Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Vallerstua Barnehage!"

Transkript

1 Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en 30 % pedagogisk leder og 2 assistenter i hver sine 100 % stilling og en assistent i 30 % stilling. VALLERSTUA SIN VISJON: LEVE HVERDAGEN I NUET MED VARSOM VEILEDING TIL LIVET VIDERE.

2 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG, HVERDAGEN I VALLERSTUA. Vi ser på barnehagen som et lite samfunn. Vi må alle etter hvert lære å innrette oss slik at vi best mulig kan fungere i dette. Vi må lære hverandre å kjenne og å respektere hverandre og å vise omsorg for oss selv og hverandre. Familien til barnet er også viktig. Det at barnet er en del av familien som igjen er en del av samfunnet. Alle er ikke like, vi er individuelle personer med forskjellige behov og personligheter med rett til å påvirke egen hverdag. Barna må få hjelp til å lære seg selv å kjenne. Vi snakker om og med barnet, hva gjør det glad og fornøyd og hvorfor blir det lei seg, hva liker det eller hva liker det ikke. Vi roser og oppmuntrer når barna handler, ut i fra et ønske om å være til hjelp og støtte, eller vi går inn i konfliktsituasjoner og veileder barna å kompromisse og løse konflikter selv. Ved å bruke tid på å være gode rollemodeller, være tilstedet, utøve Barn i Balanse (BiB), oppmuntre til mestring i hverdagen, mener vi å nå målet: Gi hvert barn en positiv opplevelse av s eg selv, skape gode relasjoner mellom barna og arbeide for å skape trygghet og stabilitet i de menneskelige forhold. Mellom personalet er det samarbeid, veiledning og oppmerksomt nærvær, Voksne i ballanse. Vi reflekterer, tar egenvurderinger, er lekne, har glede og humor, gir gjensidig ros og ris, vi observerer og evaluerer. Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for en god barnehagehverdag. Innkjøringsperiode med tilstedeværende forelder, daglige samtaler om barnets utvikling og opplevelsen av barnets hverdag i og utenfor Vallerstua formidles, foreldresamtaler, foreldremøte, samarbeid om grensesetting, ta vare på hverandre, generelt samarbeid om utøving av danning i hverdagssituasjonene. Si hei, ha det og takk for maten er eksempler på viktige elementer for oss i Vallerstua. SOSIAL KOMPETANSE. Sosial kompetanse står sentralt i barnehagehverdagen. Det vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. I samspill med andre får barna erfaringer som står helt sentralt for deres utvikling av sosial kompetanse. Vi deler dette i 5 hovedområder: 1) Empati og rolletaking (evnen til å sette seg inn i andres tanker og følelser; å kunne sette seg inn i den andres rolle og hvordan den andre har det. ) 2) Pro sosial adferd (positive holdninger og handlinger overfor andre; trøste, hjelpe, hente hjelp, dele, oppmuntre, inkludere, være omtenksom, vise omsorg.) 3) Selvkontroll (å klare å utsette egne ønsker og behov i visse situasjoner: vente på tur, kompromisse, takle konflikter, styre aggresjon, utsette umiddelbar belønning, fire på egne krav. ) 4) Selvhevdelse (evnen til å ta initiativ i forhold til andre: tørre spørre om å få bli med i lek, være aktiv i leken og andre gruppeaktiviteter, hevde egne meninger/ønsker/ behov, stå i mot gruppepress, ta kontakt på passende måte.) 5) Lek, glede og humor (evnen til å forstå lekesignalene, kunne gå inn og ut av leken, følge lekens skjulte regler: gjensidighet i leken, føle glede, forstå på liksom og på ordentlig, mimikk, kroppsspråk og fantasi.)

3 RAMMEPLANEN. Rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Den gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Det settes fokus på dokumentasjon og vurderingsarbeid og ikke minst barns rett til medvirkning, overgang barnehage/skole samt foresattes rett til å være med å forme barnehagehverdagen. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Sosial kompetanse og 7 fagområder er noe hva rammeplanen krever at barnehagen er innom i løpet av barnehageåret. De 7 fagområdene er: 1) Kommunikasjon, språk og tekst. 2) Kropp, bevegelse og helse. 3) Kunst, kultur og kreativitet. 4) Natur, miljø og teknikk. 5) Nærmiljø og samfunn. 6)Etikk, religion og filosofi. 7) Antall, rom og form. Vallerstua velger å ta for seg et og et fagområde pr. måned i løpet av barnehageåret, selv om vi hver dag i de fleste sammenhenger berører alle fagområdene. I tillegg jobber vi daglig med Bærum kommunes satsningsområder : 1)Barnehagen som læringsarena 2)Barn med behov for ekstra støtte 3)Barn under 3 år. 4)Sammen for barn og unge 5)Språk. BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA. Her har leken en fremtredende plass i Vallerstua. Vi har barn fra 1-5 år og det byr på lek på forskjellige nivåer og på tvers av aldre. Personalets oppgave er å tilrettelegge for ønsket læring på de forskjellige aldersnivåer. Leken i seg selv har egenverdi og det er et grunnleggende element for utvikling og engasjement. Gjennom leken opplever vi at barna tilegner seg kunnskap om: kommunikasjon, vennskap, tankevirksomhet, glede, språk, identitet, kroppssoppfatning, innlevelse, romoppfatning, finmotorikk, hensyn, trygghet, fleksibilitet, regler og normer, skuffelser, grovmotorikk, kreativitet, planlegging, selvstendighet, i-phone, fotografering og fremkalling av bilder, selvstendighet, konfliktløsing, danning. Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet som stimulerer og interesserer. I leken gjør barna erfaringer, de utforsker, prøver ut, får kunnskap og utvikler selvtillitt. Barna sosialiseres gjennom leken og utvikler beredskap for læring og utvikling. (Vallerstua har i år ingen førskolebarn.)

4 VALLERSTUA VIL DETTE BARNEHAGEÅRET FORDYPE SEG I TORBJØRN EGNERS BOK OM KARDEMOMME BY. (KB) Kardemomme By er et tema med mange muligheter. Historien og handlingen kan ses i et, men samtidig kan vi dele opp kapitlene og la de ulike barnegruppene fordype seg i dem. Vi ønsker at det blir et prosjekt der veien blir til mens vi går den og der innspill og engasjement fra barna vil spille en avgjørende rolle. Drama, forming og musikk er viktige ingredienser i vårt arbeid og ved barnehagens sommerfest ser vi for oss at prosjektet uttrykkes gjennom en forestilling for publikum. Målene for arbeidet: 1) Barna skal få kjennskap til hovedtrekkene i boken 2) Bli kjent med noen av rollefigurene fra K.B. 3) Bli inspirert til å leke og dramatisere. 4) Glede seg over sangene og synge med. 5) Oppøve konsentrasjonsevne ved å lytte til en fortelling over tid. 6) Kunne gjenfortelle noe fra fortellingen. Barna deles i små grupper. Målene er felles for alle men på ulikt nivå ut i fra alder. Vi knytter boken opp mot de 7 fagområdene og Mirella vil jobbe med temaet i kunstgruppene sine. DANNING. Danning er en pågående prosess der omsorg, lek og læring er viktige komponenter og omfatter hele barnets utvikling. Vi tenker at alle aktivitetene i barnehagen i seg selv berører begrepet danning. Gjennom lek, konflikter, samtaler, mestringsopplevelser, turtaking, glede, latter, måltidene*, Barn i Balanse -aktiviteter, turer i og utenfor nærmiljøet, tradisjoner m.m. Danning er en pågående prosess med aktiv og bevisst deltakelse fra et tilstedeværende personale. Personalets holdninger og væremåte er avgjørende for barnets danningsprosess. Vi har fremdeles med oss foreldre som tidligere ble invitert til å snakke om hva de mente danning innebar og vi opplever at personal og foreldre har mange like oppfatninger her. Ikke minst skapes danning gjennom barns rett til medvirkning. Ved å gjøre barna inkluderende i egen hverdag, tilegner de seg kunnskap og forståelse for gode vaner, hvordan oppføre seg og verdier i livet. Opplevelsene av å bli respektert og tatt på alvor, viser veien for den enkelte til selv å respektere medmennesker, naturen og tingene rundt seg.

5 DE ALLER YNGSTE. Vallerstua har ekstra fokus på at personalet skal være forutsigbare, trygge og legger opp til gode opplevelser gjennom: Bevisste stellesituasjoner Tolking av kroppsspråk Lage gode soverutiner Tilrettelagte temaer og samlinger i forhold til alder. Rim, regler, pekebøker, sang og musikk. Gi oppgaver/utfordringer som styrker selvfølelsen. Bli med på rydding, av og påkledning, dekke bord, starte med å smøre egen mat. Mestring, det å takle noe, er en forutsetning for god selvtillitt og det gir barna erfaringer til å løse utfordringer. Samspill med andre barn. Vise omsorg. OMSORG OG RESPEKT. Vi viser dette ved å anerkjenne hverandre for den vi er. Vi bryr oss om og tar vare på hverandre. Gjennom Vallerstua sin profil Barn i Balanse i samarbeid med Tårnsvalen, går vi med hele oss inn i det å utøve omsorg for både store og små i barnehagen. BARN I BALANSE. (BiB) Vårt pedagogiske perspektiv er at vi vil støtte barn i å finne indre. styring, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, trygghet, nærvær og samhørighet. Med Barn i balanse ønsker Tårnsvalen Barnehager som Vallerstua er en del av, å gi barna et pusterom i en stressende hverdag. Vårt samfunn har et høyt tempo og intensitet. Vi ser det også på barneprogrammer på TV og barnefilmer der det er mye lyd, farger og raske skifter. Vi lever i en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langs omhet, for å stoppe opp, lytte innad og hente oss inn igjen. Vi ønsker å tilby en balanse i våre barnehager, der barna får indre styrke og ro nok til å fordøye alle inntrykk gjennom dagen. Målsetningen vår er å skape et vennlig miljø med balanse mellom ro og aktivitet. Det handler om å styrke en naturlig evne til tilstedeværelse vi alle er født med, men som vi mer eller mindre mister kontakt med underveis. I tillegg til ytre påvirkning, aktivitet, lyd, tempo og begeistring, som alltid er til stede i barnehager, vil vi i Tårnsvalen Barnehager legge vekt på barna og de voksnes bevisste nærvær og forskjellige veier til ro og balanse i hverdagen. Veiene til det bevisste nærvær går gjennom berøring, bevegelse, livssamtaler, ro og stillhet. I denne sammenheng bruker vi bl.a. barneyoga, barnemassasje, hvilestund, samtale og stillestunder. Oppmerksomt nærvær bygger på en gammel asiatisk tradisjon, men anvendes også innenfor vestlig psykologi til blant annet stressmestring. Mindfullness dreier seg om å styrke evnen til være fullt og helt oppmerksom på her og nå, for eksempel ved å fokusere på det som skjer i kroppen akkurat nå. Voksne

6 kan bl.a. bruke meditasjon, barn trenger andre veier til å få denne fokus og ro, for eksempel berøring, langsom bevegelse, ledet stillestund osv.) Det personlige holdningsarbeidet hos de ansatte er helt sentralt for å nå våre mål med Barn i balanse. Vi legger vekt på at de voksne fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke tenker på lunsjen i går, eller hva man skal gjøre på ettermiddagen. Gjennom de forskjellige metodene (lett berøring, yoga osv), vil også de voksne bli bevisst sitt eget nærvær og få en god opplevelse av ro og balanse. Forskning viser at å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, hjelper oss ti l å få bedre helse, øker konsentrasjonen vår og det virker stressreduserende. Barn i balanse skal ikke erstatte egen lek, glede og utfoldelse i barnehagen. Det skal være som små pusterom for barn og voksne i barnehagehverdagen. SATSNINGSOMRÅDET FOR VURDERING Med mange nye barn og flere nye i personalgruppen vil Vallerstua dette barnehageåret ha Barn i Balanse som grunnlag for evaluering. Vi setter fokus på bruken av utvalgte BiBelementer og både barn og voksne vil være med på evalueringen neste vår. De eldste barna i barnehagen er godt inne i BiB-hverdagen men vil også ha stor glede av å sette fokus på dette området. Gjennom daglige observasjoner og samtaler med barn og voksne og gjennom barneintervju i mai, vil vi få et grunnlag som kan fortelle oss betydningen av BiB i vår barnehage. OVERSIKT OVER BRUK AV BiB -ELEMENTER I HVERDAGEN I VALLERSTUA. 1) Tibetansk symbal i overgangssituasjoner og ved time out : Når vi hører cymbalen lukker vi øynene, trekker pusten dypt flere ganger og bare puster i ca. 1 minutt til vi hører lyden av symbalen igjen. Nå kommer det en beskjed, om det så er endring i aktiviteter eller om vi fortsetter der vi slapp. De aller yngste blir under opplæring i forhold til å være stille og nyte dette, men de får en time out på sin måte og etter hvert kommer de nok inn i rutinen ved gjentatt bruk av symbalen. 2) Store deler av året vil vi ta i bruker stemningslys på bordet under måltidene. Dette blir et symbol på at vi har et harmonisk og sosial måltid med bruk av MYK stemme. Noen barnehager kaller det innestemme men det passer ikke hos oss. MYK er en forkortelse for Massasje - Yoga- Kropp som er en stor del av innholdet i hverdagen i Vallerstua. 3) Vi har BiB hvilestund hver dag som varer minutter. Denne stunden ønsker vi skal inneholde elementer som f.eks. typer av massasje: hånd, fot eller lett kroppsberøring (barn/barn eller vokse/barn) eller at barna lytter eller meditere på sin måte til Mindfullness musikk. Det kan være en BiB stund uten andre lyder enn de som er i eller utenfor rommet. Barna kan også få en tankeoppgave f.eks.: Min reise på en sky. Etter fantasireisen på slutten av BiB-stunden, kan vi forteller hverandre hva vi opplevde på reisen. Vi kan også utøve rolige avspenningsøvelser eller yoga. Det er opp til barna og den enkelte voksne som er ansvarlig for BiB-stunden, hvilke elementer stunden skal inneholde. Vi går på rulleføtter til hvilestund. BiB-stunder kan gjerne være utendørs. 4) Yoga instruktør. Vi vil få besøk av Anita, utdannet yoga-instruktør, en gang i måneden. Hun vil ha barne-yoga i små grupper. Hun er der primært for at personalet skal få opplæring i bruk av Yoga med barn og det får barna nyte godt av. Personalet vil ta i bruk hennes metoder i

7 hverdagen. Tårnsvalens ansatte har også metodekurs hos henne i Tårnsvalens regi på egen plandag. 5) Vallerstua tar gjerne noen Yogaøvelser ute eller på tur. Dette er gøy! 6) Vallerstua får også besøk av Mirella som er kunstpedagog. Hun har kunstgrupper med 3-4 og 5åringene. De lager hver sin kunstmappe som de får med seg hjem på sommerfesten i juni. 7) Livssamtaler. Erfaringen hittil er veldig positiv. Barna er i grupper og filosoferer og undrer seg over livet. Vi bruker snakkepinne hvor en og en snakker av gangen. Den voksne skal ikke veilede på noen måte, dette er barnas forum for ytringer. Barna får et innspill fra den voksen som f.eks.: Hva tenker du er en god venn? Eller: Nå er det vår, hva tenker du om det? 8) Vallerstua har en hellig halvtime : Mellom kl.9.30 og tar vi ikke telefonen, ordner med papirer, småprater med hverandre som personal om private ting, telefonerer eller gjør ting som ikke er sentrert om barna. Vi er 100 % tilstedet for barna enten vi observerer eller er deltakende i barnas lek eller i annen aktivitet. 9) Mandala.

8 SPRÅK. Personalet i Vallerstua jobber aktivt med språkstimulering ved å knytte språket til aktive handlinger, til konkrete og mangeartede opplevelser. Vi er gode språkmodeller og støttende og stimulerende gjennom hele barnehagehverdagen. Vi stiller åpne spørsmål, har gode samtaler og gjentar korrekt uttale. Vi er aktivt lyttende til det barnet sier og gir gode forklaringer når barn spør og er undrende. Språkstimulering praktiseres gjennom hverdagsaktiviteter som: Måltider, lek, uteliv, fantasifortellinger, spill, rollespill, eventyr, sanger, rim, regler, i garderobesituasjoner snakker vi på barna klær, på turer, samlinger, pekebøker, yoga og ved å utforske skriftspråket. Lek med ord, lyttetrening, gjenfortelling, klappe ordrytmer, la barna være med på ulike situasjoner der personalet skriver, bibliotekbesøk, oppmuntre til lekeskriving, jobbe med bokstavlyder, er også innfallsvinkler personalet benytter seg av i sammenheng med språkstimulering. BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE. Vallerstua bruker regelmessig ALLE MED som verktøy for å følge med på barnas utvikling. Vi er kjent med TRAS og benytter denne ved behov for utdypende registrering i sammenheng med eventuelle språktiltak. Haug skole og resurssenter er en base for profesjonell hjelp ved behov. Der er det muligheter for veiledning og lån av materiell for spesifikke behov, tverrfaglig utvalg, helsestasjonen og PPT sin tirsdagstelefon er hjelpeinstanser vi kan benytte oss av. Her kan vi legge frem tanker, bekymringer og undringer og få veiledning om saker. Barnehagen legger frem saker anonymt. Foreldrene kan også benytte seg av disse instansene og få hjelp på veien videre. Vi oppfordrer foreldre med tospråklige barn til å benytte morsmålet hjemme og gjør dem oppmerksomme på viktigheten av dette. Samarbeid med foreldrene gjennom daglig dialog er også med på å avdekke eventuelle behov for grep eller tiltak for enkeltbarn. Andre sammarbeidspartnere for Vallerstua er gjennom nettverk i Bærum kommune og ledermøter i Tårnsvalen. SAMMEN FOR BARN OG UNGE. Sammen for barn og unge er at tiltak basert på vedtak i de ulike politiske sektorutvalgene der en ønsker å se på det forebyggende arbeidet or barn og unge i Bærum. Det er utarbeidet en tiltaksplan der tidlig innsats og det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. Vallerstua må tilrettelegge for et godt fysisk miljø for hele barnegruppen Vi må gjennom samspill og kommunikasjon se det enkelte barn. Vi observerer og samtaler om eventuelle bekymringer om avvik i adferd hos enkeltbarn og vi må vite hva vi hva vi skal gjøre i ulike situasjoner. (Henvendelser til samarbeidspartnere nevn under Barn med behov for ekstra støtte.)

9 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING. Vi arbeider aktivt i Vallerstua med at barna skal ha medvirkning i sitt eget liv. Dette handler blant annet om at barna mestrer å ta initiativ og at det kan planlegge, organisere og se seg selv i forhold til andre. Gjennom de daglige samtalene med barna, gjennom barneintervju og ved å gripe her og nå situasjonene, ønsker vi å finne ut: Hva vil bara ha mer av eller hva vil de ha mindre av. Hva slags type lek foretrekker det enkelte barn, ønsker det å være ute/inne, hva slags type musikk liker det å lytte eller danse til, hvilke bøker er det glad i å lese/høre på, eller når skal vi gjøre hva? Hva ønsker barna å ha på brødskiven eller hva er de mest glad i til varm-mat? Vi er i gang med å laminere bilder av matretter slik at selv de minste kan gi uttrykk for hva de vil ha til mat som til for eksempel på bursdagen sin. På og avkledningssituasjon, ryddesituasjoner og ved eventuell konfliktløsninger og barn som ikke kan uttrykke seg verbalt, blir tolket gjennom et som oftest tydelig kroppsspråk. Vi har barn fra 1 til 5 år og barna deles i grupper med dertil egnede temaer og samlinger. Barna blir aktivt deltagende i egen hverdag innenfor gitte rammer i et støttende og stimulerende miljø. HVORDAN VALLERSTUA DOKUMENTER SIN PEDAGOGISKE PRAKSIS. Rammeplanen sier: Dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for kritisk og reflekterende praksis. Dokumentasjon kan også gi foreldre, lokalmiljø og kommunen informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. I Vallerstua deler vi generelt ut ukeplaner hvor foreldrene får innblikk i hva som skjer i løpet av uke. I august, desember og april gir vi ut månedsplaner. Vallerstua har også en årsplan som foreldrene har fått muligheter til virkning og innspill til på foreldremøtet om høsten. Månedbrev med oppsummering fra hver måned blir sendt på e-post til foreldrene. Det sendes også fortløpende informasjon ved behov på denne måneden. Hoveddøren i barnehagen har også oppslag ved gitte anledninger. Her henger også et lite referat Dagen i dag som skal inneholde komprimert informasjon om hvordan dagen ble. Vallerstua tar også bilder for å dokumentere sitt pedagogiske arbeid. Vi har utarbeidet våre egne retningslinjer om fotografering av barna. Bildene henges etter hvert opp i garderoben til glede og nytte for de impliserte. Barna er ivrige i sin medvirkning ved å snakke om hva de ser og hvordan de opplever det de ser på bildene. Bildene blir tatt vare på for å settes inn i hvert barns egen mappe. Denne inneholder fotografier og tegninger/malerier som barna har vært delaktige i i løpet av barnehageåret. Permen deles ut på sommerfesten i juni hvert år. Barnehagen gjennomfører barneintervjuer og vi har barnesamtaler. Livssamtaler har vi som tidligere beskrevet under BiB. Foreldrene har vi daglige og planlagte samtaler med. Vi bruker Alle med som kartleggingsredskap for det enkelte barns utvikling. Dette samt de daglige observasjonene av barna danner grunnlaget for foreldresamtalene. Ved behov vil vi også ta i bruk kartleggingsskjemaet T.R.A.S. Beskjeder fra foreldre blir skrevet ned og lest av personalet etter hvert som de kommer på jobb. Vallerstua har vært representert i media flere ganger. Vi har fått en dokumentasjon på vårt arbeide med Barn i balanse senest i bladet Glade barnehagebarn utgitt i august 2014

10 HVORDAN VALLERSTUA BRUKER SIN DOKUMENTASJON TIL Å UTVIKLE SIN PEDAGOGISKE PRAKSIS. Vi har plandager, personalmøter og pedledermøter. Her gjør vi oss refleksjoner over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver. Vi vurderer hvert barn og legger individuelle planer for barnets utvikling. Vi får frem ulike oppfatninger av praksisen og dette er med på å utvikle barnehagen og skape nye tiltak og eventuelle endringsprosesser. Vi vurderer om vi er i rute med årsplanen. Des gis veileding underveis i hverdagen og i samtaler en til en på for eksempel medarbeidersamtaler. Gjennom brukerundersøkelse og på foreldremøte har foreldrene muligheter til å påvirke barnehagens årsplan.

11 GJENNOMGANG AV BARNEINTERVUENE VÅREN Formålet med intervjuet var å kartlegge trivselen i Vallerstua. Vi intervjuet barna som hadde godt nok språk til å uttrykke seg verbalt. Undersøkelsen ble gjennomført en til en i egnet rom og alle barna ble spurt om svarene deres kunne gjengis til andre. Alle barna godkjente dette. Vi stilte følgende spørsmål: 1) Hva betyr det å trives? Trives du i barnehagen? Barna svarte at de hadde det bra i barnehagen Et barn hadde det ikke så bra akkurat den dagen ettersom det hadde vondt i magen. 2) Har du venner i barnehagen? Barna hadde fra 1 til 10 venner som ble navngitt av det enkelte barn. 3) Hva liker du å holde på med når du er i barnehagen? Svarene var mangfoldige: huske, hvilestund, lage hytte, tegne mandala, leke med dyrene i bondegården, leke, liker alt, jobbe i sandkassen, kjøre på sykkel, hoppe, for å nevne noe. 4) Hva betyr det å erte? Blir du ertet? På hvilken måte? Forskjellige typer erting ble nevnt: Ikke være snill, Det å være slem og så mobber man. Man kan ikke være så glad i den personen, Erta-berta-bluse, du går i bleie og Ikke være snill og sier ting som at man er rar eller. På spørsmålet om barna ble ertet og eventuelt på hvilken måte, så opplevde de at det å bli dyttet var erting. For flere var løsningen på å få slutt på dette å kunne si Slutt, jeg liker det ikke, Vi må prøve å snakke med den som er slem om at han ikke kan være det, var også et svar. Et barn opplevde at 2 av vennene hans var litt sjefer i leken og det syntes han ikke noe om. Disse svarene er med på å gi oss grunnlag for videre jobbing med at alle i Vallerstua skal ha en god opplevelse av hverdagen. Vi vil samtale blant annet om det å ta hensyn til hverandre og oppføre seg mot andre slik man selv vil andre skal oppføre seg mot en selv. BRUKERUNDERSØKELSE BLANT FORELDRENE VÅREN Av ukjente årsaker var det dårlig oppslutning hos oss på brukerundersøkelsen som ble gjennomført av Bærum kommune tidlig i år. Vallerstua ønsket å vite hva foreldrene mente om tilbudet i Vallerstua og gjennomførte brukerundersøkelsen i mai. Vi benyttet oss av den samme undersøkelsen som kommunen brukte men vi hadde en post i tillegg hvor foreldrene kunne komme med andre kommentarer, ønsker og lignende. 10 av 15 familier deltok. Snittet på alle 8 utsagnene ble 5, familier vil gjerne at vi er enda mer ute, generelt mer fysisk aktivitet. 1 familie ønsket 2 varmmatmåltider pr. uke i stedet for 1 og en familie savnet dagen i dag når denne til tider uteble. Vi tar dette med oss inn i neste barnehageår og prøver etter beste evne å imøtekomme ønskene. Vi har tatt kontakt med Gjettum skole for å høre om muligheten til å låne gymsalen utover

12 høsten og vi fortsetter med turdag. Personalet har som mål å rekke å skrive dagen i dag hver dag og vi innfører fast Smoothie dag. Målet utover høsten er 2 varmmat-dager. GARDEROBESITUASJONEN TATT OPP TIL VURDERING. Garderoben i Vallerstua er i tilstøtende rom som barnetoalettet. Barn og voksne så vanskeligheten med plass nok og muligheter for konsentrasjon under påkledning etter mat når de fleste skulle en tur innom toalettet før de gikk ut. Det ble gjort endringer i rutinene for toalettbesøk etter maten; barnet kom tilbake til spiserommet for så å vente på at 3-4 andre barn også var klare til å kle på seg. De gikk ut i garderoben og startet påkledningen. Etter hvert gikk disse ut og da var neste barnegruppe klar for å starte påkledning. Det at personalet la frem klærne til hvert barn, viste seg også å være positivt i forhold til fokus. Det ble i forkant snakket om hva som var lurt å ta på seg i forhold til vær og vind. Barna var ikke alltid enige i de voksnes vurderinger. Etter samtale om hva som var årsaken til f. eks det at man skulle ha på gummistøvler i stedet for joggesko, fikk vi forståelse for valget de fleste gangene. Gjennom året fikk voksne mer tilstedeværelse for enkeltbarn som etter hvert ble mer og mer selvstendig, noe som øket mestringsfølelse hos barnet. Det var mange jeg klarte det og store smil å se hos barna etter hvert! I roligere omgivelser var det rom for å snakke på barna klær. Dette ble en bevisstgjøring av type utstyr og vi fikk ikke minst satt navn på kroppsdeler i en naturlig sammenheng. Barna var fornøyde med å komme seg raskere ut. Vi fortsetter med denne rutinen i

13 UKE AUGUST 2014 Fagområde: Nærmiljø og samfunn (RP s. 47) ( Bli kjent ) FRE Alle: 2. LØR 3. SØN MAN 5. TIRS 6. ONS 7. TORS 8. FRE Eline 3år! 9. LØR 10. SØN MAN 12. TIRS 13. ONS. 14. TORS Plandag Vallerstua 15. FRE Plandag, som komm. bhg 16. LØR 17. SØN MAN 19. TIRS 20. ONS 21. TORS 22. FRE 23. LØR 24. SØN MAN 26. TIRS W:kurs. HMS. 27. ONS 28. TORS 29. FRE 30. LØR 31. SØN Bli kjent i nærmiljøet. Turer til butikken, skogen, lokal lekeplass og i gatene rundt Vallerstua. Alderstilpasset sosial trening og utvikle danning som for eksempel takke for maten, si hei og ha det, turveksling, samling, lek og bordkultur Vi forbereder oss til historien om K.B. ved å titte og snakke om bokens 1-2 kapittel som omhandler miljø og samfunn i K.B. Barns medvirkning 1-2åringer: korte turer 3-4 åringer: lengre turer, kunst i grupper Voksne: Planlegging/tilrettelegging. På planleggingsdagen blir det laget et forslag til årsplan. Personalet i Vallerstua har kunnskap om rammeplanen fra før, spesielt de 7 fagområdene. Vi jobber også med de kommunale satsningsområdene. Denne måneden blir det satt fokus på å bli kjent med hverandre. Vise omsorg gjennom anerkjennelse av den enkelte for den det er. Vi bryr oss om hverandre, tar vare på hverandre, helsen og velværet og vi jobber for et godt fellesskap. Vi finner løsninger for samlinger, gruppedelinger, måltider, garderobesituasjoner og leken, hvor samspill og medvirkning spiller en stor rolle. Være gode rollemodeller

14 UKE SEPTEMBER Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet (RP s 42) 36 1 MAN W: nettverk Alle: 2 TIRS W: HMS siste dag 3 ONS 4 TORS 5 FRE 6 LØR 7 SØN 37 8 MAN Plandag. 9 TIRS 10 ONS 11 TORS W:KHD 12 FRE 13 LØR 14 SØN MAN 16 TIRS 17 ONS 18 TORS 19 FRE 20 LØR 21 SØN 39Brannvernuke 22 MAN 23 TIRS 24 ONS 25 TORS 26 FRE 27 LØR 28 SØN 40Høst.uke? 29 MAN W:kursdag TIRS Vi repeterer og går videre i K. B. Formingsaktiviteter; male, tegne, bruke ulike maleteknikker, akvarellfarger. Her dykker vi ned i K.B. og finner inspirasjon! Utkledning, dramatisering, sang, musikk, sangleker. Brannvernsamling og brannøvelse. Alderstilpassede samlinger. Yoga i grupper. Vi observerer endringer i naturen, hva slags klær trenger vi nå. Massasje og lett berøring er BiB-element denne perioden. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Egen kunstgruppe 3-4 åringer: Kunst i grupper m/kunstpedagog. Foreldre: Foreldremøte med muligheter til påvirkning av årsplan, valg av S.U. representanter og generell informasjon Personalet: Ferdigstille årsplan for godkjenning på personalmøte samt vurderinger hittil. Gjenomgå HMS-perm. Planlegge/tilrettelegge. Sende ut ukeplaner. Ta vare på barnas kunst som legges i barnas egne dokumentasjonsmapper. Styrermøte i kommunen. Kurs i kommunen. Den 8.er det felles planleggingsdag i Tårnsvalen med førstehjelp og metodekurs(bib) på agendaen.

15 OKTOBER Fagområde: Natur, miljø og teknikk (RP s.44) 1 ONS Alle: 2 TORS 3 FRE 4 LØR Ingrid 1 år! 5 SØN Sune 3 år! 41 6 MAN 7 TIRS 8 ONS 9 TORS 10 FRE 11 LØR 12 SØN MAN Barnehagefotograf. 14 TIRS 15 ONS 16 TORS 17 FRE 18 LØR 19 SØN Madelen 22år MAN W: kurs. Dag TIRS 22 ONS 23 TORS 24 FRE FN-dagen 25 LØR 26 SØN MAN 28 TIRS 29 ONS 30 TORS W.KHD 31 FRE Årstiden: oppleve endringene i naturen. Hvordan er været i K.B. for tiden? Vi ser på de forskjellige yrkene i K.B. Hva slags klær bruker vi nå? Erfare tekniske hjelpemidler i barnehagen og finner vi noen i K.B? Turer. Kildesortere og levere dette på miljøstasjonen i nærmiljøet. Yoga brukes som BiB-element Brannvernsamling. Alderstilpassede samlinger. Få besøk av førskolebarna fra i fjor. 1-2åringene: Lager hinderløype ute/inne og bruker her ulike teknikker. 3-4 åringer: Tur til Teknisk museum, fotografere og fremkalle egne bilder på Pc`n, FN som uketema, livssamtaler. Kunst m/kunstpedagog. Foreldre: Dugnad den? Vi inviteres til FN-treff. Personalet: Forbereder til foreldresamtaler ved bruk av Alle Med skjema og egne observasjoner på personalmøtet. Lager ukeplaner, evaluerer garderobesituasjonen. Vi snakker på barna klær. (Som vi også gjør resten av året.) Kurs

16 UKE NOVEMBER Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst. ( RP s.40) 1 LØR 2 SØN 45 3 MAN Påmeldingsfrist for å benytte barnehagen i romjulen!! 4 TIRS 5 ONS 6 TORS 7 FRE 8 LØR 9 SØN Emilie 3 år! MAN W:kursdag TIRS 12 ONS 13 TORS 14 FRE 15 LØR 16 SØN MAN 18 TIRS 19 ONS 20 TORS 21 FRE 22 LØR 23 SØN MAN 25 TIRS 26 ONS 27 TORS 28 FRE 29 LØR 30 SØN Alle: Høst/vinter: kommer det snø? Vi leser bøker, spiller spill, synger sanger, lærer rim og regler, bruker språkpose og besøker biblioteket. Alderstilpassede samlinger. Kosedyrfest. Lett berøring (massasje) som BiB-element. Synger og leser i K.B. 1-2åringer: Pekebøker, repetisjoner. Kroppsspråk: etterligne Remo (down dog yoga), trist/glad-mimikk. 3-4åringene: Sanger med flere vers. Yogaøvelser med dyrene fra K.B. Snakke om glad/trist. Kunst med kunstpedagog. Bokstavene i navnene våre. Snakke om ulike følelser i livssamtaler 4åringer: En lang lang rekke med venner. Oppstart. Foreldre: Foreldresamtaler om barnets trivsel og utvikling og Alle med skjema. Vi inviterer til foreldretreff. Foreldresamtaler. Personalet: Personalmøte med forberedelser til foreldresamtaler. Detaljplanlegge. Vi deler ut ukeplan. Bruke språket bevisst i det daglige, være gode språkmodeller og tolke kroppsspråk. Tar barna med på forberedelser til kosedyrfest. Kurs.

17 UKE DESEMBER Fagområde: Etikk, religion og filosofi (RP s.45) 49 1 MAN Alle: 2 TIRS 3 ONS 4 TORS W:KHD 5 FRE 6 LØR 7 SØN 50 8 MAN 9 TIRS 10 ONS 11 TORS 12 FRE Sverre 2år. Luciafrokost 13 LØR 14 SØN MAN 16 TIRS 17 ONS 18 TORS 19 FRE 20 LØR 21 SØN MAN 23 TIRS Vi feirer Oscar. 24 ONS Julekvelden. Oskar 3 år! 25 TORS 26 FRE 27 LØR 28 SØN MAN TIRS ONS Tradisjoner og høytider. Tradisjoner i K.B.? Normer og verdier. Erte, hva er det? Skylde på andre, Hva er rett og hva er galt? Adventsamlinger, nisseverksted, nissefest. Vinter. Vi blir invitert til Høvik kirke på adventsgudstjeneste. Ro og livssamtaler er BiB-element nå. Omsorg, ta vare på hverandre, medvirkning. Undringer. Brannvernsamling. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Ser/peker og snakker om bilder fra egen julebok. 3-4åringer: Julekalender: 24 dager igjen til jul". Kunstgruppe m/kunstpedagog. 4åringer: En lang lang rekke med venner fortsetter. Foreldre: Vi inviterer til julefrokost den 12 med Lucia-tog.. Personalet: Planlegge/ tilrettelegge. Dele ut månedsplan. Prate med barna om samarbeid, vennskap, deling, turtaking og ulikheter og aksept. Undre seg sammen med barna om hva det måtte være. Ta pauser og utøve BiB sammen med barna. Skape gode relasjoner. Evaluere BiB-elementene. Ha trivselssamtaler og sosialt samvær. Møte i kommunen.

18 UKE JANUAR 2015 Godt nytt år! 1 TORS 2 FRE Plandag som komm.bhg 3 LØR 4 SØN 2 5 MAN 6 TIRS 7 ONS 8 TORS 9 FRE 10 LØR 11 SØN 3 Skiskoleuke 12 MAN 13 TIRS 14 ONS 15 TORS 16 FRE 17 LØR 18 SØN 4 Skiskoleuke 19 MAN 20 TIRS 21 ONS 22 TORS 23 FRE 24 LØR 25 SØN 5 Skiskoleuke 26 MAN 27 TIRS 28 ONS 29 TORS 30 FRE 31 LØR Fagområde: Kropp, bevegelse og helse. (RP s.41) FOKUS: SPA OG MYK Alle: Yoga-eventyr. Turer, bruk av kroppen, vinteraktiviteter. Måltider, fornuftig mat. Hva spiser man i K.B? Hva er fornuftig mat? Oppmuntre til selvstendighet i garderobesituasjoner. Trene på grov og finmotorikk. Etterligne dyrene i K.B. sin måte å bevege seg på. Øke kroppsbevisstheten. Ha Vallerstua S.P.A. SPA-fest. Gode hvile/sovestunder. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Småturer, massasje i stellesituasjoner. 3-4åringer: Lengre turer. Kunst med kunstpedagog. 4åringer: En lang lang rekke med venner. 2010barna: Deltar på skiskolen som har oppstart i uke 3. Foreldre: SPA-dag med barna som utøvere av diverse SPAtilbud. Personalet: Planlegge/tilrettelegge. Er vi i rute i forhold til årsplanen? Grovplanlegge videre. Dele ut ukeplaner. Sammen med barna innreder vi Vallerstua SPA. Vi vil kjenne glede, velbehag og ro i hverdagen og utøve BiB.

19 UKE FEBRUAR Fagområde: Antall, rom og form. ( RP s.48) 1 SØN 6 Skiskoleuke 2 MAN 3 TORS 4 ONS 5 TORS 6 FRE 7 LØR 8 SØN 7 Skiskoleuke 9 MAN 10 TIRS 11 ONS 12 TORS 13 FRE 14 LØR 15 SØN Fastelaven. 16 MAN 8Vinterferieuke Ikke stengt! 17 TIRS 18 ONS 19 TORS 20 FRE 21 LØR 22 SØN 9 23 MAN 24 TIRS 25 ONS 26 TORS 27 FRE Frist for påmelding om benyttelse av plass i Vallerstua i klemmedagene i påsken 28 LØR Alle: Går på jakt etter ulike former i K.B. Hvor mange forskjellige dyr finnes i K.B? Hvor mange dyr bor i K.B. Telle barn, voksne og annet i omgivelsene ute og inne. Fokus på antall, rom og form i hverdagen. Forberede til karneval. Vinteraktiviteter. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Enkle tellesanger. 3-4åringer: Kunstgruppe med kunstpedagog. 2010barna: Er med på skiskolen som avsluttes i uke 7. En lang lang rekke med venner. Foreldre: Foreldretreff. Personalet: Detaljplanlegge, dele ut ukeplaner. Bruke antall, om og form bevisst i hverdagssituasjoner. Tilrettelegge for karneval. Kurs? Mulig felles personaldag i Tårnsvalen.

20 UKE MARS Fagområde: Etikk, religion og filosofi.( RP.s. 45) 1 SØN 2 MAN 10 3 TIRS 4 ONS 5 TORS 6 FRE Plandag Vallerstua 7 LØR 8 SØN Michael 5år 9 MAN Vi feirer Michael TIRS 11 ONS 12 TORS 13 FRE 14 LØR 15 SØN 16 MAN Marius 5år TIRS Andrea 5år og Olav 3 år. 18 ONS 19 TORS 20 FRE 21 LØR 22 SØN Alma 4 år. 23 MAN Vi feirer Alma TIRS 25 ONS 26 TORS 27 FRE Vi feirer Love. Påskefrokost m/foreldrene. 28 LØR Love 2 år. 29 SØN Palmesøndag 30 MAN TIRS Alle: Påskeforberedelser Påskefrokost. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Har egen påskebok i samling. Se/peke/prate om og dramatisere fra boken åringer: Lager Vallerstua-lov etter refleksjon og samtale om K.B.-loven Kunstgrupper. Livssamtaler. Hvorfor har vi påske? 4-5åringer: En lang lang rekke med venner. Foreldre: Inviteres til påskefrokost. Personalet: Det blir utdelt ukeplaner. Forberede foreldresamtaler. Tilrettelegge.

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Velkommen til Vallerstua Barnehage! Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en

Detaljer

Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Velkommen til Vallerstua Barnehage! Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av 4,2 personer i henholdsvis styrer, pedagogiske ledere og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853153/ 901 04 905(mob. Grønn) Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 1 Pedagogisk leder: Kjersti Holt Kjersti.holt@ski.kommune.no Vårens periodeplan

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan)

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) AVDELINGENS FOKUS : Personalet på Blåklokkene har barnet i fokus,

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Hovedmål for Lønneberget:

Hovedmål for Lønneberget: Hovedmål for Lønneberget: Vi ønsker at Lønneberget skal være en barnehage for alle, med felles fokus, felles gleder og felles gjennomføring! En barnehage med TID - tid til undring, tid til omsorg og tid

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer