STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag"

Transkript

1 STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent av: Avdelingsstyret ved HiST, Avdeling helse- og sosialfag 29. mars 2012

2 Innhold STUDIEPROGRAMMET INNLEDNING Gruppe OPPTAKSKRAV OG RANGERING STUDIEPROGRAMMETS NIVÅ, VARIGHET OG OMFANG FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE OPPBYGNING OG SAMMENSETNING PRAKSIS ARBEIDS-, LÆRINGS-, OG VURDERINGSFORMER INNPASSING KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON TEKNISKE OG ANDRE FORUTSETNINGER SENSORORDNING INTERNASJONALISERING KVALIFIKASJON/VITNEMÅL OVERGANGSORDNINGER... 7 EMNEBESKRIVELSENE EMNENAVN: PERSONALLEDELSE EMNENAVN: ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND TRANSFORMATIONAL WORK ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID EMNENAVN: ARBEIDSMILJØ OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI THE WORKING ENVIRONMENT AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY ARBEIDSMILJØ OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI EMNENAVN: ØKONOMISK STYRING FINANCIAL MANAGEMENT ØKONOMISK STYRING EMNENAVN: JUSS OG AVTALEVERK LAW AND LEGAL SYSTEMS EMNENAVN: ARBEIDSLEDELSE OG PSYKISK HELSE WORK MANAGEMENT AND MENTAL HEALTH ARBEIDSLEING OG PSYKISK HELSE VEDLEGG 2: ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEDERE... 26

3 STUDIEPROGRAMMET 1. INNLEDNING Mellomlederutdanningen ved HiST er etablert for å møte etterspørsel fra ansatte og arbeidsgivere som ønsker et studietilbud innen ledelse med et begrenset omfang, hvor de har mulighet til å kunne velge ett eller flere emner innen for ledelsefeltet, evt. et sett av relevante emner som de ønsker å styrke kompetansen sin innenfor, og hvor undervisningen er relatert til den praktiske hverdag for ledere. Utdanningen har en flerfaglig prosessorientert tilnærming til ledelse med vekt på hvordan man ledere gjennom personalledelse driver utviklings- og endringsarbeid samt forholder seg til lover og formelle avtaler innenfor personalfeltet, dvs. lover og avtaler. Lederens handlingsrom er et sentralt begrep som går igjen i flere emner. Lederatferd er et sentral begrep i studiet, som legger vekt på et mikroperspektiv med en atferds- og relasjonsorientert forståelse av ledelse. I denne forbindelse er det også viktig med innsikt i økonomisk styring, noe som studiet gir opplæring i. Til sist er formidling av kunnskap og forståelse om samspill på arbeidsplassen med vekt på organisasjonspsykologi og medarbeideres psykisk helse sentrale emner. For å mestre hverdagen har mellomledere behov for å styrke sin komptanse både når det gjelder teori og praktiske ferdigheter innenfor ledelse.mellomledere står ofte i et krysspress mellom lojalitet til toppleders beslutninger og synsvinkel versus forståelse for medarbeideres hverdag, mellom fokus på utøvende lederskap og fokus på operativt faglig arbeid, mellom fellesskap med andre ledere og fellesskap med medarbeiderne, mellom prioritering av hva som haster og hva som er viktig. Utdanningen evalueres ved avslutning av hvert emne gjennom elektronisk evalueringsskjema samt direkte dialog med studentene. Resultatene fra denne brukes til å videreutvikle og forbedre studiet. Utdanningen er et betalingsstudium. Studentene betaler kr pr. emne samt semesteravgift på kr. 450 pr. semester. Studentene har muligheter for å søke om at mellomlederutdanninga kan innpasses som ledd i en bachelorgrad. Studiet er IKT-støttet, men det er mulig å møte fram i studio ved HiST for de av studentene som har ønske om dette. Behovet for fysiske samlinger vurderes fortløpende fra emne til emne på bakgrunn av deltakelsen. 2. Målgruppe Studiet retter seg spesielt mot helse- og sosialpersonell i privat og offentlig sektor, men undervisningen er vinklet slik at studenter fra andre sektorer også blir ivaretatt. Målgruppen for studiet er primært ledere på mellomledernivå, men er også et egnet studium for øvrige ledere som har personalledelse som del av sitt ansvarsområde.

4 Personer som innehar konsulent eller rådgiverstillinger innenfor personalfeltet er også en målgruppe for studiet. 3. OPPTAKSKRAV OG RANGERING Studentene tas opp på bakgrunn av generell studiekompetanse eller ut fra en realkompetansevurdering. Det tas det hensyn til praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner 1. Det foretas en rangering av søkerne ut fra formell kompetanse og relevant praksis. 4. STUDIEPROGRAMMETS NIVÅ, VARIGHET OG OMFANG Ettårig videreutdanning over 3 semester, dvs. 6 emner a 10 studiepoeng Den akademiske plassering for mellomlederutdanningen ligger på bachelornivå. Se matrise for studiemodell nedenfor. Semester Emne Emne 1.sem/H Personalledelse, 10 sp (##kode##) Organisasjonsutvikling og endringsarbeid, 10 sp(##kode##) 2.sem/V Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi, 10 Økonomisk styring, 10 sp(##kode##) sp(##kode##) 3.sem/H Juss og avtaleverk, 10 sp (##kode##) Arbeidsledelse og psykisk helse, 10 sp (##kode##) Studiet er et deltidsstudium over 1,5 år. og utgjør til sammen 1600 timer. Hvert emne har et omfang på 10 studiepoeng, dvs. 270 timer studieinnsats og går over 8 uker. Undervisning og veiledning utgjør 170 timer og selvstudier tilsvarer 100 timer. 5. FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Studiet gir kandidatene inngående kunnskap om ledelse som fagfelt, forståelse av ulike retninger innenfor ledelsesteori, samt ferdigheter i bruk av ulike styringsredskaper som kan anvendes i forbindelse med ledelse. Kunnskap Kandidatene skal etter fullført studium ha bred teoretisk kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet ledelse samt kunne avende denne kunnskapen, dvs. skal ha kunnskap om: hvordan ledelse som fagfelt har utviklet seg i et historisk perspektiv. klassisk litteratur og teoretikere innen ledelsesfeltet. ulike retninger som finnes innenfor ledelsesfeltet. viktige skillelinjer innfor ledelse og spesielt mellom lederskap og management. ulike styringsformer som benyttes i forbindelse med ledelse av en virksomhet formelle og uformelle spilleregler som ledere må forholde seg til 1 Se også forskrift om lokale opptak ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

5 Ferdigheter Kandidatene skal kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske spørsmål, dvs. skal kunne: planlegge og gjennomføre møter og samtaler i forbindelse med personalledelse gjennomføre analyser av egen virksomhet og lederskap reflektere over egen lederatferd og justere denne under veiledning bruke enkle databaserte planleggingsverktøy i forhold til ressursplanlegging. vurdere organisering og aktuelle tiltak i forhold til utvikling av egen virksomhet og samspill med andre ledere, medarbeidere og andre interessenter organisere og lede innovasjonsprosesser i samsvar med gjeldende lov og regelverk Generell kompetanse Kandidatene skal ha kompetanse om, dvs. ha innsikt i: etiske dilemmaer som man kan komme til å stå overfor i forbindelse med ledelse og hvordan man eventuelt skal kunne håndtere disse. refleksjon om krav og forventinger til lederrrollen. nytenkning og innovasjon og gjennom formidling om dette bidra til utvikling av egen arbeidsplass planlegging av endrings og utviklingsarbeid kunne gjennomføre utviklingsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske retningslinjer 6. OPPBYGNING OG SAMMENSETNING Studiet består av 6 emner og har et omfang på 60 studiepoeng. Det kan gjennomføres over tre semestre. Hvert emne har et omfang på 10 studiepoeng. Det legges opp til en gjennomføring av 2 emner pr. semester. Det er ingen krav til rekkefølgen av emner i gjennomføring av studiet. Studiet består av IKT-støttet undervisning med videokonferanser og veiledning over nett. Behovet for fysiske samlinger vurderes fortløpende fra emne til emne. Semester Emne Emne 1. Sem./H Personalledelse 10 sp Organisasjonsutvikling og endringsarbeid 10 sp 2.Sem./V Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 10sp Økonomisk styring 10 sp 3.Sem./H Juss og avtaleverk 10 sp Arbeidsledelse og psykisk helse 10 sp 7. PRAKSIS Det er ikke lagt opp til praksis som en del av studiet

6 8. ARBEIDS-, LÆRINGS-, OG VURDERINGSFORMER Arbeidsformene vil være forelesninger via lyd/bilde og webtv, praktiske øvelser, oppgaveskriving, individuelt og i gruppe, veiledning og diskusjonsgrupper over nett. Det er obligatorisk å delta i studiets praktiske øvelser. Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Alle arbeidskrav må være gjennomført og bestått før at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Vurderingsordningene er utarbeidet for å gi student og Høgskole fortløpende informasjon om studentens faglige og personlige utvikling, studieforløp og framgang, samt utdanningens kvalitet. Vurderingsordningene er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende Lov om universiteter og høgskoler gjeldende Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Bruk av IKT IKT og It`s learning brukes som sentral læringsplattform ved HiST. Det vil bli lagt ut informasjon om studiet på it`s learning eller tilsvarende. Innlevering av oppgaver vil foregå over it`s learning eller tilsvarende. Dette gjelder også tilbakemeldinger på oppgaver. Forelesninger, veiledning og seminarer/webinarer vil hovedsaklig foregår via videokonferanse. Studenter som ønsker det har muligheter for å møte i studio ved HiST. Undervisning vil bli tilgjengelig for studenter via streamet video på Internet. Omfang og sted for evt. fysiske studiesamlinger vurderes i forbindelse med deltakelsen på hvert enkelt emne. 9. INNPASSING Emner ved andre studier ved HiST og ved andre universitet og høgskoler vil kunne søkes innpasset i studiet. Studenter vil kunne søke om å få videreutdanningen innpasset som del av studier på samme nivå ved andre universiteter og høgskoler. Det er også mulig å ta studiet som etterutdanning for de som ønsker dette. Søknader om fritak må søkes individuelt og behandles av studieprogram/avdeling i henhold til Forskrift om studier og eksamen KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON Det kreves ingen autorisasjon for ledere i Norge. Det er ingen krav til skikkethet. Til orientering er vedlagt Etiske retningslinjer for ledere. jfr. vedlegg. 11. TEKNISKE OG ANDRE FORUTSETNINGER HiST benytter IKT og it`s learning som læringsplattform, og studentene må derfor ha tilgang til PC og være internett-tilkoblet. Studentene tilbys konto på HiST s datanettverk.

7 Studentene må ha tilgang til videokonferanse via Internet og PC. HiST disponerer lisenser som studentene kan benytte i forbindelse med undervisning. 12. SENSORORDNING Eksamen i Emne 2,3,4 og 5 vurderes av intern sensor Eksamen i Emne 1 og 6 vurderes av intern og ekstern sensor. Vurderinger uttrykkes i karakterer etter en karakterskala fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Studentene muligheten for å velge om de vil gjennomføre eksamensarbeidet individuelt eller i grupper. Ved gruppearbeid gis den felles karakter på det skriftlige arbeidet. 13. INTERNASJONALISERING Høgskolen i Sør- Trøndelag har samarbeidsavtaler om studentutveksling innen Norden og Europa. I dette studiet inngår ikke en slik utveksling som en del av studieopplegget. 14. KVALIFIKASJON/VITNEMÅL Mellomlederutdanningen gir kandidatene kvalifikasjoner til å praktisere som ledere. Det utstedes karakterutskrift fra HiST for eksamensresultat både på enkeltemner og samlet. 15. OVERGANGSORDNINGER Studenter må være klar over at det kan skje justeringer i programmet fra år til år. Dersom programmet blir gjenstand for vesentlige endringer vil det bli lagt til rette for at studenter som er tatt opp på et emne, kan fullføre dette emnet.

8 EMNEBESKRIVELSENE 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: PERSONALLEDELSE Human resource management Personalleiing 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidatene skal ha tilegnet seg kunnskaper om og ferdigheter i personalledelse gjennom å delta i læreprosesser innenfor området. Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha kjenn til forsknings og utviklingsarbeid innen for personalledelse og ha brede kunnskaper om: ledelsesteori og forståelsesrammer som kan nyttiggjøres i personalledelse hvordan personalledelse kan brukes som et ledd i mål- og resultatstyring lederskap versus administrasjon beslutningsprosesser i tilnytning til personaladministrasjon Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne reflektere over egen lederatferd og ha ferdigheter i å: anvende ulike teorier og metoder innen personalledelse utøve personalforvaltning som ledd i sentrale beslutningsprosesser gjennomføre en systematisk personalanalyse presentere og implementere resultater framkommet i en analyse

9 Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til personalledelse og ha generell kompetanse om: anvendelse av virkemidler innenfor personalledelse for å øke innsats og effektivitet hvordan bygge opp kompetanse i en virksomhet for å møte framtidige utfordringer hvordan innvolvere medarbeidere og interessenter og deltakende prosesser relevant kritiske vurderinger av muligheter og begrensninger i bruk ulike personalpolitiske virkemidler 11. EMNEINNHOLD Emnet skal gi teoretisk oversikt over teori om ledelse og praktisk innføring i personalledelse. Lederens grunnlag for ledelse Ledelsesteorier - klassiske Ledelsesteorier nyere Ulike perspektiver og forståelse rammer Utvikling av eget lederskap Personaladminstrasjon 12. ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER: Undervising gis i form av forelesninger, veiledningssamtaler, gruppearbeid, seminarer/webinarer og øvelser/tester. Det brukes IKT for kommunikasjon mellom lærer og student, samt mellom studenter. Studentene må gjennomføre øvelser/dokumentasjon av eget arbeid oppgaver som må løses og sendes til faglærer. Det vil bli avholdt 6 samlinger på 2-3 timer innenfor emnet. 10 studiepoeng tilsvarer ca. 270 arbeidstimer (inkl. undervisning, veiledning, gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 700 sider. 13. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Studentene prøves individuelt i teoretiske kunnskaper i form av flervalgsoppgaver som utleveres og innleveres via it s learning. Forprøve må være godkjent for at en student skal kunne framstille seg til eksamen. Den første forprøven gjennomføres 3 uker før eksamen. Den siste en uke før eksamen. Det er 3 mulige forsøk. 14. VURDERINGSORDNING: Eksamen består i å utarbeide en oversikt over kvalitative metoder som kan anvendes i evaluering i henhold til en kravspesifikasjon/oppdragsbeskrivelse. Metodiske tilnærminger må vurderes i forhold et eller flere case. Eksamen gjennomføres som en ukes hjemmeeksamen. Det vises til forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-1 (3). Alle hjelpemidler er tillatt. Eksamen for emne 3 starter 15. mars 2013 Det vises til forskrift om studier og eksamen ved HiST 5-1 (3). Eksamen for emne 1 er 15. mars KARAKTERSKALA Karakterskalaen går fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Kandidater som leverer gruppebesvarelse får en felles karakter på det skriftige arbeidet

10 16. NY/UTSATT VURDERING Ny/utsatteksamen vil bli gitt i påfølgende semester. Det er vanligvis ikke mulig å gå opp til eksamen mer enn tre ganger i samme emne. Det vises til eksamensforskrift 5-3. Søknad om et ekstra (fjerde) eksamensforsøk behandles av studiekoordinator i samråd med avdelingen/studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen for emne 1 er 7. juni TILLATTE HJELPEMIDLER Ingen hjelpemidler er tillatt. 18. EMNEANSVARLIG: Karl-Johan Johansen 19. LÆREMIDLER: Litteratur Bolman, Lee G/ Deal, Terrence, Lee (2009): Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse Oslo: Gyldendal akademisk. Nordhaug, Odd (2002): Strategisk personalledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Gimsø, Rigmor E. (2005): Personaladministrasjon. Teori og praksis. Oslo: Gyldendal Det tas forbehold om endringer i litteratur. 20. SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

11 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND TRANSFORMATIONAL WORK ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidaten skal ha teoretiske kunnskaper om organisasjonsutvikling og endringsarbeid samt ferdigheter i organisasjonsanalyse, organisering av endringsprosesser og metodikk de kan benytte seg av i utvikling av virksomheter. Kandidaten skal etter å ha fullført emnet inneha gode kunnskaper om nyere teori innenfor organisasjonsutvikling og endringsarbeid samt kjenne nyere forskning om utviklingsarbeid, dvs. ha gode kunnskaper om: drivkrefter, barnrier og hindringer i forhold til endring og utvikling teori om organisasjonsutvikling og endringsprosesser innovasjon og endringsmodeller lederrollen i forbindelse med endringsprosesser beslutningsprosesser i tilnytning til organisasjonsendringer Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forknings og utviklingsarbeid og ha ferdigheter i å: anvende ulike oppskrifter og metoder innen endringsledelse organisering og styrings av endringsprosesser gjennomføre en systematisk organisasjonsanalyse presentere og implementere resultater framkommet i en analyse

12 organisere og gjennomføre en utviklingsprosess Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser og ha generell kompetanse om: strategisk tenking og endringsstrategier for å utvikle en virksomhet hvordan bygge opp endringskompetanse for å møte framtidige utfordringer hvordan innvolvere medarbeidere og interessenter iendringsprosesser relevant kritiske vurderinger av muligheter og begrensninger i bruk ulike strategier og virkemidler i frobindelse med endringsprosesser 11. EMNEINNHOLD Endringsprosesser og utfordringer knyttet til ulike sider ved disse utgjør hovedinnholdet i emnet. Teorier om organisasjonsutvikling og endringsarbeid Lederens rolle i endringsprosesser Ulike former for oppskrifter og endringsstrategier Organisasjonsanalyser og forståelse som grunnlag for endringer Utvikling av endringskompetanse Løsningsfokusert tilnærming Strategisk utvikling av egen organisasjon 12. ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER: Undervising gis i form av forelesninger, veiledningssamtaler, gruppearbeid, seminarer/webinarer og øvelser/tester. Det brukes IKT for kommunikasjon mellom lærer og student, samt mellom studenter. Studentene må gjennomføre øvelser/dokumentasjon av eget arbeid oppgaver som må løses og sendes til faglærer. Det vil bli avholdt 6 samlinger på 2-3 timer innenfor emnet. 10 studiepoeng tilsvarer ca. 270 arbeidstimer (inkl. undervisning, veiledning, gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 700 sider. 13. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Studentene skal individuelt eller i gruppe besvare oppgaver knyttet til pensum samt drøftingsoppgaver opp mot studentenes praktiske erfaringer. Søknader om innlevering av arbeidskrav i grupper behandles 2 uker etter studiestart og vurderes ut fra pedagogiske begrunnelser. Besvarelsene må være levert en uke før eksamensdato. Arbeidskravene vurderes som godkjent eller ikke. Ikke godkjent fravær eller manglende innlevering av arbeidskrav vil kunne medføre at en student ikke kan gå opp til for eksamen. 14. VURDERINGSORDNING Skriftlig hjemmeeksamen som kan gjennomføres individuell eller i gruppe. Omfang ord (individ.) eller ord (gruppe). Oppgaven leveres ut og innleveres via it`s learning. Innlevering avprosjekt oppgave er 24. mai 2013

13 15. KARAKTERSKALA Karakterskalaen går fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Kandidater som leverer gruppebesvarelse får en felles karakter på det skriftige arbeidet 16. NY/UTSATT VURDERING Ny/utsatteksamen vil bli gitt i påfølgende semester. Det er vanligvis ikke mulig å gå opp til eksamen mer enn tre ganger i samme emne. Det vises til eksamensforskrift 5-3. Søknad om et ekstra (fjerde) eksamensforsøk behandles av studiekoordinator i samråd med avdelingen/studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen for emne 2 er 26. august TILLATTE HJELPEMIDLER Det er ikke satt begrensninger i bruk av hjelpmidler ved hjemmeeksamen 18. EMNEANSVARLIG: Karl-Johan Johansen 19. LÆREMIDLER: Litteratur Dag Ingvar Jakobsen (2004): Organisasjonsendringer og endringsledelse. Fagbokforlaget Morten Lewin og Roger Klev (2002): Forandring som praksis. Fagbokforlaget Irene Sørås (2007): Organisasjonsutvikling i sykehus. Oslo: Universitetsforlaget Meyer, Christine B. & Stensaker, Inger G(2011): Endringskapasitet. Bergen: Fagbokforlaget Det tas forbehold om endringer i litteratur. 20. SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

14 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: ARBEIDSMILJØ OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI THE WORKING ENVIRONMENT AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY ARBEIDSMILJØ OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidaten skal ha bred forståelse for ansvarsforhold og prosesser knyttet til å ivareta arbeidsmiljø og psykososialt samspill på arbeidsplassen. Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha brede kunnskaper om: arbeidsmiljøfaktorer innenfor psykisk og fysisk arbeidsmiljø teori om psykososiale situasjoner og prosesser på arbeidsplassen lederrollen i forhold til ivaretakelse av HMS og arbeidsmiljøet organisering av forbedringsprosesser i tilnytning arbeidsmiljøet Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha ferdigheter i å: gjennomføre vanskelig samtaler på arbeidsplassen håndtering av konflikter og destruktive situasjoner og prosesser gjennomføre en systematisk kartlegging og analyse av arbeidsmiljøet presentere resultater og implementere oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha generell kompetanse om: forståelse av faktorer og sammenhenger som påvirkler arbeidsmiljøet

15 organisering og ansvarsfordeling i forhold til HMS hvordan innvolvere medarbeidere i forbedringsprosesser mht. arbeidsmiljøet relevant kritiske vurderinger av muligheter og begrensninger i bruk virkemidler for å forbedre arbeidsmiljøet 11. EMNEINNHOLD Emnet omhandler hvordan man som leder skal forholde seg til arbeidsmiljø og organisasjonspsykologiske prosesser. Arbeidsmiljøfaktorer Psykologi på organisasjonsarenaen Ledelse og samspill Sirkulære prosesser Motivasjonsteorier Emosjoner Vanskelig samtale Holdninger HMS 12. ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER: Undervising gis i form av forelesninger, veiledningssamtaler, gruppearbeid, seminarer/webinarer og øvelser/tester. Det brukes IKT for kommunikasjon mellom lærer og student, samt mellom studenter. Studentene må gjennomføre øvelser/dokumentasjon av eget arbeid oppgaver som må løses og sendes til faglærer. Det vil bli avholdt 6 samlinger på 2-3 timer innenfor emnet. 10 studiepoeng tilsvarer ca. 270 arbeidstimer (inkl. undervisning, veiledning, gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 700 sider. 13. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Studentene skal individuelt eller i gruppe besvare oppgaver knyttet til pensum samt drøftingsoppgaver opp mot studentenes praktiske erfaringer. Søknader om innlevering av arbeidskrav i grupper behandles 2 uker etter studiestart og vurderes ut fra pedagogiske begrunnelser. Besvarelsene må være levert en uke før eksamensdato. Arbeidskravene vurderes som godkjent eller ikke. Ikke godkjent fravær eller manglende innlevering av arbeidskrav vil kunne medføre at en student ikke kan gå opp til for eksamen. 14. VURDERINGSORDNING Skriftlig hjemmeeksamen som kan gjennomføres individuell eller i gruppe. Omfang ord (individ.) eller ord (gruppe). Oppgaven leveres ut og innleveres via it`s learning. Innlevering avprosjekt oppgave er 28.oktober 2013

16 15. KARAKTERSKALA Karakterskalaen går fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Kandidater som leverer gruppebesvarelse får en felles karakter på det skriftige arbeidet 16. NY/UTSATT VURDERING Ny/utsatteksamen vil bli gitt i påfølgende semester. Det er vanligvis ikke mulig å gå opp til eksamen mer enn tre ganger i samme emne. Det vises til eksamensforskrift 5-3. Søknad om et ekstra (fjerde) eksamensforsøk behandles av studiekoordinator i samråd med avdelingen/studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen for emne 3 er 10. januar TILLATTE HJELPEMIDLER Det er ikke satt begrensninger i bruk av hjelpmidler ved hjemmeeksamen 18. EMNEANSVARLIG: Karl-Johan Johansen 19. LÆREMIDLER: Litteratur Kaufmann, Geir & Astrid Kaufmann (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen:Bokforlaget, Glasø, Lars (2008). Det emosjonelle samspillet i leder medarbeider-relasjonen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nummer 3, 2008, side Kaaresen, J. G., Matthiesen, S.B. (2007). Tverrfaglig tilnærming en styrke ved håndtering av mobbing og konflikter. HMS-Magasinet, nr. 4, Nielsen, M., Matthiesen, S. B., Einarsen, S. (2005). Ledelse og personkonflikter. Nordisk Psykologi, 57, 4, Richarsen, Astrid & Matinussen, Monica (2008). Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nummer 3, 2008, side Wadel, Carl Cato (2007). Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling Hvordan medarbeidere gjør bruk av hverandre i utførelsen av sitt arbeid.. Universitetet i Bergen. Normann, Tor Morten & Rønning, Elisabeth (2007). Konflikter, mobbing, trakassering og vold i arbeidslivet. Få utsatt, noen yrker mer utsatt enn andre. SSB, Samfunnsspeilet, SSB. Erik Herstad Horgen og Elisabeth Rønning (2008). Norsk sysselsetting på Europa-toppen". Samfunnsspeilet,SSB. Randi Kjeldstad og Lars Dommermuth (2009). Jobbtrivsel og mobilitet på arbeidsmarkedet Hver fjerde ønsker å bytte jobb Samfunnsspeilet,SSB. Det tas forbehold om endringer i litteratur. 20. SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

17 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: ØKONOMISK STYRING FINANCIAL MANAGEMENT ØKONOMISK STYRING 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidatene skal ha grunnleggende forståelse av teori om økonomisk styring og av redskaper som de kan anvende i forbindelse med ledelse av virksomheter og bedrifter. Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kjenn til forskning og utviklingsarbeid innenfor økonomisk styring og ha brede kunnskaper om: teori om økonomisk styring av virksomheter ulike styringsmodeller mht. økonomi lederrollen i forbindelse med økonoimistyring prosesser i tilnytning til økonoimisk styring i en virksomhet Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne beherske relvante faglige verktøyer og teknikker, dvs. ha ferdigheter i å: anvende ulike redskaper innen økonomisk styring planlegging og budsjettering gjennomføre regskapsanalyse presentere og utvikle tiltak for å følge opp resultater framkommet i regnskapsanalyse Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og aktuelle styringstiltak og ha generell kompetanse om:

18 strategisk tenking i forhold til økonomisk styring hvordan møte ulike økonomiske utfordringer hvordan innvolvere medarbeidere i økonomistyringen relevant kritiske vurderinger av muligheter og begrensninger mht. strategier og tiltak i forhold til økonomistyring 11. EMNEINNHOLD Den økonomisk situasjon for en virksomhet eller avdeling er til en hver tid en viktig faktor for å definere handlingsrommet som ledelse kan utøves innenfor. I dette emnet gjennomgås sentrale elementer i økonomisk styring og ledelse. Økonomisk styring og organisasjonsforståelse Kostnader, kostnadsforløp og struktur Styringsinformasjon og økonomisk ledelse Regnskap og regnskapsanalyse Økonomisk planlegging og budsjettering Resultatoppfølging og strategi 12. ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER: Undervising gis i form av forelesninger, veiledningssamtaler, gruppearbeid, seminarer/webinarer og øvelser/tester. Det brukes IKT for kommunikasjon mellom lærer og student, samt mellom studenter. Studentene må gjennomføre øvelser/dokumentasjon av eget arbeid oppgaver som må løses og sendes til faglærer. Det vil bli avholdt 6 samlinger på 2-3 timer innenfor emnet. 10 studiepoeng tilsvarer ca. 270 arbeidstimer (inkl. undervisning, veiledning, gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 700 sider. 13. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Studentene skal individuelt eller i gruppe besvare oppgaver knyttet til pensum samt drøftingsoppgaver opp mot studentenes praktiske erfaringer. Søknader om innlevering av arbeidskrav i grupper behandles 2 uker etter studiestart og vurderes ut fra pedagogiske begrunnelser. Besvarelsene må være levert en uke før eksamensdato. Arbeidskravene vurderes som godkjent eller ikke. Ikke godkjent fravær eller manglende innlevering av arbeidskrav vil kunne medføre at en student ikke kan gå opp til for eksamen. 14. VURDERINGSORDNING Skriftlig hjemmeeksamen som kan gjennomføres individuell eller i gruppe. Omfang ord (individ.) eller ord (gruppe). Oppgaven leveres ut og innleveres via it`s learning. Innlevering avprosjekt oppgave er 15. Januar KARAKTERSKALA Karakterskalaen går fra A til F, der A er høyeste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått. Kandidater som leverer gruppebesvarelse får en felles karakter på det skriftige arbeidet

19 16. NY/UTSATT VURDERING Ny/utsatteksamen vil bli gitt i påfølgende semester. Det er vanligvis ikke mulig å gå opp til eksamen mer enn tre ganger i samme emne. Det vises til eksamensforskrift 5-3. Søknad om et ekstra (fjerde) eksamensforsøk behandles av studiekoordinator i samråd med avdelingen/studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen for emne 4 er 5. juni TILLATTE HJELPEMIDLER Det er ikke satt begrensninger i bruk av hjelpmidler ved hjemmeeksamen 18. EMNEANSVARLIG: Karl-Johan Johansen 19. LÆREMIDLER: Litteratur Hoff, Kjell Gunnar (2005): Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget Totland, Johs (2002): Mester i økonomistyring. Oslo: Gyldendal Johnsen, John Asle (2006):»Måling og styring av kvalitet og kostnader». Magna Econas tidsskrift for økonomi og ledelse nr. 4/2006. Bergen: Fagbokforlaget. Det tas forbehold om endringer i litteratur. 20. SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

20 1. EMNEKODE: Obligatorisk emne (##kode##) 2. EMNENAVN: JUSS OG AVTALEVERK LAW AND LEGAL SYSTEMS JUSS OG AVTALEVERK 3. FAGLIG NIVÅ: Videreutdanning på bachelorgradsnivå (syklus 1) 4. OMFANG: 10 studiepoeng 5. VEKTINGSREDUKSJONER: ikke relevant 6. UNDERVISNINGSSEMESTER: høst/vår 7. UNDERVISNINGSSPRÅK: Norsk eller engelsk. Undervisningen skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. 8. FORKUNNSKAPSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse ut fra individuell vurdering. Praksis fra lederstillinger i offentlig eller privat virksomhet eller praksis fra personalarbeid i ulike funksjoner. 9. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Jfr. pkt FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Kandidatene skal ha bred forståelse for sentrale spilleregler i norsk arbeidsliv ut fra et juridisk og praktisk perspektiv Kandidaten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innenfor fagområdet, dvs. ha brede kunnskaper om: juridisk tenking og metode sentrale lover innenfor arbeidsrett relevante lover innenfor trygderett og helserett juridiske prosesser i tilnytning til arbeidsplassen Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne anvende faglig kunnskap og håndtere praktiske og teoretiske problemstillinger, dvs. ha ferdigheter i å: tolke og forstå lov og regler anvende lov og avtaleverk på ulike case ivareta lederansvar i forhold til praktiering av lover og regelverk gjennomføre en systematisk juridisk utredning og vurdering foreta endringer praksis i samsvar med juridiske vurderinger Kandidaten skal etter å ha fullført emnet kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger, anvendelse og praksis, dvs. ha generell kompetanse om:

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 PU1 - Personalutvikling og ledelse 1 - (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse, del 1 (PU1) er egnet for deg som til daglig arbeider

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Utkast til studieplan for Videreutdanning om marginalisering, deltakelse og sosial integrasjon 60 studiepoeng

Utkast til studieplan for Videreutdanning om marginalisering, deltakelse og sosial integrasjon 60 studiepoeng 0 Utkast til studieplan for Videreutdanning om marginalisering, deltakelse og sosial integrasjon 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp

dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16 Rev 28.01.2015 Namn Engelsk namn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Antall semester Barnehagemyndighet,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning Deltid 15 sp

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning Deltid 15 sp dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2014-15 Mentorutdanning- veiledning av nyutdannede Navn førskolelærere Nynorsk Mentorutdanning-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching av grupper i en lærende organisasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et omfang på fem samlinger

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Integrasjon i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 16.09.04

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultetet for medisin og helse Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt- Norge) Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MOTIVERENDE INTERVJU (MI) I NAV 2015V (15 SP)

STUDIEPLAN FOR MOTIVERENDE INTERVJU (MI) I NAV 2015V (15 SP) AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG STUDIEPLAN FOR MOTIVERENDE INTERVJU (MI) I NAV 2015V (15 SP) Godkjent av Avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag,? desember 2014

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet EMNEKODE: TiSP130 EMNENAVN Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 130 (ALU) FAGLIG NIVÅ Masternivå, første emne (syklus 2) OMFANG 30 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Høst 2012

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer