Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Vallerstua Barnehage!"

Transkript

1 Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en 30 % pedagogisk leder og 2 assistenter i hver sine 100 % stilllinger. PERSONALET I VALLERSTUA GARANTERER AT: vi tar godt vare på barnet ditt i nært samarbeid med deg lek, glede og humor står i fokus barn i balanse står sentralt i hverdagen vi prøver å ta ting som en utfordring, ikke som et problem barnet ditt får utviklet sosial kompetanse barna har medvirkning i egen hverdag hvert barn får sin egen dokumentasjonsmappe du blir invitert til flere av våre tradisjonelle sammenkomster vi er en sangglad barnehage

2 HVERDAGEN I VALLERSTUA Vi ser på barnehagen som et lite samfunn. Vi må alle etter hvert lære å innrette oss slik at vi best mulig kan fungere i dette. Vi må lære hverandre å kjenne og å respektere hverandre og å vise omsorg for oss selv og hverandre. Familien til barnet er også viktig. Det at barnet er en del av familien som igjen er en del av samfunnet. Alle er ikke like, vi er individuelle personer med forskjellige behov og personligheter med rett til å påvirke egen hverdag. I samarbeid med foreldrene jobber vi med å få en god bordskikk, hilse, si hei og ha det, sette grenser ved uønsket adferd, ta vare på hverandre og utøve danning i hverdagssituasjoner. Barna må få hjelp til å lære seg selv å kjenne. Vi snakker om og med barnet, hva gjør det glad og fornøyd og hvorfor blir det lei seg, hva liker det eller hva liker det ikke. Vi roser og oppmuntrer når barna handler, ut i fra et ønske om å være til hjelp og støtte, eller vi går inn i konfliktsituasjoner og hjelper barna å kompromisse og løse konflikter selv. Ved å bruke tid på å være gode rollemodeller, være tilstedet, utøve Barn i Balanse (BiB), oppmuntre til mestring i hverdagen, mener vi å nå målet: Gi hvert barn en positiv opplevelse av seg selv, skape gode relasjoner mellom barna og arbeide for å skape trygghet og stabilitet i de menneskelige forhold. Mellom personalet er det samarbeid, veiledning, oppmerksomt nærvær, Voksne i ballanse, (her bruker vi et utarbeidet opplegg hvor voksne har et BiB-element i fokus for seg selv pr. dag.) Vi reflekterer, tar egenvurderinger, er lekne, har glede og humor, gir gjensidig ros og ris, vi observerer og evaluerer. Sosial kompetanse står sentralt i barnehagehverdagen. Det vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. I samspill med andre får barna erfaringer som står helt sentralt for deres utvikling av sosial kompetanse. Vi deler dette i 5 hovedområder: 1) Empati og rolletaking (evnen til å sette seg inn i andres tanker og følelser; å kunne sette seg inn i den andres rolle og hvordan den andre har det. ) 2) Pro sosial adferd (positive holdninger og handlinger overfor andre; trøste, hjelpe, hente hjelp, dele, oppmuntre, inkludere, være omtenksom, vise omsorg.) 3) Selvkontroll (å klare å utsette egne ønsker og behov i visse situasjoner: vente på tur, kompromisse, takle konflikter, styre aggresjon, utsette umiddelbar belønning, fire på egne krav. ) 4) Selvhevdelse (evnen til å ta initiativ i forhold til andre: tørre spørre om å få bli med i lek, være aktiv i leken og andre gruppeaktiviteter, hevde egne meninger/ønsker/ behov, stå i mot gruppepress, ta kontakt på passende måte.) 5) Lek, glede og humor (evnen til å forstå lekesignalene, kunne gå inn og ut av leken, følge lekens skjulte regler: gjensidighet i leken, føle glede, forstå på liksom og på ordentlig, mimikk, kroppsspråk og fantasi.) Rammeplanen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Det settes fokus på dokumentasjon og vurderingsarbeid og ikke minst barns rett til medvirkning, overgang barnehage/skole samt foresattes rett til å være med å forme barnehagehverdagen. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Sosial kompetanse og språkmiljø/stimulering samt 7 fagområder, er noe rammeplanen krever at barnehagen er innom i løpet av barnehageåret.

3 De 7 fagområdene: 1) Kommunikasjon, språk og tekst. 2) Kropp, bevegelse og helse. 3) Kunst, kultur og kreativitet. 4) Natur, miljø og teknikk. 5) Nærmiljø og samfunn. 6)Etikk, religion og filosofi. 7) Antall, rom og form. Vallerstua velger å ta for seg et og et fagområde pr. måned i løpet av barnehageåret, selv om vi hver dag i de fleste sammenhenger berører alle fagområdene. I tillegg jobber vi daglig med Bærum kommunes satsningsområder : 1)Barnehagen som læringsarena 2)Barn med behov for ekstra støtte 3)Barn under 3 år. 4)Sammen for barn og unge 5)Språk. Barnehagen som læringsarena: Her har leken en fremtredende plass i Vallerstua. Vi har barn fra 1-6 år og det byr på lek på forskjellige nivåer og på tvers av aldre. Personalets oppgave er å tilrettelegge for ønsket læring på de forskjellige aldersnivåer. Leken i seg selv har egenverdi og det er et grunnleggende element for utvikling og engasjement. Gjennom leken opplever vi at barna tilegner seg kunnskap om: kommunikasjon, vennskap, tankevirksomhet, glede, språk, identitet, kroppssoppfatning, innlevelse, romoppfatning, finmotorikk, hensyn, trygghet, fleksibilitet, regler og normer, skuffelser, grovmotorikk, kreativitet, planlegging, selvstendighet, i-phone, fotografering og fremkalling av bilder, selvstendighet, konfliktløsing, danning. Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet som stimulerer og interesserer. I leken gjør barna erfaringer, de utforsker, prøver ut, får kunnskap og utvikler selvtillitt. Barna sosialiseres gjennom leken og utvikler beredskap for læring og utvikling. Danning. En prosess der omsorg, lek og læring er viktige komponenter og omfatter hele barnets utvikling. Vi tenker at alle aktivitetene i barnehagen i seg selv berører begrepet danning. Gjennom lek, konflikter, samtaler, mestringsopplevelser, turtaking, glede, latter, måltidene*, Barn i Balanse -aktiviteter, turer i og utenfor nærmiljøet, tradisjoner m.m. Danning er en pågående prosess med aktiv og bevisst deltakelse fra et tilstedeværende personale. Personalets holdninger og væremåte er avgjørende for barnets danningsprosess. Foreldrene ble i fjor invitert til å snakke om hva de mente danning innebar og vi opplevde at personal og foreldre hadde mange like oppfatninger her. Ikke minst skapes danning gjennom barns rett til medvirkning. Ved å gjøre barna inkluderende i egen hverdag, tilegner de seg kunnskap og forståelse for gode vaner, hvordan oppføre seg og verdier i livet. Opplevelsene av å bli respektert og tatt på alvor, viser veien for den enkelte til selv å respektere medmennesker, naturen og tingene rundt seg. *Hovedmåltidet var grunnlag for evaluering i 2012/2013: Hvordan ville vi at opplevelsen av måltidet skulle være for barn og voksen? Et positivt og harmonisk måltid ble svaret. Hva måtte vi legge til grunn for å oppnå dette? Vi jobbet med følgende punkter: FORBEREDELSER: Vasking av hender, vaske bord, ordensbarn.

4 TIDSPUNG/VARIGHET: Fast tidspunkt, bruke den tiden vi trengte ved bordet, vente med å gå i fra bordet til nesten alle er ferdige med å spise. OMGIVELSER/ATMOSFÆRE: Rom, ute/inne, bruke lys på alle bordene, gjøre forskjell på hverdag og fest. BORDSKIKK: Sitte på stolen, bena under bordet, sende til hverandre, takke for maten, spørre: kan jeg få, bruke MYK stemme. (M :massasje, Y:yoga, K:kropp) SELVSTENDIGHET: spise selv, smøre selv, bestemme selv, mestring. VARIET KOSTHOLD: fornuftig mat, garnityr, visuelt fristende, gode smaksopplevelser, positive matopplevelser, overføre verdier og idealer. BLI METTE OG UTTØRSTE: Energipåfyll. SOSIALT SAMVÆR: Gode samtaler. VOKSEN TILSTEDEVÆRELSE: Sitte ved bordet sammen med barna og være der for og med dem. Å ha gode, forutsigbare rutiner var av største betydning for å oppnå det vi ønsket. Lysene på bordene laget en god atmosfære. I tillegg ble det naturlig at 4 åringene satt sammen i et rom med et personal og resten i et annet. Dette pga rommenes beskaffenhet i Vallerstua. Med ny personalgruppen i 2013/2014 vil det være naturlig å jobbe videre med disse punktene. I tillegg er det av betydning at personalet diskuterer og kommer frem til felles ståsted på følgende områder rundt måltidet: 1. Er det viktig å spise skorper? 2. Er det viktig å spise opp all maten på tallerkenen? 3. Er det viktig at barnet spiser alle ingrediensene i et måltid bestående av for eksempel fisk, ris og grønnsaker? 4. Er det viktig at barnet spiser variert pålegg? 5. Hva legger vi i å spise pent? 6. Er det viktig med faste plasser? Vi vil ta opp disse punktene på foreldremøtet til høsten for å kartlegge hva foreldrene mener om dette. Foreldre og personal ble enige om: 1) Det skal oppmuntres flere ganger til at barnet spiser skorpen. Det viktigste er allikevel at barnet får i seg nok mat, skorpe eller ikke. 2) Det er ikke viktig hvis barnet sier det er mett og velger bort å få påfyll. Hos de yngste barna må den voksne tolke kroppsspråket til den enkelte.. 3) Vi skal oppmuntre bara til å spise alt. Det skal i alle fall oppmuntres flere ganger til å smakes på det forskjellige. Vi skal ha samme ingredienser til andre måltider slik at barna kan smake gjentatte ganger. 4) Ja. Personalet legger til rette for dette. 5) Sitte på stolen med bena under bordet. Det forventes at de større barna lærer seg å ikke tygge med åpen munn og ta en bit av gangen. Det skal takkes for maten. 6) Det er viktig å ha faste plasser som en hovedregel. Ved spesielle anledninger som for eksempel til fester avvikes dette. -o-

5 De aller yngste i Vallerstua har personalet følgende ekstra fokus på: Personalet skal være forutsigbare, trygge og legger opp til gode opplevelser gjennom: Bevisste stellesituasjoner Tolking av kroppsspråk Lage gode soverutiner Tilrettelagte temaer i forhold til alder. Rim, regler og sang og musikk. Gi oppgaver/utfordringer som styrker selvfølelsen. Bli med på rydding, av og påkledning, dekke bord, starte med å smøre egen mat. Mestring, det å takle noe, er en forutsetning for god selvtillitt og det gir barna erfaringer til å løse utfordringer. Samspill med andre barn. Vise omsorg. Omsorg og respekt viser vi ved å anerkjenne hverandre for den vi er. Vi bryr oss om og tar vare på hverandre. Gjennom Vallerstua sin profil Barn i Balanse i samarbeid med Tårnsvalen, går vi med hele oss inn i det å utøve omsorg for både store og små i barnehagen. Barn i Balanse(BiB): Vårt pedagogiske perspektiv er at vi vil støtte barn i å finne indre. styring, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, trygghet, nærvær og samhørighet. Med Barn i balanse ønsker Tårnsvalen Barnehager å gi barna et pusterom i en stressende hverdag. Vårt samfunn har et høyt tempo og intensitet. Vi ser det også på barneprogrammer på TV og barnefilmer der det er mye lyd, farger og raske skifter. Vi lever i en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langsomhet, for å stoppe opp, lytte innad og hente oss inn igjen. Vi ønsker å tilby en balanse i våre mindfullnessbarnehager, der barna får indre styrke og ro nok til å fordøye alle inntrykk gjennom dagen. Målsetningen vår er å skape et vennlig miljø med balanse mellom ro og aktivitet. Det handler om å styrke en naturlig evne til tilstedeværelse vi alle er født med, men som vi mer eller mindre mister kontakt med underveis. I tillegg til ytre påvirkning, aktivitet, lyd, tempo og begeistring, som alltid er til stede i barnehager, vil vi i Tårnsvalen Barnehager legge vekt på barna og de voksnes bevisste nærvær og forskjellige veier til ro og balanse i hverdagen. Veiene til det bevisste nærvær går gjennom berøring, bevegelse, livssamtaler, ro og stillhet. I denne sammenheng bruker vi bl.a. barneyoga, barnemassasje, hvilestund, samtale og stillestunder.( Mindfullness: Oppmerksomt nærvær bygger på en gammel asiatisk tradisjon, men anvendes også innenfor vestlig psykologi til blant annet stressmestring. Mindfullness dreier seg om å styrke evnen til være fullt og helt oppmerksom på her og nå, for eksempel ved å fokusere på det som skjer i kroppen akkurat nå. Voksne kan bl.a. bruke meditasjon, barn trenger andre veier til å få denne fokus og ro, for eksempel berøring, langsom bevegelse, ledet stillestund osv.) Det personlige holdningsarbeidet hos de ansatte er helt sentralt for å nå våre mål med Barn i balanse. Vi legger vekt på at de voksne fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke tenker på lunsjen i går, eller hva man skal

6 gjøre på ettermiddagen. Gjennom de forskjellige metodene (massasjen, yoga osv), vil også de voksne bli bevisst sitt eget nærvær og få en god opplevelse av ro og balanse. Forskning viser at å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, hjelper oss til å få bedre helse, øker konsentrasjonen vår og virker stressreduserende. Barn i balanse skal ikke erstatte egen lek, glede og utfoldelse i barnehagen. Det skal være som et pusterom for barn og voksne i barnehagehverdagen. OVERSIKT OVER BRUK AV BiB -ELEMENTER I HVERDAGEN I VALLERSTUA. 1) Vi tar i bruk tibetansk symbal i overgangssituasjoner og ved time out : Når vi hører symbalen lukker vi øynene, trekker pusten dypt flere ganger og bare puster i ca. 1 minutt til vi hører lyden av symbalen igjen. Nå kommer det en beskjed, om det så er endring i aktiviteter eller om vi fortsetter der vi slapp. (Vi opplever at barn og voksne setter stor pris på disse små øyeblikk av tilstedeværelse. De aller yngste er under opplæring i forhold til å være stille og nyte dette, men de får en time out på sin måte og etter hvert kommer de nok inn i rutinen ved gjentatt bruk av symbalen. 2) Store deler av året bruker vi lys på bordet under måltidene. Dette er et symbol på at vi har et harmonisk og sosial måltid med bruk av MYK stemme. Noen barnehager kaller det innestemme men det passer ikke hos oss. MYK er en forkortelse for Massasje - Yoga- Kropp som er en stor del av innholdet i hverdagen i Vallerstua. Vi tenker oss lys på bordet hele året og vurderer om dette kan ha noe for seg. 3) Vi har BiB hvilestund hver dag som varer minutter. Denne stunden skal inneholde elementer som f.eks. typer av massasje: hånd, fot eller lett kroppsberøring (barn/barn eller vokse/barn). Barna lytter eller meditere på sin måte til Mindfullness musikk eller det kan være en BiB stund uten andre lyder enn de som er i eller utenfor rommet. Barna kan også få en tankeoppgave f.eks.: Min reise på en sky. Etter fantasireisen, på slutten av BiB-stunden, forteller vi hverandre hva vi opplevde på reisen. Vi kan utøve rolige avspenningsøvelser eller yoga. Det er opp til den enkelte voksne som er ansvarlig for BiB-stunden hvilke elementer d stunden skal inneholde. Ved selv å ha en formening og ved å ta barnas ønsker i betraktning. Dette er en stund brukerne av Vallerstua setter stor pris på. BiB-stunder kan gjerne være utendørs. 4) Vallerstua får jevnlig besøk av yoga instruktør. Hun har yoga i små grupper og dette setter alle stor pris på. Hun er der primært for at personalet skal få opplæring i bruk av Yoga med barn og det får barna nyte godt av. Tårnsvalens ansatte har også metodekurs hos henne i Tårnsvalens regi. 5) Vallerstua tar gjerne noen Yogaøvelser ute eller på tur. Dette er gøy!

7 6) Vallerstua får også besøk av Mirella som er kunstpedagog. Hun har kunstgrupper med 4-5åringene. De lager hver sin kunstmappe som de får med seg hjem på sommerfesten i juni. 7) Vi fortsetter med livssamtaler. Erfaringen hittil er veldig positiv. Barna er i grupper og filosoferer og undrer seg over livet. Vi bruker snakkepinne hvor en og en snakker av gangen og det respekteres. Den voksne skal ikke veilede på noen måte, dette er barnas forum for ytringer. Barna får et innspill fra den voksen som f.eks.: Hva tenker du er en god venn? Eller: Nå er det vår, hva tenker du om det? 8) Vallerstua har en hellig halvtime : Mellom kl.9.30 og tar vi ikke telefonen, ordner med papirer, småprater med hverandre som personal om private ting, telefonerer eller gjør ting som ikke er sentrert om barna. Vi er 100 % tilstedet for barna enten vi observerer eller er deltakende i barnas lek eller i annen aktivitet. ERFARINGER VI I VALERSTUA HAR GJORT ETTER AT VI STARTET OPP MED BIB I2011: 1) LYDNIVÅET ER REDUSESRT. 2) DET ER MER POSITIV FYSISK KONTAKT SOM BARNA ETTERLENGTER. 3) BARNA TAR MER HENSYN TIL HVERANDRES BEHOV: Er det greit for deg at.? 4) VI SOM VOKSNE ER MER BEVISST PÅ DE POSITIVE KVALITETENE I BARNA. Vi er mer tilstedet i nuet, vi ser mer. Vi er bedre veileder for barna ved å lytte og respektere barnet på en enda bedre måte enn tidligere. Yoga knytter vi også bevisst opp mot de 7 fagområdene. Gjennom yoga og dramatisering av eventyr inneholdende yogaøvelser finner vi alltid elementer fra de 7 fagområdene. Språk. Personalet i Vallerstua jobber aktivt med språkstimulering ved å knytte språket til aktive handlinger, til konkrete og mangeartede opplevelser. Vi er gode språkmodeller og støttende og stimulerende gjennom hele barnehagehverdagen. Vi stiller åpne spørsmål, har gode samtaler og gjentar korrekt uttale. Vi er aktivt lyttende til det barnet sier og gir gode forklaringer når barn spør og er undrende. Språkstimulering praktiseres gjennom hverdagsaktiviteter som: Måltider, lek, uteliv, fantasifortellinger, spill, rollespill, eventyr, sanger, rim, regler, i garderobesituasjoner snakker vi på barna klær, på turer, samlinger, pekebøker, yoga og ved å utforske skriftspråket. Lek med ord, lyttetrening, gjenfortelling, klappe ordrytmer, la barna være med på ulike situasjoner der personalet skriver, bibliotekbesøk, oppmuntre til lekeskriving, jobbe med bokstavlyder, er også innfallsvinkler personalet benytter seg av i sammenheng med språkstimulering. Vi fortsetter med språkgrupper i Barna har selv valgt å delta på dette etter

8 en spørrerunde blant barna før sommerferien. Vi jobber i språkgrupper etter opplæring i Grep om begreper som Bærum kommune har kurset oss i. Nytt i år er at vi har språkgruppe også med 2-3åringer. I forrige barnehageår var det 4 åringer. Barn med behov for ekstra støtte. Vallerstua bruker regelmessig ALLE MED som verktøy for å følge med på barnas utvikling. Vi er kjent med TRAS og benytter denne ved behov for utdypende registrering i sammenheng med eventuelle språktiltak. Haug skole og resurssenter er en base for profesjonell hjelp ved behov. Der er det muligheter for veiledning og lån av materiell for spesifikke behov.. Tverrfaglig utvalg, helsestasjonen og PPT sin tirsdagstelefon er hjelpeinstanser vi kan benytte oss av. Her kan vi legge frem tanker, bekymringer og undringer og få veiledning om saker. Barnehagen legger frem saker anonymt. Foreldrene kan også benytte seg av disse instansene og få hjelp på veien videre. Vi oppfordrer foreldre med tospråklige barn til å benytte morsmålet hjemme og gjør dem oppmerksomme på viktigheten av dette. Samarbeid med foreldrene gjennom daglig dialog er også med på å avdekke eventuelle behov for grep/tilltak for enkeltbarn. Andre sammarbeidspartnere for Vallerstua er gjennom nettverk i Bærum kommune og ledermøter i Tårnsvalen. Sammen for barn og unge. Sammen for barn og unge er at tiltak basert på vedtak i de ulike politiske sektorutvalgene der en ønsker å se på det forebyggende arbeidet or barn og unge i Bærum. Det er utarbeidet en tiltaksplan der tidlig innsats og det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. Vallerstua må tilrettelegge for et godt fysisk miljø for hele barnegruppen Vi må gjennom samspill og kommunikasjon se det enkelte barn. Vi observerer og samtaler om eventuelle bekymringer om avvik i adferd hos enkeltbarn og vi må vite hva vite hva vi skal gjøre i ulike situasjoner. (Henvendelser til samarbeidspartnere nevn under Barn med behov for ekstra støtte.) Overgang barnehage > skole: Eksempler på hvordan vi jobber med dette: Vi forteller om betydningen/viktigheten av det å lære, vi jobber med bokstaver noe barna selv er opptatte av, samt bokstalyder, tall og førmatematiske begreper. Barna er nysgjerrige når vi leser bøker, både på sidetall, bokstaver og bilder og personalet utnytter dette til fordel for barna. Selvstendighet som av og påkledning, punktlighet, sette ord på følelser og å få oppleve mestringsfølelse jobber vi også med. Dette er noe vi vet skolen er spesielt interesserte i at vi arbeider med. Førskolebarna leger sin egen førskolebok, vi har lekeskole og snakker om timer og friminutt og vi besøker skolen til våren. Vi ønsker å skape positive forventninger til skolestart. Pedagogisk leder/styrer har samarbeidsmøte med skolen og vi føler Bærum kommunes overgangsrutiner. På vårparten har vi overgangssamtaler med barnas foreldre. Barns rett til medvirkning: Vi arbeider aktivt i Vallerstua med at barna skal ha medvirkning i sitt eget liv. Dette handler blant annet om at barna mestrer å ta initiativ og at det kan planlegge, organisere og se seg selv i forhold til andre. Gjennom de daglige samtalene med barna, gjennom barneintervju og ved å gripe her og nå situasjonene, ønsker vi å finne ut: hva slags type lek foretrekker det enkelte barn, ønsker det å være ute/inne, hva slags type musikk liker det å lytte eller danse til, hvilke bøker er det glad i å lese/høre på, eller når skal vi gjøre hva? Hva ønsker barna å ha på brødskiven eller hva er de mest glad i til varm-mat? Etter at et personal var på kurset Fiskesprell, har vi gått i gang

9 med å laminere bilder av matretter slik at selv de minste kan gi uttrykk for hva de vil ha til mat som til for eksempel på bursdagen sin. På og avkledningssituasjon, ryddesituasjoner og ved eventuell konfliktløsninger og barn som ikke kan uttrykke seg verbalt, blir tolket gjennom et som oftest tydelig kroppsspråk. Gjennom barneintervjuet før sommerferien fikk vi vite hvilke eventyr barna hadde lyst til at vi skulle lese, leke oss gjennom og dramatisere dette barnehageåret. På bakgrunn av dette har vi valgt ut et knippe eventyr. Eventyr er gjennomgangstemaet til Vallerstua i år. Vi knytter eventyrene opp mot fagområdene og har månedens eventyr og månedens fagområde. Ettersom vi har barn fra 1 til 6 år, er barna delt inn i grupper med dertil egnede eventyr. Barna blir aktivt deltagende i egen hverdag innenfor gitte rammer i et støttende og stimulerende miljø. Systematisk dokumentasjon og vurderingsarbeid i Vallerstua: Vi deler ut ukeplaner hver fredag hvor foreldrene får et innblikk i neste ukes aktiviteter, mat osv. I september, desember og april deler vi ut månedsplan og vi lager hvert år en årsplan. Nye barn får en primærkontakt som følger opp barnet tett og kontaktpersonen har ut over de daglige samtalene med foreldrene, samtaler 2 ganger i året med disse. Alle foreldrene får tilbud om samtaler 2 ganger i året. Disse samtalene dreier seg om barnas trivsel, utvikling og generell deltakelse i hverdagen. Vallerstua bruker kartleggingsskjemaet Alle Med som er med på gode observasjoner av barnet. Beskjedboken i barnehagen blir brukt som formidlingsbok mellom foreldrene og personalet hver dag. Alle i personalgruppen leser eventuelle beskjeder i denne boken når de kommer på jobb. Personalet skal også kunne gi foreldrene en grei informasjon om ettermiddagen om hvordan dagen til barnet har vært. Vi tar mye bilder av det pedagogiske arbeidet. Dette gir rom for samtaler om bildene med barna, hva skjer her og vi oppfordrer barna til samtale. Vi har laget egne retningslinjer for fotodokumentasjon av barnehagehverdagen på bakgrunn av et foreldremøte hvor dette ble drøftet. Det er viktig å ha etiske retningslinjer som alle forholder seg til. I tillegg til at bildene blir presentert i garderoben for barn og foreldre, blir de også satt inn i hvert barns egen mappe. Denne mappen inneholder også barnas tegninger og kunst gjennom hele året. Mappen blir delt ut på sommerfesten i juni. Vi vurderer forløpende det vi gjør i barnehagen, det være seg temaer, aktiviteter og brannøvelser. Satsningsområdet for vurdering i Vallerstua 2013/2014: Av og påkledningssituasjoner i garderoben. Vi ønsker å oppnå: 1) Mest mulig selvstendighet hos barna. 2) Øke mestringsfølelse. 3) Bevisstgjøre kroppsdeler og type klær med navn. Hele personalgruppen er med i vurderingsarbeidet Det skal observeres daglig og det skrives notater etter behov. Satsningsområdet snakkes om etter behov på personalmøter og skal vurderes 2 ganger i året. Gjennomgangstema for barnehageåret : EVENTYR. Vallerstua knytter fagområdene opp mot eventyrene som tidligere nevnt er plukket ut på bakgrunn av barnas interesser. De eldste har et eventyr pr. måned mens de yngste har et eventyr over 2 måneder. Vi blir godt kjente med eventyrene gjennom å lese dem, ha dem som utgangspunkt for rollelek, dramatisering, rim og regler, synge sanger med relasjon til eventyrene, vi bruker flanellograf og har eventyrene som utgangspunkt for språkstimulering. Ut i fra eventyrene har vi formingsaktiviteter og vår innleide kunstpedagog følger opp månedens eventyr gjennom

10 kunstgruppene sine i Vallerstua. -o- MÅNEDENE MED FAGOMRÅDER I VALLERSTUA AUGUST: Nærmiljø og samfunn. (RP s. 47) Alle: Bli kjent i nærmiljøet. Turer til butikken, skogen, lokal lekeplass og i boligområdet rundt Vallerstua. Alderstilpassede samlinger og sosial trening. Utvikle danning som for eksempel takke for maten, si hei og ha det, turveksling lek og bordkultur. Barns medvirkning. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: kortere turer 3-4 og 5åringer: lengre turer. 4-5åringer: kunst i grupper m/kunstpedagog Personalet: Planlegge/tilrettelegge. På planleggingsdagen 16.august blir det laget et forslag til årsplan. Rammeplanen blir gjort kjent for nytt personal og det at vi også jobber med Bærum kommunes satsningsområder. Denne måneden blir det satt fokus på å bli kjent med hverandre i barnehagen. Vise omsorg gjennom anerkjennelse av den enkelte for den det er. Vi bryr oss om hverandre, tar vare på hverandre, helsen og velværet og vi jobber for et godt fellesskap. Vi finner løsninger for samlinger, gruppedelinger, måltider, garderobesituasjonen og leken. Samspill og alles medvirkning spiller her en stor rolle. Vi voksne er bevisst gode rollemodeller i hverdagen. Annet: Eline fyller 2 år 18.august. Forelde: Bli kjent med barnehagen. SEPTEMBER: Kunst, kultur og kreativitet. (RP. s.42) Alle: Månedens eventyr. Formingsaktiviteter; male, tegne, bruke ulike maleteknikker, akvarellfarger m.m. Utkledning, dramatisering, sang, musikk, sangleker, eventyr. Brannvernsamling og brannøvelse. Alderstilpassede samlinger. Yoga i grupper.. Vi observerer endringer i naturen, hva slags klær trenger vi nå. Massasje og lett berøring er BiBelement denne perioden. Alderstilpassede samlinger åringer: egen kunstgruppe 2-3-4åringer: Språkgrupper 4 og 5åringer: Kunst i grupper m/kunstpedagog. Førskolegruppa: Oppstart med å lage egen førskolebok. Lager felles avtaler for å få lov til å gå ut alene, før en voksen kommer ut.(etter avtale med foreldrene.) Vi bruker Pc som hjelpemiddel til å lege forside på førskolemappene til hvert barn. Annet: Mia Holly fyller 5 år den 5. Foreldremøte med S. U valg og presentasjon av forslag til

11 årsplan og rom for foreldrepåvirkning den 9. Førskolegruppa besøker brannstasjonen den 19. Ella fyller 3år den 21. Foreldre: Foreldremøte med muligheter til påvirkning av årsplan, valg av S.U. representanter og generell informasjon Personalet: Ferdigstille årsplan for godkjenning på personalmøte samt vurderinger hittil. HMS-informasjon. Planlegge/tilrettelegge. Sende ut ukeplaner. Ta vare på barnas kunst som legges i barnas egne dokumentasjonsmapper. Styrermøte i kommunen. Kurs i kommunen. OKTOBER: Natur, miljø og teknikk.(r.p. s.44) Alle: Månedens eventyr. Årstiden: oppleve endringene i naturen. Erfare tekniske hjelpemidler i barnehagen. Turer. Kildesortere og levere dette på miljøstasjonen i nærmiljøet. Yoga brukes som BiB-element. Brannvernsamling. Hva slags klær bruker vi nå? Alderstilpassede samlinger. Få besøk av førskolebarna fra i fjor. 1-2åringene: bruke begrepene bro, over, under, bak og foran i praksis. (Fra eventyret De tre bukkene Bruse.) 1-2-3åringer: Eget kunstprosjekt åringer: Språkgrupper 4-5åringer: Tur til Teknisk museum, fotografere og fremkalle egne bilder på Pc`n, FN som uketema, livssamtaler. Kunst m/kunstpedagog. Førskolegruppa: Fortsetter med førskolesamling. Annet: Sune fyller 2 år den 5. Dugnad den 12. Herman fyller 5 år den 30. Foreldre: Dugnad den 12. Vi inviterer til FN-treff. Foreldresamtaler. Personalet: Forbereder til foreldresamtaler ved bruk av Alle Med skjema og egne observasjoner på personalmøtet. Lager ukeplaner, evaluerer garderobesituasjonen. Vi snakker på barna klær. (Som vi også gjør resten av året.) Den 31.er det felles planleggingsdag i Tårnsvalen med førstehjelp og metodekurs(bib) på agendaen. NOVEMBER: Kommunikasjon, språk og tekst. (R.P. s.40) Alle: Månedens eventyr. Høst/vinter: kommer det snø? Vi leser bøker, spiller spill, synger sanger, lærer rim og regler, bruker språkpose og besøker biblioteket. Alderstilpassede samlinger. Kosedyrfest. Lett berøring (massasje) som BiB-element. Alderstilpassede samlinger. Brannvernsamling. 1-2åringer: Pekebøker, repetisjoner åringer: Eget kunstprosjekt. 2-3åringer: Språkgruppe -4åringer: Språkgruppe, enkel tekst, sanger med flere vers, 4-5åringer: Kunst med kunstpedagog. Bokstavene i navnene våre. Førskolegruppa: Fortsette med førskoleboken. Livssamtaler.

12 Annet: Sebastian fyller 2 år den 17. Sindre fyller 5 år den 27. Foreldre: Foreldresamtaler om barnets trivsel og utvikling og Alle med skjema. Vi inviterer til foreldretreff. Personalet: Personalmøte med forberedelser til foreldresamtaler. Detaljplanlegge. Vi deler ut ukeplan. Bruke språket bevisst i det daglige, være gode språkmodeller og tolke kroppsspråk. Tar barna med på forberedelser til kosedyrfest. Delta på Østlandske lærerstevne 1.oktobber. DESEMBER:Etikk, religion og filosofi.(r.p. s 41) Alle: Månedens eventyr. Tradisjoner og høytider. Normer og verdier, rett eller galt, Adventsamlinger, nisseverksted, nissefest. Vinter. Vi blir invitert til Høvik kirke på adventsgudstjeneste.. «Snekker Andersen» for 5 åringene i Oslo?. Ro og livssamtaler er BiB-element nå. Omsorg, ta vare på hverandre, medvirkning. Undringer. Brannvernsamling. Alderstilpassede samlinger. 1-2åringer: Fordypning i eventyret: Verdens fineste bjørnunger. 2-3åringer: Eget kunstopplegg åringer: Språkgruppe. 4-5åringer: Julekalender: 24 dager igjen til jul". Kunstgruppe m/kunstpedagog. Juleteater. Førskolegruppa: Eget opplegg. Annet. Oskar fyller 2 år den 24. Foreldre: Vi inviterer til julefrokost den 13. Personalet: Planlegge/ tilrettelegge. Dele ut månedsplan. Prate med barna om samarbeid, vennskap, deling, turtaking og ulikheter og aksept. Undre sag sammen med barna om hva det måtte være. Ta pauser og utøve BiB sammen med barna. Skape gode relasjoner. Evaluere garderobesituasjonen. Ha trivselssamtaler og sosialt samvær. Møte i kommunen. Kurs? JANUAR: Kropp, bevegelse og helse. (R.P.s.41) Alle: Månedens eventyr: yoga-eventyr. Turer, bruk av kroppen, vinteraktiviteter. Måltider, fornuftig mat. Oppmuntre til selvstendighet i garderobesituasjoner, ha god hygiene, trene på grov og finmotorikk. Øke kroppsbevisstheten. Ha Vallerstua S.P.A med alle BiBelementene. SPA-fest. Gode hvile/sovestunder. Alderstilpassede samlinger. Fjerner julepynt. Brannvernsamling. 1-2åringer: Småturer, massasje i stellesituasjoner åringer: Eget kunstprosjekt ute/inne åringer: Språkgruppe 3-4-5åringer: Lengre turer. 4-5åringer: Livssamtaler. Kunst med kunstpedagog barna: Deltar på skiskolen som har oppstart i uke 3.

13 Førskolegruppa: Jobber med eget opplegg og overgang barnehage/skole-fokus. Annet: Vi feirer Oskar 3.januar. Foreldre: SPA-dag med barna som utøvere av diverse SPA-tilbud. Personalet: Planlegge/tilrettelegge. Evaluere Grovplanlegge videre. Dele ut ukeplaner. Sammen med barna innreder vi Vallerstua SPA. Vi vil kjenne glede, velbehag og ro i hverdagen og utøve BiB. Kurs? Mulig felles personaldag i Tårnsvalen. FEBRUAR: Antall, rom og form. (R.P. s. 48) Alle: Månedens eventyr. Telle barn, voksne og annet i omgivelsene ute og inne. Fokus på antall, rom og form i de forskjellige eventyrene vi har valgt. Forberede til karneval. Vinteraktiviteter. Alderstilpassede samlinger. Brannvernsamling. 1-2åringer: Telle gjennom lek, sanger og regler åringer: Lager kust, ute/inne? 2-3-4åringer: Språkgruppe. 4-5åringer: Kunstgruppe med kunstpedagog barna: Er med på skiskolen som avsluttes i uke 7. Førskolegruppa: Overgang barnehage/skole arbeid.(førmatematiske begreper) Selvstendighetstrening. Kunstgruppe. Foreldre: Foreldretreff. Personalet: Detaljplanlegge, dele ut ukeplaner. Evaluere garderobesituasjonen. Bruke antall, om og form bevisst i hverdagssituasjoner. Kurs? Mulig felles personaldag i Tårnsvalen. MARS: Kunst, kultur og kreativitet. (R.P. s 42) Alle: Månedens eventyr. Uttrykke seg gjennom materiale som blant annet plastelina, garn, maling, fargeblyanter. Male med oppvaskbørster, tannkoster, blåse maling med sugerør og fargelegge mandalaer. Yoga som BiB-element. Fargelegge mandalaer. Observere endringer i naturen, vår. Hva slags type klær trenger vi nå? Alderstilpassede samlinger. Brannvernsamling m/brannøvelse åringer: Lager egne kunstverk åringer: Språkgrupper 4-5åringer: Kunstgruppe m/kunstpedagog. Besøke barnekunstmuseet. Førskolegruppa: Mer fokus på overgang barnehage/skole, oppgaver. Kunstgruppe m/kunstpedagog. Annet: Michael fyller 4år den 8. Marius fyller 4år den 16. Andrea fyller 4år og Olav fyller 2år den 17. Alma fyller 3år den 22. Det er planleggingsdag den 28. Foreldre. Foreldretreff. Personalet:Planleggingsdag: Forberede foreldresamtaler. Vurdere nytt spørreskjema for

14 brukertilfredshet. Evaluere garderobesituasjonen. Dele ut ukeplaner. Detaljplanlegge. Forberede foreldresamtaler. Kurs? APRIL: Etikk, religion og filosofi. (R.P.s 45) Alle: Månedens eventyr. Påskeforberedelser. Påskefrokost. Alderstilpassede samlinger. 2-3åringer: Egne kunstgrupper. Sosial kompetanse. Sosial kompetanse åringer: Språkgrupper. 4-5åringer: Kunstgrupper. Livssamtaler. Hvorfor har vi påske? Førskolegruppa: Hvorfor har vi påske? Livssamtaler. Arbeid med førskoleboka og overgang barnehage/skole. Foreldre: Inviteres til påskefrokost. Oppstart med foreldresamtaler. Personalet: Det blir utdelt månedsplan. Forberede foreldresamtaler. Tilrettelegge. MAI: Nærmiljø og samfunn. (R.P. s. 41) Alle: Månedens eventyr. Turer i nærmiljøet.17.mai forberedelser. Gå i tog med andre barnehager i nærmiljøet. Besøke sansehuset på Emma Hjort. Yogaøvelser på tur. Alderstilpassede samlinger. 2-3åringer. Litt lengre turer enn tidligere. Eget kunstprosjekt åringer: Avslutter språkgrupper i slutten av måneden åringer: Hvorfor feirer vi 17.mai? 4-5åringer: Kunst med kunstpedagog. Førskolegruppa: Jobber mot avslutning av førskolemappene. Besøke respektive skoler etter invitasjon. Avslutning på Kalvøya med Eldar og Vanja. Øver seg som fotgjenger i trafikken. Annet: Nora fyller 5år den 12. Tog ned andre barnehager den 16. Foreldre: Dugnad. Foreldre og overgangssamtaler. Fylle ut Vallerstua sin brukerundersøkelse. Foreldretreff. Personalet: Planleggingsdag: Registrere resultater fra språkgruppene og evaluerer fokusområdet: Av og påkledning i garderobesituasjonen. Dele ut brukerundersøkelse til foreldrene. Ha barneintervjuer om trivsel i Vallerstua. JUNI: Lek, glede og humor. Alle: Månedens eventyr. Vi gleder oss over sommer. Hvilestunder ute. Øver og forbereder oss til sommerfest. Lager ferdig dokumentasjonsmapper til alle barna. Vannlek ute. Turer. Alderstilpassede samlinger. Førskolegruppa: Lager ferdig førskolemappen. Annet: Ella fyller 4år den 6. Filippa fyller 3år den 13. Sommerfest den 18. Matheo fyller 3år den 20. Foreldre: Blir med på sommerfest.

15 Personalet: Deler ut månedsplan. Tilrettelegger for sommerfest. JULI. En del av barn og voksne har nå gått ut i ferie. Vi som er igjen gleder oss over sommeren, tar impulsturer og ser frem mot sommerferie Annet: Hermine fyller 2år den 7.juli. Barnehagen har sommerstengt: Kommer tilbake til dette Vi åpner igjen: Avhengig av stenging.

16

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Velkommen til Vallerstua Barnehage! Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en

Detaljer

Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Velkommen til Vallerstua Barnehage! Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av 4,2 personer i henholdsvis styrer, pedagogiske ledere og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853153/ 901 04 905(mob. Grønn) Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 1 Pedagogisk leder: Kjersti Holt Kjersti.holt@ski.kommune.no Vårens periodeplan

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Vallersvingen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Lillehagen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer