FORSLAG 2.1 HAMAR HERFRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG 2.1 HAMAR HERFRA"

Transkript

1 FORSLAG. HAMAR HERFRA HAMAR HERFRA visjoner for Hamars utvikling med jernbanetrasé H5 Presentasjonsmappen for HAMAR HERFRA starter med å vise et utsnitt av et vevet teppe: Lange fibre vever seg sammen og er tvinnet til en sterk tråd. Loddrette og vannrette tråder fletter seg tett sammen, over og under hverandre. Motiver av lyse og mørke felter vever inn og ut av hverandre i det ferdige bilde. Sammenfletninger på alle skalatrinn. Vevet er et bilde på den gode by. Vi kjenner alle sammen følelsen av å være kommet til en god by. Den er tett. Man går gatelangs. Finner rundt. Møter andre. Der er folk nok til å fylle gater og rom. Eller er det omvendt? Gater og rom er små nok til at folk fyller. Forskjellen er nøkkelen til god byplanlegning, som vi endelig har gjenfunnet etter hundre år med misforstått skala og ikonbyggerier på gigantiske plasser, hvor mennesket føler seg fremmedgjort. Byens rom er det vev som binder byen sammen. Gatene utgjør et nettverk av forbindelser som syr kvarterer sammen og lager forbindelser. Forbi hus og bygninger og parker og vannkant - i gater og byrom ligger byens energi - her beveger vi oss, møtes, handler, kommer på kryss og tvers til alle tenkelige destinasjoner. Nærværende visjonsplan betrakter oppgaven med å innpasse det nye jernbanetrasé i byen som alt annet enn et fjernt fremtidsscanario: Det skjer, og det skjer nå! Der skal konkrete og realistiske planer på bordet. Og for den konkrete byplan er det vevde teppe nyttig som bilde: nettopp som metafor for de forskjellige skalatrinn som skal arbeide sammen for å oppnå en vellykket helhet. Byggefelter definerer gater og rom - de er byens største sammenhengskraft. Men vi skal lenger inn i stoffet for å fremkalle et realistisk og helstøpt bilde av en by hvor Hamarsinger og tilreisende, investorer og virksomheter vil trives. Fra funksjonsrobusthet og typologier helt ned til sokler som danner benk for opphold, og trekledte nisjer. Dette detaljerte nivå skal til, som grunnlag for et kvalifisert samarbeide med Jernbaneverket, og for utarbeidelsen av nye plandokumenter for sentrumsutviklingen. Vi har hatt ett sammenkoblet Hamar som mål. Oppgaven med å integrere jernbane og ny stasjon ved Vikingskipet, har iboende trusler for en vellykket utvikling av Hamar som by. Vi snakker om barriere i form av fysisk atskillelse, og barriere i form av store avstander mellom to knutepunkter: eksisterende bykjerne og det nye stasjonskvarter. Over de neste sider redegjør vi for hvordan vi uskadeliggjør truslene, og arbeider for å tegne en sammenhengende by. Vevning og sammenfletning av tette byrom og gater er midlet for å nedbryte barrierene. Det nye trasé får ikke lov til å diktere utviklingen av byen. Hamars amisjoner har kontrollen. Forslagne består i å knytte by og gater sammen på tvers av sporet, og skape sammenhengskraft nedskalere banelegemet og gjøre det til en uatskillelig del av det nye kvarteret en aktiv arkitektur som også gir tilbake til byen i form av byliv og attraktive leiemål. Et flaggskip for integrert jernbanearkitektur, (som der mangler gode eksemplerpå, på verdensplan.) Resultatet er et kvarter som er alt annet enn man frykter når man ser jernbaneverkets innledende visualiseringer i rapporten vi ser et tett og lavt kvarter, hvor banelegemet og stasjon nesten ikke er til å få øye på. Det nye harmar med den eksisterende sentrumskjernen i front og det nye stasjonskvarter og jernbane ved Vikingskibet. Grønne parkrom, promenader og stier, vever byen sammen på kryss og tvers og skaper et sterkt link som bidrar til opplevelsen av en samlet by. skisse-serie fra i déutvikling Landskapsplan Hamar Åkersvika har som naturreservat og Ramsarområde internasjonal oppmerksomhet. Kritiske røster kunne være bekymret for at det nye gjernbanetrasé nok en gang spiser litt av det verdifulle våtområdet. Forslagets målsetning er å gjøre det helt motsatte. Grøntbalansen generelt, og i Åkersvika spesielt, skal ende ut på pluss-siden - med bravur! Kulturlandskapet Vangsveien Miljøet langs Vangsveien har stor betydning for det nye Hamar - Vangsveien skal ikke bare være en bakinngang, den har en viktig rolle til å binde byen sammen som loop og derved sikre at bystrukturen ikke ender i to poler med en enkelt streng mellem. Tettheten vil med tiden fylde langs og innenfor hele loopet, og Vangsveien står som klar byavgrensning mot de åpnere bebyggelser og kulturlanskapet i baklandet. Vangsveien er i dag preget av store asfalterte flater og lang avstand mellom husene. Der er potensiale for fortetning både i bygningsmasse og grønn masse. I dag ses korte strekk av allébeplantning. Vangsveien skal styrkes som rom for gående og syklende, ved å etablere brede sykkel og gangstier samt å fullføre en prominent allé hele veien fra Midtstranda til sentrum. stasjonbygning som integrert del av bystrukturen stasjonsbygning som forhindring Området over jernbanetunellen gjenetableres som grøntområde i stedet for ny villabebyggelse. Parkforbindelsen blir en verdi for det umiddelbare nærområde, men tjener også som en forbindelse mellom Hamar by, og det omgivenede landbruk som er en viktig del av både Hamar og Hedmarks identitet og forutsetninger. Den riktige branding av parken og de nærliggende bygninger på bysiden, kan gi landbruket en tydelig røst, synlighet og kommersiell oppkobling til de handlende. Jordbruket er i konstant utvikling, og skal være det for å sikre verdiskapelse både for bonden og samfunnet. Les mer om mulige vinkler for et bynært jordbruks-senter under byens grøntbalanse naturreservat og park markering av de nyetablerte grønne områder sammenholdt med eksisterende grønne områder. Åkersvika naturreservat. generelt for begge forslag Forslaget har prioritert høyt å gi mangfoldig tilbake til det skattede naturområde ved Mjøsa. Trasé H5 betyr (enda en) forgripelse på et delikat naturområde men denne gangen skal der gis tilbake til naturen, ganger tre. Minst. Forslaget bevarer en naturlig kant forbi Vikingskipet og Midtstranda. I det sydlige strekk fra banelegemet mot Espern vil en bearbeidning av vannkanten som gjør den inntagelig for ophold og lek gi god verdi til bymiljøet og den sammenhengende som følger kysten helt fra Koigen til Midtstanda, og ut langs Sandvikastrengen. Vikingskipsparken vil ha naturlige stier i et relativt vilt underlag bestående av stedets naturlige flora og fauna. På tur langs disse stier vil man passere forskjellige skulpturelle fugleobservasjonstårn. Strandgadeparken Hamars historiske bypark får en ny og umiddelbar tilknytning til Mjøsa. Langs byparken etableres en urban kant med rike muligheter for opphold og aktiviteter i vannkanten. Stationens flytning giver mulighed for en mere åben front hvor der ikke er tæt bebygget ved overgangen fra Espern til byparken. eksisterende grønne områder nyetablerte grønne områder resultatet er en grøntbalanse i Åkersvika med et stor pluss Langs kanten av byens belagte gulv (flomsikker kote), går en sti som med sikkerhet er tørr, med parkens store natur på den ene side, og jernbanekvarterets solbeskinnede front på den annen. Her vil være godt miljø for serveringssteder. Midt på banelegemet er en vid åpning, hvor parken får krysse under banen og gi stor klarhet i forbindelsen fra Stasjonskvarteret til begge sider. forløp på stasjonsområdet er spesifikt for fase. Tjuvholmen Tjuvholmen ligger vakkert og naturlig som mål for Hamarsingers utflukt og tur langs vannet. Tjuvholmen styrkes som et frodig og landskapelig sted. Der gjenetableres vannforbindelse for å bedre gjennemstrømning og vannkvalitet. Båthavnen utbygges og en gjestehavn etableres tett på den gamle stasjonen. Herfra kan man anstige byen i, sentralt i forhold til alle funksjoner i det nye Hamar. offentlighet og hovedgater byrom og handel, kvartershus og fellesfunksjoner, offentlige bygninger, rekreasjon Sandvikastrengen Den nedlagte jernbaneforbindelse, har stort potensiale som en attraktivt, og helt spesiell promenade. Som en direkte avstikker fra og kystpromenaden kan man, på rulleski, løpesko eller i rullestol, tilbakelegge 50 meter hjulvennlig underlag med vannkontakt til begge sider. Sandvikastrengen reserveres fullt og helt til bløte trafikanter og blir en av sterke grønne landskapstrekk som kobler Hamar opp til nabokommunene, og naboene til Hamar. kvartershus fellesfunksjoner destinasjoner, offentlige programmer sammenhengende gater, handel og treffsteder sammenhengende parkrom, grønne oppkoblinger catwalk, sammenbindende promenade gjennom banebygning rekreative ruter med oppkobling til regionen rekreative ruter, er og løpeloop med stop forbi plug n play - herfra langs med Hamars fineste parkstrøk og grønne gater. løperute/ plassering av plug n play område er unikt for hver fase supersykkesti øvrige effektive sykkeruter link til nabokommuner via grønne ruter løperuter langs promenader og stier løperute med stop forbi sports plug and play styrkede forbindelser, bro eller undergang sports plug and play bilisme og kollektivtrafikk stasjonskvarteret er foruten bussens loop inn til stasjonen utformet som shared space. Flere større parkeringshus sørger for gode parkeringsforhold med kort avstand for hvert område. spesifikk for forslag. (i stasjonsområdet) ny shuttlebane på gamle spor stasjon > tog, bussterminal, sykkelhotspot, hurtigbåt, taxi busslinje shared space parkeringshus i tilknytning til hovedveier for bil hovedveier for bil Her ses det nye stasjonskvarter for forslag.. Togene kjører på jernbanebro, med god frihøyde under konstruksjonen gjennom byen. Hele veien fra Strandgateparken og Stortoget løper et sammenhengende parkrom. Ved den gamle stasjonsbygning går Strandgateparken over til, som er etablert på de nedlagte jernbanespor. Området omkring Vikingskipet løftes til et rekreativt område i tråd med ønsket om å styrke Åkersvika Naturreservat, og etterlate grøntbalansen i stor pluss. Ridabu Hjellum Flomskikring Flomsikring via byens gulv. Det belagte gulv i de nye Sandvika kvarterer er lagt i flomsikker Bekkelaget kote, og alt nybygg har gulvnivå Stange høyere enn denne. Videre forutsetter planen at bygninger som i dag ligger i flomutsatt område med tiden blir erstattet av nybygg som sikres med flomsikker gulvkote. Motsat holdes Vikingskipsparken og avgrensningen mot Åkersvika så naturlig som mulig. Kulturlandskapet Det angitt under diagrammene om det er spesifikt for fasen på følgende måte: spesifikt for fase. spesifikt for fase. Oppkobling til regionen De gode forbindelser internt i Hamar, og ud mod nabokommunene skapes ved grønne rom. Missing links repareres, og nye forbindelser; promenader og stier, vever byen sammen på kryss og tvers - tråden der veves med er grønn og farget av god gåkvalitet og rekreasjonsverdi. Hamar Stormyra Martodden Hamar Vest normal sommervannstand normal vintertid 00 års flom

2 midtstranda vangsveien gangbro fuglekikkertårn stortorget vikingskipsparken museum parkeringshus vikingskipet strandgateparken skibladner bussterminal taxiholdeplass sjøstier ny stasjon jernbaneparken sykkel hotspot institusjoner plug n play espern remiseparken hurtigbåt tjuvholmen sandvikastrengen HAMAR STORBY forslag. Ut i landskapet I forbindelse med banens utbygging blir der ekspropriert hus over tunellmunningen. Dette areal omskapes til parkområde som en rekreativ forbindelse som peker ut i kulturlandskapet - til landbruket. I bebyggelsen på bysiden av parken kan plasseres funksjoner som har tilknytning til Hedmarks rike landbrug og nye potensialer for utvikling av landbruket. Vangsveien fortetning Midtstranda Til enhver storby hører en egen type bygninger man samlet sett kan kalle særlig plasskrevende funksjoner Det kan være lager, produksjon, konferansesenter, messehall. Steder med mange gjester, hvor bilen skal kunne komme helt til døren. Fortetningen på Vangsveien har plass til disse funksjoner, i skjønn harmoni med nye boligbygg, frodig allébeplantning og utvidede gangforbindelser. Midstranda er i dag preget av industribygninger og byens grovere funksjoner. Bygningene er markert som utsatte på flomkart oversiktene, og i et fremtids scenario med et fullt utbygget Hamar med intensjoner om å knytte nabokommunene tett til seg - vil Midtstranda omdannes til et grønt velbeliggende boligkvartér. Åkersvikas grøntbalanse styrkes ytterligere, og avstanden til Ridabu blir bokstavlig talt a walk in the park. Punkthus og naboskap på Midtstranda Strandgateparken Forslaget for parken skal revideres så funksjoner og tetthet matcher de nye forusetninger, hvis H5/6 velges. Potensialet er at, fra Tjuvholmen til Koigen, har frit utsyn til Mjøsa. Trafikken minimeres etter eksisterende planer. Kvartershusene som drysser liv i langs med Espern, kan fortsette som paviljongbyggerier i Strandgateparken. Hugin og Munin kjører pendulfart med endestasjon hvor parken møter Stortorget. Her kunne vannet trekkes nærmere Stortorget, så hovedplass, og kai for Skibladner alt sammen er tett på hverandre. Vikingskipets omgivelser Som ledd i å forøke de grønne arealer omkring Åkersvika vil området omkring Vikingskipet gjennomgå en omfattende transformasjon, fra asfalt og parkeringsplasser til grønn park og viltvoksende elvedelta, med områdets naturlige flora. Stier snor seg gjennom parken, forbi nye fugleobservasjonstårn. Parkeringskapasiteten overtas av de mange nye parkeringshus i nybygg. Områder i parken reserveres til parkeringsegnet underlag til spissbelastninger for de største arrangementer i Vikingskipet. Det nye Hamars kvartérer Det nye stasjonskvartér Karakter, potensialer og bruk for hver kvartér. Byen er mangfoldig. Det er dens kvalitet. Der finnes noe for enhver person og ethvert humør. Oversikten viser det nye Hamars kvarterer fullt utbygget. Med denne tette by vil alle Hamarsinger kunne finne og gjenkjenne sitt Hamar. Mangfoldet er en storbykvalitet. s kulminasjon generelle beskriveler av hvert kvarters karakteristika gjelder for begge forslag er det frodige parklandskap som strekker seg fra Strandgateparken til den nye stasjonen. Parken spiller videre på sin råhet som tidligere jernbaneterreng. Sporene ligger fremdeles blottet på marken, mellom betongbelegninger, høyt gress og ville vekster. Med referanse til formspråket og karakteren på Highline i New York, blir parken et helt særeget sted. Parkens rom er enormt. For stort! Det nedskaleres med en egen typologi. Bygningene i parken har alle begrønnede fasader, og er fellesfunksjoner for det store antall boliger, skoler, institusjoner og arbeidsplasser som de nye bydelene tilfører. Aktive stueetager og utvidelse av tilbudene man som Hamarsing har adgang til. Les mer om fellesfunksjonene som bærekraftig tiltak under byens detaljprogram på side. Til tross for sin nedslitte tilstand og lave grunnkote bevares det gamle remise-anlegg som karaktergiver og historiebærer for et ganske særlig sted i. Området flomsikres ved at n heves til flomsikker kote og innrammer de nærmeste bygninger. Alt nybyggeri har gulvkote i flomsikret nivå. Remisen blir strippet ned til sitt røde murverk, og parken fortsetter uavbrutt innenfor murene til et parkrom i le, med åpen himmel. I deler av Remisen bygges et orangeri, en vinterhage med andre arter, som drives og pleies av de eldre borgere på pleiehjemmet, som er nærmeste nabo. Omkring dette stykket av parken tenkes flere av de offentlige programmer samlet: plejehjem, barnehage, midlertidige boliger for utsatte borgere. Parken blir et felles samlingspunkt, og en glede for barn og eldre. Espern er det utviklingsområde i Hamar som har vært planlagt i lengst tid. I forhold til en strategisk etappe-takt vil Espern med valg av trasé H5/6 ikke være et naturlig startpunkt. Området har en ekstrem bebyggelsesgrad, en berikende ytterlighet i forhold til variasjonen i kvarterene. Likefullt har forutsetningene for planen totalt endret seg, og det kunne medføre til forsiktige justeringer av volumene for å binde området enda bedre sammen med baklandet. Highline i New York ved den gamle remise med orangeri Kvartérshus og paviljonger i Husene i er drysset ut i det enorme parkrom for å skape nærvær og intensitet. Ideen er å oppføre en række bygninger av høy arkitektonisk kvalitet, som resultat av borgerinndragelsesprosess - hvor borgerne deltar i programmeringen av hver paviljong - og funksjonene i dere egne felleshus. Parkering i konstruksjon Når vi flytter parkering fra store asfalterte plasser til parkeringshus - frigjør vi samtidig areal i gatenivå til viktige grønne områder og fortetning av byggefelter. Men, de nye parkeringshus behøver ikke være en død spiller i byog gatelivet. De kan utføres med grønne fasader som dogme, med aktive leiemål mot gaten, kanskje til og med studieboliger på solsiden og en klatrevegg? Hugin på vej mot Skibladnerkaien Det eksisterende villakvarter vest for det kommende stasjonsområde er vanskelig å transformere av politiske, juridiske og økonomiske årsaker. Villaene er i private hender. Vi forestiller oss ikke at man kan ekpropriere en liten bydel! Men, med ny stasjon vil kvarteret ligge som plommen i egget, og oppleve store verdistigninger. Det faktum alene vil skape en transformasjon av området, og kommunens rolle blir da å skape et tettere villakvarter med flere beboere og derigjennom oppnå full livfullhet og eksklusivitet. Mens veien gjennom kvarteret i dag er relativt fattig på opplevelser i det offentlige rom, kan kvarteret in spe transformeres til en grønn og intens tett-lav bebyggelse med barn på gaten og naboer i snakk ved kafeer på hjørnetomtene. Et fint nettverk av veier og stier leder fra stasjonskvarteret opp gjennom villakvarteret til Vangsveiens nye utformning, og er med til å binde det nye Hamar sammen til EN samlet by. Espern Tjuvholmen Tjuvholmens plass i bybildet endres ved en flytning av stasjonen til alternativ H5/6. Den ligger ikke lenger som forgrening direkte fra et trafikk-knutepunkt - oppkoblingen til byen er landskapelig og grønn. Vannforbindelsen ved overkjørselen gjenetableres for å forbedre vannkvaliteten ved Standgateparkens nye sjøkant. Punkthus i tre til seks etager står vakkert i landskapet her, og utgjør noen av Hamars mest attraktive boliger. Plasseringen av et høyhus ville fremdeles være kledelig her, men det skal undersøkes nøye i forhold til program, bruker og avstand til trafikal oppkobling. Shuttlebanen Hvert 6. minutt avgår en av shuttlevognene på de ledige spor gjennom. Er det Hugin eller Munin som kommer først? Barna elsker å gjette. Turistene hopper forventningsfullt inn med retning mot Skibladnerkaien. De eldre setter seg takknemlig på de forrerste seter. Det nye stasjonskvarter er et tett, og relativt lavt kvartér. Husene varierer fra tre til seks etager. Enkelte bygninger tett på stasjonen og i områdets rygg har - etager. Områdets formål er å skape en bystruktur som kan gi en stasjon med øvrige knutepunktsfunksjoner som er fullt integrert i bymiljøet - og samtidig utnytter livet omkring stasjonen til å skape liv i gater og rom året rundt. Husene består av kvadratiske grunnflater av hhv. x meter og x meter. Footprintet er i tidligere prosjekter nøye gjennomprøvd i forhold til leilighetsplaner, oppganger, kontorer - og selvsagt fleksibilitet til å kunne romme ulike funksjoner. Les mere om grunnplanene under byens detaljprogram på side. Eksisterende villakvartér begrønnet parkeringshus i København Kantsoner Det skal i den videre prosess tas aktivt stilling til kantsoner, interaksjon mellom ute og inne, transparens, aktiviteter, innganger, detaljering, skilt, belysning, beplantning, og konkrete funktioner. Beslutningerne skal reflektere den aktuelle kontekst stueetagene skal spille ut motd.v.s. karakteren og bylivet til det gjeldende byrom, gaterom og landskapsrom. eksempel på begrønnet facade kantzone i storby

3 Banebygningen. Hundre Huskers Park Parken som strekker seg nordøst for stasjonen utnytter overdekningen av Rørosbanen som oppheng for verdens største huskepark med opptil 5 meters line. Museumsbygninger Nytt museum i Hamar - to utstillingsbygninger forbundet med en park. Med god forbindelse til vikingskipet samles to destinasjonsmagneter med stor virkning. Parkeringshus Med aller største stasjonsnærhet inneholder banebygningen et parkeringshus med plass til ca. 00 biler fordelt på to plan. En gul teglbelegning utgjør en catwalk som forbinder alle publikumsfunksjoner i banebygningen med klar orientering. Fluktveistrappene fra perrongenes ender, dobbelutnyttes som direkte adgang fra perrong til parkering for faste pendlere. Vikingskipet er et sterkt vartegn for Hamar, og det skal ha lov til å stå i forgrunnen, øverst i hierarkiet, også i fremtiden. Illustrasjonen viser bytypologien som danner rolig bakteppe for Hamars viktige ikon, uten å stjele glansen fra hovedrollen. Byen som vev har store kvaliteter i seg selv. Gater og plasser danner helheter omkring byliv, ikke prangende enkeltbygninger som slåss om oppmerksomheten. Butikker flankerer gate og stasjonsfunksjoner Butikker og leiemål i banens kanter gir godt bymiljø både til tilstøtende gater og internt i venteområder, bussterminal og stasjonsbygning. Bussterminal Bussterminalen grenser opp til stasjonbygningen så man kan enkelt kan finne perrongene og bussruten videre. Disponeringen tilgodeser trafikksikkerhet ved at bussene sirkulerer enveis fra Disenstrandveien, mens fotgjengere og ventende nyter arealet, butikker og kikk til parken mot øst. Full åpenhet mellom funksjonene Åpenhet og kikk på tvers av banen gjør den innbydende og lys. Forgjengere kan orientere seg lett og logisk. Stasjonsbygning Sentralt på perrongene finnes stasjonsbygningen som er hovedoppgang til perrongene, med rulle, heis, kiosk, billettsalg, bagasjeoppbevaring og venteområder. Parken smyger seg gjennom banelegemet er den sterke forbindelse til bykjernen gjennom grønt og aktivt parkområde. Shuttlevognene Hugin og Munin avgår fra parken ved statsjonsbygningen hvert min. Baisikeli - sykkeleldorado for pendlere og lokale Sykkelparkering, sykkelutleie, sykkelverksted, sykkelbutikk, sykkelslangeautomat - direkte koblet opp på. På vei til kamerat-basketball i plug n play parken. En gut passerer gaten vest for banebygningen, på vei ned til banene hvor de skal møtes med venner. Banebygningen henvender seg åpent til gaten med butikker, kontorer og innganger til bussterminal, parkeringshus, stasjon og kiosk. Banen er på denne måten ikke et onde i bymilijøet, men en aktiv bygning som gir tilbage til byen. utsikt - maks. utnyttelse av herlighetsverdi og grunnpriser mikroklima, vind og solorientering Åpen sportspark Plug and Play! Robust sportsområde åbent for alle. Baner, lek, bord og benker, avlåselige skap og omkledningskabiner - alt i uskadelig betong. Foreninger og skoleklasser tilbys avlåselige boder til baller og utstyr. Løperuten krysser. Store ovenlys over baner fra perrongene over. S.A.T.S eller Svett og blid? Stort leiemål til mosjonssenter. Omkranser lysgård med et markant overlys mellom sporene. Hurtigbåt til Gjøvik Båtkai og billettautomat, forbundet med tog, bus, bil og taxi gjennom strøket av gule belegningssten. catwalken gjennom banebygningen. Alle ruter ut fra Hamar er samlet. les mer om hver av funksjonene under byens detaljprogram s. parkbeplantning - første skanse ytterste vindhastighet tredje rekke sjøutsikt redusert vind gjennom bebyggelsen andre rekke sjøutsikt solorienterte takflater, solceller første rekke til vannet porøs bebyggelse med variasjon i typologier - værdien av å ha flere kvarterer hamar blir en storby, og enhver storby skal bestå av en rik vifte av kvarterer som kan noe forskjellig. Både fordi Hamarsingene har forskjellige preferanser i forhold til hvordan de vil bo: kontakt til natur, urbanitet eller hage, aktivt eller rolig. Men, den rike vifte av typologier gir også en tilsvarende rik palett for fremtidige ovenlys til funksjonerne under banen via sittemøbler og utsparinger i perrongene integreret museumsbygning i nordligste del av banebygning eksisterende/ planlagt stasjonskvarter banebygning fortetning jernbaneparken fortetning vangsveien fortetning private initiativer park punkthusbebyggelse fortetning bykjerne etappeplan for utvikling av Hamar etappeplanen har som formål å bebygge området i velfungerende helheter, og sørge for en sterk forbindelse mellom Stasjonskvarteret og bykjernen så tidlig som mulig i forløpet. Landskapsetappene ligger tidlig utfra en logikk om at det er her byen som helhet merker den største positive endring. De fire landskapsetapper utgjør til sammen : den altavgjørende sammenheng mellom Stasjonen og Strandgateparken som hovedåre inn til bykjernen, samt gjenetableringen av et landskap over tunellmunningen: den landskapelige forbindelse mot kulturlandskapet : gjenetableringen av natur og grønne omgivelser i Vikingsskipsparken - positiv grøntbalanse til Åkersvika som give-back fra den nye infrastrukturelle invasjon, samt ny beplantning langs Vangsveien som fullender allé : etablering av Sandvikastrengen som rekreativ drømmesti for sportsutøvere og promenerende. : parkforbindelsen gjennom Midstranda som på samme måte forbinder til Ridabu. Mens vi venter på toget. Perrongene i. ligger høyt, med flott utsikt over mot vest og Mjøsa og Vikingskipet mot øst. Selv som forbipasserende togpassasjer må det være fristende å undersøke byen utenfor togvinduet nærmere. etappeplan er spesifikk for fase. 6 5 Under jernbanen finder man aktiviteter for alle aldersgrupper. Her ses basketbaner i banebygningens sydlige ende, som er veldig populære blandt byens børn og unge. bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg 5.etappe bygg 6.etappe bygg.etappe/fri - markedsstyrt bygg.etappe/fri - markedsstyrt fri av etapper - privat landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe Ankomst til stasjonen. Parken fortsetter inn under brokonstruksjonen. Inngang til stasjonsbygningen ligger midt i den store porten. Shuttlebanen som forbinder stasjonen med Stortorget og Skibladnerkaien har endestopp ved stasjonen. Banen synes til tross for dens enorme størrelse, som en vennlig og integrert del av kvarteret, både skalamessig og i sin arkitektur. Byens materialer Bydelenes bruk av materialer er underlagt ganske få dogmer som knytter seg til å skape helheter i de enkelte kvarterer. I stasjonskvarteret er dogmet knyttet til idéen om en integrert banebygning. De nedeste etager utføres i materialer med tyngde (betong, tegl, natursten), mens de øverste etager motsatt utføres i lette og lyse materialer med reflekterende virkning. The Catwalk. Catwalken er en tydliggjøring av ferdselsåren ned gjennom banebygningen - som kobler alle de trafikale funksjonene som er knyttet til stasjonen. Bussterminal, taxiholdeplass, sykkel-hotspot, shuttlebane til bykjernen og hurtigbåt. Arealene er bundet sammen av en markering i belegningen, for eksempel gule tegl, og gjør det lett og tydelig for alle å finne frem. Hundre Huskers Park Ved Hamar kunstmuseum og nordøstover kan Rørosbanens selvstendige sving mod Midtstranda gjøres til noe særlig ved å etablere en park av husker opphengt under banebroen - hundre husker! Barna vil elske å dra til Hundre huskers park på søndagsutflukt med hele familien. Et sted som tiltrekker oppmerksomhet, begeistring og positiv omtale om Hamars brand i forhold til å integrere banen på beste vis. Tunge baser med lette taghaver og vinterhaver på toppen. spesifikt for fase. Ungt par gynger i Hundre Huskers Park. Det nye museum I den nordligste del af banebygningen foreslår vi et museum/ en utstillingsbygning som på spektakulært vis demonstrerer hvordan man kan bygge tett og integreret på banen, uten å gå på kompromis med daglys eller akustikforhold. P-kjeller i prosjekte Thomas B. Thrigesgate. (entasis) spesifikt for fase. Dia Beacon museum i New York

4 FORSLAG. Banebygningen. Det hevede bygulv. Parkeringshus Med aller største stasjonsnærhet inneholder etagene under det hevede bygulv et parkeringshus med plass til ca. 90 biler fordelt på to plan. En gul teglbelegning utgjør en catwalk som forbinder alle publikumsfunksjoner i banebygningen og sørger for klar orientering. Fluktveistrappene fra perrongenes ender, dobbelutnyttes som direkte adgang fra perrong til parkering for faste pendlere. portmotiv Åpen sportspark (på det hevede nivå i forslag.) Plug and Play! Robust sportsområde åbent for alle. Baner, lek, bord og benker, avlåselige skap og omkledningskabiner - alt i uskadelig betong. Foreninger og skoleklasser tilbys avlåselige boder til baller og utstyr. Løperuten krysser. Store ovenlys hvor man kan se ned på perrongene. en etage i basen + m Baisikeli - sykkeleldorado for pendlere og lokale (på det hevede nivå i forslag.) Sykkelparkering, sykkelutleie, sykkelverksted, sykkelbutikk, sykkelslangeautomat - direkte koblet opp på. +9 m Butikker flankerer gate og stasjonsfunksjoner Butikker og leiemål i det hevede bygulvs kanter gir godt bymiljø både til tilstøtende gater, byrom og park. +6 m plug n play Bussterminal Bussterminalen grenser opp til stasjonbygningen så man enkelt kan finne perrongene og bussruten videre. Disponeringen tilgodeser trafikksikkerhet ved at bussene sirkulerer enveis fra Disenstrandveien, mens fotgjengere og ventende har direkte adgang fra den vestligste perrong (som også er hovedstrøket mellom stasjonsfunksjonene og hurtigbåt linjen). Museumsbygninger Nytt museum i Hamar - utstillingsbygning forbundet med parken. Med god forbindelse til vikingskipet samles to destinasjonsmagneter med stor virkning. to etager i basen tre etager i basen sykkelhotspot +9 m tre etager i basen +6 m + m Stasjonsbygning Sentralt på perrongene finnes stasjonsbygningen som er hovedoppgang til perrongene, med rulle, heis, kiosk, billettsalg, bagasjeoppbevaring og venteområder. stasjonsplass 0m shuttle Stasjonsplass og shuttlebane Hovedinngangen til stasjonen finnes på stasjonsplassen i bakkenivå. Her stanser shuttlebanen fra bykjernen. Plassen er dimensjonert til større arrangementer og har flott utsikt til Vikingskipet og Mjøsa. utkikstårn 0m en etg. i basen portmotiv to etg. i basen Hurtigbåt til Gjøvik Båtkai og billettautomat, forbundet med tog, bus, bil og taxi gjennom strøket av gule belegningssten. catwalken gjennom banebygningen. Alle ruter ut fra Hamar er samlet. catwalk til hurtigbåt Skisseprosessen for fase. viser de flow, og hvordan sikres universell utformning - uten at utfordringer og muligheter som oppstår ved den byforbindelsene gjøres avhengig av heiser? lave plassering av banen: Hvordan oppleves Hvordan minimeres de dårlige kvadratmeter ut mot oppstigningen over banen som minst mulig togene? besvær, så man får en god oppkobling på tvers Hvordan utnyttes eventuelt areal under et hevet bygulv? av barrieren? Hvordan sikrer man en grønn bydel med plass til trær? Hvordan krysser supersykkelruten i et godt Hvor plasseres bussterminal, parkeringshus o.l? ovenlys til perrongene og banen via sittemøbler og utsparinger på det hevede bygulv. skisse-serie fra i déutvikling af forslag. offentlighet og hovedgater byrom og handel, kvartershus og fellesfunksjoner, offentlige bygninger, rekreation forløp på stasjonsområdet er spesifikt for fase. s pers sup r yykk ykke elstit e blid opp pstig gnin ng b d oppstign bli ning kvartershus fellesfunksjoner destinasjoner, offentlige programmer sammenhengende gater, handel og treffsteder minimumsmodel: tre gangbroer brattere enn universell utformning, avhengig av heis, totalt avbrutt flow, staccato byforbindelse sammenhengende parkrom, grønne oppkoblinger de valgte modeller - the best of both worlds oppstigning på hevet bygulv i nordlige del av kvartéret. Sykkelsti og vennlig oppstigningsrampe ligger delvis inne i en bygate som i skissen over, men rettes ut og gis utsikt over Mjøsa som ved byterrassen i skitsen nummer. catwalk, sammenbindende promenade gjennom banebygning rekreative ruter med oppkobling til regionen rekreative ruter, supercykelstier og løpeloop med stop forbi plug n play området herfra langs med Hamars fineste parkstrøk og grønne gater. løperute/ plassering av plug n play område er unikt for hver fase supersykkesti øvrige effektive sykkeruter link til nabokommuner via grønne ruter løperuter langs promenader og stier løperute med stop forbi sports plug and play styrkede forbindelser, bro eller undergang sports plug and play bilisme og kollektivtrafikk stasjonskvarteret er foruten bussens loop inn til stasjonen utformet som shared space. Flere større parkeringshuse sørger for gode parkeringsforhold med kort avstand for hvert område. parkeringsstrategi er spesifikk for forslag. (i stasjonsområdet) ny shuttlebane på gamle spor stasjon > tog, bussterminal, sykkelhotspot, hurtigbåt, taxi busslinje shared space parkeringshus i tilknytning til hovedveier for bil hovedveier for bil Her ses det nye stasjonskvarter for for forslag.. Togene kjører i laveste flomsikrede kote. Byen hever seg opp over banen i den nordlige del av stasjonskvarteret. Her sykler og går man over en lett oppstigning - landskapet må gjerne kunne merkes, det er en del av byromsfoløpets spektakulære egenskap. Det nordlige kvartérs kanter inneholder lukrative leiemål på solsiden av by- og parkrommet. Arealet under det hevede bygulv utnyttes til et stasjonsnært parkeringshus med stor kapasitet. Museum versjon. I forslagets versjon ligger et nyt kunstmuseum godt plassert på det fremtredende sydøstlige hjørne av banebygningen. Tett på stasjonen og med stor synlighet - en gunstig plassering som publikumsmagnet. Da banen ligger i nivå med parken, ender stien blindt på neset syd for museet - her bør plasseres noe av betydning, så man på stien blir ledet ut til en opplevelse, et utkikstårn - eller opplagt en av museets største skulpturer. Nye bilbroer Når banen sænkes til bakkenivå, skal den kryssende trafikk heves opp over. Det gir i forslaget to større brokonstruksjoner hvor biltraffikk skal krysse sporene. For å gjøre broene til en av de gode ringvirkninger av den nye jernbanen, skal de løftes til å være noe særlig. Med samme hell og sterke brandingverdi som Statens Veivesen har hatt med Turistveisprosjektet kan man slippe unge norske arkitekter til. To store nasjonale konkurranser med nye spirer i arkitektfaget. Broene i seg selv kan bli et besøksmål i byen. spesifikt for fase. spesifikt for fase. Utgi arkitektbeskrivelse som avis. Hamar har gjennom oppdraget investert stort i byen, og materialet er allerede samlet i et pedagogsik grafisk og forklarende format. Oppgaven fremover består blandt annet i år engasjere Hamarsinger i en levende debatt om hvordan byen skal utvikle seg. Gode betraktninger skal innarbeides. Idéer til funksjoner og programmer som byens borgere ønsker seg. Punkter der er uenighet om skal belyses og forklares nøye i den offentlige debatt. Herved oppnås eierskap og oppbakning, i siste ende loyalitet og kjærlighet til egen by.

5 midtstranda vangsveien gangbro fuglekikkertårn vikingskipsparken stortorget sjøstier strandgateparken vikingskipet skibladner plug n play sykkel hotspot museum jernbaneparken stasjonsplass med shuttlestop espern hurtigbåt remiseparken tjuvholmen sandvikastrengen HAMAR STORBY forslag. Principsnitt for stajonen forslag. bløte trafikanter ledes over banen på et hevet og kontinuerlig bylandskap prinsippsnitt plug n play område med udsparinger til ovenlys ned til banen. fordeling på stasjonen forslag. Plug n play, over perrongene. Området over sporene kan ikke bebygges med samme tyngde som byen omkring, og blir til den nye plassering for et aktivt plug n play område. Som betrakter fra benker er der uendlig å kikke på. Sport og aktiviteter på banene, løpere som passerer på sin rute og låser inn eiendele i skap, skoleklasser som leker på oppmerkede baner og ventende togpassasjerer på perrongene under. etappeplan for utvikling av Hamar Etappeplanen har som formål å bebygge området i velfungerende helheter, og sørge for en sterk forbindelse mellom Stasjonskvarteret og bykjernen så tidlig som mulig i forløpet. Landskapsetappene ligger tidlig utfra en logikk om at det er her byen som helhet merker den største positive endring. De fire landskapsetapper utgjør til sammen: : den altavgjørende sammenheng mellom Stasjonen og Strandgateparken som hovedåre inn til bykjernen, samt gjenetableringen av et landskap over tunellmunningen: den landskapelige forbindelse mot kulturlandskapet. : gjenetableringen av natur og grønne omgivelser i Vikingsskipsparken - positiv grøntbalanse til Åkersvika som give-back fra den nye infrastrukturelle invasjon, samt ny beplantning langs Vangsveien som fullender allé. : etablering av Sandvikastrengen som rekreativ drømmesti for sportsutøvere og promenerende. : parkforbindelsen gjennom Midstranda som på samme måte forbinder til Ridabu. etappeplan er spesifikk for fase. 6 5 bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg 5.etappe bygg 6.etappe bygg.etappe/fri - markedsstyrt bygg.etappe/fri - markedsstyrt fri av etapper - privat landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe Ankomst til stasjonen. Stasjonsbygningen har hovedinngang fra jernbaneparkens avslutning, som fase. også har. Her stanser shuttlebanen, og man ser til Mjøsa og Åkersvika fra Stasjonsplassen. Stasjonsbygningen forbinder to nivåer. Fordelingen til perrongene foregår fra øvre nivå - i plan med stasjonsgaten som løfter seg over banen med et hevet bylandskap. Cafeen til venstre er integrert i basen av bylandskapet. Principsnitt for de to stajonsvariationer fase. fri flyt under banen fase. bløte trafikanter ledes over banen på et hevet og kontinuerlig bylandskap Fordeling på de to stasjoner Diagrammet viser ankomstsituasjonen til de stajonsvariasjoner. og.. I forslaget. ankommer man til stajonen via den grønne kile. Her beveger man seg op til perrongene. I forslaget. ankommer man også til stasjonen via den grønne kile. Herfra bevæger man sig oppefra og ned på perrongene Rekreasjon og investering i sunnhet. Mengden av grønne rom i HAMAR HERFRA vil utvide de rike muligheter for utfoldelse i naturskjønne områder, helt tett på Hamar sentrum. Som supplement til naturen inneholder begge forslag et generøst plug n play område, som en del av den mere urbane utfoldelse, og som springbrett for aktiviteter ut i den store naturen. I forslag. er området integert i banelegemet,. anbriger det på arealet over sporene. spesifikt for fase. spesifikt for fase. plug n play spesifikt for fase. plug n play spesifikt for fase.

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 Designmanual for Marviksletta Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 INNHOLD Designmanual for Marviksletta... 3 En bydel i bevegelse... 5 Overordnede føringer... 6 Bydelens ROM... 9 Byrom

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Teknisk Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Høyhus i Kristiansand 1 FORORD HØYHUSUTREDNING I forbindelse med behandling av detalj- og områdeplaner

Detaljer

Sentrumsutvikling Mysen byområde

Sentrumsutvikling Mysen byområde Sentrumsutvikling Mysen byområde Historisk utviklingstrekk og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Innledning Byutvikling Mysen sentrum/ Mysen byområde Mysen sentrumsområde har hatt en omfattende utvikling

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Myke trafikanter i Hønefoss

Myke trafikanter i Hønefoss Region sør Veg- og transportavdelingen Samfunn Dato: 09.08.2013 Myke trafikanter i Hønefoss Fotgjenger- og sykkelobservasjoner Juni 2013 Statens vegvesen Innledning KVU Hønefossområdet Arbeidet og registreringene

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Myke trafikanter i Hønefoss

Myke trafikanter i Hønefoss Myke trafikanter i Hønefoss Fotgjenger- og sykkelobservasjoner DELRAPPORT KVU FOR TRANSPORTSYSTEMET I HØNEFOSSOMRÅDET JUNI 2013 Innledning KVU Hønefossområdet Arbeidet og registreringene i denne rapporten

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

Urbanisme i og rundt Paris. Institutt for landskapsplanlegging, UMB. August 2012

Urbanisme i og rundt Paris. Institutt for landskapsplanlegging, UMB. August 2012 Urbanisme i og rundt Paris Institutt for landskapsplanlegging, UMB. August 2012 Emneansvarlig for kurset: Marius Grønning Turkomiteen bestod av: Benedicte A. K. Ender Martin Rasch Ersdal Mats Martinussen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Byer og tettsteder i Akershus. Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum

Byer og tettsteder i Akershus. Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum Byer og tettsteder i Akershus Utfordringer- Potensialer - Anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med mennesket i sentrum By- og tettstedsprosjektet Akershus fylkeskommune Innhold Konsulent: Gehl Architects

Detaljer

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo R ailconsult Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo org. nr. 985 377 189 Telefon: 22336633 www.railconsult.no Faks: 22336634 post@railconsult.no Sertifi sert ISO 9001, ISO 14001, OHS AS 18001 Forord I

Detaljer

BROKELANDSHEIA - underveis til en by

BROKELANDSHEIA - underveis til en by Rapport fra Plansmie i Gjerstad Kommune 16. til 19.mars 2009 BROKELANDSHEIA - underveis til en by Gjerstad Kommune 4890 Gjerstad Aust Agder Fylkeskommune avd. Sør 4800 Arendal INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

FORORD. s. 4-5 s. 6-7 s. 8-9 s. 10-11 s. 12-13 s. 14-15 s. 16-29 s. 30-69 s. 70-83 s. 84-85 s. 86-95

FORORD. s. 4-5 s. 6-7 s. 8-9 s. 10-11 s. 12-13 s. 14-15 s. 16-29 s. 30-69 s. 70-83 s. 84-85 s. 86-95 FORORD s. 4-5 s. 6-7 s. 8-9 s. 10-11 s. 12-13 s. 14-15 s. 16-29 s. 30-69 s. 70-83 s. 84-85 s. 86-95 Rad give rtea m: DRMA as Tlf: +47 90120197 Kontaktperson: Petter Grimm Forord Kort oppsumering Planverksted

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer