MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl Brukerforum ipolitiker Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Møtet settes Ordfører og rådmann orienterer Sak 87/11 Referater Sak 88/11 Områdereguleringsplan for Sagtomta. Endring i planforslag Sak 89/11 Klagebehandling. Ny rekkefølgebestemmelse Sak 90/11 Etablering av ny 110-sentral i Oppland, lokalisert til Gjøvik Pause Sak 91/11 Revisjon av avtaler om interkommunalt samarbeid Sak 92/11 Avtale om trepartssamarbeid mm Lunner kommune Sak 93/11 Budsjettkorrigering seniortiltak bruk av disposisjonsfond drift kontoart Sak 94/11 Vurdering av de folkevalgtes godtgjøring per november 2011 Lunsj Saksbehandling fortsetter. Tilvalgssaker. Status budsjettprosess Pause Bli kjent med sak: Frøystad Orientering vedr. Samhandlingsreformen Møtet avsluttes Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Elektronisk signert.

3 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 87/11 Sak 88/11 Sak 89/11 Sak 90/11 Sak 91/11 Sak 92/11 Sak 93/11 Sak 94/11 Sak 95/11 Sak 96/11 Sak 97/11 Referater - kommunestyret 2011 Områdereguleringsplan for Sagtomta. Endring av planforslag. Plan-ID 08/1379 Klagebehandling. Ny rekkefølgebestemmelse Plan-ID Etablering av ny 110-sentral i Oppland, lokalisert til Gjøvik Revisjon av avtaler om interkommunalt samarbeid Avtale om trepartssamarbeid mm hos Lunner kommune Budsjettkorrigering seniortiltak bruk av disposisjonsfond drift kontoart Vurdering av de folkevalgtes godtgjøring per november 2011 Lunner kirkelige fellesråd Valg av representant og vararepresentant Oppnevning av militære skjønnsnemnder i Oppland fylke -Kommunene i Oppland1. januar desember 2015 Valg av observatør til generalforsamling Hadeland og Ringerike avfallsselskap

4 LUNNER KOMMUNE Sak 98/11 Hadelandsvegen AS Valg av observatør og varaobservatør Sak 99/11 Sak 100/11 Sak 101/11 Sak 102/11 Sak 103/11 Sak 104/11 Sak 105/11 Sak 106/11 Sak 107/11 Sak 108/11 Sak 109/11 Sak 110/11 Sak 111/11 Hadelandsprodukter - Repr. Til generalforsamling Valg av medlem og varamedlem Hadeland energi AS og Hadeland kraft AS Representant til generalforsamling Valg av repr. og vararepr. Innlandet revisjonen IKS Valg av medlem og varamedlem Klagenemnd Valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder Jernbaneforum i Oppland Valg av medlem og varamedlem Vannverk (interkommunalt) - Styre Valg av medlemmer og varamedlemmer Oslo og omland friluftsråd Valg av medlemmer til årsmøte Heimevern Valg av medlemmer Utrede godtgjøring folkevalgte Valg av arbeidsgruppe Overformynderi /15 Valg av medlem og varamedlemmer Valg av observatør til Lunner ungdomsråd Representant for barn og unge Konfliktråd i Oppland Valg av repr. til oppnevningsnemnd for meglere

5 LUNNER KOMMUNE Sak 112/11 Hadeland energi AS og Hadeland kraft AS Valg av styremedlem og varamedlem Sak 113/11 Sak 114/11 Sak 115/11 Sak 116/11 Sak 117/11 Sak 118/11 Takstnemnd for eiendomsskatt Valg av medlemmer og varamedlem Overtakstnemnd for eiendomsskatt Valg av medlemmer og varamedlem Krisesenter i Hønefoss Valg av representant og vararepresentant til generalforsamlingen Lønns- og forhandlingsutvalg Valg av medlemmer og varamedlem Samarbeidsutvalg ved skolene Valg av kommunale representanter Samarbeidsutvalg ved barnehagene Valg av kommunale representanter

6 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/44-11 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 87/11 Kommunestyret Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, Fagleder REFERATER - KOMMUNESTYRET 2011 Referatnummer: 36/11 Oppfølging av politiske vedtak 37/11 Møteprotokoll Kommunestyret 29. og /11 Møteprotokoll Kommunestyret /11 Møteprotokoll Eldrerådet /11 Møteprotokoll Formannskapet (Vedlegges så snart den er klar) DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

7 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/ MØTEBOK Ark.: PLAN Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 88/11 Kommunestyret Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SAGTOMTA. ENDRING AV PLANFORSLAG. PLAN-ID 08/1379 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Klageadgang: Når planvedtak foreligger. Rådmannens innstilling: Lunner kommune viser til K-sak 65/11 (merknadsbehandling av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum). I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende oppretting i planen før offentlig ettersyn: Jordet vest i planområdet opprettholdes med arealformål bebyggelse og anlegg (BFK4) Planbestemmelsene kap.4.1.4, fjernes. Det anlegges 45 meter med ny gangveg i planens nordøstre grense innen område BK3. Denne fortsetter inn i detaljreguleringsplan for Harestua stoppested i nord og i sør kobles den til eksisterende snuplass i Pipervegen innenfor reguleringsplan for Furumo I, II, III, Furumohaugen m.m. Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser rettes opp i tråd med ovennevnte endringer. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

8 Sammendrag: Kommunestyret vedtok (sak 65/11) nytt offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum. Hovedårsaken til at planen ble vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn er flytting av trase for nye Elvefaret og endring av arealformål for jordet vest i planområdet fra LN1 til BFK4 på eiendommen 79/1. I kjølevannet av dette vedtaket har det kommet anmodning fra grunneier til jordet og almenningen om at første innspill formelt trekkes, og at kun del av jordet ønskes beholdt med formål BFK4 i tråd med arealene det grenser inntil på sagtomta, mens den del av arealet som grenser til Hadelandsvegen, ønskes beholdt som landbruksområde. Endringsforslaget om delt løsning skal nå merknadsbehandles. Lunner kommune vil utføre detaljregulering av trase for nye Elvefaret som legges inn i plankartet før nytt offentlig ettersyn. Dette betyr at planbestemmelsene kap , fjernes. Gangvegen fra Pipervegen og til piperundergangen skal legges om på strekningen mellom snuplass i Pipervegen og fram til plangrensa for nytt stoppested. Gangvegen må vises i områdereguleringsplanen da den legges vest for dagens gangveg og havner derfor i plangrensa for områdereguleringsplanen. Saksutredning: 1. FAKTA: 1.1 Bakgrunn for saken Lunner almenning eier i dag arealene som inngår i områdereguleringsplanen for Harestua sentrum bortsett fra jordet ut mot fylkesvegen. I forbindelse med offentlig ettersyn av planen kom eier av jordet med innspill hvor han ba om endret arealformål på jordet fra landbruk til bebyggelse og anlegg, underformål bolig/forretning/kontor. Kommunestyret tok innspillet til følge, og arealet ligger nå som BFK4 før 2. gangs offentlig ettersyn. 3. november kom det inn en ny merknad fra grunneier som angret ovennevnte og som sammen med Almenningen anmodet om en endring av arealet i form av en todeling hvor vestre del av jordet mot fylkesvegen tilbakeføres til arealformål landbruks-, natur- og friluftsformål mens østre del inn mot Sagtomta beholder arealformål bebyggelse og anlegg, underformål bolig/forretning/kontor. Lunner kommune vil detaljregulere ny trase for Elvefaret som legges inn i plankartet før 2. gangs offentlige ettersyn. Det betyr at planbestemmelsenes krav om detaljregulering av Elvefaret, fjernes. Gangvegen fra Pipervegen og til nytt stoppested skal legges om slik at den blir liggende vest for dagens trase. Det betyr at den kommer innenfor områdereguleringsplanen og må vises i plankart og bestemmelser. Nedenfor vises en skisse av planlagt ny gangveg og utsnitt av gjeldende reguleringsplan for området inntil områdereguleringsplanen som omfatter Pipervegen. Side 8

9 Utsnitt av reguleringsplan for Furumo I, II, III, Furumohaugen m.m. 1.2 Formell prosess og medvirkning Kommunestyret vedtok i møtet , saksnr. 65/11 å legge områdereguleringsplanen ut til nytt offentlig ettersyn. Hovedgrunn til nytt ettersyn er innspill knyttet til trase for nye Elvefaret og endring av arealformål for jordet betegnet LN1 vest i planområdet. Etter kommunestyremøtet er det innkommet en anmodning fra grunneier av LN1 og Lunner Almenning om en deling av arealet i to ulike formål. To andre endringer av planen blir også med på nytt ettersyn, det gjelder ny trase for Elvefaret, som er detaljregulert og ny gangveg i Pipervegen som kommer inn i planområdet i østre plangrense. Før nytt offentlig ettersyn, er det anledning til å merknadsbehandle anmodning om endret arealformål samt å rette opp kart og bestemmelser i tråd med nye endringer. Side 9

10 2. MERKNAD FRA GRUNNEIER OG LUNNER ALMENNING Anmodningen fra Lunner Almenning og Arne Øystein Lunner er kopiert inn i sin helhet. Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 3. VURDERING 3.1 Endring av arealformål Byggegrense langs fylkesveg er 15 meter.. Totalt areal av jordet etter fratrekk på 15 meter byggegrense til fylkesveg er ca. 17 dekar. Avstand fra tunet på landbrukseiendommen (79/1) og til plangrensa for fylkesvegen mot jordet er vel 110 meter Det er avsatt areal til grønnstruktur langs ny fylkesveg mot landbrukseiendommen i detaljreguleringsplanen for Harestua stoppested. Landbrukskontoret ønsker ingen splitting av jordet i flere formål. De aksepterer at hele arealet gis annet arealformål enn LNF. Fylkesmannens landbruksavdeling har signalisert behov for konsekvensutredning (KU) for eiendommen 79/1 dersom hele eller deler av jordet legges ut til andre formål enn LNF Todeling, LNF og BFK (bebyggelse og anlegg) Grunneier og almenning ønsker dette. Hovedbegrunnelse for å opprettholde del av jordet som LNF er hensynet til trivsel for grunneier og miljømessig betydning for Harestuas befolkning. Når det gjelder hensynet til Harestuas befolknings behov for en kulturarena, kan nye bygg og anlegg så som aktivitetsparken ved skolen, Klemmaparken og parkeringsplassen, idrettshallen og nytt stasjonsområde gi mulighet for lokalisering av denne type aktivitet i framtiden. Et nytt sentrum med tilhørende anlegg vil gi muligheter for endret bruk av arealer og skape nye møtearenaer. Det er lite heldig med et grøntareal i ytterkant av nytt sentrumsområde da det skaper ubalanse mellom et tett sentrum med torg/møteplasser og forbindelsen til Klemmaparken i nord og øvrige Markaområder i øst og vest. En slik løsning bidrar ikke til å skape liv mellom sentrumsbyggene Opprettholde BFK på hele arealet Planmessig sett gir gjeldende arealformål der jordet ligger med tilsvarende arealformål som sentrumsområdet for øvrig, dvs. bolig/forretning/kontor (BFK), det mest optimale utgangspunktet for en god planlegging av et nytt sentrumsområde. Dette begrunnes med at løsningen gir mulighet for et tett og tydelig definert sentrum med levende fasader inn mot torg/møteplasser inne i sentrum. Dette gir optimal mulighet for helhetlig vurdering av lokalisering av bolig, næring, service og fritidsbruk og hvor adkomst, gangvegløsninger og grøntdrag binder sentrum sammen med boligområdene, skole og barnehage, ny stasjon, Marka og Harestuvannet. Viser i den sammenheng til T-1193 Handel, tilgjengelighet og bymiljø, St.meld.nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder og T-1322 Sentrumsutvikling. Planen legger opp til et tett sentrumsområde med leiligheter kombinert med forretning og kontor i blokkbebyggelse med sentrumsgater, fortau og torg/møteplasser. Luft og lys i sentrum er viktig for trivsel og velvære, men torg/møteplasser må ligge i den sentrale sentrumskjernen og være omgitt av levende fasader og koblet til gang-/sykkelvegnettet som tar folk fra sentrum og ut til Klemmaparken, boligområdene, til Marka og Harestuvannet og til stasjonen Tilbakeføre hele arealet til LNF Positivt driftsmessig for landbrukseiendommen 79/1. Vil hindre KU-utredning. Gir mulighet for fortsatt bruk til kulturformål for Harestuas befolkning. Side 13

14 Vil ligge som en planreserve for framtiden. Som ved delt løsning, er dette uheldig for sentrumsutbyggingen hvor bebyggelse, møteplasser og grøntdrag må lokaliseres med utgangspunkt i sentrum for å sikre et levende sentrumsområde Andre muligheter: Todeling, BFK og GR(grønnstruktur) Samme utfordringer som ved annen delt løsning. Behov for drifting av grønnstruktur. Kostnader for utbygger. Et grønnstrukturformål vil være svært vanskelig å endre til byggeområde i framtiden. Offentlig byggeområde Må erverves av kommunen. Kan være en planreserve for kommunen hvis det er behov for nye offentlige bygg Detaljregulering av Elvefaret Planbestemmelsene kap stiller krav om detaljregulering av traseen for ny Elvefaret. Dette arbeidet er i gang, og vil bli ferdigstilt før offentlig ettersyn. Følgelig skal bestemmelsen om detaljregulering utgå. 3.3 Anlegg av gangveg i BK3 Resultatet av klagebehandling av reguleringsplanen for nytt stoppested, har resultert i at kommune, almenning og nabo er enige om at det skal opparbeides ny trase for gangvegen fra snuplassen i Pipervegen og fram til ny fylkesveg, totalt ca. 40 meter. Ny trase blir liggende inntil dagens trase i vest og havner innenfor områdereguleringsplanen, se skissetegning i avsnitt KONKLUSJON Lunner kommune viser til K-sak 65/11 (merknadsbehandling av områdereguleringsplanen for Harestua sentrum). I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende oppretting i planen før offentlig ettersyn: Jordet vest i planområdet opprettholdes med arealformål bebyggelse og anlegg (BFK4) Planbestemmelsene kap.4.1.4, fjernes. Det anlegges 45 meter med ny gangveg i planens nordøstre grense innen område BK3. Denne fortsetter inn i detaljreguleringsplan for Harestua stoppested i nord og i sør kobles den til eksisterende snuplass i Pipervegen innenfor reguleringsplan for Furumo I, II, III, Furumohaugen m.m. Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser rettes opp i tråd med ovennevnte endringer. Side 14

15 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Plandokumenter. K-sak 65/11 Øvrige dokument: Forhåndskonferanse - Sagtomta - Lunner almenning Utarbeidelse av reguleringsplan for Harestua sentrum Møtereferat fra møte med Jernbaneverket og Lunner almenning Reguleringsplan for Sagtomta og Harestua stasjon Adresseliste for reguleringsplan for Harestua sentrum - Sagtomta Forslag til planprogram Rapport - kartlegging av forurenset grunn Planprogram Harestua Planprogram for reguleringsplan for Harestua sentrum - Lunner kommune, Oppland. Høring - NVEs merknader - Kopi av brev til Lunner almenning Polutsalg på Harestua 116/2 Vedr. Planprogram - Harestua sentrum Kopi av brev til Lunner Almenning Uttalelse til kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid - Harestua sentrum, Lunner kommune - Kopi av brev til Cowi AS Planprogram for reguleringsplan for Harestua sentrum - Lunner kommune, Oppland. Jernbaneverkets merknader - Kopi av brev til Lunner almenning Planprogram for Harestua sentrum - Høringsuttalelse med kommentar Uttalelse til planpgrogram og reguleringsplan for Harestua sentrum i Lunner kommune Uttalelse til igangsetting av reguleringsarbeid og forslag til planprogram, reguleringsplan for Harestua sentrum, Lunner kommune, forhold til kulturminner - Kopi av brev til Cowi AS Oversendelse av rapport fra befaring og foreløpig uttalelse reguleringsplan for Harestua sentrum - Kopi av brev til Cowi AS Planprogran Harestua sentrum, rettet i hht. kommunestyrets vedtak Oversender materiale i forhold til Harestua Sentrum Oversender revidert møtereferat Møtereferat fra regionalt planforum 11. januar Områderegulering for Harestua sentrum og reguleringsplan for Harestua stasjon Ingen merknader til varsel om utvidelse av planområdet for Harestua sentrum Utkast reguleringsplan Forslag boligbebyggelse av og tabelloversikt antall boenheter med mer Omlegging av Elvefaret - kommentarer Fjerning av uthus/garasje Kopi av brev til Ottar Bergsli Områderegulering for Harestua sentrum Ønsker og meninger om planer for ny barnehage Planbeskrivelse av konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Harestua sentrum (Sagparken) innspill Oversendelse av dokumentasjon Områdereguleringsplan for Harestua sentrum - offentlig ettersyn Områdereguleringsplan for Harestua sentrum - høringsuttalelse og klage på veiutforming Lunner kommune - Reguleringsplan for Harestua sentrum - Høring Side 15

16 Innspill til reguleringsplanen for Harestua sentrum. Merknader ved offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for Harestua sentrum - Lunner kommune, Oppland Uttalelse til offentlig ettersyn av områderegulering i Harestua sentrum, Lunner kommune Reguleringsplan for Harestua sentrum (Sagparken) Offentlig ettersyn Forespørsel om møte vedr. diverse problemstillinger - Harestua Innspill til forslag om ny barnehage på Harestua Uttalelse vedrørende Harestua sentrum Vedrørende områdereguleringsplan Harestua sentrum - Ønsker endring i planen som foreligger Uttalelse til offentlig ettersyn av områderegulering i Harestua sentrum, Lunner kommune _4_0 Merknad til områderegulering Harestua Høringsuttalelse og klage på veiutforming for områdereguleringsplan for Harestua sentrum Reguleringsplan for Harestua sentrum - merknader ved offentlig ettersyn Områdereguleringsplan for Harestua sentrum - Offentlig ettersyn Plan-ID 08/1379 Innspill vedrørende områdereguleringsplan for Harestua sentrum. Områdereguleringsplan for Harestua sentrum - kommentarer Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN Hadeland EnergiNett AS, Jarenvegen 15-17, 2770 JAREN Oppland fylkeskommune, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER Statens vegvesen region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR NVE Region øst, Postboks 4223, 2307 HAMAR Naturvernforbundet i Oppland v/ole Morten Fossli, Pb 368, 2602 LILLEHAMMER Naturvernforbundet i Gran og Lunner v/bjørn Berge, Postboks 99, 2716 HARESTUA Skiforeningen, Kongeveien 5, 0787 OSLO Oslo og omland friluftsråd, Postboks 8896 Youngstorget, 0028 OSLO Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 JEVNAKER Nittedal kommune, Moveien 1, 1482 NITTEDAL Harestua IL v/svein Krakk, Hadelandsvegen 818, 2743 HARESTUA Thorstensen Nina, Harestumoen 4, 2743 HARESTUA Thorstensen Morten Viggo, Harestumoen 4, 2743 HARESTUA Bergsli Ottar, Harestumoen 2, 2743 HARESTUA Lunner Arne Øystein, Elvefaret 2 A, 2743 HARESTUA Bjerknes Jan Arild, Steinbrøttet 14 A, 2743 HARESTUA Sande Bente, Steinbrøttet 12, 2743 HARESTUA Granberg Jan Egil, Steinbrøttet 12, 2743 HARESTUA Evje Kari Hvalshagen, Steinbrøttet 10, 2743 HARESTUA Evje Espen, Steinbrøttet 10, 2743 HARESTUA Snellingen Sigurd, Steinbrøttet 8, 2743 HARESTUA Refvik Reidulf Gunnar, Steinbrøttet 6, 2743 HARESTUA Johannessen Mari Ann, Steinbrøttet 4, 2743 HARESTUA Buan Stein, Steinbrøttet 2, 2743 HARESTUA Lunner Boligstiftelse, Sandsveien 1, 2740 ROA Widme Gjertrud, Haukåsen 2, 2743 HARESTUA Ohren Jens Arne, Haukåsen 2, 2743 HARESTUA Side 16

17 Kjørven Brita Iversen, Piperveien 23, 2743 HARESTUA Kjørven Ragnar, Piperveien 23, 2743 HARESTUA Amundsen Liv Marit, Piperveien 21, 2743 HARESTUA Amundsen Stig, Piperveien 21, 2743 HARESTUA Aarsund Elisabeth, Piperveien 21, 2743 HARESTUA Nygård Bjørg, Piperveien 19, 2743 HARESTUA Sæthereng Bernhard, Furumoterrasse 2 A, 2743 HARESTUA Sæthereng Unni Grethe, Furumoterrasse 2 B, 2743 HARESTUA Rogneby Bjørn, Piperveien 15, 2743 HARESTUA Timenes Anne Marie, Piperveien 13, 2743 HARESTUA Berge Nina Merete Johnsen, Piperveien 11, 2743 HARESTUA Berge Bjørn, Piperveien 11, 2743 HARESTUA Grønvold Mikal, Moreneveien 61, 2743 HARESTUA Grønvold Randi, Moreneveien 61, 2743 HARESTUA Opazo Daniel David, Piperveien 18, 2743 HARESTUA Tangen Anne Marie, Piperveien 18, 2743 HARESTUA Nilsen Gunnar Holth, Sandungskalven, 890 OSLO Hansen Linda, Piperveien 14, 2743 HARESTUA Dørum Tove Haakenstad, Hadelandsvegen 827, 2743 HARESTUA Haakenstad Greta og Gudmund, Harestuvolden, 2743 HARESTUA Norske Shell As, Postboks 40, 4098 TANANGER Harestua Servise As, Postboks 1397 Vika, 114 OSLO Telenor Eiendom Holding As, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU Heggen Finn Håkon, Moreneveien 64, 2743 HARESTUA Lunner Almenning,, 2743 HARESTUA Hms Eiendom As, Postboks 13, 2716 HARESTUA Kolstad Berit, Hadelandsvegen 859, 2743 HARESTUA Kolstad Arne Henrik, Hadelandsvegen 859, 2743 HARESTUA Fardal Odd Oliver, Hadelandsvegen 859, 2743 HARESTUA Fardal Betsy, Hadelandsvegen 859, 2743 HARESTUA Hegglund Liv, Hadelandsvegen 859, 2743 HARESTUA Eldrerådet,, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne,, Repr. for barn og unge,, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 17

18 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 10/ Ark.: PLAN Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 89/11 Kommunestyret Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger KLAGEBEHANDLING. NY REKKEFØLGEBESTEMMELSE PLAN-ID Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9, 12-12, 12-7, nr. 10 Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven og 12-7 godkjenner Lunner kommune reguleringsplan for Harestua stoppested med følgende endring i planbestemmelsene kap.7: Gangvegen mellom snuplass i Pipervegen og fram til fylkesvegen, skal være opparbeidet før stoppestedet kan tas i bruk. Det vises til plan- og bygningsloven nr. 10 som sikrer at også arealer som ligger utenfor planområdet må istandsettes før planområdet kan tas i bruk. Vedtaket medfører at gangvegen mellom plangrensa og snuplass i Pipervegen, legges inn i områdereguleringsplanen for Harestua sentrum. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtak, jfr plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

19 Sammendrag: Detaljreguleringsplan for Harestua stoppested og ny adkomstveg ble vedtatt i kommunestyret som sak 45/11 i møtet Ragnar Kjørven har klaget på vedtaket i sitt brev datert Klager vil at gangvegen forbi hans eiendom legges lenger vest for dagens gangveg fram til snuplass i Pipervegen og at det tas inn rekkefølgebestemmelse om at denne må ferdigstilles før stoppestedet tas i bruk. Kommunestyret vedtok å utsette klagebehandlingen og ba administrasjonen finne en omforent løsning med grunneier. Administrasjonen har sammen med Lunner Almenning blitt enig med klager om en løsning for omlegging av gangvegen. Denne løsningen skal nå behandles. Saksutredning: 1. FAKTA: 1.1 Bakgrunn for saken Ragnar Kjørven har klaget på kommunestyrets vedtak som gjelder reguleringsplan for nytt stoppested på Harestua (K-sak 45/11). Ragnar Kjørven er nabo til nye Harestua stoppested og er part i saken. I forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen ba Ragnar Kjørven i høringsbrev datert om rekkefølgebestemmelse som sikrer omlegging av gangveg fra ny fylkesveg og forbi hans eiendom fram til snuplass i Pipervegen. I vedtatt plan er gangvegen tegnet inn vest for dagens gangveg slik klager ønsket, men den har ikke kobling til Pipervegen. Det er heller ikke tatt inn rekkefølgebestemmelse i forhold til opparbeidelse. Kjørvens høringsinnspill ble derfor ikke tatt til følge i sin helhet. Kjørven har klaget på vedtatt reguleringsplan i sitt brev datert 18. juli Klagen lyder slik: Vi klager på at gangvegen ikke er ført fram til eksisterende snuplass i sør og at det ikke er inntatt en bestemmelse om at gangvegen må ferdigstilles før det nye stoppestedet tas i bruk. Side 19

20 Kommunestyret behandlet klagen, saksnr. 64/11 den , og fattet følgende vedtak: Saken utsettes i påvente av administrativ avklaring. Avklaringen gjelder nødvendig dialog med grunneier for omforent løsning, nødvendig finansiering og eventuell utvidelse av reguleringsplanens område. 1.2 Forslag til løsning for å imøtekomme klager Klager, Lunner almenning og kommunen er enige om en løsning for ny gangveg mellom plangrensa og snuplass i Pipervegen som vist på skissen under, en strekning på ca. 40 meter og med bredde 3 meter. Nødvendig finansiering skal besørges av utbygger. Denne løsningen får konsekvenser for områdereguleringsplanen for Harestua sentrum da ny gangveg vest for dagens veg, blir liggende innenfor denne planen. Da denne ikke er vedtatt, og skal ut på nytt offentlig ettersyn, er det uproblematisk å legge dette inn i planforslaget. 2. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven og 12-7 godkjenner Lunner kommune reguleringsplan for Harestua stoppested med følgende endring i planbestemmelsene kap.7: Gangvegen mellom snuplass i Pipervegen og fram til fylkesvegen, skal være opparbeidet før stoppestedet kan tas i bruk. Det vises til plan- og bygningsloven nr. 10 som sikrer at også arealer som ligger utenfor planområdet må istandsettes før planområdet kan tas i bruk. Vedtaket medfører at gangvegen mellom plangrensa og snuplass i Pipervegen, legges inn i områdereguleringsplanen for Harestua sentrum. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtak, jfr plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI Side 20

21 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 116/2 Referat fra møte (Sagtomta) Referat idédugnad Oppgradering Furumo holdeplass- Nye Harestua stasjon Befolkningsutvikling på Harestua Svar - Underskriftkampansje mot nedleggese av Harestua stasjon Underskriftkampansje mot nedleggese av Harestua stasjon Atkomst nye Harestua st. - møtereferat Oppstart av planarbeid for nye Harestua stasjon Gjøvikbanen - Harestua stasjon - Togstøy Kommentar til svar på henvendelse om støy - Kopi av brev til Alexander Brustad Reguleringsplan for Harestua sentrum "Sagtomta" og Furumo stasjon Foreløpige kommentarer og innspill - Kopi av brev til Lunner Almenning Møtereferat Ny Harestua holdeplass Videresender siste utgave av reguleringsplan ny stasjon og ny adkomstveg - Harestua Plankart Planbeskrivelse, planbestemmelser og ROS-analyse Reguleringsplan for nye Harestua holdeplass - ROS-analyse Kvalitetskontroll av SOSI-fil før offentlig ettersyn av reguleringsplan for Harestua stoppested. Annonsebestilling offentlig ettersyn Plan-ID 06/1451 Detaljreguleringsplan Harestua stoppested - Oversendelse ved offentlig ettersyn Plan-ID 06/1451 Synspunkter på ny Harestua stasjon Høringsuttalelse til ny adkomstvei Harestua stoppested Reguleringsplan for Harestua stoppested - Uttalelse Detaljreguleringsplan Harestua stoppested - Oversendelse ved offentlig ettersyn Merknader til forslag om nytt stoppested på Harestua Innspill til reguleringsplan for stoppested Harestua med tilhørende adkomstvei Høringsuttalelse ang. reguleringsplan for Harestua stoppested Høringsuttalelse ang. reguleringsplan for Harestua stoppested Kommentarer og innspill til reguleringsplan for Harestua Reguleringsplan Harestua stoppested - Opplysning om bruksrett til areal mellom 173/320 og Allmenning Uttalelse til detaljereguleringsplan Harestua stoppested - offentlig ettersyn Lunner kommune - Reguleringsplan for Harestua sentrum - Sentrumsplan Støy fra toget på strekningen Furumo - Harestua - Kopi av brev til Ragner Kjørven Reguleringsplan Harestua stoppested Reguleringsplan Harestua stoppested i Lunner kommune - Offentlig ettersyn Merknad til Jernbaneverkets forslag om nytt stoppested på Harestua Høringsuttalelse reguleringsplan Reguleringsplan for Harestua stoppested støy fra tog på strekningen Furumo-Harestua Kopi av brev til Jernbaneverket Merknader til forslag om nytt stoppested på Harestua Detaljreguleringsplan Harestua stoppested Merknadsbehandling. Oversendelse av inkomne Side 21

22 merknader. Jernbaneverkets kommentarer til merknader for regplan ny Holdeplass Harestua. Detaljreguleringsplan Harestua stoppested Plan-ID Befaring klage Kommentarer til mottatt møtebok fra kommunestyremøte Kommentarer til mottatt møtebok fra kommunestyremøte Svar til Ragnar Kjørven vedr. støy. Detaljreguleringsplan Harestua stoppested Plan-ID Oppfølgingsmøte Strekningsvise utviklingsplaner Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR Oppland fylkeskommune, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER Statens vegvesen region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER Lunner almenning, Hadelandsvegen 853, 2743 HARESTUA Cowi v/bjørn Leifsen, Hvervenmoveien 45, 3511 HØNEFOSS Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2615 LILLEHAMMER Arne Øystein Lunner, Elvefaret 2A, 2743 HARESTUA Mona Nygård Weinholdt, Pipervegen 19, 2743 HARESTUA Liv Marit Amundsen, Pipervegen 21, 2743 HARESTUA Elisabeth Aarslund og Stig Amundsen, Pipervegen 21, 2743 HARESTUA Brita Iversen og Ragnar Kjørven, Pipervegen 23, 2743 HARESTUA NVE Region øst, Postboks 4223, 2307 HAMAR Hadeland Energi, Jarenvegen 15-17, 2770 JAREN Lunner Ungdomsråd, Lunner kommune, 2740 ROA Lunner Eldreråd, Lunner kommune, 2740 ROA Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Lunner kommune, 2740 ROA Representanten for Barn og unge, Lunner kommune v/ Geir Albertsen, 2740 ROA Gran og Lunner Brann og redning, Gran kommune, 2770 JAREN Jernbaneverket,, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 22

Saksbehandler: Arne Moksnes, Leder Brann og redning Gran og Lunner ETABLERING AV NY 110-SENTRAL I OPPLAND, LOKALISERT TIL GJØVIK

Saksbehandler: Arne Moksnes, Leder Brann og redning Gran og Lunner ETABLERING AV NY 110-SENTRAL I OPPLAND, LOKALISERT TIL GJØVIK Arkivsaksnr.: 07/2339-49 Arkivnr.: M74 Saksbehandler: Arne Moksnes, Leder Brann og redning Gran og Lunner ETABLERING AV NY 110-SENTRAL I OPPLAND, LOKALISERT TIL GJØVIK Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

Ark.: H06 Lnr.: 8814/11 Arkivsaksnr.: 11/1230-8

Ark.: H06 Lnr.: 8814/11 Arkivsaksnr.: 11/1230-8 Ark.: H06 Lnr.: 8814/11 Arkivsaksnr.: 11/1230-8 Saksbehandler: Rannveig Mogren ETABLERING AV FELLES 110-SENTRAL I OPPLAND Vedlegg: 1. Mulighetsstudien fra Oppland 2. Avtale om vertskommunesamarbeid med

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SAGTOMTA. ENDRING AV PLANFORSLAG.

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SAGTOMTA. ENDRING AV PLANFORSLAG. Arkivsaksnr.: 08/1379-76 Arkivnr.: L12 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SAGTOMTA. ENDRING AV PLANFORSLAG. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-12 Klageadgang:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM- STADFESTING AV DELOMRÅDET «JORDET» PÅ EIENDOMMEN 79/1

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM- STADFESTING AV DELOMRÅDET «JORDET» PÅ EIENDOMMEN 79/1 Arkivsaksnr.: 08/1379-125 Arkivnr.: PLAN 0533-2012-0001 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM- STADFESTING AV DELOMRÅDET «JORDET» PÅ EIENDOMMEN

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 10.11.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/11 11/610 FELLES NØDALARMERINGSSENTRAL I HEDMARK

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Etablering av ny 110-sentral i Oppland, lokalisert til Gjøvik

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Etablering av ny 110-sentral i Oppland, lokalisert til Gjøvik LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Kommunestyresalen 24.11.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 87/11 Sak 88/11 Sak 89/11 Sak 90/11 Sak 91/11 Sak 92/11 Sak 93/11 Sak 94/11

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen. Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen. Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken Arkivsaksnr.: 13/1253-47 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-12.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Tirsdag 24.08.2010 kl. kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 13/96-45 Arkivnr.: PLAN 13/96 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Rådmannens

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.10.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid. Vedtatt KST 9.9.2010 som sak 77/10

Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid. Vedtatt KST 9.9.2010 som sak 77/10 Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid Vedtatt KST 9.9.2010 som sak 77/10 Fra viljeserklæringen: 13.Kommunestyrene skal årlig orienteres om samarbeidsordningene. 14.Denne viljeserklæring skal behandles

Detaljer

Klagerett: Ikke klagerett før kommunestyret har fattet reguleringsvedtak.

Klagerett: Ikke klagerett før kommunestyret har fattet reguleringsvedtak. Arkivsaksnr.: 10/140-27 Arkivnr.: Q15 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven. Klagerett: Ikke

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SAGLUNDEN (TIDLIGERE SKRENTEN) STADFESTING/VEDTAK

DETALJREGULERING FOR SAGLUNDEN (TIDLIGERE SKRENTEN) STADFESTING/VEDTAK Arkivsaksnr.: 13/1276-59 Arkivnr.: PLAN 13-1276 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR SAGLUNDEN (TIDLIGERE SKRENTEN) STADFESTING/VEDTAK Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen 06.02.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Referater - eldreråd 2012 Årsmelding for Lunner

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE HARESTUA SENTRUM - GODKJENNING AV AVTALE

UTBYGGINGSAVTALE HARESTUA SENTRUM - GODKJENNING AV AVTALE Arkivsaksnr.: 11/286-32 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE HARESTUA SENTRUM - GODKJENNING AV AVTALE Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 08/2026-100 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLANEN DRØFTINGER I FORMANNSKAPET SOM

Detaljer

Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 14/1102 Lnr.: 3480/16 Ark.: PLAN 14/1102 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Lovhjemmel:

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Arkivsaksnr.: 10/1437-39 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM - OFFENTLIG ETTERSYN. Klagerett: Ikke klagerett før kommunestyret har fattet reguleringsvedtak.

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM - OFFENTLIG ETTERSYN. Klagerett: Ikke klagerett før kommunestyret har fattet reguleringsvedtak. Arkivsaksnr.: 08/1379-46 Arkivnr.: PLAN 08/1379 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Orientering "Idéskisse Frøystad" v/ Kommunalsjef Frode Holst Saksbehandling

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Orientering Idéskisse Frøystad v/ Kommunalsjef Frode Holst Saksbehandling Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag15.03.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus, Kommunestyresalen 01.02.2012 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Rådet for mennesker

Detaljer

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG.

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG. Arkivsaksnr.: 11/425-33 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0003 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Til medlemmer av Komité for klima, infrastruktur, miljøvern og eiendom MØTEINNKALLING

Til medlemmer av Komité for klima, infrastruktur, miljøvern og eiendom MØTEINNKALLING Til medlemmer av Komité for klima, infrastruktur, miljøvern og eiendom MØINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 29.09.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag, 04.02.2016 kl. 15:30

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Holdes et ekstra eldrerådsmøte som ikke var satt opp i den opprinnelige møteplanen.

MØTEINNKALLING. NB! Holdes et ekstra eldrerådsmøte som ikke var satt opp i den opprinnelige møteplanen. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 22.11.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016 Arkivsaksnr.: 13/1447 Lnr.: 5647/16 Ark.: PLAN 0533-2016-0001 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag kl. Til medlemmer av Valgnemnd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 14.10.2013 kl. 17:00-18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 09.06.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/11 15/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen.

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 25.11.2015 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Arkivsaksnr.: 10/140-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Jernbanetilsynets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 15/1863 Lnr.: 18898/15 Ark.: GNR 67/13 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 67/13 KLAGE PÅ FRADELINGSTILLATELSE Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap.

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det legges ikke ved noen plan til dette møtet. Planen gjennomgås i møtet.

MØTEINNKALLING. NB! Det legges ikke ved noen plan til dette møtet. Planen gjennomgås i møtet. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 17.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Valgnemnd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 17.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092)

SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR HADELANDSPARKEN (053320100092) Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 06/818-121Arkivnr.: PLAN 0533-2010-0092 Saksbehandler: Tjenesteleder,

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 02.02.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl.

Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. Til medlemmer av trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 29.09.2016 kl. 08:00-09:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/618 Lnr.: 5466/16 Ark.: L80 Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold AVKLARING AV KOMMUNENS ROLLE OG BEHOV INNEN OMRÅDEREGULERINGSPLAN

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 24.08.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/10-12/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referatsak

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag kl.

LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag kl. Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag 10.09.2013 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 18.00

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny brannstasjon.

Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny brannstasjon. SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/1055 Dok.nr: 17/8081 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 12.06.2017 Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl.

Møteinnkalling. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 21.02.2017 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/930-2 Arkivnr.: GNR 59/24 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 31.05.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 30/07 Sak 31/07 Sak 32/07 Referater formannskap Interkommunal

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 18.05.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Møterom Innsikten Torsdag kl.

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Møterom Innsikten Torsdag kl. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom Innsikten Torsdag 10.03.2016 kl. 14:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte Arkivsaksnr.: 06/2221-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume REGIONRÅDET FOR HADELAND - REGLEMENT. Hjemmel: Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer