HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret Innkalling til møte i Kommunestyret Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen Kl 11:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Kl. 11:30 Presentasjon av rapport v/ottar Vist Ekstern analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren Kl. 18:00 I tradisjonen tro avslutter kommunestyret før jul med allsang og kveldsmat for beboerne på Helsetunet. Alle representantene oppfordres til å sette av tid til dette. Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 107/14 Godkjenning av protokoll fra møtene den og PS 108/14 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen helse og omsorg for 2015 PS 109/14 Betalingssatser for kultursektoren 2015 PS 110/14 Budsjettjustering 2014 PS 111/14 Budsjett 2015, Økonomiplan PS 112/14 PS 113/14 PS 114/14 PS 115/14 PS 116/14 Økonomireglementet pkt. 14 og 15 - Startlån og boligtilskudd Fordeling av konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser - Ny behandling Evaluering av legevaktsamarbeidet - legevakten for Hitra og Frøya (LHF) og legevakten i orkdalsregionene(lio) Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral med Orkdal som vertskommune Videreføring sak : Reguleringsplan og Va-plan for Fillan Industriområde, gnr 95 bnr 1, gnr 94 bnr 1, gnr 93 bnr 2 m.fl PS 117/14 Samarbeid innen Brann- Feiing - Brannsyn Snillfjord - Frøya - Hitra PS 118/14 PS 119/14 PS 120/14 PS 121/14 Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag - høringsuttalelse Hitra Storkjøkken KF - valg av styre Kontrollutvalget - rådmannens orientering om barnevernet Melding - Protokoll fra møtet i Kontrollutvalget PS 122/14 Møteplan 1. halvår 2015 PS 123/14 Hitrahallen SA - søknad om bankgaranti

4 PS107/14Godkjenningavprotokollframøteneden og

5 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen helse og omsorg for 2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /14 Kommunestyret /14 Vedlegg: Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar satser for vederlagsbetaling og egenbetaling innenfor helse og omsorg for 2015 slik som de fremkommer i vedlagt detaljoversikt. Enstemmig. Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar satser for vederlagsbetaling og egenbetaling innenfor helse og omsorg for 2015 slik som de fremkommer i vedlagt detaljoversikt. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse- og sosial Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

6 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. Vedlagt følger forslag til satser for vederlagsbetaling / egenbetaling for helse og omsorgstjenester for Forskrift til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester gir anvisning for hvordan kommunen kan kreve vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester i og utenfor institusjon. Saksopplysninger Forskrift til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, med tittel Forskrift om vederlag for kommunale helse omsorgstjenester utenfor institusjon, gir kommunen adgang til å kreve vederlag for opplæring, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent etter helse og omsorgstjenestelovens 3.2. Det er ikke adgang for kommunen å kreve vederlag for tjenester som er knytta til personlig stell og egenomsorg. Dersom det ytes tjenester i hjemmet til mindreårige barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. Forskriftens anviser for øvrig mer detaljert hvordan kommunen skal beregne inntekt samt mal for selvkostberegning. For vederlagsbetaling for opphold i institusjon er gjeldende forskrift videreført. Barneavlastningsbolig er å anse som institusjon. Det kan derfor kreves vederlag for korttidsopphold i barneavlastningsbolig, foreldrene har det formelle betalingsansvaret. Det foreslås at kommunen krever slikt vederlag. Vurdering Det foreslås for 2015 en justering av kommunens satser for vederlag for kommunale med 2,5 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2 G (G = grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for Satsene, slik de fremkommer i Statsbudsjettet, er tatt inn i endelig regulativ. Det er i høringsperioden ikke kommet inn uttalelser til forslaget. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

7 Side 3 av 3 SATSER FOR EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER i perioden Beregningsgrunnlag: Husstandens samlede nettoinntekter før særfradrag ved siste framlagte likning. Grunnbeløpet i Folketrygden utgjør grunnlaget for beregning av betalingsgrenser. Grunnbeløpet endres hvert år. Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på satsene. Egenbetalingen kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet gjelder. Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 mnd. så lenge annet ikke er avtalt. 0G-2G 1G = Kr ,- 2G = ,- 2G-3G Kr ,- 3G-4G Kr ,- 4G-5G Kr ,- Over 5G Kr ,- Inntekt Satser 2014 Satser 2015 G-satsene endres hvert år. Kr 180 Kr 186 Kr 990 Kr 1015 Kr 1243 Kr 1274 Kr 1628 Kr 1669 Kr 2015 Kr 2065 Vederlagssats for enkelttimer kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon for 2015 (i praksis hjemmehjelp): Kr 220,- Vederlagssats for 0-2G er: Kr 186,- Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon for 2015 (Fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra ) Maksimalsats for betaling ved Hitra sykehjem (BM1,BM2 og BM4) er: kr ,- pr mnd. Fribeløp kr (fra kr ,- ved opphold i dobbeltrom) Vederlagsbetaling for korttidsopphold ved Hitra sykehjem for 2015 (Med de begrensninger som framkommer i lov og forskrift). Satsene framkommer i statsbudsjettet og er slik: Døgntilbud kr 147,- Dag/natt-tilbud kr 77,- Egenbetaling for trygghetsalarm for 2015 Ingen egenbetaling Egenbetaling for matombringing for 2015 Satser fastsettes og faktureres av Hitra storkjøkken KF Klager på egenbetaling/vederlagsbetaling følger reglene for klagebehandling fastsatt av Forvaltningsloven med de tillegg som framkommer av særlovgivningen med tilhørende forskrifter. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

8 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Betalingssatser for kultursektoren 2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Vedlegg: 1 Betalingssatser for kultursektoren Høringsutkastet Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for kultursektoren i 2015: 1) Hitra kino Betalingssatsene for Hitra kino holdes uendret i ) Hitra Kulturskole a) Kulturskoleavgiften Det foreslås ikke endringer i kulturskoleavgiften i b) Materialavgifter Materialavgifter for aktiviteter i kulturskolen holdes uendret i ) Hitra Bibliotek a) Purregebyrer Ingen endringer i satsene i b) Erstatningssatser Ingen endringer for satsene i ) Hitra Svømmehall Billettprisene i Hitra Svømmehall økes med 5,- kr for voksne og 5,- kr for familie f.o.m Enstemmig. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

9 Side 2 av 2 Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for kultursektoren i 2015: 5) Hitra kino Betalingssatsene for Hitra kino holdes uendret i ) Hitra Kulturskole c) Kulturskoleavgiften Det foreslås ikke endringer i kulturskoleavgiften i d) Materialavgifter Materialavgifter for aktiviteter i kulturskolen holdes uendret i ) Hitra Bibliotek c) Purregebyrer Ingen endringer i satsene i d) Erstatningssatser Ingen endringer for satsene i ) Hitra Svømmehall Billettprisene i Hitra Svømmehall økes med 5,- kr for voksne og 5,- kr for familie f.o.m Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

10 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Årlig regulering av betalingssatser og gebyrer i kultursektoren. Saksopplysninger Årlig regulering av betalingssatser i kulturenheten har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 26. september oktober Det har ikke kommet inn noen høringsuttalelser. Saken har tidligere vært behandlet i Formannskapets SAK 121/14, som gjengis her: Kulturenheten foreslår at følgende betalingssatser for 2015 legges ut på høring: 1) Hitra kino a) Billettprisene på Hitra kino: Tekst Merknad Barn Kr. 60,- Ingen endring Voksne Kr. 90,- Ingen endring Honnør Kr. 60,- Ingen endring Matiné (seniorkino) Billettprisene på Hitra kino ble hevet med 10,- kr pr. billett i For sammenlignbare kinoer er prisene pr. i dag (hentet på nettet): Kino Barn Voksne Merknad Vinstra kino Frøya kino Ikke barnebillett på forestilling kl Orkdal kino D kr. 90 og 120 Ørland kino Varierende pris på 2D og 3D Måløy kino Melhus kino D visninger 90 og 110 b) Aldersgrense for voksenbillett: Aldersgrensen for voksenbillett er 15 år. Vurdering Billettprisene ved de ulike kinoene varierer mer nå enn tidligere. Flere av kinoene opererer med egne priser for 3D visninger. Det foreslås ikke noen økning i billettprisene i år. Det foreslås også at en fortsatt har samme priser på 2D og 3D visninger. Det bør selges honnørbilletter både på matiné og andre forestillinger. 2) Hitra kulturskole Kulturskoleavgiften er p.t. satt til kr pr skoleår (f.o.m. 2013). Gruppeaktiviteter koster kr pr år (f.o.m. 2014). Det ble i 2009 innført søskenmoderasjon på 50 %, og i 2013 ble det innført 50 % aktivitetsmoderasjon. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

11 Side 4 av 4 For sammenlignbare kulturskoler er prisene pr. i dag: Kino Pr. år Søskenmoderasjon Frøya kulturskole barn 1110,-; 3. barn 554,-; og 4. barn gratis Grupper 924 for 1. barn, 462 for 2. barn, 232 for 3. barn og gratis for 4. barn Ørland kulturskole for gruppeaktiviteter 30% for første barn, 50 % for resterende 450 kr for instrumentlån Bjugn kulturskole for gruppeaktiviteter. 30 % søskenmoderasjon for andre barn, 50 % for tredje barn Orkanger kulturskole for de under 6 år. 30 % moderasjon for 2. barn, 50 % for 3. barn Rissa kulturskole for dans. 25 % moderasjon for barn 2, 50 % moderasjon for barn 3 Alle prisene er hentet ved besøk på kommunens/institusjonens hjemmesider, og informasjonen kan derfor i enkelte tilfeller ikke være helt oppdatert. Material avgifter for aktivitetene i kulturskolen: Hva Beløp pr. år Merknad Leie av instrumenter kr 600,- 300,- pr. halvår Noter Kostpris Noter til eget bruk Materiellavgift billedkunst kr 500,- Lerret, maling, kullstift etc. Materiellavgift teater kr 200,- Kopieringsavgift, rekvisita Materiellavgift dans kr 200,- Rekvisita Vurdering Kulturskoleavgiften på Hitra har i flere år ligget over sammenlignbare kommuner, men ligger nå litt under sammenlignbare kommuner. Det foreslås likevel ikke noen økning i kulturskoleavgiften i 2015 da vi økte vi avgiften for storgrupper fra 50 til 60 % (fra til kr) i Følgende presisering ble i fjor lagt til i reglementet: - Moderasjon for 2. plass (søsken eller samme bruker) er 50 %. Moderasjonen gis på den rimeligste elevplassen. Dvs. at alle familier betaler 1 hel kulturskoleavgift, men får 50 % moderasjon på øvrige elevplasser i kulturskolen. Dette er en meget god moderasjonsordning og en god familiepolitikk. Eksempel på kulturskoleavgift pr. halvår for familie 1, 2 barn i kulturskolen: Barn 1 Piano kr (full kulturskoleavgift) Dans 300 kr (aktivitetsmoderasjon 50 %) Materialavgift 100 kr Barn 2 Gitar 500 kr (søskenmoderasjon) SUM familie 1 med 3 elevplasser blir kr Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

12 Side 5 av 5 Eksempel på kulturskoleavgift for familie 2, 3 barn i kulturskolen: Barn 1 El. Bass kr (full kulturskoleavgift) Teater 300 kr (aktivitetsmoderasjon 50 %) Materialavgift 100 kr Barn 2 Gitar 500 kr (søskenmoderasjon) Barn 3 Dans 300 kr (søskenmoderasjon) Visuelle kunstfag 500 kr (aktivitetsmoderasjon) Materialavgift 250 kr SUM familie 2 med 5 elevplasser blir kr Materialavgiftene foreslås holdt uendret i ) Hitra bibliotek a) Purregebyr (regulert i 2009) Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. b) Erstatningssatser (regulert i 2009) Lånere forplikter seg (jfr. Låneregler for Hitra bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en hver tids gjeldende satser. Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale: Hva Hvem Sats pr. idag Bøker Voksne Kr 400,- Video/DVD Voksne Kr 250,- Lydbøker/kassetter Voksne Kr 500,- CD (musikk) Voksne Kr 300,- Bøker Barn Kr 250,- Video/DVD Barn Kr 250,- Lydbøker/kassetter Barn Kr 300,- CD (musikk) Barn Kr 250,- Lånekort Alle Kr 10,- Låner har muligheten til å kjøpe igjen materiell tilsvarende det tapte. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og språk vurderes særskilt. Omkostninger kommer i tillegg. Vurdering Purregebyr og erstatningssatser for biblioteket ble sist regulert i Pr. i dag følger vi satsene for Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og de fleste folkebibliotekene i Sør-Trøndelag. Etter vurderinger gjort i samarbeid med Biblioteksjefen foreslås det ingen endringer i erstatningssatsene for Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

13 Side 6 av 6 4) Svømmehallen Satsene for svømmehallen ble sist regulert i 2013 (ikke endret i 2014) og er i dag som følger: Hvem 2014 Forslag 2015 Barn 40,- kr Uendret Voksne 55,- kr 60,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 125,- kr 130,- kr Klippekort barn (20 klipp) 500,- kr Uendret Klippekort voksne (20 klipp) 800,- kr Uendret Nabokommunen Frøya har følgende satser: Hvem 2014 Barn 38,- kr Voksne 76,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 155,- kr Klippekort barn (20 klipp) 383,- kr Klippekort voksne (20 klipp) 766,- kr Bassenget på Hitra og Frøya kan ikke umiddelbart sammenlignes da det er et større basseng på Frøya. Vurdering Betalingssatsene for svømmehallen ble sist regulert i Etter vurderinger gjort i samarbeid med leder v/hitrahallene foreslås det en liten økning for voksne på kr. 5,- og for familier på kr. 5,-. Ellers foreslås det ikke endringer i satsen i Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

14 Betalingssatser for kultur sektoren 2015 Høringsutkast 7240 Hitra Tlf

15 HITRA KOMMUNE Kultur Betalingssatser kultursektoren Lovverk Det er ikke hjemlet i lov hva betalingssatsene for kulturskole, bibliotek, kino, idrettsanlegg etc. skal være. Det er derfor opp til kommunestyre å fastsette betalingssatsene for disse områdene i Hitra kommune. 2. Betalingssatser 2.1 Hitra kino a) Billettprisene på Hitra kino Tekst Merknad Barn Kr. 60,- Ingen endring Voksne Kr. 90,- Ingen endring Honnør Kr. 60,- Ingen endring Matiné (seniorkino) Honnørprisen gjelder både matiné og andre forestillinger. b) Aldersgrense for voksenbillett Aldersgrensen for voksenbillett settes til 15 år. 2.2 Hitra kulturskole a) Kulturskoleavgiften I. Kulturskoleavgiften settes til kr pr år (uendret), med 60 % avgift for storgruppeundervisning (dans/teater etc.), dvs kr pr. år (uendret) II. Moderasjon for 2. plass (søsken eller samme bruker) er 50 %. Moderasjonen gis på den rimeligste elevplassen.

16 HITRA KOMMUNE Kultur b) Materiell avgifter Hva Beløp pr. år Leie av instrumenter kr 600,- Noter Kostpris Noter elevene selv kjøper Materiellavgift billedkunst kr 500,- Lerret, maling, kullstift etc. Materiellavgift teater og dans kr 200,- Kopieringsavgift, rekvisita Det foreslås ikke endringer i materialavgiftene for aktiviteter i kulturskolen i Hitra bibliotek a) Purregebyr (regulert i 2009) Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. Det foreslås ikke endringer i purregebyrene for b) Erstatningssatser (regulert i 2009) Lånere forplikter seg (jfr. Låneregler for Hitra bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en hver tids gjeldende satser. Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale: Hva Hvem Sats pr. i dag Bøker Voksne Kr 400,- Video/DVD Voksne Kr 250,- Lydbøker/kassetter Voksne Kr 500,- CD (musikk) Voksne Kr 300,- Bøker Barn Kr 250,- Video/DVD Barn Kr 250,- Lydbøker/kassetter Barn Kr 300,- CD (musikk) Barn Kr 250,- Lånekort Alle Kr 10,-

17 HITRA KOMMUNE Kultur Låner har muligheten til å kjøpe igjen materiell tilsvarende det tapte. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og språk vurderes særskilt. Omkostninger kommer i tillegg. Det foreslås ingen endringer i erstatningssatsene for biblioteket i Hitra svømmehall Satsene for svømmehallen ble sist regulert i 2013 og er i dag som følger: Hvem 2014 Forslag 2015 Barn 40,- kr Uendret Voksne 55,- kr 60,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 125,- kr 130,- kr Klippekort barn (20 klipp) 500,- kr Uendret Klippekort voksne (20 klipp) 800,- kr Uendret Det foreslås en økning for voksne på kr. 5,- og for familier kr. 5,- i betalingssatsene for Svømmehallen i Generelt 3.1 Betalingsperioder Kulturskoleavgiften betales 2 ganger pr. år, for høsthalvåret og for vårhalvåret. Utmeldingsfristen for høsthalvåret er 1. mai, og for vårhalvåret 1. desember. 3.2 Endringer i betalingsregulativet Betalingsregulativ for kultursektoren vedtas normalt en gang i året, i forbindelse med budsjettprosessen knyttet til kommende budsjett for kommunen hvert år. Satsene fastsettes av kommunestyret, og endringer kan kun skje etter nytt vedtak i kommunestyret. 3.3 Gyldighetsperiode Betalingsregulativ for kultursektoren gjelder for perioden

18 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: May Hårstad Lian Dato: Budsjettjustering 2014 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Vedlegg: Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014: 1. Mottatte Skjønnsmidler kr herav: RO 0 Kommunereformen kr herav: RO 1 Tjenesteutvikling pleie og oms. (heltidskultur) kr avsettes til bundne driftsfond. 2. Barman oppvekstsenter barnehagen har fått kr i tilskudd fra fylkesmannen. Beløpet blir ikke brukt i Avsettes til disposisjonsfond Barman barnehage. 3. Investeringer 2014 justeres i forhold til vedlagte skjema 2A og 2B. Total investeringsramme for 2014 settes til kr Finansiering skjer ved bruk av lån kr , bruk av fond kr , refusjon moms på investeringer kr og andre refusjoner/tilskudd til investeringer på kr Enstemmig. Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014: 1. Mottatte Skjønnsmidler kr herav: RO 0 Kommunereformen kr herav: RO 1 Tjenesteutvikling pleie og oms. (heltidskultur) kr avsettes til bundne driftsfond. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

19 Side 2 av 2 2. Barman oppvekstsenter barnehagen har fått kr i tilskudd fra fylkesmannen. Beløpet blir ikke brukt i Avsettes til disposisjonsfond Barman barnehage. 3. Investeringer 2014 justeres i forhold til vedlagte skjema 2A og 2B. Total investeringsramme for 2014 settes til kr Finansiering skjer ved bruk av lån kr , bruk av fond kr , refusjon moms på investeringer kr og andre refusjoner/tilskudd til investeringer på kr Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent May Hårstad Lian Økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

20 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken I forbindelse med årsavslutningen av regnskapet må det foretas en del justeringer av budsjettet for å bringe budsjettet i samsvar med regnskapet. Tilpasninger i investeringsregnskapet har mer fokus enn tidligere, prosjekter hvor ubrukte lånemidler skal finansiere årets investeringer må legges i budsjett og merforbruk må dekkes inn, enten ved å omprioritere fra prosjekter som ikke er startet opp i 2014 eller ved bruk av ubrukte lånemidler. Saksopplysninger: 1. Økt rammetilskudd skjønnsmidler Fylkesmannen har tildelt Hitra kommune skjønnsmidler ut fra søknader med kr Tildelingen gjelder ressurskrevende brukere med kr , fremmedspråklig opplæring kr , samhandlingsreformen (tjenesteutvikling i pleie- og omsorgstjenestene) kr , fylkesgrep barn og unge (styrking av PP-tjenesten) kr , fylkesgrep IKT-strategi og digital samhandling (SvarUT og EDU) kr og kr til kommunereformen. Midlene overføres kommunen sammen med rammetilskuddet. De er knyttet til konkrete behov, derfor føres midlene til de rammeområdene utgiftene er knyttet til. Det som ikke er brukt i 2014 av tilskuddene avsettes på fond, jfr. punkt 1 i forslag til vedtak. 2. Renter og avdrag Rente- og avdragsutgiftene i 2014 vil bli tilnærmet som budsjettert. 3. Skatt og inntektsutjevning Skatteinngangen ved utgangen av oktober viser er merinntekt i forhold til budsjett med kr 2,785 mill. Inntektsutjevningen pr. november viser en mindreinntekt på kr 2,728 mill. November som er en stor skattemåned, vil gi en pekepinn på hvor regnskapet vil havne. Det foreslås derfor at disse to elementene ikke justeres. 4. Investeringsregnskapet Som vist til under bakgrunn for saken så skal investeringene følges opp for det enkelte år. I kommunelovens 46 heter det: Årsbudsjettet er bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Dette indikerer at budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i årsbudsjettet for kommende år. Enten i det ordinære budsjettvedtaket eller ved en budsjettjustering. Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jfr. kommunelovens 47 nr. 2 og 3. Det følger av dette at kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i årsbudsjettet ved vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig økning i budsjetterte utgifter. Det vil også kunne være behov for endringer i årsbudsjettet selv om den totale budsjettbalansen ikke er forrykket. Kravet til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Det er nivå for budsjettvedtaket som er styrende for budsjettets bindende karakter. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2 B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/-reduksjoner i utgifter eller inntekter. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

21 Side 4 av 4 Det er viktig å presisere at det ikke er tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en oversikt som viser de prosjekter hvor det er mer- /mindreforbruk samt finansieringen av prosjektene. Det er den totale bevilgning som er viktig, den legger rammen for de totale investeringer for De enkelte prosjekt kommenteres ikke her, oversikten viser hvilke som avsluttes og hvilke prosjekter som videreføres i Gjennom finansieringen fremkommer momskompensasjonen som i sin helhet blir brukt til finansiering av prosjektene. 4. Avsetning og bruk av disposisjonsfond Revisjonen presiserer i eget skriv følgende om bruk og avsetning av disposisjonsfond: «Kommunal- og regionaldepartementet uttaler at avsetning til og bruk av disposisjonsfond som er ført opp i budsjettskjema 1A, skal regnskapsføres i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtaket må angi et beløp. Det er kun strykningsreglene i regnskapsforskriften 9 som gir hjemmel for å fravike avsetning til og bruk av disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak. Kommunestyret har anledning til å delegere fullmakter til å foreta avsetning til og bruk av disposisjonsfond innenfor de enkelte bevilgningene i skjema 1B. Det antas at en slik fullmakt vil følge av en nettobevilgning. Kommunestyret har imidlertid ikke adgang til å delegere budsjettmyndighet. Dette betyr at avsetning til og bruk av disposisjonsfond utover kommunestyrets vedtak skal inngå i årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk og disponeres av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet, jf. kommuneloven 48 nr. 4. Avsetning til eller bruk av disposisjonsfond som ikke er i tråd med kommunestyrets vedtak kan få konsekvenser for revisjonsberetningen.» Ut fra dette velger rådmannen å ta med i vedtaket eksakte beløp både til avsetning og bruk av disposisjonsfond, selv om rådmannen mener at dette er gjort på en tilfredsstillende måte både i opprinnelig budsjett og gjennom egne vedtak og bruk i året på rammeområdene. Ved å synliggjøre dette er det i alle fall ingen tvil om hvordan disposisjonsfondene både brukes og avsettes. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

22 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett IT- investeringer (A1221) EDB-utstyr og programvare , Tilleggsbevilges Merverdiavgift - utgiftsføring , I utg.punktet SUM INV.UTGIFT , for lite bevilgning til Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , å opprettholde SUM INNTEKTER , nivå for IT-investeringer Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT ,26 0,00 0,00 0, Oppgradering hjemmeside / Ephorte Merverdiavgift - utgiftsføring , EDB-utstyr og programvare , Lisenser dataprogrammer/oppgradering , Forsinkelsesrenter , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Prosjektnr. ved behov KLP, egenkapitalkrav , Beløpet for 2014 ble SUM INV.UTGIFT , satt for lavt Bruk av disposisjonsfond 0, Krav om EK-innskudd SUM FINANSIERING 0, hvert år. BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kjøp av biler Kjøp av transportmidler , Tilleggsbevilges. SUM INV.UTGIFT , Kjøp avklart tidligere, ikke Bruk av ubundne kap.fond 0, finansiert. SUM FINANSIERING 0, BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT ,00 0, , , Fagmøblerbygget Juridisk bistand , Merverdiavgift - utgiftsføring 1 950, Forlikssak. SUM INV.UTGIFT 9 750,00 0, Refusjonen kan brukes Refusjoner fra private , til finansiering på andre Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , investernger SUM INV.INNTEKT ,00 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT ,00 0, Side 1 av 21

23 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett IT i skolen. (A2105) Andre konsulenttjenester 4 088, Tilleggsbevilges Merverdiavgift - utgiftsføring , EDB-utstyr og programvare , Annen lønn 0, Lønn i faste stillinger 0, Arbeidsgiveravgift. 0, SUM INV.UTGIFT , Refusjon sykepenger 0, Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , , , , Strand oppvekstsenter - renovering Merverdiavgift - utgiftsføring , Ferdigstilles Diverse 8 721, Uforutsatte kostnader , Inventar og utstyr , Investeringskostnader 0, Totalentreprise , Byggeledelse , Tilleggskostnader entreprise , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT ,87 0, , ,00 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , , , , Strand oppv.s. kunstgressbane Tilskudd skal ikke Investeringskostnader 0, føres i investeringsr. SUM INV.UTGIFT 0, Flyttes til drift Bruk av ubundne kapitalfond 0, SUM FINANSIERING 0, Ombygging Barman oppvs.-skole Forprosjektering , Tilleggsbevilges Inventar og utstyr , Saken er under utredning Merverdiavgift - utgiftsføring , Jfr. K-sak 126/14. SUM INV.UTGIFT , Anslatt beløp i budjsett Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , kr ' reduseres SUM INNTEKTER , med kr 410' Side 2 av 21

24 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT ,00 0 Side 3 av 21

25 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Fillan barnehagee - småbarnsavd./renov02703 Konsulenttjenester forprosjektering , Saken er under utredning Merverdiavgift - utgiftsføring , Rammen holdes uendret Inventar og utstyr , inntil kostnadene for Midlertidige lokaler. 0, utbyggingen foreligger Forprosjektering , Jfr K-sak 64/ Investeringskostnader 0, SUM INV.UTGIFT , Kr flyttes til Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Livsstil- og folkehelsesenter Merverdiavgift - utgiftsføring , Vedtatt K-sak 122/ Diverse 4 552, Tiltak som skal utføres i Investeringskostnader 0, er påbegynt Gebyrer 4 361, Overføring av Totalentreprise , beløp til 2015 kr ' Prosjektering - tekniske fag 6 800, Tilleggskostnader entreprise , Byggeledelse , Inventar og utstyr , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av ubundne kapitalfond 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Side 4 av 21

26 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Mobil-Profil Telefon/alarm , Uavklarte kostnader i Merverdiavgift - utgiftsføring , Faktura i 2014 trygghetsalarm SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , Tilleggsbevilges i 2014 SUM INNTEKTER , Bruk av ubundne kapitalfond 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kjøp av biler Kjøp av transportmidler , Kjøp avklart tidligere. SUM INV.UTGIFT , Ikke finansiert Kjøp av biler Kjøp av transportmidler , Tilleggsbevilges i 2014 SUM INV.UTGIFT , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT ,00 0, Boliger flyktninger Prosjektering - bygg 7 963, Investeringskostnader 0, K-sak 36/14 SUM INV.UTGIFT 7 963, Under arbeid Refusjoner fra staten, kapital 0, Fikk tilskudd fra Husbanken. SUM INNTEKTER 0, Nytt overslag, der Bruk av lånemidler. 0, investeringssummen SUM FINANSIERING 0, ble kr 4,3 mill. NETTO UTGIFT/INNTEKT 7 963, BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 7 963, Salg av boliger/bygninger Salg av fast eiendom , SUM INNTEKTER , Avsetning til ubundne inv.fond 0, SUM AVSETNING/DISP. 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , Side 5 av 21

27 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Salg av boligtomter Investeringskostnader , Kunngjøringer , Kan brukes til å finansiere Byggesaksgebyr 6 614, investeringer Merverdiavgift - utgiftsføring 9 585, Fortrinnsvis avsetning til SUM INV.UTGIFT , fond Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , Salg av boligtomter , SUM INNTEKTER , Avsetning til ubundne inv.fond 0, SUM AVSETNING/DISP. 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kommunale boligfelt, K-sak 126/ Konsulenttjenester forprosjektering 0, Investeringskostnader 0, SUM INV.UTGIFT 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT 0, BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 0, Boligprogram / PAL-prosjekt Totalentreprise , Investeringskostnader 0, Kostgodtgjørelse 2 415, Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v , Kursavgift , Skyssgodtgjørelse , Annonser 3 300, Diverse 2 250, SUM INV.UTGIFT , Refusjoner fra staten, kapital 0, SUM INNTEKTER 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Side 6 av 21

28 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Aurtjønna-rensing Investeringskostnader 0, Flyttes til 2015 SUM INV.UTGIFT 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING NETTO UTGIFT/INNTEKT 0, BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 0, , Infrastruktur - Fillan Investeringskostnader , Jfr K-sak 98/ Byggesaksgebyr , Infrastrukturtiltak Fillan Merverdiavgift - utgiftsføring 0, må videreføres i Konsulenttjenester prosjektering 0, SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. 0, SUM INNTEKTER 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Tomteerverv næring, K-sak 126/ Kjøp av tomt 0, Jfr. K-sak 131/ Kjøp av tomt , Nødvendig å overføre SUM INV.UTGIFT , til Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Salg av næringsareal Byggesaksgebyr 2 360, Salg til Reli Eiendom og SUM INV.UTGIFT 2 360, Sandstad Båtforening Salg av næringstomter , Avsettes til ubundne SUM INNTEKTER , investeringsfond Avsetning til ubundne inv.fond 0, SUM AVSETNING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 2 360, Side 7 av 21

29 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Justnøya Kjøp av grunn , SUM INV.UTGIFT , Delbetaling Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Jøsnøya planlegging/utvikling Juridisk bistand , Andre konsulenttjenester 3 756, Pågående prosjekt Merverdiavgift - utgiftsføring , Strøm anleggskontor , Årsgebyr 5 640, Premie KLP forsikring , Premie Statens pensjonskasse , Arbeidsgiveravgift , Lønn i faste stillinger , Investeringskostnader 0, Prosjektering - tekniske fag , Byggeledelse , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Jøstenøya - Industriområdet - infrastru Grunnundersøkelser , Justenøya - utbygging Grunnarbeider , Byggeledelse , Prosjektet ikke ferdig Tilleggskostnader entreprise , i Prosjektering - tekniske fag , Investeringskostnader 0, Lerøytomta vil pågå Byggesaksgebyr 4 470, mesteparten i Juridisk bistand , Kr 38,2 mill overføres Merverdiavgift - utgiftsføring , til Diverse , Byggestrøm 6 732, SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Side 8 av 21

30 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Jøstenøya - strømforsyning Merverdiavgift - utgiftsføring , Prosjektet flyttes til Investeringskostnader , SUM INV.UTGIFT , Kr 2.570' flyttes til Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. 0, SUM INNTEKTER 0, Framføring av høyspent Bruk av lånemidler. 0, til industriområdet SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Hitra kysthavn Merverdiavgift - utgiftsføring , JFr F-sak 111/ Diverse , Kabelarbeider , Totalt bevilget 36,2 mill Avløp , Investeringskostnader , Kr 1.090' overføres Annet forbruksmateriell, forbruksvarer 426, til Prosjektering - tekniske fag , Gebyrer , Tilleggskostnader entreprise , Byggeledelse , Grunnarbeider , Grunnarbeider , Tilleggskostnader entreprise , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , Overføring fra IKS , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kalvøya - infrastruktur Merverdiavgift - utgiftsføring 0, Infrastruktur Kalvøya (A6200/6301) Kummer og kummateriell , Infrastruktur Kalvøya (A6200/6301) Kummer og kummateriell , Investeringskostnader , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. 0, SUM INNTEKTER 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, Side 9 av 21

31 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Side 10 av 21

32 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Vannforsyning Jøstenøya Diverse 6 000, Investeringskostnader 0, Videreføres i Vannforsyning Jøstenøya Grunnarbeider , Prosjektering - tekniske fag , Kr 1,5 mill overføres Gebyrer 4 623, til Byggeledelse , Tilleggskostnader entreprise , Tinglysnings- og rettsgebyr 1 050, Vannforsyning Jøstenøya Ulempeserstatning , Gebyrer , Tilleggskostnader entreprise , Nytt høydebasseng Fuglåsen Prosjektering - tekniske fag , Nytt VBA Strandavatnet Prosjektering - tekniske fag , Tiltak Strandavatnet Prosjektering - tekniske fag , Byggeledelse , Nytt VBA Strandavatnet Forprosjektering , SUM INV.UTGIFT , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Jøstenøya - avløp Investeringskostnader , Videreføres til Prosjektering - tekniske fag , SUM INV.UTGIFT , Kr 875' overføres Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kulturskolen - inventar Inventar og utstyr , Merverdiavgift - utgiftsføring , Bruk av tidligere avsatt SUM INV.UTGIFT , fond til kultur Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av disposisjonsfond 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Ægir havbruksmuseum Overføring til private 0, SUM INV.UTGIFT 0, Ikke effektuert i Bruk av ubundne kapitalfond 0, Side 11 av 21

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2014/2217-1 Saksbehandler: Omar Pleym Dato: 11.09.2014 Betalingssatser for kultursektoren 2015 - Høring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 Vedlegg:

Detaljer

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Betalingssatser for kultursektoren

Betalingssatser for kultursektoren Betalingssatser for kultursektoren 2018 - Høring - 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no Betalingssatser kultursektoren 2018 1. Lovverk Det er ikke hjemlet i lov

Detaljer

Orienteringer: NAV-leder Elin Reppe møter og orienterer om status i NAV Hitra Frøya.

Orienteringer: NAV-leder Elin Reppe møter og orienterer om status i NAV Hitra Frøya. HITRA KOMMUNE Fillan den: 21.11.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 11.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus -

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførerens

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 16:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen den kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen den kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 22.08.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.02.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd 2011-2015 Innkalling til møte i Eldres Råd 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom1 11.02.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Helsetun - Møterom Storkjøkkenet

Detaljer

Ellers møtte følgende: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder Oppvekstkomiteen PP. Dag Robert Bjørshol, under sakene 149/14 og 150/14

Ellers møtte følgende: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder Oppvekstkomiteen PP. Dag Robert Bjørshol, under sakene 149/14 og 150/14 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:00 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.03.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen. Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen. Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den 02.11.2010 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Møterom 2 04.11.2010

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Laila E. Hjertø Rådmann May H. Lian Økonomisjef Kjell R. Sæther Personal- og kommunikasjonssjef/protokollfører

Laila E. Hjertø Rådmann May H. Lian Økonomisjef Kjell R. Sæther Personal- og kommunikasjonssjef/protokollfører Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 29.11.2016 Tidspunkt: 09:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

HITRA OG FRØYA KOMMUNER

HITRA OG FRØYA KOMMUNER HITRA OG FRØYA KOMMUNER Fillan den: 19.09.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Felles nemnd Helse og Omsorg Innkalling til møte i Felles nemnd Helse og Omsorg Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frøya

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 09:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 12:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet - Godkjenning av innkalling

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 12:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet - Godkjenning av innkalling HITRA KOMMUNE Fillan den 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra helsetun Havørn

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite HITRA KOMMUNE Fillan den: 13.09.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Fullmakt - leder og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/9360-1 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00.

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00. HITRA KOMMUNE Fillan den 08.05.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret:

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2013 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet.

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet. HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.1.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen 07.02.2011 Kl 12:00, 2. etg.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Brukerrådet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 13:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.11.2013 kl. 09:00 16:30 og 28.11.2013 kl. 10:00 22:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Orienteringer: Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Orienteringer: Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer