Lærende nettverk i Oppland Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009"

Transkript

1 Lærende nettverk i Oppland Avsluttende nettverksrapport mars Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland (LÆRNO) Kompetanseinstitusjon: Høgskolen i Lillehammer v/senter for livslang læring Nåværende nettverksleder: Egil Weider Hartberg, tlf , 1.2. Nettverkshistorikk Navn Tidsperiode Institusjon Nettverksledere LÆRNO Høgskolen i Lillehammer, v/ avdeling SeLL LÆRNOTO Høgskolen i Lillehammer, v/ avdeling SeLL LÆRNOTRE Høgskolen i Lillehammer, v/ avdeling SeLL Prosjektleder Pia Vangen og Anne Mette Bjørgen Prosjektleder Atle Røijen og Pia Vangen Prosjektleder Egil Hartberg Side 1 av 19

2 1.3. Deltakende skoler og skoleeiere. Skole Kommune LÆRNO LÆRNOTO LÆRNOTRE b/u Vang barne- og Vang X X ungdomsskole b Vestsida skole Søndre Land X X b/u Torpa skole Nordre Land u Sødorp skole Nord Fron X u Snertingdal skole Gjøvik X X b Sanne skole Gran X X X b Reinli skole Sør-Aurdal X X b Odnes skole Søndre Land X X u Nord-Aurdal skole Nord-Aurdal X X b Jaren skole Gran X b Høre skule Vang X X b Hammartun skole Lillehammer X X X u Dovre skole Dovre X b Fåvang skole Ringebu X X b/u Etnedal skole Etnedal X X u Biri skole Gjøvik X b Nordberg skole Skjåk X b Kjønås skole Ringebu X b Søre Ål skole Lillehammer X u Ringebu skole Ringebu X u Lesja skole Lesja X b Stange skole Østre Toten X b Saksheim skole Lillehammer X b Slidre skule Vestre Slidre X b = barneskole u = ungdomsskole LÆRNOTO startet med 17 skoler, men tre av skolene slo seg sammen til Snertingdal skole underveis. To skoler har vært med frivillig, dvs. uten å få midler, og to andre skoler var med over fra LÆRNO til LÆRNOTO. Det siste har vært svært viktig for kontinuiteten og utviklingen av nettverket. Det førte til at LÆRNOTO fant sin form mye raskere. Tre skoler valgte å ikke delta i LÆRNOTRE pga. deltakelse i andre prosjekter og manglende kapasitet. Side 2 av 19

3 1.4. Ressurstilgang i prosjektet Deltakerskolene har fått et tilskudd på kr ,- per skoleår. Nettverksleder har fått tildelt om lag kr ,- per skoleår, med noe variasjon fra år til år. Nettverket i Lillehammer har lagt vekt på mye aktivitet i disse 5 årene, både for nettverket selv og gjennom å arrangere åpne fagdager /workshops hvor alle skolene i fylket kunne melde seg på. Vi føler selv at vi gjennom aktivitetene har fått til mye deling av prosjektmidlene med skoler utenfor nettverket, og vi mener at vi således har svart godt på prosjektbeskrivelsen. De økonomiske rammene har derfor vært knappe for prosjektledelsen gjennom hele prosjektperioden. Med bedre økonomiske rammer hadde prosjektet blitt innrettet bredere, og muliggjort ytterligere spredning og forankring i kommunene. Med tanke på å videreføre prosjektet hadde nok en større ressurs til nettverksledelsen gitt bedre uttelling her. Det virker som om størrelsesordenen på midlene til skolene har vært akkurat passe. Skolene har deltatt på samlinger med overnattinger, fagdager og nasjonale konferanser, og en studietur til England for disse midlene. Kommunene har stilt med ytterligere midler ved behov men ikke alltid uten sverdslag. Noen av skolene melder om økte bevilgninger til f.eks utstyr pga at kommunen ser at de har fått ting til å skje pga sin deltakelse i prosjektet. Prosjektet har fått tilleggsbevilgninger av Fylkesmannen hvert år, og en tildeling av nettverksmidler og forskningsmidler fra høgskolen til blant annet å skrive en evalueringsrapport etter første prosjektperiode. Tilleggsmidlene har muliggjort en sterkere orientering ut mot resten av skolene i fylket i de første periodene. Flere har derfor fått anledning til å ta del i de faglige ressursene/fagmiljøene prosjektet har hentet inn. Vi har her eksempelvis hatt 100 til 250 deltakere fra hele fylket på ulike fagdager/workshops. 2. Rollefordeling og relasjoner mellom aktørene 2.1. Nettverksledere og LU-institusjon. Høgskolen i Lillehammer har ikke lærerutdanning, men tilbyr bachelor og masterprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk. Senter for livslang læring (SeLL) er høgskolens oppdrags-, etter- og videreutdanningsenhet innenfor alle fagområder, og er derfor med på å utvikle kompetansetiltak innenfor en rekke sektorer. SeLL har prosjektledere med pedagogisk fordypning og bakgrunn fra skolesektoren, og har ledet en lang rekke utdanningstiltak for skolesektoren i form av studier, kurs og nettverksarbeid. De erfaringer og den kompetanse nettverksleder har fått gjennom lærende nettverk, har kommet større deler av institusjonen til gode gjennom erfaringsspredning på SeLL og gjennom SeLLs samarbeid med ulike fagmiljøer, og med pedagogikkmiljøet spesielt. Nettverkslederne har hatt bratte læringskurver i forhold til å benytte nettverksarbeid som modell for utvikling, og det er fortsatt et stort potensiale i å ta med seg disse erfaringene i arbeidet med kompetanseutviklingstiltak. Side 3 av 19

4 2.2. Skoler, skoleledere og lærere, deltakere i nettverket Det har vært stor variasjon i hvordan hver enkelt skole har benyttet lærende nettverk med tanke på spredning i egen organisasjon og skoleutvikling. Det er utvilsomt en nøkkelfaktor for utvikling at skolen stiller med flere enn én deltaker og at ledelsen er aktivt representert. De første årene ble det gjennomført skoleprosjekter, der det ble lagt til rette for utvikling på skolenivå ved at deltakerne fikk med seg resten av skolen. Noen av skoleprosjektene viste seg vanskelig å gjennomføre, og det gjaldt i stor grad skoler der prosjektet ikke ble støttet og fulgt opp av skoleleder. Siden kompetanseutviklingen i denne nettverksformen ikke ble lagt opp som et studium, har høgskolen hatt et begrenset mandat til å stille krav. På grunn av lærernes hektiske arbeidshverdag, har det vært en del utfordringer i forhold til å få deltakerne til å prioritere oppdragene de hadde mellom samlingene. Den siste tiden har deltakerne i større grad samarbeidet om prosjekter på tvers av skoler, men det har vært et eget opplegg på samlingene for skolelederne, som har fokusert på hvordan nettverket og deltakernes kompetanseheving kan bidra til utvikling på den enkelte skole Noen skoleledere legger opp til at utvalgte enkeltlærere skal ta seg av IKT-bruken på skolen, mens andre er opptatt av felles utvikling og at alle lærere skal heve sin kompetanse. Gjennom lærende nettverk i Oppland har vi møtt begge modellene. Imponerende IKT-ferdigheter hos enkeltlærere forteller som regel lite om i hvilken grad skolen lykkes med pedagogisk bruk av IKT overfor en samlet elevgruppe Skoleeiere HIL har god erfaring med å ansvarliggjøre skoleeiere i ulike sammenhenger. Vi vektla derfor å kreve at skoleeiere deltok ved oppstarten både av LÆRNO og LÆRNOTO, noe de også har gjort og de har stilt seg positive til prosjektet. Siden det praktiske arbeidet i nettverket ikke har vært innrettet mot dem som målgruppe, har de derfor ikke prioritert å delta på samlingene gjennom prosjektperioden. De har i stedet bedt om å få informasjon om prosjektets modellutvikling for nettverksarbeid og skoleutvikling. Vi har informert om nettverkets utvikling og erfaringer, eks. på Fylkesmannens skoleledersamlinger. En del av de deltakende skolene har hatt tett kontakt med sine skoleeiere og flere har uttrykt at deltakelsen i nettverket har vært svært viktig for IKT-utviklingen på egen skole. I ettertid ser vi at dersom denne målgruppen skulle delta mer aktivt, måtte vi ha lagt et praktisk løp under marsjen for disse også. Det ville ha økt et allerede komplekst anlagt prosjekt, og økonomien tillot heller ikke det. Skoleeier har derfor vært mer perifer i prosjektsammenheng, og kanskje mer støttende overfor skolene der hvor skoleeier har vektlagt det digitale utviklingsarbeidet i egen kommune. Denne aktøren har derfor hatt en svakere tilknytning til prosjektet enn ønsket. Side 4 av 19

5 2.4. Fylkesmann Fylkesmannen har hele tiden vært tett knyttet til nettverket og har samarbeidet med prosjektledelsen fra og med første prosjektperiode. Fylkesmannen har vært en viktig samarbeidspartner og har deltatt svært aktivt i søkeprosessene til prosjektet, driften av nettverket - både i planleggingen og gjennomføringen av samlingene og til erfaringsspredning Nasjonal koordinator Nåværende nettverksleder i Oppland har kun erfaring med arbeid på det nasjonale nivået fra det siste året. ITU har hatt nasjonalt koordinatoransvar i denne perioden. Det kunne være interessant å drøfte utviklingen fra starten, men dette ville i tilfelle basere seg på informasjon om tidligere nasjonal nettverksledelse via de andre regionale nettverkslederne. Det siste året har det nasjonale prosjektet vært preget av at satsningen skal ende opp med solid dokumentasjon, og det har i liten grad fungert som en støtte for nettverkslederne i sitt regionale virke. De nasjonale samlingene og dokumentasjonskravene har allikevel gitt rom for refleksjon rundt det man selv holder på med Høgskole praksisfelt I evalueringsrapporten fra LÆRNO vurderte vi prosjektet ut i fra 3 dimensjoner samarbeidet/relasjonen mellom høgskole og praksisfelt var ett av disse. Vi var opptatt av denne formen for praksisnært samarbeid som modell for kompetanseutvikling for begge parter, og velger derfor å ta med noen refleksjoner rundt denne rollefordelingen/relasjonen. De fleste deltakerne mente at uansett en famlende oppstart i LÆRNO med ulik kultur og ulikt ståsted, så var samarbeidet med høgskolen verdifullt. Tilbakemeldingene tydet på at de aller fleste opplevde samarbeidet mellom et høgskolemiljø og eget praksisfelt som nyttig og fruktbart. Mange pekte på at det er viktig at praksisfelt og høgskolen får en tettere kobling til hverandre og dermed innblikk i virkefeltene til hverandre. Dette kan skape læringsarenaer som kan ha en iboende mulighet for innovasjon for begge parter. Noen pekte på at dette er viktig for HiL som ikke har en lærerutdanning. Uttalelsene over kan tyde på at prosjektet lyktes med å peke på noen sentrale områder for refleksjon knytta til skoleutvikling og pedagogisk bruk av IKT. Noen trekker fram enkeltforedrag eller enkeltsamlinger som har satt dem på sporet av noe, som har fått dem til å reflektere over praksis ved egen skole. Det ser ut til at aktivitetene i LÆRNO har satt i gang parallelle refleksjoner omkring skoleutvikling. Følgende uttalelse i sluttrapporten fra Biri ungdomsskole var representativ for hva vi oppfatter at flere opplever i dette møtet mellom ulike perspektiver og kulturer: Side 5 av 19

6 Å delta i lærende nettverk har for oss vært en arena for teoretisk påfyll og refleksjon. Gjennom nettverket har vi som grunnskoletilsatte fått tilgang til høgskolens kompetanse og høgskolens nettverk i mye større grad enn vi til vanlig gjør. Vi har møtt høgskoleansatte som er opptatt av og interessert i praksisfeltet. Vi har møtt høgskoleansatte som stiller oss gode spørsmål og gir oss innspill som kan bidra til å utvikle praksisen ved egen skole. Kanskje kunne de høgskoleansatte vært enda tydeligere i sine krav og sine forventninger. Vi i grunnskolen trenger å bli utfordret på manglende systematikk, manglende tradisjon for refleksjon og selvkritikk. Vi er ikke i tvil om at løsningen på mange av grunnskolens problemer og dilemmaer er å finne i forskningsmiljøets teorier, perspektiver og analyser. Utfordringen er å finne arenaer der disse to verdenene kan samarbeide. Lærende nettverk er en slik arena når relasjonene i nettverket er etablert og tryggheten på hverandre har oppstått! (sluttrapport fra Biri ungdomsskole). En viktig premiss og suksessfaktor - for samarbeidet i denne delen av prosjektfasen, var å innlemme rektorene i en utvidet faggruppe. Deres tilstedeværelse, deltakelse og innflytelse i prosjektet som helhet, og på samlinger, var med på å legitimere og forankre LÆRNO inn i skolenes hverdagsvirkelighet. Det var mot disse to vi i den interne prosjektgruppa ved HiL fikk prøvd ut og realitetstestet refleksjoner og idèer. Det var i stor grad faggruppa som var bufferen i møtet mellom to livsverdener, eller kulturer Skolesektoren i Oppland Vi har arrangert en rekke åpne fagdager og workshops i forbindelse med nettverksarbeidet som har vært åpne for alle lærere i regionen. Deltakerantallet har ligget på mellom 100 og 250 deltakere. Til disse aktivitetene har vi hentet inn ekstern kompetanse og brukt høgskolens egne fagmiljøer, og på den måten har både nettverkets deltakere og skolesektoren fått dekket et behov. Vi avslutter med en erfaringsdelingskonferanse i april. Da er det deltakerne selv som skal stå for innholdet. Mye av arbeidet det siste året har hatt konferansen som mål, og dette har generert et tydelig fokus i arbeidet og har lagt et visst press på deltakerne i forhold til å forske på egen praksis mellom samlingene. Konferansen arrangeres i samarbeid med nettverket i Hedmark. 3. lllustrasjon av nettverket og relasjonene Gjennomføringsmodellen for lærende nettverk i Oppland ble videreutviklet og endret sammen med deltakerne underveis i prosjektperioden. Det første nettverket startet med kun dagssamlinger. Behovet for å skille fagdager og samarbeidstid i nettverket vokste etter hvert fram. Likeså ønsket om mer tid til å bygge relasjoner. Behov for å kunne dele faglig kompetanseheving/drive spredning med andre skoler i fylket ble også viktigere og alle disse faktorene medførte at vi gikk over til å ha 2 dagers samlinger og egne fagdager, Side 6 av 19

7 noen ganger kombinerte vi disse med en dag av hver. Etter hvert utviklet organisasjonsmodellen slik som skissert nedenfor. Skolenes egne prosjekter har vært en gjennomgående rød tråd. Det samme har årlige fagtemaer, systematisk evaluering og skriftlig refleksjonsarbeid. Prosjektet har prøvd ut ulike nettløsninger for administrasjon, erfaringsdeling, relasjonsbygging og refleksjon. Kontakten med og mellom nettverksskolene i mellomperiodene har foregått via Fronter-sider (kombinasjon av Fronter og hjemmeside) i LÆRNO og via fellesblogg (larnoto.typepad.com) og skoleblogger i LÆRNOTO. Alle skolene hadde sin egen blogg (se lenker på larnoto.typepad.com). I LÆRNOTRE har prosjektet basert seg på en wikiløsning (http://larnotre.wikispaces.com) og relasjonene: Vi ønsket å etablere et nettverk basert på at høgskole skole var likeverdige parter med ulik ekspertise. Som nettverksleder var vi opptatt av å utvikle prosjektet sammen med deltakerne, aktørprinsippet sto derfor sentralt. Prosjektbeskrivelsen var også klar på dette punktet; høgskolen skulle være mer mentor og tilrettelegger. Vi visste at prosjektmidlene til skolene var begrenset og at en viktig suksesskriterie for engasjement og deltakelse var at skolene fikk løst egendefinerte prosjekter knyttet til pedagogisk bruk av IKT gjennom prosjektperioden. Da deltakerne møtte på høgskolen følte vi de forventet denne organisasjonsmodellen Side 7 av 19

8 Vi hadde sett for oss disse Første nettverks periode ble mer slik, De neste utviklet seg mer som modell to og tre med tette og mer relasjonelle Koblinger. 4. Målsettinger i nettverket knyttet til LNs hoved- og delmål 4.1. Hoved- og delmål i nettverket: Beskriv eventuelle faser og målsetninger på ulike nivåer. Lærende nettverk i Oppland operasjonaliserte prosjektbeskrivelsen etter hvert slik se nedenfor. Denne har vi beholdt gjennom alle fasene selv om organisasjonsmodell og innretning har endret seg i disse årene. Oppgaver gitt i prosjektbeskrivelsen fra Utdanningsdirektoratet Etablere lærende nettverk som hensiktsmessig lærings- og utviklingsarena i Oppland Aktiviteter og tiltak vi besluttet å gjennomføre for å løse oppgavene Lage prosjektbeskrivelse for nettverkets arbeid i prosjektperioden Etablere fysiske og virtuelle møteplasser for nettverket Side 8 av 19

9 Gi faglig utvikling innen feltet pedagogisk bruk av IKT Sikre deling og spredning av nettverkets arbeid og erfaringer i regionen Gjennomføre IKT-støttet utviklingsarbeid ved den enkelte skole Bidra til og styrke utviklingsarbeid ved den enkelte skole innen temaene IKT- i læring og undervisning skolen som lærende organisasjon Barn og unges digitale Gjennomføre jevnlige samlinger og fagdager gjennom hele prosjektperioden Utvikle felles kognitive modeller i nettverket (for temaene lærende organisasjoner og pedagogisk bruk av IKT) Legge til rette for systematisk kunnskapsdannelse på møteplassene i Nettverket Forankre prosjektet i ledernivåene (skoleeier og skoleleder) Samarbeide med Fylkesmannen Evt. danne undernettverk etter interesseområde Gjennomføre prosessorientert evaluering ved blant annet bruk av refleksjonsnotater og spørreundersøkelser på nettet Tilby fagdager med faglige tema knyttet til IKT i skolen Deling av digitale drops på samlinger (presentasjon fra deltakere og rep. for høgskolen) Erfaringsdeling på samlinger Gjennomføre skolebesøk Kompetansedeling via nettet Tilby åpne fagdager i regionen Etablere hjemmeside for prosjektet Samarbeide med Fylkesmannen om prosjektet Innfor mere om nettverkets arbeid regionalt Invitere skoleeiere med i nettverkets arbeid Ansvarliggjøre skolene i forhold til at de oppsummere eget arbeid i prosjektet skriftlig slik at disse erfaringene kan gjøres tilgjengelig Gjennomføre et systematisk og prosessorientert evalueringsarbeid som oppsummeres i en rapport ved tiltaksperiodens slutt Gjennomføre avsluttende konferanse i og for Oppland Fylke Invitere til samarbeid/faglige møteplasser med nettverket i nabofylket Stille krav om at hver skole skal lage egen prosjektbeskrivelse for et IKT-støttet prosjekt som de skal gjennomføre i prosjektperioden Tilby veiledning på utforming av prosjektbeskrivelsene og prosjektene Velge følgende som sentralt oppmerksomhetsområde for LÆRNO hvor vi skal drive med systematisk kunnskapsdannelse (i form av faste forelesninger og drøftinger på alle samlinger): o Skolen som lærende organisasjon - organisering av nettverk. En ny arena for læring? Side 9 av 19

10 Bidra til og styrke utviklingsarbeid ved den enkelte skole innen temaene IKT- i læring og undervisning skolen som lærende organisasjon Barn og unges digitale oppvekstmiljø Få innsikt i å drive, lede og delta i nettverk, noe som vil styrke høgskolens oppgaver i forhold til grunnopplæringen Hva er oppnådd, hva er ikke oppnådd Velge følgende som sentralt oppmerksomhetsområde for LÆRNO hvor vi skal drive med systematisk kunnskapsdannelse (i form av faste forelesninger og drøftinger på alle samlinger): o Skolen som lærende organisasjon - organisering av nettverk. En ny arena for læring? o Kunnskapsbasert erfaringsdeling innenfor pedagogisk bruk av IKT Drøfting av deltakernes erfaringer med dette vil foregå på samlingene og i refleksjonsskrivene Gjennomføre et prosessorientert evalueringsarbeid Trekke nettverkstankegangen og egne erfaringer fra LÆRNO inn i prosjekter som høgskolen utvikler for og sammen med skolesektoren Delta på nasjonale samlinger for nettverkslederne Besvares Øke sin i kapittel kompetanse 9 i bruk av IKT i undervisning/læringsaktiviteter, vurderingsformer m.v. 5. Nettverksarbeidet Nettverket skal i fellesskap utforske hvordan IKT kan fungere som arena for erfaringsdeling, evaluering, utprøving og læring 5.1. Nettverket i Oppland har hatt følgende felles prioriteringer: Pedagogisk bruk av IKT i fagene Digitale mapper / Vurderingsformer Bruk av digitale læringsplattformer Bruk av web 2.0 verktøy Sammensatte tekster Helhetlig skoleutvikling og IKT skolen som lærende organisasjon Digitale drops Bruk av blogg som refleksjonsarena Refleksjon over egen praksis ved skriving og felles refleksjon over hverandres tekster Hvordan bruk av ikt kan styrke utvikling av grunnleggende ferdigheter I tillegg har noen flere fokusområder blitt behandlet i skoleprosjekter og i undernettverk Skolene Forankring i planer og skolens ledelse De skolevise prosjektene har for de aller fleste skolene ført til en forankring av IKTsatsningen i skolens planverk. Vi har krevd fysisk deltakelse av skoleledere, noe som har ført til solid forankring der på de aller fleste skoler. Ledelsen ved noen skoler har allikevel klart å være lite involvert, og i noen tilfeller må vi nok innrømme at prosjektet ikke er forankret i skolens ledelse. Side 10 av 19

11 Forankring hos skoleeier Med noen unntak har prosjektet hatt en svak forankring hos skoleeier. Se Spredning i og mellom skoler Spredningen internt på skolene har sterk sammenheng med skolens ledelse og skolens endringskultur. Mange skoler har gjort et imponerende arbeid med å utnytte erfaringene til et felles løft, mens det ved andre skoler først og fremst har hatt betydning for de lærerne som har deltatt på samlinger. Det har vært stor spredningseffekt mellom skolene i nettverket. Deltakerne har blitt godt kjent, og har også hatt kontakt utenom de formelle møtepunktene for å utveksle erfaring. Vi har lagt stor vekt på erfaringsdeling underveis, og det har vært undernettverk på tvers av skoler som har jobbet med helt konkrete utprøvingsoppgaver sammen, blant annet innenfor bruk av LMS og utvikling av grunnleggende ferdigheter. Samlingene i de to siste periodene har for det meste ligget i nærheten av en av skolene, med den aktuelle skolen som medarrangør. Dette har resultert i mange skolebesøk, med vekt på hvordan skolen løser arbeidet med IKT. Disse besøkene har ført til spredning av flere ideer enn de vi har tatt for oss i fellesskap, og har blant annet ført til ombygging av datarom og klasserom flere steder. Allikevel er det et spørsmål om skolene i noen grad vil klare å fortsette å samarbeide som et nettverk uten en nettverksleder som legger til rette for gode prosesser. Erfaringene fra mellomperiodene forteller oss at ideer og utvikling fort drukner i en hektisk hverdag. 6. Utvikling over tid 6.1. Samlinger: antall samlinger, aktører som har deltatt Vi startet med heldagssamlinger, men gikk raskt over til todagerssamlinger da avstandene er store og vi så det som svært avgjørende å bygge relasjoner gjennom sosiale opplevelser (se 6.2). Malen har ligget på fire todagerssamlinger i året. Til samlingene har skolene sendt mellom én og seks lærere, som regel de samme lærerne hver gang. Det siste året har vi hatt krav om minst to deltakere fra hver skole, og at skoleledelsen skulle være representert ved utvalgte samlinger. Det har vært en utvikling fra et tettpakket program med mange eksterne fagpersoner, til mer egenaktivitet. Det siste året har vi ikke hatt et eneste eksternt besøk, men en studietur til London under BeTT gav mange eksterne innspill. Tiden har altså blitt mer og mer brukt til erfaringsdeling og refleksjon, både i mindre undernettverk og i plenum. Digitale drops har vært faste innslag på samlingene Prosess med samlingene Framdriftsplan og modell for innhold og form på samlingene Side 11 av 19

12 Vi forsøkte å tufte Lærende nettverk i et sosiokulturelt perspektiv på læring og på empowerment-prinsippet. Vi bygde et stillas bestående av modell og metoder der deltakerne og høgskolen skapte prosjektet og innholdet sammen. Vi valgte å organisere arbeidet rundt utstrakt bruk av prosessorienterte metoder; felles og gruppevise diskusjoner, kombinert med framlegg og refleksjon. Gjennom både samtaler og gruppediskusjoner rundt hovedtema (se under) på samlingene, og ikke minst gjennom refleksjonsnotater, opplevde vi å trekke deltakerne gjennom en prosess. Både vi som prosessledere og lærerne fikk anledning til å tenke gjennom hva vi konkret hadde gjort og burde gjøre videre i prosjektet, på ulike nivå: HiL skolesamarbeid, aktiviteter i LÆRNO og ikke minst skoleprosjektene. På denne måten ble egne erfaringer jamført og speilet i møtet med andres erfaringer. Hver og en fikk anledning til selv å finne fram til bedre løsninger for sitt arbeid. Gjennom denne tilnærmingen til evaluering og prosessarbeid prøvde vi å legge grunnlag for at alle fikk et eierforhold til LÆRNO og skoleprosjektene, slik at dette virkelig kunne føre til læring og utvikling. Den prosessorienterte tilnærmingen har vært supplert med tradisjonelle mål- og resultatstyringsverktøy (framdriftsplan, se under), samt ulike former for mer systematisk prosessevaluering. Eksempel på framdriftsplan: 2 og 3 prosjektperiode LÆRNOTO og LÆRNOTRE Grunnmodellen ble opprettholdt gjennom alle prosjektperiodene, men endret seg selvsagt underveis på bakgrunn av de løpende evalueringen av arbeidet. Refleksjonsnotater ble i Side 12 av 19

13 andre periode byttet ut med blogging, og i 3 periode ble arbeidsrom på Wiki etablert i stedet. I tredje periode ble undernettverk dannet som samarbeidet om å utvikle og evaluere undervisningsopplegg etter aksjonslæringsprinsippet. I tredje perioden dannet skolelederne også et eget undernettverk Starten Nettverksprosjekter som dette beveger seg på så mange systemnivåer. De er i sin natur komplekse utviklingsprosjekter med mange aktører, roller og nivåer. I starten av prosjektet var det mange løse tråder å nøste i. Det var ikke enkelt å oversette prosjektet til deltakerne utifra (hva vi mente var) uklare mål, formål og intensjoner fra prosjektdokumenter og i møtene med nasjonal prosjektleder, Utdanningsdirektoratet (heretter U-dir). Det var en utfordring å klare å synliggjøre den komplekse strukturen i prosjektet og dermed få forankret en forståelse av hvilken rolle og hvilket ansvar som hvilte på den enkelte skole og lærer. Fra prosjektstart var det f.eks. uklart hvor stor aktivitet vi kunne forvente av de deltakende skolene, noe vi etter hvert oppdaget flere nettverk på nasjonalt nivå også slet med. Målet på første samling var å starte brobyggingen ved å appellere til prinsipper om likeverd og invitere til dialog og medbestemmelse. Det var med stort engasjement vi arrangerte første samling ved høgskolen i november 2004, med levende lys, hjemmebakte kaker, stående buffèt og med visning av Chaplins film Modern Times symbolsk surrende på bakveggen. Skoledeltakerne uttrykte begeistring over å være de utvalgte, men det skulle vise seg at ikke alle var like begeistret over den medskaperrollen de etterhvert ble tvunget til å ta. Vi inviterte deltakerne til å fremme egne behov og forventninger, og vi oppmuntret til felles jamming og ansvar for turtaking i prosessen, i tråd med det sosiokulturelle perspektivet på læring. Vi mente vi var tydelige på at vi i fellesskap skulle skape prosjektet sammen både innholdsmessig og i tilrettelegging av arbeidsform (selvsagt innenfor prosjektets rammer). At det ikke var HIL som skulle dra prosjektet framover - her gjaldt det for alle å være fokusert og jobbe systematisk over tid. Vi merket, kanskje som forventet, at deltakerne inntok en mer tradisjonell og avventende rolle og forventet at ledelsen skulle styre det hele. Det som kom til uttrykk i refleksjonsnotater og spørreskjema etterpå, var at mange kom til HiL for å få påfyll. Mange forventet å få formidlet tung teori og oppskrifter på hvordan man kan drive utviklingsarbeid. En del opplevde nok også første samling som noe famlende og søkende noe den også på sett og vis var da vi ikke presenterte en ferdig prosjektpakke. Mange deltakere oppga at de møtte en prosjektledelse som ikke helt så ut til å vite hvor prosjektet skulle bære videre både i forhold til mål og organisering. En av deltakerne uttrykte det slik (og vi mener det illustrerte hvordan oppstarten av prosjektet ble opplevd av mange): Det skulle vise seg at forståelse av arbeidsmåten som lå i å være et lærende nettverk var vanskelig å fatte for oss alle. Det gikk flere samlinger før jeg så at her hadde jeg selv et medansvar for å få ting til å fungere, og jeg tror flere av skolene og deltakerne var frustrerte (fra en av skolenes sluttrapport). Side 13 av 19

14 Dette i sum førte til en noe famlende start, der vi i stor grad måtte finne opp kruttet selv. En lettere frustrert nettverksledelse hadde fått sin første leksjon i nettverksarbeid. I ettertankens tid ser vi at vi undervurderte behovet for å diskutere og avklare innholdet i de nye rollene og det nye samarbeidslandskapet mellom høgskolen og praksisfeltet. Begge parter hadde kanskje profittert på å dvele lenger ved dette innledningsvis. Dette kombinert med at prosjektet i seg selv skulle være prosessorientert, og med utgangspunkt i deltakernes behov og ikke tradisjonelt ferdig formulert ved start, medvirket nok til at deltakerne opplevde oppstarten som noe famlende. Først etter andre samling i januar 2005, fikk vi nok oversikt til å kunne sette opp en modell for gjennomføring av prosjektet. Vårt første møte med nettverket kan kanskje karakteriseres som en lettere kulturkollisjon. Etter flere års samkvem med skolene i regionen omkring ulike prosjekter trodde vi at avstanden ikke var så stor mht. arbeidsform. HIL undervurderte nok dette forholdet i oppstartfasen og vi ser at de prosjektene vi tidligere hadde samarbeidet om nok hadde hatt tydeligere rammer og mål enn LÆRNO. Vi opplevde at mange kanskje ikke var helt mentalt forberedt på våre perspektiver og forslag til organisering og modeller. Dette kan også være et uttrykk for at vår kommunikasjon om perspektiver og lignende ikke har vært god eller tydelig nok. Det eksisterte et tydelig sprik mellom våre ambisjoner og skolenes, mellom vår opplevelse av LÆRNO og det overordna nasjonale prosjektet - og skolenes opplevelse. Vi fornemmet etter hvert at vi ikke helt hadde klart å treffe skolene og lærerne på hjemmebane. Utvikling av relasjoner underveis Relasjonene i nettverket endret seg mye underveis. Hvorfor? Det er selvsagt flere viktige forhold som vi tror har spilt inn i denne modningsprosessen. For å nevne noen: tidsdimensjonen er en. Det gjør noe med et fellesskap å samarbeide om et felles interessefelt over flere år. Relasjoner etableres og får legitimitet. Utviklingen kan også kobles til innretningen på og omdreiningspunktet i prosjektarbeidet. LÆRNO hadde et faglig fokus på skoler som lærende organisasjon og refleksjon over nettverksets praksis og skoleprosjekter ved siden av IKT-faglige temaer. Etter evalueringen av første nettverksrunde endret vi innretningen da vi gikk bort fra at skoleprosjektene var navet og driveren i nettverksarbeidet. LÆRNOTO startet opp med felles temaer og praktiske samarbeidsprosjekter som omdreiningspunkt, ved siden av skoleprosjektene som etter hvert ble litt mer perifere på samlingene. Innledningsvis ville deltakerne at alle samlingene skulle foregå på høgskolen de to siste periodene ville de helst ha samlingene hos hverandre. Prosjektets siste år har hatt en tydeligere og direkte kobling til reformens sentrale områder styrking av grunnleggende ferdigheter. Og her har fag og samarbeid i undernettverk vært omdreiningspunktet og aksjonsforskning har vært metoden. Nettverket har på denne måten erfart mange former for nettverksorganiseringer, noe som oppleves som nyttig. Deltakerne uttrykker at det siste året har vært en kvalitativ bra periode. Vi tror dette skyldes tidsdimensjonen og etablerte relasjoner og at samarbeidet har vært veldig klasseromsnært. Side 14 av 19

15 Rollene mellom aktørene har utviklet seg veldig gjennom hele prosjektperioden - fra å være nettverksdeltakere til å bli lærende i nettverk. På mange måter synliggjør vel dette på en enkel måte også modningen i nettverket for alle parter. Vi har alle vokst med oppgaven og etter hvert utviklet vår nettverkskompetanse både som nettverksledere og deltakere. Modningen gjennom prosjektperiodene har resultert i at nettverket i dag har fått en sterk, tett og god kobling til hverandre og i den siste perioden har nettverket selv organisert seg i undernettverk. Deltakerne har brukt hverandre aktivt underveis, enten via nettet eller at de har hentet inn hverandre som ressurspersoner. Refleksiv praksis "Erfaring uten refleksjon er kun hendelser uten mening", sier samfunnsforskeren Terje Tvedt. Lærende nettverk i Oppland har gjennom hele prosjektperioden vært opptatt av å ha en refleksiv praksis på og mellom samlinger. Vi har brukt skriftlig refleksjonsarbeid og gjennomført nettbaserte undersøkelser for å kunne reflektere over egen praksis, utvikle vår nettverkskompetanse og gjøre veivalg underveis mer kunnskapsbaserte. Vi har selvsagt vektlagt å dele kunnskap, men også at vi skulle skape ny kunnskap sammen. I ettertid ser vi nok at vi kanskje hadde litt for ambisiøse målsettinger med dette innledningsvis, og at vi ikke klarte å begrunne den godt nok i deltakernes praksis. Refleksjonsnotater/logger Vi har forsøkt ulike metoder i vår refleksjonsarbeid, alt fra føring av refleksjonslogger etter samling, årlige evalueringer og blogging. Alt med varierende hell og innholdsmessig varierende refleksjonsnivå. Refleksjonsnotater/logg ble særlig brukt i LÆRNO. Blogg I LÆRNOTO benyttet vi blant annet blogg (weblogg) som refleksjonsarena for nettverket. Her var det meningen at deltakerne skulle reflektere over arbeidet med IKT ved egen skole, og over erfaringene fra våre nettverkssamlinger. Tanken var at skolene skulle kunne se sitt eget og hverandres prosjekt og prosess vokse fram på bloggen gjennom året. Dette fikk vi ikke helt til å fungere etter intensjonen. Noen få av deltakere har vært svært flinke til å reflektere over tid, mens andre har levert grunne refleksjoner (mer beskrivelser enn refleksjoner), og noen få har ikke skrevet noe særlig i det hele tatt. Det kan være mange grunner til at lærerne i liten grad har reflektert. Den vanligste grunnen som anføres er tidsklemma. Når de forlater nettverkssamlingene tar hverdagen over, og da blir nettverksarbeidet nedprioritert. En annen årsak (riktignok ikke uttalt) kan være at lærerne er uvante med å reflektere skriftlig. Lærerne hadde liten kultur for dette med seg inn i nettverksarbeidet, og det var derfor vanskelig for dem å reflektere. En tredje grunn kan kanskje være at en del av den kunnskapen som lærerne besitter om egen praksis i realiteten er taus, at de i liten grad setter ord på sin egen yrkesutøvelse, og at det derfor er vanskelig å uttrykke den med. Dialogseminarmetodikk I LÆRNOTO prøvde vi ut dialogseminarmetodikk som metode for refleksjon (Göranzon Bo, Maria Hammarèn, Richard Ennals, (red.), Dialogue, Skill & Tacit Knowledge, London, 2006, og Hammarén, Maria, Skriva - en metod för reflektion, Stockholm, 2005). Vi må sette kunnskapen i bevegelse gjennom en ytre impuls i form av tekster sier Maria Hammarèn (KTH, Stockholm). Valg av tekster er kritisk; man må finne "tekster som snakker direkte til leserens erfaring" (Gøranzon, Side 15 av 19

16 2006, s. 91). Det holder med andre ord ikke for å sette det på spissen - å bare opprette en blogg og oppfordre lærerne til å reflektere. Vi prøvde noen ganger å følge dialogseminarmetodikken med lesing av ulike tekster eller å se videotriggere som ytre impuls for skriftlig refleksjon. Vi leste våre tekster høyt, hadde dialog i fellesskapet for å oppøve evnen til refleksjon over egen praksis over tid, og å etablere et felles språk som forutsetning for endring og organisasjonsutvikling. I artikkelen "Dialogseminarets metodologi" (Gøranzon, s. 62) presenteres hensikten slik: å etablere en praksis for refleksjon formulere problemer ut fra dilemmaer opparbeide et felles språk øve opp evnen til å lytte Vi tror fortsatt at blogging kan være et nyttig redskap for refleksjon, men på en annen måte enn det vi tenkte innledningsvis. Vi manglet en ytre impuls som kunne sette i gang arbeidet med å "fremkalle bilder" (Maria Hammarèn, 2005), assosiasjonene til egen praksis og egen forståelse. Det fikk vi ved å ta i bruk dialogseminarmetodikken. Da opplevde vi at alle bidro både med tekster og tilbakemeldinger da tekstene ble løftet fram i det felles rommet. Det i motsetning til bloggingen på fritt grunnlag hvor bare noen få var aktive. Dialogseminarmetodikken førte til stort engasjement med utgangspunkt i egen erfaring og egen praksis. Avslutningsvis tenker vi heller at dialogseminarmetodikken og bloggingen kan kombineres slik at bloggene kan brukes som sluttsted for tekstene, og til å ta vare på "historien" i nettverket (plattform for deling og kommentarer i etterkant) Innføringen av Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet kom midt i perioden med lærende nettverk, og har på ulike måter gitt både begrunnelser for arbeidet og retning for valg av satsningsområder. Året 2006/2007 satset vi mye på sammensatte tekster delvis initiert via føringer i Kunnskapsløftet. Andre satsningsområder har i mindre grad hatt sammenheng med innføring av ny reform. Et eksempel på dette er utforskningen av digitale læringsplattformer, som vi la hovedvekt på i 2007/2008. Det siste året har vi tatt et klart utgangspunkt i Kunnskapsløftets fokus på grunnleggende ferdigheter, og arbeidet har sentrert rundt hvordan bruk av IKT kan styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. 7. Utvikling av lærerutdanningsinstitusjonene 7.1. Forankring av prosjektet internt Side 16 av 19

17 HiL har vært den eneste nettverkslederen uten lærerutdanning. HiL fikk i sin tid nettverksledelsen på grunn av et langvarig og tett samarbeid med skolesektoren. Nettverkslederen har hele tiden vært prosjektleder ved Senter for Livslang læring. Høgskolens ledelse og avdelig for samfunnsvitenskap ble tidlig informert om prosjektet. Prosjektet nedsatte en faglig ressursgruppe sammen med representanter fra avdelig for samfunnsvitenskap. Denne ble aldri igangsatt da prosjektet heller brukte tidsressursen sin på prosjektgruppa bestående av prosjektledelsen og 2 rektorer fra nettverket. Selv om prosjektet aldri fikk en sterk forankring i disse miljøene, så har prosjektet likevel gitt betydelige synergieffekter for nettverksledelsen/høgskolen. Kunnskap og erfaringer fra nettverksarbeidet er blitt overført til andre nettverk og kompetanseutviklingsprosjekter som høgskolen har med skolesektoren. Evalueringsrapporten er brukt og spredd på ulikt vis ved andre avdelinger på HIL. Prosjektet har vektlagt å dokumentere samarbeidsprosessene i nettverket og fikk forskningsmidler fra HiL til å skrive en evalueringsrapport etter første prosjektperiode. Prosjektet fikk også en liten sum til styrking av nettverkets arbeid. Prosjektledelsen har i samarbeid med doktorgradsstipendiat Anne-Mette Bjørgen gjennomført en avsluttende spørreundersøkelse i LÆRNOTO, spesielt om refleksjon og bruk av blogg som refleksjonsplattform Tiltak rettet mot organisasjonen Det har ikke vært gjennomført spesifikke tiltak mot organisasjonen utover det som er beskrevet i 7.1. Allikevel mener vi at Høgskolen i Lillehammer som institusjonen sitter igjen med stor erfaringsverdi fra prosjektet. Dette henger sammen med høgskolens organisering innenfor utdanning for voksne. Siden Senter for livslang læring arbeider genuint med dette feltet, får ikke etter- og videreutdanning en birolle ved siden av grunnutdanningen. SeLL har etter hvert opparbeidet gode rutiner for erfaringsdeling, og prosjektlederne bidrar med sine erfaringer på avdelingen. Nettverkslederen, som er prosjektleder på SeLL, deler med jevne mellomrom sine erfaringer fra lærende nettverk med kolleger, og disse tar med seg erfaringene videre i samarbeidet med fagpersoner fra de ulike avdelingene. På den måten oppnår vi en slags dominoeffekt, der erfaringer gjort av én eller noen få personer sprer seg i organisasjonen. Vi er altså mer opptatt av gode rutiner enn av enkelttiltak, og arbeider stadig for at erfaringsspredningen skal økes. 8. Deltakelse i det nasjonale nettverket 8.1. Samlingene Side 17 av 19

18 Vi har deltatt på nesten alle de nasjonale samlingene. Samlingenes innhold og form utviklet seg i takt med modningen ute i de regionale nettverkene. Behovet for mer systematisk kompetanseutvikling knyttet til nettverk og nettverksledelse økte gjennom prosjektperioden og nettverket ble koblet tettere sammen når dette ble tatt tak i. Det siste året, som nåværende nettverksleder kjenner best, har det vært sterkt fokus på dokumentasjon. Det har vært en del diskusjon rundt enkelte av dokumentasjonsformene som har tatt for mye tid, og det hadde vært enklere å komme inn i prosjektet om dokumentasjonskravene hadde vært tydeligere avklart i oppstartsfasen Målsetting og gjennomføring Nettverksledelsen har hatt som oppdrag å sørge for arenaer for samarbeid og erfaringsdeling mellom regionale nettverk. Dette har de gjennomført ved å arrangere samlinger. I tillegg skulle den etablere en faggruppe for prosjektet, som skulle støtte og utfordre nettverkene spesielt i oppstarten. Det blir fortalt at denne faggruppen kom for sent i gang, og at det derfor ble lite støtte for de regionale nettverkslederne ingen hadde lært dem å drive nettverk. Det siste året har faggruppen bidratt i forhold til dokumentasjonen, ikke i forhold til å drive nettverksarbeid annet enn der dokumentasjon og drift kan sees i sammenheng Vurdering av progresjonen i det nasjonale arbeidet Denne er det vanskelig å uttale seg om med svært kort fartstid på nasjonalt nivå. Hovedinntrykket fra hele prosjektperioden er at det har vært satt av for lite ressurser til nasjonal koordinator, og det har påvirket muligheten til å utvikle den nasjonale møteplassen. Kunnskapsutviklingen på nasjonalt nivå hadde blitt styrket og nettverkene koblet tettere hvis dette leddet hadde blitt styrket. Likeså hvis prosjektet hadde hatt følgeforskning. 9. Avslutning og oppsummering 9.1. Totalvurdering av engasjementet i Lærende nettverk Vi mener vi egentlig har oppnådd mye gjennom disse årene, sett i lys av ressurstilgang og prosjektets nasjonale innretning. Det er enorme forventninger som stilles til nettverksarbeidet gjennom lærende nettverks prosjektbeskrivelse, og det har vært helt nødvendig å prioritere enkelte elementer framfor andre. Om vi har prioritert riktig, kan selvsagt diskuteres. Den mest forhåpningsfulle målsetningen har vært at arbeidet med lærende nettverk skal løfte arbeidet med pedagogisk bruk av IKT i en samlet skolesektor i regionen, i vårt tilfelle i Oppland. Selv om vi har arrangert åpne fagdager, workshops og konferanser i forbindelse med lærerne nettverk, må vi nok innse at denne målsetningen ikke er innfridd. Side 18 av 19

19 Neste nivå er at alle kommuner som er involvert gjennom deltakerskoler skal oppnå utvikling gjennom prosjektet. Skoleeiernivået har vært fulgt opp, men vi har som tidligere nevnt ikke hatt ressurser til å følge opp en helhetlig satsning i hver av kommunene. Enkelte skoleeiere har nok utnyttet det å ha med deltakerskoler til utvikling på tvers av skoler i kommunen, men i de fleste kommuner har nok erfaringer fra nettverket ikke kommet lenger enn til rektormøtet. Dermed kan vi nok oppsummere at dette målet ikke er nådd. De to neste nivåene går ut på at nettverket skal generere skoleutvikling hos alle deltakerskoler og kompetanseutvikling hos alle deltakere. Vårt nettverksarbeid har sentrert seg først og fremst om disse to målene. Det har ligget mer enn nok utfordringer i å legge til rette for at enkeltdeltakerne utvikler seg selv og sine egne skoler. Det eneste vi er sikre på er at alle deltakere har hatt et utbytte av å være med de har oppnådd kompetanseutvikling. I dag møter vi et nettverk som er et godt sammensveiset team (med flere miniteam), de er faglig engasjert i hverandres arbeid og har begynt å ha tydelige tendenser til å være selvgående. Skolelederne har funnet hverandre som gruppe og nettverket bruker hverandre innad til smått og stort. Skoleforsker Knut Roald sa engang at skoleutvikling skjer når det samarbeides på tvers av skoler og kommunegrenser. Deltakerne i LÆRNOTRE presiserer hvor verdifull denne dimensjonen har vært opp gjennom årene. Senest så beskrev en av skolelederne hvordan det var å sitte sammen med andre skoleledere og oppleve en total tilslutning uttrykke hvor viktig det er å vektlegge vår digitale samtid og se rundt bordet at alle nikket ikke bare en eller to slik det ofte kan være på lokale rektormøter.. Mange skoler har klart å utnytte nettverket til å oppnå god utvikling, men det fins også eksempler på skoler som ikke har oppnådd betydelig skoleutvikling gjennom deltakelse i nettverket. Som nettverksleder kunne vi muligens ha lagt et tydeligere løp overfor skolelederne, med krav om hyppigere deltakelse og utviklingsarbeid i mellomperiodene. Vi tror at dialogen mellom kompetansemiljø og skoler har gode forutsetninger for å utløser og stimulere endring, fordi det skapes et refleksjonsrom rundt utprøving av nye verktøy og ny metodikk. Teori og ideer til metodikk kan leveres utenfra, men lærerne må diskutere egne handlinger og felles erfaringer i sammenheng med teorien og metodikken. Nettverkslederens viktigste oppgave er ikke å levere utenfra, men å legge til rette for og lede prosesser som åpner lærernes og skoleledernes refleksjonsrom. Å finne refleksjonsrom handler helt sikkert om tid, men også om avstand til hverdagen, om å diskutere de gode spørsmålene, om å dele refleksjoner og om forpliktelser til å bidra i utprøving og erfaringsdeling. Les mer se vedlegg: LÆRNO evalueringsrapport 2005, samt søknad om evalueringsmidler Eksempel på prosjektbeskrivelse LÆRNO og Lærende nettverk nasjonalt Eksempel på evalueringsrapport Biri ungdomsskole. Unntatt offentlighet Eksempel på refleksjonsnotat Side 19 av 19

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Ola Erstad PFI Universitetet i Oslo 1 2 Med bakgrunn i PILOT PLUTO 3 Organisering Lærerutdanningen driver nettverkene I nettverket representert ved skoleleder

Detaljer

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Bergen

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Bergen Nettverksrapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Bergen 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk (LN) ved Høgskolen i Bergen (HiB). Nettverksledere: Tjalve Gj. Madsen - tma@hib.no, tlf. 55585804, og

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Hedmark er styrt av Høgskolen i Hedmark avdeling LUNA, allmennlærerutdanningen på Hamar. Nettverksleder har vært

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Lærende nettverkmodell for skoleutvikling. IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk

Lærende nettverkmodell for skoleutvikling. IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverkmodell for skoleutvikling IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Ola Erstad: Innledende presentasjon av tiltaket lærende nettverk Pia Vangen: Vi møter et nettverk - noen erfaringer

Detaljer

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje LANGSIKTIG SATSING - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje RESSURSLÆRERE «Ressurslærerne skal støtte lærerne i arbeidet med klasseledelse, og i å gjøre opplæringen

Detaljer

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder «Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder 1 «Ungdomstrinn i utvikling» Disposisjon: Innledning: Noen rammer og forskningsfunn

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Høgskole og kommune hånd i hånd

Høgskole og kommune hånd i hånd Høgskole og kommune hånd i hånd UH-sektoren og kommuner har fått en unik mulighet til å være sammen om en utvikling der fag og organisasjonsutvikling knyttes sammen», sier høgskolelektor i matematikkdidaktikk

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Velkommen, pulje 6! 9. februar Skoleeiermøte Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 11.30 Kaffe, te og rundstykker Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Strategi for ungdomstrinnet «Motivasjon og mestring for bedre læring»

Strategi for ungdomstrinnet «Motivasjon og mestring for bedre læring» Strategi for ungdomstrinnet «Motivasjon og mestring for bedre læring» 21.Mars 2013 v/kirsti E. Grinaker Hva dreier strategien seg om? Satsingen skal konsentrere seg om de grunnleggende ferdighetene lesing,

Detaljer

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar 2012 Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016 Vurdering for læring Første samling for pulje 7, dag 1 12. mai 2016 Velkommen til pulje 7! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering - Satsingen Vurdering for læring - Nasjonale prøver,

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 2 10. april 2015 10. april Program for dag 2, første samling pulje 6 Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 11.00 (inkl. pause) Kl. 11.00 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl.

Detaljer

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Vår dato: 23.11.2012 Vår referanse: 2012/5682 Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Dette dokumentet inneholder informasjon om planer og

Detaljer

Mattelyst Oppdatert sept -13

Mattelyst Oppdatert sept -13 Dovre Lesja Lom Sel Skjåk Vågå Prosjektbeskrivelse for Nord-Gudbrandsdal-prosjektet våren 2013 våren 2016 Mattelyst Oppdatert sept -13 Innholdsfortegnelse Mål...2 Forankring...2 Tiltak...2 På administrativt

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid 1 I piloten deltar: - 22 kommuner - 36 ungdomsskoler 2 Arbeidet for koordineringsgruppen i piloten Bidra

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 U Ungdomstrinn i utvikling Noen forskningsfunn Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 1 Hvem dokumenterer hva? Rapporter fra NIFU Rapportering to ganger i året fra NTNU Oppsummering fra samlinger Sluttrapport

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer

EUREKA Digital

EUREKA Digital EUREKA Digital 4-2009 HVORDAN BIDRA TIL SAMARBEID OG NETTVERK RUNDT TOSPRÅKLIG OPPLÆRING? En rapport fra et studium i tospråklig opplæring og det utviklingsarbeidet dette studiet genererte Guri Martens

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring Vår saksbehandler: Anne Husby og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23301436 ahu@udir.no, hbh@udir.no Vår dato: 21.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1396 Deres referanse: Fylkesmannen i Aust-Agder,

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk

Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverk 02.03.04 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Hovedmål... 3 Nettverkets deltakere...3 Nettverkenes innhold... 3

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Lærende nettverk. Nettverksrapport. 18.november 2008

Lærende nettverk. Nettverksrapport. 18.november 2008 Disposisjon / innholdsfortegnelse for nettverksrapport 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk 2 NTNU Program for lærerutdanning, NTNU. Nettverksleder: Universitetslektor Marte Bratseth Johansen Koordinator

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø torbjorn.lund@uit.no Bakgrunn: Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser. Som en mulig modell! Her

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Ledelse av læreres læring

Ledelse av læreres læring Ledelse av læreres læring En kvalitativ undersøkelse av hvordan rektorer i tre skoler leder læreres læring i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring». Læringsmål: Min hensikt med dagens foredrag

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

Hvordan tilrettelegge for og følge opp skolebasert kompetanseutvikling

Hvordan tilrettelegge for og følge opp skolebasert kompetanseutvikling Hvordan tilrettelegge for og følge opp skolebasert kompetanseutvikling Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 328 lærerårsverk 13 skoler Fra 2002 2 nivåmodell med balansert målstyring

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjonal satsing på vurdering for læring(2010 2017) Langsiktig og planlagt satsing på kompetanseutvikling i vurdering for læring Oppsummering av sluttrapporter fra pulje 5 Innledning Fylkesmannsembetene

Detaljer

Ansvarliggjøring av skolen

Ansvarliggjøring av skolen Ansvarliggjøring av skolen Ledelsesutfordringer og krav til kompetanse Konferanse om ledelse og kvalitet i skolen 12.- 13. februar 2009 Jorunn Møller Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Sluttrapporten

Detaljer

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE 1 pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE Organisering og lokal forankring Ressursperson i Meløy Meløy kommune Marit Buvik Marit.Buvik@meloy.kommune.no Ekstern ressurs i nettverket Universitetet i Nordland

Detaljer

Prosjekt Regelverk i praksis Oppvekstforum i Vesterålen Lasse Arntsen, prosjektleder

Prosjekt Regelverk i praksis Oppvekstforum i Vesterålen Lasse Arntsen, prosjektleder Prosjekt Regelverk i praksis Oppvekstforum i Vesterålen 18.02.15 Lasse Arntsen, prosjektleder Utvalgte hjertesukk fra kommuner og skoler «Veien er lang fra KD til Udir til FM til skoleeier til hver enkelt

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Hovedbudskap Mange elever, som lærer raskere og mer enn andre, får ikke nok utfordringer i skolen

Hovedbudskap Mange elever, som lærer raskere og mer enn andre, får ikke nok utfordringer i skolen Hovedbudskap Mange elever, som lærer raskere og mer enn andre, får ikke nok utfordringer i skolen. Skolen har et langt større handlingsrom enn det den i dag benytter for å imøtekomme elever med stort læringspotensial.

Detaljer

Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND

Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND 13.12.12 AGENDA Forslag til økt kvalitet i lærerprofesjonen og sammenhengen med satsingen på ungdomstrinnet Partnerskapets

Detaljer

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012 VLS -2012 Plan for VLS/VFL -2012 Innledning: Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og Skoleutvikling VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering må det

Detaljer

Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)

Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Fra oktober 2013 til oktober 2014 Datainnsamling: Samtaler med utdanningsmyndigheter

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Nettverk for vurdering for Læring. Fra igangsetting til drive i nettverket. Å lede et nettverk hva er utfordringene?

Nettverk for vurdering for Læring. Fra igangsetting til drive i nettverket. Å lede et nettverk hva er utfordringene? Nettverk for vurdering for Læring Fra igangsetting til drive i nettverket. Å lede et nettverk hva er utfordringene? Eller Mitt liv som nettverksleder Sett opp to mål for din egen læring Lag 6 kriterier

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Evaluering av prosjektet LÆRNO - Lærende nettverk i Oppland Hva har Høgskolen i Lillehammer lært om det å drive og lede et lærende nettverk?

Evaluering av prosjektet LÆRNO - Lærende nettverk i Oppland Hva har Høgskolen i Lillehammer lært om det å drive og lede et lærende nettverk? Evaluering av prosjektet LÆRNO - Lærende nettverk i Oppland Hva har Høgskolen i Lillehammer lært om det å drive og lede et lærende nettverk? Anne Mette Bjørgen og Pia Vangen Sammendrag Prosjektet Lærende

Detaljer

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 1. Innledning Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Arbeid med regning som satsingsområde i Ungdomstrinn i utvikling

Arbeid med regning som satsingsområde i Ungdomstrinn i utvikling Arbeid med regning som satsingsområde i Ungdomstrinn i utvikling Erfaringer fra pilot regning i alle fag, og om samarbeid mellom skole og høgskole. Are Solstad, utviklingsveileder Hedmark Fagsamling regning

Detaljer

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt ET INNOVASJONSPROSJEKT VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, STØTTET AV FINNUT-PROGRAMMET,

Detaljer

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Innhold Hva menes med barnehage- og skolemiljø, læringsmiljø m.m. Om kompetansepakken og bakgrunnen for denne De tre differensierte tilbudene

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus 1. Deltakere i nettverkene HiAk har koordinert to nettverk. Førstelektor Hæge Nore har fungert som nettverksleder for begge nettverkene. Fra høgskolens

Detaljer

Kila skole. trine.halvorsen@harstad.kommune.no

Kila skole. trine.halvorsen@harstad.kommune.no Kila skole 4 år r med Lærende L nettverk trine.halvorsen@harstad.kommune.no Fra første nettverk, 2004, har vi hatt en idé om å utvikle bred og helhetlig digital kompetanse. Men hvordan lykkes med det?

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Veilederkorps - Avsluttende samlinger VK14

Veilederkorps - Avsluttende samlinger VK14 Veilederkorps - Avsluttende samlinger VK14 Mål for avsluttende samlinger: Oppsummere veiledningsperioden Inspirere hverandre og planlegge for videre kvalitetsutvikling Faglig påfyll til videre kvalitetsutviklingsarbeid

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport

Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport Det overordnete temaet for nettverksrapporten er å drøfte om Lærende nettverk er en god måte å drive skoleutvikling på. Hvert punkt, utenom de rent

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Oppsummering av sluttrapporter fra pulje 4

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Oppsummering av sluttrapporter fra pulje 4 Nasjonal satsing på vurdering for læring(2010 2014) Oppsummering av sluttrapporter fra pulje 4 «Ledelsen og ressurspersonene gir uttrykk for at Vurdering for læring har vært det morsomste og enkleste utviklingsarbeidet

Detaljer

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar?

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? 1 Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? En sektor med styringsutfordringer kunnskap for ledelse May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Internasjonale studier

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Skoleutviklingskonferanse i Molde 27. august 2013 ra@hivolda.no Search for the guilty Genese Evaluering av L97 «tre års kjedsomhet» PISA og TIMSS

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Om denne økta Vurdering av kompetanse i fag på 2., 4., 7. og 10. trinn Hva er grunnlaget for vurdering?

Detaljer