Driftsrapport 1/2012. pr til fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget"

Transkript

1 Driftsrapport 1/2012 pr til fylkestinget 1

2 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/ Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Sammendrag drift Sektorkommentarer drift Sentral økonomi, fylkestingets område 4 3,2 Fylkesordfører og fylkesting Politisk virksomhet, ledelse og stab Utdanning Tannhelse og folkehelse Fagskolene Regional utvikling Kultur Kontroll og tilsyn 17 4 Nærmere om investeringer Administrative investeringer Investering i utstyr tannhelse Investeringer i videregående skoler Veginvesteringer 21 5 Fylkeskommunens finansforvaltning Finansaktiva, likviditet Låneporteføljen 25 2

3 1 Innledning Driftsrapporteringen er en prognoserapportering, med fokus på styring av økonomien innenfor vedtatte netto driftsrammer for året. Prognosen for året 2012 i følge driftsrapporten pr til fylkestinget, er et merforbruk i drift på 8,1 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett for året. Det vises til den innledende tabellen nedenfor og til sektorkommentarene. I revidert nasjonalbudsjett av er anslaget for lønnsvekst nedjustert med 0,25% som utgjør ca 2,4 mill.kroner. I prognosen er ikke dette hensyntatt og det foreslås ikke noen inndraging av midler fra sektorene begrunnet i denne endring. I forbindelse med denne rapporten legges det fram for fylkestinget forslag til budsjettjusteringer. Dette framgår av saksframlegget. I denne sammenhengen foreslås bl.a. opprinnelig budsjettert utbytte fra NTE på 20 mill. kroner for videre avsetning til veifondet, reversert (utbytte for 2011 utbetales ikke). Under sentrale frie inntekter (fylkestingets eget område) tas det forbehold om nivået på konsesjonskraftinntektene, utviklingen i skatt og inntektsutjevningen ut året, samt for momskompensasjon fra investeringer og pensjonsoppgjøret. Tabellene som er brukt i denne rapporten, er sammendrag for alle sektorene og en virksomhetsoversikt pr. sektor (punktene 2 og 3). Alle tall er i 1000 kroner. Punkt 4 som omhandler investering og finansrapport til fylkestinget er tatt inn i punkt 5. Det vises til etterfølgende punkter og til saksframlegget med forslag til budsjettjusteringer. Denne rapporten, rapport fra Statens Vegvesen og sluttrapporter for ferdigstilte byggeprosjekt (skole) i 2011, følger som linkede vedlegg til saks-framlegget. 2 Sammendrag drift 2012 Sektor Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose 0 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB UTDANNING FAGSKOLENE TANNHELSE OG FOLKEHELSE KONTROLL OG TILSYN REGIONAL UTVIKLING KULTUR FYLKESTINGETS EGET OMRÅDE Totalt: Tabellen viser fylkeskommunens samlede for driften i 2012, med et ventet merforbruk på 8,1 mill. kroner. Den vesentligste posten er ventet merforbruk innenfor Regional utvikling på 7,5 mill. kroner. Det vises til virksomhetskommentarene under punkt 3 samt til saksframlegget og forslag til budsjettjusteringer. 3

4 3 Sektorkommentarer drift 3.1 Sentral økonomi, fylkestingets område Virksomhet (ansvar 2 siffer) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose FYLKESTINGETS EGET OMRÅDE fellesinntekter og -utgifter Totalt: Sammendrag/konklusjon Fylkestingets eget område, sektor 9, omhandler bl.a. følgende: Sentrale frie inntekter. De vesentligste eksterne finansieringspostene som renter og avdrag på innlån. Bevegelsene i de interne finansieringspostene som er vedtatt i fylkestinget; avsetning til og bruk av sentrale fonds og overføring fra drift til investering. De sentrale frie inntekter, med hovedpostene rammetilskudd, skatt og inntekts-utjevning, ventes å ligge på budsjettert nivå for året Kompensasjon for investeringsmoms ventes ikke å e vesentlig fra revidert budsjett. Det forutsettes da at justert byggeaktivitet går som planlagt. Det er innenfor dette ventet økte investeringer i fylkesveier. Dette er omtalt i saksframlegget til fylkestinget og i egen rapport fra SVV (Statens Vegvesen). Det vises også til punkt 4 i denne rapporten. Den obligatoriske overføringen av investeringsmoms fra drift til investering i 2012, er på 60 % av betalt investeringsmoms. Det er knyttet en viss usikkerhet til nivået på skatteinntekter, og dermed også på inntektsutjevningen, konsesjonskraft, momskompensasjon og pensjonsoppgjør for året Budsjettkontroll drift Frie sentrale inntekter Staten har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen for 2013, anslått at fylkeskommunenes skatteinntekter i 2012 øker mer enn tidligere beregnet. Økningen kan for Nord-Trøndelag fylkeskommune, anslås til vel 10 mill. kroner. Anslaget for konsesjonskraftinntekter må reduseres med om lag det samme beløpet. Det skyldes at forventet prisunderlag nå er vesentlig lavere enn den har vært de siste årene, samt at konsesjonskraftgrunnlaget er omberegnet og redusert for kraftverkene i Meråker. Samlet sett prognoseres inntektssiden uendret for året. Skatteinntektene I følge KS viste skatteinngangen til og med mars 2012 for kommuner og fylkeskommuner 42,4 milliard kroner, det vil si en vekst med 3,0 %. 4

5 For fylkeskommunene var inngangen herav på 7,5 milliard kroner i samme periode, som var 5,7 % over nivået i Mars måned isolert viste en vekst med 7,6 pst. Nord-Trøndelag fylkeskommune har budsjettert med en skatteinntekt i 2012 på 504,6 mill. kroner, som er 3,6 % over tilsvarende i Som nevt over vil skatteinntektene øke mer. Konsesjonskraftinntektene, er budsjettert med 13,9 mill. kroner her og 6,7 mill. kroner under sektor Regional utvikling. Som nevnt over, ventes det en betydelig reduksjon. Momskompensasjon fra investering er prosjektavhengig. Investeringsnivået for veg og skole ventes samlet å ligge på nivå med revidert budsjett for året. Det vises i denne sammenhengen til innstillingene i saksutredningen. Effekten av endelig pensjonsoppgjør er noe usikker. Avregningen her belastes/ godskrives sentral økonomi og vil bli konkretisert ved mottak av endelige aktuarberegninger for 2012 i januar Eksterne finansinntekter Innenfor eksterne finansinntekter forventes det at eieruttak fra NTE og innskudds-renter bank vil ligge på budsjettert nivå for Imidlertid nedjusteres rente-kompensasjonen fra Husbanken vedrørende skolebygg med 3,4 mill. kroner. Bortfall av dette skyldes sen søknad fra fylkeskommunens side og køordningen i Husbanken. Beløpet foreslås budsjettjustert. Rentekompensasjonen tas tilsvarende inn igjen i senere år. Utbytte fra NTE vil ikke bli utbetalt i Dette har ingen resultateffekt, men reduserer fondsoppbyggingen basert på slikt uttak. Eksterne finansutgifter Avdrag på innlån forventes belastet i henhold til budsjett. Nivået på renteutgifter (innlånsrenter) har en viss sammenheng med utviklingen i markedet, avtaler om sikring av flytende rente samt gjennomsnittlig lånevolum gjennom året. Av det budsjetterte låneopptaket i 2012 på 292 mill. kroner, er det så langt tatt opp lån på 200 mill. kroner. Prognose på renteutgifter i 2012 er på nivå med revidert budsjett. Se for øvrig punkt 5 om fylkeskommunens finansforvaltning. Tiltak og virkninger av tiltak Det er ikke ventet iverksatt spesielle tiltak innenfor sentral økonomi i 2012 i forhold til forutsetningene i budsjettet. Aktivitet / produksjon / nøkkeltall (drift) De ordinære økonomiprosesser gjennomføres i henhold til økonomirundskriv I og II for Finansrapportering I henhold til finansreglementet skal det i driftsrapporten pr. april og september (denne rapporten) samt i tilknytning til årsregnskapet gis fylkestinget en finansrapport. Det vises til punkt 5. Det er pr. april 2012 ikke konstatert fra reglementet. 5

6 3.2 Fylkesordfører og fylkesting Virksomhet (ansvar 2 siffer) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose FYLKESORDFØRER FYLKESTING Totalt: Sammendrag / budsjettkontroll drift Som følge av at Landsdelsutvalget (LU) er nedlagt fra og med 2012, vil sektoren få en besparelse på ca. 1,0 mill. kroner. Avviklingen av det politiske samarbeidet skjedde ved årsskiftet. Sekretariatet vil imidlertid være operativt fram til 1. juli 2012 for å ivareta formelle vedtak og ling av selve samarbeidet, herunder håndtering av forpliktelser og avtaler i regi av LU. Det er i 2012 budsjettert som om LU skulle ha aktivitet hele året. Dette ble gjort for å sikre dekning av kostnadene ved ling av samarbeidet. Ved henvendelse til LUsekretariatet blir det opplyst at NTFK s kostnader i 2012 blir på 0,8 mill. kroner. Dette gir en redusert utgift på ca. 1,0 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er planlagt studieturer for alle komiteene. Utgiftene dekkes ved gjenbevilgning av mindreforbruk i Investering I fylkestingets sak nr. 11/92 "Digitale møter - Fylkestinget i Nord-Trøndelag", ble det vedtatt innføring av digitale møter med en kostnadsramme på 0,8 mill. kroner. I regnskapsavslutningen 2011 ble det opprettet et eget fond for fylkesordfører og fylkestinget, der det ble avsatt 0,8 mill. kroner av mindreforbruket i 2010 til formålet. Faktiske kostnader forventes å bli 0,6 mill. kroner. Det vil da stå 0,2 mill. kroner på fondet når alle utgiftene er belastet. En vi komme tilbake til forslag om eventuelt overføring av ubrukte midler på fylkestingets disposisjonsfond til sentralt disposisjonsfond. 3.3 Politisk virksomhet, ledelse og stab Virksomhet (ansvar 2 siffer) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose FYLKESRÅDET ADMINISTRASJONSSJEF ADMINISTRASJONSAVDELINGEN INFORMASJONSAVDELINGEN Totalt: Sammendrag Fokuset i sektoren har vært å tilpasse driften til reduserte driftsrammer. Det er en utfordring å få til dette samtidig med at antall oppgaver som skal løses, er økende og 6

7 kvaliteten på de tjenester som utøves ikke skal reduseres. Administrasjonsavdelingen forventer budsjettmessig balanse i Det er imidlertid knyttet en del usikkerhetsmomenter til prognosen som følge av meget høyt aktivitets-nivå. Budsjettkontroll drift Samtlige funksjonsområder i administrasjonsavdelingen venter å gå i budsjettmessig balanse i drift i Aktivitet/produksjon/nøkkeltall I løpet vinteren/våren 2012 har administrasjonsavdelingen jobbet med utvikling av teamenes arbeid innenfor det enkelte funksjonsområde i avdelingen. Til dette har man leid inn ekstern konsulent. I løpet av våren skal det foretas en kritisk gjennomgang av dagens organisering av de administrative fellesfunksjonene. Økt effektivitet og mer fokus på styring og internkontroll er den viktigste begrunnelsen for dette. Svært mange aktører bidrar med en større eller mindre bit av den samlede funksjonen. Summen av slike enkeltbidrag må oppfylle funksjonell og faglig helhet. Kravene til gjennomgående funksjoner framgår av overordnede og omforente behov. Formelle krav til utøvelsen er dessuten definert i lovverk og generelle regler for god forvaltningsskikk/ internkontroll. Gjennomgående funksjoner bør koordineres/styres og kvalitetssikres sterkere sentralt, for å øke effektiviteten i tjenesteproduksjonen. Dette kan innebære en restrukturering av fellesfunksjonene på alle nivå i fylkeskommunens virksomhet. Fylkeskommunen er ansvarlig for å administrere Oppreisningsordningen for barnevernsbarn i Nord-Trøndelag. Ordningen startet 1. april 2011 og avsluttes 1. april Det har så langt kommet inn 18 søknader hvorav 12 er vedtaksbehandlet i Oppreisningsutvalget. De resterende er under forberedende saksbehandling. På HMS siden arbeides det med å få til felles HMS håndbok for alle virksomheter samt felles oppfølgingssystem for sykefravær. I tillegg kartlegges bestiller-kompetansen og bruken av bedriftshelsetjenestene vi har avtale med. Det arbeides med oppfølgingsverktøy for overtallige og ivaretakelse av egne ansatte, som må ha nye arbeidsoppgaver eller arbeidssted på grunn av helsemessige årsaker. Virksomheter som har høyt sykefravær ytes aktiv støtte, bl.a. med prosjektdeltakelse. Det er videre et prosjektsamarbeid med Mære landbruksskole om bruk av arbeidslivscoach fra NAV Arbeidslivsenter. Dette gjøres for å oppfylle IA-avtalens tre delmål og bedre ressursutnyttelse. Det ytes bistand til ledere i forhold til sykefraværsoppfølging. IT avdelingen planlegger å opprette 2 nye stillinger i løpet av høsten. En prosjektlederstilling for telefoni/samordnet kommunikasjon som skal lede arbeidet med innføring av ny telefoniløsning og samordnet kommunikasjon basert på MS Lync. Denne personen skal også etablere rutiner for bedre administrasjon av telefon-abonnement i NTFK. Det opprettes en ny stilling som får hovedansvaret med administrering av Elev-PCer i NTFK. Til nå har man hatt en ressurs på 40 %, som nå utvides til 100 %. 7

8 3.4 Utdanning Virksomhet (ansvar 2 siffer) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose AVDELING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING EIENDOMSAVDELINGEN MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE LEKSVIK VIDEREGÅENDE SKOLE INDERØY VIDEREGÅENDE SKOLE MÆRE LANDBRUKSSKOLE OLAV DUUN VIDEREGÅENDE SKOLE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE YTRE NAMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Totalt: Sammendrag/konklusjon Sektor Utdanning venter et samlet merforbruk i 2012 på om lag 1,5 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Dette er etter at virksomhetene har iverksatt tiltak. Dette er en betydelig forbedring sett i forhold til foregående års merforbruk på samme tidspunkt. Virksomhetene melder gjennomgående om betydelig strammere driftsrammer enn tidligere år. Ressursbruken i sektoren preges av nøkternhet og at det generelt er igangsatt strammere økonomistyring og mer fokus på effektivisering. Det knytter seg en del usikkerhet til prognosen, da anslagene bare er basert på årets første fire måneder og fordi virksomhetene i denne driftsrapporteringen ikke har mulighet for å ta høyde for de endringer i elevkapasitet som eventuelt kommer høsten Budsjettkontroll drift De virksomhetene som anfører et merforbruk, oppgir bl.a. økte kostnader i forbindelse med inndekning av tidligere års merforbruk, økte FDV-kostnader, kostnader knyttet til leie av anlegg, sammenslåingsprosesser og utfordringer med å kutte kostnader i samsvar med effektiviseringskrav i skolesaken. AVGO Virksomheten Avdeling for videregående opplæring vurderes å gå i tilnærmet budsjettmessig balanse ved årets slutt. Da er det iverksatt tiltak for å dekke inn forventet merforbruk innen IKT-lisenser og uforutsett merforbruk i forbindelse med AFP og permisjon. Det er knyttet usikkerhet til hvor stor andel av oppvekstfondet som tilføres satsingsområdene Gjennomføring og Oppvekstprogrammet i For Gjennomføring er det innarbeidet en forventning om uttak av oppvekstfondet på 9,0 mill. kroner i Oppvekstprogrammets uttak er ennå under planlegging for Tjenesteproduksjonen innenfor virksomheten er i stor grad i samsvar med planlagt, men søkningen til læreplass er høyere enn tidligere år. Det forventes en økning i andelen som formidles til læreplass. Dette kan medføre et overforbruk på lærlingtilskudd som det vil være vanskelig å dekke innen virksomheten. Det er knyttet usikkerhet til kostnader ved sosialmedisinske institusjoner og spesial-undervisning på nåværende tidspunkt av året. 8

9 Verdal videregående skole Skolen anslår at den vil gå mot et merforbruk på 1,0 mill. kroner ved årsslutt. Skolen har hatt en prosess for å få gjennomført innsparingstiltak og for å tilpasse driften for skoleåret 2012/2013. Tiltakene får virkning fra , og vil gi en innsparing/ inndekning av akkumulert underskudd på 0,7 mill. kroner. Verdal videregående skole regner med 1,0 million i akkumulert underskudd, som ventes dekket inn i 2013 ved hjelp av tiltakene med virkning fra Steinkjer videregående skole Steinkjer videregående skole venter et merforbruk på 2,0 mill. kroner etter iverksetting av tiltak. Skolen melder at merforbruket bl.a. skyldes vanskeligheter med å etterkomme fastsatte effektiviseringskrav knyttet til skoleinvesteringene, skolens sammenslåingsprosess, leiekostnader for undervisningsbrakker (bla uavklarte forholdt med hensyn til finansiering), utgifter i forbindelse med Steinkjerhallen AS (bl.a. garantisak) og økning i FDV-kostnader. Skolen har iverksatt tiltak innen IKT-utstyr, undervisningsutstyr, energi og oppvarming, samt vikarmidler. I løpet av våren er det ved skolen igangsatt en organisasjonsprosess med følgende mål: "Et ledelses- og støtteapparat som er tilpasset skolens størrelse, ressurstilgang og behov etter samlokalisering høsten 2012". Det foreligger nå et utkast til plan for framtidig bemanning. Reduksjon i bemanningen baseres på naturlig avgang, jf. også premissene knyttet til sammenslåingsvedtaket. På det nåværende tidspunkt er det usikkerhet om hvor stor innsparingseffekt dette vil gi i Ytre Namdal videregående skole Ytre Namdal vgs melder at den ut fra stram økonomistyring i 2012, samt innarbeiding av forrige års mindreforbruk på 2,75 mill. kroner (herav avsatt 0,7 mill. avsatt på fond), forventer et mindreforbruk på om lag 1,5 mill. kroner i Generelt Det forutsettes at de virksomheter som melder merforbruk, iverksetter tiltak for å komme mot budsjettbalanse ved årets slutt. Skoler som ikke makter å dekke inn tidligere års akkumulert underskudd, vil måtte påregne tett oppfølging gjennom året. Øvrige virksomheter De øvrige virksomhetene melder at de forutsetter å gå i balanse ved årets slutt. Eiendomsavdelingen Det forventes at Eiendomsavdelingen går i driftsmessig balanse da det ikke er rapportert fra tildelte rammer. Eiendomsavdelingen er tilført og tilføres midler for å dekke tilskuddsutbetaling til Stjørdalshallen, samt leie og festeavgifter tilhørende investeringsprosjektene, jfr omtalen under pkt 5. Tiltak og virkningen av tiltakene Flesteparten av virksomhetene har sett seg nødt til å igangsette tiltak for å skaffe seg handlingsrom eller for å komme så nært balanse som mulig ved årets slutt. Tiltak som anføres, er bl.a. sammenslåing av klasser/grupper, vakanse i stillinger, reduserte 9

10 vikarutgifter, bemanningsreduksjon, reduksjon i innkjøp av læremidler og undervisningsmaterialer/utstyr, samt innstramming av aktivitet. Virksomhetene preges generelt av meget nøktern bruk av tildelte ressurser, og at det generelt er igangsatt strammere økonomistyring og mer fokus på effektivisering. Aktivitet/produksjon/nøkkeltall Virksomhetene melder i hovedsak at tjenesteproduksjonen går som forutsatt, men at enkelt virksomheter har sett seg nødt til å redusere produksjon/aktivitet i forhold til opprinnelige planer for å komme så nært budsjettbalanse som mulig. Budsjettkontroll og investeringer Viser til egen omtale i denne driftsrapport. 3.5 Tannhelse og folkehelse Virksomhet (ansvar 2 siffer) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose FOLKEHELSE TANNHELSE Totalt: Sammendrag/konklusjon Sektoren hadde pr et mindreforbruk på 5,2 mill. kroner. Årsprognosen er et regnskap i budsjettmessig balanse. Folkehelse Folkehelseområdet hadde pr et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Avviket skyldes periodisering, først og fremst gjelder dette overføringer og tilskuddsposter. Innenfor folkehelseområdet disponerer man 1,5 mill. kroner til sektorovergripende arbeid. Hele beløpet vil ikke bli brukt i 2012, og det gjenstående vil (dersom det ikke overføres til et driftsfond) fremstå som et mindreforbruk på anslagsvis 1 mill. kroner. Med unntak av dette, forventes folkehelse å gå i balanse for året som helhet. Tannhelse Tannhelsevirksomheten hadde pr et nominelt mindreforbruk på 3,2 mill. kroner. Ca. halvparten av dette gjelder utstyrsfondet som er overført fra ,6 mill. kroner skyldes periodisering, mens ca. 1mill. kroner skyldes mindreforbruk på posten «kjøp av varer og tjenester». Prognosen for året som helhet er budsjettmessig balanse. Aktiviteter/produksjon/nøkkeltall Målsettingen er et tjenestetilbud til det prioriterte klientellet på nivå med foregående år, samtidig som en skal utjevne ulikheter mellom grupper og geografiske områder. Så langt det er mulig, styres fordeling av personellressurser etter dette. 10

11 Hovedutfordringen er at nevnte målsettinger overfor prioriterte pasienter skal oppfylles samtidig med at behandlingsomfanget overfor betalende pasienter (egeninntektene) må økes ytterligere i forhold til Inntjening hittil i år er som budsjettert. 3.6 Fagskolene Virksomhet (ansvar 2 siffer) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose FAGSKOLEN FELLES STEINKJER FAGSKOLE LEVANGER FAGSKOLE - HELSE STJØRDAL FAGSKOLE YTRE NAMDAL FAGSKOLE, NAUTISK LINJE OG SIKKERHETSSENTER Totalt: Sammendrag / konklusjon Prognosen for sektor Fagskolene er et samlet merforbruk på om lag 1,1 mill. kroner i forhold til revidert budsjett for I dette merforbruket inngår et merforbruk ved Steinkjer fagskole på 0,5 mill. kroner og et merforbruk på Ytre Namdal fagskole på 0,7 mill. Levanger fagskole, Stjørdal fagskole og Fagskolen felles melder om budsjettbalanse ved årets slutt. Budsjettkontroll drift Fagskolene felles Ansvarsområdet omfatter blant annet utgiftene til sekretariatet samt styret for fagskolene. Virksomheten ventes å gå i tilnærmet budsjettmessig balanse ved årets slutt. Høy aktivitet i forbindelse med fylkestingets bestilling om å sjekke ut samordning av fagskoletilbudet i Opplæringsregion Nord og å kvalitetssikre om det framtidige fagskoletilbudet er tilpasset samfunnets og næringslivets behov, kan imidlertid medføre merforbruk i Det forventes at et eventuelt merforbruk kan dekkes av opparbeidet disposisjonsfond. Steinkjer fagskole Steinkjer fagskole melder et merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner ved årets slutt. Merforbruket skyldes i følge skolen at driftsrammen er redusert fra 3,8 mill. kroner i 2010 til 3,3 mill. kroner i 2012, selv om elevtallet er tilnærmet uendret. Det er fra skolen tatt en rekke grep for å tilpasse aktiviteten ved fagskolen til stadig knappere driftsrammer. Bl.a. er arbeidstidsavtalen med lærerne reforhandlet. Ut over dette har Steinkjer fagskole, i samarbeid med Hadsel fagskole, de siste årene utarbeidet et nettbasert opplæringstilbud kombinert med samlinger, noe som også er kostnads-besparende. Ytre Namdal fagskole Ytre Namdal fagskole (YNF) består av tre avdelinger: Nautisk linje som er selve fagskoledelen og som får midler fra staten til drift. Sikkerhetssenteret og Båtdrift er underlagt fagskolen av praktiske og organisatoriske hensyn. Sikkerhetssenteret og Båtdrift er ressursenterdelen og har som krav å gå i regnskapsmessig balanse hvert år. Disse to områdene mottar ikke statsmidler. Alle tre avdelinger har adskilt regnskap. 11

12 Nautisk linje: (fagskoledelen) Skolen rapporterer at nautisk linje vil få et merforbruk ved årets slutt på 0,7 mill. kroner. Det er da innarbeidet et merforbruk fra 2011 på 1,25 mill. kroner. Fylkesrådet varslet i forbindelse med årsoppgjørssaken en økning til Ytre Namdal fagskole på 0,7 mill. kroner. Det har sammenheng med påvist sopp i leide lokaler. Av den grunn ble man nødt til å flytte fagskolen til Ytre Namdal vgs. allerede ved årsskiftet. Økningen vil føre til at fagskolen kan gå i budsjettbalanse ved årets slutt. Akkumulert merforbruk fra 2011 vil da være inndekket. Fagskolen vil uavhengig av dette vedtaket gjennomgå kostnads-bildet for ytterligere kostnadsreduksjon. Fagskolen har også planlagt ett kurs til høsten som vil bidra positivt i regnskapet. Sikkerhetssenteret: ( ressurssenter ) YNF rapporterer at Sikkerhetssenteret forventer å bevare overskuddet fra 2011, det vil si at prognosen for året 2012 er et mindreforbruk på om lag 0,5 mill. kroner. Båtdrift: ( ressurssenter ) YNF, båtdrift, gikk inn i 2012 med et merforbruk fra 2011 på om lag 0,3 mill. kroner. Det ventes et ytterligere merforbruk i 2012, slik at en totalt forventer et merforbruk ved årets slutt på ca. 0,5 mill. kroner. Det økte merforbruket skyldes i hovedsak et motorhavari på båten i 2011 og konsekvenser for kostnader og inntektstap knyttet til dette. Båten er fremdeles under reparasjon. Ytre Namdal fagskole ser dermed ut til å få et samlet merforbruk på ca. 0,7 mill. kroner ved årets slutt, som er sum for nautisk linje, sikkerhetssenteret og båtdrift. Det forutsettes at Steinkjer og Ytre Namdal fagskole viderefører arbeidet med å iverksette nødvendige tiltak for å bringe skolen i økonomisk balanse. Levanger fagskole og Stjørdal fagskole melder om en forventet budsjettbalanse ved årets slutt. Aktivitet/ produksjon/ nøkkeltall Med unntak av avdeling båtdrift ved YNF, som på grunn av motorhavari for øyeblikket ikke har inntjening, går aktiviteten i sektor Fagskolene i hovedsak som planlagt. 3.7 Regional utvikling Virksomhet (ansvar 2 siffer) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose REGIONAL UTVIKLING REGIONALT UTVIKLINGSFOND Totalt: Sammendrag/konklusjon Statens Vegvesen (SVV) venter et merforbruk i 2012 for drift og vedlikehold av fylkesveger på om lag 12 mill. kroner. Dette omfatter et merforbruk på 6,8 mill. kroner fra Tatt i betraktning at 4,5 mill. kroner av dette foreslås dekt av fjorårets mindreforbruk på konsern, blir årsprognosen et merforbruk på 7,5 mill. kroner. 12

13 Bakgrunnen for dette er at vinteren har vært preget av mye nedbør, som har fått store konsekvenser for vedlikeholdsbudsjettet. Det knytter seg usikkerhet med hensyn til drivstoffkostnader innenfor bilrutetjenester og omfanget av ordningen med bestillingstransport må vurderes. Båt-/ferjedrift ventes å gå i budsjettmessig balanse ved årets slutt. Budsjettkontroll drift Lønnsutgiftene på sektoren ligger innenfor budsjettrammen. Eldrerådet venter et merforbruk i 2012, som skyldes økt bruk av ulegitimert erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Det tas sikte på å dekke dette innenfor sektoren. Bilrutetjenester/ Kollektivtransport Høye drivstoffkostnader medfører usikkerhet med hensyn til årsprognosen og ordningen med bestillingstransport har økt i omfang. Etter de skisserte tiltakene er igangsatt ligger det an til et budsjett i balanse. Skoleskyss Utgifter til skoleskyss utbetales foreløpig som akontobeløp til selskapene. Endelig godtgjørelse for 1. halvår fastsettes i løpet av mai og justeres etter skolestart høsten Utgifter til skoleskyss med drosje ligger høyt i forhold til budsjettet, spesielt for videregående elever. Det er for tidlig å anslå om det vil bli overskridelser totalt i Skyssomfanget for kommende skoleår vil være avgjørende. Dette gjelder både skyss av grunnskoleelever og av elever i videregående skoler. Tilrettelagt transport Utgiftene til TT-transport viser en betydelig nedgang i 2012, men ligger fortsatt høyt i forhold til budsjett. Nedgangen skyldes først og fremst igangsetting av et prøve-prosjekt, der TT-transport koordineres med annen type offentlig betalte transporter. Nord- Trøndelag fylkeskommune er en av tre forsøksfylker som har mottatt tilskudd for Dette har gått til et prosjekt med målsetting om å gi et bedre tilbud for brukere med de tyngste funksjonshemmingene. Samferdselsdepartementet har bevilget 2,6 mill. kroner til formålet. Båt-/ferjedrift Tjenesten forventes å gå i budsjettmessig balanse ved året slutt. Fylkesveg drift og vedlikehold kr Overført Bevilgning Til disp. Prognose Avvik Totalt Tabellen ovenfor viser et merforbruk fra 2011 på 6,8 mill. kroner. Prognosen er nå endret og merforbruket vil i forhold til dette øke til 12 mill. krone i løpet av Regionalt utviklingsprogram. Regnskapsmessig legges det opp til at rammen vil holde, da det ikke forbrukes mer enn budsjettert ramme. 13

14 Aktivitet/ produksjon/ nøkkeltall Bilrutetjenester/ kollektivtransport Det er i de siste årene fokusert på å utvikle et mer helhetlig kollektivtransporttilbud som er tilpasset Nord-Trøndelag. Styrking av regionale stamruter, utvikling av behovsstyrt tilbringertransport og lokale servicetransporttilbud samt samordning av andre offentlige betalte transporter, er sentrale momenter. I dette arbeidet har det vært en vridning av tilskuddsbasert ruteproduksjon med buss til bestillingstransport. Det er videre lagt ned et betydelig arbeid med å videreutvikle tilbudet med bestillingstransport i distriktene i mange deler av fylket. Dette arbeidet videreføres nå i første omgang i Inderøy, Nærøy og Overhalla. Tilrettelagt transport (TT-transport) Det har vært nedgang i antall brukere av ordningen som følge av samordning av bestillingstransport og TT-transport i flere kommuner. Det har også vært en nedgang i bruken av ordningen gjennom at brukerne kjører kortere og færre turer, samt at flere TTbrukere benytter bestillingstransport i stedet for TT-transport. Full effekt av bestillingstransport vil ikke bli oppnådd før alle kommuner er omfattet av den nye ordningen, men det ventes fortsatt nedgang i bruken av ordningen i andre halvår Dette er for øvrig en forutsetning for at budsjettet kan holdes. Fylkesveg drift og vedlikehold Følgende skal utføres i 2012 (sum 263,1 mill. kroner): Driftskontrakter, avsatt 176,4 mill. kroner Asfalt og oppmerking, avsatt 62,6 mill. kroner Trafikksikkerhet, avsatt 2,1 mill. kroner Bruvedlikehold, avsatt 22 mill. kroner. Etter vinteren og flomskadene i mars, ser det ut til å gå mot økning i merforbruket innenfor drift og vedlikehold. Merforbruket ser nå ut til å være nærmere 12 mill. kroner. I tillegg kommer som tidligere nevnt, finansiering av ny Fossan bru på anslagsvis 7 mill. kroner, en kostnad som naturlig hører under investeringsbudsjettet. Regjeringen varsler økning av skjønnstilskudd på til sammen 145 mill kroner for kommunesektoren til delvis kompensasjon for ekstraordinære utgifter for ekstremværet Dagmar som i desember 2011 rammet spesiellt Vestlandet. Det er pt usikkert om noen av disse ekstra midlene vil tilfalle Nord-Trøndelag. Det vises til egen driftsrapport fra Statens Vegvesen. Denne følger som trykt vedlegg til driftsrapportsaken. Regionalt utviklingsprogram Virkemiddelsituasjonen er tilfredsstillende. Det er i notat til fylkesrådet om virkemiddelsituasjonen meldt om et handlingsrom på om lag 22 mill. kroner pr. april. Det er imidlertid vanskelig å forutse hvordan søknadsporteføljen utvikler seg utover året. 14

15 Tiltak og virkning av tiltakene Det ble i 2011 foretatt kutt i ruteproduksjon med overgang til bestillingstransport bl.a. i Steinkjer og Verdal. Det må i løpet av første halvår 2012 tas stilling til om det er nødvendig med ytterligere kutt i ruteproduksjon. Ordningen med bestillingstransport er fortsatt inne i en utprøvingsfase og nivået på tilbudet vurderes fortløpende. Samferdselsdepartementet har bevilget 4,5 mill. kroner for 2012 til videreutvikling og tilpasning av etablerte bestillingstransporter. Med bakgrunn i utfordringene som kollektivtrafikken står overfor, endres grunntaksten i Nord-Trøndelag fra 27 kroner til 30 kroner fra 1. mai. Ungdomskortet justeres fra 300 kroner til 330 kroner, og Miljøkortet (periodekort 30 dg) fra 400 kroner til 440 kroner. Det har ikke vært takstøkning de siste to årene. Takstøkning fra 1.mai vil for 2012 vil bety ca. 1 mill. kroner i økte inntekter innen kollektivtrafikken, og ca. 2,3 mill. kroner fra skolebarntransport. Som en følge av dette, endres også minstetakst for TT- brukere fra 30 kroner til 35 kroner fra 1. juli. I forbindelse med antatt merforbruk på drift og vedlikehold i 2012, må Statens vegvesen legge fram planer for hvordan det skal oppnås balanse ved årets slutt. 4,5 mill. kroner av dette er i saksframlegget til driftsrapporten foreslått dekket av fylkeskommunens mindreforbruk i Forutsatt innvilget, vil prognosen for 2012 være et merforbruk på 7,5 mill. kroner. Det vises til saksframlegget. 3.8 Kultur Virksomhet (ansvar 2 siffer) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose KULTUR MUSIKK I NORD-TRØNDELAG Totalt: Sammendrag/konklusjon Det forventes at sektoren totalt sett ligger innenfor budsjett for året Budsjettkontroll drift Foruten produksjon av musikktjenester, består kultursektoren i hovedsak av lønns- og tilskuddsposter, og regnskapsmessig legges det opp til at tilskuddsrammen vil være disponert innenfor budsjettert ramme. Musikk i Nord-Trøndelag drives etter budsjett og når budsjetterte refusjoner er på plass i løpet av året, vil det gå mot balanse. Kulturavdelingen har mange løpende prosjekt, som finansieres med eksterne midler bl.a. stat, kommune og egne RUP-midler. Noen er flerårige prosjekt, som ved slutten av prosjektperioden skal gå i balanse. Regnskapsmessig mellom utgift og inntekt oppstår på årsbasis, men prosjektperioden sett under ett skal gå i balanse. Ledige eksterne midler settes av til bundet fond. 15

16 Aktivitet/ produksjon Kulturforvaltning Kulturforvaltning består av tjenestene kulturminnevern og museum. Innenfor funksjonsområdet ligger i hovedsak lønnsutgifter og tilskudd til andre. Innenfor tilskuddspostene legges det regnskapsmessig opp til at rammen vil være tilnærmet disponert, da det ikke forbrukes mer enn budsjettert ramme. Styrkingen av kulturminneforvaltningen med en mill. kroner i 2012 er vedtatt brukt på to prosjekt: «Kulturminner i kommuner» med prosjektledelse fra NTFK, og «Håndverkersatsing» initiert av eksterne søkere. 3,6 mil. kroner fra Riksantikvaren er fordelt til 20 eiere av freda hus i fylket. Fylkeskommunens tilskudd til kulturminnevern på kr er fordelt til 8 av 11 søkere. Det er søkt og innvilget til sammen kr fra Riksantikvaren til fylkeskommunens utviklingsprosjekter. Nord-Trøndelag er gjennom sitt prosjekt-arbeid utpekt til pilotkommune for kompetanseheving i kommunene, noe som gir en åpen dør for de Nordtrønderske kommunene til å søke om støtte inntil 2,3 mill. kroner. Årets sesong er i gang, og på bakgrunn av de tre siste årene er det en forventing om balanse mellom utgifter og inntekter innen feltarkeologien. Idrett og frivillighet Funksjonsområdet består av tjeneste idrett, andre kulturaktiviteter, barne- og ungdomsarbeid og kulturbygg- og anlegg, og består i hovedsak av lønnsutgifter og tilskudd til andre. Innenfor tilskuddspostene legges det også her regnskapsmessig opp til at rammen vil være tilnærmet disponert, da det ikke forbrukes mer enn budsjettert ramme. For å imøtekomme Kulturdepartementets krav til kommunene om oppdatering av det nasjonale idrettsanleggsregisteret, er det igangsatt et prosjekt pr som skal sluttføres ved årets slutt. Målet er å få et 100 % oppdatert register for samtlige kommuner i Nord- Trøndelag, og Norges beste oppdaterte register. Prosjektet er i rute. En stor del av funksjonsområdets stillingsressurs går med til saksbehandling av spillemidler til idrettsanlegg 1. kvartal. Nord-Trøndelag har for 2012 et rekordstort volum godkjent søknadssum (ca. 190 mill. kroner). Dette resulterte også i en rekordhøy tildeling til Nord-Trøndelag, med nærmere 39 mill. kroner. I løpet av året skal strategi for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv sluttføres og behandles i fylkestinget. Prosjektet er i rute. I løpet av høsten skal arbeidet med ny strategi for frivillighet i Nord-Trøndelag iverksettes. Formidling Funksjonsområdet består av bibliotektjenester, kunstformidling, den kulturelle skolesekken, unginfo og kulturnett. Aktiviteten på den kulturelle skolesekken har i denne perioden vært preget av forberedelsen av DKS-tilbudet for skoleåret 2012/2013, samtidig som arrangementene for inneværende skoleår følges opp. Møteplassen for kulturkontakter i skolene og andre DKS-aktører er gjennomført på Stiklestad med godt over hundre deltakere og svært innholdsrikt program, blant annet med prisutdeling til beste skole og beste produksjon i 16

17 året som gikk. Vrimmel 2012 er under planlegging, og DKS-teamet bidrar med kunnskap og erfaringer. Litteraturhus Nord-Trøndelag preger vår utadvendte virksomhet, og gir samtidig stadig påfyll til læring og fornyelse internt. Fjernlåns- og kursvirksomheten i fylkesbibliotekets regi går som planlagt, og det er skrevet utredning om Regjeringens forslag til ny biblioteklov. Fylkesbiblioteket deltar i EU-prosjektet «Adult learning through creative activities», som avslutter med møte mellom deltakerlandene i Steinkjer i overgangen mai/juni. Prosjektet kompetente regionbibliotek omfatter to større samlinger denne våren. Andre runde av forelesninger om skolebibliotek for HINT-lærerstudenter er gjennomført. Nettstedet om Olav Duun er under ferdigstillelse i samarbeid med Fosnes kommune. Tiltak og virkning av tiltakene Det er ikke ventet iverksatt spesielle tiltak innenfor kulturområdet i 2012 i forhold til forutsetningene i budsjettet. 3.9 Kontroll og tilsyn Virksomhet (ansvar 2 siffer) Rev. Bud. Vurdert Tiltak Prognosert Prognose KONTROLL OG TILSYN Totalt: Sammendrag/konklusjon Kontroll og Tilsyn er kontrollutvalgets budsjettområde. Det ventes at virksomheten vil gå i budsjettmessig balanse ved årets slutt. Budsjettkontroll drift Kontroll og Tilsyn har en revidert budsjettramme på 6 mill. kroner, tatt hensyn til gjenbevilgning mindreforbruk fra 2011 med 0,74 mill. kroner. Det siste er i saksframlegget foreslått inndratt. Hovedpostene på utgiftssiden er overføringer til KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS. Økonomien i sektoren er oversiktlig. Aktivitet, produksjon, nøkkeltall Det vises til kontrollutvalgets møteaktivitet, organisasjons- og interne kompetansetiltak. 4 Nærmere om investeringer 4.1. Administrative investeringer Slike investeringer er i hovedsak system- og IKT-relatert. Sum administrative investeringer i 2012 er på 2,5 mill. kroner. Nytt serverrom i kjelleren i fylkets hus Det bygges nytt serverrom i kjelleren på Fylkets hus. Dette som følge av at gammelt serverrom ikke var tilpasset fremtidens krav i forhold til kabling, brannsikkerhet og kjøling. Fylkets hus AS koster ombyggingskostnadene og infrastrukturen i kjelleren, 17

18 mens IT-avdelingen tar kostnadene i forhold til ny hardware. Det er i investeringsbudsjettet ikke budsjettert med denne investeringen og må derfor finansieres med overføring fra driftsbudsjettet. Det forventes at det nye serverrommet vil medføre innsparinger i forhold til strømforbruk i fylkets hus. Oppgradering av nytt saksbehandlersystem. Oppgradering av nytt saksbehandlersystem er gjennomført. Det jobbes med å få til en løsning for skanning i sikret sone til 1. juni. Løsningen kan bli en sentralisert ordning med at all skanning til sikret sone gjøres her. Sentralt postmottak med skanning innføres og vil kreve økte ressurser både med hensyn til arbeidsplasser og utstyr. I forbindelse med oppgradering av sak-/arkivsystemet, planlegges det en runde med skolebesøk i løpet av sommeren. IT-strategi Arbeidet med implementering av tiltak i forhold til IT strategien pågår. Man ligger litt etter tidsskjemaet. Det er viktig å presisere at det ikke er IT avdelingen som skal ha prosjektledelsen på alle prosjekter, men den enkelte avdeling/virksomhet/ funksjonsområde. IT har hatt prosjektmøter med ansvarlige i IT-strategien Investering i utstyr tannhelse Det skal i 2012 investeres i utstyr til tannklinikker på samlet 1,1 mill. kroner og i digital røntgen på 1,1 mill. kroner Investeringer i videregående skoler Årsresultatet for 2011 viste et mindreforbruk for skoleinvesteringer på kr 82,4 mill. kroner, slik det går fram av denne tabellen: Prosjekt Mer/mindre forbruk Forslag gjenbevilgn Eiendom - En skole for framtida (prisst./res.) Eiendom - Prosjektadministrasjon Utstyr, midre investeringer EMI-prosjekt Meråker vgs - En skole for framtida Ole Vig vgs - En skole for framtida Levanger vgs - En skole for framtida Verdal vgs - En skole for framtida Leksvik vgs - En skole for framtida Inderøy vgs - En skole for framtida Mære lbs - En skole for framtida Steinkjer vgs - En skole for framtida Olav Duun vgs - En skole for framtida Ytre Namdal vgs - En skole for framtida

19 38,9 mill. kroner i investeringsbudsjettet var feilbudsjettering i Samme beløp skulle vært budsjettert i drift, jfr. sak 16/12 FT Dette beløp gjenbevilges derfor ikke. Dette gjelder: Tilsvarende er 1,9 mill. kroner feilbudsjettert i Det gjelder leie og festeavgift i 2012 i tilknytning til investeringsprosjektene. Følgende omdisponering av investeringsbudsjett 2012 vil skje i henhold til Eiendomssjefens administrative fullmakter i skolesaken for gjennomføring av prosjekter under Meråker, Levanger, Olav Duun og Ytre Namdal videregående skole: Omd. Prosjekt inv.budsjett Eiendom - En skole for framtida (prisstigning/reserve) Eiendom - Prosjektadministrasjon Utstyr, mindre investeringer Erstatning brannskade v/olav Duun vgs (sk.nr ) Meråker vgs - En skole for framtida Levanger vgs - En skole for framtida Verdal vgs - En skole for framtida Olav Duun vgs - En skole for framtida Ytre Namdal vgs - En skole for framtida Sluttrapporter på følgende delprosjekt er ferdig Levanger vgs - Parkeringsplass/utomhus Leksvik vgs - Nybygg byggfag og DH Steinkjer vgs - Guldbergaunet Olav Duun vgs - Teknobygget Tilleggsbevilgning Sikkerhetssenter Ytre Namdal Fagskole FT fattet i sak 12/10 vedtak om utbygging av ca 1000 m2 for Ytre Namdal Fagskole, nautisk linje og sikkerhetssenter innen en investeringsramme på 25 mill kroner. I vedtakets pkt 3 heter det: Fylkestinget oppfordrer til aktiv involvering av eksterne interessenter slik at deres behov kartlegges og eventuelt integreres i prosjektet. 19

20 Eksterne interessenter er forsøkt kartlagt og det er invitert til informasjonsmøte om prosjektet. Etter dette er det ført drøftelser med en interessent (DBS Consultancy AS), om samlokalisering og samarbeid om videre drift og utvikling av Sikkerhetssenteret. Samtalene har resultert i en omforent modell for samlokalisering og framtidig organisering av virksomheten ved Sikkerhetssenteret. Endelig etablering og organisering vil bli fremlagt Fylkestinget. Det er fra den eksterne interessenten innmeldt et angitt arealbehov ut fra foreliggende planer. På dette grunnlaget har styringsgruppa vedtatt et forprosjekt med kostnadsramme 30 mill kroner, hvilket er 5 mill over tidligere bevilget ramme. Partene har lagt til grunn at NTFK kan akseptere økt lånefinansiering av den utvidete investeringsrammen som følge av det økte arealbehovet med grunnlag i amortisering gjennom leieinntekt ihht leieavtale som skal inngås med det nye selskapet. Med basis i stram fremdrift i byggeprosjektet på grunn av de akutte inneklimaproblemer i nåværende lokaler foreslås det bevilget en tilleggsinvestering på 5,0 mill som i sin helhet lånefinansieres. Det gjøres følgende justeringer i budsjettet for Redusert inntekt/ økt utgift Økt inntekt/ reduset utgift Virks Ansvar Tjeneste Prosjekt Beskrivelse Investering i nybygg Bruk av lån Overføring fra drift; inv.moms Sum Budsjettkontroll investeringer pr Skolesaken Prosjekt Prosjekt navn Sum r.budsj Regnskap 1/ /12-11 Regnskap 1/1-30/ Regnskap 1/ /04-12 Forbr % Rest budsj Eiendom - En skole for framtida Sum , Energi-og klimatiltak , Meråker vgs - En skole for framtida ,0 (20 141) Ole Vig vgs - En skole for framtida ,5 ( ) Levanger vgs - En skole for framtida ,0 (2 125) Verdal vgs - En skole for framtida ,1 (33 785) Leksvik vgs - En skole for framtida , Inderøy vgs - En skole for framtida , Mære lbs - En skole for framtida , Steinkjer - En skole for framtida , Olav Duun vgs - En skole for framtida , Grong vgs - En skole for framtida , Ytre Namdal vgs- En skole for framtida ,0 ( ) Sum ekskl. felles reserve , Eiendom - Reserve (5% ) Sum fordelt fra reserve Sum reserve , Totalsum , ( ) Reduksjon pga. overf. til driftsregnskap (12/ FT ) ( ) Erstatning brannskade v/olav Duun vgs (sk.nr ) Tilskudd Enova (Rammeavtale) Skoleinvesteringene viser et underforbruk pr på 159,4 mill. kroner. Forutsatt budsjettjustering av rest fra tidligere år 82,4 mill kroner, Enovatilskudd på 0,25 mill. kroner, og erstatning 1,6 mill. kroner fra brannskade ved Olav Duun videregående skole. 20

21 I tillegg er det hensyntatt en reduksjon på 40,7 mill. kroner pga overføring til driftsbudsjettet jfr. sak 12/ FT samt leie og festeavgift i Kommentar investeringsprogrammet «En skole for framtida» Bakgrunn Hver skole defineres som ett prosjekt relatert delegasjonsreglementet for investeringer. Alle prosjekt har avsatt 5 % til felles reserve Alle prosjekt har avsatt 1 % til prosjektadministrasjon til dekning av leie eksterne prosjektledere og økt bemanning eiendomsavdelingen. Alle prosjekt har fått kompensert for 10 % prisstigning fra budsjettendringsvedtak resterende vedtatte prisstigningskompensasjon fordeles i henhold til lokale markedssvingninger. Kostnadskontroll samt Akkumulerte påløpte kostnader pr : Akkumulert budsjett : Budsjett/økonomiplan : 993,5 mill. kroner 1 152,9 mill. kroner 1 206,5 mill. kroner Påløpt pr var 86,2 % av plan/budsjett for perioden og 82,3 % av budsjett/økonomiplan Ikke fordelte priskompenseringsmidler er pr på 17,5 mill. kroner av vedtatt budsjett For hele planperioden er rest 21,8 mill. kroner. Avsatte fellesreserver for perioden er anvendt. 35,0 mill. kroner - investeringstilskudd Stjørdal kommune/stjørdalshallen og 5,7 mill. kroner - midlertidig drift av ordinær virksomhet i forbindelse med utbyggingen, utgiftsføres i driftsregnskapet i 2011 og 2012 i henhold til regnskapsforskriften. Det er prognosterert et mindre underforbruk totalt på hele skoleinvesteringsprogrammet ved avslutting av alle prosjekter i 2013 Fremdriftskontroll Alle prosjekt med forutsatt planleggings- eller utførelsestart for ferdigstillelse 2012 og 2013, er iverksatt. Flere har imidlertid hatt noe senere oppstart og utfaktureringstempo enn budsjettert. Økonomiplan er korrigert for endringer i prosjektfremdrift. Fremdrift er i henhold til korrigerte forutsetninger. Investeringer fom 2014 vil bli rapportert særskilt 4.4. Veginvesteringer Vedtatt budsjett for veginvestering er på 277,29 mill. kroner. I tillegg kommer mindreforbruk fra foregående år på 15,36 mill. kroner, så totalt disponible midler er 292,65 mill. kroner. Prognosen viser 321,16 mill. kr, noe som er et merforbruk på 28,5 mill. kr. 21

22 1000 kr Tiltak Overført Bevilgning Til disp. Prognose Avvik Q310 Strekningsvis omlegging Q320 Mindre utbedringer Q324 Forsterkning 10 t asfalt Q325 Bruer Q326 Punktvis forsterkning Q327 Flaskehalser/Andre tiltak Q330 Gang- og sykkelveger Q340 Trafikksikkerhetstiltak Q350 Miljø- og servicetiltak Q360 Kollektivtiltak Q370 Planlegging Q410 Rassikring Totalt Usikkerhet med tanke på gjennomføring er rapportert på prosjekter. Krevende reguleringsplanprosesser og strengere krav til geotekniske undersøkelser er hovedårsaken til usikkerheten. Det vises til egen fullstendig rapport fra Statens vegvesen, som følger som vedlegg til saksframlegget (lenket dokument). Oppsummert/ tillegg driftsrapport og budsjettrevisjon. Følgende punkt har betydning for vegbudsjettet i drift og investering for Fordeling av gjenbevilgning investeringer 2011 Årsresultatet for 2011 viste et mindreforbruk for investeringer på kr mill. kroner. Det foreslås omdisponeringer/ gjenbevilgninger jfr. tabell med virkning for investeringsbudsjettet 2012, og varig omdisponering av 1,6 mill.kr. Kr 11,1 mill. kroner finansieres av fylkeskommunens totaloverskudd fra 2011, resten finansieres av momskompensasjon og rassikringsmidler på fond Bev.kode Fylkesveginvestering Mer-/mindre Forslag Forslag forbruk Omdisp. Gjenbevilgning Sum Q310 Strekningsvis investering Sum Q320 Mindre utbedringer 1) Sum Q324 Forsterkning 10 t asfalt Sum Q325 Bruer 2) Sum Q326 Punktvis forsterkning Sum Q327 Flaskehalser/andre tiltak Sum Q330 G/S-veger Sum Q340 Trafikksikkerhetstiltak Sum Q350 Miljø- og servicetiltak 3) Sum Q360 Kollektivtiltak Sum Q370 Planlegging Sum Q410 Rassikring Sum

23 Oppjustering av årets investeringsbudsjett som følge av endrede prognoser i opprinnelig budsjett Prognosen for merforbruk i opprinnelig budsjett 2012 jfr. driftsrapport er satt til 28,5 mill. kroner. Sluttfinansiering Miljøgate Grong. Prosjektet Grong miljøgate var et samfinansieringsprosjekt mellom bl.a. Grong kommune og fylkeskommunen over fylkesvegbudsjettet. Da prosjektet var ferdig, var sluttfinansieringen uavklart og fylkeskommunen var i forhandlinger med Grong kommune om dekning av dette. I påvente av disse forhandlingene ble vegbudsjettet justert ned. Grong kommune har i ettertid kommet med sluttoppgjør. Det gjøres følgende budsjettjustering: Bev.kode Kommune Beløp Kommentar Gang og sysselveger Q330 Grong Økes med Disponering av mindreforbruk i forbindelse med vegomlegging Stiklestad Sluttregnskap for prosjektet vegomlegging Stiklestad viser et mindreforbruk på kr 460. Dette var et prosjekt samfinansiert med stat, fylkeskommune og Verdal kommune, der fylkeskommunens andel ble økt ut over avtalen om samfinansiering. Statens vegvesen hadde byggherreansvaret og Nord-Trøndelag fylkeskommune organiserte finansieringen der alle finanseringsbidrag ble samlet på en konto i fylkeskommunen. Disponible midler før sluttoppgjør, avsatt på fond i fylkeskommunens regnskap er kr Kr 940 går til dekning av utgifter forskuttert i fylkesvegregnskapet, mindreforbruk kr 460 foreslåes brukt til vegformål i Bev.kode Kommune Beløp Kommentar Strekningsvise investeringer Q Økes med Merforbruk på fylkesveg drift/ investering skyldes i stor grad utglidning på fv 753. Det foreslåes gjenbevilgning på 4,5 mill. kroner for å avdempe den økonomiske virkningen av fjorårets utgifter til flom og ras. Det vises til saksframlegget. 5. Fylkeskommunens finansforvaltning 5.1 Finansaktiva, likviditet Innledning Fylkeskommunens finansforvaltning er regulert av gjeldende finansreglement, fastsatt av fylkestinget i juni 2010, sak 10/32. Finansreglementet er fastsatt i medhold av Forskrift 23

24 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av (Kommunal- og regionaldepartementet), gjeldende fra Denne er gitt i medhold av kommunelovens 52 punkt 2. Myndighet innenfor området er delegert fra fylkestinget via fylkesrådet til administrasjonssjefen. I tilknytning til finansreglementet er det utarbeidet oppdatert rutine for implementering pr. driftsrapport pr Rapporteringen i henhold til denne driftsrapporten tar hensyn til dette. Innskudd og plasseringer Plasseringer av ledige midler pr var uendret siden årsskiftet, og var som følger: Løpende innskudd i henhold til bankavtalen med Sparebank1 Midt-Norge (konsernkontosystem) 30 mill. kroner i Grong sparebank 10 mill. kroner i Hegra sparebank 3,3 mill. kroner i KLP Fondsforvaltning (pr ) 48,5 mill. kroner i ansvarlig (innskutt) kapital i Sparebank1 Midt-Norge, med en bokført ligningsverdi pr på 43,7 mill. kroner. Ny vurdering vil skje pr Sum bankinnskudd varierer noe gjennom året, og var samlet pr på 457 mill. kroner, økt til 585 mill. kroner pr Saldoen (konsernkontoen) var eksklusive bankinnskudd som svarte til bundne driftsfond og som har direkte godskrift av renter. Disse utgjorde pr en samlet saldo på 173 mill. kroner. Hovedposten her var innskudd vedrørende regionalt utviklingsfond. Bundne fondsmidler finansierer tilskudd og annen innvilget bruk av slike midler gjennom året. Konsernkontoens likviditetsbilde (driftslikviditet) må derfor vurderes sammen med disse. Likviditeten i henhold til denne rapporten er god og vurderes å tilfredsstille likviditetsbehovet, slik det framkommer av finansreglementet og i rutine for finansforvaltning. Det kan for ordens skyld tas med her at fylkeskommunen har tilgjengelig en kassakreditt på 300 mill. kroner. Denne har ikke vært benyttet i inneværende år. Utviklingen i likviditeten avgrenset til konsernkonto bank, kan for øvrig illustreres som følger (tall i 1000 kr.): 24

25 1 jan 15 jan 29 jan 12 feb 26 feb 11 mar 25 mar 8 apr 22 apr 6 mai 20 mai 3 jun 17 jun 1 jul 15 jul 29 jul 12 aug 26 aug 9 sep 23 sep 7 okt 21 okt 4 nov 18 nov 2 des 16 des 30 des UTVIKLING DAGLIG LIKVIDITET Sum 2010 Sum 2011 Budsj 2012 Sum 2012 Prognose 2012 Grafen viser virkelig likviditet pr (tykk rødbrun kurve), sammenlignet med likviditetsbudsjett 2012 (gult kurve) og reelle tall for 2011 (tynn rød kurve). Året 2010 vises som tynn blå kurve. Illustrasjonen over viser både nivå på løpende likviditet, samt trenden over året/tidligere år. Grønn, prikket kurve er prognosen for resten av året. Denne bygger på virkelige tall og budsjett ut året. Ingen enkeltplassering skal i henhold til finansreglementet være på mer enn 10 % av samlede plasseringer. Engasjementet i ansvarlig kapital i Sparebank1 Midt-Norge på nominelt 48,5 mill. kroner, justert i henhold til ligningsverdi til 43,7 mill. kroner i balansen, var pr innenfor denne grensen. Det har for øvrig ikke vært ansett som hensiktsmessig å redusere dette engasjementet, spesielt ikke før verdiansettelsen øker og ut fra det faktum at avtalt innløsningspris ved forfall er 100 % av pålydende. Det er ikke foretatt kortsiktige plasseringer i aksjer eller aksjefond, eller i direkte eie i verdipapirer. Det er ikke inngått avtale om aktiv forvaltning. Nivået for likviditeten gjennom året vil variere noe sammenlignet med budsjett. Dette må spesielt ses i forhold til framdriften i investeringsaktiviteten og tidspunktet for opptak av nye lån. De fleste rentesatsene på innskudd og plasseringer er knyttet til 3-måneders norsk interbankrente (3M nibor). Denne var på 2,32 % pr Låneporteføljen Låneporteføljen eller finanspassiva var pr som beskrevet nedenfor. Forklaring av ord og uttrykk finnes til slutt under dette avsnittet. Rammen for låneopptak inngår i vedtatt budsjett for året. Nye lån etableres i takt med framdriften for investeringer i bygg og anlegg og i henhold til gjeldende rutine for finansforvaltning. Sammensetning av låneporteføljen Samlet lånevolum for Nord-Trøndelag fylkeskommune var pr på 1804 millioner kroner. Långivere er: 25

26 långiver 30.apr.12 Kommunalbanken Verdipapirmarkedet 318 (i mill.) Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i 1. tertial 2012 Den 16. mars ble det avholdt anbudskonkurranse for et nytt lån på 200 mill. kroner (deler av årets låneopptak). Beste tilbud var flytende rente basert på 3M nibor og med renteregulering hver 3. måned på IMM. Marginen på det nye lånet er fast i 12 måneder og ga en rente på 2,47 % ved utløpet av 1. tertial. Lånet har lang løpetid og forfaller i sin helhet pr IMM mars Låntager kan ikke betale avdrag på lånet de første 12 månedene uten at det foretas en kursvurdering (avdrag betales mot andre lån). Ut over dette låneopptaket er det ikke foretatt aktive endringer i fylkeskommunens låneportefølje i 1. tertial. Løpetid på lånene Fylkeskommunen har prioritert å etablere lån med lang løpetid. Tabellen under viser innfrielsesdato på alle lånene og illustrerer en lav refinansieringsrisiko i porteføljen. saldo utløps- Långiver dato Obl.lån FRN +0,145 IMM ff 3/13 (DnB) mars 2013 NKB 3M nibor - fast margin (+15 til 3/13) mars 2037 NKB 3M nibor - flytende margin september 2031 NKB 3M nibor - flytende margin desember 2025 NKB 3M nibor - flytende margin desember 2025 NKB 3M nibor - flytende margin desember 2030 NKB 3M nibor - flytende margin juni 2030 NKB 3M nibor - flytende margin juni 2030 NKB 3M nibor - flytende margin september 2027 NKB 3M nibor - flytende margin september 2028 NTE obl.lån fast 4,50% til oktober 2014 Fylkeskommunen kan nedbetale lån etter ønske (f.eks. med avdrag) ved renteterminer hver 3. måned på alle lånene som har benevnelse "flytende margin". Oppbygging av fylkeskommunens låneportefølje Nord-Trøndelag fylkeskommune sin låneportefølje er i bygd opp av lån med flytende rente basert på 3M nibor. Nibor-renten, som ble fastsatt til 2,32 % ved renteregulering den 21. mars, tillegges eller fratrekkes en margin etter avtale med långiver. Ved utløpet av 1. tertial var marginen for de fleste av lånene på pluss 0,10 prosentpoeng, og dette er uendret sammenlignet med årsskiftet. Når det gjelder fastrenter, er dette etablert som rentebytteavtaler (renteswapper). Disse er slik at fylkeskommunen mottar flytende rente lik 3M nibor fra motparten (banken) og betaler den faste, avtalte renten tilbake (til banken). Dette gir fylkeskommunen lavere fastrentekostnad sammenlignet med ordinære fastrentelån - i tillegg til at porteføljen blir mer fleksibel både med hensyn til konkurranseutsetting av lån og tilpasning av renterisiko. Renteswappene har et omfang som gjør at forholdet mellom lån med fast- og 26

27 jun.12 sep.12 des.12 mar.13 jun.13 sep.13 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14 mar.15 jun.15 sep.15 des.15 mar.16 jun.16 sep.16 des.16 andle av låneporteføljen andel flytende lån som er sikret med FRA sep. 13 des. 13 okt. 14 des. 14 jun. 15 des. 15 mar. 16 des. 16 jun. 17 des. 17 des. 18 des.19 jun.20 des.21 des.23 des.26 flytende rente var 47/53 pr Gjennom-snittlig durasjon (se ordforklaring) i låneporteføljen er 2,08 år og rentefølsomheten er 2,01 %. Fastrentene har ulike lengde og forfaller slik: 120 Utløpsdato - volum (i mill.) og rente (i %) 100 4,32 3,8 3,335 3,697 3,784 3,795 3,84 3,822 3,838 3, ,03 4,88 5,00 4,3925 4, ,5 Blå: løpende fastrenter Gul: start des 2013 Rød: start des 2014 Fylkeskommunen har i tillegg etablert rentesikring for deler av den flytende lånemassen ved å kjøpe FRA-kontrakter (det totale omfanget av denne sikringen fremgår som gule søyler i grafen under). FRA-sikringen medfører at fylkeskommunen er mindre følsom for eventuelle renteendringer som måtte oppstå på kort sikt (2012/13). Sikringsandelen faller ut over i økonomiplanperioden og fra desember 2013 er sikringsandelen for den flytende delen av låneporteføljen null. Dette innebærer at fylkeskommunens renteutgifter vil være mer eksponert for eventuell renteøkning/rentefall fra dette tidspunktet. Fylkeskommunens andel fast- og flytende rente er fremskrevet som for økonomiplanperioden i grafen under. I tillegg fremgår sikring av flytende lån (FRA) som gule søyler: Andel lån med fast- og flytende rente andel av flytende lån som er sikret med FRA (h. akse) andel portefølje m fast rente (v.akse) andel portefølje m flytende rente (v. akse) 1,00 0,90 0,80 0, ,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 tidspunkt 27

28 Verdi på låneporteføljen og rentesikringer Samlet overkurs på renteposisjonene i låneporteføljen var 36 mill. kroner, eller rundt 2,0 % pr Markedet for lån med fylkeskommunal risiko Långiver har i perioden sluttet å gi nye lån med niborbasert rente og flytende margin. Det er usikkert om dette er permanent. Marginen på eksisterende lån med flytende margin er holdt uendret i perioden (+ 0,10 prosentpoeng), men risikoen for margin-endring kan synes å være på oppsiden ut fra signaler i markedet. Tilgangen på kreditt for fylkeskommunal risiko er fortsatt god. Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet Ingen bestemmelser i finansreglementer er overtrådt og det har ikke funnet sted fra dette i 1. tertial I denne sammenheng vises til nedenstående tabell for "Avviksanalyse". Markedsrenter og egne betingelser Gjennomsnittsrenten i fylkeskommunens låneportefølje var 3,3 % ved utløpet av 1. tertial, mot 3,69 % pr I perioden kom det, for de fleste markedsaktører, et overraskende rentekutt fra Norges Bank. Dette har bidratt til lavere nivå på korte renter, dermed også i fylkeskommunens låneportefølje ,93 3,47 4,28 5,03 5,43 Markedet priser inn (forwardrenten) at den korte renten i Norge skal holde seg lav i 2012 og deretter stige noe ut over i økonomiplanperioden. 3,23 3,35 3,69 3, tert 2012 Snitt lånerente i % Ved siste rentemøte den 9. mai 2012, besluttet Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 1,5 %. Forwardrenten, som er illustrert i grafen under, legges til grunn som kostnad for fylkeskommunens flytende lån i fremtiden, som ved utarbeidelse av prognoser for renteutgifter. 28

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Driftsrapport 1/2013 pr. 30.4.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2013 pr. 30.4.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2013 pr. 30.4.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-3 Tone Mediaas Reitlo 06.05.2013 Driftsrapport 1/2013 pr 30.4.

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4 5.1 Overordnet planlegging

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 09.12.14 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Årsregnskap 2010. Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs

Årsregnskap 2010. Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs Årsregnskap 2010 Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 Inntekt Utgift Til overs 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Trygve

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

A lternativt budsjett 2011,

A lternativt budsjett 2011, A lternativt budsjett 2011, økonomiplan 2011 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrP presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen

Årsregnskap 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen Årsregnskap 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskassen 15.2.2012 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Trygve Bendikssen 11/07368-3 123 15.2.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune 15.2.2013 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 12/00529-21 123 15.2.2013 9.1.2012 Økonomifunksjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer