KD-HBWR Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KD-HBWR-2012-01. Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015-2024"

Transkript

1 KD-HBWR Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren Desember 2012

2 Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren

3 Innholdsfortegnelse Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren Desember 2012 SAMMENDRAG INNLEDNING Om IFE og Haldenreaktoren Om søknaden Om regelverk KONSESJONSSØKNAD OMFANG OG PLIKTER Atomanlegg og atomsubstans Konsesjonsperiodens lengde Strålevernforskriftens bestemmelser Annet regelverk Forurensingslov og forskrift Plikter og vilkår DEN SAMFUNNSMESSIGE NYTTEVERDIEN AV HALDENREAKTOREN Identifisering og produksjon av sikkerhetsdata for bedret internasjonal kjernekraftsikkerhet Hva er OECD Halden Reactor Project? Haldenprosjektets forskningsprogram Fellesprogrammet Planer frem mot Nye medlemmer i Haldenprosjektet Oppdragsprogrammet ved IFE Halden Bilaterale prosjekter Haldenreaktoren som forutsetning for Haldenprosjektet Sikkerhetsdata for ikke nukleær sektor Forskningsoppdrag for norsk industri Strategiske perspektiver Nytteverdien av Haldenreaktoren for Norge og internasjonale organisasjoner og samarbeidspartnere Samarbeid med nasjonale universiteter og høyskoler Nasjonal atomulykkesberedskap Oppdrag for norske myndigheter og departementer Internasjonale styrer og komitéer Sikkerhet ved atominstallasjoner i Norges nærområder Nytteverdien av Haldenreaktoren for lokale myndigheter og organisasjoner Økonomisk nytteverdi Overordnet perspektiv Fellesprogram og bilaterale aktiviteter OECD Haldenprosjektet SIKKERHET OVERORDNET TILNÆRMING, ANLEGG OG DRIFTSERFARINGER Kort om design og plassering Sikkerhetskrav og prinsipper Teknisk sikkerhet Organisasjon og ansvar Styringssystem Rapportering Beredskap Driftserfaringer og tilsyn IAEAs sikkerhetsvurderinger av Haldenreaktoren Vurderinger fra uavhengig tredjepartsorgan... 48

4 5 SÆRLIGE SIKKERHETSOPPGRADERINGER OG VURDERINGER Oppgraderinger av Haldenreaktoren og kompetanseoppfølging Vedlikehold og tilstandskontroll aldringsoppfølging Dekommisjonering og håndtering av avfall og brukt brensel Fysisk sikring og materialkontroll Beredskap Stresstester av atomanlegg i Halden Sikkerhetskultur REFERANSER DEFINISJONER OG FORKORTELSER VEDLEGG 1 LISTE OVER VEDLEGG Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren Desember 2012

5 Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren FIGURLISTE FIGUR 1: OVERSIKTSBILDE REAKTORHALLEN I HALDEN. 2 FIGUR 2: ORGANISERING AV OECD HALDENPROSJEKTET. 13 FIGUR 3: DE 19 MEDLEMSLANDENE TIL HALDENPROSJEKTET REPRESENTERT MED SITT FLAGG. 14 FIGUR 4: IFE UTVIKLER ULIKE GRAFISKE BRUKERGRENSESNITT; VIRTUELL VIRKELIGHET (HØYRE), HÅNDHOLDT TEKNOLOGI (VENSTRE). 14 FIGUR 5: STORSKJERM UTVIKLET OG INSTALLERT AV IFE I KONTROLLROM PÅ PLATTFORM PÅ SNORREFELTET. 20 FIGUR 6: INSTALLASJON (GJØA) HVOR IFE HAR HATT OPPDRAG SOM ANGITT I TABELL FIGUR 7: ARBEID VED VANNKJEMILABORATORIET VED HALDENREAKTOREN SOM LEDD I IFES OPPDRAG FOR BEDRING AV SIKKERHET VED RUSSISKE KRAFTVERK. 25 FIGUR 8: MTO LABORATORIET VED IFE HALDEN. 27 FIGUR 9: STORSKJERM I BRUK I KONTROLLROMMET I HALDENREAKTOREN 32 FIGUR 10: FORSVAR I DYBDEN 33 FIGUR 11: FORSVAR I DYBDEN (FOR HALDENREAKTOREN) 34 FIGUR 12: BRENSELSPINNE SOM SKAL I HALDENREAKTOREN. 35 FIGUR 13: OVERVÅKING AV EKSPERIMENTKRETSER 36 FIGUR 14: PRODUKSJONSKONTROLL AV TESTRIGG. 37 FIGUR 15: IFES LINJEORGANISASJON 38 FIGUR 16: IFE HALDENS STABSORGANISASJON 39 FIGUR 17: INSARR TEAMET UNDER INSPEKSJON I FIGUR 18: INSPEKSJON AV REAKTORTANKEN AV TÜV NORD SWEDEN AB. 48 Desember 2012 TABELLISTE TABELL 1: STORSKJERMPROSJEKTER 19 TABELL 2: IO PROSJEKTER REFERANSELISTE 21 TABELL 3: TIDLIGE GJENNOMFØRTE PROSJEKTER FOR UD 25 TABELL 4: PÅGÅENDE PROSJEKTER FOR UD 26 TABELL 5: SPIN OFF BEDRIFTER FRA IFE HALDEN 28 TABELL 6: IFES 3 NUKLEÆRE FORSKNINGSSEKTORER OG AVDELINGER, OG KONSESJONSBELAGTE ANLEGG 37 STØRRE TABELLER ER LAGT VED I VEDLEGG B. FORSIDE: OVERSIKTSBILDE HALDENREAKTOREN.

6 1 Sammendrag Institutt for energiteknikk (IFE) søker herved om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren med brenselslagre, og for å eie, lagre, behandle, transportere, omsette inkludert importere og eksportere inneha eller anbringe atomsubstans for 10 år, fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2024, i henhold til atomenergilovens 4. Søknaden for brenselslagrene er for drift fra 1. januar 2019 til og med 31. desember Dette omfatter også søknad om løyve under atomenergiloven til å transportere atomsubstans til og fra Haldenreaktoren og Kjeller, og utlandet. IFE har hatt konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren siden konsesjonsregimet ble etablert via atomenergiloven i Kongelig Resolusjon av 25. november 2008 gir IFE konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren fram til og med 31. desember 2014, mens de øvrige anlegg i Halden og alle atomanlegg på Kjeller ble gitt konsesjon til og med 31. desember Frist for søknad om fornyet konsesjon for videre drift av Haldenreaktoren etter 2014 er satt til 1. januar Selve reaktoren ble ferdigbygget i 1958 og satt i drift i Haldenreaktoren er underlagt kontroll og godkjenning i overensstemmelse med krav fastlagt av tilsynsmyndighetene. Det er foretatt store investeringer i nytt utstyr, utskiftninger av anleggskomponenter og systematisk vedlikehold. Anlegget har i dag en høy teknisk og sikkerhetsmessig standard. IFE er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 og miljøstandarden ISO 14001:2004 med Det norske Veritas som sertifiseringsorgan. TÜV Nord har siden 2005 vært en uavhengig tredjepart for kontroll med Haldenreaktoren, og jevnlig rapportert på at IFEs gjennomføring og kontroll med reaktortanken er god. Haldenreaktoren er sentral for internasjonal sikkerhetsforsking, og er et viktig verktøy for objektive sikkerhetsdata for tilsynsmyndigheter rundt hele verden. Forskningen i Haldenprosjektet er også mer tilgjengelig og anvendt enn noensinne for norske myndigheter og næringsliv. Uten Haldenreaktoren vil Haldenprosjektet avvikles og Norges bidrag til sikkerhetsforskning, både gjennom Haldenprosjektet og andre typer prosjekter avvikles. IFEs sikkerhetsforskning er planlagt videreført gjennom eksperimenter og datainnsamling ved Haldenreaktoren. Dermed videreføres nytteverdien av reaktoren og Haldenprosjektet gjennom leveranse av sikkerhetsdata og aktiviteter internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Haldenreaktoren har siden oppstarten vært drevet økonomisk slik at sikkerhet er ivaretatt og prioritert. IFE har i inneværende konsesjonsperiode, fra 1. januar 2009, drevet reaktoranlegget i Halden i henhold til de krav Regjeringen har fastsatt i nåværende konsesjon.

7 2 1 Innledning Atomenergiloven fastsetter at ingen kan eie eller drive atomanlegg uten at det er gitt konsesjon av Kongen /1/. Denne søknaden gjelder konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren med brenselslagre og alle tilhørende aktiviteter knyttet til atomsubstans i henhold til atomenergilovens krav om å eie, lagre, behandle, transportere omsette inkludert importere og eksportere inneha eller anbringe atomsubstans. IFE har konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren frem til og med 31. desember 2014, og brenselslagrene i Halden frem til og med 31. desember 2018 /2/. For Haldenreaktoren er dette derfor en søknad om fornyet konsesjon fra og med 1. januar 2015 til 31. desember 2024, mens for brenselslagrene er dette en søknad om fornyet konsesjon fra og med 1. januar 2019 til 31. desember Konsesjonssøknaden ble forelagt Sikkerhetskomiteen 16. november då. Komitéen konkludert med at søknaden gir en bred og korrekt beskrivelse av sikkerheten ved Haldenreaktoren, brenselslagrene i Halden og sikkerhetsarbeidet ved IFE, samt at søknaden gir en grundig og god begrunnelse for at sikkerheten også vil være ivaretatt i den omsøkte perioden på 10 år. IFEs styre behandlet søknaden i sitt møte 22. november då. og gav sin tilslutning til søknaden slik den foreligger her. 1.1 Om IFE og Haldenreaktoren IFE er en uavhengig stiftelse grunnlagt i 1948 /3/. IFEs hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi og petroleumssektoren og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Instituttet har virksomheter og anlegg på Kjeller i tillegg til Halden. IFE har ca. 580 ansatte, hvorav ca. 245 er ansatt i Halden. IFE er vertskap for og administrerer Haldenprosjektet, et internasjonalt samarbeidsprosjekt under OECDs Nuclear Energy Agency (NEA), med fellesfinansiering fra medlemslandene. Medlemmer i Haldenprosjektet er nasjonale myndigheters tilsynsorganer, kraftselskaper, leverandører og organisasjoner som utfører reaktorsikkerhetsforskning. Figur 1: Oversiktsbilde Reaktorhallen i Halden. Haldenreaktoren er en tungtvannsmoderert og kjølt kokereaktor som ligger i en fjellhall på nordsiden av elven Tista, 2 km fra elvemunningen i Iddefjorden. Dampen som produseres i tertiærkretsen overføres til Norske Skog Saugbrugs som benytter den

8 3 i sin papirproduksjon. Reaktorhallen, som vist i figur 1, inneholder også brenselsbrønner for lagring av brukt brensel. Reaktoren er i drift ca. 50 % av året, mens den øvrige tiden nyttes til inn og utlasting av testrigger og brensel og til vedlikehold. I tilknytning til reaktoranlegget i Halden gjennomføres det prosjekter på oppdrag for Haldenprosjektet (fellesprogrammet) samtidig som det gjennomføres forsknings og utviklingsprosjekter på linje med andre prosjekter på IFE, i tett nasjonalt eller internasjonalt samarbeid (bilaterale prosjekter). Haldenreaktoren og brenselslagrene har i inneværende konsesjonsperiode vært drevet innenfor rammen av konsesjonsvilkårene og andre krav og pålegg fra relevante myndigheter. 1.2 Om søknaden Søknaden skal gi grunnlag for at Regjeringen skal kunne vurdere sikkerheten ved anlegget, samt nytteverdien av Haldenreaktoren. IFEs tilnærming til sikkerhet går derfor som en rød tråd gjennom alle deler av denne søknaden, holdt opp mot de internasjonale sikkerhetsprinsippene som ligger til grunn for drift og vedlikehold av slike anlegg. Kapittel 2 er IFEs formelle søknad om fornyet konsesjon under atomenergiloven for atomanleggene, og om godkjenning for tilsvarende aktiviteter så langt det er relevant under strålevernloven. Plikter, vilkår og pålegg som tilligger IFE som konsesjonshaver er også kort oppsummert sammen med hvordan dette er oppfylt fra IFEs side. Dette er beskrevet i mer detalj i kapittel 5. Tydelige målsettinger for drift og sikkerhet, fundert på et bredt internasjonalt samarbeid med vyer for internasjonal sikkerhetsforskning følger i kapittel 3, og utgjør selve kjernen i begrunnelsen for å vurdere den samfunnsmessige nytteverdien av å drive anlegget videre i nye 10 år frem til Kapittel 4 har beskrivelse av de grunnleggende elementene for sikker videre drift; et modernisert anlegg under god oppfølging, klare styringssystemer, en trygg organisasjon som er bevisst på at sikkerhet er overordnet alle andre forhold, og gode erfaringer fra tidligere drift av anlegget. Mens kapittel 4 er en systematisk gjennomgang av anlegg og sikkerhetsprinsipper, beskriver kapittel 5 hvordan IFE har løst en rekke konkrete utfordringer knyttet til sikkerhet som har særlig relevans siden konsesjon sist ble gitt for Haldenreaktoren og brenselslagrene. I første rekke gjelder dette hvordan vilkår for konsesjon og pålegg fra tilsynsmyndighetene er oppfylt i inneværende konsesjonsperiode Sikkerhetsrapporten for Haldenreaktoren /4/ og andre relevante styringsdokumenter følger denne søknaden som angitt i vedlegg 1, del C. I størst mulig grad har spesifikke beskrivelser blitt lagt ved i stedet for at de er integrert som en del av søknaden. Dette er gjort for å gjøre søknaden mest mulig tilgjengelig for myndigheter, befolkning og andre interessenter av IFEs virksomhet. 1.3 Om regelverk Dette er søknad om konsesjon for Haldenreaktoren under atomenergiloven. Siden inneværende konsesjon ble gitt har det lovmessige grunnlaget endret seg. Nye lover har kommet til, og der IFE

9 4 tidligere hadde én konsesjon vil IFE i fremtiden ha flere konsesjoner og i tillegg også flere godkjenninger og tillatelser under andre lovverk. Nasjonalt regelverk Atomenergiloven, etablert i 1972, skal ivareta sikkerheten for befolkning og miljø ved atomanlegg og ved håndtering av spaltbart materiale. I henhold til atomenergilovens 7 har IFE utformet søknaden i tråd med regelverket og de anvisninger IFE har mottatt, i første rekke fra Statens strålevern som nasjonal tilsyns og fagmyndighet. Forholdet til annet regelverk som strålevernloven og forurensingsloven diskuteres nærmere i kapittel 2. I brev av februar 2005 blir revidert sikkerhetsrapport for Haldenreaktoren samt brenselslagrene, som beskriver anleggenes status og sikkerhet på en dekkende måte, oppgitt som tilstrekkelig grunnlag for ny konsesjon /5/. Det er et begrenset sett av forskrifter etablert i forbindelse med atomenergiloven. Disse omfatter Forskrift om fysisk sikring /6/ og Forskrift om besittelse, omsetning og transport av nukleært materiale og flerbruksvarer/7/. I tillegg er også Internkontrollforskriften /8/ gjort gjeldende for virksomheter som faller inn under atomenergiloven. Selv om IFE har konsesjon for transport av farlig gods i tilknytning til andre atomanlegg frem til 2018, forutsetter IFE at denne søknaden også skal vurderes i forhold til transportregelverket for transporter relatert til konsesjonspliktige aktiviteter ved reaktoranlegget, jf. Forskrift om farlig gods på veg og jernbane /9/. Av annet regelverk er spesielt Forskrift om trykkpåkjent utstyr /10/ viktig for Haldenreaktoren. Denne forskriften følges i utgangspunktet opp av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), selv Statens stråleverns mandat under atomenergiloven også omfatter slikt utstyr. Internasjonale anbefalinger Norge har gjennom internasjonale konvensjoner og avtaler forpliktet seg til en sikker drift av sine nukleære anlegg. Nasjonale myndighetene har videreført kravene til forvaltning av sikkerheten gjennom lovverket og andre bestemmelser, i første rekke atomenergiloven, forskrifter og IFEs tidligere konsesjoner. På bakgrunn av konvensjonenes sentrale rolle i forvaltning av alle typer sikkerhet, har IFE lagt spesiell vekt på å ta frem prinsipper og krav fra disse og beskrive hvordan reaktoranlegget i Halden og IFE oppfyller dette grunnlaget for god sikkerhet. Det mest sentrale instrumentet er Kjernesikkerhetskonvensjonen, som med sine gjennomganger hvert tredje år har satt sikkerhet høyt på dagsorden internasjonalt /11/. Norge sluttet seg tidlig til denne konvensjonen. I stedet for å gi deskriptive bestemmelser om hvordan konvensjonen skal oppfylles er et sett av prinsipper lagt til grunn fra IAEA som basis for god sikkerhet /12/. Dette er prinsipper som er lagt til grunn og referert til gjennom hele denne søknaden for å gjøre IFEs tilnærming lettere tilgjengelig og etterprøvbar for myndigheter og andre interessenter.

10 5 På samme måte er IAEAs anbefalinger for sikker drift av forskningsreaktorer fremhevet gjennom denne søknaden /13, 14/. Norske myndigheter har også valgt å bruke ekspertgjennomganger fra IAEA aktivt i forvaltningen av atomsikkerhetsregelverket.

11 6 2 Konsesjonssøknad omfang og plikter 2.1 Atomanlegg og atomsubstans Atomenergiloven slår fast at ingen kan oppføre, eie eller drive atomanlegg uten konsesjon av Kongen. Loven fastslår at uten løyve må ingen framstille, eie, lagre, behandle, transportere, omsette eller for øvrig inneha eller anbringe atomsubstans: 4. (konsesjon for atomanlegg). Uten konsesjon av Kongen kan ingen oppføre, eie eller drive atomanlegg. Konsesjonen skal gjelde for et bestemt driftssted. Varigheten bør som hovedregel være begrenset til et bestemt angitt tidsrom. IFE har i dag konsesjon for drift av Haldenreaktoren fram til 31. desember 2014, og 31. desember 2018 for IFEs øvrige atomanleggene, på gitte vilkår. På dette grunnlag søker IFE herved om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren samt brenselslagrene og tilhørende aktiviteter knyttet til atomsubstans i henhold til atomenergilovens krav for å eie, lagre, fremstille, behandle, transportere omsette, inneha eller anbringe atomsubstans. Det primære driftsstedet er således Halden. Et vedtak om konsesjon innbefatter også løyve, jf. 5, for de aktivitetene som der er angitt: 5. (løyve for å inneha atomsubstans m.m.). 1. Uten løyve av vedkommende departement må ingen fremstille, eie, lagre, behandle, transportere, omsette eller for øvrig inneha eller anbringe atomsubstans. Løyve trenges dog ikke i den utstrekning virksomhet som her nevnt omfattes av konsesjon som er gitt etter 4. ( ). Løyve omfatter ikke rett til eksport av atomsubstans, med mindre dette er særskilt angitt. IFE søker derfor herved, i tråd med tidligere gitte vilkår under konsesjoner, om rett til også å importere og eksportere atomsubstans. I den grad annet regelverk kommer til anvendelse vil IFE søke om de nødvendige tillatelser som forutsatt i det regelverket. Atomsubstans i denne sammenhengen omfatter som gitt i lovverket gjennom definisjonene også brensel og radioaktivt avfall. På denne bakgrunn er beskrivelsen av brukt brensel og radioaktivt avfall inkludert i anleggsbeskrivelsene i relevante vedlegg. IFEs oppfyllelse av vilkår og pålegg gitt som en del av eller som oppfølging av inneværende konsesjon er kort oppsummert i kapittel Konsesjonsperiodens lengde Fornyet konsesjon søkes for 10 år, fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember Grunnlaget for dette er behov for en forutsigbar planleggingshorisont for hele virksomheten ved IFE Halden. Intensjonen bak konsesjonsregimet var også å gi forutsigbare rammer for godt planlagt og sikker drift.

12 7 Det internasjonale rammeverket for sikkerhetsforskningen ved IFE beskrevet i kapittel 3 setter særlige krav til å tenke langsiktig gjennom å identifisere morgendagens sikkerhetsbehov, vedlikeholde lange dataserier og gjennomføre brede konsultasjoner internasjonalt før eksperimentalprogrammet settes i verk. I løpet av perioden vil IFE fortsatt kunne drifte Haldenreaktoren med brenselslagre med høy teknisk standard, og fortsette med å ha god oversikt over utviklingen av sentrale parametere for å kunne ivareta sikker drift fremover. 2.3 Strålevernforskriftens bestemmelser Det var et vilkår for dagens konsesjon at IFE har alle godkjenninger i eller i medhold av annen lovgivning, og at status for disse rapporteres årlig til Strålevernet, jf. atomenergilovens 11 nummer 2: 11. (oppføring og igangsetting av atomanlegg). 2. Før et atomanlegg settes i drift, skal innehaveren ha godkjenning til dette av Statens strålevern. Før slik godkjenning gis, skal Strålevernet forvisse seg om at: ( ) d. alle godkjenninger foreligger fra vedkommende myndigheter i henhold til lovgivningen ellers. Status for bokstav d er gitt i kapittel 2.4. Når det gjelder godkjenning av IFEs strålevernsfunksjon opp mot strålevernslovgivningen /15, 16/ som Statens strålevern også forvalter, er inneværende praksis at Strålevernet vurderer IFEs system i forhold til gjeldende regelverk som en del av vurderingene for konsesjon. Dette reflekteres også i vilkår gitt og tilsynsarbeidet under inneværende konsesjon. I tillegg har Statens strålevern fattet vedtak om hvordan strålevernloven skal håndteres i forhold til atomenergiloven /17/. Dette ligger til grunn for hvordan IFE har utarbeidet søknad om konsesjon for inneværende periode og for søknaden for konsesjon etter IFEs strålevernsfunksjon for Haldenreaktoren og brenselslagrene er derfor beskrevet i nedenfor, og i vedleggene er det inkludert internt regelverk, samt beskrivelse av kvalifikasjoner, oppgaver for ledende stillinger og organisering av arbeidet. IFE forutsetter derfor at IFEs strålevernsarbeid vurderes som en del av denne konsesjonssøknaden. Persondosene ved de konsesjonsunderlagte anleggene har i hele konsesjonsperioden befunnet seg innenfor de dosegrenser myndighetene har fastsatt. Formål og prinsipper Prinsippene for strålevernet ved IFE er beskrevet i administrativt vedtak 052 /20/ og IFEs regelverk for strålevern /21/ hvor det blant annet vises til myndighetenes regelverk og internasjonale bestemmelser. Med grunnlag i disse prinsippene og retningslinjer fra IAEA er formålet med strålevernet ved Haldenreaktoren å sikre at:

13 8 drift av reaktoren og gjennomføringen av forskningsprogrammet er berettiget når strålevernhensyn tas i betraktning stråleeksponering av personell og allmennhet er under de grenser satt av myndighetene og så lave som rimelig mulig radiologiske konsekvenser av driftsforstyrrelser og uhell blir begrenset til et minimum Prinsippet om berettigelse er oppfylt gjennom IFEs konsesjon for drift av reaktoren, Regjeringens bevilgninger til Haldenprosjektet og godkjennelse av strålebruk i henhold til Strålevernforskriftens 8. Prinsippet om dosebegrensing og ALARA (As Low As Reasonable Achievable) er oppfylt med et fungerende strålevernsprogram etter retningslinjer fra IAEA /22, 23/. I tillegg til fysisk innelukking og adskillelse av strålekilder og stråleutsatte områder fra resten av anleggsområdet, består dette av følgende elementer: klart definerte ansvarsforhold i organisasjonen for den radiologiske sikkerheten regler for ansatte og overvåking av arbeidsoppgaver radiologisk overvåking av ansatte og arbeidsområdet utslippskontroll og overvåking av omgivelsene opplæring og trening av ansatte helseundersøkelse av ansatte beredskapsplaner i forbindelse med hendelser og uhell et system for dokumentasjon og rapportering av relevant informasjon knyttet til kontroll av stråleeksponering og utslipp krav til kvalitetssikring og forbedring av prosesser periodisk gjennomgang og revisjon av strålevernsprogrammet Den praktiske gjennomføringen av programmet er detaljert beskrevet i kapittel 12 i Sikkerhetsrapporten for Haldenreaktoren /4/. Tiltak for begrensing av radiologiske konsekvenser ved uhell er et element i «forsvaret i dybden», som er nærmere beskrevet i kapittel 4.2. Videre er også strålevernssjefens rolle og ansvar beskrevet i kapittel 4.2. Dosegrenser og referanseverdier For IFEs ansatte og innleid personell gjelder dosegrenser pr kalenderår gitt i strålevernforskriftens 30. For installasjons og vedlikeholdspersonalet ved reaktoranlegget har Statens strålevern gitt dispensasjon etter strålevernforskriftens 30 bokstav a) til å praktisere en grense på 100 msv over en sammenhengende 5 årsperiode, under forutsetning av at dosen ikke overstiger 50 msv i noe

14 9 enkelt år /24/. For øvrige ansatte ved IFE gjelder dosegrensen på 20 msv som fastsatt i strålevernforskriften. For gravide gjelder at dosen til fosteret ikke skal overstige 1 msv etter at graviditet er kjent. Dette praktiseres ved at gravide arbeidstakere ikke skal utføre arbeid som medfører yrkesmessig bestråling, og de skal settes til annet arbeid straks graviditet er påvist. Som et middel i optimalisering av arbeidsoperasjoner og reduksjon av individdosene til personell, benyttes en dosebegrensing. Denne fastsettes ved hver revisjon av strålevernsprogrammet. Dosebegrensingen er for tiden 16 msv over sammenhengende 12 måneders perioder. Metode for fastsettelse av dosebegrensingen og bruken av denne som et verktøy til å holde dosene så lave som rimelig mulig, er beskrevet i kapittel 12 i sikkerhetsrapporten for Haldenreaktoren /4/. 2.4 Annet regelverk Godkjenning for kjeler har Haldenreaktoren gjennom konsesjonen for anlegget, og øvrige godkjenninger gjøres gjennom å følge regelverket når trykkpåkjent utstyr blir produsert. Når det gjelder kraner og løfteutstyr så kontrolleres dette årlig av eksternt kontrollorgan. Transportbeholdere godkjennes av Statens strålevern, se kapittel Forurensingslov og forskrift. Når det gjelder håndtering av radioaktivt avfall og brukt brensel, forvaltes dette også under forurensingsloven med forskrifter /18, 19/. IFE har her søkt om godkjenning, og inntil Strålevernet har vurdert denne, gjelder IFEs eksisterende tillatelser for utslipp og avfallsbehandling som IFEs tillatelse under dette lovverket /20/. 2.5 Plikter og vilkår Utgangspunktet for IFEs plikter og vilkår er gitt i atomenergilovens 7, der det er spesifisert at anleggets formål, art og omfang er sentralt sammen med en fremstilling av og en vurdering av anleggets sikkerhetsforhold, og atomenergilovens 8: 8. (vilkår for konsesjon og løyve). 1. Konsesjon og løyve gis på de vilkår som finnes påkrevet av hensyn til sikkerheten og andre allmenne interesser. 2. Departementet kan endre oppstilte vilkår og sette nye vilkår for konsesjon eller løyvet når det finnes påkrevet av hensyn til sikkerheten eller erstatningsvernet. ( ) På denne bakgrunn er IFEs søknad bygget opp for i kapittel 3 å gi en beskrivelse av de allmenne hensyn gjennom en oppdatert beskrivelse av anleggets formål, mens kapittel 4 har en beskrivelse av sikkerheten, basert både på en generell beskrivelse i kapittel 4 samt en spesifikk gjennomgang av særlige punkter i kapittel 5. Før Haldenreaktoren settes i drift i en ny konsesjonsperiode, presiserer atomenergilovens 11 at anleggets tekniske standard, driftsforskrifter, sikringstiltak og beredskapsplan for uhell er forsvarlig,

15 10 anleggets ledelse og personell har de nødvendige kvalifikasjoner og klare ansvarsområder og alle godkjenninger foreligger i henhold til lov og regelverk. Dette er dokumentert i vedlagte søknad. Anleggets art og omfang er i første rekke beskrevet i den vedlagte Sikkerhetsrapporten /4/ for Haldenreaktoren med brenselslagre. Gjennom vedtaket til Statsbudsjett for 2013 er også statens garanti fornyet, som ligger til grunn for IFEs forsikringer og oppfyllelse av erstatningsansvar i tilfelle en ulykke /26/. For IFE er det viktig å understreke at det sammen med søknad om å drive reaktoren for en viss tidsperiode som spesifisert ovenfor også følger spesifiserte plikter gjennom vilkår enten gitt i regelverk eller som del av en Kongelig Resolusjon.

16 11 3 Den samfunnsmessige nytteverdien av Haldenreaktoren Målsettingen i dette kapittelet er firedelt: for det første å beskrive begrunnelsen for og viktigheten av nukleær sikkerhetsforskning og hvordan Haldenprosjektet bidrar, dernest hvordan reaktoren legger premisset for et unikt FoU program i Norge, samt også nytteverdien av Haldenreaktoren for Norge og internasjonale samarbeidspartnere i perioden frem til og med Til slutt har dette kapittelet en gjennomgang av nytteverdien for lokale myndigheter og organisasjoner. Forskningen i Haldenprosjektet er mer tilgjengelig og anvendt enn noensinne av norske myndigheter og næringsliv. Det er derfor lagt stor vekt på disse sidene av spørsmålet om videre drift og økonomi fremover til og med På denne måten skal det går klart frem hvordan IFE oppfyller allmenne interesser i forsknings og utviklingsarbeidet ved Haldenreaktoren. 3.1 Identifisering og produksjon av sikkerhetsdata for bedret internasjonal kjernekraftsikkerhet IFE Haldens kompetanse og bidrag til å redusere ulykkesrisiko ved atomanlegg er sentralt i alle betraktninger om nytteverdi av Haldenreaktoren. Rundt 23 % av OECD landenes elektrisitetsbehov dekkes av kjernekraft. 435 kjernekraftverk er i drift i 31 land, i tillegg er 62 verk under bygging til tross for at noen land har valgt å fase ut kjernekraft. Land som De forente arabiske Emirater, Tyrkia, Vietnam og Indonesia har anlegg på planleggingsstadiet. Det er derfor et fortsatt behov for sikkerhetsdata, spesielt av den typen som gjennom fleksible eksperimentaloppstillinger og lange måleserier leveres gjennom Haldenprosjektet. Dette behovet vil sannsynligvis øke i fremtiden, fordi flere kraftverk av ny design blir bestilt og eksisterende anlegg blir eldre. I tillegg er den lange erfaringen til IFE i Halden med gjennomføring av kompliserte og relevante testprogrammer ved Haldenreaktoren et argument i seg selv for videreføring av arbeidet. Haldenprosjektet er et av OECDs Nuclear Energy Agency (NEA) mest vellykkede samarbeidstiltak på forskningsområdet og har alltid hatt full støtte fra denne organisasjonen. Generaldirektøren har uttalt at Haldenprosjektet har spilt en nøkkelrolle for å bedre kjernekraftsikkerheten gjennom femti år (vedlegg A 1). I et brev til Utenriksdepartementet i september 2012 beskriver Generaldirektøren på ny bredden i programmet /27/: The Halden project brings together an important international technical network to foster nuclear safety in the areas of nuclear fuel reliability, integrity of reactor internals, plant control and monitoring, and human factors. The programme is primarily based on experiments and analyses carried out at the Halden establishment in Norway. These experiments are focused on improving the technical knowledge basis in the area of nuclear safety and are associated solely with peaceful use purposes. The project is supported by more than 130 organisations in 19 countries. En kan si at Norge, på grunn av Haldenprosjektet, i dag er det eneste land i verden som helt upartisk er i stand til å levere slike sikkerhetsdata, siden Norge ikke har noen nasjonal nukleær industri/forskningsorganisasjoner som IFE trenger å ta hensyn til.

17 12 Derfor er Norges bidrag unikt på to måter; Norge er det eneste landet som upartisk leverer sikkerhetsdata og i tillegg leverer Norge gjennom IFE sikkerhetsdata som ingen andre er i stand til å levere. De 19 medlemslandene i Haldenprosjektet mener at IFEs sikkerhetsdata er meget verdifulle og behovet for slike upartiske sikkerhetsdata vises tydelig gjennom at medlemslandene er villige til å betale det det koster å framskaffe dataene. Haldenprosjektet bidrar også til å utdanne eksperter for kjernekraftindustrien. Det har lenge vært en bekymring i kjernekraftlandene at rekrutteringen til studier som kjernekraftteknologi og reaktorfysikk har vært for dårlig. Dette kan på sikt være alvorlig for sikkerheten, fordi ikke nok kvalifisert personell kan erstatte den erfarne staben i industrien når denne etter hvert pensjoneres. Haldenprosjektets internasjonale styre har derfor gitt Haldenprosjektet i oppdrag å bidra til utdanning av eksperter på de områder der det drives forskning og utvikling i Halden. Siden 2000 har Haldenprosjektet derfor hvert år arrangert internasjonale sommerskoler der det i snitt deltar ca. 40 studenter. Deltakerorganisasjonene i Haldenprosjektet sender også gjesteforskere til Halden for å delta i det løpende forskningsprogrammet. Disse gjesteforskerne, som oftest er unge og relativt nyutdannede, oppholder seg ved Haldenprosjektet i ett til to år. Denne ordningen fungerer også som en slags «ekspertutdannelse» Hva er OECD Halden Reactor Project? OECD Halden Reactor Project (Haldenprosjektet) er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECDorganisasjonen Nuclear Energy Agency (NEA) der statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter i 19 land samarbeider. Som angitt i tabell (Vedlegg B 1) er blant medlemsorganisasjonene førende sikkerhetsorganisasjoner internasjonalt som det amerikanske kjernekrafttilsynet (US NRC), Japan Nuclear Energy Safety Organisation (JNES) og det tyske Gesellschaft für anlagen und Reaktor Sicherheit MBH (GRS). Organiseringen av Haldenprosjektet er som angitt i figur 2, mens hvilke land som er med er beskrevet i figur 3. Haldenprosjektet har eksistert siden 1958, og har vært og er det største internasjonale forskningsprosjekt med sete i Norge. Det overordnede målet er å fremskaffe nøkkelinformasjon til bruk ved sikkerhetsvurderinger og lisensiering av komponenter og anlegg, og som underlag for sikker og pålitelig drift av kjernekraftverk og andre komplekse industrianlegg. Prosjektet er videreført i 3 årsperioder, den nåværende periode løper ut Detaljerte planer for neste 3 års periode skrives og markedsføres i 2013 og emnene rangeres og programmet avtales endelig i slutten av Gjennom et aktivt internasjonalt styre og 3 tekniske komiteer som definerer FoU behov og en lokal ledelse og organisasjon som responderer til de behov som defineres, har IFE Halden vært i stand til å møte internasjonale behov i 50 år. Resultatene og erfaringene fra denne virksomheten er beskrevet i dette kapittelet, og gir grunnlag for å fremskrive hovedtrekkene ved virksomheten ved Haldenreaktoren i perioden 2015 til En viktig premiss for Haldenprosjektets suksess har også vært IFEs evne til å fremskaffe de midler som trengs for å holde reaktoranlegget i drift på en sikker og god måte.

18 13 Figur 2: Organisering av OECD Haldenprosjektet Haldenprosjektets forskningsprogram Fellesprogrammet Hovedlinjene i forskningsprogrammet tar vare på felles prioriteringer og behov for nye data og nye systemer med hensyn til sikkerhet og pålitelighet. Programgjennomføringen følges opp av Haldenprosjektets internasjonale styreorganer. Det nåværende fellesprogrammet har følgende sikkerhetsmessige hovedområder: Kjernebrenselteknologi og sikkerhet Materialteknologi Menneske Teknologi Organisasjon (MTO) Prosjektet opprettholder en optimal balanse mellom felles prioriteringer og nasjonale interesser. Et omfattende kontraktarbeid gjennomføres parallelt med det internasjonale fellesprogrammet. Samspillet mellom fellesfinansiert og kontraktsvirksomhet gir et meget tilfredsstillende resultat, både teknisk og økonomisk. Det ble i perioden utarbeidet et forslag til fellesfinansiert forskningsprogram for som etter grundige drøftelser fikk bred tilslutning fra de nåværende deltakerne. Programmet omfatter områdene brensel og materialteknologi og sikkerhet i skjæringsfeltet menneske, teknologi og organisasjon (MTO) programmet ble definert i nær dialog med organisasjoner i medlemsland. En overordnet beskrivelse av fellesprogrammet er gitt i Vedlegg A 2.

19 14 Figur 3: De 19 medlemslandene til Haldenprosjektet representert med sitt flagg. Målet med de brenselsrelaterte eksperimentene som gjennomføres i reaktoren er å fastsette grenseverdier og sikkerhetsmarginer ved drift av kjernekraftanlegg. De data som fremskaffes brukes som grunnlag for de beslutninger og sikkerhetstiltak som tilsynsmyndighetene setter inn for å regulere driften av kjernekraftverk. Figur 4: IFE utvikler ulike grafiske brukergrensesnitt; virtuell virkelighet (høyre), håndholdt teknologi (venstre). Målet med de materialrelaterte eksperimentene er å etablere mer kunnskap om utfordringene relatert til aldring av komponenter og systemer. IFE Halden leverer data som setter sikkerhetsmyndighetene og kraftselskapene i stand til å ta riktige beslutninger vedrørende anleggets levetid på grunnlag av gode, upartiske data. I løpet av de neste 15 år vil et flertall av anleggene som

20 15 nå er i drift fullføre sin nedskrivningsperiode på 40 år, men mange har allerede fått forlenget drift til 60 år. Haldenprosjektets nukleære forskningsprogram er grunnpilaren for MTO virksomheten ved IFE. Her etableres ny basiskunnskap, metoder og teknologi som kan anvendes for å forhindre at ulykker inntreffer og at konsekvensene begrenses. De viktigste utviklingstrekk i kjernekraftindustrien og bidrag fra IFE sektor MTO er: Modernisering av kontrollrom for eksisterende Generation II og III kjernekraftverk Metoder og teknikker for design og evaluering av pågående bygging av en ny generasjon kontrollrom for Generation III+ type kjernekraftverk Utvikling av en ny type kontrollrom (Outage Control Center (OCC)) fokusert på planlegging og gjennomføring av vedlikehold. Nye driftskonsepter for fremtidens Generation IV anlegg Bidrar til at sikkerhetskritisk programvare implementeres på en forsvarlig og trygg måte i eksisterende og nye kjernekraftverk. Dette gir resultater som beskrevet i figur 4 på utvikling og tilpassing av teknologi til sikkerhetsstyring. Nye kontrollrom skal bidra til forbedret overvåking av vedlikeholdsarbeid ved avstengt reaktor og utgjøre en komplementær støtte til dagens kontrollrom. Dette er viktig siden noen av de potensielt farligste, hypotetiske ulykkessekvenser kan oppstå ved avstengt reaktor der noen av de normale sikkerhetsbarrierer og systemer er ute av funksjon. Bedre verktøy for å understøtte feltoperatører og deres kommunikasjon med kontrollrom og OCC er derfor viktig. Fellesprogrammet legger også til rette for norske interesser, særlig ved overføring av metoder og systemer utviklet innenfor MTO området til norsk industri, siden disse vil være generelt anvendelige for overvåking og styring av energi og prosessanlegg, se kapittel 3.2. Det er også lagt vekt på at programmet skal gi grunnlag for en økt nasjonal og en omfattende internasjonal bilateral oppdragsvirksomhet Planer frem mot 2024 Under signeringen av den nye 3 årsavtalen for i desember 2011 hos OECD NEA i Paris uttalte Haldenprosjektets internasjonale styre enstemmig at Haldenprosjektet helt siden 1958 har vist at det er i stand til å levere viktige resultater vedrørende kjernekraftsikkerhet, og alle nåværende medlemmer bekreftet at de ville fortsette deltagelsen i perioden fordi Haldenprosjektet gir resultater for medlemmene. I sitt møte i Helsingfors 5. juni 2012 diskuterte Haldenprosjektets styre «Views on Long Term Direction of the Project», og var da enig om å legge vekt på følgende: The research programme should be flexible to account for possible post Fukushima topics as discussed earlier in a 10 years looking ahead document. This could go into the long term

Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren

Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015 2024 Innholdsfortegnelse Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015 2024 Desember 2012 SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om IFE og Haldenreaktoren...

Detaljer

Tabeller Desember 2012

Tabeller Desember 2012 Tabeller Desember 2012 B1 : Medlemsorganisasjonene i OECD Halden Reactor Project HALDEN PROJECT SIGNATIORIES AND ASSOCIATED PARTIES B2: 24 Human Factors oppdrag 24 Human factors in Control Room Design

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø i nordområdene. Delstrategi for bedret sikkerhet ved russiske kjernekraftverk

Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø i nordområdene. Delstrategi for bedret sikkerhet ved russiske kjernekraftverk Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø i nordområdene Delstrategi 2013 2017 for bedret sikkerhet ved russiske kjernekraftverk Regjeringen la i januar 2013 frem sin reviderte plan for fortsatt

Detaljer

1 KVALITETSYSTEM... 3 1.1 IFEs kvalitetssystem... 3 1.2 Rødt nivå... 3 1.3 IFEs kontrollrutiner... 3 1.4 Prosesser... 3

1 KVALITETSYSTEM... 3 1.1 IFEs kvalitetssystem... 3 1.2 Rødt nivå... 3 1.3 IFEs kontrollrutiner... 3 1.4 Prosesser... 3 Dokument ID: SAR 18 Utgave nr.: 1 Konf. grad : Tekst: Åpen, Figurer: Konfidensiell 2 av 6 Innhold 1 KVALITETSYSTEM... 3 1.1 IFEs kvalitetssystem... 3 1.2 Rødt nivå... 3 1.3 IFEs kontrollrutiner... 3 1.4

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet og pålitelighet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control 2006

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

Hvorfor skjer ulykker? Kan de forhindres?

Hvorfor skjer ulykker? Kan de forhindres? Hvorfor skjer ulykker? Kan de forhindres? HAMMLAB VR-Senter Jon Kvalem, Forskningsdirektør, Sikkerhet MTO Andreas Bye, Avdelingssjef, Industripsykologi IFE akademiet, 5 6 februar 2013 Storulykker - Arbeidsulykker

Detaljer

Integrerte Operasjoner i Petroleumssektoren

Integrerte Operasjoner i Petroleumssektoren Integrerte Operasjoner i Petroleumssektoren Arbeidsdeling, samhandling og ny teknologi Grete Rindahl, Forskningsleder Litt om tema for kvelden MTO og laboratoriene Integrerte operasjoner Ting vi driver

Detaljer

Oppfølging av kontrolltiltak i IFEs samarbeid med CTMSP, Brasil og andre relevante organisasjoner

Oppfølging av kontrolltiltak i IFEs samarbeid med CTMSP, Brasil og andre relevante organisasjoner Halden 02.07 2013 Redegjørelse til Nærings og handelsdepartementet Oppfølging av kontrolltiltak i IFEs samarbeid med CTMSP, Brasil og andre relevante organisasjoner 1. Bakgrunn Det vises til Nærings og

Detaljer

Dato: 30. april 2008 Ref: 2006/00503/520.3 Statens strålevern Helse- og omsorgsdepartementet

Dato: 30. april 2008 Ref: 2006/00503/520.3 Statens strålevern Helse- og omsorgsdepartementet Innstilling Dato: 30. april 2008 Ref: 2006/00503/520.3 Fra: Til: Statens strålevern Helse- og omsorgsdepartementet STATENS STRÅLEVERNS INNSTILLING TIL INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKS SØKNAD OM FORNYET KONSESJON

Detaljer

Sikkerhetsprinsippene/konseptene i kjernekraftsammenheng

Sikkerhetsprinsippene/konseptene i kjernekraftsammenheng Sikkerhetsprinsippene/konseptene i kjernekraftsammenheng Atle Valseth Mini-konferanse Sikkerhetsaspekter knyttet til kjernekraftanlegg Tekna Oslo 21. januar 2009 IAEAs sikkerhetsprinsipper 1. Sikkerhetsansvaret

Detaljer

Kjernekraftsikkerhet internasjonalt, sett i lys av ulykken av Fukushima Daiichi kjernekraftverk. Sikkerhetssjef Atle Valseth

Kjernekraftsikkerhet internasjonalt, sett i lys av ulykken av Fukushima Daiichi kjernekraftverk. Sikkerhetssjef Atle Valseth Kjernekraftsikkerhet internasjonalt, sett i lys av ulykken av Fukushima Daiichi kjernekraftverk Sikkerhetssjef Atle Valseth 12.10.2011 Innhold Kort om IFE Kjernekraft og sikkerhet Hva skjedde ved Fukushima

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk

Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk Institutt for energiteknikk (IFE) www.ife.no Bredt energiteknologisk FoU-miljø Olje,

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø i nordområdene. Delstrategi for bedret sikkerhet ved russiske kjernekraftverk

Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø i nordområdene. Delstrategi for bedret sikkerhet ved russiske kjernekraftverk Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø i nordområdene Delstrategi 2008-2012 for bedret sikkerhet ved russiske kjernekraftverk Regjeringen la i februar 2008 fram sin reviderte plan for fortsatt

Detaljer

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Ole Harbitz direktør Statens strålevern Tromsø, 20.9.2011 Om Statens strålevern I Landets fagmyndighet innen strålevern, atomsikkerhet og radioaktiv

Detaljer

Norsk Atom-beredskap. Monica Dobbertin, seniorrådgiver, seksjon beredskap.

Norsk Atom-beredskap. Monica Dobbertin, seniorrådgiver, seksjon beredskap. Norsk Atom-beredskap Monica Dobbertin, seniorrådgiver, seksjon beredskap www.nrpa.no Atomberedskap i Norge: Organisering Atomberedskap (Kgl.res. 23.8.2013) Departementer Kriserådet Departemente Kriseutvalget

Detaljer

HVORFOR HAR VI EN FORSKNINGS- REAKTOR PA KJELLER? Institutt for energiteknikk. Institutt for energiteknikk

HVORFOR HAR VI EN FORSKNINGS- REAKTOR PA KJELLER? Institutt for energiteknikk. Institutt for energiteknikk Rostra Reklamebyrå RRA 26 Foto: Kjell Brustaad Oktober 1998 HVORFOR HAR VI EN FORSKNINGS- REAKTOR PA KJELLER? Institutt for energiteknikk KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon 63 80 60 00 Telefax

Detaljer

AVVIKSHåNDTERING. Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011

AVVIKSHåNDTERING. Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011 AVVIKSHåNDTERING Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011 Innhold HVA HVORFOR HVORDAN HVA...er et avvikssystem? BEHOV FOR KONTROLL MED KVALITET, SIKKERHET OG ØKONOMI Internkontroll Def. Internkontroll ihht

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

Digitalisering: vårt mentale bilde: avlæring og læring

Digitalisering: vårt mentale bilde: avlæring og læring Digitalisering: vårt mentale bilde: avlæring og læring Andreas Bye, Human Centred Digitalization, Institutt for energiteknikk, IFE Baneseminaret 2018, 25. januar 1 Digitalisering, hva er det? 2 3 4 5 Mekanisering

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter.

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter. Dette jobbhjelpemiddelet er ikke en fullstendig kopi av Seveso ll-direktivet. Innholdet har blitt konsolidert for kortfattethet og bør ikke brukes som referanse når det utføres oppgaver relatert til Seveso-samsvar.

Detaljer

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar #miljødesign Hvorfor oppstår det klimaendringer? For å stoppe endringene må utslippene ned Fossile energikilder må erstattes med fornybare CEDREN - Skapt pga bekymring

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

2005/00794/520.3/1TH Saksbeh. Isabelle Thelin, tlf

2005/00794/520.3/1TH Saksbeh. Isabelle Thelin, tlf \1 -D L. Li Institutt for energiteknikk Postboks 40 2027 KJELLER Statens Norwegian Radiation Protection Authority Deres ref. Vår ref. pl-( 2005/00794/520.3/1TH Saksbeh. Isabelle Thelin, tlf. 67 16 25 37

Detaljer

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005 Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt til Institutt for energiteknikk 21. desember 2005 Godkjenningen er gitt med hjemmel i forskrift av 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Oslo, STRANDEN-UTVALGET: HØRINGSUTTALELSE FRA GREENPEACE

Oslo, STRANDEN-UTVALGET: HØRINGSUTTALELSE FRA GREENPEACE Oslo, 30.09.2011 STRANDEN-UTVALGET: HØRINGSUTTALELSE FRA GREENPEACE Vi viser til mottatt høringsbrev på NOU 2011:2. Vår uttalelse knytter seg særlig til utvalgets forslag om å sende deler av det norske

Detaljer

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Hvordan vi arbeider med Human Factors Dordi Høivik rådgiver ergonomi og human factors T&P ANT HMS teknologi Thor Inge Throndsen sjefingeniør

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

IO - forskningsaktiviteter hos IRIS. NFR, 9. september 2008

IO - forskningsaktiviteter hos IRIS. NFR, 9. september 2008 IO - forskningsaktiviteter hos IRIS NFR, 9. september 2008 Hovedsatsingsområder for IRIS Automatisert boring Flerfase reservoar strømning Integrert marin miljøovervåkning Vi jobber med alle områder i et

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

Institutt for energiteknikk OECD HALDEN REACTOR PROJECT. Halden- Prosjektet

Institutt for energiteknikk OECD HALDEN REACTOR PROJECT. Halden- Prosjektet Institutt for energiteknikk OECD HALDEN REACTOR PROJECT Halden- Prosjektet HALDENPROSJEKTET -1- HALDENPROSJEKTET Bakgrunn Institutt for energiteknikk (IFE) er en selvstendig stiftelse og det nest største

Detaljer

Ifea seminar om IEC 61508/6151118 7/8 Mars 2012 Oppfølging av SIL på Gjøa

Ifea seminar om IEC 61508/6151118 7/8 Mars 2012 Oppfølging av SIL på Gjøa Ifea seminar om IEC 61508/6151118 7/8 Mars 2012 Oppfølging av SIL på Gjøa Discovered in 1989 PDO approved June 2007 Reserves (including Vega): - 108 mill. bbls oil/condensate - 58 bcm of gas License Partners:

Detaljer

Fornyelse av HMS-analyser

Fornyelse av HMS-analyser Fornyelse av HMS-analyser Mogendagens HMS-analyser John Monsen Hydro, HMS Drift, Bergen 2006-11-01 Problemstilling I offshorevirksomheten på norsk sokkel blir det stadig færre nye store utbygginger, mens

Detaljer

Velkommen til Novembermøte 2013

Velkommen til Novembermøte 2013 Velkommen til Novembermøte 2013 Dialogforum mellom Strålevernet og strålevernkoordinatorer innen medisinsk strålebruk Eva G. Friberg, seksjonssjef Seksjon medisinsk strålebruk, Statens strålevern Gardermoen,

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Aldrende innretninger status fra prosjektarbeid

Aldrende innretninger status fra prosjektarbeid Aldrende innretninger status fra prosjektarbeid Gerhard Ersdal 13 juni 2008 Prosjektets formål Sikre at aktørene tar ansvar for sine aldrende innretninger. Sikre at industrien har utarbeidet gode standarder

Detaljer

Standard Morgen NORSOK - hva nå?

Standard Morgen NORSOK - hva nå? Inghild Kaarstad, Standard Norge Standard Morgen NORSOK - hva nå? STANDARD NORGES OPPFØLGING AV ANALYSEPROSJEKTET 01 NORSOK-standardene i dag https://www.standard.no/global/pdf/petroleum/norsok%20standards%20plansje%20a2%20-%20juli%202016%20-%20utskrift.pdf

Detaljer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer «Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer Entreprenørdagen 2013 Kristen Kjeldstad Ledelse og storulykkesrisiko Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

25 years of experience for maintenance, and Condition Monitoring of rotating machines

25 years of experience for maintenance, and Condition Monitoring of rotating machines 10.11.15 1 LITT OM MEG SELV; Sertifisert som «European Expert in Maintenance Management». (EFNMS) (European Federation of National Maintenance societies) Certified Vibration analysist, Category III, ISO

Detaljer

HJELPESPØRSMÅL IDÉ. Hvilket problem/behov skal prosjektet bidra til å løse?

HJELPESPØRSMÅL IDÉ. Hvilket problem/behov skal prosjektet bidra til å løse? HJELPESPØRSMÅL Brukere og aktører For hvilke brukere og aktører i samfunnet vil prosjektet ha nytte (utover virksomheten)? Kunnskapsbehov Hva trenger dere kunnskap om for å lykkes med prosjektet? BRUKERBEHOV

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 2 GENERELL BESKRIVELSE... 3

Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 2 GENERELL BESKRIVELSE... 3 Dokument ID: SAR 1 Utgave nr.: 2 Konf grad: Tekst: Åpen Figur: Konfidensiell Side 2 av 13 Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 2 GENERELL BESKRIVELSE... 3 2.1 Primærkrets... 3 2.2 Sekundærkrets... 4 2.3

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003

Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003 Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003 Agenda Hva er Human Factors? Hvorfor trenger vi HF-revisjonsmetode? Hva er HF-revisjonsmetode? Hvorfor bruke HF-revisjonsmetode? Hvor finner du

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Erik Hörnlund. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Erik Hörnlund

Begrenset Fortrolig. T-2 Erik Hörnlund. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Erik Hörnlund Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med selskapets egen oppfølging i Lundin 025000005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt Universitetet i Oslo 29. november 2005 endret 1. juni 2010 Godkjenningen er gitt med hjemmel i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

Atomtrusler. Monica Dobbertin, seniorrådgiver, seksjon beredskap.

Atomtrusler. Monica Dobbertin, seniorrådgiver, seksjon beredskap. Atomtrusler Monica Dobbertin, seniorrådgiver, seksjon beredskap www.nrpa.no Atomberedskap i Norge: Organisering og rammer Kriseutvalgets mandat og fullmakt Beskytte liv, helse, miljø, andre samfunnsinteresser

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Common Safety Methods

Common Safety Methods Common Safety Methods Johan L. Aase Sikkerhets- og Kvalitetssjef Utbyggingsdivisjonen Jernbaneverket ESRA - 11.11.09 Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no CSM Common Safety methods Common Safety Method on Risk

Detaljer

Hva proaktive indikatorer kan brukes til?

Hva proaktive indikatorer kan brukes til? 1 Hva proaktive indikatorer kan brukes til? Ivonne Herrera Sikkerhetsdagene 2008 Trondheim 13.-14. oktober 2008 2 Proaktive indikatorer? Grunnlag til å gjøre noe før en situasjon blir kritisk i motsetning

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Norsk Olje og Gass tok i 2014 initiativet til å etablere en felles opplæringsmodell innen fagområdet strålevern. Rollen som

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN

UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN RAPPORT 1310 Helge Bremnes, Knut Peder Heen og Arild Hervik UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN Helge

Detaljer

Status og fremdrift for arbeidene med opprydning av atomavfallet

Status og fremdrift for arbeidene med opprydning av atomavfallet Status og fremdrift for arbeidene med opprydning a atomafallet / Sektordirektør Henning R. Vahr Halden, 30. august 2017 Oppslag i media 1 Om IFEs nye sektor Atomafall 2 IFEs organisering 01.09.2017 3 IFE

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen

Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen Hva betyr dette for leverandørene? Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon medisinsk strålebruk Dagsseminar i metodevurdering, 29. januar 2015 Hvem er

Detaljer

Stortingsmelding om energipolitikken Oppstartmøte

Stortingsmelding om energipolitikken Oppstartmøte Stortingsmelding om energipolitikken Oppstartmøte 2014-03-03 Direktør Sverre Aam SINTEF Energi Teknologi for et bedre samfunn Utvalgte tema som bør sikres en behandling NoU 2012:9 (Energiutredningen) gir

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Hvorfor fokusere på globale kunnskaps/verdinettverk? 1. Strukturelle endringer

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

HMS og Integrerte operasjoner: Forbedringspotensialet og nødvendige tiltak - foreløpig status

HMS og Integrerte operasjoner: Forbedringspotensialet og nødvendige tiltak - foreløpig status HMS og Integrerte operasjoner: Forbedringspotensialet og nødvendige tiltak - foreløpig status Mandat Prosjektet skal utarbeide et sett med anbefalinger for hvordan implementering av integrerte operasjoner

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Innst. S. nr. 52. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:61 ( )

Innst. S. nr. 52. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:61 ( ) Innst. S. nr. 52 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:61 (2002-2003) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild

Detaljer

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Sikkerhetsstyring og 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering av sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Storulykkeforskriften

Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Utkast til mal for sikkerhetsrapport Vibeke Henden Nilssen, DSB Lars Drolshammer, Miljødirektoratet Generelt om sikkerhetsrapport Krav i storulykkeforskriften: 9 Sikkerhetsrapport

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder EPC støttestrategi Project Transparense OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSMODULER I. Grunnleggende EPC II. EPC prosess fra identifisering av prosjekt

Detaljer

RADIO- AVFALLET SLIK TAR VI HAND OM DET AKTIVE. KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon Telefax

RADIO- AVFALLET SLIK TAR VI HAND OM DET AKTIVE. KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon Telefax Rostra Reklamebyrå RRA 26 Foto: Kjell Brustaad Okt. 1998 SLIK TAR VI HAND OM DET RADIO- AKTIVE AVFALLET KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon 63 80 60 00 Telefax 63 81 63 56 HALDEN: Postboks 173,

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Mette Nilsen, seniorrådgiver Kjemikaliedagene, 11.11.2015 www.nrpa.no spørsmål til tilhørerne I Hvem vet at de har radioaktive

Detaljer

Strategiske og operasjonelle risikoanalyser

Strategiske og operasjonelle risikoanalyser 1 Strategiske og operasjonelle risikoanalyser Stein Haugen K. G. Jebsen Professor i Teknisk Sikkerhet NTNU 2 Bakgrunn Chapter 6: On the usefulness of Risk Analysis in the light of Deepwater Horizon and

Detaljer

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted OG-HMS konferansen i Trondheim 10.-11. Mars 2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. nestleder oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS 1 Fjernstyring

Detaljer