SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den kl i Formannskapssalen. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den kl i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/07 04/3648 NORDLYSBADET - PLANLØSNING - FINANSIERING Alta, Kåre Simensen Ordfører Bjørg T. Wirkola sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 NORDLYSBADET - PLANLØSNING - FINANSIERING Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 614 D23 Arkivsaksnr.: 04/3648 Saksnr.: Utvalg Møtedato 130/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vil ut fra følgende forutsetninger akseptere at styret i Nordlysbadet A/S gjennomfører utbyggingen av fremlagt forprosjekt innenfor en kostnadsramme på inntil 160 mill.kr. inkl. mva a) lånebehovet og kommunens garantistillelse må ikke overstige 85 mill.kr. b) kommunen vil anbefale en utvidelse av egenkapitalen i Nordlysbadet A/S med min. 26 mill.kr. c) kommunen skal fortsatt eie majoriteten i selskapet 2. Formannskapet får fullmakt til å gi endelig godkjenning av oppstart. Dette skal skje etter at første anbud (grunnarbeider) er innhentet (10. aug.) og før kontrakt undertegnes. 3. Kommunestyret bevilger under ovenstående forutsetninger inntil 12 mill.kr. til økt aksjekapital/egenkapital i Nordlysbadet A/S. Dekning av bevilgning fremlegges i forbindelse med kommende budsjett. 4. Kommunestyret garanterer med simpelt forløfte for et låneopptak på inntil 85 mill.kr. 5. Administrasjonen får fullmakt til å forhandle med Amfi Eiendom A/S om tilbakesalg av Scaniatomten m.m. Formannskapet får fullmakt til å inngå avtale. Avtalesummen skal i henhold til f.skapets senere behandling enten erstatte deler av ny egenkapital eller ytterligere bedre finansieringen. 6. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge forslag til økning av inntekter knyttet til parkering, eiendomssalg, eiendomsskatt m.m. i forbindelse med kommende budsjett. Vedlegg: 1. Oversikt over politiske vedtak 2. Deler av forprosjekt av fra Medplan A/S 3. Styrevedtak av fra Nordlysbadet A/S 4. Utkast til driftsbudsjett basert på kostnad ca 80 mill.kr. 5. Utkast driftsbudsjett besøk Utkast driftsbudsjett besøk Historikk Side 2 av 10

3 Etablering av et badeland i Alta er knyttet til nødvendig opprusting av bassenget ved ungdomsskolen. Første gang det er knyttet politisk vedtak til saken var i des. -00 da kommunestyret ba om en utredning. Denne ble behandlet i nov. 01 med vedtak; I påvente av interesse fra næringslivet stilles prosjekt Badeland i bero fra Alta kommunes side inntil videre. Etter hvert ble det gjennom Alta Næringsforening tatt initiativ i saken. Med bakgrunn i et tilbud Alta Næringsforening via innleid konsulent hadde fått fra Skanska på vel 70 mill.kr. ble Alta kommune direkte involvert i saken. Kostnadene ble på dette tidspunkt vurdert til vel 80 mill.kr. inkl.mva. (k.sak 70/05). I ettertid vil man nok kunne si at tilbudet arealmessig og kvalitetsmessig ikke kan sammenlignes med det prosjekt som det nå er aktuelt å gjennomføre. Blant annet var arealet oppgitt til ca 3800 m2 mot dagens ca 5400 m2 totalt. Uavhengig av dette kunne kommunen som potensielt største eier i et selskap ikke direktebestille et slikt prosjekt uten konkurranse. Nordlysbadet A/S ble stiftet med en innbetalt aksjekapital på 12,965 mill.kr. hvorav 0,6 mill. kr. er tinginnskudd (tomt). Selskapet har 126 aksjonærer. De tre største aksjonærene er Alta kommune (8,0 mill.kr.), Alta Kraftlag (2,0 mill.kr.) og Rica Hotell Finnmark A/S (1,5 mill.kr.). De tre største eier altså 88,7 %, mens Alta kommune alene har 61,7 %. Selskapet er fra mai 06 registrert i Brønnøysundregisteret og har pt. følgende styre Knut S. Petteresen (leder), Knut Krane (nestleder), Harriet Hagan, Torbjørn Fjesme og Kari Jørgensen (styremedlemmer). Alta formannskap har vedtatt at driften av anlegget skal forestås av et kommunalt foretak. Vedtekter til dette foretaket fremmes som egen sak. De forutgående politiske vedtak før etablering av selskapet ligger ved saken som vedlegg 1. Helt fra etableringen av selskapet var det klart at styret ønsket å gjennomføre en arkitektkonkurranse som grunnlag for det videre arbeid. Styret brukte våren/sommeren 06 til å utarbeide en funksjonsbeskrivelse. Parallelt med dette ble det sommeren 06 invitert til prekvalifisering av planleggere til enn begrenset plan- og designerkonkurranse. Ved fristens utløp hadde det meldt seg 9 interesserte sammenslutninger. I konkurransegrunnlaget var det en forutsetning at 5 planleggingsgrupper skulle velges til gjennomføring av konkurransen. Disse ble invitert til et oppstartsseminar Konkurransefristen utløp , og en oppnevnt jury vurderte de 5 innleverte forslagene. Juryens avgjørelse ble tiltrådt av selskapets styre Vinnerutkastet hadde tittelen Tak over hule og var utarbeidet av en gruppe ledet av Medplan Arkitekter A/S Oslo. Vinnerutkastet var kostnadsberegnet til 104,6 mill.kr. inkl.mva. Formannskapet ble orientert i møte Side 3 av 10

4 Prosjektledelse er avtalt kjøp fra Alta kommune. Planlegging etter konkurranse Styret hadde lagt følgende grunnleggende forutsetninger til grunn; a) Nordlysbadet skal ikke virke dominerende i forhold til Nordlyskatedralen. b) det skal etableres gangadkomst under gågaten fra RICA til Nordlysbadet. c) hovedinngang til Nordlysbadet skal være fra gågaten. d) Det skal være mulighet for en passasje fra Nordlysbadet til Alta Storsenter, jfr. reguleringsplan. e) Det er mulig å bygge tre etasjer over gateplan på deler av bygget. f) bygget skal planlegges med alternativ oppvarming. Dette er det tatt hensyn til i vinnerutkastet. Videre holder en fortsatt åpen muligheten for en direkte adkomst fra planlagt parkeringskjeller på Alta Storsenter til badeetasjen på Nordlysbadet. Styret har altså lagt til grunn at Nordlysbadet så langt som mulig skal benytte alternativ oppvarming. Muligheten for varmepumpe (jordvarme) er vurdert, jfr. notat av Her heter det bl.a.; Energieffektiviteten til energibrønner er avhengig av grunnforholdene og høyde på grunnvannet. Det er nødvendig å finne et område hvor hullene kan bores. Behovet er i størrelsesorden hull på m2 dersom parkeringsarealet eller friområdet benyttes. Styret har valgt å ikke arbeide videre med dette alternativet. Da gjenstår den opprinnelige tanken om benyttelse av fjernvarme. Her er det et gjensidig avhengighetsforhold. Det må etableres et nytt forbrenningsanlegg og dette må ha kunder fra oppstart. Uten kommende muligheter for å påby tilkobling, er helsesenteret, Nordlysbadet og Nordlyskatedralen de i tid nærmeste kunder. Det er i denne forbindelse en klar forutsetning at det tilbys 100 % leveringsdyktighet slik at man unngår supplerende anlegg (fyringskjel) og at pris ikke er dyrere enn billigste alternativ. I utgangspunktet var det vært kontakt med Spenst om et mulig samarbeid hvor disse skulle få leie/kjøpe lokaler delvis i ovennevnte etasjer over bakkeplan og delvis i Storsenteret. Lokalene skulle da være forbundet med en reguleringsmessig godkjent passasje over gågata mellom Nordlysbadet og Alta Storsenter. For om mulig å komme i kontakt med andre interessenter, ble muligheten for leie/kjøp av lokaler annonsert i lokalpressen. Det meldte seg da ingen interessenter styret fant det formålstjenlig å gå videre med. Dette innebærer at diskusjoner om utbygging av etasjer over hovedplan er stillet i bero. Side 4 av 10

5 Et Badeland er en tung konstruksjon som er følsom for setninger i grunnen. For å sikre seg at grunnforholdene og fundamenteringsløsning samsvarer, har styret engasjert Multiconsult for å utarbeide en geoteknisk vurdering. Denne er datert De geotekniske forhold innebærer at det må fundamenteres for og bygges en teknisk underetasje som dekker hele overliggende areal. Dette innebærer igjen at dette arealet er betydelig større enn i vinnerutkastet.(ca 1100 m2) med de økte kostnader dette innebærer. Forprosjekt Straks konkurransen var avgjort, nedsatte styret 3 utvalg som fikk i oppgave å vurdere; a) utvikling av attraksjoner bygg, b) drift (budsjetter m.m.) og c) utleie av lokaler. De innspill gruppe a) kom med er i hovedsak tatt med i arkitektens forslag frem til d.d. Dette innebærer i forhold til konkurranseutkastet blant annet at; a) samlet vannflate er redusert b) 25- meters basseng er utvidet i bredden med heve/senke bunn spesielt beregnet for opplæringsformål. c) det er tatt med dykkertank og stupemuligheter i aktivitetsbassenget d) det er tatt med en motstrømskanal foran garderobene e) administrasjon/kontorer er flyttet ned til hovedplan for å redusere utbyggingsbehovet i første omgang. I prosjektet så langt er det også tatt med en uinnredet utvidelse av arealet på badeplan mot gågata for senere å ha mulighet for utvidelse av garderobekapasiteten. Pkt. e) innebærer at det teoretisk iht. godkjent regulering er mulig å bygge 3 etg. hver på ca 750 m2 over bakkeplan, men innebærer også at mulig utleieareal på bakkeplan reduseres til ca 150 m2 slik forprosjektet fremstår. Disse arealene har imidlertid av konstruksjonsmessige årsaker en mulig bredde på ca 10 m som muliggjør kontorformål med mer, men ikke Frem til begynnelsen av juni måned har arkitekt/konsulenter bearbeidet planløsning og kostnadsoverslag ut fra innspill og diskusjoner med prosjektleder og representanter fra styret. Av ulike årsaker er det kommet en rekke avvikende kostnadsoverslag. Pr. primo juni hadde man et overslag med aktiviteter som foreslått av aktivitetsgruppen vurdert til ca 141 mill.kr.og ett redusert alternativ vurdert til ca 129 mill.kr. Alle kostnader inkl.mva. men eksklusive byggelånsrente, lønns- og prisstigning og inventar. I det siste er heve-/senkebunn fjernet og hovedbassenget redusert til de krav departementet stiller for å få spillemidler. Videre er strømningsbasseng og enkelte elementer i aktivitetsbasseng og barneavdelingen fjernet. Forskjellen i totalareal er imidlertid beskjedne 70 m2. Innholdet i forprosjektet har vært forelagt departementet og Norges svømmeforbund i fellesmøte. Prosjektet fikk positiv omtale og spesielt var heve-/senkebunnen vurdert som positiv Side 5 av 10

6 blant annet fordi den var gunstig i forhold til undervisning, og var det element i prosjektet som gjorde at alle grupper kan være i aktivitet samtidig. Det utelukkes ikke at dette kan gi økt tilskudd. Forprosjektet fra Medplan A/S er datert Deler av forprosjektet vedlegges saken (vedlegg 2 ). De deler som ikke vedlegges består i hovedsak av tekniske beskrivelser. Prosjektets kostnad er her beregnet til 149,5 mill.kr. eks. byggelånsrente, lønns- og prisstigning og inventar. Kostnadsøkningen fra vinnerutkastets overslag på ca 104 mill.kr. kan grovt forklares med følgende tall; a) dagens pris på 104 mill.kr. ca 110 mill.kr. b) økt areal/fundamentering ca 1400 m2 * c) kjøkken for servering av varm mat 2 d) for lav beregning el.kons. etc 4 e) økte attraksjoner 12 Totalt ca 150 mill.kr. Styret har i møte vurdert forprosjektet mot et redusert alternativ. Styret konkluderer med at forskjellen anslått til ca 12 mill.kr. trolig vil være den samme selv om prosjektets kostnad har økt. Redusert prosjekt vil gi reduserte spillemidler og etter all sannsynlighet redusert besøk. Det er ut fra dette neppe noen vesentlig gevinst i å redusere aktivitetstilbudet. Styrets vedtak vedlegges som vedlegg 3. Kostnadsoverslag Etter en del usikkerhet omkring tallmaterialet, har en nå ett kostnadsoverslag på utbyggingen styret i Nordlysbadet primært vil anbefale ut fra løsning og attraktivitet. Det anbefalte alternativet utgjør ca 149,5 mill.kr. inkl. mva. I tillegg kommer inventar, lønns- og prisstigning og byggelånsrente. Rådmannen vil presisere at det ennå råder usikkerhet med hensyn til Nordlysbadets endelige kostnad. Dette henger dels sammen med det anstrengte entreprenørmarkedet man pt. har, og dels knyttet til konsulentenes beregninger. Mange ulike overslag i løpet av første halvår -07 gjør at administrasjonen ikke føler seg trygg. Med utgangspunkt i byggekostnader på ca 145 mill.kr. får man følgende finansieringsbehov, Byggekostnad : 149,5 mill.kr. Lønns-/prisstigning 90/2*4/100*2 : 3,5 Byggelånsrente 110/2*5,5/100*2 : 6,0 Løst inventar : 1,0 Side 6 av 10

7 : 160 mill.kr. Lønns- og prisstigning er beregnet ut fra kostnad fratrukket felleskostnader, generelle kostnader, spesielle kostnader og marginer /reserve. Byggelånsrenten er vurdert ut fra midlertidig opplåningsbehov. Finansiering Pt. kan man se følgende finansiering; Aksjekapital : ca 12 mill.kr. Refusjon mva : 29 Spillemidler : 15 Alta Storsenter : 1 ca 57 mill.kr. Rådmannen ser i det videre løp følgende muligheter; 1. Det har vært antydet at regjeringen på grunn av mange tomme basseng ville komme med tiltak i form av rentefrie lån. 2. Det burde være mulig å få lokalt bank/næringsliv med på å dekke/redusere byggelånsrenten. Sparebank1 NordNorge sier imidlertid ved henvendelse at de normalt ikke blander forretningsvirksomhet og gaver og henviser i så henseende til sitt Gavefond 3. Politisk ledelse og administrasjonen har vurdert og vurderer løsninger for å redusere lånebehovet, men det er ikke mange mulige alternativer. De få mest aktuelle innebærer at noen av dagens aksjonærer må øke sin deltagelse. 4. Fra enkelte hold har det vært trukket frem at man må få nye parter involvert. Dette er teoretisk tenkelig, men så langt har man ikke funnet alternativer som ikke medfører konkurranse mot eksisterende aktører. 5. Så vel svømmeforbundet som departementet ga svært positive tilbakemeldinger på løsningen da man hadde en diskusjon med disse. Spesielt var det heve-/senke løsningen spesielt knyttet til opplæring man bifalte. Det er ikke umulig at dette vil utløse ekstratildeling av spillemidler. Dette gir et lånebehov på ca 103 mill.kr. Det vises for øvrig til senere avsnitt om rådmannens vurderinger. Driftsbudsjett Det driftsbudsjett som lå til grunn for kommunestyrets behandling , konkluderte med et kommunalt tilskuddsbehov på ca 3,0 mill.kr basert på en kostnad på ca 80 mill.kr. Side 7 av 10

8 (vedlegg 4) Nordlysbadets styre har i samarbeid med leder av Badelandene.no og en representant for Noodt & Reiding fått utarbeidet to nye alternative budsjett (vedlegg 5 og 6) Budsjettene har begge som utgangspunkt et lånebehov på ca 85 mill.kr., rentenivå på 5,25 %, 40 års nedbetaling og 5 års avdragsfrihet. For øvrige forhold er brukt erfaringstall fra lignende prosjekt. Antall årlige besøk er i det ene tilfellet satt til 62500, snittpris pr. besøk kr. 85,- og varesalg pr. gjest kr. 30,-. Det andre tilfellet opererer med besøkende, snittpris kr. 90,- og varesalg kr. 25,-. Alternativet med lavest besøkstall gir ut fra dette et økt tilskuddsbehov på ca 2,0 mill.kr. de første 5 årene økende til ca 3,5 mill.kr. etter dette. Alternativet med høyest besøkstall gir tilsvarende et økt tilskuddsbehov på ca 1 mill.kr. de første 5 årene økende til ca 2,5 mill.kr. etter dette. Rådmannen vil tilføye at det knyttes usikkerhet til fremtidig rentenivå. Nordlysbadet A/S vil med kommunal garanti kunne oppta lån i kommunens bankforbindelse. Betingelsene er NIBOR + 0,05 prosentpoeng nå tilsvarende ca 4,75% på pt. lån og ca 1% høyere for 5 års binding. Rådmannen har i sin vurdering lagt til grunn et lånebehov på mill.kr., en beregnet rente på 6% og 30 års nedbetaling. Dette innebærer at tilskuddsbehovet øker for begge alternetiver med fra 0,4 til 0,8 mill.kr. avhengig av om man har forskudds- eller etterskudds annuitet. Det er ikke lett å anslå hvilket besøk anlegget vil få. Sammenligning med ulike eksisterende prosjekt, for eksempel Dampsaga i Steinkjer, kan indikere et høyere besøkstall enn det høyeste av de ovennevnte. Det er heller ikke enkelt å vurdere snittpris pr. besøk og hvilken pris som er uakseptabel. Sammenligning med andre gir ingen gode holdepunkter da enkelte inkluderer skolebesøk og andre ikke. En pris pr. voksen på vel kr.100,- er imidlertid neppe unormal. I de beskrevne budsjetter er det ikke tatt med at prosjektet har visse muligheter for utleie. Dette gjelder ca 150 m2 på hovedplan og tilsvarende i kjeller. I tilleg er ikke reklame og evt. utleie av kafe/møterom inkludert. Dette vil i beste fall gi en inntekt på +/- 0,5 mill.kr. I denne sammenheng må det også nevnes at evt. inntekter knyttet til utleie/salg av mulig påbygde etasjer (inntil 3) totalt ca 2100 m2 for deler av bygget ikke er vurdert. Det er ikke umulig at denne eventualiteten må legges inn for å få økt egenkapitalen. Rådmannen vil ut fra ovenstående anta at et besøkstall på og et lånebehov på va 80 mill.kr. vil gi et samlet tilskuddsbehov på inntil 5 5,5 mill.kr. økende til 6,5 7 mill.kr. etter 5 år. Økt nedbetalingstid til 40 år for bygningsmassen og tilsvarende reduksjon for teknisk utstyr vil ikke gi store forandringer. Mulig alternativ Selv om bygging av et like nøkternt bassengtilbud som det man hadde i ungdomsskolebygget neppe fremstår som et reelt alternativ, vil rådmannen komme med noen vurderinger knyttet til et slikt prosjekt. Side 8 av 10

9 Man har nylig avsluttet bygging av et 25 meters basseng med garderober i Karasjok. Kostnadene sies å være overkant av 50 mill.kr. Rådmannen vil anta at et tilsvarende noe utvidet tilbud i Alta i dag vil komme på omkring 70 mill.kr. med et lånebehov på ca 50 mill.kr. Med 6% rente, 30 års nedbetaling gir dette en kapitalutgift på ca 3,4 mill.kr. pr. år (forskuddsannuitet). Netto driftsutgifter var ved det gamle bassenget vel 0,9 mill.kr. siste driftsår (2003). Besøkstallet vil neppe øke vesentlig i forhold til det man da hadde (anslått til +/ med en billettpris på hhv. 15/30 for barn/voksne) Prisen pr. besøk vil for sammenligningens skyld måtte være vesentlig lavere enn ved et badeland. Selv om prisen økes vil sannsynligvis også driftskostnadene øke. Disse faktorer antas derfor på samme netto nivå som tidligere. I denne sammenheng må man også huske at skolene ikke betalte for bruken av bassenget,mens man i kalkylene for Nordlysbadet har medtatt en kommunal betaling på ca 1,5 mill.kr. for disse aktiviteter. Dette illustrerer at kommunens netto kostnader i det ovenfor omtalte alternativ vil kunne bli (3,4 + 0,9 + 1,5) mill.kr. = 5,8 mill.kr. når man bruker sammenlignbare tall med Nordlysbadet. Rådmannen vil derfor anta at dersom Nordlysbadet ikke realiseres, vil det mest reelle alternativet være opprusting av dagens basseng. Kostnader ved en midlertidig gjenåpning er beregnet til mill.kr. Kostnadene ved opprusting var da bassenget stengte omkring 25 mill.kr.. Rådmannen vil anta at full restaurering vil koste et sted mellom mill.kr., men siden dette så langt ikke har vært noe aktuelt alternativ, er kostnadene meget usikre. Dette er det eneste alternativet sammen med gjennomføring av Nordlysbadet som ikke medfører at allerede tildelt tilskudd av spillemidlene bortfaller. Rådmannens vurderinger Dersom man greier å redusere lånebehovet fra ca 103 mill.kr. til mill.kr. er rådmannens hovedbekymring knyttet til to forhold. - de tidligere omtalte 3 mill.kr. i driftstilskudd er bare delvis (tilsvarende netto drift av tidligere basseng = 1 mill.kr.) inntatt i vedtatte budsjetter. - Det økte tilskuddsbehovet omtalt ovenfor er følgelig heller ikke med (2-2,5 første 5 år, 6,5 7 videre) Etter rådmannens vurdering er det ikke sannsynlig at økte overføringer vil kompensere for disse økte utgiftene. Følgelig må utgiftene dekkes enten ved å ; redusere annen drift øke kommunens inntekter øke prosjektets grunnfinansiering ytterligere til under et lånebehov på ca mill.kr. utsette andre prosjekt gjennomføre et annet prosjekt for svømmeundervisning Rådmannen har ut fra forhistorie og kommunens ønske om å tilrettelegge for gode levevilkår og fortsatt vekst, vanskelig for å gå tilbake til ungdomsskolebassenget. Side 9 av 10

10 Reduksjon av lånebehovet fra 103 mill.kr. kan tenkes løst ved økt aksje-/egenkapital eller knyttet til andre eiendomsdisposisjoner. Administrasjonen har sammen med politisk ledelse hatt samtaler med de to andre store aksjonærene. Representantskapet i Alta Kraftlag A/L har etter møte gitt en intensjonserklæring om økt deltagelse og man har hatt positive samtaler med RICA. Administrasjonen har som målsetting å oppnå en økning i egenkapitalen på 26 mill.kr. eller en tredobling av dagens. Dette innebærer imidlertid at kommunen må gå inn med mill.kr. for fortsatt å ha over 50 %. De to øvrige hovedaksjonærer må da inn med til sammen ca 14 mill.kr. Et annet mulig alternativ er knyttet til Amfi Eiendom A/S /Alta Storsenter) som ønsker å kjøpe tilbake Scaniatomten og ha garanti for at nåværende P3 ikke blir nedbygd med konkurrerende formål. Tilbakesalg av Scaniatomten vil frigjøre minimum 5,5 mill.kr. Rådmannen antar at en samlet løsning vil ha en betydelig større merverdi for selskapet. Rådmannen har for sin del ingen problemer med dette så lenge avtalen er knyttet til reguleringsplanens forutsetninger. Endelig vil rådmannen med henvisning til saker i siste kommunestyre sterkt anbefale at en del andre prosjekter forskyves i tid for å redusere kommunens kapitalutgifter. Spesielt gjelder dette Nordlyskatedralen som er det enkeltvis største prosjektet. En slik løsning innebærer også at flytting av Løkkevegen og utenomhusarbeider i størrelsesorden mill.kr. kan utsettes tilsvarende. Rådmannen ser utenom å få private til å bygge en barnehage, få prosjekter som ikke medfører redusert tilbud til svake grupper eller oppgaver knyttet til barn, unge og eldre. Side 10 av 10

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31 Hattfjelldal kommune Side 1 av 31 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Møtested:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 14.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer