INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Orientering fra rådmannen: Tema: Tilbakemelding varsel om kritikkverdige forhold, jf. referatsak 08/16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Orientering fra rådmannen: Tema: Tilbakemelding varsel om kritikkverdige forhold, jf. referatsak 08/16."

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: Til kontrollutvalgets medlemmer Ebba Farre Roksvold (leder), Idar Tronstad (nestleder), Siril Follerås Engedal (medlem), Hege Lønning (medlem), Rune Engeset (medlem). INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 11. oktober 2016 kl i bystyresalen. SAKSLISTE: Orientering fra rådmannen: Tema: Tilbakemelding varsel om kritikkverdige forhold, jf. referatsak 08/16. SAK 15/16 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 16/16 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2017 SAK 17/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SAK 18/16 FORHANDLINGER MED GRUNNEIERE I STRØMSVIKA, VEDTAK I DRIFTSSTYRET FASTE POSTER: Nytt fra revisor: Planlegging Nytt fra sekretær: Planlegging neste møte (saker og orienteringer) EVENTUELT REFERATER Ref. 10/16 Kommunerevisjonen Vest, uavhengighetserklæringer Ref. 11/16 Kommunerevisjonen Vest. Innkalling representantskapet Ref. 12/16 Bystyret, vedtak plan for selskapskontroll Mandal, 3. oktober 2016 Ebba Farre Roksvold Leder Willy Gill Utvalgssekretær Forfall og melding om mulig inhabilitet bes meldt til Willy Gill på tlf Kopi av innkalling er sendt elektronisk til: 1. varamedlem, ordfører, rådmann og revisor Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Telefon Mobiltelefon E-post: 1

2 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Mandal kommune Sak 15/16 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 15/16 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE Vedlegg: Forslag til møtebok fra møte Bakgrunn for saken: Forslag til møtebok fra legges frem for godkjenning. Forslag til vedtak: 1. Møteboken fra godkjennes. 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken. 2

3 MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: , kl Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås Engedal, medlem Rune Engeset, medlem MØTEBOK Andre til stede: (hele eller deler av møtet) Kommunerevisjonen v/ Irene Loka. Agder Sekretariat v/willy Gill Forfall: SAKSLISTE: SAK 07/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2015 utsatt fra forrige møte SAK 12/16 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 13/16 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON STYRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER SAK 14/16 FINANSFORVALTNINGEN REVISORUTTALELSE FASTE POSTER: Nytt fra revisor: Nytt fra sekretær: EVENTUELT REFERATER Ref. 07/16 Agder Sekretariat, protokoll fra styremøte Ref. 08/16 Rådmannen, tilbakemelding varsel om kritikkverdige forhold Ref. 09/16 Kommunerevisjonen Vest, uavhengighetserklæringer Underskrift Ebba Farre Roksvold Leder Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor 1 3

4 Møtebok Mandal kontrollutvalg SAK 07/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2015 Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 godkjennes. 2. Årsmeldingen oversendes bystyret til orientering. 3. Utvalget anbefaler at leder orienterer bystyret om årsmeldingen i neste møte. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Forslag til årsmelding for 2015 Bakgrunn for saken: Det er etablert en praksis med å utarbeide en enkel årsmelding fra kontrollutvalget. Jeg har utarbeidet et forslag til årsmelding som er basert på tidligere årsmeldinger. Foruten informasjon om kontrollutvalgets oppgaver, er det fokus på gjennomført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Orienteringer fra administrasjonen er også en viktig del av kontrollutvalgets påse-ansvar og tema for disse orienteringene er medtatt i årsmeldingen. Forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 godkjennes. 2. Årsmeldingen oversendes bystyret til orientering. SAK 12/16 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Møteboken fra godkjennes. 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Forslag til møtebok fra møte Bakgrunn for saken: 2 4

5 Møtebok Mandal kontrollutvalg Forslag til møtebok fra legges frem for godkjenning. Forslag til vedtak: 1. Møteboken fra godkjennes. 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken. SAK 13/16 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON STYRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER I MANDAL KOMMUNE Revisjonssjef presenterte prosjektplanen med vekt på gjennomgang av foreslåtte problemstillinger. Disse ble gjennomgått og diskutert. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert og ber Kommunerevisjonen Vest om å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet i tråd med denne. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Forslag til prosjektplan datert Bakgrunn for saken: I møte den bestilte kontrollutvalget en prosjektplan med beskrivelse av hvordan dette prosjektet kan gjennomføres. Forslag til prosjektplan foreligger nå og den inneholder blant annet forslag til problemstillinger. Kontrollutvalget må ta stilling til om de foreslåtte problemstillinger er egnet til å gi svar på de spørsmål man ønsker svar på. Prosjektplanen inneholder en fyldig beskrivelse av prinsipper for prosjektstyring. Utover dette beskriver også prosjektplanen valg av metode, samt planlagt ressursbruk og tidsplan. Det tas sikte på at endelig rapport fra prosjektet foreligger i løpet av året. Revisjonssjef vil orientere kontrollutvalget nærmere om innholdet i prosjektplanen i møtet. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert og ber Kommunerevisjonen Vest om å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet i tråd med denne. 3 5

6 Møtebok Mandal kontrollutvalg SAK 14/16 FINANSFORVALTNINGEN 2015 REVISORUTTALELSE Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om rådmannens finansforvaltning i 2015 til orientering. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Attestasjonsuttalelse fra revisor til rådmannens finansforvaltning datert Bakgrunn: Revisors attestasjonsuttalelse er sendt til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. Revisjonen har kontrollert rådmannens etterlevelse av forskrift, reglement og rutiner for finansforvaltningen i Mandal kommune i Rådmannen er ansvarlig for at finansforvaltningen gjennomføres i henhold til finansreglement fastsatt i samsvar med lov og forskrift, samt etablerte rutiner for finansforvaltningen. Revisjonens oppgave er å avgi en uttalelse om rådmannens finansforvaltning. Attestasjonsoppdraget er utført i samsvar med internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE 3000). Revisors konklusjon er at rådmannen i det alt vesentlige har etterlevd forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, samt kommunens vedtatte finansreglement og rutiner. Det vises for øvrig til attestasjonsuttalelsen som følger vedlagt. Vurderinger: I og med at revisjonen ikke har merknader til rådmannens finansforvaltning, anbefaler jeg kontrollutvalget å ta attestasjonsuttalelsen til orientering. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om rådmannens finansforvaltning i 2015 til orientering. FASTE POSTER: Nytt fra revisor: Nytt fra sekretær: Møteplan 2. halvår

7 Møtebok Mandal kontrollutvalg Møtedato Orienteringer Saker Integrering/flyktningarbeid Plan for forvaltningsrevisjon, Budsjett Helse/omsorg Forvaltningsrevisjon Prosjektstyring EVENTUELT REFERATER Ref. 07/16 Agder Sekretariat, protokoll fra styremøte Ref. 08/16 Rådmannen, tilbakemelding varsel om kritikkverdige forhold Ref. 09/16 Kommunerevisjonen Vest, uavhengighetserklæringer Konklusjon: Ref. 08/16: Kontrollutvalget ønsker at rådmannen i neste møte orienterer utvalget om hva saken gjaldt og hvilken konklusjon som ble trukket. Ref. 7/16 og 9/16: Referatene ble tatt til orientering. 5 7

8 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Mandal kommune Sak 16/16 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 16/16 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2017 Vedlegg: 1. Kommunerevisjonen Vest, vedtatt Agder Sekretariat, vedtatt 2017 Saksopplysninger: Kontrollutvalgssekretariatet Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til utsendelse av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. Styret i Agder Sekretariat behandlet et i møte og legger i sitt opp til at driftstilskuddet økes fra kr i 2016 til kr i 2017, en økning tilsvarende 2,5%. For ytterligere informasjon vises til et som følger vedlagt. Kommunerevisjonen Driftstilskuddet skal dekke gjennomføringen av revisjonsoppgaver. Budsjettet er fastsatt av representantskapet i møte den Budsjettet innebærer som tidligere år 550 timer til regnskapsrevisjon og 400 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll m.m. Mandal kommunes tilskudd til revisjonen økes fra i 2016 til kr i 2017, en økning tilsvarende 3,4%. For ytterligere informasjon vises til et som følger vedlagt. Kontrollutvalgets utgifter Ifølge den nye forskriften skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av et for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i forslaget til dekning av utvalgets utgifter. Denne posten har stått uforandret i flere år, og den foreslås økt fra kr til kr Dette for at posten skal kunne dekke deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen for to av kontrollutvalgets medlemmer. Fortsatt er det slik at utgifter til godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste m.m. til utvalgets medlemmer dekkes av en fellespost i kommunen. Budsjettforslaget for 2017 Det fremlagte forslag for kontroll og tilsyn bygger på Forrige års ramme for kontroll og tilsyn Vedtatt for Kommunerevisjonen Vest for 2017 Vedtatt for Agder Sekretariat for

9 Tabell: Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 Budsjettforslag 2017 Vedtatt 2016 Vedtatt 2015 Tilskudd til Kr Kr Kr revisjonsdistrikt Andel av Kr Kr Kr sekretariatstjenester Kontrollutvalgets utgifter Kr Kr Kr Total Kr Kr Kr Forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget tilrår en ramme for kontroll og tilsyn for 2017 på kr ,-. 2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret som et eget vedlegg. 9

10 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Sak nr: 16/2016 Representantskapet Møtedato: Saksbeh.: Irene Loka Særutskrift Års 2017 med utgiftsfordeling på kommunene. Økonomiplan Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Det framlagte års for 2017 med utgiftsfordeling mellom kommunene, og økonomiplan for årene vedtas Budsjettet er basert på følgende utgiftsfordeling mellom kommunene: Regnskapsrevisjon Fordeling av andre oppdrag antall timer totalt %-fordeling 2017 fordeling av 2017 endring i fra i fjor fordeling av 2016 %-fordeling 2016 Utgif tsfordeling 2015 Timer avregnet 2015 Audnedal ,1 % ,4 % ,1 % Farsund ,2 % ,5 % ,2 % Flekkefjord ,1 % ,5 % ,1 % Hægebostad ,8 % ,3 % ,8 % Kvinesdal ,4 % ,4 % ,4 % Lindesnes ,9 % ,5 % ,9 % Lyngdal ,7 % ,3 % ,7 % Mandal ,2 % ,4 % ,2 % Marnardal ,4 % ,5 % ,4 % Sirdal ,9 % ,4 % ,9 % Åseral ,3 % ,5 % ,3 % sum % ,4 % % Saksutredning: Vedlegg: Styresak 10/2016. Forslag til for Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS er i skrivende stund i sluttfasen av sammenslåingsprosessen med Rogaland Revisjon IKS. Hvis alt går som planlagt, bør et nytt selskap være etablert og i drift fra Det gjenstår imidlertid flere kommunestyrebehandlinger før en kan slå fast at en ny revisjonsenhet vil bli etablert. Denne situasjonen gjør at styret legger fram for 2017 og økonomiplan for perioden som om selskapet fortsetter sin eksistens i dagens form, med behandling i styret og representantskapet. Det framlagte et er basert på samme driftsnivå som tidligere. 1 10

11 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS I henhold til lov om interkommunale selskaper 18 og 20 skal representantskapet vedta for kommende kalenderår og en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Økonomiplanen skal legges til grunn ved selskapets arbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste år og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Forskrift om års for interkommunale selskaper 2 angir at representantskapet innen årets utgang skal fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets drift for kommende kalenderår og at styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. I henhold til selskapsavtalens 6 og 10 tilligger det representantskapets myndighet å vedta og økonomiplan, herunder å bestemme den nærmere fordeling av utgiftene på den enkelte kommune og virksomhet. Vedtatt /økonomiplan skal oversendes eierne innen 10. oktober før året for innarbeidelse i deltakerkommunenes års. Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS er etablert med det formål å utføre revisjon og ha tilsyn med deltakerkommunene i henhold til kommunelovens 60 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg. Tilsvarende gjelder også kommunale foretak og interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeiere i. Selskapet kan også påta seg andre revisjonsoppdrag hvor eierkommunene har interesser i den utstrekning revisorlovgivningen gir adgang til dette. Jfr. selskapsavtalens 4. Alle selskapets oppdrag kan dermed knyttes til deltakerkommunenes interesser. Når det gjelder forutsetninger og rammer for et vises det til vedlagt styresak 10/2016. En forutsetter også samme aktivitetsnivå i årene framover som det en har lagt opp til i 2017, dvs. samme all er videreført. Økonomiplan i perioden : Re gnsk ap Buds jett Forslag års Forslag til økonomiplan Endring Sum driftsinntekter ,97 % Sum driftsutgifter ,04 % Brutto driftsresultat ,9 % Netto finansinntekter ,0 % Netto driftsresultat Netto avsetninger Årets mer/mindreforbruk Inkludert i sum driftsinntekter: Inntekt fra kommuner Inntekt fra andre kunder Utgiftsfordeling på kommunene: Inntekt fra kommunene er ert med kr I forslaget til utgiftsfordeling på kommunene har jeg brukt samme fordelingsnøkkel som ble brukt i Fordelingsnøkkelen 2 11

12 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS er basert på revisjonstimer planlagt for den enkelte kommune. I dette timeanslaget er timer til reiser og matpauser knyttet til oppdrag ikke inkludert. Utgangspunktet er å betjene alle eierkommunene ut fra deres behov for våre tjenester. Timefordelingen må derfor sees på som et utgangspunkt for antatt ressursbruk. Den endelige faktureringen og årsavregningen vil bli etter det timeforbruket som den enkelte kommune har hatt. Kommunene vil derfor sannsynligvis få avvik i sine revisjonsutgifter i forhold til det erte. Faktorer som kan påvirke den endelige regningen er tidsforbruket på regnskapsrevisjon, bruk av bistand, antall attestasjonsoppdrag, særskilte revisjonsprosjekter som kommer opp og som trenger rask behandling, samt eventuelle bemanningsproblemer i kommunerevisjonen. Modellen det er lagt opp til fordrer en viss fleksibilitet hos kommunene. Da vi har avgrensede - og personalrammer å forholde oss til, vil dette kunne innebære at kommuner ikke får det antallet timer som er oppsatt i fordelingen. Dette vil for det meste gjelde andre oppdrag. Jeg finner det også nødvendig å nevne at oppsettet nedenfor ikke representerer kommunerevisjonens kostnad per time brukt på kunder, men er en fordelingsnøkkel for å fordele erte utgifter per kommune basert på revisjonstimer planlagt brukt i den enkelte kommune. Styret foreslår at følgende utgiftsfordeling legges til grunn for 2017: Regnskapsrevisjon Fordeling av andre oppdrag antall timer totalt %-fordeling 2017 fordeling av 2017 endring i fra i fjor fordeling av 2016 %-fordeling 2016 Utgif tsfordeling 2015 Timer avregnet 2015 Audnedal ,1 % ,4 % ,1 % Farsund ,2 % ,5 % ,2 % Flekkefjord ,1 % ,5 % ,1 % Hægebostad ,8 % ,3 % ,8 % Kvinesdal ,4 % ,4 % ,4 % Lindesnes ,9 % ,5 % ,9 % Lyngdal ,7 % ,3 % ,7 % Mandal ,2 % ,4 % ,2 % Marnardal ,4 % ,5 % ,4 % Sirdal ,9 % ,4 % ,9 % Åseral ,3 % ,5 % ,3 % sum % ,4 % % Representantskapet anbefales å gjøre slikt vedtak: Det framlagte års for 2017 med utgiftsfordeling mellom kommunene, og økonomiplan for årene vedtas Budsjettet er basert på følgende utgiftsfordeling mellom kommunene: 3 12

13 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Regnskapsrevisjon Fordeling av andre oppdrag antall timer totalt %-fordeling 2017 fordeling av 2017 endring i fra i fjor fordeling av 2016 %-fordeling 2016 Utgif tsfordeling 2015 Timer avregnet 2015 Audnedal ,1 % ,4 % ,1 % Farsund ,2 % ,5 % ,2 % Flekkefjord ,1 % ,5 % ,1 % Hægebostad ,8 % ,3 % ,8 % Kvinesdal ,4 % ,4 % ,4 % Lindesnes ,9 % ,5 % ,9 % Lyngdal ,7 % ,3 % ,7 % Mandal ,2 % ,4 % ,2 % Marnardal ,4 % ,5 % ,4 % Sirdal ,9 % ,4 % ,9 % Åseral ,3 % ,5 % ,3 % sum % ,4 % % Flekkefjord, Irene Loka revisjonssjef 4 13

14 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Sak nr: 10/2016 Styret Møtedato: Saksbeh.: Irene Loka Særutskrift Budsjett Økonomiplan Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: Styret innstiller til representantskapet at det framlagte forslag til for 2017 og økonomiplan for årene vedtas. Budsjettet er basert på følgende utgiftsfordeling mellom kommunene: Regnskapsrevisjon Fordeling av andre oppdrag antall timer totalt %-fordeling 2017 fordeling av 2017 endring i fra i fjor fordeling av 2016 %-fordeling 2016 Utgif tsfordeling 2015 Timer avregnet 2015 Audnedal ,1 % ,4 % ,1 % Farsund ,2 % ,5 % ,2 % Flekkefjord ,1 % ,5 % ,1 % Hægebostad ,8 % ,3 % ,8 % Kvinesdal ,4 % ,4 % ,4 % Lindesnes ,9 % ,5 % ,9 % Lyngdal ,7 % ,3 % ,7 % Mandal ,2 % ,4 % ,2 % Marnardal ,4 % ,5 % ,4 % Sirdal ,9 % ,4 % ,9 % Åseral ,3 % ,5 % ,3 % sum % ,4 % % Saksutredning: Vedlegg: Forslag til års for Rammer for et Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS er i skrivende stund i sluttfasen av sammenslåingsprosessen med Rogaland Revisjon IKS. Hvis alt går som planlagt, bør et nytt selskap være etablert og i drift fra Det gjenstår imidlertid flere kommunestyrebehandlinger før en kan slå fast at en ny revisjonsenhet vil bli etablert. Denne situasjonen gjør at vi legger fram for 2017 og økonomiplan for perioden som om selskapet fortsetter sin eksistens i dagens form, med behandling i styret og representantskapet. Det framlagte et er basert på samme driftsnivå som tidligere. 1 14

15 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Følgende forutsetninger er lagt for et: Når det gjelder bemanningssituasjonen, så er det ert med 7,8 årsverk (8 ansatte) i tillegg til noe kjøp av tjenester. Dette nivået fordrer en svært effektiv revisjon samt effektiv regnskapsavleggelse fra kommunenes side. Driftsutgifter driftsforutsetninger Lønnsutgifter Budsjett: kr Lønnen for 2016 er ert ut fra de forhold som i dag er kjent med hensyn til ansatte og stillingsstørrelser, samt at jeg forutsetter et ut fra 7,8 årsverk og at noe av personalbehovet vil bli dekket ved kjøp av tjenester fra andre. Jeg har beregnet lønnsutgiftene med et generelt lønnstillegg på 2,5 % fra 1.5. i Overtiden er ert med kr Dette er på samme nivå som overtidsbruken er i Pensjonskostnaden er beregnet ut fra en sats på 17 %. Jeg har ikke noe fra KLP å støtte meg til, så jeg har derfor lagt inn kr i et. Dette er noe lavere enn et for Nivået på et er usikkert, men fra fra erfaringer fra tidligere år bør dette være tilstrekkelig. Arbeidsgiveravgiften er beregnet med 14,1 %. Samlet er lønnskostnadene, med de forutsetningene som er skissert over, ert med en økning på 1,16 % fra Andre driftsutgifter Budsjett: kr Sum driftsutgifter er økt med kr Dette gjelder hovedsakelig kjøp av tjenester som er ert med kr , og noen reduksjoner av andre driftsposter bl.a. kurs og reise. Enkelte av postene som er ert gjelder bl.a.: Forsikring ansatte Kontingenter NKRF (medlemskontingent og premie for kvalitetskontroll) KS - medlemskap Lisenser Sticos (oppslag regnskap) Descartes (revisjonsprogram) Current timeregistreringssystem Hjemmekontorløsning (IT-tilgang avd.kontor Lyngdal) Gyldendal Rettsdata (oppslag lov/forarbeid/litteratur) Drifting IT

16 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Gjennomgang av inntektspostene: Inntekt fra kommuner Budsjett: kr Inntektene fra kommunene har en økning på 3,4 %. Inntekt fra andre kunder Budsjett: kr En har basert inntekten med en økning i timepris fra kr 750 til kr 790. Finans overføringer Renteinntektene er ert med kr I tillegg er det lagt inn en overføring til investering på kr for å dekke opp egenkapitalinnskudd til KLP. Utgiftsfordeling på kommunene Inntekt fra kommunene er ert med kr I forslaget til utgiftsfordeling på kommunene har jeg brukt samme fordelingsnøkkel som ble brukt i Fordelingsnøkkelen er basert på revisjonstimer planlagt for den enkelte kommune. I dette timeanslaget er timer til reiser og matpauser knyttet til oppdrag ikke inkludert. Utgangspunktet er å betjene alle eierkommunene ut fra deres behov for våre tjenester. Timefordelingen må derfor sees på som et utgangspunkt for antatt ressursbruk. Den endelige faktureringen og årsavregningen vil bli etter det timeforbruket som den enkelte kommune har hatt. Kommunene vil derfor sannsynligvis få avvik i sine revisjonsutgifter i forhold til det erte. Faktorer som kan påvirke den endelige regningen er tidsforbruket på regnskapsrevisjon, bruk av bistand, antall attestasjonsoppdrag, særskilte revisjonsprosjekter som kommer opp og som trenger rask behandling, samt eventuelle bemanningsproblemer i kommunerevisjonen. Modellen det er lagt opp til fordrer en viss fleksibilitet hos kommunene. Da vi har avgrensede - og personalrammer å forholde oss til, vil dette kunne innebære at kommuner ikke får det antallet timer som er oppsatt i fordelingen. Dette vil for det meste gjelde andre oppdrag. Jeg finner det også nødvendig å nevne at oppsettet nedenfor ikke representerer kommunerevisjonens kostnad per time brukt på kunder, men er en fordelingsnøkkel for å fordele erte utgifter per kommune basert på revisjonstimer planlagt brukt i den enkelte kommune. Regnskapsrevisjon Fordeling av andre oppdrag antall timer totalt %-fordeling 2017 fordeling av 2017 endring i fra i fjor fordeling av 2016 %-fordeling 2016 Utgif tsfordeling 2015 Timer avregnet 2015 Audnedal ,1 % ,4 % ,1 % Farsund ,2 % ,5 % ,2 % Flekkefjord ,1 % ,5 % ,1 % Hægebostad ,8 % ,3 % ,8 % Kvinesdal ,4 % ,4 % ,4 % Lindesnes ,9 % ,5 % ,9 % Lyngdal ,7 % ,3 % ,7 % Mandal ,2 % ,4 % ,2 % Marnardal ,4 % ,5 % ,4 % Sirdal ,9 % ,4 % ,9 % Åseral ,3 % ,5 % ,3 % sum % ,4 % %

17 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Økonomiplan: En forutsetter samme aktivitetsnivå i årene framover som det en har lagt opp til i 2017: Re gnsk ap Buds jett Forslag års Forslag til økonomiplan Endring Sum driftsinntekter ,97 % Sum driftsutgifter ,04 % Brutto driftsresultat ,9 % Netto finansinntekter ,0 % Netto driftsresultat Netto avsetninger Årets mer/mindreforbruk Inkludert i sum driftsinntekter: Inntekt fra kommuner Inntekt fra andre kunder Den videre prosessen: I henhold til selskapsavtalens 6 og 10, jfr. lov om interkommunale selskaper 7, tilligger det representantskapets myndighet å vedta og økonomiplan, herunder å bestemme fordelingen av utgiftene på den enkelte kommune og virksomhet. Vedtatt /økonomiplan skal oversendes eierne innen 10. oktober før året for å innarbeide dette i deltakerkommunenes års. Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS er etablert med det formål å utføre revisjon og ha tilsyn med deltakerkommunene i henhold til kommunelovens 60 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalget. Tilsvarende gjelder også kommunale foretak og interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeiere i. Selskapet kan også påta seg andre revisjonsoppdrag hvor eierkommunene har interesser i den utstrekning revisorlovgivningen gir adgang til dette. Jfr. selskapsavtalens 4. Alle selskapets oppdrag kan dermed knyttes til deltakerkommunenes interesser. Ut fra dette vil jeg tilrå at styret gir følgende innstilling: Styret innstiller til representantskapet at det framlagte forslag til for 2017 og økonomiplan for årene vedtas. Budsjettet er basert på følgende utgiftsfordeling mellom kommunene: 4 17

18 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Regnskapsrevisjon Fordeling av andre oppdrag antall timer totalt %-fordeling 2017 fordeling av 2017 endring i fra i fjor fordeling av 2016 %-fordeling 2016 Utgif tsfordeling 2015 Timer avregnet 2015 Audnedal ,1 % ,4 % ,1 % Farsund ,2 % ,5 % ,2 % Flekkefjord ,1 % ,5 % ,1 % Hægebostad ,8 % ,3 % ,8 % Kvinesdal ,4 % ,4 % ,4 % Lindesnes ,9 % ,5 % ,9 % Lyngdal ,7 % ,3 % ,7 % Mandal ,2 % ,4 % ,2 % Marnardal ,4 % ,5 % ,4 % Sirdal ,9 % ,4 % ,9 % Åseral ,3 % ,5 % ,3 % sum % ,4 % % Flekkefjord, Sign. Irene Loka Revisjonssjef 5 18

19 Driftsinntekter: Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Forslag til års 2017 Forslag års Års Regnskap Endring B2017-B Inntekt kommuner ,42 % Honorar o.l Inntekt fra andre ,26 % Refusjon sykepenger MVA.komp drift ,00 % Diverse refusjoner Refusjon telefon ansatte -558 Sum Driftsinntekter ,97 % Driftsutgifter: Lønn faste stillinger ,41 % Vikariater Ekstrahjelp ,00 % Overtid ,00 % Annen lønn Bilgodtgj. Skattepl./arb.g.avg ,11 % Godtgjørelse styremedl ,00 % Tapt arbeidsfortjeneste ,00 % Pensjon ,23 % Premieavvik Pensjon Arbeidsgiveravgift ,11 % Avsetn. Feriep. Arb.g.avg Sum Personalutgifter ,16 % Trykking/papir/rekvisita m.v ,00 % Faglitteratur,håndbøker m.v ,00 % Andre kontorutgifter ,00 % Møteutgifter, bevertning ,00 % Velferdstiltak ,00 % Andre varer og tjenester ,00 % Regnskapsføring ,00 % Telefon ,00 % Tjenestetelefon (ansatte) ,11 % Porto ,00 % Annonser ,00 % Kurs/opplæring ,90 % Reiseutg. Oppg.pl ,76 % Andre oppgavepl. Godtgj ,00 % Reiseutgifter, ikke oppg.pl ,43 % Forsikring ,00 % Kontingenter ,77 % It-lisenser ,21 % Inventar og utstyr ,00 % IT-utstyr ,00 % It-programvare ,00 % Driftsavtale IT ,00 % Revisjon ,00 % 19

20 Forslag års Års Regnskap Endring B2017-B Kjøp fra private MVA. pl. anskaffelser ,00 % Sum Andre driftsutgifter ,91 % Avskrivninger Sum driftsutgifter ,04 % Brutto driftsresultat ,86 % Netto renteutgifter Netto renteinntekter ,00 % Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond Overført til inv Regnskapsmessig mer/-mindreforbruk

21 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: UTSKRIFT AV MØTEBOK Agder Sekretariat - styret Møtedato: 1. september 2016 SAK 05/16 BUDSJETT FOR 2017 AGDER SEKRETARIAT Enstemmig vedtak: Det fremlagte forslag til for 2017 vedtas. Saksfremstilling: Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen SAK 05/16 BUDSJETT FOR 2017 AGDER SEKRETARIAT Generelt: I vedtektene for Agder Sekretariat, 10, har styret ansvar for å gjøre vedtak om års. Årset skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften. Årset skal fremmes for den enkelte kommune, slik at forslaget følger innstilling om års og økonomiplan til kommunestyret, jfr. forskrift for kontrollutvalg 18. Iflg. 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene er det 13. driftsåret i Agder Sekretariat. Tilskuddet fra den enkelte eierkommune har hatt følgende utvikling de siste fem årene: 2013: kr : kr : kr : kr () 2017: kr () Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Telefon Mobiltelefon E-post: 21

22 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Eierkommunene innbetalte totalt kr (kr pr. kommune) som kapitaltilskudd ved etablering av selskapet ( 5 i vedtektene). Pr hadde selskapet en egenkapital på kr Kommentarer: Det eres med en lønnsvekst med 3,5 % fra Pensjonskostnadene er beregnet med samme satser som i 2016-et. Andre kostnader økes med ca. 1.6%. Dette skyldes bl.a. indeksregulering av husleie, økt kontingent til NKRF, og den forventede prisveksten på kjøp av varer/tjenester. Totalt øker et med 2.5% i forhold til for Forslag til for driftsåret 2017 (i hele 1000 kr) Budsjettforslag Budsjett Regnskap Driftsinntekter: Tilskudd fra eierkommunene Øvrige inntekter 0 Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Personalutgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter _ Brutto driftsresultat _ Finansinntekter Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond

23 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Rett utskrift: Kjell Ivar Hommen 3 23

24 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Mandal kommune Sak 17/16 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 17/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedlegg: Forslag til Plan for forvaltningsrevisjon for Mandal kommune Overordnet analyse Mandal kommune Bakgrunn for saka: Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner har bestemmelser om at det skal utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens sin virksomhet ut fra en vurdering av risiko og hva som er vesentlig. Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret. Formelt grunnlag: Forvaltningsrevisjon er definert i Lov om kommuner og fylkeskommuner 77 hvor det heter: Kontrollutvalget skal påse at kommunens og fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget ba i sitt møte den 22. september 2015 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS om å gjennomføre en overordnet analyse som skulle danne grunnlaget for Plan for forvaltningsrevisjon. I sitt møte den 3. mai 2016 ga kontrollutvalget revisjonen innspill på områder som de mente var viktig å arbeide videre med i analysen. Revisjonen har nå gjennomført den overordnede analysen og denne peker på xx ulike områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Tanken er at kontrollutvalget skal prioritere de mest aktuelle av disse områdene i plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan også prioritere andre områder som man mener er aktuelle. Områder som ikke prioriteres i planen, kan følges opp på andre måter, f.eks. ved orienteringer fra administrasjonen til kontrollutvalget. I forslaget til Plan for forvaltningsrevisjon for Mandal kommune foreslås disse områdene/prosjektene for forvaltningsrevisjon:

25 Med de ressurser som er tilgjengelig for kontrollutvalget til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (om lag 400 timer pr. år), er det realistisk å få gjennomført årlige prosjekter i løpet av perioden. Dersom nabokommuner prioriterer ett eller flere prosjekter med tilsvarende områder/tema som Mandal kommune, vil det være aktuelt å samordne gjennomføringen av prosjektene for en mest mulig effektiv ressursutnyttelse. Hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedringer i kommunen. Det er viktig med et godt samarbeid mellom administrasjonen, revisor og kontrollutvalget for å lykkes med dette. Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til framlagt «Plan for forvaltningsrevisjon for Mandal kommune » der følgende områder/prosjekter prioriteres: Bystyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for gjennomføring av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekter dersom utvalget ser behov for det. 25

26 Agder Sekretariat PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Kontrollutvalgets forslag pr MANDAL KOMMUNE Oktober

27 Plan for forvaltningsrevisjon Mandal kommune Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Mandal kommune bestilt en overordnet analyse fra Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon Hjemmelen for forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven (koml.) 77 nr. 4, som fastsetter at kontrollutvalget skal se til at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).., jf. tilsvarende formulering i 9 første ledd i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Etter 10 skal det minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Det er videre fastsatt at kommunestyret vedtar planen. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og måloppnåelse. Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. Innbyggerne stiller større krav til kvalitet, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk effektivitet, men også innhold i tjenester, markedet skaper økt konkurranse, og det er ofte manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av måloppnåelsen og det blir stilt større krav til ledelse. Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget bl.a. til: o å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til politiske vedtak og forutsetninger o å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for - å styrke kommunestyrets grunnlag for styring - kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen - ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse - rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift Statlig tilsyn med kommunesektoren er omtalt i koml. kap. 10A, og det er også gjennom Meld. St. 12 ( ) oppfordret til samordning av tilsyn, også i forhold til kommunens egenkontroll. Kontrollutvalget vil bidra til samordning mellom statlig tilsyn og kommunens egenkontroll. Agder Sekretariat 2 27

28 Plan for forvaltningsrevisjon Mandal kommune Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen Gjennomføring Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og ressurser, og om det i så fall skal gjennomføres foranalyse. Bestillingen sendes kommunerevisjonen Rapportering I tråd med forskrift om revisjon 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på dette. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret. Prioriteringer i denne planperioden Generelt Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for den enkelte kommune dessuten samtaler med administrativ ledelse og ordfører. Vi viser til den overordnede analysen for nærmere opplysninger. På bakgrunn av denne analysen legges det opp til en utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger (jf. vedlegg). Et prosjekt blir bl.a. iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tillegg vil dette være prosjekter som skal fokusere på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter bør nytteverdien vurderes i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet. Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen. Prioritering av forvaltningsrevisjoner I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene som foreligger. Etter en helhetlig vurdering har kontrollutvalget valgt å foreslå følgende prosjekter for Mandal kommune for : Prioritet Prosj. nr. Navn/beskrivelse En nærmere begrunnelse for valg av disse prosjektene, ligger i vedlegget( Overordnet analyse). Agder Sekretariat 3 28

29 KOMMUNEREVISJONEN VEST VEST-AGDER IKS Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon Mandal kommune

30 Mandal kommune Overordnet analyse Innhold 1 Innledning Forvaltningsrevisjoner i forrige planperiode Overordnet perspektiv - kommunens virksomhet i henhold til kommuneloven Om Mandal kommune Organisering politisk og administrasjon Gjennomførte tilsyn Overordnet analyse Funksjonsdyktig kommunalt folkestyre Forsvarlig utredning og iverksettelse av vedtak Delegasjon av myndighet Forvaltningsloven Offentlighetsloven Personvern Journalføring og saksbehandling Etikk og varsling Rasjonell og effektiv forvaltning av ressursene Økonomisk utvikling Likestilling, mangfold og diskriminering Helse- og omsorg Oppvekst Byutvikling Oppsummering Tabelloversikt: Tabell 1: Kostratall pleie- og omsorgstjenestene Tabell 2: Kostratall helsestasjonstjenester Tabell 3: Kostratall barnevern Tabell 4: Oversikt over mulige prosjekter for forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS side 2 30

31 Mandal kommune Overordnet analyse Forord Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, har fått i oppdrag av kontrollutvalget i Mandal kommune å foreta en overordnet analyse av kommunens virksomhet for å kunne identifisere områder der det kan være behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Arbeidet er hovedsakelig utført i september Flekkefjord, Sign. Irene Loka Revisjonssjef Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS side 3 31

32 Mandal kommune Overordnet analyse Innledning Denne rapporten gir en overordnet analyse av Mandal kommune. Hensikten med analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. Analysen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I tillegg kommer vurderinger av om regelverket etterleves, om kommunens styringssystemer og virkemidler er hensiktsmessige, og om beslutningsgrunnlaget som legges fram for politiske organer er i samsvar med offentlige utredningskrav. Hensikten er bl.a. å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning. Det er kontrollutvalget som skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon kan kommunen oppnå: Å få påvist forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til politiske vedtak og forutsetninger. Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for: Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen. Ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse. Vi har basert den overordnede analysen på dokumentgjennomgang og en analyse av Kostratall. Dokumentene som er gjennomgått er i hovedsak kommuneplanens samfunnsdel , for 2016, økonomiplan , og årsregnskapet og årsberetningen for Vi har også brukt Eldreplan 2020 og integreringsplan for perioden Videre har vi tatt hensyn til erfaringer fra regnskapsrevisjon, samt møter med rådmann, ordfører og kontrollutvalg. Gjennom møtene har vi ønsket å drøfte og få innspill til nyttige og relevante prosjekter. Innspill fra disse møtene har vi lagt stor vekt på i analysen, og enkelte av prosjektene vi foreslår som aktuelle, baserer seg på disse innspillene. Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS side 4 32

33 Mandal kommune Overordnet analyse Forvaltningsrevisjoner i forrige planperiode I forrige planperiode for forvaltningsrevisjoner er følgende prosjekter gjennomført: 1 Offentlige anskaffelser. 2 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Halse Eiendom AS. 3 Registrering, effektuering og ferdigmelding av politiske vedtak. 4 Digital mobbing skjult mobbing. Forvaltningsrevisjon av styring av investeringsprosjekter er påbegynt i Overordnet perspektiv kommunens virksomhet i henhold til kommuneloven Kommunens overordnede målsetting er, ifølge kommuneloven, rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser. For å nå dette målet må kommunen ha en god måloppnåelse, riktig oppfølging av vedtak, god økonomistyring og en optimal produktivitet. Analysen tar utgangspunktet i kommunens virksomhet på et overordnet plan. Kommuneloven 1 deler den kommunale virksomheten inn i fire kategorier: Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre. Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap. Bidra til en bærekraftig utvikling. Legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Dersom en tar utgangspunkt en risiko- og vesentlighetsvurdering kan en utdype disse kategoriene videre: Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til spørsmålet om i hvor stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av folkevalgte organer, om sakene som legges fram for folkevalgte organer er tilfredsstillende utredet, og om kravene i forvaltningsloven og offentlighetsloven overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om sakene legges fram på en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og skjer produksjonen på en rasjonell og effektiv måte? Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og gjelder kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale lovene er opplæringsloven, barnehageloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, sosialtjenesteloven, barnevernloven, introduksjonsloven og plan- og bygningsloven. Her vil Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS side 5 33

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 16/16 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 16/16 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 16/16 Møtedato: 06.09.16 Saksbehandler: Willy Gill SAK 16/16 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2017 Vedlegg: 1. Kommunerevisjonen Vest, styrebehandlet

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 07.06.16, kl. 08.15 09.15. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/12 Dato: 15.10.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid/sted: Tirsdag 25. oktober 2016 kl på rådhuset, kommunestyresalen.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid/sted: Tirsdag 25. oktober 2016 kl på rådhuset, kommunestyresalen. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 11.10.16, kl. 08.15 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal.

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud (leder), Anne

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Møtedato: 22. september 2015 kl. 09.00 10.00 Sted: Kulturhuset

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 07/12 Dato:18.10.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Evjemoen, møterom 217, 2.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/16 MØTEBOK Dato: 19.09.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Rådhuset, møterom formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 Dato: 14.11.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Byggeskikksenteret, 2. etasje

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid / sted: Tirsdag 11. oktober kl kl på rådhuset, formannskapssalen.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid / sted: Tirsdag 11. oktober kl kl på rådhuset, formannskapssalen. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Eirik Skogstad Nilsen (leder),

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal.

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 04/16 Dato: 29.09.16 kl. 14.00 16.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Marita Fiddan Bø, medlem Freddy Åkseth, medlem Anne

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 Dato: 17.10.2013 kl. 15.00-18.00 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Inger Lise Austrud (leder), Alexander Skeibrok (nestleder), Thomas Ropstad (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Inger Lise Austrud (leder), Alexander Skeibrok (nestleder), Thomas Ropstad (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Inger Lise Austrud (leder),

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 2. desember 2014 kl ca , bystyresalen. Merk tidspunktet!

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 2. desember 2014 kl ca , bystyresalen. Merk tidspunktet! Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Ebba Farre Roksvold, leder Arne

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 14.10.14, kl. 08.30 09.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch, Martin Reinertsen, Randi Eik INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch, Martin Reinertsen, Randi Eik INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: 15.10.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/12 Dato: 25.09.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Jim Toft, medlem Arne Torbjørn

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 02.02.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Møtedato: 16. november 2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Stad: Rådhuset, «Det lille møterommet» (ved kommunestyresalen) Utvalssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Stad: Rådhuset, «Det lille møterommet» (ved kommunestyresalen) Utvalssekretær Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland, leiar Margit Dale, nestleiar Saavi Nomeland Kent M.

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 01.09.2014 kl. 09.00 09.45 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Møtedato: 21. november 2016 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkallingen/sakslisten. Ref. 13 ble godkjent satt opp på sakslisten.

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkallingen/sakslisten. Ref. 13 ble godkjent satt opp på sakslisten. Møte nr. 04/16 Dato: 21.09.16 kl. 13.00 15.15 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Inger Lise Austrud (leder), Alexander Skeibrok (nestleder), Thomas Ropstad (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Inger Lise Austrud (leder), Alexander Skeibrok (nestleder), Thomas Ropstad (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Inger Lise Austrud (leder),

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 01.09.2014 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 22.10.13, kl 08.00 10.00 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Tommy Antonsen, medlem Arne Torbjørn

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/16 Dato: 29.11.16, kl. 08.15 10.40. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 MØTEBOK Møtedato: 23. mai 2016 kl. 09.00 13.00 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 MØTEBOK Møtedato: 30. januar 2017 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 12.11.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Ebba Farre Roksvold (leder),

Detaljer

Kontrollutvalget i Iveland kommune Sak 08/15 Møtedato: Saksbehandler: kih

Kontrollutvalget i Iveland kommune Sak 08/15 Møtedato: Saksbehandler: kih Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Iveland kommune Sak 08/15 Møtedato: 19.10.2015 Saksbehandler: kih SAK 08/15 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2016 Vedlegg: 1. Agder Sekretariat, styret sak 06/15 2.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 11.10.16 kl. 16.00 17.30. Sted: Rådhuset, Tingtun. LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Eirik Skogstad Nilsen, leder Bente Hennestad, medlem Henning Helliesen, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 23.01.2017 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Nestleder var møteleder.

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Nestleder var møteleder. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/13 Dato: 11.12.2013 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal.

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Evelyn Molle

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 MØTEBOK Dato: 15.10.2014 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/11 MØTEBOK Møtedato: 19.12.2011 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/17 Dato: 29.05.2017 kl. 09.00 09.45 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 19.08.2013 kl. 09.00 09.30 Sted: Formannskapssalen MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland,

Detaljer

Agder Sekretariat MØTEBOK IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Møte nr. 04/15. Dato: kl Sted: Kommunehuset, møterom Posten

Agder Sekretariat MØTEBOK IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Møte nr. 04/15. Dato: kl Sted: Kommunehuset, møterom Posten Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Dato: 25.11.2015 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom Posten

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 MØTEBOK Dato: 13.06.2016 kl. 13.00 14.20 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 19.02.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/17 MØTEBOK Møtedato: 30. mai 2017 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/16 Dato: 01.02.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 11.02.2013 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/12 Dato: 26.06.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, nestleder Idar Tronstad, medlem Trond Birkeland, medlem

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (forfall), Martin Reinertsen, Randi Eik (forfall)

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (forfall), Martin Reinertsen, Randi Eik (forfall) 1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Ole Erik Vestøl Endrerud,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 21.05.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 MØTEBOK Møtedato: 17. mars 2014 kl. 09.00 10.15 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 Dato: 26.05.2014 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Kristin Skaiaa,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Kristin Skaiaa,

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Dato: 26.11.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Evjemoen, møterom

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON OPPEGÅRD KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2013 2016 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SAK 56/12 Plan for forvaltningsrevisjon i Oppegård kommune 2013-2016 Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Eirik Skogstad Nilsen (leder),

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 06.06.16 kl. 12.30 14.00 Sted: Minne Kultursenter ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/12 Dato: 15.03.2012 kl 13.00-14.00 Sted: Møterom Feda Tilstede:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Ebba Farre Roksvold (leder),

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Benjamin Le Maitre (leder), Arild

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Hallvard Lauvdal, leiar Olav Lidtveit,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 03.05.2012 kl 13.00-15.30 Sted: Møterom Storekvina MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 MØTEBOK Dato: 21.05.2014 kl. 13.00-15.00 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer