Årsrapport Årsberetning og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort

2 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Agenda AS ble kåret til årets servicebedrift Foto: Fremover Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Tillitsvalgte Forsidefoto: Betongrenovering. 2

3 STYRETS BERETNING Styrets beretning 2010 Sparebanken Narvik er en selvstendig sparebank med en forval tningskapital på 5,3 milliarder pr Banken har 45,8 årsverk fordelt på kontorene i Narvik, Bjerkvik og Kjøpsvik. Resultatet for regnskapsåret viser et overskudd på 63,8 millioner kroner. Banken framstår som en solid bank med en kjernekapitaldekning på 20,1 % ved utgangen av Bankens resultat er også i 2010 påvirket av betydelige en gangs effekter i forbindelse med realisasjon og verdiøkning på verdipapirer. Bankes utlånsportefølje har lav andel misligholdte lån. Andelen misligholdte lån over 90 dager, av utlån i egen bok og lån formidlet gjennom boligkreditt, er ved utgangen av året på 0,31 %. Det er fortsatt sterk konkurranse i bankmarkedet både lokalt og nasjonalt, med økende fokus på kundebetingelser, både fra forbrukermyndigheter og media. Sparebanken Narvik er godt fornøyd med at vi tar nye markedsandeler lokalt, noe som viser at kundene setter pris på et lokalt eid alternativ. Banken er fortsatt den klare markedslederen i privat mar ke - det med en markedsandel på mellom 40 og 50 prosent i vårt markedsområde. Også innenfor bedriftsmarkedet opplever banken en økt etterspørsel. Banken har i 2010 økt sin støtte ovenfor lag og foreninger i hele bankens markedsområde, og vi framstår som den største økonomiske bidragsyter i lokalsamfunnet. Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen til en ledende og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdi - skaping og nærhet til kundene. Gjennom Terra-alliansen oppnår medlemsbankene driftsfordeler på innkjøp av IT-tjenester og annen infrastruktur. Finans konsernet leverer en rekke finansielle produkter og tjenester som sikrer bankene tilgang til et konkurransedyktig produktspekter. Eierskapet i Terra-Gruppen er for Sparebanken Narvik stra - tegisk begrunnet. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den økonomiske stillingen pr og av resultatet og kontantstrømmene i regnskaps året i overensstemmelse med god regnskaps skikk i Norge. Banken har i 2010 forbedret betingelsene ovenfor de av bankens kunder som benytter oss som sin totalbank. I oktober besluttet styret å avslutte arbeidsforholdet til adm. dir. Bård Bergvoll. Banken har konstituert banksjef privat - marked Elling G. Berntsen i stillingen som adm. direktør. ALLIANSEN TERRA-GRUPPEN Terra-Gruppen er både en bankallianse og et finanskonsern som er et riksdekkende samarbeid mellom 78 selvstendige sparebanker i Norge samt Oslo Bolig- og Sparelag. Disse samarbeidspartene er også aksjonærer i Terra- Gruppen AS, der Sparebanken Narvik er tredje største eier med en eierandel på i overkant av 3 prosent. På vegne av aksjonærbankene utfører Terra-Gruppen en rekke alliansepolitiske oppgaver og jobber for å sikre gode rammevilkår for eierbankene. Handelsbyen Narvik. Foto: Lisbeth Pedersen 3

4 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Bygging av Rica Hotell Narvik - forøvrige Nord Norges høyeste bygg. Foto: Fremover REGNSKAP 2010 GENERELT Sammenlignbare tall for 2009 er angitt i parentes. RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2010 utgjorde 99,1 millioner kroner (102,1 millioner kroner). Reduksjonen kom mer som en følge av lavere marginer på utlån og innskudd. Rentenetto for 2010 er 1,80 %, som er en reduksjon fra 2,01 % i Banken mottok 4,6 millioner kroner i utbytte på sin aksjeportefølje (0,1 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak utbytte fra Terra Gruppen. Netto provi sjons inntekter var 22,9 millioner kroner i 2010 (22,0 millioner kroner). Netto verdiendring og gevinst på omløpsmidler utgjorde 8,9 millioner kroner i 2010 (32,6 millioner kroner). Kursgevinst på obligasjonsporteføljen alene påvirker resultatet før skatt med 7,4 millioner kroner. Det vesentligste av verdiøkningen er reversering av nedskrivningen av porteføljen som ble gjort i Bankens beholdning av omløpsaksjer har hatt en verdiøkning på 1,2 millioner kroner. Andre driftsinntekter utgjør 2,2 millioner kroner (1,5 millio ner kroner) og består i det vesentligste av tilbakebetalt import - moms på kjøpte IT-tjenester. Driftskostnader Samlede driftskostnader utgjør 66,0 millioner kroner (73,0 millioner kroner), en reduksjon på 7,0 millioner kroner i forhold til fjoråret. Samlede lønnskostnader for 2010 ble 27,7 millioner kroner og er en reduksjon på 2,8 millioner fra året før. Bemanningsreduksjon høsten 2009 har gitt full effekt i Grunnet endret AFP-ordning er tidligere avsetninger til AFP inntektsført i Netto pensjonskostnadene blir derfor en inntektsføring på 0,9 millioner kroner mot kostnad på 4,9 millioner kroner i Avskrivninger utgjør 2,3 millioner kroner (5,5 millioner kroner). Kostnadsprosenten (eksklusive verdipapirer) for 2010 er 51,3 % mot 58,1 % i Tap på utlån Banken har i 2010 netto tap på utlån på 0,6 millioner kroner, mot tap på 3 millioner kroner i Årets tapskostnad utgjør 0,01 % av brutto utlån (0,07 %). Det er konstatert tap på 9,4 millioner kroner (4,0 millioner kroner), hvorav det tidligere er foretatt avsetninger på 8 millioner kroner (2,4 millioner kroner). Individuelle nedskrivninger er gjennom året redusert med 7,4 millioner kroner. Nivået på gruppevise nedskrivninger er uendret på 25,5 millioner kroner. (Se note 2 f) Gevinst og verdiendringer på anleggsaksjer Banken har solgt siste eierpost i Hurtigruten ASA. Salget har gitt en regnskapsmessig gevinst på 13,9 millioner kroner. To 4

5 STYRETS BERETNING mindre aksjeposter er nedskrevet med til sammen 0,8 millioner kroner. Resultat før skatt Driftsresultatet i 2010 før tap på utlån og gevinst/tap på anleggsaksjer er 71,6 millioner kroner (85,3 millioner kroner). Driftsresultatet etter tap på utlån og gevinst på anleggsaksjer er 84,1 millioner kroner (156,4 millioner kroner). Skatt Årets skattekostnad er beregnet til 20,3 millioner kroner og resultat etter skatt 63,8 millioner kroner. UTLÅN Brutto utlån til kunder var pr på millioner kroner (4.215 millioner kroner), en økning på 135 millioner kroner eller 3,2 % (0,3 %). Bankens portefølje av utlån gjennom Terra Boligkreditt utgjorde i tillegg millioner kroner (1.018 millioner kroner), en økning på 155 millioner kroner. Samlet gir dette en utlånsvekst på 5,5 % (6,2 %). Andelen utlån til næringsvirksomhet utgjør inklusiv boligkredittporteføljen 18,7 % (19,4 %). INNSKUDD Ved årets slutt utgjør innskudd fra kunder millioner kroner (2.840 millioner kroner), en økning på 236 millioner kroner eller 8,3 % (7,4 %). Innskuddsdekningen, forholdet mellom innskudd og utlån, er ved utgangen av året 70,7 % (67,4). EGENKAPITAL OG SOLIDITET Sparebanken Narvik er solid med en egenkapital på 599,5 millioner kroner, og en kapitaldekning i henhold til kapitalkravsforskriften på 20,1 % (19,31 %). Forskriftens minstekrav er 8 %. Bankens ansvarlige kapital er i sin helhet kjernekapital. FORVALTNINGSKAPITAL Pr var forvaltningskapitalen på millioner kroner (5.198 millioner kroner). Dette er en økning på 90 millioner kroner fra året før og tilsvarer en vekst på 1,7 %. ÅRETS OVERSKUDD Årets overskudd etter skatt kr ,- som foreslås anvendt slik: Overført gaver til allmennyttige formål kr ,- Overført gaver til allmennyttig stiftelse kr ,- Overført til Sparebankens fond kr ,- Næringslivsdag på Høgskolen i Narvik. Foto: Fremover 5

6 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Narvikfjellet - en motor i reiselivet. Foto: Rune Dahl RAMMEVILKÅR Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølevannet av finanskrisen. Også i Norge var ringvirkningene av finanskrisen betydelige og norsk økonomi gikk inn i en lavkonjunktur i Aktiviteten tok seg imidlertid opp igjen i løpet av Etter en svak start på året økte privat konsum klart i andre halvår i fjor. Sammen med eksportvekst og økte investeringer bidro dette til at veksten i fastlandsøkonomien tok seg opp. Samlet sett økte BNP for Fastlands-Norge med om lag 2 prosent fra 2009 til Til sammenlikning falt BNP i Fastlands-Norge med 1,3 prosent fra 2008 til I arbeidsmarkedet har utviklingen de to siste årene vært bedre enn fryktet. Etter en relativt moderat oppgang i arbeidsledigheten fra 2008 og til begynnelsen av 2010 har arbeidsledigheten holdt seg nokså stabil på et nivå rundt 3,5 prosent det siste året. Norges Bank reduserte styringsrenten markert i 2008 og 2009 for å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen. Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået på styringsrenten noensinne. Siden da har Norges Bank økt styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, til 2 prosent. Dette er langt under det som anses som et langsiktig normalnivå. Pengepolitikken gir der med fortsatt kraftige stimulanser til realøkonomien. Norges Bank legger opp til renteøkninger fremover, i tråd med bedringen i økonomien. I sin siste Pengepolitisk Rapport fra oktober 2010 anslår Norges Bank at styringsrenten vil øke til om lag 3 prosent ved inngangen til REGIONALE FORHOLD Regionen opplever igjen en svak befolkningsvekst og syssel settingen har holdt seg stabil. Hovedutfordringene innenfor sysselsettingen er å klare å tiltrekke seg god nok kom pe tanse. Iflg. næringsbarometer for Narvikregionen som Sparebanken Narvik i samarbeid med Futurum presenterte i 2010 vil det for regionen være kritisk å klare arbeidet med å rekruttere unge voksne i aldergruppen år. Det har i vår region vært en sterk økning i sysselsettingen i privat sektor de senere årene, mens det tilsvarende har vært et fall i offentlige arbeidsplasser. I Narvik gjennomføres det nå betydelig investeringer. Bygging av Rica Hotel Narvik, oppgradering og utbygging av Quality Grand Royal Hotel samt etablering av handelspark i Nordkraft Arena vil bidra til å styrke byen som et betydelig handelssenter i Nord-Norsk målestokk. LKAB og Nordkraft foretar også store investeringer for å styrke sine virksom - heter. Universitetssykehuset i Nord-Norge holder fortsatt på med å utrede hvilken tjenestekvalitet det skal være ved sykehuset i Narvik. Folkebevegelsen for bevaring av sykehuset har i 6

7 STYRETS BERETNING hele 2010 deltatt aktivt i lokale og nasjonale protestaksjoner. Aksjonskomiteen ble tildelt årets julestjerne på kr ,- for sitt arbeid. Det er nå større politisk vilje for å utrede en evt. vurdering av ny kommunestruktur i regionen. Det er gjennom næringsrapporten fra Futurum dokumentert at det er store administrative kostnader å spare ved en endring av kommunestruk turen. Frigitte midler kan da benyttes til en styrking av kommunens tjenesteproduksjon. Bruforbindelsen mellom Narvik og Øyjord er vedtatt i Nasjonal Transportplan. Fortsatt må det jobbes aktivt lokalt, regionalt og nasjonalt for å sikre at bevilgninger til bygging kommer inn på stadsbudsjettet. MARKEDET Sparebanken Narvik er markedsleder i sitt markedsområde og opplever derfor daglig en sterk konkurranse. Det er derfor gledelig for banken at stadig flere av bankens kunder gjennom en kundeundersøkelse i regi av BI gir positive tilbakemelding på den rådgivningskompetansen de opplever i vår bank. Banken har opprettet Risk Management funksjon for å styrke arbeidet med risikostyringen. Bankens internrevisjon er utkontraktert til revisjonsfirmaet Ernst & Young. RISIKOVURDERING Bankens arbeid med finansiell risikostyring deles i følgende risikoområder: - Kredittrisiko - Likviditetsrisiko - Markedsrisiko - Operasjonell risiko Bankens risikovurdering bygger på gjennomgang av den internkontroll som er foretatt ved bankens avdelinger. Målet er å avklare om gjeldende rutiner følges og om nødvendige tiltak iverksettes ved rutinesvikt og endringer i interne og eksterne forhold. Banken vil fortsatt prioritere å styrke sin markedsposisjon gjennom mersalg på eksisterende kunder. Banken opplever at stadig flere av kundene benytter nettbank og telefon som sitt kontaktpunkt mot banken, noe som gjør sitt til at banken må tilpasse seg denne endringen. Banken har bedret vilkårene ovenfor kundene i 2010, noe som også ble bekreftet gjennom framlagt undersøkelse fra Norsk Familieøkonomi. Banken vil også i 2011 være en offensiv medspiller ovenfor nærings- og samfunnsutvikling samt idrett og kulturlivet i hele vårt markedsområde. Omsetningen av boliger er fortsatt tilfredsstillende lokalt. Prisene på boliger i Narvik har hatt tilnærmet samme utvikling som landet for øvrig. Det er under planlegging/oppføring ca. 120 nye leiligheter i Narvik i 2011/2012. RISIKOSTYRING OG ORGANISERINGEN AV DENNE Gjennom den daglige virksomheten må banken fortløpende ta stilling til forhold som innebærer risiko. Styret har fastsatt rammer som innebærer lav til moderat risiko på viktige områder, og banken har en bevisst holdning til hvordan de enkelte disposisjoner påvirker risikoen. Styret mener at etablerte rammer og rutiner gir god styring med risikoen, men det vil hele tiden være fokus på å tilpasse risikostyringen til endrede rammebetingelser. Styret mottar risikorapporter kvartalsvis. Narvik styrker sin posisjon som Nord Norges teknologi - sentrum. Foto: Rec ScanCell 7

8 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Svillebytte på Ofotbanen sommeren Foto: Taraldsvik Maskin KREDITTRISIKO OG FORVENTET TAPSUTVIKLING Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og utgjøres primært av to forhold: - Manglende betjeningsevne hos låntager - Underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns og ga ran tiporteføljen og i begrenset grad til verdipapirbeholdningen. Bankens aktivitet på kredittområdet styres av kredittstra te gien og kredittrammer som gir retningslinjer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk mar keds - område, organisering med videre. Styret har delegert kredittfullmakt til adm. direktør, som igjen har delegert dette videre til organisasjonen, basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter. Kredittrisiko knyttet til utlån og garantier overvåkes blant annet gjennom risikoklassifisering, periodisk rapportering, samt særlig oppfølging av misligholdte og tapsutsatte engasjement. Mislighold over 90 dager i prosent av utlån utgjør 0,31 %, redusert fra 0,55 % ved utgangen av Bankens samlede kredittrisiko anses som moderat, og med bakgrunn i den økonomiske utviklingen i regionen legges det til grunn et normalisert og moderat tapsnivå. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette den nest største risiko innenfor bankdrift. De fleste konkurser i bank er (trusler om) likviditetskonkurser, som et resultat av betydelige tap med påfølgende økt pris og dårlig tilgang på innskudd og likviditet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid. For innskudd gjelder det motsatt hvor det i begrenset omfang foreligger oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere og banken er solid. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og ser kundeinnskudd som langsiktig finansiering. Banken er avhengig av å hente likviditet i både det korte og det lange pengemarkedet. Det er vedtatt en likviditetspolicy med tilhørende rapportering som skal sikre god og langsiktig likviditetsstyring. Banken har løpende oppfølging av likviditetssituasjonen på kort og lang sikt. For å dekke opp den kortsiktige likviditeten har banken etablert to kommiterte trekkrettigheter. En i 8

9 STYRETS BERETNING DnBNOR på 50 millioner kroner, og en i Sparebanken1 Nord Norge på 60 millioner kroner. Samtidig er det etablert kredittavtaler på oppgjørskonto i DnBNOR på 125 millioner kroner og pantsatt verdipapirportefølje i Norges Bank som gir tilgang til ytterligere lån på omkring 232,5 millioner kroner. Kredittavtalen på oppgjørskonti i DnBNOR er forbeholdt kortsiktige likviditetsbehov. Av bankens totale obligasjons- og sertifi katportefølje, som har en markedsverdi på omkring 503 millioner kroner, er verdipapirer for omkring 208 millioner kroner ikke pantsatt. Ved et langsiktig behov vil verdipapir porteføljens likviditet kunne benyttes. Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde, og utgjør sammen med langsiktige innlån og egenkapital ved utgangen av året 113,7 % (107,2 %) av bankens illikvide eiendeler (utlån + anleggsmidler). Bankens likviditetsrisiko anses som lav. Kursrisiko Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner utsettes for kurssvingninger som etter loven skal bokføres minst ved hvert kvartalsregnskap. Balanseført beholdning av verdipapirer totalt er 585 millioner kroner. Obligasjoner og sertifikater Balanseført beholdning av obligasjoner og sertifikater er 503 millioner kroner ved utgangen av Aksjer omløp Banken har aksjefondsandeler i en handelsportefølje som forvaltes eksternt. Porteføljens bokførte verdi er 14,0 millioner kroner. I bankens mandat til forvalter finnes retningslinjer for plassering i aksjer med lav til moderat risiko. MARKEDSRISIKO Renterisiko Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/ rentefølsomhet, dvs. endring i en obligasjons verdi ved endring av markedsrenten. Banken har 126 millioner kroner i fastrenteutlån som er fullt ut rentesikret. Av bankens obligasjonsbeholdning har 54 millioner kroner fastrente og er fullt ut rentesikret. For den resterende obligasjonsbeholdningen på 449 millioner kroner er avkast ningen knyttet til 3 mnd. NIBOR. Renteendringer i markedet for denne delen av porteføljen gir liten risiko for både tap og gevinst. Obligasjonslån utgjør millioner kroner. Rentekostnad for obligasjonslån er knyttet til 3. mnd. NIBOR. Fastrenteinnlån fra Norges Bank utgjør 50 millioner kroner og er rentesikret i sin helhet. Kundeinnskudd med fastrente utgjør 42,8 millioner kroner herav er 33,2 millioner kroner rente sikret. Bankens renterisiko vurderes som lav. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valutaer skal medføre tap som følge av endringer i valutakurser. Kjøp av salg av valuta er for det vesent ligste knyttet til våre kunders kjøp og salg av reise valuta. Kontanter i valuta utgjør 0,6 millioner kroner. Banken har verken garantier eller obligasjoner i valuta. Bankens valutarisiko vurderes som ubetydelig. Aksjer anlegg Balanseført beholdning av aksjer i anleggsportefølje er 67,4 millioner kroner ved utgangen av Av anleggsporte - føljen er 47,8 millioner kroner bokført verdi av bankens eierpost i Terra Gruppen AS. Den øvrige anleggsporteføljen er spredt på mange relativt små poster. Bankens kursrisiko anses som moderat. Bankens samlede markedsrisiko anses som moderat. OPERASJONELL RISIKO Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Banken arbeider løpende med oppfyllelse av relevant regelverk, noe som blant annet innebærer beskrivelse av ar beids prosesser og utarbeidelse av rollebeskrivelser. Dette har bidratt til å sikre kvaliteten av det arbeid som utføres. Identifisering, styring og kontroll av operasjonell risiko er en del av lederansvaret. Banken har rutiner som innebærer at ledere løpende og systematisk skal følge opp sine ansvarsområder for å sikre kvalitet i arbeidsoperasjoner og identifisering av forbedringsbehov. Bankens ledere avgir årlig en egenvurdering av internkontrollen innenfor sine respektive ansvarsområder. Bankens internrevisjon utføres av Ernst & Young, som gjennom sin revisjonsplan skal dekke bankens ulike risikoområder. En vesentlig oppgave er å føre løpende kontroll 9

10 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Kjøpsvik og Norcem badet i vintersol. med om internkontrollen fungerer hensiktsmessig og er betryggende. Internrevisjonen rapporterer til bankens styre. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som moderat. ARBEIDSMILJØ Banken har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet. Dette er viktig for å skape gode resultater, og for å være en god og attraktiv arbeidsplass. Banken har etablert samarbeidsutvalg og arbeidsmiljøutvalg hvor både de ansatte og ledelsen deltar. Arbeidsmiljøet ansees å være godt, og det har ikke vært skader eller ulykker i banken i Sykefraværet har for 2010 vært på 10,2 %, i all hovedsak langtidsfravær. Egenmeldt fravær utgjør 0,7 %. Banken vil i 2011 prioritere tiltak for å redusere langtidsfraværet. LIKESTILLING Av totalt 48 fast ansatte pr. årsskiftet er det 32 kvinner og 16 menn. Av de seks valgte medlemmene til bankens styre er det 3 kvinner. Banken arbeider kontinuerlig for likestilling og mot diskrimi - nering, herunder forhold omkring rekruttering, lønn, økt ansvar og avansement. YTRE MILJØ Bankens virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. UTSIKTENE FREMOVER Sparebanken Narvik har i løpet av 2010 utredet et forslag om å opprette en allmennyttig stiftelse som skal investere i Narvikregionen og bidra til å utvikle næringslivet i Narvik - regionen. Formålet med stiftelsen er å bidra til langsiktig regional vekst i regionen, og investeringsselskapet vil foreta in vesteringer i aksjer eller yte lån til bedrifter i Narvik regionen. Banken har gjennom disponering av overskudd i 2009 og 2010 bidratt med en grunnkapital på 65 mill. kroner. 10

11 STYRETS BERETNING Arbeidet med oppfølging av misligholdte lån vil fortsatt prioriteres. Gjennom 2010 har vi opplevd at stadig flere kunder har opparbeidet seg en høy samlet gjeldsbyrde. Bankens konkurransefortrinn skapes gjennom relasjonen mellom menneskene i organisasjonen og kundene enten de henvender seg til oss via nett, telefon eller i direkte kundekontakt. Antall kundehenvendelser gjennom de digitale kanalene øker stadig, og banken vil i løpet av 2011 se nær mere på hvorledes vi organisatorisk skal innrette driften for å sikre at vi evner å ivareta dette best mulig. Banken vil fortsette sitt arbeid med etter- og videreutdanning av medarbeidere. Dette for å sikre vår posisjon som lokal - bank med kompetente medarbeidere som sammen med kundene evner å skape gode opplevelser. Gjennom dette vil vi lettere kunne øke produktdekningsgraden hos våre kunder. Banken har i 2010 forbedret sine betingelser ovenfor våre totalkunder. Det vil fortsatt være viktig at vi evner å levere produkter til markedet som oppleves konkurransedyktig både når det gjelder kvalitet og pris. Effektiv drift vil fortsatt være et prioritert område i Det gjennomføres fortløpende tiltak som skal gi ytterligere kost nadsbesparelser. Banken har en svært begrenset portefølje av omløpsaksjer som forvaltes innenfor et stramt mandat, og dette forventes derfor i svært begrenset grad å påvirke bankens resultat. Bankens resultat framover vil i all hovedsak komme som en følge av basisdriften og salg ovenfor kundene. Vi vil fortsatt jobbe aktivt for å beholde og styrke opplevelsen av merkevaren Sparebanken Narvik. Banken har som mål å fortsatt være en aktiv bidragsyter i utvikling av samfunns-, kultur- og næringsliv i regionen. Styret i Sparebanken Narvik takker alle medarbeidere og tillitsvalgte for aktiv, engasjerende og positiv innsats i Videre takker styret alle bankens kunder for god oppslutning om banken. Narvik 31. desember februar 2011 Styret i Sparebanken Narvik Eirik Frantzen Fay Hege Fredriksen Olaf Larsen Styrets leder Lise Bang Ericsson Grete Berg Jenssen Bjørn Bremer Elling G. Berntsen Konst. adm. direktør 11

12 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Resultatregnskap 2010 Noter Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Rentekostnader og lignende kostnader 6.a 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 10.d Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3.b Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter

13 RESULTATREGNSKAP Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån 2.f Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning 4.c Gevinst/tap Skatt på ordinært resultat 10.a VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer 17.1 Overføringer Overført fra sparebankens fond 7.a 0 0 Sum overføringer Disponeringer Overført til sparebankens fond 7.a Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer

14 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Balanse 2010 EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andeler i ansvarlige selskaper Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel 10.a Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 13.1 Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

15 BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL Noter GJELD 14 Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Annen gjeld 6.c 17.3 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 9.d 19.1 Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for påløpte kostnader Ansvarlig lånekapital 6.a 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL 22 Opptjent egenkapital 7.a 22.2 Sparebankens fond Gavefond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 Betingede forpliktelser 10.c Narvik 31. desember februar 2011 Styret i Sparebanken Narvik Eirik Frantzen Fay Hege Fredriksen Olaf Larsen Styrets leder Lise Bang Ericsson Grete Berg Jenssen Bjørn Bremer Elling G. Berntsen Konst. adm. direktør 15

16 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Noter til årsregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle regnskapsprinsipper a Generelle regnskapsprisipper b Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring c Valuta Utlån og tap på utlån a Utlån, garantier etter sektorer/næringer b Utlån, garantier etter risikogrupper c Klassifiseringssystem d Brutto utlån og garantier fordelt på geografiske risikoområder e Verdsettelse - beskrivelser - definisjoner f Tap på utlån og garantier Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning a Verdsettelse b Porteføljen fordeler seg som følger: c Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Aksjer og eierinteresser a Verdsettelse b Opplysninger om aksjer og andeler c Beholdningsendring anleggsmidler Varige driftsmidler a Verdsettelse b Spesifikasjon av postene Gjeld a Likviditet - finansiering - rentekostnader b Finansielle derivater c Annen gjeld Ansvarlig kapital a Egenkapital endring b Kapitaldekning Likviditetsforhold - finansiering a Restløpetid for hovedposter b Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser c Kontantstrømanalyse Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte a Årsverk b Ytelser til ledende personer m.v c Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: d Pensjonsforpliktelser Diverse andre tilleggsopplysninger a Skatt b Sikringsfondsavgift c Betingede forpliktelser d Gebyrer e Store enkelttransaksjoner

17 NOTER 1. Generelle regnskapsprinsipper 1.a Generelle regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nær mere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte poster i regnskapet. Alle tall er oppgitt i kroner så fremt det ikke spesifikt er angitt noe annet. 1.b Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Bankens inntekter kommer fra et ensartet geografisk marked. Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kost nader. Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekter. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke mottatte, inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån periodiseres i tråd med god regnskapsskikk. 1.c Valuta Beholdningene i utenlandsk valuta korrigeres daglig opp mot valutakursen og differansen bokføres som gevinst/tap i resultatregnskapet. 2. Utlån og tap på utlån 2.a Utlån, garantier etter sektorer/næringer Brutto utlån Garantier Person/offentlig forvaltning Jordbruk, fiske og fangst Industri, bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning Engros/detaljhandel/ transport/ hotell og restaurant Tjenesteytende næringer Totalt b Utlån, garantier etter risikogrupper Brutto eksponering Brutto eksponering Utlån Garantier Ind. Nedskr. Forventet nedskrivn. på tap pr. år grupper % % % Privatmarked , , ,2 Bedriftsmarked , , ,5 Klasse 1 God , , Klasse 2 Middels , , Klasse 3 Dårlig , , Totalt ,3 17

18 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik 2.c Klassifiseringssystem Banken benytter en klassifiseringsmodell som inngår som en integrert del av kredittgivningen. Modellen benytter for bedriftsmarkedet regnskapsmessige kvantitative nøkkeltall for å definere kundens godhet. For personmarkedet gjennom - føres klassifiseringen med grunnlag i sikkerhet og likviditet. Banken deltar i prosjekt i Terra Alliansen for å utvikle et forbedret risikoklassifiseringssystem der blant annet også objektive adferdsparametre inngår. Bedrift Banken benytter en risikoskala fra A til E, der A er best. Kunder i klasse A og B er definert som gode kunder, C kunder er middels gode kunder og D og E kunder betegnes som dårlige kunder. Risikoklassifiseringen av kunden baserer seg på økonomiske og sikkerhetsmessige vurderinger, der økonomi og sikkerhet vektes henholdsvis 60/40. Den økonomiske vurderingen bygger på regnskapsmessige nøkkeltall. Banken har valgt å vurdere rentabilitet, soliditet og likviditet vektet innbyrdes til henholdsvis 50/34/16. Følgende nøkkeltall danner grunnlag for rentabiliteten; Total rentabilitet og Cash Flow i % av gjeld (vektet 50/50). For beregning av bedriftens soliditet har en valgt nøkkeltallene; Egenkapitalrentabilitet og Rentedekningsgrad (vektet 50/50), mens kundens likviditet beregnes med bakgrunn i Likviditetsgrad 1. Den sikkerhetsmessige vurderingen baserer seg på anslåtte realisasjonsverdier på pantsatte aktiva og eventuelle kausjoner i henhold til gjeldende retningslinjer. Privat Risikoklassifiseringen gjøres på hvert enkelt lån, ikke på selve kunden, og gjøres ut ifra sikkerhet (klasse A-E) samt betalingsevne (klasse 1 og 2). Sikkerhet deles inn som klasse A = lån innenfor 60 % av verdivurdering klasse B = lån mellom % av verdivurdering klasse C = lån utover 80 % (toppfinansiering) klasse D = forbrukslån med sikkerhet klasse E = lån uten sikkerhet Betalingsevne deles inn som 1 = netto likviditet > kr ,-/mnd 2 = netto likviditet < kr ,-/mnd Netto likviditet vil være husholdningens netto månedslønn med fradrag av låneterminer samt faste og variable utgifter. Sammenhengen mellom tabellen som viser utlån og garantier etter risikogrupper og risikoklassifiseringssystemet er at klasse A1 og 2, B1 og 2, C1 og D1 går til klasse 1 god mens klasse C2 og D2 går til klasse 2 middels og E1 og 2 går til klasse 3 dårlig. Klassifiseringen settes av saksbehandler, enten ut fra vurdering eller utregning i saksbehandlingens økonomimodul på utredningen. Forbrukslån uten formell sikkerhet klassifiseres alltid til risikoklasse E2 og får derved dårligst klassifisering. Prising etter risiko Bankens prismodell hensyntar risiko. Dagens situasjon i markedet tilsier imidlertid at det er vanskelig å få priset risikoen godt nok. Forskyvning mellom risikogruppene i 2010 Det har kun vært små endringer i d Brutto utlån og garantier fordelt på geografiske risikoområder Nordland , ,2% Troms , ,3% Finnmark , ,2% Øvrige Norge , ,1% Utlandet , ,1% Totalt % % 18

19 NOTER 2.e Verdsettelse - beskrivelser - definisjoner Bankens utlån vurderes til virkelig verdi. Andelen fastrenteutlån er svært lav, og per er det mindre enn 1 % av samlede utlån som har rentebinding over 12 mnd. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Bankens bedriftsengasjementer gjennomgås og vurderes to ganger pr. år. Potensielle eksponeringer består av ubenyttede trekkrettigheter, innvilgede ikke diskonterte lån og en garantiramme. Banker i Terra-Gruppen som benytter Terra Boligkreditt som fundingkilde har avgitt en garantiramme ovenfor Terra Boligkreditt. For Sparebanken Narvik utgjør garantirammen 136,2 mill. kr Potensielle eksponeringer Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir en takst/antatt realisasjonsverdi lagt til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med eventuell overtakelse føres som Tap på utlån/garantier i resultatregnskapet. Gevinst/tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot Tap på utlån/garantier. Engasjement defineres som garantier og utlån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. 29. desember 2010 åpnet ishallen i Nordkraft Arena. Foto: Fremover 19

20 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et forventet tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt Tapsutsatte lån Nedskrivninger Netto tapsutsatte Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt termin ved forfall, eller har overtrukket rammekreditt Misligholdte engasjement over 90 dager Nedskrivninger Netto misligholdte lån Misligholdte engasjement over 30 dager utgjør per Konstaterte tap bokføres på engasjementer ved stadfestet akkord, ved avsluttet konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, ved at banken har innstilt inndrivelse eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet Konstaterte tap utgjør Individuelle nedskrivninger er avsetning til dekning av påregnelige tap på engasjement der det foreligger objektive bevis for verdifall Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av lån er avsetning til dekning av tap der det foreligger objektive bevis for verdifall i utlånsgruppen Nedskrivning på grupper av lån Friskmelding av tidligere tapsutsatte lån skjer når dette er brakt i orden ved at avtalt betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. Resultatførte renter På utlån hvor det er foretatt individuell nedskrivning for tap er det i 2010 resultatført 4,1 mill.kr. i renteinntekter. 20

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.06.2013 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 9,9 mill. kr eller 0,56 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer