FORSLAG 2.1 HAMAR HERFRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG 2.1 HAMAR HERFRA"

Transkript

1 FORSLAG. HAMAR HERFRA HAMAR HERFRA visjoner for Hamars utvikling med jernbanetrasé H5 Presentasjonsmappen for HAMAR HERFRA starter med å vise et utsnitt av et vevet teppe: Lange fibre vever seg sammen og er tvinnet til en sterk tråd. Loddrette og vannrette tråder fletter seg tett sammen, over og under hverandre. Motiver av lyse og mørke felter vever inn og ut av hverandre i det ferdige bilde. Sammenfletninger på alle skalatrinn. Vevet er et bilde på den gode by. Vi kjenner alle sammen følelsen av å være kommet til en god by. Den er tett. Man går gatelangs. Finner rundt. Møter andre. Der er folk nok til å fylle gater og rom. Eller er det omvendt? Gater og rom er små nok til at folk fyller. Forskjellen er nøkkelen til god byplanlegning, som vi endelig har gjenfunnet etter hundre år med misforstått skala og ikonbyggerier på gigantiske plasser, hvor mennesket føler seg fremmedgjort. Byens rom er det vev som binder byen sammen. Gatene utgjør et nettverk av forbindelser som syr kvarterer sammen og lager forbindelser. Forbi hus og bygninger og parker og vannkant - i gater og byrom ligger byens energi - her beveger vi oss, møtes, handler, kommer på kryss og tvers til alle tenkelige destinasjoner. Nærværende visjonsplan betrakter oppgaven med å innpasse det nye jernbanetrasé i byen som alt annet enn et fjernt fremtidsscanario: Det skjer, og det skjer nå! Der skal konkrete og realistiske planer på bordet. Og for den konkrete byplan er det vevde teppe nyttig som bilde: nettopp som metafor for de forskjellige skalatrinn som skal arbeide sammen for å oppnå en vellykket helhet. Byggefelter definerer gater og rom - de er byens største sammenhengskraft. Men vi skal lenger inn i stoffet for å fremkalle et realistisk og helstøpt bilde av en by hvor Hamarsinger og tilreisende, investorer og virksomheter vil trives. Fra funksjonsrobusthet og typologier helt ned til sokler som danner benk for opphold, og trekledte nisjer. Dette detaljerte nivå skal til, som grunnlag for et kvalifisert samarbeide med Jernbaneverket, og for utarbeidelsen av nye plandokumenter for sentrumsutviklingen. Vi har hatt ett sammenkoblet Hamar som mål. Oppgaven med å integrere jernbane og ny stasjon ved Vikingskipet, har iboende trusler for en vellykket utvikling av Hamar som by. Vi snakker om barriere i form av fysisk atskillelse, og barriere i form av store avstander mellom to knutepunkter: eksisterende bykjerne og det nye stasjonskvarter. Over de neste sider redegjør vi for hvordan vi uskadeliggjør truslene, og arbeider for å tegne en sammenhengende by. Vevning og sammenfletning av tette byrom og gater er midlet for å nedbryte barrierene. Det nye trasé får ikke lov til å diktere utviklingen av byen. Hamars amisjoner har kontrollen. Forslagne består i å knytte by og gater sammen på tvers av sporet, og skape sammenhengskraft nedskalere banelegemet og gjøre det til en uatskillelig del av det nye kvarteret en aktiv arkitektur som også gir tilbake til byen i form av byliv og attraktive leiemål. Et flaggskip for integrert jernbanearkitektur, (som der mangler gode eksemplerpå, på verdensplan.) Resultatet er et kvarter som er alt annet enn man frykter når man ser jernbaneverkets innledende visualiseringer i rapporten vi ser et tett og lavt kvarter, hvor banelegemet og stasjon nesten ikke er til å få øye på. Det nye harmar med den eksisterende sentrumskjernen i front og det nye stasjonskvarter og jernbane ved Vikingskibet. Grønne parkrom, promenader og stier, vever byen sammen på kryss og tvers og skaper et sterkt link som bidrar til opplevelsen av en samlet by. skisse-serie fra i déutvikling Landskapsplan Hamar Åkersvika har som naturreservat og Ramsarområde internasjonal oppmerksomhet. Kritiske røster kunne være bekymret for at det nye gjernbanetrasé nok en gang spiser litt av det verdifulle våtområdet. Forslagets målsetning er å gjøre det helt motsatte. Grøntbalansen generelt, og i Åkersvika spesielt, skal ende ut på pluss-siden - med bravur! Kulturlandskapet Vangsveien Miljøet langs Vangsveien har stor betydning for det nye Hamar - Vangsveien skal ikke bare være en bakinngang, den har en viktig rolle til å binde byen sammen som loop og derved sikre at bystrukturen ikke ender i to poler med en enkelt streng mellem. Tettheten vil med tiden fylde langs og innenfor hele loopet, og Vangsveien står som klar byavgrensning mot de åpnere bebyggelser og kulturlanskapet i baklandet. Vangsveien er i dag preget av store asfalterte flater og lang avstand mellom husene. Der er potensiale for fortetning både i bygningsmasse og grønn masse. I dag ses korte strekk av allébeplantning. Vangsveien skal styrkes som rom for gående og syklende, ved å etablere brede sykkel og gangstier samt å fullføre en prominent allé hele veien fra Midtstranda til sentrum. stasjonbygning som integrert del av bystrukturen stasjonsbygning som forhindring Området over jernbanetunellen gjenetableres som grøntområde i stedet for ny villabebyggelse. Parkforbindelsen blir en verdi for det umiddelbare nærområde, men tjener også som en forbindelse mellom Hamar by, og det omgivenede landbruk som er en viktig del av både Hamar og Hedmarks identitet og forutsetninger. Den riktige branding av parken og de nærliggende bygninger på bysiden, kan gi landbruket en tydelig røst, synlighet og kommersiell oppkobling til de handlende. Jordbruket er i konstant utvikling, og skal være det for å sikre verdiskapelse både for bonden og samfunnet. Les mer om mulige vinkler for et bynært jordbruks-senter under byens grøntbalanse naturreservat og park markering av de nyetablerte grønne områder sammenholdt med eksisterende grønne områder. Åkersvika naturreservat. generelt for begge forslag Forslaget har prioritert høyt å gi mangfoldig tilbake til det skattede naturområde ved Mjøsa. Trasé H5 betyr (enda en) forgripelse på et delikat naturområde men denne gangen skal der gis tilbake til naturen, ganger tre. Minst. Forslaget bevarer en naturlig kant forbi Vikingskipet og Midtstranda. I det sydlige strekk fra banelegemet mot Espern vil en bearbeidning av vannkanten som gjør den inntagelig for ophold og lek gi god verdi til bymiljøet og den sammenhengende som følger kysten helt fra Koigen til Midtstanda, og ut langs Sandvikastrengen. Vikingskipsparken vil ha naturlige stier i et relativt vilt underlag bestående av stedets naturlige flora og fauna. På tur langs disse stier vil man passere forskjellige skulpturelle fugleobservasjonstårn. Strandgadeparken Hamars historiske bypark får en ny og umiddelbar tilknytning til Mjøsa. Langs byparken etableres en urban kant med rike muligheter for opphold og aktiviteter i vannkanten. Stationens flytning giver mulighed for en mere åben front hvor der ikke er tæt bebygget ved overgangen fra Espern til byparken. eksisterende grønne områder nyetablerte grønne områder resultatet er en grøntbalanse i Åkersvika med et stor pluss Langs kanten av byens belagte gulv (flomsikker kote), går en sti som med sikkerhet er tørr, med parkens store natur på den ene side, og jernbanekvarterets solbeskinnede front på den annen. Her vil være godt miljø for serveringssteder. Midt på banelegemet er en vid åpning, hvor parken får krysse under banen og gi stor klarhet i forbindelsen fra Stasjonskvarteret til begge sider. forløp på stasjonsområdet er spesifikt for fase. Tjuvholmen Tjuvholmen ligger vakkert og naturlig som mål for Hamarsingers utflukt og tur langs vannet. Tjuvholmen styrkes som et frodig og landskapelig sted. Der gjenetableres vannforbindelse for å bedre gjennemstrømning og vannkvalitet. Båthavnen utbygges og en gjestehavn etableres tett på den gamle stasjonen. Herfra kan man anstige byen i, sentralt i forhold til alle funksjoner i det nye Hamar. offentlighet og hovedgater byrom og handel, kvartershus og fellesfunksjoner, offentlige bygninger, rekreasjon Sandvikastrengen Den nedlagte jernbaneforbindelse, har stort potensiale som en attraktivt, og helt spesiell promenade. Som en direkte avstikker fra og kystpromenaden kan man, på rulleski, løpesko eller i rullestol, tilbakelegge 50 meter hjulvennlig underlag med vannkontakt til begge sider. Sandvikastrengen reserveres fullt og helt til bløte trafikanter og blir en av sterke grønne landskapstrekk som kobler Hamar opp til nabokommunene, og naboene til Hamar. kvartershus fellesfunksjoner destinasjoner, offentlige programmer sammenhengende gater, handel og treffsteder sammenhengende parkrom, grønne oppkoblinger catwalk, sammenbindende promenade gjennom banebygning rekreative ruter med oppkobling til regionen rekreative ruter, er og løpeloop med stop forbi plug n play - herfra langs med Hamars fineste parkstrøk og grønne gater. løperute/ plassering av plug n play område er unikt for hver fase supersykkesti øvrige effektive sykkeruter link til nabokommuner via grønne ruter løperuter langs promenader og stier løperute med stop forbi sports plug and play styrkede forbindelser, bro eller undergang sports plug and play bilisme og kollektivtrafikk stasjonskvarteret er foruten bussens loop inn til stasjonen utformet som shared space. Flere større parkeringshus sørger for gode parkeringsforhold med kort avstand for hvert område. spesifikk for forslag. (i stasjonsområdet) ny shuttlebane på gamle spor stasjon > tog, bussterminal, sykkelhotspot, hurtigbåt, taxi busslinje shared space parkeringshus i tilknytning til hovedveier for bil hovedveier for bil Her ses det nye stasjonskvarter for forslag.. Togene kjører på jernbanebro, med god frihøyde under konstruksjonen gjennom byen. Hele veien fra Strandgateparken og Stortoget løper et sammenhengende parkrom. Ved den gamle stasjonsbygning går Strandgateparken over til, som er etablert på de nedlagte jernbanespor. Området omkring Vikingskipet løftes til et rekreativt område i tråd med ønsket om å styrke Åkersvika Naturreservat, og etterlate grøntbalansen i stor pluss. Ridabu Hjellum Flomskikring Flomsikring via byens gulv. Det belagte gulv i de nye Sandvika kvarterer er lagt i flomsikker Bekkelaget kote, og alt nybygg har gulvnivå Stange høyere enn denne. Videre forutsetter planen at bygninger som i dag ligger i flomutsatt område med tiden blir erstattet av nybygg som sikres med flomsikker gulvkote. Motsat holdes Vikingskipsparken og avgrensningen mot Åkersvika så naturlig som mulig. Kulturlandskapet Det angitt under diagrammene om det er spesifikt for fasen på følgende måte: spesifikt for fase. spesifikt for fase. Oppkobling til regionen De gode forbindelser internt i Hamar, og ud mod nabokommunene skapes ved grønne rom. Missing links repareres, og nye forbindelser; promenader og stier, vever byen sammen på kryss og tvers - tråden der veves med er grønn og farget av god gåkvalitet og rekreasjonsverdi. Hamar Stormyra Martodden Hamar Vest normal sommervannstand normal vintertid 00 års flom

2 midtstranda vangsveien gangbro fuglekikkertårn stortorget vikingskipsparken museum parkeringshus vikingskipet strandgateparken skibladner bussterminal taxiholdeplass sjøstier ny stasjon jernbaneparken sykkel hotspot institusjoner plug n play espern remiseparken hurtigbåt tjuvholmen sandvikastrengen HAMAR STORBY forslag. Ut i landskapet I forbindelse med banens utbygging blir der ekspropriert hus over tunellmunningen. Dette areal omskapes til parkområde som en rekreativ forbindelse som peker ut i kulturlandskapet - til landbruket. I bebyggelsen på bysiden av parken kan plasseres funksjoner som har tilknytning til Hedmarks rike landbrug og nye potensialer for utvikling av landbruket. Vangsveien fortetning Midtstranda Til enhver storby hører en egen type bygninger man samlet sett kan kalle særlig plasskrevende funksjoner Det kan være lager, produksjon, konferansesenter, messehall. Steder med mange gjester, hvor bilen skal kunne komme helt til døren. Fortetningen på Vangsveien har plass til disse funksjoner, i skjønn harmoni med nye boligbygg, frodig allébeplantning og utvidede gangforbindelser. Midstranda er i dag preget av industribygninger og byens grovere funksjoner. Bygningene er markert som utsatte på flomkart oversiktene, og i et fremtids scenario med et fullt utbygget Hamar med intensjoner om å knytte nabokommunene tett til seg - vil Midtstranda omdannes til et grønt velbeliggende boligkvartér. Åkersvikas grøntbalanse styrkes ytterligere, og avstanden til Ridabu blir bokstavlig talt a walk in the park. Punkthus og naboskap på Midtstranda Strandgateparken Forslaget for parken skal revideres så funksjoner og tetthet matcher de nye forusetninger, hvis H5/6 velges. Potensialet er at, fra Tjuvholmen til Koigen, har frit utsyn til Mjøsa. Trafikken minimeres etter eksisterende planer. Kvartershusene som drysser liv i langs med Espern, kan fortsette som paviljongbyggerier i Strandgateparken. Hugin og Munin kjører pendulfart med endestasjon hvor parken møter Stortorget. Her kunne vannet trekkes nærmere Stortorget, så hovedplass, og kai for Skibladner alt sammen er tett på hverandre. Vikingskipets omgivelser Som ledd i å forøke de grønne arealer omkring Åkersvika vil området omkring Vikingskipet gjennomgå en omfattende transformasjon, fra asfalt og parkeringsplasser til grønn park og viltvoksende elvedelta, med områdets naturlige flora. Stier snor seg gjennom parken, forbi nye fugleobservasjonstårn. Parkeringskapasiteten overtas av de mange nye parkeringshus i nybygg. Områder i parken reserveres til parkeringsegnet underlag til spissbelastninger for de største arrangementer i Vikingskipet. Det nye Hamars kvartérer Det nye stasjonskvartér Karakter, potensialer og bruk for hver kvartér. Byen er mangfoldig. Det er dens kvalitet. Der finnes noe for enhver person og ethvert humør. Oversikten viser det nye Hamars kvarterer fullt utbygget. Med denne tette by vil alle Hamarsinger kunne finne og gjenkjenne sitt Hamar. Mangfoldet er en storbykvalitet. s kulminasjon generelle beskriveler av hvert kvarters karakteristika gjelder for begge forslag er det frodige parklandskap som strekker seg fra Strandgateparken til den nye stasjonen. Parken spiller videre på sin råhet som tidligere jernbaneterreng. Sporene ligger fremdeles blottet på marken, mellom betongbelegninger, høyt gress og ville vekster. Med referanse til formspråket og karakteren på Highline i New York, blir parken et helt særeget sted. Parkens rom er enormt. For stort! Det nedskaleres med en egen typologi. Bygningene i parken har alle begrønnede fasader, og er fellesfunksjoner for det store antall boliger, skoler, institusjoner og arbeidsplasser som de nye bydelene tilfører. Aktive stueetager og utvidelse av tilbudene man som Hamarsing har adgang til. Les mer om fellesfunksjonene som bærekraftig tiltak under byens detaljprogram på side. Til tross for sin nedslitte tilstand og lave grunnkote bevares det gamle remise-anlegg som karaktergiver og historiebærer for et ganske særlig sted i. Området flomsikres ved at n heves til flomsikker kote og innrammer de nærmeste bygninger. Alt nybyggeri har gulvkote i flomsikret nivå. Remisen blir strippet ned til sitt røde murverk, og parken fortsetter uavbrutt innenfor murene til et parkrom i le, med åpen himmel. I deler av Remisen bygges et orangeri, en vinterhage med andre arter, som drives og pleies av de eldre borgere på pleiehjemmet, som er nærmeste nabo. Omkring dette stykket av parken tenkes flere av de offentlige programmer samlet: plejehjem, barnehage, midlertidige boliger for utsatte borgere. Parken blir et felles samlingspunkt, og en glede for barn og eldre. Espern er det utviklingsområde i Hamar som har vært planlagt i lengst tid. I forhold til en strategisk etappe-takt vil Espern med valg av trasé H5/6 ikke være et naturlig startpunkt. Området har en ekstrem bebyggelsesgrad, en berikende ytterlighet i forhold til variasjonen i kvarterene. Likefullt har forutsetningene for planen totalt endret seg, og det kunne medføre til forsiktige justeringer av volumene for å binde området enda bedre sammen med baklandet. Highline i New York ved den gamle remise med orangeri Kvartérshus og paviljonger i Husene i er drysset ut i det enorme parkrom for å skape nærvær og intensitet. Ideen er å oppføre en række bygninger av høy arkitektonisk kvalitet, som resultat av borgerinndragelsesprosess - hvor borgerne deltar i programmeringen av hver paviljong - og funksjonene i dere egne felleshus. Parkering i konstruksjon Når vi flytter parkering fra store asfalterte plasser til parkeringshus - frigjør vi samtidig areal i gatenivå til viktige grønne områder og fortetning av byggefelter. Men, de nye parkeringshus behøver ikke være en død spiller i byog gatelivet. De kan utføres med grønne fasader som dogme, med aktive leiemål mot gaten, kanskje til og med studieboliger på solsiden og en klatrevegg? Hugin på vej mot Skibladnerkaien Det eksisterende villakvarter vest for det kommende stasjonsområde er vanskelig å transformere av politiske, juridiske og økonomiske årsaker. Villaene er i private hender. Vi forestiller oss ikke at man kan ekpropriere en liten bydel! Men, med ny stasjon vil kvarteret ligge som plommen i egget, og oppleve store verdistigninger. Det faktum alene vil skape en transformasjon av området, og kommunens rolle blir da å skape et tettere villakvarter med flere beboere og derigjennom oppnå full livfullhet og eksklusivitet. Mens veien gjennom kvarteret i dag er relativt fattig på opplevelser i det offentlige rom, kan kvarteret in spe transformeres til en grønn og intens tett-lav bebyggelse med barn på gaten og naboer i snakk ved kafeer på hjørnetomtene. Et fint nettverk av veier og stier leder fra stasjonskvarteret opp gjennom villakvarteret til Vangsveiens nye utformning, og er med til å binde det nye Hamar sammen til EN samlet by. Espern Tjuvholmen Tjuvholmens plass i bybildet endres ved en flytning av stasjonen til alternativ H5/6. Den ligger ikke lenger som forgrening direkte fra et trafikk-knutepunkt - oppkoblingen til byen er landskapelig og grønn. Vannforbindelsen ved overkjørselen gjenetableres for å forbedre vannkvaliteten ved Standgateparkens nye sjøkant. Punkthus i tre til seks etager står vakkert i landskapet her, og utgjør noen av Hamars mest attraktive boliger. Plasseringen av et høyhus ville fremdeles være kledelig her, men det skal undersøkes nøye i forhold til program, bruker og avstand til trafikal oppkobling. Shuttlebanen Hvert 6. minutt avgår en av shuttlevognene på de ledige spor gjennom. Er det Hugin eller Munin som kommer først? Barna elsker å gjette. Turistene hopper forventningsfullt inn med retning mot Skibladnerkaien. De eldre setter seg takknemlig på de forrerste seter. Det nye stasjonskvarter er et tett, og relativt lavt kvartér. Husene varierer fra tre til seks etager. Enkelte bygninger tett på stasjonen og i områdets rygg har - etager. Områdets formål er å skape en bystruktur som kan gi en stasjon med øvrige knutepunktsfunksjoner som er fullt integrert i bymiljøet - og samtidig utnytter livet omkring stasjonen til å skape liv i gater og rom året rundt. Husene består av kvadratiske grunnflater av hhv. x meter og x meter. Footprintet er i tidligere prosjekter nøye gjennomprøvd i forhold til leilighetsplaner, oppganger, kontorer - og selvsagt fleksibilitet til å kunne romme ulike funksjoner. Les mere om grunnplanene under byens detaljprogram på side. Eksisterende villakvartér begrønnet parkeringshus i København Kantsoner Det skal i den videre prosess tas aktivt stilling til kantsoner, interaksjon mellom ute og inne, transparens, aktiviteter, innganger, detaljering, skilt, belysning, beplantning, og konkrete funktioner. Beslutningerne skal reflektere den aktuelle kontekst stueetagene skal spille ut motd.v.s. karakteren og bylivet til det gjeldende byrom, gaterom og landskapsrom. eksempel på begrønnet facade kantzone i storby

3 Banebygningen. Hundre Huskers Park Parken som strekker seg nordøst for stasjonen utnytter overdekningen av Rørosbanen som oppheng for verdens største huskepark med opptil 5 meters line. Museumsbygninger Nytt museum i Hamar - to utstillingsbygninger forbundet med en park. Med god forbindelse til vikingskipet samles to destinasjonsmagneter med stor virkning. Parkeringshus Med aller største stasjonsnærhet inneholder banebygningen et parkeringshus med plass til ca. 00 biler fordelt på to plan. En gul teglbelegning utgjør en catwalk som forbinder alle publikumsfunksjoner i banebygningen med klar orientering. Fluktveistrappene fra perrongenes ender, dobbelutnyttes som direkte adgang fra perrong til parkering for faste pendlere. Vikingskipet er et sterkt vartegn for Hamar, og det skal ha lov til å stå i forgrunnen, øverst i hierarkiet, også i fremtiden. Illustrasjonen viser bytypologien som danner rolig bakteppe for Hamars viktige ikon, uten å stjele glansen fra hovedrollen. Byen som vev har store kvaliteter i seg selv. Gater og plasser danner helheter omkring byliv, ikke prangende enkeltbygninger som slåss om oppmerksomheten. Butikker flankerer gate og stasjonsfunksjoner Butikker og leiemål i banens kanter gir godt bymiljø både til tilstøtende gater og internt i venteområder, bussterminal og stasjonsbygning. Bussterminal Bussterminalen grenser opp til stasjonbygningen så man kan enkelt kan finne perrongene og bussruten videre. Disponeringen tilgodeser trafikksikkerhet ved at bussene sirkulerer enveis fra Disenstrandveien, mens fotgjengere og ventende nyter arealet, butikker og kikk til parken mot øst. Full åpenhet mellom funksjonene Åpenhet og kikk på tvers av banen gjør den innbydende og lys. Forgjengere kan orientere seg lett og logisk. Stasjonsbygning Sentralt på perrongene finnes stasjonsbygningen som er hovedoppgang til perrongene, med rulle, heis, kiosk, billettsalg, bagasjeoppbevaring og venteområder. Parken smyger seg gjennom banelegemet er den sterke forbindelse til bykjernen gjennom grønt og aktivt parkområde. Shuttlevognene Hugin og Munin avgår fra parken ved statsjonsbygningen hvert min. Baisikeli - sykkeleldorado for pendlere og lokale Sykkelparkering, sykkelutleie, sykkelverksted, sykkelbutikk, sykkelslangeautomat - direkte koblet opp på. På vei til kamerat-basketball i plug n play parken. En gut passerer gaten vest for banebygningen, på vei ned til banene hvor de skal møtes med venner. Banebygningen henvender seg åpent til gaten med butikker, kontorer og innganger til bussterminal, parkeringshus, stasjon og kiosk. Banen er på denne måten ikke et onde i bymilijøet, men en aktiv bygning som gir tilbage til byen. utsikt - maks. utnyttelse av herlighetsverdi og grunnpriser mikroklima, vind og solorientering Åpen sportspark Plug and Play! Robust sportsområde åbent for alle. Baner, lek, bord og benker, avlåselige skap og omkledningskabiner - alt i uskadelig betong. Foreninger og skoleklasser tilbys avlåselige boder til baller og utstyr. Løperuten krysser. Store ovenlys over baner fra perrongene over. S.A.T.S eller Svett og blid? Stort leiemål til mosjonssenter. Omkranser lysgård med et markant overlys mellom sporene. Hurtigbåt til Gjøvik Båtkai og billettautomat, forbundet med tog, bus, bil og taxi gjennom strøket av gule belegningssten. catwalken gjennom banebygningen. Alle ruter ut fra Hamar er samlet. les mer om hver av funksjonene under byens detaljprogram s. parkbeplantning - første skanse ytterste vindhastighet tredje rekke sjøutsikt redusert vind gjennom bebyggelsen andre rekke sjøutsikt solorienterte takflater, solceller første rekke til vannet porøs bebyggelse med variasjon i typologier - værdien av å ha flere kvarterer hamar blir en storby, og enhver storby skal bestå av en rik vifte av kvarterer som kan noe forskjellig. Både fordi Hamarsingene har forskjellige preferanser i forhold til hvordan de vil bo: kontakt til natur, urbanitet eller hage, aktivt eller rolig. Men, den rike vifte av typologier gir også en tilsvarende rik palett for fremtidige ovenlys til funksjonerne under banen via sittemøbler og utsparinger i perrongene integreret museumsbygning i nordligste del av banebygning eksisterende/ planlagt stasjonskvarter banebygning fortetning jernbaneparken fortetning vangsveien fortetning private initiativer park punkthusbebyggelse fortetning bykjerne etappeplan for utvikling av Hamar etappeplanen har som formål å bebygge området i velfungerende helheter, og sørge for en sterk forbindelse mellom Stasjonskvarteret og bykjernen så tidlig som mulig i forløpet. Landskapsetappene ligger tidlig utfra en logikk om at det er her byen som helhet merker den største positive endring. De fire landskapsetapper utgjør til sammen : den altavgjørende sammenheng mellom Stasjonen og Strandgateparken som hovedåre inn til bykjernen, samt gjenetableringen av et landskap over tunellmunningen: den landskapelige forbindelse mot kulturlandskapet : gjenetableringen av natur og grønne omgivelser i Vikingsskipsparken - positiv grøntbalanse til Åkersvika som give-back fra den nye infrastrukturelle invasjon, samt ny beplantning langs Vangsveien som fullender allé : etablering av Sandvikastrengen som rekreativ drømmesti for sportsutøvere og promenerende. : parkforbindelsen gjennom Midstranda som på samme måte forbinder til Ridabu. Mens vi venter på toget. Perrongene i. ligger høyt, med flott utsikt over mot vest og Mjøsa og Vikingskipet mot øst. Selv som forbipasserende togpassasjer må det være fristende å undersøke byen utenfor togvinduet nærmere. etappeplan er spesifikk for fase. 6 5 Under jernbanen finder man aktiviteter for alle aldersgrupper. Her ses basketbaner i banebygningens sydlige ende, som er veldig populære blandt byens børn og unge. bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg 5.etappe bygg 6.etappe bygg.etappe/fri - markedsstyrt bygg.etappe/fri - markedsstyrt fri av etapper - privat landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe Ankomst til stasjonen. Parken fortsetter inn under brokonstruksjonen. Inngang til stasjonsbygningen ligger midt i den store porten. Shuttlebanen som forbinder stasjonen med Stortorget og Skibladnerkaien har endestopp ved stasjonen. Banen synes til tross for dens enorme størrelse, som en vennlig og integrert del av kvarteret, både skalamessig og i sin arkitektur. Byens materialer Bydelenes bruk av materialer er underlagt ganske få dogmer som knytter seg til å skape helheter i de enkelte kvarterer. I stasjonskvarteret er dogmet knyttet til idéen om en integrert banebygning. De nedeste etager utføres i materialer med tyngde (betong, tegl, natursten), mens de øverste etager motsatt utføres i lette og lyse materialer med reflekterende virkning. The Catwalk. Catwalken er en tydliggjøring av ferdselsåren ned gjennom banebygningen - som kobler alle de trafikale funksjonene som er knyttet til stasjonen. Bussterminal, taxiholdeplass, sykkel-hotspot, shuttlebane til bykjernen og hurtigbåt. Arealene er bundet sammen av en markering i belegningen, for eksempel gule tegl, og gjør det lett og tydelig for alle å finne frem. Hundre Huskers Park Ved Hamar kunstmuseum og nordøstover kan Rørosbanens selvstendige sving mod Midtstranda gjøres til noe særlig ved å etablere en park av husker opphengt under banebroen - hundre husker! Barna vil elske å dra til Hundre huskers park på søndagsutflukt med hele familien. Et sted som tiltrekker oppmerksomhet, begeistring og positiv omtale om Hamars brand i forhold til å integrere banen på beste vis. Tunge baser med lette taghaver og vinterhaver på toppen. spesifikt for fase. Ungt par gynger i Hundre Huskers Park. Det nye museum I den nordligste del af banebygningen foreslår vi et museum/ en utstillingsbygning som på spektakulært vis demonstrerer hvordan man kan bygge tett og integreret på banen, uten å gå på kompromis med daglys eller akustikforhold. P-kjeller i prosjekte Thomas B. Thrigesgate. (entasis) spesifikt for fase. Dia Beacon museum i New York

4 FORSLAG. Banebygningen. Det hevede bygulv. Parkeringshus Med aller største stasjonsnærhet inneholder etagene under det hevede bygulv et parkeringshus med plass til ca. 90 biler fordelt på to plan. En gul teglbelegning utgjør en catwalk som forbinder alle publikumsfunksjoner i banebygningen og sørger for klar orientering. Fluktveistrappene fra perrongenes ender, dobbelutnyttes som direkte adgang fra perrong til parkering for faste pendlere. portmotiv Åpen sportspark (på det hevede nivå i forslag.) Plug and Play! Robust sportsområde åbent for alle. Baner, lek, bord og benker, avlåselige skap og omkledningskabiner - alt i uskadelig betong. Foreninger og skoleklasser tilbys avlåselige boder til baller og utstyr. Løperuten krysser. Store ovenlys hvor man kan se ned på perrongene. en etage i basen + m Baisikeli - sykkeleldorado for pendlere og lokale (på det hevede nivå i forslag.) Sykkelparkering, sykkelutleie, sykkelverksted, sykkelbutikk, sykkelslangeautomat - direkte koblet opp på. +9 m Butikker flankerer gate og stasjonsfunksjoner Butikker og leiemål i det hevede bygulvs kanter gir godt bymiljø både til tilstøtende gater, byrom og park. +6 m plug n play Bussterminal Bussterminalen grenser opp til stasjonbygningen så man enkelt kan finne perrongene og bussruten videre. Disponeringen tilgodeser trafikksikkerhet ved at bussene sirkulerer enveis fra Disenstrandveien, mens fotgjengere og ventende har direkte adgang fra den vestligste perrong (som også er hovedstrøket mellom stasjonsfunksjonene og hurtigbåt linjen). Museumsbygninger Nytt museum i Hamar - utstillingsbygning forbundet med parken. Med god forbindelse til vikingskipet samles to destinasjonsmagneter med stor virkning. to etager i basen tre etager i basen sykkelhotspot +9 m tre etager i basen +6 m + m Stasjonsbygning Sentralt på perrongene finnes stasjonsbygningen som er hovedoppgang til perrongene, med rulle, heis, kiosk, billettsalg, bagasjeoppbevaring og venteområder. stasjonsplass 0m shuttle Stasjonsplass og shuttlebane Hovedinngangen til stasjonen finnes på stasjonsplassen i bakkenivå. Her stanser shuttlebanen fra bykjernen. Plassen er dimensjonert til større arrangementer og har flott utsikt til Vikingskipet og Mjøsa. utkikstårn 0m en etg. i basen portmotiv to etg. i basen Hurtigbåt til Gjøvik Båtkai og billettautomat, forbundet med tog, bus, bil og taxi gjennom strøket av gule belegningssten. catwalken gjennom banebygningen. Alle ruter ut fra Hamar er samlet. catwalk til hurtigbåt Skisseprosessen for fase. viser de flow, og hvordan sikres universell utformning - uten at utfordringer og muligheter som oppstår ved den byforbindelsene gjøres avhengig av heiser? lave plassering av banen: Hvordan oppleves Hvordan minimeres de dårlige kvadratmeter ut mot oppstigningen over banen som minst mulig togene? besvær, så man får en god oppkobling på tvers Hvordan utnyttes eventuelt areal under et hevet bygulv? av barrieren? Hvordan sikrer man en grønn bydel med plass til trær? Hvordan krysser supersykkelruten i et godt Hvor plasseres bussterminal, parkeringshus o.l? ovenlys til perrongene og banen via sittemøbler og utsparinger på det hevede bygulv. skisse-serie fra i déutvikling af forslag. offentlighet og hovedgater byrom og handel, kvartershus og fellesfunksjoner, offentlige bygninger, rekreation forløp på stasjonsområdet er spesifikt for fase. s pers sup r yykk ykke elstit e blid opp pstig gnin ng b d oppstign bli ning kvartershus fellesfunksjoner destinasjoner, offentlige programmer sammenhengende gater, handel og treffsteder minimumsmodel: tre gangbroer brattere enn universell utformning, avhengig av heis, totalt avbrutt flow, staccato byforbindelse sammenhengende parkrom, grønne oppkoblinger de valgte modeller - the best of both worlds oppstigning på hevet bygulv i nordlige del av kvartéret. Sykkelsti og vennlig oppstigningsrampe ligger delvis inne i en bygate som i skissen over, men rettes ut og gis utsikt over Mjøsa som ved byterrassen i skitsen nummer. catwalk, sammenbindende promenade gjennom banebygning rekreative ruter med oppkobling til regionen rekreative ruter, supercykelstier og løpeloop med stop forbi plug n play området herfra langs med Hamars fineste parkstrøk og grønne gater. løperute/ plassering av plug n play område er unikt for hver fase supersykkesti øvrige effektive sykkeruter link til nabokommuner via grønne ruter løperuter langs promenader og stier løperute med stop forbi sports plug and play styrkede forbindelser, bro eller undergang sports plug and play bilisme og kollektivtrafikk stasjonskvarteret er foruten bussens loop inn til stasjonen utformet som shared space. Flere større parkeringshuse sørger for gode parkeringsforhold med kort avstand for hvert område. parkeringsstrategi er spesifikk for forslag. (i stasjonsområdet) ny shuttlebane på gamle spor stasjon > tog, bussterminal, sykkelhotspot, hurtigbåt, taxi busslinje shared space parkeringshus i tilknytning til hovedveier for bil hovedveier for bil Her ses det nye stasjonskvarter for for forslag.. Togene kjører i laveste flomsikrede kote. Byen hever seg opp over banen i den nordlige del av stasjonskvarteret. Her sykler og går man over en lett oppstigning - landskapet må gjerne kunne merkes, det er en del av byromsfoløpets spektakulære egenskap. Det nordlige kvartérs kanter inneholder lukrative leiemål på solsiden av by- og parkrommet. Arealet under det hevede bygulv utnyttes til et stasjonsnært parkeringshus med stor kapasitet. Museum versjon. I forslagets versjon ligger et nyt kunstmuseum godt plassert på det fremtredende sydøstlige hjørne av banebygningen. Tett på stasjonen og med stor synlighet - en gunstig plassering som publikumsmagnet. Da banen ligger i nivå med parken, ender stien blindt på neset syd for museet - her bør plasseres noe av betydning, så man på stien blir ledet ut til en opplevelse, et utkikstårn - eller opplagt en av museets største skulpturer. Nye bilbroer Når banen sænkes til bakkenivå, skal den kryssende trafikk heves opp over. Det gir i forslaget to større brokonstruksjoner hvor biltraffikk skal krysse sporene. For å gjøre broene til en av de gode ringvirkninger av den nye jernbanen, skal de løftes til å være noe særlig. Med samme hell og sterke brandingverdi som Statens Veivesen har hatt med Turistveisprosjektet kan man slippe unge norske arkitekter til. To store nasjonale konkurranser med nye spirer i arkitektfaget. Broene i seg selv kan bli et besøksmål i byen. spesifikt for fase. spesifikt for fase. Utgi arkitektbeskrivelse som avis. Hamar har gjennom oppdraget investert stort i byen, og materialet er allerede samlet i et pedagogsik grafisk og forklarende format. Oppgaven fremover består blandt annet i år engasjere Hamarsinger i en levende debatt om hvordan byen skal utvikle seg. Gode betraktninger skal innarbeides. Idéer til funksjoner og programmer som byens borgere ønsker seg. Punkter der er uenighet om skal belyses og forklares nøye i den offentlige debatt. Herved oppnås eierskap og oppbakning, i siste ende loyalitet og kjærlighet til egen by.

5 midtstranda vangsveien gangbro fuglekikkertårn vikingskipsparken stortorget sjøstier strandgateparken vikingskipet skibladner plug n play sykkel hotspot museum jernbaneparken stasjonsplass med shuttlestop espern hurtigbåt remiseparken tjuvholmen sandvikastrengen HAMAR STORBY forslag. Principsnitt for stajonen forslag. bløte trafikanter ledes over banen på et hevet og kontinuerlig bylandskap prinsippsnitt plug n play område med udsparinger til ovenlys ned til banen. fordeling på stasjonen forslag. Plug n play, over perrongene. Området over sporene kan ikke bebygges med samme tyngde som byen omkring, og blir til den nye plassering for et aktivt plug n play område. Som betrakter fra benker er der uendlig å kikke på. Sport og aktiviteter på banene, løpere som passerer på sin rute og låser inn eiendele i skap, skoleklasser som leker på oppmerkede baner og ventende togpassasjerer på perrongene under. etappeplan for utvikling av Hamar Etappeplanen har som formål å bebygge området i velfungerende helheter, og sørge for en sterk forbindelse mellom Stasjonskvarteret og bykjernen så tidlig som mulig i forløpet. Landskapsetappene ligger tidlig utfra en logikk om at det er her byen som helhet merker den største positive endring. De fire landskapsetapper utgjør til sammen: : den altavgjørende sammenheng mellom Stasjonen og Strandgateparken som hovedåre inn til bykjernen, samt gjenetableringen av et landskap over tunellmunningen: den landskapelige forbindelse mot kulturlandskapet. : gjenetableringen av natur og grønne omgivelser i Vikingsskipsparken - positiv grøntbalanse til Åkersvika som give-back fra den nye infrastrukturelle invasjon, samt ny beplantning langs Vangsveien som fullender allé. : etablering av Sandvikastrengen som rekreativ drømmesti for sportsutøvere og promenerende. : parkforbindelsen gjennom Midstranda som på samme måte forbinder til Ridabu. etappeplan er spesifikk for fase. 6 5 bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg 5.etappe bygg 6.etappe bygg.etappe/fri - markedsstyrt bygg.etappe/fri - markedsstyrt fri av etapper - privat landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe Ankomst til stasjonen. Stasjonsbygningen har hovedinngang fra jernbaneparkens avslutning, som fase. også har. Her stanser shuttlebanen, og man ser til Mjøsa og Åkersvika fra Stasjonsplassen. Stasjonsbygningen forbinder to nivåer. Fordelingen til perrongene foregår fra øvre nivå - i plan med stasjonsgaten som løfter seg over banen med et hevet bylandskap. Cafeen til venstre er integrert i basen av bylandskapet. Principsnitt for de to stajonsvariationer fase. fri flyt under banen fase. bløte trafikanter ledes over banen på et hevet og kontinuerlig bylandskap Fordeling på de to stasjoner Diagrammet viser ankomstsituasjonen til de stajonsvariasjoner. og.. I forslaget. ankommer man til stajonen via den grønne kile. Her beveger man seg op til perrongene. I forslaget. ankommer man også til stasjonen via den grønne kile. Herfra bevæger man sig oppefra og ned på perrongene Rekreasjon og investering i sunnhet. Mengden av grønne rom i HAMAR HERFRA vil utvide de rike muligheter for utfoldelse i naturskjønne områder, helt tett på Hamar sentrum. Som supplement til naturen inneholder begge forslag et generøst plug n play område, som en del av den mere urbane utfoldelse, og som springbrett for aktiviteter ut i den store naturen. I forslag. er området integert i banelegemet,. anbriger det på arealet over sporene. spesifikt for fase. spesifikt for fase. plug n play spesifikt for fase. plug n play spesifikt for fase.

vev hamar 1874 hamar 2024

vev hamar 1874 hamar 2024 HAMAR HERFRA 1 2 FASE 2.1 side 4-43 Da oppdraget er utvidet til et to-faset oppdrag underveis i arbeidsperioden, er mappen oppdelt i to avsnitt: fase 2.1 og fase 2.2. Prosjektets grunnleggende idéer er

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

HAMAR SJØFRONT HAMAR SJØFRONT

HAMAR SJØFRONT HAMAR SJØFRONT HAMAR SJØFRONT HAMAR SJØFRONT 1 OG HAMAR RYKKER FRA... 2 VISJON 5 minutter til hele hamar. 45 minutter til hele verden. og hundre måter å møte mjøsa på MJØSBYEN JERNBANEBYEN FEMMINUTTERSBYEN 3 HOVEDGREP

Detaljer

prosesshefte 2 stasjonskonsepter neste stasjon: larvik

prosesshefte 2 stasjonskonsepter neste stasjon: larvik prosesshefte 2 stasjonskonsepter neste stasjon: larvik 1 neste stasjon: Larvik Konsept 1: Hevet trasé og stasjon I Norconsults traséutredning nevnes det at en hevet bane gjennom Indre Havn kan være fordelaktig

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Åpent arbeidsverksted 27. mai 2014, Hamar rådhus.

Åpent arbeidsverksted 27. mai 2014, Hamar rådhus. Åpent arbeidsverksted 27. mai 2014, Hamar rådhus. Svar på oppgaven Hva lurer jeg på? og innspill til Planprogram for kommunedelplanarbeid for dobbeltspor Sørli-Brumunddal. Alle spørsmål/innspill er avskrevet

Detaljer

TREBØLGEN. Sykkelhoteller TREBØLGEN. Designkonsept

TREBØLGEN. Sykkelhoteller TREBØLGEN. Designkonsept Sykkelhoteller Designkonsept En enkel bølgende vegg av tre lameller gir beskyttelse mot vær, hærverk og tyveri. Tre som materiale er innbydende og varmt. Den bølgende veggens åpenhet gir en visuell kontakt

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN BYPLANSTRATEGIEN Byplanstrategien i Gystadmarka er langsiktig og sikter seg inn på mulighet for flere funksjoner og fortetting av boligmassen for å lettere kunne takle forandringer over tid og skape et

Detaljer

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM Historisk har siloen vert, og er den dag i dag, ett vertikalt landemerke i det som skal bli Kanalbyen. Den har stort potensiale til å bli ett symbolsk fyrtårn i området, viss den bare kan beholde sin særegenhet

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert 28.10.15. Situasjon Tomten består i dag i hovedsak av et flatt plenareal og gruset område, på tidligere utfyllingsområdet,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal Øst Midt Vest Alternativ stasjonslokalisering Stoppunkt på befaring 1 Koigen (ca 127 moh på toppen) Vest med kulvert:

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Kleppestø Park Arena

Kleppestø Park Arena Innbygger Initiativ av: Vidar Grønnevik Davidsen Referanse: Plansmie for Kleppestø sentrumsutvikling Plan 213, Kleppestø Sentrum Dato: 02.11.2015 Illustrasjonsphoto med tillatelse fra Zwarts & Jansma Architects,

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Innspill, anbefalinger og konklusjoner fra andre utredninger og rapporter

Innspill, anbefalinger og konklusjoner fra andre utredninger og rapporter Innspill, anbefalinger og konklusjoner fra andre utredninger og rapporter Trafikkanalyse Jessheim Rapport COWI, 2012 Lenke til PDF Følgende anbefalinger er relevante for planområdet: Vegsystem Det foreslås

Detaljer

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET, I HJERTET AV TROMSØ MANGE TILREISENDES FØRSTE MØTE MED BYEN Prostneset har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

Steinveien Planforespørsel Juli 2014

Steinveien Planforespørsel Juli 2014 Steinveien 12-14 Planforespørsel Juli 2014 Index 3 Kontekst 4 Konsept 5 Situasjonsplan 6 Snitt Fasader - oppriss 7 Fasader Snitt 8-9 Leilighetsfordeling Skisser ParkeringS Skisser 2 Kontekst Kontekst Eiendommene

Detaljer

Furuset_ Fra drabantby til by

Furuset_ Fra drabantby til by Hockeyarena Sti Alnaelva Park Ny boliger Furuset Torg Biblioteket Alle Sivilisasjonenes hus Lokk Naturrom I drabantbyen er de ulike funksjonene løst sammenføyd. Dette forslaget fletter sammen bydelens

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

MOBILITET OG BEVEGELSE

MOBILITET OG BEVEGELSE MOBILITET OG BEVEGELSE DAGENS REGIONALE KOLLEKTIVtilbud Oslo 21 min Oslo S. Asker Aker Brygge 9 min 44 min 46 min 31 min 30 min Blakstad 36 min Heggedal stasjon 25 min 7 min Slemmestad 700 meter MORGENDAGENS

Detaljer

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga:

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga: Reguleringsplan for Jernbanebrygga Notat Til: Styringsgruppa for Jernbanebrygga Fra: Ulf Tellefsen Dato: 07.03.07 Sak: Forslag til retningslinjer for videre arbeid 1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommunedelplanen

Detaljer

RJUKAN RING BYENS SCENE

RJUKAN RING BYENS SCENE SLÅ PÅ RINGEN LYS VANN BEPLANTNING BETONG RJUKAN RING BYENS SCENE Rjukan har i alle dager høstet av naturens ressurser. Allerede da man begynte å utnytte Rjukanfossens dramatiske krefter ble byens særlige

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 Kommunal skole i et distrikt med stor andel flerspråklige. Helle Nebelong designet skolegården på bakgrunn av barnas ønsker. Fra den gamle skolegården som kun var en flate

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

Nyskap Johan Martin Haug Ingrid Stenvik Larsen

Nyskap Johan Martin Haug Ingrid Stenvik Larsen Nyskap Johan Martin Haug Ingrid Stenvik Larsen Nyhavna Sted Nyskap ligger på Nyhavna i Trondheim som et er gammelt tomten og området, men likevel har nyskap en fantastisk utsikt og beliggenhet. Nyhavna

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Fredrik Monsensgate 21/23 161 boenheter. studentboliger. campus 1.4000. strandparken. småbåthavn. naf. parkering parkering.

Fredrik Monsensgate 21/23 161 boenheter. studentboliger. campus 1.4000. strandparken. småbåthavn. naf. parkering parkering. Even Reinsfelt Krogh LAA 341-2013 Fredrik Monsensgate 21/23 161 boenheter 1,5 km 8-metersplanet Området ligger helt ned mot Mjøsa adskilt fra Hamar sentrum av jernbanen. Dette er et av de mest sentrale

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

POTENSIAL OG MULIGHETER

POTENSIAL OG MULIGHETER UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER SAMLING 3 28. NOVEMBER 2013 OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 3, 28. NOVEMBER 2013 POTENSIAL OG MULIGHETER Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

KONSEPT 7-ETT SAMLENDE BYGULV

KONSEPT 7-ETT SAMLENDE BYGULV KONSEPT 7-ETT SAMLENDE BYGULV VRIMMEL Sykehuset P-hus i skogen kk Sy k ti-s els i ve ole Midtbyen vil endre karakter fra villa strøk til urbant nabolag, hvor visjonen VRIMMEL er å skape et opplevelsesrikt

Detaljer

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU /HELHETSPLAN 26.02.2015 WWW.RAMBOLL.NO INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Innledning - Visjon - Mål og rammer for arbeidet 2 REGISTRERING

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED KONSEPT Vi har arbeidet med 4 markeder som sammen danner en ny plass i Bergen - markedsplassen. De 4 markedene er; det opprinnelige fisketorget bestående av utendørs

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

KONTEKST. Problemstillinger: I aksen Rådhusplassen - ny bydel - betydningen av byrommene på hver side

KONTEKST. Problemstillinger: I aksen Rådhusplassen - ny bydel - betydningen av byrommene på hver side KONTEKST Problemstillinger: I aksen Rådhusplassen - ny bydel - betydningen av byrommene på hver side Funksjonalitet for kollektivknutepunktet - adkomst på tvers av sporene og ned på perrongene Rettferdig

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

Tilleggsutredninger til KDP for nytt dobbeltspor - Hamar kommune

Tilleggsutredninger til KDP for nytt dobbeltspor - Hamar kommune Vedlegg til svar på brev fra KMD datert 16.05.17 om tilleggsutredninger Hamar. Innhold: 0. Innledning 1. Forutsetninger om drift av hovedverksted og driftsbase på Hamar 2. Midlertidig omlegging og nytt

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

v e r d a l h ø y d e s t u d i e

v e r d a l h ø y d e s t u d i e v e r d a l h ø y d e s t u d i e S N Ø H E T T A 2 7. 0 4. 2 0 1 2 Som del av arbeidet med en helhetlig sentrumsplan, har Verdal Kommune invitert Snøhetta til å gjennomføre en høydestudien. Studien er

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Stedsanalyse for Norsk Bergverksmuseum

Stedsanalyse for Norsk Bergverksmuseum Stedsanalyse for Norsk Bergverksmuseum Innholdsfortegnelse Kort historikk 3 Situasjon i dag 4 Gatestruktur 5 Funksjoner 5 Tilgjengelig infrastruktur 5 Flom 5 Fjernvirkning 6 Topografi 8 Snitt 8 Kongsberg

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser 300 m 21.03.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY Runar Henanger, Norconsult AS Sykkelbynettverket Oslo 21.10 2016 PLAN URBAN AS By- og tettstedsutvikling Bærekraftig mobilitet Ny tid Nye løsninger Visjonær

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

TEGNINGSVEDLEGG Plan ID Detaljregulering for Kanalbyen

TEGNINGSVEDLEGG Plan ID Detaljregulering for Kanalbyen TEGNINGSVEDLEGG Plan ID 1400 - Detaljregulering for Kanalbyen Dato: 11.12.2014 Vedlegg 15 BAKGRUNN 2 Detaljregulering for Kanalbyen Plan ID 1400 Dato 11.12.14 Siloen Silokaia Planens avgrensning KART Planområdets

Detaljer

Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone...

Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone... Se mer på jernbaneitunnel.com Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone... (Anbefalt trasé, Konseptvalgutredning for InterCity-strekningene på Østlandet og Kommuneplan Hamar 2011-2022

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS.

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. Godkjent: Sist revidert: Asplan Viak 05.11.14. Sandnes kommune 17.11.2014 1 FORMÅL Benyttede formål i planen: FORMÅL

Detaljer

SKI FRA TETTSTED TIL BY

SKI FRA TETTSTED TIL BY SKI FRA TETTSTED TIL BY Runar Henanger, Plan Urban for Statens vegvesen Region øst 24.03.2014 BAKGRUNN 1. SKI TETTSTED SKAL BLI BY 2. HVA FORVENTER VI FREMOVER? 3. HVORDAN REISER VI I DAG? 4. HVA MÅ TIL

Detaljer

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY MATCHARENA & INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 95 96 D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 97 MULIGHETSSTUDIE Matcharenaen

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud HOSPITALSLØKKAN 22 Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud Situasjonskart I skrivende stund er dette ikke et komplett arbeid. Det vil bli redigert og utdypet innen sensurering. Dette prosjektet tilbyr

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

Hvor skal toget gå?? Hvilken trasé er best for IC -og for Hamar?

Hvor skal toget gå?? Hvilken trasé er best for IC -og for Hamar? Hvor skal toget gå?? Hvilken trasé er best for IC -og for Hamar? Befaring i Hamar 02.03.2017 Ny stasjonsplassering Kort om Hamar Innlandets største by og administrasjons-sentrum God innbyggervekst (1,6%),

Detaljer

FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse.

FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse. STASJONSUTVIKLING skal bidra til å gjøre det stadig mer attraktivt å reise med tog. FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse. Side

Detaljer

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Små tær i sanden, iskald hvitvin på bryggekanten og et friskt

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås kommune hadde i tidsrommet 14.-16. juni 2012 stand i Ås sentrum, i forbindelse med de årlige Mart n dagene. Målet ved oppføringen av standen var

Detaljer

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g Hamar seilforening Hamar båtforening FORSLAG TIL UTVIDELSE AV SMÅBÅTHAVN PÅ TJUVHOLMEN, HAMAR B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g I

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

DET MARITIME HUS SITUASJONSPLAN 1:1000 DET MARITIME HUS

DET MARITIME HUS SITUASJONSPLAN 1:1000 DET MARITIME HUS 7 m HOVEDIDÉ Prosjektet legger seg som et markant arkitekturverk som vekker oppsikt og gir området et etterlengtet ansiktsløft, samtidig med at den arkitektoniske helhet og ro skaper et dempet uttrykk

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

STASJONSPARKEN TVERRFORBINDELSE - JESSHEIM STASJONSOMRÅDE

STASJONSPARKEN TVERRFORBINDELSE - JESSHEIM STASJONSOMRÅDE STASJONSPARKEN TVERRFORBINDELSE - JESSHEIM STASJONSOMRÅDE Introduksjon Infrastruktur og gode forbindelser har gjennom historien preget stasjonsbyen Jessheim. Utviklingen har skjedd rundt jernbanen og Jessheim

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

arkitekt kunstner arkitekt arkitekt byplanlegger

arkitekt kunstner arkitekt arkitekt byplanlegger Midtveiseminar arkitekt kunstner arkitekt arkitekt byplanlegger Jorbrukskommune Sandane Breim Byrkjelo Nordfjord Fjordkommune Innviksfjorden Breimsvatnet Den Urbane Fjordlandsbyen AMBISJON #1 Vi vil

Detaljer