Kan skalaer og strukturerte instrumenter øke kvaliteten på kliniske selvmordsrisikovurdering?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan skalaer og strukturerte instrumenter øke kvaliteten på kliniske selvmordsrisikovurdering?"

Transkript

1 Kan skalaer og strukturerte instrumenter øke kvaliteten på kliniske selvmordsrisikovurdering? Erlend Mork, Ph.D. Spesialist i klinisk psykologi, førsteamanuensis Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

2 Disposisjon Fra prediksjon til risikogrupper Selvmordsrisikovurdering Formål, innhold og utfordringer Spørreskjema i selvmordsrisikovurdering Systematisk selvmordsrisikovurdering med strukturerte instrumenter Oppsummering

3 Fra prediksjon til risikogrupper

4 Selvmord Sjelden hendelse Norge ca. 11 per personer Sammensatte årsaker samspill mellom genetiske/biologiske, psykologiske, psykososiale og samfunnsmessige forhold

5 Hva virker forebyggende? Metodologisk utfordring ü Må ha ekstremt store utvalg for å kunne demonstrere årsakssammenhenger og/eller måle effekt av tiltak. ü Randomiserte kontrollerte forsøk med selvmord eller selvmordsforsøk som utfallsmål ü Ekskluderer ofte personer med høy akutt selvmordsrisiko ü Vurderes som for risikabelt eller uetisk

6 Selvmord Pokorny (1983) ü amerikanske krigsveteraner - selvmordsrate 279 pr ü På psykiatrisk sykehus - 67 selvmord i oppfølgingsperioden 4-6 år ü Statistiske metoder basert på risikofaktorene ü plukket ut 35 av 67 selvmord. ü plukket også ut 1206 falske positive - Eksisterende skalaer og screeningverktøy - svak sensitivitet falske negative - dårlig spesifisitet - svært mange falske positive - Prediksjon av selvmord i praksis ikke mulig

7 Selvmordsrisikovurdering Utfordringer, formål og innhold

8 Selvmordsrisikovurdering - utfordringer Ikke mulig å forutsi selvmord hos enkeltpersoner Med noen få ekstreme unntak Selvmordsrisiko varierer over tid og med situasjon Selvmordsrisiko interaktivt Klinikeren kan være presset på tid

9 Selvmordsrisikovurdering «Vurdering av selvmordsrisiko og beslutning om iverksettelse av eventuelle behandlingstiltak omfatter både person, situasjon og tidsperiode. Aktuell psykisk status vurderes i relasjon til risikofaktorer og selvmordstanker eller planer.» Vurdering av akutt selvmordsfare En klinisk vurdering av selvmordsrisiko i nær fremtid En helhetlig vurdering med vekting av en stor mengde tilgjengelig klinisk informasjon Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, s. 16 (Helsedirektoratet, 2008)

10 Vi gjør en selvmordsrisikovurdering for å Identifisere faktorer som er påvirkbar for intervensjon og som kan informere behandlingen beskyttende faktorer risikofaktorer med vekt på akutte faresignaler/triggere Ivareta pasienten og skape en trygg ramme - pasientsikkerhet

11 Selvmordsrisikovurdering gjøres ved Oppstart av behandling Krise-/øyeblikkelig hjelp samtaler Før endringer i observasjonsstatus eller behandlingsnivå Brå endringer i psykisk status presens Manglende bedring gradvis forverring Negative livshendelser/krenkelser/tapsopplevelser Debut av alvorlig fysisk lidelse

12 SUICIDALITET (anamnese /aktuell) SITUASJON (aktuell / fremtidig) PSYKISK STATUS

13 Risikohåndtering En vurdering av selvmordsrisiko gjøres for å plassere pasienter i en mest mulig presis risikogruppe. Langvarig forhøyet risiko for suicidal atferd Iverksette behandling for å redusere risiko/sårbarhet Høy risiko for selvmord på kort sikt Risiko innenfor de nærmeste timer, dager, uker Fordrer umiddelbar/rask behandlingsintervensjon Vurdere beskyttelsestiltak

14 Forhøyet sårbarhet for selvmordsatferd over tid Psykisk lidelse Tidligere selvmordsforsøk Håpløshetsfølelse Kronisk fysisk smerte, kronisk alvorlig somatisk lidelse Komorbide tilstander Familiehistorie med selvmordsforsøk/selvmord En historie med impulsiv/aggressiv atferd Selvskading

15 Forhøyet risiko for selvmord over tid II Lite egnet til å vurdere selvmordsrisiko på kort sikt For personer med kronisk forhøyet risiko kan Forverring/debuterende markert depressiv episode Relasjons- eller jobbtap eller andre negative livsbelastninger Finansielle tap Debut av alvorlig eller smerterik medisinsk tilstand Symptomøkning - Agitasjon, frykt for mental disintegrasjon, angst, insomnia trigge en akutt suicidrisiko

16 Selvmordsrisikovurdering En prosess Generere informasjon om den enkelte Forstå hans eller hennes spesifikke og noen ganger idiosynkratiske faresignaler, risiko- og beskyttende faktorer Forskning på langsiktige risikofaktorer, triggere og beskyttende faktorer informerer denne prosessen

17 Faresignaler - triggere Negative livshendelser Enkeltpersonens følelser, tanker og handlinger som leder frem til selvmordsatferd (selvmordstanker, -planer eller - forsøk) Tett opp til selvmordsatferden i akuttfasen Forbigående av natur - men kan være hyppig tilbakevendende Påvirkbar for endring Aktuelle for intervensjon

18 Spørreskjema i selvmordsrisikovurdering

19 Standardiserte instrumenter - spørreskjema Ofte utviklet for forskningsformål Fokusert på spesifikke domener f.eks selvmordstanker håpløshet grunner til å leve Klare operasjonelle definisjoner av det som undersøkes Gode psykometriske egenskaper Klare instrukser for administrering og skåring

20 Instrumenter fokusert på selvmordsatferd eller faktorer tett assosiert med selvmordsrisiko: Instrumenter som måler psykopatologi ikke inkludert her Selvmordsatferd (tanker, planer eller forsøk) Becks skala for selvmordstanker (SSI/BSI) Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) Håpløshet Becks håpløshetsskala (BHS) Grunner til å leve Linehan Reasons for Living inventory Integrerende systematiske instrumenter Selvmord status skjema / Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS)

21 Becks skala for selvmordstanker Mye brukt i forskning Selvmordstanker, tidligere selvmordsforsøk og alvorlighetsgrad av intensjon ved sist forsøk 21 spørsmål skåres screeningspørsmål Rask og enkel administrasjon (10 min) Både selvutfylling (BSI) og klinikeradministrert (SSI) Versjon med mest alvorlige episode livstid (SSI-W) Ett av svært få instrumenter som har vist prediktiv validitet for gjennomført selvmord

22 Eksempler på spørsmål: Konkrete selvmordsplaner? Tenkt på metode? Gjort forberedelser? Motforestillinger mot å handle på tankene? Begrenset/ingen info om : Kronisk eller akutt Faresignaler/triggere Aktuell situasjon Psykisk status presens

23 Becks håpløshetsskala Mye brukt mål på håpløshet 20 påstander som skåres 0 eller 1 (enig/uenig) Selvutfyllingsskjema Raskt og enkelt å administrere/fylle ut (<5 min) Prediktiv validitet for selvmordsforsøk og selvmord Måler en sentral dimensjon gir lite informasjon om andre aspekter ved akutt selvmordsfare

24 Linehans reasons for living inventory 48 påstander skåret fra 1 (ikke viktig) til 6 (ekstremt viktig) Fokuserer på beskyttende faktorer Måler grunner for ikke å ta livet av seg Overlevelse og mestring Ansvar overfor familien Barnerelaterte hensyn Frykt for selvmord Frykt for sosial fordømmelse Moralske motforestillinger Antagelse: Buffere mot selvmordsatferd Måler ikke andre aspekter ved akutt selvmordsfare

25 Intervjubasert Aktuell og tidligere (mest alvorlige) selvmordsatferd detaljert Intensitet - varighet Dødelighet ved handlingen Grunner for og i mot Gir lite info om andre aspekter ved selvmordsfare

26 Selvmordstanker og selvmordsforsøk Klinisk vs forskningsbasert vurdering 241 pasienter med depresjon Columbia Suicide history form (CSHF) vs klinisk vurdering 19 % med tidligere selvmordsforsøk (CSHF) 30 % med aktuelle selvmordstanker (CSHF) ble ikke identifisert i den kliniske vurderingen Forbedrer strukturerte instrumenter kliniske evalueringer? Er strukturerte instrumenter overinkluderende? Bongiovi-Garcia et al., Se også Malone et al og Healy et al., 2006, Beck et al., 1988; Levine et al., 1989; Steer et al., 1993

27 For tung vekt på spørreskjema Fare for falsk trygghet Vanskelig å fange opp kvalitative aspekter Kognitiv svekkelse/høy emosjonell aktivering Akutt vs vedvarende selvmordsfare Terapeutisk allianse? Selvmordsrisikovurdering er også en intervensjon MEN En systematisk tilnærming reduserer sjansen for at risiko overses

28 Systematisk selvmordsrisikovurdering med strukturerte instrumenter

29 Selvmord status skjema Både kvantitative og kvalitative elementer Selvrapport og intervjubasert Del 1: Selvrapport psykisk smerte, stress, agitasjon/uro, håpløshet og selvhat Del 2: Klinisk intervju Selvmordsatferd Grunner til å leve Grunner til å dø Impulsivitet og selvkontroll Rusmisbruk og avhengighet Psykososiale stressorer Relasjonelle eller intrapsykiske faktorer

30 Selvmord status skjema og Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) 1. Selvmordsatferd er fokus for behandlingen 2. Fokus på samarbeid med pasienten 3. Utvikle og styrke nye måter å mestre og løse problemer på Krever opplæring Tidkrevende Trenger mer empirisk støtte

31 Analyse av hendelse sammen med klient eksempel SÅRBARHET Selvmordsforsøk UTLØSENDE HENDELSE Tanker følelser - handlinger KONSEKVENSER

32 Analyse Aktuell hendelse I samtalen Felles utløsende hendelse Felles lenke Selvmords -forsøk Felles konsekvens Tidligere hendelser Selvmords -forsøk Rusbruk Rusbruk

33 I hvilken grad kan bruk av spørreskjemaer bidra til å vurdere akutt selvmordsfare?

34 Spørreskjema/strukturerte tilnærminger kan bidra i Informasjonsinnhenting Unngå at selvmordsrisiko overses Informere samtalen og vurderingen Dokumentasjon og vurdering Støtte klinikerens vekting av de mest relevante risiko- og beskyttelsesfaktorer opp mot hverandre Understøtte kommunikasjon mellom klinikere Understøtte monitorering av endring

35 Konklusjon Vurdering av selvmordsrisiko basert på spørreskjema alene er helt utilstrekkelig En selvmordsrisikovurdering er en helhetlig multifasettert klinisk vurdering hvor den kliniske samtalen står sentralt Spørreskjema kan informere, men ikke erstatte den kliniske vurderingen Når spørreskjema brukes: Personfokusert innen rammen av en terapeutisk samtale Formål å konseptualisere risiko for å vurdere hvordan risikoen best kan møtes på kort og lang sikt Ha en strukturert systematisk tilnærming

36 Noen utvalgte kilder: Simon & Hales (red) (2012). Textbook of suicide assessment and management. American Psychiatric Publishing Brown (2007). A Review of Suicide Assessment Measures for Intervention Research with Adults and Older Adults. Brenner L et al. (2012) Suicide Risk Assessment & Safety Planning as a Stand Alone Intervention. VISN 19 Mental Illness, Research, Education and Clinical Center (MIRECC), Presentation November 2012 Takk for oppmerksomheten!

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Profesjonsstudiet i Psykologi, NTNU. PsyPro 4100. Trondheim; Vår 2012 Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Risikofaktorer, behandling og kliniske implikasjoner Mona Elisabeth S. Løvaas 1 Sammendrag

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen Ved Joel Paris De tilnærmingene som er utviklet for å behandle akutt suicidalitet, er ikke nødvendigvis effektive for behandling av kronisk suicidalitet. Kroniske selvmordstanker er et viktig kjennetegn

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Vurdering av kartleggingsmetoder i forhold til risikovurdering og planlegging av tiltak RAPPORT Anders Hellman Terje Knutheim fagsjef Rogaland

Detaljer

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden. Atferdssenteret, april 2011. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Målsetting 3 2. Design og metode 5 Metodebeskrivelse

Detaljer

Institutt for klinisk odontologi. Randi Løvik Barth og Ida Elise Kristine Sundby Masteroppgave i odontologi, juni 2014

Institutt for klinisk odontologi. Randi Løvik Barth og Ida Elise Kristine Sundby Masteroppgave i odontologi, juni 2014 Institutt for klinisk odontologi Utbrenthet og depresjoner blant tannleger en litteraturstudie Er utbrenthet og depresjoner mer vanlig blant tannleger enn blant andre yrkesgrupper, og hvordan kan eventuelt

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden. Atferdssenteret, april 2011. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Målsetting 3 2. Design og metode 5 Metodebeskrivelse

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Antiterapeutiske effekter ved selvmordsforebyggende tiltak

Antiterapeutiske effekter ved selvmordsforebyggende tiltak Antiterapeutiske effekter ved selvmordsforebyggende tiltak Psykologspesialist Kim Larsen Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst. (RVTS/Ø). Psykiatrisk akuttavdeling,

Detaljer