INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland Årsberetning Resultatregnskap Balanse pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014..."

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland Årsberetning... 4 Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Femårsoversikt og nøkkeltall Revisors beretning SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT 2014

3 STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND 2014 Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) legger med dette fram årsrapport og regnskap for SOPP tilbyr et målrettet og bredt sammensatt tjenestetilbud til studentene ved høgskolene i Oppland og Fagskolen i Innlandet. Gjennom et nært samarbeid med institusjonene og studentene bidrar SOPP til å gjøre det lettere og mer attraktivt å ta høyere utdanning og fagskoleutdanning i Oppland. Et godt service- og tjenestetilbud til studentene er et viktig bidrag for å gi utdanningssøkende lik rett til utdanning. SOPP jobber systematisk med å øke studentenes tilfredshet ved å videreutvikle virksomheten og studentvelferden med sterk fokus på høy servicegrad, kostnadseffektiv drift og lave priser. Antall semesteravgifts betalende studenter i 2014 har vært 8628 for vårsemesteret og 8257 for høstsemesteret. SOPP hadde et godt år også i Aktiviteten har vært høy gjennom hele året hvor SOPPs engasjerte, kompetente og positive medarbeidere har vært avgjørende for denne gode utviklingen. SOPP takker for et godt og nært samarbeid med fagskole- og høgskolemiljøene, studentorganisasjonene, næringslivet og vertskommunene. Årsrapporten sendes til Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen, Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer og Gjøvik kommuner, Oppland fylke, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Lillehammer, Fagskolen i Innlandet og studentorganene. For ytterligere informasjon vises til Lillehammer 18.mars 2015 Monika Solberg Adm. direktør 3 SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT 2014

4 ÅRSBERETNING SOPPs virksomhet reguleres ved lov og forskrift; Lov om studentsamskipnader (LOV ) og Forskrift om studentsamskipnader (FOR nr 1344). SOPP ledes av et styre som består av åtte medlemmer. SOPPs virksomhet som drives på Lillehammer og Gjøvik har vært preget av et godt og nært samarbeid med de tilknyttede institusjoner, - i tråd med universitets- og høgskoleloven og samskipnadsloven. Det er inngått hovedavtaler mellom SOPP og høgskolene som regulerer samarbeidet, herunder fristasjonsvilkårene. Av de saker styret og SOPPs administrasjon har arbeidet med i 2014, vil vi trekke fram følgende hovedsaker: Strategisk plan Ny strategisk plan ble ferdigstilt og vedtatt våren 2014, og er implementert. Nye studentboliger Pr utgangen av 2014 bor 19% av studentene i Oppland i studentboliger utleid av SOPP. SOPP har totalt 745 boliger fordelt på 7 studenthjem på Lillehammer og 514 boliger fordelt på 4 studenthjem på Gjøvik. Utbyggingen i Olympiaparken på Lillehammer går som planlagt og de 300 boligene som SOPP bygger skal etter planen være klare til bruk til studiestart høsten Når disse boligene står ferdige vil SOPP ha en dekningsgrad på 23%, med dekningsgrad på 19 % på Gjøvik og 25 % på Lillehammer. NSO sitt måltall er 20 %. SOPP fikk i forbindelse med tildelingen av statstilskudd for 2015 tilsagn om tilskudd til 66,97 hybelenheter. Prosjektet finansieres ellers gjennom bidrag fra IOC samt lån i Husbanken. Boligene skal benyttes som deltakerinnkvartering under Ungdoms OL Kjøp og salg av eiendom Wiesegården i Lillehammer sentrum som ble kjøpt i 2005 med planer om utbygging til studentboliger, er nå solgt. Samtidig ble eiendommen Storgata 31 som tidligere huset bla Studenthuset BINGO N solgt. Sentralt på Campus på Gjøvik har SOPP kjøpt to eiendommer, den ene i 2014 og naboeiendommen nå i 2015, som samlet vil tilføre 12 nye hybelenheter til studiestart høsten Studenthuset BINGO N avvikles Studenten etableres Sammen med studentparlamentet ved Høgskolen i Lillehammer (List) og Høgskolen i Lillehammer har SOPP etablert nytt velferdstilbud på Campus som erstatning for Studenthuset BINGO N som ble avviklet sommeren Idrettsbygg HiL og HiG SOPP har deltatt i utredningsarbeidet for å få etablert idrettsbygg både ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. SOPP sitt bidrag på kr er med på å realisere utvidelsen av Kallerudhallen på Gjøvik, sommeren På Lillehammer fortsetter utredningsarbeidet i samarbeid med blant annet Høgskolen i Lillehammer. Kundeundersøkelse Høsten 2014 ble det gjennomført kundeundersøkelse blant studentene i Lillehammer og Gjøvik og viser en score i kundetilfredshet på 69 poeng. Dette er det beste resultatet SOPP har oppnådd og tredje best score noen gang målt blant alle samskipnadene. Tilsvarende undersøkelser gjennomføres ved de fleste andre samskipnader. SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT

5 Arbeidsmiljøundersøkelse Styret anser generelt arbeidsmiljøet i SOPP til å være godt. Arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014 er fulgt opp og det er iverksatt enkelte avdelings vise tiltak samt oppfølging av Arbeidsmiljøutvalget. Det er ikke registrert eller rapportert om diskrimineringssaker. Det totale sykefraværet i 2014 inkludert egenmeldt fravær, utgjorde 8,46% (6,89 i 2013). Ledelsen følger opp sykefraværet systematisk og har tiltaksplaner for å forebygge og begrense sykefravær. SOPP er IA-bedrift og har avtale med Bedriftshelsetjenesten Innlandet AS om HMS tjenester. Serviceseminar Høy tilfredshet blant studenten er avhengig av blant annet høy servicekvalitet og servicekultur. I juni ble det derfor gjennomført serviceseminar hvor alle som jobber i «førstelinja» med studentene deltok. Lederutviklingsprogram Sammen med Studentsamskipnaden i Hedmark ble det høsten 2014 igangsatt felles lederutviklingsprogram hvor utvidet ledergruppe fra SOPP deltar med 12 personer. Det er overvekt av kvinnelige ansatte i SOPP og det har ikke vært ansett nødvendig å iverksette spesielle tiltak på dette området. SOPPs ansatte får lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn. Andre forhold Styret har hatt 6 møter og behandlet 56 saker. I tillegg har styret hatt et styreseminar sammen med styret i studentsamskipnaden i Hedmark og vært på studietur til studentsamskipnaden i Stavanger. I tillegg til overnevnte saker har styret arbeidet med blant annet følgende saker: Søknader om fritak for eiendomsskatt Gjøvik og Lillehammer Tilskudd til finansiering av Olympiaparken Idrettstilbudet Budsjett og økonomisaker inkl styregodtgjørelse Organisasjonsutvikling ny organisering fra I vårsemesteret var det tre kvinner og fem menn i SOPPs styre. I høstsemesteret var det to kvinner og seks menn. Det er overvekt av kvinnelige ansatte i SOPP og det har ikke vært ansett nødvendig å iverksette spesielle tiltak på dette området. SOPPs ansatte får lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn. SOPPs virksomheter representerer ingen vesentlig forurensningsfare for det ytre miljøet. Alt avfall fra SOPPs virksomheter kildesorteres i henhold til kommunens krav til kildesortering. Økonomiske forhold Årsregnskapet for 2014 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter i henhold til kravet i regnskapslovens 3-3a, at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. SOPPs årsregnskap for 2014 viser en totalomsetning på kr og et årsresultat på Kr Resultatet i 2014 er bedre enn som fjorårets resultat, og bedre enn budsjettert. Budsjettert omsetning var på kr og et resultat på kr Gevinst ved salg av eiendommer i Lillehammer sentrum, redusert pensjonsforpliktelse og reduserte energikostnader er årsaker til bedre resultat enn budsjettert. 5 SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT 2014

6

7 Resultatregnskap Noter Driftsinntekter Salgsinntekter Inntektsføring statstilskudd Fristasjon - naturalytelse Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Personalkostnad 5, Avskrivning varige driftsmidler Naturalytelser- fristasjon Annen driftskostnad 6,8, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader 0-64 Netto finansposter Årsresultat Overføringer: Annen egenkapital Sum overføringer SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT 2014

8 Balanse Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler 7 7 Sum finansielle anleggsmidler 7 7 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige markedsplasseringer Bankinnskudd, kasse og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT

9

10 Kontantstrømanalyse Noter Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Ordinære avskrivninger Årlig inntektsføring av statstilskudd Tap ved salg av driftsmidler 86 0 Gevinst avgang anleggsmidler Verdiendring fondsandeler Andre poster uten likvideffekt 0 0 Endring vedlikeholdsfond Endring varelager, fordringer og leverandørgjeld Endring pensjonsforpliktelse Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av Anlegg under utførelse Utbet. v/ kjøp og innbet. v/ salg aksjer, obl Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av IOC tilskudd Utbetalinger ved nedbetaling langsiktig gjeld Innbetaling statstilskudd studentboliger Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning ved periodens begynnelse Beholdning ved periodens slutt SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT

11 Note 1) Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Salgsinntekter Innbetalinger for utleie av studentboliger anses å bli opptjent som inntekt proporsjonalt med tiden som leietagerne etter leieavtalen disponerer boligene. Leie som er betalt for kommende perioder periodiseres. Samme prinsipp legges til grunn for øvrige leieinntekter. Innbetalinger for barnehageplasser anses tilsvarende å bli opptjent som inntekt proporsjonalt med tiden som barnehageplassene disponeres, og inntektsføres i resultatregnskapet i takt med opptjeningen. Inntektsføring av salg av varer (kantiner, bokhandel, kopivirksomhet) skjer i samme periode som vare leveres til kjøper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert henholdsvis som anleggsmidler eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, redusert for betalte avdrag. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes som hovedregel til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom det konstateres verdifall som har årsaker som antas ikke å være av forbigående art. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid etter en lineær avskrivningsplan. Tomter avskrives ikke. For bygninger anses ikke ordinære avskrivninger beregnet med utgangspunkt i historisk anskaffelseskost som tilstrekkelig i forhold til framtidig vedlikeholds- og gjenanskaffelsesbehov. I tillegg til ordinære avskrivninger blir det derfor gjort avsetning til vedlikeholdsfond for større, fremtidige vedlikeholdsoppgaver. Vedlikeholdsfondet framgår under avsetning for forpliktelser i balansen. Avsetning til vedlikeholdsfond er foretatt med 1,25 % av bygningens kostpris korrigert for prisstigning. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydene etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av gjennomsnittelig anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. 11 SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT 2014

12 Pensjoner Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader." Skatt Virksomheten har ikke erverv som formål og faller derfor inn under vernebestemmelsene for allmennyttig virksomhet, jmf skattelovens Bokføring av statstilskudd for bygging av studentboliger Bruttometoden slik den er beskrevet i NRS 4 om Offentlige tilskudd er anvendt. Mottatte statstilskudd er bokført som forpliktelse og inntektsføres i takt med avskrivning av eiendommen over dennes levetid. Dette vil si hovedsakelig 50 år. Klassifisering kulturfond Avsetning til kulturfond er fra og med 2005 omklassifisert til egenkapital. Fondets midler er øremerket å inngå som egenkapital fra SOPP til bygging av ny idrettshall ved Høgskolen i Lillehammer, samt andre kulturelle tiltak ved høgskolene. Fristasjon Det følger av samskipnadsloven at universiteter og høyskoler skal stille egnede lokaler og utstyr til rådighet for studentsamskipnaden. Verdien av fristasjonsytelsene er resultatført på inntekts- og kostnadssiden i regnskapet både i 2013 og Med henvisning til brev av fra Utdannings og forskningsdepartementet til samskipnadene, spesifiseres verdien av fristasjon og andre ytelser fra utdanningsinstitusjonene til deler av SOPPs virksomhet i egen note (10). Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT

13

14 Note 3) Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Tomter, bygninger mv Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inv. mv ') Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 3-5 år 3-5 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær Av anlegg under utførelse er kr ' knyttet til vår andel av student og elevboligene som er under bygging i Olympiaparken på Lillehammer. Disse skal under avviklingen av Ungdoms OL 2016 benyttes til deltakerinnkvartering. SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT

15 Spesifisert Kostpris Akk. avskr Bokf. verdi Tilgang/ avgang i året Årets avskr. Tomter; Smestadmoen Bakeriet Holteskogen Lundebekken Smestad Storhove Vargstad Kallerud Sentrum Kallerud Gård Soppen bhg Stud. Hus Gjøvik Nordbyen Bygninger; Smestadmoen Bakeriet Holteskogen Lundebekken Smestad Storhove Vargstad Kallerud Sørbyen Norbyen Sentrum Kallerud Gård Smestad bhg Rektorboligen Soppen barnehage Bod Kalleud Gård Stud. Hus Gjøvik Merkantilveien Kallerud II Berghusvegen Anl. u/ oppføring Berghusvegen Olympiaparken Sum Inventar; Adm. *) Musikkutstyrsordningen Bolig/Eiendom Bok & Papir Barnehager Mat & Drikke Sum Biler; Adm Bolig/Eiendom Sum *) Inkl. ikke avskrivbar kunst kr 516'. Til bygging og rehabilitering av studentboliger har SOPP mottatt til sammen kr ' i stats - tilskudd. Ved eventuell bruksendring eller salg av studenthjem som har mottatt statstilskudd, er det sannsynlig at det vil bli fremmet krav om refusjon til staten. For bygging av studentboliger i Olympiaparken på Lillehammer har SOPP mottatt kr ', av til sammen kr ', fra IOC via Norges Idrettsforbund. Regn. verdi SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT 2014

16 Note 4) Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn 1 år Andre fordringer 0 0 Gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet: Tomter, bygninger og annen fast eiendom I forbindelse med utbyggingen i Olympiaparken er det stilt bankgaranti overfor totalentrepenør Veidekke Entrepenør AS på kr '. Av samlet gjeld til kredittinstitusjoner utgjør belastning av byggelån knyttet til utbyggingen i Olympiaparken kr '. SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT

17 Note 5) Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Ytelsesbasert pensjonsordning - sikrede ordninger Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter i alt 70 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene i folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Forpliktelse for underdekning i avviklet ordning - usikrede ordninger Selskapet hadde tidligere AFP-avtale for LO/NHO-området, noe som innebar at alle ansatte kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Den gamle AFP-ordningen var en førtidspensjonsordning. Ordningen ble avviklet i februar En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avvikling av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for perioden Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Forpliktelser i (ny) AFP-ordning Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid frem til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Premien for 2013 ble fastsatt til 2 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Fellesordningen for AFP offentliggjør ikke anslag på fremtidige premiesatser, men legger til grunn at premien for ny AFP må økes over tid for å imøtekomme forventninger om økte utbetalinger med tilstrekkelig bufferkapital. 17 SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT 2014

18 Foretak som deltar i AFP-ordningen er solidarisk ansvarlig for to tredeler av pensjonen som skal utbetales til de arbeidstakere som til enhver tid fyller vilkårene. Ansvaret gjelder både manglende innbetalinger og dersom premiesatsen viser seg å være utilstrekkelig. Det foreligger en underdekning i ordningen. Ved eventuell avvikling av ordningen har foretakene som deltar i ordningen plikt til fortsatt premiebetaling for dekning av pensjonsutbetalinger til arbeidstakere som er tiltrådt eller fyller vilkårene for avtalefestet pensjon på avviklingspunktet. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Ikke resultatført estimat avvik Resultatført planendring Adm. kostnad Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført estimat avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Forventet G-regulering 2,50 % 3,50 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,20 % 4,40 % Lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Pensjonsregulering 1,75 % 0,60 % Sikrede Usikrede ordninger ordninger De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT

19 Note 6) Vedlikeholdsfond Avsetning til vedlikeholdsfond gjøres fortløpende med sikte på å opprettholde opprinnelig standard på bygningene Avsatt Brukt Note 7) Bundne midler Sum bankinnskudd Herav skattetrekksmidler på egen konto Note 8) Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån, mv Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regskapsåret har vært Styrehonorar Lønn daglig leder Revisor, revisjon Revisor, rådgivning SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT 2014

20 Note 9) Endring egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Kr 2 000' av øremerkede midler benyttes som SOPP sitt bidrag til realisering av Kallerudhallen på Gjøvik. Note 10) Fristasjon og andre ytelser fra utdanningsinstitusjonene i 2014, og segmentregnskap for 2014 Øremerket egenkapital Annen egenkapital Sum Høgskolen i Lillehammer Brutto areal (m2) Leie (kr) Driftsutgifter (kr) Sum leie, drift (kr) Andre ytelser (kr) SUM (kr) Det er ingen endringer i areal ytet som fristasjon fra 2013 til 2014 fra utdanningsinstitusjonene. Andre ytelser er i sin helhet utdanningsinstitusjonenes forholdsmessige andel til helse - og rådgivningstjenesten. Studenthus drives i lokaler eid av samskipnaden selv. Høgskolen i Gjøvik Sum SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT

21 21 Segmentregnskap for Studentsamskipnaden i Oppland 2014 I samsvar med forskrift om studentsamskipnader fastsatt 1. august 2008, er segmentregnskap utarbeidet. Til grunn ligger i hovedsak faktisk registrering av omsetning pr segment. Administrasjon & Velferd Avdelinger (primært rapportformat) SOPP samlet (inkl helsetjeneste) Bolig & Eiendom Bok & Print Studentbarnehager Mat & Drikke Segment (sekundært rapportformat) I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT 2014 Fristasjon - naturalytelser Virksomheten har Virksomheten har Salgsinntekter uvesentlig uvesentlig Inntektsføring statstilskudd omsetning til andre omsetning til andre 0 0 Annen driftsinntekt, inkl statstilskudd drift enn studenter enn studenter SUM DRIFTSINNTEKTER Naturalytelser - fristasjon Varekostnad Personalkostnad Avskrivninger Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader FINANSRESULTAT RESULTAT FRISTASJONSMIDLER RESULTAT EKSKL FRISTASJON I avdeling Bok & Papir er kontantomsetning delvis registrert pr segment mens kreditsalg er vurdert/ fordelt 50/50 pr segment. Driftskostnader er fordelt ihht omsetning pr segment. I avdeling Mat & Drikke er omsetning registrert pr segment i våre studentkantiner ved hjelp av nytt kassesystem og nye rutiner. Samme % vise fordeling legges til grunn for omsetning i våre studenthus. For segmentet andre er varekostnaden vurdert lavere (0,7) enn til segmentet student utfra at det er andre priser (høyere) på kreditsalg enn kontant. Beregnet varekostnad er så fordelingsnøkkel ifh resterende driftskostnader. For studentbarnehagene våre mottar vi ikke fristasjonsmidler og finansiering for øvrig er som andre private barnehager. Segmentregnskap er utarbeidet utfra fordeling barn av studenter/ andre rapportert til Kunnskapsdepartementet. Det er maxpris i våre barnehager. For avdelingene Adm/ Velferd og Bolig & Eiendom er det ikke utarbeidet segmentregnskap da disse avdelingene har uvesentlig omsetning til andre enn studenter.

22 Femårsoversikt og nøkkeltall RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT ÅRSRESULTAT BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler EIENDELER Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld GJELD/EGENKAPITAL NØKKELTALL Totalkapitalrentabilitet 4,2% 3,3% 2,8% 3,0% 2,8% Egenkapitalrentabilitet 11,3% 6,6% 6,3% 8,8% 8,9% Likviditetsgrad 1 349,0% 355,9% 387,3% 486,2% 168,5% Egenkapitalprosent (total) 29,2% 32,0% 32,1% 26,2% 24,9% Kort forklaring til begrepene: Totalkapitalrentabiliteten viser hvilken avkastning totalkapitalen gir, uansett hvordan den er sammensatt. Egenkapitalrentabiliteten forteller hvilken avkastning egenkapitalen gir. Likviditetsgrad 1 forteller hvor mye omløpsmidlene utgjør av kortsiktig gjeld. Egenkapitalprosenten viser hvor stor prosent av bedriftens eiendeler som er finansiert ved egenkapital. SOPP STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND ÅRSRAPPORT

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959 Resultatregnskap Beløp i 1000 NOK Ambulanse Midt-Norge HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1,2 0 789 990 Aktivitetsbasert inntekt 1,2-38 1 959 Annen driftsinntekt 1,2,17 1 343 21 075

Detaljer

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold ÅRSRAPPORT 1 INNHOLD Innledning Viksomhetens art / Konsernledelsen Miljørapportering Arbeidsmiljø og personale Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Årsresultat og disponeringer Fremtidig

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Resultatregnskap 01.01.-31.12.

Resultatregnskap 01.01.-31.12. Resultatregnskap 01.01.-31.12. Morselskap: Konsern: 2014 2013 Note NOK 1.000 2014 Driftsinntekter 1 065 342 1 051 263 Undervisningsinntekter 1 065 342 38 478 53 598 Oppdragsforskningsinntekter 38 478 258

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 325 188 351 855 Aktivitetsbasert inntekt 2 130 763 104 366 Annen driftsinntekt 2 55 911 55 066 Sum driftsinntekter

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS «Med kjennskap til Martin M. Bakken sin fagmessige kvaliteter og gjennomføringsevne var det ett lett valg. Vi er imponert over gjennomføringen av

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer