Årsrapport Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort

2 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Agenda AS ble kåret til årets servicebedrift Foto: Fremover Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Tillitsvalgte Forsidefoto: Betongrenovering. 2

3 STYRETS BERETNING Styrets beretning 2010 Sparebanken Narvik er en selvstendig sparebank med en forval tningskapital på 5,3 milliarder pr Banken har 45,8 årsverk fordelt på kontorene i Narvik, Bjerkvik og Kjøpsvik. Resultatet for regnskapsåret viser et overskudd på 63,8 millioner kroner. Banken framstår som en solid bank med en kjernekapitaldekning på 20,1 % ved utgangen av Bankens resultat er også i 2010 påvirket av betydelige en gangs effekter i forbindelse med realisasjon og verdiøkning på verdipapirer. Bankes utlånsportefølje har lav andel misligholdte lån. Andelen misligholdte lån over 90 dager, av utlån i egen bok og lån formidlet gjennom boligkreditt, er ved utgangen av året på 0,31 %. Det er fortsatt sterk konkurranse i bankmarkedet både lokalt og nasjonalt, med økende fokus på kundebetingelser, både fra forbrukermyndigheter og media. Sparebanken Narvik er godt fornøyd med at vi tar nye markedsandeler lokalt, noe som viser at kundene setter pris på et lokalt eid alternativ. Banken er fortsatt den klare markedslederen i privat mar ke - det med en markedsandel på mellom 40 og 50 prosent i vårt markedsområde. Også innenfor bedriftsmarkedet opplever banken en økt etterspørsel. Banken har i 2010 økt sin støtte ovenfor lag og foreninger i hele bankens markedsområde, og vi framstår som den største økonomiske bidragsyter i lokalsamfunnet. Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen til en ledende og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdi - skaping og nærhet til kundene. Gjennom Terra-alliansen oppnår medlemsbankene driftsfordeler på innkjøp av IT-tjenester og annen infrastruktur. Finans konsernet leverer en rekke finansielle produkter og tjenester som sikrer bankene tilgang til et konkurransedyktig produktspekter. Eierskapet i Terra-Gruppen er for Sparebanken Narvik stra - tegisk begrunnet. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den økonomiske stillingen pr og av resultatet og kontantstrømmene i regnskaps året i overensstemmelse med god regnskaps skikk i Norge. Banken har i 2010 forbedret betingelsene ovenfor de av bankens kunder som benytter oss som sin totalbank. I oktober besluttet styret å avslutte arbeidsforholdet til adm. dir. Bård Bergvoll. Banken har konstituert banksjef privat - marked Elling G. Berntsen i stillingen som adm. direktør. ALLIANSEN TERRA-GRUPPEN Terra-Gruppen er både en bankallianse og et finanskonsern som er et riksdekkende samarbeid mellom 78 selvstendige sparebanker i Norge samt Oslo Bolig- og Sparelag. Disse samarbeidspartene er også aksjonærer i Terra- Gruppen AS, der Sparebanken Narvik er tredje største eier med en eierandel på i overkant av 3 prosent. På vegne av aksjonærbankene utfører Terra-Gruppen en rekke alliansepolitiske oppgaver og jobber for å sikre gode rammevilkår for eierbankene. Handelsbyen Narvik. Foto: Lisbeth Pedersen 3

4 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Bygging av Rica Hotell Narvik - forøvrige Nord Norges høyeste bygg. Foto: Fremover REGNSKAP 2010 GENERELT Sammenlignbare tall for 2009 er angitt i parentes. RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2010 utgjorde 99,1 millioner kroner (102,1 millioner kroner). Reduksjonen kom mer som en følge av lavere marginer på utlån og innskudd. Rentenetto for 2010 er 1,80 %, som er en reduksjon fra 2,01 % i Banken mottok 4,6 millioner kroner i utbytte på sin aksjeportefølje (0,1 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak utbytte fra Terra Gruppen. Netto provi sjons inntekter var 22,9 millioner kroner i 2010 (22,0 millioner kroner). Netto verdiendring og gevinst på omløpsmidler utgjorde 8,9 millioner kroner i 2010 (32,6 millioner kroner). Kursgevinst på obligasjonsporteføljen alene påvirker resultatet før skatt med 7,4 millioner kroner. Det vesentligste av verdiøkningen er reversering av nedskrivningen av porteføljen som ble gjort i Bankens beholdning av omløpsaksjer har hatt en verdiøkning på 1,2 millioner kroner. Andre driftsinntekter utgjør 2,2 millioner kroner (1,5 millio ner kroner) og består i det vesentligste av tilbakebetalt import - moms på kjøpte IT-tjenester. Driftskostnader Samlede driftskostnader utgjør 66,0 millioner kroner (73,0 millioner kroner), en reduksjon på 7,0 millioner kroner i forhold til fjoråret. Samlede lønnskostnader for 2010 ble 27,7 millioner kroner og er en reduksjon på 2,8 millioner fra året før. Bemanningsreduksjon høsten 2009 har gitt full effekt i Grunnet endret AFP-ordning er tidligere avsetninger til AFP inntektsført i Netto pensjonskostnadene blir derfor en inntektsføring på 0,9 millioner kroner mot kostnad på 4,9 millioner kroner i Avskrivninger utgjør 2,3 millioner kroner (5,5 millioner kroner). Kostnadsprosenten (eksklusive verdipapirer) for 2010 er 51,3 % mot 58,1 % i Tap på utlån Banken har i 2010 netto tap på utlån på 0,6 millioner kroner, mot tap på 3 millioner kroner i Årets tapskostnad utgjør 0,01 % av brutto utlån (0,07 %). Det er konstatert tap på 9,4 millioner kroner (4,0 millioner kroner), hvorav det tidligere er foretatt avsetninger på 8 millioner kroner (2,4 millioner kroner). Individuelle nedskrivninger er gjennom året redusert med 7,4 millioner kroner. Nivået på gruppevise nedskrivninger er uendret på 25,5 millioner kroner. (Se note 2 f) Gevinst og verdiendringer på anleggsaksjer Banken har solgt siste eierpost i Hurtigruten ASA. Salget har gitt en regnskapsmessig gevinst på 13,9 millioner kroner. To 4

5 STYRETS BERETNING mindre aksjeposter er nedskrevet med til sammen 0,8 millioner kroner. Resultat før skatt Driftsresultatet i 2010 før tap på utlån og gevinst/tap på anleggsaksjer er 71,6 millioner kroner (85,3 millioner kroner). Driftsresultatet etter tap på utlån og gevinst på anleggsaksjer er 84,1 millioner kroner (156,4 millioner kroner). Skatt Årets skattekostnad er beregnet til 20,3 millioner kroner og resultat etter skatt 63,8 millioner kroner. UTLÅN Brutto utlån til kunder var pr på millioner kroner (4.215 millioner kroner), en økning på 135 millioner kroner eller 3,2 % (0,3 %). Bankens portefølje av utlån gjennom Terra Boligkreditt utgjorde i tillegg millioner kroner (1.018 millioner kroner), en økning på 155 millioner kroner. Samlet gir dette en utlånsvekst på 5,5 % (6,2 %). Andelen utlån til næringsvirksomhet utgjør inklusiv boligkredittporteføljen 18,7 % (19,4 %). INNSKUDD Ved årets slutt utgjør innskudd fra kunder millioner kroner (2.840 millioner kroner), en økning på 236 millioner kroner eller 8,3 % (7,4 %). Innskuddsdekningen, forholdet mellom innskudd og utlån, er ved utgangen av året 70,7 % (67,4). EGENKAPITAL OG SOLIDITET Sparebanken Narvik er solid med en egenkapital på 599,5 millioner kroner, og en kapitaldekning i henhold til kapitalkravsforskriften på 20,1 % (19,31 %). Forskriftens minstekrav er 8 %. Bankens ansvarlige kapital er i sin helhet kjernekapital. FORVALTNINGSKAPITAL Pr var forvaltningskapitalen på millioner kroner (5.198 millioner kroner). Dette er en økning på 90 millioner kroner fra året før og tilsvarer en vekst på 1,7 %. ÅRETS OVERSKUDD Årets overskudd etter skatt kr ,- som foreslås anvendt slik: Overført gaver til allmennyttige formål kr ,- Overført gaver til allmennyttig stiftelse kr ,- Overført til Sparebankens fond kr ,- Næringslivsdag på Høgskolen i Narvik. Foto: Fremover 5

6 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Narvikfjellet - en motor i reiselivet. Foto: Rune Dahl RAMMEVILKÅR Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølevannet av finanskrisen. Også i Norge var ringvirkningene av finanskrisen betydelige og norsk økonomi gikk inn i en lavkonjunktur i Aktiviteten tok seg imidlertid opp igjen i løpet av Etter en svak start på året økte privat konsum klart i andre halvår i fjor. Sammen med eksportvekst og økte investeringer bidro dette til at veksten i fastlandsøkonomien tok seg opp. Samlet sett økte BNP for Fastlands-Norge med om lag 2 prosent fra 2009 til Til sammenlikning falt BNP i Fastlands-Norge med 1,3 prosent fra 2008 til I arbeidsmarkedet har utviklingen de to siste årene vært bedre enn fryktet. Etter en relativt moderat oppgang i arbeidsledigheten fra 2008 og til begynnelsen av 2010 har arbeidsledigheten holdt seg nokså stabil på et nivå rundt 3,5 prosent det siste året. Norges Bank reduserte styringsrenten markert i 2008 og 2009 for å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen. Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået på styringsrenten noensinne. Siden da har Norges Bank økt styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, til 2 prosent. Dette er langt under det som anses som et langsiktig normalnivå. Pengepolitikken gir der med fortsatt kraftige stimulanser til realøkonomien. Norges Bank legger opp til renteøkninger fremover, i tråd med bedringen i økonomien. I sin siste Pengepolitisk Rapport fra oktober 2010 anslår Norges Bank at styringsrenten vil øke til om lag 3 prosent ved inngangen til REGIONALE FORHOLD Regionen opplever igjen en svak befolkningsvekst og syssel settingen har holdt seg stabil. Hovedutfordringene innenfor sysselsettingen er å klare å tiltrekke seg god nok kom pe tanse. Iflg. næringsbarometer for Narvikregionen som Sparebanken Narvik i samarbeid med Futurum presenterte i 2010 vil det for regionen være kritisk å klare arbeidet med å rekruttere unge voksne i aldergruppen år. Det har i vår region vært en sterk økning i sysselsettingen i privat sektor de senere årene, mens det tilsvarende har vært et fall i offentlige arbeidsplasser. I Narvik gjennomføres det nå betydelig investeringer. Bygging av Rica Hotel Narvik, oppgradering og utbygging av Quality Grand Royal Hotel samt etablering av handelspark i Nordkraft Arena vil bidra til å styrke byen som et betydelig handelssenter i Nord-Norsk målestokk. LKAB og Nordkraft foretar også store investeringer for å styrke sine virksom - heter. Universitetssykehuset i Nord-Norge holder fortsatt på med å utrede hvilken tjenestekvalitet det skal være ved sykehuset i Narvik. Folkebevegelsen for bevaring av sykehuset har i 6

7 STYRETS BERETNING hele 2010 deltatt aktivt i lokale og nasjonale protestaksjoner. Aksjonskomiteen ble tildelt årets julestjerne på kr ,- for sitt arbeid. Det er nå større politisk vilje for å utrede en evt. vurdering av ny kommunestruktur i regionen. Det er gjennom næringsrapporten fra Futurum dokumentert at det er store administrative kostnader å spare ved en endring av kommunestruk turen. Frigitte midler kan da benyttes til en styrking av kommunens tjenesteproduksjon. Bruforbindelsen mellom Narvik og Øyjord er vedtatt i Nasjonal Transportplan. Fortsatt må det jobbes aktivt lokalt, regionalt og nasjonalt for å sikre at bevilgninger til bygging kommer inn på stadsbudsjettet. MARKEDET Sparebanken Narvik er markedsleder i sitt markedsområde og opplever derfor daglig en sterk konkurranse. Det er derfor gledelig for banken at stadig flere av bankens kunder gjennom en kundeundersøkelse i regi av BI gir positive tilbakemelding på den rådgivningskompetansen de opplever i vår bank. Banken har opprettet Risk Management funksjon for å styrke arbeidet med risikostyringen. Bankens internrevisjon er utkontraktert til revisjonsfirmaet Ernst & Young. RISIKOVURDERING Bankens arbeid med finansiell risikostyring deles i følgende risikoområder: - Kredittrisiko - Likviditetsrisiko - Markedsrisiko - Operasjonell risiko Bankens risikovurdering bygger på gjennomgang av den internkontroll som er foretatt ved bankens avdelinger. Målet er å avklare om gjeldende rutiner følges og om nødvendige tiltak iverksettes ved rutinesvikt og endringer i interne og eksterne forhold. Banken vil fortsatt prioritere å styrke sin markedsposisjon gjennom mersalg på eksisterende kunder. Banken opplever at stadig flere av kundene benytter nettbank og telefon som sitt kontaktpunkt mot banken, noe som gjør sitt til at banken må tilpasse seg denne endringen. Banken har bedret vilkårene ovenfor kundene i 2010, noe som også ble bekreftet gjennom framlagt undersøkelse fra Norsk Familieøkonomi. Banken vil også i 2011 være en offensiv medspiller ovenfor nærings- og samfunnsutvikling samt idrett og kulturlivet i hele vårt markedsområde. Omsetningen av boliger er fortsatt tilfredsstillende lokalt. Prisene på boliger i Narvik har hatt tilnærmet samme utvikling som landet for øvrig. Det er under planlegging/oppføring ca. 120 nye leiligheter i Narvik i 2011/2012. RISIKOSTYRING OG ORGANISERINGEN AV DENNE Gjennom den daglige virksomheten må banken fortløpende ta stilling til forhold som innebærer risiko. Styret har fastsatt rammer som innebærer lav til moderat risiko på viktige områder, og banken har en bevisst holdning til hvordan de enkelte disposisjoner påvirker risikoen. Styret mener at etablerte rammer og rutiner gir god styring med risikoen, men det vil hele tiden være fokus på å tilpasse risikostyringen til endrede rammebetingelser. Styret mottar risikorapporter kvartalsvis. Narvik styrker sin posisjon som Nord Norges teknologi - sentrum. Foto: Rec ScanCell 7

8 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Svillebytte på Ofotbanen sommeren Foto: Taraldsvik Maskin KREDITTRISIKO OG FORVENTET TAPSUTVIKLING Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og utgjøres primært av to forhold: - Manglende betjeningsevne hos låntager - Underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns og ga ran tiporteføljen og i begrenset grad til verdipapirbeholdningen. Bankens aktivitet på kredittområdet styres av kredittstra te gien og kredittrammer som gir retningslinjer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk mar keds - område, organisering med videre. Styret har delegert kredittfullmakt til adm. direktør, som igjen har delegert dette videre til organisasjonen, basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter. Kredittrisiko knyttet til utlån og garantier overvåkes blant annet gjennom risikoklassifisering, periodisk rapportering, samt særlig oppfølging av misligholdte og tapsutsatte engasjement. Mislighold over 90 dager i prosent av utlån utgjør 0,31 %, redusert fra 0,55 % ved utgangen av Bankens samlede kredittrisiko anses som moderat, og med bakgrunn i den økonomiske utviklingen i regionen legges det til grunn et normalisert og moderat tapsnivå. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette den nest største risiko innenfor bankdrift. De fleste konkurser i bank er (trusler om) likviditetskonkurser, som et resultat av betydelige tap med påfølgende økt pris og dårlig tilgang på innskudd og likviditet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid. For innskudd gjelder det motsatt hvor det i begrenset omfang foreligger oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere og banken er solid. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og ser kundeinnskudd som langsiktig finansiering. Banken er avhengig av å hente likviditet i både det korte og det lange pengemarkedet. Det er vedtatt en likviditetspolicy med tilhørende rapportering som skal sikre god og langsiktig likviditetsstyring. Banken har løpende oppfølging av likviditetssituasjonen på kort og lang sikt. For å dekke opp den kortsiktige likviditeten har banken etablert to kommiterte trekkrettigheter. En i 8

9 STYRETS BERETNING DnBNOR på 50 millioner kroner, og en i Sparebanken1 Nord Norge på 60 millioner kroner. Samtidig er det etablert kredittavtaler på oppgjørskonto i DnBNOR på 125 millioner kroner og pantsatt verdipapirportefølje i Norges Bank som gir tilgang til ytterligere lån på omkring 232,5 millioner kroner. Kredittavtalen på oppgjørskonti i DnBNOR er forbeholdt kortsiktige likviditetsbehov. Av bankens totale obligasjons- og sertifi katportefølje, som har en markedsverdi på omkring 503 millioner kroner, er verdipapirer for omkring 208 millioner kroner ikke pantsatt. Ved et langsiktig behov vil verdipapir porteføljens likviditet kunne benyttes. Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde, og utgjør sammen med langsiktige innlån og egenkapital ved utgangen av året 113,7 % (107,2 %) av bankens illikvide eiendeler (utlån + anleggsmidler). Bankens likviditetsrisiko anses som lav. Kursrisiko Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner utsettes for kurssvingninger som etter loven skal bokføres minst ved hvert kvartalsregnskap. Balanseført beholdning av verdipapirer totalt er 585 millioner kroner. Obligasjoner og sertifikater Balanseført beholdning av obligasjoner og sertifikater er 503 millioner kroner ved utgangen av Aksjer omløp Banken har aksjefondsandeler i en handelsportefølje som forvaltes eksternt. Porteføljens bokførte verdi er 14,0 millioner kroner. I bankens mandat til forvalter finnes retningslinjer for plassering i aksjer med lav til moderat risiko. MARKEDSRISIKO Renterisiko Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/ rentefølsomhet, dvs. endring i en obligasjons verdi ved endring av markedsrenten. Banken har 126 millioner kroner i fastrenteutlån som er fullt ut rentesikret. Av bankens obligasjonsbeholdning har 54 millioner kroner fastrente og er fullt ut rentesikret. For den resterende obligasjonsbeholdningen på 449 millioner kroner er avkast ningen knyttet til 3 mnd. NIBOR. Renteendringer i markedet for denne delen av porteføljen gir liten risiko for både tap og gevinst. Obligasjonslån utgjør millioner kroner. Rentekostnad for obligasjonslån er knyttet til 3. mnd. NIBOR. Fastrenteinnlån fra Norges Bank utgjør 50 millioner kroner og er rentesikret i sin helhet. Kundeinnskudd med fastrente utgjør 42,8 millioner kroner herav er 33,2 millioner kroner rente sikret. Bankens renterisiko vurderes som lav. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valutaer skal medføre tap som følge av endringer i valutakurser. Kjøp av salg av valuta er for det vesent ligste knyttet til våre kunders kjøp og salg av reise valuta. Kontanter i valuta utgjør 0,6 millioner kroner. Banken har verken garantier eller obligasjoner i valuta. Bankens valutarisiko vurderes som ubetydelig. Aksjer anlegg Balanseført beholdning av aksjer i anleggsportefølje er 67,4 millioner kroner ved utgangen av Av anleggsporte - føljen er 47,8 millioner kroner bokført verdi av bankens eierpost i Terra Gruppen AS. Den øvrige anleggsporteføljen er spredt på mange relativt små poster. Bankens kursrisiko anses som moderat. Bankens samlede markedsrisiko anses som moderat. OPERASJONELL RISIKO Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Banken arbeider løpende med oppfyllelse av relevant regelverk, noe som blant annet innebærer beskrivelse av ar beids prosesser og utarbeidelse av rollebeskrivelser. Dette har bidratt til å sikre kvaliteten av det arbeid som utføres. Identifisering, styring og kontroll av operasjonell risiko er en del av lederansvaret. Banken har rutiner som innebærer at ledere løpende og systematisk skal følge opp sine ansvarsområder for å sikre kvalitet i arbeidsoperasjoner og identifisering av forbedringsbehov. Bankens ledere avgir årlig en egenvurdering av internkontrollen innenfor sine respektive ansvarsområder. Bankens internrevisjon utføres av Ernst & Young, som gjennom sin revisjonsplan skal dekke bankens ulike risikoområder. En vesentlig oppgave er å føre løpende kontroll 9

10 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Kjøpsvik og Norcem badet i vintersol. med om internkontrollen fungerer hensiktsmessig og er betryggende. Internrevisjonen rapporterer til bankens styre. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som moderat. ARBEIDSMILJØ Banken har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet. Dette er viktig for å skape gode resultater, og for å være en god og attraktiv arbeidsplass. Banken har etablert samarbeidsutvalg og arbeidsmiljøutvalg hvor både de ansatte og ledelsen deltar. Arbeidsmiljøet ansees å være godt, og det har ikke vært skader eller ulykker i banken i Sykefraværet har for 2010 vært på 10,2 %, i all hovedsak langtidsfravær. Egenmeldt fravær utgjør 0,7 %. Banken vil i 2011 prioritere tiltak for å redusere langtidsfraværet. LIKESTILLING Av totalt 48 fast ansatte pr. årsskiftet er det 32 kvinner og 16 menn. Av de seks valgte medlemmene til bankens styre er det 3 kvinner. Banken arbeider kontinuerlig for likestilling og mot diskrimi - nering, herunder forhold omkring rekruttering, lønn, økt ansvar og avansement. YTRE MILJØ Bankens virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. UTSIKTENE FREMOVER Sparebanken Narvik har i løpet av 2010 utredet et forslag om å opprette en allmennyttig stiftelse som skal investere i Narvikregionen og bidra til å utvikle næringslivet i Narvik - regionen. Formålet med stiftelsen er å bidra til langsiktig regional vekst i regionen, og investeringsselskapet vil foreta in vesteringer i aksjer eller yte lån til bedrifter i Narvik regionen. Banken har gjennom disponering av overskudd i 2009 og 2010 bidratt med en grunnkapital på 65 mill. kroner. 10

11 STYRETS BERETNING Arbeidet med oppfølging av misligholdte lån vil fortsatt prioriteres. Gjennom 2010 har vi opplevd at stadig flere kunder har opparbeidet seg en høy samlet gjeldsbyrde. Bankens konkurransefortrinn skapes gjennom relasjonen mellom menneskene i organisasjonen og kundene enten de henvender seg til oss via nett, telefon eller i direkte kundekontakt. Antall kundehenvendelser gjennom de digitale kanalene øker stadig, og banken vil i løpet av 2011 se nær mere på hvorledes vi organisatorisk skal innrette driften for å sikre at vi evner å ivareta dette best mulig. Banken vil fortsette sitt arbeid med etter- og videreutdanning av medarbeidere. Dette for å sikre vår posisjon som lokal - bank med kompetente medarbeidere som sammen med kundene evner å skape gode opplevelser. Gjennom dette vil vi lettere kunne øke produktdekningsgraden hos våre kunder. Banken har i 2010 forbedret sine betingelser ovenfor våre totalkunder. Det vil fortsatt være viktig at vi evner å levere produkter til markedet som oppleves konkurransedyktig både når det gjelder kvalitet og pris. Effektiv drift vil fortsatt være et prioritert område i Det gjennomføres fortløpende tiltak som skal gi ytterligere kost nadsbesparelser. Banken har en svært begrenset portefølje av omløpsaksjer som forvaltes innenfor et stramt mandat, og dette forventes derfor i svært begrenset grad å påvirke bankens resultat. Bankens resultat framover vil i all hovedsak komme som en følge av basisdriften og salg ovenfor kundene. Vi vil fortsatt jobbe aktivt for å beholde og styrke opplevelsen av merkevaren Sparebanken Narvik. Banken har som mål å fortsatt være en aktiv bidragsyter i utvikling av samfunns-, kultur- og næringsliv i regionen. Styret i Sparebanken Narvik takker alle medarbeidere og tillitsvalgte for aktiv, engasjerende og positiv innsats i Videre takker styret alle bankens kunder for god oppslutning om banken. Narvik 31. desember februar 2011 Styret i Sparebanken Narvik Eirik Frantzen Fay Hege Fredriksen Olaf Larsen Styrets leder Lise Bang Ericsson Grete Berg Jenssen Bjørn Bremer Elling G. Berntsen Konst. adm. direktør 11

12 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Resultatregnskap 2010 Noter Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Rentekostnader og lignende kostnader 6.a 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 10.d Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3.b Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter

13 RESULTATREGNSKAP Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån 2.f Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning 4.c Gevinst/tap Skatt på ordinært resultat 10.a VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer 17.1 Overføringer Overført fra sparebankens fond 7.a 0 0 Sum overføringer Disponeringer Overført til sparebankens fond 7.a Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer

14 ÅRSRAPPORT 2010 Sparebanken Narvik Balanse 2010 EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andeler i ansvarlige selskaper Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel 10.a Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 13.1 Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

15 BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL Noter GJELD 14 Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Annen gjeld 6.c 17.3 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 9.d 19.1 Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for påløpte kostnader Ansvarlig lånekapital 6.a 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL 22 Opptjent egenkapital 7.a 22.2 Sparebankens fond Gavefond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 Betingede forpliktelser 10.c Narvik 31. desember februar 2011 Styret i Sparebanken Narvik Eirik Frantzen Fay Hege Fredriksen Olaf Larsen Styrets leder Lise Bang Ericsson Grete Berg Jenssen Bjørn Bremer Elling G. Berntsen Konst. adm. direktør 15

Årsrapport 2009. Årsberetning og regnskap

Årsrapport 2009. Årsberetning og regnskap Årsrapport 2009 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2009 Sparebanken Narvik Bjørneungene Salt og Pepper i Polar Zoo der Sparebanken Narvik bidrar i form av forvertavtale.

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsberetning og regnskap

Årsrapport 2008. Årsberetning og regnskap Årsrapport 2008 Årsberetning og regnskap ÅRSRAPPORT 2008 Sparebanken Narvik Innhold Styrets beretning............................... 3 Resultatregnskap............................... 14 Balanse.......................................

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Årsrapport 2010 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Snillfjord 2,55 % (2,79 %) Aure 3,38 % (3,52 %) Hitra/Frøya 13,69 % (7,17 %) Annet 5,74 % (5,45 %) Eiendomsdrift 7,02 % (7,40 %)

Snillfjord 2,55 % (2,79 %) Aure 3,38 % (3,52 %) Hitra/Frøya 13,69 % (7,17 %) Annet 5,74 % (5,45 %) Eiendomsdrift 7,02 % (7,40 %) Hovedtall regnskap 2012 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2012 2011 2010 2009 2008 Netto rente- og kredittprovisjoner 37,5 30,8 29,9 30,0 31,2 Netto driftsinntekter 7,0 5,7 4,8 5,4 2,6 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Lønn og administrasjon 54 970 50 746 42 086 47 585 Andre driftskostnader 14 612 10 899 10 877 11 283 Sum driftskostnader 69 582 61 645 52 963 58 868

Lønn og administrasjon 54 970 50 746 42 086 47 585 Andre driftskostnader 14 612 10 899 10 877 11 283 Sum driftskostnader 69 582 61 645 52 963 58 868 Årsrapport 2012 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer