Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Vallerstua Barnehage!"

Transkript

1 Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en 30 % pedagogisk leder og 2 assistenter i hver sine 100 % stilling og en assistent i 30 % stilling. VALLERSTUA SIN VISJON: LEVE HVERDAGEN I NUET MED VARSOM VEILEDING TIL LIVET VIDERE.

2 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG, HVERDAGEN I VALLERSTUA. Vi ser på barnehagen som et lite samfunn. Vi må alle etter hvert lære å innrette oss slik at vi best mulig kan fungere i dette. Vi må lære hverandre å kjenne og å respektere hverandre og å vise omsorg for oss selv og hverandre. Familien til barnet er også viktig. Det at barnet er en del av familien som igjen er en del av samfunnet. Alle er ikke like, vi er individuelle personer med forskjellige behov og personligheter med rett til å påvirke egen hverdag. Barna må få hjelp til å lære seg selv å kjenne. Vi snakker om og med barnet, hva gjør det glad og fornøyd og hvorfor blir det lei seg, hva liker det eller hva liker det ikke. Vi roser og oppmuntrer når barna handler, ut i fra et ønske om å være til hjelp og støtte, eller vi går inn i konfliktsituasjoner og veileder barna å kompromisse og løse konflikter selv. Ved å bruke tid på å være gode rollemodeller, være tilstedet, utøve Barn i Balanse (BiB), oppmuntre til mestring i hverdagen, mener vi å nå målet: Gi hvert barn en positiv opplevelse av s eg selv, skape gode relasjoner mellom barna og arbeide for å skape trygghet og stabilitet i de menneskelige forhold. Mellom personalet er det samarbeid, veiledning og oppmerksomt nærvær, Voksne i ballanse. Vi reflekterer, tar egenvurderinger, er lekne, har glede og humor, gir gjensidig ros og ris, vi observerer og evaluerer. Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for en god barnehagehverdag. Innkjøringsperiode med tilstedeværende forelder, daglige samtaler om barnets utvikling og opplevelsen av barnets hverdag i og utenfor Vallerstua formidles, foreldresamtaler, foreldremøte, samarbeid om grensesetting, ta vare på hverandre, generelt samarbeid om utøving av danning i hverdagssituasjonene. Si hei, ha det og takk for maten er eksempler på viktige elementer for oss i Vallerstua. SOSIAL KOMPETANSE. Sosial kompetanse står sentralt i barnehagehverdagen. Det vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. I samspill med andre får barna erfaringer som står helt sentralt for deres utvikling av sosial kompetanse. Vi deler dette i 5 hovedområder: 1) Empati og rolletaking (evnen til å sette seg inn i andres tanker og følelser; å kunne sette seg inn i den andres rolle og hvordan den andre har det. ) 2) Pro sosial adferd (positive holdninger og handlinger overfor andre; trøste, hjelpe, hente hjelp, dele, oppmuntre, inkludere, være omtenksom, vise omsorg.) 3) Selvkontroll (å klare å utsette egne ønsker og behov i visse situasjoner: vente på tur, kompromisse, takle konflikter, styre aggresjon, utsette umiddelbar belønning, fire på egne krav. ) 4) Selvhevdelse (evnen til å ta initiativ i forhold til andre: tørre spørre om å få bli med i lek, være aktiv i leken og andre gruppeaktiviteter, hevde egne meninger/ønsker/ behov, stå i mot gruppepress, ta kontakt på passende måte.) 5) Lek, glede og humor (evnen til å forstå lekesignalene, kunne gå inn og ut av leken, følge lekens skjulte regler: gjensidighet i leken, føle glede, forstå på liksom og på ordentlig, mimikk, kroppsspråk og fantasi.)

3 RAMMEPLANEN. Rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Den gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Det settes fokus på dokumentasjon og vurderingsarbeid og ikke minst barns rett til medvirkning, overgang barnehage/skole samt foresattes rett til å være med å forme barnehagehverdagen. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Sosial kompetanse og 7 fagområder er noe hva rammeplanen krever at barnehagen er innom i løpet av barnehageåret. De 7 fagområdene er: 1) Kommunikasjon, språk og tekst. 2) Kropp, bevegelse og helse. 3) Kunst, kultur og kreativitet. 4) Natur, miljø og teknikk. 5) Nærmiljø og samfunn. 6)Etikk, religion og filosofi. 7) Antall, rom og form. Vallerstua velger å ta for seg et og et fagområde pr. måned i løpet av barnehageåret, selv om vi hver dag i de fleste sammenhenger berører alle fagområdene. I tillegg jobber vi daglig med Bærum kommunes satsningsområder : 1)Barnehagen som læringsarena 2)Barn med behov for ekstra støtte 3)Barn under 3 år. 4)Sammen for barn og unge 5)Språk. BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA. Her har leken en fremtredende plass i Vallerstua. Vi har barn fra 1-5 år og det byr på lek på forskjellige nivåer og på tvers av aldre. Personalets oppgave er å tilrettelegge for ønsket læring på de forskjellige aldersnivåer. Leken i seg selv har egenverdi og det er et grunnleggende element for utvikling og engasjement. Gjennom leken opplever vi at barna tilegner seg kunnskap om: kommunikasjon, vennskap, tankevirksomhet, glede, språk, identitet, kroppssoppfatning, innlevelse, romoppfatning, finmotorikk, hensyn, trygghet, fleksibilitet, regler og normer, skuffelser, grovmotorikk, kreativitet, planlegging, selvstendighet, i-phone, fotografering og fremkalling av bilder, selvstendighet, konfliktløsing, danning. Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet som stimulerer og interesserer. I leken gjør barna erfaringer, de utforsker, prøver ut, får kunnskap og utvikler selvtillitt. Barna sosialiseres gjennom leken og utvikler beredskap for læring og utvikling. (Vallerstua har i år ingen førskolebarn.)

4 VALLERSTUA VIL DETTE BARNEHAGEÅRET FORDYPE SEG I TORBJØRN EGNERS BOK OM KARDEMOMME BY. (KB) Kardemomme By er et tema med mange muligheter. Historien og handlingen kan ses i et, men samtidig kan vi dele opp kapitlene og la de ulike barnegruppene fordype seg i dem. Vi ønsker at det blir et prosjekt der veien blir til mens vi går den og der innspill og engasjement fra barna vil spille en avgjørende rolle. Drama, forming og musikk er viktige ingredienser i vårt arbeid og ved barnehagens sommerfest ser vi for oss at prosjektet uttrykkes gjennom en forestilling for publikum. Målene for arbeidet: 1) Barna skal få kjennskap til hovedtrekkene i boken 2) Bli kjent med noen av rollefigurene fra K.B. 3) Bli inspirert til å leke og dramatisere. 4) Glede seg over sangene og synge med. 5) Oppøve konsentrasjonsevne ved å lytte til en fortelling over tid. 6) Kunne gjenfortelle noe fra fortellingen. Barna deles i små grupper. Målene er felles for alle men på ulikt nivå ut i fra alder. Vi knytter boken opp mot de 7 fagområdene og Mirella vil jobbe med temaet i kunstgruppene sine. DANNING. Danning er en pågående prosess der omsorg, lek og læring er viktige komponenter og omfatter hele barnets utvikling. Vi tenker at alle aktivitetene i barnehagen i seg selv berører begrepet danning. Gjennom lek, konflikter, samtaler, mestringsopplevelser, turtaking, glede, latter, måltidene*, Barn i Balanse -aktiviteter, turer i og utenfor nærmiljøet, tradisjoner m.m. Danning er en pågående prosess med aktiv og bevisst deltakelse fra et tilstedeværende personale. Personalets holdninger og væremåte er avgjørende for barnets danningsprosess. Vi har fremdeles med oss foreldre som tidligere ble invitert til å snakke om hva de mente danning innebar og vi opplever at personal og foreldre har mange like oppfatninger her. Ikke minst skapes danning gjennom barns rett til medvirkning. Ved å gjøre barna inkluderende i egen hverdag, tilegner de seg kunnskap og forståelse for gode vaner, hvordan oppføre seg og verdier i livet. Opplevelsene av å bli respektert og tatt på alvor, viser veien for den enkelte til selv å respektere medmennesker, naturen og tingene rundt seg.

5 DE ALLER YNGSTE. Vallerstua har ekstra fokus på at personalet skal være forutsigbare, trygge og legger opp til gode opplevelser gjennom: Bevisste stellesituasjoner Tolking av kroppsspråk Lage gode soverutiner Tilrettelagte temaer og samlinger i forhold til alder. Rim, regler, pekebøker, sang og musikk. Gi oppgaver/utfordringer som styrker selvfølelsen. Bli med på rydding, av og påkledning, dekke bord, starte med å smøre egen mat. Mestring, det å takle noe, er en forutsetning for god selvtillitt og det gir barna erfaringer til å løse utfordringer. Samspill med andre barn. Vise omsorg. OMSORG OG RESPEKT. Vi viser dette ved å anerkjenne hverandre for den vi er. Vi bryr oss om og tar vare på hverandre. Gjennom Vallerstua sin profil Barn i Balanse i samarbeid med Tårnsvalen, går vi med hele oss inn i det å utøve omsorg for både store og små i barnehagen. BARN I BALANSE. (BiB) Vårt pedagogiske perspektiv er at vi vil støtte barn i å finne indre. styring, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, trygghet, nærvær og samhørighet. Med Barn i balanse ønsker Tårnsvalen Barnehager som Vallerstua er en del av, å gi barna et pusterom i en stressende hverdag. Vårt samfunn har et høyt tempo og intensitet. Vi ser det også på barneprogrammer på TV og barnefilmer der det er mye lyd, farger og raske skifter. Vi lever i en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langs omhet, for å stoppe opp, lytte innad og hente oss inn igjen. Vi ønsker å tilby en balanse i våre barnehager, der barna får indre styrke og ro nok til å fordøye alle inntrykk gjennom dagen. Målsetningen vår er å skape et vennlig miljø med balanse mellom ro og aktivitet. Det handler om å styrke en naturlig evne til tilstedeværelse vi alle er født med, men som vi mer eller mindre mister kontakt med underveis. I tillegg til ytre påvirkning, aktivitet, lyd, tempo og begeistring, som alltid er til stede i barnehager, vil vi i Tårnsvalen Barnehager legge vekt på barna og de voksnes bevisste nærvær og forskjellige veier til ro og balanse i hverdagen. Veiene til det bevisste nærvær går gjennom berøring, bevegelse, livssamtaler, ro og stillhet. I denne sammenheng bruker vi bl.a. barneyoga, barnemassasje, hvilestund, samtale og stillestunder. Oppmerksomt nærvær bygger på en gammel asiatisk tradisjon, men anvendes også innenfor vestlig psykologi til blant annet stressmestring. Mindfullness dreier seg om å styrke evnen til være fullt og helt oppmerksom på her og nå, for eksempel ved å fokusere på det som skjer i kroppen akkurat nå. Voksne

6 kan bl.a. bruke meditasjon, barn trenger andre veier til å få denne fokus og ro, for eksempel berøring, langsom bevegelse, ledet stillestund osv.) Det personlige holdningsarbeidet hos de ansatte er helt sentralt for å nå våre mål med Barn i balanse. Vi legger vekt på at de voksne fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke tenker på lunsjen i går, eller hva man skal gjøre på ettermiddagen. Gjennom de forskjellige metodene (lett berøring, yoga osv), vil også de voksne bli bevisst sitt eget nærvær og få en god opplevelse av ro og balanse. Forskning viser at å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, hjelper oss ti l å få bedre helse, øker konsentrasjonen vår og det virker stressreduserende. Barn i balanse skal ikke erstatte egen lek, glede og utfoldelse i barnehagen. Det skal være som små pusterom for barn og voksne i barnehagehverdagen. SATSNINGSOMRÅDET FOR VURDERING Med mange nye barn og flere nye i personalgruppen vil Vallerstua dette barnehageåret ha Barn i Balanse som grunnlag for evaluering. Vi setter fokus på bruken av utvalgte BiBelementer og både barn og voksne vil være med på evalueringen neste vår. De eldste barna i barnehagen er godt inne i BiB-hverdagen men vil også ha stor glede av å sette fokus på dette området. Gjennom daglige observasjoner og samtaler med barn og voksne og gjennom barneintervju i mai, vil vi få et grunnlag som kan fortelle oss betydningen av BiB i vår barnehage. OVERSIKT OVER BRUK AV BiB -ELEMENTER I HVERDAGEN I VALLERSTUA. 1) Tibetansk symbal i overgangssituasjoner og ved time out : Når vi hører cymbalen lukker vi øynene, trekker pusten dypt flere ganger og bare puster i ca. 1 minutt til vi hører lyden av symbalen igjen. Nå kommer det en beskjed, om det så er endring i aktiviteter eller om vi fortsetter der vi slapp. De aller yngste blir under opplæring i forhold til å være stille og nyte dette, men de får en time out på sin måte og etter hvert kommer de nok inn i rutinen ved gjentatt bruk av symbalen. 2) Store deler av året vil vi ta i bruker stemningslys på bordet under måltidene. Dette blir et symbol på at vi har et harmonisk og sosial måltid med bruk av MYK stemme. Noen barnehager kaller det innestemme men det passer ikke hos oss. MYK er en forkortelse for Massasje - Yoga- Kropp som er en stor del av innholdet i hverdagen i Vallerstua. 3) Vi har BiB hvilestund hver dag som varer minutter. Denne stunden ønsker vi skal inneholde elementer som f.eks. typer av massasje: hånd, fot eller lett kroppsberøring (barn/barn eller vokse/barn) eller at barna lytter eller meditere på sin måte til Mindfullness musikk. Det kan være en BiB stund uten andre lyder enn de som er i eller utenfor rommet. Barna kan også få en tankeoppgave f.eks.: Min reise på en sky. Etter fantasireisen på slutten av BiB-stunden, kan vi forteller hverandre hva vi opplevde på reisen. Vi kan også utøve rolige avspenningsøvelser eller yoga. Det er opp til barna og den enkelte voksne som er ansvarlig for BiB-stunden, hvilke elementer stunden skal inneholde. Vi går på rulleføtter til hvilestund. BiB-stunder kan gjerne være utendørs. 4) Yoga instruktør. Vi vil få besøk av Anita, utdannet yoga-instruktør, en gang i måneden. Hun vil ha barne-yoga i små grupper. Hun er der primært for at personalet skal få opplæring i bruk av Yoga med barn og det får barna nyte godt av. Personalet vil ta i bruk hennes metoder i

7 hverdagen. Tårnsvalens ansatte har også metodekurs hos henne i Tårnsvalens regi på egen plandag. 5) Vallerstua tar gjerne noen Yogaøvelser ute eller på tur. Dette er gøy! 6) Vallerstua får også besøk av Mirella som er kunstpedagog. Hun har kunstgrupper med 3-4 og 5åringene. De lager hver sin kunstmappe som de får med seg hjem på sommerfesten i juni. 7) Livssamtaler. Erfaringen hittil er veldig positiv. Barna er i grupper og filosoferer og undrer seg over livet. Vi bruker snakkepinne hvor en og en snakker av gangen. Den voksne skal ikke veilede på noen måte, dette er barnas forum for ytringer. Barna får et innspill fra den voksen som f.eks.: Hva tenker du er en god venn? Eller: Nå er det vår, hva tenker du om det? 8) Vallerstua har en hellig halvtime : Mellom kl.9.30 og tar vi ikke telefonen, ordner med papirer, småprater med hverandre som personal om private ting, telefonerer eller gjør ting som ikke er sentrert om barna. Vi er 100 % tilstedet for barna enten vi observerer eller er deltakende i barnas lek eller i annen aktivitet. 9) Mandala.

8 SPRÅK. Personalet i Vallerstua jobber aktivt med språkstimulering ved å knytte språket til aktive handlinger, til konkrete og mangeartede opplevelser. Vi er gode språkmodeller og støttende og stimulerende gjennom hele barnehagehverdagen. Vi stiller åpne spørsmål, har gode samtaler og gjentar korrekt uttale. Vi er aktivt lyttende til det barnet sier og gir gode forklaringer når barn spør og er undrende. Språkstimulering praktiseres gjennom hverdagsaktiviteter som: Måltider, lek, uteliv, fantasifortellinger, spill, rollespill, eventyr, sanger, rim, regler, i garderobesituasjoner snakker vi på barna klær, på turer, samlinger, pekebøker, yoga og ved å utforske skriftspråket. Lek med ord, lyttetrening, gjenfortelling, klappe ordrytmer, la barna være med på ulike situasjoner der personalet skriver, bibliotekbesøk, oppmuntre til lekeskriving, jobbe med bokstavlyder, er også innfallsvinkler personalet benytter seg av i sammenheng med språkstimulering. BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE. Vallerstua bruker regelmessig ALLE MED som verktøy for å følge med på barnas utvikling. Vi er kjent med TRAS og benytter denne ved behov for utdypende registrering i sammenheng med eventuelle språktiltak. Haug skole og resurssenter er en base for profesjonell hjelp ved behov. Der er det muligheter for veiledning og lån av materiell for spesifikke behov, tverrfaglig utvalg, helsestasjonen og PPT sin tirsdagstelefon er hjelpeinstanser vi kan benytte oss av. Her kan vi legge frem tanker, bekymringer og undringer og få veiledning om saker. Barnehagen legger frem saker anonymt. Foreldrene kan også benytte seg av disse instansene og få hjelp på veien videre. Vi oppfordrer foreldre med tospråklige barn til å benytte morsmålet hjemme og gjør dem oppmerksomme på viktigheten av dette. Samarbeid med foreldrene gjennom daglig dialog er også med på å avdekke eventuelle behov for grep eller tiltak for enkeltbarn. Andre sammarbeidspartnere for Vallerstua er gjennom nettverk i Bærum kommune og ledermøter i Tårnsvalen. SAMMEN FOR BARN OG UNGE. Sammen for barn og unge er at tiltak basert på vedtak i de ulike politiske sektorutvalgene der en ønsker å se på det forebyggende arbeidet or barn og unge i Bærum. Det er utarbeidet en tiltaksplan der tidlig innsats og det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. Vallerstua må tilrettelegge for et godt fysisk miljø for hele barnegruppen Vi må gjennom samspill og kommunikasjon se det enkelte barn. Vi observerer og samtaler om eventuelle bekymringer om avvik i adferd hos enkeltbarn og vi må vite hva vi hva vi skal gjøre i ulike situasjoner. (Henvendelser til samarbeidspartnere nevn under Barn med behov for ekstra støtte.)

9 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING. Vi arbeider aktivt i Vallerstua med at barna skal ha medvirkning i sitt eget liv. Dette handler blant annet om at barna mestrer å ta initiativ og at det kan planlegge, organisere og se seg selv i forhold til andre. Gjennom de daglige samtalene med barna, gjennom barneintervju og ved å gripe her og nå situasjonene, ønsker vi å finne ut: Hva vil bara ha mer av eller hva vil de ha mindre av. Hva slags type lek foretrekker det enkelte barn, ønsker det å være ute/inne, hva slags type musikk liker det å lytte eller danse til, hvilke bøker er det glad i å lese/høre på, eller når skal vi gjøre hva? Hva ønsker barna å ha på brødskiven eller hva er de mest glad i til varm-mat? Vi er i gang med å laminere bilder av matretter slik at selv de minste kan gi uttrykk for hva de vil ha til mat som til for eksempel på bursdagen sin. På og avkledningssituasjon, ryddesituasjoner og ved eventuell konfliktløsninger og barn som ikke kan uttrykke seg verbalt, blir tolket gjennom et som oftest tydelig kroppsspråk. Vi har barn fra 1 til 5 år og barna deles i grupper med dertil egnede temaer og samlinger. Barna blir aktivt deltagende i egen hverdag innenfor gitte rammer i et støttende og stimulerende miljø. HVORDAN VALLERSTUA DOKUMENTER SIN PEDAGOGISKE PRAKSIS. Rammeplanen sier: Dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for kritisk og reflekterende praksis. Dokumentasjon kan også gi foreldre, lokalmiljø og kommunen informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. I Vallerstua deler vi generelt ut ukeplaner hvor foreldrene får innblikk i hva som skjer i løpet av uke. I august, desember og april gir vi ut månedsplaner. Vallerstua har også en årsplan som foreldrene har fått muligheter til virkning og innspill til på foreldremøtet om høsten. Månedbrev med oppsummering fra hver måned blir sendt på e-post til foreldrene. Det sendes også fortløpende informasjon ved behov på denne måneden. Hoveddøren i barnehagen har også oppslag ved gitte anledninger. Her henger også et lite referat Dagen i dag som skal inneholde komprimert informasjon om hvordan dagen ble. Vallerstua tar også bilder for å dokumentere sitt pedagogiske arbeid. Vi har utarbeidet våre egne retningslinjer om fotografering av barna. Bildene henges etter hvert opp i garderoben til glede og nytte for de impliserte. Barna er ivrige i sin medvirkning ved å snakke om hva de ser og hvordan de opplever det de ser på bildene. Bildene blir tatt vare på for å settes inn i hvert barns egen mappe. Denne inneholder fotografier og tegninger/malerier som barna har vært delaktige i i løpet av barnehageåret. Permen deles ut på sommerfesten i juni hvert år. Barnehagen gjennomfører barneintervjuer og vi har barnesamtaler. Livssamtaler har vi som tidligere beskrevet under BiB. Foreldrene har vi daglige og planlagte samtaler med. Vi bruker Alle med som kartleggingsredskap for det enkelte barns utvikling. Dette samt de daglige observasjonene av barna danner grunnlaget for foreldresamtalene. Ved behov vil vi også ta i bruk kartleggingsskjemaet T.R.A.S. Beskjeder fra foreldre blir skrevet ned og lest av personalet etter hvert som de kommer på jobb. Vallerstua har vært representert i media flere ganger. Vi har fått en dokumentasjon på vårt arbeide med Barn i balanse senest i bladet Glade barnehagebarn utgitt i august 2014

10 HVORDAN VALLERSTUA BRUKER SIN DOKUMENTASJON TIL Å UTVIKLE SIN PEDAGOGISKE PRAKSIS. Vi har plandager, personalmøter og pedledermøter. Her gjør vi oss refleksjoner over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver. Vi vurderer hvert barn og legger individuelle planer for barnets utvikling. Vi får frem ulike oppfatninger av praksisen og dette er med på å utvikle barnehagen og skape nye tiltak og eventuelle endringsprosesser. Vi vurderer om vi er i rute med årsplanen. Des gis veileding underveis i hverdagen og i samtaler en til en på for eksempel medarbeidersamtaler. Gjennom brukerundersøkelse og på foreldremøte har foreldrene muligheter til å påvirke barnehagens årsplan.

11 GJENNOMGANG AV BARNEINTERVUENE VÅREN Formålet med intervjuet var å kartlegge trivselen i Vallerstua. Vi intervjuet barna som hadde godt nok språk til å uttrykke seg verbalt. Undersøkelsen ble gjennomført en til en i egnet rom og alle barna ble spurt om svarene deres kunne gjengis til andre. Alle barna godkjente dette. Vi stilte følgende spørsmål: 1) Hva betyr det å trives? Trives du i barnehagen? Barna svarte at de hadde det bra i barnehagen Et barn hadde det ikke så bra akkurat den dagen ettersom det hadde vondt i magen. 2) Har du venner i barnehagen? Barna hadde fra 1 til 10 venner som ble navngitt av det enkelte barn. 3) Hva liker du å holde på med når du er i barnehagen? Svarene var mangfoldige: huske, hvilestund, lage hytte, tegne mandala, leke med dyrene i bondegården, leke, liker alt, jobbe i sandkassen, kjøre på sykkel, hoppe, for å nevne noe. 4) Hva betyr det å erte? Blir du ertet? På hvilken måte? Forskjellige typer erting ble nevnt: Ikke være snill, Det å være slem og så mobber man. Man kan ikke være så glad i den personen, Erta-berta-bluse, du går i bleie og Ikke være snill og sier ting som at man er rar eller. På spørsmålet om barna ble ertet og eventuelt på hvilken måte, så opplevde de at det å bli dyttet var erting. For flere var løsningen på å få slutt på dette å kunne si Slutt, jeg liker det ikke, Vi må prøve å snakke med den som er slem om at han ikke kan være det, var også et svar. Et barn opplevde at 2 av vennene hans var litt sjefer i leken og det syntes han ikke noe om. Disse svarene er med på å gi oss grunnlag for videre jobbing med at alle i Vallerstua skal ha en god opplevelse av hverdagen. Vi vil samtale blant annet om det å ta hensyn til hverandre og oppføre seg mot andre slik man selv vil andre skal oppføre seg mot en selv. BRUKERUNDERSØKELSE BLANT FORELDRENE VÅREN Av ukjente årsaker var det dårlig oppslutning hos oss på brukerundersøkelsen som ble gjennomført av Bærum kommune tidlig i år. Vallerstua ønsket å vite hva foreldrene mente om tilbudet i Vallerstua og gjennomførte brukerundersøkelsen i mai. Vi benyttet oss av den samme undersøkelsen som kommunen brukte men vi hadde en post i tillegg hvor foreldrene kunne komme med andre kommentarer, ønsker og lignende. 10 av 15 familier deltok. Snittet på alle 8 utsagnene ble 5, familier vil gjerne at vi er enda mer ute, generelt mer fysisk aktivitet. 1 familie ønsket 2 varmmatmåltider pr. uke i stedet for 1 og en familie savnet dagen i dag når denne til tider uteble. Vi tar dette med oss inn i neste barnehageår og prøver etter beste evne å imøtekomme ønskene. Vi har tatt kontakt med Gjettum skole for å høre om muligheten til å låne gymsalen utover

12 høsten og vi fortsetter med turdag. Personalet har som mål å rekke å skrive dagen i dag hver dag og vi innfører fast Smoothie dag. Målet utover høsten er 2 varmmat-dager. GARDEROBESITUASJONEN TATT OPP TIL VURDERING. Garderoben i Vallerstua er i tilstøtende rom som barnetoalettet. Barn og voksne så vanskeligheten med plass nok og muligheter for konsentrasjon under påkledning etter mat når de fleste skulle en tur innom toalettet før de gikk ut. Det ble gjort endringer i rutinene for toalettbesøk etter maten; barnet kom tilbake til spiserommet for så å vente på at 3-4 andre barn også var klare til å kle på seg. De gikk ut i garderoben og startet påkledningen. Etter hvert gikk disse ut og da var neste barnegruppe klar for å starte påkledning. Det at personalet la frem klærne til hvert barn, viste seg også å være positivt i forhold til fokus. Det ble i forkant snakket om hva som var lurt å ta på seg i forhold til vær og vind. Barna var ikke alltid enige i de voksnes vurderinger. Etter samtale om hva som var årsaken til f. eks det at man skulle ha på gummistøvler i stedet for joggesko, fikk vi forståelse for valget de fleste gangene. Gjennom året fikk voksne mer tilstedeværelse for enkeltbarn som etter hvert ble mer og mer selvstendig, noe som øket mestringsfølelse hos barnet. Det var mange jeg klarte det og store smil å se hos barna etter hvert! I roligere omgivelser var det rom for å snakke på barna klær. Dette ble en bevisstgjøring av type utstyr og vi fikk ikke minst satt navn på kroppsdeler i en naturlig sammenheng. Barna var fornøyde med å komme seg raskere ut. Vi fortsetter med denne rutinen i

13 UKE AUGUST 2014 Fagområde: Nærmiljø og samfunn (RP s. 47) ( Bli kjent ) FRE Alle: 2. LØR 3. SØN MAN 5. TIRS 6. ONS 7. TORS 8. FRE Eline 3år! 9. LØR 10. SØN MAN 12. TIRS 13. ONS. 14. TORS Plandag Vallerstua 15. FRE Plandag, som komm. bhg 16. LØR 17. SØN MAN 19. TIRS 20. ONS 21. TORS 22. FRE 23. LØR 24. SØN MAN 26. TIRS W:kurs. HMS. 27. ONS 28. TORS 29. FRE 30. LØR 31. SØN Bli kjent i nærmiljøet. Turer til butikken, skogen, lokal lekeplass og i gatene rundt Vallerstua. Alderstilpasset sosial trening og utvikle danning som for eksempel takke for maten, si hei og ha det, turveksling, samling, lek og bordkultur Vi forbereder oss til historien om K.B. ved å titte og snakke om bokens 1-2 kapittel som omhandler miljø og samfunn i K.B. Barns medvirkning 1-2åringer: korte turer 3-4 åringer: lengre turer, kunst i grupper Voksne: Planlegging/tilrettelegging. På planleggingsdagen blir det laget et forslag til årsplan. Personalet i Vallerstua har kunnskap om rammeplanen fra før, spesielt de 7 fagområdene. Vi jobber også med de kommunale satsningsområdene. Denne måneden blir det satt fokus på å bli kjent med hverandre. Vise omsorg gjennom anerkjennelse av den enkelte for den det er. Vi bryr oss om hverandre, tar vare på hverandre, helsen og velværet og vi jobber for et godt fellesskap. Vi finner løsninger for samlinger, gruppedelinger, måltider, garderobesituasjoner og leken, hvor samspill og medvirkning spiller en stor rolle. Være gode rollemodeller

14 UKE SEPTEMBER Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet (RP s 42) 36 1 MAN W: nettverk Alle: 2 TIRS W: HMS siste dag 3 ONS 4 TORS 5 FRE 6 LØR 7 SØN 37 8 MAN Plandag. 9 TIRS 10 ONS 11 TORS W:KHD 12 FRE 13 LØR 14 SØN MAN 16 TIRS 17 ONS 18 TORS 19 FRE 20 LØR 21 SØN 39Brannvernuke 22 MAN 23 TIRS 24 ONS 25 TORS 26 FRE 27 LØR 28 SØN 40Høst.uke? 29 MAN W:kursdag TIRS Vi repeterer og går videre i K. B. Formingsaktiviteter; male, tegne, bruke ulike maleteknikker, akvarellfarger. Her dykker vi ned i K.B. og finner inspirasjon! Utkledning, dramatisering, sang, musikk, sangleker. Brannvernsamling og brannøvelse. Alderstilpassede samlinger. Yoga i grupper. Vi observerer endringer i naturen, hva slags klær trenger vi nå. Massasje og lett berøring er BiB-element denne perioden. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Egen kunstgruppe 3-4 åringer: Kunst i grupper m/kunstpedagog. Foreldre: Foreldremøte med muligheter til påvirkning av årsplan, valg av S.U. representanter og generell informasjon Personalet: Ferdigstille årsplan for godkjenning på personalmøte samt vurderinger hittil. Gjenomgå HMS-perm. Planlegge/tilrettelegge. Sende ut ukeplaner. Ta vare på barnas kunst som legges i barnas egne dokumentasjonsmapper. Styrermøte i kommunen. Kurs i kommunen. Den 8.er det felles planleggingsdag i Tårnsvalen med førstehjelp og metodekurs(bib) på agendaen.

15 OKTOBER Fagområde: Natur, miljø og teknikk (RP s.44) 1 ONS Alle: 2 TORS 3 FRE 4 LØR Ingrid 1 år! 5 SØN Sune 3 år! 41 6 MAN 7 TIRS 8 ONS 9 TORS 10 FRE 11 LØR 12 SØN MAN Barnehagefotograf. 14 TIRS 15 ONS 16 TORS 17 FRE 18 LØR 19 SØN Madelen 22år MAN W: kurs. Dag TIRS 22 ONS 23 TORS 24 FRE FN-dagen 25 LØR 26 SØN MAN 28 TIRS 29 ONS 30 TORS W.KHD 31 FRE Årstiden: oppleve endringene i naturen. Hvordan er været i K.B. for tiden? Vi ser på de forskjellige yrkene i K.B. Hva slags klær bruker vi nå? Erfare tekniske hjelpemidler i barnehagen og finner vi noen i K.B? Turer. Kildesortere og levere dette på miljøstasjonen i nærmiljøet. Yoga brukes som BiB-element Brannvernsamling. Alderstilpassede samlinger. Få besøk av førskolebarna fra i fjor. 1-2åringene: Lager hinderløype ute/inne og bruker her ulike teknikker. 3-4 åringer: Tur til Teknisk museum, fotografere og fremkalle egne bilder på Pc`n, FN som uketema, livssamtaler. Kunst m/kunstpedagog. Foreldre: Dugnad den? Vi inviteres til FN-treff. Personalet: Forbereder til foreldresamtaler ved bruk av Alle Med skjema og egne observasjoner på personalmøtet. Lager ukeplaner, evaluerer garderobesituasjonen. Vi snakker på barna klær. (Som vi også gjør resten av året.) Kurs

16 UKE NOVEMBER Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst. ( RP s.40) 1 LØR 2 SØN 45 3 MAN Påmeldingsfrist for å benytte barnehagen i romjulen!! 4 TIRS 5 ONS 6 TORS 7 FRE 8 LØR 9 SØN Emilie 3 år! MAN W:kursdag TIRS 12 ONS 13 TORS 14 FRE 15 LØR 16 SØN MAN 18 TIRS 19 ONS 20 TORS 21 FRE 22 LØR 23 SØN MAN 25 TIRS 26 ONS 27 TORS 28 FRE 29 LØR 30 SØN Alle: Høst/vinter: kommer det snø? Vi leser bøker, spiller spill, synger sanger, lærer rim og regler, bruker språkpose og besøker biblioteket. Alderstilpassede samlinger. Kosedyrfest. Lett berøring (massasje) som BiB-element. Synger og leser i K.B. 1-2åringer: Pekebøker, repetisjoner. Kroppsspråk: etterligne Remo (down dog yoga), trist/glad-mimikk. 3-4åringene: Sanger med flere vers. Yogaøvelser med dyrene fra K.B. Snakke om glad/trist. Kunst med kunstpedagog. Bokstavene i navnene våre. Snakke om ulike følelser i livssamtaler 4åringer: En lang lang rekke med venner. Oppstart. Foreldre: Foreldresamtaler om barnets trivsel og utvikling og Alle med skjema. Vi inviterer til foreldretreff. Foreldresamtaler. Personalet: Personalmøte med forberedelser til foreldresamtaler. Detaljplanlegge. Vi deler ut ukeplan. Bruke språket bevisst i det daglige, være gode språkmodeller og tolke kroppsspråk. Tar barna med på forberedelser til kosedyrfest. Kurs.

17 UKE DESEMBER Fagområde: Etikk, religion og filosofi (RP s.45) 49 1 MAN Alle: 2 TIRS 3 ONS 4 TORS W:KHD 5 FRE 6 LØR 7 SØN 50 8 MAN 9 TIRS 10 ONS 11 TORS 12 FRE Sverre 2år. Luciafrokost 13 LØR 14 SØN MAN 16 TIRS 17 ONS 18 TORS 19 FRE 20 LØR 21 SØN MAN 23 TIRS Vi feirer Oscar. 24 ONS Julekvelden. Oskar 3 år! 25 TORS 26 FRE 27 LØR 28 SØN MAN TIRS ONS Tradisjoner og høytider. Tradisjoner i K.B.? Normer og verdier. Erte, hva er det? Skylde på andre, Hva er rett og hva er galt? Adventsamlinger, nisseverksted, nissefest. Vinter. Vi blir invitert til Høvik kirke på adventsgudstjeneste. Ro og livssamtaler er BiB-element nå. Omsorg, ta vare på hverandre, medvirkning. Undringer. Brannvernsamling. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Ser/peker og snakker om bilder fra egen julebok. 3-4åringer: Julekalender: 24 dager igjen til jul". Kunstgruppe m/kunstpedagog. 4åringer: En lang lang rekke med venner fortsetter. Foreldre: Vi inviterer til julefrokost den 12 med Lucia-tog.. Personalet: Planlegge/ tilrettelegge. Dele ut månedsplan. Prate med barna om samarbeid, vennskap, deling, turtaking og ulikheter og aksept. Undre seg sammen med barna om hva det måtte være. Ta pauser og utøve BiB sammen med barna. Skape gode relasjoner. Evaluere BiB-elementene. Ha trivselssamtaler og sosialt samvær. Møte i kommunen.

18 UKE JANUAR 2015 Godt nytt år! 1 TORS 2 FRE Plandag som komm.bhg 3 LØR 4 SØN 2 5 MAN 6 TIRS 7 ONS 8 TORS 9 FRE 10 LØR 11 SØN 3 Skiskoleuke 12 MAN 13 TIRS 14 ONS 15 TORS 16 FRE 17 LØR 18 SØN 4 Skiskoleuke 19 MAN 20 TIRS 21 ONS 22 TORS 23 FRE 24 LØR 25 SØN 5 Skiskoleuke 26 MAN 27 TIRS 28 ONS 29 TORS 30 FRE 31 LØR Fagområde: Kropp, bevegelse og helse. (RP s.41) FOKUS: SPA OG MYK Alle: Yoga-eventyr. Turer, bruk av kroppen, vinteraktiviteter. Måltider, fornuftig mat. Hva spiser man i K.B? Hva er fornuftig mat? Oppmuntre til selvstendighet i garderobesituasjoner. Trene på grov og finmotorikk. Etterligne dyrene i K.B. sin måte å bevege seg på. Øke kroppsbevisstheten. Ha Vallerstua S.P.A. SPA-fest. Gode hvile/sovestunder. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Småturer, massasje i stellesituasjoner. 3-4åringer: Lengre turer. Kunst med kunstpedagog. 4åringer: En lang lang rekke med venner. 2010barna: Deltar på skiskolen som har oppstart i uke 3. Foreldre: SPA-dag med barna som utøvere av diverse SPAtilbud. Personalet: Planlegge/tilrettelegge. Er vi i rute i forhold til årsplanen? Grovplanlegge videre. Dele ut ukeplaner. Sammen med barna innreder vi Vallerstua SPA. Vi vil kjenne glede, velbehag og ro i hverdagen og utøve BiB.

19 UKE FEBRUAR Fagområde: Antall, rom og form. ( RP s.48) 1 SØN 6 Skiskoleuke 2 MAN 3 TORS 4 ONS 5 TORS 6 FRE 7 LØR 8 SØN 7 Skiskoleuke 9 MAN 10 TIRS 11 ONS 12 TORS 13 FRE 14 LØR 15 SØN Fastelaven. 16 MAN 8Vinterferieuke Ikke stengt! 17 TIRS 18 ONS 19 TORS 20 FRE 21 LØR 22 SØN 9 23 MAN 24 TIRS 25 ONS 26 TORS 27 FRE Frist for påmelding om benyttelse av plass i Vallerstua i klemmedagene i påsken 28 LØR Alle: Går på jakt etter ulike former i K.B. Hvor mange forskjellige dyr finnes i K.B? Hvor mange dyr bor i K.B. Telle barn, voksne og annet i omgivelsene ute og inne. Fokus på antall, rom og form i hverdagen. Forberede til karneval. Vinteraktiviteter. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Enkle tellesanger. 3-4åringer: Kunstgruppe med kunstpedagog. 2010barna: Er med på skiskolen som avsluttes i uke 7. En lang lang rekke med venner. Foreldre: Foreldretreff. Personalet: Detaljplanlegge, dele ut ukeplaner. Bruke antall, om og form bevisst i hverdagssituasjoner. Tilrettelegge for karneval. Kurs? Mulig felles personaldag i Tårnsvalen.

20 UKE MARS Fagområde: Etikk, religion og filosofi.( RP.s. 45) 1 SØN 2 MAN 10 3 TIRS 4 ONS 5 TORS 6 FRE Plandag Vallerstua 7 LØR 8 SØN Michael 5år 9 MAN Vi feirer Michael TIRS 11 ONS 12 TORS 13 FRE 14 LØR 15 SØN 16 MAN Marius 5år TIRS Andrea 5år og Olav 3 år. 18 ONS 19 TORS 20 FRE 21 LØR 22 SØN Alma 4 år. 23 MAN Vi feirer Alma TIRS 25 ONS 26 TORS 27 FRE Vi feirer Love. Påskefrokost m/foreldrene. 28 LØR Love 2 år. 29 SØN Palmesøndag 30 MAN TIRS Alle: Påskeforberedelser Påskefrokost. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Har egen påskebok i samling. Se/peke/prate om og dramatisere fra boken åringer: Lager Vallerstua-lov etter refleksjon og samtale om K.B.-loven Kunstgrupper. Livssamtaler. Hvorfor har vi påske? 4-5åringer: En lang lang rekke med venner. Foreldre: Inviteres til påskefrokost. Personalet: Det blir utdelt ukeplaner. Forberede foreldresamtaler. Tilrettelegge.

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Presentasjon av Rødstrupen Barnehage 2. Lovverket 3. Barnehagens visjon og grunnsyn 4. Skolestarterne 5.

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Presentasjon av Rødstrupen Barnehage 2. Lovverket 3. Barnehagens visjon og grunnsyn 4. Skolestarterne 5. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Presentasjon av Rødstrupen Barnehage 2. Lovverket 3. Barnehagens visjon og grunnsyn 4. Skolestarterne 5. Overordnet profil for hele Tårnsvalen 6. Vurdering 7. Foreldresamarbeid

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer