Norconsult. l;(1,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norconsult. l;(1,

Transkript

1 Norconsult. Vestfold Fylkeskommune Regionalavdelingen Svend Foyns gate Tonsberg [}(» [() l;(1, <L.- :). Deres ref.: Vår ref.: Dato: \Brev Varsel om igangsetting Varsel om igangsekting av arbeid med detatjert reguleringsendrhtg samt utbyggingsavkale for Del av Agnes Gård (Coop Forretnhtg), gbur 4046/273. Forslag til planprogram lar kottsekvensutreduffig varsles samtidig. Saksnummer: 11/3696 Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pb1) 12-8 varsles det at Norconsult AS pva. Coop Norge eiendom setter i gang arbeid med omregulering av detaljert reguleringsplan for forretningsområde innenfor planområdet. I henhold til vedtak i Larvik kommunestyre om bruk av utbyggingsavtale og bestemmelse i PBL 17-4, kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Det varsles også samtidig om offentlig ettersyn av forslag til planprogram for forenklet konsekvensutredning for samme planområde ihht. pb Planområdet er ca. 10,6 daa og er avgrenset som vist på kartet (siste side). Planområdet vises også i plandialogen. Gå til htt ://www.larvik.kommune.no/areal laner og velg aktuell plan AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET: Forslag til planavgrensning er vist på kart og omfatter helt eller delvis eiendommene på gbnr 4046/273 og 4046/215 (deler av kommunens vei). Planområdet vil være på ca. 10,6 daa. Planområdet vises også i plandialogen. Gå til htt ://www.larvik.kommune.no/areal laner og velg aktuell plan

2 Norconsult 4C. FORMÅL: Formålet med planarbeidet er å utvide formålet industri/kontor til også å omfatte forretning på den aktuelle tomta. Coop's butikk er planlagt flyttet fra eksisterende plassering i Stavern til dette området ved Holmejordet. Det er planlagt å bygge en ny dagligvareforretning på tomta i løpet av NÅVÆRENDE PLANSTATUS: Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig næringsvirksomhet, fremtidig parkbelte, fremtidig parkeringsplasser og vei (adkomst til Holmejordetveien). Området er fra før regulert med bebyggelsesplan for Agnes gård område F og IIK gnr/bnr 4046/1 vedtatt Denne planen består av to områder. Det vil være det nord/vestre planområdet som skal omreguleres. Området ble i 2002 detaljregulert til et nytt kontorbygglnæringsbygg for bedriften IFOKUS. De valgte den gang likevel ikke å bygge på tomta. INNSPILL OG MEDVIRKNING: Spørsmål om planarbeidet eller utbyggingsavtalen rettes til: Norconsult AS v/ Tom Aasrum, tlf. nr / og tom.aasrum Evt. til Larvik kommune v/ Tore Stafne tlf. nr / eller e-post: norconsult.com Synspunkter som har betydning for planarbeidet/ utbyggingsavtalen sendes skriftlig til: Norconsult As, Postboks 35 - Fritzøe brygge, 3285 Larvik og med kopi til: Larvik kommune Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata, v/ Tore Stafne, Postboks 2020, 3255 Larvik Forslag til planprogram for konsekvensutredning kan sees i plandialogen, i Servicesenteret i Feyersgate 7 eller på Larvik bibliotek i Nansetgata. Synspunkter til forslaget til planprogram sendes skriftlig via plandialogen eller til Larvik kommune v/ Tore Stafne, eller e-post: ostmottak larvik.kommune.no. Frist for merknader og synspunkter er 6 uker. C: DOCUIWMI3 3nd :3: ttir_gs-y.f,311.,..local Irtic,rne,t Fi52sCenteni.OwIcel:IBEOIDBO,Brev Varsel (3.14 Side 2 av 24 (2).clo2x

3 Norconsult**, Alt planmateriale finnes på kommunens portaiside for arealplaner: htt ://www.larvik.kommune.nolareal laner, velg aktuell plan. VIDERE SAKSGANG: Etter at merknadsfristen er ute vil planprogrammet bli behandlet og videre planforslaget bli utarbeidet. Planforslaget vil så bli sendt til Larvik kommune for saksbehandling. Saken vil så bli lagt fram for planutvalget i kommunen for 1 gangs behandling og så lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling. Videre vil reguleringsplanen med evt. Justeringer legges fram for 2 gangs behandling i planutvalget og endelig vedtas av kommunestyret. Reguleringsplanen forventes ferdig behandlet i kommunestyret sommer Med hilsen Norconsult AS Tom Aasrum Norconsult AS Vedlegg: Kart med planavgrensning ( se neste side) Pranprogram C:\DcurtwIkis nci ittu1gvan Lcc.it Sc.ttings,TInp.)rdri InteuA Files\Cc ntent.oudo,)1i\ibeoid130'.31-,-;v I Sida. 3 av 30 (2-).d=:

4 Norconsult 11.1 ra~ ii =1.1hedell melembilbø Kart med planavgrensning. C:\Docurnent and Settings\van\ Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook 1BEOIDBO Brev Varsel I Side 4 av 36 (2).docx

5 Coop Vestfold og Telemark eiendom AS Del av Agnes Gård (Coop Forretning) Oppclragsnr.: ,.1 Ia Norconsult

6 Norconsult Planprogram I Forretning Holmejordet Oppdragsnr.: Dolpirtnrnt nr,: 3 Revisjon: I Planprogram Tom Arne H. TAa Aasrum Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Detro dokuntentet er marbeidet av Cforconsult AS som del av det oppdraget sorn dokumentet onnhandler. Opplt.av-arellen tilliorer Narcousult. Dokumentet rna, bare benyites til det formal som oppdragsavialen beskriver, og rn9 ikke kopieres eller gjeres n1glettgeltg pa annen roate eller storre utstrekning enn torrnalet IiIsier. Norconsuit AS I Pb 35. Frilzoe Brygge. NO-3285 Laivik Nedre Fritzeegate 2, NO-3284 Larvik \ '..5 arbeidsdakuntenter\113 varaling av regnieringsplon' \rapport planpregrain S-10.docx I Side 2 av 20

7 Norconsult Planprog.ram ForreIning Hoirnejntdei Oppdrags.nr DoIntrner0 nr.: 3 Revisjoit Innhold 1 Innledning Avgrensning av planområdet: Gjekiende Kommuneplan og reguleringsplaner 7 2 Konsekvensvurdering Trafikk Dagljgvarehandel Vegetasjonsbelter Metodikk 15 3 ROS -analyse 16 4 Hovedutfordringer/Utredningsbehov 18 5 Innspill til planprogrammet med frister Medvirkning 20 n: 511 \ 14\ \S wheidsrlokunnenter.3 varshng av regu eingsp!an' \xappon-t planprogram 6'-10.decy E3-29 Side 3 av 20

8 Oppdrag,8nr.: Norconsult Planprograra I I v Agnes GSrd (Coop Folx-etning) Dol,:ument nr.: 3 Revision: 1 Sammendrag Det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for omregulering av reguleringsplan og deler av bebyggelsesplan Agnes gård område F og I/K gbnr. 4046/273. Hvor det er område I/K som ønskes omregulert til Forretning i tillegg. Dette dokumentet er et forslag til planprogram for konsekvensutredning eksisterende butikk flyttes fra Stavern til Holmejordet. Og at området omreguleres fra I/K til F/I/K. av at n:\ \ \ 5 aybeidadoknmerger \ 33 varalmg av regnieringsplan%rapport planprogram 6-10.doe>: Side 4 av 20

9 Norconsult Planprogram IOe av Agnes G (Coop Forremiag) Oppdragrar.: Dokernent nr.: 3 I?.visjon: I Innle dning Planarbeidet er et initiativ fra Coop Vestfold og Telemark eiendom As med det formål å kunne opprettholde sin kjedebutikk i Stavernsområdet. De har vært på leting etter ny næringstomt etter at leieforholdet måtte opphøre der de holder til i dag. En planforespørsel ble sendt til planutvalget som behandlet denne i sitt møte den Planutvalget ga da enstemmig følgende råd: Planutvalget gir det råd at det kan startes opp reguteringssak med tanke på å omregulere det aktuelle areal for forretning, detaljhandel. Dette innebærer omregulering med KU (planprogram), jfr. PBL Rådrnannens forslag til vedtak var følgende: Planutvalget anbefater ikke at det startes opp ptanprosess med tanke på å omregulere gbnr. 4046/273 fra industri/kontor til forretning (detaljvarehandel for matvarer). En slik omregulering vil svekke Stavern sentrum som handeissentrum. Planutvalget anmoder søker om å se på muligheten av å etablere en dagligvareforretning innenfor det området som kommunedelplanen for Stavern er avsatt til blandet sentrumsformål (BS1 og BS2). Sammendraget i saksframstillingen fra rådmannen var slik (skravur): Formålet med saken er å avklare planutvalgets holdning tll å starte omregulering på gbnr. 4046/273 fra reguleringsformålet industrukontor til forretning (matvarer). Det aktuelle areal ligger nordost for Fv 301 på Stavernsveien, ved avkjøringen til Rema 1000, Lillevik renseanlegg og det etablerte næringsområdet Holmejordet nord. Begrunnelsen for forespørselen er følgende: COOP-kjeden får ikke fornyet leieavtalen i eksisterende tokaler i Stavern li Mener det ikke er mulig i dag å etablere dagligvarevirksomheten til COOP innen for sentrumskjernen i Stavern God lokalisering, både i forhold til fastboende og turister Mener REMA 1000 kjeden er enerådende her og at det bør åpnes forkonkurranse Viser til reguleringsendring fra bolig til forretning på Veldrebakken/Farriseidet og til dispensasjon for butikk for ATV-firhjulinger, motorsykler og mopeder i nærheten Mener begrunnelsen om at en nyetablering vil svekke kundegrunnlaget til allerede etablerte butikker ikke kan benyttes fordi COOP allerede er etablert i Stavern. Ligger godt til rette trafikalt Tomten er stor nok En slik omregulering vil være i strid med den sentrumssonen som er lagt inn og vedtatt kommuneplanens arealdel for og vil etter administrasjonens syn svekke Stavern sentrum som handelssentrum. Av denne grunn forestår vi at planutvalget råder tiltakshaver til å ikke å starte opp reguleringssak på den aktuelle tomt, med tanke på å regulere eiendommen til matvareforretning. n:\ \ 3 I I 1177,..5 erhoidadokumeater 53 varimg reg-u.leringaplapport planprograrn e-10.docx Side

10 Norconsuit flanprngram Del av Agnea Gard (Cuep rrneeleingl Oppdragsra.: D0.1:mt-a,?ntnr.: 3 Revig.j on: 1 Det er innenfor kommuneplanen avsatt til fremtidig næringsområde uten nærmere spesifisering. Den gjeldende bebyggelsesplanen angir området som fremtidig næringsområde industri og kontor, fremtidig parkbelte, fremtidig parkeringsplasser og vei (adkomst til Holmejordetveien). n:', \ ,5 arbeidsdokamenter\ 03 varsling av regele,ringa.plan"vapport planprograre I Side 6 av 20

11 Norconsuit " Planpregrarn I Del av Agnes Gard (Ceop Forretning) Oppdraganr,: Dokurnew nr., 3 Revisjon: 1.1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET: Forslag til planavgrensning er vist på kart under og omfatter gbnr. 4046/273 Planområdet vil være på ca. 10,6 daa. Hvorav tomten gbnr. 4046/273 er på ca, 9,9 daa. Det resterende arealet som tas med i reguieringen er veiareal til gang og sykkelvei på gbnr. 4046/215 tilhørende Larvik kommune. ' ", ' 1.;,.erak.. Figur 1.1. Det varslede planområdet. 1.2 GJELDENDE KOMMUNEPLAN OG REGULERINGSPLANER Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig næring Figur 1.2a. Gjeldende kommuneplan 51 I \ \ arbeidsdokumenter163 varsling avreguleringsplan' _rapporl plenprograrn 6-10.de= I Side 7 av 20

12 Norconsult " Planpregram Del av Agnes Gard (Coop Forretning) Oppdragser.: Dokurnent nr: 3 Revisjon: 1 Gjeldende bebyggelsesplan er Agnes gård område F og I/K gbnr. 4046/1. Vedtatt av planutvalget I. 4 46,2' / 4 i fili. 0 tr 4 re ''' 6! 6> Figur 1.2b. Gjeldende bebyggelsesplankart Bebyggelsesplanen ligger innenfor reguleringspianen for Agnes gård vedtatt Reguleringsplanen har med seg friområdet på nordsiden av næringsområdet og det tilhørende velanlegget. n; 511\ 14\ ,_Sarbeidadekurnenter \ 53 varsling av reguleringsplan' \rapport planprearam 6-10,doez Side 3 av 20

13 Norconsuit 4. I 1> Planprogram Del av AgKes Gard (Coop Forreleirkg) Oppchagser.: Dokunient n.r.: 3 Revisjon: 1 Figur 1.2 c.reguleringsplankart for Agnes gård fra Alle gjeldende reguleringsplaner finnes i sin helhet på Larvik kommunes internettside. Se: htt ://tema.webatias.no/larvik/ laninns n Den gjeldende reguleringspran og bebyggelsespian vil oppheves i det aktuelle området. n:\ 51 RI4\ arbeicisdokerwuter \ 53 varsling av reguleringspiark"vapport planproqrmn 6-10.deca Side 9 av 20

14 Norconsult,! Phnprograrn Del Av Agees G (Ceop Poveetnirkg) Oppdrag3nr.: Dokuntent ra.: 3 Revisjon: 1 Konsekvensvurdering Det vil utredes følgende tema: 2.1 TRAF1KK Den gjeldende bebyggelsesplan inneholder en fremtidig virksomhet som også vil generere trafikk ut og inn av området. Det er i gjeldende plan lagt inn en avkjøring. Den gjeldende avkjøring ønskes opprettholdt som et utgangspunkt, men planarbeidet vil vurdere om det vil være behov for å detaljere denne nærmere med eksempelvis frisiktsoner etc.. Det er i dag en god infrastruktur fra før på utsiden av planområdet som ivaretar både myke og harde trafikanter. Utredningen vil ta for seg en vurdering om eksisterende infrastruktur er god nok. Trafikktall og ulykkes data vil innhentes fra statens vegvesen sine databaser. Det vii analyseres hvordan en økt trafikk til ny dagligvareforretning vil påvirke disse tallene og konsekvens av dette. Figur 2.1a. Nåværende trafikkmonster \ ,9 arhidadokurnenrfr 77 varslinq av reguleringsplan'\rapport planpnpgram 20 1t-O222 Sid.c h2-w 22

15 Norconsult fagea:a Gard (Cwp Fornatning) Oppdragsm.: Dok-umnt iar,: 3,hAQ1 1: DAGLIGVAREHANDEL Planarbeidet vil beskrive konsekvensene av at Coop kjeden flytter sin kjedebutikk fra eksisterende tomt i Stavern sentrum til Holmejordet. Vi snakker om en relokalisering av en Coop-butikk og ikke en nyetablering. Dersom Coop fikk lov til å kjøpe eller fortsatt leie dagens tomt, ville det vært å foretrekke. Coop får ikke anledning til dette og må Ilytte for å opprettholde en butikk i Stavern. De områdene som er avsatt til videre utvikling BS1 og BS2, er enten for små eller så ønsker ikke eier å selge/leie ut da det er planer om egenutvikling. Under planforespørselen kom det frem at dagens Coop-butikk ikke lå inne i den definerte Stavern sentrum. I og med at Coop butikken lå utenfor den definerte sentrumssonen, ville det ikke være noen endring av å flytte butikken ca. 2 km langs den samme ferdselsåren til/fra Stavern. Det å handle dagligvarer er definert som et lavinteresse-gjøremål. En opplever at kundene er svært opptatt av lett tilgjengelighet og velger det som er mest komfortabelt! Da gjerne på vei til/fra mellom jobb og bosted. Når en handler dagligvarer gående eller med sykkel, er det som regel en suppleringshandel. Da er det viktig at butikken ligger langs en etablert ferdselsåre slik at en ikke kjø rer unødvendige kilometer for å gjøre en dagligvarehandel. Dagligvarehandelen i Stavern (utvidet sentrum) viser følgende oversikt:.1:11,13 1r, ; 612vE-rn I , E15 Figur 2.2.a. For området rundt Stavern har man en lekkasje av dagligvarehandel på ca. 62,5 mill.kr. Dette er regnet ut i fra eksisterende innbyggere. 1/41A11. - Legend n:\ arbeidsdokumemer \ 53 van.;l:ng av reguler=plan"aaapport planpragram 0-10.docx 201I Side 11 av 20

16 Norconsult P1anprogram I Del av Agnes Gj.rd (Coop FolTetning) Oppdragsnr.: Dokumeni nr.: 3 Revasjon: 1 Dagligvarehandelen i Agnes og omland, viser følgende oversikt: (?.0 1! 1[ A,61 1,11...! I!!!!;::!!:1'... ' ;1;2,.,,..»i.g... -:.,..::.",(!(. ;Iis',1". ::', Agnes ) I ' li i1iji11:f4: L ,8 I ; 11",.!.1;;;:!;:1,1:11 1P1-11""i'"f: Figur2.2.b. For området rundt Agnes har en også en lekkasje av dagligvarehandel på ca. 56,8 mill.kr. Dette er tatt med forbrukspotensial på ca. 600 nye boliger og eksisterende innbyggere. o I1 `ps N,sa >. as,.1. 92b57, )1,) STP. Legend.1-,1.i.:iii.."-,."',' I ';,.:,,.;:i:,.;,,,,.c:..,h<,:-.1-;:ii...r.i.-,',,:-,,,-;i-,..nfil,74, r.f, I!!! Slavem ,5 201,7-119, c.,13 Om!,,fin Figur2.2.c. I sum så viser dagligvarehandelen i Stavern med naturlig omland en dagligvarelekkasje på nærmere 120 mill. Det Coop ønsker å oppnå er å ta vare på mest mulig av denne handelen i Stavern. Da kan alle de fire dagligvareaktørene konkurrere med en fordeling langs viktige etablerte akser og samtidig nært til eksisterende og nye boligbebyggelse. n:\si1 \ 14\ arbeidsdokur2enter153 varsling av reguleringsplarivappw pianprograrn6-10.doe:-: Side 12 av 20

17 Norconsult Planuregrain I Del av Agnes Gard (Goop Fot cetni rtg) Oppdragsm,: DokurneM ro-.: 3 Revisjon: k. '' 4. rvrtst ClIZRIFFIN a :431 Legend 1_J r Bevegelsesmønsteret under. i Stavern og omegn kan vises gjennom en rapport på ÂDT, se figur Harja i3je4hdt rid,c-r1 Unnom ekoo Agr"1.5. Hajnir, Nrunla sine 1500 Ferldv,k 2000 Fddrik +-Idone k-p0 1,atenborrg Torsrød 8-1}0 '(14r STA VERN S 1 Nalum Figur 2.2.d. ADT kart. Rapportene er hentet med underlag fra statens vegvesen. For Coop er det viktig å utvikle egen virksomhet i områder vi er! I Stavern har Coop torsøkt forskjelhge løsninger og sitter igjen med denne muligheten. Kommer en ikke frem til røsning på denne eiendommen, frykter Coop at en må legge ned virksomheten i Stavern! 71:\51 \ 14\ S s5 arhmdsdokomewer \ 52 varshog av regulermgsplarapport planprogram I Side 13 av 20

18 Norconsult Planprogram I Del av Agnes Gard Coop Forretning) Oppdi:ags:nr.: Doksinent nr.: 3 Revisjon: 1 j Figur 2.2e. Eksisterende og nye boligområder fra gjeldende kommuneplan. Kartet over viser hvordan nrområdet er planlagt med tanke på utvidelse av boligområder. Utredningen vil ta for seg den økte boligtilveksten i området sett opp mot behovet for en dagligvareforretning til i området. Vi vil ut fra det som her er presentert utarbeide en mer detaljert analyse basert på dagligvarehandel sett opp mot de nevnte tall og benytte regional plan for handel og sentrumsutvikling for Vestfold som underlag og hjelpemiddel i arbeidet. 2.3 VEGETASJONSBELTER Vegetasjonsbeltene i gjeldende plan vil bli gjennomgått og vurdert på nytt i planarbeidet. Både med hensyn på plassering, størrelse og utforming. n: 31/ \ 14.\ ".3 T.vbeEdsdoks1menIeT\3 varsling avreguleringsplaii,:rappert planprogram:3-10.de.c:s '13ide 14 av 20

19 Norconsult Phnprog-ratut I Del av Aqnec GArd (Ceep Oprdragsnr.: Do!ument.tu.: 3 Itc:visjon: METODIICK De to nevnte temaene i kap.2.1 og 2.2 (Trafikk og dagligvarehandel) vil bli utredet med egne rapporter som vil beskrive både flytting av coop's dagligvarehandel ut av Stavern sentrum og de trafikale konsekvensene ved å etablere en dagligvarebutikk til ved rundkjøringen til Holmejordet. Det vil bli lagt vekt på både barnetråkk registrering utført ved Jordet skole, og på bruken av gang og sykkelveiene i området. Hvordan næringstrafikken fungerer til næringsområdet Holmejordet og trafikkmønsteret til boligfeltet Holmejordet vil også være temaer som vil drøftes. Temaet vegetasjonsbelter og grønnstruktur vil bli beskrevet nærmere i planbeskrivelsen til reguleringsplanen. Null-alternativet som det vil gjøres sammenligning til, vil være en dagligvareforretning mindre i området, da Coop er tvunget til å flytte ut av nåværende tomt. De to alternativene som vil vurderes er coop fortsatt i området eller ikke. Det vil bli gjennomført en kundeundersøkelse blant Coop's kunder i Stavern som vil kartiegge om de fortsatt vil handle hos coop's nye butikk på ny tomt. Kundeundersøkelsen vil også inneholde spørsmål om folkenes handlemønster generelt. Den vil kartlegge om det handles andre varer i Stavern samtidig med dagligvarehandelen. Det vil også bli benyttet geodata i forbindelse med analysearbeidet og disse vil bli presentert i rapporten som statistiske verdier. Det vil bli vurdert hvordan planen vil påvirke miljø og samfunn. Også her vil det benyttes geodata/arealisdata og nødvendig programvare for å håndtere disse data. Det kan eksempelvis være støyberegningsprogram. Erfaringsdata fra andre steder vil også hentes inn ved eksempelvis avfallshåndtering. De rammer som er nevnt i vedlegg III til forskrift om konsekvensutredninger vil ligge til grunn med hovedfokus på Trafikk/transport og dagligvarekonkurransen. n:\ 5l l\14\sl I 1411\S arbeidvdokumenter \ 53 varsling av reguleringylar(\rappoit planprogram 8-I0.doex I Side 15 av 20

20 Norconsult" Plainprogram av Agnes Gard (Coop Forrtning) Oppdragsnr.: Dokrarnen nr.: 3 Fievision:1 ROS analyse Larvik kommunes sjekkliste (følger under) vil benyttes for vurdering av risiko og sårbarhet i plansaken. Det er foreløpig foretatt en utsjekk mot Arealis kartbaser. Disse dataene vil kvalitet sikres mot den enkelte myndighet. En gjennomgang av sjekklisten vil avklare hvilket av emnene som bør utredes spesielt. Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet 1plan og byggesaker ;.I;(fl b(4h.? I 'i(11il1.1i1:iiaj{".; (.91;W:(C1 Naturoitteforhold 1.11m4r1U-)Illt? \/. r il 1`4,11 1!;(.ic;1.11- l ic 111:..". ; l 1\11';:i ;',.;1i1.;( 11:1'J. :(?} r{.2j 1:51 1 ;.-.t.11 :1; Vil ;i ;-.(; (:.; 111,..wr;(112'? rsiil[ ,?1.:' Virksomhetsrisikp, \'11 1.9! Brann-/ulvkkesberedskap I ;;;; (111(1.;fy5;: I :)(jr; 11); n:`, I 1477\ 5 arheidadokumenter 53 varshng av regail,,ringsplan'a'apporl planprogram 6-10.docx I SIde 16 av 2(.)

21 Norconsult Manprograrn I Del av Agnes Gard (Coop ForreirOng) Oppdragsnr.: Dolcurnont nr, 3 Revisjon: 1 Er e k'en ul kes unkt å ran ortnette i område? VII Ji1L-:11,i(:.i.I:i1A;(.3ill,k)11(:.11(..: Er e tr ns v f di ods til/ 'ennom mr? I.I, il Kraftforsvninq mi_;;;(.5 1(zi,ryi.). o11.11.k.w.7.1'; (11-111,1H1(-1 14:11 ii f'1,1-(» ri1,1 (.-1:1:Vi.:11111()I{:yhI111'9,./(-11I1I',:k,f;1111',I.Q1111;ir.:.(,;(1' I1p17.1=I(.:II1c1.1I.W111,) I,I.3.1eJ) =I'' f.) Er området påvirket/ forurensetfra tidlioerebruk kli.11.zw:1:i 1,11(3\,112: Ii I., [,;, Sjekklista er gjennomgått Dato: Sign: Alle risiko- og sårbarhetsanalyser eller vurderinger i tabellen over kan utarbeides etter i tråd med NVE's retningslinjer nr.1/2008 om Planle in o utb in i fareområder, og temaveilederen HO-1/2008 om Utb in i fareområder som er utarbeidet av Statens byggtekniske etat. Se forøvrig Veileder om ROS fra Miljøverndeparternentet n:\ 611\14 \ 01 I 1477\S arbeidsdokurnenier\ 53 varaling av regaiieringsplaoniapport planprograrn 6-10.docx I Side 17 av 20

22 Norconsult " k% Planprograre Del av Agnes Gard (Coop Forrennng) Oppdragsnr.: Dolturnont nr.: 3 RevIsjon: 1 Flovedutfordringer/Utredningsbehov Universell utformin : Nye regler i TEK 10 og ny Norsk standard NS :2009. Nye regler vil bli førende. Det legges opp til dialog med de ansatte. Kulturiandska o kulturminner: Hvorvidt det vil være aktuelt med arkeologiske undersøkelser avklares med fylkeskommunen. Geoteknikk/områdestabilitet: Det er foretatt en sjekk i arealisbasen til NGU. Det er ikke fareområde og ikke registrert kvikkleire. Det vil avklares med geoteknikker om behov for ytterligere utredning. ( Figur Løsmassegeologikart (NGU) Ve o trafikksikkerhet: Se pkt. 2.1 i planprogrammet. Daglibvarehandel: Se pkt. 2.2 i planprogrammet. Vegetasjon: Se pkt. 2.3 i planprogrammet. n:\ 511\14-1.' arbeidsdol<ulllenter \ S3 varsling av eegiliceirg \rapport pl.;npk.ogran 0-10.doce 20i L Side 10av 20

23 Norconsult P13nprograrn 1-1-1avAcwes Gald enep roiretning) Oppd.rdgsm.: Durnent nr.: 3 Re.visjou: I Innspill til planprogrammet med frister. Spørsmål om planarbeidet eller utbyggingsavtalen rettes til: Norconsult AS v/ Tom Aasrum, tlf. nr / og tom.aasrum norconsuit.com Evt, til Larvik kommune v/ Tore Stafne tif. nr / eller e-post: Synspunkter som har betydning for planarbeidet/ utbyggingsavtalen. sendes skriftlig til: IL Norconsult As Larvik kommune Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata. Postboks 35 - Fritzoe brygge v/ Tore Stafne 3285 Larvik Postboks Larvik Forslag til planprogram for konsekvensutredning kan sees i plandialogen, i Servicesenteret i Feyersgate 7 eller på Larvik bibliotek i Nansetgata. Synspunkter til forslaget til planprogram sendes skriftlig via plandialogen eller til Larvik kommune v/ Tore Stafne, eller e-post: ostmottak larvik.kommune.no. Frist for rnerknader og synspunkter er 6 uker. Alt planmateriale finnes på kommunens portalside for arealplaner: htt ://www.larvik.kornmune.no/areal laner, velg aktuell plan. Varslingen foretas oktober Det er ønskelig å få behandlet planprogrammet av kommunen desember Førstegangs vedtak er ønskelig til planutvalgets møte i mars Det er ønskelig å sende inn søknad om rammetillatelse samtidig med at planarbeidet pågår for samtidig behandling. ii:\ 51.1\ 14\ S arbeidsdokumenter varaltng av reguk-rring.:-j.plan'\vapportplanprogram Side 13 av 23

24 Norconsult 4 Planprograrn I Del av Ag nes Gelel (Coop Forreiningi Oppdragsnr: Dokurneln nt.: 3 R :visjon: 1 Medvirkning Deltagere og opplegget for medvirkning er vist i underliggende tabell. Kolonne 1 viser hvilke parter som planarbeidet spesielt vil ta hensyn til. Kolonne 2 viser tema som spesielt tas opp med medvirkningspart. Kolonne 3 forklarer på hvilken måte medvirkning vil skje. Vestfold Fylkeskommune Kulturminner Via innspill til varslingen. Fylkesrnannen i Vestfold Mirto, Stoy mm. Via innspill til varslingen. Statens Vegvesen Trafikk Via innspl tii varslingen. NVE Områdestabilitet, geoteknikk Via innspill til varslingen. Skagerak nett AS StrombenovVia innspill til vars!ingen. Og via byggesaken Naboer (etter liste tra kommunen) Nabointeresser Via innspill til varslingen. Innspillene til varslingen vil avklare om det vil være behov for annen medvirkning med den enkelte part. Tom Aasrum Norconsult AS Tlf / Vedlegg: 1. planutvalgsvedtak med saksfremstilling. n: \ S11 \ 141S I ll 477 \ arbeidsdokumenter 33 varsling av reguleringsplan"srapport planpi-ograrn 3-10.doex I Side 20 av 20

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer