SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 13.10.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Randal Arkiv: N11 Arkivsaksnr.: 14/3266 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet BUSSTILBUDET I HAUGESUND, KARMØY OG TYSVÆR Forslag til vedtak: 1. Formannskapet er positivt innstilt til at buss-kollektivtilbudet på det sentrale Haugalandet effektiviseres og forenkles. 2. Formannskapet oppfatter det som uheldig at Torvastads buss-kollektivtilbud reduseres. Formannskapet vil derfor foreslå at dagens ruteavganger for rute 7 ikke reduseres, men opprettholdes også etter juni Formannskapet vil foreslå at Rogaland fylkeskommune vurderer mulighetene for å justere dagens bussruter mellom Håvik og Skudeneshavn, slik at de i større grad korresponderer med Nettbuss og Kystbussens regionale ruter.

2 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn Rogaland fylkeskommune har i løpet av våren 2014 utarbeidet tiltaks- og fremdriftsplan for endringer i bussrutetilbudet i Haugesund, Karmøy og Tysvær. Det legges opp til at tiltaks- og fremdriftsplanen gjennomgår høringer i kommunene, og skal deretter politisk behandles i Samferdselsutvalget og Fylkestinget i løpet av desember Iverksettelse av tiltaksplanen skal skje fra juni De lokale bussrutene på Haugalandet drives i dag av Kolombus, som er er et fylkeskommunalt administrasjonsselskap for kollektivtrafikk i Rogaland. Gjennom 1980, og 2000-tallet har passasjergrunnlaget på bussrutene i Haugesund, Karmøy og Tysvær vært varierende, men særlig fra 2011 har det blitt registrert en markant nedgang i passasjertall. Noe forenklet har passasjerutviklingen sammenheng med rutetilbud og takster, men andre faktorer, for eksempel arealbruk og tilgang på bil, kan også være styrende for utviklingsbildet. For at den negative passasjerutviklingen skal endres, foreslår Rogaland fylkeskommune at det gjennomføres 2 hovedtiltak på kort sikt(side 2 i høringsnotatet): 1. Bedre utnyttelse av antatt markedspotensiale. Dette innebærer at kollektivtilbudets kvalitet økes der det eksisterer et uutnyttet markedspotensiale, spesielt med fokus på bybusstilbudet i Haugesund og på Karmøy. 2. Effektivisering av driften. Dette innebærer at en må foreslå reduksjoner og mer effektive betjeningsformer i områder med lave passasjertall og marginalt markedspotensial. De foreslåtte endringene skal i hovedsak tilrettelegge for at kollektivtilbudet styrkes i regionens tettest befolkede områder, der det er størst passasjergrunnlag og markedspotensial. Dette medfører imidlertid at enkelte av kommunenes spredtbygde strøk, som har et mindre passasjergrunnlag og markedspotensial, vil få et redusert bussrutetilbud. For å oppnå de 2 hovedtiltakene foreslås det en rekke del-tiltak (side 2 i høringsnotatet): taksttiltak, produsere lett forståelige rutekart, gjennomgå innspill, vurdere sammenkobling av pendlerruter, større samsvar mellom rutetabeller og faktiske avgangstider, markedsføring angående rutetilbud og takst og gjennomgang av resultater fra billettstatistikk og reisevaneundersøke. Det skal også utarbeides tiltak på lengre sikt. Disse fastsettes i det pågående arbeidet med regionalplan for areal og transport på Haugalandet. Konsekvenser for Haugesund, Karmøy og Tysvær Hovedtanken bak de foreslåtte endringene er at vil styrke tilbudet der en allerede har en viss størrelse på passasjertallet. En oppnår størst effekt ved å konsentrere kollektivtransportressursene i tettbefolkede områder, mens effekten vil avta i situasjoner der en sprer ressursene utover spredtbygde områder. Samlet vil de foreslåtte endringene i Haugesund, Karmøy og gi et forbedret rutetilbud for ca personer, mens tilbudet forverres for ca. 500 personer. Ettersom Haugesund er regionens tettest befolkede områder, vil en også oppnå størst effekt her. Av den grunn ønsker å bygge opp under bybuss-konseptet. Dette innebærer at en vil konsentrere seg om hovedrutene i Haugesund, altså rute 1, 2 og 5. For at hovedrutene skal styrkes foreslås det

3 at rutene 31, 32, 33 legges ned, rute 38 reduseres og rute 24 får en endret trasé. I Haugesund får totalt får 3800 personer forbedret tilbud og 230 personer får et forverret tilbud, mens i Tysvær får ca. 200 personer et forbedret tilbud og ca. 200 personer et forverret tilbud. I Karmøy vil en i hovedsak forenkle traséføringer på Vormedal samt splitte dagens rute 9 i to separate ruter: 1) Åkrehamn-Haugesund og 2) Haugesund-Grinde, slik at en reduserer antall forsinkelser. Samtidig foreslås det at en reduserer avgangene på rute 7 (Torvastad), 24 (Haugesund-Amanda-Skre/Kolnes-Norheim) og 26 (Røyksund). I Karmøy får totalt får 400 personer forbedret tilbud og 130 personer får et forverret tilbud. Rådmannens kommentarer I Haugesund, Karmøy og Tysvær vil de foreslåtte endringene forbedre rutetilbudet for ca personer, mens tilbudet forverres for ca. 500 personer. For Karmøy alene får da ca. 400 personer forbedret tilbud og 130 personer får et forverret tilbud. På generelt grunnlag er Rådmannen derfor positiv til Fylkeskommunens forslag til at buss-kollektivtilbudet effektiviseres og forenkles. Selv om endringene vil medføre et forbedret tilbud til mange brukere, vil Rådmannen likevel kommentere enkelte av ruteendringene. De foreslåtte ruteendringene er, etter Rådmannens syn, spesielt negative for Torvastad. I dag har Torvastad ca innbyggere, og Fylkeskommunens forslag innebærer et fullstendig et sterkt redusert kollektivtilbudet i helgene på Torvastad. At store deler av Nord-Karmøy, som har et vesentlig befolkningtall, får et drastisk redusert kollektivtilbud, vil medføre uheldige konsekvenser. Rådmannens anbefaler derfor at det ikke redusere kollektivtilbudet på Torvastad, slik som Fylkeskommunen foreslår. Rådmannen mener det også er negativt at rute 26 (Røyksund) foreslås redusert, men at Torvastads kollektivbehov er sammenlignbart større, og grunn vil Rådmannen prioritere rute 7 i denne høringsuttalelsen. Selv om rute 24 (Haugesund-Amanda-Skre/Kolnes-Norheim) foreslås endret, vil fortsatt brukerne fortsatt få god tilgang til bussrutene via terminalen på Norheim. Rådmannen vil også gi en uttalelse angående rute X10 (Skudeneshavn kai-åkrehamn-håvik terminal-norheim-haugesund sykehus-flotmyr). Det opplyses fra brukerne av rute X10 at det knapphet på tid mellom ankomsttider på Håvik og Kystbussens og Nettbuss' avgangstider. Dersom det er forsinkelser i bussrutene fra Skudeneshavn, er det ikke sikkert at Kystbussen venter på Håvik. Rådmannen vil derfor, på initiativ fra brukere av rute X10, foreslå at Fylkeskommunen ser på mulighetene for å justere rutetilbudet mellom Skudeneshavn og Håvik. Rådmannens konklusjon: Rådmannen foreslår at Formannskapet, på bakgrunn av opplysningene i saksfremlegget, vedtar forlag til vedtak.

4 Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:

5 Dokid (14/3266-1) BUSSTILBUDEF I HAUGESUND KARMØY OG TYSVÆR - FYLKESRADMANNEN Samferdselsavdelingen I.N I 1..;I 11 \ \ I) Haugesund Kommune Karmøy Kommune Tysvær Kommune 1`1/3.?(. - I 1cyot j g t Deres ref.: Saksbehandler:Tore Jensen Saksnr. 14/ Direkte innvalg: Løpenr /14 Arkivnr. NO2 BUSSTILBUDET I HAUGESUND, KARMØY OG TYSVÆR - HØRINGSRUNDE Med bakgrunn i vedtak i samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune er det utarbeidet forslag til en tiltakspakke med mål om å få økt antall busspassasjerer på Haugalandet. Fokus er særlig på by- og forstadsrutene, hvor passasjerpotensialet er størst. Forslaget innebærer tiltak både m.h.t. rutetilbudet, informasjon og takst. Vi inviterer med dette de tre berørte kommunene til å komme med høringsuttalelser til vedlagte notat «Bybuss 2015 og øvrige ruteendringer i Haugesund, Karmøy og Tysvær fra juni 2015». Vi ber om at høringsuttalelser er oss i hende innen 15. oktober. Forslaget vil bli endelig behandlet i fylkestinget i desember. Eventuelle spørsmål kan rettes til Tore Jensen, tlf , tore.jensen(roqfk.no. Med hilsen Gottfried Heinzerling samferdselssjef Tore Jensen rådgiver POSTADRESSEBESØKSADRESSE TELEFONTELEFAKS Postboks 130 SentrumArkitekt Echoffsgt StavangerStavanger BANKGIRO: E-POST: INTERNETT:

6 Dette dokumenteter godkjentelektroniskog har derforingensignatur.

7 Dokid (14/3266-1) 1:1Hønngenotat - "Elybuss 2015" og øvnge ruteendnnger Haugesund Karrnøy og Tysvær tratum 2015 «Bybuss 2015» og øvrige ruteendringer i Haugesund, Karmøy og Tysvær fra juni 2015 Høringsnotat BYBUSSEN S 1111kWel å.a..1.n rheår. r WrImedel UNTKESKOMMUNL U ROGALAND 4.september 2014

8 1. Bakgrunn Målet med den foreslåtte endringen av rutetilbudet på Haugalandet som omtales i dette høringsnotatet er å gjennomføre en totalpakke med mål å snu de siste par års passasjernedgang til ny passasjervekst med særlig fokus på bybussnettet i Haugesund. Bakgrunnen for høringsnotatet og mandatet for arbeidet har vært gitt i vedtak i samferdselsutvalget (sak 9/ ): «Samferdselsutvalget ber om at det arbeides videre med følgende tiltaksplan: Tiltaksplan kort sikt Bedre utnyttelse av antatt markedspotensiale, dvs øke kvaliteten på kollektivtilbudet der hvor det er et uutnyttet markedspotensiale. Særlig fokus på bybusstilbudet i Haugesund og på Karmøy. Effektivisere driften, dvs, vurdere reduksjoner eller mer effektive betjeningsformer der hvor passasjertallene er særlig lave og det ikke antas å finnes noe potensielt markedspotensiale. Det vil legges opp til en fremdriftsplan med utarbeidelse av tiltaksplan våren 2014, høring i kommunene og politisk behandling i SU og FT i desember Iverksettelse fra ruteskifte juni Tiltakene vil omfatte: Taksttiltak (som forsøksprosjekt) med kraftig redusert enkeltbillettpris og særlig gunstig periodepass for selve bybussnettet i Haugesund og på Karmøy. Urbanet Analyse vil bli benyttet for å vurdere ulike løsninger, og hvilke økonomiske og etterspørselsmessige konsekvenser som kan forventes. Nærtakstsonen må utvides. - Vurdere endret sammenkobling av helpendelrutene i Haugesund for å gi lettere forståelige rutetabeller. Vurdere en helhetlig trasendring på Haugalandet. Vurdere å omfordele ressurser mellom rutene på Haugalandet Gjennomgå alle innspill som er mottatt, inkl, fra tillitsvalgte Produsere lett forståelige rutekart Øke markedsføringsinnsatsen, bl.a. med egenreklame på bussene for rutetilbud og takst Øvrige forbedringstiltak som er mulig innenfor rammen av gjeldende anbudskontrakt Gjennomgang av resultater fra Reisevaneundersøkelsen og billettstatistikk, samt føringer gitt i arbeidet med revisjon av Areal- og transportplanen. Ny brukerundersøkelse vil bli gjennomført i løpet av Passasjerene må få forutsigbarhet for at det er samsvar mellom rutetabeller og faktiske avgangstider. Tiltak på lengre sikt - Rammene fastsettes i arbeidet med ny Areal- og transportplan.» Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 2

9 Oppsummert blir de største forbedringene som foreslås fra sommeren 2015: Ryddigere rutestruktur (rute 1,2 og 5 samles til nye ruter 1 og 2) Bedre frekvens i Stavangergata-Fjellveien-Hemmingstad-Brakahaug-Amanda Bedre overgangsmulighet i sentrum Gjennomgående buss uten bytte mellom Søndre bydel og Haraldshallen-området Bedre regularitet på rute 9 Kortere reisetid Haugesund-Aksdal-Grinde Bedre og mer lettforståelig rutekart Betydelig redusert takst i Haugesund og fastlands-karmøy. Tiltakene vil samlet sett kreve økte økonomiske gjennomføres. rammer, avhengig av hvilke taksttiltak som Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 3

10 BYBUSSEN Kvala Flotmyr Ramseicalen Sentrum 1 2 ;, Haraldshollcn Sykchuset - ( Sketredalen Fjellyn. Austmanoun. Amemela, 1 2 Nerheim Vermedel,- ( 2 Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side4

11 FORSTADSRUTER Til Kopervik, Åkrehomn eg Skudeneshavn Fremstillingenav rutenettetoverforpublikum(over og til venstre)vilbli gjortbetydelig enklereenn i dag (under). Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 5

12 1.1 Historisk utvikling Passasjerutviklingen på bybussnettet i Haugesund har gått i bølgedaler over mange år. Fra 1987 til begynnelsen av 90-tallet opplevde Haugaland Billag en kraftig passasjervekst på bybussnettet, som bl.a. kan tilskrives et ryddig rutetilbud og gunstige takster ( : «Miljøkortet»). Haugaland Billag var i denne perioden åpent kritiske til kommunens parkeringspolitikk og argumenterte sterkt for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken (bl.a. i rapporten «Perspektiv på kollektivtrafikken i Haugesund», HB 1989). Etter en ruteomlegging i 1997 fulgte flere år med passasjernedgang, bl.a. med en mer komplisert og noe uoversiktlig rutestruktur hvor det totale rutetilbudet heller ikke var økt. Dette var samtidig som utbygging av handelsvirksomhet på Raglamyr for alvor skjøt fart. Fylkeskommunen overtok så ansvaret for ruteplanlegging og ny rutestruktur ble innført i 2006, med bl.a. utvidet rutetilbud på kveldstid, særlig rettet mot ungdom. Rutetilbudet i rushtiden ble også bedret for i større grad å tilfredsstille arbeidsreisende. Bakgrunn for endringene var bl.a. resultatene av en gjennomført brukerundersøkelse og erfaringene som var gjort med det eksisterende rutetilbudet (som var innført i 1997). Dette medførte at passasjernedgangen ble snudd til vekst de påfølgende årene. Fra 2006 til 2011 økte antall passasjerer med 13,5% i Nord- Rogaland. Som kjent har imidlertid passasjerutviklingen de siste par årene igjen vist en negativ trend (-0,4% fra 2011 til 2012, og -3,7% fra 2012 til 2013) men passasjertallet er fortsatt 9% over 2006-nivå. Det er imidlertid viktig å ta grep før en negativ utvikling får fotfeste. Passasjerbelegget på mange avganger på Haugalandet er fortsatt alt for lavt, noe det har vært i en årrekke. Denne utviklingen over tid indikerer at både rutetilbud og takster har betydning, faktorer (arealbruk og biltilgjengelighet) har en enda større effekt på passasjertall og reisemiddelfordeling. men andre I Rute km - Reiser Fig. Utvikling i rutekm og antall reiser pr. år i Nord-Rogaland , samt 1988,1990 og 1996 Kollektivandelen i Nord-Rogaland har vært fallende over mange år, i likhet med kollektivandelen i resten av fylket. I 1993 hadde kollektivtrafikken er markedsandel på 5,6% i Nord-Rogaland. I dag er den på 3,2%. I perioden har det imidlertid samlet sett vært en passasjervekst på 9%. Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 6

13 Størst økning i årene , deretter en stabilisering og nedgang i årene (-0,4% og -3,7% ) Størst nedgang i antall passasjerer var det i perioden , altså de siste ti årene før anbud ble tatt i bruk og Kolumbus overtok ansvaret for ruteplanlegging og markedsføring. Ruteproduksjonen har vært relativt stabil i hele perioden. Fylkeskommunen tilbyr i daq samme antall busskilometer pr innbygger nord for Boknaflorden som sor for Boknafjorden Innbyggerne på Haugalandet reiser imidlertid langt mindre med buss enn tilfellet er Sor-Rogaland oq da særlig på Nord-Jæren Region Innbyggere (SSB ) Nord- Rogaland' Sor- Rogaland' Rutekilometer tilskuddsberettiget buss (2009) Rutekm pr innbygger 12009) Bussreiser pr innbygger pr år (2008) r."`" :t r: t" e 3r :5- e - 8. e _ I- -e-: e e- s e e. s.yesse, f 55` I.1,2,'" 1 5'-':: e e:. e,e Rutetilbudet er en viktig forutsetning for høy kollektivandel, men det er ikke den avgjørende faktoren: det er arealbruk og tilrettelegging for privatbil. Det er nettopp disse sammenhengene Areal- og transportplanen for Haugalandet fokuserer på, og det blir derfor viktig at en ny rutestruktur harmoniserer med innholdet i denne planen. En kollektivtrafikkvennlig Areal- og transportplan i kombinasjon med et forbedret kollektivtilbud er derfor langt mer virkningsfullt, enn et forbedret kollektivtilbud alene. Kolumbus gjennomfører jevnlig kundetilfredshetsmålinger, også på Haugalandet. Disse målingene viser høy og stigende kundetilfredshet i Nord-Rogaland. Resultatene er klart bedre enn tilsvarende for Sør-Rogaland. Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 7

14 EPINI N Vurdering av utsagn - Nord-Rogaland - Overordnet enicfoidende u'!sa,-;n om KO umbus, kol8sl- 3," go,ee.s.8, Det3ii og yggelig8 23 Jeg ko^.^reelbu.8,20 iegd'be'alese 81 n.-^"8 14 COL".ba: e.ore:s o1.- De:ki:pe ba: per 0.1k. ;8 07 leg kje-golt t 8e,J18, b Ilet:pro8uktereKokrr ba. 8,06 ;.,et er 0,elt Cr220 Isola8sb, le b Ilette 8,03 Nok en Q35, bo faklore,e Jeirer ve,d77 observere'forbeere inlorrnaoion om både folsnkelserlorandringer traser. Jeg 1,08,s re' e7 96,-.6s.jo8fo s-i,ger8e e, gos7,90 In,jorfo soldepl,,er7,87 :opp er god7,83 2t,i3 RO,elend Hx, Snitt 0 I ; Fig. Resultater fra kundeundersøkelse på bussene i Nord-Rogaland, høsten EPINI N Tilfredshet - Nord-Rogaland - Kolumbus er alt i alt god å reise med Hvor torned er du tot& sett med Kolumbus sitt busstilbud", 6 13 Forbed-ing mei 0,9 forhol erens NorO-Pogala,c sit god re.e Snitl Fig. Utvikling i kundetilfredshet En av faktorene som får høyest score i kundetilfredhetsundersøkelsene er «Kolumbus har avgangstider som passer mine behov». Dette betyr ikke at det ikke er forbedringspotensiale. Nye kundegrupper bør fanges opp, men rutetilbudet får tross alt langt bedre omdømme blant passasjerene enn det enkelte mediaoppslag kunne gi grunnlag for å tro. Reisetiden med kollektivtrafikk, kontra bil, blir ofte trukket frem i debatter om hvor attraktivt et kollektivtilbud er. Det er imidlertid en kjensgjerning at med mindre biltrafikken opplever betydelige køproblemer vil det alltid ta lengre tid å reise med kollektivtrafikk enn med egen bil. Gangtid til holdeplass, skjult ventetid (dvs perioden mellom to avganger), evnt. byttetid osv, bidrar til det. Det er ikke noe særegent fenomen for Haugesund. Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 8

15 Rutetilbudet i Haugesund har ikke spesielt lav rutehastighet, men i en by som Haugesund er det veldig raskt å benytte bil. Reisetidsulempen for buss kontra bil, er derfor stor. Fremkommelighet for kollektivtrafikken er svært viktig. Haugesund er imidlertid en relativt liten by hvor det ikke er markedsgrunnlag for like stor grad av separate tilbud (av typen ekspressruter i rushtiden) som i en større by, og med begrenset kundegrunnlag (som kan bli større) er det også grenser for hvor høy frekvens som kan tilbys. Imidlertid har deler av Haugesund opptil kvartersfrekvens, og det er fullt mulig for de aller fleste av byens innbyggere å reise til sentrum på arbeid med akseptabel reisetid. Gjennomsnittlig antall påstigende passasjerer hverdager på Haugalandet (Nov. 2013) Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 9

16 Gjennomsnittlig antall påstigende passasjerer hverdager på Haugalandet (Nov. 2013) 1,4 17,1 4, ,3 9, 7 19,714,9 44,1 2,4 0,9 0,4 Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 10

17 Gjennomsnittligantallpåstigende passasjererprhverdagrute1 og2 (Nov.2013) Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 11

18 Ramadalen Gjennomsnittligantallpåstigende passasjererprhverdagrute5 (Nov.2013) Skiredalen s 0 Amandaaenteret 25.3 Mokehelmelmen 45.8 Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 12

19 Giennornsnrtilig antall pastgende pannaspere pr hverdag Rute 9 (Nov 7013) LINIkamyr Skelsvang vid rog nde skole G{ennornsnialig antall påstgenae pass asjerel pr hvetclag Rule 24 (Nov 2013) Remadelen nd Toppkinettsgymnes As Wrail videragbonde elmle Houiplald vider~deakole Fone 1d. almie 1.2 Planlegging og gjennomføring det siste året har vært som følger: : revisjonav Areal og transportplanfor Haugalandet April2013: forslagtil ny rutestrukturmottasfra «Tide-klubben» Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 13

20 29.mai 2013: samferdselssjefen orienterer SU. Større endringer må avvente en vurdering i tilknytning til revisjonen av Areal- og Transportplanen (dette ble da gjort høsten 2013), mindre endringer bes Kolumbus vurdere fortløpende. November 2013: samferdselsavdelingen gir tilbakemelding til kommunen på utkast til rapport om rutestruktur som kommunen har fått utarbeidet. Oktober 2013: endringer i rutestrukturen gjennomføres av Kolumbus, bl.a. som en følge av åpningen av T-forbindelsen. En av effektene er et raskere rutetilbud mellom Bleikemyr og Raglamyr. Høsten 2013: resultater fra reisevaneundersøkelsen gjennomgås av samferdselsavdelingen Høsten 2013: forslag til ny rutestruktur (lang sikt) utarbeides av samferdselsavdelingen, med bakgrunn i: Passasjerstatistikk Reisevaneundersøkelsen Anerkjente prinsipper for god ruteplanlegging, deriblant: konkurransedyktig reisetid, frekvens, enkelhet, målrettet satsing mot prioriterte reisestrømmer og målgrupper Tidligere erfaringer og publikumsinnspill Innspill fra «Tide-Klubben» Innspill fra kommunen og Statens vegvesen Fremtidig utbyggingsmønster for bolig og næring; tett knyttet opp mot «scenario»- beskrivelsen i Areal- og transportplanen Fremtidig vegutbygging/kollektivfelt Den nye rutestrukturen innebærer, forenklet sagt, en fordobling av rutetilbudet i byområdet, men forutsetter da at dette kan forsvares ut fra det som måtte bli endelig vedtatt Areal- og transportplan. (Notat er vedlagt) Januar 2014: medieoppslag i NRK og HA om passasjernedgang og rutetilbud, samt prosessen med Areal- og transportplanen Mars 2014: ny brukerundersøkelse gjennomføres 2014: ytterliggere detaljering av fremtidig rutestruktur med utgangspunkt i forslaget utarbeidet høsten Resultater fra brukerundersøkelsen Tabell 1. Fornøyd med å reise med Kolumbus alt i alt etter rutenummer. Rekkeprosent. N=605. Rutenummer 1-Svært misfornøyd Svært fornøyd 1 4,7% 9,4% 27,5% 31,5% 26,8% 100,0% 2 5,6% 9,9% 22,4% 32,3% 29,8% 100,0% 5 7,1% 7,1% 21,4% 38,6% 25,7% 100,0% 7 6,1% 16,3% 28,6% 34,7% 14,3% 100,0% 9 8,0% 7,1% 24,1% 33,9% 26,8% 100,0% 10 5,9% 11,8% 28,9% 25,7% 27,6% 100,0% X10 2,5% 7,5% 45,0% 20,0% 25,0% 100,0% TotaI 6,1% 9,7% 26,1% 31,8% 26,4% 100,0% Total Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 14

21 I brukerundersøkelsen ble også kartlagt start- og sluttpunkt for den enkelte reiser. Dette vises i OD-matrisene i tabellene under; (Fordeling av destinasjonssone for den enkelte påstigningssone) Rute 1 8 Raglamyr, N=146 7 Søndre bydel, N=67 5 Skåredalen, N=73 4 østre bydel, N=67 3 Flotmyr, N=43 2 Haugesund sentrum, N=237 1 Nordre bydel, N=195 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 Nordre bydel 2 Haugesund sentrum 3 Flotmyr 4 østre bydel 5 Skåredalen 7 Søndre bydel 8 Raglamyr Rute 2 8 Raglamyr, N=78 7 Søndre bydel, N=17 5 Skåredalen, N=84 4 østre bydel, N=106 3 Flotmyr, N=17 2 Haugesund sentrum, N=307 1 Nordre bydel, N=246.";1~ /11.1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% f 1 Nordre bydel 2 Haugesund sentrum 3 Flotmyr 4 østre bydel 5 Skåredalen 7 Søndre bydel 8 Raglamyr Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 15

22 Rute 5 11 Vormedal, N= ~ 10 Norheim, N= ~ Søndre bydel, N=143 2 Haugesund sentrum, N=225 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% D 2 Haugesund sentrum 7 Søndre bydel 10 Norheim r 11 Vormedal Rute 9 12 Torvastad/Kopervik, N= Norheim, N=29 9 Skre/Kolnes, N=15 8 Raglamyr, N=0 7 Søndre bydel, N=80 6 Førre/Grinde, N=189 4 østre bydel, N=7 3 Flotmyr, N=37 2 Haugesund sentrum, N=139 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2 Haugesund sentrum 3 Flotmyr i 4 østre bydel 6 Førre/Grinde 7 Søndre bydel 8 Raglamyr 9 Skre/Kolnes 10 Norheim 12 Torvastad/Kopervik 13 Vea/Åkra 2. Tiltaksplan forslag til konkrete ruteendringer fra juni 2015 Tiltakene vil være todelt: Bedre utnyttelse av antatt markedspotensiale, dvs øke kvaliteten på kollektivtilbudet der hvor det er et uutnyttet markedspotensiale. Særlig fokus på bybusstilbudet i Haugesund. Effektivisere driften, dvs, vurdere reduksjoner eller mer effektive betjeningsformer der hvor passasjertallene er særlig lave og det ikke antas å finnes noe potensielt markedspotensiale Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 16

23 2.1-1 ite- sanimendrag Tiltakene innebærer en flytting av ressurser fra ruter med lavt belegg og lite potensiale for passasjervekst til ruter med bedre passasjergrunnlag og større potensiale for passasjervekst. Rutetiltakene vil kombineres med takst- og markedsføringstiltak. Tiltakene vil omfatte problemstillinger som omtalt i vedtak fra Samferdselsutvalget : Taksttiltak (som forsøksprosjekt) med kraftig redusert enkeltbillettpris og særlig gunstig periodepass for selve bybussnettet i Haugesund og på Karmøy. Urbanet Analyse vil bli benyttet for å vurdere ulike løsninger, og hvilke økonomiske og etterspørselsmessige konsekvenser som kan forventes. Nærtakstsonen må utvides. Vurdere endret sammenkobling av helpendelrutene i Haugesund for å gi lettere forståelige rutetabeller. Vurdere en helhetlig traseendring på Haugalandet. Vurdere å omfordele ressurser mellom rutene på Haugalandet Gjennomgå alle innspill som er mottatt, inkl, fra tillitsvalgte Produsere lett forståelige rutekart Øke markedsføringsinnsatsen, bi.a. med egenreklame på bussene for rutetilbud og takst Øvrige forbedringstiltak som er mulig innenfor rammen av gjeldende anbudskontrakt Gjennomgang av resultater fra Reisevaneundersøkelsen og billettstatistikk, samt føringer gitt i arbeidet med revisjon av Areal- og transportplanen. Ny brukerundersøkelse vil bli gjennomført i løpet av Passasjerene må få forutsigbarhet for at det er samsvar mellom rutetabeller og faktiske avgangstider. Samlet effekt i alle tre kommunene samlet: Frekvensøkning Antall passasjerer pr. hverdag som vil oppleve 800 Øvrig forbedring 3600 Noe redusert tilbud 430 Helt bortfall av tilbud 130 Tabellen over viser at endringene som nå foreslås gir et forbedret rutetilbud til langt flere av dagens passasjerer enn antallet passasjerer som vil oppleve en større eller mindre forverring av rutetilbudet. Ca 4400 passasjerer vil oppleve forbedringer, mens ca 500 passasjerer vil oppleve grader av forverring. Dette følger erfaringer og anbefalinger fra faglitteraturen om at man har større mulighet for passasjervekst ved å styrke rutetilbudet der hvor passasjertallet allerede er av en viss størrelse, enn å spre ressursene ut over med god flatedekning, men lav frekvens. HiTrans Best Practice Guide #2, side 106*: «Public Transport is ready-to.use, not tailromade transport (...) In practice, it is only possible to offer direct services between small selections of travel relations in an urban region. Public Transport is a travel service where the basic idea is to make use of economics of scale by offering people a choice of travelling together on predefined transport services. Attempts to offer tailormade transport similar to the individual use of the motor car cannot succeed. (...) Many direct lines create a complicated network for users" (...) As long as the operational resources are the same, the disadvantages are unlikely to be offset by the benefits of more lines that offer direct travel opportunities *) fra EU-prosjektet Hi-Trans hvor Rogaland Fylkeskommune Haugalandet -ruteendringer fra 2015 without change". var partner. Side 17

24 2.2 1 iltak liatioesund Rute/ område Endring Antall berørte Konsekvens Økonomisk konsekvens Rute 1, 2 og 5 Dagens rute 1 og 2 (Bleikemyr-sentrum- Fjellveien/Skåredalen- Amanda) og rute 5 sentrum-vormedal slås sammen til to ruter og frekvensen mellom sentrum og Amanda, via Fjellvegen dobles. +2,9 mill.kr (samlet for ny rute 1 og 2) Rute 31 Rute 32 Rute 33 Rute 38 Rute 24 Alle avgangene på Vormedalsruta kjøres via Austmannavegen (ingen langs Salhusvegen som noen få turer gjør i dag) Rute 31 Kvalsvik reduseres Rute 32 Hasseløy legges ned Rute 33 Risøy legges ned Rute 38 Hagland reduseres Rute 24 kjøres ikke lenger på strekningen Haugesund sentrum- Amanda 3000 pass. pr. dag på disse rutene i dag. Ca 800 av disse vil få direkte forbedring ved frekvensøkning, Ekstraavganger som kjøres via Salhus-vegen fjernes (ca 20 pass. pr dag) I sum 13 pass. pr dag på de turene som fjernes Økt frekvens i Fjellveien Enklere ruter å forstå Bedre overgangsmuli ghet i sentrum Direktebuss søndre bydel- sentrum- Haraldshallen 4 gjennomgående busser pr time Bleikemyr- sentrum- Fjellvegen- Amanda Profileres som bybussen i Haugesund Kvalsvik får redusert busstilbud 8 pass. pr dag Hasseløy mister busstilbudet 12 pass. pr dag Ca 8 pass. pr. dag på de berørte turene. Ca 190 passasjerer pr. dag berøres. Alternative ruter finnes for alle bortsett fra ca 35 av disse passa-sjerene (hvorav ca 5 i Hauge-sund) Risøy mister busstilbudet (bortsett fra arbeidsruter til/fra Aibel) Hagland får redusert busstilbud Redusert rutetilbud på Spannavegen. Kvitsøygata mister busstilbudet -kr ,- -kr ,- -kr ,- -kr ,- -2,5 mill.kr. Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 18

25 Samlet effekt i Haugesund: Antall passasjerer pr. hverdag som vil oppleve Frekvensøkning Øvrig Noe redusert Helt bortfall av forbedring tilbud tilbud Tanken bak ruteendringene i Haugesund er å konsentrerer ressursene om hovedrutene som har potensiale for passasjervekst. Passasjervolumet er i dag for lite til å kunne forsvare den omfattende flatedekningen som dagens rutetilbud har. Enkelte ruter og avganger har knapt passasjerer. Det foreslås derfor å redusere flatedekningen noe, samtidig som det satses med frekvensøkning, mer lettfattelige rutetabeller og markedsføring på de hovedrutene som videreføres som fremtidige hovedruter. Sammen med taksttiltak er dette et gjennomgripende forsøk på å få opp passasjertallet på bybussene i Haugesund. BYBUSSEN Bleikemyr Kuele 1 Flstmyr Romadelen Sentrum 1 2 HareldsheUen (::- Sykehuset Skåredolen Fjellun. ÅllatT Arnondo 1 2 Norheim Vormedat 2 Skjematisk rutekart som viser nye rute 1 og 2 som danner «Bybussen» i Haugesund fra juni Rute 1 vil ha avgang hvert kvarter og rute 2 hver hamime. Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 19

26 2.3 "Iiltak Karmoy Rute/område Endring Antall berørte Konsekvens Øko-nomisk konse-kvens Vormedalsruta (dagens rute 5, ny rute 2) +2,9 mill.kr (samlet for ny rute 1 og 2) Trasendring; vil ikke lenger kjøres via Moksheimsåsen, men Vormedalsvegen-brannstasjonen- Vormedal u.skole t/r Egne skoleavganger til/fra Snik vil bli satt opp. Rute 7 Rute 7 på Torvastad får redusert antall avganger om lørdagene og alle avganger søndag fjernes. Rute 9 Dagens rute 9 splittes i to deler: ny rute 9 Åkrehamn- Haugesund og ny rute 6 Haugesund- Grinde Rute 24 Rute 24 Haugesund- Amanda- Skre/Kolnes- Norheim endres til Norheim- Amanda-Skre- Kolnes 860 passasjerer pr. hverdag på rute 5 i dag. Ca 400 av disse vil få en direkte forbedring ved at rutetrasen forenkles på Vormedal. Ca 20 passasjerer pr. dag på Moksheimsåsen vil få lenger gangavstand. 26 pass. pr dag på Snik vil miste busstilbudet. Ekstraavganger som kjøres via Salhusvegen fjernes (ca 20 pass. pr dag) Lørdagsavgangene har i gj.snitt 4,1 pass. pr tur. Søndagsavgangene har i gj.snitt 2,7 pass. pr tur. Totalt ca 80 pass. pr. helg Ca 190 passasjerer pr. dag berøres. Alternative ruter finnes for alle bortsett fra ca 35 av disse passasjerene. Enklere rutestruktur Kortere reisetid for enkelte Noe lenger gangavstand på toppen av Moksheimså sen Redusert rutetilbud i helgene Bedre regularitet Enklere trasføring i Haugesund (kjøres via sentrum med Flotmyr som sta Wendepunkt) Ruten vil ikke lenger kjøre til/fra Haugesund sentrum, men ha overgang til bybussrute 1 på Amanda. -kr ,- Kr ,5 mill.kr Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 20

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014 Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021 Høringsutkast mai 2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Saken omhandler... 6 1.3 Nåsituasjonen... 6 2. Bussvei-linjene...

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland Mulighetsstudie som del av EPTA-prosjektet

Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland Mulighetsstudie som del av EPTA-prosjektet Rapport 43 / 2013 Arnstein Øvrum Konstantin Frizen Bård Norheim Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland Mulighetsstudie som del av EPTA-prosjektet Forord På oppdrag fra Rogaland fylkeskommune

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

2013: Innhold. 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke. 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland

2013: Innhold. 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke. 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 2013: Innhold 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke 4 6 8 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 9 10 11 2013: Øvrig virksomhet Kolumbus kundesenter Informasjon og markedsføring

Detaljer

Årsrapport 2004. Smartinger bruker buss

Årsrapport 2004. Smartinger bruker buss Årsrapport 2004 1 Smartinger bruker buss Innhold På god vei 3 Skal strekke oss lengre 4 5 Samarbeid og fornyelse 6 7 Smartinger bruker buss 8 9 Nøkkeltall 10 11 Ungdomskortet er knallbra 12 13 Ingenting

Detaljer

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v)

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Rapport 45b/2013 Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Mulige samarbeidskontrakter for kollektivtransporten i Hordaland

Detaljer

Kolumbus. - Årsrapport 2010

Kolumbus. - Årsrapport 2010 Kolumbus - Årsrapport 2010 2010: Innhold Styrets beretning 3 2010: Buss 4 Buss Sør-Rogaland 5 Buss Nord-Rogaland 6 Buss Ryfylke 6 2010: Båt 7 Båt Ryfylke 8 Båt Byøyene 9 Båt Nord-Rogaland 9 2010: Styre

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Vi tar dæ me fra A te B 2 Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og

Detaljer

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen

Detaljer

ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN APRIL 2013 SKYSS ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN RAPPORT (FASE 1) ADRESSE COWI A/S Parallelveg 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Detaljer

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport Konklusjoner etter 500 forsøk Av: forsker Katrine Næss Kjørstad og forsker Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110,

Detaljer

Ruters tilbud på fjorden

Ruters tilbud på fjorden Ruterrapport 2012:3 Versjon 2.0 16.8.2012 Ruters tilbud på fjorden Ruter# Innhold 1 Innledning 3 2 Historie 4 3 Dagens situasjon 6 4 Strategi 22 5 Fjordbyen 28 6 Nye terminaler i Oslo 30 7 Vurdering av

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG LØSNINGER FOR BYOMRÅDER FORORD

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling Godkjenning av protokoll

Detaljer