STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag"

Transkript

1 STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent av: Avdelingsstyret ved HiST, Avdeling helse- og sosialfag 29. mars 2012

2 Innhold STUDIEPROGRAMMET INNLEDNING Gruppe OPPTAKSKRAV OG RANGERING STUDIEPROGRAMMETS NIVÅ, VARIGHET OG OMFANG FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE OPPBYGNING OG SAMMENSETNING PRAKSIS ARBEIDS-, LÆRINGS-, OG VURDERINGSFORMER INNPASSING KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON TEKNISKE OG ANDRE FORUTSETNINGER SENSORORDNING INTERNASJONALISERING KVALIFIKASJON/VITNEMÅL OVERGANGSORDNINGER... 7 EMNEBESKRIVELSENE EMNENAVN: PERSONALLEDELSE EMNENAVN: ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND TRANSFORMATIONAL WORK ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID EMNENAVN: ARBEIDSMILJØ OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI THE WORKING ENVIRONMENT AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY ARBEIDSMILJØ OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI EMNENAVN: ØKONOMISK STYRING FINANCIAL MANAGEMENT ØKONOMISK STYRING EMNENAVN: JUSS OG AVTALEVERK LAW AND LEGAL SYSTEMS EMNENAVN: ARBEIDSLEDELSE OG PSYKISK HELSE WORK MANAGEMENT AND MENTAL HEALTH ARBEIDSLEING OG PSYKISK HELSE VEDLEGG 2: ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEDERE... 26

3 STUDIEPROGRAMMET 1. INNLEDNING Mellomlederutdanningen ved HiST er etablert for å møte etterspørsel fra ansatte og arbeidsgivere som ønsker et studietilbud innen ledelse med et begrenset omfang, hvor de har mulighet til å kunne velge ett eller flere emner innen for ledelsefeltet, evt. et sett av relevante emner som de ønsker å styrke kompetansen sin innenfor, og hvor undervisningen er relatert til den praktiske hverdag for ledere. Utdanningen har en flerfaglig prosessorientert tilnærming til ledelse med vekt på hvordan man ledere gjennom personalledelse driver utviklings- og endringsarbeid samt forholder seg til lover og formelle avtaler innenfor personalfeltet, dvs. lover og avtaler. Lederens handlingsrom er et sentralt begrep som går igjen i flere emner. Lederatferd er et sentral begrep i studiet, som legger vekt på et mikroperspektiv med en atferds- og relasjonsorientert forståelse av ledelse. I denne forbindelse er det også viktig med innsikt i økonomisk styring, noe som studiet gir opplæring i. Til sist er formidling av kunnskap og forståelse om samspill på arbeidsplassen med vekt på organisasjonspsykologi og medarbeideres psykisk helse sentrale emner. For å mestre hverdagen har mellomledere behov for å styrke sin komptanse både når det gjelder teori og praktiske ferdigheter innenfor ledelse.mellomledere står ofte i et krysspress mellom lojalitet til toppleders beslutninger og synsvinkel versus forståelse for medarbeideres hverdag, mellom fokus på utøvende lederskap og fokus på operativt faglig arbeid, mellom fellesskap med andre ledere og fellesskap med medarbeiderne, mellom prioritering av hva som haster og hva som er viktig. Utdanningen evalueres ved avslutning av hvert emne gjennom elektronisk evalueringsskjema samt direkte dialog med studentene. Resultatene fra denne brukes til å videreutvikle og forbedre studiet. Utdanningen er et betalingsstudium. Studentene betaler kr pr. emne samt semesteravgift på kr. 450 pr. semester. Studentene har muligheter for å søke om at mellomlederutdanninga kan innpasses som ledd i en bachelorgrad. Studiet er IKT-støttet, men det er mulig å møte fram i studio ved HiST for de av studentene som har ønske om dette. Behovet for fysiske samlinger vurderes fortløpende fra emne til emne på bakgrunn av deltakelsen. 2. Målgruppe Studiet retter seg spesielt mot helse- og sosialpersonell i privat og offentlig sektor, men undervisningen er vinklet slik at studenter fra andre sektorer også blir ivaretatt. Målgruppen for studiet er primært ledere på mellomledernivå, men er også et egnet studium for øvrige ledere som har personalledelse som del av sitt ansvarsområde.

4 Personer som innehar konsulent eller rådgiverstillinger innenfor personalfeltet er også en målgruppe for studiet. 3. OPPTAKSKRAV OG RANGERING Studentene tas opp på bakgrunn av generell studiekompetanse eller ut fra en realkompetansevurdering. Det tas det hensyn til praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner 1. Det foretas en rangering av søkerne ut fra formell kompetanse og relevant praksis. 4. STUDIEPROGRAMMETS NIVÅ, VARIGHET OG OMFANG Ettårig videreutdanning over 3 semester, dvs. 6 emner a 10 studiepoeng Den akademiske plassering for mellomlederutdanningen ligger på bachelornivå. Se matrise for studiemodell nedenfor. Semester Emne Emne 1.sem/H Personalledelse, 10 sp (##kode##) Organisasjonsutvikling og endringsarbeid, 10 sp(##kode##) 2.sem/V Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi, 10 Økonomisk styring, 10 sp(##kode##) sp(##kode##) 3.sem/H Juss og avtaleverk, 10 sp (##kode##) Arbeidsledelse og psykisk helse, 10 sp (##kode##) Studiet er et deltidsstudium over 1,5 år. og utgjør til sammen 1600 timer. Hvert emne har et omfang på 10 studiepoeng, dvs. 270 timer studieinnsats og går over 8 uker. Undervisning og veiledning utgjør 170 timer og selvstudier tilsvarer 100 timer. 5. FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Studiet gir kandidatene inngående kunnskap om ledelse som fagfelt, forståelse av ulike retninger innenfor ledelsesteori, samt ferdigheter i bruk av ulike styringsredskaper som kan anvendes i forbindelse med ledelse. Kunnskap Kandidatene skal etter fullført studium ha bred teoretisk kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet ledelse samt kunne avende denne kunnskapen, dvs. skal ha kunnskap om: hvordan ledelse som fagfelt har utviklet seg i et historisk perspektiv. klassisk litteratur og teoretikere innen ledelsesfeltet. ulike retninger som finnes innenfor ledelsesfeltet. viktige skillelinjer innfor ledelse og spesielt mellom lederskap og management. ulike styringsformer som benyttes i forbindelse med ledelse av en virksomhet formelle og uformelle spilleregler som ledere må forholde seg til 1 Se også forskrift om lokale opptak ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

5 Ferdigheter Kandidatene skal kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske spørsmål, dvs. skal kunne: planlegge og gjennomføre møter og samtaler i forbindelse med personalledelse gjennomføre analyser av egen virksomhet og lederskap reflektere over egen lederatferd og justere denne under veiledning bruke enkle databaserte planleggingsverktøy i forhold til ressursplanlegging. vurdere organisering og aktuelle tiltak i forhold til utvikling av egen virksomhet og samspill med andre ledere, medarbeidere og andre interessenter organisere og lede innovasjonsprosesser i samsvar med gjeldende lov og regelverk Generell kompetanse Kandidatene skal ha kompetanse om, dvs. ha innsikt i: etiske dilemmaer som man kan komme til å stå overfor i forbindelse med ledelse og hvordan man eventuelt skal kunne håndtere disse. refleksjon om krav og forventinger til lederrrollen. nytenkning og innovasjon og gjennom formidling om dette bidra til utvikling av egen arbeidsplass planlegging av endrings og utviklingsarbeid kunne gjennomføre utviklingsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske retningslinjer 6. OPPBYGNING OG SAMMENSETNING Studiet består av 6 emner og har et omfang på 60 studiepoeng. Det kan gjennomføres over tre semestre. Hvert emne har et omfang på 10 studiepoeng. Det legges opp til en gjennomføring av 2 emner pr. semester. Det er ingen krav til rekkefølgen av emner i gjennomføring av studiet. Studiet består av IKT-støttet undervisning med videokonferanser og veiledning over nett. Behovet for fysiske samlinger vurderes fortløpende fra emne til emne. Semester Emne Emne 1. Sem./H Personalledelse 10 sp Organisasjonsutvikling og endringsarbeid 10 sp 2.Sem./V Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 10sp Økonomisk styring 10 sp 3.Sem./H Juss og avtaleverk 10 sp Arbeidsledelse og psykisk helse 10 sp 7. PRAKSIS Det er ikke lagt opp til praksis som en del av studiet

6 8. ARBEIDS-, LÆRINGS-, OG VURDERINGSFORMER Arbeidsformene vil være forelesninger via lyd/bilde og webtv, praktiske øvelser, oppgaveskriving, individuelt og i gruppe, veiledning og diskusjonsgrupper over nett. Det er obligatorisk å delta i studiets praktiske øvelser. Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Alle arbeidskrav må være gjennomført og bestått før at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Vurderingsordningene er utarbeidet for å gi student og Høgskole fortløpende informasjon om studentens faglige og personlige utvikling, studieforløp og framgang, samt utdanningens kvalitet. Vurderingsordningene er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende Lov om universiteter og høgskoler gjeldende Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Bruk av IKT IKT og It`s learning brukes som sentral læringsplattform ved HiST. Det vil bli lagt ut informasjon om studiet på it`s learning eller tilsvarende. Innlevering av oppgaver vil foregå over it`s learning eller tilsvarende. Dette gjelder også tilbakemeldinger på oppgaver. Forelesninger, veiledning og seminarer/webinarer vil hovedsaklig foregår via videokonferanse. Studenter som ønsker det har muligheter for å møte i studio ved HiST. Undervisning vil bli tilgjengelig for studenter via streamet video på Internet. Omfang og sted for evt. fysiske studiesamlinger vurderes i forbindelse med deltakelsen på hvert enkelt emne. 9. INNPASSING Emner ved andre studier ved HiST og ved andre universitet og høgskoler vil kunne søkes innpasset i studiet. Studenter vil kunne søke om å få videreutdanningen innpasset som del av studier på samme nivå ved andre universiteter og høgskoler. Det er også mulig å ta studiet som etterutdanning for de som ønsker dette. Søknader om fritak må søkes individuelt og behandles av studieprogram/avdeling i henhold til Forskrift om studier og eksamen KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON Det kreves ingen autorisasjon for ledere i Norge. Det er ingen krav til skikkethet. Til orientering er vedlagt Etiske retningslinjer for ledere. jfr. vedlegg. 11. TEKNISKE OG ANDRE FORUTSETNINGER HiST benytter IKT og it`s learning som læringsplattform, og studentene må derfor ha tilgang til PC og være internett-tilkoblet. Studentene tilbys konto på HiST s datanettverk.

7 Studentene må ha tilgang til videokonferanse via Internet og PC. HiST disponerer lisenser som studentene kan benytte i forbindelse med undervisning. 12. SENSORORDNING Eksamen i Emne 2,3,4 og 5 vurderes av intern sensor Eksamen i Emne 1 og 6 vurderes av intern og ekstern sensor. Vurderinger uttrykkes i karakterer etter en karakterskala fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Studentene muligheten for å velge om de vil gjennomføre eksamensarbeidet individuelt eller i grupper. Ved gruppearbeid gis den felles karakter på det skriftlige arbeidet. 13. INTERNASJONALISERING Høgskolen i Sør- Trøndelag har samarbeidsavtaler om studentutveksling innen Norden og Europa. I dette studiet inngår ikke en slik utveksling som en del av studieopplegget. 14. KVALIFIKASJON/VITNEMÅL Mellomlederutdanningen gir kandidatene kvalifikasjoner til å praktisere som ledere. Det utstedes karakterutskrift fra HiST for eksamensresultat både på enkeltemner og samlet. 15. OVERGANGSORDNINGER Studenter må være klar over at det kan skje justeringer i programmet fra år til år. Dersom programmet blir gjenstand for vesentlige endringer vil det bli lagt til rette for at studenter som er tatt opp på et emne, kan fullføre dette emnet.

8 EMNEBESKRIVELSENE 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: PERSONALLEDELSE Human resource management Personalleiing 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidatene skal ha tilegnet seg kunnskaper om og ferdigheter i personalledelse gjennom å delta i læreprosesser innenfor området. Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha kjenn til forsknings og utviklingsarbeid innen for personalledelse og ha brede kunnskaper om: ledelsesteori og forståelsesrammer som kan nyttiggjøres i personalledelse hvordan personalledelse kan brukes som et ledd i mål- og resultatstyring lederskap versus administrasjon beslutningsprosesser i tilnytning til personaladministrasjon Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne reflektere over egen lederatferd og ha ferdigheter i å: anvende ulike teorier og metoder innen personalledelse utøve personalforvaltning som ledd i sentrale beslutningsprosesser gjennomføre en systematisk personalanalyse presentere og implementere resultater framkommet i en analyse

9 Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til personalledelse og ha generell kompetanse om: anvendelse av virkemidler innenfor personalledelse for å øke innsats og effektivitet hvordan bygge opp kompetanse i en virksomhet for å møte framtidige utfordringer hvordan innvolvere medarbeidere og interessenter og deltakende prosesser relevant kritiske vurderinger av muligheter og begrensninger i bruk ulike personalpolitiske virkemidler 11. EMNEINNHOLD Emnet skal gi teoretisk oversikt over teori om ledelse og praktisk innføring i personalledelse. Lederens grunnlag for ledelse Ledelsesteorier - klassiske Ledelsesteorier nyere Ulike perspektiver og forståelse rammer Utvikling av eget lederskap Personaladminstrasjon 12. ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER: Undervising gis i form av forelesninger, veiledningssamtaler, gruppearbeid, seminarer/webinarer og øvelser/tester. Det brukes IKT for kommunikasjon mellom lærer og student, samt mellom studenter. Studentene må gjennomføre øvelser/dokumentasjon av eget arbeid oppgaver som må løses og sendes til faglærer. Det vil bli avholdt 6 samlinger på 2-3 timer innenfor emnet. 10 studiepoeng tilsvarer ca. 270 arbeidstimer (inkl. undervisning, veiledning, gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 700 sider. 13. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Studentene prøves individuelt i teoretiske kunnskaper i form av flervalgsoppgaver som utleveres og innleveres via it s learning. Forprøve må være godkjent for at en student skal kunne framstille seg til eksamen. Den første forprøven gjennomføres 3 uker før eksamen. Den siste en uke før eksamen. Det er 3 mulige forsøk. 14. VURDERINGSORDNING: Eksamen består i å utarbeide en oversikt over kvalitative metoder som kan anvendes i evaluering i henhold til en kravspesifikasjon/oppdragsbeskrivelse. Metodiske tilnærminger må vurderes i forhold et eller flere case. Eksamen gjennomføres som en ukes hjemmeeksamen. Det vises til forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-1 (3). Alle hjelpemidler er tillatt. Eksamen for emne 3 starter 15. mars 2013 Det vises til forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-1 (3). Eksamen for emne 1 er 15. mars KARAKTERSKALA Karakterskalaen går fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Kandidater som leverer gruppebesvarelse får en felles karakter på det skriftige arbeidet

10 16. NY/UTSATT VURDERING Ny/utsatteksamen vil bli gitt i påfølgende semester. Det er vanligvis ikke mulig å gå opp til eksamen mer enn tre ganger i samme emne. Det vises til eksamensforskrift 5-3. Søknad om et ekstra (fjerde) eksamensforsøk behandles av studiekoordinator i samråd med avdelingen/studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen for emne 1 er 7. juni TILLATTE HJELPEMIDLER Ingen hjelpemidler er tillatt. 18. EMNEANSVARLIG: Karl-Johan Johansen 19. LÆREMIDLER: Litteratur Bolman, Lee G/ Deal, Terrence, Lee (2009): Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse Oslo: Gyldendal akademisk. Nordhaug, Odd (2002): Strategisk personalledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Gimsø, Rigmor E. (2005): Personaladministrasjon. Teori og praksis. Oslo: Gyldendal Det tas forbehold om endringer i litteratur. 20. SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

11 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND TRANSFORMATIONAL WORK ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidaten skal ha teoretiske kunnskaper om organisasjonsutvikling og endringsarbeid samt ferdigheter i organisasjonsanalyse, organisering av endringsprosesser og metodikk de kan benytte seg av i utvikling av virksomheter. Kandidaten skal etter å ha fullført emnet inneha gode kunnskaper om nyere teori innenfor organisasjonsutvikling og endringsarbeid samt kjenne nyere forskning om utviklingsarbeid, dvs. ha gode kunnskaper om: drivkrefter, barnrier og hindringer i forhold til endring og utvikling teori om organisasjonsutvikling og endringsprosesser innovasjon og endringsmodeller lederrollen i forbindelse med endringsprosesser beslutningsprosesser i tilnytning til organisasjonsendringer Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forknings og utviklingsarbeid og ha ferdigheter i å: anvende ulike oppskrifter og metoder innen endringsledelse organisering og styrings av endringsprosesser gjennomføre en systematisk organisasjonsanalyse presentere og implementere resultater framkommet i en analyse

12 organisere og gjennomføre en utviklingsprosess Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser og ha generell kompetanse om: strategisk tenking og endringsstrategier for å utvikle en virksomhet hvordan bygge opp endringskompetanse for å møte framtidige utfordringer hvordan innvolvere medarbeidere og interessenter iendringsprosesser relevant kritiske vurderinger av muligheter og begrensninger i bruk ulike strategier og virkemidler i frobindelse med endringsprosesser 11. EMNEINNHOLD Endringsprosesser og utfordringer knyttet til ulike sider ved disse utgjør hovedinnholdet i emnet. Teorier om organisasjonsutvikling og endringsarbeid Lederens rolle i endringsprosesser Ulike former for oppskrifter og endringsstrategier Organisasjonsanalyser og forståelse som grunnlag for endringer Utvikling av endringskompetanse Løsningsfokusert tilnærming Strategisk utvikling av egen organisasjon 12. ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER: Undervising gis i form av forelesninger, veiledningssamtaler, gruppearbeid, seminarer/webinarer og øvelser/tester. Det brukes IKT for kommunikasjon mellom lærer og student, samt mellom studenter. Studentene må gjennomføre øvelser/dokumentasjon av eget arbeid oppgaver som må løses og sendes til faglærer. Det vil bli avholdt 6 samlinger på 2-3 timer innenfor emnet. 10 studiepoeng tilsvarer ca. 270 arbeidstimer (inkl. undervisning, veiledning, gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 700 sider. 13. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Studentene skal individuelt eller i gruppe besvare oppgaver knyttet til pensum samt drøftingsoppgaver opp mot studentenes praktiske erfaringer. Søknader om innlevering av arbeidskrav i grupper behandles 2 uker etter studiestart og vurderes ut fra pedagogiske begrunnelser. Besvarelsene må være levert en uke før eksamensdato. Arbeidskravene vurderes som godkjent eller ikke. Ikke godkjent fravær eller manglende innlevering av arbeidskrav vil kunne medføre at en student ikke kan gå opp til for eksamen. 14. VURDERINGSORDNING Skriftlig hjemmeeksamen som kan gjennomføres individuell eller i gruppe. Omfang ord (individ.) eller ord (gruppe). Oppgaven leveres ut og innleveres via it`s learning. Innlevering avprosjekt oppgave er 24. mai 2013

13 15. KARAKTERSKALA Karakterskalaen går fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Kandidater som leverer gruppebesvarelse får en felles karakter på det skriftige arbeidet 16. NY/UTSATT VURDERING Ny/utsatteksamen vil bli gitt i påfølgende semester. Det er vanligvis ikke mulig å gå opp til eksamen mer enn tre ganger i samme emne. Det vises til eksamensforskrift 5-3. Søknad om et ekstra (fjerde) eksamensforsøk behandles av studiekoordinator i samråd med avdelingen/studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen for emne 2 er 26. august TILLATTE HJELPEMIDLER Det er ikke satt begrensninger i bruk av hjelpmidler ved hjemmeeksamen 18. EMNEANSVARLIG: Karl-Johan Johansen 19. LÆREMIDLER: Litteratur Dag Ingvar Jakobsen (2004): Organisasjonsendringer og endringsledelse. Fagbokforlaget Morten Lewin og Roger Klev (2002): Forandring som praksis. Fagbokforlaget Irene Sørås (2007): Organisasjonsutvikling i sykehus. Oslo: Universitetsforlaget Meyer, Christine B. & Stensaker, Inger G(2011): Endringskapasitet. Bergen: Fagbokforlaget Det tas forbehold om endringer i litteratur. 20. SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

14 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: ARBEIDSMILJØ OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI THE WORKING ENVIRONMENT AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY ARBEIDSMILJØ OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidaten skal ha bred forståelse for ansvarsforhold og prosesser knyttet til å ivareta arbeidsmiljø og psykososialt samspill på arbeidsplassen. Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha brede kunnskaper om: arbeidsmiljøfaktorer innenfor psykisk og fysisk arbeidsmiljø teori om psykososiale situasjoner og prosesser på arbeidsplassen lederrollen i forhold til ivaretakelse av HMS og arbeidsmiljøet organisering av forbedringsprosesser i tilnytning arbeidsmiljøet Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha ferdigheter i å: gjennomføre vanskelig samtaler på arbeidsplassen håndtering av konflikter og destruktive situasjoner og prosesser gjennomføre en systematisk kartlegging og analyse av arbeidsmiljøet presentere resultater og implementere oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha generell kompetanse om: forståelse av faktorer og sammenhenger som påvirkler arbeidsmiljøet

15 organisering og ansvarsfordeling i forhold til HMS hvordan innvolvere medarbeidere i forbedringsprosesser mht. arbeidsmiljøet relevant kritiske vurderinger av muligheter og begrensninger i bruk virkemidler for å forbedre arbeidsmiljøet 11. EMNEINNHOLD Emnet omhandler hvordan man som leder skal forholde seg til arbeidsmiljø og organisasjonspsykologiske prosesser. Arbeidsmiljøfaktorer Psykologi på organisasjonsarenaen Ledelse og samspill Sirkulære prosesser Motivasjonsteorier Emosjoner Vanskelig samtale Holdninger HMS 12. ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER: Undervising gis i form av forelesninger, veiledningssamtaler, gruppearbeid, seminarer/webinarer og øvelser/tester. Det brukes IKT for kommunikasjon mellom lærer og student, samt mellom studenter. Studentene må gjennomføre øvelser/dokumentasjon av eget arbeid oppgaver som må løses og sendes til faglærer. Det vil bli avholdt 6 samlinger på 2-3 timer innenfor emnet. 10 studiepoeng tilsvarer ca. 270 arbeidstimer (inkl. undervisning, veiledning, gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 700 sider. 13. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Studentene skal individuelt eller i gruppe besvare oppgaver knyttet til pensum samt drøftingsoppgaver opp mot studentenes praktiske erfaringer. Søknader om innlevering av arbeidskrav i grupper behandles 2 uker etter studiestart og vurderes ut fra pedagogiske begrunnelser. Besvarelsene må være levert en uke før eksamensdato. Arbeidskravene vurderes som godkjent eller ikke. Ikke godkjent fravær eller manglende innlevering av arbeidskrav vil kunne medføre at en student ikke kan gå opp til for eksamen. 14. VURDERINGSORDNING Skriftlig hjemmeeksamen som kan gjennomføres individuell eller i gruppe. Omfang ord (individ.) eller ord (gruppe). Oppgaven leveres ut og innleveres via it`s learning. Innlevering avprosjekt oppgave er 28.oktober 2013

16 15. KARAKTERSKALA Karakterskalaen går fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Kandidater som leverer gruppebesvarelse får en felles karakter på det skriftige arbeidet 16. NY/UTSATT VURDERING Ny/utsatteksamen vil bli gitt i påfølgende semester. Det er vanligvis ikke mulig å gå opp til eksamen mer enn tre ganger i samme emne. Det vises til eksamensforskrift 5-3. Søknad om et ekstra (fjerde) eksamensforsøk behandles av studiekoordinator i samråd med avdelingen/studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen for emne 3 er 10. januar TILLATTE HJELPEMIDLER Det er ikke satt begrensninger i bruk av hjelpmidler ved hjemmeeksamen 18. EMNEANSVARLIG: Karl-Johan Johansen 19. LÆREMIDLER: Litteratur Kaufmann, Geir & Astrid Kaufmann (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen:Bokforlaget, Glasø, Lars (2008). Det emosjonelle samspillet i leder medarbeider-relasjonen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nummer 3, 2008, side Kaaresen, J. G., Matthiesen, S.B. (2007). Tverrfaglig tilnærming en styrke ved håndtering av mobbing og konflikter. HMS-Magasinet, nr. 4, Nielsen, M., Matthiesen, S. B., Einarsen, S. (2005). Ledelse og personkonflikter. Nordisk Psykologi, 57, 4, Richarsen, Astrid & Matinussen, Monica (2008). Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nummer 3, 2008, side Wadel, Carl Cato (2007). Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling Hvordan medarbeidere gjør bruk av hverandre i utførelsen av sitt arbeid.. Universitetet i Bergen. Normann, Tor Morten & Rønning, Elisabeth (2007). Konflikter, mobbing, trakassering og vold i arbeidslivet. Få utsatt, noen yrker mer utsatt enn andre. SSB, Samfunnsspeilet, SSB. Erik Herstad Horgen og Elisabeth Rønning (2008). Norsk sysselsetting på Europa-toppen". Samfunnsspeilet,SSB. Randi Kjeldstad og Lars Dommermuth (2009). Jobbtrivsel og mobilitet på arbeidsmarkedet Hver fjerde ønsker å bytte jobb Samfunnsspeilet,SSB. Det tas forbehold om endringer i litteratur. 20. SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

17 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: ØKONOMISK STYRING FINANCIAL MANAGEMENT ØKONOMISK STYRING 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidatene skal ha grunnleggende forståelse av teori om økonomisk styring og av redskaper som de kan anvende i forbindelse med ledelse av virksomheter og bedrifter. Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kjenn til forskning og utviklingsarbeid innenfor økonomisk styring og ha brede kunnskaper om: teori om økonomisk styring av virksomheter ulike styringsmodeller mht. økonomi lederrollen i forbindelse med økonoimistyring prosesser i tilnytning til økonoimisk styring i en virksomhet Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne beherske relvante faglige verktøyer og teknikker, dvs. ha ferdigheter i å: anvende ulike redskaper innen økonomisk styring planlegging og budsjettering gjennomføre regskapsanalyse presentere og utvikle tiltak for å følge opp resultater framkommet i regnskapsanalyse Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og aktuelle styringstiltak og ha generell kompetanse om:

18 strategisk tenking i forhold til økonomisk styring hvordan møte ulike økonomiske utfordringer hvordan innvolvere medarbeidere i økonomistyringen relevant kritiske vurderinger av muligheter og begrensninger mht. strategier og tiltak i forhold til økonomistyring 11. EMNEINNHOLD Den økonomisk situasjon for en virksomhet eller avdeling er til en hver tid en viktig faktor for å definere handlingsrommet som ledelse kan utøves innenfor. I dette emnet gjennomgås sentrale elementer i økonomisk styring og ledelse. Økonomisk styring og organisasjonsforståelse Kostnader, kostnadsforløp og struktur Styringsinformasjon og økonomisk ledelse Regnskap og regnskapsanalyse Økonomisk planlegging og budsjettering Resultatoppfølging og strategi 12. ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER: Undervising gis i form av forelesninger, veiledningssamtaler, gruppearbeid, seminarer/webinarer og øvelser/tester. Det brukes IKT for kommunikasjon mellom lærer og student, samt mellom studenter. Studentene må gjennomføre øvelser/dokumentasjon av eget arbeid oppgaver som må løses og sendes til faglærer. Det vil bli avholdt 6 samlinger på 2-3 timer innenfor emnet. 10 studiepoeng tilsvarer ca. 270 arbeidstimer (inkl. undervisning, veiledning, gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 700 sider. 13. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Studentene skal individuelt eller i gruppe besvare oppgaver knyttet til pensum samt drøftingsoppgaver opp mot studentenes praktiske erfaringer. Søknader om innlevering av arbeidskrav i grupper behandles 2 uker etter studiestart og vurderes ut fra pedagogiske begrunnelser. Besvarelsene må være levert en uke før eksamensdato. Arbeidskravene vurderes som godkjent eller ikke. Ikke godkjent fravær eller manglende innlevering av arbeidskrav vil kunne medføre at en student ikke kan gå opp til for eksamen. 14. VURDERINGSORDNING Skriftlig hjemmeeksamen som kan gjennomføres individuell eller i gruppe. Omfang ord (individ.) eller ord (gruppe). Oppgaven leveres ut og innleveres via it`s learning. Innlevering avprosjekt oppgave er 15. Januar KARAKTERSKALA Karakterskalaen går fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Kandidater som leverer gruppebesvarelse får en felles karakter på det skriftige arbeidet

19 16. NY/UTSATT VURDERING Ny/utsatteksamen vil bli gitt i påfølgende semester. Det er vanligvis ikke mulig å gå opp til eksamen mer enn tre ganger i samme emne. Det vises til eksamensforskrift 5-3. Søknad om et ekstra (fjerde) eksamensforsøk behandles av studiekoordinator i samråd med avdelingen/studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen for emne 4 er 5. juni TILLATTE HJELPEMIDLER Det er ikke satt begrensninger i bruk av hjelpmidler ved hjemmeeksamen 18. EMNEANSVARLIG: Karl-Johan Johansen 19. LÆREMIDLER: Litteratur Hoff, Kjell Gunnar (2005): Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget Totland, Johs (2002): Mester i økonomistyring. Oslo: Gyldendal Johnsen, John Asle (2006):»Måling og styring av kvalitet og kostnader». Magna Econas tidsskrift for økonomi og ledelse nr. 4/2006. Bergen: Fagbokforlaget. Det tas forbehold om endringer i litteratur. 20. SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

20 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: JUSS OG AVTALEVERK LAW AND LEGAL SYSTEMS JUSS OG AVTALEVERK 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidatene skal ha bred forståelse for sentrale spilleregler i norsk arbeidsliv ut fra et juridisk og praktisk perspektiv Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innenfor fagområdet, dvs. ha brede kunnskaper om: juridisk tenking og metode sentrale lover innenfor arbeidsrett relevante lover innenfor trygderett og helserett juridiske prosesser i tilnytning til arbeidsplassen Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne anvende faglig kunnskap og håndtere praktiske og teoretiske problemstillinger, dvs. ha ferdigheter i å: tolke og forstå lov og regler anvende lov og avtaleverk på ulike case ivareta lederansvar i forhold til praktiering av lover og regelverk gjennomføre en systematisk juridisk utredning og vurdering foreta endringer praksis i samsvar med juridiske vurderinger Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger, anvendelse og praksis, dvs. ha generell kompetanse om:

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret 2012-2013 30 studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.

Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6. Programplan for Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment 30 studiepoeng/ects Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 8. juni 2011. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.15

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad STUDIEKATALOG 2011 2013 Vi hjelper deg videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer