Temadag:(( Mo+va+onssamtalen( i(praksis( Odense(13.(marts(2014( ( Psykolog(Tom(Barth(

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temadag:(( Mo+va+onssamtalen( i(praksis( Odense(13.(marts(2014( ( Psykolog(Tom(Barth( tom.barth@allasso.no("

Transkript

1 Temadag: Mo+va+onssamtalen ipraksis Odense13.marts2014 PsykologTomBarth

2 MI Mo+va+onalInterviewing Mo+verendeintervju Mo+verendesamtale

3 avadferd Hvaerdet? enprofesjonellsamtale omforandring J ellerholdning/inns+lling/mening? oleorganisertrundtet beslutningspunkt klientenerusikkerambivalent) fremkalleindremo+va+on observeresgjennomsprog

4 Mo+va+onsarbeid vs +ltaksarbeid behandling,ferdighetstrening,opplæring etc) systema+skarbeidmotet kogni+vtskile

5 HVORFORFORANDRING? YtreIndre mo+va+onmo+va+on høresinegen stemmesi

6 øving ektejspill Tenkpåenforandringsomkanskjekunne værtaktuellfordeg noesomangårhelse,livss+lellertrivsel Jogsomdukansnakkemedenannenom

7 deldereoppparvis,ogfinnenbehagelig plassering velgen+låvære klient ogen+låvære rådgiver klientpersonenfårli^over90sekunder +lågjøreredeforsaken. rådgiverenhardere^ertooppgaversomblir instruertseparat

8 1:forklare forklarhvorforpersonenbørgjøreforandringen forklarhvordanforandringenkanskje understrekhvorvik,gdetvilværeforpersonenå gjøreenforandring

9 2:u`orske Hvaerdetsomgjøratdutenkerdegågjøredenne forandringennu? hvorledeskunnedugjøredetforånåmåletdi^? hvorvik+gtenkerdudeterfordegågjøredenne forandringennusnart? ly^stø^endeogoppmerksomt+lsvarene

10 åbyggemo+va+on forklare,oppmuntre,foreslå,giråd,fortelle, understreke,viseat.. konfrontere) eller u.orske,reflektererundt,undersøke,finne frem+l,

11 MIJoppsummering by^roller denandrefortelleromsinsak rådgiverengirenoppsummeringpånoeunder etminu^. struktur: sådu. ogdu ikkespørgsmål ogdu ikke jeg etc

12 spørgsmål styringsredskaperiensamtale bestemmer hvaviskalsnakkeom lukketespørgsmål:presisesvarja/nei), begynnerolemedverb,svaralterna+vene avgrenset åpnespørgsmål:invitasjoner+lådeletanker, vivetikkesvaret,svarerendefinerer, begynnerolemed spørgeord hva.)

13 Åbneoglukkedespørgsmål Formuleretåpentogetlukketspørsmålforå invitereenpasient+låsnakkeomfølgende: Åtakontaktmedsinmor. Åfly^efraenvoldeligpartner

14 reflek+oner kortegjentakelserellerspeilingeravnoesomhar værtsagtellerment hypoteseromhvadetbetyr påstander ikkespørsmål tonejfall gjentakelse synonymer reformuleringer detsomligger mellomlinjene se^eordpåfølelsesinnhold fullføresetninger

15 reflek+onerjnoeneksempler Jegtrorjegmågjørenoemedde^e problemet. gjørenoe.. gjørenoemeddet problemet ordneoppidet.. du)kanikkehadetsånnlenger duharbestemtdeg duerbekymret duerfortvilet ellerskandetgåheltgalt

16 refleksjonerjklassifisering enklerefleksjoner sammemeningsinnhold te^pådetsomblirsagt komplekserefleksjoner +lførernoeny^,i formavmening,følelse,betydning,gradering, metafor +lbyretannetperspek+v

17 refleksjonerfunksjonisamtale bekreler fokuserer viseratmanly^er viserinteresse forsterker oppmuntrer+låsnakkevidere organisererpersonensopplevelse se^erordpå

18 MI:samtaleverktøyogJrytme foreksempel: ås r r o ås r r ås r o J r r r o ås r stor O ikketospørsmåldirektee^erhverandre merenndobbeltsåmyer+osomspørsmål

19 Mo+va+onalInterviewing Miller,WR1983)Mo+va+onalInterviewingwithProblemDrinkers. BehavioralPsychotherapy,811,8147J142 Mo+va+onalInterviewingWilliamMiller&StephenRollnick,Guilford Press2013thirdedi+on) TomBarth,ToreBørtveit&PeterPresco^.Mo+verendeIntervju.Gyldendal 2013 PeterPresco^&ToreBørtveit.HelseogA`erdsendring. Gyldendal2004 TomBarth&Chris+naNäsholm.Mo+verandeSamtal MI Studentli^eraturJ2006,Fagbokforlaget 2007 GregersRosdahl:DenMo+verendeSamtaleiteoriogpraksis.Munksgaard 2013 Arkowitz,Westra,Miller&Rollnick:Mo+va+onalInterviewinginthe TreatmentofPsychologicalproblems.GuilfordPress2008 Rollnick,Miller&Butler:Mo+va+onalInterviewinginHealthCare. GuilfordPress2008 Wagner&Ingersoll:Mo+va+onalInterviewinginGroups. GuilfordPress2012 NaarJKing&Suarez:Mo+va+onalInterviewingwithAdolecentsandYoung Adults.GuilfordPress2011

20 Mo+va+onalInterviewing internetressurser Engelskne^sidemedinformasjonogfullstendig publikasjonsoversikt Danskne^sidemedinformasjon,materielloglinker Norskne^sidemeddiverseinformasjonoglinker+l demonstrasjonsfilmer

21 mo+vasjonsarbeid Mo+veringsarbeiderak+vtåfremskynde beslutningeromendring.innenrammenav detpersonenselvønsker. Hjelpe+lålageetbildeavselvforståelseog kompetansesomgjørdetnaturligfor personenåtanesteskri^.

22 enfilm: frawww.denmo+verendesamtale.dk Sepåsamtaleteknikk åbnespørgsmål reflek+oner oppsummeringer bekrelelser Tenkoverpa+entensmo+va+on hvorledesdenu^rykkes

23 verdier Personlige,indre,sentraleorganiserende prinsipperformeningogbetydning. Denjeger. innerstinne.. Vil+lføreenergi+lmo+vasjonnårdeblir ak+vertbådeiposi+voginega+vretning) Ak+veresforeksempelgjennomsymboler, metaforer,kortstokker,listeravordosv

24 verdier BrukesiMIpåforskjelligemåter J Økeenergi/intensitet J Skapediskrepans Hvordanhengerdisse verdienesammenmed problemet).) J Mobilisereressurser hvilkenny^ehardu av.. nårdutenkerpåendringav?) OBS:risikoforselvnedvurdering!

25 Diskrepans enforskjell etavvik J somfangeroppmerksomhet J ogtankeromåkorrigere verdiersomdiskrepans+ladferd? ellerverdiersomressurs?

26 klientsentrering Essensenienklientsentrertkommunika+onsJ teknikeratdeterdetklientensiertenker, mener)somerimålet.deterikkevik+gat hjelperenfårsagtdethun/hantenkereller mener.deterikkevik+gathjelperenfårsagt detsomerrik+gellerkloktellers+ligeller Dethjelperensiererbareinteressantilysavhva detlegger+lre^eforatklientenskalsi.

27 ordnejrefleks Nårmanseratnoeikkeerkorrekt Jellerfullstendig J ellerferdigutviklet SlåroLeautoma+skinnrefleksivt) Såhjelperensierdet rik+ge ogfrarøverden posisjonenfraklient/pasient

28 ambivalens SentraltiMIJforståelseavforandringsprosesser Enbalansemellomforandringsudsagnogmodstand Pa+enterkanmanøvrereforåoppre^holdebalansen Spesieltnårbehandlertartydeligpar+forforandring Pressmotmodstandleder+latdenkanblikonsolidert Enreflekterendedistanse+lambivalenseroLenytg Udforskingavambivalenskanlede+lløsninger.

29 motstand saksmotstandjrela+onsmotstand argumentforikkejforandringubehagisitua+onen tvivl/usikkerhetfølesegpresset modløshet fremmedgjort kontekstuellmodstand?) Saksmodstandkanblirelasjonell

30 Forandringsudsagn Changetalk JMo+va+onsytringer Innsikt/forståelse/erkjennelse Vilje/ønske/behov Evne/kompetanse/ selfefficacy Forpliktelse,beslutning IMImøtervidissemedreflek+oner, oppsummeringerelleråbnespørgsmålom utdypinger.detlederole+lflere forandringsudsagn.

31 Forandringsudsagn MIJteoriognoeforskning)menerat forandringsudsagnspesieltdesom omhandlerbeslutningogforpliktelse)er sentraleiovergangen framo+va+onsfasetenkepådet) +lhandlingsfasegjøredet)

32 Forandringsudsagn Skaperforandringsudsagnmo+va+on eller avspeilerdeenindre+lstand? konstruere forståelse

33 Åmøteforandringsudsagn EARS Evoka+veques+ons J Udforskedespørgsmål Affirma+onsJBekreLelser Reflec+onsJReflek+oner SummariesJOppsummeringer

34 HvilkemenneskerpasserMIikke)for?

35 MIogandremetoder? MIsominnledendebehandling? Jikombina+onmedhvasomhelst?) MIsamtaleteknikkkanbeny^esavbehandlere sombeny^erandremetodikker? Veksling/integreringMIogCBTkogni+vterapi)

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Puhhh... Møtet med pasienten som ikke

Detaljer

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut.

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Erfaring med bruk av mo2verende intervju Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Motiverende Intervju (MI) Motivational Interviewing, MI Motiverende Samtale Endringsfokusert Rådgivning. MI ble

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Spesialiseringskurs i rusmedisin Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Behandling - Motivational Interviewing (MI) - Kognitiv terapi - Tilbakefalls-forebygging Ulike tilnærminger, metoder og strategier

Detaljer

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Kristiansand, 15.2.2011 Matz Seifried Hasjavvenning i vår regi Juni 2010 Individuelt tilbud 2007 Forberedelser Omorgani -sering 2008-2009 3 gruppekurs Individuelt

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU. Psykologspesialist Geir Nyvoll UFU Psykiatrisk avdeling - Lier

MOTIVERENDE INTERVJU. Psykologspesialist Geir Nyvoll UFU Psykiatrisk avdeling - Lier MOTIVERENDE INTERVJU Psykologspesialist Geir Nyvoll UFU Psykiatrisk avdeling - Lier Sigmund Freud: Über coca (1884) Stimulerende og afrodisiak Lokalt smertestillende Medisin for fordøyelsesproblemer, nervøs

Detaljer

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Russamtalen Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS 2010 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Boks 6138

Detaljer

Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner

Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner 1 Sammendrag TOR- Tanker om Rusvaner er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge, lokalisert ved Oppfølgingstjenesten Midtbyen/Østbyen

Detaljer

Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum

Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum Innhold Prosjektering Ledelse av prosjektering Suksess/fiasko Hva er prosjektering? Prosjektering Idé Programmering Forprosjekt

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

Twenty ways to make lectures more memorables. Hvordan få mer deltagende studenter?

Twenty ways to make lectures more memorables. Hvordan få mer deltagende studenter? Twenty ways to make lectures more memorables Inspirasjonsdagen BI 1.juni 2007 Av Siviløkonom Eirill Bø Studierektor ved Handelshøyskolen BI Hvordan få mer deltagende studenter? Målet med denne sesjonen

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Introduksjon til sentrale prinsipper og strategier i MI Gardermoen 13.01.10 Psykologspesialist Tore Børtveit Tore Børtveit www.allasso.no 1 Motiverende

Detaljer

Endringsfokusert rådgivning

Endringsfokusert rådgivning Endringsfokusert rådgivning Hvordan fremme adferdsendring hos mennesker som av helsemessige årsaker trenger endre livsstil - med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og forutsetninger? Elin Amrud Intensiv-

Detaljer

Undersøkelse om forenkling August/september 2014

Undersøkelse om forenkling August/september 2014 Undersøkelse om forenkling August/september 2014 For NHO, NARF og Revisorforeningen Om utvalget 400 350 300 250 200 150 100 50 0 107 140 Bransje (antall) 291 49 28 187 500 450 400 350 300 250 200 150 100

Detaljer

Strategi i følge Porter

Strategi i følge Porter Strategi i følge Porter av Terje Bjørnsen En av de mest innsiktsfulle artikler jeg har lest om strategi er "What Is Strategy?" av Michael E. Porter [Harvard Business Review, Nov-Dec 1996]. Dette er en

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Work Shop i Prosjektstyring. Frikirketorget 27.01 2012. Plan for dagen

Work Shop i Prosjektstyring. Frikirketorget 27.01 2012. Plan for dagen Work Shop i Prosjektstyring Frikirketorget 27.01 2012 Plan for dagen Prosjektstyring for Frikirketorget Øve på å sette opp prosjekter Prosjektrapportering 1 I dag fokuserer vi på; Utforming av strategi

Detaljer

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder?

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Hva betyr det for praktisk sikkerhetsarbeid? Eirik Albrechtsen Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn 1.amanuensis II, NTNU 1 Risiko og sårbarhetsstudier

Detaljer

Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang

Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang Master i skoleledelse NTNU 2010 Forord Med denne rapporten avslutter

Detaljer

Motiverande Intervju.. Samtale som handlar om endring

Motiverande Intervju.. Samtale som handlar om endring Motiverande Intervju.. Samtale som handlar om endring Kurs i Helsepedagogikk 5. Mars 2015 Aase Borgen Haktorson Tenk på eit problem/ ei utfordring du har i kvardagen Eksempel: «Eg kjem meg aldri i seng

Detaljer

Forelesning. Høgskolen i Vestfold Kunnskapsledelse våren 2009. Lars Ueland Kobro

Forelesning. Høgskolen i Vestfold Kunnskapsledelse våren 2009. Lars Ueland Kobro Forelesning Høgskolen i Vestfold Kunnskapsledelse våren 2009 Lars Ueland Kobro Pensumlitteratur: Georg von Krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka. Slik skapes kunnskap. Hvordan frigjøre taus kunnskap og inspirere

Detaljer

Janne Årstad, KORFOR

Janne Årstad, KORFOR Janne Årstad, KORFOR Motivasjon og endring hos personer med rusmiddelproblemer. En kunnskapsstatus om forståelse og anvendelse av motivasjonsbegrepet innenfor MI-intervensjoner KORFOR-rapport 2012/01 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag hva, hvordan, hvorfor?

Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag hva, hvordan, hvorfor? Guri A. Nortvedt, ILS/UiO Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag hva, hvordan, hvorfor? 28. oktober 2014 Forforståelse Hva forstår du med «regning»? Tallregning Brøk Prosent Praktiske oppgaver

Detaljer

Eierskap. Alternativet: integrasjon. governance structure. Nedstrøms integrasjon Leverandør eier mottaker forward integration

Eierskap. Alternativet: integrasjon. governance structure. Nedstrøms integrasjon Leverandør eier mottaker forward integration Eierskap Kostnader ved selvstendig eide enheter Ex-post reforhandlingskostnader transaksjonskostnader tidsbruk i forhandlinger, sammenbrudd, etc. Ex-ante reforhandlingskostnader hold-up problemet reduserte

Detaljer

Bedrifter i Nettverk (BiN)

Bedrifter i Nettverk (BiN) Intern kommunikasjon i bedrifter En undersøkelse av intern kommunikasjon i Resultatområde Sjø Kongsberg Defence & Aerospace Bedrifter i Nettverk (BiN) Rapport fra Kjerneaktivitet Læring i Nettverk INTERN

Detaljer