Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Vallerstua Barnehage!"

Transkript

1 Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en 30 % pedagogisk leder og 2 assistenter i hver sine 100 % stilllinger. PERSONALET I VALLERSTUA GARANTERER AT: vi tar godt vare på barnet ditt i nært samarbeid med deg lek, glede og humor står i fokus barn i balanse står sentralt i hverdagen vi prøver å ta ting som en utfordring, ikke som et problem barnet ditt får utviklet sosial kompetanse barna har medvirkning i egen hverdag hvert barn får sin egen dokumentasjonsmappe du blir invitert til flere av våre tradisjonelle sammenkomster vi er en sangglad barnehage

2 HVERDAGEN I VALLERSTUA Vi ser på barnehagen som et lite samfunn. Vi må alle etter hvert lære å innrette oss slik at vi best mulig kan fungere i dette. Vi må lære hverandre å kjenne og å respektere hverandre og å vise omsorg for oss selv og hverandre. Familien til barnet er også viktig. Det at barnet er en del av familien som igjen er en del av samfunnet. Alle er ikke like, vi er individuelle personer med forskjellige behov og personligheter med rett til å påvirke egen hverdag. I samarbeid med foreldrene jobber vi med å få en god bordskikk, hilse, si hei og ha det, sette grenser ved uønsket adferd, ta vare på hverandre og utøve danning i hverdagssituasjoner. Barna må få hjelp til å lære seg selv å kjenne. Vi snakker om og med barnet, hva gjør det glad og fornøyd og hvorfor blir det lei seg, hva liker det eller hva liker det ikke. Vi roser og oppmuntrer når barna handler, ut i fra et ønske om å være til hjelp og støtte, eller vi går inn i konfliktsituasjoner og hjelper barna å kompromisse og løse konflikter selv. Ved å bruke tid på å være gode rollemodeller, være tilstedet, utøve Barn i Balanse (BiB), oppmuntre til mestring i hverdagen, mener vi å nå målet: Gi hvert barn en positiv opplevelse av seg selv, skape gode relasjoner mellom barna og arbeide for å skape trygghet og stabilitet i de menneskelige forhold. Mellom personalet er det samarbeid, veiledning, oppmerksomt nærvær, Voksne i ballanse, (her bruker vi et utarbeidet opplegg hvor voksne har et BiB-element i fokus for seg selv pr. dag.) Vi reflekterer, tar egenvurderinger, er lekne, har glede og humor, gir gjensidig ros og ris, vi observerer og evaluerer. Sosial kompetanse står sentralt i barnehagehverdagen. Det vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. I samspill med andre får barna erfaringer som står helt sentralt for deres utvikling av sosial kompetanse. Vi deler dette i 5 hovedområder: 1) Empati og rolletaking (evnen til å sette seg inn i andres tanker og følelser; å kunne sette seg inn i den andres rolle og hvordan den andre har det. ) 2) Pro sosial adferd (positive holdninger og handlinger overfor andre; trøste, hjelpe, hente hjelp, dele, oppmuntre, inkludere, være omtenksom, vise omsorg.) 3) Selvkontroll (å klare å utsette egne ønsker og behov i visse situasjoner: vente på tur, kompromisse, takle konflikter, styre aggresjon, utsette umiddelbar belønning, fire på egne krav. ) 4) Selvhevdelse (evnen til å ta initiativ i forhold til andre: tørre spørre om å få bli med i lek, være aktiv i leken og andre gruppeaktiviteter, hevde egne meninger/ønsker/ behov, stå i mot gruppepress, ta kontakt på passende måte.) 5) Lek, glede og humor (evnen til å forstå lekesignalene, kunne gå inn og ut av leken, følge lekens skjulte regler: gjensidighet i leken, føle glede, forstå på liksom og på ordentlig, mimikk, kroppsspråk og fantasi.) Rammeplanen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Det settes fokus på dokumentasjon og vurderingsarbeid og ikke minst barns rett til medvirkning, overgang barnehage/skole samt foresattes rett til å være med å forme barnehagehverdagen. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Sosial kompetanse og språkmiljø/stimulering samt 7 fagområder, er noe rammeplanen krever at barnehagen er innom i løpet av barnehageåret.

3 De 7 fagområdene: 1) Kommunikasjon, språk og tekst. 2) Kropp, bevegelse og helse. 3) Kunst, kultur og kreativitet. 4) Natur, miljø og teknikk. 5) Nærmiljø og samfunn. 6)Etikk, religion og filosofi. 7) Antall, rom og form. Vallerstua velger å ta for seg et og et fagområde pr. måned i løpet av barnehageåret, selv om vi hver dag i de fleste sammenhenger berører alle fagområdene. I tillegg jobber vi daglig med Bærum kommunes satsningsområder : 1)Barnehagen som læringsarena 2)Barn med behov for ekstra støtte 3)Barn under 3 år. 4)Sammen for barn og unge 5)Språk. Barnehagen som læringsarena: Her har leken en fremtredende plass i Vallerstua. Vi har barn fra 1-6 år og det byr på lek på forskjellige nivåer og på tvers av aldre. Personalets oppgave er å tilrettelegge for ønsket læring på de forskjellige aldersnivåer. Leken i seg selv har egenverdi og det er et grunnleggende element for utvikling og engasjement. Gjennom leken opplever vi at barna tilegner seg kunnskap om: kommunikasjon, vennskap, tankevirksomhet, glede, språk, identitet, kroppssoppfatning, innlevelse, romoppfatning, finmotorikk, hensyn, trygghet, fleksibilitet, regler og normer, skuffelser, grovmotorikk, kreativitet, planlegging, selvstendighet, i-phone, fotografering og fremkalling av bilder, selvstendighet, konfliktløsing, danning. Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet som stimulerer og interesserer. I leken gjør barna erfaringer, de utforsker, prøver ut, får kunnskap og utvikler selvtillitt. Barna sosialiseres gjennom leken og utvikler beredskap for læring og utvikling. Danning. En prosess der omsorg, lek og læring er viktige komponenter og omfatter hele barnets utvikling. Vi tenker at alle aktivitetene i barnehagen i seg selv berører begrepet danning. Gjennom lek, konflikter, samtaler, mestringsopplevelser, turtaking, glede, latter, måltidene*, Barn i Balanse -aktiviteter, turer i og utenfor nærmiljøet, tradisjoner m.m. Danning er en pågående prosess med aktiv og bevisst deltakelse fra et tilstedeværende personale. Personalets holdninger og væremåte er avgjørende for barnets danningsprosess. Foreldrene ble i fjor invitert til å snakke om hva de mente danning innebar og vi opplevde at personal og foreldre hadde mange like oppfatninger her. Ikke minst skapes danning gjennom barns rett til medvirkning. Ved å gjøre barna inkluderende i egen hverdag, tilegner de seg kunnskap og forståelse for gode vaner, hvordan oppføre seg og verdier i livet. Opplevelsene av å bli respektert og tatt på alvor, viser veien for den enkelte til selv å respektere medmennesker, naturen og tingene rundt seg. *Hovedmåltidet var grunnlag for evaluering i 2012/2013: Hvordan ville vi at opplevelsen av måltidet skulle være for barn og voksen? Et positivt og harmonisk måltid ble svaret. Hva måtte vi legge til grunn for å oppnå dette? Vi jobbet med følgende punkter: FORBEREDELSER: Vasking av hender, vaske bord, ordensbarn.

4 TIDSPUNG/VARIGHET: Fast tidspunkt, bruke den tiden vi trengte ved bordet, vente med å gå i fra bordet til nesten alle er ferdige med å spise. OMGIVELSER/ATMOSFÆRE: Rom, ute/inne, bruke lys på alle bordene, gjøre forskjell på hverdag og fest. BORDSKIKK: Sitte på stolen, bena under bordet, sende til hverandre, takke for maten, spørre: kan jeg få, bruke MYK stemme. (M :massasje, Y:yoga, K:kropp) SELVSTENDIGHET: spise selv, smøre selv, bestemme selv, mestring. VARIET KOSTHOLD: fornuftig mat, garnityr, visuelt fristende, gode smaksopplevelser, positive matopplevelser, overføre verdier og idealer. BLI METTE OG UTTØRSTE: Energipåfyll. SOSIALT SAMVÆR: Gode samtaler. VOKSEN TILSTEDEVÆRELSE: Sitte ved bordet sammen med barna og være der for og med dem. Å ha gode, forutsigbare rutiner var av største betydning for å oppnå det vi ønsket. Lysene på bordene laget en god atmosfære. I tillegg ble det naturlig at 4 åringene satt sammen i et rom med et personal og resten i et annet. Dette pga rommenes beskaffenhet i Vallerstua. Med ny personalgruppen i 2013/2014 vil det være naturlig å jobbe videre med disse punktene. I tillegg er det av betydning at personalet diskuterer og kommer frem til felles ståsted på følgende områder rundt måltidet: 1. Er det viktig å spise skorper? 2. Er det viktig å spise opp all maten på tallerkenen? 3. Er det viktig at barnet spiser alle ingrediensene i et måltid bestående av for eksempel fisk, ris og grønnsaker? 4. Er det viktig at barnet spiser variert pålegg? 5. Hva legger vi i å spise pent? 6. Er det viktig med faste plasser? Vi vil ta opp disse punktene på foreldremøtet til høsten for å kartlegge hva foreldrene mener om dette. Foreldre og personal ble enige om: 1) Det skal oppmuntres flere ganger til at barnet spiser skorpen. Det viktigste er allikevel at barnet får i seg nok mat, skorpe eller ikke. 2) Det er ikke viktig hvis barnet sier det er mett og velger bort å få påfyll. Hos de yngste barna må den voksne tolke kroppsspråket til den enkelte.. 3) Vi skal oppmuntre bara til å spise alt. Det skal i alle fall oppmuntres flere ganger til å smakes på det forskjellige. Vi skal ha samme ingredienser til andre måltider slik at barna kan smake gjentatte ganger. 4) Ja. Personalet legger til rette for dette. 5) Sitte på stolen med bena under bordet. Det forventes at de større barna lærer seg å ikke tygge med åpen munn og ta en bit av gangen. Det skal takkes for maten. 6) Det er viktig å ha faste plasser som en hovedregel. Ved spesielle anledninger som for eksempel til fester avvikes dette. -o-

5 De aller yngste i Vallerstua har personalet følgende ekstra fokus på: Personalet skal være forutsigbare, trygge og legger opp til gode opplevelser gjennom: Bevisste stellesituasjoner Tolking av kroppsspråk Lage gode soverutiner Tilrettelagte temaer i forhold til alder. Rim, regler og sang og musikk. Gi oppgaver/utfordringer som styrker selvfølelsen. Bli med på rydding, av og påkledning, dekke bord, starte med å smøre egen mat. Mestring, det å takle noe, er en forutsetning for god selvtillitt og det gir barna erfaringer til å løse utfordringer. Samspill med andre barn. Vise omsorg. Omsorg og respekt viser vi ved å anerkjenne hverandre for den vi er. Vi bryr oss om og tar vare på hverandre. Gjennom Vallerstua sin profil Barn i Balanse i samarbeid med Tårnsvalen, går vi med hele oss inn i det å utøve omsorg for både store og små i barnehagen. Barn i Balanse(BiB): Vårt pedagogiske perspektiv er at vi vil støtte barn i å finne indre. styring, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, trygghet, nærvær og samhørighet. Med Barn i balanse ønsker Tårnsvalen Barnehager å gi barna et pusterom i en stressende hverdag. Vårt samfunn har et høyt tempo og intensitet. Vi ser det også på barneprogrammer på TV og barnefilmer der det er mye lyd, farger og raske skifter. Vi lever i en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langsomhet, for å stoppe opp, lytte innad og hente oss inn igjen. Vi ønsker å tilby en balanse i våre mindfullnessbarnehager, der barna får indre styrke og ro nok til å fordøye alle inntrykk gjennom dagen. Målsetningen vår er å skape et vennlig miljø med balanse mellom ro og aktivitet. Det handler om å styrke en naturlig evne til tilstedeværelse vi alle er født med, men som vi mer eller mindre mister kontakt med underveis. I tillegg til ytre påvirkning, aktivitet, lyd, tempo og begeistring, som alltid er til stede i barnehager, vil vi i Tårnsvalen Barnehager legge vekt på barna og de voksnes bevisste nærvær og forskjellige veier til ro og balanse i hverdagen. Veiene til det bevisste nærvær går gjennom berøring, bevegelse, livssamtaler, ro og stillhet. I denne sammenheng bruker vi bl.a. barneyoga, barnemassasje, hvilestund, samtale og stillestunder.( Mindfullness: Oppmerksomt nærvær bygger på en gammel asiatisk tradisjon, men anvendes også innenfor vestlig psykologi til blant annet stressmestring. Mindfullness dreier seg om å styrke evnen til være fullt og helt oppmerksom på her og nå, for eksempel ved å fokusere på det som skjer i kroppen akkurat nå. Voksne kan bl.a. bruke meditasjon, barn trenger andre veier til å få denne fokus og ro, for eksempel berøring, langsom bevegelse, ledet stillestund osv.) Det personlige holdningsarbeidet hos de ansatte er helt sentralt for å nå våre mål med Barn i balanse. Vi legger vekt på at de voksne fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke tenker på lunsjen i går, eller hva man skal

6 gjøre på ettermiddagen. Gjennom de forskjellige metodene (massasjen, yoga osv), vil også de voksne bli bevisst sitt eget nærvær og få en god opplevelse av ro og balanse. Forskning viser at å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, hjelper oss til å få bedre helse, øker konsentrasjonen vår og virker stressreduserende. Barn i balanse skal ikke erstatte egen lek, glede og utfoldelse i barnehagen. Det skal være som et pusterom for barn og voksne i barnehagehverdagen. OVERSIKT OVER BRUK AV BiB -ELEMENTER I HVERDAGEN I VALLERSTUA. 1) Vi tar i bruk tibetansk symbal i overgangssituasjoner og ved time out : Når vi hører symbalen lukker vi øynene, trekker pusten dypt flere ganger og bare puster i ca. 1 minutt til vi hører lyden av symbalen igjen. Nå kommer det en beskjed, om det så er endring i aktiviteter eller om vi fortsetter der vi slapp. (Vi opplever at barn og voksne setter stor pris på disse små øyeblikk av tilstedeværelse. De aller yngste er under opplæring i forhold til å være stille og nyte dette, men de får en time out på sin måte og etter hvert kommer de nok inn i rutinen ved gjentatt bruk av symbalen. 2) Store deler av året bruker vi lys på bordet under måltidene. Dette er et symbol på at vi har et harmonisk og sosial måltid med bruk av MYK stemme. Noen barnehager kaller det innestemme men det passer ikke hos oss. MYK er en forkortelse for Massasje - Yoga- Kropp som er en stor del av innholdet i hverdagen i Vallerstua. Vi tenker oss lys på bordet hele året og vurderer om dette kan ha noe for seg. 3) Vi har BiB hvilestund hver dag som varer minutter. Denne stunden skal inneholde elementer som f.eks. typer av massasje: hånd, fot eller lett kroppsberøring (barn/barn eller vokse/barn). Barna lytter eller meditere på sin måte til Mindfullness musikk eller det kan være en BiB stund uten andre lyder enn de som er i eller utenfor rommet. Barna kan også få en tankeoppgave f.eks.: Min reise på en sky. Etter fantasireisen, på slutten av BiB-stunden, forteller vi hverandre hva vi opplevde på reisen. Vi kan utøve rolige avspenningsøvelser eller yoga. Det er opp til den enkelte voksne som er ansvarlig for BiB-stunden hvilke elementer d stunden skal inneholde. Ved selv å ha en formening og ved å ta barnas ønsker i betraktning. Dette er en stund brukerne av Vallerstua setter stor pris på. BiB-stunder kan gjerne være utendørs. 4) Vallerstua får jevnlig besøk av yoga instruktør. Hun har yoga i små grupper og dette setter alle stor pris på. Hun er der primært for at personalet skal få opplæring i bruk av Yoga med barn og det får barna nyte godt av. Tårnsvalens ansatte har også metodekurs hos henne i Tårnsvalens regi. 5) Vallerstua tar gjerne noen Yogaøvelser ute eller på tur. Dette er gøy!

7 6) Vallerstua får også besøk av Mirella som er kunstpedagog. Hun har kunstgrupper med 4-5åringene. De lager hver sin kunstmappe som de får med seg hjem på sommerfesten i juni. 7) Vi fortsetter med livssamtaler. Erfaringen hittil er veldig positiv. Barna er i grupper og filosoferer og undrer seg over livet. Vi bruker snakkepinne hvor en og en snakker av gangen og det respekteres. Den voksne skal ikke veilede på noen måte, dette er barnas forum for ytringer. Barna får et innspill fra den voksen som f.eks.: Hva tenker du er en god venn? Eller: Nå er det vår, hva tenker du om det? 8) Vallerstua har en hellig halvtime : Mellom kl.9.30 og tar vi ikke telefonen, ordner med papirer, småprater med hverandre som personal om private ting, telefonerer eller gjør ting som ikke er sentrert om barna. Vi er 100 % tilstedet for barna enten vi observerer eller er deltakende i barnas lek eller i annen aktivitet. ERFARINGER VI I VALERSTUA HAR GJORT ETTER AT VI STARTET OPP MED BIB I2011: 1) LYDNIVÅET ER REDUSESRT. 2) DET ER MER POSITIV FYSISK KONTAKT SOM BARNA ETTERLENGTER. 3) BARNA TAR MER HENSYN TIL HVERANDRES BEHOV: Er det greit for deg at.? 4) VI SOM VOKSNE ER MER BEVISST PÅ DE POSITIVE KVALITETENE I BARNA. Vi er mer tilstedet i nuet, vi ser mer. Vi er bedre veileder for barna ved å lytte og respektere barnet på en enda bedre måte enn tidligere. Yoga knytter vi også bevisst opp mot de 7 fagområdene. Gjennom yoga og dramatisering av eventyr inneholdende yogaøvelser finner vi alltid elementer fra de 7 fagområdene. Språk. Personalet i Vallerstua jobber aktivt med språkstimulering ved å knytte språket til aktive handlinger, til konkrete og mangeartede opplevelser. Vi er gode språkmodeller og støttende og stimulerende gjennom hele barnehagehverdagen. Vi stiller åpne spørsmål, har gode samtaler og gjentar korrekt uttale. Vi er aktivt lyttende til det barnet sier og gir gode forklaringer når barn spør og er undrende. Språkstimulering praktiseres gjennom hverdagsaktiviteter som: Måltider, lek, uteliv, fantasifortellinger, spill, rollespill, eventyr, sanger, rim, regler, i garderobesituasjoner snakker vi på barna klær, på turer, samlinger, pekebøker, yoga og ved å utforske skriftspråket. Lek med ord, lyttetrening, gjenfortelling, klappe ordrytmer, la barna være med på ulike situasjoner der personalet skriver, bibliotekbesøk, oppmuntre til lekeskriving, jobbe med bokstavlyder, er også innfallsvinkler personalet benytter seg av i sammenheng med språkstimulering. Vi fortsetter med språkgrupper i Barna har selv valgt å delta på dette etter

8 en spørrerunde blant barna før sommerferien. Vi jobber i språkgrupper etter opplæring i Grep om begreper som Bærum kommune har kurset oss i. Nytt i år er at vi har språkgruppe også med 2-3åringer. I forrige barnehageår var det 4 åringer. Barn med behov for ekstra støtte. Vallerstua bruker regelmessig ALLE MED som verktøy for å følge med på barnas utvikling. Vi er kjent med TRAS og benytter denne ved behov for utdypende registrering i sammenheng med eventuelle språktiltak. Haug skole og resurssenter er en base for profesjonell hjelp ved behov. Der er det muligheter for veiledning og lån av materiell for spesifikke behov.. Tverrfaglig utvalg, helsestasjonen og PPT sin tirsdagstelefon er hjelpeinstanser vi kan benytte oss av. Her kan vi legge frem tanker, bekymringer og undringer og få veiledning om saker. Barnehagen legger frem saker anonymt. Foreldrene kan også benytte seg av disse instansene og få hjelp på veien videre. Vi oppfordrer foreldre med tospråklige barn til å benytte morsmålet hjemme og gjør dem oppmerksomme på viktigheten av dette. Samarbeid med foreldrene gjennom daglig dialog er også med på å avdekke eventuelle behov for grep/tilltak for enkeltbarn. Andre sammarbeidspartnere for Vallerstua er gjennom nettverk i Bærum kommune og ledermøter i Tårnsvalen. Sammen for barn og unge. Sammen for barn og unge er at tiltak basert på vedtak i de ulike politiske sektorutvalgene der en ønsker å se på det forebyggende arbeidet or barn og unge i Bærum. Det er utarbeidet en tiltaksplan der tidlig innsats og det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. Vallerstua må tilrettelegge for et godt fysisk miljø for hele barnegruppen Vi må gjennom samspill og kommunikasjon se det enkelte barn. Vi observerer og samtaler om eventuelle bekymringer om avvik i adferd hos enkeltbarn og vi må vite hva vite hva vi skal gjøre i ulike situasjoner. (Henvendelser til samarbeidspartnere nevn under Barn med behov for ekstra støtte.) Overgang barnehage > skole: Eksempler på hvordan vi jobber med dette: Vi forteller om betydningen/viktigheten av det å lære, vi jobber med bokstaver noe barna selv er opptatte av, samt bokstalyder, tall og førmatematiske begreper. Barna er nysgjerrige når vi leser bøker, både på sidetall, bokstaver og bilder og personalet utnytter dette til fordel for barna. Selvstendighet som av og påkledning, punktlighet, sette ord på følelser og å få oppleve mestringsfølelse jobber vi også med. Dette er noe vi vet skolen er spesielt interesserte i at vi arbeider med. Førskolebarna leger sin egen førskolebok, vi har lekeskole og snakker om timer og friminutt og vi besøker skolen til våren. Vi ønsker å skape positive forventninger til skolestart. Pedagogisk leder/styrer har samarbeidsmøte med skolen og vi føler Bærum kommunes overgangsrutiner. På vårparten har vi overgangssamtaler med barnas foreldre. Barns rett til medvirkning: Vi arbeider aktivt i Vallerstua med at barna skal ha medvirkning i sitt eget liv. Dette handler blant annet om at barna mestrer å ta initiativ og at det kan planlegge, organisere og se seg selv i forhold til andre. Gjennom de daglige samtalene med barna, gjennom barneintervju og ved å gripe her og nå situasjonene, ønsker vi å finne ut: hva slags type lek foretrekker det enkelte barn, ønsker det å være ute/inne, hva slags type musikk liker det å lytte eller danse til, hvilke bøker er det glad i å lese/høre på, eller når skal vi gjøre hva? Hva ønsker barna å ha på brødskiven eller hva er de mest glad i til varm-mat? Etter at et personal var på kurset Fiskesprell, har vi gått i gang

9 med å laminere bilder av matretter slik at selv de minste kan gi uttrykk for hva de vil ha til mat som til for eksempel på bursdagen sin. På og avkledningssituasjon, ryddesituasjoner og ved eventuell konfliktløsninger og barn som ikke kan uttrykke seg verbalt, blir tolket gjennom et som oftest tydelig kroppsspråk. Gjennom barneintervjuet før sommerferien fikk vi vite hvilke eventyr barna hadde lyst til at vi skulle lese, leke oss gjennom og dramatisere dette barnehageåret. På bakgrunn av dette har vi valgt ut et knippe eventyr. Eventyr er gjennomgangstemaet til Vallerstua i år. Vi knytter eventyrene opp mot fagområdene og har månedens eventyr og månedens fagområde. Ettersom vi har barn fra 1 til 6 år, er barna delt inn i grupper med dertil egnede eventyr. Barna blir aktivt deltagende i egen hverdag innenfor gitte rammer i et støttende og stimulerende miljø. Systematisk dokumentasjon og vurderingsarbeid i Vallerstua: Vi deler ut ukeplaner hver fredag hvor foreldrene får et innblikk i neste ukes aktiviteter, mat osv. I september, desember og april deler vi ut månedsplan og vi lager hvert år en årsplan. Nye barn får en primærkontakt som følger opp barnet tett og kontaktpersonen har ut over de daglige samtalene med foreldrene, samtaler 2 ganger i året med disse. Alle foreldrene får tilbud om samtaler 2 ganger i året. Disse samtalene dreier seg om barnas trivsel, utvikling og generell deltakelse i hverdagen. Vallerstua bruker kartleggingsskjemaet Alle Med som er med på gode observasjoner av barnet. Beskjedboken i barnehagen blir brukt som formidlingsbok mellom foreldrene og personalet hver dag. Alle i personalgruppen leser eventuelle beskjeder i denne boken når de kommer på jobb. Personalet skal også kunne gi foreldrene en grei informasjon om ettermiddagen om hvordan dagen til barnet har vært. Vi tar mye bilder av det pedagogiske arbeidet. Dette gir rom for samtaler om bildene med barna, hva skjer her og vi oppfordrer barna til samtale. Vi har laget egne retningslinjer for fotodokumentasjon av barnehagehverdagen på bakgrunn av et foreldremøte hvor dette ble drøftet. Det er viktig å ha etiske retningslinjer som alle forholder seg til. I tillegg til at bildene blir presentert i garderoben for barn og foreldre, blir de også satt inn i hvert barns egen mappe. Denne mappen inneholder også barnas tegninger og kunst gjennom hele året. Mappen blir delt ut på sommerfesten i juni. Vi vurderer forløpende det vi gjør i barnehagen, det være seg temaer, aktiviteter og brannøvelser. Satsningsområdet for vurdering i Vallerstua 2013/2014: Av og påkledningssituasjoner i garderoben. Vi ønsker å oppnå: 1) Mest mulig selvstendighet hos barna. 2) Øke mestringsfølelse. 3) Bevisstgjøre kroppsdeler og type klær med navn. Hele personalgruppen er med i vurderingsarbeidet Det skal observeres daglig og det skrives notater etter behov. Satsningsområdet snakkes om etter behov på personalmøter og skal vurderes 2 ganger i året. Gjennomgangstema for barnehageåret : EVENTYR. Vallerstua knytter fagområdene opp mot eventyrene som tidligere nevnt er plukket ut på bakgrunn av barnas interesser. De eldste har et eventyr pr. måned mens de yngste har et eventyr over 2 måneder. Vi blir godt kjente med eventyrene gjennom å lese dem, ha dem som utgangspunkt for rollelek, dramatisering, rim og regler, synge sanger med relasjon til eventyrene, vi bruker flanellograf og har eventyrene som utgangspunkt for språkstimulering. Ut i fra eventyrene har vi formingsaktiviteter og vår innleide kunstpedagog følger opp månedens eventyr gjennom

10 kunstgruppene sine i Vallerstua. -o- MÅNEDENE MED FAGOMRÅDER I VALLERSTUA AUGUST: Nærmiljø og samfunn. (RP s. 47) Alle: Bli kjent i nærmiljøet. Turer til butikken, skogen, lokal lekeplass og i boligområdet rundt Vallerstua. Alderstilpassede samlinger og sosial trening. Utvikle danning som for eksempel takke for maten, si hei og ha det, turveksling lek og bordkultur. Barns medvirkning. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: kortere turer 3-4 og 5åringer: lengre turer. 4-5åringer: kunst i grupper m/kunstpedagog Personalet: Planlegge/tilrettelegge. På planleggingsdagen 16.august blir det laget et forslag til årsplan. Rammeplanen blir gjort kjent for nytt personal og det at vi også jobber med Bærum kommunes satsningsområder. Denne måneden blir det satt fokus på å bli kjent med hverandre i barnehagen. Vise omsorg gjennom anerkjennelse av den enkelte for den det er. Vi bryr oss om hverandre, tar vare på hverandre, helsen og velværet og vi jobber for et godt fellesskap. Vi finner løsninger for samlinger, gruppedelinger, måltider, garderobesituasjonen og leken. Samspill og alles medvirkning spiller her en stor rolle. Vi voksne er bevisst gode rollemodeller i hverdagen. Annet: Eline fyller 2 år 18.august. Forelde: Bli kjent med barnehagen. SEPTEMBER: Kunst, kultur og kreativitet. (RP. s.42) Alle: Månedens eventyr. Formingsaktiviteter; male, tegne, bruke ulike maleteknikker, akvarellfarger m.m. Utkledning, dramatisering, sang, musikk, sangleker, eventyr. Brannvernsamling og brannøvelse. Alderstilpassede samlinger. Yoga i grupper.. Vi observerer endringer i naturen, hva slags klær trenger vi nå. Massasje og lett berøring er BiBelement denne perioden. Alderstilpassede samlinger åringer: egen kunstgruppe 2-3-4åringer: Språkgrupper 4 og 5åringer: Kunst i grupper m/kunstpedagog. Førskolegruppa: Oppstart med å lage egen førskolebok. Lager felles avtaler for å få lov til å gå ut alene, før en voksen kommer ut.(etter avtale med foreldrene.) Vi bruker Pc som hjelpemiddel til å lege forside på førskolemappene til hvert barn. Annet: Mia Holly fyller 5 år den 5. Foreldremøte med S. U valg og presentasjon av forslag til

11 årsplan og rom for foreldrepåvirkning den 9. Førskolegruppa besøker brannstasjonen den 19. Ella fyller 3år den 21. Foreldre: Foreldremøte med muligheter til påvirkning av årsplan, valg av S.U. representanter og generell informasjon Personalet: Ferdigstille årsplan for godkjenning på personalmøte samt vurderinger hittil. HMS-informasjon. Planlegge/tilrettelegge. Sende ut ukeplaner. Ta vare på barnas kunst som legges i barnas egne dokumentasjonsmapper. Styrermøte i kommunen. Kurs i kommunen. OKTOBER: Natur, miljø og teknikk.(r.p. s.44) Alle: Månedens eventyr. Årstiden: oppleve endringene i naturen. Erfare tekniske hjelpemidler i barnehagen. Turer. Kildesortere og levere dette på miljøstasjonen i nærmiljøet. Yoga brukes som BiB-element. Brannvernsamling. Hva slags klær bruker vi nå? Alderstilpassede samlinger. Få besøk av førskolebarna fra i fjor. 1-2åringene: bruke begrepene bro, over, under, bak og foran i praksis. (Fra eventyret De tre bukkene Bruse.) 1-2-3åringer: Eget kunstprosjekt åringer: Språkgrupper 4-5åringer: Tur til Teknisk museum, fotografere og fremkalle egne bilder på Pc`n, FN som uketema, livssamtaler. Kunst m/kunstpedagog. Førskolegruppa: Fortsetter med førskolesamling. Annet: Sune fyller 2 år den 5. Dugnad den 12. Herman fyller 5 år den 30. Foreldre: Dugnad den 12. Vi inviterer til FN-treff. Foreldresamtaler. Personalet: Forbereder til foreldresamtaler ved bruk av Alle Med skjema og egne observasjoner på personalmøtet. Lager ukeplaner, evaluerer garderobesituasjonen. Vi snakker på barna klær. (Som vi også gjør resten av året.) Den 31.er det felles planleggingsdag i Tårnsvalen med førstehjelp og metodekurs(bib) på agendaen. NOVEMBER: Kommunikasjon, språk og tekst. (R.P. s.40) Alle: Månedens eventyr. Høst/vinter: kommer det snø? Vi leser bøker, spiller spill, synger sanger, lærer rim og regler, bruker språkpose og besøker biblioteket. Alderstilpassede samlinger. Kosedyrfest. Lett berøring (massasje) som BiB-element. Alderstilpassede samlinger. Brannvernsamling. 1-2åringer: Pekebøker, repetisjoner åringer: Eget kunstprosjekt. 2-3åringer: Språkgruppe -4åringer: Språkgruppe, enkel tekst, sanger med flere vers, 4-5åringer: Kunst med kunstpedagog. Bokstavene i navnene våre. Førskolegruppa: Fortsette med førskoleboken. Livssamtaler.

12 Annet: Sebastian fyller 2 år den 17. Sindre fyller 5 år den 27. Foreldre: Foreldresamtaler om barnets trivsel og utvikling og Alle med skjema. Vi inviterer til foreldretreff. Personalet: Personalmøte med forberedelser til foreldresamtaler. Detaljplanlegge. Vi deler ut ukeplan. Bruke språket bevisst i det daglige, være gode språkmodeller og tolke kroppsspråk. Tar barna med på forberedelser til kosedyrfest. Delta på Østlandske lærerstevne 1.oktobber. DESEMBER:Etikk, religion og filosofi.(r.p. s 41) Alle: Månedens eventyr. Tradisjoner og høytider. Normer og verdier, rett eller galt, Adventsamlinger, nisseverksted, nissefest. Vinter. Vi blir invitert til Høvik kirke på adventsgudstjeneste.. «Snekker Andersen» for 5 åringene i Oslo?. Ro og livssamtaler er BiB-element nå. Omsorg, ta vare på hverandre, medvirkning. Undringer. Brannvernsamling. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Fordypning i eventyret: Verdens fineste bjørnunger. 2-3åringer: Eget kunstopplegg åringer: Språkgruppe. 4-5åringer: Julekalender: 24 dager igjen til jul". Kunstgruppe m/kunstpedagog. Juleteater. Førskolegruppa: Eget opplegg. Annet. Oskar fyller 2 år den 24. Foreldre: Vi inviterer til julefrokost den 13. Personalet: Planlegge/ tilrettelegge. Dele ut månedsplan. Prate med barna om samarbeid, vennskap, deling, turtaking og ulikheter og aksept. Undre sag sammen med barna om hva det måtte være. Ta pauser og utøve BiB sammen med barna. Skape gode relasjoner. Evaluere garderobesituasjonen. Ha trivselssamtaler og sosialt samvær. Møte i kommunen. Kurs? JANUAR: Kropp, bevegelse og helse. (R.P.s.41) Alle: Månedens eventyr: yoga-eventyr. Turer, bruk av kroppen, vinteraktiviteter. Måltider, fornuftig mat. Oppmuntre til selvstendighet i garderobesituasjoner, ha god hygiene, trene på grov og finmotorikk. Øke kroppsbevisstheten. Ha Vallerstua S.P.A med alle BiBelementene. SPA-fest. Gode hvile/sovestunder. Alderstilpassede samlinger. Fjerner julepynt. Brannvernsamling. 1-2åringer: Småturer, massasje i stellesituasjoner åringer: Eget kunstprosjekt ute/inne åringer: Språkgruppe 3-4-5åringer: Lengre turer. 4-5åringer: Livssamtaler. Kunst med kunstpedagog barna: Deltar på skiskolen som har oppstart i uke 3.

13 Førskolegruppa: Jobber med eget opplegg og overgang barnehage/skole-fokus. Annet: Vi feirer Oskar 3.januar. Foreldre: SPA-dag med barna som utøvere av diverse SPA-tilbud. Personalet: Planlegge/tilrettelegge. Evaluere Grovplanlegge videre. Dele ut ukeplaner. Sammen med barna innreder vi Vallerstua SPA. Vi vil kjenne glede, velbehag og ro i hverdagen og utøve BiB. Kurs? Mulig felles personaldag i Tårnsvalen. FEBRUAR: Antall, rom og form. (R.P. s. 48) Alle: Månedens eventyr. Telle barn, voksne og annet i omgivelsene ute og inne. Fokus på antall, rom og form i de forskjellige eventyrene vi har valgt. Forberede til karneval. Vinteraktiviteter. Alderstilpassede samlinger. Brannvernsamling. 1-2åringer: Telle gjennom lek, sanger og regler åringer: Lager kust, ute/inne? 2-3-4åringer: Språkgruppe. 4-5åringer: Kunstgruppe med kunstpedagog barna: Er med på skiskolen som avsluttes i uke 7. Førskolegruppa: Overgang barnehage/skole arbeid.(førmatematiske begreper) Selvstendighetstrening. Kunstgruppe. Foreldre: Foreldretreff. Personalet: Detaljplanlegge, dele ut ukeplaner. Evaluere garderobesituasjonen. Bruke antall, om og form bevisst i hverdagssituasjoner. Kurs? Mulig felles personaldag i Tårnsvalen. MARS: Kunst, kultur og kreativitet. (R.P. s 42) Alle: Månedens eventyr. Uttrykke seg gjennom materiale som blant annet plastelina, garn, maling, fargeblyanter. Male med oppvaskbørster, tannkoster, blåse maling med sugerør og fargelegge mandalaer. Yoga som BiB-element. Fargelegge mandalaer. Observere endringer i naturen, vår. Hva slags type klær trenger vi nå? Alderstilpassede samlinger. Brannvernsamling m/brannøvelse åringer: Lager egne kunstverk åringer: Språkgrupper 4-5åringer: Kunstgruppe m/kunstpedagog. Besøke barnekunstmuseet. Førskolegruppa: Mer fokus på overgang barnehage/skole, oppgaver. Kunstgruppe m/kunstpedagog. Annet: Michael fyller 4år den 8. Marius fyller 4år den 16. Andrea fyller 4år og Olav fyller 2år den 17. Alma fyller 3år den 22. Det er planleggingsdag den 28. Foreldre. Foreldretreff. Personalet:Planleggingsdag: Forberede foreldresamtaler. Vurdere nytt spørreskjema for

14 brukertilfredshet. Evaluere garderobesituasjonen. Dele ut ukeplaner. Detaljplanlegge. Forberede foreldresamtaler. Kurs? APRIL: Etikk, religion og filosofi. (R.P.s 45) Alle: Månedens eventyr. Påskeforberedelser. Påskefrokost. Alderstilpassede samlinger. 2-3åringer: Egne kunstgrupper. Sosial kompetanse. Sosial kompetanse åringer: Språkgrupper. 4-5åringer: Kunstgrupper. Livssamtaler. Hvorfor har vi påske? Førskolegruppa: Hvorfor har vi påske? Livssamtaler. Arbeid med førskoleboka og overgang barnehage/skole. Foreldre: Inviteres til påskefrokost. Oppstart med foreldresamtaler. Personalet: Det blir utdelt månedsplan. Forberede foreldresamtaler. Tilrettelegge. MAI: Nærmiljø og samfunn. (R.P. s. 41) Alle: Månedens eventyr. Turer i nærmiljøet.17.mai forberedelser. Gå i tog med andre barnehager i nærmiljøet. Besøke sansehuset på Emma Hjort. Yogaøvelser på tur. Alderstilpassede samlinger. 2-3åringer. Litt lengre turer enn tidligere. Eget kunstprosjekt åringer: Avslutter språkgrupper i slutten av måneden åringer: Hvorfor feirer vi 17.mai? 4-5åringer: Kunst med kunstpedagog. Førskolegruppa: Jobber mot avslutning av førskolemappene. Besøke respektive skoler etter invitasjon. Avslutning på Kalvøya med Eldar og Vanja. Øver seg som fotgjenger i trafikken. Annet: Nora fyller 5år den 12. Tog ned andre barnehager den 16. Foreldre: Dugnad. Foreldre og overgangssamtaler. Fylle ut Vallerstua sin brukerundersøkelse. Foreldretreff. Personalet: Planleggingsdag: Registrere resultater fra språkgruppene og evaluerer fokusområdet: Av og påkledning i garderobesituasjonen. Dele ut brukerundersøkelse til foreldrene. Ha barneintervjuer om trivsel i Vallerstua. JUNI: Lek, glede og humor. Alle: Månedens eventyr. Vi gleder oss over sommer. Hvilestunder ute. Øver og forbereder oss til sommerfest. Lager ferdig dokumentasjonsmapper til alle barna. Vannlek ute. Turer. Alderstilpassede samlinger. Førskolegruppa: Lager ferdig førskolemappen. Annet: Ella fyller 4år den 6. Filippa fyller 3år den 13. Sommerfest den 18. Matheo fyller 3år den 20. Foreldre: Blir med på sommerfest.

15 Personalet: Deler ut månedsplan. Tilrettelegger for sommerfest. JULI. En del av barn og voksne har nå gått ut i ferie. Vi som er igjen gleder oss over sommeren, tar impulsturer og ser frem mot sommerferie Annet: Hermine fyller 2år den 7.juli. Barnehagen har sommerstengt: Kommer tilbake til dette Vi åpner igjen: Avhengig av stenging.

16

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Presentasjon av Rødstrupen Barnehage 2. Lovverket 3. Barnehagens visjon og grunnsyn 4. Skolestarterne 5.

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Presentasjon av Rødstrupen Barnehage 2. Lovverket 3. Barnehagens visjon og grunnsyn 4. Skolestarterne 5. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Presentasjon av Rødstrupen Barnehage 2. Lovverket 3. Barnehagens visjon og grunnsyn 4. Skolestarterne 5. Overordnet profil for hele Tårnsvalen 6. Vurdering 7. Foreldresamarbeid

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer