Lærende nettverk i Oppland Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009"

Transkript

1 Lærende nettverk i Oppland Avsluttende nettverksrapport mars Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland (LÆRNO) Kompetanseinstitusjon: Høgskolen i Lillehammer v/senter for livslang læring Nåværende nettverksleder: Egil Weider Hartberg, tlf , 1.2. Nettverkshistorikk Navn Tidsperiode Institusjon Nettverksledere LÆRNO Høgskolen i Lillehammer, v/ avdeling SeLL LÆRNOTO Høgskolen i Lillehammer, v/ avdeling SeLL LÆRNOTRE Høgskolen i Lillehammer, v/ avdeling SeLL Prosjektleder Pia Vangen og Anne Mette Bjørgen Prosjektleder Atle Røijen og Pia Vangen Prosjektleder Egil Hartberg Side 1 av 19

2 1.3. Deltakende skoler og skoleeiere. Skole Kommune LÆRNO LÆRNOTO LÆRNOTRE b/u Vang barne- og Vang X X ungdomsskole b Vestsida skole Søndre Land X X b/u Torpa skole Nordre Land u Sødorp skole Nord Fron X u Snertingdal skole Gjøvik X X b Sanne skole Gran X X X b Reinli skole Sør-Aurdal X X b Odnes skole Søndre Land X X u Nord-Aurdal skole Nord-Aurdal X X b Jaren skole Gran X b Høre skule Vang X X b Hammartun skole Lillehammer X X X u Dovre skole Dovre X b Fåvang skole Ringebu X X b/u Etnedal skole Etnedal X X u Biri skole Gjøvik X b Nordberg skole Skjåk X b Kjønås skole Ringebu X b Søre Ål skole Lillehammer X u Ringebu skole Ringebu X u Lesja skole Lesja X b Stange skole Østre Toten X b Saksheim skole Lillehammer X b Slidre skule Vestre Slidre X b = barneskole u = ungdomsskole LÆRNOTO startet med 17 skoler, men tre av skolene slo seg sammen til Snertingdal skole underveis. To skoler har vært med frivillig, dvs. uten å få midler, og to andre skoler var med over fra LÆRNO til LÆRNOTO. Det siste har vært svært viktig for kontinuiteten og utviklingen av nettverket. Det førte til at LÆRNOTO fant sin form mye raskere. Tre skoler valgte å ikke delta i LÆRNOTRE pga. deltakelse i andre prosjekter og manglende kapasitet. Side 2 av 19

3 1.4. Ressurstilgang i prosjektet Deltakerskolene har fått et tilskudd på kr ,- per skoleår. Nettverksleder har fått tildelt om lag kr ,- per skoleår, med noe variasjon fra år til år. Nettverket i Lillehammer har lagt vekt på mye aktivitet i disse 5 årene, både for nettverket selv og gjennom å arrangere åpne fagdager /workshops hvor alle skolene i fylket kunne melde seg på. Vi føler selv at vi gjennom aktivitetene har fått til mye deling av prosjektmidlene med skoler utenfor nettverket, og vi mener at vi således har svart godt på prosjektbeskrivelsen. De økonomiske rammene har derfor vært knappe for prosjektledelsen gjennom hele prosjektperioden. Med bedre økonomiske rammer hadde prosjektet blitt innrettet bredere, og muliggjort ytterligere spredning og forankring i kommunene. Med tanke på å videreføre prosjektet hadde nok en større ressurs til nettverksledelsen gitt bedre uttelling her. Det virker som om størrelsesordenen på midlene til skolene har vært akkurat passe. Skolene har deltatt på samlinger med overnattinger, fagdager og nasjonale konferanser, og en studietur til England for disse midlene. Kommunene har stilt med ytterligere midler ved behov men ikke alltid uten sverdslag. Noen av skolene melder om økte bevilgninger til f.eks utstyr pga at kommunen ser at de har fått ting til å skje pga sin deltakelse i prosjektet. Prosjektet har fått tilleggsbevilgninger av Fylkesmannen hvert år, og en tildeling av nettverksmidler og forskningsmidler fra høgskolen til blant annet å skrive en evalueringsrapport etter første prosjektperiode. Tilleggsmidlene har muliggjort en sterkere orientering ut mot resten av skolene i fylket i de første periodene. Flere har derfor fått anledning til å ta del i de faglige ressursene/fagmiljøene prosjektet har hentet inn. Vi har her eksempelvis hatt 100 til 250 deltakere fra hele fylket på ulike fagdager/workshops. 2. Rollefordeling og relasjoner mellom aktørene 2.1. Nettverksledere og LU-institusjon. Høgskolen i Lillehammer har ikke lærerutdanning, men tilbyr bachelor og masterprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk. Senter for livslang læring (SeLL) er høgskolens oppdrags-, etter- og videreutdanningsenhet innenfor alle fagområder, og er derfor med på å utvikle kompetansetiltak innenfor en rekke sektorer. SeLL har prosjektledere med pedagogisk fordypning og bakgrunn fra skolesektoren, og har ledet en lang rekke utdanningstiltak for skolesektoren i form av studier, kurs og nettverksarbeid. De erfaringer og den kompetanse nettverksleder har fått gjennom lærende nettverk, har kommet større deler av institusjonen til gode gjennom erfaringsspredning på SeLL og gjennom SeLLs samarbeid med ulike fagmiljøer, og med pedagogikkmiljøet spesielt. Nettverkslederne har hatt bratte læringskurver i forhold til å benytte nettverksarbeid som modell for utvikling, og det er fortsatt et stort potensiale i å ta med seg disse erfaringene i arbeidet med kompetanseutviklingstiltak. Side 3 av 19

4 2.2. Skoler, skoleledere og lærere, deltakere i nettverket Det har vært stor variasjon i hvordan hver enkelt skole har benyttet lærende nettverk med tanke på spredning i egen organisasjon og skoleutvikling. Det er utvilsomt en nøkkelfaktor for utvikling at skolen stiller med flere enn én deltaker og at ledelsen er aktivt representert. De første årene ble det gjennomført skoleprosjekter, der det ble lagt til rette for utvikling på skolenivå ved at deltakerne fikk med seg resten av skolen. Noen av skoleprosjektene viste seg vanskelig å gjennomføre, og det gjaldt i stor grad skoler der prosjektet ikke ble støttet og fulgt opp av skoleleder. Siden kompetanseutviklingen i denne nettverksformen ikke ble lagt opp som et studium, har høgskolen hatt et begrenset mandat til å stille krav. På grunn av lærernes hektiske arbeidshverdag, har det vært en del utfordringer i forhold til å få deltakerne til å prioritere oppdragene de hadde mellom samlingene. Den siste tiden har deltakerne i større grad samarbeidet om prosjekter på tvers av skoler, men det har vært et eget opplegg på samlingene for skolelederne, som har fokusert på hvordan nettverket og deltakernes kompetanseheving kan bidra til utvikling på den enkelte skole Noen skoleledere legger opp til at utvalgte enkeltlærere skal ta seg av IKT-bruken på skolen, mens andre er opptatt av felles utvikling og at alle lærere skal heve sin kompetanse. Gjennom lærende nettverk i Oppland har vi møtt begge modellene. Imponerende IKT-ferdigheter hos enkeltlærere forteller som regel lite om i hvilken grad skolen lykkes med pedagogisk bruk av IKT overfor en samlet elevgruppe Skoleeiere HIL har god erfaring med å ansvarliggjøre skoleeiere i ulike sammenhenger. Vi vektla derfor å kreve at skoleeiere deltok ved oppstarten både av LÆRNO og LÆRNOTO, noe de også har gjort og de har stilt seg positive til prosjektet. Siden det praktiske arbeidet i nettverket ikke har vært innrettet mot dem som målgruppe, har de derfor ikke prioritert å delta på samlingene gjennom prosjektperioden. De har i stedet bedt om å få informasjon om prosjektets modellutvikling for nettverksarbeid og skoleutvikling. Vi har informert om nettverkets utvikling og erfaringer, eks. på Fylkesmannens skoleledersamlinger. En del av de deltakende skolene har hatt tett kontakt med sine skoleeiere og flere har uttrykt at deltakelsen i nettverket har vært svært viktig for IKT-utviklingen på egen skole. I ettertid ser vi at dersom denne målgruppen skulle delta mer aktivt, måtte vi ha lagt et praktisk løp under marsjen for disse også. Det ville ha økt et allerede komplekst anlagt prosjekt, og økonomien tillot heller ikke det. Skoleeier har derfor vært mer perifer i prosjektsammenheng, og kanskje mer støttende overfor skolene der hvor skoleeier har vektlagt det digitale utviklingsarbeidet i egen kommune. Denne aktøren har derfor hatt en svakere tilknytning til prosjektet enn ønsket. Side 4 av 19

5 2.4. Fylkesmann Fylkesmannen har hele tiden vært tett knyttet til nettverket og har samarbeidet med prosjektledelsen fra og med første prosjektperiode. Fylkesmannen har vært en viktig samarbeidspartner og har deltatt svært aktivt i søkeprosessene til prosjektet, driften av nettverket - både i planleggingen og gjennomføringen av samlingene og til erfaringsspredning Nasjonal koordinator Nåværende nettverksleder i Oppland har kun erfaring med arbeid på det nasjonale nivået fra det siste året. ITU har hatt nasjonalt koordinatoransvar i denne perioden. Det kunne være interessant å drøfte utviklingen fra starten, men dette ville i tilfelle basere seg på informasjon om tidligere nasjonal nettverksledelse via de andre regionale nettverkslederne. Det siste året har det nasjonale prosjektet vært preget av at satsningen skal ende opp med solid dokumentasjon, og det har i liten grad fungert som en støtte for nettverkslederne i sitt regionale virke. De nasjonale samlingene og dokumentasjonskravene har allikevel gitt rom for refleksjon rundt det man selv holder på med Høgskole praksisfelt I evalueringsrapporten fra LÆRNO vurderte vi prosjektet ut i fra 3 dimensjoner samarbeidet/relasjonen mellom høgskole og praksisfelt var ett av disse. Vi var opptatt av denne formen for praksisnært samarbeid som modell for kompetanseutvikling for begge parter, og velger derfor å ta med noen refleksjoner rundt denne rollefordelingen/relasjonen. De fleste deltakerne mente at uansett en famlende oppstart i LÆRNO med ulik kultur og ulikt ståsted, så var samarbeidet med høgskolen verdifullt. Tilbakemeldingene tydet på at de aller fleste opplevde samarbeidet mellom et høgskolemiljø og eget praksisfelt som nyttig og fruktbart. Mange pekte på at det er viktig at praksisfelt og høgskolen får en tettere kobling til hverandre og dermed innblikk i virkefeltene til hverandre. Dette kan skape læringsarenaer som kan ha en iboende mulighet for innovasjon for begge parter. Noen pekte på at dette er viktig for HiL som ikke har en lærerutdanning. Uttalelsene over kan tyde på at prosjektet lyktes med å peke på noen sentrale områder for refleksjon knytta til skoleutvikling og pedagogisk bruk av IKT. Noen trekker fram enkeltforedrag eller enkeltsamlinger som har satt dem på sporet av noe, som har fått dem til å reflektere over praksis ved egen skole. Det ser ut til at aktivitetene i LÆRNO har satt i gang parallelle refleksjoner omkring skoleutvikling. Følgende uttalelse i sluttrapporten fra Biri ungdomsskole var representativ for hva vi oppfatter at flere opplever i dette møtet mellom ulike perspektiver og kulturer: Side 5 av 19

6 Å delta i lærende nettverk har for oss vært en arena for teoretisk påfyll og refleksjon. Gjennom nettverket har vi som grunnskoletilsatte fått tilgang til høgskolens kompetanse og høgskolens nettverk i mye større grad enn vi til vanlig gjør. Vi har møtt høgskoleansatte som er opptatt av og interessert i praksisfeltet. Vi har møtt høgskoleansatte som stiller oss gode spørsmål og gir oss innspill som kan bidra til å utvikle praksisen ved egen skole. Kanskje kunne de høgskoleansatte vært enda tydeligere i sine krav og sine forventninger. Vi i grunnskolen trenger å bli utfordret på manglende systematikk, manglende tradisjon for refleksjon og selvkritikk. Vi er ikke i tvil om at løsningen på mange av grunnskolens problemer og dilemmaer er å finne i forskningsmiljøets teorier, perspektiver og analyser. Utfordringen er å finne arenaer der disse to verdenene kan samarbeide. Lærende nettverk er en slik arena når relasjonene i nettverket er etablert og tryggheten på hverandre har oppstått! (sluttrapport fra Biri ungdomsskole). En viktig premiss og suksessfaktor - for samarbeidet i denne delen av prosjektfasen, var å innlemme rektorene i en utvidet faggruppe. Deres tilstedeværelse, deltakelse og innflytelse i prosjektet som helhet, og på samlinger, var med på å legitimere og forankre LÆRNO inn i skolenes hverdagsvirkelighet. Det var mot disse to vi i den interne prosjektgruppa ved HiL fikk prøvd ut og realitetstestet refleksjoner og idèer. Det var i stor grad faggruppa som var bufferen i møtet mellom to livsverdener, eller kulturer Skolesektoren i Oppland Vi har arrangert en rekke åpne fagdager og workshops i forbindelse med nettverksarbeidet som har vært åpne for alle lærere i regionen. Deltakerantallet har ligget på mellom 100 og 250 deltakere. Til disse aktivitetene har vi hentet inn ekstern kompetanse og brukt høgskolens egne fagmiljøer, og på den måten har både nettverkets deltakere og skolesektoren fått dekket et behov. Vi avslutter med en erfaringsdelingskonferanse i april. Da er det deltakerne selv som skal stå for innholdet. Mye av arbeidet det siste året har hatt konferansen som mål, og dette har generert et tydelig fokus i arbeidet og har lagt et visst press på deltakerne i forhold til å forske på egen praksis mellom samlingene. Konferansen arrangeres i samarbeid med nettverket i Hedmark. 3. lllustrasjon av nettverket og relasjonene Gjennomføringsmodellen for lærende nettverk i Oppland ble videreutviklet og endret sammen med deltakerne underveis i prosjektperioden. Det første nettverket startet med kun dagssamlinger. Behovet for å skille fagdager og samarbeidstid i nettverket vokste etter hvert fram. Likeså ønsket om mer tid til å bygge relasjoner. Behov for å kunne dele faglig kompetanseheving/drive spredning med andre skoler i fylket ble også viktigere og alle disse faktorene medførte at vi gikk over til å ha 2 dagers samlinger og egne fagdager, Side 6 av 19

7 noen ganger kombinerte vi disse med en dag av hver. Etter hvert utviklet organisasjonsmodellen slik som skissert nedenfor. Skolenes egne prosjekter har vært en gjennomgående rød tråd. Det samme har årlige fagtemaer, systematisk evaluering og skriftlig refleksjonsarbeid. Prosjektet har prøvd ut ulike nettløsninger for administrasjon, erfaringsdeling, relasjonsbygging og refleksjon. Kontakten med og mellom nettverksskolene i mellomperiodene har foregått via Fronter-sider (kombinasjon av Fronter og hjemmeside) i LÆRNO og via fellesblogg (larnoto.typepad.com) og skoleblogger i LÆRNOTO. Alle skolene hadde sin egen blogg (se lenker på larnoto.typepad.com). I LÆRNOTRE har prosjektet basert seg på en wikiløsning (http://larnotre.wikispaces.com) og relasjonene: Vi ønsket å etablere et nettverk basert på at høgskole skole var likeverdige parter med ulik ekspertise. Som nettverksleder var vi opptatt av å utvikle prosjektet sammen med deltakerne, aktørprinsippet sto derfor sentralt. Prosjektbeskrivelsen var også klar på dette punktet; høgskolen skulle være mer mentor og tilrettelegger. Vi visste at prosjektmidlene til skolene var begrenset og at en viktig suksesskriterie for engasjement og deltakelse var at skolene fikk løst egendefinerte prosjekter knyttet til pedagogisk bruk av IKT gjennom prosjektperioden. Da deltakerne møtte på høgskolen følte vi de forventet denne organisasjonsmodellen Side 7 av 19

8 Vi hadde sett for oss disse Første nettverks periode ble mer slik, De neste utviklet seg mer som modell to og tre med tette og mer relasjonelle Koblinger. 4. Målsettinger i nettverket knyttet til LNs hoved- og delmål 4.1. Hoved- og delmål i nettverket: Beskriv eventuelle faser og målsetninger på ulike nivåer. Lærende nettverk i Oppland operasjonaliserte prosjektbeskrivelsen etter hvert slik se nedenfor. Denne har vi beholdt gjennom alle fasene selv om organisasjonsmodell og innretning har endret seg i disse årene. Oppgaver gitt i prosjektbeskrivelsen fra Utdanningsdirektoratet Etablere lærende nettverk som hensiktsmessig lærings- og utviklingsarena i Oppland Aktiviteter og tiltak vi besluttet å gjennomføre for å løse oppgavene Lage prosjektbeskrivelse for nettverkets arbeid i prosjektperioden Etablere fysiske og virtuelle møteplasser for nettverket Side 8 av 19

9 Gi faglig utvikling innen feltet pedagogisk bruk av IKT Sikre deling og spredning av nettverkets arbeid og erfaringer i regionen Gjennomføre IKT-støttet utviklingsarbeid ved den enkelte skole Bidra til og styrke utviklingsarbeid ved den enkelte skole innen temaene IKT- i læring og undervisning skolen som lærende organisasjon Barn og unges digitale Gjennomføre jevnlige samlinger og fagdager gjennom hele prosjektperioden Utvikle felles kognitive modeller i nettverket (for temaene lærende organisasjoner og pedagogisk bruk av IKT) Legge til rette for systematisk kunnskapsdannelse på møteplassene i Nettverket Forankre prosjektet i ledernivåene (skoleeier og skoleleder) Samarbeide med Fylkesmannen Evt. danne undernettverk etter interesseområde Gjennomføre prosessorientert evaluering ved blant annet bruk av refleksjonsnotater og spørreundersøkelser på nettet Tilby fagdager med faglige tema knyttet til IKT i skolen Deling av digitale drops på samlinger (presentasjon fra deltakere og rep. for høgskolen) Erfaringsdeling på samlinger Gjennomføre skolebesøk Kompetansedeling via nettet Tilby åpne fagdager i regionen Etablere hjemmeside for prosjektet Samarbeide med Fylkesmannen om prosjektet Innfor mere om nettverkets arbeid regionalt Invitere skoleeiere med i nettverkets arbeid Ansvarliggjøre skolene i forhold til at de oppsummere eget arbeid i prosjektet skriftlig slik at disse erfaringene kan gjøres tilgjengelig Gjennomføre et systematisk og prosessorientert evalueringsarbeid som oppsummeres i en rapport ved tiltaksperiodens slutt Gjennomføre avsluttende konferanse i og for Oppland Fylke Invitere til samarbeid/faglige møteplasser med nettverket i nabofylket Stille krav om at hver skole skal lage egen prosjektbeskrivelse for et IKT-støttet prosjekt som de skal gjennomføre i prosjektperioden Tilby veiledning på utforming av prosjektbeskrivelsene og prosjektene Velge følgende som sentralt oppmerksomhetsområde for LÆRNO hvor vi skal drive med systematisk kunnskapsdannelse (i form av faste forelesninger og drøftinger på alle samlinger): o Skolen som lærende organisasjon - organisering av nettverk. En ny arena for læring? Side 9 av 19

10 Bidra til og styrke utviklingsarbeid ved den enkelte skole innen temaene IKT- i læring og undervisning skolen som lærende organisasjon Barn og unges digitale oppvekstmiljø Få innsikt i å drive, lede og delta i nettverk, noe som vil styrke høgskolens oppgaver i forhold til grunnopplæringen Hva er oppnådd, hva er ikke oppnådd Velge følgende som sentralt oppmerksomhetsområde for LÆRNO hvor vi skal drive med systematisk kunnskapsdannelse (i form av faste forelesninger og drøftinger på alle samlinger): o Skolen som lærende organisasjon - organisering av nettverk. En ny arena for læring? o Kunnskapsbasert erfaringsdeling innenfor pedagogisk bruk av IKT Drøfting av deltakernes erfaringer med dette vil foregå på samlingene og i refleksjonsskrivene Gjennomføre et prosessorientert evalueringsarbeid Trekke nettverkstankegangen og egne erfaringer fra LÆRNO inn i prosjekter som høgskolen utvikler for og sammen med skolesektoren Delta på nasjonale samlinger for nettverkslederne Besvares Øke sin i kapittel kompetanse 9 i bruk av IKT i undervisning/læringsaktiviteter, vurderingsformer m.v. 5. Nettverksarbeidet Nettverket skal i fellesskap utforske hvordan IKT kan fungere som arena for erfaringsdeling, evaluering, utprøving og læring 5.1. Nettverket i Oppland har hatt følgende felles prioriteringer: Pedagogisk bruk av IKT i fagene Digitale mapper / Vurderingsformer Bruk av digitale læringsplattformer Bruk av web 2.0 verktøy Sammensatte tekster Helhetlig skoleutvikling og IKT skolen som lærende organisasjon Digitale drops Bruk av blogg som refleksjonsarena Refleksjon over egen praksis ved skriving og felles refleksjon over hverandres tekster Hvordan bruk av ikt kan styrke utvikling av grunnleggende ferdigheter I tillegg har noen flere fokusområder blitt behandlet i skoleprosjekter og i undernettverk Skolene Forankring i planer og skolens ledelse De skolevise prosjektene har for de aller fleste skolene ført til en forankring av IKTsatsningen i skolens planverk. Vi har krevd fysisk deltakelse av skoleledere, noe som har ført til solid forankring der på de aller fleste skoler. Ledelsen ved noen skoler har allikevel klart å være lite involvert, og i noen tilfeller må vi nok innrømme at prosjektet ikke er forankret i skolens ledelse. Side 10 av 19

11 Forankring hos skoleeier Med noen unntak har prosjektet hatt en svak forankring hos skoleeier. Se Spredning i og mellom skoler Spredningen internt på skolene har sterk sammenheng med skolens ledelse og skolens endringskultur. Mange skoler har gjort et imponerende arbeid med å utnytte erfaringene til et felles løft, mens det ved andre skoler først og fremst har hatt betydning for de lærerne som har deltatt på samlinger. Det har vært stor spredningseffekt mellom skolene i nettverket. Deltakerne har blitt godt kjent, og har også hatt kontakt utenom de formelle møtepunktene for å utveksle erfaring. Vi har lagt stor vekt på erfaringsdeling underveis, og det har vært undernettverk på tvers av skoler som har jobbet med helt konkrete utprøvingsoppgaver sammen, blant annet innenfor bruk av LMS og utvikling av grunnleggende ferdigheter. Samlingene i de to siste periodene har for det meste ligget i nærheten av en av skolene, med den aktuelle skolen som medarrangør. Dette har resultert i mange skolebesøk, med vekt på hvordan skolen løser arbeidet med IKT. Disse besøkene har ført til spredning av flere ideer enn de vi har tatt for oss i fellesskap, og har blant annet ført til ombygging av datarom og klasserom flere steder. Allikevel er det et spørsmål om skolene i noen grad vil klare å fortsette å samarbeide som et nettverk uten en nettverksleder som legger til rette for gode prosesser. Erfaringene fra mellomperiodene forteller oss at ideer og utvikling fort drukner i en hektisk hverdag. 6. Utvikling over tid 6.1. Samlinger: antall samlinger, aktører som har deltatt Vi startet med heldagssamlinger, men gikk raskt over til todagerssamlinger da avstandene er store og vi så det som svært avgjørende å bygge relasjoner gjennom sosiale opplevelser (se 6.2). Malen har ligget på fire todagerssamlinger i året. Til samlingene har skolene sendt mellom én og seks lærere, som regel de samme lærerne hver gang. Det siste året har vi hatt krav om minst to deltakere fra hver skole, og at skoleledelsen skulle være representert ved utvalgte samlinger. Det har vært en utvikling fra et tettpakket program med mange eksterne fagpersoner, til mer egenaktivitet. Det siste året har vi ikke hatt et eneste eksternt besøk, men en studietur til London under BeTT gav mange eksterne innspill. Tiden har altså blitt mer og mer brukt til erfaringsdeling og refleksjon, både i mindre undernettverk og i plenum. Digitale drops har vært faste innslag på samlingene Prosess med samlingene Framdriftsplan og modell for innhold og form på samlingene Side 11 av 19

12 Vi forsøkte å tufte Lærende nettverk i et sosiokulturelt perspektiv på læring og på empowerment-prinsippet. Vi bygde et stillas bestående av modell og metoder der deltakerne og høgskolen skapte prosjektet og innholdet sammen. Vi valgte å organisere arbeidet rundt utstrakt bruk av prosessorienterte metoder; felles og gruppevise diskusjoner, kombinert med framlegg og refleksjon. Gjennom både samtaler og gruppediskusjoner rundt hovedtema (se under) på samlingene, og ikke minst gjennom refleksjonsnotater, opplevde vi å trekke deltakerne gjennom en prosess. Både vi som prosessledere og lærerne fikk anledning til å tenke gjennom hva vi konkret hadde gjort og burde gjøre videre i prosjektet, på ulike nivå: HiL skolesamarbeid, aktiviteter i LÆRNO og ikke minst skoleprosjektene. På denne måten ble egne erfaringer jamført og speilet i møtet med andres erfaringer. Hver og en fikk anledning til selv å finne fram til bedre løsninger for sitt arbeid. Gjennom denne tilnærmingen til evaluering og prosessarbeid prøvde vi å legge grunnlag for at alle fikk et eierforhold til LÆRNO og skoleprosjektene, slik at dette virkelig kunne føre til læring og utvikling. Den prosessorienterte tilnærmingen har vært supplert med tradisjonelle mål- og resultatstyringsverktøy (framdriftsplan, se under), samt ulike former for mer systematisk prosessevaluering. Eksempel på framdriftsplan: 2 og 3 prosjektperiode LÆRNOTO og LÆRNOTRE Grunnmodellen ble opprettholdt gjennom alle prosjektperiodene, men endret seg selvsagt underveis på bakgrunn av de løpende evalueringen av arbeidet. Refleksjonsnotater ble i Side 12 av 19

13 andre periode byttet ut med blogging, og i 3 periode ble arbeidsrom på Wiki etablert i stedet. I tredje periode ble undernettverk dannet som samarbeidet om å utvikle og evaluere undervisningsopplegg etter aksjonslæringsprinsippet. I tredje perioden dannet skolelederne også et eget undernettverk Starten Nettverksprosjekter som dette beveger seg på så mange systemnivåer. De er i sin natur komplekse utviklingsprosjekter med mange aktører, roller og nivåer. I starten av prosjektet var det mange løse tråder å nøste i. Det var ikke enkelt å oversette prosjektet til deltakerne utifra (hva vi mente var) uklare mål, formål og intensjoner fra prosjektdokumenter og i møtene med nasjonal prosjektleder, Utdanningsdirektoratet (heretter U-dir). Det var en utfordring å klare å synliggjøre den komplekse strukturen i prosjektet og dermed få forankret en forståelse av hvilken rolle og hvilket ansvar som hvilte på den enkelte skole og lærer. Fra prosjektstart var det f.eks. uklart hvor stor aktivitet vi kunne forvente av de deltakende skolene, noe vi etter hvert oppdaget flere nettverk på nasjonalt nivå også slet med. Målet på første samling var å starte brobyggingen ved å appellere til prinsipper om likeverd og invitere til dialog og medbestemmelse. Det var med stort engasjement vi arrangerte første samling ved høgskolen i november 2004, med levende lys, hjemmebakte kaker, stående buffèt og med visning av Chaplins film Modern Times symbolsk surrende på bakveggen. Skoledeltakerne uttrykte begeistring over å være de utvalgte, men det skulle vise seg at ikke alle var like begeistret over den medskaperrollen de etterhvert ble tvunget til å ta. Vi inviterte deltakerne til å fremme egne behov og forventninger, og vi oppmuntret til felles jamming og ansvar for turtaking i prosessen, i tråd med det sosiokulturelle perspektivet på læring. Vi mente vi var tydelige på at vi i fellesskap skulle skape prosjektet sammen både innholdsmessig og i tilrettelegging av arbeidsform (selvsagt innenfor prosjektets rammer). At det ikke var HIL som skulle dra prosjektet framover - her gjaldt det for alle å være fokusert og jobbe systematisk over tid. Vi merket, kanskje som forventet, at deltakerne inntok en mer tradisjonell og avventende rolle og forventet at ledelsen skulle styre det hele. Det som kom til uttrykk i refleksjonsnotater og spørreskjema etterpå, var at mange kom til HiL for å få påfyll. Mange forventet å få formidlet tung teori og oppskrifter på hvordan man kan drive utviklingsarbeid. En del opplevde nok også første samling som noe famlende og søkende noe den også på sett og vis var da vi ikke presenterte en ferdig prosjektpakke. Mange deltakere oppga at de møtte en prosjektledelse som ikke helt så ut til å vite hvor prosjektet skulle bære videre både i forhold til mål og organisering. En av deltakerne uttrykte det slik (og vi mener det illustrerte hvordan oppstarten av prosjektet ble opplevd av mange): Det skulle vise seg at forståelse av arbeidsmåten som lå i å være et lærende nettverk var vanskelig å fatte for oss alle. Det gikk flere samlinger før jeg så at her hadde jeg selv et medansvar for å få ting til å fungere, og jeg tror flere av skolene og deltakerne var frustrerte (fra en av skolenes sluttrapport). Side 13 av 19

14 Dette i sum førte til en noe famlende start, der vi i stor grad måtte finne opp kruttet selv. En lettere frustrert nettverksledelse hadde fått sin første leksjon i nettverksarbeid. I ettertankens tid ser vi at vi undervurderte behovet for å diskutere og avklare innholdet i de nye rollene og det nye samarbeidslandskapet mellom høgskolen og praksisfeltet. Begge parter hadde kanskje profittert på å dvele lenger ved dette innledningsvis. Dette kombinert med at prosjektet i seg selv skulle være prosessorientert, og med utgangspunkt i deltakernes behov og ikke tradisjonelt ferdig formulert ved start, medvirket nok til at deltakerne opplevde oppstarten som noe famlende. Først etter andre samling i januar 2005, fikk vi nok oversikt til å kunne sette opp en modell for gjennomføring av prosjektet. Vårt første møte med nettverket kan kanskje karakteriseres som en lettere kulturkollisjon. Etter flere års samkvem med skolene i regionen omkring ulike prosjekter trodde vi at avstanden ikke var så stor mht. arbeidsform. HIL undervurderte nok dette forholdet i oppstartfasen og vi ser at de prosjektene vi tidligere hadde samarbeidet om nok hadde hatt tydeligere rammer og mål enn LÆRNO. Vi opplevde at mange kanskje ikke var helt mentalt forberedt på våre perspektiver og forslag til organisering og modeller. Dette kan også være et uttrykk for at vår kommunikasjon om perspektiver og lignende ikke har vært god eller tydelig nok. Det eksisterte et tydelig sprik mellom våre ambisjoner og skolenes, mellom vår opplevelse av LÆRNO og det overordna nasjonale prosjektet - og skolenes opplevelse. Vi fornemmet etter hvert at vi ikke helt hadde klart å treffe skolene og lærerne på hjemmebane. Utvikling av relasjoner underveis Relasjonene i nettverket endret seg mye underveis. Hvorfor? Det er selvsagt flere viktige forhold som vi tror har spilt inn i denne modningsprosessen. For å nevne noen: tidsdimensjonen er en. Det gjør noe med et fellesskap å samarbeide om et felles interessefelt over flere år. Relasjoner etableres og får legitimitet. Utviklingen kan også kobles til innretningen på og omdreiningspunktet i prosjektarbeidet. LÆRNO hadde et faglig fokus på skoler som lærende organisasjon og refleksjon over nettverksets praksis og skoleprosjekter ved siden av IKT-faglige temaer. Etter evalueringen av første nettverksrunde endret vi innretningen da vi gikk bort fra at skoleprosjektene var navet og driveren i nettverksarbeidet. LÆRNOTO startet opp med felles temaer og praktiske samarbeidsprosjekter som omdreiningspunkt, ved siden av skoleprosjektene som etter hvert ble litt mer perifere på samlingene. Innledningsvis ville deltakerne at alle samlingene skulle foregå på høgskolen de to siste periodene ville de helst ha samlingene hos hverandre. Prosjektets siste år har hatt en tydeligere og direkte kobling til reformens sentrale områder styrking av grunnleggende ferdigheter. Og her har fag og samarbeid i undernettverk vært omdreiningspunktet og aksjonsforskning har vært metoden. Nettverket har på denne måten erfart mange former for nettverksorganiseringer, noe som oppleves som nyttig. Deltakerne uttrykker at det siste året har vært en kvalitativ bra periode. Vi tror dette skyldes tidsdimensjonen og etablerte relasjoner og at samarbeidet har vært veldig klasseromsnært. Side 14 av 19

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009:

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Vestfold (LNV)/Høgskolen i Vestfold/Erik Eliassen 1.2. Historikk: Nettverk 1. okt. 2004 2006 (13 skoler). Nettverk 2:

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl AFI-rapport 7/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Hedmark er styrt av Høgskolen i Hedmark avdeling LUNA, allmennlærerutdanningen på Hamar. Nettverksleder har vært

Detaljer

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus 1. Deltakere i nettverkene HiAk har koordinert to nettverk. Førstelektor Hæge Nore har fungert som nettverksleder for begge nettverkene. Fra høgskolens

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Oppsummerende rapport fra Kvam herads deltakelse i Fra ord til handling Juni 2009 Cathrine Borgen NLA og Tove Haugen Kvam herad 1 Innhold Innledning... 3 Kort

Detaljer

Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland

Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland Artikkelsamling Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland Forord Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet igangsatte høsten 2011 pilotprosjektet Barnehagen

Detaljer

ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening

ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 23 ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening FORFATTERE Inge Vinje Øyvind Wistrøm Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Om oppdraget...3 1.2 Om Ungdom i vekst...4 1.3 Om forskergruppen...5 1.4 Metode og datagrunnlag...5 2 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall...7

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer