Frostating lagmannsrett Dom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frostating lagmannsrett Dom"

Transkript

1 Utskrift fra Lovdata Frostating lagmannsrett Dom Arbeidsrett. Avskjed. Arbeidsmiljøloven Arbeidsrett. Gyldigheten av avskjed begrunnet i beruselse på arbeidsplassen og brudd på arbeidsreglementet. Arbeidsgiver var ikke tilknyttet AKAN-ordningen og hadde ikke plikt til å tilby arbeidstaker et AKAN-opplegg i stedet for å avslutte arbeidsforholdet. Selv om arbeidstakers opptreden isolert sett representerte et grovt pliktbrudd, kom lagmannsretten etter en helhetsvurdering til at avskjed fremsto som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon, jf. Rt og Rt Avskjeden ble derfor kjent ugyldig, men opprettholdt som saklig oppsigelse. Oppreisningserstatning tilkjent med kr Avsagt: i sak LF Saksgang: Fosen tingrett TFOSN Frostating lagmannsrett LF ( ASD-FROS). Parter: I Anke: Ankende part: A (Advokat Karl Inge Rotmo). Ankemotpart: Marine Harvest Norway AS (Advokat Erik Christopher Aagaard). II Avledet anke: Ankemotpart: Marine Harvest Norway AS (Advokat Erik Christopher Aagaard). Ankende part: A (Advokat Karl Inge Rotmo). Dommere: Lagdommer Knut Røstum. Lagdommer Hans Christian Hoff. Ekstraordinær lagdommer Øyvind Hoel. Meddommere: Daglig leder MNTAF Siv Margret Bones Svanem. Daglig leder Anne Marit Mjøen. Saken gjelder gyldigheten av avskjed begrunnet i beruselse på arbeidsplassen og brudd på bedriftens arbeidsreglement. A (A) er 35 år og er bosatt med samboer og to barn på i Hitra kommune. A ble ansatt som røkter i Marine Harvest Norway AS (Marine Harvest) fra 1. september 2007, etter først å ha vært tilsatt i et vikariat. Han hadde sitt arbeidssted på bedriftens oppdrettsanlegg på X. Marine Harvest driver oppdrett, produksjon og salg av fisk og fiskeprodukter. Virksomheten omfatter 140 enheter langs norskekysten med ca ansatte, fordelt på fem regioner. Enheten på Hitra består av to oppdrettsanlegg til havs X og Y og et landanlegg. Anleggene til havs består av store flåter av stål med en kjørbar passasje i midten og mærer på begge sider. Ved hver mære er det en fòringsautomat som står på fire ben, og som rommer ca ett tonn fòr. Fòret transporteres ut til anlegget i sekker a 500 kilo og fordeles ut på automatene ved hjelp av en gaffeltruck. Oppdrettsanleggene på X og Y ligger ca en kilometer fra hverandre. Transporten til og fra anleggene skjer med båt. Ordinær arbeidstid om vinteren er fra kl 0800 til kl 1600, mens arbeidstiden om sommeren er fra kl 0700 til I helgene er det to på jobb en på hvert anlegg. I ukedagene arbeider det i tillegg personell på land. Marine Harvest har et arbeidsreglement som blant annet inneholder alminnelige ordensregler. Her fremgår det at ingen må vise seg beruset på arbeidsområdet eller benytte rusmidler i arbeidstiden. Ordensreglene inneholder dessuten en henvisning til bedriftens sikkerhetsregler som omhandler bruk av verneutstyr. Det foreligger også en egen instruks for alenearbeid det vil si arbeid i helger når man er alene på anlegget. Arbeidsreglementet har en egen bestemmelse om avskjed. Her er oppmøte på arbeid i beruset tilstand nevnt som eksempel på grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen eller arbeidsreglementet. A mottok 25. april 2008 en muntlig advarsel gitt av produksjonssjef B. Advarselen som ble bekreftet skriftlig gjaldt følgende forhold: Ikke utført jobb på anlegget som avtalt. Har dårlig orden og ryddighet i sitt arbeid. Stukket fra jobb for å kjøpe røyk uten avtale med driftsleder. Kjørte på anlegget med båt, så hardt at autovernet ble bøyd innover. Skulle tømme dødfiskkvern ei helg, kjørte denne tom, slik at motor gikk varm. Kjørte på hjørnet til forlager med truck, når dødfisk skulle tømmes.

2 Utskrift fra Lovdata Bruker mobiltelefon for mye i arbeidstida. Advarselen resulterte i et møte mellom bedriften og A hvor også tillitsvalgte var til stede. Deler av kritikken ble her bestridt. Som konklusjon på møtet er det protokollert: «Partene er enige i at slike saker bør løses på anleggsnivå og at saken nå tilbakeføres dit. Verneombud vil bidra til at en konstruktiv dialog på anlegget. Protokollen arkiveres på As personalmappe.» A fikk en ny muntlig advarsel 6. juli Også denne ble bekreftet skriftlig. Advarselen gjaldt manglende bruk av verneutstyr lørdag 4. juli Forholdet ble observert av arbeidsformann C som møtte A da han var på vei ut til anlegget for å se etter ham. Søndag 30. august 2009 var A på jobb etter å ha vært på en familiesammenkomst natten før. Under arbeidet ute på anlegget kjørte han på en fòringsautomat, slik at det ene benet ble knekt. A meldte ikke fra om skaden samme dag og varslet heller ikke fra under det påfølgende «mandagsmøtet». Han sa først fra om skaden på vei ut til anlegget etter møtet. Disse hendelser førte til at ledelsen fikk mistanke om at A hadde møtt beruset på jobb både lørdag 4. juli og søndag 30. august Han ble derfor innkalt til en samtale med arbeidsformann C og driftsleder D fredag 4. september A møtte alene etter eget ønske. Under dette møtet bekreftet A at han hadde møtt beruset på jobb lørdag 4. juli etter å ha vært på «Busekaillfestival» natten før. Derimot benektet han at han hadde møtt beruset på arbeid søndag 30. august. Hendelsen med påkjørselen av fòringsautomaten ble også tatt opp. I det skriftlige referatet fra møtet ble det varslet om at det ville bli en form for reaksjon som bedriften ville komme tilbake til. Dagen etter møtet lørdag 5. september ringte A til C og driftsleder D og erkjente at han også hadde møtt beruset på jobb søndag 30. august. Han innrømmet samtidig at han hadde et alkoholproblem, og at han ønsket behandling for dette. Uka deretter møtte A på jobb som vanlig. I løpet av uka mottok han en lapp fra produksjonssjef B der han ble innkalt til et møte fredag 11. september kl Lappen inneholdt intet om hva møtet gjaldt. A møtte alene til dette møtet, mens Marine Harvest var representert av driftsleder D og produksjonssjef B. Under møtet ble han meddelt avskjed og fikk samtidig overlevert et avskjedsbrev datert samme dag. Her heter det innledningsvis: «De avskjediges fra Deres stilling i Marine Harvest Norway AS. Årsaken til avskjeden er: De har innrømmet å vært beruset på jobb flere ganger, samt at de har fått flere advarsler for andre forhold tidligere.» Deretter innholder brevet opplysninger om rett til forhandlinger og frist for å reise søksmål. A fremsatte krav om forhandlinger og henvendte seg deretter til advokat Knut G. Fallrø for videre bistand. Advokat Fallrø tilskrev Marine Harvest 23. oktober Fra brevet hitsettes: «... A har ovenfor sin arbeidsgiver bedt om hjelp i forhold til eget alkoholproblem. Han har ved to anledninger møtt opp på arbeidet etter at han har vært på fest kvelden før. Han har opplyst at han ikke har vært full men beruset. Det presiseres fra A at han har vært i bakrus og på ingen måte har overskredet de alkoholgrenser som gjelder for kjøring av motorbåt Da Marine Harvest Norway AS er en AKAN bedrift så foreligger det en forpliktelse til å tilby arbeidstaker et såkalt «Akanopplegg». I denne sak møtes en arbeidstaker som for første gang ber om hjelp for et alkoholproblem med en avskjed begrunnet i arbeidstakers ønske om hjelp....» Forhandlingsmøtet ble avholdt i Trondheim 4. november Partene kom ikke til enighet og Marine Harvest opprettholdt avskjeden. A var på dette tidspunkt under behandling for sitt alkoholproblem ved Lade behandlingssenter i Trondheim etter henvisning fra sin fastlege. Her går han fortsatt til samtale en gang i

3 Utskrift fra Lovdata måneden. A representert ved advokat Karl Inge Rotmo tok 15. januar 2010 ut søksmål mot Marine Harvest ved Fosen tingrett. Her nedla han påstand om at avskjeden skulle kjennes ugyldig, og at A skulle tilkjennes erstatning. Marine Harvest nedla prinsipal påstand om frifinnelse og subsidiær påstand om at arbeidsforholdet skulle anses opphørt fra det tidspunkt retten bestemmer. Fosen tingrett avsa 16. august 2010 dom med slik domsslutning: 1. Avskjeden av A er ugyldig, men gyldig som oppsigelse med fratreden 31. oktober Marine Harvest Norway AS dømmes til innen 2 to uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisningserstatning til A med femtitusen kroner. 3. Hver av partene bærer sine saksomkostninger. A har anket dommen til lagmannsretten. Marine Harvest har tatt til motmæle og inngitt avledet anke for så vidt gjelder spørsmålet om oppsigelse og erstatning. Ankeforhandling ble holdt i Trondheim tinghus 17. og 18. februar A møtte og avga forklaring. Produksjonssjef B møtte som representant for bedriften og avga forklaring. I tillegg ble det avhørt 9 vitner. Det ble ellers gjennomført dokumentasjon slik det fremgår av rettsboken. A har i hovedsak anført: Han har ikke gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjeden er ikke rettmessig og står seg heller ikke som saklig oppsigelse. Terskelen for avskjed ligger høyt. Selv om terskelen isolert sett skulle være nådd, må det foretas en interesseavveining i forhold til arbeidstakeren. Arbeidsgiver kan ikke ved et strengt arbeidsreglement senke lovens terskel for avskjed og innføre et eget sanksjonssystem på siden av loven. Ved vurderingen av avskjedens rettsmessighet må det legges vekt på om det er gitt advarsel. I dette tilfellet foreligger det to advarsler ingen av dem er av den art at de kan tillegges vekt ved avskjedsvurderingen. Den første advarselen gjaldt relativt bagatellmessige forhold som i realiteten ble nullstilt av bedriften etter forhandlingsmøtet med A og de tillitsvalgte. Den andre advarselen gjaldt manglende bruk av verneutstyr da han returnerte fra anlegget ved arbeidsdagens slutt lørdag 4. juli Påkjørselen av fòringsautomaten var et hendelig uhell. Han er ansatt i bedriften som driftstekniker (røkter) og har intet lederansvar. Arbeidet har risikoelementer, men er ikke farlig. Skadepotensialet er først og fremst knyttet til miljøet. Avskjeden lider av saksbehandlingsfeil. Det er ikke avholdt drøftingsmøte i forkant av avskjeden. Han visste ikke hva han gikk til da han stilte på møtet 11. september Arbeidsgiver har heller ikke drøftet alternativer til avskjed herunder omplassering til annet arbeid i bedriften. De to tilfeller av beruselse bygger på erkjennelse fra hans side. Han ble i forkant av møtet 4. september 2009 oppfordret til å si sannheten, da bedriften, i følge C og D, hadde plikt til å hjelpe ham. C mente også at Marine Harvest var en AKAN-bedrift. Da han ble meddelt avskjed basert på egen erkjennelse, følte han seg derfor lurt. E, som var tillitsvalgt frem til 2005, har forklart at det forelå en AKAN-avtale i Marine Harvest. Under enhver omstendighet har bedriften benyttet seg av AKAN-tilbudet og dermed etablert ordningen gjennom praksis. I alle tilfelle er det skapt en forventning om at dette tilbudet skal benyttes før man går til oppsigelse eller avskjed. At noen av arbeidstakerne får AKAN-avtale, mens andre ikke får det, representerer dessuten en usaklig forskjellsbehandling. Avskjeden kreves kjent ugyldig både som avskjed og som oppsigelse. Det er heller ikke grunnlag for å bruke unntaksbestemmelsen om at arbeidsforholdet skal opphøre. Denne del av påstanden må for øvrig prekluderes som for sent fremsatt. Det kreves erstatning for økonomisk tap. Dersom lagmannsretten skulle komme til at det er grunnlag for oppsigelse, er ikke tapsperioden begrenset til utløpt oppsigelsestid, jf Rt Avskjeden har vært en stor personlig belastning for A. Det er derfor grunnlag for oppreisningserstatning. Beløpet tingretten har fastsatt er for lavt.

4 Utskrift fra Lovdata A har nedlagt slik påstand: 1. Avskjeden av A kjennes ugyldig både som avskjed og som oppsigelse. 2. Marine Harvest Norway AS' krav om at arbeidsforholdet skal opphøre tas ikke til følge. 3. Marine Harvest Norway AS betaler A erstatning utmålt etter rettens skjønn med tillegg av forsinkelsesrente i medhold av forsinkelsesrenteloven 3 første pkt fra forfall til betaling skjer. 4. Marine Harvest Norway AS betaler sakens kostnader for tingrett og lagmannsrett. Marine Harvest Norway AS har i hovedsak anført: Arbeidet som A utfører som driftstekniker representerer en risiko både for eget liv og egen helse. Videre foreligger det risiko for skade på andre verdier. A har ved to anledninger reist alene ut på anlegget i beruset tilstand. Dette utgjør grove pliktbrudd og representerer vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Lørdag 4. juli 2009 var det bare A og en lærling på jobb. Dette innebærer at den fast ansatte har et visst uformelt ansvar. A forlot «Busekaillfestivalen» natt til lørdag 4. juli kl 0300 og møtte på jobb i beruset tilstand kl Han møtte også beruset på jobb søndag 30. august Under arbeidet skadet han en fòringsautomat som han ikke sa fra om, selv om det var varslet sterk vind og dermed risiko for at automaten kunne falle ned i mæren og skade denne. Det foreligger ikke usaklig forskjellsbehandling. At man har funnet det hensiktsmessig med et AKAN-opplegg for en ansatt innebærer ikke at dette opplegget må benyttes overfor andre der utgangspunktet for vurderingen er en helt annen. Marine Harvest har ikke noen generell avtale med AKAN eller med fagforeningen. AKAN er derfor ikke en del av HMS-ordningen for bedriften. Det er heller ikke grunnlag for påstanden om at bedriften skulle være forpliktet til å tilby en AKAN-avtale på grunnlag av praksis. Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil. Det er intet krav om advarsler på forhånd ved så alvorlige brudd på arbeidsavtalen. Dersom det først foreligger avskjedsgrunn, kreves det ikke forholdsmessighetsvurdering. Bruddet på arbeidsreglementet representerer grove tillitsbrudd og medfører under enhver omstendighet at det foreligger saklig grunn til oppsigelse. Atter subsidiært anføres at arbeidsforholdet må opphøre etter en avveining av partenes interesser, jf arbeidsmiljøloven tredje ledd. Påstand om opphør ble fremsatt også for tingretten, og dette alternativet representerer derfor ingen ny påstand som kan prekluderes. Når det gjelder det subsidiære spørsmålet om erstatning, så foreligger ikke økonomisk tap før etter 31. oktober 2010, da sykmeldingen gikk ut. At han ved en eventuell oppsigelse kunne stått i stillingen etter dette tidspunkt bygger på ren spekulasjon. Marine Harvest Norway AS har nedlagt slik påstand: 1. Prinsipalt: Marine Harvest Norway AS frifinnes. Subsidiært: As arbeidsforhold anses opphørt fra det tidspunkt retten bestemmer. 2. Marine Harvest Norway AS tilkjennes sakens omkostninger. Lagmannsretten vil bemerke: Etter arbeidsmiljøloven første ledd kan arbeidsgiveren avskjedige arbeidstaker dersom det foreligger grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. A har erkjent at han ved to tilfeller lørdag 4. juli og søndag 30. august 2009 møtte beruset på arbeid etter å ha vært på fest natten før. Det foreligger ikke klare observasjoner eller promillemålinger som sier noe om graden av beruselse. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at A ved begge anledninger var moderat påvirket av alkohol, noe som også underbygges av hans opplysninger om alkoholkonsum kvelden eller natten før. Marine Harvest har fremholdt at bedriften har nulltoleranse i forhold til beruselse på arbeidsplassen og har også nevnt dette som eksempel på grovt pliktbrudd i arbeidsreglementet. Den strenge vurdering er begrunnet med de høye krav til sikkerhet som knytter seg til virksomheten på anleggene både i forhold til arbeidstakernes liv og helse og i forhold til skader på eiendom og naturmiljø. Arbeidsreglementets bestemmelser om beruselse var en del av arbeidsavtalen, og lag-

5 Utskrift fra Lovdata mannsretten legger til grunn at A var kjent med arbeidsgivers holdning til dette, og at overtredelser kunne medføre avskjed. Dermed var det heller intet behov for noen forutgående advarsel før bedriften kunne gripe til sanksjoner. I avskjedsbrevet fra Marine Harvest er det i tillegg til beruselsen vist til flere advarsler for andre forhold. A har fått to muntlige advarsler. Den ene omhandler i hovedsak deler av hans arbeidsutførelse, og den andre gjelder brudd på sikkerhetsinstruksens bestemmelser om bruk av verneutstyr. A har flere innvendinger mot den første advarselen, men har akseptert advarsel for at han deler av arbeidsdagen 4. juli 2009 ikke brukte foreskrevet verneutstyr. Lagmannsretten går ikke nærmere inn på grunnlaget for advarslene, da disse forhold har begrenset betydning ved vurderingen av avskjedens rettmessighet I referatet fra møtet 4. september 2009 har bedriften også tatt opp hendelsen søndag 30. august 2009 der fòringsautomaten ble påkjørt. Påkjørselen resulterte i at den ene foten på fòringsautomaten brakk, noe som normalt påvirker stabiliteten på automaten. Det var derfor viktig å få skaden reparert eller automaten sikret så snart som mulig særlig fordi det var varslet sterk vind i løpet av helgen. Under ugunstige forhold kunne dette føre til at fòringsautomaten veltet ut i sjøen og skadet mæren. Dette kunne igjen resultere i at fisk rømte fra anlegget. A varslet ikke fra om skaden etter at det hadde skjedd, og heller ikke under mandagsmøtet mellom bedriftens ansatte. Han nevnte først hendelsen da han og arbeidsformannen var på vei ut til anlegget samme dag. Lagmannsretten finner at As manglende varsling om skaden er en forsømmelse som innebærer et klart tillitsbrudd ved en virksomhet som dette. Denne hendelsen tillegges derfor en viss vekt ved den samlede bedømmelsen av As forhold i relasjon til avskjedsgrunnlaget. Lagmannsretten har i motsetning til tingretten kommet til at de to tilfeller av beruselse, sammenholdt med hendelsen med fòringsautomaten, isolert sett representerer et grovt pliktbrudd eller et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Som utgangspunkt foreligger det derfor grunnlag for avskjed, med mindre en avskjed etter en bredere helhetsvurdering fremstår som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon, jf Rt (avsnitt 40 og 44) og Rt A har anført at han burde få tilbud om et AKAN-opplegg i stedet for å bli avskjediget. Lagmannsretten vil derfor først ta stilling til dette spørsmål. Lagmannsretten legger til grunn at A hadde et alkoholproblem da han ble avskjediget. Dette er for så vidt også bekreftet ved at han ble tatt inn til behandling ved Lade behandlingssenter. Forut for avskjeden erkjente han også at han hadde et alkoholproblem, samtidig som han ga uttrykk for at han ønsket behandling. AKAN Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani ble etablert i 1963 som et trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten. Formålet var dels å forebygge rusmiddelbruk i arbeidslivet, dels å bidra til at ansatte med rusmiddelproblem fikk hjelp. I 2006 ble for øvrig navnet forandret til AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk. AKAN har utarbeidet retningslinjer for den fremgangsmåten som skal anvendes dersom arbeidstakeren møter på arbeid påvirket av rusmidler. Disse retningslinjer inneholder blant annet bruk av advarsler kombinert med tilbud om hjelpetiltak. AKAN-opplegget er ikke hjemlet i lov eller forskrift og er basert på frivillighet. En rekke bedrifter har vedtatt ordningen som del av bedriftens HMS, mens andre har benyttet AKAN i enkelttilfeller, uten at dette er nedfelt i noe forpliktende vedtak eller overenskomst. Slik saken er belyst for lagmannsretten er det ikke sannsynliggjort at Marine Harvest på generelt grunnlag har vedtatt ordningen. Det foreligger heller ingen avtale med de ansatte eller deres organisasjoner. Derimot foreligger det ett dokumentert tilfelle som i tid ligger forut for avskjedssaken, der AKANs opplegg for individuelle tiltak er blitt fulgt ved en av bedriftens avdelinger. Det følger av Høyesteretts avgjørelse i Rt at en arbeidsgiver med en vedtatt AKAN-ordning har en viss skjønnsmessig adgang til å avskjedige arbeidstakeren uten å følge den prosedyren AKAN- retningslinjene gir anvisning på. Denne frihet må da være desto større der det ikke foreligger noe forpliktende vedtak i bedriften.

6 Utskrift fra Lovdata Lagmannsretten kan ikke se at det ene tilfellet som er dokumentert fra 2003 kan medføre at det har funnet sted usaklig forskjellsbehandling ved at A ikke har fått et tilsvarende tilbud. Det foreligger for øvrig heller ingen nærmere opplysninger om det ene tilfellet som gjør det mulig å foreta noen sammenligning. Problemstillingen blir dermed om det, med bakgrunn i den forholdsmessighetsvurdering som Høyesterett har gitt anvisning på, vil være rimelig å forvente at arbeidsgiveren hadde gått inn på et AKAN-opplegg i stedet for avskjed. Ved denne vurdering må blant annet sakens art og alvorlighetsgrad tillegges vekt, jf. den nevnte AKAN-dommen fra At det er uakseptabelt å møte på arbeid i ruspåvirket tilstand trenger ingen forankring i et arbeidsreglement. I dette tilfellet er imidlertid beruselsen særlig alvorlig, ettersom det er knyttet strenge sikkerhetskrav til virksomheten på oppdrettsanleggene. Dette er også bakgrunnen for at nulltoleranse for beruselse er så vidt sterkt fokusert av bedriften. En videreføring av arbeidsforholdet er også betinget av at arbeidsgiver har den nødvendige tillit til arbeidstakeren i relasjon til de oppgaver som skal utføres. I dette tilfellet har bedriften fremhevet at denne tilliten ikke lenger er til stede på grunn av As opptreden. Også denne vurdering må etter lagmannsrettens syn tillegges noe vekt. Lagmannsretten har etter en vurdering av de relevante interesser på begge sider kommet til at det i dette tilfellet ikke kan kreves at arbeidsgiver skulle ha tilbudt A et AKAN-opplegg. Lagmannsretten vil tilføye at det i et tilfelle som dette heller ikke kan kreves at bedriften sørger for omplassering av arbeidstakeren til annen virksomhet. For øvrig er det heller ikke sannsynliggjort at det foreligger en slik mulighet. Ved den videre vurdering legger etter dette lagmannsretten til grunn at arbeidsgiver hadde rett til å avslutte arbeidsforholdet. Det neste spørsmål blir så om det vil fremstå som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon å avslutte arbeidsforholdet gjennom avskjed i stedet for å bringe det til opphør ved oppsigelse. Ved vurderingen av dette spørsmål vil lagmannsretten først peke på at avskjeden er basert på at A har erkjent beruselse ved begge anledninger. Hans erkjennelse er grunnlaget for avskjeden. Med bakgrunn i As forklaring for lagmannsretten legges det videre til grunn at erkjennelsen ble gitt i tillit til utsagn fra arbeidsformannen om at han ikke ville miste jobben, men at bedriften hadde plikt til å hjelpe ham dersom han hadde et alkoholproblem. Dette utsagn var ikke bindende for arbeidsgiver, men bør tillegges vekt ved rimelighetsvurderingen når det gjelder hvilken sanksjon som kan benyttes. Møtet som ble avholdt 11. september 2009 der A ble meddelt avskjed bærer preg av uryddig saksbehandling. Det følger av arbeidsmiljøloven at bestemmelsen om drøftingsmøte i 15 1 kommer til anvendelse også ved avskjed. Dette innebærer at det normalt bør gjennomføres en reell drøftelse der arbeidstaker må få en praktisk mulighet til å forberede seg og la seg bistå av tillitsvalgte, med mindre det foreligger behov for umiddelbar aksjon. En slik situasjon forelå imidlertid ikke her. Det er lite tilfredsstillende at arbeidstaker blir innkalt til et slikt møte med en enkel beskjedlapp, uten angivelse av tema. Med bakgrunn i de samtaler han hadde hatt på forhånd med sine foresatte var han i følge eget utsagn ikke forberedt på at møtet skulle omhandle avskjed. Hadde han visst det, ville det også vært naturlig å ta med noen som kunne bistå ham. Det er derfor kritikkverdig av bedriften å innkalle til et møte om et så alvorlig tema uten å følge elementære rutiner for varsling. Unnlatte drøftelser eller mangelfull innkalling til et drøftingsmøte medfører ikke i seg selv at avskjeden kan tilsidesettes som ugyldig. Lagmannsretten antar imidlertid at et møte der de tillitsvalgte også kunne være til stede ville ha resultert i en bredere belysning av As situasjon og dermed påvirket valget av sanksjon. Bedriftens interesse lå først og fremst i å avslutte arbeidsforholdet. På bakgrunn av ovenstående har lagmannsretten etter en samlet vurdering kommet til at avskjeden representerer en urimelig og uforholdsmessig reaksjon overfor A. Avskjeden er derfor urettmessig og må kjennes ugyldig. As opptreden medfører imidlertid at det foreligger saklig grunnlag for oppsigelse. Lagmannsretten finner derfor at avskjeden må opprettholdes som oppsigelse i henhold til arbeidsmiljøloven tredje ledd.

7 Utskrift fra Lovdata Lagmannsretten har etter dette kommet til samme resultat som tingretten, men med en noe annen begrunnelse. Erstatningskravet Ved urettmessig avskjed kan arbeidstaker kreve erstatning. Erstatningen fastsettes i samsvar med arbeidsmiljøloven andre ledd, jf fjerde ledd. Lagmannsretten har lagt til grunn at avskjeden må opprettholdes som oppsigelse. A har vært sykmeldt i oppsigelsestiden og har dermed intet inntektstap i denne perioden. Det gis som utgangspunkt ikke erstatning for inntektstap etter dette tidspunkt, med mindre det må antas at arbeidsgiver har benyttet avskjed for å frata arbeidstaker muligheten til å stå i stillingen til saken er avgjort, jf. Rt (Dolphin). Ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers opptreden er det imidlertid grunn til å tro at arbeidsgiver hadde fått medhold i at det ville være urimelig å opprettholde arbeidsforholdet under sakens behandling, jf. arbeidsmiljøloven andre ledd. Unntaket som er utviklet i rettspraksis kommer derfor ikke til anvendelse. Kravet om erstatning for inntektstap tas derfor ikke til følge. Det som da gjenstår er kravet om oppreisningserstatning. En urettmessig avskjed er en belastning for arbeidstakeren, selv om arbeidstakers opptreden isolert sett ga grunnlag for en slik reaksjon. Arbeidsgivers saksbehandling i forbindelse med meddelelsen av avskjeden er kritikkverdig. I likhet med tingretten har lagmannsretten kommet til at det er rimelig å tilkjenne et oppreisningsbeløp på kr Sakskostnader Anken fra A har ikke ført frem. Avledet anke fra Marine Harvest har heller ikke ført frem for så vidt gjelder den prinsipale påstand om at avskjeden er rettmessig. Det følger av tvisteloven 20 2 annet ledd at det samlede utfall er avgjørende der det foreligger flere krav mellom de samme parter. Denne bestemmelse kommer også til anvendelse der det foreligger flere krav i form av anke og avledet anke. Ingen av partene har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven 20 2 første og annet ledd. Arbeidsbelastningen knyttet til de to ankene er dessuten relativt likt fordelt. Som utgangspunkt må derfor hver av partene bære sine egne kostnader. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å anvende noen av unntaksreglene i 20 3 flg. Lagmannsrettens konklusjon er dermed at hver av partene må bære egne sakskostnader for lagmannsretten. Med det utfall saken har fått i lagmannsretten er det ikke grunnlag for å gjøre noen endring i tingrettens kostnadsavgjørelse. Dommen er enstemmig. Slutning: 1. Hovedanken: Anken forkastes. 2. Avledet anke: Anken forkastes. 3. Hver av partene bærer egne sakskostnader for lagmannsretten.

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke, Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dahm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, Aase Gunvor Haugseggen Brevik Tangen (advokat Helge Aarseth) mot Ragnhild

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Håndtering av konflikter i ansettelsesforhold. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 27. januar 2010

Håndtering av konflikter i ansettelsesforhold. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 27. januar 2010 Håndtering av konflikter i ansettelsesforhold v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 27. januar 2010 Del 1 Tema og avgrensninger Konflikt Generell definisjon: Kollisjon mellom interesser, verdier,

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2015-118358

Borgarting lagmannsrett - LB-2015-118358 Utskrift fra Lovdata - 07.12.2015 23:25 Borgarting lagmannsrett - Instans Dato 2015-11-09 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Borgarting lagmannsrett - Dom og kjennelse Arbeidsforhold.

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune HMS samarbeidsforum Juni 2012 v/inger Brønseth AKAN Opprettet i 1963 Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. Endret navn i 2006 til Arbeidslivets kompetansesenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS DEN VANSKELIGE SAMTALEN Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS 1 TEMA Innledende om drøftelsesmøte Rettslig utgangspunkt Formål Gjennomføring av drøftelsesmøte Når skal drøftelsesmøte

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-02229-A, (sak nr. 2011/1222), sivil sak, anke over kjennelse, I. (advokat Roar Vegsund til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-02229-A, (sak nr. 2011/1222), sivil sak, anke over kjennelse, I. (advokat Roar Vegsund til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02229-A, (sak nr. 2011/1222), sivil sak, anke over kjennelse, I. A (advokat Roar Vegsund til prøve) mot B II. B (advokat Stig

Detaljer

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune 1 INNLEDNING... 1 2 GRUNNSYN OG KJØREREGLER I AKAN-ARBEIDET... 1 2.1 Grunnsyn...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Agenda 01 02 03 04 05 Hva er varsling? Retten til å varsle

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Norges Høyesterett Dom.

Norges Høyesterett Dom. 03.09.2013 1 Utskrift fra Lovdata Norges Høyesterett Dom. Arbeidsrett. Oppsigelse i prøvetid. EMK. Saken gjaldt oppsigelse i prøvetid, jf. arbeidsmiljøloven 15 6, som miljøterapeut, utløst av fravær på

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Stabel i. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. Den 13. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Stabel i. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 13. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Stabel i HR-2015-00063-U, (sak nr. 2014/2239), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom, (advokat Kai Knudsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom, (advokat Kai Knudsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom, A (advokat Kai Knudsen) mot Gresvig Detaljhandel AS (advokat Lars E. Skotvedt

Detaljer

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden 1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden Bakgrunn for advarselen Du har brutt arbeidsreglementet ved å... (hendelsesbeskrivelse/reaksjonsgrunnlag) I samsvar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

STIKKORD: Saken gjelder spørsmålet om en kloakkledning er privat eller kommunal.

STIKKORD: Saken gjelder spørsmålet om en kloakkledning er privat eller kommunal. INSTANS: Frostating lagmannsrett - Dom DATO: 2010-03-12 DOKNR/PUBLISERT: LF-2009-142408 STIKKORD: Saken gjelder spørsmålet om en kloakkledning er privat eller kommunal. SAMMENDRAG: Tvist om kloakkledning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Inger Johansen til prøve) mot Staten v/pasientskadenemnda

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar til prøve)

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) mot Sparebank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom, Rygge Hotell AS (advokat Even Rønvik) mot Prima Invest AS (advokat Lars Ths.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer