Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene Fjelldal, Bjørn Hanssen, Jardar Jensen, Filip Mikkelsen, Trond Millerjord, Anne-Rita Nicklasson, Svein Nilsen, Bjørnar Pettersen, Guttorm Aasebøstøl. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Vi ber om at representanter som blir forhindret fra å møte gir tilbakemelding til sekretariatet. Fylkestingsrepresentanter fra medlemskommunene har i henhold til vedtektene møte og talerett i regionrådet hovedstyre. Orienteringssaker - Vårres unga vårres framtid, orientering om satsing fra Fylkesmannen i Nordland, ved Hill Marta Solberg og Torild Jakobsen - Kampflybase på Evenes, Jardar Jensen Referatsaker - Referat fra møte i AU Ofoten regionråd Referat fra møte mellom representanter fra regionrådene i Midtre-Hålogaland, Referat fra møte i Energirådet i Nordland, Felles uttalelse fra næringsforeningene i Lofoten, Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen om Nordområdemeldingen Saker til behandling: - HS 01/12 Studiesenter Ofoten - HS 02/12 Prosjektet Trygg i Nordland Saken ettersendes - HS 03/12 Samferdselsanalyse Ofoten - HS 04/12 Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes-Sortland: Høring - HS 05/12 Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn-Ballangen: Høring - HS 06/12 Høring: Danish Air Transports FOT-ruteforslag fra for Lofoten og Narvik - HS 07/12 Ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland fellesuttalelse - HS 08/12 Høring Regional planstrategi for Nordland og planprogram for regional plan for Nordland - HS 09/12 Ofoten friluftsråd, valg av leder - HS 10/12 Eventuelt 2. mars 2012 Tore Nysæter Leder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Referat fra møte i arbeidsutvalget Ofoten regionråd Fredag , kl Formannskapssalen, Narvik Rådhus Møtt: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Bjørn Hanssen, Anne- Rita Nicklasson Ellers til stede: Sigbjørn Astrup, Eystein Markusson (sekretær) Innkalling og saksliste ble godkjent. To saker ble tatt opp til politisk behandling under eventuelt etter gjennomgang av referatsakene. Orienteringssaker - Presentasjon av prosjektet Trygg i Nordland, Lill Klæboe, Norsafety (se behandling under eventuelt). Referatsaker - Muntlig referat fra møte mellom Høgskolene i Harstad og Narvik og regionrådene i Ofoten og Sør-Troms Konferansen Næring og transport i Nordlandsperspektiv, 8-9. mars 12 Nestleder og sekretariatsleder deltar AU 01/12 Samferdselsanalyse Ofoten Stig Nerdal (Transportutvikling AS) la frem utkast til Samferdselsanalyse Ofoten som er utarbeidet på oppdrag fra Ofoten regionråd. Arbeidsutvalget er styringsgruppe for prosjektet. Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd ber om at det presenterte forslag til Samferdselsanalyse for Ofoten legges frem for regionrådet ved første anledning. AU 02/12 Høring planprogram for regional plan for Nordland Sigbjørn Astrup gikk gjennom de grove trekk av det utsendte høringsdokument. Enstemmig vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til høringsuttalelse for behandling i regionrådets møte og tar kontakt med Nordland fylke med tanke på å forskyve høringsfristen noe slik at regionrådet kan behandle et høringssvar i sitt møte 9.3. AU 03/12 Høring Regional planstrategi for Nordland Sigbjørn Astrup gikk gjennom de grove trekk av det utsendte høringsdokument. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

3 Enstemmig vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til høringsuttalelse for behandling i regionrådets møte og tar kontakt med Nordland fylke med tanke på å forskyve høringsfristen noe slik at regionrådet kan behandle et høringssvar i sitt møte 9.3. AU 04/12 Konseptvalgutredninger E6 og E10/Rv. 85 prosess for videre behandling Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget ber sekretariatet utarbeide skisser til felles høringssvar for KVU E6 og E10/Rv. 85 fra deltagerkommunene med tanke på behandling i regionrådets møte AU 05/12 Mulighetsstudie Ofoten - delegasjon Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd er opptatt av å fortsatt fokusere på de muligheter som ligger i fremtiden for regionen. For å sikre forankring og fremdrift i dette oppnevner AU ordfører i Tjeldsund Bjørnar Pettersen som saksansvarlig for dette arbeidet. AU 06/12 Arbeidsgruppe midtre Hålogaland politidistrikt - tilleggsoppnevning Enstemmig vedtak: Bjørn Hanssen, varaordfører Tjeldsund oppnevnes til arbeidsgruppe for fremtidig organisering av midtre Hålogaland politidistrikt. AU 07/12 Eventuelt a) Prosjekt Trygg i Nordland Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd ber om at sekretariatet i samråd med Norsafety og Nordland fylkeskommune utarbeider forslag til prosjektbeskrivelse for Ofoten som pilot i prosjektet Trygg i Nordland som legges frem for behandling i Ofoten regionråd. b) Møte representanter for regionrådene i Midtre Hålogaland, Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd representeres ved leder og nestleder, ved forfall innkalles Anne- Rita Nicklasson. I tillegg deltar sekretariatsleder. Bogen i Ofoten, 24. februar 2012 Eystein Markusson Sekretær Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

4 MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Ofoten regionråd Vesterålen regionråd Lofotrådet Møte for regionrådene i Midtre Hålogaland Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl /12 Trine-Lise W. Fossland 2 Sted Tjeldsundkroa, Skånland Til stede: Forfall: Ivar B. Prestbakmo, leder Sør-Troms regionråd (møteleder) Marianne Bremnes, nestleder Sør-Troms regionråd Trine-Lise W. Fossland, daglig leder Sør-Troms regionråd Tor Asgeir Johansen, nestleder Ofoten regionråd Anne-Rita Nicklasson, Ofoten regionråd Eystein Markusson, sekretariatsleder Ofoten regionråd Sture Pedersen, leder Vesterålen regionråd Lillian Rasmussen, leder Lofotrådet Eivind Holst, Lofotrådets arbeidsutvalg Referat sendes til: Møtedeltakerne Media 01/12 Velkommen og innledning v/ Ivar B. Prestbakmo, leder i Sør-Troms regionråd De fire regionrådene har tidligere hatt fellesmøter med spesiell fokus på samferdsel. Etter valget har alle regionrådene nye ledere/nestledere, så hovedformålet med møtet var å bli kjent og bli enig om man skulle samarbeide videre på denne måten. Ivar B. Prestbakmo ønsket velkommen og innledet kort. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Ivar B. Prestbakmo ble valgt til møteleder. Møtet valgte å diskutere sak 5 først fordi man her ville legge premisser for behandlingen av de andre sakene. 05/12 Diskusjon om videre samarbeid, evt. form, frekvens, møteplan Deltakerne var enig om at det var viktig at de fire regionrådene møtes jevnlig, men at samarbeidet og premissene for samarbeidet først forankres i regionrådene. Det ble gitt konkrete innspill til Plattform for samarbeid, og besluttet at daglig leder i Sør-Troms regionråd utarbeider forslag til plattform som sendes på høring hos møtedeltakerne og deretter til behandling i det enkelte regionråd. Følgende innspill ble gitt til plattformen: Regionrådene møtes 2 ganger pr. år Møter utover dette ved behov. Da bør man tilstrebe å ha videokonferanse- /telefonmøte. Saker som tas opp må ha klar fellesinteresse Fellesuttalelser skal kunne gis, men skal kun benyttes for viktige, prioriterte fellessaker Alle deltakerne oppfordres til å vise romslighet for samarbeidet Om mulig bør forslag til fellesuttalelser først behandles i det enkelte regionrådet Leder, nestleder og sekretariatsleder møter Ansvaret for saksliste, innkalling, planlegging/tilrettelegging, referat og evt. annet etterarbeid går på rundgang mellom regionrådene ett år hver Samferdsel vil være det viktigste samarbeidsområdet, men også 4

5 MØTEREFERAT side 2 Møtedato Petro/energi Vern/bruk sjø-/landarealer Forsvaret Utdanning/kompetanse Bergverk/mineraler Fiskeri/havbruk Arbeidet i forumet vil i første rekke rette seg mot de to fylkeskommunene og Storting/regjering Foreslått navn: Midtre Hålogaland regionforum Det avtales nytt fellesmøte i første halvdel av juni Lillian Rasmussen tar ansvaret for dette. Det vurderes om man kan møtes kvelden før og overnatte. 02/12 Samferdsel/Nordområdesatsing og posisjonering - ref utfordringen fra næringsforeningene Uttalelse fra regionens næringsforeninger ble lagt fram. Den inneholder følgende oppfordring: Næringsforeningene i Hålogaland vil anmode regionrådene/ordførerne i Hålogaland om å forsterke og konkretisere samarbeidet, slik at man nå får lagt strategier som sikrer at Hålogaland får en enda mer sentral posisjon og rolle når kartet av «Nye Nord-Norge» skal tegnes. Eivind Holst gjorde oppmerksom på at han ikke hadde hatt mulighet til å klarere og forankre uttalelsen og derfor av prinsipielle grunner ikke kunne stå som underskriver. Møtet konkluderte med at de intensjoner om videre samarbeid som ligger i sak 2 i første omgang vil være en god måte å møte utfordringen på. KVU E10 og KVU E6 har høringsfrist 01.mai Høringene skal behandles både i kommunene, i regionrådene og i fylkestingene. Begge fylkesting har møter i mars, noe som betyr at innspill til fylkeskommunene må komme raskt, før kommunene og regionrådene har fått mulighet til å behandle saken. Eystein Markussen utarbeider forslag til et brev til de to fylkeskommunene der man ber fylkeskommunene gi rom for innspill fra kommunene og regionrådene før endelig uttalelse vedtas. I møtet ble det gitt innspill om at kommunene og regionrådene i størst mulig grad burde tilstrebe uttalelser som alle/de fleste i storregionen kunne stille seg bak. Det ble også gitt oppfordring til at vi alle kan stille oss bak kravet om fergefri E6. 03/12 Fylkesgrenseprosjektet - status og videre arbeidsplan Eystein Markusson orienterte om prosessen i forkant og fram til nå. Mulighetsstudie fylkesgrense er nå inne i en kartleggingsfase der Norut har fått oppdraget. Oppdraget består av to deler; del I er faktainnsamling basert på eksisterende informasjon som er sammenstilt for vår region og del II er en spørreundersøkelse til næringslivet i regionen. Kartleggingen / oppdraget til Norut skal være ferdig innen april 2012 og vil bli presentert på møte i løpet av mail. Fylkeskommunene har tatt ansvar for denne fasen, men forventer at dette ansvaret overtas og videreføres av regionrådene i fortsettelsen. Når faktagrunnlaget foreligger, vil det være viktig å få til en videre diskusjon og forankring både i den enkelte kommune og i regionrådene. Grunnlaget vil være et viktig bidrag i fremtidige prosesser i regionen. I diskusjonen ble utfordringen knyttet til VGS og fylkesgrensen tatt opp. Det vil være naturlig 5

6 MØTEREFERAT side 3 Møtedato at denne saken følges opp ift mulighetsstudien. Saken videreføres i det planlagte møtet i juni. 04/12 Ambulansehelikopterdekningen i Midtre Hålogaland Forslag til felles uttalelse fra møtet ble lagt fram. Møtet ønsket ikke å behandle saken fordi forumets rolle ikke er helt avklart. Forslag til uttalelse sendes til behandling i det enkelte regionråd. 06/10 Eventuelt Ingen saker Harstad Møteleder Ivar B. Prestbakmo Referent Trine-Lise W. Fossland 6

7 Referat fra møte i Energirådet i Nordland Tid: Onsdag 30. november 2011, kl Sted: Fylkeshuset Bodø, Nordland I Medlemmer Arve Knutsen (X) Jonny Finstad (X) Oddveig Haga Odd Henriksen (X) Klaus Hvassing Rita Lekang (X) Frode Mellemvik Eivind Mikalsen (X) Stein Mørtsell (X) Rune Nystad Tove Pettersen (X) Ingrid Skjoldvær (X) Per Swensen Kjell Trælnes * (X) Frode Valla (X) (X) = deltok på møtet * = deltok på vegne av Helgeland, Sør-Helgeland og Indre Helgeland Regionråd Fra Nordland fylkeskommune Ola Torstensen Terje Gustavsen Ove Røe Jensen Trine Fredriksen (referent) Kopi til: Helgeland Regionråd Sør Helgeland Regionråd Indre Helgeland Regionråd Lofotrådet Ofoten Regionråd Saksliste Sak Godkjenning referat fra forrige møte Sak Møteplan 2012 Sak Presentasjon av Nord-Norges kontor i Brüssel v/åsunn Lyngedal Sak Innspill til petroleumsmeldingen ifm. Energi- og miljøkomitéens behandling v/terje Gustavsen Sak Industriell bruk av gass. Presentasjon av rapporten Forutsetninger for økt bruk av gass til industriell bruk v/torbjørn Jørgensen, Industrivekst Mosjøen Sak Miljøteknologi med globale perspektiver. En presentasjon av mulighetsstudien for renere og mer effektiv metall- og mineralindustri. V/Torbjørn Jørgensen, Industrivekst Mosjøen Sak Bærekraftig energiutvikling og verdiskaping i nord. v/ingrid Skjoldvær, Natur og Ungdom Sak Status strategi fornybar energi v/trine Fredriksen Sak Eventuelt 1 7

8 Sak Godkjenning referat fra forrige møte Referat og innkalling ble godkjent uten kommentarer. Arve tok en rask gjennomgang av bakgrunnen for energirådet (se vedlegg) siden det er kommet inn flere nye medlemmer. Nye medlemmer fra regionrådene: Salten: Ofoten, Lofoten og Vesterålen: Sør-Helgeland, Indre Helgeland og Helgeland: Per Swensen, ordfører i Meløy Jonny Finstad, ordfører i Vestvågøy Ikke utpekt ennå, Kjell Trælnes møtte. Sak Møteplan 2012 Følgende møtedatoer ble satt for 2012: Onsdag 29. februar Onsdag 9. mai Onsdag 12. september Onsdag 21. november. Det er mulig at det blir en studietur i forbindelse med møtet 9. mai, så det er fint om dere kan holde av 10. mai i tillegg. Skal avklare dette så snart som mulig og gi beskjed. Sak Presentasjon av Nord-Norges kontor i Brüssel v/åsunn Lyngedal Åsunn Lyngdal har vært direktør ved Nord-Norges kontor i Brüssel siden juli i år, og ga en presentasjon av kontorets struktur og primære oppgaver, se vedlegg. Kontoret eies i dag av Troms og Nordland fylkeskommune, men det er sannsynlig at Finnmark også kommer inn på eiersiden. Kontoret jobber tett opp mot eiere og partnere, og mottar hvert år et bestillingsbrev fra eierne med områder de ønsker fokus på og informasjon om. Åsunn oppfordret energirådet til å komme med innspill i forhold til energisektoren, se spesielt siste side i presentasjonen. Sak Innspill til petroleumsmeldingen ifm. Energi- og miljøkomitéens behandling v/terje Gustavsen Terje Gustavsen gikk gjennom innspillene som er sendt til Energi- og miljøkomitéen på stortinget i forbindelse med behandlingen av petroleumsmeldingen (se vedlegg). Innspillene har tidligere vært sendt ut til energirådets medlemmer på høring. Sak Industriell bruk av gass. Presentasjon av rapporten Forutsetninger for økt bruk av gass til industriell bruk v/torbjørn Jørgensen, Industrivekst Mosjøen Se vedlagte presentasjon. Rapporten har tidligere vært sendt ut til energirådet på høring, og ble overrakt fra prosjektgruppen til fylkesråd for næring 15. november. 2 8

9 Torbjørn understreket viktigheten av at alle parter sammen kommer fram til gode løsninger. Man bør jobbe parallelt med løsninger som gjør det mulig å levere gass på land, og det å få opp industrielle brukere. Fra fylkeskommunens side vil rapporten vil bli fulgt opp med arbeid med en industristrategi/melding. Dette arbeidet vil videre bli brukt som innspill til å forme en ny industripolitikk i Nordland. Sak Miljøteknologi med globale perspektiver. En presentasjon av mulighetsstudien for renere og mer effektiv metall- og mineralindustri. V/Torbjørn Jørgensen, Industrivekst Mosjøen Se vedlagte presentasjon, samme som forrige punkt. Sak Bærekraftig energiutvikling og verdiskaping i nord. v/ingrid Skjoldvær, Natur og Ungdom Se vedlagte presentasjon. Ingrid poengterte at Natur og Ungdom ønsker å være pragmatiske i forhold til utbygging av fornybar energi. Det betyr blant annet at de vektlegger de visuelle konsekvensene av for eksempel nett- eller vindkraftutbygging mindre enn biologisk mangfold. Sak Status strategi fornybar energi v/trine Fredriksen Fylkesrådet besluttet i fjor at det skal utarbeides en overordnet strategi for fornybar energi med fokus på næringsmessige muligheter i denne sektoren. Strategien skal peke ut satsingsområder for fylket, hvor vi har naturlige konkurransefortrinn. Det skal også fokuseres på å utvide verdikjeden rundt fornybar energi utover produksjon av kraft. De tre satsingsområdene som er skissert foreløpig er: 1. Legge til rette for en leverandør industri innenfor fornybar energi og miljøteknologi 2. Legge til rette for å utnytte ressurspotensialet for produksjon av ny fornybar energi i Nordland 3. Legge til rette for testområder/pilotanlegg og industrielle klynger for fornybar energi og miljøteknologi. Dette vil bli foreslått for fylkesrådet i et rådsnotat i forkant av fylkestingsbehandling i april neste år. Innholdet har vært sendt ut til energirådet for høring, og det er fortsatt mulig å komme med innspill i denne saken. Se også vedlagte presentasjon. Sak Eventuelt Jonny Finstad tok opp representasjonen fra regionrådene i energirådet. Det er utfordrende for rådene i sør- og nordfylket å velge én representant som skal dekke alle tre rådene i deres region. I eksemplet med Vesterålen er det ingen representanter fra næringslivet, slik at dersom regionrådet ikke er tilstede mangler rådet en stemme fra Vesterålen. Arve lovte å se på dette, men understreket at formålet med rådet først og fremst er at det skal ha en faglig strategisk forankring, og at det også er viktig at det ikke blir for stort. For framtiden vil all informasjon, knyttet til møter, høringssaker og annen informasjon, bli sendt med kopi til alle regionrådene. 3 9

10 Hålogaland og nordområdemeldingen Næringsforeningene i Hålogaland viser til at Regjeringen den 18. november la frem St.meld nr. 7 ( ) Nordområdene visjon og virkemidler. Det er et overordnet mål for Regjeringen å legge til rette for økt verdiskaping i nordområdene - innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Nordområdene omtales i meldingen som «en ny energiregion i Europa» og det antas at man står foran en «ny industriæra i nord». Regjeringen peker på at utviklingen i nordområdene har et stort potensial som kan bidra til å styrke det langsiktige grunnlaget for sysselsetting og verdiskaping, ikke bare i de nordlige deler av landet, men for hele Norge og norske interesser. I forhold til en satsning på nordområdene er det viktig at Hålogaland får en mer sentral posisjon. Det er i denne sammenheng viktig å synliggjøre utviklingsmulighetene i regionen - eksempelvis innenfor marin sektor, reiseliv mineralnæringen og energi. Det er også viktig at man i forbindelse med oppfølgingen av Nordområdemeldingen får styrket kompetansemiljøer/institusjoner/organisasjoner som f.eks Kystvakta på Sortland, romforskingsmiljøet i Andøy, teknologiutdanninga i Narvik, petroleumsmiljøet i Harstad og beredskapsmiljøet på Fiskebøl. Det er også naturlig å trekke frem Lofoten sin sterke posisjon som reiselivsdestinasjon. Næringsforeningene i Hålogaland viser i denne sammenheng til det pågående arbeidet, der NFK og TFK samarbeider om en kartlegging og dokumentasjon av næringsliv og befolkning i Hålogaland. Det er viktig at denne dokumentasjonen synliggjøres og kommuniseres både internt og eksternt. Næringsforeningene i Hålogaland viser også til at Statens Vegvesen i disse dager legger frem forslag til nye transportkorridorer internt i Hålogaland (E10 og E6), med betydelige muligheter for effektivisering av både gods- og persontransport både ut/inn og internt i regionen. Dette vil i løpet av få år kunne øke verdiskapningen i næringslivet og dermed styrke hele regionen. Næringsforeningene i Hålogaland vil anmode regionrådene/ordførerne i Hålogaland om å forsterke og konkretisere samarbeidet, slik at man nå får lagt strategier som sikrer at Hålogaland får en enda mer sentral posisjon og rolle når kartet av «Nye Nord-Norge» skal tegnes. 6. januar 2012 Harstad/Sortland/Svolvær/Narvik Mona Kristine Rosvold Svein Arne Abelsen Eivind Holst Frank Sundermeier Harstadregionens Vesterålen Lofoten Narvikregionen Næringsforening Næringslivssamarbeid Næringsforum Næringsforening 10

11 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 01/12 Forprosjekt Studiesenter Ofoten Forslag til vedtak: Ofoten regionråd er opptatt av at en både innen næringsliv og offentlig tjenesteyting har tilgang på kompetent arbeidskraft. Egen befolkning utgjør en betydelig reserve for videre/etterutdanning. Det er derfor viktig å legge til rette for at flest mulig får mulighet til utdanning tilpasset livs- og familiesituasjon. Regionrådet imøteser på den bakgrunn det foreslåtte forprosjektet for avklare grunnlaget for å etablere et studiesenteret i Ofoten. Ofoten regionråd ber initiativtakerne i samråd med Nordland fylkeskommune og sekretariatet avklare den videre finansiering. Saksopplysninger: Det vises til det vedlagte skisse til et forprosjekt for etablering av et Studiesenter Ofoten. Forslaget vil bli presentert i møtet av leder av RKK Ofoten Idar Sørensen. Vedlegg: - Skisse til forprosjekt Studiesenter Ofoten Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 11

12 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og utfordringer Den 25. november 2011 ble det etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra utdanningssektorene, lokalt næringsliv og kommunene i Ofoten, se pkt 4. Bakgrunn for etableringen av prosjekt gruppen var: Vi mener å se et behov for å etablere en felles arena for de ulike utdanningsaktørene. Vi ønsker en mer effektiv bruk og utnyttelse av ressursene i Ofoten. Kompetansemarkedet er kompleks, vanskelig for brukerne. Øke utdanningsnivået i regionen og bedre tilgjengelighet Kompetanseheving der folk er og bor, viktig for å beholde folk i kommunene. Nordland kjennetegnes av et stort antall aktører med ansvar og virkemidler innenfor opplæring og kompetanseutvikling rettet mot voksne. Sentrale regionale aktører er, ved siden av studiesentre; RKK (regionale kompetanseutviklingskontor), høgskolene, universitetene, studieforbundene, fylkeskommunen, kommunene og til en viss grad også næringsselskaper, næringshager og lignende som alle har en rolle i kompetanseutviklingsarbeidet. Sett utenfra framstår organiseringen av arbeidet med kompetanseutvikling overfor voksne som kompleks og til dels uoversiktlig. Arbeidsfeltet kjennetegnes av et stort antall aktører med ulike roller og virkemidler overfor en felles målgruppe. Kompleksiteten kommer til uttrykk i til dels ulik geografisk organisering, ulikt eierskap, ulike organisasjonsformer og ulikt finansieringsgrunnlag og noe uklare ansvarsforhold. Nordland fylkeskommune har siden 2005 hatt som politikk å bidra til etablering og utvikling av studiesentre, lokalisert til de ulike regionene i fylket. I fylkestingssak heter det i vedtaket at fylkestinget mener etablering av regionale studiesentre vil være en riktig og viktig satsing for å nå målsettinger i fylkesplanen knyttet til økt kompetanse i fylket. Det heter i vedtaket at det er et mål at det etableres sentre spredd i hele Nordland og lokalisert iht prinsippet om bolig og arbeidsmarkedsregioner. Sentrene skal formes og organiseres etter lokale behov, og eies og drives av lokale interesser. Videre heter det at fylkeskommunen skal bidra til studiesentre gjennom å koordinere samarbeidet mellom de regionale enhetene, tilrettelegge for kompetansehevingstiltak og samordne arbeidet med studiesentre i forhold til andre satsingsområder i fylket. Denne strategien følges opp i fylkestingssak og sist nå i fylkestingssak I siste sak pekes det på at iverksettelsesfasen har vart i over 5 år og at en ser behov for en evaluering og videre utvikling av studiesentersatsingen. NIVI Analyse AS gjennomførte på oppdrag av fylkekommunen en evalueringsrunde og har lagt fram en rapport (NIVI-rapport 2011:7 - Studiesentrene i Nordland - organisering, resultater og fremtidig rolle.) Hovedkonklusjonen i rapporten er at organisering av kompetansemarkedet under en studiesenterparaply kan være en funksjonell modell for å skape bedre oversikt og samordning av de ulike tilbud, noe som også vil gjøre det enklere for brukerne å "navigere" riktig i forhold til tilbydere og tilbud. Det skisseres ulike organisatoriske løsninger (nettverksmodellen, fylkeskommunalt eierskap, fusjon - nye kompetanseutviklingsenheter, fylkeskommunal fusjonsmodell, kommunal fusjonsmodell). Her trekkes det ikke noen endelig konklusjon, men er et tema som må utredes mer, og som bl.a. henger nært sammen med eierskap og finansieringsgrunnlag. Forprosjekt Studiesenter Ofoten 12

13 2 Så langt er det registrert 5 regionale studiesentre (4 på Helgeland og ett i Lofoten). I Salten har Steigen og Gildeskål studiesenteraktiviteter innenfor rammen av Salten Kompetanse, mens Vesterålen så langt har utredet, men ikke etablert et senter. I Ofoten er det ikke gjort noen form for utredinger knyttet til slik etablering, og det er heller ikke foretatt god kartlegging av hva som finnes av kompetanseaktører i det regionale markedet, og enda viktigere hvilke kompetansebehov finnes i regionen samlet sett og i et planperspektiv. Hvem skal være motor, megler og pådriver i framtidens kompetansemarked i Ofoten, og hvordan kan en gjennom en felles strategi få lagt til rette for at regionen får tilført den rette og framtidsrettede kompetanse om gir ønsket utvikling både innenfor næringslivet og i offentlig sektor. 2.0 Målsetting - forprosjektet Hovedmålet er å etablere et Studiesenter i Ofoten. Målet med forprosjektet er å kartlegge og utrede behovet og gi en tilrådning til hovedprosjektet/hovedmålet. De konkrete målene i forprosjektet vil være: Kartlegge hva som finnes av opplæringsaktører i Ofoten Utrede behovet for å samle eksisterende utdanningstilbud i en studiesentermodell tilpasset Ofoten Utrede ulike organisatoriske løsninger tilpasset kommunene i Ofoten Synliggjøre kompetansebehovet i regionen 3.0 Forankring og prosjektorganisering 3.1 Eierskap Ofoten regionråd og Nordland fylkeskommune 3.2 Styringsgruppe En representant fra fylkeskommunen Sekretariatsleder Ofoten regionråd En politiker 3.3 Prosjektgruppe Futurum ved Kirstin Mobakken Karrieresenteret Ofoten ved Karin Fjeld Narvikregionen Næringsforening ved Kjetil Moe RKK Ofoten ved Idar Sørensen Høgskolen i Narvik ved Jon Are Lunde Narvik videregående skole ved Siv Lysvold 4.0 Framdriftsplan Det forutsettes at prosjektleder er på plass 30.juni Forprosjektet er beregnet oppstartet 1. august og avsluttet 15. desember Forprosjekt Studiesenter Ofoten 13

14 Gjennomføring 5.1 Hovedaktiviteter i forprosjektet er: 1. Kartlegge utdanningsaktører i Ofoten 2. Gjennomføre en behovsanalyse 3. Etablere samarbeid med de ulike aktørene 4. Dersom positiv konklusjon skal det utarbeides en overordnet prosjektplan for hovedprosjektet 8. Økonomi Budsjett Poster Beløp Evt kommentar Prosjektleder, 40% Kr. 220,000 40% stilling i 5 mnd Reise, kost prosjektleder Kr Samling aktører Kr Møter, arbeidstid prosjektgruppe Kr Driftsutgifter Kr Telefon, IKT, kontormateriell Til sammen Kr personer, 4 møter og 3 dagsverk pr person Finansiering Beløp Evt kommentar Nordland Fylkeskommune Kr % av totalsummen Ofoten regionråd Kr % av toltalsummen Prosjektgruppa Kr % egeninnsats Til sammen Kr Forprosjekt Studiesenter Ofoten 14

15 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 04/12 Samferdselsanalyse Ofoten Forslag til vedtak: Ofoten regionråd tar det fremlagte forslag samferdselsanalyse til orientering. Ofoten regionråd vil legge analysen til grunn for det videre arbeidet med samferdsel i regionen. Saksopplysninger: Forslag til Samferdselsanalyse er tidligere sendt ut til regionrådets medlemmer og legges derfor i ved dette saksfremlegget. Forslaget kan lastes ned fra følgende adresse: Det vil bli gitt en presentasjon av analysen i møtet. I sak AU 08/11 fattet arbeidsutvalget i Ofoten regionråd følgende vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd imøteser oppstart av arbeid med samferdselsanalyse Ofoten og ber sekretariatet iverksette arbeidet i tråd med det fremlagte notat. Videre ble Transportutvikling AS valgt som leverandør i møte I sitt møte fattet AU Ofoten regionråd følgende vedtak: Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd ber om at det presenterte forslag til Samferdselsanalyse for Ofoten legges frem for regionrådet ved første anledning. Vedlegg: - Her skal vedleggene listes opp Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 15

16 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 04/12 Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes-Sortland: Høring Forslag til vedtak: Ofoten regionråd ber leder oversende det fremlagte forslag til høringsbrev. Saksopplysninger: Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes-Sortland ble sendt på høring , med høringsfrist Vedlagt finnes et overbygningsnotat som beskriver KVU ene for E10 og E6 samlet. De fullstendige KVU ene kan lastes ned fra Vegvesenets hjemmesider som beskrevet i høringsbrevet. Basert på diskusjonene i AU er det vedlagte forslag til høringsuttalelse utarbeidet. Vedlegg: - Forslag til høringsbrev - Overbygningsnotat - Høringsbrev Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 16

17 Statens vegvesen Saksbehandler: Eystein Markusson 2. mars 2012 Høringsuttalelse: Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes-Sortland Ofoten regionråd, bestående av deltagerkommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord, takker for anledningen til avgi høringsuttalelse i forbindelse med den fremlagt konseptvalgutredning (KVU) for strekningen E10/rv. 85 Evenes Sortland. Det som i KVU en omtales som Hålogaland (Lofoten, Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen) er den tettest befolkede regionen i Nord-Norge. I flere rapporter og dokumenter de siste årene er regionen pekt ut som en av vekstregionene i Nord-Norge (eksempelvis Ny infrastruktur i Nord ). Dette skyldes flere forhold. Dels har regionen en for landsdelen tett befolkning med flere sentre (Harstad, Narvik, Sortland, Svolvær m fl) og alle tilgjengelige prognoser tilsier at veksten forventes å komme i tilknytning til sentre. Minst like viktig for den forventede veksten er regionens naturgitte og næringsmessige fortrinn. Innen fiskeri og havbruk er kvantumene fisk landet/produsert i Hålogaland betydelige. Reiselivsnæringen er svært viktig for regionen med Lofoten som motor. Narvik har en viktig rolle som terminal og distribusjonssenter for innkommende varer til regionen og den øvrige landsdelen, mens det på Evenes finnes regionens eneste storflyplass. I tillegg knyttes det forventninger til en fremtidig åpning av olje- og gass utenfor Lofoten og Vesterålen som vil nødvendiggjøre gode kommunikasjoner mot leverandør- og industrimiljøer rundt Harstad og Narvik. Noe forenklet danner dette et bilde av viktig infrastruktur for regionen befinner seg i en ende av regionen, mens mye av verdiskapning og ressurser finnes i en annen ende. Veistrekningen E10/rv. 85 er hovedåren som binder Hålogaland og dets sentre sammen. Strekningen er som KVU en påpeker preget av dårlig standard og det er avgjørende for fremtidig utvikling i regionen at strekningen blir rustet opp snarest. Ofoten regionråd er derfor tilfreds med at Statens Vegvesen i den fremlagte KVU velger å anbefale betydelige utbedringer på strekningen med tunell mellom Fiskefjord Gullesfjordbotn som et viktig grep. Imidlertid er regionrådet av den oppfatning at det anbefalte alternativet er noe defensivt. Det er vår oppfatning at en ny krysning av Tjeldsundet som beskrevet som alternativ 3 i KVU vil være at stor betydning for transporten av gods til og fra Ofotbanen/Bjørnfjell og passasjerer til og fra Evenes. Alternativ 3 vil utløse ytterligere positive effekter for Hålogaland som helhet gjennom Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

18 en tettere binding som region. Dette gjør at regionens næringsliv vil ha et større tilgjengelig lokalmarked for sine produkter og et tilsvarende større tilfang av kompetanse. I tillegg bør det tillegges vekt at gjennom en ny kryssing av Tjeldsundet vil en bidra til en betydelig forbedring for samhandlingen i Tjeldsund kommune. I dag må befolkningen i Tjeldsund kjøre gjennom to andre kommuner (som ligger i et annet fylke) dersom innbyggere fra lokalsamfunnene på Hinnøy-siden skal treffe de på fastlands/tjeldøy-siden. Når analysen viser kun marginale forskjeller i den samfunnsøkonomiske analysen for alternativ 2 og 3 mener vi derfor at en ny kryssing av Tjeldsundet vil være en svært god investering og vi vil derfor anbefale at det i det videre arbeidet legges til grunn et alternativ 3. Med vennlig hilsen Tore Nysæter Leder 18

19 19

20 20

21 Overbygningsnotat KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar

22 Forsidebilder: Steinar Svensbakken og Håkon Aurlien, Statens vegvesen 1 22

23 Innhold 1 Innledning Situasjonsbeskrivelse Avgrensning Befolkning og næringsliv Samferdsel Vegnett og vegtrafikk Vegstandard Havner, terminaler og annen infrastruktur Kollektivtransport Godstransport Behov Prosjektutløsende behov Viktige behov Mål Samfunnsmål Effektmål Mulighetsanalyse og konsepter Anbefalte konsept Virkninger Måloppnåelse Prissatte virkninger Utbyggingsrekkefølge

24 1 Innledning Nasjonal transportplan viser til behov for en omfattende oppgradering av infrastrukturen i den nordlige landsdelen for å bedre fremkommeligheten for folk og styrke næringslivets vekstkraft. Det påpekes også at en opprustning av de viktigste infrastrukturaksene i Nord-Norge er viktig for å styrke Norges strategiske posisjon i nordområdene. Store deler av E6 og E10 i nordre Nordland har en standard som er lavere enn nasjonale standardkrav. Det er utarbeidet planer for omlegging på flere strekninger. Det største tiltaket som er vurdert er fergefri E6, som ble behandlet som fylkesdelplan med konsekvensutredning i Samferdselsdepartementet ba i brev av Aktuelle utredninger til neste rullering av NTP - Statens vegvesen om å gjennomføre KVU for strekningene E6 Hamarøy Ballangen E10 Evenes - Sortland Utredningene er utarbeidet etter mandat fra Samferdselsdepartementet Konseptvalgutredningene omfatter hver for seg relativt korte strekninger, men har et stort felles influensområde. Hensikten med overbygningsnotatet er å vise helheten i transportbildet i det området som dekkes av konseptvalgutredningene. 2 Situasjonsbeskrivelse 2.1 Avgrensning Avgrensing av KVU E6 Mørsvikbotn Ballangen er Mørsvikbotn i Sørfold kommune i sør og Ballangen sentrum i nord. KVU E10/rv. 85 Evenes Sortland avgrenses av Lødingen med fergesambandet Bognes Lødingen i sør, Sortland i vest og Harstad byområde i nord. Det felles regionale influensområdet består av Salten fra Bodø til Tysfjorden og Hålogalandsregionen, som omfatter Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. Regional og lokal avgrensing er vist på kartet. 3 24

25 2.2 Befolkning og næringsliv Befolkningen i Nord-Norge er personer fordelt med i Nordland, i Troms og i Finnmark. I det regionale influensområdet bor i Hålogalandsregionen og i Salten fra Bodø og nordover. Region Innbyggere 2011 Salten fra Bodø og nordover Ofoten Sør-Troms Vesterålen Lofoten I Salten nord for Bodø bor 90 % av innbyggerne i Fauske og Bodø. I Hålogalandsregionen bor 45 % i byene Sortland, Harstad og Narvik. Her er Harstad den største byen med ca innbyggere. Arbeidspendling foregår i hovedsak internt i regionene. Størst arbeidspendling er til Harstad fra kommunene rundt. Offentlig sektor og privat tjenesteyting har økt de siste årene, og sysselsetter i dag omkring 70 % av arbeidskraften i Nord-Norge. Varehandel, industri, bygge- og anleggsvirksomhet og transport er store næringer. En utfordring for næringslivet i landsdelen er at store avstander gir lang transporttid og høye transportkostnader. 4 25

26 Nordland er det største industrifylket i Nord-Norge med basis i naturressurser som kraft og mineraler. Innenfor prosessindustrien, som er fylkets viktigste eksportindustri, ligger de største bedriftene i regionen i Sørfold og Tysfjord. Fiskeri og oppdrett er de største primærnæringene. Også innenfor disse næringene er Nordland det største fylket. Næringen har hatt sterk vekst de siste årene, jfr. figurene nedenfor. Fiskeri tonn Hele Nordland Lofoten og Vesterålen Troms Finnmark % av landet fisk i Nordland og omkring halvparten av oppdrett er i Lofoten og Vesterålen % av fiskeri og oppdrett i Nordland skjer i Lofoten og Vesterålen. Landbruk, reiseliv, service og offentlige arbeidsplasser er utbredt i regionen. Tysfjord er den største industrikommunen med hovedvekt på tungindustri. Ballangen har store forekomster av nikkel, olivin, dolomitt og kobbermalm. Bergverk har tidligere vært en stor næring i kommunen og potensialet for videre drift er stort. Sortland, Harstad og Narvik har engrosfunksjoner for landbruksnæring og dagligvare. Universitetssykehuset Nord-Norge har avdelinger i Harstad og Narvik. Nordlandssykehuset har avdelinger i Bodø, Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen. Av høyere utdanningsinstitusjoner er Universitetet i Nordland etablert i Bodø. Det er høyskoler i Harstad og Narvik. 5 26

27 For reiselivsnæringen er Nordkapp og Lofoten kanskje de mest kjente reiselivsmålene i landsdelen. Av overnattinger i Hålogalandsregionen i 2010 var i Lofoten. Også i Salten er reiselivsnæringen utbredt. Reiselivsnæringen baserer mye av sin virksomhet på at turister besøker lokale attraksjoner som en del av lengre rundreiser. 3 Samferdsel 3.1 Vegnett og vegtrafikk E6 er eneste sammenhengende landverts transportåre gjennom Nord-Norge. Fergesambandet Bognes Skarberget over Tysfjorden er eneste fergesamband på E6. E10 går fra Luleå i Sverige via E6 i Bjerkvik til Å i Lofoten. Sammen med E6 til Narvik, rv. 83 til Harstad og rv. 85 til Sortland binder E10 sammen Hålogalandsregionen. Trafikken på E6 sør for Tysfjorden er ca kjøretøy pr døgn. Fergesambandet Bognes Skarberget har en trafikk på 340 kjøretøy pr døgn. I fergesambandet Drag Kjøpsvik, som er et alternativ for gjennomgangstrafikken, er trafikken 150 kjøretøy pr døgn. Nord for Tysfjorden øker trafikken fra 350 kjøretøy pr døgn ved Skarberget til ca kjøretøy nord for Ballangen. E10 innenfor prosjektstrekningen har trafikkmengder mellom 1500 og 4000 kjøretøy pr døgn. Størst trafikk på E10 er like sør for Tjeldsund bru. Rv. 83 mot Harstad er den mest trafikkerte vegen, med over 4000 kjøretøy pr døgn. 6 27

28 Trafikken på E10 fordeler seg mot Harstad, Lødingen, Lofoten og Vesterålen som vist i tabellen nedenfor: Trafikk mot Kjøretøy pr døgn Totalt Tunge Rv. 83 til Harstad Rv. 85 til Lødingen Rv. 85 til Vesterålen E10 til Lofoten Foruten i Bjerkvik gir tre fergesamband forbindelse mellom E6 og E10: Fergesamband Kjøretøy pr døgn Totalt Tunge Bognes Lødingen Svolvær Skutvik Bodø - Moskenes Vegstandard Vegnettet innenfor begge KVU ene har til dels dårlig standard. Manglene er i hovedsak knyttet til bredde, geometri og stigning. 20 % av E6 Mørsvikbotn Ballangen og 4 % av E10 Snubba Gullesfjordbotn har stigninger som defineres som flaskehalser for tungtransport. Det meste av vegstrekningene i begge KVU ene har for liten vegbredde i forhold til gjeldende krav. En strekning på E10 og en strekning av rv. 85 er for smal til å markere midtlinje. Lav vegstandard og stigninger fører til redusert fart og lite forutsigbar transport. Spesielt på E6 er også vertikal geometri dårlig, og fører til økt ulykkesrisiko og manglende forbikjøringsmuligheter. 3.3 Havner, terminaler og annen infrastruktur Bodø, Narvik og Harstad har stamnetthavner. Utover dette er det tre havnedistrikt i Vesterålen og to i Lofoten. Jernbaneterminalen i Narvik har togforbindelse til Oslo via Ofotbanen og det svenske jernbanenettet. Terminalen er et viktig distribusjonssenter for både Hålogalandsregionen og store deler av Nord-Norge nord for Narvik. Jernbaneterminalene i Bodø og Fauske ligger på Nordlandsbanen, med innenlands jernbane via Trondheim til Oslo. Bodø Stamnetterminal er en multifunksjonsterminal med direkte forbindelse mellom sjø, jernbane (Nordlandsbanen) og veg. Det er stamflyplasser i Bodø og Evenes. Regionale flyplasser fins i Lofoten, Vesterålen og Narvik. Flyplassen i Narvik er besluttet nedlagt når E6 er kortet inn med bru over Rombaksfjorden. Evenes vil da bli nærmeste flyplass for Narvik. 7 28

29 3.4 Kollektivtransport Bussrutene Bodø- Fauske Narvik og Bodø Fauske Sortland har to avganger daglig i hver retning og korresponderer med tog i Fauske. Bussruter mellom Narvik, Harstad, Sortland og Lofoten har 2 4 avganger daglig. Kollektivandelen i regionen er lav med ca. 1,5 % kollektivreisende. I byene er andelen noe høyere. Evenes flyplass har passasjergrunnlag fra hele Hålogalandsregionen og flybussforbindelse til Sortland, Harstad og Narvik. Salten sør for Tysfjorden benytter Bodø som flyplass. 3.5 Godstransport Vegtransport av gods Godstransport på E6 sør for Tysfjorden er omkring 100 godskjøretøy pr døgn. All gjennomgående godstransport benytter fergesambandene i området. Av godstransport på fergesambandene er 55 % på sambandene nord sør (Bognes Skarberget og Drag Kjøpsvik), og 45 % på sambandene over Vestfjorden. På E10 er de gjennomgående godstransportstrømmene vist på kartet nedenfor, angitt ved gjennomsnitt over året. Store sesongvariasjoner kan føre til at retningsfordelingen i perioder kan avvike betydelig. Hovedtyngden av godstransport mellom E6 og E10 går med ferge Bognes Lødingen, som har ca. 55 godskjøretøy pr døgn. 8 29

Overbygningsnotat. KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland. Region nord

Overbygningsnotat. KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland. Region nord Overbygningsnotat KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forsidebilder: Steinar Svensbakken og Håkon Aurlien, Statens vegvesen 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Referat fra møte i Ofoten regionråd

Referat fra møte i Ofoten regionråd Referat fra møte i Ofoten regionråd Fredag 30. nov 2012, kl. 10:30-15:10 Befalsmesse Brenna, Ramsund Møtt: Anne-Rita Nicklasson (møteleder), Hermod Amundsen, Bodil Tokle, Bjørn Hanssen, Jardar Jensen,

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) E10 / rv. 85 Evenes - Sortland. Vidar Engmo Strategisjef Region nord

Konseptvalgutredning (KVU) E10 / rv. 85 Evenes - Sortland. Vidar Engmo Strategisjef Region nord Konseptvalgutredning (KVU) E10 / rv. 85 Evenes - Sortland Vidar Engmo Strategisjef Region nord Hva er en konseptvalgutredning? Staten ønsker bedre styring på store prosjekter å styre ressursbruken på planlegging

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Politisk samrådingsmøte KVU Lofoten. Svolvær 10. desember 2014 Strategisjef Unni M. Gifstad, Region nord

Politisk samrådingsmøte KVU Lofoten. Svolvær 10. desember 2014 Strategisjef Unni M. Gifstad, Region nord Politisk samrådingsmøte KVU Lofoten Svolvær 10. desember 2014 Strategisjef Unni M. Gifstad, Region nord Tema 1.Hva skjer i Nord-Norge? 2.Ny NTP 2018-2027 3.Samtale: Viktige behov i Lofoten 4.Drøfting:

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen

Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E6 Mørsvikbotn - Ballangen utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Konseptvalgutredning E10 Evenes - Sortland

Prosjektbeskrivelse. Konseptvalgutredning E10 Evenes - Sortland Prosjektbeskrivelse Konseptvalgutredning E10 Evenes - Sortland Region nord Strategistaben November 2010 INNHOLD 1 Bakgrunn...3 1.1 Oppdragsbrev...3 1.2 Problemstilling...3 2 Avgrensing av KVU-arbeidet...3

Detaljer

KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna, Herøy og Vega KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna, Herøy og Vega KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna, Herøy og Vega 1 Oversiktskart KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, Dønna Herøy og Vega 2 Mandat gitt i fylkesrådssak 142/13 KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb INTERCITYMØTE 25.10.11. ROTARACT 3-minutt v/torgeir Kristiansen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb INTERCITYMØTE 25.10.11. ROTARACT 3-minutt v/torgeir Kristiansen INTERCITYMØTE 25.10.11 Ukeavisen ROTARACT 3-minutt v/torgeir Kristiansen ET GLØTT INN I KOMMENDE VEIPROSJEKTER Foredrag v/regionvegsjef Torbjørn Naimak Sortland i dag, 25.10.11 Regionvegsjef Torbjørn Naikam

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

INNKALLING TIL FELLESMØTE MELLOM SALTEN REGIONRÅD OG OFOTEN REGIONRÅD Fredag 3. juni 2016 kl. 09:00 Sted: Hamsunsenteret, Oppeid, Hamarøy

INNKALLING TIL FELLESMØTE MELLOM SALTEN REGIONRÅD OG OFOTEN REGIONRÅD Fredag 3. juni 2016 kl. 09:00 Sted: Hamsunsenteret, Oppeid, Hamarøy post@ofotraadet.no 27. mai 16 INNKALLING TIL FELLESMØTE MELLOM SALTEN REGIONRÅD OG OFOTEN REGIONRÅD Fredag 3. juni 2016 kl. 09:00 Sted: Hamsunsenteret, Oppeid, Hamarøy Til: Leder Tor Asgeir Johansen, nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 10.06.2010 Tid: 13.00 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.04.2012 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Sjø og land rett havn?

Sjø og land rett havn? Sjø og land rett havn? 24.10.2014 Havnenes rolle som transportknutepunkt Samspillet mellom havn og øvrig infrastruktur K transportknutepunkt Regionvegsjef Torbjørn Naimak Aktuelle tema Havner og øvrig

Detaljer

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland 123 Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland E6 Fauske Nordkjosbotn med tilknytninger 1. Innledning Ruta

Detaljer

Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Bakgrunn KVU for kryssing av Oslofjorden Politiske vedtak

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Torsdag 14. april 2016 kl. 10:00-15:00 Det 4. hjørnet, møterom Sparebanken Narvik

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Torsdag 14. april 2016 kl. 10:00-15:00 Det 4. hjørnet, møterom Sparebanken Narvik 6. april 16 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Torsdag 14. april 2016 kl. 10:00-15:00 Det 4. hjørnet, møterom Sparebanken Narvik Innkalt: Leder Tor Asgeir Johansen, Rune Edvardsen, Liv

Detaljer

Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord

Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord 27.10.2015 Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord Bakgrunn Hvorfor det er utarbeidet KVU i Lofoten Kommunene i Lofoten og Nordland fylkeskommune har gjort vedtak om å utrede et

Detaljer

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015 Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Det vises til utsendt brev fra Nordland Fylkeskommune av 18. mai

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Tirsdag 24.04.12, kl. 13:00-16:45, Árran, Drag Onsdag 25.04.12, kl. 09:00-13:00, Tysfjord turistsenter, Storjord Det vil bli servert middag på Storjord

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten Oppdatering pr. 1.1.2015 Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten For TYSFJORD KOMMUNE www.tysfjord.kommune.no Utført av TRANSPORTUTVIKLING AS 11. mars 2015 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 FERGER I NORDLAND

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april 10.04.2015 1. Status KVU 2. Mulighetsstudien 3. Transportanalyser og samfunnsøkonomi 4. Konsepter Mål og krav Samfunnsmål Todelt samfunnsmål for

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

11.05.2015. Vurderinger KVU Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten

11.05.2015. Vurderinger KVU Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten 11.05.2015 Vurderinger KVU Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten Fakta og vurderinger Grunnlag: Fergestatistikk Tellepunkter veg Passasjerundersøkelser Intervjuer med godsaktører

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Brønnøysund - Sandnessjøen Besøker 8 fergeleier på en tur Det er lett å finne fram til Dønna Stort behov for bil Utfordringer i distriktene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/916 Klassering: 110/Q60 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd fredag 07.06.13, kl. 10:30 Rica Hotell, Narvik Til: Formannskapene i deltagerkommunene som til sammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15. Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15. Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Forslag til

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Innspill til NTP fra Midt-Norge. Orientering på Regionalt planforum 2/2015 8. april 2015 v/dag Ystad

Innspill til NTP fra Midt-Norge. Orientering på Regionalt planforum 2/2015 8. april 2015 v/dag Ystad Innspill til NTP fra Midt-Norge Orientering på Regionalt planforum 2/2015 8. april 2015 v/dag Ystad Vedtak i fylkestingene i juni 2014 1. Arbeid med et samlet innspilldokument til NTP 2018 2027 fra Nord-Trøndelag,

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Fjerning av flaskehals på viktig grenseforbindelse. Nødvendig for utvikling av næringsliv i Salten og økt samhandling mellom Norge og Sverige. Realisering av tunnel

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012 Narvikregionen Næringsforening Ofoten regionråd 19.oktober 2012 1 NRNF Etablert 1992 (NHF, NRL, NHIF) Forening og Servicekontor (BA) Styret: Frank Sundermeier (styreleder) Elling Berntsen (nestleder) Styremedlemmer:

Detaljer

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering!

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hålogalandsbrua Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hammerfest Hålogalandsbrua i Nordområdestrategien! Barents Euro-Artic Region 5,4 mill people in 2005 Narvik lh Harstad/Narvik lh Resultat av ARE

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 KONSEPTVALGUTREDNINGEN - HØRING Rådmannens innstilling: 1. Konseptvalgsutredningen(KVU en) er et svært viktig dokument

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik!

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Aktiviteter i Narvik Narvik, 25.mai 2016 Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Hyggelig at jeg får anledning til å bli invitert til dere for å gi

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 20. september 2013, kl. 10:00 Narvik Rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene

Detaljer

Prosjektmandat for Vegpakke Salten

Prosjektmandat for Vegpakke Salten Statens Vegvesen Region nord Prosjektmandat for Vegpakke Salten 1. Beskrivelse av prosjektet 2. Mål og Nytteeffekter 3. Resultatmål 4. Organisering 5. Prosjektplan 6. Kostnader 7. Oppfølging Statens Vegvesen

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012

MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012 ARNØY/LAUKØYFORBINDELSEN MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012 MULIGHETSSTUDIE Prosjektansvarling: Skjervøy kommune Prosjektleder: Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS Rådgiver: Rambøll 2 MULIGHETSSTUDIE Fremskaffe informasjon

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd 1 Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 25.03.11, kl. 12:30 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Informasjon om International Baccalaureate (IB), et internasjonalt

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer