Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS"

Transkript

1 Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

2 Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål Sammendrag Prosessytelse Produkt og tjeneste samsvar Revisjoner Avvik og tiltak Primære og prioriterte oppgave Status handlingsplan Kundetilfredshet MedTek FKS Styringssystemet Politikken Lover og forskrifter Samsvarsvurderinger Eksterne endringer Forbedringsområder Ressursbehov Kompetanse Ressurser Oppsummering av tiltak... 10

3 Side: 3 av Formål Ledelsens gjennomgang ble gjennomført for første gang i Luftambulansetjenesten ANS 19. juni Formålet med gjennomgangen er å sikre at styringssystemet for kvalitet og miljø er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. En viktig del av gjennomgåelsen er fokus på mulighetene for og behovet for forandringer, inkludert i politikk og mål. For planleggingen og gjennomføringen har Luftambulansetjenesten ANS etablert en egen prosedyre for slik gjennomgangen med underbilag, P3-0 Ledelsens gjennomgang. Denne ble benyttet både i forberedelse, gjennomføring og oppfølgingsfasen. Deltakere på møte var daglig leder, økonomisk administrativ rådgiver og kvalitetsrådgiver. 2. Sammendrag Gjennomgangen viser at selskapet har kommet langt i sitt arbeid med kvalitets og miljøstyring, men at det fortsatt gjenstår en del for å få alle systemer til å bli en del av den daglige driften. Arbeidet med å etablere og implementere styringssystemet for både kvalitet og miljø har pågått fra august Arbeidet med systemdokumentasjonen, opplæring og implementering har foregått gradvis og avdelingsvis. Flykoordineringssentralen (FKS) implementerte en egen driftshåndbok fra 1. januar og administrasjonen har hatt en gradvis implementering fra nyttår og frem til april. Prosessen på Medisinskteknisk verksted (MedTek) har tatt lenger tid en planlagt. Første utkast til driftshåndbok var klart i februar og det har vært flere runder før den ble endelig godkjent i juni Det er viktig i tiden fremover for hele organisasjonen å etterleve systemene som er etablert. 3. Prosessytelse Styringssystemet for kvalitet og miljø har kun vært i drift i tre måneder og det er tidlig å evaluere resultatet av fastsatte målsetninger. Både interne og eksterne revisjoner er gjennomført, og tilbakemeldingene fra både involverte fagrevisorer og reviderte parter har så langt vært gode. Årlig melding og rapportering på selskapsmøte ble gjennomført før styringssystemet var implementert. 4. Produkt og tjeneste samsvar Det har ikke vært hendelser som har medført større konsekvenser for den overordnede målsetningen om å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Operatørene har høy regularitet, selv om det er forskjeller mellom både type operasjon og mellom operatørene. Beredskap overfor Svalbard er ikke tilfredsstillende i vinterhalvåret og det arbeides med å finne en tilfredsstillende løsning også for neste vinter. MedTek sliter med påliteligheten med kuvøser og dette krever mye ressurser. Det er etablerte en aktivitetsplan for selskapet med prioriterte oppgaver. Denne vil være et nyttig verktøy for å evaluere pågående arbeid og leveranseprestasjoner. Ansvar og tidsfrister er etablert. Det er ikke avdekket alvorlige avvik mellom planlagt og utført produksjon. Tilgjengeligheten hos operatørene for ambulansehelikopter var 98,3 % hos Norsk Luftambulanse AS og 95,1 % hos Lufttransport AS i Tilgjengeligheten ved 330 skvadronen var 98,3 %. Ambulanseflytjenesten hadde en tilgjengelighet for 2012 var 95,3 % som er en oppgang på 0,1 % fra 2011.

4 Side: 4 av Revisjoner Selskapets revisjonsprogram for 2013 ble vedtatt av daglig leder i 20. desember Det ble besluttet å gjennomføre to interne revisjoner, en ved FKS og en ved MedTek i løpet av første halvår 2013, og disse er gjennomført. Disse kommer i tillegg til de eksterne revisjonene. På Flykoordineringssentralen ble det ikke avdekket alvorlige avvik ved driften, men det er identifisert 7 avvik fra regelverk og 6 forbedringspunkter knyttet til driften av sentralen. FKS har levert inn en tiltaksplan som er akseptert og avvik skal være lukket innen 21. juni I tillegg til selskapets egne krav til virksomhetene skal FKS også operere i overensstemmelse med relevante deler av EU OPS (No 859/2008), Service Level Agreement og ICAO Training Manual Doc 7192-AN857. FKS arbeidet hele høsten 2012 med å etablere en Driftshåndbok som er i samsvar med de overnevnte lover, avtale og standard. Driftshåndboken er nå akseptert av Lufttransport AS. Revisjonen av MedTek avdekket heller ingen alvorlige avvik ved driften, men identifiserer 6 avvik fra regelverk og 3 forbedringspunkter knyttet til vedlikeholdsaktiviteter. Frist for å lukke alle avvik er 18. september MedTek påbegynte arbeidet med å videreutvikle sitt etablerte kvalitetssystem i desember Dette ble i sin tid etablert da verkstedet var en egen selvstendig organisasjon og før Luftambulansetjenesten ANS overtok driften. Dette arbeidet er nå helt inne i sluttfasen, men har ikke gått som planlagt. Derfor er revisjonstidspunktet utsatt ved to anledninger. Det skal avholdes en ny internrevisjon i fjerde kvartal 2013 for å verifisere at driften er i samsvar med de etablerte beskrivelser som fremkommer i det nye styringssystemet. Lokalisasjoner knyttet til eksterne revisjoner består av to hovedkontor for operatørene, syv ambulanseflybaser og 11 helikopterbaser. Selskapet har gjort et representativt utvalg av disse lokalisasjonene og besluttet å revidere begge operatørers hovedkontor, en ambulansefly- og en helikopterbase hos Lufttransport AS, samt en helikopterbase hos Norsk Luftambulanse AS. Revisjonen ved Norsk Luftambulanse AS er gjennomført og de andre enhetene er planlagt og avtalt med den reviderte part for andre halvdel av Revisjon av hovedkontoret hos Norsk Luftambulanse AS identifiserer 16 avvik og 14 forbedringspunkt til Kjøp av Ambulansehelikoptertjenester med underbilag. Flere av avvikene retter seg mot at det ikke er etablerte gode rutiner knyttet til selv å måle og sikre samsvar med kontraktskrav og leveransen. Omfanget av denne revisjonen var stort, både med henblikk på all dokumentgransking i forberedelsen og til selve gjennomføringen av revisjonen. Det ble utarbeidet en sjekkliste som inneholdt 210 sjekkpunkter. Den reviderte part har frist til 13. september med å lukke alle avvik. Selskapet benytter eget personell i gjennomføring av systemrevisjoner. Fire ansatte gjennomførte grunnkurs i internrevisjon (ISO 19011) i februar 2013 hos Det Norske Veritas. Det er behov for å gjennomføre tilsvarende kompetanseøkning hos tre til fire ansatte i løpet av kommende år. Økonomiske revisjoner av operatørene ble gjennomført høsten 2012 uten at det ble avdekket alvorlige avvik eller anmerkninger som tilsier videre tiltak fra selskapets side.

5 Side: 5 av 10 Det skal gjennomføres en ny internrevisjon på MedTek i november Før økonomiske revisjoner gjennomføres høsten 2013, skal det avholdes et formøte med revisjonsleder for å sikre at informasjon og spørsmål fra Luftambulansetjenesten ANS inngår i revisjonen. Inntil fire rådgivere gjennomfører grunnkurs i internrevisjon (ISO 19011) i Oppfølging av avvikshåndteringen både internt og eksternt følges nøye opp. Resultatet av både interne og eksterne revisjoner informeres om på styremøte under orienteringsposter. 6. Avvik og tiltak Selskapet har valg å gå til innkjøp av et elektronisk rapporteringsverktøy for hendelser. Opplæring av ansatte ved hovedkontoret, MedTek og ledende personell ved FKS ble gjennomført i februar Opplæring for ansatte ved FKS ble gjennomført medio april Det har ikke tidligere vært en systematisk sentral oppfølging av slike rapporter i selskapet. I perioden 1. april til 17. juni 2013 ble det regissert 117 hendelser i Opscom. 108 hendelser er rapporter fra FKS og da i hovedsak knyttet til dataproblem (PPS-8), byggestøy på sentralen og samarbeid med operatør. Støyproblematikken på FKS skyldes at det foregår en utbygging og ansatte opplever at byggestøy påvirker kvaliteten av det arbeidet som utføres. Fire hendelser er rapportert fra MedTek og resten fra administrasjonen i Bodø. I Kvalitetshåndboken er det satt tidsfrister både til innsender og til oppfølging av hendelser. En gjennomgang av rapportene viser at det er behov for at tiltaksansvarlige for de enkelte hendelsen har fokus på behandlingen av rapportene. Flere hendelser blir ikke behandlet innenfor tidsfristen. De hendelser som ikke lukkes innenfor fristen, må få ny frist og årsaken til dette skal begrunnes. Rapportering av feil på PPS-8 til leverandør og tett dialog med denne er nødvendig for å eliminere feil. Rapporter om byggestøy på FKS følges opp sammen med utleier, verneombud og vurdering av ulike konkrete tiltak. Tiltaksansvarlige i Opscom må følge opp behandlingen av rapporter etter angitte frister og må bli bedre til å benytte funksjonene. 7. Primære og prioriterte oppgave Selskapets primære og prioriterte oppgave er den flyoperative ambulansetjenesten, bidra til nasjonalt samarbeid knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom HF, faglig kompetansesenter, bidra til sikkerhet i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak og arbeid for bedre kvalitet, koordinering samt kostnadseffektivisering av tjenesten. Det pågår og er iverksatt mange aktiviteter knyttet til dette. Det er viktig at selskapet har kontroll på disse aktivitetene og at disse styres. Resultata av dette arbeidet fremkommer i årlig melding og årsrapporten.

6 Side: 6 av Status handlingsplan Handlingsplaner for kvalitets- og miljøarbeidet må etableres og være målbare. Dette er ikke på plass på en slik måte at det kan benyttes for å vurdere måloppnåelse. Etablere handlingsplaner knyttet til kvalitet og miljø på alle tre lokalisasjoner. 9. Kundetilfredshet 9.1 MedTek I perioden 19. mai til 4. juni 2013 ble det gjennomført en anonym kundeundersøkelse for MedTek. Undersøkelsen ble sendt ut til 220 respondenter og hvor det kom inn 178 svar fra redningsmenn, sykepleiere og leger som arbeider i luftambulansetjenesten. Spørsmålene hadde en gradering på en skala fra 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Sammenligning mellom yrkesgrupper Spørsmål Flysykepleier Leger Redningsmenn Total Servicenivå Hvordan oppfatter du det generelle servicenivået innen daglig drift, herunder vedlikehold, reparasjoner, support av tilbehør etc? Innovasjon Hvordan oppfatter du at MedTek er innen innovasjon og som aktiv bidragsyter til utvikling av tjenesten på utstyrssiden? Kvalitet Hvordan oppfatter du kvaliteten på de tjenestene du bruker? Leveringspresisjon Hvordan oppfatter du leveringskvaliteten? (dvs. rett produkt, rett mengde, rett tid) Opplæring Hvordan oppfatter du opplæringen i praktisk bruk av produktene? Tilgjengelighet Hvordan oppfatter du tilgjengeligheten til den personen du ønsker kontakt med? Kompetanse Hvordan oppfatter du vår produktkunnskap og faglige innsikt? Informasjon Hvordan er vi til å holde deg informert? Serviceinnstilling Hvordan oppfatter du vår evne til å sette seg inn i din situasjon? Pålitelighet Hvordan er vi til å overholde tidsfrister og følge opp det som blir lovet? Totalinntrykk Hva er ditt helhetsinntrykk av MedTek? Tallverdiene er indexscore for spørsmål, max 100. Tilbakemeldingene avdekker at innen medisinskteknisk virksomhet har vi noen forbedringsområder. Spesielt gjelder dette innenfor område utvikling og innovasjon, opplæring og informasjon. Undersøkelsen hadde et åpnet felt hvor brukere kunne benytte anledningen til å komme med kommentarer, totalt kom det inn 61 slike. Det avdekkes ikke forhold hvor bruker er direkte misfornøyd, men det er enkelte områder som må forbedres.

7 Side: 7 av 10 Resultatet av brukerundersøkelsen drøftes mellom daglig leder og MedTek, det iverksettes tiltak for å øke tilfredsheten hos brukerne. Dette brukes også som en del av grunnlaget ved den varslede gjennomgangen på MedTek. Tiltak og aktiviteter hos MedTek settes opp i en handlingsplan, og en ny undersøkelse gjennomføres første halvår FKS Ledelsen på FKS gjennomfører regelmessige møter med operatøren for ambulanseflytjenestene. Et fast agendapunkt på disse møtene er tilbakemeldinger på utført leveranse. Dette kommer i tillegg til den årlige revisjonen av driften som operatøren skal gjennomføre av koordineringssentralen. Det er ikke gjennomført noen revisjon i 2013, men revisjonen i 2012 avdekket flere avvik. Disse avvikene er lukket og FKS har fått skriftlig tilbakemelding på at dette er meget godt gjennomført arbeid. Service Level Agreement mellom parten er under revisjon, og det bør avtales mellom parten om, og evt. hvordan FKS skal kunne måle tilfredshet hos brukere. Videre leverer FKS tjenester til de tre medisinske koordineringspunktene for ambulanseflytjenesten. I 2013 er det etablert faste møtepunkter med alle og enkeltvis med disse sentralene. Ledelsen ved FKS bør vurdere hvilken metode som skal benyttes for tilbakemelding fra disse sentralene og opp mot medisinsk personell som bemanner ambulanseflyene. Gjennomføre måling av kundetilfredshet hos medisinsk personell som bemanner ambulanseflyene første halvår Styringssystemet Målsetningen med vårt kvalitet- og miljøsystemet er at det skal være hensiktsmessig, tilstrekkelig og effektivt. På den tiden dette nå har vært i drift er det vanskelig å ta stilling til dette. Arbeidet med etablering og implementering, har vært møtt med stor vilje og engasjement innenfor det fleste felt. Alle har uttrykt et stort behov for å få dette på plass og viktigheten at selskapet har orden i eget hus. Vi har i dag beskrivelser som dekker de fleste behov, og tiden fremover vil avdekke om det oppstår mer behov for beskrivelser. 11. Politikken Selskapet hadde en førrevisjon fra NEMKO AS i januar 2013 hvor det ble stilt en del spørsmål knyttet til sammenhengen mellom vesentlige miljøaspekter og at mål må knyttes direkte opp til disse. I etterkant av dette er det gjennomført en miljøkartlegging ved alle våre virksomheter. Med bakgrunn i denne er vår miljøpolitikk endret, og de viktigste fokusområdene valgt ut og målbeskrevet. En gjennomgang av kvalitetspolitikken viste at det var behov for i større grad å forbedre denne inn mot sentrale styringskrav fra eiere knyttet til kvaliteten. Det er derfor etablert en mer presis kvalitetspolitikk og nye mål er etablert.

8 Side: 8 av 10 Revidert miljø og kvalitetspolitikk implementeres sammen med nye mål. Det lages aktivitetsplan for de ulike målområdene. Daglig leder kan i større grad promotere politikk og mål ut i organisasjonen. Ansatte må få innføring og informasjon om målsetninger, og bidra til oppnåelse. 12. Lover og forskrifter Samsvarsvurdering av lover og forskrifter er gjennomført og avdekker ikke avvik. Driftshåndboken for MTU har kryssreferanse til forskriftsområdene internkontroll og bruk av elektromedisinsk utstyr. Revisjon på FKS avdekket at det ikke forelå kryssreferanse mellom håndboken og EU OPS. Dette er det ikke direkte krav til, men håndboken skal være i samsvar med EU OPS, og en kryssreferanse gjør denne vurderingen enklere. Det er etablerte en egen prosedyre for samsvarsvurdering, samt at det er etablert abonnement fra både Regelhjelp.no og Lovdata som sikrere at oppdateringer blir distribuert til selskapet. Lover og forskrifter er publisert på Opscom. 13. Samsvarsvurderinger Det er gjennomført to samsvarsvurderinger, en knyttet til NS-EN ISO 9001:2008 og en til NS-EN ISO Begge vurderingene avdekker at det er mindre forhold som ikke er ivaretatt, og som blir implementert i neste revisjon av Kvalitetshåndboken før systemrevisjonen. Samsvarsvurderingen har også vært en del av forberedelsene til sertifiseringsrevisjonen fra NEMKO AS juli Eksterne endringer Kvalitets- og miljøstyringssystemet i selskapet er nyetablert og tatt i bruk våren Av eksterne endringer har selskapet mottatt nytt Oppdragsdokument for 2013 som ble vedtatt på selskapsmøte 25. februar En gjennomgang av dette viser at det ikke er behov for konkrete endringer i Kvalitets og miljøstyringssystemet, men organisasjonen får også tildelt oppgaver utenfor oppdragsdokumentet. Disse krever ikke direkte endringer i driften, men vil kreve prioritering av oppgaver. 15. Forbedringsområder De siste 10 månedene har selskapet arbeidet med oppgradering av kvalitetssystemet og innfasingen av et miljøstyringssystem. Dette har vært tidkrevende for alle lokalisasjoner og det er lagt ned mye arbeid og deltakelse fra mange i selskapet på alle nivåer. Målet for Luftambulansetjenesten ANS er å sertifisere sitt system for kvalitetsstyring iht. NS-EN ISO 9001:2008 og miljøstyring iht. NS-EN ISO I den kortvarige driftsperioden vi har hatt av systemet, er det identifisert at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å få systemene til å fungere. Dette gjelder i hovedsak oppfølging av avvik internt og målrettede aktiviteter til å etterleve kvalitets- og miljøpolitikken. Det område hvor det gjenstår en del arbeid, også nasjonalt, er å etablere retningslinjer for anskaffelser knyttet til miljø. Her har organisasjonen så langt fått lite hjelp fra det nasjonale miljøprosjektet som jobber med dette. Innføringen av et kvalitetssystem betyr endring. Organisasjonen har etablerte ulik praksis for hvordan arbeid utføres, og disse oppgavene utfordres i en slik fase. Dette krever forståelse, kunnskap og motivasjon.

9 Side: 9 av 10 Det er etablert en beredskapsplan som er tilpasser systematikken i HelseCIM og planverket baser seg på gjeldene forskriftsverk. Det gjenstår etablering av konkrete tiltaksplaner innenfor de scenarier som har størst konsekvens for tilgjengeligheten i tjenesten. Det arbeides med bedre rapportering fra operatørene på redningstekniske aktiviteter. Et bedre system som også gir pålitelige data vil gi oss bedre grunnlag for å iverksette aktiviteter og beslutninger. LABAS, systemet for medisinske virksomhetsdata, er et gammelt og krevende registreringssystem. Det krever mye ressurser for å hente ut aktivitetstall. Dette er til hinder både for oss, men også for brukere og ansvarlige medisinske ledere på basene. Hdir har nå påbegynt et arbeid knyttet til sikring av pasientdata, noe som betyr at vi også kan påbegynne arbeidet med etablering av et system som både er mer brukervennlig og hensiktsmessig. Selskapet har siste halvår faset inn et nytt inter- og intranett. Dette prosjektet er ferdigstilt og har bedret muligheten for å kommunisere via web, informasjon om aktiviteter sentralt og ute på lokalisasjonene. Videre betyr det at eksterne kan hente oppdatert informasjon om selskapet og brukere kan benytte ekstranett til bestilling og relevant informasjon om tjenesten. Kvalitetsrådgiver tilbyr bistand til både å bygge videre på det etablerte systemet for kvalitet og miljøstyring til de ulike virksomhetsområdene. Tiltaksplaner etableres innenfor de områder som har størst konsekvens for tjenesten. Arbeide for korrekte og pålitelige data innen redningsteknisk aktivitet. Arbeid med å skaffe nytt system for medisinsk virksomhetsregistrering vil bli påbegynt. 16. Ressursbehov 16.1 Kompetanse Det er foretatt en oppgradering av kompetanse hos flere ansatte gjennom kjøp av eksterne kurs. Kurs i internrevisjon (DNV) 4 deltakere. Brukerkurs Opscom, 13 ansatte. EASA Part OPS (JAA), 5 ansatte. Risikostyring (Norsk Standard), 14 ansatte. Flight Dispatch Overview for Business Aviation (JAA), 1 ansatt. Offentlige anskaffelser basis og evalueringsmodeller, 1 ansatt. HelseCIM krisestøtteverktøy (one.voice), 3 ansatte. Miljørevisjoner, 1 ansatt Miljøstyringssystemer (TI), 1 ansatt. Dette kommer i tillegg til den etablerte treningen ved FKS som er obligatorisk og beskrevet i treningsmanual for sentralen.

10 Side: 10 av 10 Kompetansebehov vurderes fortløpende, og hvor dette gjøres som et fast agendapunkt på medarbeidersamtale. Vurdere behovet for en tydeligere kompetanseplanlegging Ressurser Organisasjonen må til enhver tid vurdere behovet for personellressurser. Første halvår 2013 ble det leiet inn en ekstern konsulent for å avhjelpe ved NAWSAR anskaffelsen. Dette avtalen er nå avsluttet. Daglig leder vurderer på nåværende tidspunkt at organisasjonen har tilstrekkelig kapasitet, men at balansen mellom arbeidsoppgaver og ressurstilgangen må vurderes fortløpende. FKS har innbakt i turnusen egne fagutviklingsdager for flykoordinatorer, men hvor arbeidsgiver kan benytte personellet i vakt ved behov. Etableringen av en egen treningsmanual som dekker kravet til trening og utsjekk, betyr at man må se på hensiktsmessigheten av den etablerte turnusen på sikt. På MedTek er det enkeltprosjekter som er utsatt og ikke latt seg gjennomføre. Det er igangsatt et arbeid for å kartlegge arbeidsmengde og hvordan man skal løse dette fremover. MedTek har kontaktet medisinskteknisk avdeling ved St.Olavs hospital for å kjøpe vedlikeholdstjenester fra denne organisasjonen. MedTek innhenter tilbud om kjøp av vedlikeholdstjenester fra St.Olavs hospital. Kartleggingen på MedTek gjennomføres etter oppsatt plan. Ressursbehovet ved etableringen av en informasjonsstrategi og kommunikasjonsplan vurderes når dette arbeidet er sluttført. 17. Oppsummering av tiltak Konklusjonen etter møte er at det skal iverksettes en rekke tiltak som skal være en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i selskapet. Kvalitetsrådgiver og daglig leder må sette opp en plan for forbedringer innen 15. august 2013 som sikrer at foreslåtte tiltak iverksettes og at innholdet bekjentgjøres for organisasjonen.

Styresak Virksomhetsrapportering pr

Styresak Virksomhetsrapportering pr Besøksadresse: Torvgata 2, 86 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 81 Bodø Tlf: +47 75 54 99 5 Styresak 32-217 Virksomhetsrapportering pr 28.2.17 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 16. juni 2015

Saksliste styremøte 16. juni 2015 Saksliste styremøte 16. juni 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9. juni 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering Styresak 34-2017 Oppdragsdokument 2017 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 21.3.17 Møtedato: 30.3.17 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2017 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS)

Strategisk plan 2013 2016 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) Strategisk plan 2013 2016 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) 1. Innledning LAT ANS ble stiftet i januar 2004. Formålet med selskapet er å bidra til å realisere helsetjenestens

Detaljer

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen. Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL STYREMØTE 17. JANUAR 2013 Vår dato: 18. januar 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17.

Detaljer

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo,

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, Virksomhet: COWI AS OSLO, Norge Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, eg@cowi.no Oppdragstype: GAP-analyse, Gjennomgang av WEB-basert styringssystem, modenhet for å ivareta behovene for kunder

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130 Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG TELEMARK TEKNISKE INDUSTRIELLE UTVIKLINGSSENTER TELEMARK TECHNOLOGICAL RESEARC AND DEVELOPMENT CENTER 10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG Tel-Tek Kunde 02 28.10.05 Godkjent til implementasjon

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24. mars 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Håkon Gammelsæter Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene.

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Saksliste styremøte 22. oktober 2014

Saksliste styremøte 22. oktober 2014 Saksliste styremøte 22. oktober 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 16. oktober 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Redningsteknisk sjef Per Magne Tveitane Nasjonal Redningsmannsamling 2008 Hell 23. oktober 2008 Side 3 2 Innhold 1 VISUELL MODELL 2 INNLEDNING

Detaljer

Kravspesifikasjon for

Kravspesifikasjon for for ANSKAFFELSE AV Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORORD... 3 2. KRAVSPESIFIKASJONENS OMFANG... 3 2.1

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 IS-PS-010, vedlegg 6 Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 Bedriften er revidert mot: 14001:2004 Revisjonen er

Detaljer

Årlig melding 2012. for. Luftambulansetjenesten ANS

Årlig melding 2012. for. Luftambulansetjenesten ANS Årlig melding 2012 for Luftambulansetjenesten ANS 1 1 Innhold Innledning... 3 Om Luftambulansetjenesten ANS... 3 Rapportering på krav i oppdragsdokument 2012... 4 Finansiering eiernes bevilgning... 9 Krav

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF UTKST 16.11.2015 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Planen er utarbeidet av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial konsulent Martine Sandtrø Berg - Enhet Boliger med bemanning Bydel Søndre Nordstrand

Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial konsulent Martine Sandtrø Berg - Enhet Boliger med bemanning Bydel Søndre Nordstrand Erfaringer og oppfølging etter tilsyn med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstav a-b i Bydel Søndre Nordstrand Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Hydro Polymers ASA, Rafnes 3966 Stathelle

Hydro Polymers ASA, Rafnes 3966 Stathelle 1 Rapport nr.: 04.008 Virksomhet: Virksomhetens adresse: Hydro Polymers ASA, Rafnes 3966 Stathelle Bedriftsnummer: 981701046 Arkivkode: 408/99-007 Emas registrert : Ja Anleggsnummer: A61067 ISO- 14001

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Nye ISO 14001:2015 Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Virksomhetsledelsens rolle 1 Ledelse og lederskap Skille mellom organisatorisk enhet og prosess Top management Øverste ledelse Leadership

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer