Del av Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del av Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene"

Transkript

1 Rapport Workshop Lillehammer febr Fjellmat Del av Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene Bilder Google images større nettverk - økt produksjon - økt kvalitet - distribusjon - bedre tilbud til forbruker marked opplevelser - reiseliv Februar 2014/Interplan Eli- Grete Høyvik

2 Rapport workshop Disse deltok på samlingen: Gudbrandsdalsmat Annette Svastuen Marianne Stensgård Wiggo Slåtsveen Røros Mat Guri Heggem Østlandsforskning/Bioforsk Ragnar Eltun Hanne Sickel Hans Olav Bråtå Merethe Lerfald Norsk Seterkultur Katharina Sparstad Siv Beate Eggen Fjellregionsamarbeidet Monica Eriksson Gro Irene Svendsen Tove Sletto Medhus Kosa Seg AS Carl Fridtjof Tidemand- Johannesen Magnus Lajord Hallingdal Næringshage Sigvat Morken Gudmund Brekko Fagskolen i Trondheim Jørn Håvik Brimi kjøken Bjørg Aaseng Vole Tor Ivar Furuseth KRD Blagovetska Riiser LMD Oppland Fylkeskommune Ressursgruppa Ekstern prosessleder Foredragsholder Aud Sissel Meringdal Ola I Løkken Trond Carlson Anne Marie Sveipe Dag Lislien Eli Grete Høyvik, Interplan Sverre Landmark, Aspelin Ramm/Mathallen Vulkan Dag 1 INSPIRASJON Trond Carlsson hilste velkommen og orienterte om bakgrunnen for samlingen. Hva gjør vi og hva vil vi? Deltagerne presenterte seg og sine ideer virksomhet, produkt og aktiviteter under streng styring av Ola I Løkken. Innledninger til diskusjon: Lokalmat, nisjemat, kortreist, matspesialitetar fjellmat som del av opplevingsøkonomien ved Eli- Grete Høyvik, Ciderhuset/Balholm AS/Interplan Produkt marked hvorfor etablerte vi Mathallen i Oslo? Ved Sverre Landmark

3 Fjellmat muligheter for marked og samarbeidsløsninger Workshop Siste post for dagen var en liten workshop for å finne ut om det var samarbeidspotensiale mellom aktørene/ideskissene, eller om det ville vere mest formålstjenlig å arbeide videre med idéene separat. Det siste viste seg i hovedsak å vere tilfelle. Deltakerne ble bedt om å finne noen å leke med på markedsplassen og deretter lage moodboards med bilder og tekst for en fremtidsvisjon av idéene sine rapporten i 2017! Bioforsk/Østlandsforskning Tilgang på et smakfullt godt øl med særpreg. Tilgang til reiselivsbedrifter satt inn i en sammenheng. Tøffingen og andre liker det! Bruker det i andre ting som bakverk, med mer. Dyrker kornet i spesielle regioner. Det må legges til rette for en råvareproduksjon som tilpasses det enkelte bryggeri. I 2017 er tilgangen på lokale råvarer med gode lokale historier og lokale bryggerier på plass. Etablere et malteri.

4 Fårefestival i Valdres/Hallingdal. en suksess i Etablert lokale møteplasser mellom reiseliv og arrangører. Lønnsom hele året ettersank av sau fra hesterygg, utvide produktet i kombinasjon med reiselivet. Arena for rekruttering, kombinasjonen reiseliv/opplevelser/kurs - fra skolesekk til spaserstokk - Livet er en dans med fjellfiol vi FÅR det te EGH: Hva har dere egentlig gjort frem til 2017? Svar: Arena for rekruttering møteplass, en arena for opplæring. EGH: Dette må dere jobbe mer med å konkretisere! Seterkultur. Melka er hovedfokuset alt det andre er rundt; kulturlandskap, næringsinnhold. Bildet: Her kommer en bil, han kjøper melk! Kobla med reiselivet LMD må kommunisere dette for oss. Knytte seg til kompetanseorg. Det skal blomstre med seterproduksjon i hele landet. Det skal øke produksjonen. Idé: Dere har sikret setermjølkas status, produktutvikling med mer. EGH: Samme melding dere må konkretisere! Stor gruppe. Opplæringskontor er ryggraden. Matproduksjonen er navlen! - nydyrking i fjellområder - reiselivet tar inn lærlinger - serveringsstedene bruker matspesialiteter - full pakke matruter, lokalmat - tøft å gå på restaurant- og matfag! - Godt utbygd system for kompetansepåfyll - Attraktivt sted å jobbe - Lokalmatdisker i alle butikker EGH: Hvordan får dere dette til? Svar: Samhandling alle er avhengige av hverandre Nettverk av bønder, matprodusenter, reiselivsfolk og kokker. Dagen ble avsluttet med middag på Lillehammer Bryggeri en kuliarisk og kulturell opplevelse! Dag 2 - JOBBEDAG Dagen starta med en Kreativitetsøving med marshmallows, tape og spaghetti. Det kom i ettertid klage på kvaliteten på tapen! Alle lagene satte seg litt for høye målsettinger i forhold til tid og ressurser. Eli- Grete Høyvik orienterte om metoden Kreativ Problemløsning og dens spilleregler. Rørosmat ble brukt som case for å demonstrere metoden.

5 TEMA: Hvordan kan Rørosmat. Reformulere problemet i plenum Hva kan Guri gjør for å forslag til flipark. Valg av tema Guri velger et tema å arbeide videre med. IDESKAPING - ideer til hvordan Guri og de andre i Rørosmat kan jobbe for å løse problemet. Deretter ble deltakerne delt i 8 grupper etter de innsendte ideskissene. 4 grupper. Ola, Anne Mari, Aud Sissel (LMD) og EGH er prosessledere. (Se rolleskildring for problemeier, prosessledar og hjelpere). Sirupsnipp: ÅPNE OG LUKKEFASE. Opnefase (nynorsk): Spelereglar for verkstaden idedugnaden (skal henge på ein flip under heile verkstaden, minn folk på det): Skriv opp tema på flip og presenter fakta slik at delatakarane veit kva saka dreier seg om Alle idear er velkomne! Det er ikkje lov å kritisere idear eller diskutere medan ide- produksjonen går føre seg! Skriv opp alle ideane slik dei er formulerte, ikkje sensurer bort nokon. Bruk tavle eller flippover slik at ideane blir synlege og kan lesast av alle. Lukkefase: Vurdering av ideane. NB ikkje prøv å kople saman idear for å få med meir blir berre tynn suppe! Vurderingsmetode: NAM Nyskapande? Appell? Muleg? På ein skala frå Alle fulgte dette opplegget og var gode hjelpere for hverandre. Nedenfor er oppsummeringsarket for hver gruppe. NB1: Mangler oppsummering for Rørosmat fordi denne var pakka ned før vi tok bilder.! NB2: Her er det blanding av nynorsk og bokmål pga direkte avskrift fra flipark!

6 1. Alle får! Kva: Mat, opplevelser, kompetanse Samle alle mulige interessenter til idedugnad. Avklare eierskap. Definere roller og ansvar. Korleis: Forankre interessegrupper informasjon. Når: Snarest ta i bruk. Ressurser: Hovedprosjekt delmål à avklare eierforhold. 2. Fjelløl av norske råvarer. Kva: Finne fram, oppformere, dokumentere og teste gamle kornsorter, humle og urter til fjelløl. Korleis: Finne og samle sorter Dyrkingstesting - praktisk dyrking, Labanalyser - dokumentere fra fjellregionen, dokumentere kvalitet (UMB, Danmark - testing malt) Labanalyse urter og humle Utvikle metoder som kan brukast av andre, lære Kven: Bioforsk, NLR, ØF. Treng hjelp til: Penger, kontakt med bryggeria og produsenter. Referansegruppe? Når: Mars 2014 des SWOT- analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) + - Fyller behov Skaper nytt Eksklusivt Tar vare historiske sorter Mulegheiter Øl er populært Bygg finst i fjellregionen Dyr ingrediens Problematisk å gjennomføre Sårbart veravhengig Truslar Stabilitet i produksjonen Greier ikkje å finne sortar som egner seg Blir for dyrt Ingen vil gjennomføre

7 3. Meir kompetanse om fjellmat Kva: Definere kompetansebehov for produsenter og salgsledd av fjellmat/mat fra fjellregionen Korleis: Kartlegge fjellmatbransjen hvem er de, hvor finnes de, hva produserer de, hvor selger de varene, hvem selger, hvordan selger de, finne evt matnettverk gjennom personlige møter, informasjon ut i verden, kommunikasjonsstrategi. Be om innspill, sosiale medier. Kven: Arr + matnettverk (arbeidsgruppe), store nettverk + offentlige aktører. Brxxx? Ressurser: Forprosjekt ½ år. Når: fra nå og ut aug 2014 SWOT- analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) + - Treffer faglig Mer attraktivt arrangement Mer målretta Auka kompetanse Mulegheiter Større inntjening Større marked Meir nettverk/samarbeid Kople salg/faglig påfyll Få næringens innspill til politisk nivå Vanskelig å avdekke kompetanse/behov verken fugl eller fisk Truslar Mange ulike behov alle seg selv nok mange arrangement fra før får kompetanseheving gjennom andre kanaler (velger ikkje denne) tid Kva: Kartlegge og delta på aktuelle arenaer. Bedre rammevilkår for næring i fjellregionen. Lage kommunikasjonsstrategi. Involveringsmodell utvikle. Korleis: årskonferanse i fjellregionen som hovedarena. Politikarar på hospitering i næringa. Kven: Administrasjon/Monica. Treng hjelp til: Når: feb 2014 des 2016

8 Fortsettelse av: Få næringens innspill til politisk nivå Politiker på jobb i næringa. Kva: Politikarar får kunnskap og forståing for næringa i fjellområda + sosial interaksjon. Korleis: hospitering. Finne aktuelle kandidater - politikere og næring. TV? Nett- TV- serie? De store mediehusa? Gudbrandsdølen? Kven: Filmhøgskulen, (Medialj vgs), Monica/ Treng hjelp til: Ambassadører Konseptutvikling, kartlegging, planlegging, gjennomføring Når: Sommer 2014 test. Hovedprosjekt før valget 2015 SWOT- analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) + - Involvering Innspill Artig Engasjement Synleggjering Politikken ufarleg/nærmere Kapitalkrevende Har vi modige politikere? Politisk slagside Del av valgkampen Mulegheiter Kompetanse for politikere Bedre rammevilkår Synliggjøre problemstilling Truslar Tidsklemma 5. Norsk seterkutur Kva: Merking av ekte seterprodukt Reglar Matmerk par 11. Bransje- patent. Mattilsynet. Marked Forankring Samarbeid Merkevarebygging Rekruttering Korleis: Regler bransje eget regelverk, kriterier Strategi à kriterier, forankring, markedstilpassing, merkevarebygging, bruke eks system - samarbeid

9 6. Entreprenørskap som eget fag i ungdomsskolen Kva: Samarbeide skole- næringsliv/kokker Omdømmebygging ta livet av nistepakka Korleis: 1. utplassering av elever i bedrift 2. bedriftsrettleiing fra kokker 3. gjestekokker i lunsjen på skolene (alt nistepakke (grunnskole)) 4. næringslivet (potensielle lærebedrifter) må ta inn lærlinger à lærlingering 5. bevisstgjøring (opplæring av rådgivere i skolen) 7. Salg og markedskonsept HoReCa (HotellRestaurantCatering) Kva: Kundeundersøkelse à kunnskap Markedsmateriell Opplæringstiltak Samarbeid destinasjon Gode eksempler Korleis: Møteplasser messer Møter kunder bransjetreff Besøk aktuelle kjøpere Bruke media Felles produktutvikling Kunder à besøk til produsenter 8. Avdekke hvilke behov småskala/matprodusenter har Kva: Kontakte etablerte lokalmat distributører Kontakte FMs landbruksavdeling + fylkeskommunen og IN mht. Aktuelle muligheter i virkemiddelapparatet. Korleis: Overbevise lokalmatprodusenter at de har behov for kurs SWOT- analyse + - Tilbyr kvalitet Små kan forsvinne i mengden Dialog Sårbare mht søkermasse Xx?? på målgruppa Sårbare på nøkkelkompetanse Kompetansen til Trondheim Fagskole Bredde i tilbudet Del av et større matnettverk

10 Mulegheiter Produktutviklingsmulighet Tettere samarbeid med ind Overf fra fk til staten Truslar Konkurranse fra andre aktører Ikke nok framtidsrettet Oppsummering: Dagen ble hektisk og energisk! Ola Idar Løkken avslutta med å takke deltakerne for innsatsen og meddelte at det kommer et opplegg for søknader og at det vil skje raskt. Evaluering/tilbakemelding fra deltakerne på post- it- lapper til slutt: - Interessant og klargjerande i forhold til arbeidsoppgaver. Men noe uklart med tanke på fortsettelsen og fylkeskommunen sin rolle. - Nyttig informasjon om andre prosjekter, hektisk, litt lite tid til drøftinger/oppsummering. God framdrift, god seminarledelse, høg kvalitet på middag - Første dag var forvirrende, traff ikke match med gruppe. Dagens økt med problemstilling var bra. Fikk syretestet og fikk nye syn på problemer/utfordringer. PS: bedre teip til tårnbygging ønskes neste gang! - Hva skjer videre? Interessant å høre andre sine ideer. Veldig nyttig å få et bredere perspektiv. Savner litt mer konkrete planer for videre prosess. - Spennene/god prosess. Avklarende/spissende, men...litt uklart hva som skjer videre med de utlyste midlene. Nye søknader? - Lærerikt, interessant, ny innsikt i aktuelle prosjekt og tema som fjellregionen arbeider med. - Hektisk. Pulserende. Dag 1: Lærerikt og inspirerende. Lagt opp til litt mer diskusjon/samtale. Dag 2: Fine arbeidsmetoder. Savner uttale/litt mere avklaring frå OFK om hvordan midlene skal / bør kanaliseres. - Lærerikt og interessant å gå inn i andres prosjekter og prosesser. Godt organisert opplegg / effektive og interessante metoder. - Bra opplegg, men for lite konstruktivt i gruppearbeidsprosess. Ikke nødvendigvis sikkert at samhandlingsviljen er mest dominerende i gruppesituasjonen. Erfaringsgrunnlaget er ulikt og ikke alltid overførbart. - Første dag ga god og inspirerende bakgrunnsinformasjon. Andre dag ga gode ideer til videre arbeid, men mangler endå konkret info om korleis ein går vidare. - Lærerikt, interessant, fint å lære en metode for konkretisering som vi har jobbet etter i dag.

11 Prosjektideen har blitt bekreftet og blitt klarere. Stor opplevelse i bryggeriet i går!!! - Pluss: God prosessledelse, Minus: uklar framdrift / forventninger til resultatet. - Grei prosess /lite tid! Mykje kvirvling - konklusjon må koma seinare. - Veldig interessant foredrag av Eli Grete. Nyttig å treffe mange folk som ønsker å jobbe med verdiskaping og næringsutvikling i fjellregionen. Allerede planer om diverse samarbeid, kommet videre på planlegging/skisse til søknad til fylekeskommunen. - Hektisk metode, bra møteplass, relasjonsbyggende. - Morsomt og engasjerende. Når vi målsettingen med dette? Spent på prosessen videre. - Nyttig / har fått fokusert mer. Fått perspektiv, fått kontakter, fått kunnskap om andre. Lukke til J

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Styringsgruppa for forprosjektet har nytt møte den 26. november, og vil etter dette sende ny informasjon ut til deltakerne på framtidsverkstedet.

Styringsgruppa for forprosjektet har nytt møte den 26. november, og vil etter dette sende ny informasjon ut til deltakerne på framtidsverkstedet. FRAMTIDSVERKSTED FOR FJELLMAT OG REISELIV: Dato: 6. november 2012 Sted: Til stede: Vedlegg: Videre oppfølging BI, Oslo Se eget vedlegg PowerPoint intro v/monica Eriksson PowerPoint fra Solveig Svardal.

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» 27.3.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk!

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk! Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger -vern gjennom nyttig bruk! 1. Om Ressurssenteret ÅRSAPPORT 2013 1.1 Eiere, finansører og oppdrag I 2013 gikk Ressurssenteret over fra å være

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 1

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 1 ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 1 Innhold: Side 1. Regionrådslederen har ordet...3 2. Regionsjefen har ordet...5 3. Kommunereformen...7 4. Ledere i Ungdommens Regionråd har ordet...8 5. Satsingsområder

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer