Norconsult. l;(1,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norconsult. l;(1,

Transkript

1 Norconsult. Vestfold Fylkeskommune Regionalavdelingen Svend Foyns gate Tonsberg [}(» [() l;(1, <L.- :). Deres ref.: Vår ref.: Dato: \Brev Varsel om igangsetting Varsel om igangsekting av arbeid med detatjert reguleringsendrhtg samt utbyggingsavkale for Del av Agnes Gård (Coop Forretnhtg), gbur 4046/273. Forslag til planprogram lar kottsekvensutreduffig varsles samtidig. Saksnummer: 11/3696 Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pb1) 12-8 varsles det at Norconsult AS pva. Coop Norge eiendom setter i gang arbeid med omregulering av detaljert reguleringsplan for forretningsområde innenfor planområdet. I henhold til vedtak i Larvik kommunestyre om bruk av utbyggingsavtale og bestemmelse i PBL 17-4, kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Det varsles også samtidig om offentlig ettersyn av forslag til planprogram for forenklet konsekvensutredning for samme planområde ihht. pb Planområdet er ca. 10,6 daa og er avgrenset som vist på kartet (siste side). Planområdet vises også i plandialogen. Gå til htt ://www.larvik.kommune.no/areal laner og velg aktuell plan AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET: Forslag til planavgrensning er vist på kart og omfatter helt eller delvis eiendommene på gbnr 4046/273 og 4046/215 (deler av kommunens vei). Planområdet vil være på ca. 10,6 daa. Planområdet vises også i plandialogen. Gå til htt ://www.larvik.kommune.no/areal laner og velg aktuell plan

2 Norconsult 4C. FORMÅL: Formålet med planarbeidet er å utvide formålet industri/kontor til også å omfatte forretning på den aktuelle tomta. Coop's butikk er planlagt flyttet fra eksisterende plassering i Stavern til dette området ved Holmejordet. Det er planlagt å bygge en ny dagligvareforretning på tomta i løpet av NÅVÆRENDE PLANSTATUS: Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig næringsvirksomhet, fremtidig parkbelte, fremtidig parkeringsplasser og vei (adkomst til Holmejordetveien). Området er fra før regulert med bebyggelsesplan for Agnes gård område F og IIK gnr/bnr 4046/1 vedtatt Denne planen består av to områder. Det vil være det nord/vestre planområdet som skal omreguleres. Området ble i 2002 detaljregulert til et nytt kontorbygglnæringsbygg for bedriften IFOKUS. De valgte den gang likevel ikke å bygge på tomta. INNSPILL OG MEDVIRKNING: Spørsmål om planarbeidet eller utbyggingsavtalen rettes til: Norconsult AS v/ Tom Aasrum, tlf. nr / og tom.aasrum Evt. til Larvik kommune v/ Tore Stafne tlf. nr / eller e-post: norconsult.com Synspunkter som har betydning for planarbeidet/ utbyggingsavtalen sendes skriftlig til: Norconsult As, Postboks 35 - Fritzøe brygge, 3285 Larvik og med kopi til: Larvik kommune Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata, v/ Tore Stafne, Postboks 2020, 3255 Larvik Forslag til planprogram for konsekvensutredning kan sees i plandialogen, i Servicesenteret i Feyersgate 7 eller på Larvik bibliotek i Nansetgata. Synspunkter til forslaget til planprogram sendes skriftlig via plandialogen eller til Larvik kommune v/ Tore Stafne, eller e-post: ostmottak larvik.kommune.no. Frist for merknader og synspunkter er 6 uker. C: DOCUIWMI3 3nd :3: ttir_gs-y.f,311.,..local Irtic,rne,t Fi52sCenteni.OwIcel:IBEOIDBO,Brev Varsel (3.14 Side 2 av 24 (2).clo2x

3 Norconsult**, Alt planmateriale finnes på kommunens portaiside for arealplaner: htt ://www.larvik.kommune.nolareal laner, velg aktuell plan. VIDERE SAKSGANG: Etter at merknadsfristen er ute vil planprogrammet bli behandlet og videre planforslaget bli utarbeidet. Planforslaget vil så bli sendt til Larvik kommune for saksbehandling. Saken vil så bli lagt fram for planutvalget i kommunen for 1 gangs behandling og så lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling. Videre vil reguleringsplanen med evt. Justeringer legges fram for 2 gangs behandling i planutvalget og endelig vedtas av kommunestyret. Reguleringsplanen forventes ferdig behandlet i kommunestyret sommer Med hilsen Norconsult AS Tom Aasrum Norconsult AS Vedlegg: Kart med planavgrensning ( se neste side) Pranprogram C:\DcurtwIkis nci ittu1gvan Lcc.it Sc.ttings,TInp.)rdri InteuA Files\Cc ntent.oudo,)1i\ibeoid130'.31-,-;v I Sida. 3 av 30 (2-).d=:

4 Norconsult 11.1 ra~ ii =1.1hedell melembilbø Kart med planavgrensning. C:\Docurnent and Settings\van\ Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook 1BEOIDBO Brev Varsel I Side 4 av 36 (2).docx

5 Coop Vestfold og Telemark eiendom AS Del av Agnes Gård (Coop Forretning) Oppclragsnr.: ,.1 Ia Norconsult

6 Norconsult Planprogram I Forretning Holmejordet Oppdragsnr.: Dolpirtnrnt nr,: 3 Revisjon: I Planprogram Tom Arne H. TAa Aasrum Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Detro dokuntentet er marbeidet av Cforconsult AS som del av det oppdraget sorn dokumentet onnhandler. Opplt.av-arellen tilliorer Narcousult. Dokumentet rna, bare benyites til det formal som oppdragsavialen beskriver, og rn9 ikke kopieres eller gjeres n1glettgeltg pa annen roate eller storre utstrekning enn torrnalet IiIsier. Norconsuit AS I Pb 35. Frilzoe Brygge. NO-3285 Laivik Nedre Fritzeegate 2, NO-3284 Larvik \ '..5 arbeidsdakuntenter\113 varaling av regnieringsplon' \rapport planpregrain S-10.docx I Side 2 av 20

7 Norconsult Planprog.ram ForreIning Hoirnejntdei Oppdrags.nr DoIntrner0 nr.: 3 Revisjoit Innhold 1 Innledning Avgrensning av planområdet: Gjekiende Kommuneplan og reguleringsplaner 7 2 Konsekvensvurdering Trafikk Dagljgvarehandel Vegetasjonsbelter Metodikk 15 3 ROS -analyse 16 4 Hovedutfordringer/Utredningsbehov 18 5 Innspill til planprogrammet med frister Medvirkning 20 n: 511 \ 14\ \S wheidsrlokunnenter.3 varshng av regu eingsp!an' \xappon-t planprogram 6'-10.decy E3-29 Side 3 av 20

8 Oppdrag,8nr.: Norconsult Planprograra I I v Agnes GSrd (Coop Folx-etning) Dol,:ument nr.: 3 Revision: 1 Sammendrag Det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for omregulering av reguleringsplan og deler av bebyggelsesplan Agnes gård område F og I/K gbnr. 4046/273. Hvor det er område I/K som ønskes omregulert til Forretning i tillegg. Dette dokumentet er et forslag til planprogram for konsekvensutredning eksisterende butikk flyttes fra Stavern til Holmejordet. Og at området omreguleres fra I/K til F/I/K. av at n:\ \ \ 5 aybeidadoknmerger \ 33 varalmg av regnieringsplan%rapport planprogram 6-10.doe>: Side 4 av 20

9 Norconsult Planprogram IOe av Agnes G (Coop Forremiag) Oppdragrar.: Dokernent nr.: 3 I?.visjon: I Innle dning Planarbeidet er et initiativ fra Coop Vestfold og Telemark eiendom As med det formål å kunne opprettholde sin kjedebutikk i Stavernsområdet. De har vært på leting etter ny næringstomt etter at leieforholdet måtte opphøre der de holder til i dag. En planforespørsel ble sendt til planutvalget som behandlet denne i sitt møte den Planutvalget ga da enstemmig følgende råd: Planutvalget gir det råd at det kan startes opp reguteringssak med tanke på å omregulere det aktuelle areal for forretning, detaljhandel. Dette innebærer omregulering med KU (planprogram), jfr. PBL Rådrnannens forslag til vedtak var følgende: Planutvalget anbefater ikke at det startes opp ptanprosess med tanke på å omregulere gbnr. 4046/273 fra industri/kontor til forretning (detaljvarehandel for matvarer). En slik omregulering vil svekke Stavern sentrum som handeissentrum. Planutvalget anmoder søker om å se på muligheten av å etablere en dagligvareforretning innenfor det området som kommunedelplanen for Stavern er avsatt til blandet sentrumsformål (BS1 og BS2). Sammendraget i saksframstillingen fra rådmannen var slik (skravur): Formålet med saken er å avklare planutvalgets holdning tll å starte omregulering på gbnr. 4046/273 fra reguleringsformålet industrukontor til forretning (matvarer). Det aktuelle areal ligger nordost for Fv 301 på Stavernsveien, ved avkjøringen til Rema 1000, Lillevik renseanlegg og det etablerte næringsområdet Holmejordet nord. Begrunnelsen for forespørselen er følgende: COOP-kjeden får ikke fornyet leieavtalen i eksisterende tokaler i Stavern li Mener det ikke er mulig i dag å etablere dagligvarevirksomheten til COOP innen for sentrumskjernen i Stavern God lokalisering, både i forhold til fastboende og turister Mener REMA 1000 kjeden er enerådende her og at det bør åpnes forkonkurranse Viser til reguleringsendring fra bolig til forretning på Veldrebakken/Farriseidet og til dispensasjon for butikk for ATV-firhjulinger, motorsykler og mopeder i nærheten Mener begrunnelsen om at en nyetablering vil svekke kundegrunnlaget til allerede etablerte butikker ikke kan benyttes fordi COOP allerede er etablert i Stavern. Ligger godt til rette trafikalt Tomten er stor nok En slik omregulering vil være i strid med den sentrumssonen som er lagt inn og vedtatt kommuneplanens arealdel for og vil etter administrasjonens syn svekke Stavern sentrum som handelssentrum. Av denne grunn forestår vi at planutvalget råder tiltakshaver til å ikke å starte opp reguleringssak på den aktuelle tomt, med tanke på å regulere eiendommen til matvareforretning. n:\ \ 3 I I 1177,..5 erhoidadokumeater 53 varimg reg-u.leringaplapport planprograrn e-10.docx Side

10 Norconsuit flanprngram Del av Agnea Gard (Cuep rrneeleingl Oppdragsra.: D0.1:mt-a,?ntnr.: 3 Revig.j on: 1 Det er innenfor kommuneplanen avsatt til fremtidig næringsområde uten nærmere spesifisering. Den gjeldende bebyggelsesplanen angir området som fremtidig næringsområde industri og kontor, fremtidig parkbelte, fremtidig parkeringsplasser og vei (adkomst til Holmejordetveien). n:', \ ,5 arbeidsdokamenter\ 03 varsling av regele,ringa.plan"vapport planprograre I Side 6 av 20

11 Norconsuit " Planpregrarn I Del av Agnes Gard (Ceop Forretning) Oppdraganr,: Dokurnew nr., 3 Revisjon: 1.1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET: Forslag til planavgrensning er vist på kart under og omfatter gbnr. 4046/273 Planområdet vil være på ca. 10,6 daa. Hvorav tomten gbnr. 4046/273 er på ca, 9,9 daa. Det resterende arealet som tas med i reguieringen er veiareal til gang og sykkelvei på gbnr. 4046/215 tilhørende Larvik kommune. ' ", ' 1.;,.erak.. Figur 1.1. Det varslede planområdet. 1.2 GJELDENDE KOMMUNEPLAN OG REGULERINGSPLANER Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig næring Figur 1.2a. Gjeldende kommuneplan 51 I \ \ arbeidsdokumenter163 varsling avreguleringsplan' _rapporl plenprograrn 6-10.de= I Side 7 av 20

12 Norconsult " Planpregram Del av Agnes Gard (Coop Forretning) Oppdragser.: Dokurnent nr: 3 Revisjon: 1 Gjeldende bebyggelsesplan er Agnes gård område F og I/K gbnr. 4046/1. Vedtatt av planutvalget I. 4 46,2' / 4 i fili. 0 tr 4 re ''' 6! 6> Figur 1.2b. Gjeldende bebyggelsesplankart Bebyggelsesplanen ligger innenfor reguleringspianen for Agnes gård vedtatt Reguleringsplanen har med seg friområdet på nordsiden av næringsområdet og det tilhørende velanlegget. n; 511\ 14\ ,_Sarbeidadekurnenter \ 53 varsling av reguleringsplan' \rapport planprearam 6-10,doez Side 3 av 20

13 Norconsuit 4. I 1> Planprogram Del av AgKes Gard (Coop Forreleirkg) Oppchagser.: Dokunient n.r.: 3 Revisjon: 1 Figur 1.2 c.reguleringsplankart for Agnes gård fra Alle gjeldende reguleringsplaner finnes i sin helhet på Larvik kommunes internettside. Se: htt ://tema.webatias.no/larvik/ laninns n Den gjeldende reguleringspran og bebyggelsespian vil oppheves i det aktuelle området. n:\ 51 RI4\ arbeicisdokerwuter \ 53 varsling av reguleringspiark"vapport planproqrmn 6-10.deca Side 9 av 20

14 Norconsult,! Phnprograrn Del Av Agees G (Ceop Poveetnirkg) Oppdrag3nr.: Dokuntent ra.: 3 Revisjon: 1 Konsekvensvurdering Det vil utredes følgende tema: 2.1 TRAF1KK Den gjeldende bebyggelsesplan inneholder en fremtidig virksomhet som også vil generere trafikk ut og inn av området. Det er i gjeldende plan lagt inn en avkjøring. Den gjeldende avkjøring ønskes opprettholdt som et utgangspunkt, men planarbeidet vil vurdere om det vil være behov for å detaljere denne nærmere med eksempelvis frisiktsoner etc.. Det er i dag en god infrastruktur fra før på utsiden av planområdet som ivaretar både myke og harde trafikanter. Utredningen vil ta for seg en vurdering om eksisterende infrastruktur er god nok. Trafikktall og ulykkes data vil innhentes fra statens vegvesen sine databaser. Det vii analyseres hvordan en økt trafikk til ny dagligvareforretning vil påvirke disse tallene og konsekvens av dette. Figur 2.1a. Nåværende trafikkmonster \ ,9 arhidadokurnenrfr 77 varslinq av reguleringsplan'\rapport planpnpgram 20 1t-O222 Sid.c h2-w 22

15 Norconsult fagea:a Gard (Cwp Fornatning) Oppdragsm.: Dok-umnt iar,: 3,hAQ1 1: DAGLIGVAREHANDEL Planarbeidet vil beskrive konsekvensene av at Coop kjeden flytter sin kjedebutikk fra eksisterende tomt i Stavern sentrum til Holmejordet. Vi snakker om en relokalisering av en Coop-butikk og ikke en nyetablering. Dersom Coop fikk lov til å kjøpe eller fortsatt leie dagens tomt, ville det vært å foretrekke. Coop får ikke anledning til dette og må Ilytte for å opprettholde en butikk i Stavern. De områdene som er avsatt til videre utvikling BS1 og BS2, er enten for små eller så ønsker ikke eier å selge/leie ut da det er planer om egenutvikling. Under planforespørselen kom det frem at dagens Coop-butikk ikke lå inne i den definerte Stavern sentrum. I og med at Coop butikken lå utenfor den definerte sentrumssonen, ville det ikke være noen endring av å flytte butikken ca. 2 km langs den samme ferdselsåren til/fra Stavern. Det å handle dagligvarer er definert som et lavinteresse-gjøremål. En opplever at kundene er svært opptatt av lett tilgjengelighet og velger det som er mest komfortabelt! Da gjerne på vei til/fra mellom jobb og bosted. Når en handler dagligvarer gående eller med sykkel, er det som regel en suppleringshandel. Da er det viktig at butikken ligger langs en etablert ferdselsåre slik at en ikke kjø rer unødvendige kilometer for å gjøre en dagligvarehandel. Dagligvarehandelen i Stavern (utvidet sentrum) viser følgende oversikt:.1:11,13 1r, ; 612vE-rn I , E15 Figur 2.2.a. For området rundt Stavern har man en lekkasje av dagligvarehandel på ca. 62,5 mill.kr. Dette er regnet ut i fra eksisterende innbyggere. 1/41A11. - Legend n:\ arbeidsdokumemer \ 53 van.;l:ng av reguler=plan"aaapport planpragram 0-10.docx 201I Side 11 av 20

16 Norconsult P1anprogram I Del av Agnes Gj.rd (Coop FolTetning) Oppdragsnr.: Dokumeni nr.: 3 Revasjon: 1 Dagligvarehandelen i Agnes og omland, viser følgende oversikt: (?.0 1! 1[ A,61 1,11...! I!!!!;::!!:1'... ' ;1;2,.,,..»i.g... -:.,..::.",(!(. ;Iis',1". ::', Agnes ) I ' li i1iji11:f4: L ,8 I ; 11",.!.1;;;:!;:1,1:11 1P1-11""i'"f: Figur2.2.b. For området rundt Agnes har en også en lekkasje av dagligvarehandel på ca. 56,8 mill.kr. Dette er tatt med forbrukspotensial på ca. 600 nye boliger og eksisterende innbyggere. o I1 `ps N,sa >. as,.1. 92b57, )1,) STP. Legend.1-,1.i.:iii.."-,."',' I ';,.:,,.;:i:,.;,,,,.c:..,h<,:-.1-;:ii...r.i.-,',,:-,,,-;i-,..nfil,74, r.f, I!!! Slavem ,5 201,7-119, c.,13 Om!,,fin Figur2.2.c. I sum så viser dagligvarehandelen i Stavern med naturlig omland en dagligvarelekkasje på nærmere 120 mill. Det Coop ønsker å oppnå er å ta vare på mest mulig av denne handelen i Stavern. Da kan alle de fire dagligvareaktørene konkurrere med en fordeling langs viktige etablerte akser og samtidig nært til eksisterende og nye boligbebyggelse. n:\si1 \ 14\ arbeidsdokur2enter153 varsling av reguleringsplarivappw pianprograrn6-10.doe:-: Side 12 av 20

17 Norconsult Planuregrain I Del av Agnes Gard (Goop Fot cetni rtg) Oppdragsm,: DokurneM ro-.: 3 Revisjon: k. '' 4. rvrtst ClIZRIFFIN a :431 Legend 1_J r Bevegelsesmønsteret under. i Stavern og omegn kan vises gjennom en rapport på ÂDT, se figur Harja i3je4hdt rid,c-r1 Unnom ekoo Agr"1.5. Hajnir, Nrunla sine 1500 Ferldv,k 2000 Fddrik +-Idone k-p0 1,atenborrg Torsrød 8-1}0 '(14r STA VERN S 1 Nalum Figur 2.2.d. ADT kart. Rapportene er hentet med underlag fra statens vegvesen. For Coop er det viktig å utvikle egen virksomhet i områder vi er! I Stavern har Coop torsøkt forskjelhge løsninger og sitter igjen med denne muligheten. Kommer en ikke frem til røsning på denne eiendommen, frykter Coop at en må legge ned virksomheten i Stavern! 71:\51 \ 14\ S s5 arhmdsdokomewer \ 52 varshog av regulermgsplarapport planprogram I Side 13 av 20

18 Norconsult Planprogram I Del av Agnes Gard Coop Forretning) Oppdi:ags:nr.: Doksinent nr.: 3 Revisjon: 1 j Figur 2.2e. Eksisterende og nye boligområder fra gjeldende kommuneplan. Kartet over viser hvordan nrområdet er planlagt med tanke på utvidelse av boligområder. Utredningen vil ta for seg den økte boligtilveksten i området sett opp mot behovet for en dagligvareforretning til i området. Vi vil ut fra det som her er presentert utarbeide en mer detaljert analyse basert på dagligvarehandel sett opp mot de nevnte tall og benytte regional plan for handel og sentrumsutvikling for Vestfold som underlag og hjelpemiddel i arbeidet. 2.3 VEGETASJONSBELTER Vegetasjonsbeltene i gjeldende plan vil bli gjennomgått og vurdert på nytt i planarbeidet. Både med hensyn på plassering, størrelse og utforming. n: 31/ \ 14.\ ".3 T.vbeEdsdoks1menIeT\3 varsling avreguleringsplaii,:rappert planprogram:3-10.de.c:s '13ide 14 av 20

19 Norconsult Phnprog-ratut I Del av Aqnec GArd (Ceep Oprdragsnr.: Do!ument.tu.: 3 Itc:visjon: METODIICK De to nevnte temaene i kap.2.1 og 2.2 (Trafikk og dagligvarehandel) vil bli utredet med egne rapporter som vil beskrive både flytting av coop's dagligvarehandel ut av Stavern sentrum og de trafikale konsekvensene ved å etablere en dagligvarebutikk til ved rundkjøringen til Holmejordet. Det vil bli lagt vekt på både barnetråkk registrering utført ved Jordet skole, og på bruken av gang og sykkelveiene i området. Hvordan næringstrafikken fungerer til næringsområdet Holmejordet og trafikkmønsteret til boligfeltet Holmejordet vil også være temaer som vil drøftes. Temaet vegetasjonsbelter og grønnstruktur vil bli beskrevet nærmere i planbeskrivelsen til reguleringsplanen. Null-alternativet som det vil gjøres sammenligning til, vil være en dagligvareforretning mindre i området, da Coop er tvunget til å flytte ut av nåværende tomt. De to alternativene som vil vurderes er coop fortsatt i området eller ikke. Det vil bli gjennomført en kundeundersøkelse blant Coop's kunder i Stavern som vil kartiegge om de fortsatt vil handle hos coop's nye butikk på ny tomt. Kundeundersøkelsen vil også inneholde spørsmål om folkenes handlemønster generelt. Den vil kartlegge om det handles andre varer i Stavern samtidig med dagligvarehandelen. Det vil også bli benyttet geodata i forbindelse med analysearbeidet og disse vil bli presentert i rapporten som statistiske verdier. Det vil bli vurdert hvordan planen vil påvirke miljø og samfunn. Også her vil det benyttes geodata/arealisdata og nødvendig programvare for å håndtere disse data. Det kan eksempelvis være støyberegningsprogram. Erfaringsdata fra andre steder vil også hentes inn ved eksempelvis avfallshåndtering. De rammer som er nevnt i vedlegg III til forskrift om konsekvensutredninger vil ligge til grunn med hovedfokus på Trafikk/transport og dagligvarekonkurransen. n:\ 5l l\14\sl I 1411\S arbeidvdokumenter \ 53 varsling av reguleringylar(\rappoit planprogram 8-I0.doex I Side 15 av 20

20 Norconsult" Plainprogram av Agnes Gard (Coop Forrtning) Oppdragsnr.: Dokrarnen nr.: 3 Fievision:1 ROS analyse Larvik kommunes sjekkliste (følger under) vil benyttes for vurdering av risiko og sårbarhet i plansaken. Det er foreløpig foretatt en utsjekk mot Arealis kartbaser. Disse dataene vil kvalitet sikres mot den enkelte myndighet. En gjennomgang av sjekklisten vil avklare hvilket av emnene som bør utredes spesielt. Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet 1plan og byggesaker ;.I;(fl b(4h.? I 'i(11il1.1i1:iiaj{".; (.91;W:(C1 Naturoitteforhold 1.11m4r1U-)Illt? \/. r il 1`4,11 1!;(.ic;1.11- l ic 111:..". ; l 1\11';:i ;',.;1i1.;( 11:1'J. :(?} r{.2j 1:51 1 ;.-.t.11 :1; Vil ;i ;-.(; (:.; 111,..wr;(112'? rsiil[ ,?1.:' Virksomhetsrisikp, \'11 1.9! Brann-/ulvkkesberedskap I ;;;; (111(1.;fy5;: I :)(jr; 11); n:`, I 1477\ 5 arheidadokumenter 53 varshng av regail,,ringsplan'a'apporl planprogram 6-10.docx I SIde 16 av 2(.)

21 Norconsult Manprograrn I Del av Agnes Gard (Coop ForreirOng) Oppdragsnr.: Dolcurnont nr, 3 Revisjon: 1 Er e k'en ul kes unkt å ran ortnette i område? VII Ji1L-:11,i(:.i.I:i1A;(.3ill,k)11(:.11(..: Er e tr ns v f di ods til/ 'ennom mr? I.I, il Kraftforsvninq mi_;;;(.5 1(zi,ryi.). o11.11.k.w.7.1'; (11-111,1H1(-1 14:11 ii f'1,1-(» ri1,1 (.-1:1:Vi.:11111()I{:yhI111'9,./(-11I1I',:k,f;1111',I.Q1111;ir.:.(,;(1' I1p17.1=I(.:II1c1.1I.W111,) I,I.3.1eJ) =I'' f.) Er området påvirket/ forurensetfra tidlioerebruk kli.11.zw:1:i 1,11(3\,112: Ii I., [,;, Sjekklista er gjennomgått Dato: Sign: Alle risiko- og sårbarhetsanalyser eller vurderinger i tabellen over kan utarbeides etter i tråd med NVE's retningslinjer nr.1/2008 om Planle in o utb in i fareområder, og temaveilederen HO-1/2008 om Utb in i fareområder som er utarbeidet av Statens byggtekniske etat. Se forøvrig Veileder om ROS fra Miljøverndeparternentet n:\ 611\14 \ 01 I 1477\S arbeidsdokurnenier\ 53 varaling av regaiieringsplaoniapport planprograrn 6-10.docx I Side 17 av 20

22 Norconsult " k% Planprograre Del av Agnes Gard (Coop Forrennng) Oppdragsnr.: Dolturnont nr.: 3 RevIsjon: 1 Flovedutfordringer/Utredningsbehov Universell utformin : Nye regler i TEK 10 og ny Norsk standard NS :2009. Nye regler vil bli førende. Det legges opp til dialog med de ansatte. Kulturiandska o kulturminner: Hvorvidt det vil være aktuelt med arkeologiske undersøkelser avklares med fylkeskommunen. Geoteknikk/områdestabilitet: Det er foretatt en sjekk i arealisbasen til NGU. Det er ikke fareområde og ikke registrert kvikkleire. Det vil avklares med geoteknikker om behov for ytterligere utredning. ( Figur Løsmassegeologikart (NGU) Ve o trafikksikkerhet: Se pkt. 2.1 i planprogrammet. Daglibvarehandel: Se pkt. 2.2 i planprogrammet. Vegetasjon: Se pkt. 2.3 i planprogrammet. n:\ 511\14-1.' arbeidsdol<ulllenter \ S3 varsling av eegiliceirg \rapport pl.;npk.ogran 0-10.doce 20i L Side 10av 20

23 Norconsult P13nprograrn 1-1-1avAcwes Gald enep roiretning) Oppd.rdgsm.: Durnent nr.: 3 Re.visjou: I Innspill til planprogrammet med frister. Spørsmål om planarbeidet eller utbyggingsavtalen rettes til: Norconsult AS v/ Tom Aasrum, tlf. nr / og tom.aasrum norconsuit.com Evt, til Larvik kommune v/ Tore Stafne tif. nr / eller e-post: Synspunkter som har betydning for planarbeidet/ utbyggingsavtalen. sendes skriftlig til: IL Norconsult As Larvik kommune Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata. Postboks 35 - Fritzoe brygge v/ Tore Stafne 3285 Larvik Postboks Larvik Forslag til planprogram for konsekvensutredning kan sees i plandialogen, i Servicesenteret i Feyersgate 7 eller på Larvik bibliotek i Nansetgata. Synspunkter til forslaget til planprogram sendes skriftlig via plandialogen eller til Larvik kommune v/ Tore Stafne, eller e-post: ostmottak larvik.kommune.no. Frist for rnerknader og synspunkter er 6 uker. Alt planmateriale finnes på kommunens portalside for arealplaner: htt ://www.larvik.kornmune.no/areal laner, velg aktuell plan. Varslingen foretas oktober Det er ønskelig å få behandlet planprogrammet av kommunen desember Førstegangs vedtak er ønskelig til planutvalgets møte i mars Det er ønskelig å sende inn søknad om rammetillatelse samtidig med at planarbeidet pågår for samtidig behandling. ii:\ 51.1\ 14\ S arbeidsdokumenter varaltng av reguk-rring.:-j.plan'\vapportplanprogram Side 13 av 23

24 Norconsult 4 Planprograrn I Del av Ag nes Gelel (Coop Forreiningi Oppdragsnr: Dokurneln nt.: 3 R :visjon: 1 Medvirkning Deltagere og opplegget for medvirkning er vist i underliggende tabell. Kolonne 1 viser hvilke parter som planarbeidet spesielt vil ta hensyn til. Kolonne 2 viser tema som spesielt tas opp med medvirkningspart. Kolonne 3 forklarer på hvilken måte medvirkning vil skje. Vestfold Fylkeskommune Kulturminner Via innspill til varslingen. Fylkesrnannen i Vestfold Mirto, Stoy mm. Via innspill til varslingen. Statens Vegvesen Trafikk Via innspl tii varslingen. NVE Områdestabilitet, geoteknikk Via innspill til varslingen. Skagerak nett AS StrombenovVia innspill til vars!ingen. Og via byggesaken Naboer (etter liste tra kommunen) Nabointeresser Via innspill til varslingen. Innspillene til varslingen vil avklare om det vil være behov for annen medvirkning med den enkelte part. Tom Aasrum Norconsult AS Tlf / Vedlegg: 1. planutvalgsvedtak med saksfremstilling. n: \ S11 \ 141S I ll 477 \ arbeidsdokumenter 33 varsling av reguleringsplan"srapport planpi-ograrn 3-10.doex I Side 20 av 20

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid «Navn» «Adresse1» «Adresse2» «Postadresse» «Land» Vår ref Deres ref Dato 50-15-61959-1 01.12.2015 Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune.

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 07.01.2015 Vår saksbehandler: Idar Sambu Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

OPPDRAGSGIVER Coop Vestfold og Telemark AS. OPPDRAGSGIVERS PROSJEKTLEDER Are Gulsett SAMMENDRAG

OPPDRAGSGIVER Coop Vestfold og Telemark AS. OPPDRAGSGIVERS PROSJEKTLEDER Are Gulsett SAMMENDRAG Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE SOLA KOMMUNES STARTPAKKE Krav til privat forslagstiller om kvalitet, innhold og leveranse av digital plan og planbeskrivelse. Sola kommune Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 9.11.2015 Vår saksbehandler: magnus@arealpluss.no Vår ref.: 12226 Deres ref.: Arealplanlegging

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/2886-18 G-701 Morten Høvik, 29.04.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217 Nes kommune 20. oktober 2015 1 Bakgrunn for planarbeidet: Med bakgrunn i inngåtte avtaler med berørte

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner DATO: 17.06.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.: 12270

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2575-27 Arkiv: PLNID 20120013 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ALTAHØYDEN SØR NÆRINGSOMRÅDE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R ADRESSE COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 21. February 2013 SIDE 1/2 REF cafn OPPDRAGSNR A035511 Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R I henhold til plan-

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS Plankonsulent Stener Sørensen AS Drammen, 29.08.2016 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Etter adresseliste. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Erik Neergaard 950 88 776 2013/105710 08.10.2014 E16, Nybakk Hedmark

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer