Lørdag 17. november TIDSROM TEMA FORELESER Kursåpning - Informasjon - Kort om miljøkriminalitet og Duna/Tronstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørdag 17. november TIDSROM TEMA FORELESER. 0900-0945 Kursåpning - Informasjon - Kort om miljøkriminalitet og Duna/Tronstad"

Transkript

1 V uli legg

2 Lørdag 17. november TIDSROM TEMA FORELESER Kursåpning - Informasjon - Kort om miljøkriminalitet og Duna/Tronstad oppsynsutfordringer Innføring i politifag. Duna LUNCH - Organisering av norsk politi. - Politiets oppgaver, spesielt i forhold til miljø. - Om politimyndighet/begrenset politimyndighet (BP). - Tjenestebestemmelser og yrkesetikk Innføring i Politifag forts. Duna Spesielt om Sysselmannsembetet, herunder oppgaver, Sysselmannen ansvar, rolle og myndighet Juridiske fag. - Generelt om oppbygging av norsk rettssystem, prinsipper, hvem kan anmelde, saksgang m.v Villreinen. Tronstad - Biologi, underarter, leveområder, kosthold, reguleringsfaktorer, høstingsstrategier m.m..

3 Søndag 18. november TIDSROM TEMA FORELESER Juridiske fag. - Innføring i straffeprosess og strafferett, med spesiell vekt på tvangsmidler LUNCH Sysselmannen Gjennomgang av aktuelle saker fra Svalbard Sysselmannen knyttet til villrein og svalbardrype, evt. andre arter. Bevissikring. Duna Kort gjennomgang av aktuelle bestemmelser i Svalbardmiljøloven m/forskrifter, Våpenloven og Dyrevernloven Fjellrev/polarrev -Rype/svalbardrype. Tronstad - Biologi, underarter, leveområder m.v.. Villreinforvaltning på Svalbard. - Områder åpnet for jakt. - Forvaltningsstrategier m.v. Sysselmannen

4 Mandag 19. november Tidsrom Tema Foreleser Rapportlære. Duna - Rapport om oppdaget forhold. - Krav til innhold i rapporter, oppsett m.v Rapportlære. " - Beslagsrapporter. - Rapport om pågrepet person Andre jaktbare/høsthare arter på Svalbard Tronstad (Kortnebbgås, havhest, polarlomvi, teist, polarmåke, ringsel, storkobbe, svalbardrøye). - Kort om biologi m.v..

5 Tirsdag 20. november Tidsrom Tema Foreleser Praktisk villreinoppsyn - Viktige bestemmelser. Duna - Generelt om regelverket. - Human jakt. - Vilkår for å jakte. - Jegeravgift, jegerprøve, skyteprøve. - Kontrollkort for villrein. - Våpen og ammunisjon. - Ettersøk. - Motorisert ferdsel ved jakt. - Andre viktige bestemmelser Kontroll i felt. Duna - Patruljesammensetning. Tronstad - Kontrollteknikker. - Tjenestebevis, presentasjon m.v Hvordan skal oppsynet håndtere skadde dyr. Sysselmannen - Avliving?, utvomming?, varsling til Sysselmannen m.v.

6 Onsdag 21. november Tidsrom Tema Foreleser Rollespill Tronstad - Praktiske øvelser på kontroller, takling Duna av diverse situasjoner. Markører fra - Rapportskriving og innlevering av Sysselmannen. rapporter.

7 Torsdag 22. november Tidsrom Tema Foreleser Mediahåndtering. Duna Lokale forhold. Sysselmannen - Hvordan tenker Sysselmannen å benytte kurset personell, antall, prosedyrer ved søknad om begrenset politimyndighet (BP) m.v.. - Evt. bistand til oppsyn med andre jaktbare arter (rype, polarrev, kortnebbgås, havhest, polarlomvi, teist, polarmåke, ringsel, stokobbe). - Hva med ishavsrøye, laks? - Hva med kulturminner og verneområder? Evaluering - Oppsummering - Avslutning Tronstad Duna

8 KOMMENTARER TIL PROGRAMMET Et bredt program gir helhetlig tenking og setter ting i perspektiv. Naturfaglig kunnskap er med på å gi forståelse for utforming av- og innhold i regelverket. Juridiske fag/politifag gir "kjøreregler"/rutiner som ivaretar rettsikkerheten for den kontrollerte. Oppsynet skal være under kontroll og styring av politiet/sysselmannen, og er en del av deres virkssomhet/innsats for at lover og regler etterleves innenfor dette området. Sysselmannen må selv finne ut hva dere skal benyttes til - Tidsrom, saklig virkeområde og geografisk virkeområde. Oppsynskurset gir kun en minimumsopplæring for at dere skal kunne utføre tjeneste med begrenset politimyndighet (BP).

9 ;umeldt for ulovlig rypej4, Nok en gang har Sysselmannen tatt Svalbard-folk i å jakte ulovlig. Lørdag ble tre personer tatt på fersk gjerning i å skyte rype i Bjørndalen, dagen for jakttiden startet. KARINE NIOAR AARSK06 De tre personene ble oppdaget lørdag ettermiddag, av sysselmannsbetjent Ole Jakob Malmo,som var på tur ned fra Fuglefjellet i Bjomdalen. -Jeg hørte toskudd.og kort tid etter møtte jeg tre personer med to felte ryper. Siden dette var en ulovlig handling, var jeg forpliktet til å gripe inn, sier Malmo. Kan få høy bot Malmo forklarte de tre personene, som alle har adnssc i Longyearbyen, at det de hadde gjort ikke er lov og at de kom til å bli anmeldt for ulovlig felling av Svalbardrype. Han tok beslag i både våpenet og rypene. Ulovlig jakt på Svalbardvill har en strafferamme på inntil ettårs fengsel og Inntil tre århvisdetskjerundersærdeles skjerpende omstendigheter. Ifølge assisterende sysselmann Rune B. Hansen kan de vente seg en betydelig bot. SKUTT De to rypene ble Irsingtagt, og> saker, etlerforskrs tiden. (Foto: Ole Jakob Malmo/ Sysselmannen) - Det gjenstår et avhør med en av personene, så foreløpig er det usikkert hva som skjer med de tre. Men jeg satser på å avgjøre saken med en bot. sier Hansen. Ikke formildende Han sier de tre personene har forklart a t de vissten t jakttiden ikke hadde begynt, og han ser svært alvorlig på saken. - Det er ikke formildende at dette skjedde dagen for jakttiden startet, heller tvert imot, sier han. Han viser til en Høyesterettsdom fra 1990,deren mann som jaktet rein to timer elter at jakttiden var over, fikk en bot på kroner og ble fradømt retten til å drive jakt i to år. I ladde personene i tilfellet i Bjorndalcn derimot ventet en dag med fellingen, haddejakta vært lovlig. - Deskjonteallesammenat det de hadde gjort ikke er lov. Det er veldig dumt for de som går og venter al noen forsyner seg av fatet for det er sagt vel bekomme. sier Malmø. Sysselmannenhar foreløpig ikke funnet ut hvem som har tyvjaktet på tre rein som ble funnet i Endalen l forrige uke. Saken har vært under etterforskning siden dyrene ble oppdaget og er fortsatt høyt prioritert ifølge Rune B. Hansen. - Vi jobber fortsatt aktivt med den saken, sier Hansen.

10 á

11 á

12 Vetly jakto Syvselmannen oppsummerer årets reinsjakt som en suksess. med få uheldig episoder og mange fornøyde jegere,.1s.i. ;M emd wmu' i..n la..m!nn hwan 1et likt IJc {f., kwe.rkkslrmct ijtamnan Fki.'alai4le.,n.tltiIxw 1lkrldtnnnfn,t.skre I t n' n I: n. rro. t,1 tar e.n 1/11 rt..mr nrlnnclnt'jj glatt h.. Ss+.tlnunnrn. Tw I'uo,nk ] clmmna....ktnnd n dr nt nawnan nd IrtJngtwnn IOnahrrgwk.. tnnsuht nril.m, ak nwt ra".w.4. m, Is'twrs Lw1nw tow 81.ni d, hire umkates Ickmr.M gs nd.rw lukkn, tg nsknw tlmkt.g 57 ungdn, katvrr. l'unsik.ndlt 1en lilling tdl mgke rkasjn pr,nrm aanldle dyr r.m bie hit i Atkam n tiku. Stoteungdyr Fw Stilt gilt, }d lans, td ha,,4, 11, vit, n enel $khw,.n tatt kw flakk, nmelaku lag Jen hm64n4 n}w)akta ). sync, hu hal Iwntudfr i sue låkt,.werc, mad lutdikt pi 4 med ekst jr gre og l he Ror. 11k hu hal edel rµettoni let, g g k 0 an.anfiu kminåkr, itlet villamine nit oppk"t flee jalwu sp..w.. Femtalk art de ala\i{w,ktis,e1tri l,a 4n. t.el, utllr l suset a. c isawn SItI1MAleM6 hl!p r' Md tum sen han,u ter g. n nw,l Åpent mate godt nlrtn{n X n nll akr 1'unosd Lit rcl kr tidert 11 nwwingene er pattbt. 1a\toppnmrr hu åltt SYS- Ilt, lur vit seks !,elmanan et hjm innmlkk! n kd,kuhr Jvi_ig linn, Jnn In't w., Lrteglr lttt,tt. mtwo- velt tam al Jc IuJ.le,µ n otre av titt skal la,s dpp,klan lik lår ra i trent.hr,,,kran lw\k ran hk erla id med I..ngrruMrn }'Ret- Bryt.mlr:lnRJreLwt,!ve., m, pa Rske, fwenmrlnrvemlwr. wc, haidyn talarie fl Lnnnwt - I tmiwtnutg tal eim)sktt!kkr,llanrtntxenwnas.akrnl, p1 ustlandet er takt, pl Snl-,InIymn ile. bant ikke en del n dm skein IIm I:aniks at Jn hit sytt knvahningm at,incn. erna engtwlwmatetaevnahnnwyt eksklusivt tdmd til de fareho a! kakene,kefir e AwMIA.s, en.4. Ik. ri!heri diskutert pl,nwr. matt er bitut anen høn - Nettan bla hirt en giel h1je n!m )ryene kantwhrjm ntmr.ghklter harekont las. t, bosatan tilbudet kan NI Jakhghes At.tasi. n i godt 1.e. ennkk"i ost iasmeø hdj nåt hun hakt hire lagd bla jaku Mirr kam teåt, s.d nit. sin han. llms,k. Ilarv ha, Ikke lått noen 11.. trekker blant tonet diha\mtd.l,nert på tådis Inmamasgra a\ mmtldnw M4rnual. tasa!w t.tt rsanhatkdt.lnntt - )akt knar ere te deler det tiis?dir tang.,enlake.redning, nibing og brot n kåk kimt". [Irr ritkrr.» )grae - N t,ppksd. ogjakthg M qpt hapdk,mmdl}l.ik med tite p..sn nn der det ett, tie, lun. tum nr mol ett gnest. tamt tr!ilhitt med Ikte Lwr nen,klukrnjeyager,pilagn hela mit r. har åpet fil, at mink rit frt4 dyr l htnnndrtr kai t jaktlg. å n dr, l «dd med var inenejon fnr )Akt, hr,, rakeltigte brsieet kone te satire Fwerwrr el, 1 sikre er Ikr, trllingrtiliartlser. ue, Panilk. Ferealtningoelen punnik tistiet tl $y p eh ln t t nen. miljartma td d M g ha r amtisjwretwt pi fnnakninrrptsn la.si.it pi S.emud kmmmendr Sr. Ilen til.a lapp jelttatakninpn. og (ansi, 1 gi en twxnikt 01st fm Nngrn om laget. - Po fatlndtt «litt sen den rukittet sass har reit sink,., fokuset ren tartar t fwhdd d kllm eatin te, syt de perspektivet e ipmbltl også Intetwm i fork4j.d Snk.,Mrein akt Wn.vlL lito sinker ages at tettmayiewn 'kai kumar timake tll)egen,.- - )egent tdnt veik at de tamlena lev ett I mt klesyr. Jn 1 1 t 1. M..,Y er Ø"t av at Inm" tuljmhn r,y.jw.':pa.,yn»w±+'1 dul nrttgukrtwkmogn 0 e e > e ettuhalnav.hllkgteugngo' I{d 5 ::."t.`'3ar " "ni» kiltgjnrn me 1'.. >- 111~ 1 ry _t e 1 tilrirngrlig.k ntln likna, r?. - a+h rtq dnnenwinttmwfndynlhet,:' : " i ""'"a'r `` '. "Ø!.. lag e Irr knnmkapmlrl Mam heetr0160 Y L M lett me

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat?

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Klasse: 5. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland) Antall deltagere: 4

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer