SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 13.10.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Randal Arkiv: N11 Arkivsaksnr.: 14/3266 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet BUSSTILBUDET I HAUGESUND, KARMØY OG TYSVÆR Forslag til vedtak: 1. Formannskapet er positivt innstilt til at buss-kollektivtilbudet på det sentrale Haugalandet effektiviseres og forenkles. 2. Formannskapet oppfatter det som uheldig at Torvastads buss-kollektivtilbud reduseres. Formannskapet vil derfor foreslå at dagens ruteavganger for rute 7 ikke reduseres, men opprettholdes også etter juni Formannskapet vil foreslå at Rogaland fylkeskommune vurderer mulighetene for å justere dagens bussruter mellom Håvik og Skudeneshavn, slik at de i større grad korresponderer med Nettbuss og Kystbussens regionale ruter.

2 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn Rogaland fylkeskommune har i løpet av våren 2014 utarbeidet tiltaks- og fremdriftsplan for endringer i bussrutetilbudet i Haugesund, Karmøy og Tysvær. Det legges opp til at tiltaks- og fremdriftsplanen gjennomgår høringer i kommunene, og skal deretter politisk behandles i Samferdselsutvalget og Fylkestinget i løpet av desember Iverksettelse av tiltaksplanen skal skje fra juni De lokale bussrutene på Haugalandet drives i dag av Kolombus, som er er et fylkeskommunalt administrasjonsselskap for kollektivtrafikk i Rogaland. Gjennom 1980, og 2000-tallet har passasjergrunnlaget på bussrutene i Haugesund, Karmøy og Tysvær vært varierende, men særlig fra 2011 har det blitt registrert en markant nedgang i passasjertall. Noe forenklet har passasjerutviklingen sammenheng med rutetilbud og takster, men andre faktorer, for eksempel arealbruk og tilgang på bil, kan også være styrende for utviklingsbildet. For at den negative passasjerutviklingen skal endres, foreslår Rogaland fylkeskommune at det gjennomføres 2 hovedtiltak på kort sikt(side 2 i høringsnotatet): 1. Bedre utnyttelse av antatt markedspotensiale. Dette innebærer at kollektivtilbudets kvalitet økes der det eksisterer et uutnyttet markedspotensiale, spesielt med fokus på bybusstilbudet i Haugesund og på Karmøy. 2. Effektivisering av driften. Dette innebærer at en må foreslå reduksjoner og mer effektive betjeningsformer i områder med lave passasjertall og marginalt markedspotensial. De foreslåtte endringene skal i hovedsak tilrettelegge for at kollektivtilbudet styrkes i regionens tettest befolkede områder, der det er størst passasjergrunnlag og markedspotensial. Dette medfører imidlertid at enkelte av kommunenes spredtbygde strøk, som har et mindre passasjergrunnlag og markedspotensial, vil få et redusert bussrutetilbud. For å oppnå de 2 hovedtiltakene foreslås det en rekke del-tiltak (side 2 i høringsnotatet): taksttiltak, produsere lett forståelige rutekart, gjennomgå innspill, vurdere sammenkobling av pendlerruter, større samsvar mellom rutetabeller og faktiske avgangstider, markedsføring angående rutetilbud og takst og gjennomgang av resultater fra billettstatistikk og reisevaneundersøke. Det skal også utarbeides tiltak på lengre sikt. Disse fastsettes i det pågående arbeidet med regionalplan for areal og transport på Haugalandet. Konsekvenser for Haugesund, Karmøy og Tysvær Hovedtanken bak de foreslåtte endringene er at vil styrke tilbudet der en allerede har en viss størrelse på passasjertallet. En oppnår størst effekt ved å konsentrere kollektivtransportressursene i tettbefolkede områder, mens effekten vil avta i situasjoner der en sprer ressursene utover spredtbygde områder. Samlet vil de foreslåtte endringene i Haugesund, Karmøy og gi et forbedret rutetilbud for ca personer, mens tilbudet forverres for ca. 500 personer. Ettersom Haugesund er regionens tettest befolkede områder, vil en også oppnå størst effekt her. Av den grunn ønsker å bygge opp under bybuss-konseptet. Dette innebærer at en vil konsentrere seg om hovedrutene i Haugesund, altså rute 1, 2 og 5. For at hovedrutene skal styrkes foreslås det

3 at rutene 31, 32, 33 legges ned, rute 38 reduseres og rute 24 får en endret trasé. I Haugesund får totalt får 3800 personer forbedret tilbud og 230 personer får et forverret tilbud, mens i Tysvær får ca. 200 personer et forbedret tilbud og ca. 200 personer et forverret tilbud. I Karmøy vil en i hovedsak forenkle traséføringer på Vormedal samt splitte dagens rute 9 i to separate ruter: 1) Åkrehamn-Haugesund og 2) Haugesund-Grinde, slik at en reduserer antall forsinkelser. Samtidig foreslås det at en reduserer avgangene på rute 7 (Torvastad), 24 (Haugesund-Amanda-Skre/Kolnes-Norheim) og 26 (Røyksund). I Karmøy får totalt får 400 personer forbedret tilbud og 130 personer får et forverret tilbud. Rådmannens kommentarer I Haugesund, Karmøy og Tysvær vil de foreslåtte endringene forbedre rutetilbudet for ca personer, mens tilbudet forverres for ca. 500 personer. For Karmøy alene får da ca. 400 personer forbedret tilbud og 130 personer får et forverret tilbud. På generelt grunnlag er Rådmannen derfor positiv til Fylkeskommunens forslag til at buss-kollektivtilbudet effektiviseres og forenkles. Selv om endringene vil medføre et forbedret tilbud til mange brukere, vil Rådmannen likevel kommentere enkelte av ruteendringene. De foreslåtte ruteendringene er, etter Rådmannens syn, spesielt negative for Torvastad. I dag har Torvastad ca innbyggere, og Fylkeskommunens forslag innebærer et fullstendig et sterkt redusert kollektivtilbudet i helgene på Torvastad. At store deler av Nord-Karmøy, som har et vesentlig befolkningtall, får et drastisk redusert kollektivtilbud, vil medføre uheldige konsekvenser. Rådmannens anbefaler derfor at det ikke redusere kollektivtilbudet på Torvastad, slik som Fylkeskommunen foreslår. Rådmannen mener det også er negativt at rute 26 (Røyksund) foreslås redusert, men at Torvastads kollektivbehov er sammenlignbart større, og grunn vil Rådmannen prioritere rute 7 i denne høringsuttalelsen. Selv om rute 24 (Haugesund-Amanda-Skre/Kolnes-Norheim) foreslås endret, vil fortsatt brukerne fortsatt få god tilgang til bussrutene via terminalen på Norheim. Rådmannen vil også gi en uttalelse angående rute X10 (Skudeneshavn kai-åkrehamn-håvik terminal-norheim-haugesund sykehus-flotmyr). Det opplyses fra brukerne av rute X10 at det knapphet på tid mellom ankomsttider på Håvik og Kystbussens og Nettbuss' avgangstider. Dersom det er forsinkelser i bussrutene fra Skudeneshavn, er det ikke sikkert at Kystbussen venter på Håvik. Rådmannen vil derfor, på initiativ fra brukere av rute X10, foreslå at Fylkeskommunen ser på mulighetene for å justere rutetilbudet mellom Skudeneshavn og Håvik. Rådmannens konklusjon: Rådmannen foreslår at Formannskapet, på bakgrunn av opplysningene i saksfremlegget, vedtar forlag til vedtak.

4 Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:

5 Dokid (14/3266-1) BUSSTILBUDEF I HAUGESUND KARMØY OG TYSVÆR - FYLKESRADMANNEN Samferdselsavdelingen I.N I 1..;I 11 \ \ I) Haugesund Kommune Karmøy Kommune Tysvær Kommune 1`1/3.?(. - I 1cyot j g t Deres ref.: Saksbehandler:Tore Jensen Saksnr. 14/ Direkte innvalg: Løpenr /14 Arkivnr. NO2 BUSSTILBUDET I HAUGESUND, KARMØY OG TYSVÆR - HØRINGSRUNDE Med bakgrunn i vedtak i samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune er det utarbeidet forslag til en tiltakspakke med mål om å få økt antall busspassasjerer på Haugalandet. Fokus er særlig på by- og forstadsrutene, hvor passasjerpotensialet er størst. Forslaget innebærer tiltak både m.h.t. rutetilbudet, informasjon og takst. Vi inviterer med dette de tre berørte kommunene til å komme med høringsuttalelser til vedlagte notat «Bybuss 2015 og øvrige ruteendringer i Haugesund, Karmøy og Tysvær fra juni 2015». Vi ber om at høringsuttalelser er oss i hende innen 15. oktober. Forslaget vil bli endelig behandlet i fylkestinget i desember. Eventuelle spørsmål kan rettes til Tore Jensen, tlf , tore.jensen(roqfk.no. Med hilsen Gottfried Heinzerling samferdselssjef Tore Jensen rådgiver POSTADRESSEBESØKSADRESSE TELEFONTELEFAKS Postboks 130 SentrumArkitekt Echoffsgt StavangerStavanger BANKGIRO: E-POST: INTERNETT:

6 Dette dokumenteter godkjentelektroniskog har derforingensignatur.

7 Dokid (14/3266-1) 1:1Hønngenotat - "Elybuss 2015" og øvnge ruteendnnger Haugesund Karrnøy og Tysvær tratum 2015 «Bybuss 2015» og øvrige ruteendringer i Haugesund, Karmøy og Tysvær fra juni 2015 Høringsnotat BYBUSSEN S 1111kWel å.a..1.n rheår. r WrImedel UNTKESKOMMUNL U ROGALAND 4.september 2014

8 1. Bakgrunn Målet med den foreslåtte endringen av rutetilbudet på Haugalandet som omtales i dette høringsnotatet er å gjennomføre en totalpakke med mål å snu de siste par års passasjernedgang til ny passasjervekst med særlig fokus på bybussnettet i Haugesund. Bakgrunnen for høringsnotatet og mandatet for arbeidet har vært gitt i vedtak i samferdselsutvalget (sak 9/ ): «Samferdselsutvalget ber om at det arbeides videre med følgende tiltaksplan: Tiltaksplan kort sikt Bedre utnyttelse av antatt markedspotensiale, dvs øke kvaliteten på kollektivtilbudet der hvor det er et uutnyttet markedspotensiale. Særlig fokus på bybusstilbudet i Haugesund og på Karmøy. Effektivisere driften, dvs, vurdere reduksjoner eller mer effektive betjeningsformer der hvor passasjertallene er særlig lave og det ikke antas å finnes noe potensielt markedspotensiale. Det vil legges opp til en fremdriftsplan med utarbeidelse av tiltaksplan våren 2014, høring i kommunene og politisk behandling i SU og FT i desember Iverksettelse fra ruteskifte juni Tiltakene vil omfatte: Taksttiltak (som forsøksprosjekt) med kraftig redusert enkeltbillettpris og særlig gunstig periodepass for selve bybussnettet i Haugesund og på Karmøy. Urbanet Analyse vil bli benyttet for å vurdere ulike løsninger, og hvilke økonomiske og etterspørselsmessige konsekvenser som kan forventes. Nærtakstsonen må utvides. - Vurdere endret sammenkobling av helpendelrutene i Haugesund for å gi lettere forståelige rutetabeller. Vurdere en helhetlig trasendring på Haugalandet. Vurdere å omfordele ressurser mellom rutene på Haugalandet Gjennomgå alle innspill som er mottatt, inkl, fra tillitsvalgte Produsere lett forståelige rutekart Øke markedsføringsinnsatsen, bl.a. med egenreklame på bussene for rutetilbud og takst Øvrige forbedringstiltak som er mulig innenfor rammen av gjeldende anbudskontrakt Gjennomgang av resultater fra Reisevaneundersøkelsen og billettstatistikk, samt føringer gitt i arbeidet med revisjon av Areal- og transportplanen. Ny brukerundersøkelse vil bli gjennomført i løpet av Passasjerene må få forutsigbarhet for at det er samsvar mellom rutetabeller og faktiske avgangstider. Tiltak på lengre sikt - Rammene fastsettes i arbeidet med ny Areal- og transportplan.» Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 2

9 Oppsummert blir de største forbedringene som foreslås fra sommeren 2015: Ryddigere rutestruktur (rute 1,2 og 5 samles til nye ruter 1 og 2) Bedre frekvens i Stavangergata-Fjellveien-Hemmingstad-Brakahaug-Amanda Bedre overgangsmulighet i sentrum Gjennomgående buss uten bytte mellom Søndre bydel og Haraldshallen-området Bedre regularitet på rute 9 Kortere reisetid Haugesund-Aksdal-Grinde Bedre og mer lettforståelig rutekart Betydelig redusert takst i Haugesund og fastlands-karmøy. Tiltakene vil samlet sett kreve økte økonomiske gjennomføres. rammer, avhengig av hvilke taksttiltak som Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 3

10 BYBUSSEN Kvala Flotmyr Ramseicalen Sentrum 1 2 ;, Haraldshollcn Sykchuset - ( Sketredalen Fjellyn. Austmanoun. Amemela, 1 2 Nerheim Vermedel,- ( 2 Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side4

11 FORSTADSRUTER Til Kopervik, Åkrehomn eg Skudeneshavn Fremstillingenav rutenettetoverforpublikum(over og til venstre)vilbli gjortbetydelig enklereenn i dag (under). Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 5

12 1.1 Historisk utvikling Passasjerutviklingen på bybussnettet i Haugesund har gått i bølgedaler over mange år. Fra 1987 til begynnelsen av 90-tallet opplevde Haugaland Billag en kraftig passasjervekst på bybussnettet, som bl.a. kan tilskrives et ryddig rutetilbud og gunstige takster ( : «Miljøkortet»). Haugaland Billag var i denne perioden åpent kritiske til kommunens parkeringspolitikk og argumenterte sterkt for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken (bl.a. i rapporten «Perspektiv på kollektivtrafikken i Haugesund», HB 1989). Etter en ruteomlegging i 1997 fulgte flere år med passasjernedgang, bl.a. med en mer komplisert og noe uoversiktlig rutestruktur hvor det totale rutetilbudet heller ikke var økt. Dette var samtidig som utbygging av handelsvirksomhet på Raglamyr for alvor skjøt fart. Fylkeskommunen overtok så ansvaret for ruteplanlegging og ny rutestruktur ble innført i 2006, med bl.a. utvidet rutetilbud på kveldstid, særlig rettet mot ungdom. Rutetilbudet i rushtiden ble også bedret for i større grad å tilfredsstille arbeidsreisende. Bakgrunn for endringene var bl.a. resultatene av en gjennomført brukerundersøkelse og erfaringene som var gjort med det eksisterende rutetilbudet (som var innført i 1997). Dette medførte at passasjernedgangen ble snudd til vekst de påfølgende årene. Fra 2006 til 2011 økte antall passasjerer med 13,5% i Nord- Rogaland. Som kjent har imidlertid passasjerutviklingen de siste par årene igjen vist en negativ trend (-0,4% fra 2011 til 2012, og -3,7% fra 2012 til 2013) men passasjertallet er fortsatt 9% over 2006-nivå. Det er imidlertid viktig å ta grep før en negativ utvikling får fotfeste. Passasjerbelegget på mange avganger på Haugalandet er fortsatt alt for lavt, noe det har vært i en årrekke. Denne utviklingen over tid indikerer at både rutetilbud og takster har betydning, faktorer (arealbruk og biltilgjengelighet) har en enda større effekt på passasjertall og reisemiddelfordeling. men andre I Rute km - Reiser Fig. Utvikling i rutekm og antall reiser pr. år i Nord-Rogaland , samt 1988,1990 og 1996 Kollektivandelen i Nord-Rogaland har vært fallende over mange år, i likhet med kollektivandelen i resten av fylket. I 1993 hadde kollektivtrafikken er markedsandel på 5,6% i Nord-Rogaland. I dag er den på 3,2%. I perioden har det imidlertid samlet sett vært en passasjervekst på 9%. Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 6

13 Størst økning i årene , deretter en stabilisering og nedgang i årene (-0,4% og -3,7% ) Størst nedgang i antall passasjerer var det i perioden , altså de siste ti årene før anbud ble tatt i bruk og Kolumbus overtok ansvaret for ruteplanlegging og markedsføring. Ruteproduksjonen har vært relativt stabil i hele perioden. Fylkeskommunen tilbyr i daq samme antall busskilometer pr innbygger nord for Boknaflorden som sor for Boknafjorden Innbyggerne på Haugalandet reiser imidlertid langt mindre med buss enn tilfellet er Sor-Rogaland oq da særlig på Nord-Jæren Region Innbyggere (SSB ) Nord- Rogaland' Sor- Rogaland' Rutekilometer tilskuddsberettiget buss (2009) Rutekm pr innbygger 12009) Bussreiser pr innbygger pr år (2008) r."`" :t r: t" e 3r :5- e - 8. e _ I- -e-: e e- s e e. s.yesse, f 55` I.1,2,'" 1 5'-':: e e:. e,e Rutetilbudet er en viktig forutsetning for høy kollektivandel, men det er ikke den avgjørende faktoren: det er arealbruk og tilrettelegging for privatbil. Det er nettopp disse sammenhengene Areal- og transportplanen for Haugalandet fokuserer på, og det blir derfor viktig at en ny rutestruktur harmoniserer med innholdet i denne planen. En kollektivtrafikkvennlig Areal- og transportplan i kombinasjon med et forbedret kollektivtilbud er derfor langt mer virkningsfullt, enn et forbedret kollektivtilbud alene. Kolumbus gjennomfører jevnlig kundetilfredshetsmålinger, også på Haugalandet. Disse målingene viser høy og stigende kundetilfredshet i Nord-Rogaland. Resultatene er klart bedre enn tilsvarende for Sør-Rogaland. Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 7

14 EPINI N Vurdering av utsagn - Nord-Rogaland - Overordnet enicfoidende u'!sa,-;n om KO umbus, kol8sl- 3," go,ee.s.8, Det3ii og yggelig8 23 Jeg ko^.^reelbu.8,20 iegd'be'alese 81 n.-^"8 14 COL".ba: e.ore:s o1.- De:ki:pe ba: per 0.1k. ;8 07 leg kje-golt t 8e,J18, b Ilet:pro8uktereKokrr ba. 8,06 ;.,et er 0,elt Cr220 Isola8sb, le b Ilette 8,03 Nok en Q35, bo faklore,e Jeirer ve,d77 observere'forbeere inlorrnaoion om både folsnkelserlorandringer traser. Jeg 1,08,s re' e7 96,-.6s.jo8fo s-i,ger8e e, gos7,90 In,jorfo soldepl,,er7,87 :opp er god7,83 2t,i3 RO,elend Hx, Snitt 0 I ; Fig. Resultater fra kundeundersøkelse på bussene i Nord-Rogaland, høsten EPINI N Tilfredshet - Nord-Rogaland - Kolumbus er alt i alt god å reise med Hvor torned er du tot& sett med Kolumbus sitt busstilbud", 6 13 Forbed-ing mei 0,9 forhol erens NorO-Pogala,c sit god re.e Snitl Fig. Utvikling i kundetilfredshet En av faktorene som får høyest score i kundetilfredhetsundersøkelsene er «Kolumbus har avgangstider som passer mine behov». Dette betyr ikke at det ikke er forbedringspotensiale. Nye kundegrupper bør fanges opp, men rutetilbudet får tross alt langt bedre omdømme blant passasjerene enn det enkelte mediaoppslag kunne gi grunnlag for å tro. Reisetiden med kollektivtrafikk, kontra bil, blir ofte trukket frem i debatter om hvor attraktivt et kollektivtilbud er. Det er imidlertid en kjensgjerning at med mindre biltrafikken opplever betydelige køproblemer vil det alltid ta lengre tid å reise med kollektivtrafikk enn med egen bil. Gangtid til holdeplass, skjult ventetid (dvs perioden mellom to avganger), evnt. byttetid osv, bidrar til det. Det er ikke noe særegent fenomen for Haugesund. Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 8

15 Rutetilbudet i Haugesund har ikke spesielt lav rutehastighet, men i en by som Haugesund er det veldig raskt å benytte bil. Reisetidsulempen for buss kontra bil, er derfor stor. Fremkommelighet for kollektivtrafikken er svært viktig. Haugesund er imidlertid en relativt liten by hvor det ikke er markedsgrunnlag for like stor grad av separate tilbud (av typen ekspressruter i rushtiden) som i en større by, og med begrenset kundegrunnlag (som kan bli større) er det også grenser for hvor høy frekvens som kan tilbys. Imidlertid har deler av Haugesund opptil kvartersfrekvens, og det er fullt mulig for de aller fleste av byens innbyggere å reise til sentrum på arbeid med akseptabel reisetid. Gjennomsnittlig antall påstigende passasjerer hverdager på Haugalandet (Nov. 2013) Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 9

16 Gjennomsnittlig antall påstigende passasjerer hverdager på Haugalandet (Nov. 2013) 1,4 17,1 4, ,3 9, 7 19,714,9 44,1 2,4 0,9 0,4 Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 10

17 Gjennomsnittligantallpåstigende passasjererprhverdagrute1 og2 (Nov.2013) Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 11

18 Ramadalen Gjennomsnittligantallpåstigende passasjererprhverdagrute5 (Nov.2013) Skiredalen s 0 Amandaaenteret 25.3 Mokehelmelmen 45.8 Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 12

19 Giennornsnrtilig antall pastgende pannaspere pr hverdag Rute 9 (Nov 7013) LINIkamyr Skelsvang vid rog nde skole G{ennornsnialig antall påstgenae pass asjerel pr hvetclag Rule 24 (Nov 2013) Remadelen nd Toppkinettsgymnes As Wrail videragbonde elmle Houiplald vider~deakole Fone 1d. almie 1.2 Planlegging og gjennomføring det siste året har vært som følger: : revisjonav Areal og transportplanfor Haugalandet April2013: forslagtil ny rutestrukturmottasfra «Tide-klubben» Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 13

20 29.mai 2013: samferdselssjefen orienterer SU. Større endringer må avvente en vurdering i tilknytning til revisjonen av Areal- og Transportplanen (dette ble da gjort høsten 2013), mindre endringer bes Kolumbus vurdere fortløpende. November 2013: samferdselsavdelingen gir tilbakemelding til kommunen på utkast til rapport om rutestruktur som kommunen har fått utarbeidet. Oktober 2013: endringer i rutestrukturen gjennomføres av Kolumbus, bl.a. som en følge av åpningen av T-forbindelsen. En av effektene er et raskere rutetilbud mellom Bleikemyr og Raglamyr. Høsten 2013: resultater fra reisevaneundersøkelsen gjennomgås av samferdselsavdelingen Høsten 2013: forslag til ny rutestruktur (lang sikt) utarbeides av samferdselsavdelingen, med bakgrunn i: Passasjerstatistikk Reisevaneundersøkelsen Anerkjente prinsipper for god ruteplanlegging, deriblant: konkurransedyktig reisetid, frekvens, enkelhet, målrettet satsing mot prioriterte reisestrømmer og målgrupper Tidligere erfaringer og publikumsinnspill Innspill fra «Tide-Klubben» Innspill fra kommunen og Statens vegvesen Fremtidig utbyggingsmønster for bolig og næring; tett knyttet opp mot «scenario»- beskrivelsen i Areal- og transportplanen Fremtidig vegutbygging/kollektivfelt Den nye rutestrukturen innebærer, forenklet sagt, en fordobling av rutetilbudet i byområdet, men forutsetter da at dette kan forsvares ut fra det som måtte bli endelig vedtatt Areal- og transportplan. (Notat er vedlagt) Januar 2014: medieoppslag i NRK og HA om passasjernedgang og rutetilbud, samt prosessen med Areal- og transportplanen Mars 2014: ny brukerundersøkelse gjennomføres 2014: ytterliggere detaljering av fremtidig rutestruktur med utgangspunkt i forslaget utarbeidet høsten Resultater fra brukerundersøkelsen Tabell 1. Fornøyd med å reise med Kolumbus alt i alt etter rutenummer. Rekkeprosent. N=605. Rutenummer 1-Svært misfornøyd Svært fornøyd 1 4,7% 9,4% 27,5% 31,5% 26,8% 100,0% 2 5,6% 9,9% 22,4% 32,3% 29,8% 100,0% 5 7,1% 7,1% 21,4% 38,6% 25,7% 100,0% 7 6,1% 16,3% 28,6% 34,7% 14,3% 100,0% 9 8,0% 7,1% 24,1% 33,9% 26,8% 100,0% 10 5,9% 11,8% 28,9% 25,7% 27,6% 100,0% X10 2,5% 7,5% 45,0% 20,0% 25,0% 100,0% TotaI 6,1% 9,7% 26,1% 31,8% 26,4% 100,0% Total Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 14

21 I brukerundersøkelsen ble også kartlagt start- og sluttpunkt for den enkelte reiser. Dette vises i OD-matrisene i tabellene under; (Fordeling av destinasjonssone for den enkelte påstigningssone) Rute 1 8 Raglamyr, N=146 7 Søndre bydel, N=67 5 Skåredalen, N=73 4 østre bydel, N=67 3 Flotmyr, N=43 2 Haugesund sentrum, N=237 1 Nordre bydel, N=195 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 Nordre bydel 2 Haugesund sentrum 3 Flotmyr 4 østre bydel 5 Skåredalen 7 Søndre bydel 8 Raglamyr Rute 2 8 Raglamyr, N=78 7 Søndre bydel, N=17 5 Skåredalen, N=84 4 østre bydel, N=106 3 Flotmyr, N=17 2 Haugesund sentrum, N=307 1 Nordre bydel, N=246.";1~ /11.1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% f 1 Nordre bydel 2 Haugesund sentrum 3 Flotmyr 4 østre bydel 5 Skåredalen 7 Søndre bydel 8 Raglamyr Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 15

22 Rute 5 11 Vormedal, N= ~ 10 Norheim, N= ~ Søndre bydel, N=143 2 Haugesund sentrum, N=225 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% D 2 Haugesund sentrum 7 Søndre bydel 10 Norheim r 11 Vormedal Rute 9 12 Torvastad/Kopervik, N= Norheim, N=29 9 Skre/Kolnes, N=15 8 Raglamyr, N=0 7 Søndre bydel, N=80 6 Førre/Grinde, N=189 4 østre bydel, N=7 3 Flotmyr, N=37 2 Haugesund sentrum, N=139 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2 Haugesund sentrum 3 Flotmyr i 4 østre bydel 6 Førre/Grinde 7 Søndre bydel 8 Raglamyr 9 Skre/Kolnes 10 Norheim 12 Torvastad/Kopervik 13 Vea/Åkra 2. Tiltaksplan forslag til konkrete ruteendringer fra juni 2015 Tiltakene vil være todelt: Bedre utnyttelse av antatt markedspotensiale, dvs øke kvaliteten på kollektivtilbudet der hvor det er et uutnyttet markedspotensiale. Særlig fokus på bybusstilbudet i Haugesund. Effektivisere driften, dvs, vurdere reduksjoner eller mer effektive betjeningsformer der hvor passasjertallene er særlig lave og det ikke antas å finnes noe potensielt markedspotensiale Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 16

23 2.1-1 ite- sanimendrag Tiltakene innebærer en flytting av ressurser fra ruter med lavt belegg og lite potensiale for passasjervekst til ruter med bedre passasjergrunnlag og større potensiale for passasjervekst. Rutetiltakene vil kombineres med takst- og markedsføringstiltak. Tiltakene vil omfatte problemstillinger som omtalt i vedtak fra Samferdselsutvalget : Taksttiltak (som forsøksprosjekt) med kraftig redusert enkeltbillettpris og særlig gunstig periodepass for selve bybussnettet i Haugesund og på Karmøy. Urbanet Analyse vil bli benyttet for å vurdere ulike løsninger, og hvilke økonomiske og etterspørselsmessige konsekvenser som kan forventes. Nærtakstsonen må utvides. Vurdere endret sammenkobling av helpendelrutene i Haugesund for å gi lettere forståelige rutetabeller. Vurdere en helhetlig traseendring på Haugalandet. Vurdere å omfordele ressurser mellom rutene på Haugalandet Gjennomgå alle innspill som er mottatt, inkl, fra tillitsvalgte Produsere lett forståelige rutekart Øke markedsføringsinnsatsen, bi.a. med egenreklame på bussene for rutetilbud og takst Øvrige forbedringstiltak som er mulig innenfor rammen av gjeldende anbudskontrakt Gjennomgang av resultater fra Reisevaneundersøkelsen og billettstatistikk, samt føringer gitt i arbeidet med revisjon av Areal- og transportplanen. Ny brukerundersøkelse vil bli gjennomført i løpet av Passasjerene må få forutsigbarhet for at det er samsvar mellom rutetabeller og faktiske avgangstider. Samlet effekt i alle tre kommunene samlet: Frekvensøkning Antall passasjerer pr. hverdag som vil oppleve 800 Øvrig forbedring 3600 Noe redusert tilbud 430 Helt bortfall av tilbud 130 Tabellen over viser at endringene som nå foreslås gir et forbedret rutetilbud til langt flere av dagens passasjerer enn antallet passasjerer som vil oppleve en større eller mindre forverring av rutetilbudet. Ca 4400 passasjerer vil oppleve forbedringer, mens ca 500 passasjerer vil oppleve grader av forverring. Dette følger erfaringer og anbefalinger fra faglitteraturen om at man har større mulighet for passasjervekst ved å styrke rutetilbudet der hvor passasjertallet allerede er av en viss størrelse, enn å spre ressursene ut over med god flatedekning, men lav frekvens. HiTrans Best Practice Guide #2, side 106*: «Public Transport is ready-to.use, not tailromade transport (...) In practice, it is only possible to offer direct services between small selections of travel relations in an urban region. Public Transport is a travel service where the basic idea is to make use of economics of scale by offering people a choice of travelling together on predefined transport services. Attempts to offer tailormade transport similar to the individual use of the motor car cannot succeed. (...) Many direct lines create a complicated network for users" (...) As long as the operational resources are the same, the disadvantages are unlikely to be offset by the benefits of more lines that offer direct travel opportunities *) fra EU-prosjektet Hi-Trans hvor Rogaland Fylkeskommune Haugalandet -ruteendringer fra 2015 without change". var partner. Side 17

24 2.2 1 iltak liatioesund Rute/ område Endring Antall berørte Konsekvens Økonomisk konsekvens Rute 1, 2 og 5 Dagens rute 1 og 2 (Bleikemyr-sentrum- Fjellveien/Skåredalen- Amanda) og rute 5 sentrum-vormedal slås sammen til to ruter og frekvensen mellom sentrum og Amanda, via Fjellvegen dobles. +2,9 mill.kr (samlet for ny rute 1 og 2) Rute 31 Rute 32 Rute 33 Rute 38 Rute 24 Alle avgangene på Vormedalsruta kjøres via Austmannavegen (ingen langs Salhusvegen som noen få turer gjør i dag) Rute 31 Kvalsvik reduseres Rute 32 Hasseløy legges ned Rute 33 Risøy legges ned Rute 38 Hagland reduseres Rute 24 kjøres ikke lenger på strekningen Haugesund sentrum- Amanda 3000 pass. pr. dag på disse rutene i dag. Ca 800 av disse vil få direkte forbedring ved frekvensøkning, Ekstraavganger som kjøres via Salhus-vegen fjernes (ca 20 pass. pr dag) I sum 13 pass. pr dag på de turene som fjernes Økt frekvens i Fjellveien Enklere ruter å forstå Bedre overgangsmuli ghet i sentrum Direktebuss søndre bydel- sentrum- Haraldshallen 4 gjennomgående busser pr time Bleikemyr- sentrum- Fjellvegen- Amanda Profileres som bybussen i Haugesund Kvalsvik får redusert busstilbud 8 pass. pr dag Hasseløy mister busstilbudet 12 pass. pr dag Ca 8 pass. pr. dag på de berørte turene. Ca 190 passasjerer pr. dag berøres. Alternative ruter finnes for alle bortsett fra ca 35 av disse passa-sjerene (hvorav ca 5 i Hauge-sund) Risøy mister busstilbudet (bortsett fra arbeidsruter til/fra Aibel) Hagland får redusert busstilbud Redusert rutetilbud på Spannavegen. Kvitsøygata mister busstilbudet -kr ,- -kr ,- -kr ,- -kr ,- -2,5 mill.kr. Haugalandet-ruteendringer fra 2015 Side 18

25 Samlet effekt i Haugesund: Antall passasjerer pr. hverdag som vil oppleve Frekvensøkning Øvrig Noe redusert Helt bortfall av forbedring tilbud tilbud Tanken bak ruteendringene i Haugesund er å konsentrerer ressursene om hovedrutene som har potensiale for passasjervekst. Passasjervolumet er i dag for lite til å kunne forsvare den omfattende flatedekningen som dagens rutetilbud har. Enkelte ruter og avganger har knapt passasjerer. Det foreslås derfor å redusere flatedekningen noe, samtidig som det satses med frekvensøkning, mer lettfattelige rutetabeller og markedsføring på de hovedrutene som videreføres som fremtidige hovedruter. Sammen med taksttiltak er dette et gjennomgripende forsøk på å få opp passasjertallet på bybussene i Haugesund. BYBUSSEN Bleikemyr Kuele 1 Flstmyr Romadelen Sentrum 1 2 HareldsheUen (::- Sykehuset Skåredolen Fjellun. ÅllatT Arnondo 1 2 Norheim Vormedat 2 Skjematisk rutekart som viser nye rute 1 og 2 som danner «Bybussen» i Haugesund fra juni Rute 1 vil ha avgang hvert kvarter og rute 2 hver hamime. Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 19

26 2.3 "Iiltak Karmoy Rute/område Endring Antall berørte Konsekvens Øko-nomisk konse-kvens Vormedalsruta (dagens rute 5, ny rute 2) +2,9 mill.kr (samlet for ny rute 1 og 2) Trasendring; vil ikke lenger kjøres via Moksheimsåsen, men Vormedalsvegen-brannstasjonen- Vormedal u.skole t/r Egne skoleavganger til/fra Snik vil bli satt opp. Rute 7 Rute 7 på Torvastad får redusert antall avganger om lørdagene og alle avganger søndag fjernes. Rute 9 Dagens rute 9 splittes i to deler: ny rute 9 Åkrehamn- Haugesund og ny rute 6 Haugesund- Grinde Rute 24 Rute 24 Haugesund- Amanda- Skre/Kolnes- Norheim endres til Norheim- Amanda-Skre- Kolnes 860 passasjerer pr. hverdag på rute 5 i dag. Ca 400 av disse vil få en direkte forbedring ved at rutetrasen forenkles på Vormedal. Ca 20 passasjerer pr. dag på Moksheimsåsen vil få lenger gangavstand. 26 pass. pr dag på Snik vil miste busstilbudet. Ekstraavganger som kjøres via Salhusvegen fjernes (ca 20 pass. pr dag) Lørdagsavgangene har i gj.snitt 4,1 pass. pr tur. Søndagsavgangene har i gj.snitt 2,7 pass. pr tur. Totalt ca 80 pass. pr. helg Ca 190 passasjerer pr. dag berøres. Alternative ruter finnes for alle bortsett fra ca 35 av disse passasjerene. Enklere rutestruktur Kortere reisetid for enkelte Noe lenger gangavstand på toppen av Moksheimså sen Redusert rutetilbud i helgene Bedre regularitet Enklere trasføring i Haugesund (kjøres via sentrum med Flotmyr som sta Wendepunkt) Ruten vil ikke lenger kjøre til/fra Haugesund sentrum, men ha overgang til bybussrute 1 på Amanda. -kr ,- Kr ,5 mill.kr Haugalandet -ruteendringer fra 2015 Side 20

Bussvei 2020/fremtidig rutenett på Nord-Jæren/ bussteknologi 19.06.2014. Tore Jensen, prosjektleder Bussvei2020

Bussvei 2020/fremtidig rutenett på Nord-Jæren/ bussteknologi 19.06.2014. Tore Jensen, prosjektleder Bussvei2020 Bussvei 2020/fremtidig rutenett på Nord-Jæren/ bussteknologi Tore Jensen, prosjektleder Bussvei2020 Nord-Jæren En vekstregion med trafikale utfordringer og lav kollektivandel Store samferdselsprosjekter

Detaljer

Innhold. Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr...

Innhold. Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr... Innhold Informasjon Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr... Holdeplasskart Norheim og Aksdal... Åpningstider

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Slik leser du rutetabellene - se side 2 på omslaget Kolumbus... Hvordan betaler jeg for reisen?... Nyttig informasjon... Helligdagsendringer... Holdeplasskart Haugesund bussterminal

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Slik leser du rutetabellene - se side 2 på omslaget Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Helligdagsendringer... Billetter... Holdeplasskart Haugesund sentrum... Holdeplasskart

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Transportplansjef : 200800271 : E: N02 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EFT-14/7408-2 63301/14 13.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 28.08.2014

Detaljer

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim Kollektivtransportens potensial i byområdene Bård Norheim Kort om presentasjonen 1) Strategier for å møte befolkningsutviklingen 2) Strategier for økt kollektivtransport 3) Behov for målrettet arealplanlegging

Detaljer

Haugesund og Karmøy N81 N83 N84. Gyldig f.o.m. 20.06.09

Haugesund og Karmøy N81 N83 N84. Gyldig f.o.m. 20.06.09 Haugesund og Karmøy 1 2 5 7 8 9 10 21 23 24 26 31 32 33 38 41 42 43 44 45 46 60 N81 N83 N84 N85 N86 N88 N89 s Gyldig f.o.m. 20.06.09 Innholdsfortegnelse Informasjonssider... Rutetabeller... Linjekart og

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014 Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021 Høringsutkast mai 2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Saken omhandler... 6 1.3 Nåsituasjonen... 6 2. Bussvei-linjene...

Detaljer

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Frokostseminar 16.juni 2015 Mari Fossheim Betanzo og Bård Norheim Innhold 1. Kort om prosjektet og bakgrunn 2. Del 1: Miljøgevinster

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Kollektivtransport i distriktene Samferdselsdepartementet 26.06.07 Samferdselssjef Arild Bøhn Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Reisevaner Lillehammer 2005 Reisemiddelfordeling

Detaljer

Formannskapets sakliste 11.11.04

Formannskapets sakliste 11.11.04 Page 1 of 5 Formannskapets sakliste 11.11.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte i formannskapet Formannskapssalen 11.11.04Tid: Kl. 17.00 NB! Merk tidspunkt! Eventuelle

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Takstforsøket og ruteutvidelsen Drøbak - Oslo for Stor-Oslo lokaltrafikk A.S. Faglig vurdering av effektene

Takstforsøket og ruteutvidelsen Drøbak - Oslo for Stor-Oslo lokaltrafikk A.S. Faglig vurdering av effektene NOTAT NR 6/2007 Alberte Ruud Katrine Kjørstad Takstforsøket og ruteutvidelsen Drøbak - Oslo for Stor-Oslo lokaltrafikk A.S. Faglig vurdering av effektene Faglig vurdering av effektene 1 2 FORORD Urbanet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

STREKNINGSVIS GJENNOMGANG AV KOLLEKTIVTRASEER I BUSKERUDBYEN KONGSBERG, SENTRUM OG GAMLEGRENDÅSEN

STREKNINGSVIS GJENNOMGANG AV KOLLEKTIVTRASEER I BUSKERUDBYEN KONGSBERG, SENTRUM OG GAMLEGRENDÅSEN Oppdragsgiver Brakar Rapporttype Rapport 21.12.212 STREKNINGSVIS GJENNOMGANG AV KOLLEKTIVTRASEER I BUSKERUDBYEN KONGSBERG, SENTRUM OG GAMLEGRENDÅSEN Kilde: google.maps.no 3 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn:

Detaljer

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Nettverkssamling Oslo 1. desember 2014 Bård Norheim Bymiljøavtaler Bakgrunn Byene vokser kraftig Staten klarer ikke å finansiere

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Kollektivtrafikken til Fosen v/harald Hegle fylkesdirektør Ferjesambandet Flakk -Rørvik Problemer med avvikling første 5 mnd. i år pga forsinket ferdigstillelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU - 149/292 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 91/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS

FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS Saksutredning: FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS Trykte vedlegg: 1. Forslag fra Kolumbus datert 19.3.2015 «Forenkling av takst og sonestruktur» 2. Sak - FT- 49/15: Forenkling av dagens

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Notat 53 / 2013 Tormod Wergeland Haug Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Oppdatering av rapport 37a «Sammendragsrapport. Framtidige tilskuddsbehov til kollektivtransporten i Bergensområdet»

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 REVISJONSAVTALE - BRUK AV OPSJON Kontrollutvalgets forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

Kollektivtransportens utvikling i Norge 1982-94

Kollektivtransportens utvikling i Norge 1982-94 Kollektivtransportens utvikling i Norge 1982-94 Bård Norheim Transportøkonomisk intitutt Oslo Bakgrunn Kollektivtrafikken spiller en viktig rolle som alternativ til biltrafikken i byene, både ut fra miljøpolitiske

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Møtet Orkdalsregionen 4. april

Møtet Orkdalsregionen 4. april Møtet Orkdalsregionen 4. april Innledende om ruteproduksjon, økonomi og fakta. Rutetilbudet per i dag og bruken av tilbudet. Kollektivsatsingen. Justeringer fra 18.08.14. Fremdriftsplan. Åpen post. AtBs

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen. Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen. Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010 Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Bård Norheim Urbanet Analyse 4. November 2010 Kort om presentasjonen Utfordringer i Buskerudregionen Mulige strategier for kombinert virkemiddelbruk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 28/15 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Høring - vedrørende forslag om endring av transportordningen for funksjonshemmede i Hordaland

Høring - vedrørende forslag om endring av transportordningen for funksjonshemmede i Hordaland Hordaland FUNKSJONSHEMMEDES Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN E-post ffo@fi-senteret.no FELLESORGANISASJON-HORDALAND Hordaland fylkeskommune v/ Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 BERGEN Saknr < 3^36

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/1093 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKT KOLLEKTIVSATSING FOR FORUSOMRÅDET

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/1093 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKT KOLLEKTIVSATSING FOR FORUSOMRÅDET Utvalg for byutvikling 11.06.08 sak 66/08 vedlegg Saksprotokoll Utvalg: Samferdselsutvalget Møtedato: 10.03.2008 Sak: 14/08 Resultat: Innstilling enst. vedtatt Arkivsak: 08/1093 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Hvordan kan VKT bidra til bedret kollektivtilbud internt i den nye kommunen? Erik Gundersen, adm. dir. Vestviken Kollektivtrafikk AS Trond

Detaljer

ANVENDELSE AV PRINSIPPENE I DENNE VEILEDEREN...5 4. AKT S PRINSIPPER FOR GOD RUTEPLANLEGGING... 7 UNNGÅ RINGLINJER I ENDEN AV PENDLER...

ANVENDELSE AV PRINSIPPENE I DENNE VEILEDEREN...5 4. AKT S PRINSIPPER FOR GOD RUTEPLANLEGGING... 7 UNNGÅ RINGLINJER I ENDEN AV PENDLER... VEILEDER LINJENETT INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. KOLLEKTIVTRANSPORTEN PÅ SØRLANDET... 5 ANVENDELSE AV PRINSIPPENE I DENNE VEILEDEREN...5 3. KUNDENES KVALITETSKRAV...6 4. AKT S PRINSIPPER FOR GOD RUTEPLANLEGGING...

Detaljer

Sammendrag: Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000 Beskrivelse av tiltakspakkene og oppsummering av lokale resultater

Sammendrag: Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000 Beskrivelse av tiltakspakkene og oppsummering av lokale resultater TØI-rapport 735/2004 Forfatter(e): Katrine Næss Kjørstad, Alberte Ruud, Unni B Lodden Oslo 2004, 178 sider Sammendrag: Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000 Beskrivelse av tiltakspakkene og oppsummering

Detaljer

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Behandling i Bystyrekomiteen og Bystyret i juni Ansvarsdeling for kollektivtilbudet Fylkeskommunen:

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak

Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak Katrine Næss Kjørstad Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Norge 1. Innledning I løpet av de ti siste årene er det blitt

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 08.05.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Tilgang til kollektivtransport og bruk: oppfatning kontra virkelighet

Tilgang til kollektivtransport og bruk: oppfatning kontra virkelighet Tilgang til kollektivtransport og bruk: oppfatning kontra virkelighet Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola) Oslo og omegn (Ski, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3391. Formannskapet 29.09.2014 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.09.

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3391. Formannskapet 29.09.2014 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.09. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3391 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.09.2014 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.09.2014 Forslag fra Knutsen (KrF) vedrørende

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 31895/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 15.04.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer