Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1

2 Innholdsfortegnelse Side 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre 3 2 De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre 2.1 Interreional styringsgruppe Arbeidsutvalg Sekretariat Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Ansatte i Nasjonalt servicemiljø SKDE i Hemit i Eksterne tilknytninger i Aktivitet i servicemiljøet 2011 SKDE Kontakt med medisinske kvalitetsregistermiljø Strategi og handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø Godkjenning av nasjonale kvalitetsregistre Utvikling av generisk rapporteringsløsning Dekningsgradsanalyser Patient Related Outcome Measures (PROM) Nasjonalt samarbeid med eksterne aktører Nasjonale kurs/ konferanser Representasjon Informasjon 6 5 Aktivitet i servicemiljøet 2011 Hemit Felles teknologiske løsninger 7 6 Aktivitet i regionale noder Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Sør-Øst 10 7 Økonomi SKDE Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø

3 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre I 2004 fikk de regionale helseforetakene i oppgave gjennom styringsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å etablere ett kvalitetsregister i hver region. Kravet ble gjentatt i Nasjonal Helseplan understreket bruk av kvalitetsregistre som et viktig virkemiddel i kvalitetsstyring av helsetjenesten. Dette ble fulgt opp i Statsbudsjettet (St.prp. nr. 1 ( )) og i Oppdragsdokument 2009 fra HOD til de regionale helseforetakene (RHFene), der den nasjonale satsningen på medisinske kvalitetsregistre ble beskrevet og finansiert gjennom øremerking av en del av RHFenes ramme. For å få bedre utnyttelse av data i kvalitetsregistrene samt sikrere drift gjennom samordning og felles teknisk og organisatorisk infrastruktur ble 31 mill kroner øremerket arbeidet med felles infrastruktur for medisinske kvalitetsregistre i RHFene. Økonomisk ansvar for de enkelte kvalitetsregistrene ligger hos RHFene, og juridisk ansvar ligger hos databehandlingsansvarlig instans (se side 6). Ansvaret er videreført i Oppdragsdokumentene for 2010 og RHFenes oppdrag er begrunnet med at nasjonale medisinske kvalitetsregistre er et viktig verktøy for å dokumentere behandlingsresultat, til bruk i lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, som grunnlag for forskning og for kvalitetssikring og forbedring av helsetjenestene til befolkningen. Oppdraget består i å sikre at det etableres og drives medisinske kvalitetsregistre, at det etableres felles tekniske og organisatoriske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og at god utnyttelse av data fra og sikker drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre skjer via samordning og felles infrastruktur. Arbeidet skal sees i sammenheng med Nasjonalt helseregisterprosjekt som er en nasjonal satsning for å samordne og utvikle de sentrale helseregistrene og de medisinske kvalitetsregistrene. 2 De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre 2.1 Interregional styringsgruppe De regionale helseforetakene har organisert sitt arbeid med nasjonale medisinske kvalitetsregistre gjennom en interregional styringsgruppe, med mandat fra administrerende direktør i de fire RHFene. Styringsgruppen er sammensatt av to representanter fra hvert RHF én representant for RHFenes ledelse og én registerkyndig, klinisk fagperson med erfaring fra arbeid med kvalitetsregistre. Styringsgruppen oppnevner selv sin leder. Styringsgruppen har observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Den interregionale styringsgruppens mandat er: Samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser som er satt av til kvalitetsregisterarbeidet i Norge Sørge for en hensiktsmessig infrastruktur på området både faglig, teknisk og organisatorisk Anbefale felles standarder og krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre Legge til rette for god utnyttelse av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre regionalt og nasjonalt, inkludert rutinemessig rapportering av resultater Utvikle det nasjonale servicemiljøet og bidra til god forankring og koordinering mot RHFene og registrene som er lokalisert der. Medlemmer i den nasjonale styringsgruppen har i 2011 vært: Olav Røise, Oslo universitetssykehus (leder) Baard-Christian Schem, fagdirektør Helse Vest Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord (fra januar 2011) Henrik Sandbu, assisterende direktør for helsefag, forskning og utdanning Helse Midt- Norge Alice Beate Andersgaard, fagdirektør Helse Sør-Øst (fra sommer 2011) Bent Indredavik, St. Olavs hospital Ove Furnes, Haukeland universitetssjukehus Tore Solberg, Universitetssykehuset Nord-Norge (fra sommer 2011) Barthold Vonen, Universitetssykehuset Nord-Norge (til sommer 2011) Elisabeth Arntzen (til sommer 2011) Totalt er det avholdt fire møter i den interregionale styringsgruppen i Arbeidsutvalg Styringsgruppen har besluttet å opprette et arbeidsutvalg bestående av de klinisk registerkyndige medlemmene i styringsgruppen. Arbeidsutvalget skal arbeide nærmere med registerfaglige saker og innstille til beslutning i styringsgruppen. Få saker har blitt separat behandlet i arbeidsutvalget i Sekretariat SKDE og Hemit er felles sekretariat for styringsgruppen og koordinerer kontakt med overordnede myndigheter. Sekretariatsledelsen ligger i SKDE. 2.4 Nasjonalt servicemiljø for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre SKDE samarbeider som nasjonalt servicemiljø tett med Hemit, som har ansvar for utvikling av felles tekniske løsninger. I tillegg til SKDE og Hemit består servicemiljøet av et nettverk av regionale noder, med oppgaver å ivareta register- og IKT faglige spørsmål i den enkelte region. De regionale nodene har ansvar for koordinering og oppfølging av kvalitetsregisterarbeidet i sin respektive region og gir løpende råd til RHFledelsen og HF-ledelse i kvalitetsregisterspørsmål. Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 3

4 Heidi Talsethagen, 20 %, juridisk rådgiver (fra Helse Nord IKT)* I strategien beskrives oppgavene til SKDE, Hemit og nodene som servicemiljøets samlede strategi, mens de differensierte ansvarsområdene synliggjøres i oppfølging av tiltak. Servicemiljøets strategi og handlingsplan (se nedenfor) har som hovedhensikt å beskrive viktige felles utfordringer, og sikre et felles grunnlag for videre arbeid i nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Fig 1: Dagens organisering SKDE og nodene har et nært samarbeid rundt prosesser knyttet til etablering og finansiering av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre, informasjon/undervisning samt felles prosjekter og fordeling av oppgaver i disse. De regionale nodene har ansvar for utvikling av nye kvalitetsregistre på MRS plattform i sin respektive region. Utvikling skal foregå i tett samarbeid med Hemit, som ivaretar utvikling av MRS plattformen. Målet med en slik organisering har vært å sikre en enhetlig utvikling av kvalitetsregisterfeltet i Norge, og å unngå unødvendig bruk av ressurser på oppgaver som allerede er ivaretatt eller under utvikling. Organiseringen med to ulike styringslinjer (Hemit i Helse Midt og SKDE i Helse Nord)har imidlertid vist seg å inneha betydelige utfordringer knyttet til felles forståelse av arbeidsoppgaver, ansvarsfordeling samt generelt samarbeid. Beskrivelse av aktører og samarbeidspartnere framgår av servicemiljøets strategi og handlingsplan utarbeidet i 2011 (se nedenfor). 3 Ansatte Nasjonalt servicemiljø I desember 2011 var disse medarbeiderne regnskapsmessig tilknyttet nasjonalt servicemiljø: 3.1 SKDE i 2011 Philip Skau, 100 %, spesialrådgiver SKDE Are Edvardsen, 100 %, spesialrådgiver SKDE Lena Ringstad Olsen, 100 %, statistiker SKDE Alexander Walnum, 100 %, statistiker SKDE Bjarne Koster Jacobsen, 20 %, seniorrådgiver SKDE Vinjar Fønnebø, 20 %, seniorrådgiver SKDE Gøril Nordgård, 100 %, stabsleder SKDE 3.2 Hemit i 2011 John Petter Skjetne, 100 %, produktansvarlig Hemit Eva Svarva, 25 %, prosjektleder Hemit (100 % til april 2011) Per Haug, 33 %, gruppeleder Hemit Rudi Bech, 20 %, utvikler Hemit Hue Pham, 50 % utvikler Hemit Øivind Hepsø, 60 % utvikler Hemit Jon Rune Paulsen, 75 %, utvikler Hemit I løpet av året ble følgende personer tilknyttet prosjektet: Esben Andre Henriksen, 75 % prosjektleder Hemit (100 % fra april 2011) Marius Moholt, 50 % utvikler Hemit (100 % juni 2011 desember 2011) Ole Anders Strøm, 50 % testleder Hemit (ca 75 % fra februar 2011) Tore Aurstad, 50 % utvikler (100 % fra juli 2011) De oppgitte stillingsandeler for Hemit er snittverdier på årsbasis. Ved utgangen av året er flere av disse nå oppe i 100 % andel utvikling av tekniske løsninger. 3.3 Eksterne tilknytninger i 2011 Det var i tillegg gjort avtaler om følgende eksterne tilknytninger i 2011: Ingebjørg Næs, 100 %, node Helse Sør-Øst* Ane Johannessen, 50 %, node Helse Vest* Marie Waatevik, 50 %, node Helse Vest* Arild Vassenden, 100 %, node Helse Midt Norge* Steffen Bærø, 0 %, IKT node Helse Nord** Marianne Warholm, 50 % IKT node Helse Vest** Bodil Lekve, 50 % IKT node Helse Vest** Eksterne utviklere 150 % *** * Kilde for lønnsmidler: SKDE / Helse Nord-midler ** Kilde for lønnsmidler: Fellesmidler til fordeling mellom regionene *** Kilde for lønnsmidler: Hemit midler I tillegg til medarbeidere finansiert av servicemiljøet er flere personer i hvert RHF tilknyttet arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, både når det generell registerrådgivning, IKT og statistikk/analyse. Det tilstrebes en integrering av regionale og nasjonale oppgaver i hvert RHF, og personer/stillingsandel varierer ut fra behov. 4 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø

5 4 Aktivitet i servicemiljøet 2011 SKDE 4.1 Kontakt med medisinske kvalitetsregister miljø Servicemiljøet har også i 2011 hatt utstrakt kontakt med ulike registermiljøer i hele landet med behov for hjelp i forbindelse med etablering, design, jus, organisering og overgang til teknologisk plattform for innregistrering. I tråd med servicemiljøets formål har rådgivning og oppfølging blitt gitt både til nasjonale kvalitetsregistre og til fagmiljøer i ulike stadier av registerutvikling. Kontakten har foregått i form av innlegg, samarbeidsmøter og praktisk oppfølging i forhold til enkeltoppgaver. SKDE har lav terskel for å svare på henvendelser uavhengig av om et registermiljø er regionalt eller nasjonalt, men regionale henvendelser kanaliseres i økende grad til de regionale nodemiljøene. 4.2 Strategi og handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Servicemiljøet ved SKDE utarbeidet våren 2011 utkast til strategi og handlingsplan for servicemiljøet, med beskrivelse av visjon, målsettinger, strategi og tiltak. Planen har vært lagt åpent ut, og den har blitt endret/justert etter innspill fra alle deler av servicemiljøet og enkelte andre aktører. Interregional styringsgruppe har diskutert planen på flere møter, og har kommet med justeringer og endringsforslag. Siste versjon ble godkjent på møte i desember Virksomhetsplan og årsrapport 2012 vil ta utgangspunkt i strategiplanen for de enkelte aktører i servicemiljøet, med milepælsbeskrivelse. 4.3 Godkjenning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Det ble i løpet av 2010 avklart at det å få nasjonal status innebærer finansiert utvikling av innregistreringsløsning. Servicemiljøet tilbyr MRS, men andre eksisterende teknologiske løsninger vurderes og kan innvilges med del- eller fullfinansiering etter avtale mellom ansvarlig RHF og servicemiljøet. Det RHF som har databehandlingsansvarlig HF, påtar seg ansvar for oppfølging, videreutvikling og drift av registeret. Medisinsk faglig registerledelse tilligger ansvarlig RHF. Vurdering og prioritering av registre for nasjonal status i 2011 ble gjennomført i de enkelte RHF på bakgrunn av tidligere utarbeidede kriterier. På grunn av store forsinkelser i utvikling av felles teknologiske løsninger ble forslaget utsatt av RHFene, med tilslutning fra HOD, og ressursene ble konsentrert om eksisterende nasjonale registre (se egen rapport fra Hemit). Det ble derfor ikke godkjent nye registre i 2011, men i styringsgruppens møte i desember 2011 ble følgende registre foreslått som nasjonale fra 2012: 1) De 12 anbefalte registrene fra 2010/2011: 1. Norsk ryggmarksskaderegister 2. Norsk hjertesviktregister 3. Nasjonalt porfyriregister 4. Det norske nyrebiopsiregister 5. Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer 6. Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon 7. Nasjonalt register for invasiv kardiologi 8. Norsk nefrologiregister 9. Norsk kvalitetsregister for døvblindhet 10. Gastronet 11. Nasjonalt register for nakke- og ryggproblemer 12. Nordisk register for hidradenitis suppurativa 2) Forslag til nye nasjonale registre 2012 forankret og prioritert i Helse Sør-Øst: 1. Nasjonalt register for laparoskopi 2. Nasjonalt register for HIV 4.4 Utvikling av generisk rapporteringsløsning I 2010 ble det som ledd i en utprøving etablert en rapporteringsressurs på helseregister.no, basert på Jasper Report Server Community Edition, en åpen kildekodeløsning for etablering og presentasjon av rapporter. Løsningen viste å dekke mange av de behov man hadde, og i løpet av 2010 ble de første rapporter fra Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) lagt ut for brukerne (innregistrerende klinikere). I først del av 2011 ble ytterligere et titalls nye rapporter laget og gjort tilgjengelig for NKR. Rapportene ble demonstrert på NKR- brukermøtet i januar, og siden da har et lite men stadig økende antall medlemmer av NKR tatt i bruk rapportene. Gjennom året ble selve det tekniske rammeverket endret og utvidet til også å kunne tilby mer sammensatte rapporter som i større grad kombinere resultater i form av tekst, grafikk, tabeller og underliggende analyser av data til ferdige dokumenter som blant annet er mulig å distribuere per e-post. Per desember er dette ennå i en testfase, men for NKR er slike rapporter planlagt produksjonssatt tidlig i I siste halvdel av 2011 ble det iverksatt en lang rekke utadrettede tiltak for å informere om muligheter for rapportering gjennom helseregister.no. Eksempler fra løsningen ble demonstrert for et bredt norsk helseregistermiljø under DÅR/Rapporteringsseminaret på Lysebu i november samt for spesifikke registre slik som Kreftregisteret, Spinalskaderegisteret, Norsk intensivregister og til Styrings- og forskningsutvalget i smerteforeningen. En sideeffekt av dette arbeidet er etablering av et nasjonalt nettverk av statistikere som jobber med data fra registre. Som et ledd i videreutvikling av rapporteringsmiljøet på helseregister.no ble det i desember 2011 arrangert kurs/trening i bruk av Jasper Report Server med til- Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 5

6 leggsprodukter for relevante programvareutviklere i Helse-Nord IKT og statistikere ved SKDE. Det fire dager lange kurset ble arrangert i Tromsø av en representant fra JasperSoft i Irland. Kurset ga også et generelt grunnlag for en vurdering av ytterligere utvidelse av eksisterende rapporteringsfunksjonalitet. 4.5 Dekningsgradanalyser SKDE har tatt initiativet til å få plass dekningsgradsanalyser for alle nasjonale registre, dette er definert som et svært viktig satsningsområde fra 2012 og vil bli helt avgjørende for å øke dekningsgrad og datakvalitet i registrene. Dette er tenkt gjort i regi av NPR da de sitter på datagrunnlaget som sammen med registrenes egne data kan gi relevant informasjon om dekningsgrad. Målet er å kunne tilby slike resultater fra samme sted som registrenes andre egne rapporter. Arbeidet er i en startfase, og det gjenstår juridisk og organisatorisk avklaring før arbeidet kan gå videre. Etter henvendelse fra SKDE fremmes imidlertid saken nå av NPR for Nasjonalt Helseregisterprosjekt i februar 2012, med forslag om å opprette et system i NPR som kan ivareta dekningsgradsanalyser for helseregisterfeltet fra Pasientreltarte utkommemål (PROM) SKDE har i 2011 etablert et samarbeid med PROMcenter i Sverige, som har fått i oppdrag av Sveriges Kommuner og landsting (SKL) å etablere og drive et nasjonalt kompetansemiljø i arbeidet med å styrke arbeidet med pasientrapporterte utkommemål i medisinske kvalitetsregistre. SKDE skal i samarbeid med PROMcenter starte et arbeid med å oversette og validere til norske forhold SF-36, som er et generisk instrument for måling av livskvalitet. SKDE har også planlagt annen oppfølging av PROMsatsningen i 2012, blant annet oversettelse og tilrettelegging av PROMcenter Sveriges brukermanual for PROM og ansettelse av PROM-rådgiver. 4.7 Nasjonalt samarbeid med eksterne aktører Jevnlige møter med FHI (observatør) på styringsgruppemøter i Nasjonalt helseregisterprosjekt Nært samarbeid i tilknytning til større fellesregisterprosjekter (felles møter med fagmiljøene, konkret registerutvikling) Hjertekarregisteret Kreftregisteret Norsk register for biologiske legemidler 4.8 Nasjonale kurs/konferanser Nasjonalt PhD-kurs registerforskning april 2011 Felles møte med FHI i Hjertekarregisteret med tilhørende kvalitetsregistre september 2011 Felles møte med FHI/Helsedirektoratet på Lysebu oktober 2011, tema Dødsårsaksregisteret (dag 1) og rapportering fra registre (dag 2) Arrangør/ foredrag Arrangør/ foredrag Arrangør/ foredrag Kvalitetsregisterdagarna Sverige Seminar om registerdata og effektforskning, Kunnskapssenteret mai 2011 Workshop: CCRE og nettverk for pasientforløpsforskning desember 2011 Konferanse Norsk forening for epidemiologi november 2011 PROM seminar: Hur kan vi använda kunskap om patienternas upplevelser av vårdens resultat i vår verksamhetsutveckling? mai 2011, Stockholm PROM seminar: PROM i vårdens förbättringsarbete september 2011, Stockholm PROM seminar: PROM i Nationella kvalitetsregister avseende cancer. oktober 2011, Stockholm Konferanse, Sosial ulikhet i helse mai 2011, Jægtvolden Konferanse, Menneskerettigheter tvang og etikk november 2011,Hamar 4.9 Representasjon Kreftregisterets styre (Trine Magnus medlem) Arbeidsgruppe Kreftregisteret mot nasjonal løsning (Are Edvardsen) Kunnskapssenterets fagråd (Anne Høye medlem) Kunnskapssenterets pasientsikkerhetskampanje (Trine Magnus medlem) REK Nord (Anne Høye varamedlem) Forskningsrådets programstyre for Human biobanks and health data (Anne Høye) Observatør en rekke møter PROM-nettverk Sverige (Philip A. Skau) Kommunikasjonsgruppen til Nasjonalt helseregisterprosjekt (Gøril Nordgård) 4.10 Informasjon Det skjer en kontinuerlig oppdatering av ift registerinformasjon og nyheter. Regelmessige nyhetsbrev sendes ut på e-post til ca 1600 abonnenter Nettsiden har ca visninger pr måned. Målgruppen beregnes til ca personer og nettsiden har 600 unike brukere som gjennomsnittlig ser på 3 sider. 56 % av disse brukerne returnerer til sidene. DIFI har ulike kriterier for vurdering av offentlige nettsiders lesbarhet og brukervennlighet og gir i 2011 kvalitetsregistre.no fire av seks stjerner i sin vurdering av dette. Nyhetsbrev har lenker til nettsiden og dette gir kraftig økt trafikk lenge etter utsendelse. 6 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø

7 5 Aktivitet i servicemiljøet 2011 Hemit 5.1 Felles teknologiske løsninger Ny rapportløsning med anbefalt arkitektur og bedret sikkerhet Forbedrede prosesser for kvalitetssikring av leveranser Standardiserte testløp Automatiserte webtester Bedret støtte for kronikerregister. Deler på plass i 2011 og ytterligere forbedringer planlagt i første halvdel av 2012 Nytt rammeverk for kvalitetsregister utviklet. Tilpasninger av MRS for drift i NHN Konsept for intern kryptering etablert. Fase 1 realiseres i Q Fase 2 planlagt til Q Aktiviteter i regionale noder SKDEs nodevirksomhet i Helse Nord Oppbygging av regionalt nodemiljø Det har i 2011 vært en styrking av den regionale oppgaven, i samarbeid med SKDEs analyseenhet og Helse Nord IKT. All IKT-kompetanse på registre er samlet i én gruppe, for fleksibel utnyttelse av kompetanse på MRS og Open QReg for kvalitetsregistre og forskningsprosjekter. Denne registergruppen samarbeider tett med SKDE. Prosjekter/fagutvikling For både nasjonale registre og registerutviklingsprosjekter i Helse Nord har SKDE samme veiledningsoppgaver som for andre registre på nasjonal basis. SKDE er regional enhet for Helse Nord, og ansvaret i Helse Nord omfatter følgende områder (beskrives i strategiplanen under det som skal ivaretas av regionale enheter tiltak 35-41): Regionale enheter skal bistå fagmiljøene ved etablering av kvalitetsregistre forankret i databehandlingsansvarlig instans. Regionale enheter skal veilede registermiljøene i valg av analysemetoder, rapportering og utarbeidelse av årsrapporter. Regionale enheter skal veilede registermiljøene i valg av IKT-løsninger. Regionale enheter skal utvikle IKT-løsninger for nye registre. Regionale enheter skal forvalte og videreutvikle IKT-løsningene for registrene. Regionale enheter skal bistå fagmiljøene slik at kvalitetsregistrene brukes til lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Regionale enheter skal bistå registermiljøene i søknadsprosesser om nasjonal status og finansiering. I tillegg til prosjektarbeid rundt enkeltregistre i Helse Nord har det vært møter med HF-ledelse (UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset), samt innlegg/deltakelse i kliniske avdelinger og det er etablert Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 7

8 tettere samarbeid med klinisk forskningsavdeling, UNN og fag- og forskningssenteret UNN. Prosjekter IKT Felles registergruppe All IKT-kompetanse på registre er samlet i én gruppe i Helse Nord IKT, for fleksibel utnyttelse av kompetanse på MRS og Open QReg for kvalitetsregistre og forskningsprosjekter. Denne registergruppen samarbeider tett med SKDE. MRS-node kom på plass høsten 2011, og læres opp i Hemit. Ellers er Nordisk register for Hidradenitis suppurativa (HISREG) utviklet med innregistreringsløsning Open QReg, og er i driftsfase med innregistrering fra flere land. Norsk register for nakkekirurgi (under NKR) er utviklet i Open QReg og i drift nasjonalt. Helseregister.no Helseregister.no ble i 2010 tatt i bruk som driftsmiljø for nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre, også de med databehandleransvar utenfor Helse Nord. I denne forbindelse ble det iverksatt tiltak for å imøtekomme et større volum av registre samt integrasjon mellom helseregister.no og MRS. I 2011 ble 5 nasjonale registre produksjonssatt på helseregister.no i tillegg til registre og forskningsprosjekter i Helse Nord. Disse er: Norsk intensivregister, KOLS, Diabetes for voksne, Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister. Den interregionale styringsgruppen vedtok i desember 2011 at helseregister.no skal overføres til Norsk Helsenett som felles driftsmiljø for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det har i 2011 vært arbeidet med robustisering av felles driftsmiljø etablert på helseregister. no, og samarbeid med Norsk helsenett med tanke på overføring er etablert. Helseregister.no eies og driftes av Helse Nord IKT og kan nås av alle som kommuniserer elektronisk på norsk helsenettet. Oversikt over hvilke sykehus i Helse Nord som registrerer inn data i de enkelte registre og hvordan sykehusene i Helse Nord benytter de resultater som utgis fra registrene i lokalt forbedringsarbeid i avdelingene. Sykehusenes vurdering av registrenes nytteverdi og eventuelle ønskede forbedringstiltak i registrene er undersøkt. 3) Beskrivelse av ledelsens bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av virksomheten i Helse Nord Oversikt over hvordan ledelsen i sykehus og helseforetak (HF) bruker resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistre i sin styring av virksomheten, og evt system for oppfølging av innregistrering til og bruk av data fra kvalitetsregistrene. SKDE ønsker også å legge til rette for forskning med utgangspunkt i registre, noe som har resultert i førsteog medforfatterskap i internasjonale publikasjoner i løpet av Helse Vest Oppbygging av regionalt nodemiljø Utbyggingen av Fagsenter for kvalitetsregistre i Helse Vest har fortsatt i 2011 med ytterligere utviding av både stab og funksjoner. I tillegg til 100 % node har Fagsenteret nå ytterligere 90 % rådgiver (40 % + 50 %), 50% IKT-rådgiver, 20% personvernrådgiver og 20% statistiker. Det er konkrete planer om ytterligere utvidelse av statistikerstillingen i løpet av I Helse Vest IKT er det 100 % node, og det er i tillegg konkrete planer om å utvide med ett årsverk for konkret bistand til kvalitetsregistre i løpet av Prosjekter/fagutvikling Fagsenter for kvalitetsregistre har ivaretatt en rekke funksjoner knyttet til kvalitetsregisterfeltet i De viktigste kan oppsummeres som følger: Kartlegginger, rapporter, relevante publikasjoner Utarbeidelse av rapporten «Bruk av medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord» med: 1) Beskrivelse av nasjonale medisinske kvalitetsregistre En oversikt med beskrivelse av hvert enkelt nasjonalt kvalitetsregister i forhold til generell informasjon og formål samt om registeret gir ut resultater og analyser, rapporter eller annen informasjon til bruk i lokalt kvalitetsforbedringsarbeid i sykehusene. Dekningsgrad, populasjon og kritiske suksessfaktorer spesifiseres, i tillegg til hvordan det samles data og hvilke endepunkter som er de viktigste for det enkelte register. 2) Beskrivelse av registrering og bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i sykehus i Helse Nord. 8 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø Bistå nasjonale, regionale og lokale kvalitetsregistre i ulike juridiske og registerfaglige problemstillinger knyttet til etablering og drift, samt bistå registre til å få en tilfredsstillende teknologisk løsning. Fagsenteret har oppstartsmøter med alle nye kvalitetsregistre uavhengig av nivå. På oppstartsmøtene informeres registermiljøet om hensiktsmessige prinsipper for registerbygging, personvernhensyn, muligheter for teknisk løsning og datasikkerhet. Etter møtene lages en punktvis handlingsplan for veien videre. For de registrene som ikke lar høre fra seg etter oppstartsmøtet tar Fagsenteret kontakt etter 3 mnd hvor det undersøkes om handlingsplanen er fulgt og hvor det tilbys problemløsning dersom det har oppstått hindringer. For eksisterende registre tilbyr Fagsenteret rådgivende møter ved behov, og Fagsenteret besvarer også ad hoc forespørsler knyttet til registertematikk. I 2011 har Fagsenteret utvidet servicetilbudet til også å lage konsesjonssøknader og samtykkeskriv for de registrene som har behov for dette, samt kvalitetssikre registerprotokoller og melding til personvernombud. Evaluere de nasjonale registrenes økonomiske situasjon, og lage anbefaling for fordeling av

9 driftsmidler til registrene ut fra modellen for minimumsfinansiering som ble utviklet ved Fagsenteret i Vurdere søknader om nasjonal status og lage innstilling til RHFet Holde oversikt over hvilke kvalitetsregistre det finnes i Helse Vest, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sende ut nyhetsbrev hvert kvartal til alle registerinteresserte i Helse Vest, både på overordnet administrativt nivå og på registerfaglig nivå. Prosjekter IKT På IKT-siden dreier pågående prosjekter i 2011 seg om å utvikle teknisk løsning for nasjonalt korsbåndregister og nasjonalt MS-register (begge MRS), for nasjonalt register for invasiv kardiologi og nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (begge Open QReg), drift og vedlikehold av kols-registeret og intensivregisteret (begge MRS). I tillegg er det blitt utviklet teknisk løsning for nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer, for lokalt aneurysmeregister og lokalt register for håndkirurgi (alle FastTrak, samme løsning som norsk diabetesregister for voksne bruker), og det er i gang utvikling av teknisk løsning for register for søvnforstyrrelser i Helse Bergen HF og for register for spiseforstyrrelser. Aneurysmeregisteret, register for søvnforstyrrelser og register for spiseforstyrrelser er ikke nasjonale og håndteres av Fagsenter for kvalitetsregistre og ikke av Helse Vest IKT som foreløpig kun fokuserer på nasjonale registre. Kurs/konferanser Fagsenteret arrangerer årlig regional kvalitetsregisterkonferanse i Helse Vest. I 2011 var det tredje denne konferansen ble avholdt. Konferansen gikk av stabelen 27. april i Bergen, og det overordnede temaet var resultater fra kvalitetsregistre. Konferansen hadde mer enn 100 deltakere. På konferansen var det også en posterutstilling hvor kvalitetsregistre som hadde mottatt økonomisk støtte fra RHFet i løpet av siste år, stilte med presentasjon. Det var en publikumsbasert pris pålydende kroner til beste poster, og denne prisen ble i 2011 vunnet av register for søvnforstyrrelser i Helse Bergen. Statistikkseminar. Fagsenter for medisinske registre sto bak et halvdagskurs i kvantilregresjon, en statistisk metode for analyse av ikke-normalfordelte data. Kursholder var en internasjonal størrelse på feltet, professor Matteo Bottai fra Karolinska Institutet i Stockholm. Informasjon i eget RHF Fagsenter for kvalitetsregistre har ansvar for å holde både registerfaglig og administrativ del av Helse Vest oppdatert på hvilke registre vi har i regionene, samt videreformidle nyheter fra både internt og eksternt hold som angår kvalitetsregistre. Mesteparten av informasjonen gis i form av kvartalsvise nyhetsbrev og interne notater, samt i form av direkte kontakt med registre og administrasjon. Kartlegginger, rapporter, relevante publikasjoner I 2011 startet Fagsenteret en omfattende kartlegging av registrene i Helse Vest med hensyn til sikker lagring av data. I Helse Vest finnes det en egen Kvalitetsserver hvor alle lokale og regionale kvalitetsregistre, samt datauttrekk for analyser fra nasjonale registre, skal ligge. Denne serveren er i praksis et eget lagringsområde med ekstra sikkerhetstiltak for logging og backuprutiner. Dette kartleggingsarbeidet blir ferdig i Samarbeid aktører utenfor servicemiljøet Fagsenter for kvalitetsregistre har et nært samarbeid med personvernombudet i Helse Bergen HF og med Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning i Helse Vest. 6.3 Helse Midt-Norge Oppbygging av regionalt nodemiljø Helse Midt-Norge ga i styringsdokument til St. Olavs hospital formelt oppdrag om å etablere et ressurssenter for kvalitetsregisteraktivitet i Helse Midt-Norge. Oppdraget omfattet å legge til rette for nasjonale og lokale registre og støtte arbeidet med disse. I tillegg skal St. Olavs hospital samkjøre ressursene som tildeles til registre slik at miljøet styrkes og at en får optimalisert ressursbruken. Den distribuerte noden fra Servicemiljøet skal inngå i dette, og pengene fra HN ble overført til St. Olavs hospital. Ansettelse av node i St. Olavs hospital tok lengre tid enn planlagt. Det er brukt resurser til forankring i fagledelse i St. Olavs hospital. Prosjekter IKT IKT-prosjektene er i tråd med Servicemiljøets prioriteringer. I tillegg er det på HMNs regning utviklet løsning for Norsk spinalregisters regionale løsning i påvente av nasjonal status. Kurs/konferanser: Registerutvikling og drift som tema i regional konferanse for overvektsbehandling Det er arbeidet med registeransvar/utvikling i Regional strategi for universitetssykehusfunksjonen som en del av HMNs Strategi Helse Midt-Norge har arbeidet med ressursallokering til kvalitetsregisterutvikling i langtidsbudsjett for perioden Informasjon i eget RHF: Konkret arbeid for «overtakelse» av ansvar for hjertesviktregisteret. Rådgivning i forbindelse med etablering av regionalt register for hjerneskaderehabilitering og løpende forespørsler fra klinikk og ledelse om register. Kartlegginger, rapporter, relevante publikasjoner Ingen Samarbeid aktører utenfor servicemiljøet: Node har deltatt i div aktivitet relatert til hjertekarregisterutviklingen. Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 9

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 2.februar 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Styringsgruppens medlemmer Fagdirektør Helse Nord RHF, Jan Norum Dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Torsdag 27.09.12 INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPEMØTE I SKDE I samråd med styringsgruppens

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.desember 2010 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Årsrapport 2013. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Årsrapport 2013 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Innhold Årsrapport 2013... 1 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre... 2 2 De regionale

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT Sak 50/2013 Status ikt prosjekter Esben Andre Henriksen - HEMIT «Helse Midt-Norge RHF tildeles 5 mill. kroner til HEMIT for å sikre at de nasjonale medisinske kvalitetsregistre får tatt i bruk tekniske

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Styringsgruppa for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Deres ref: Vår ref: Dato: Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi I samråd med leder for styringsgruppa

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 04.03.2015 Møtenr. 01-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 04. mars 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra FMK

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015 Handlingsplan biobank og 2013-2015 Oppfølging av Strategi for biobank- og registervirksomhet 2010 2015, revidert 2012. Innhold Visjon for Strategi for Biobank- og registervirksomhet...3 Konseptuelt rammeverk

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Avtale med Norsk Helsenett Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Bakgrunn Jan 2009 Oppdragsdok.H else Midt Norge Nov 2010 Programdirektiv for teknisk gruppe April 2011 Oppstartsmøte Des 2011 Sak

Detaljer

Møte: Styringsgruppe for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Møtedato: 03.12.2008 kl. 17.00 19.00

Møte: Styringsgruppe for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Møtedato: 03.12.2008 kl. 17.00 19.00 Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 2-2010 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Besøksadresse: Plan 5, fløy B-C, Sykehusveien

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

UTKAST 3. Strategi og handlingsplan 2012-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

UTKAST 3. Strategi og handlingsplan 2012-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox UTKAST 3 Strategi og handlingsplan 2012-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse Innledning 3 Visjon 4 Sammendrag 4 1 Bakgrunn 6 1.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 6 1.2 Hva er et medisinsk

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2368 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2014 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2014. Utgitt: August

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3.juni 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3. september 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. august 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Hovedpunkter Hva? Nasjonal satsning Hvorfor registre? Sjeldne diagnoser og tilstander?

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord

Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård,

Detaljer

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Trondheim 15. mai 2006 Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er en fellesuttalelse fra Norsk Hjerteinfarktregister

Detaljer

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Teknologiske løsninger

Teknologiske løsninger Teknologiske løsninger Vernar Sundvor, FHI John Petter Skjetne, HEMIT HKR nettverksmøte 14.-15.03.2011 1 Rammebetingelser Juridisk forankret i Helseregisterloven med forskrift Strategien lagt i gode helseregistre

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. desember 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. juni 2016 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt Kvalitetsregisterkonferansen 2012-04-19 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Nasjonalt helseregisterprosjekt En tiårig strategi for modernisering

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI )

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) 1 Dokumenthistorikk Versjonsnr. Endringer Utarbeidet av Endringsdato 0.98 Første versjon mandat for et Roar H 16.08.13 felles forum 2 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Vedlegg til saksframlegg

Vedlegg til saksframlegg Vedlegg til saksframlegg Møtedato 24.2.2014 Oversikt over saker med vedlegg samlet i dette dokumentet Sak nr. Sakstittel Vedl nr. Vedlegg Side 4/14 Sluttrapport Hemit 2 Sluttrapport Hemit 2 5/14 Handlingsplan

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag Saksframlegg Møtedato 07.05. Saksnr /20 Saksbehandler Esben Andre Henriksen, Hemit Tittel: Status IKT-prosjekter og prioriteringer av det videre arbeidet Bakgrunn for saken: I henhold til tidligere vedtak

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn?

Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn? Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn? Øyvind Melien Leder av Legemiddelkomiteen, Oslo universitessykehus, Rikshospitalet Fung. leder Regionalt legemiddelforum, Helse

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre.

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre. Saksframle Møtedato 13.12.2010 Saksnr 46/10 Saksbehandler Per Olav Skjesol, Tittel: Statusrapport for teknisk utviklin av kvalitetsreistre. Bakrunn for saken: I henhold til tidliere vedtak så skal det

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring ( i helsetjenesten) Bent Indredavik Faglig leder for Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer