Hovedplan for husholdningsrenovasjon Arendal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune"

Transkript

1 Hovedplan for husholdningsrenovasjon Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre

2 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det blitt langt mer avfall som gjenvinnes. Kontrollen med hvordan farlig avfall håndteres er blitt bedre og utslipp fra sluttbehandling av avfall er redusert. Samtidig produserer vi stadig mer avfall, og det er husholdningenes avfallsmengder som øker mest. Kommunen er gjennom Forurensningsloven forpliktet til å sørge for innsamling og opplag eller behandling av husholdningsavfall. Avfallsforskriften forplikter kommunen til å sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. I Arendal kommune reguleres håndtering av husholdningsavfall gjennom Forskrift om avfall vedtatt i Arendal bystyre Innsamling, mottak og behandling av husholdningsavfall foretas av Agder Renovasjon IKS. Det ble innført kildesortering for husholdningene i Arendal kommune i 1998/1999. Krav til kildesortering og gjenvinning av avfall har gitt kommunen et spesielt ansvar med å koordinere og tilrettelegge for miljøvennlige, brukervennlige og samfunnsøkonomiske totalløsninger for innsamling og behandling av avfallet. Ettersom boligstrukturen i kommunen er i ferd med å endres til en større grad av tett bebyggelse er det behov for å vurdere og planlegge renovasjonssystemer for en endret boligstruktur. Utfordringene med avfallssektoren er knyttet til stadig økende avfallsmengder, mangelfull kildesortering og forsøpling. Å finne gode renovasjonsløsninger i tettbygde strøk, utbyggingsog transformasjonsområder er utfordrende. Renovasjonsløsningene for hytter og fritidseiendommer i kommunen er lite tilfredsstillende, mangelfull kildesortering og forsøpling er utbredt. Erfaringer viser at avfallshåndteringen i kommunen er best der hver boenhet har sin egen renovasjonsløsning, med egne oppbevaringsenheter for avfall plassert ved boligen. Tiltak for å bedre avfallshåndteringen i kommunen innebærer derfor å jobbe for at avfall i størst mulig grad hentes ved den enkelte boenhet. I områder hvor dette ikke er mulig bør det opprettes fellesløsninger hvor så få boenheter som mulig deler oppbevaringsenheter. For leilighetsbygg og blokkleiligheter vil kommunen at det opprettes en renovasjonsløsning per bygg, med nedgravde avfallsstasjoner for bygg med 25 boenheter eller mer. Nedgravde avfallsstasjoner er også aktuelt i tette bystrøk hvor standard renovasjonsløsning er problematisk. Informasjonsarbeid er viktig for å stimulere abonnentene til god avfallshåndtering. Kommunen har også forpliktelser i forhold til avfallshåndtering på offentlige arealer i sentrum og andre sterkt besøkte offentlige steder og utfartssteder, samt avfallshåndtering langs kommunale veier utenfor tettbygd strøk. Utfordringer vi ser med avfallshåndtering i sentrum er knyttet til økte avfallsmengder og mangel på gode renovasjonsløsninger. I bystyrevedtak av vurderte bystyret en rekke utfordringer og tiltak i forbindelse med renhold i sentrum. Intensjonene og vedtak i bystyresaken følges opp videre. Men er ikke behandlet videre i hovedplanen. Kommunalteknikk og geodata vil innarbeide renholdsrutinene for sentrum i de årlige virksomhetsplanene for enheten. 2

3 For å bedre renholdet langs kommunale veier utenfor tettbygd strøk vil eller ha som målsetting kommunen gjeninnføre en årlig ruskenaksjon hvor frivillige velforeninger, idrettslag og skoler rydder langs det kommunale veinettet mot en mindre godtgjørelse. Slike aksjoner vil bli vurdert i forhold til enhetens økonomi etter 1. tertial hvert år. Denne hovedplanen har som mål å bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om avfallsreduserende tiltak og håndtering av avfall for øvrig. Hovedplanen skal også være kommunens styringsredskap for å realisere overordnede miljøpolitiske retningslinjer overfor alle avfalls- og renovasjonsaktører i kommunen. Planen skal være et effektivt verktøy for det videre arbeidet med renovasjonsløsninger i kommunen. 3

4 Innhold 1. Innledning Målsetting Husholdningsavfall Organisering og ansvar Dagens hovedsystem for innsamling av husholdningsavfall Nedgravde avfallscontainere Årsgebyrer Utfordringer og tiltak Avfallsmengder Kildesortering Informasjon Standard oppsamlingssystem Renovasjonsløsninger i tettbygde strøk Renovasjonsløsninger i utbyggings- og transformasjonsområder Avfallsboder / inngjerdinger Hytterenovasjon Forsøpling og brenning av avfall Økonomiplan og gebyrutvikling Videre planarbeid Vedlegg Vedlegg 1 Forskrift om avfall i Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedlegg 2 Retningslinjer for avfallshåndtering hos private/husholdninger Vedlegg 3 Eksempel på uttalelse fra kommunalteknikk til nye reguleringsplaner

5 1. Innledning Avfallsfeltet er en del av miljøpolitikken hvor det har vært en betydelig utvikling de siste 20 årene. Siden 1990 er det blitt langt mer avfall som gjenvinnes. Kontrollen med hvordan farlig avfall håndteres er blitt bedre og utslipp fra sluttbehandling av avfall er redusert. Samtidig produserer vi stadig mer avfall, og det er husholdningenes avfallsmengder som øker mest. Husholdningene og de fleste næringene er beregnet å øke sine avfallsmengder med minst 40 % fram mot Figur 1.1 viser utviklingen i Norge for ordinært avfall for perioden , samt fremskrevne tall for (http://www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art html). Figur 1.1 Ordinært avfall etter kilde1. Endelige tall , framskrevne tall Millioner tonn. (www.ssb.no). I Stortingsmelding nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, formulerer regjeringen følgende nasjonale mål for avfall og gjenvinning: Strategisk mål: Det er et mål å sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små som mulig. Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenbrukes, gjenvinnes, forbrennes eller deponeres. Nasjonale resultatmål: 1. Utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. 2. Det tas sikte på at mengden avfall til gjenvinning skal være om lag 75 prosent i 2010 med en videre opptrapping til 80 prosent, basert på at mengden avfall til gjenvinning skal økes i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå. 5

6 3. Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. Genereringen av ulike typer farlig avfall skal reduseres innen 2020 sammenlignet med 2005-nivå. Regjeringen vil legge fram en egen stortingsmelding om avfallspolitikken innen utgangen av Hensikten er å utrede hvordan vi kan redusere avfallsmengden, styrke retursystemene og utnytte avfallet enda bedre. I stortingsmeldingen vil det foretas en gjennomgang av avfallsbehandlingssituasjonen i Norge, med tanke på en helhetlig avfallspolitikk hvor kommunal sektor har en sentral rolle. Stortingsmeldingen vil kunne danne grunnlag for endringer i dagens ordninger i kommunen. Dette vil bli behandlet i de årlige virksomhetsplanene. Kommunene er gjennom Forurensningsloven forpliktet til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Kommunen skal også ha anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall og har plikt til å ta i mot slikt avfall. Avfallsforskriften forplikter kommunene til å sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. Kommunen skal vederlagsfritt ta i mot EE avfall fra husholdningene, og skal også ta imot EE-avfall som er næringsavfall, men kan kreve vederlag for mottaks- og lagringskostnader. Kommunen skal informere husstander og bedrifter om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at den tar imot EE-avfall. I Arendal kommune reguleres håndtering av husholdningsavfall gjennom Forskrift om avfall vedtatt i Arendal bystyre (vedlegg 1). Denne er under revidering, ny forskrift vil bli behandlet i bystyret våren Det ble innført kildesortering for husholdningene i Arendal kommune i 1998/1999. Husholdningene sorterer ut matavfall, glass-/metallemballasje, plastemballasje, farlig avfall / EE-avfall og papir-/pappavfall. Krav til kildesortering og gjenvinning av avfall har gitt kommunen et spesielt ansvar med å koordinere og tilrettelegge for miljøvennlige, brukervennlige og samfunnsøkonomiske totalløsninger for innsamling og behandling av avfallet. Erfaringer i kommunen viser at det oppnås best kildesortering der hver abonnent kan levere avfall i egne oppbevaringsenheter plassert ved boligen. Kommunen har derfor som mål at avfall i størst mulig grad skal hentes ved den enkelte boenhet. Arendal kommune har historisk sett bestått av mye eneboliger og noe blokkbebyggelse. Dette er i ferd med å endres til en større grad av tett bebyggelse. Det er derfor behov for å vurdere og planlegge renovasjonssystemer for en endret boligstruktur. I tillegg til å sørge for innsamling og behandling av husholdningsavfall har kommunen forpliktelser i forhold til avfallshåndtering på offentlige arealer i sentrum og andre sterkt besøkte offentlige steder og utfartssteder, samt avfallshåndtering langs kommunale veier utenfor tettbygd strøk. Denne hovedplanen gir en beskrivelse av dagens renovasjonsløsninger. Den beskriver de utfordringene vi ser med ordningene og endret boligstruktur. I tilknytning til utfordringene beskriver planen tiltak som bør iverksettes for å forbedre renovasjonsordningen. Praktiske tiltak vil bli nærmere beskrevet i de årlige virksomhetsplanene. 6

7 2. Målsetting Gjeldene kommuneplan har som mål at Arendal kommune som tjenesteleverandør skal lede an og legge grunnlag for et samfunn der innbyggerne kan gjøre gode klima-, energi- og miljøvalg. I egen virksomhet skal kommunen gå foran i valg av bærekraftige løsninger. Kommunen vil bruke ulike incentiver for å belønne sortering og gjenvinning av avfall og stimulere innbyggernes egne ambisjoner for å redusere avfallsmengden. Videre vil kommunen redusere kommunens produksjon av avfall. Det skal skje ved fokus på dette ved innkjøp, bruk og gjenbruk. Hovedmål Hovedplanen skal bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om avfallsreduserende tiltak og håndtering av avfall for øvrig. Hovedplanen skal også være kommunens styringsredskap for å realisere overordnede miljøpolitiske retningslinjer overfor alle avfalls- og renovasjonsaktører i kommunen. Hovedplanen skal være et effektivt verktøy for det videre arbeidet med renovasjonsløsninger i kommunen. Delmål 1. Videreføre og videreutvikle et godt tilbud til kommunens innbyggere for oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. 2. Tilrettelegge for kildesortering for husholdningene med brukervennlige løsninger slik at de nasjonale resultatmålene om at 80 % av avfall skal gjenvinnes kan oppnås. 3. Avfall skal i størst mulig grad hentes ved den enkelte boenhet, i oppsamlingsenheter plassert på eiendom tilhørende den enkelte boenhet. 4. Bidra til å sikre framtidsrettede løsninger for nye boligfelt/utbyggings- /transformasjonsområder 5. Utarbeide gode systemer for avfallshåndtering i sentrum. 6. Utarbeide gode systemer for avfallshåndtering langs kommunale veier utenfor tettbygd strøk. 7. Redusere forsøplingsproblemer og ulovlig håndtering av avfall i kommunen. 3. Husholdningsavfall 3.1 Organisering og ansvar Innsamling, mottak og behandling av husholdningsavfall i kommunen foretas av Agder Renovasjon IKS. Agder Renovasjon er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, og samtidig bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne. Agder Renovasjon har eget avfallsdeponi i Heftingsdalen i Arendal, hvor det også er anlegg for kompostering, kverning av treavfall, slambehandling, sikkerhetsmakulering og anlegg for 7

8 pressing av plast, papir og papp. Det drives også en gjenbruksbutikk i Heftingsdalen. Innsamling av avfall er konkurranseutsatt og utføres av andre aktører etter anbud. Kommunen har ansvar for abonnementsordningen, renovasjonsgebyr, forsøpling og andre forvaltningssaker. Agder Renovasjon har ansvar for praktiske oppgaver som henting av avfall, avfallsmottak, behandling og omsetning av avfall, utplassering av stativer og avfallsbeholdere, utdeling av sekker, poser og lignende. Avfall som omfattes av den kommunale innsamlingsordningen skal kildesorteres av den enkelte abonnent. I 2010 ble det innført forbud mot deponering av nedbrytbart avfall. Dette medførte at alt restavfall nå transporteres til Returkraft sitt forbrenningsanlegg i Kristiansand. Energien i restavfallet brukes til fjernvarme og produksjon av strøm. For avfallsdeponiet i Heftingsdalen har Agder Renovasjon tillatelse fra Fylkesmannen til en samlet deponimengde på tonn for hele deponiets levetid. Deponiet skal etter gjeldende tillatelse avvikles innen år Agder Renovasjon har beregnet at det er om lag tonn ledig kapasitet på deponiet. Deponigassen fra Heftingsdalen overføres til varmesentralen i Arendal gjennom en gassledning som miljøriktig energi, til fjernvarmenettet, og bidrar til varmeforsyningen i kommunen. I 2011 ble det tatt ut Nm3 deponigass med en kalkulert energi på ca. 6 gwh. Av dette produserte Agder Energi Varme AS ca. 4,3 gwh (71,8 %). 28,2 % ble faklet ved anlegget på Heftingsdalen. I 2011 ble det levert totalt tonn husholdningsavfall fra kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Dette tilsvarer 405 kg husholdningsavfall per innbygger, og er en økning fra 2010 på 24 kg per innbygger (ca. 6 %). Det var samtidig en tilsvarende økning i mengden av avfallet som ble gjenvunnet. Figur 3.1 viser mengder husholdningsavfall per innbygger for perioden Figuren viser både total mengde avfall/person/døgn (kg), kg som gikk til gjenvinning og kg deponert (med energiutnyttelse fra 2010). Figur 3.1 Mengde husholdningsavfall per innbygger i Arendal, Froland og Grimstad kommuner fra (kg per person per år). 8

9 Figur 3.2 viser hvordan den totale avfallsmengden per innbygger var fordelt på de ulike avfallsfraksjonene i Figur 3.2 Mengder av ulike avfallsfraksjoner per innbygger i 2011 (kg). Vi ser av figur 3.2 at andel restavfall var betydelig i Husholdningsavfallet for 2011 ble håndtert på følgende måte: 19 % ble kompostert 30 % ble materialgjenvunnet 48 % gikk til forbrenning med energiutnyttelse 3 % ble lagt på deponi Prosent husholdningsavfall som ble kompostert og materialgjenvunnet i 2011 var tilnærmet lik som i 2010, mens vi så en økning på 17 % avfall til forbrenning, og en reduksjon på 16 % deponert avfall. Dette har sin årsak i deponiforbudet som ble innført i juni Markedsføringshuset gjennomførte i 2012 en kundeundersøkelse på vegne av Agder Renovasjon for å kartlegge bruk og tilfredshet med renovasjonsordningen. Undersøkelsen ble gjennomført basert på telefonisk intervju av 500 tilfeldig utvalgte husholdninger i området. Agder Renovasjon oppnådde en totaltilfredshet på hele 85 poeng (av 100 mulige). Dette var en ytterligere forbedring fra forrige måling i 2010 med 81 poeng. Renovasjonsbransjen generelt i Norge har et gjennomsnitt på 70 poeng. 3.2 Dagens hovedsystem for innsamling av husholdningsavfall Standard renovasjonsløsning for husholdninger i kommunen kalles standardabonnement. For standardabonnement benyttes et stativ til restavfall, et kildesorteringsskap for matavfall, glass/metall og farlig/ee-avfall, sekker til plastemballasje samt felles beholdere for papp-/ papiravfall (se fig. 3.3). Det er nylig innført en ordning der abonnenter som ønsker det kan 9

10 kjøpe en blå 120 l plastdunk til å oppbevare plastsekken i. Avfallet hentes med faste hentefrekvenser ved hver bolig. I utgangspunktet etableres det ett standardabonnement per boenhet i kommunen. Figur 3.3 Oppsamlingsenheter for avfall for standardabonnement. I tillegg benyttes felles beholdere for papir- /pappavfall. (Foto: Agder Renovasjon) Abonnenter som ønsker å hjemmekompostere komposterbart husholdningsavfall kan gjøre dette i varmkompostbeholdere godkjent av kommunen. Abonnenter med mye restavfall kan opprette et tidsbegrenset tilleggsabonnement hvor abonnenten kan levere en ekstra sekk med restavfall ved hver restavfallstømming. Det benyttes et ekstra restavfallstativ for oppbevaring av den ekstra sekken med restavfall. Dersom abonnenter ønsker en annen abonnementstype enn standardabonnement må abonnenten melde dette til kommunen. Abonnenter med lite avfall kan opprette miniabonnement. Det benyttes samme oppsamlingsenheter som for standardabonnement, men hentefrekvensen for alle avfallstyper med unntak av matavfall og farlig avfall halveres. Dersom 2 eller 3 husstander med lite avfall ønsker å dele oppsamlingsenheter kan det opprettes et fellesabonnement. Husstandene deler oppsamlingsenheter tilsvarende et standardabonnement. Dersom flere husstander ønsker å dele oppsamlingsenheter kan det opprettes et storabonnement. For storabonnement benyttes det i dag plastbeholdere som vist i figur 3.4. Størrelsen og utformingen av et storabonnement tilpasses i hvert enkelt tilfelle basert på mengde restavfall, men må minimum bestå av en beholder pr avfallstype. Figur 3.4 Beholdere for storabonnement beholdergruppe 1 (Foto: Agder Renovasjon). 10

11 Renovasjonsordning for hytter/fritidsboliger Abonnenter med hytte/fritidsbolig i kommunen kan opprette fritidsabonnement på renovasjon. Fritidsabonnement gjelder kun i perioden 1. april oktober. Abonnent som ønsker renovering hele året kan inngå avtale om annen type abonnement der dette er mulig. Til fritidsabonnement benyttes vanligvis felles oppsamlingsenheter til avfall plassert på felles oppstillingsplass eller i avfallsbod. Tømmehyppigheten av felles oppsamlingsenheter tilpasses etter behov. Alternativt kan egne avfallsstativer for den enkelte fritidseiendom benyttes, tilsvarende stativene for standardabonnement. Det forutsettes at disse kan plasseres ved renovasjonsbilens kjørerute. Utplasserte containere for innsamling av glass-/metallemballasje og klær/sko Containere til innsamling av glass-/metallemballasje (fig. 3.5) og klær/sko (fig. 3.6) er plassert ut på utvalgte steder i kommunen. Containere for glass-/metallemballasje driftes av Agder Renovasjon, mens containerne for klær/sko driftes av foreningen U-landshjelp fra Folk til Folk i Norge (UFF i Norge). Figur 3.5 Container for innsamling av glass-/metallemballasje. Figur 3.6. Container for innsamling av klær/sko. 11

12 3.3 Nedgravde avfallscontainere I sentrumsområder med eldre bebyggelse byr kommunens hovedsystem for husholdningsrenovasjon på utfordringer. Flere områder er ikke framkommelige for renovasjonsbil, og det er ofte lite areal tilgjengelig for plassering av avfallsbeholdere ved den enkelte boenhet. Store storabonnement hvor mange boenheter deler felles plastbeholdere plassert ved renovasjonsbilens kjørerute har derfor blitt etablert i flere slike områder. Hovedsystemet er også utfordrende i områder med blokkbebyggelse og store leilighetsbygg. Store storabonnement er ofte renovasjonsløsningen som velges. Slike store storabonnement fungerer ofte dårlig, med mangelfull kildesortering og forsøpling. I området rundt Munkejordet, Grensen og Munkegaten var det tidligere plassert ut en mengde felles plastbeholdere for avfall. Det ble over tid registrert mangelfull kildesortering og mye forsøpling i tilknytning til disse. På bakgrunn av dette ble det som et prøveprosjekt etablert en nedgravd avfallsstasjon i Munkegaten i Avfallsstasjonen består av 5 stk nedgravde avfallscontainere og benyttes av beboere i Munkejordet, Grensen og Munkegaten (fig. 3.7). Figur 3.7 Nedgravd avfallsstasjon i Munkegaten. En nedgravd avfallscontainer består av en ytterkum av betong og en innercontainer av stål med fastmontert innkastsøyle og bunntømming. Betongkummen sikres under tømming av en sikkerhetsplattform. Tømming av avfallet skjer per i dag med containerbil m/ kran. Containerne kan graves ned både i områder med løsmasser og områder med fast fjell. Containerne kan også graves ned i nærheten av sjø/vann, slik at den nedre delen befinner seg under havnivå/grunnvannstand. Containerne skal som hovedregel være utrustet med automatisk måling av fyllingsgrad og adgangskontroll. Etter etablering av den nedgravde avfallsstasjonen i Munkegaten fremstår området som mer ryddig og forsøplingsproblematikken er langt på vei løst. Tilbakemeldinger fra brukere av avfallsstasjonen viser at disse stort sett er fornøyde med løsningen. Kildesorteringen av avfallet som leveres ved avfallsstasjonen har imidlertid vist seg å være mangelfull. Installasjon av adgangskontroll på innkastene høsten 2011 førte til at mengde 12

13 restavfall levert til stasjonen ble vesentlig redusert, men mangelfull kildesortering er stadig et problem. Det leveres spesielt lite matavfall ved stasjonen. Noe avfall hensettes ved avfallsstasjonen, dette ryddes jevnlig av Agder Renovasjons servicebil. Erfaringene fra prøveprosjektet i Munkegaten viser at nedgravde avfallsstasjoner kan være et godt alternativ til kommunens hovedsystem for renovasjon for områder med tett bebyggelse, områder med smale, uframkommelige veier og områder der estetikk er viktig. Ved bruk av nedgravde containere isteden for felles plastbeholdere reduseres luktulemper, arealbruk, forsøpling og brannfare. Hauglandsheia borettslag etablerte en nedgravd avfallsstasjon for borettslaget som ble satt i drift i januar Også ved denne stasjonen har kildesorteringen vist seg å være mangelfull, og det er spesielt matavfall det leveres lite av. Flere utbyggere har vist interesse for etablering av nedgravde avfallsstasjoner i nye utbyggingsområder i kommunen. Kommunen er positiv til etablering av nedgravde avfallsstasjoner i utbyggingsstasjonsområder som blokkbebyggelse og nye byggefelt. For at driftskostnadene ikke skal bli for høye krever kommunen et minimum av 25 boenheter tilknyttet hver nedgravd avfallsstasjon. Foreløpige erfaringer viser at det oppnås en høyere kildesorteringsgrad der kommunens hovedsystem med en renovasjonsløsning per boenhet benyttes. Kommunen godkjenner derfor ikke etablering av nedgravde avfallsstasjoner for områder med eneboliger eller rekke-/kjedehus hvor det er mulig for hver boenhet å ha sin egen renovasjonsløsning ved boligen. I forbindelse med revisjon av kommunens avfallsforskrift utarbeides det retningslinjer for nedgravd avfallsløsning. Retningslinjene vil følge forskriften og vil bli behandlet av bystyret samtidig med forskriften våren Årsgebyrer Iht. Forurensningsloven skal kommunen fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter Forurensningslovens 29, 30 eller 31, må gebyret ikke overstige kommunens kostnader. Kommunen fastsetter differensierte gebyrer der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Renovasjonsgebyrene i Arendal kommune reguleres årlig. Beregning av gebyrene for de ulike abonnementstypene er foreslått endret i ny avfallsforskrift som vil bli behandlet i bystyret våren

14 3.5 Utfordringer og tiltak Avfallsmengder Utfordringer Husholdningene i Norge produserer stadig mer avfall, og husholdningene i Arendal kommune er intet unntak. Det er beregnet at husholdningene vil øke sine avfallsmengder med minst 40 % fram mot 2020 (kilde: Det såkalte avfallshierarki-prinsippet angir en prioritert rekkefølge for hvordan avfallsproblemene bør løses. Det tradisjonelle avfallshierarkiet innebærer at en først skal søke å unngå at avfall oppstår, dernest gjenbruk av mest mulig av avfallet. På tredje plass følger materialgjenvinning og på fjerde energigjenvinning. På siste plass kommer deponering, som er den minst ønskelige løsningen (fig. 3.8) (kilde: Store Norske Leksikon Figur 3.8. Avfallspyramiden (kilde: Tiltak Kommunene er store innkjøpere som kan påvirke produsenter og gjennom egne tiltak være proaktive i forhold til avfallsforebygging. Offentlige innkjøpsreglement gir likevel en del begrensninger i hvor omfattende miljøkrav som kan stilles ved innkjøp. Kommunen vil gjennom informasjonsarbeid stimulere innbyggerne til å forsøke å unngå at avfall oppstår. Kommunen vil oppfordre til redusert bruk av engangsprodukter og unødvendig emballasje. En type avfall som utgjør en betydelig del av produsert avfallsmengde for småbarnsfamilier er engangsbleier. Engangsbleier skaper store mengder avfall som ikke kan materialgjenvinnes. En rekke kommuner har innført støtteordninger til familier som ønsker å bruke tøybleier. Arendal kommune vil vurdere å innføre en slik støtteordning. Dagens ordning med utplasserte containere til innsamling av klær og sko bidrar til ombruk. Det samme gjør gjenbruksbutikken som er etablert på Heftingsdalen. Butikken tar i mot og selger ting som kan brukes om igjen. For tredje år på rad etablerte Agder Renovasjon i år en gjenbruksbutikk på Hovefestivalen. Denne var godt besøkt og veldig populær. 14

15 Kommunen fastsetter differensierte gebyrer som kan bidra til avfallsreduksjon Kildesortering Materialgjenvinning gir klart bedre effekt i forhold til klimavirkninger enn forbrenning med energigjenvinning (med materialgjenvinning blir avfallet et råstoff som kan utnyttes flere ganger). Det er derfor et mål at mengde restavfall reduseres til et minimum. Redusert andel restavfall vil også ha økonomiske fordeler, siden levering av avfall til forbrenning er kostbart, mens gjenvinnbare fraksjoner er en inntektskilde. Økt materialgjenvinning kommer den enkelte abonnent til gode i form av reduserte gebyrer. Mengde husholdningsavfall som kan materialgjenvinnes avhenger i stor grad av husholdningenes muligheter, evne og vilje til å kildesortere avfallet sitt. Kommunen jobber i samarbeid med Agder Renovasjon med å tilby renovasjonsløsninger for husholdningene som gjør det enklest mulig for den enkelte husholdning å kildesortere sitt avfall. Erfaringer i kommunen viser at det oppnås best kildesortering der hver boenhet har egne oppsamlingsenheter som står plassert så nærme boenheten som mulig, og sorteringsmuligheter der avfallet oppstår (eks kjøkkenløsninger for sortering). Tall fra Agder Renovasjon viser at prosent husholdningsavfall som er gått til materialgjenvinning og kompostering var tilnærmet lik i 2009, 2010 og 2011 (fig. 3.9). Figur 3.9. Håndtering av husholdningsavfallet i 2009, 2010 og 2011 (%). Kommunen vil stimulere til god kildesortering også for næringsvirksomheter i kommunen, selv om disse ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Utfordringer I 2011 gikk 48 % av husholdningsavfallet til forbrenning (33 % av dette var restavfall), mens 3 % ble lagt på deponi. Kun 49 % av avfallet ble materialgjenvunnet og kompostert. Andel avfall til materialgjenvinning og kompostering må økes. For at dette skal kunne oppnås kreves bedre kildesortering hos den enkelte abonnent. 15

16 Erfaringer viser at kildesorteringen generelt i kommunen er bedre der hver husstand benytter egne avfallsstativer fremfor der flere husstander deler felles oppsamlingsenheter. Jo flere som deler oppsamlingsenheter jo mindre blir eierskapsfølelsen til oppsamlingsenhetene for den enkelte abonnent, og resultatet blir ofte mangelfull sortering av avfallet, ofte i kombinasjon med forsøpling og hensetting av avfall ved oppsamlingsenhetene. Plassering av oppsamlingsenhetene synes også å ha en innvirkning på sorteringsgraden, der sorteringen ser ut til å reduseres i områder hvor oppsamlingsenhetene står plassert langt fra boligen. Tiltak Informasjonsarbeid er viktig for å stimulere til god kildesortering blant kommunens innbyggere. Agder Renovasjons og kommunens informasjonsarbeid er beskrevet i kapittel Ved henting av avfall får renovatørene nyttig informasjon om hvordan kildesorteringen fungerer ved hvert enkelt abonnement. Der kildesorteringen ikke er tilfredsstillende legger renovatør en lapp i eller på oppsamlingsenheten for å gjøre abonnentene oppmerksomme på at kildesorteringen er mangelfull og må forbedres. Kommunens administrasjon får melding fra Agder Renovasjon om abonnement hvor mangelfull kildesortering vedvarer. Kommunen behandler slike saker fortløpende iht. kommunal avfallsforskrift. Oppfølging av slike saker ser ut til å bidra til bedret kildesortering i mange tilfeller. Kommunen vil være restriktiv til å godkjenne felles renovasjonsløsninger for mange boenheter i områder hvor det er mulig for hver boenhet å ha hver sin løsning eller et begrenset antall boenheter kan ha en felles løsning. Generelt anbefaler kommunen en renovasjonsløsning per bygg, eventuelt at et fåtall eneboliger/rekkehus/mindre leilighetsbygg går sammen om felles løsning. Kommunen fastsetter differensierte gebyrer som kan bidra til bedre kildesortering Informasjon Utfordringer Kunnskap om kommunens renovasjonsordninger og viktigheten av at avfallet kildesorteres er en nødvendighet for at kommunens innbyggere skal kunne håndtere avfallet på en hensiktsmessig måte. Det er viktig at gode renovasjonsvaner innarbeides i ung alder. Tiltak Agder Renovasjon jobber aktivt med holdningsskapende arbeid for å fremme god avfallshåndtering blant kommunens innbyggere. Anlegget på Heftingsdalen får årlig besøk av skoleelever, lag, foreninger o.a. til omvisning og informasjon. Agder Renovasjon holder også foredrag om avfallshåndtering, blant annet for beboere i nye boligfelt i kommunen. Agder Renovasjon sender ut en renovasjonskalender til alle kommunens abonnenter hvert år. Denne inneholder en kildesorteringsguide som beskriver hvordan avfallet skal sorteres, samt annen nyttig informasjon om den kommunale renovasjonsordningen. Agder Renovasjon har i 16

17 tillegg laget kildesorteringsguider på flere språk slik at personer med begrensede norskkunnskaper lettere skal kunne forstå renovasjonssystemet i kommunen. Både Agder Renovasjon og kommunen har utfyllende websider med nyttig informasjon om renovasjonsordningene. I tillegg informeres det fra tid til annen gjennom lokalavisen Agderposten Standard oppsamlingssystem Agder Renovasjon gjorde en vurdering av kommunens valg av standard oppsamlingssystem for avfall i 2009, i forbindelse med utarbeiding av nytt anbud/kontrakt for innsamling av husholdningsavfall. Agder Renovasjon vurderte bl.a. overgang til plastdunker, og så på muligheten for overgang til optisk sortering med nytt sorteringsanlegg. Overgang til optisk sortering ble ikke valgt da det både krever store investeringskostnader til sorteringsanlegg og erfaringer fra andre kommuner viser at systemet gir en lavere gjenvinningsprosent. Overgang til plastdunker ble heller ikke valgt, bl.a. fordi dette systemet krever et større areal ved hver bolig til plassering av beholderne. I Arendal vil dette være problematisk, spesielt i tette bystrøk. Videreføring av dagens oppsamlingssystem ble valgt fordi det har mange fordeler. Dagens oppsamlingssystem bidrar til relativt høy sorteringsgrad og de fleste utsorterte avfallsfraksjonene er av så god kvalitet at materialgjenvinning er mulig. Systemet bidrar til at avfallet kan kildesorteres i hele 6 fraksjoner. Systemet er i tillegg godt innarbeidet, og tilbakemeldinger fra abonnentene viser at de stort sett er fornøyde med systemet. Utfordringer Renovatørenes arbeidsmiljø I følge arbeidstilsynet er omfanget av arbeidsrelaterte skader og muskel- og skjelettlidelser innen renovasjon stort. Bløtdelsskader, forstuvinger, kutt- og stikkskader er vanlig hos renovatører. Årsaken til de arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelsene er i hovedsak knyttet til ergonomiske forhold, som tunge løft og uheldige arbeidsstillinger. Arbeidstilsynet anbefaler at avfall kjøres og heises, ikke løftes og bæres. Å trille en beholder krever mindre muskelkraft og utsetter renovatøren for mindre slitasje enn håndtering av sekker. (Kilde: Arbeidstilsynet, Veiledning om innsamling og håndtering av husholdnings- og næringsavfall: Kommunens standardsystem for restavfall, med plastsekker plassert i stativ, krever at renovatør løfter avfallssekkene ut av avfallsstativene manuelt, og at disse bæres til renovasjonsbil. Kildesorteringsskapene som benyttes i kommunen hvor avfallet plasseres i esker i skapene kan i tillegg gi en merbelastning av armer, rygg, sener og ledd. Skadedyr Kommunen har fått klager fra enkelte abonnenter på problemer med rotter i restavfallsstativene. I de fleste tilfeller er disse problemene oppstått i avfallsstativer hvor det er dårlig sortering av avfallet, og matavfall er havnet i restavfallsstativene. Det er imidlertid et problem at skadedyr som rotter og mus relativt lett kan ta seg inn i restavfallsstativene, da noe matbefengt avfall vil havne i restavfallet selv ved god kildesortering. Innsamling av papir-/papp-/drikkekartongavfall Til innsamling av papir-/papp-/drikkekartongavfall benyttes plastdunker på hjul. Disse plasseres som regel ved postkassestativer, og benyttes av flere abonnenter i fellesskap. 17

18 Abonnentene har et felles ansvar for å holde adkomst til avfallsbeholderne fri for hindringer. Vinterstid oppleves problemer med at abonnentene ikke tar ansvar for å rydde snø frem til beholderne, noe som resulterer i at renovatør til tider ikke får tømt beholderne. Eierskapsfølelsen til disse avfallsdunkene er trolig lavere blant abonnentene siden disse deles av flere. Kommunen opplever tidvis problemer med forsøpling og hensetting av avfall ved beholderne. Tiltak Kommunen vil vurdere overgang til alternativt standard oppsamlingssystem. Det vil legges vekt på at systemet skal muliggjøre god kildesortering og drift. Vurderingen vil foretas i samarbeid med Agder Renovasjon, Froland og Grimstad kommuner Renovasjonsløsninger i tettbygde strøk Utfordringer I flere boligfelt og sentrumsområder opplever kommunen utfordringer i forbindelse med plassering av avfallsstativer. Gjeldende kommunal avfallsforskrift krever at oppsamlingsenhetene for standard-, mini- og fellesabonnement plasseres slik at henteavstanden til renovasjonsbilens kjørerute ikke blir lenger enn 10 meter. Oppsamlingsenheter for storabonnement må ikke plasseres lenger enn 5 meter fra renovasjonsbilens kjørerute. I tillegg krever vegmyndigheten at oppsamlingsenhetene ikke plasseres i siktsoner. Dette innebærer at oppsamlingsenhetene i kryss må plasseres minimum 10 meter fra gjennomgående vei, i avkjørsler minimum 4 meter fra samme. Avstand fra kant av gang- og sykkelveger skal være minimum 3 meter. I flere områder er dette ikke mulig. Oppsamlingsenheter som plasseres i siktsonene er også en utfordring i forbindelse med snørydding og kantslått langs vei. I områder som ikke er framkommelige for renovasjonsbil er det etablert fellesstasjoner hvor abonnentene i området leverer avfall i felles oppsamlingsenheter. Ved slike fellesstasjoner oppstår det ofte problemer med mangelfull kildesortering, ofte i kombinasjon med forsøpling og hensetting av avfall. Der forretningsarealer og kontorer er bygget om til leiligheter og restauranter er ofte avfallshåndteringen dårlig løst. Mange leiligheter og serveringssteder genererer mer avfall enn virksomheten som var i bygården tidligere. Gårdeiere, planleggere og utbyggere har hatt for lite fokus på avfallshåndtering. Dermed er det ofte valgt mindre gode løsninger når virksomheter starter opp eller beboere flytter inn i leiligheter. I en del eldre bygårder er oppsamlingsenhetene plassert i portrom som er lite egnet for formålet. Ofte må oppsamlingsenhetene fraktes gjennom flere dører. Renovatørene opplever at dører til tider er låst hvor nøkler ikke er utlevert. Dette resulterer i at oppsamlingsenhetene ikke blir tømt, som videre kan føre til forsøplingsproblemer. Tiltak Gjeldene kommunal avfallsforskrift stiller krav til plassering av avfallsstativer. Plassering av stativer i strid med forskriften behandles iht. kommunal avfallsforskrift. Ved etablering av nye 18

19 storabonnement krever kommunen at ønsket plassering av oppbevaringsenhetene godkjennes av kommunen for hvert enkelt abonnement. Kommunen vil kreve at det ved ombygging av bygårder avsettes nødvendig areal som muliggjør hensiktsmessig plassering av oppbevaringsenheter for avfall på egen eiendom. Løsninger med private avfallsbeholdere plassert på fortau bør ikke tillates. Kommunen har foreløpig begrenset erfaring med nedgravde avfallsstasjoner. Dersom erfaringene framover er positive bør det planlegges for etablering av 1-2 slike stasjoner i kommunal regi årlig i tettbygde sentrumsområder. Utgiftene kan dekkes gjennom investeringer på renovasjonssektoren og inngå i avgiftsgrunnlaget. Brukere av nedgravde avfallsstasjoner må følges opp med informasjon og oppfordringer til god kildesortering Renovasjonsløsninger i utbyggings- og transformasjonsområder Utfordringer I utbyggings- og transformasjonsområder i kommunen er det ofte utfordrende å finne gode løsninger for renovasjon, da dette i liten grad er blitt tatt hensyn til under utvikling av reguleringsplaner. Ved innflytting oppstår det ofte problemer i forbindelse med plassering av avfallsstativer, da det ikke er etablert veier og snuplasser som tilfredsstiller renovasjonsbilens behov. Tiltak Kommunalteknikk begynte i 2012 en systematisk gjennomgang av alle nye reguleringsplaner, hvor det blir gitt en uttalelse i forhold til renovasjonsløsning. Renovasjonsløsninger må vurderes og tilpasses i hver enkelt reguleringsplan (se vedlegg 3 for mer informasjon) Avfallsboder / inngjerdinger Utfordringer Flere steder i kommunen benyttes det boder/inngjerdinger for plassering av oppsamlingsenheter for avfall. Dette gjelder i hovedsak for storabonnement og fritidsabonnement. Disse er av ulik utforming og ofte problematiske i forbindelse med tømming av avfall. Kommunen har så langt ikke stilt konkrete krav til utforming av slike boder/inngjerdinger, noe som har resultert i at det er blitt etablert boder/inngjerdinger også i den senere tid med blant annet så høye kanter at renovatør må løfte avfallsbeholderne når de skal fraktes ut og inn ved tømming. Figur 3.10 viser en nylig etablert inngjerding for renovasjon i et boligfelt på Nidelvåsen. Inngjerdingen er etablert med så høy kant at avfallsbeholderne må løftes inn og ut ved tømming. At inngjerdingen er etablert uten tak krever at brukere rydder boden for snø. 19

20 Figur 3.10 Nylig etablert inngjerding for renovasjon i et boligfelt på Nidelvåsen. Tiltak Kommunen vil stille krav til utbygger om at avfallsboder skal utformes i henhold til krav i Byggteknisk forskrift om Avfallssystem og kildesortering. Kommunen vil anbefale at avfallsboder etableres med tak Hytterenovasjon Oppsamlingsenhetene som benyttes på fellesstasjoner for hytterenovasjon er de samme som benyttes for storabonnement i kommunen. Ved flere fellesstasjoner har Agder Renovasjon i tillegg plassert ut containere til restavfall. Utfordringer Det har over tid vært problemer med forsøpling og mangelfull kildesortering av avfall ved et flertall av fellesstasjonene for hytterenovasjon i kommunen. Mangelfull sortering førte ved flere av fellesstasjonene til at alle avfallsfraksjoner måtte tømmes som restavfall for å unngå å ødelegge ferdig sortert avfall på avfallsanlegget. For å unngå at alle fraksjoner blandes ble det i 2008 tatt en avgjørelse på at det ved fellesstasjoner for hytterenovasjon kun skulle sorteres ut tre avfallsfraksjoner; papir-/papp-/drikkekartongavfall, glass-/metallavfall og restavfall. Matog plastavfall leveres som restavfall. Restavfallet fra disse fellesstasjonene leveres på et eget område på Heftingsdalen hvor det grovsorteres. Planker, metall, møbler og andre større gjenstander sorteres ut før avfallet kjøres til forbrenning. Det er et ønske fra kommunens side at hytteabonnentene skal kildesortere mat- og plastavfall på lik linje med kommunens øvrige renovasjonsabonnenter. Tett oppfølging med informasjon og tiltak etter gjeldende avfallsforskrift vil være avgjørende for at dette skal kunne fungere. Ettersom stadig flere kommuner innfører kildesortering håper kommunen at flere abonnenter får innarbeidet gode rutiner for kildesortering i sine bostedskommuner som de så kan ta med seg på hytta. Fellesstasjoner som brukes av mange hytteabonnenter krever at det settes ut et stort antall oppsamlingsenheter for avfall. Disse store samlingene med plastdunker ser ofte rotete og kaotiske ut. Avfallsstasjoner som fremstår rotete kan virke demotiverende for brukerne med 20

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING:

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å vedta foreliggende økonomi- og handlingsplan 2015 2018 som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand 2014 Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand Marith J. Moe Avfall Sør Husholdning Den 7. november 2014 Forord Avfall Sør Husholdning vil takke alle våre abonnenter som har svart

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer