Frostating lagmannsrett Dom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frostating lagmannsrett Dom"

Transkript

1 Utskrift fra Lovdata Frostating lagmannsrett Dom Arbeidsrett. Avskjed. Arbeidsmiljøloven Arbeidsrett. Gyldigheten av avskjed begrunnet i beruselse på arbeidsplassen og brudd på arbeidsreglementet. Arbeidsgiver var ikke tilknyttet AKAN-ordningen og hadde ikke plikt til å tilby arbeidstaker et AKAN-opplegg i stedet for å avslutte arbeidsforholdet. Selv om arbeidstakers opptreden isolert sett representerte et grovt pliktbrudd, kom lagmannsretten etter en helhetsvurdering til at avskjed fremsto som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon, jf. Rt og Rt Avskjeden ble derfor kjent ugyldig, men opprettholdt som saklig oppsigelse. Oppreisningserstatning tilkjent med kr Avsagt: i sak LF Saksgang: Fosen tingrett TFOSN Frostating lagmannsrett LF ( ASD-FROS). Parter: I Anke: Ankende part: A (Advokat Karl Inge Rotmo). Ankemotpart: Marine Harvest Norway AS (Advokat Erik Christopher Aagaard). II Avledet anke: Ankemotpart: Marine Harvest Norway AS (Advokat Erik Christopher Aagaard). Ankende part: A (Advokat Karl Inge Rotmo). Dommere: Lagdommer Knut Røstum. Lagdommer Hans Christian Hoff. Ekstraordinær lagdommer Øyvind Hoel. Meddommere: Daglig leder MNTAF Siv Margret Bones Svanem. Daglig leder Anne Marit Mjøen. Saken gjelder gyldigheten av avskjed begrunnet i beruselse på arbeidsplassen og brudd på bedriftens arbeidsreglement. A (A) er 35 år og er bosatt med samboer og to barn på i Hitra kommune. A ble ansatt som røkter i Marine Harvest Norway AS (Marine Harvest) fra 1. september 2007, etter først å ha vært tilsatt i et vikariat. Han hadde sitt arbeidssted på bedriftens oppdrettsanlegg på X. Marine Harvest driver oppdrett, produksjon og salg av fisk og fiskeprodukter. Virksomheten omfatter 140 enheter langs norskekysten med ca ansatte, fordelt på fem regioner. Enheten på Hitra består av to oppdrettsanlegg til havs X og Y og et landanlegg. Anleggene til havs består av store flåter av stål med en kjørbar passasje i midten og mærer på begge sider. Ved hver mære er det en fòringsautomat som står på fire ben, og som rommer ca ett tonn fòr. Fòret transporteres ut til anlegget i sekker a 500 kilo og fordeles ut på automatene ved hjelp av en gaffeltruck. Oppdrettsanleggene på X og Y ligger ca en kilometer fra hverandre. Transporten til og fra anleggene skjer med båt. Ordinær arbeidstid om vinteren er fra kl 0800 til kl 1600, mens arbeidstiden om sommeren er fra kl 0700 til I helgene er det to på jobb en på hvert anlegg. I ukedagene arbeider det i tillegg personell på land. Marine Harvest har et arbeidsreglement som blant annet inneholder alminnelige ordensregler. Her fremgår det at ingen må vise seg beruset på arbeidsområdet eller benytte rusmidler i arbeidstiden. Ordensreglene inneholder dessuten en henvisning til bedriftens sikkerhetsregler som omhandler bruk av verneutstyr. Det foreligger også en egen instruks for alenearbeid det vil si arbeid i helger når man er alene på anlegget. Arbeidsreglementet har en egen bestemmelse om avskjed. Her er oppmøte på arbeid i beruset tilstand nevnt som eksempel på grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen eller arbeidsreglementet. A mottok 25. april 2008 en muntlig advarsel gitt av produksjonssjef B. Advarselen som ble bekreftet skriftlig gjaldt følgende forhold: Ikke utført jobb på anlegget som avtalt. Har dårlig orden og ryddighet i sitt arbeid. Stukket fra jobb for å kjøpe røyk uten avtale med driftsleder. Kjørte på anlegget med båt, så hardt at autovernet ble bøyd innover. Skulle tømme dødfiskkvern ei helg, kjørte denne tom, slik at motor gikk varm. Kjørte på hjørnet til forlager med truck, når dødfisk skulle tømmes.

2 Utskrift fra Lovdata Bruker mobiltelefon for mye i arbeidstida. Advarselen resulterte i et møte mellom bedriften og A hvor også tillitsvalgte var til stede. Deler av kritikken ble her bestridt. Som konklusjon på møtet er det protokollert: «Partene er enige i at slike saker bør løses på anleggsnivå og at saken nå tilbakeføres dit. Verneombud vil bidra til at en konstruktiv dialog på anlegget. Protokollen arkiveres på As personalmappe.» A fikk en ny muntlig advarsel 6. juli Også denne ble bekreftet skriftlig. Advarselen gjaldt manglende bruk av verneutstyr lørdag 4. juli Forholdet ble observert av arbeidsformann C som møtte A da han var på vei ut til anlegget for å se etter ham. Søndag 30. august 2009 var A på jobb etter å ha vært på en familiesammenkomst natten før. Under arbeidet ute på anlegget kjørte han på en fòringsautomat, slik at det ene benet ble knekt. A meldte ikke fra om skaden samme dag og varslet heller ikke fra under det påfølgende «mandagsmøtet». Han sa først fra om skaden på vei ut til anlegget etter møtet. Disse hendelser førte til at ledelsen fikk mistanke om at A hadde møtt beruset på jobb både lørdag 4. juli og søndag 30. august Han ble derfor innkalt til en samtale med arbeidsformann C og driftsleder D fredag 4. september A møtte alene etter eget ønske. Under dette møtet bekreftet A at han hadde møtt beruset på jobb lørdag 4. juli etter å ha vært på «Busekaillfestival» natten før. Derimot benektet han at han hadde møtt beruset på arbeid søndag 30. august. Hendelsen med påkjørselen av fòringsautomaten ble også tatt opp. I det skriftlige referatet fra møtet ble det varslet om at det ville bli en form for reaksjon som bedriften ville komme tilbake til. Dagen etter møtet lørdag 5. september ringte A til C og driftsleder D og erkjente at han også hadde møtt beruset på jobb søndag 30. august. Han innrømmet samtidig at han hadde et alkoholproblem, og at han ønsket behandling for dette. Uka deretter møtte A på jobb som vanlig. I løpet av uka mottok han en lapp fra produksjonssjef B der han ble innkalt til et møte fredag 11. september kl Lappen inneholdt intet om hva møtet gjaldt. A møtte alene til dette møtet, mens Marine Harvest var representert av driftsleder D og produksjonssjef B. Under møtet ble han meddelt avskjed og fikk samtidig overlevert et avskjedsbrev datert samme dag. Her heter det innledningsvis: «De avskjediges fra Deres stilling i Marine Harvest Norway AS. Årsaken til avskjeden er: De har innrømmet å vært beruset på jobb flere ganger, samt at de har fått flere advarsler for andre forhold tidligere.» Deretter innholder brevet opplysninger om rett til forhandlinger og frist for å reise søksmål. A fremsatte krav om forhandlinger og henvendte seg deretter til advokat Knut G. Fallrø for videre bistand. Advokat Fallrø tilskrev Marine Harvest 23. oktober Fra brevet hitsettes: «... A har ovenfor sin arbeidsgiver bedt om hjelp i forhold til eget alkoholproblem. Han har ved to anledninger møtt opp på arbeidet etter at han har vært på fest kvelden før. Han har opplyst at han ikke har vært full men beruset. Det presiseres fra A at han har vært i bakrus og på ingen måte har overskredet de alkoholgrenser som gjelder for kjøring av motorbåt Da Marine Harvest Norway AS er en AKAN bedrift så foreligger det en forpliktelse til å tilby arbeidstaker et såkalt «Akanopplegg». I denne sak møtes en arbeidstaker som for første gang ber om hjelp for et alkoholproblem med en avskjed begrunnet i arbeidstakers ønske om hjelp....» Forhandlingsmøtet ble avholdt i Trondheim 4. november Partene kom ikke til enighet og Marine Harvest opprettholdt avskjeden. A var på dette tidspunkt under behandling for sitt alkoholproblem ved Lade behandlingssenter i Trondheim etter henvisning fra sin fastlege. Her går han fortsatt til samtale en gang i

3 Utskrift fra Lovdata måneden. A representert ved advokat Karl Inge Rotmo tok 15. januar 2010 ut søksmål mot Marine Harvest ved Fosen tingrett. Her nedla han påstand om at avskjeden skulle kjennes ugyldig, og at A skulle tilkjennes erstatning. Marine Harvest nedla prinsipal påstand om frifinnelse og subsidiær påstand om at arbeidsforholdet skulle anses opphørt fra det tidspunkt retten bestemmer. Fosen tingrett avsa 16. august 2010 dom med slik domsslutning: 1. Avskjeden av A er ugyldig, men gyldig som oppsigelse med fratreden 31. oktober Marine Harvest Norway AS dømmes til innen 2 to uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisningserstatning til A med femtitusen kroner. 3. Hver av partene bærer sine saksomkostninger. A har anket dommen til lagmannsretten. Marine Harvest har tatt til motmæle og inngitt avledet anke for så vidt gjelder spørsmålet om oppsigelse og erstatning. Ankeforhandling ble holdt i Trondheim tinghus 17. og 18. februar A møtte og avga forklaring. Produksjonssjef B møtte som representant for bedriften og avga forklaring. I tillegg ble det avhørt 9 vitner. Det ble ellers gjennomført dokumentasjon slik det fremgår av rettsboken. A har i hovedsak anført: Han har ikke gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjeden er ikke rettmessig og står seg heller ikke som saklig oppsigelse. Terskelen for avskjed ligger høyt. Selv om terskelen isolert sett skulle være nådd, må det foretas en interesseavveining i forhold til arbeidstakeren. Arbeidsgiver kan ikke ved et strengt arbeidsreglement senke lovens terskel for avskjed og innføre et eget sanksjonssystem på siden av loven. Ved vurderingen av avskjedens rettsmessighet må det legges vekt på om det er gitt advarsel. I dette tilfellet foreligger det to advarsler ingen av dem er av den art at de kan tillegges vekt ved avskjedsvurderingen. Den første advarselen gjaldt relativt bagatellmessige forhold som i realiteten ble nullstilt av bedriften etter forhandlingsmøtet med A og de tillitsvalgte. Den andre advarselen gjaldt manglende bruk av verneutstyr da han returnerte fra anlegget ved arbeidsdagens slutt lørdag 4. juli Påkjørselen av fòringsautomaten var et hendelig uhell. Han er ansatt i bedriften som driftstekniker (røkter) og har intet lederansvar. Arbeidet har risikoelementer, men er ikke farlig. Skadepotensialet er først og fremst knyttet til miljøet. Avskjeden lider av saksbehandlingsfeil. Det er ikke avholdt drøftingsmøte i forkant av avskjeden. Han visste ikke hva han gikk til da han stilte på møtet 11. september Arbeidsgiver har heller ikke drøftet alternativer til avskjed herunder omplassering til annet arbeid i bedriften. De to tilfeller av beruselse bygger på erkjennelse fra hans side. Han ble i forkant av møtet 4. september 2009 oppfordret til å si sannheten, da bedriften, i følge C og D, hadde plikt til å hjelpe ham. C mente også at Marine Harvest var en AKAN-bedrift. Da han ble meddelt avskjed basert på egen erkjennelse, følte han seg derfor lurt. E, som var tillitsvalgt frem til 2005, har forklart at det forelå en AKAN-avtale i Marine Harvest. Under enhver omstendighet har bedriften benyttet seg av AKAN-tilbudet og dermed etablert ordningen gjennom praksis. I alle tilfelle er det skapt en forventning om at dette tilbudet skal benyttes før man går til oppsigelse eller avskjed. At noen av arbeidstakerne får AKAN-avtale, mens andre ikke får det, representerer dessuten en usaklig forskjellsbehandling. Avskjeden kreves kjent ugyldig både som avskjed og som oppsigelse. Det er heller ikke grunnlag for å bruke unntaksbestemmelsen om at arbeidsforholdet skal opphøre. Denne del av påstanden må for øvrig prekluderes som for sent fremsatt. Det kreves erstatning for økonomisk tap. Dersom lagmannsretten skulle komme til at det er grunnlag for oppsigelse, er ikke tapsperioden begrenset til utløpt oppsigelsestid, jf Rt Avskjeden har vært en stor personlig belastning for A. Det er derfor grunnlag for oppreisningserstatning. Beløpet tingretten har fastsatt er for lavt.

4 Utskrift fra Lovdata A har nedlagt slik påstand: 1. Avskjeden av A kjennes ugyldig både som avskjed og som oppsigelse. 2. Marine Harvest Norway AS' krav om at arbeidsforholdet skal opphøre tas ikke til følge. 3. Marine Harvest Norway AS betaler A erstatning utmålt etter rettens skjønn med tillegg av forsinkelsesrente i medhold av forsinkelsesrenteloven 3 første pkt fra forfall til betaling skjer. 4. Marine Harvest Norway AS betaler sakens kostnader for tingrett og lagmannsrett. Marine Harvest Norway AS har i hovedsak anført: Arbeidet som A utfører som driftstekniker representerer en risiko både for eget liv og egen helse. Videre foreligger det risiko for skade på andre verdier. A har ved to anledninger reist alene ut på anlegget i beruset tilstand. Dette utgjør grove pliktbrudd og representerer vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Lørdag 4. juli 2009 var det bare A og en lærling på jobb. Dette innebærer at den fast ansatte har et visst uformelt ansvar. A forlot «Busekaillfestivalen» natt til lørdag 4. juli kl 0300 og møtte på jobb i beruset tilstand kl Han møtte også beruset på jobb søndag 30. august Under arbeidet skadet han en fòringsautomat som han ikke sa fra om, selv om det var varslet sterk vind og dermed risiko for at automaten kunne falle ned i mæren og skade denne. Det foreligger ikke usaklig forskjellsbehandling. At man har funnet det hensiktsmessig med et AKAN-opplegg for en ansatt innebærer ikke at dette opplegget må benyttes overfor andre der utgangspunktet for vurderingen er en helt annen. Marine Harvest har ikke noen generell avtale med AKAN eller med fagforeningen. AKAN er derfor ikke en del av HMS-ordningen for bedriften. Det er heller ikke grunnlag for påstanden om at bedriften skulle være forpliktet til å tilby en AKAN-avtale på grunnlag av praksis. Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil. Det er intet krav om advarsler på forhånd ved så alvorlige brudd på arbeidsavtalen. Dersom det først foreligger avskjedsgrunn, kreves det ikke forholdsmessighetsvurdering. Bruddet på arbeidsreglementet representerer grove tillitsbrudd og medfører under enhver omstendighet at det foreligger saklig grunn til oppsigelse. Atter subsidiært anføres at arbeidsforholdet må opphøre etter en avveining av partenes interesser, jf arbeidsmiljøloven tredje ledd. Påstand om opphør ble fremsatt også for tingretten, og dette alternativet representerer derfor ingen ny påstand som kan prekluderes. Når det gjelder det subsidiære spørsmålet om erstatning, så foreligger ikke økonomisk tap før etter 31. oktober 2010, da sykmeldingen gikk ut. At han ved en eventuell oppsigelse kunne stått i stillingen etter dette tidspunkt bygger på ren spekulasjon. Marine Harvest Norway AS har nedlagt slik påstand: 1. Prinsipalt: Marine Harvest Norway AS frifinnes. Subsidiært: As arbeidsforhold anses opphørt fra det tidspunkt retten bestemmer. 2. Marine Harvest Norway AS tilkjennes sakens omkostninger. Lagmannsretten vil bemerke: Etter arbeidsmiljøloven første ledd kan arbeidsgiveren avskjedige arbeidstaker dersom det foreligger grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. A har erkjent at han ved to tilfeller lørdag 4. juli og søndag 30. august 2009 møtte beruset på arbeid etter å ha vært på fest natten før. Det foreligger ikke klare observasjoner eller promillemålinger som sier noe om graden av beruselse. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at A ved begge anledninger var moderat påvirket av alkohol, noe som også underbygges av hans opplysninger om alkoholkonsum kvelden eller natten før. Marine Harvest har fremholdt at bedriften har nulltoleranse i forhold til beruselse på arbeidsplassen og har også nevnt dette som eksempel på grovt pliktbrudd i arbeidsreglementet. Den strenge vurdering er begrunnet med de høye krav til sikkerhet som knytter seg til virksomheten på anleggene både i forhold til arbeidstakernes liv og helse og i forhold til skader på eiendom og naturmiljø. Arbeidsreglementets bestemmelser om beruselse var en del av arbeidsavtalen, og lag-

5 Utskrift fra Lovdata mannsretten legger til grunn at A var kjent med arbeidsgivers holdning til dette, og at overtredelser kunne medføre avskjed. Dermed var det heller intet behov for noen forutgående advarsel før bedriften kunne gripe til sanksjoner. I avskjedsbrevet fra Marine Harvest er det i tillegg til beruselsen vist til flere advarsler for andre forhold. A har fått to muntlige advarsler. Den ene omhandler i hovedsak deler av hans arbeidsutførelse, og den andre gjelder brudd på sikkerhetsinstruksens bestemmelser om bruk av verneutstyr. A har flere innvendinger mot den første advarselen, men har akseptert advarsel for at han deler av arbeidsdagen 4. juli 2009 ikke brukte foreskrevet verneutstyr. Lagmannsretten går ikke nærmere inn på grunnlaget for advarslene, da disse forhold har begrenset betydning ved vurderingen av avskjedens rettmessighet I referatet fra møtet 4. september 2009 har bedriften også tatt opp hendelsen søndag 30. august 2009 der fòringsautomaten ble påkjørt. Påkjørselen resulterte i at den ene foten på fòringsautomaten brakk, noe som normalt påvirker stabiliteten på automaten. Det var derfor viktig å få skaden reparert eller automaten sikret så snart som mulig særlig fordi det var varslet sterk vind i løpet av helgen. Under ugunstige forhold kunne dette føre til at fòringsautomaten veltet ut i sjøen og skadet mæren. Dette kunne igjen resultere i at fisk rømte fra anlegget. A varslet ikke fra om skaden etter at det hadde skjedd, og heller ikke under mandagsmøtet mellom bedriftens ansatte. Han nevnte først hendelsen da han og arbeidsformannen var på vei ut til anlegget samme dag. Lagmannsretten finner at As manglende varsling om skaden er en forsømmelse som innebærer et klart tillitsbrudd ved en virksomhet som dette. Denne hendelsen tillegges derfor en viss vekt ved den samlede bedømmelsen av As forhold i relasjon til avskjedsgrunnlaget. Lagmannsretten har i motsetning til tingretten kommet til at de to tilfeller av beruselse, sammenholdt med hendelsen med fòringsautomaten, isolert sett representerer et grovt pliktbrudd eller et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Som utgangspunkt foreligger det derfor grunnlag for avskjed, med mindre en avskjed etter en bredere helhetsvurdering fremstår som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon, jf Rt (avsnitt 40 og 44) og Rt A har anført at han burde få tilbud om et AKAN-opplegg i stedet for å bli avskjediget. Lagmannsretten vil derfor først ta stilling til dette spørsmål. Lagmannsretten legger til grunn at A hadde et alkoholproblem da han ble avskjediget. Dette er for så vidt også bekreftet ved at han ble tatt inn til behandling ved Lade behandlingssenter. Forut for avskjeden erkjente han også at han hadde et alkoholproblem, samtidig som han ga uttrykk for at han ønsket behandling. AKAN Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani ble etablert i 1963 som et trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten. Formålet var dels å forebygge rusmiddelbruk i arbeidslivet, dels å bidra til at ansatte med rusmiddelproblem fikk hjelp. I 2006 ble for øvrig navnet forandret til AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk. AKAN har utarbeidet retningslinjer for den fremgangsmåten som skal anvendes dersom arbeidstakeren møter på arbeid påvirket av rusmidler. Disse retningslinjer inneholder blant annet bruk av advarsler kombinert med tilbud om hjelpetiltak. AKAN-opplegget er ikke hjemlet i lov eller forskrift og er basert på frivillighet. En rekke bedrifter har vedtatt ordningen som del av bedriftens HMS, mens andre har benyttet AKAN i enkelttilfeller, uten at dette er nedfelt i noe forpliktende vedtak eller overenskomst. Slik saken er belyst for lagmannsretten er det ikke sannsynliggjort at Marine Harvest på generelt grunnlag har vedtatt ordningen. Det foreligger heller ingen avtale med de ansatte eller deres organisasjoner. Derimot foreligger det ett dokumentert tilfelle som i tid ligger forut for avskjedssaken, der AKANs opplegg for individuelle tiltak er blitt fulgt ved en av bedriftens avdelinger. Det følger av Høyesteretts avgjørelse i Rt at en arbeidsgiver med en vedtatt AKAN-ordning har en viss skjønnsmessig adgang til å avskjedige arbeidstakeren uten å følge den prosedyren AKAN- retningslinjene gir anvisning på. Denne frihet må da være desto større der det ikke foreligger noe forpliktende vedtak i bedriften.

6 Utskrift fra Lovdata Lagmannsretten kan ikke se at det ene tilfellet som er dokumentert fra 2003 kan medføre at det har funnet sted usaklig forskjellsbehandling ved at A ikke har fått et tilsvarende tilbud. Det foreligger for øvrig heller ingen nærmere opplysninger om det ene tilfellet som gjør det mulig å foreta noen sammenligning. Problemstillingen blir dermed om det, med bakgrunn i den forholdsmessighetsvurdering som Høyesterett har gitt anvisning på, vil være rimelig å forvente at arbeidsgiveren hadde gått inn på et AKAN-opplegg i stedet for avskjed. Ved denne vurdering må blant annet sakens art og alvorlighetsgrad tillegges vekt, jf. den nevnte AKAN-dommen fra At det er uakseptabelt å møte på arbeid i ruspåvirket tilstand trenger ingen forankring i et arbeidsreglement. I dette tilfellet er imidlertid beruselsen særlig alvorlig, ettersom det er knyttet strenge sikkerhetskrav til virksomheten på oppdrettsanleggene. Dette er også bakgrunnen for at nulltoleranse for beruselse er så vidt sterkt fokusert av bedriften. En videreføring av arbeidsforholdet er også betinget av at arbeidsgiver har den nødvendige tillit til arbeidstakeren i relasjon til de oppgaver som skal utføres. I dette tilfellet har bedriften fremhevet at denne tilliten ikke lenger er til stede på grunn av As opptreden. Også denne vurdering må etter lagmannsrettens syn tillegges noe vekt. Lagmannsretten har etter en vurdering av de relevante interesser på begge sider kommet til at det i dette tilfellet ikke kan kreves at arbeidsgiver skulle ha tilbudt A et AKAN-opplegg. Lagmannsretten vil tilføye at det i et tilfelle som dette heller ikke kan kreves at bedriften sørger for omplassering av arbeidstakeren til annen virksomhet. For øvrig er det heller ikke sannsynliggjort at det foreligger en slik mulighet. Ved den videre vurdering legger etter dette lagmannsretten til grunn at arbeidsgiver hadde rett til å avslutte arbeidsforholdet. Det neste spørsmål blir så om det vil fremstå som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon å avslutte arbeidsforholdet gjennom avskjed i stedet for å bringe det til opphør ved oppsigelse. Ved vurderingen av dette spørsmål vil lagmannsretten først peke på at avskjeden er basert på at A har erkjent beruselse ved begge anledninger. Hans erkjennelse er grunnlaget for avskjeden. Med bakgrunn i As forklaring for lagmannsretten legges det videre til grunn at erkjennelsen ble gitt i tillit til utsagn fra arbeidsformannen om at han ikke ville miste jobben, men at bedriften hadde plikt til å hjelpe ham dersom han hadde et alkoholproblem. Dette utsagn var ikke bindende for arbeidsgiver, men bør tillegges vekt ved rimelighetsvurderingen når det gjelder hvilken sanksjon som kan benyttes. Møtet som ble avholdt 11. september 2009 der A ble meddelt avskjed bærer preg av uryddig saksbehandling. Det følger av arbeidsmiljøloven at bestemmelsen om drøftingsmøte i 15 1 kommer til anvendelse også ved avskjed. Dette innebærer at det normalt bør gjennomføres en reell drøftelse der arbeidstaker må få en praktisk mulighet til å forberede seg og la seg bistå av tillitsvalgte, med mindre det foreligger behov for umiddelbar aksjon. En slik situasjon forelå imidlertid ikke her. Det er lite tilfredsstillende at arbeidstaker blir innkalt til et slikt møte med en enkel beskjedlapp, uten angivelse av tema. Med bakgrunn i de samtaler han hadde hatt på forhånd med sine foresatte var han i følge eget utsagn ikke forberedt på at møtet skulle omhandle avskjed. Hadde han visst det, ville det også vært naturlig å ta med noen som kunne bistå ham. Det er derfor kritikkverdig av bedriften å innkalle til et møte om et så alvorlig tema uten å følge elementære rutiner for varsling. Unnlatte drøftelser eller mangelfull innkalling til et drøftingsmøte medfører ikke i seg selv at avskjeden kan tilsidesettes som ugyldig. Lagmannsretten antar imidlertid at et møte der de tillitsvalgte også kunne være til stede ville ha resultert i en bredere belysning av As situasjon og dermed påvirket valget av sanksjon. Bedriftens interesse lå først og fremst i å avslutte arbeidsforholdet. På bakgrunn av ovenstående har lagmannsretten etter en samlet vurdering kommet til at avskjeden representerer en urimelig og uforholdsmessig reaksjon overfor A. Avskjeden er derfor urettmessig og må kjennes ugyldig. As opptreden medfører imidlertid at det foreligger saklig grunnlag for oppsigelse. Lagmannsretten finner derfor at avskjeden må opprettholdes som oppsigelse i henhold til arbeidsmiljøloven tredje ledd.

7 Utskrift fra Lovdata Lagmannsretten har etter dette kommet til samme resultat som tingretten, men med en noe annen begrunnelse. Erstatningskravet Ved urettmessig avskjed kan arbeidstaker kreve erstatning. Erstatningen fastsettes i samsvar med arbeidsmiljøloven andre ledd, jf fjerde ledd. Lagmannsretten har lagt til grunn at avskjeden må opprettholdes som oppsigelse. A har vært sykmeldt i oppsigelsestiden og har dermed intet inntektstap i denne perioden. Det gis som utgangspunkt ikke erstatning for inntektstap etter dette tidspunkt, med mindre det må antas at arbeidsgiver har benyttet avskjed for å frata arbeidstaker muligheten til å stå i stillingen til saken er avgjort, jf. Rt (Dolphin). Ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers opptreden er det imidlertid grunn til å tro at arbeidsgiver hadde fått medhold i at det ville være urimelig å opprettholde arbeidsforholdet under sakens behandling, jf. arbeidsmiljøloven andre ledd. Unntaket som er utviklet i rettspraksis kommer derfor ikke til anvendelse. Kravet om erstatning for inntektstap tas derfor ikke til følge. Det som da gjenstår er kravet om oppreisningserstatning. En urettmessig avskjed er en belastning for arbeidstakeren, selv om arbeidstakers opptreden isolert sett ga grunnlag for en slik reaksjon. Arbeidsgivers saksbehandling i forbindelse med meddelelsen av avskjeden er kritikkverdig. I likhet med tingretten har lagmannsretten kommet til at det er rimelig å tilkjenne et oppreisningsbeløp på kr Sakskostnader Anken fra A har ikke ført frem. Avledet anke fra Marine Harvest har heller ikke ført frem for så vidt gjelder den prinsipale påstand om at avskjeden er rettmessig. Det følger av tvisteloven 20 2 annet ledd at det samlede utfall er avgjørende der det foreligger flere krav mellom de samme parter. Denne bestemmelse kommer også til anvendelse der det foreligger flere krav i form av anke og avledet anke. Ingen av partene har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven 20 2 første og annet ledd. Arbeidsbelastningen knyttet til de to ankene er dessuten relativt likt fordelt. Som utgangspunkt må derfor hver av partene bære sine egne kostnader. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å anvende noen av unntaksreglene i 20 3 flg. Lagmannsrettens konklusjon er dermed at hver av partene må bære egne sakskostnader for lagmannsretten. Med det utfall saken har fått i lagmannsretten er det ikke grunnlag for å gjøre noen endring i tingrettens kostnadsavgjørelse. Dommen er enstemmig. Slutning: 1. Hovedanken: Anken forkastes. 2. Avledet anke: Anken forkastes. 3. Hver av partene bærer egne sakskostnader for lagmannsretten.

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer.

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: konstituert tingrettsdommer Personalsjef Heismontør Per Eirik Vigmostad-Olsen Vera Tangen Wenaas

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT 11 Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett 10-204200ASD-BORG/03 Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer HR Service manager Seniorrådgiver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Tron Dalheim til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Tron Dalheim til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom, Sven Vidar Bottolvs Tore Inge Erlandsen Harald Glebo Jon Hovring Einar Åsmund Nordhagen

Detaljer

Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri

Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri Program: 14. desember: Kl. 12.00 Velkommen - presentasjon Forventningsavklaring - Programavklaring. 12.30 Arbeidsrett

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold Kandidatnummer: 139724 Navn på veileder: Universitetslektor Søren Wiig Antall ord: 12 119 Dato: 17. desember 2007 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER HØYESTERETTSKONTOR Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER Sak nr. 2015/545, sivil sak, anke over dom: Øystein Svendsen mfl. mot Georg Martin Vindheim Sak nr.

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom. Arbeidsrett. Arbeidsmiljøloven 57 og 62.

Gulating lagmannsrett Dom. Arbeidsrett. Arbeidsmiljøloven 57 og 62. 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Gulating lagmannsrett Dom. Arbeidsrett. Arbeidsmiljøloven 57 og 62. Lagmannsretten fant som byretten at arbeidsgiver ikke hadde overskredet sin styringsrett eller handlet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-144317 ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Eks.ord.lagdommer Arild Kjerschow Anne Austbø Svein Dahl Ankende part Ankende

Detaljer

TTONS-2004-468 - RG-2005-369

TTONS-2004-468 - RG-2005-369 Page 1 of 11 TTONS-2004-468 - RG-2005-369 INSTANS: Tønsberg tingrett - Dom DATO: 2004-10-19 PUBLISERT: TTONS-2004-468 - RG-2005-369 STIKKORD: Erstatningsrett. Profesjonsansvar. Eiendomsmegler. SAMMENDRAG:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 03.09.2012 i Borgarting lagmannsrett, 11-068748ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstra ordinær lagdommer Anne Austbø Kristin Robberstad Egil F. Jensen

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4 Ferie, arbeidsmiljø og permisjon 2.32 Ferieloven Eksempel på en besvarelse: 1a. Spørsmålet gjelder om Hans Hansen kan kreve fem ukers ferie, og hvilke vilkår som må være oppfylt for at han skal kunne kreve

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. 24. mars 2014 i Oslo tingrett, Avsagt: 13-144378TVI-OTIR/02. Saksnr.: Dommer: Meddommere:

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. 24. mars 2014 i Oslo tingrett, Avsagt: 13-144378TVI-OTIR/02. Saksnr.: Dommer: Meddommere: OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 24. mars 2014 i Oslo tingrett, 13-144378TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: Dommerfullmektig Organisasjonssekretær Personalsjef Anne Frøshaug Steinar Burås Martin

Detaljer

Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3.

Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3. 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3. Lagmannsretten fant at kollektiv pensjonsforsikringsordning

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

HR-2004-01985-A - Rt-2004-1844

HR-2004-01985-A - Rt-2004-1844 HR-2004-01985-A - Rt-2004-1844 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2004-12-01 PUBLISERT: HR-2004-01985-A - Rt-2004-1844 STIKKORD: Erstatningsrett. Arbeidsrett. Uførhet. Arbeidsgivers erstatningsansvar.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

INSTANS: STIKKORD: SAMMENDRAG: En lærer ble etter ca. 15 års tjeneste instruert til å undervise i andre fag

INSTANS: STIKKORD: SAMMENDRAG: En lærer ble etter ca. 15 års tjeneste instruert til å undervise i andre fag ---o- - -'- LB-201 1-184685 - RG-2012-1258 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - DATO: Dom 2012-09-10 DOKNR/PUBLI SERT : LB -20 I 1-1 8468 5 - RG-20 1 2-1258 Arbeidsrett. Rektors styringsrett. Endringsoppsigelse.

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer