Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene Fjelldal, Bjørn Hanssen, Jardar Jensen, Filip Mikkelsen, Trond Millerjord, Anne-Rita Nicklasson, Svein Nilsen, Bjørnar Pettersen, Guttorm Aasebøstøl. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Vi ber om at representanter som blir forhindret fra å møte gir tilbakemelding til sekretariatet. Fylkestingsrepresentanter fra medlemskommunene har i henhold til vedtektene møte og talerett i regionrådet hovedstyre. Orienteringssaker - Vårres unga vårres framtid, orientering om satsing fra Fylkesmannen i Nordland, ved Hill Marta Solberg og Torild Jakobsen - Kampflybase på Evenes, Jardar Jensen Referatsaker - Referat fra møte i AU Ofoten regionråd Referat fra møte mellom representanter fra regionrådene i Midtre-Hålogaland, Referat fra møte i Energirådet i Nordland, Felles uttalelse fra næringsforeningene i Lofoten, Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen om Nordområdemeldingen Saker til behandling: - HS 01/12 Studiesenter Ofoten - HS 02/12 Prosjektet Trygg i Nordland Saken ettersendes - HS 03/12 Samferdselsanalyse Ofoten - HS 04/12 Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes-Sortland: Høring - HS 05/12 Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn-Ballangen: Høring - HS 06/12 Høring: Danish Air Transports FOT-ruteforslag fra for Lofoten og Narvik - HS 07/12 Ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland fellesuttalelse - HS 08/12 Høring Regional planstrategi for Nordland og planprogram for regional plan for Nordland - HS 09/12 Ofoten friluftsråd, valg av leder - HS 10/12 Eventuelt 2. mars 2012 Tore Nysæter Leder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Referat fra møte i arbeidsutvalget Ofoten regionråd Fredag , kl Formannskapssalen, Narvik Rådhus Møtt: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Bjørn Hanssen, Anne- Rita Nicklasson Ellers til stede: Sigbjørn Astrup, Eystein Markusson (sekretær) Innkalling og saksliste ble godkjent. To saker ble tatt opp til politisk behandling under eventuelt etter gjennomgang av referatsakene. Orienteringssaker - Presentasjon av prosjektet Trygg i Nordland, Lill Klæboe, Norsafety (se behandling under eventuelt). Referatsaker - Muntlig referat fra møte mellom Høgskolene i Harstad og Narvik og regionrådene i Ofoten og Sør-Troms Konferansen Næring og transport i Nordlandsperspektiv, 8-9. mars 12 Nestleder og sekretariatsleder deltar AU 01/12 Samferdselsanalyse Ofoten Stig Nerdal (Transportutvikling AS) la frem utkast til Samferdselsanalyse Ofoten som er utarbeidet på oppdrag fra Ofoten regionråd. Arbeidsutvalget er styringsgruppe for prosjektet. Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd ber om at det presenterte forslag til Samferdselsanalyse for Ofoten legges frem for regionrådet ved første anledning. AU 02/12 Høring planprogram for regional plan for Nordland Sigbjørn Astrup gikk gjennom de grove trekk av det utsendte høringsdokument. Enstemmig vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til høringsuttalelse for behandling i regionrådets møte og tar kontakt med Nordland fylke med tanke på å forskyve høringsfristen noe slik at regionrådet kan behandle et høringssvar i sitt møte 9.3. AU 03/12 Høring Regional planstrategi for Nordland Sigbjørn Astrup gikk gjennom de grove trekk av det utsendte høringsdokument. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

3 Enstemmig vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til høringsuttalelse for behandling i regionrådets møte og tar kontakt med Nordland fylke med tanke på å forskyve høringsfristen noe slik at regionrådet kan behandle et høringssvar i sitt møte 9.3. AU 04/12 Konseptvalgutredninger E6 og E10/Rv. 85 prosess for videre behandling Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget ber sekretariatet utarbeide skisser til felles høringssvar for KVU E6 og E10/Rv. 85 fra deltagerkommunene med tanke på behandling i regionrådets møte AU 05/12 Mulighetsstudie Ofoten - delegasjon Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd er opptatt av å fortsatt fokusere på de muligheter som ligger i fremtiden for regionen. For å sikre forankring og fremdrift i dette oppnevner AU ordfører i Tjeldsund Bjørnar Pettersen som saksansvarlig for dette arbeidet. AU 06/12 Arbeidsgruppe midtre Hålogaland politidistrikt - tilleggsoppnevning Enstemmig vedtak: Bjørn Hanssen, varaordfører Tjeldsund oppnevnes til arbeidsgruppe for fremtidig organisering av midtre Hålogaland politidistrikt. AU 07/12 Eventuelt a) Prosjekt Trygg i Nordland Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd ber om at sekretariatet i samråd med Norsafety og Nordland fylkeskommune utarbeider forslag til prosjektbeskrivelse for Ofoten som pilot i prosjektet Trygg i Nordland som legges frem for behandling i Ofoten regionråd. b) Møte representanter for regionrådene i Midtre Hålogaland, Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd representeres ved leder og nestleder, ved forfall innkalles Anne- Rita Nicklasson. I tillegg deltar sekretariatsleder. Bogen i Ofoten, 24. februar 2012 Eystein Markusson Sekretær Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

4 MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Ofoten regionråd Vesterålen regionråd Lofotrådet Møte for regionrådene i Midtre Hålogaland Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl /12 Trine-Lise W. Fossland 2 Sted Tjeldsundkroa, Skånland Til stede: Forfall: Ivar B. Prestbakmo, leder Sør-Troms regionråd (møteleder) Marianne Bremnes, nestleder Sør-Troms regionråd Trine-Lise W. Fossland, daglig leder Sør-Troms regionråd Tor Asgeir Johansen, nestleder Ofoten regionråd Anne-Rita Nicklasson, Ofoten regionråd Eystein Markusson, sekretariatsleder Ofoten regionråd Sture Pedersen, leder Vesterålen regionråd Lillian Rasmussen, leder Lofotrådet Eivind Holst, Lofotrådets arbeidsutvalg Referat sendes til: Møtedeltakerne Media 01/12 Velkommen og innledning v/ Ivar B. Prestbakmo, leder i Sør-Troms regionråd De fire regionrådene har tidligere hatt fellesmøter med spesiell fokus på samferdsel. Etter valget har alle regionrådene nye ledere/nestledere, så hovedformålet med møtet var å bli kjent og bli enig om man skulle samarbeide videre på denne måten. Ivar B. Prestbakmo ønsket velkommen og innledet kort. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Ivar B. Prestbakmo ble valgt til møteleder. Møtet valgte å diskutere sak 5 først fordi man her ville legge premisser for behandlingen av de andre sakene. 05/12 Diskusjon om videre samarbeid, evt. form, frekvens, møteplan Deltakerne var enig om at det var viktig at de fire regionrådene møtes jevnlig, men at samarbeidet og premissene for samarbeidet først forankres i regionrådene. Det ble gitt konkrete innspill til Plattform for samarbeid, og besluttet at daglig leder i Sør-Troms regionråd utarbeider forslag til plattform som sendes på høring hos møtedeltakerne og deretter til behandling i det enkelte regionråd. Følgende innspill ble gitt til plattformen: Regionrådene møtes 2 ganger pr. år Møter utover dette ved behov. Da bør man tilstrebe å ha videokonferanse- /telefonmøte. Saker som tas opp må ha klar fellesinteresse Fellesuttalelser skal kunne gis, men skal kun benyttes for viktige, prioriterte fellessaker Alle deltakerne oppfordres til å vise romslighet for samarbeidet Om mulig bør forslag til fellesuttalelser først behandles i det enkelte regionrådet Leder, nestleder og sekretariatsleder møter Ansvaret for saksliste, innkalling, planlegging/tilrettelegging, referat og evt. annet etterarbeid går på rundgang mellom regionrådene ett år hver Samferdsel vil være det viktigste samarbeidsområdet, men også 4

5 MØTEREFERAT side 2 Møtedato Petro/energi Vern/bruk sjø-/landarealer Forsvaret Utdanning/kompetanse Bergverk/mineraler Fiskeri/havbruk Arbeidet i forumet vil i første rekke rette seg mot de to fylkeskommunene og Storting/regjering Foreslått navn: Midtre Hålogaland regionforum Det avtales nytt fellesmøte i første halvdel av juni Lillian Rasmussen tar ansvaret for dette. Det vurderes om man kan møtes kvelden før og overnatte. 02/12 Samferdsel/Nordområdesatsing og posisjonering - ref utfordringen fra næringsforeningene Uttalelse fra regionens næringsforeninger ble lagt fram. Den inneholder følgende oppfordring: Næringsforeningene i Hålogaland vil anmode regionrådene/ordførerne i Hålogaland om å forsterke og konkretisere samarbeidet, slik at man nå får lagt strategier som sikrer at Hålogaland får en enda mer sentral posisjon og rolle når kartet av «Nye Nord-Norge» skal tegnes. Eivind Holst gjorde oppmerksom på at han ikke hadde hatt mulighet til å klarere og forankre uttalelsen og derfor av prinsipielle grunner ikke kunne stå som underskriver. Møtet konkluderte med at de intensjoner om videre samarbeid som ligger i sak 2 i første omgang vil være en god måte å møte utfordringen på. KVU E10 og KVU E6 har høringsfrist 01.mai Høringene skal behandles både i kommunene, i regionrådene og i fylkestingene. Begge fylkesting har møter i mars, noe som betyr at innspill til fylkeskommunene må komme raskt, før kommunene og regionrådene har fått mulighet til å behandle saken. Eystein Markussen utarbeider forslag til et brev til de to fylkeskommunene der man ber fylkeskommunene gi rom for innspill fra kommunene og regionrådene før endelig uttalelse vedtas. I møtet ble det gitt innspill om at kommunene og regionrådene i størst mulig grad burde tilstrebe uttalelser som alle/de fleste i storregionen kunne stille seg bak. Det ble også gitt oppfordring til at vi alle kan stille oss bak kravet om fergefri E6. 03/12 Fylkesgrenseprosjektet - status og videre arbeidsplan Eystein Markusson orienterte om prosessen i forkant og fram til nå. Mulighetsstudie fylkesgrense er nå inne i en kartleggingsfase der Norut har fått oppdraget. Oppdraget består av to deler; del I er faktainnsamling basert på eksisterende informasjon som er sammenstilt for vår region og del II er en spørreundersøkelse til næringslivet i regionen. Kartleggingen / oppdraget til Norut skal være ferdig innen april 2012 og vil bli presentert på møte i løpet av mail. Fylkeskommunene har tatt ansvar for denne fasen, men forventer at dette ansvaret overtas og videreføres av regionrådene i fortsettelsen. Når faktagrunnlaget foreligger, vil det være viktig å få til en videre diskusjon og forankring både i den enkelte kommune og i regionrådene. Grunnlaget vil være et viktig bidrag i fremtidige prosesser i regionen. I diskusjonen ble utfordringen knyttet til VGS og fylkesgrensen tatt opp. Det vil være naturlig 5

6 MØTEREFERAT side 3 Møtedato at denne saken følges opp ift mulighetsstudien. Saken videreføres i det planlagte møtet i juni. 04/12 Ambulansehelikopterdekningen i Midtre Hålogaland Forslag til felles uttalelse fra møtet ble lagt fram. Møtet ønsket ikke å behandle saken fordi forumets rolle ikke er helt avklart. Forslag til uttalelse sendes til behandling i det enkelte regionråd. 06/10 Eventuelt Ingen saker Harstad Møteleder Ivar B. Prestbakmo Referent Trine-Lise W. Fossland 6

7 Referat fra møte i Energirådet i Nordland Tid: Onsdag 30. november 2011, kl Sted: Fylkeshuset Bodø, Nordland I Medlemmer Arve Knutsen (X) Jonny Finstad (X) Oddveig Haga Odd Henriksen (X) Klaus Hvassing Rita Lekang (X) Frode Mellemvik Eivind Mikalsen (X) Stein Mørtsell (X) Rune Nystad Tove Pettersen (X) Ingrid Skjoldvær (X) Per Swensen Kjell Trælnes * (X) Frode Valla (X) (X) = deltok på møtet * = deltok på vegne av Helgeland, Sør-Helgeland og Indre Helgeland Regionråd Fra Nordland fylkeskommune Ola Torstensen Terje Gustavsen Ove Røe Jensen Trine Fredriksen (referent) Kopi til: Helgeland Regionråd Sør Helgeland Regionråd Indre Helgeland Regionråd Lofotrådet Ofoten Regionråd Saksliste Sak Godkjenning referat fra forrige møte Sak Møteplan 2012 Sak Presentasjon av Nord-Norges kontor i Brüssel v/åsunn Lyngedal Sak Innspill til petroleumsmeldingen ifm. Energi- og miljøkomitéens behandling v/terje Gustavsen Sak Industriell bruk av gass. Presentasjon av rapporten Forutsetninger for økt bruk av gass til industriell bruk v/torbjørn Jørgensen, Industrivekst Mosjøen Sak Miljøteknologi med globale perspektiver. En presentasjon av mulighetsstudien for renere og mer effektiv metall- og mineralindustri. V/Torbjørn Jørgensen, Industrivekst Mosjøen Sak Bærekraftig energiutvikling og verdiskaping i nord. v/ingrid Skjoldvær, Natur og Ungdom Sak Status strategi fornybar energi v/trine Fredriksen Sak Eventuelt 1 7

8 Sak Godkjenning referat fra forrige møte Referat og innkalling ble godkjent uten kommentarer. Arve tok en rask gjennomgang av bakgrunnen for energirådet (se vedlegg) siden det er kommet inn flere nye medlemmer. Nye medlemmer fra regionrådene: Salten: Ofoten, Lofoten og Vesterålen: Sør-Helgeland, Indre Helgeland og Helgeland: Per Swensen, ordfører i Meløy Jonny Finstad, ordfører i Vestvågøy Ikke utpekt ennå, Kjell Trælnes møtte. Sak Møteplan 2012 Følgende møtedatoer ble satt for 2012: Onsdag 29. februar Onsdag 9. mai Onsdag 12. september Onsdag 21. november. Det er mulig at det blir en studietur i forbindelse med møtet 9. mai, så det er fint om dere kan holde av 10. mai i tillegg. Skal avklare dette så snart som mulig og gi beskjed. Sak Presentasjon av Nord-Norges kontor i Brüssel v/åsunn Lyngedal Åsunn Lyngdal har vært direktør ved Nord-Norges kontor i Brüssel siden juli i år, og ga en presentasjon av kontorets struktur og primære oppgaver, se vedlegg. Kontoret eies i dag av Troms og Nordland fylkeskommune, men det er sannsynlig at Finnmark også kommer inn på eiersiden. Kontoret jobber tett opp mot eiere og partnere, og mottar hvert år et bestillingsbrev fra eierne med områder de ønsker fokus på og informasjon om. Åsunn oppfordret energirådet til å komme med innspill i forhold til energisektoren, se spesielt siste side i presentasjonen. Sak Innspill til petroleumsmeldingen ifm. Energi- og miljøkomitéens behandling v/terje Gustavsen Terje Gustavsen gikk gjennom innspillene som er sendt til Energi- og miljøkomitéen på stortinget i forbindelse med behandlingen av petroleumsmeldingen (se vedlegg). Innspillene har tidligere vært sendt ut til energirådets medlemmer på høring. Sak Industriell bruk av gass. Presentasjon av rapporten Forutsetninger for økt bruk av gass til industriell bruk v/torbjørn Jørgensen, Industrivekst Mosjøen Se vedlagte presentasjon. Rapporten har tidligere vært sendt ut til energirådet på høring, og ble overrakt fra prosjektgruppen til fylkesråd for næring 15. november. 2 8

9 Torbjørn understreket viktigheten av at alle parter sammen kommer fram til gode løsninger. Man bør jobbe parallelt med løsninger som gjør det mulig å levere gass på land, og det å få opp industrielle brukere. Fra fylkeskommunens side vil rapporten vil bli fulgt opp med arbeid med en industristrategi/melding. Dette arbeidet vil videre bli brukt som innspill til å forme en ny industripolitikk i Nordland. Sak Miljøteknologi med globale perspektiver. En presentasjon av mulighetsstudien for renere og mer effektiv metall- og mineralindustri. V/Torbjørn Jørgensen, Industrivekst Mosjøen Se vedlagte presentasjon, samme som forrige punkt. Sak Bærekraftig energiutvikling og verdiskaping i nord. v/ingrid Skjoldvær, Natur og Ungdom Se vedlagte presentasjon. Ingrid poengterte at Natur og Ungdom ønsker å være pragmatiske i forhold til utbygging av fornybar energi. Det betyr blant annet at de vektlegger de visuelle konsekvensene av for eksempel nett- eller vindkraftutbygging mindre enn biologisk mangfold. Sak Status strategi fornybar energi v/trine Fredriksen Fylkesrådet besluttet i fjor at det skal utarbeides en overordnet strategi for fornybar energi med fokus på næringsmessige muligheter i denne sektoren. Strategien skal peke ut satsingsområder for fylket, hvor vi har naturlige konkurransefortrinn. Det skal også fokuseres på å utvide verdikjeden rundt fornybar energi utover produksjon av kraft. De tre satsingsområdene som er skissert foreløpig er: 1. Legge til rette for en leverandør industri innenfor fornybar energi og miljøteknologi 2. Legge til rette for å utnytte ressurspotensialet for produksjon av ny fornybar energi i Nordland 3. Legge til rette for testområder/pilotanlegg og industrielle klynger for fornybar energi og miljøteknologi. Dette vil bli foreslått for fylkesrådet i et rådsnotat i forkant av fylkestingsbehandling i april neste år. Innholdet har vært sendt ut til energirådet for høring, og det er fortsatt mulig å komme med innspill i denne saken. Se også vedlagte presentasjon. Sak Eventuelt Jonny Finstad tok opp representasjonen fra regionrådene i energirådet. Det er utfordrende for rådene i sør- og nordfylket å velge én representant som skal dekke alle tre rådene i deres region. I eksemplet med Vesterålen er det ingen representanter fra næringslivet, slik at dersom regionrådet ikke er tilstede mangler rådet en stemme fra Vesterålen. Arve lovte å se på dette, men understreket at formålet med rådet først og fremst er at det skal ha en faglig strategisk forankring, og at det også er viktig at det ikke blir for stort. For framtiden vil all informasjon, knyttet til møter, høringssaker og annen informasjon, bli sendt med kopi til alle regionrådene. 3 9

10 Hålogaland og nordområdemeldingen Næringsforeningene i Hålogaland viser til at Regjeringen den 18. november la frem St.meld nr. 7 ( ) Nordområdene visjon og virkemidler. Det er et overordnet mål for Regjeringen å legge til rette for økt verdiskaping i nordområdene - innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Nordområdene omtales i meldingen som «en ny energiregion i Europa» og det antas at man står foran en «ny industriæra i nord». Regjeringen peker på at utviklingen i nordområdene har et stort potensial som kan bidra til å styrke det langsiktige grunnlaget for sysselsetting og verdiskaping, ikke bare i de nordlige deler av landet, men for hele Norge og norske interesser. I forhold til en satsning på nordområdene er det viktig at Hålogaland får en mer sentral posisjon. Det er i denne sammenheng viktig å synliggjøre utviklingsmulighetene i regionen - eksempelvis innenfor marin sektor, reiseliv mineralnæringen og energi. Det er også viktig at man i forbindelse med oppfølgingen av Nordområdemeldingen får styrket kompetansemiljøer/institusjoner/organisasjoner som f.eks Kystvakta på Sortland, romforskingsmiljøet i Andøy, teknologiutdanninga i Narvik, petroleumsmiljøet i Harstad og beredskapsmiljøet på Fiskebøl. Det er også naturlig å trekke frem Lofoten sin sterke posisjon som reiselivsdestinasjon. Næringsforeningene i Hålogaland viser i denne sammenheng til det pågående arbeidet, der NFK og TFK samarbeider om en kartlegging og dokumentasjon av næringsliv og befolkning i Hålogaland. Det er viktig at denne dokumentasjonen synliggjøres og kommuniseres både internt og eksternt. Næringsforeningene i Hålogaland viser også til at Statens Vegvesen i disse dager legger frem forslag til nye transportkorridorer internt i Hålogaland (E10 og E6), med betydelige muligheter for effektivisering av både gods- og persontransport både ut/inn og internt i regionen. Dette vil i løpet av få år kunne øke verdiskapningen i næringslivet og dermed styrke hele regionen. Næringsforeningene i Hålogaland vil anmode regionrådene/ordførerne i Hålogaland om å forsterke og konkretisere samarbeidet, slik at man nå får lagt strategier som sikrer at Hålogaland får en enda mer sentral posisjon og rolle når kartet av «Nye Nord-Norge» skal tegnes. 6. januar 2012 Harstad/Sortland/Svolvær/Narvik Mona Kristine Rosvold Svein Arne Abelsen Eivind Holst Frank Sundermeier Harstadregionens Vesterålen Lofoten Narvikregionen Næringsforening Næringslivssamarbeid Næringsforum Næringsforening 10

11 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 01/12 Forprosjekt Studiesenter Ofoten Forslag til vedtak: Ofoten regionråd er opptatt av at en både innen næringsliv og offentlig tjenesteyting har tilgang på kompetent arbeidskraft. Egen befolkning utgjør en betydelig reserve for videre/etterutdanning. Det er derfor viktig å legge til rette for at flest mulig får mulighet til utdanning tilpasset livs- og familiesituasjon. Regionrådet imøteser på den bakgrunn det foreslåtte forprosjektet for avklare grunnlaget for å etablere et studiesenteret i Ofoten. Ofoten regionråd ber initiativtakerne i samråd med Nordland fylkeskommune og sekretariatet avklare den videre finansiering. Saksopplysninger: Det vises til det vedlagte skisse til et forprosjekt for etablering av et Studiesenter Ofoten. Forslaget vil bli presentert i møtet av leder av RKK Ofoten Idar Sørensen. Vedlegg: - Skisse til forprosjekt Studiesenter Ofoten Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 11

12 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og utfordringer Den 25. november 2011 ble det etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra utdanningssektorene, lokalt næringsliv og kommunene i Ofoten, se pkt 4. Bakgrunn for etableringen av prosjekt gruppen var: Vi mener å se et behov for å etablere en felles arena for de ulike utdanningsaktørene. Vi ønsker en mer effektiv bruk og utnyttelse av ressursene i Ofoten. Kompetansemarkedet er kompleks, vanskelig for brukerne. Øke utdanningsnivået i regionen og bedre tilgjengelighet Kompetanseheving der folk er og bor, viktig for å beholde folk i kommunene. Nordland kjennetegnes av et stort antall aktører med ansvar og virkemidler innenfor opplæring og kompetanseutvikling rettet mot voksne. Sentrale regionale aktører er, ved siden av studiesentre; RKK (regionale kompetanseutviklingskontor), høgskolene, universitetene, studieforbundene, fylkeskommunen, kommunene og til en viss grad også næringsselskaper, næringshager og lignende som alle har en rolle i kompetanseutviklingsarbeidet. Sett utenfra framstår organiseringen av arbeidet med kompetanseutvikling overfor voksne som kompleks og til dels uoversiktlig. Arbeidsfeltet kjennetegnes av et stort antall aktører med ulike roller og virkemidler overfor en felles målgruppe. Kompleksiteten kommer til uttrykk i til dels ulik geografisk organisering, ulikt eierskap, ulike organisasjonsformer og ulikt finansieringsgrunnlag og noe uklare ansvarsforhold. Nordland fylkeskommune har siden 2005 hatt som politikk å bidra til etablering og utvikling av studiesentre, lokalisert til de ulike regionene i fylket. I fylkestingssak heter det i vedtaket at fylkestinget mener etablering av regionale studiesentre vil være en riktig og viktig satsing for å nå målsettinger i fylkesplanen knyttet til økt kompetanse i fylket. Det heter i vedtaket at det er et mål at det etableres sentre spredd i hele Nordland og lokalisert iht prinsippet om bolig og arbeidsmarkedsregioner. Sentrene skal formes og organiseres etter lokale behov, og eies og drives av lokale interesser. Videre heter det at fylkeskommunen skal bidra til studiesentre gjennom å koordinere samarbeidet mellom de regionale enhetene, tilrettelegge for kompetansehevingstiltak og samordne arbeidet med studiesentre i forhold til andre satsingsområder i fylket. Denne strategien følges opp i fylkestingssak og sist nå i fylkestingssak I siste sak pekes det på at iverksettelsesfasen har vart i over 5 år og at en ser behov for en evaluering og videre utvikling av studiesentersatsingen. NIVI Analyse AS gjennomførte på oppdrag av fylkekommunen en evalueringsrunde og har lagt fram en rapport (NIVI-rapport 2011:7 - Studiesentrene i Nordland - organisering, resultater og fremtidig rolle.) Hovedkonklusjonen i rapporten er at organisering av kompetansemarkedet under en studiesenterparaply kan være en funksjonell modell for å skape bedre oversikt og samordning av de ulike tilbud, noe som også vil gjøre det enklere for brukerne å "navigere" riktig i forhold til tilbydere og tilbud. Det skisseres ulike organisatoriske løsninger (nettverksmodellen, fylkeskommunalt eierskap, fusjon - nye kompetanseutviklingsenheter, fylkeskommunal fusjonsmodell, kommunal fusjonsmodell). Her trekkes det ikke noen endelig konklusjon, men er et tema som må utredes mer, og som bl.a. henger nært sammen med eierskap og finansieringsgrunnlag. Forprosjekt Studiesenter Ofoten 12

13 2 Så langt er det registrert 5 regionale studiesentre (4 på Helgeland og ett i Lofoten). I Salten har Steigen og Gildeskål studiesenteraktiviteter innenfor rammen av Salten Kompetanse, mens Vesterålen så langt har utredet, men ikke etablert et senter. I Ofoten er det ikke gjort noen form for utredinger knyttet til slik etablering, og det er heller ikke foretatt god kartlegging av hva som finnes av kompetanseaktører i det regionale markedet, og enda viktigere hvilke kompetansebehov finnes i regionen samlet sett og i et planperspektiv. Hvem skal være motor, megler og pådriver i framtidens kompetansemarked i Ofoten, og hvordan kan en gjennom en felles strategi få lagt til rette for at regionen får tilført den rette og framtidsrettede kompetanse om gir ønsket utvikling både innenfor næringslivet og i offentlig sektor. 2.0 Målsetting - forprosjektet Hovedmålet er å etablere et Studiesenter i Ofoten. Målet med forprosjektet er å kartlegge og utrede behovet og gi en tilrådning til hovedprosjektet/hovedmålet. De konkrete målene i forprosjektet vil være: Kartlegge hva som finnes av opplæringsaktører i Ofoten Utrede behovet for å samle eksisterende utdanningstilbud i en studiesentermodell tilpasset Ofoten Utrede ulike organisatoriske løsninger tilpasset kommunene i Ofoten Synliggjøre kompetansebehovet i regionen 3.0 Forankring og prosjektorganisering 3.1 Eierskap Ofoten regionråd og Nordland fylkeskommune 3.2 Styringsgruppe En representant fra fylkeskommunen Sekretariatsleder Ofoten regionråd En politiker 3.3 Prosjektgruppe Futurum ved Kirstin Mobakken Karrieresenteret Ofoten ved Karin Fjeld Narvikregionen Næringsforening ved Kjetil Moe RKK Ofoten ved Idar Sørensen Høgskolen i Narvik ved Jon Are Lunde Narvik videregående skole ved Siv Lysvold 4.0 Framdriftsplan Det forutsettes at prosjektleder er på plass 30.juni Forprosjektet er beregnet oppstartet 1. august og avsluttet 15. desember Forprosjekt Studiesenter Ofoten 13

14 Gjennomføring 5.1 Hovedaktiviteter i forprosjektet er: 1. Kartlegge utdanningsaktører i Ofoten 2. Gjennomføre en behovsanalyse 3. Etablere samarbeid med de ulike aktørene 4. Dersom positiv konklusjon skal det utarbeides en overordnet prosjektplan for hovedprosjektet 8. Økonomi Budsjett Poster Beløp Evt kommentar Prosjektleder, 40% Kr. 220,000 40% stilling i 5 mnd Reise, kost prosjektleder Kr Samling aktører Kr Møter, arbeidstid prosjektgruppe Kr Driftsutgifter Kr Telefon, IKT, kontormateriell Til sammen Kr personer, 4 møter og 3 dagsverk pr person Finansiering Beløp Evt kommentar Nordland Fylkeskommune Kr % av totalsummen Ofoten regionråd Kr % av toltalsummen Prosjektgruppa Kr % egeninnsats Til sammen Kr Forprosjekt Studiesenter Ofoten 14

15 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 04/12 Samferdselsanalyse Ofoten Forslag til vedtak: Ofoten regionråd tar det fremlagte forslag samferdselsanalyse til orientering. Ofoten regionråd vil legge analysen til grunn for det videre arbeidet med samferdsel i regionen. Saksopplysninger: Forslag til Samferdselsanalyse er tidligere sendt ut til regionrådets medlemmer og legges derfor i ved dette saksfremlegget. Forslaget kan lastes ned fra følgende adresse: Det vil bli gitt en presentasjon av analysen i møtet. I sak AU 08/11 fattet arbeidsutvalget i Ofoten regionråd følgende vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd imøteser oppstart av arbeid med samferdselsanalyse Ofoten og ber sekretariatet iverksette arbeidet i tråd med det fremlagte notat. Videre ble Transportutvikling AS valgt som leverandør i møte I sitt møte fattet AU Ofoten regionråd følgende vedtak: Arbeidsutvalget for Ofoten regionråd ber om at det presenterte forslag til Samferdselsanalyse for Ofoten legges frem for regionrådet ved første anledning. Vedlegg: - Her skal vedleggene listes opp Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 15

16 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 04/12 Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes-Sortland: Høring Forslag til vedtak: Ofoten regionråd ber leder oversende det fremlagte forslag til høringsbrev. Saksopplysninger: Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes-Sortland ble sendt på høring , med høringsfrist Vedlagt finnes et overbygningsnotat som beskriver KVU ene for E10 og E6 samlet. De fullstendige KVU ene kan lastes ned fra Vegvesenets hjemmesider som beskrevet i høringsbrevet. Basert på diskusjonene i AU er det vedlagte forslag til høringsuttalelse utarbeidet. Vedlegg: - Forslag til høringsbrev - Overbygningsnotat - Høringsbrev Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 16

17 Statens vegvesen Saksbehandler: Eystein Markusson 2. mars 2012 Høringsuttalelse: Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes-Sortland Ofoten regionråd, bestående av deltagerkommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord, takker for anledningen til avgi høringsuttalelse i forbindelse med den fremlagt konseptvalgutredning (KVU) for strekningen E10/rv. 85 Evenes Sortland. Det som i KVU en omtales som Hålogaland (Lofoten, Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen) er den tettest befolkede regionen i Nord-Norge. I flere rapporter og dokumenter de siste årene er regionen pekt ut som en av vekstregionene i Nord-Norge (eksempelvis Ny infrastruktur i Nord ). Dette skyldes flere forhold. Dels har regionen en for landsdelen tett befolkning med flere sentre (Harstad, Narvik, Sortland, Svolvær m fl) og alle tilgjengelige prognoser tilsier at veksten forventes å komme i tilknytning til sentre. Minst like viktig for den forventede veksten er regionens naturgitte og næringsmessige fortrinn. Innen fiskeri og havbruk er kvantumene fisk landet/produsert i Hålogaland betydelige. Reiselivsnæringen er svært viktig for regionen med Lofoten som motor. Narvik har en viktig rolle som terminal og distribusjonssenter for innkommende varer til regionen og den øvrige landsdelen, mens det på Evenes finnes regionens eneste storflyplass. I tillegg knyttes det forventninger til en fremtidig åpning av olje- og gass utenfor Lofoten og Vesterålen som vil nødvendiggjøre gode kommunikasjoner mot leverandør- og industrimiljøer rundt Harstad og Narvik. Noe forenklet danner dette et bilde av viktig infrastruktur for regionen befinner seg i en ende av regionen, mens mye av verdiskapning og ressurser finnes i en annen ende. Veistrekningen E10/rv. 85 er hovedåren som binder Hålogaland og dets sentre sammen. Strekningen er som KVU en påpeker preget av dårlig standard og det er avgjørende for fremtidig utvikling i regionen at strekningen blir rustet opp snarest. Ofoten regionråd er derfor tilfreds med at Statens Vegvesen i den fremlagte KVU velger å anbefale betydelige utbedringer på strekningen med tunell mellom Fiskefjord Gullesfjordbotn som et viktig grep. Imidlertid er regionrådet av den oppfatning at det anbefalte alternativet er noe defensivt. Det er vår oppfatning at en ny krysning av Tjeldsundet som beskrevet som alternativ 3 i KVU vil være at stor betydning for transporten av gods til og fra Ofotbanen/Bjørnfjell og passasjerer til og fra Evenes. Alternativ 3 vil utløse ytterligere positive effekter for Hålogaland som helhet gjennom Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

18 en tettere binding som region. Dette gjør at regionens næringsliv vil ha et større tilgjengelig lokalmarked for sine produkter og et tilsvarende større tilfang av kompetanse. I tillegg bør det tillegges vekt at gjennom en ny kryssing av Tjeldsundet vil en bidra til en betydelig forbedring for samhandlingen i Tjeldsund kommune. I dag må befolkningen i Tjeldsund kjøre gjennom to andre kommuner (som ligger i et annet fylke) dersom innbyggere fra lokalsamfunnene på Hinnøy-siden skal treffe de på fastlands/tjeldøy-siden. Når analysen viser kun marginale forskjeller i den samfunnsøkonomiske analysen for alternativ 2 og 3 mener vi derfor at en ny kryssing av Tjeldsundet vil være en svært god investering og vi vil derfor anbefale at det i det videre arbeidet legges til grunn et alternativ 3. Med vennlig hilsen Tore Nysæter Leder 18

19 19

20 20

21 Overbygningsnotat KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar

22 Forsidebilder: Steinar Svensbakken og Håkon Aurlien, Statens vegvesen 1 22

23 Innhold 1 Innledning Situasjonsbeskrivelse Avgrensning Befolkning og næringsliv Samferdsel Vegnett og vegtrafikk Vegstandard Havner, terminaler og annen infrastruktur Kollektivtransport Godstransport Behov Prosjektutløsende behov Viktige behov Mål Samfunnsmål Effektmål Mulighetsanalyse og konsepter Anbefalte konsept Virkninger Måloppnåelse Prissatte virkninger Utbyggingsrekkefølge

24 1 Innledning Nasjonal transportplan viser til behov for en omfattende oppgradering av infrastrukturen i den nordlige landsdelen for å bedre fremkommeligheten for folk og styrke næringslivets vekstkraft. Det påpekes også at en opprustning av de viktigste infrastrukturaksene i Nord-Norge er viktig for å styrke Norges strategiske posisjon i nordområdene. Store deler av E6 og E10 i nordre Nordland har en standard som er lavere enn nasjonale standardkrav. Det er utarbeidet planer for omlegging på flere strekninger. Det største tiltaket som er vurdert er fergefri E6, som ble behandlet som fylkesdelplan med konsekvensutredning i Samferdselsdepartementet ba i brev av Aktuelle utredninger til neste rullering av NTP - Statens vegvesen om å gjennomføre KVU for strekningene E6 Hamarøy Ballangen E10 Evenes - Sortland Utredningene er utarbeidet etter mandat fra Samferdselsdepartementet Konseptvalgutredningene omfatter hver for seg relativt korte strekninger, men har et stort felles influensområde. Hensikten med overbygningsnotatet er å vise helheten i transportbildet i det området som dekkes av konseptvalgutredningene. 2 Situasjonsbeskrivelse 2.1 Avgrensning Avgrensing av KVU E6 Mørsvikbotn Ballangen er Mørsvikbotn i Sørfold kommune i sør og Ballangen sentrum i nord. KVU E10/rv. 85 Evenes Sortland avgrenses av Lødingen med fergesambandet Bognes Lødingen i sør, Sortland i vest og Harstad byområde i nord. Det felles regionale influensområdet består av Salten fra Bodø til Tysfjorden og Hålogalandsregionen, som omfatter Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. Regional og lokal avgrensing er vist på kartet. 3 24

25 2.2 Befolkning og næringsliv Befolkningen i Nord-Norge er personer fordelt med i Nordland, i Troms og i Finnmark. I det regionale influensområdet bor i Hålogalandsregionen og i Salten fra Bodø og nordover. Region Innbyggere 2011 Salten fra Bodø og nordover Ofoten Sør-Troms Vesterålen Lofoten I Salten nord for Bodø bor 90 % av innbyggerne i Fauske og Bodø. I Hålogalandsregionen bor 45 % i byene Sortland, Harstad og Narvik. Her er Harstad den største byen med ca innbyggere. Arbeidspendling foregår i hovedsak internt i regionene. Størst arbeidspendling er til Harstad fra kommunene rundt. Offentlig sektor og privat tjenesteyting har økt de siste årene, og sysselsetter i dag omkring 70 % av arbeidskraften i Nord-Norge. Varehandel, industri, bygge- og anleggsvirksomhet og transport er store næringer. En utfordring for næringslivet i landsdelen er at store avstander gir lang transporttid og høye transportkostnader. 4 25

26 Nordland er det største industrifylket i Nord-Norge med basis i naturressurser som kraft og mineraler. Innenfor prosessindustrien, som er fylkets viktigste eksportindustri, ligger de største bedriftene i regionen i Sørfold og Tysfjord. Fiskeri og oppdrett er de største primærnæringene. Også innenfor disse næringene er Nordland det største fylket. Næringen har hatt sterk vekst de siste årene, jfr. figurene nedenfor. Fiskeri tonn Hele Nordland Lofoten og Vesterålen Troms Finnmark % av landet fisk i Nordland og omkring halvparten av oppdrett er i Lofoten og Vesterålen % av fiskeri og oppdrett i Nordland skjer i Lofoten og Vesterålen. Landbruk, reiseliv, service og offentlige arbeidsplasser er utbredt i regionen. Tysfjord er den største industrikommunen med hovedvekt på tungindustri. Ballangen har store forekomster av nikkel, olivin, dolomitt og kobbermalm. Bergverk har tidligere vært en stor næring i kommunen og potensialet for videre drift er stort. Sortland, Harstad og Narvik har engrosfunksjoner for landbruksnæring og dagligvare. Universitetssykehuset Nord-Norge har avdelinger i Harstad og Narvik. Nordlandssykehuset har avdelinger i Bodø, Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen. Av høyere utdanningsinstitusjoner er Universitetet i Nordland etablert i Bodø. Det er høyskoler i Harstad og Narvik. 5 26

27 For reiselivsnæringen er Nordkapp og Lofoten kanskje de mest kjente reiselivsmålene i landsdelen. Av overnattinger i Hålogalandsregionen i 2010 var i Lofoten. Også i Salten er reiselivsnæringen utbredt. Reiselivsnæringen baserer mye av sin virksomhet på at turister besøker lokale attraksjoner som en del av lengre rundreiser. 3 Samferdsel 3.1 Vegnett og vegtrafikk E6 er eneste sammenhengende landverts transportåre gjennom Nord-Norge. Fergesambandet Bognes Skarberget over Tysfjorden er eneste fergesamband på E6. E10 går fra Luleå i Sverige via E6 i Bjerkvik til Å i Lofoten. Sammen med E6 til Narvik, rv. 83 til Harstad og rv. 85 til Sortland binder E10 sammen Hålogalandsregionen. Trafikken på E6 sør for Tysfjorden er ca kjøretøy pr døgn. Fergesambandet Bognes Skarberget har en trafikk på 340 kjøretøy pr døgn. I fergesambandet Drag Kjøpsvik, som er et alternativ for gjennomgangstrafikken, er trafikken 150 kjøretøy pr døgn. Nord for Tysfjorden øker trafikken fra 350 kjøretøy pr døgn ved Skarberget til ca kjøretøy nord for Ballangen. E10 innenfor prosjektstrekningen har trafikkmengder mellom 1500 og 4000 kjøretøy pr døgn. Størst trafikk på E10 er like sør for Tjeldsund bru. Rv. 83 mot Harstad er den mest trafikkerte vegen, med over 4000 kjøretøy pr døgn. 6 27

28 Trafikken på E10 fordeler seg mot Harstad, Lødingen, Lofoten og Vesterålen som vist i tabellen nedenfor: Trafikk mot Kjøretøy pr døgn Totalt Tunge Rv. 83 til Harstad Rv. 85 til Lødingen Rv. 85 til Vesterålen E10 til Lofoten Foruten i Bjerkvik gir tre fergesamband forbindelse mellom E6 og E10: Fergesamband Kjøretøy pr døgn Totalt Tunge Bognes Lødingen Svolvær Skutvik Bodø - Moskenes Vegstandard Vegnettet innenfor begge KVU ene har til dels dårlig standard. Manglene er i hovedsak knyttet til bredde, geometri og stigning. 20 % av E6 Mørsvikbotn Ballangen og 4 % av E10 Snubba Gullesfjordbotn har stigninger som defineres som flaskehalser for tungtransport. Det meste av vegstrekningene i begge KVU ene har for liten vegbredde i forhold til gjeldende krav. En strekning på E10 og en strekning av rv. 85 er for smal til å markere midtlinje. Lav vegstandard og stigninger fører til redusert fart og lite forutsigbar transport. Spesielt på E6 er også vertikal geometri dårlig, og fører til økt ulykkesrisiko og manglende forbikjøringsmuligheter. 3.3 Havner, terminaler og annen infrastruktur Bodø, Narvik og Harstad har stamnetthavner. Utover dette er det tre havnedistrikt i Vesterålen og to i Lofoten. Jernbaneterminalen i Narvik har togforbindelse til Oslo via Ofotbanen og det svenske jernbanenettet. Terminalen er et viktig distribusjonssenter for både Hålogalandsregionen og store deler av Nord-Norge nord for Narvik. Jernbaneterminalene i Bodø og Fauske ligger på Nordlandsbanen, med innenlands jernbane via Trondheim til Oslo. Bodø Stamnetterminal er en multifunksjonsterminal med direkte forbindelse mellom sjø, jernbane (Nordlandsbanen) og veg. Det er stamflyplasser i Bodø og Evenes. Regionale flyplasser fins i Lofoten, Vesterålen og Narvik. Flyplassen i Narvik er besluttet nedlagt når E6 er kortet inn med bru over Rombaksfjorden. Evenes vil da bli nærmeste flyplass for Narvik. 7 28

29 3.4 Kollektivtransport Bussrutene Bodø- Fauske Narvik og Bodø Fauske Sortland har to avganger daglig i hver retning og korresponderer med tog i Fauske. Bussruter mellom Narvik, Harstad, Sortland og Lofoten har 2 4 avganger daglig. Kollektivandelen i regionen er lav med ca. 1,5 % kollektivreisende. I byene er andelen noe høyere. Evenes flyplass har passasjergrunnlag fra hele Hålogalandsregionen og flybussforbindelse til Sortland, Harstad og Narvik. Salten sør for Tysfjorden benytter Bodø som flyplass. 3.5 Godstransport Vegtransport av gods Godstransport på E6 sør for Tysfjorden er omkring 100 godskjøretøy pr døgn. All gjennomgående godstransport benytter fergesambandene i området. Av godstransport på fergesambandene er 55 % på sambandene nord sør (Bognes Skarberget og Drag Kjøpsvik), og 45 % på sambandene over Vestfjorden. På E10 er de gjennomgående godstransportstrømmene vist på kartet nedenfor, angitt ved gjennomsnitt over året. Store sesongvariasjoner kan føre til at retningsfordelingen i perioder kan avvike betydelig. Hovedtyngden av godstransport mellom E6 og E10 går med ferge Bognes Lødingen, som har ca. 55 godskjøretøy pr døgn. 8 29

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes Sortland

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes Sortland Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes Sortland Rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet Rapport nr. 2012-0769 Versjon 1.0, 20. juli 2012 Kvalitetssikring

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya Konseptvalgutredning Bergsøya Valsøya Ålesund Skei Region midt Oktober 2011 Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Bergsøya Liabø omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Utredningsnotat C Salten regionråd

Utredningsnotat C Salten regionråd Utredningsnotat C Salten regionråd Oslo, 17. juni 2015 Det finnes ingen kilder i gjeldende dokument. Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Mandat og metodisk tilnærming... 3 2. Kommunikasjon

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden August 2015 Om Atkins og Oslo Economics Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse

Detaljer

Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)

Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Gisle Solvoll, Jarle Løvland, Terje Mathisen og Thor-Erik Sandberg Hanssen Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) Erfaringer

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN, MANDAT OG OPPDRAGSSPESIFIKASJON... 6 1.2 METODISK TILNÆRMING OG PROBLEMSTILLINGER... 7 2. AVSTANDER, KJØRETIDER OG TRANSPORTKOSTNADER...

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Transportplan Helgeland

Transportplan Helgeland TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer