laksativer forskrives. Merk: Laksativene er gruppert etter "klasse" for å gjøre det enklere å presentere dem, men flere av laksativene har en kompleks (dvs. mer enn én) virkemåte. 19 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Emmanuel. Ther Adv Gastroenterol. 2011;4(1) Tytgat et al. Ali Pharmacol Ther. 2003;18:

20 Land* som er med i den multinasjonale undersøkelsen Bruk av laksativer viser en tilknytning til symptomhyppighet Totalt sett oppga 51 % av de som brukte laksativer at de hadde symptomer minst én gang i uken, sammenlignet med 45 % av de som ikke brukte laksativer 1 USA Andel personer med obstipasjon minst en gang i uken (%) UK Frankrike Bruker laksativ Bruker ikke laksativ Tyskland Italia *Ca voksne fra hvert land ble tatt med i analysen Brasil Sør-Korea Bildet er omarbeidet fra referansen 20 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Wald et al. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28(7):917-30

21 Effekten av laksativer på kronisk obstipasjon Evidens for nytteverdien ved laksativer er noe motstridende 1 Laksativer var likevel mer effektivt enn placebo når det gjelder behandling av kronisk obstipasjon, gjennom syv randomiserte kontrollerte studier som omfatter 1411 pasienter: 1 Det var flere pasienter som responderte på behandling med laksativer enn på behandling med placebo 1 Bilde er omarbeidet fra referanse *RR av pasienter som ikke responderte=0,52; 95 % CI 0,46 til 0,60 21 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Ford & Suares. Gut 2011;60:209-18

22 Fyllmidler Virkningen av loppefrø på avføring ble påvist i en rekke studier 1-4 Loppefrø reduserte transitt-tiden 5 og forbedret avføringshyppigheten, 6 sammenlignet med placebo, hos pasienter med obstipasjon Redusert transitt-tid i tarmen etter én måned med loppefrø hos eldre pasienter med dyssynergisk defekasjon 5 Økt avføringshyppighet etter to måneder med loppefrø hos pasienter med idiopatisk obstipasjon 6 p<0,05 p<0,05 22 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Burton & Manninen. Acta Med Scand Suppl. 1982;668: Hamilton et a. Dig Dis Sci. 1988;33(8): Marlett et al. Am J Gastroenterol. 1987;82(4): Stevens et al. J Am Diet Assoc. 1988;88(3): Cheskin et al. J Am Geriatr Soc. 1995;43(6): Ashraf et al. Aliment Pharmacol Ther. 1995;9(6):639-47

23 Mykningsmidler for avføring Kun svak evidens for bruk av mykningsmidler for avføring i behandlingen av kronisk obstipasjon 1-4 Dokusat ser ut til være mindre effektivt enn loppefrø når det gjelder å forbedre tarmbevegelsene hos pasienter med kronisk obstipasjon 4 p=0,021 etter 2 uker p=0,005 etter 1 uke 23 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Pare et al. Can J Gastroenterol. 2007;21(Suppl B):3B-22B 2. Emmanuel. Ther Adv Gastroenterol. 2011;4(1) Chapman et al. Gastroenterology. 1985;89(3): McRorie et al. Aliment Pharmacol Ther. 1998;12(5):491-7

24 Osmotiske midler: laktulose Randomiserte kontrollerte studier påviste fordeler ved laktulose sammenlignet med glukosekontroll, hos pasienter med kronisk obstipasjon 1,2 Vellykket behandling (behov for 1 tilleggslaksativ i løpet av en treukers behandlingsperiode) med laktulose hos eldre pasienter med kronisk obstipasjon 1 Redusert fekal impaksjon etter to måneder med laktulose hos eldre pasienter med kronisk obstipasjon 2 p<0,01 p<0, NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Wesselius-De Casparis et al. Gut. 1968;9(1): Sanders. J Am Geriatr Soc (5):236-9

25 Osmotiske midler: polyetylenglykol (PEG) En rekke RTC-er har vist at det er fordeler knyttet til bruk av PEG i behandlingen av pasienter med kronisk obstipasjon 1-4 Høyere avføringshyppighet med PEG vs. laktulose etter 1 måned 1 p=0,005 Mindre bukpress med PEG vs. laktulose etter 1 måned 1 p=0,0001 Data fra metaanalyse indikerte at PEG fungerte bedre enn laktulose for å forbedre resultatene (f.eks. avføringshyppighet per uke, avføringens form og abdominalsmerter) 5 25 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Attar et al. Gut Andorsky & Goldner. Am J Gastroenterol. 1990;85(3): Corazziari et al. Dig Dis Sci. 1996;41(8): Di Palma et al. Am J Gastroenterol. 2007;102(9): Lee-Robichaud et al. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(7)CD007570

26 Stimulerende laksativer Det er data tilgjengelig fra et lite antall randomiserte kontrollerte studier, som viser fordeler ved stimulerende laksativer ved behandling av kronisk obstipasjon 1-4 Hyppigere avføring med bisakodyl vs placebo hos pasienter med kronisk obstipasjon 3 * Hyppigere avføring med sennosid pluss klyster vs laktulose hos eldre pasienter (n=30) 4 p<0,05 *p<0,0001 vs placebo **SCBM spontan, komplett tarmtømming Resultater fra krysstudien rapporteres som 1,9 2,2 og 4,5 4,5 26 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Pare et al. Can J Gastroenterol. 2007;21(Suppl B):3B-22B 2. Emmanuel. Ther Adv Gastroenterol. 2011;4(1) Kamm et al. Clin Gastroenterol Hepatol [Epub ahead of print] 4. Kinnunen et al. Pharmacology. 1993;47 Suppl

27 Bivirkninger av vanlige laksativer Begrenset bruk av standardiserte resultatmål i godt utformede studier som vurderer bivirkninger av laksativer 1,2 Bivirkninger kan være en viktig årsak til at enkelte pasienter ikke er fornøyde med behandlingen 2 Generelt: Fyllmidler kan forårsake abdominal oppblåsthet og ubehag 3 Mykningsmidler for avføring ser vanligvis ut til å tåles godt 4 Osmotiske laksativer kan forårsake flatulens, abdominale kramper/smerter eller oppblåsthet 5,6 Diaré og elektrolyttforstyrrelser kan også forekomme 4 Stimulerende laksativer kan forårsake abdominalsmerter/kramper 5,6 og diaré 7 Fullstendig forskrivningsinformasjon finnes i preparatomtalen av de respektive laksativene. I dette lysbildet er det benyttet publisert litteratur fremfor preparatomtaler, slik at det er mer representativt for klinisk praksis 27 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Petticrew et al. Quality in Health Care 2001;10: Tack et al. Neurogastroenterol Motil Epub DOI: /j x 3. Siegel & Di Palma. Clin Colon Rectal Surg. 2005;18(2): Emmanuel. Ther Adv Gastroenterol. 2011;4(1): Gattuso & Kamm. Drug Safety 1994;10: Coremans. Core Evidence. 2008;3(1): Shelton et al. Clin Chem. 2007;53(1):85-90

28 Tarmtömningar per vecka Antal Sitzmarks dag 5 Biofeedback Belägg Kort- och långtidsdata på effekt tillgänglig för biofeedback hos patienter med kronisk förstoppning 1 5 Störst effekt hos patienter med bäckenbottendyssynergi: 5 6 Tarmtömningsfrekvens Passagetid genom hela mag-tarmkanalen 20 * * * * Slow transit (n=12) Bäckenbottendysfunktion (n=34) Bilder anpassade från Chiarioni et al *För varje uppföljningsintervall, P<0, NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Rao. Gastroenterol Clin North Am. 2008;37(3) Rao et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5(3): Rao et al. Am J Gastroenterol. 2010;105(4) Gadel Hak et al. Arab J Gastroenterol. 2011;12(1): Chiarioni et al. Gastroenterology. 2005;129(1)86-97

29 Genomsnittlig symtompoäng Genomsnittlig smärtpoäng per vecka Mag-tarmkanalsinriktad hypnoterapi Teknik En form av psykologisk / beteendevetenskaplig behandling 1 Kombinerar impulser relaterade till intestinal hälsa och känslomässigt välbefinnande 2 Hjälper patienterna att ändra sin reaktion på smärta 1 Indikationer Belägg Huvudsakligen patienter med IBS 1 RKS stödjer hypnosterapi vid IBS* 3,4 Nyttan kan vara 5 år 5 Begränsningar Brist på tillgänglighet; 1 arbetsintensivt 1 *Ej uppgivet hur många pat som hade IBS eller IBS-C Bilder anpassade från Roberts et al och Gonsalkorale et al Minskning av buksmärta hos patienter med IBS* efter 7 hypnosterapisessioner Hypnosterapigrupp (n=15) Kontrollgrupp (n=15) Tid (veckor) Hypnosterapigrupp (n=40) Kontrollgrupp (n=41) Tid från randomisering (månader) P<0,0001 vid v.12 Förbättring av förstoppningsrelaterade symtom hos patienter med IBS* efter 5 hypnosterapisessioner 4 29 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Spiller et al. Gut 2007;56: Shen & Nahas. Can Fam Physician 2009;55: Whorwell et al. Lancet 1984;2(8414): Roberts et al. Br J Gen Pract. 2006;56(523): Gonsalkorale et al. Gut 2003;52:1623-9

30 Aliment Pharmacol Ther Jul;34(2): doi: /j x. Tolerability and effect of mesalazine in postinfectious irritable bowel syndrome. Hanevik K, Dizdar V, Langeland N, Eide GE, Hausken T Open pilot study 11 postinfectious IBS patients 2yrs after the outbrake Mesalazine 800 mg x 2 No significant effect

31

32 Gastroenterolog Ernaeringsfysiolog Psykolog/psykiater Fysioterapeut NAV IBS skole 2 dager

BROSJYRE TIL APOTEKANSATTE FORSTOPPELSE: Avføringsmiddel

BROSJYRE TIL APOTEKANSATTE FORSTOPPELSE: Avføringsmiddel BROSJYRE TIL APOTEKANSATTE FORSTOPPELSE: Avføringsmiddel 1 BAKGRUNN Forstoppelse/obstipasjon er et vanlig problem som rammer først og fremst kvinner. Prevalensen av obstipasjon varierer i studier, avhengig

Detaljer

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for mesalazin (Mezavant) til behandling av ulcerøs kolitt etter forskrift av 28. juni

Detaljer

Tema: Lavdosert naltrekson

Tema: Lavdosert naltrekson Årgang 20 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2013 Tema: Lavdosert naltrekson Norge Rundt fra Harstad, s. 16 Portrettet: Zbigniew Konopski, s. 18 FODMAP, s. 21 EASL 2013, Amsterdam,

Detaljer

Tema: Gastrointestial motilitet

Tema: Gastrointestial motilitet Årgang 16 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 2009 Tema: Gastrointestial motilitet side 7-14 Gastro 2009 i London side 17 Vintermøtet 2009 side 29 Portrett: Professor Emeritus

Detaljer

Pasienten tåler ikke mat hva skal vi tro?

Pasienten tåler ikke mat hva skal vi tro? Pasienten tåler ikke mat hva skal vi tro? arnold berstad*, jørgen valeur*, kristine lillestøl, ragna lind, mette helvik morken, kine gregersen, gülen arslan lied, tone tangen og erik florvaag Institutt

Detaljer

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Masteroppgave i klinisk ernæringsfysiologi Frida van Megen Avdeling for

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Økning i laktoseintoleranse -trend eller virkelighet? 24. September 2014 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Adolfsen Høisæther

Økning i laktoseintoleranse -trend eller virkelighet? 24. September 2014 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Adolfsen Høisæther Økning i laktoseintoleranse -trend eller virkelighet? 24. September 2014 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Adolfsen Høisæther Virkelighet Det selges mer matvarer spesiallaget for de med matvareallergier

Detaljer

Behandling av fedme hos barn og unge

Behandling av fedme hos barn og unge Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:64-69 Behandling av fedme hos barn og unge Helena M. V. Jørgensen 1, Therese Knag 2, Yngvild Danielsen 3, Pétur B. Júlíusson 4,5 1 Det medisinsk-odontologiske fakultet,

Detaljer

Kreftrisiko ved folsyretilskudd

Kreftrisiko ved folsyretilskudd Kreftrisiko ved folsyretilskudd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Folsyretilskudd har vært betraktet som trygt. En kombinert analyse fra 2009 av to norske randomiserte

Detaljer

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis Kristin Taraldsen, fysioterapeut, msc, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

30. Mage-/tarmsykdommer

30. Mage-/tarmsykdommer Kapittel 30 Mage-/tarmsykdommer 395 30. Mage-/tarmsykdommer Forfatter Per M. Hellström, professor, överläkare, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, og Kliniken för gastroenterologi och hepatologi,

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Behandling av spedbarnskolikk

Behandling av spedbarnskolikk Behandling av spedbarnskolikk Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Apotekforeningen ved Mor-barn gruppen

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Paracetamol og Ibuprofen i kombinasjon

Paracetamol og Ibuprofen i kombinasjon Paracetamol og Ibuprofen i kombinasjon Kombinasjonen er faglig omdiskutert, hvilke funn er gjort, og hvordan kan apoteket rådgi disse kundene på best mulig måte? Katrine Simonssen Examensarbete i farmaci

Detaljer

Irritabel tarmsyndrom (IBS) 25.04.14

Irritabel tarmsyndrom (IBS) 25.04.14 Irritabel tarmsyndrom (IBS) 25.04.14 IBS Gastrointestinalt syndrom karakterisert av kroniske magesmerter og endrede avføringsvaner Ingen påvisbar årsak Den vanligste gastrointestinale lidelse (~10%?) Menn

Detaljer

Refusjonsrapport Xamiol til behandling av psoriasis i hodebunnen

Refusjonsrapport Xamiol til behandling av psoriasis i hodebunnen Refusjonsrapport Xamiol til behandling av psoriasis i hodebunnen 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for kalsipotriol/betametason (Xamiol ) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814

Detaljer

Tema: Clostridium difficile

Tema: Clostridium difficile Årgang 20 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - mars 2013 Tema: Clostridium difficile Clostridium difficile, s. 7 Norge Rundt Kristiansund, s. 18 Portrett: Ivar Blix, s. 20 Swasi-Norwegian

Detaljer

God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere. ECCO-kongress i Dublin s. 18. Vintermøtet 2011 s. 26. www.legeforeningen.

God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere. ECCO-kongress i Dublin s. 18. Vintermøtet 2011 s. 26. www.legeforeningen. Årgang 18 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - april 2011 God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere ECCO-kongress i Dublin s. 18 Vintermøtet 2011 s. 26 www.legeforeningen.no/gastro

Detaljer

SCREENING FOR BRYSTKREFT MED MAMMOGRAFI

SCREENING FOR BRYSTKREFT MED MAMMOGRAFI SCREENING FOR BRYSTKREFT MED MAMMOGRAFI Hvilke fordelaktige og skadelige virkninger kan screening for brystkreft ha? Hvor mange har nytte av å bli screenet, og hvor mange blir skadet? Hva sier den vitenskapelige

Detaljer

Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe

Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe MEDISIN OG FYSIOLOGI Feil livsstil, mer smerte TEKST IVER MYSTERUD FOTO SHUTTERSTOCK Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe kan være slik at årsaken(e) kan fjernes. Det er ofte lettere sagt enn

Detaljer

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse,

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002: 112: 160 70. Per Løkken og Kari Gravem Kvakestad Medikamentell kontroll av tannbehandlingsangst Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, viser

Detaljer

Kostbehandling av IBS. Synne Ystad Klinisk ernæringsfysiolog 3. september

Kostbehandling av IBS. Synne Ystad Klinisk ernæringsfysiolog 3. september Kostbehandling av IBS Synne Ystad Klinisk ernæringsfysiolog 3. september 5-om-dagen 2-3 porsjonar frukt 2-3 porsjonar grønsaker = 500 g Retningslinjer for kostbehandling av voksne med IBS Unngå melkeprodukter

Detaljer

Cøliaki. Tema: Immunologiske mekansimer ved cøliaki s. 14. Portrettet: Arne Rosseland s. 30. Norge Rundt: Vestfold s. 36. www.norskgastro.

Cøliaki. Tema: Immunologiske mekansimer ved cøliaki s. 14. Portrettet: Arne Rosseland s. 30. Norge Rundt: Vestfold s. 36. www.norskgastro. Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2012 Tema: Cøliaki Immunologiske mekansimer ved cøliaki s. 14 Portrettet: Arne Rosseland s. 30 Norge Rundt: Vestfold s. 36 www.norskgastro.no

Detaljer

23. Diabetes mellitus type 2

23. Diabetes mellitus type 2 294 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 23. Diabetes mellitus type 2 Forfattere Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Revmatiske sykdommer i kjeveleddene

Revmatiske sykdommer i kjeveleddene Revmatiske sykdommer i kjeveleddene Synovektomier tore bjørnland Frekvensen av kjeveleddsinvolvering hos pasienter med revmatoid artritt er blitt rapportert til å være mellom 2% og 86% 1. Selv om det alltid

Detaljer

Behandling av sömnsvårigheter

Behandling av sömnsvårigheter Bakgrundsdokumentation Behandling av sömnsvårigheter Søvnfysiologi Reidun Ursin Søvnstadier og søvnens neurofysiologi Søvn inndeles gjerne i stadier. De ulike søvnstadier representerer ulik kvalitet eller

Detaljer

Tema: Tarmflora. Tarmflora, s. 7 Norge Rundt fra Lillehammer, s. 20 Vintermøtet 2013, s. 44. norskgastro.no. gastroenterologen.no

Tema: Tarmflora. Tarmflora, s. 7 Norge Rundt fra Lillehammer, s. 20 Vintermøtet 2013, s. 44. norskgastro.no. gastroenterologen.no Årgang 9 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 202 Tema: Tarmflora Tarmflora, s. 7 Norge Rundt fra Lillehammer, s. 20 Vintermøtet 203, s. 44 norskgastro.no gastroenterologen.no

Detaljer