Norconsult. l;(1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norconsult. l;(1,

Transkript

1 Norconsult. Vestfold Fylkeskommune Regionalavdelingen Svend Foyns gate Tonsberg [}(» [() l;(1, <L.- :). Deres ref.: Vår ref.: Dato: \Brev Varsel om igangsetting Varsel om igangsekting av arbeid med detatjert reguleringsendrhtg samt utbyggingsavkale for Del av Agnes Gård (Coop Forretnhtg), gbur 4046/273. Forslag til planprogram lar kottsekvensutreduffig varsles samtidig. Saksnummer: 11/3696 Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pb1) 12-8 varsles det at Norconsult AS pva. Coop Norge eiendom setter i gang arbeid med omregulering av detaljert reguleringsplan for forretningsområde innenfor planområdet. I henhold til vedtak i Larvik kommunestyre om bruk av utbyggingsavtale og bestemmelse i PBL 17-4, kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Det varsles også samtidig om offentlig ettersyn av forslag til planprogram for forenklet konsekvensutredning for samme planområde ihht. pb Planområdet er ca. 10,6 daa og er avgrenset som vist på kartet (siste side). Planområdet vises også i plandialogen. Gå til htt ://www.larvik.kommune.no/areal laner og velg aktuell plan AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET: Forslag til planavgrensning er vist på kart og omfatter helt eller delvis eiendommene på gbnr 4046/273 og 4046/215 (deler av kommunens vei). Planområdet vil være på ca. 10,6 daa. Planområdet vises også i plandialogen. Gå til htt ://www.larvik.kommune.no/areal laner og velg aktuell plan

2 Norconsult 4C. FORMÅL: Formålet med planarbeidet er å utvide formålet industri/kontor til også å omfatte forretning på den aktuelle tomta. Coop's butikk er planlagt flyttet fra eksisterende plassering i Stavern til dette området ved Holmejordet. Det er planlagt å bygge en ny dagligvareforretning på tomta i løpet av NÅVÆRENDE PLANSTATUS: Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig næringsvirksomhet, fremtidig parkbelte, fremtidig parkeringsplasser og vei (adkomst til Holmejordetveien). Området er fra før regulert med bebyggelsesplan for Agnes gård område F og IIK gnr/bnr 4046/1 vedtatt Denne planen består av to områder. Det vil være det nord/vestre planområdet som skal omreguleres. Området ble i 2002 detaljregulert til et nytt kontorbygglnæringsbygg for bedriften IFOKUS. De valgte den gang likevel ikke å bygge på tomta. INNSPILL OG MEDVIRKNING: Spørsmål om planarbeidet eller utbyggingsavtalen rettes til: Norconsult AS v/ Tom Aasrum, tlf. nr / og tom.aasrum Evt. til Larvik kommune v/ Tore Stafne tlf. nr / eller e-post: norconsult.com Synspunkter som har betydning for planarbeidet/ utbyggingsavtalen sendes skriftlig til: Norconsult As, Postboks 35 - Fritzøe brygge, 3285 Larvik og med kopi til: Larvik kommune Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata, v/ Tore Stafne, Postboks 2020, 3255 Larvik Forslag til planprogram for konsekvensutredning kan sees i plandialogen, i Servicesenteret i Feyersgate 7 eller på Larvik bibliotek i Nansetgata. Synspunkter til forslaget til planprogram sendes skriftlig via plandialogen eller til Larvik kommune v/ Tore Stafne, eller e-post: ostmottak larvik.kommune.no. Frist for merknader og synspunkter er 6 uker. C: DOCUIWMI3 3nd :3: ttir_gs-y.f,311.,..local Irtic,rne,t Fi52sCenteni.OwIcel:IBEOIDBO,Brev Varsel (3.14 Side 2 av 24 (2).clo2x

3 Norconsult**, Alt planmateriale finnes på kommunens portaiside for arealplaner: htt ://www.larvik.kommune.nolareal laner, velg aktuell plan. VIDERE SAKSGANG: Etter at merknadsfristen er ute vil planprogrammet bli behandlet og videre planforslaget bli utarbeidet. Planforslaget vil så bli sendt til Larvik kommune for saksbehandling. Saken vil så bli lagt fram for planutvalget i kommunen for 1 gangs behandling og så lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling. Videre vil reguleringsplanen med evt. Justeringer legges fram for 2 gangs behandling i planutvalget og endelig vedtas av kommunestyret. Reguleringsplanen forventes ferdig behandlet i kommunestyret sommer Med hilsen Norconsult AS Tom Aasrum Norconsult AS Vedlegg: Kart med planavgrensning ( se neste side) Pranprogram C:\DcurtwIkis nci ittu1gvan Lcc.it Sc.ttings,TInp.)rdri InteuA Files\Cc ntent.oudo,)1i\ibeoid130'.31-,-;v I Sida. 3 av 30 (2-).d=:

4 Norconsult 11.1 ra~ ii =1.1hedell melembilbø Kart med planavgrensning. C:\Docurnent and Settings\van\ Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook 1BEOIDBO Brev Varsel I Side 4 av 36 (2).docx

5 Coop Vestfold og Telemark eiendom AS Del av Agnes Gård (Coop Forretning) Oppclragsnr.: ,.1 Ia Norconsult

6 Norconsult Planprogram I Forretning Holmejordet Oppdragsnr.: Dolpirtnrnt nr,: 3 Revisjon: I Planprogram Tom Arne H. TAa Aasrum Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Detro dokuntentet er marbeidet av Cforconsult AS som del av det oppdraget sorn dokumentet onnhandler. Opplt.av-arellen tilliorer Narcousult. Dokumentet rna, bare benyites til det formal som oppdragsavialen beskriver, og rn9 ikke kopieres eller gjeres n1glettgeltg pa annen roate eller storre utstrekning enn torrnalet IiIsier. Norconsuit AS I Pb 35. Frilzoe Brygge. NO-3285 Laivik Nedre Fritzeegate 2, NO-3284 Larvik \ '..5 arbeidsdakuntenter\113 varaling av regnieringsplon' \rapport planpregrain S-10.docx I Side 2 av 20

7 Norconsult Planprog.ram ForreIning Hoirnejntdei Oppdrags.nr DoIntrner0 nr.: 3 Revisjoit Innhold 1 Innledning Avgrensning av planområdet: Gjekiende Kommuneplan og reguleringsplaner 7 2 Konsekvensvurdering Trafikk Dagljgvarehandel Vegetasjonsbelter Metodikk 15 3 ROS -analyse 16 4 Hovedutfordringer/Utredningsbehov 18 5 Innspill til planprogrammet med frister Medvirkning 20 n: 511 \ 14\ \S wheidsrlokunnenter.3 varshng av regu eingsp!an' \xappon-t planprogram 6'-10.decy E3-29 Side 3 av 20

8 Oppdrag,8nr.: Norconsult Planprograra I I v Agnes GSrd (Coop Folx-etning) Dol,:ument nr.: 3 Revision: 1 Sammendrag Det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for omregulering av reguleringsplan og deler av bebyggelsesplan Agnes gård område F og I/K gbnr. 4046/273. Hvor det er område I/K som ønskes omregulert til Forretning i tillegg. Dette dokumentet er et forslag til planprogram for konsekvensutredning eksisterende butikk flyttes fra Stavern til Holmejordet. Og at området omreguleres fra I/K til F/I/K. av at n:\ \ \ 5 aybeidadoknmerger \ 33 varalmg av regnieringsplan%rapport planprogram 6-10.doe>: Side 4 av 20

9 Norconsult Planprogram IOe av Agnes G (Coop Forremiag) Oppdragrar.: Dokernent nr.: 3 I?.visjon: I Innle dning Planarbeidet er et initiativ fra Coop Vestfold og Telemark eiendom As med det formål å kunne opprettholde sin kjedebutikk i Stavernsområdet. De har vært på leting etter ny næringstomt etter at leieforholdet måtte opphøre der de holder til i dag. En planforespørsel ble sendt til planutvalget som behandlet denne i sitt møte den Planutvalget ga da enstemmig følgende råd: Planutvalget gir det råd at det kan startes opp reguteringssak med tanke på å omregulere det aktuelle areal for forretning, detaljhandel. Dette innebærer omregulering med KU (planprogram), jfr. PBL Rådrnannens forslag til vedtak var følgende: Planutvalget anbefater ikke at det startes opp ptanprosess med tanke på å omregulere gbnr. 4046/273 fra industri/kontor til forretning (detaljvarehandel for matvarer). En slik omregulering vil svekke Stavern sentrum som handeissentrum. Planutvalget anmoder søker om å se på muligheten av å etablere en dagligvareforretning innenfor det området som kommunedelplanen for Stavern er avsatt til blandet sentrumsformål (BS1 og BS2). Sammendraget i saksframstillingen fra rådmannen var slik (skravur): Formålet med saken er å avklare planutvalgets holdning tll å starte omregulering på gbnr. 4046/273 fra reguleringsformålet industrukontor til forretning (matvarer). Det aktuelle areal ligger nordost for Fv 301 på Stavernsveien, ved avkjøringen til Rema 1000, Lillevik renseanlegg og det etablerte næringsområdet Holmejordet nord. Begrunnelsen for forespørselen er følgende: COOP-kjeden får ikke fornyet leieavtalen i eksisterende tokaler i Stavern li Mener det ikke er mulig i dag å etablere dagligvarevirksomheten til COOP innen for sentrumskjernen i Stavern God lokalisering, både i forhold til fastboende og turister Mener REMA 1000 kjeden er enerådende her og at det bør åpnes forkonkurranse Viser til reguleringsendring fra bolig til forretning på Veldrebakken/Farriseidet og til dispensasjon for butikk for ATV-firhjulinger, motorsykler og mopeder i nærheten Mener begrunnelsen om at en nyetablering vil svekke kundegrunnlaget til allerede etablerte butikker ikke kan benyttes fordi COOP allerede er etablert i Stavern. Ligger godt til rette trafikalt Tomten er stor nok En slik omregulering vil være i strid med den sentrumssonen som er lagt inn og vedtatt kommuneplanens arealdel for og vil etter administrasjonens syn svekke Stavern sentrum som handelssentrum. Av denne grunn forestår vi at planutvalget råder tiltakshaver til å ikke å starte opp reguleringssak på den aktuelle tomt, med tanke på å regulere eiendommen til matvareforretning. n:\ \ 3 I I 1177,..5 erhoidadokumeater 53 varimg reg-u.leringaplapport planprograrn e-10.docx Side

10 Norconsuit flanprngram Del av Agnea Gard (Cuep rrneeleingl Oppdragsra.: D0.1:mt-a,?ntnr.: 3 Revig.j on: 1 Det er innenfor kommuneplanen avsatt til fremtidig næringsområde uten nærmere spesifisering. Den gjeldende bebyggelsesplanen angir området som fremtidig næringsområde industri og kontor, fremtidig parkbelte, fremtidig parkeringsplasser og vei (adkomst til Holmejordetveien). n:', \ ,5 arbeidsdokamenter\ 03 varsling av regele,ringa.plan"vapport planprograre I Side 6 av 20

11 Norconsuit " Planpregrarn I Del av Agnes Gard (Ceop Forretning) Oppdraganr,: Dokurnew nr., 3 Revisjon: 1.1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET: Forslag til planavgrensning er vist på kart under og omfatter gbnr. 4046/273 Planområdet vil være på ca. 10,6 daa. Hvorav tomten gbnr. 4046/273 er på ca, 9,9 daa. Det resterende arealet som tas med i reguieringen er veiareal til gang og sykkelvei på gbnr. 4046/215 tilhørende Larvik kommune. ' ", ' 1.;,.erak.. Figur 1.1. Det varslede planområdet. 1.2 GJELDENDE KOMMUNEPLAN OG REGULERINGSPLANER Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig næring Figur 1.2a. Gjeldende kommuneplan 51 I \ \ arbeidsdokumenter163 varsling avreguleringsplan' _rapporl plenprograrn 6-10.de= I Side 7 av 20

12 Norconsult " Planpregram Del av Agnes Gard (Coop Forretning) Oppdragser.: Dokurnent nr: 3 Revisjon: 1 Gjeldende bebyggelsesplan er Agnes gård område F og I/K gbnr. 4046/1. Vedtatt av planutvalget I. 4 46,2' / 4 i fili. 0 tr 4 re ''' 6! 6> Figur 1.2b. Gjeldende bebyggelsesplankart Bebyggelsesplanen ligger innenfor reguleringspianen for Agnes gård vedtatt Reguleringsplanen har med seg friområdet på nordsiden av næringsområdet og det tilhørende velanlegget. n; 511\ 14\ ,_Sarbeidadekurnenter \ 53 varsling av reguleringsplan' \rapport planprearam 6-10,doez Side 3 av 20

13 Norconsuit 4. I 1> Planprogram Del av AgKes Gard (Coop Forreleirkg) Oppchagser.: Dokunient n.r.: 3 Revisjon: 1 Figur 1.2 c.reguleringsplankart for Agnes gård fra Alle gjeldende reguleringsplaner finnes i sin helhet på Larvik kommunes internettside. Se: htt ://tema.webatias.no/larvik/ laninns n Den gjeldende reguleringspran og bebyggelsespian vil oppheves i det aktuelle området. n:\ 51 RI4\ arbeicisdokerwuter \ 53 varsling av reguleringspiark"vapport planproqrmn 6-10.deca Side 9 av 20

14 Norconsult,! Phnprograrn Del Av Agees G (Ceop Poveetnirkg) Oppdrag3nr.: Dokuntent ra.: 3 Revisjon: 1 Konsekvensvurdering Det vil utredes følgende tema: 2.1 TRAF1KK Den gjeldende bebyggelsesplan inneholder en fremtidig virksomhet som også vil generere trafikk ut og inn av området. Det er i gjeldende plan lagt inn en avkjøring. Den gjeldende avkjøring ønskes opprettholdt som et utgangspunkt, men planarbeidet vil vurdere om det vil være behov for å detaljere denne nærmere med eksempelvis frisiktsoner etc.. Det er i dag en god infrastruktur fra før på utsiden av planområdet som ivaretar både myke og harde trafikanter. Utredningen vil ta for seg en vurdering om eksisterende infrastruktur er god nok. Trafikktall og ulykkes data vil innhentes fra statens vegvesen sine databaser. Det vii analyseres hvordan en økt trafikk til ny dagligvareforretning vil påvirke disse tallene og konsekvens av dette. Figur 2.1a. Nåværende trafikkmonster \ ,9 arhidadokurnenrfr 77 varslinq av reguleringsplan'\rapport planpnpgram 20 1t-O222 Sid.c h2-w 22

15 Norconsult fagea:a Gard (Cwp Fornatning) Oppdragsm.: Dok-umnt iar,: 3,hAQ1 1: DAGLIGVAREHANDEL Planarbeidet vil beskrive konsekvensene av at Coop kjeden flytter sin kjedebutikk fra eksisterende tomt i Stavern sentrum til Holmejordet. Vi snakker om en relokalisering av en Coop-butikk og ikke en nyetablering. Dersom Coop fikk lov til å kjøpe eller fortsatt leie dagens tomt, ville det vært å foretrekke. Coop får ikke anledning til dette og må Ilytte for å opprettholde en butikk i Stavern. De områdene som er avsatt til videre utvikling BS1 og BS2, er enten for små eller så ønsker ikke eier å selge/leie ut da det er planer om egenutvikling. Under planforespørselen kom det frem at dagens Coop-butikk ikke lå inne i den definerte Stavern sentrum. I og med at Coop butikken lå utenfor den definerte sentrumssonen, ville det ikke være noen endring av å flytte butikken ca. 2 km langs den samme ferdselsåren til/fra Stavern. Det å handle dagligvarer er definert som et lavinteresse-gjøremål. En opplever at kundene er svært opptatt av lett tilgjengelighet og velger det som er mest komfortabelt! Da gjerne på vei til/fra mellom jobb og bosted. Når en handler dagligvarer gående eller med sykkel, er det som regel en suppleringshandel. Da er det viktig at butikken ligger langs en etablert ferdselsåre slik at en ikke kjø rer unødvendige kilometer for å gjøre en dagligvarehandel. Dagligvarehandelen i Stavern (utvidet sentrum) viser følgende oversikt:.1:11,13 1r, ; 612vE-rn I , E15 Figur 2.2.a. For området rundt Stavern har man en lekkasje av dagligvarehandel på ca. 62,5 mill.kr. Dette er regnet ut i fra eksisterende innbyggere. 1/41A11. - Legend n:\ arbeidsdokumemer \ 53 van.;l:ng av reguler=plan"aaapport planpragram 0-10.docx 201I Side 11 av 20

16 Norconsult P1anprogram I Del av Agnes Gj.rd (Coop FolTetning) Oppdragsnr.: Dokumeni nr.: 3 Revasjon: 1 Dagligvarehandelen i Agnes og omland, viser følgende oversikt: (?.0 1! 1[ A,61 1,11...! I!!!!;::!!:1'... ' ;1;2,.,,..»i.g... -:.,..::.",(!(. ;Iis',1". ::', Agnes ) I ' li i1iji11:f4: L ,8 I ; 11",.!.1;;;:!;:1,1:11 1P1-11""i'"f: Figur2.2.b. For området rundt Agnes har en også en lekkasje av dagligvarehandel på ca. 56,8 mill.kr. Dette er tatt med forbrukspotensial på ca. 600 nye boliger og eksisterende innbyggere. o I1 `ps N,sa >. as,.1. 92b57, )1,) STP. Legend.1-,1.i.:iii.."-,."',' I ';,.:,,.;:i:,.;,,,,.c:..,h<,:-.1-;:ii...r.i.-,',,:-,,,-;i-,..nfil,74, r.f, I!!! Slavem ,5 201,7-119, c.,13 Om!,,fin Figur2.2.c. I sum så viser dagligvarehandelen i Stavern med naturlig omland en dagligvarelekkasje på nærmere 120 mill. Det Coop ønsker å oppnå er å ta vare på mest mulig av denne handelen i Stavern. Da kan alle de fire dagligvareaktørene konkurrere med en fordeling langs viktige etablerte akser og samtidig nært til eksisterende og nye boligbebyggelse. n:\si1 \ 14\ arbeidsdokur2enter153 varsling av reguleringsplarivappw pianprograrn6-10.doe:-: Side 12 av 20

17 Norconsult Planuregrain I Del av Agnes Gard (Goop Fot cetni rtg) Oppdragsm,: DokurneM ro-.: 3 Revisjon: k. '' 4. rvrtst ClIZRIFFIN a :431 Legend 1_J r Bevegelsesmønsteret under. i Stavern og omegn kan vises gjennom en rapport på ÂDT, se figur Harja i3je4hdt rid,c-r1 Unnom ekoo Agr"1.5. Hajnir, Nrunla sine 1500 Ferldv,k 2000 Fddrik +-Idone k-p0 1,atenborrg Torsrød 8-1}0 '(14r STA VERN S 1 Nalum Figur 2.2.d. ADT kart. Rapportene er hentet med underlag fra statens vegvesen. For Coop er det viktig å utvikle egen virksomhet i områder vi er! I Stavern har Coop torsøkt forskjelhge løsninger og sitter igjen med denne muligheten. Kommer en ikke frem til røsning på denne eiendommen, frykter Coop at en må legge ned virksomheten i Stavern! 71:\51 \ 14\ S s5 arhmdsdokomewer \ 52 varshog av regulermgsplarapport planprogram I Side 13 av 20

18 Norconsult Planprogram I Del av Agnes Gard Coop Forretning) Oppdi:ags:nr.: Doksinent nr.: 3 Revisjon: 1 j Figur 2.2e. Eksisterende og nye boligområder fra gjeldende kommuneplan. Kartet over viser hvordan nrområdet er planlagt med tanke på utvidelse av boligområder. Utredningen vil ta for seg den økte boligtilveksten i området sett opp mot behovet for en dagligvareforretning til i området. Vi vil ut fra det som her er presentert utarbeide en mer detaljert analyse basert på dagligvarehandel sett opp mot de nevnte tall og benytte regional plan for handel og sentrumsutvikling for Vestfold som underlag og hjelpemiddel i arbeidet. 2.3 VEGETASJONSBELTER Vegetasjonsbeltene i gjeldende plan vil bli gjennomgått og vurdert på nytt i planarbeidet. Både med hensyn på plassering, størrelse og utforming. n: 31/ \ 14.\ ".3 T.vbeEdsdoks1menIeT\3 varsling avreguleringsplaii,:rappert planprogram:3-10.de.c:s '13ide 14 av 20

19 Norconsult Phnprog-ratut I Del av Aqnec GArd (Ceep Oprdragsnr.: Do!ument.tu.: 3 Itc:visjon: METODIICK De to nevnte temaene i kap.2.1 og 2.2 (Trafikk og dagligvarehandel) vil bli utredet med egne rapporter som vil beskrive både flytting av coop's dagligvarehandel ut av Stavern sentrum og de trafikale konsekvensene ved å etablere en dagligvarebutikk til ved rundkjøringen til Holmejordet. Det vil bli lagt vekt på både barnetråkk registrering utført ved Jordet skole, og på bruken av gang og sykkelveiene i området. Hvordan næringstrafikken fungerer til næringsområdet Holmejordet og trafikkmønsteret til boligfeltet Holmejordet vil også være temaer som vil drøftes. Temaet vegetasjonsbelter og grønnstruktur vil bli beskrevet nærmere i planbeskrivelsen til reguleringsplanen. Null-alternativet som det vil gjøres sammenligning til, vil være en dagligvareforretning mindre i området, da Coop er tvunget til å flytte ut av nåværende tomt. De to alternativene som vil vurderes er coop fortsatt i området eller ikke. Det vil bli gjennomført en kundeundersøkelse blant Coop's kunder i Stavern som vil kartiegge om de fortsatt vil handle hos coop's nye butikk på ny tomt. Kundeundersøkelsen vil også inneholde spørsmål om folkenes handlemønster generelt. Den vil kartlegge om det handles andre varer i Stavern samtidig med dagligvarehandelen. Det vil også bli benyttet geodata i forbindelse med analysearbeidet og disse vil bli presentert i rapporten som statistiske verdier. Det vil bli vurdert hvordan planen vil påvirke miljø og samfunn. Også her vil det benyttes geodata/arealisdata og nødvendig programvare for å håndtere disse data. Det kan eksempelvis være støyberegningsprogram. Erfaringsdata fra andre steder vil også hentes inn ved eksempelvis avfallshåndtering. De rammer som er nevnt i vedlegg III til forskrift om konsekvensutredninger vil ligge til grunn med hovedfokus på Trafikk/transport og dagligvarekonkurransen. n:\ 5l l\14\sl I 1411\S arbeidvdokumenter \ 53 varsling av reguleringylar(\rappoit planprogram 8-I0.doex I Side 15 av 20

20 Norconsult" Plainprogram av Agnes Gard (Coop Forrtning) Oppdragsnr.: Dokrarnen nr.: 3 Fievision:1 ROS analyse Larvik kommunes sjekkliste (følger under) vil benyttes for vurdering av risiko og sårbarhet i plansaken. Det er foreløpig foretatt en utsjekk mot Arealis kartbaser. Disse dataene vil kvalitet sikres mot den enkelte myndighet. En gjennomgang av sjekklisten vil avklare hvilket av emnene som bør utredes spesielt. Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet 1plan og byggesaker ;.I;(fl b(4h.? I 'i(11il1.1i1:iiaj{".; (.91;W:(C1 Naturoitteforhold 1.11m4r1U-)Illt? \/. r il 1`4,11 1!;(.ic;1.11- l ic 111:..". ; l 1\11';:i ;',.;1i1.;( 11:1'J. :(?} r{.2j 1:51 1 ;.-.t.11 :1; Vil ;i ;-.(; (:.; 111,..wr;(112'? rsiil[ ,?1.:' Virksomhetsrisikp, \'11 1.9! Brann-/ulvkkesberedskap I ;;;; (111(1.;fy5;: I :)(jr; 11); n:`, I 1477\ 5 arheidadokumenter 53 varshng av regail,,ringsplan'a'apporl planprogram 6-10.docx I SIde 16 av 2(.)

21 Norconsult Manprograrn I Del av Agnes Gard (Coop ForreirOng) Oppdragsnr.: Dolcurnont nr, 3 Revisjon: 1 Er e k'en ul kes unkt å ran ortnette i område? VII Ji1L-:11,i(:.i.I:i1A;(.3ill,k)11(:.11(..: Er e tr ns v f di ods til/ 'ennom mr? I.I, il Kraftforsvninq mi_;;;(.5 1(zi,ryi.). o11.11.k.w.7.1'; (11-111,1H1(-1 14:11 ii f'1,1-(» ri1,1 (.-1:1:Vi.:11111()I{:yhI111'9,./(-11I1I',:k,f;1111',I.Q1111;ir.:.(,;(1' I1p17.1=I(.:II1c1.1I.W111,) I,I.3.1eJ) =I'' f.) Er området påvirket/ forurensetfra tidlioerebruk kli.11.zw:1:i 1,11(3\,112: Ii I., [,;, Sjekklista er gjennomgått Dato: Sign: Alle risiko- og sårbarhetsanalyser eller vurderinger i tabellen over kan utarbeides etter i tråd med NVE's retningslinjer nr.1/2008 om Planle in o utb in i fareområder, og temaveilederen HO-1/2008 om Utb in i fareområder som er utarbeidet av Statens byggtekniske etat. Se forøvrig Veileder om ROS fra Miljøverndeparternentet n:\ 611\14 \ 01 I 1477\S arbeidsdokurnenier\ 53 varaling av regaiieringsplaoniapport planprograrn 6-10.docx I Side 17 av 20

22 Norconsult " k% Planprograre Del av Agnes Gard (Coop Forrennng) Oppdragsnr.: Dolturnont nr.: 3 RevIsjon: 1 Flovedutfordringer/Utredningsbehov Universell utformin : Nye regler i TEK 10 og ny Norsk standard NS :2009. Nye regler vil bli førende. Det legges opp til dialog med de ansatte. Kulturiandska o kulturminner: Hvorvidt det vil være aktuelt med arkeologiske undersøkelser avklares med fylkeskommunen. Geoteknikk/områdestabilitet: Det er foretatt en sjekk i arealisbasen til NGU. Det er ikke fareområde og ikke registrert kvikkleire. Det vil avklares med geoteknikker om behov for ytterligere utredning. ( Figur Løsmassegeologikart (NGU) Ve o trafikksikkerhet: Se pkt. 2.1 i planprogrammet. Daglibvarehandel: Se pkt. 2.2 i planprogrammet. Vegetasjon: Se pkt. 2.3 i planprogrammet. n:\ 511\14-1.' arbeidsdol<ulllenter \ S3 varsling av eegiliceirg \rapport pl.;npk.ogran 0-10.doce 20i L Side 10av 20

23 Norconsult P13nprograrn 1-1-1avAcwes Gald enep roiretning) Oppd.rdgsm.: Durnent nr.: 3 Re.visjou: I Innspill til planprogrammet med frister. Spørsmål om planarbeidet eller utbyggingsavtalen rettes til: Norconsult AS v/ Tom Aasrum, tlf. nr / og tom.aasrum norconsuit.com Evt, til Larvik kommune v/ Tore Stafne tif. nr / eller e-post: Synspunkter som har betydning for planarbeidet/ utbyggingsavtalen. sendes skriftlig til: IL Norconsult As Larvik kommune Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata. Postboks 35 - Fritzoe brygge v/ Tore Stafne 3285 Larvik Postboks Larvik Forslag til planprogram for konsekvensutredning kan sees i plandialogen, i Servicesenteret i Feyersgate 7 eller på Larvik bibliotek i Nansetgata. Synspunkter til forslaget til planprogram sendes skriftlig via plandialogen eller til Larvik kommune v/ Tore Stafne, eller e-post: ostmottak larvik.kommune.no. Frist for rnerknader og synspunkter er 6 uker. Alt planmateriale finnes på kommunens portalside for arealplaner: htt ://www.larvik.kornmune.no/areal laner, velg aktuell plan. Varslingen foretas oktober Det er ønskelig å få behandlet planprogrammet av kommunen desember Førstegangs vedtak er ønskelig til planutvalgets møte i mars Det er ønskelig å sende inn søknad om rammetillatelse samtidig med at planarbeidet pågår for samtidig behandling. ii:\ 51.1\ 14\ S arbeidsdokumenter varaltng av reguk-rring.:-j.plan'\vapportplanprogram Side 13 av 23

24 Norconsult 4 Planprograrn I Del av Ag nes Gelel (Coop Forreiningi Oppdragsnr: Dokurneln nt.: 3 R :visjon: 1 Medvirkning Deltagere og opplegget for medvirkning er vist i underliggende tabell. Kolonne 1 viser hvilke parter som planarbeidet spesielt vil ta hensyn til. Kolonne 2 viser tema som spesielt tas opp med medvirkningspart. Kolonne 3 forklarer på hvilken måte medvirkning vil skje. Vestfold Fylkeskommune Kulturminner Via innspill til varslingen. Fylkesrnannen i Vestfold Mirto, Stoy mm. Via innspill til varslingen. Statens Vegvesen Trafikk Via innspl tii varslingen. NVE Områdestabilitet, geoteknikk Via innspill til varslingen. Skagerak nett AS StrombenovVia innspill til vars!ingen. Og via byggesaken Naboer (etter liste tra kommunen) Nabointeresser Via innspill til varslingen. Innspillene til varslingen vil avklare om det vil være behov for annen medvirkning med den enkelte part. Tom Aasrum Norconsult AS Tlf / Vedlegg: 1. planutvalgsvedtak med saksfremstilling. n: \ S11 \ 141S I ll 477 \ arbeidsdokumenter 33 varsling av reguleringsplan"srapport planpi-ograrn 3-10.doex I Side 20 av 20

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Varsel om oppstart av planarbeid Reguleringsendring og forhandling av utbyggingsavtale Vår ref.: 2724/rkt Dato: 15.02.17

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

Fornyet (2. gangs) varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, jfr. PBL 12-8 Skogheim boligområde i Saga.

Fornyet (2. gangs) varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, jfr. PBL 12-8 Skogheim boligområde i Saga. Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Ihht. adresseliste Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 7712/13 PLNID 20120009 12/1831-26/REOL ALTA, 22.04.2013 Fornyet (2. gangs) varsel om oppstart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato: 23.08.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Forslag til revidert planprogram for Holstadåsen Øst Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid «Navn» «Adresse1» «Adresse2» «Postadresse» «Land» Vår ref Deres ref Dato 50-15-61959-1 01.12.2015 Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune.

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 07.01.2015 Vår saksbehandler: Idar Sambu Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: PLANPROGRAM FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24 - reguleringsendring. Sluttbehandling.

Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24 - reguleringsendring. Sluttbehandling. ArkivsakID.: 14/4338 Arkivkode: FA-L12, PLANID-201409, FE- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 143/15 Planutvalget 25.08.2015 108/15 Formannskapet 09.09.2015 Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

OPPDRAGSGIVER Coop Vestfold og Telemark AS. OPPDRAGSGIVERS PROSJEKTLEDER Are Gulsett SAMMENDRAG

OPPDRAGSGIVER Coop Vestfold og Telemark AS. OPPDRAGSGIVERS PROSJEKTLEDER Are Gulsett SAMMENDRAG Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

DETALJREGULERING FOR 1» m; ALMVIK HYTTEOMRÅDE

DETALJREGULERING FOR 1» m; ALMVIK HYTTEOMRÅDE E E] Dokid: 17001689 (17/395-3) OPPSTARTSMELDING FOR E. REGULERINGSPLAN - ALMVIK HYTTEOMRÅDE FIS DØNNA VflMMUME f" 11 'NP wraislr asjonen f A] «Hi-)'" --.'{i ji M9..,._ DETALJREGULERING FOR 1» m; ALMVIK

Detaljer

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014 Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. Til berørte parter Fagernes, 20.09.2017 Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. På vegne av tiltakshaver Agri Eiendom AS varsles oppstart av planarbeid

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksframlegg Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bente Sand GBNR - 10/1/1, GBNR - 10/13, GBNR - 11/2, GBNR -

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/4252-35 L12 Morten Høvik, 26.11.2014 Forslag til detaljregulering for

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien

Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien Med hjemmel i plan og bygningslovens 12-8 varsles det at MDH Arkitekter SA på vegne av Skien kommune starter arbeidet med

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE SOLA KOMMUNES STARTPAKKE Krav til privat forslagstiller om kvalitet, innhold og leveranse av digital plan og planbeskrivelse. Sola kommune Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Moelv 13.10.2011 Side 1 av 8 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet...3 1.2 Planområdets beliggenhet

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage Lillesand kommune - Informasjon på nett 10.06.2016 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage WSP Norge AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tingsakeråsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

NOTAT BESKRIVELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING AV GBNR. 137/11 M.FL. Planområdets avgrensning er omtrentlig.

NOTAT BESKRIVELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING AV GBNR. 137/11 M.FL. Planområdets avgrensning er omtrentlig. NOTAT Oppdrag Jondalen Kunde Kongsberg kommune Notat nr. 1 Dato 2017-04-27 Til Fra Kopi Kongsberg kommune Abdullah Shirinzadeh/Rune Tøndell BESKRIVELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING AV GBNR. 137/11

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 09.06.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-22:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/53 1/9 - Morstongveien 25

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid Til berørte parter ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no 487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid DATO 17. november

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.04.2014 A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Saksnr Utvalg Møtedato 40/14 Planutvalget 17.06.2014

Detaljer

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum Mottakere iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: /Varslingsbrev Fergeland 2016-11-28 Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217 Nes kommune 20. oktober 2015 1 Bakgrunn for planarbeidet: Med bakgrunn i inngåtte avtaler med berørte

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R ADRESSE COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 21. February 2013 SIDE 1/2 REF cafn OPPDRAGSNR A035511 Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R I henhold til plan-

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer