FILM OG BILDER FRA TV OG FILMVERDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FILM OG BILDER FRA TV OG FILMVERDEN"

Transkript

1 Side 1 av 26 Undervisningssykehjemmet i Tromsø Ressurssenter for undervisning, fagutvikling og forskning FILM OG BILDER FRA TV OG FILMVERDEN - en identitetsbevarende kommunikasjonsform Prosjektansvarlig Trude Løkhaug Jensen, Sykepleier og fagutviklingskonsulent Wenche Hanssen, Vernepleier og kulturansvarlig Fagprosjekt frie midler 2007

2 Side 2 av 26 Forord Vi ønsker å rette en stor takk til Undervisningssykehjemmet i Tromsø. Ved hjelp av frie midler til utførelsen av et fagprosjekt fikk vi satt fokus på en gruppe demente beboere ved vårt sykehjem som sto uten tilrettelagt aktivitetstilbud. Midlene gikk til å gjennomføre et filmprosjekt med vekt på reminisens, hvor vi innlemmet seks deltakere i alderen 75-95, fire kvinner og to menn. Hovedfunn fra prosjektet viser til at små reminisensgrupper, samt en bevisst bruk av film fra gamle dager og identitetsbevarende kommunikasjon kan skape en trygg og kjent atmosfære, små hyggestunder, samt bidra til en følelse av egenverd, felleskap og trivsel. I tillegg viser funn at deltakernes symptomer på demens ble redusert under filmfremvisningene, hvorpå vitaliteten økte. Vi ønsker også å rekke en stor takk til beboerne som deltok i filmprosjektet, og til pleierne på bogruppene som hjalp oss å få prosjektet i havn. Til sammen ble det åtte flotte kvelder med mye engasjement og flotte historier, både medmenneskelige og historiske. Tiltaket anbefales som daglig aktivitet og kommunikasjonsform i pleie og omsorg til demente.

3 Side 3 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN s HENSIKT s TEORI s Demens s En aktiv og meningsfull tilværelse s Fysisk utforming av fellesarealer for demente s Reminisens s Reminisens i grupper s GJENNOMFØRING s Innredning av filmstue s Utvalg s Metode s Den praktiske gjennomføringen s RESULTAT s. 14 Deltaker 1 s. 14 Deltaker 2 s. 14 Deltaker 3 s. 15 Deltaker 4 s. 16 Deltaker 5 s. 16 Deltaker 6 s. 17 s NOEN REFLEKSJONER RUNDT VALGTE FILMER s. 19 Freske fraspark, Fjols til fjells, Oluf, Olsenbanden s. 19 Emil, Rasmus på loffen s. 20 Ishavsfolket 1 & 2 s OPPSUMMERING / DISKUSJON s Gjenbruk av rom s KONKLUSJON s. 25 VEDLEGG: Vedlegg 1: Forespørsel om deltakelse (Informert samtykke) Vedlegg 2: Observasjonsskjema (bogruppen)

4 Side 4 av BAKGRUNN Sykehjemmet vi jobber ved er et relativt nytt sykehjem i Tromsø kommune, hvor fellesaktiviteter som søndagskino, konserter o.l. arrangeres i sykehjemmets kantine / inngangsparti. Erfaringen etter to års drift er at lokalet anses å være lite egnet for beboere med demens. Faktorer som stor gjennomgangstrafikk, utgangsdører som går opp og igjen, støy, telefoner, høylytt prat, trekk, medfører ofte økt uro og engstelse, hvorpå flere har hatt lite utbytte av å delta på arrangementene. På bakgrunn av dette ønsket vi å lage en mindre og mer skjermet fellesstue, med tilrettelagt aktivitet for denne pasientgruppen (her: film). Ut fra en formening om at aktivitet i en mindre setting ville fremme trivsel, konsentrasjon og aktiv deltakelse hos beboere med demens, søkte vi frie midler ved Undervisningssykehjemmet i Tromsø med ønske om å starte et filmprosjekt. 2. HENSIKT Hensikten med fagprosjektet var å se om en bevisst bruk av norske filmklassikere, for en mindre gruppe demente, kunne skape en kjent atmosfære, fremkalle positive minner, samt fremme gode opplevelser, en meningsfylt tilværelse, felleskap, trivsel og livskvalitet.

5 Side 5 av TEORI 3.1 Demens Demens er en fellesbetegnelse på en rekke irreversible sykelige tilstander i hjernen (Engedal 2007, Eggen 2004). Hovedkjennetegnene for demens er ervervet intellektuell svikt, svikt av emosjonell kontroll og sviktende evne til å utføre dagliglivets funksjoner (Engedal 2007). Disse hovedkjennetegnene kan medføre ulike symptomer; Intellektuell svikt kan føre til symptomer som nedsatt oppmerksomhet, hukommelse, læringsevne, orienteringsevne, språk, handlingsevne, visuelle evner, og forståelse m.m. (Engedal 2007 s.7). Atferdmessige og psykologiske symptomer kan være angst, depresjon, tilbaketrekning, vrangforestillinger, illusjoner, hallusinasjoner, personlighetsendring, rastløshet, motorisk uro, vandring, interesseløshet, aggressivitet, irritabilitet, repeterende handlinger (roping, hamstring), forandret døgnrytme m.m. (Engedal 2007 s.7) Symptomer ved motorisk svikt er eksempelvis muskelstivhet, styringsproblemer, og inkontinens (Engedal 2007 s.7). 3.2 En aktiv og meningsfull tilværelse Cirka 6 % av personer over 65 år og 30 % av personer over 90 år har en form for demens (Eggen 2004). Demens er i dag den vanligste årsak til innleggelse, samt langvarige opphold i sykehjem. Det er en progredierende sykdom, og fremstår ofte i kombinasjon med andre sykdommer og funksjonstap (Demensplanen 2015). For omsorgstjenesten innebærer dette store utfordringer i forhold til å planlegge og å tilrettelegge tjenestene. Mål for ulike tiltak rettet mot demente bør være å bedre kognitiv funksjon (hukommelse, orientering, oppmerksomhet og konsentrasjon), å redusere atferdsmessige og psykologiske symptomer (vandring, aggresjon, angst, depresjon og psykose) og å forbedre livskvalitet for både pasient og omsorgsperson, med minimale bivirkninger (Eggen 2004). Det er i dag en kjent sak at et sosialt miljø er viktig for en psykisk balanse, og at sosial omgang er viktig for eldre menneskers helse (Rolin 2007). Demensplanen 2015 Den gode dagen er en nasjonal strategi fra regjeringen side for å tilpasse omsorgstjenesten til dagens virkelighet. I tilegg til føringer lagt i demensplanen, har kommunen også et juridisk ansvar for å organisere og dimensjonere tjenestene jamfør sosialtjenesteloven 4-2;..lovgivningen gir

6 Side 6 av 26 personer med behov for omsorgstjenester rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre (St. meld. nr. 25. p3.4). Dette innebærer for eksempel bistand til å kunne utnytte vanlige aktivitetstilbud, eller utforming av særlige aktivitetstilbud som en del av tjenestetilbudet. Mennesker med demens er ingen ensartet gruppe. God demensomsorg handler om å iverksette individuelt tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes interesser, behov, livsfortelling og sykdomshistorie. Demensplanen 2015 Den gode dagen har som målsettingen at den enkelte skal oppleve livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen, til tross for sykdom og funksjonssvikt (s.9). Gjennom trivselstiltak, miljøterapeutiske tiltak og tilrettelegging av kultur og aktivitetstilbud, ønsker regjeringen her å stimulere til økt livskvalitet (s.20). Et vanlig menneskesyn er at mennesket er aktivt av natur, og at man etter sykdom og skade kan gjenvinne funksjon og aktivitetsevne gjennom aktivitet og deltagelse (Holthe 2007). Ut fra et slikt menneskesyn hevder Holte (2007) at deltagelse i ulike aktiviteter kan ha positiv innflytelse på helsen både fysisk, mentalt og sosialt. For pasienter med hypersensitivitet for stimuli presiserer hun at aktiviteten må velges med omhu for ikke å føre til uro og fortvilelse. Hun mener og det for denne gruppen er av sentral betydning at personalet hjelper pasientene med å kommunisere og mestre aktiviteten, framfor å utfordre svikten. 3.3 Fysisk utforming av fellesarealer for demente Når det gjelder fysiske utformingen og tilrettelegging av fellesarealer til personer med demens mener Eek (2007) det er viktig å ha både fellesarealer, samt små sittegrupper som er mer skjermet fra resten av beboerne. Det poengteres at gjennomgangstrafikk bør unngås i begge typer fellesarealer for å forebygge uro, forvirring, og for å unngå signaleffekten av at folk stadig går ut gjennom døren (s.24). Fjernsyn kan slik med fordel fjernes fra dagligstuen til en egen liten TV-stue, hvor pasienter kan se på det programmet de måtte ønske, uten at alle er nødt til å se det samme (s.24).

7 Side 7 av Reminisens Def. Reminisens: Minneaktivitet. Det vil si gjennkallelse og formidling av minner, av erindringer (Heap 1990 s.120). Reminisensterapi vil slik si å oppmuntre pasienter til å snakke om fortiden for å bringe tidligere opplevelser opp i bevisstheten, og er basert på langtidshukommelsen som er relativt godt bevart ved mild til moderat demens (Eggen 2004). Det mest typiske symptomet på demens er dårlig hukommelse, da hjernen mister evnen til å lagre nye minner. Imidlertid vil de demente ofte huske svært godt fra lang tid tilbake (Alme 2008). Det viser seg også at uansett alder så dukker minner om tidligere erfaringer og opplevelser ofte opp i tankene våre, og mye av vår kommunikasjon med andre brukes til å formidle slike minner (Alme 2008). Eldre mennesker har sannsynligvis alltid hatt behov for å nøste og formidle sine erindringer, og slik få bekreftet seg selv via sin egen fortid (Heap 2000 s.58). Dagens samfunn er sterkt preget av endring, både i teknologien, i arbeidslivet og i kommunikasjonsverdenen, noe som mer en noen gang krenker eldre menneskers opplevelse av å ha nytteverdi og å være med (Heap 2000 s.58). Alderdom er også ofte preget av tap og savn. Tap av nære personer, hjemmet, roller, nytteverdi, autonomi, selvbestemmelse m.m. (Eitungjerde 1998). Minneaktivitet kan i en slik livssituasjon hjelpe de eldre å ivareta selvtilliten ved å holde fast ved - og beskrive tidligere mestring, og til en forsoning med det livet de har levd (Eitungjerde 1998; Heap 2000). Opplevelsen av identitet, det å være seg selv, mener Heap (1990) er avhengig av kontakt med de opplevelsene og erfaringene (onde som gode) som har formet en til den en er blitt (s.127). Opplevelsen av å være hel, av å være sin egen person, samt opplevelse av autonomi, selvstyring og å være av verdi for seg selv og andre, er vesentlige komponenter og forutsetninger for jeg-integritet (Heap 1990). Dersom disse forutsetningene er fraværende, truet eller svekket over tid hevder Heap (1990) det kan true eller oppløse integriteten, og medføre fortvilelse og frykt. Helsearbeidere jobber ofte innenfor dette spenningsfeltet mellom integritet og frykt, og påvirker pasientene med alt de sier, gjør og ikke gjør (Heap 1990). I de senere år har fagfolk innen eldreomsorg med interesse for metodeutvikling forstått betydningen av reminisens. På bakgrunn av dette utvikles det nå måter å gi respons på med fokus på respekt, noe som hevdes å bidra positivt til eldres sosiale og psykiske helse, samt livskvalitet (Heap 1990). Heap (1990) refererer her til tidligere forskning.; Costa og Kastenbaum i 1973 som bl.a viser til at mennesker (100 år eller mer) som reminiserte mye også var noe mer engasjert i nåtid og fremtid, enn mennesker som ikke drev med

8 Side 8 av 26 minnearbeid. Boylin m.fl. (1976) fant i sin studie at jo mer tid institusjonaliserte eldre mennesker brukte på reminisens jo høyere var jeg-integriteten. Langer 1989 viser til økt fysisk og psykisk vitalitet ved aktivisering av minner. Funn fra studien til McMahon og Rudick i 1964 viser til at reminisens bidro til vedlikehold av selvaktelsen. Dette til tross for fysisk reduksjon og forløsning av sorg. Studien viser at reminisens ga opplevelse av fortsatt tilhørighet i det samfunn og i den kulturen som de selv hadde bidratt til, samt vedlikehold av egen identitet i til dels meget fremmedgjørende omgivelser. Reminisens korrelerte også positivt med fravær av depresjon. Kunnskap om betydningen av reminisens mener Heap (1990) bør ha konsekvenser for praksis, hvor reminisens burde inngå som et viktig redskap i pleie og omsorg, og i tilegg ha betydning for den daglige samtalen med den enkelte bruker og i grupper. Eitungjerde (1998) håper et slikt redskap vil inspirere personalet til å finne mening i, og dermed få bedre samvittighet for, å sitte i ro og bare prate med de gamle. 3.5 Reminisens i grupper Reminisens i grupper kan redusere isolasjon ved at gruppemedlemmer bl.a. møter hverandre i felles fortid og oppdager et hittil ukjent felleskap, hvorpå de kan skape verdifulle relasjoner (Heap 1990). En holdningsmessig forutsetning for dette er at lederne av minnegruppene er i stand til å akseptere at gruppestemningen svinger. Atmosfæren vil som oftest være positivt ladd, men reminisens kan og frigjøre minner som er triste, og som skaper sorg og savn. Heap (1990) mener her det er like viktig at medlemmene møtes med aksept og forståelse for sine tårer som at vi møter dem i det smil og iver som reminisensen frembringer (s.157).

9 Side 9 av GJENNOMFØRING 4.1 Innredning av filmstue Fagprosjektet ble tildelt en liten fellesstue inne på et av sykehjemmets bogrupper. Prosjektets tema og målgruppe satte så føring for den videre fysiske utformingen av rommet. Det ble valgt å innrede med fire lenestoler og to sofaer med stor grad av sittedybde og komfort, samt Tv og video. Videre ble det dekorert med rekvisitter, kostymer og ungdomsbilder av kjente skuespillere fra inn og utland, samt nips med høy glamourfaktor. Ønsket var å skape en tidsriktig atmosfære for sykehjemmets divaer og gentlemen.

10 Side 10 av Utvalg Parallelt med istandgjøring av filmrommet kontaktet vi lederne av sykehjemmets ni bogrupper for å finne aktuelle deltakere til fagprosjektet. Seks beboere med demens, som vi trodde ville ha glede av å delta i et slikt filmprosjekt, fikk så utdelt et informasjonsbrev med skriftlig forespørsel om deltagelse. Nærmeste pårørende fikk tilsendt samme informasjon, hvorpå de sammen med deltakerne skrev under på skjema for informert samtykke jf. Helsinkideklarasjonen (1964) (vedlegg 1). Respondentene fikk utdelt en kopi av informasjonsbrevet og det informerte samtykket, og kunne kontakte prosjektansvarlige ved sykehjemmet for en avklaring av eventuelle spørsmål. Informasjonsskrivet hadde kort og enkelt formulert språk med skriftstørrelse 14 og 16. Skrivet beskrev klart og tydelig både hensikt, hvor og hvordan data ville bli innhentet, samt den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Det ble presisert at deltakelse var frivillig, at data ble anonymisert, og at de når som helst kunne trekke seg fra prosjektet. Samtlige forespurte satte pris på henvendelsen, og takket ja til å delta. Deltakerne var i alderen år, fire kvinner og to menn, og kom fra fire ulike bogrupper; to skjermede demensenheter og to somatiske enheter. Deltakerne hadde slik ulike typer - og grad av demens (moderat alvorlig). Gruppesammensetningen var derimot slik at de ikke skulle være til sjenanse for hverandre under valgte aktivitet. Det er i studien lagt stor vekt på respekt for individets behov og ønsker, hvor prosjektet ikke på noen måte måtte påføre deltakerne ubehag. Det var og viktig for oss at filmrommet skulle kunne nyttes av deltakerne, deres pårørende og andre beboere ved sykehjemmet etter endt studie. En av deltakerne måtte trekke seg fra prosjektet etter to filmkvelder pga sykdom. 4.3 Metode Av hensyn til målgruppen ble det valgt å gjennomføre en observasjonsstudie, med føring av feltnotater og logg. I tilegg til at vi ønsket å ta hensyn til deltakernes potensielle sårbarhet rundt opplevelsen av nedsatt hukommelse, ble metoden valgt på grunn av dens nærhet i tid, samt at den lett fanger opp eventuelle påvirkende faktorer. Verbale og nonverbale reaksjoner ble registrert underveis i filmfremvisningen jf. Yin (1994); "Some relevant behaviors or environmental conditions will be available for observation" (s. 86). Observasjon viste seg å være en fruktbar metode for prosjektet da flere av våre deltakere, i tilegg til redusert hukommelse, hadde problemer med å utrykke seg verbalt, samt at de fort ble slitne.

11 Side 11 av 26 Uken før filmprosjektet startet observerte og loggførte pleierne på bogruppene variabler som uro, deltakelse i sosiale fellesskap, våkenhet på ettermiddag, daglig fungering og hva beboerne deltar i av aktiviteter (vedlegg 2). Variablene var hentet fra et standardisert vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens (Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens). I tilegg ble det av prosjektansvarlige samlet inn bakgrunnsdata til et anamneseskjema med demografiske - og sykdomsspesifikke variabler som alder, kjønn, diagnoser, helsetilstand, sosial bakgrunn m.m. (vedlegg 2, del 1). Før, under og like etter filmfremvisningen samtalet prosjektansvarlige med deltakerne om selve filmen og relaterte tema, samt at de observerte og skrev logg for deltakernes verbale og nonverbale utrykk. Det ble og notert ned om noe uforutsett fant sted. Samme kveld, etter filmfremvisningene fant sted, observerte pleierne på bogruppene de ulike deltakerne og fylte ut et skjema med de samme variablene som uken før filmfremvisning (beskrevet ovenfor), samt eventuelle positive eller negative verbale og nonverbale reaksjoner som følge av filmfremvisningen (vedlegg 2). Styrkene ved metoden er observatørenes erfaring i å observere kliniske variabler, samt bruken av flere observatører, som er med på å redusere feiloppfattninger og ugyldige konklusjoner jf. Yin (1994). Det som viste seg å være vanskelig å få til var føring av logg på avdelingen etter filmfremvisningene. Eksempelvis ble for lite dokumentert i henhold til variablene daglig fungering til å kunne gjøre en evaluering. Det er uklart hva som var årsaken til at så lite ble nedskrevet, men det kan ha vært mangel på tid, og for lite opplæring / oppfølging. I ettertid ser en også at det kanskje kunne ha vært vel så interessant å se på livskvalitetsvariabler som den daglige fungering. De to prosjektansvarlige evaluerte de innsamlede data hver for seg, deretter samlet. Evalueringen besto i å se etter ulike mønster i teksten ved hjelp av flere grundige gjennomlesninger, samt nedskriving og systematisering av nøkkelord og beskrivende utsagn (datareduksjon). Miles and Huberman (1994, s.11) hevder en slik datareduksjon hjelper en til å sharpens, sorts, focuses, discards and organizes data in such way that final conclusions can be drawn and verified. Det en analyseform som i forskning er mye brukt i forbindelse med bl.a. casestudier og feltarbeid hvor det er nødvendig å gjøre store mengder med tekst, videomateriale, båndopptak osv. håndterbart. Prosjektets hovedfunn beskrives i kapittel 5 og 6. Kapittel 5 har hovedfokus på hver enkelt deltaker, basert på observasjoner under- og etter filmfremvisning, og gjør det mulig å se i hvilken grad hver enkelt pasient har hatt effekt av tiltaket. En slik fremstilling muliggjør også en kryssjekk av data fra de ulike deltakerne opp mot hverandre. I kapittel 6 settes fokus

12 Side 12 av 26 på de tre filmkategoriene, hvorpå det er søkt etter mønster og tema på tvers av personlige erfaringer, jamfør Patton (2002) og Yin (1994). Det ble her sett etter likheter og ulikheter mellom deltakerne. En slik evaluering menes å være fruktbar for oppnå en økt forståelse for mulig effekt av et tiltak (Patton, 2002). Nummer brukt i teksten viser til hvilke deltaker data er hentet fra f eks (1) = deltaker Den praktiske gjennomføringen Da målet var å fremme reminisens- og minnearbeid, satte vi noen enkle kriterier for filmvalg; De skulle vært kjente klassikere, ha norsk språk, og med tanke på at de fleste av deltakerne hadde vansker med å konsentrere seg ønsket vi at filmene ikke skulle være særlig lengre enn halvannen time. Noen filmer ble kjøpt inn og noen lånt noen på biblioteket. Valget falt så på åtte filmer, fordelt på tre ulike kategorier; KATEGORI: FILM: 1. Humor: Freske fraspark Fjols til fjells Oluf Olsenbanden 2. Familiefilm fra gamle dager : Emil Rasmus på loffen 3. Dokumentar (Lokalhistorie): Ishavsfolket I og II I litteraturen fant vi at det for reminisensgrupper er vanlig å ha ukentlige møter på halvannen time, bestående av fire til seks medlemmer, alt etter deltakernes fysiske og psykiske tilstand (Heap 2000 s.64). I dette prosjektet ble det gjennomført en filmkveld i uken, tirsdager fra kl ca.19.00, i åtte uker. De første kvarteret brukte vi på å servere kaffe og kaker, samt Mozell fra stettglass, hvorpå vi samtalet litt om filmen, tema og skuespillerne. Etter filmen var det satt av tid til en oppsummering, samt at vi fulgte opp deltakernes initiativ til samtale. Filmgruppen var slik en planmessig tilrettelegging av gruppearbeid, for å stimulere utveksling og utdypning av minner jf. Heap (1990 s.147). Den ene av de to prosjektansvarlige styrte aktiviteten, mens den andre påså at alle var med, samtidig som hun satt ved siden av de to deltakerne med mest uro. Siste kveld hadde vi en markering med egglikør og julekaker.

13 Side 13 av 26 Ønsket var å skape en trygg ramme med vekt på respekt og likeverdighet. Det ble forsøkt, der det var naturlig, å holde en lystbetont tone, med smil, humor og godt humør. Deltakerne var derimot premissleverandører for samtalen. Ingen ble presset til å snakke eller svare, og det var lov å snakke om de triste minnene. Ingen ble heller korrigert hvis de sa eller gjorde noe feil. Dette for å unngå å påføre deltagerne ubehag, eller utløse selvforsvarsmekanismer.

14 Side 14 av RESULTATER Deltaker 1 Kvinne. Lettere dement, med svekket hukommelse. Fast plass på somatisk bogruppe. Gift og har barn. Er sosial, og liker å være med på ulike aktiviteter. Deltakeren deltok aktivt i samtalen. Hun husket igjen flere av skuespillerne fra bilder og omtale, men hadde problemer med å komme på navn på de hun selv ville nevne og som hun ikke så på bildene. Hun fulgte fokusert og oppmerksomt med. Filmene var gjenkjennbare, og ved flere anledninger kommenterte hun filmenes handling. Ved høydepunkter og humoristiske innslag lo hun høyt. Hun henvendte seg flere ganger til medpasienter for å få bekreftet at hun har forstått historien riktig. Under kaffeservering hjalp hun derimot de andre deltakere med å holde styr på kake og kaffekopp. Etter filmen takket hun for trivelig samvær. Hun fortalte at dette var noe hun ønsket å være med på flere ganger og at hun gledet seg til neste tirsdag. Pleierne på bogruppen rapporterte om variable funn. Etter de første visningene hadde deltakeren bl.a. fortalt at hun hadde vært og sett film, hvorpå hun husket hvilken film det var. Pleierne skrev at hun var i godt humør, og at hun formidlet at det hadde vært trivelig og artig. Etter barnefilmene og Ishavsfolket rapporteres det derimot at hun hadde vært kroppslig urolig og rastløs, pluss at hun hadde virket noe forvirret, trist, og bekymret. Hun ønsket hjem, og lette etter barnet. Deltaker 2 Kvinne. Dement, med svekket oppmerksomhet og hukommelse. Fast plass på en demensbogruppe. Glad i å prate og i å delta i sosiale lag. Ligger mye om ettermiddagene og kveldene. Deltakeren var ivrig med i samtalen, og gjenkjente flere skuespillere fra bilder. Hun smilte og lo av morsomme episoder, særlig da av skuespillernes kroppsspråk og latter. Konsentrasjonen økte merkbart ved innslag av sang og musikk. Hun nikket til skuespillerne og kommenterte underveis. Særlig kommenterte hun familiefilmene som hun relaterte til egen barndom. Deltakeren virket trygg og avslappet i settingen fra og med andre filmkveld, og gledet seg til de neste filmfremvisningene. I det hun ble hentet til filmstuen utrykte hun bl.a.; vil svært gjerne bli med å se, nydelig, deilig, Ingen har det så godt som meg.. har det så godt her. Når filmkvelden var over ønsket hun som oftest at vi skulle fortsette å hygge oss

15 Side 15 av 26 litt til. Hun hadde da kommentarer som; setter sånn pris på deg, du satte en piff på kvelden, da møtes vi neste tirsdag for det var tirsdag ikke sant? det er så koselig her at man ikke har lyst til å gå hjem. Tre av kveldene ble hun til og med litt aggressiv i tonefallet når vi begynte å avslutte, hvorpå hun m.a. sa; sett deg!, sett deg sier jeg!, ikke gå og gå!. Hun veivet med armene for å få oss til å sette oss igjen. Tilbake på avdelingen husket hun en av kveldene at hun hadde sett en film om gamle dager. En av de andre kveldene hadde hun ikke husket noe fra filmen, men at hun hadde ledd hele tiden. Pleierne fortalte at hun filmkveldene hadde virket meget våken og i godt humør når hun kom tilbake til bogruppen. Hun hadde storkost seg, hadde et glimt i øyet, og kom for eksempel med ønsker om en skarp en som avslutning på kvelden. Pleierne rapporterte også om økt appetitt. Underveis i kveldsmåltidet på bogruppen hadde hun i tilegg forsøkt å få i gang samtaler med de andre beboere. Deltaker 3 Mann. Dement. Svekket hukommelse og språk, hadde muskelstivhet, var fysisk urolig og engstelig, hadde vrangforestillinger og var redd for å være alene hvorpå han ropte mye. Fast plass ved demensbogruppe. Deltakeren satt stort sett foroverbøyd mot Tv-en. Det er uklart om dette var for å høre bedre, eller om det eventuelt var for å holde fokus. Deltakere hadde et konstant smil og han fulgte godt med under filmen, og kom med flere situasjonskommentarer underveis. Dialogen gikk fortløpende mellom han og den ene prosjektansvarlige. Han pratet mye om seg selv og sin tid i Oslo, men var og interessert i å høre om hennes erfaringer. Han var og opptatt av noen drømmer han hadde hatt om natten. Når det gjaldt kroppslig uro var han stort sett rolig under hele filmfremvisningen, og han hadde mye blikkontakt med de to prosjektansvarlige og de andre beboerne. Latteren satt løst ved filmens høydepunkter. I tilegg spurte han flere ganger hva var det han sa? når de andre lo og han selv ikke hadde fått med seg hva det var som var morsomt. De liker det her de gamle var også en av kommentarene han hadde om to medbeboere som han satt og observerte, og som satt å lo av filmen. I loggen som ble ført på bogruppen står det at han hadde fortalt at han satte pris på å være sammen med andre som så film og ler. En av filmfremvisning han hadde vært forhindret fra å delta hadde han til alles overraskelse under kveldsmaten allikevel mimret og ledd sammen med en annen beboer som kom tilbake fra film, hvorpå han bl.a. sa; det var hyggelig forrige uke også vi lo mye det var en morsom film. Kona var også positivt

16 Side 16 av 26 overasket. For det første for at han ønsket å delta, og for det andre at han klarte å roe seg ned i en sosial setting uten henne tilstede. Deltaker 4 Mann. Lettere dement, med svekket nærhukommelse. Har fast plass ved en somatisk bogruppe. Er sosial, og deltar på de fleste aktiviteter. Deltakeren ønsket damene velkommen i det de ankom filmstuen, og deltok aktivt i samtalen. Han nevnte bl.a. navnet på flere norske skuespillere og titler på filmer. Han lo og koste seg under filmene, spesielt ved morsomme situasjonsbeskrivelser og ironi. Han nikket gjenkjennende til det som ble sagt, og han fortalte egne historier basert på de ulike temaene vist på film. Deltakeren kunne bli noe sliten mot slutten av filmen, men ble allikevel sittende igjen til alle var gått. Han likte det sosiale, og sa flere ganger; synes det er veldig koselig at vi treffes og ser kjente filmer i lag og hjertelig takk for i dag, vi ses igjen! Pleierne rapporterte at deltakeren syntes filmen hadde vært bra, og at han var i godt humør og virket fornøyd. Direkte spørsmål, som kunne avsløre at han ikke helt husket, så derimot ut til å utløse selvforsvarsmekanismer. Han avfeide da pleierne med at han syntes det hele var noe tull, og viste med tonelag og kroppsspråk at han ikke ønsket å prate mer om dette. Deltaker 5 Kvinne. Dement, med svekket hukommelse. Fast plass på demensbogruppe. Verbalt sterk. Deltakeren hadde ved første oppmøte lite ansiktsmimikk og et flakkende blikk, og kunne derfor virke noe innesluttet og streng. Deltakeren hadde bred arbeidserfaring, bl.a. som hushjelp. Deltakeren deltok aktivt i praten både før og etter film, og fortalte flere historier fra gamle dager trigget av filmene. Det virket som at hun hadde stort behov for - og stor glede av å på denne måten få bekreftet sitt liv. Familiefilmene og dokumentarfilmene fra nordområdet var særlig vellykket for et slikt formål, hvor klær og utstyr fra den tiden gjenkalte flere gamle minner. Deltakeren fulgte også godt med i de andre filmene, hvor hun gjentok ord og setninger sagt av skuespillerne. Hun var til tider avhengig av de prosjektansvarlige for å finne sin plass- og virke trygg i denne nye settingen, men virket avslappet når det var en løs og ledig tone i gruppen. Hun tok humoren på kornet, kommenterte og lo, samt at hun i perioder

17 Side 17 av 26 satt med et lite smil om munnen. Hun bemerket flere ganger at det hadde vært koselig med kaffeservering. Pleierne rapporterte at deltakeren etter filmen hadde virket fornøyd, munter og pratsom. Hun fortalte for eksempel den første kvelden at hun hadde nytt filmen. Noen konkrete hendelser fra filmen husket hun derimot ikke, men hun mente det kanskje hadde vært noe norsk og noe med folk. Andre kvelder fortalte hun fra filmen uten å bli forespurt. Svalbardfilmene gjorde særlig inntrykk, hvorpå hun for eksempel fortalte om naturen, og folkene som bodde og jobbet der. Hun fortalte og mye om sin far, som nygift ung snekker og på grunn av harde kår i Tromsø, hadde tjent penger på isfiske på Svalbard. Etter et par - tre timer var disse minnene borte, hvorpå hun kun husket at hun hadde vært på filmfremvisning. Deltaker 6 Kvinne. Dement, med svekket hukommelse, oppmerksomhet og språk. Deltakeren fremstår alltid som takknemlig og smilende, med en levende ansiktsmimikk. Hun kommuniserer med enkeltord og enkeltstavelser, og er preget av kroppslig uro. Fast plass ved en demensbogruppe. Opplevelsen av trygghet i en slik setting så ut til å komme gradvis. Første kveld takket hun for eksempel nei til servering. Andre gang tok hun derimot forsiktig i mot. Fra og med fjerde kveld var hun derimot vår vertinne hvor hun spiste, drakk og serverte de andre. Hun viste stor kroppslig uro før filmene ble satt på, til og med fjerde filmkveld. Underveis i filmene var det derimot lite kroppslig uro fra og med midten av andre fremvisning. De tre siste kveldene virket hun trygg hele kvelden. Hun falt til ro i rommet med en gang, smilte og hilste. Deltakeren fulgte stort sett oppmerksomt med på filmene, men tok av og til noen korte pauser fra filmen, hvor hun konsentrerte seg om kaffeserveringen og bildene på veggene. Hun så helt tydelig humoren i filmene, men henvendte seg allikevel mot medpasienter flere ganger i søken etter en bekreftelse på at dette var morsomt, at dette var høydepunkter i filmen. Hun smilte, nikket til skuespillerne, kommenterte og gjentok ord. Pleierne på bogruppen rapporterer at hun etter første filmkveld var noe mer rastløs og forvirret, men at hun fra og med andre filmkveld opplevdes å være smilende og i godt humør. Deltakeren så ikke ut til å huske noe fra filmen eller fra selve settingen.

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Drammen kommune og

Detaljer

HJEMME BRA BORTE BEST?

HJEMME BRA BORTE BEST? HJEMME BRA BORTE BEST? Fysisk bomiljø for personer med demens i heldøgns pleie Erlend Bleken Avdeling for Design Møbel, rom og interiør Kunsthøgskolen i Bergen - Mars 2011 Sammendrag SAMMENDRAG Mange opplever

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig Fire enslige eldres opplevelser og erfaringer med å bo i omsorgsbolig - en kvalitativ studie basert på intervju. Elisabeth Horn Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom!

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom! Forord Bydel Grorud har en stadig økning av antall barn og unge. Av dem er i alt 57,8% innvandrere (her betegnet med ikke vestlig bakgrunn). Den største økningen er barn og unge mellom 10 og 17 år. Dette

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Tilstedeværelse gjennom hudberøring

Tilstedeværelse gjennom hudberøring Prosjektrapport Tilstedeværelse gjennom hudberøring Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com Marianne Børsheim og Karen Skurtveit Moe 2015 Introduksjon Til sammen 6 ansatte ved to sykehjem i Stavanger og Sandnes

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer