ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE"

Transkript

1 Nr Et kundemagasin fra YIT Building Systems ServiFlex - Service satt i system ET FORSVAR FOR SERVICE En tredje periode for StatoilHydro og YIT

2 LEDER INNHOLD NR GJESTESKRIBENT Arne Malonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS 200 milliarder kroner Dette enorme tallet er ikke en del av de ulike pakkene som er lansert i forbindelse med finanskrisen. Nei, dette er det antatte vedlikeholdsetterslepet i offentlige bygg. 3 Signaler fra Brüssel 4 Service 5 Aktuelt 6 Ingen kulturarv uten vedlikehold 7 God mat er mer enn god kokkekunst 8 Et forsvar for service 10 Aktuelt 12 Teknologisiden 13 Landets laveste energiforbruk og beste inneklima Signaler fra Brüssel EU-politikerne er opptatt av å få til en felles regulering av tjeneste- og servicemarkedet. I EUkommisjonens mandat M 371 Programming Mandate to CEN in The Field of Services, heter det at 70 % av alle arbeidstakere i Europa arbeider i servicesektoren. Omsetningen innenfor fasilitetsstyring (Facility Management, FM) i Europa er stipulert til flere hundre milliarder euro pr. år. Hvorfor er det slik at vi løpende ikke greier å ta vare på våre bygg i offentlig sektor? Min påstand er at vi ikke har tradisjon for å ta vare på og følge opp byggene på en skikkelig måte, det settes ikke av penger nok i de årlige budsjettene til vedlikehold. Dermed vil forfallet starte allerede når bygget er nytt. Det er heller ikke et godt nok regelverk som gjør at man mer regelmessig må dokumentere at viktige funkjoner er sjekket, f.eks. en del tekniske anlegg som brann, el og ventilasjon. Det synes som om det er mer interessant å rive og bygge nytt enn å ta vare på de eksisterende byggene. Dette er meget dårlig samfunnsøkonomi og bidrar ikke positivt til å løse klimautfordringen, begge deler like viktig i en fremtid med stor usikkerhet. Vi ønsker oss politikere som også tør å ta denne diskusjonen og komme opp med konkrete forslag til hvordan dette skal løses fremover. Vi kan jo håpe at dette også vil bli et tema i forbindelse med høstens valg. Vi i YIT har en betydelig virksomhet innenfor service og vedlikehold, og som også bidrar til lavere energibruk i norske bygg. Noe av nøkkelen ligger i å ha et tverrfaglig miljø som gjør at all teknisk service kan koordineres fra et og samme sted. Per i dag har vi mer enn 80 ulike servicetjenester gjennom vårt ServiFlex konsept. Dette nummeret av Partner gir mange gode eksempler på hva dette kan bety innenfor ulike sektorer og kundegrupper - god lesning. Arne Malonæs 14 Nytt kan eldes med stil om vedlikeholdet er riktig 16 Haakonsvern, oppdrag på land og til vanns 17 En tredje periode for StatoilHydro og YIT 18 En tørr sak fra Sunnmøre 19 Full kontroll på vann og avløp Nummer Opplag Kundemagasin for YIT Building Systems AS Ole Deviks vei 10, Postboks 6260 Etterstad, 0603 Oslo Tlf: Ansvarlig redaktør: Anders Bredesen I redaksjonen: Marit Gann, Magne Skåltveit, Odd Drage Redaksjonen avsluttet 19. mars Forside: Cube Foto: Jan Indrehus, Magne Skåltveit, Forsvarsbygg, Agraff Arkitekter, Jørn Søderholm. Produksjon, layout og design: voice reklame. EU-direktivene brukes for å sette retningen til Europa. Direktivenes bestemmelser blir implementert i EØS-statenes lover og forskrifter. Detaljeringen av direktivenes bestemmelser har EU-kommisjonen i stor grad overlatt til den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Standardene som utvikles i kjølvannet av direktivene skal bidra til å bygge ned handelshindre og sette et felles nivå for EØSmarkedets helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Derfor fastsettes over tusen standarder hvert år innenfor en rekke fagområder. Alle disse standardene må, i henhold til EØS-avtalen, gjøres norske innen seks måneder. Jack Grimsrud Avdelingssjef, Standard Norge Fasilitetsstyring er et av de fagområdene hvor det siden 2004 er blitt utviklet standarder. En av de nye, europeiske FM-standardene har til hensikt å etablere felles terminologi på FM-området. Omforent terminologiforståelse på tvers av landegrenser er viktig for å unngå tvetydigheter ved anbud og avtaleinngåelser, benchmarking, informasjon til forbrukerne som kjøper servicetjenestene og opplæring av medarbeiderne i FM-selskapene. CEN har også utarbeidet en europeisk retningslinje som gjelder avtaler om fasilitetsstyring. Dokumentet forklarer hvordan fasilitetsstyring kan foregå på et strategisk, taktisk eller operativt nivå, og hvordan krav til-, og leveranse av tjenester kan spesifiseres ved hjelp av tjenestenivåavtaler (SLA) og hovedindikatorer for ytelse (KPI). I tillegg til terminologi og avtaler arbeider CEN med standarder for forståelse av kvalitet, kontoplaner, prosesser og arealberegninger innenfor FM. Dette er begreper det må være ens forståelse for dersom det skal utvikles et felles europeisk FM-marked. Flere aktører, både på byggeier- og entreprenørsiden, markedsfører nå sine bygg som miljøvennlige. Det er bra, men hvis ikke de beregningene som ligger til grunn for fastsettelse av byggenes miljøkvalitet er bygd opp rundt de samme kriteriene, blir kundene, enten de skal kjøpe eller leie bygget, forvirret. Eksempelvis er det et viktig kriterium at hele byggverkets livsløp, fra vugge til grav, tas med når bygningene miljøvurderes. For å få ensartede miljøbetraktninger har EU-kommisjonen bedt CEN utarbeide et sett standarder som skal brukes når miljøvennligheten til bygninger og byggematerialer skal vurderes. Arbeidet er kalt Sustainability of Construction Works og i begrepet Sustainability inngår ikke bare miljøvurderinger, men også vurdering av sosiale og økonomiske aspekter ved bygningen. Dette er i samsvar med Brundtlandkommisjonens forståelse av bærekraftsbegrepet. Standardene er planlagt ferdige i 2011 og vil kunne danne grunnlag for miljømerking og miljøsertifiseringer av bygninger og byggeprodukter. Nye standarder, enten de skal gjelde innenfor FM-området eller miljøområdet, utvikles av eksperter. Dersom du har lyst til å bidra som ekspert, enten nasjonalt, på europeisk nivå eller i den globale standardiseringsorganisasjonen ISO, kan du kontakte Standard Norge. Informasjon både om standarder og standardiseringsarbeid finner du på 2 Nr PARTNER PARTNER Nr

3 HOVEDSAK AKTUELT Å yte service BESTE STAND! Endringer internasjonalt i YIT Service er et ord vi ofte bruker på norsk, uten at vi nødvendigvis reflekterer så mye over hvor ordet kommer fra. Slår man opp i Wikipedia på ordet, finner vi følgende betydning: I økonomiske og markedsmessige betegnelser, er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen som tilsvarer en vare. En tjeneste er for eksempel et telefonabonnement, en undervisning eller en bilreparasjon. Profesjonelle leverandører av spesielle faglige tjenester, er håndverkere, installatører, verkstedpersonell, advokater, arkitekter, rådgivende ingeniører og andre konsulenter. Profesjonelle leverandørers tjenesteytelser skjer mot betaling bl.a. kalt vederlag, honorar, salær. Andre typer tjenester forutsetter også ofte betaling i penger. YIT vant prisen for beste stand under FDV-dagene, - den nye store møteplassen innen forvaltning, drift og vedlikehold. Nærmere bransjefolk fikk se hvordan YIT løste oppgaven med å presentere sine tilbud. Juryen begrunnet prisen på følgende måte: Her har utstilleren utfordringen med å stille ut tjenester og lite produkter. Ambisjonen var å presentere hele det kompliserte FDV-løpet i et bygg. Noe juryen mener YIT klarte godt. Standen har flere inngangsporter og et samlende bygg sentralt på standen fungerer som møtepunkt mellom utstiller og kunde. Standen er delt opp i enkeltseksjoner innen de forskjellige fagområdene YIT selger tjenester. Hver stasjon er befolket med fagpersonell som kan sine områder og gir kunden god mulighet til den spesialkompetansen de besitter. Standen skiller seg positivt ut fordi den har valgt å presentere sine tjenester på en annerledes måte enn konkurrentene. Bruk av farger er god og man utnytter standens størrelse maksimalt med moduler som brukes til ulike formål på hver sin side. En hyggelig anerkjennelse for YIT som de siste årene har satset sterkt på oppbygging av tjenester innen fagene service og eiendomsdrift. F.v. Morten Høgberg, Roar Selland, Jørgen Furuset, Anders Bredesen, Jarle Melheim, Sven Egil Lindal, Stian Aarstad, Paul Arne Skjold og Marit Gann som hadde den beste standen på FDV-dagene. Konsernledelsen i det internasjonale YIT-konsernet består ikke lenger av kun finske medlemmer. Adm. direktør i norske YIT, Arne Malonæs, er utnevnt som ansvarlig for utvikling i forretningsområdet Building Systems. Dette skjer etter endringer i konsernets struktur og sammensetting av ledergruppen. De tidligere enhetene Building Systems og Industrial Services er slått sammen til et nytt forretningsområde, Building and Industrial Services. - Den internasjonale finansielle situasjonen tilsier at konsernledelsen i en ennå sterkere grad er fokusert på den operative virksomheten og fremhever forretningssegmentenes rolle, sier Malonæs. Denne definisjonen er vel en nokså nøktern beskrivelse av det som utgjør mer enn halvparten av YITs omsetning. Tusenvis av selskaper kjøper våre servicetjenester hvert år, gjerne flere ganger i året. Og som en av våre gode kunder uttrykte det; Teknisk service i moderne bygg har gradvis endret karakter til å bli mer omfattende og kunnskapskrevende. Dette fordi service innen bygg og anlegg er mer enn å bevare og sikre verdier. Det handler like mye om tiltak for at mennesker skal trives i sunne og behagelige miljøer. Man skal også føle seg trygg på at de nødvendige forhåndsregler er gjennomført for å unngå helseskader og ulykker. Med de komplekse installasjonene man etter hvert har, vil selv et teknisk perfekt overlevert nytt teknisk anlegg raskt kunne endre status til et dårlig anlegg om det ikke aktivt vedlikeholdes. Og anlegget kan være både dårlig økonomisk og helsemessig. I følge forskning YIT har støttet har norske bygg fortsatt en del bygg SBS-symptomer (Sykt Bygg Syndrom). Det er ikke mye SBS en skal ha før det fort går utover produktivitet og trivsel. Et i utgangspunktet godt anlegg med godt vedlikehold vil gi lav SBS og gode driftsresultater. Likevel er det vårt mål at kundene skal oppleve service som noe mer enn bare en faglig tjeneste. La oss igjen ta en titt på Wikipedia: Service, engelsk for tjeneste, er et mye brukt ord i Norge, men med en utvidet betydning. Service kan være den positive måten du forventer å bli behandlet på, eller service kan være en enda mer positiv måte å bli behandlet på enn det du ventet deg. Service i sistnevnte forstand kan sies å være differansen mellom opplevelse og forventning. Vi ønsker at du som kunde både skal føle at du har fått verdi for pengene og blitt godt tatt vare på. Derfor gjennomfører vi regelmessige leveranseundersøkelser ved hjelp av et elektronisk verktøy som heter Questback. Her stiller vi våre kunder noen raske spørsmål om nettopp den grad av service de opplever. Resultatene av slike målinger kan lett bli statistikk og forbli statistikk. Derfor har YIT koblet resultatene rett inn i den driftsmessige og resultatmessige oppfølgingen som våre ledere både styrer bedriften etter og selv måles på. Våre 60 avdelinger konkurrerer rett og slett om hvem som kan levere den beste kvaliteten; det har gått sport i god service. Det er vårt håp at du som kunde tar deg tid til å svare på disse undersøkelsene. YIT blir bedre og du får en bedre hverdag, eller som vi sier det nokså enkelt hos oss; Together we can do it. Veldig maritimt i Maritim Park installatør YIT spesielle oppgaver. en vanskelig oppgave. vanligvis utfører av elektroinstallasjoner. Et fint referanseanlegg Daglig leder i Maritim Park, Arild I følge Aarvik har YIT vært en Måløy i Sogn og Fjordane er Aarvik, sier de har lagt vekt på å idérik, men samtidig lydhør samarbeidspartner som har gitt oss erfaring vi kan landets største mottaker av fisk skape et spesielt maritimt interiørmiljø når det gjelder bringe videre til lignende oppdrag, etter Ålesund og i nærings- næringsparkens spesielle krav. mener Os. At kunden uttrykker at Tromsø. parken. YIT har en høy servicegrad og er Litt utenfor - Det betyr at de Oddvar Os og Knut Erik Bjørnholt løsningsorienterte synes han byen, med bystatus tekniske i YIT ser på oppdragene i Maritim selvsagt er hyggelig. Selv setter fra 1997, installasjonene Park som interessante og utviklende. han mest pris på Aarviks utsagn: ligger Maritim må tilpasses til Bjørnholt sier YIT er blitt tatt med - Kom å se på lysinstallasjonene; Park. dels ukonvensjonelle i planleggingen av de elektro- - de snakker for seg selv. Virksomhetene løsninger. tekniske løsningen helt fra starten. som holder til Da er det en stor - Det har vært et meget åpent her arbeider fordel å ha YIT forhold og på mange måter føler vi h o v e d s a k e l i g med på laget som oss som medlemmer av et innen fisk og kan komme med planleggingsteam, utover det å shipping noe innspill og være være en elektroteknisk leverandør. som også preger med på å utforme Os på sin side er opptatt av at den interiørløsningene, planer rundt kunderelasjon de opplever med spesielt hovedbygningens inngangsparti elektroinstallasjonene, sier Aarvik. Maritim Park skaper nytenkning og fellesarealene. Dette Et typisk utemiljø er blitt skapt og kreative løsninger. er noe som har gitt deres elektro- innendørs, noe som lysmessig er - Dette blir annerledes enn det vi 4 Nr PARTNER PARTNER Nr

4 NIDAROSDOMEN STRANDA SPEKEMAT God mat er mer enn god kokkekunst Fra fjord og fjell på Sunnmøre, nærmere bestemt Stranda, forsynes hele landet med spekemat av høy kvalitet. Norsk tradisjonell mat av beste merke fra svært norske omgivelser. Tre YIT-ansatte som jobber for å bevare kulturarven som Nidarosdomen representerer. Fra venstre Robert Langmo, Thomas Selboe og John Tore Andersen. Ingen kulturarv uten vedlikehold På Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) sine nettsider kan man lese følgende: NDR har som hovedmål å bevare, formidle og utvikle Nidaros Domkirke og Erkebispegården som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Restaureringsarbeider har pågått gjennom hele Nidarosdomens snart 1000-årige historie. Arbeidene har vært en kontinuerlig prosess, og nå i vårt århundre bidrar også YIT. Ønsket en mer langsiktig avtale Det er mange år siden YIT fikk sine første oppdrag i Nidarosdomen. De har blant annet foretatt en total oppgradering av hovedtavle, nye stigeledninger, transformatorer og nødstrøm. De har også levert lyssetting av kirken og kjelleretasjen. - NDR har nå valgt å inngå en mer langsiktig avtale for oppgradering og vedlikehold med YIT. Dette vil gi oss en mulighet til å få en leverandør med flere tekniske fag slik at de selv kan koordinere fagene og på den måten avlaste vår organisasjon, sier fagleder Rune Langaas i NDR. Forståelse for kulturarven Ved en av landets største kulturhistoriske severdigheter er det mange begrensninger på hvordan installasjoner kan utføres. - NDR har ansvaret for at Nidarosdomen og Erkebispegården blir restaurert og vedlikeholdt etter gjeldende antikvariske retningslinjer. YIT sine folk har interesse og forståelse for dette og skjønner at det ikke alltid er den enkleste løsningen som nødvendigvis er den beste. Håndplukkede fagfolk Nok et sitat fra NDRs hjemmeside: Vedlikehold av Nidarosdomen og Erkebispegården skal være basert på forskning og anerkjente konserveringsmetoder gjennom en effektiv organisasjon med høy faglig kompetanse. - Det er jo noe å leve opp til, sier kundeansvarlig Robert Langmo i YIT og føyer til at de velger de montørene som er mest motivert til å jobbe på NDRs anlegg. Det gjelder innen alle fag hvor man har inngått rammeavtaler; - elektro, ventilasjon, kjøling og rør. Mange hensyn å ta Langmo syntes det er spesielt morsomt å bli en teknisk hovedsamarbeidspartner ut fra NDRs bedømmelsesgrunnlag i anbudsrunden. Valget av YIT var basert på følgende fire likeverdige kriterier: referanser innen kulturminner, kvalitet og gjennomføringsevne, organisasjonsstruktur og til slutt pris som den siste 25-prosenten. - Vi mener selv å ha et bevisst forhold til hva vi ser på som spesielt interessante arbeidsoppgaver og forholder oss strengt til riksantikvaren og arkeologenes retningslinjer. Det hele blir nå lettere med bakgrunn i rammeavtalene som gjør at vi er tidlig med i planlegging og prosjektfasen, sier Langmo. I inngangspartiet til tidligere Stranda Spekemat - nå Grilstad AS avd. Stranda - blir man møtt av et monter med pokaler. Dette er premier og utmerkelser for produksjon av matvarer med kvalitet for både smak og tradisjonell produksjon. - Gjennom tiår har vi opparbeidet eksisterende nivå. Da er det mer enn bare kunsten å kunne lage spekemat det kommer an på. Sikker og effektiv produksjon i alle ledd, fra råvare til ferdig vare forlater fabrikken, er en del av helheten, sier vedlikeholdsleder Jens Kåre Blakstad. Bedriften som ble etablert i 1973 har tekniske rammeavtaler med YIT for å skjøte produksjon, service og vedlikehold på best mulig måte. Vi får nærmest umiddelbar assistanse fra YIT ansatte som bor i Stranda. Vedlikeholdsleder Jens Kåre Blakstad. Mer strukturert samarbeid med rammeavtaler - Rammeavtaler betyr gjensidige forpliktelser og ansvar. I så måte har man en fast struktur for samarbeidet og unngår overraskelser. I det hele tatt lettes samarbeidet, hevder Blakstad som er rask til å gi YIT gode skussmål. - YIT har en åpen organisasjon som er flinke på kommunikasjon. Ryddighet skaper trygghet og betyr at avtaler fungerer, fortsetter han. Arve Navelsaker ved YIT i Ålesund er sentral i samarbeidet med bedriften og parerer med å si at her har YIT å gjøre med en profesjonell kunde. - Da blir det mer som et partnerskap og mindre et kunde/leverandørforhold, mener han. Betjent lokalt og sentralt På Stranda har YIT ansatte som tar seg av elektroteknisk service og vedlikehold. For større oppdrag bidrar YIT i Ålesund med sin utvidede kapasitet. Dette gir en fleksibilitet som Blakstad setter pris på. - Vi får nærmest umiddelbar assistanse fra YIT ansatte som bor i Stranda og som er godt kjent med våre anlegg. Ved planlagte og større prosjekter hvor man er avhengig av utvidet kompetanse kan denne hentes innen hele YIT der hvor ekspertisen måtte være, understreker Blakstad. For Navelsaker i Ålesund, som er spesialist innen automasjon, har det betydd spennende og krevende oppdrag. Godt forarbeid Et eksempel på et vellykket gjennomført prosjekt var en nylig automatisering av åtte produksjonsmaskiner. - Dette oppdraget er et godt eksempel på hvordan vi i fellesskap løser oppgavene. Blakstad og hans stab er proaktive ved å tenke nøye gjennom hvilke mål man har. En konsekvensanalyse ble utarbeidet hvor alle involverte i organisasjonen fikk komme med sine innspill, også operatørene av maskinene, bekrefter Navelsaker. I samarbeid ble et forprosjekt utarbeidet, noe som lettet videre prosjektering og gjennomføring av prosjektet. - Dette oppdraget viser hvordan man kan utnytte hverandres kompetanse i et produktivt samarbeid og stille enda bedre rustet til neste felles oppgave, konkluderer Blakstad. Strandaskinke er hovedproduktet. Navnevalget er ikke tilfeldig. Riktig antrekk må til når matvarer skal produseres. Fra venstre Arve Navelsaker i YIT sammen med vedlikeholdsleder Jens Kåre Blakstad og operatør Ann-Kristin Antonsen Repvik i Grilstad. 6 Nr PARTNER PARTNER Nr

5 FORSVARET OG SERVICE ET FORSVAR for service og Forsvaret er landets største eiendomsforvalter. Fire millioner kvadratmeter er fordelt på rundt bygninger. Vedlikehold og service av denne bygningsmassen krever aktører som har kapasitet og kompetanse. YIT er et av de selskapene Forsvaret samarbeider nært med. - I dag har vi tre landsdekkende serviceavtaler med YIT. Det er innen elektroinstallasjoner, brann- og nødlys og innen sikkerhet, kan direktør for eiendomstjenester Åke Appelqvist i Forsvarsbygg fortelle. Deres oppgave spenner vidt innen eiendomsdrift; - fra utvikling, vedlikehold og leie til rådgivning, vern og sikkerhet. - I de senere årene har vi arbeidet med å få ned antall leverandører, for å redusere egne prosesskostnader ved kjøp av tjenester. Enkelt sagt kan man si at de områder hvor YIT er engasjert gir oss et enkelt sted å shoppe, fortsetter Appelqvist som fremhever at både Forsvarsbygg og YIT er spredt over hele landet. Det betyr lokal forankring for begge parter. Vi tror en god og positiv kontakt er utviklende for Sentral administrasjon Serviceavtalene med YIT er rammeavtaler over tre år med begge parter. opsjon på et ekstra år. Forsvaret utgjør en av de største Direktør Eiendomstjenester enkeltkundene YIT har innen Åke Appelqvist i Forsvarsbygg service. Ansvarlig for sentral administrasjon og implementering av avtalene er Eddy Kobbel. - Administrativt håndteres avtalene fra vårt servicesenter i Oslo. Men det er rundt om i landet på de utallige steder Forsvaret har sine bygninger ting skjer. Vi er derfor svært opptatt av at de lokale representanter fra begge organisasjoner er fullt inneforstått med punktene i avtalen, sier Kobbel. Forståelse for avtalens mange detaljer og gjensidige forpliktelser gir eierskap og hever samarbeidsklimaet. Det arrangeres derfor kick-off møter lokalt for å bli kjent med både avtalene og hverandres personell. Mer enn stor omsetning Det er et betydelig volum serviceavtalene utgjør for YIT. Det er imidlertid flere andre aspekter Kobbel gjerne refererer til. - Forsvarsbygg er en omfattende, men likevel oversiktlige organisasjon med klare formelle krav til sine leverandører. Det skapes gjensidige forpliktelser med de krav som stilles, ikke minst ved at Forsvarsbygg pålegger sin organisasjon å bruke YIT. Det skjerper til innsats, mener Kobbel. Både Appelqvist og Kobbel hevder at omfattende rammeavtaler skaper rasjonell og mer effektiv håndtering for begge parter. - Langsiktige kontrakter på 3 til 4 år forenkler egen drift gjennom enklere planlegging, budsjettering og allokering av mannskap, hevder begge. Betydningen med å bli kjent med hverandres strategier, forretningsdrift og personell i løpet av kontraktstiden er et annet aspekt som vektlegges. sikkerhet. Loven og tilhørende forskrifter gir regler for hvordan den forebyggende sikkerhetstjenesten skal utføres. Det omfatter også leverandører og leveranser av sikkerhetsutstyr, sier seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug i Forsvarsdepartementet. Loven og tilhørende forskrifter gir regler for hvordan den forebyggende sikkerhetstjenesten skal utføres. - Sånt skjerper oss, mener Ole Fritjof Berg som er salgssjef i YITs divisjon Sikkerhet og ansvarlig for rammeavtalen for elektronisk sikring i Forsvaret. Han berømmer Forsvaret og Forsvarsbyggs egen høye kompetanse. En landsdekkende rammeavtale for elektronisk sikring er nå inne i sin andre 4-års periode. Det omfatter prosjektering, levering og idriftsettelse av TV-overvåkings-, innbruddsalarm- og adgangskontrollsystemer. Ofte levert som integrerte systemer. - Avtalen inneholder dessuten en klausul om årskontroll og beredskap. Det innebærer at vi har en forpliktelse om å holde systemene operative til enhver tid, understreker Berg. Nært samarbeid med Forsvarsbygg De ulike rammeavtalene betyr for YIT en vesentlig økning i antall oppdrag og kontakt med Forsvaret. Omfanget gir gjensidig kompetanseoppbygging og til tider er også YIT Forsvarsbyggs kunde. - Forsvarsbygg har anledning til å benytte sine mange kompetente ansatte til eksterne oppdrag. Det er noe vi benytter oss av og har derfor flere ganger kjøpt konsulenttjenester, forteller Berg. Forsvarsbygg har som ambisjon på sikt å komme inn i et mer strategisk samarbeid med enkelte leverandører. Her åpner det seg muligheter for de leverandører som hevder seg i en slik utvelgelse. Et slikt strategisk samarbeid, understreker Appelqvist, er betinget av at leverandører er effektive og serviceinnstilte og har en aktiv holdning til Forsvarsbyggs krav og holdninger. - Vi registrerer at det alltid er noen forbedringspotensialer, avslutter Appelqvist. Høy grad av sikkerhet Sikkerhet innen Forsvaret er et begrep og de har som regel spesielle behov og klare krav til løsninger. Det betyr at YIT ofte må skreddersy sine sikkerhetsleveranser som i tillegg må følge offentlige regelverk og prosedyrer. - Sikkerhetsloven av 1998 har til formål å legge til rette for effektivt å hindre trusler mot landets selvstendighet og Direktør Eiendomstjenester Åke Appelqvist i Forsvarsbygg til venstre. Serviceansvarlig Eddy Kobbel i YIT har forhandlet frem serviceavtalene med Forsvarsbygg. 8 Nr PARTNER PARTNER Nr

6 AKTUELT AKTUELT Kom sterkt tilbake Mesta Eiendom as eier, drifter og forvalter bygnings- og eiendomsmassen i Mesta-konsernet. Selskapet har en stor portefølje og er en betydelig aktør i det norske eiendomsmarkedet. - En sterk søknad kom fra YIT forrige gang vi forhandlet om en rammeavtale for service på våre tekniske anlegg, sier Trond Heimtun i Mesta Eiendom. Den gang ble en annen leverandør valgt. - Når avtalen kom opp til ny forhandling gikk imidlertid YIT helt til topps med en avtaletid på fem år. Mestas primære målsetting med avtalen er å forenkle administrative oppgaver for på den måten å konsentrere seg om egen kjernevirksomhet. - Dette viser at å tilby service er en kompleks funksjon som ofte kan ta mange år, uttaler salgsleder Stig Tore Røe i YIT som fremhever at avtalen omfatter en rekke tekniske fag. Han mener YIT gjennom denne rammeavtalen har fått anledning til å få vist Lyset i tunnelen, og mer til Det er ikke bare i enden av tunnelen man vil se lyset når YIT avslutter sitt oppdrag i Bærumstunnelen. Snarere gjennom hele tunnelens lengde på 5,5 km. Det er Jernbaneverket som har gitt YIT dette oppdraget til 120 millioner kroner som dreier seg om langt mer enn tunnelbelysning. Oppdraget omfatter de totale lav- og høyspenningselkraftinstallasjonene i den nye jernbanetunnelen som nå bygges mellom Lysaker og Sandvika utenfor Oslo. Gjennom årene har YIT tilegnet seg betydelig kompetanse sin bredde innen tverrfaglige leveranser. Avtalen omfatter landets fem nordligste fylker og kom i stand etter at flere av YITs avdelinger hadde samarbeidet med sentral serviceenhet i Oslo. Røe mener godt samarbeid ikke bare mot kunden, men også innad i eget organisasjon er avgjørende for å komme frem til en avtalesignering. - YITs utfordring som en stor og geografisk spredt organisasjon er å få alle avdelinger til å operere enhetlig og gi den nødvendige tilbakemelding om status og utførelse av oppdragene, er Heimtuns konklusjon. innen bane gjennom flere store oppdrag som strekningen Sandvika- Asker og Gardermobanen. og vinnerne er: Det ble full uttelling for to av YITs lærlinger under YrkesNM i Stavanger. Her vant Dimitri Hansen fra Oslo gull i telekom og Krister Haugen gull i elektro. Tidligere hadde de to kvalifisert seg til konkurransen med henholdsvis gullog sølvmedalje under fagmessen Eliaden. Nå venter nye konkurranser under VM som avholdes i Calgary i Canada senere i år. - Det er klart dette er morsomt, - og en anerkjennelse for det arbeidet vi har lagt ned i trening og forberedelser, sier de to som i løpet av konkurransen fikk flere oppgaver som måtte utføres med tidsbegrensinger. Fagdommer Ronny Hansen sier at deltakernes arbeid blir bedømt ut fra kriterier som funksjon, sikkerhet, design, nøyaktighet og evne til å utføre arbeidet under tidspress. - Valget falt på YIT fordi de leverte et kvalitetsmessig godt og prisfordelaktig tilbudet, er prosjektleder Knut Erik Gudem i Jernbaneverket sin korte og dekkende kommentar. Senior prosjektleder Per Morten Rostille i YIT vektlegger at belysning utgjør en mindre del av den totale elektrotekniske leveransen. Omfattende oppdrag som installasjon av 22 kv fordelingsanlegg, teknisk utrustning til koblingshus for kontaktledningsanlegget, strømforsyning til alle signal- og teleanlegg, nødstrømsforsyning og forskjellige sikkerhetsinstallasjoner utgjør hovedtyngden. Videre leveres røykventilasjon og skilting av rømningsveier. Anlegg for sporvekselvarme, innbruddsalarmer og plattformbelysning inngår også i kontrakten. - Utbyggingen mellom Lysaker og Sandvika er siste del av Jernbaneverkets utvidelse fra to til fire spor mellom Lysaker og Asker og et svært utfordrende og spennende oppdrag, fastslår Rostille. - Nivået er høyt og kompetanse til å anvende moderne elektronikk og databaserte systemer på best mulig måte er en forutsetning for å kunne vinne, understreker Hansen. Han forteller videre at når man er uttatt til NM og VM har man konkurrert med et stort antall lærlinger og virkelig bevist at man behersker faget. - Vi lover å gjøre vårt aller beste for de norske fargene i Canada, sier Hansen og Haugen som legger til at uansett resultat vil de komme hjem med både erfaring og kunnskap. To fra YIT som skal representere Norge i verdensmesterskapet, Krister Haugen (t.v.) og Dimitri Hansen, henholdsvis elektro og telekommunikasjon. YIT er en aktiv partner i omlegging til to spor fra Asker til Sandvika. Kjapt og nødvendig bytte korrosjon. Det ble besluttet å bytte Når jobben kom i gang kunne det sprit med glykol. lett bli døgndrift. Dette måtte - Teknisk sprit ble valgt ut fra gjøres kjapt, forklarer Nygård. miljøhensyn og god ledningsevne som kjøle- og varmemedium da anlegget var nytt. Det forteller Bjørn Nygård i Avantor, selskapet som sto bak byggingen av SAS Radissons hotell i Nydalen i Oslo. Han snakker om hotellets kjøle- og varmesystem som ble satt i drift Imidlertid viste det seg at sprit i dette anlegget hadde en negativ bivirkning med Et bytte av kjølemedium betyr at kjøle- og varmeanlegget må stenges. Da bør man velge en tid med færrest mulig gjester på hotellet, eksempelvis rundt juletider, selv om det da kan være vanskelig å skaffe kvalifiserte fagfolk. - YIT stilte det nødvendige mannskap og vi stilte med losji på hotellet for at de skulle være nær arbeidsplassen. Rask gjennomføring krever god planlegging og forberedelser. I teorien hadde man alt klart da jobben på anlegget startet. - Avantor og YIT hadde et felles mål om å bruke kortest mulig tid på skifte kjøle- og varmevæske. Gjensidig forståelse rundt oppgaven gjorde dette mulig, sier Tormod Velde i YIT. PÅ PLASS NÅR DET GJALDT tilbake på plass fortest mulig. Selv - Ønsket om å få ting på plass med alternativ strømforsyning som fort og riktig var på mange måter Utfall av T V- og internettsignaler ble satt i drift, er man svært sårbar drivkraften, sier Trond Bjørn er ikke hyggelig, verken for om ikke uavbrutt strømforsyning Thorén i YIT. Hans kollega Frank leverandør eller mottaker. er en del av systemet, sier Rolf Søberg legger til at et felles mål Det skjedde imidlertid etter Bive som er teknisk direktør i med en positivt innstilt kunde en kortslutning og totalhavari GET. gir det rette engasjementet, samt av en UPS hos TV- og et godt arbeidsklima, selv om bredbåndsleverandøren GET. Dagen etter utfallet, på en situasjonen er stressende. søndag, stilte YIT i møter om - De abonnentene i Oslo-området nødvendige tiltak. Ny UPS ble Bive skriver blant annet dette i en som benyttet våre tjenester denne funnet i Danmark, fjerning av mail til YIT rett etter at jobben var lørdag morgen fikk et uønsket ødelagt materiell kom i gang og fullført: avbrudd. Vi på vår side var svært forberedelser til ny installasjon At GET mindre enn seks dager opptatt av å få normal sending ble gjort. etter en så alvorlig hendelse nå er I tre døgn etter at startskuddet gikk ble 5000 liter teknisk sprit skiftet ut med like mange liter glykol. Det inkluderte først fem gjennomkjøringer i rørsystemet med renseog vaskemidler samt utskiftning av to varmevekslere. - Slik gjennomføring får man kun til med et firma som viser engasjement og servicevilje, konkluderer Nygård. Fra venstre Bjørn Nygård i Avantor sammen med Tormod Velde og Morten Bakken i YIT. Tre som har vært sentrale i utskiftning av kjøleog varmevæsken på SAS Radisson. oppe i full redundant drift er ikke mindre enn en verdensrekord, og det til stor del takket være YIT. Et kvalitetsarbeid er utført og det rettes en stor takk til YIT for den interne prioriteringen av vårt selskap. 10 Nr PARTNER PARTNER Nr

7 TEKNOLOGISIDEN SPAREBANK 1 I TRONDHEIM YIT er med på landslag i miljøvennlig energi sammen med NTNU og SINTEF. Skal lære å bygge null-utslippsbygg 4. februar i år ble det besluttet at Forskningssenteret The Research Centre on Zero Emission Buildings ZEB blir opprettet. Senteret er et av åtte nye forskningssenter for fornybar energi (FME) som er besluttet klimabelastninger. Hovedmålsettingen er å utvikle produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, boliger og næringsbygg. Disse skal lede til markedsgjennombrudd for bygninger med null klimagassutslipp. Viktige områder vil bli avanserte materialteknologier, teknologier for adaptive og energiproduserende bygningskropper, energiforsyning og styrings- Målsettingen til LECO-prosjektet er å utvikle ny kunnskap om energieffektive løsninger for næringsbygg slik at: Eksisterende bygninger vil kunne redusere sin energibruk med 50 % (150 kwh/m 2 år). MÅL: Landets laveste energiforbruk og beste inneklima Målsettingen er å skape et kontorbygg som har landets laveste energiforbruk pr kvadratmeter og Norges beste inneklima. Det er ikke beskjedne ambisjoner, og litt av en utfordring for YIT som skal levere de tekniske installasjonene. opprettet i Norge. Regjeringen har gjennom klimaforliket lagt grunn til at det skal brukes opptil to milliarder kroner på sentersatsingen, som skal vare i åtte år. ZEB - Senteret er et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk og NTNU sammen med flere industripartnere hvorav YIT er en av disse. Øvrige samarbeidspartnere er Skanska, Maxit, Isola, Glava, Protan, Hydro aluminium, ByBo, Multiconsult, Brødrene Dahl, Snøhetta, Forsvarsbygg, Statsbygg, Husbanken, Byggenæringens landsforening, Norsk Teknologi og Statens bygningstekniske etat. Visjonen for senteret er å bli et nasjonalt forskningssenter som vil plassere Norge i front innen forskning, innovasjon og implementering med hensyn til bygninger med svært lavt energibehov og uten netto systemer, energieffektiv bruk og drift, og konsepter og strategier for nullutslippsbygg. De nye FME-sentrene vil bli svært viktige i Norges internasjonale arbeid for klimaet og vil samarbeide med velrenommerte internasjonale forskningsmiljøer. YITs deltagelse i ZEB-senteret er en bevisst satsing i forbindelse med vårt mål om å være med å planlegge og bygge energinøytrale bygg i år Det er derfor viktig at våre tekniske løsninger kontinuerlig blir utviklet og forberedt for dette. I denne sammenhengen er vi også partner i et annet prosjekt i SINTEF Byggforsk regi som heter Low Energi Commercial Buildings LECO. Dette er et kompetanseprosjekt med bruker-medvirkning (KMB) som startet i fjor og avsluttes i Aibelbygget i Stavanger (2006). Prosjekt som fikk Enovastøtte. Bygget er levert med YIT Flexiline teknologi. Energimålet var 120 kwh/m 2 (Stavangerklima). Målt energiforbruk 2007 var på 108 kwh/m 2 (Stavangerklima), korrigert for brukstid. Nye bygg vil ha behov for bare 25 % (75 kwh/m 2 år) av dagens energibruk. Grunnlag kan bli lagt for å etablere bygg med energibehov lik 10 % (30 kwh/m 2 år) av dagens energibruk. Krav om at tiltak for å nå disse målene skal ha akseptabel lønnsomhet i et livssyklusperspektiv. I fase 1 av dette prosjektet er fem eksisterende bygninger plukket ut for å bli vurdert av forskere. Aibelbygget ( m 2 kontorbygg) i Stavanger er et av disse. 108 kwh/ m 2 pr. år (korrigert for brukstid) lå dette bygget på i energibruk første driftsår. YIT hadde totalentreprisen på byggets tekniske installasjoner, mens Enova SF bidro med støtte til ny teknologi. Byggherre er Seabrokers Eiendom. Det er Sparebank 1 SMN i Trondheim som bygger nytt hovedkvarter, og ønsker å være en trendsetter når det gjelder energiforbruk og miljø. - Skal vi få til dette må alle aktørene i prosessen bidra med det beste av sine kunnskaper. En samspillmodell er etablert for å kunne utnytte tilgjengelig kompetanse best mulig, sier visekonsernsjef Stein Eriksen hos totalentreprenøren Teknobygg. Alt har en sammenheng For å kunne komme frem til et energigjerrig bygg med topp inneklima må man se helheten i bygget. Et bygg som også designmessig og arkitektonisk skal skille seg ut. - Det må være utformet optimalt med hensyn til Sparebank 1 sitt nybygg i Trondheim vil sette en ny standard når det gjelder energiforbruk og miljø i næringsbygg. å bevare den energien som tilføres bygget. Materialbruken er viktig, både i de bærende konstruksjonene med stor termisk masse, samt lavest mulig emisjon, avgassing, fra overflater. Dagslys må også utnyttes maksimalt, forklarer Eriksen. Når det gjelder de tekniske installasjonene får YIT litt av en oppgave med de energibesparende løsningene, hevder han. Markedssjef Hans Martin Sivertsen i YIT utdyper dette: - Det legges opp til morgendagens tekniske systemer i hele det kvadratmeter store bygget. Det innebærer automatisk styring av blant annet temperatur, luftmengde, CO 2 -innhold i luften og lysregulering. Fjernvarme og varmepumper vil i tillegg bli installert. Han hevder at dette, kombinert med å utnytte bygningens egenskaper til passiv kjøling og oppvarming via betongdekkene, - vil øke utnyttelsen av installasjonene. Slik det ser ut i dag, kan bygget klare seg uten aktiv kjøling og uten varmeanlegg i kontorarealene. Fra 280 kwh til under 100 kwh I dag er energiforbruket i kontorbygg gjennomsnittlig rundt 280 kwh. Beregninger tilsier et forbruk når bygget står ferdig ned mot 85 kwh. Søken etter optimale energibesparende løsninger er fortsatt i gang. Til tross for at spaden er satt i jorda. - Med den aktive samspillmodellen, samt NTNU/ SINTEFs gode innspill, tar vi mål av oss til å bidra sterkt til det som skal bli et foregangsbygg her i landet, understreker Sivertsen. Han sier seg enig i Eriksens utsagn om at slike kompliserte byggeprosesser krever et tett samarbeid mellom alle involverte under planlegging og bygging. YIT som teknisk leverandør retter derfor sitt samarbeid mot Teknobygg som totalentreprenør og opp- dragsgiver, men også mot arkitekt, byggherre, fagrådgivere og øvrige leverandører. Lang levetid Den planlagte brukstiden av bygget er satt til mellom 50 og 80 år. I denne perioden vil utvilsomt endringer i bruken forekomme. Derfor er fleksibilitet og generalitet stikkord. - Hele bygget må ha en grunnkonstruksjon og tekniske løsninger som kan passe til mange forskjellige scenarioer uten at det kreves full ombygging, sier Sivertsen som mener ventilasjon og kjøling via et teknisk gulv er et av valgene som bidrar til dette. Han konkluderer med at et energibesparende og miljø- og ombygningsvennlig Smartbygg skal være smart gjennom hele byggets levetid - ikke bare på åpningsdatoen som er: kl Nr PARTNER PARTNER Nr

8 YIT I STAVANGER Nytt kan eldes med stil om vedlikeholdet er riktig I Stavanger har Partner besøkt to næringsbygg av svært ulik karakter. Et nytt med det siste YIT kan tilby av tekniske løsninger. Det andre 23 år gammelt. Begge har behov for service og vedlikehold, men på ulike måter. Et bygg fra 1986 holder dagens standard ved hjelp av disse tre. Fra venstre Kjetil Thorsnæs YIT, Jarl O. Andreassen og Jakob K. Østbø, begge ExxonMobil. Seabrokers Eiendom har nylig ferdigstilt nok et bygg hvor Sandnes Sparebank er den største leietakeren. Dette er det sjette av større næringsbygg Seabrokers står bak, og YIT med KlimaTak er valgt som teknisk leverandør på de fem siste. Er glassfasader og energibesparelser forenlig? Den arkitektoniske utformingen av nybygget på Forus i Stavanger viser at Seabrokers tør å gå nye veier. Kraftig dimensjonerte yttervegger med krysselementer i betong dekket med glass. Dristige linjer binder det sammen til en imponerende helhet. - Med en slik konstruksjon har man virkelig en utfordring når det gjelder inneklima under skiftende værforhold. Vi har satset på tak- og veggvarme i kombinasjon med persienner. Sistnevnte benyttes både for å unngå høye temperaturer, men også for å hindre kulderas langs ytterveggene på kalde dager, forklarer driftssjef Jarle Lea i Seabrokers Services. Prosjektleder Rune Augenstein i YIT legger til at varme- og kuldevekslere og gjennomtenkte løsninger for energigjenvinning er helt avgjørende for å nå kravene til lavt energiforbruk. Prosjektleder Rune Augenstein, YIT Driftssjef Jarle Lea, Seabrokers Services. - Vi fikk SINTEF til å gjennomgå våre beregninger for å kvalitetssikre foreslåtte løsninger til kunden, forteller Augenstein. Prosjekterer og bygger på samme tid Kravet til hurtig levering er nærmest blitt norm i byggebransjen. Noe over året tok det å få m² på plass. - Her ble det parallellkjøring med prosjektering, installasjon og idriftsettelse etter som bygget tok form, sier Augenstein. - Én teknisk totalentreprise fra én leverandør er en god løsning når man velger denne formen for prosjektgjennomføring, mener Lea, som føyer til at de har en liten administrasjon og få kontaktpunkter. - Vi har derfor gitt YIT både ansvar og tillit på bakgrunn av tidligere god erfaring. Spennende tid i møte Leietakerne har nylig flyttet inn og driftserfaringene er naturlig nok begrensede. Prosessen er i gang med å få tilpasset behagelig og riktig inneklima for brukerne av bygget, uansett hvor i bygget de måtte befinne seg. Bygget er moduloppbygget slik at styring og kontroll kan gjøres individuelt for hver modul ved hjelp av SD-anlegget. Det kan også betjenes over internett, forklarer Lea. Augenstein legger til at det er leietakernes komfort som er det sentrale i denne sammenheng, samtidig som energiforbruket må være lavest mulig. - Det blir en utfordrende balansegang, hevder Augenstein. ServiFlex YITs omfattende konsept innen service, ServiFlex, mener Lea er en garanti for at de får det han betegner som stabile bygg. - Avtalen tilsier en pakkeløsning som vi har god erfaring med i våre øvrige bygg, og som blir en naturlig del av samarbeidet også her, sier Lea. Han mener at service er mer enn å skifte, skru og kontrollere; - service omfatter all kontakt med leverandøren. - YITs åpne organisasjon og kompetanse innen alle fag, kombinert med egne driftserfaringer på bygget, gjør at vi drar lasset sammen. Et slikt samarbeid letter oppgaven med service, påstår Lea. ExxonMobil For 23 år siden bygget oljeselskapet ExxonMobil, morselskapet til Esso, nytt hovedkontor i Sandnes. YIT har ivaretatt inneklima-anlegget, - et anlegg som i dag både de ansatte og driftspersonalet er godt fornøyd med. Et resultat av godt tilsyn og modernisering. Tjuetre år ingen alder - Kontinuerlig overvåking og oppfølging av anlegget for varme og ventilasjon har resultert i stadig oppgradering. Nye systemer og mer moderne produkter er installert. I tillegg innebære gjennomføres kontinuerlig forebyggende vedlikehold, sier Jarl O. Andreassen som er vedlikeholdsansvarlig i ExxonMobil. Han mener YIT er en sterk bidragsyter til det høye nivået de nå har etter mer enn to tiårs drift. Kjetil Thorsnæs som er ExxonMobils kontakt i YIT mener det ikke nødvendigvis er de store investeringene som må til. - Ofte er det god kunnskap om eget anlegg og gjennomtenkte smarte løsninger som gir best effekt. ExxonMobil har den daglige oversikten og vi kommer med råd om forbedringer og utskiftninger til en kunde som er meget bevisst egen drift. Det betyr at de i dag har et anlegg som tilfredsstiller både ledelse, driftspersonell og ikke minst alle øvrige som har sin arbeidsplass i bygget, hevder Thorsnæs. Vi er selv en servicebedrift og har i så måte et bevisst forhold til hva service skal Driftsoperatør Jakob K. Østbø, ExxonMobil Service i utvidet forstand - Vi er selv en servicebedrift og har i så måte et bevisst forhold til hva service skal innebære, sier driftstekniker Jakob K. Østbø i ExxonMobil. - De tre serviceavtalene vi nå har med YIT innen ventilasjon, kjøling og AV, tilsier at vi har et godt grunnlag til å vurdere dem som leverandør. Kort sagt er vi svært godt fornøyd, uttrykker Østbø. Både Østbø og Andreassen utdyper dette med Thorsnæs engasjement og YITs døgnkontinuerlige tilgjengelighet. Åpen dialog og gode på rådgivning kommer i tillegg, mener de to som legger inn nok en egenskap: de kan sitt fag, - noe som gjør at vi føler oss trygge. - Det blir selvsagt også lettere for oss når vi samarbeider med en kunde som er kvalitetsbevisst med forståelse for nye gode løsninger, svarer Thorsnæs på de positive tilbakemeldingene. 14 Nr PARTNER PARTNER Nr

9 BERGENSSIDEN STATOILHYDRO OG YIT Til lands og til vanns på Haakonsvern Det har vært - og er - en jevn strøm av YIT-ansatte ut og inn av porten på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. En ny tørrdokk i fjellanlegget er avsluttet, mens nytt militært treningsanlegg og flere administrasjonsbygg og kaier er på gang. Med andre ord - det nære samarbeidet mellom Forsvarsbygg og YIT fortsetter. En tredje periode for StatoilHydro og YIT Det er nå tolv år siden YIT inngikk en avtale med StatoilHydro om håndtering av bedriftens PC-brukerutstyr. Et logistikkprosjekt som frigjør ressurser og gir oss mer fleksibel drift, mener StatoilHydro. I januar ble avtalen fornyet nok en gang. buildingsmart er veldig smart Norges største eiendomsaktør, Forsvarsbygg, har tatt elektronikken i full bruk. Elektronisk standardiserte programmer legges til grunn ved prosjektering og bygging av nye administrative bygg på Haakonsvern. - buildingsmart er en fellesbetegnelse og omfatter enhetlige bygningsmodeller og internasjonale standarder samt felles kommunikasjonsspråk. For oss i Forsvarsbygg samt alle øvrige aktører er dette en ny måte å jobbe på, sier prosjektleder Stig Wassdal i Forsvarsbygg Utvikling Vest. Han ser store fordeler ved at all prosjektinformasjon blir samlet i et enhetlig system gjennom hele planfasen og gjennomføringen. - En felles databasert verktøy for alle involverte i et prosjekt vil forenkle og gi klare effektiviseringsfordeler og færre misforståelser, mener Wassdal. Bort med tegninger og papirdokumenter Forsvarsbygg og YIT har et nært samarbeid, og sammen har de over tid sett på mulighetene buildingsmart konseptet gir. IT-teknologi og anvendelse av tredimensjonale modeller, mener innkjøpsleder Hans Petter Dammen i YIT, er slik informasjonsutveksling og byggprosjektering vil fortone seg i årene fremover. - Felles IT-plattform betyr at man unngår datatekniske systemkollisjoner. Om ikke lenge er ulike forenklede databaserte prosjektmodeller en realitet, mener Dammen som legger vekt på en annen vesentlig fordel: - de lagrede historiske data vil bli lett tilgjengelig for service, vedlikehold og senere rehabilitering. Haakonsvern med stor takhøyde Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase og skal ivareta alle fartøyene i Sjøforsvaret. Nye fartøyer krevde ny tørrdokk som bygges i fjell. - Dette er verdens største av sitt slag og ble en krevende oppgave for alle involverte. Ikke bare var fjellet av en geologisk vanskelig beskaffenhet, men installasjoner ble gjort i opp til femti meters høyde, kan prosjektsjef Bjørn Tore Rognstad i Forsvarbygg Utvikling Vest fortelle. Under slike forhold blir YITs jobb med elektro og SD-anlegg mer tidkrevende og komplisert enn ved en mer ordinær bygningsjobb, mener han. Et felles databasert verktøy for alle involverte i et prosjekt vil forenkle og gi klare effektiviseringsfordeler og færre misforståelser Prosjektleder Stig Wassdal Mye å lære - Arbeid i fjell og med slike dimensjoner er noe helt spesielt, bekrefter også prosjektleder Vidar Bjørkelund i YIT. Han fortsetter med å si at den tekniske kompleksiteten i prosjektet krevde nær kontakt med oppdragsgiver og gode forberedelser. - Da er det en fordel å jobbe med en byggeledelse som er ryddig og løsningsorientert. Man pålegger seg et ekstra ansvar for at alt blir riktig når man leverer anlegg som har med landets sikkerhet å gjøre. Kanskje spesielt når det gjelder det overordnede styresystemet som ikke bare må få de rette signaler inn, men også behandle disse riktig og gi rette instrukser tilbake, understreker Bjørkelund. Den nye tørrdokken på Haakonsvern skal benyttes blant annet til disse marinefartøyene. YIT har deltatt aktivt under byggingen. Siste undertegnelse var den tredje i rekken. YIT har deltatt i samtlige anbudsrunder og ved den siste signeringen fått bekreftelse på at de ligger på rett nivå med hensyn til kvalitet, leveringsevne og pris. Fra å utføre logistikk-, bruker-, og håndteringsoppgaver for PC omfatter nå kontrakten de samme tjenestene også innen også telefoni, printere og nettverksutstyr. Audiovisuelle produkter og systemer, samt drifting og installasjon av disse, utgjør også en del av avtalen. Dessuten gies det opplæring i bruk innen samtlige områder. Over hele verden Størst aktivitet finner man ved Statoil- Hydros hovedkontor i Stavanger, men Nye anbudsrunder skjerper innovasjon ved at man må tenke nytt. Kontraktsansvarlig innkjøp Helge Joa, StatoilHydro avtalen dekker også sytten enheter i resten av landet, i tillegg til Skandinavia for øvrig. Nå er også de utenlandske etableringene inkludert, blant annet Houston, London og St. Petersburg. Totalt er fra 80 til 200 personer fra YIT involvert, avhengig av variasjoner i oppdragsmengden til enhver tid. - Omfanget av de tjenester vi ønsker å kjøpe har et stort volum og er voksende. Det er lagt ned betydelige ressurser i forarbeid og evaluering før vi inngikk avtalen med YIT, sier StatoilHydros Helge Joa som har vært sentral i utformingen og forhandlingene. Avdelingssjef Kenneth Erga kan bekrefte at også fra YITs side ble det satset mye. - Vi har i rundt et år arbeidet for å kunne levere et tilbud godt nok til en fortsettelse av samarbeidet, sier han. Om å holde orden YIT bemanner et servicesenter hos StatoilHydro som på sin side kan konsentrere seg om egen kjernevirksomhet. Kort sagt holder YIT orden på den omfattende parken av IT- og datautstyr som StatoilHydro besitter. - Vi har samlet mer i denne kontrakten enn de tidligere. Vi har dessuten ønsket mer faste priser, noe som gjør at YIT tar et større ansvar. God planlegging er derfor viktig og nødvendig, noe som gjelder begge parter, sier fungerende avdelingsleder Trond Langholm i StatoilHydro. Kontraktsperioden er på fem år med mulighet for årlig fornyelse i en treårsperiode. Joa mener lang kontraktstid er nødvendig for få å kontinuitet og det store arbeidet som må legges ned før kontrakten er på plass. Hva kjennetegner en vinner - Nye anbudsrunder skjerper innovasjon ved at man må tenke nytt. Det hindrer at man kommer inn i et samarbeidsforhold som blir statisk, mener Joa. Det YIT tidligere har bevist i håndtering av avtaleforpliktelsene var selvsagt medvirkende til nye år med samarbeid; - utover selve helheten i tilbudet med hensyn til løsninger, service og pris. - Vi har månedlige Arne Malonæs i YIT (t.v.) og Kjell Magnus Myge i StatoilHydro undertegner avtalen om fortsatt samarbeid. målinger som evaluerer YITs håndtering av sine oppgaver. De viser gode score over tid. Imidlertid kunne vi gjerne se at YIT utviklet et lignende samarbeid med en annen stor kunde. Flere slike avtaler vil gi bredere erfaring innen denne type tjenesteleveranse. Noe jeg tror alle parter vil ha glede av, avslutter Joa. 16 Nr PARTNER PARTNER Nr

10 TØRRFISK PÅ SUNNMØRE VANN OG KLOAKK I GJØVIK En tørr sak fra Sunnmøre En klippfisk skal være tørr. Det gjøres i tørker som krever store mengder energi. Serviceingeniør Steinar Kili ved YIT i Ålesund har sammen med kunden Br. Jangaard, SINTEF og Enova skapt en liten revolusjon når det gjelder en ny type tørker med en strømbesparelse på 40 %. Verdens største eksportør av klippfisk, Jangaard Export AS, ba ventilasjonsspesialisten Kili om hjelp til å få ned energiforbruket ved klippfisktørke. Han kontaktet Odd Bø ved Danterm som er ledende innen utstyr for avfukting. Resultatet ble installasjon av en ny type tørker ved Jangaards anlegg i Ålesund. Etter glimrende resultater med betydelig energibesparelse fikk YIT bestilling på tre nye tørkere. Beregninger viser at med det reduserte strømforbruket er tørkerne nedbetalt i løpet av fire år. SINTEF og Enova på banen - Vi eksporterer klippfisk for rundt en milliard i året. Til de hundre tonn klippfisk vi produserer i uken ved Jangaards anlegg i Ålesund utgjør strømforbruket en betydelig kostnad. Kili tok utfordringen og etter et vellykket første forsøk ble både SINTEF og Enova en del av fortsettelsen, sier styreformann Gunnar Haagensen i Jangaard Export. Han legger ikke skjul på at uten Kilis entusiasme og kunnskap, i kombinasjon med FAKTA Klippfisk Saltet og tørket fisk, hovedsaklig torsk eller sei. Store forbruksland er Spania, Portugal, Brasil og Mexico. Eksportverdi år 2007 (torsk og sei) 3,046 milliarder kroner. støtte fra de nevnte organisasjonene, hadde ikke de nye konseptene for klippfisktørking blitt realisert. - For riktig kvalitet og effektiv tørking er det tre faktorer som er avgjørende. Hastighet på tørkeprosessen, tørrhetsgrad og varme. Det er dette krevende samspillet som YIT ved Kili har fått til på en god måte, bekrefter Haagensen som tror produktet har store potensialer også generelt i bransjen. Tall som teller Slik Haagensen uttrykker det har det skjedd lite innen utvikling av klippfisktørking de siste tiår. Både med hensyn til økonomi og miljø var det på høy tid med nye løsninger, mente han. - I den største tørken med 150 vogner er verdien på råvaren rundt 5,2 millioner kroner. I denne nye store langblåste tørken med automatisk fremtrekk er tørrhetsgraden betydelig forbedret samtidig som man har redusert energiforbruket pr. vogn med fisk fra over 200 til 127 kwh. Det er slike tall vi alle liker å se, ikke minst Enova, sier Kili. Om man byttet ut alle Jangaards femten ovner som befinner seg på ulike steder langs kysten vil man i teorien spare kwh i året. Det er et tall som monner i de fleste sammenhenger. Automasjon Kjernen til optimal drift av de nye tørkerne ligger i aggregatets konstruksjon og automasjonsløsningene. Automasjonsingeniøren Daniel Opskar i YIT står bak mye av sistnevnte del. - Vi er ennå inne i en tid hvor justeringer og tilpasninger gjøres kontinuerlig. Hele tiden er det SMER-faktoren, et parameter for grad av tørrhet, vi styrer etter. Det gjelder å utnytte systemet på best mulig måte, sier Opskar. Daglig leder på anlegget i Ålesund, Astrid Westre følger nøye med. - Det er en spennende tid vi er inne i nå, og vi registrerer klare forbedringer. Kili har arbeidet med oss i ti år, og vi stoler på at han kan sitt fag. Det har han vist tidligere, konkluderer en optimistisk Westre. Kontinuerlig styring og overvåking av klippfiskproduksjonen må til for å senke energiforbruket. Serviceingeniør Steinar Kili og daglig leder på anlegget i Ålesund, Astrid Westre, sier seg godt fornøyd med sluttproduktet. FULL KONTROLL PÅ VANN OG AVLØP Rent vann, og i de mengder vi selv ønsker, taes som en selvfølge. Bak vannforsyningen ligger imidlertid omfattende utbygging og teknisk avanserte systemer. Ikke minst når det gjelder styring, overvåking og kontroll. Gjøvik by er et godt eksempel på hvordan et moderne samfunn håndterer den selvsagte, men dyrebare ressursen vann. De har nylig installert et nytt sentralt driftskontrollsystem fra YIT for både vannforsyning og avløpsvann. Systemet er basert på en integrasjon mellom ifix SCADA system, Gurusoft Report og IDUS drift- og vedlikeholdssystem. - Ikke bare må hele bysamfunnet stole på at de har kontinuerlig forsyning av rent vann, men de må også føle seg sikre på at brukt vann blir forsvarlig renset. Det dreier seg om to vesentlige aspekter sikkerhet rundt levering og helse til byens innbyggere. Det er driftsleder i Gjøvik kommunes vannverk, Roar Bustebakke, som uttaler dette. Han mener at leveransen fra YIT tilfredsstiller disse kravene. Det dreier seg om to vesentlige aspekter sikkerhet rundt levering og helse til byens innbyggere. Driftsleder Roar Bustebakke, Gjøvik kommune. Full oppgradering Fra vanninntaket i Mjøsa på 195 meters dybde går vannet gjennom filtrering, behandling med klor og UV-bestråling før det pumpes ut til en rekke høydebassenger for videre distribusjon og bruk. Renseanlegget tar seg av avløpsvannet. Fra disse to prosessene mottar driftskontrollsystemet en betydelig signalmengde fra ikke mindre enn 7500 datapunkter. - Vårt tidligere anlegg fra 1998 holdt ikke lenger mål. Kapasiteten var sprengt og reservedeler ble etter hvert vanskelig å oppdrive, forklarer Bustebakke. - Vi i YIT hadde som oppgave å levere et anlegg med nødvendig kapasitet og økt sikkerhet. Gjøvik kommune er i dag sikret med redundante systemer med rikelig kapasitet på begge anleggene. Det gir nødvendig trygghet for uavbrutt drift om et system skulle svikte, forteller Atle Strand i YIT. Han har sammen med Sigurd Nordby vært ansvarlig for leveransen. Prøve og feile ikke aktuelt Begrense byens vannforsyning og prøve om det nye systemet fungerte tilfredsstillende var ingen farbar vei. Her måtte alt fungere fra første øyeblikk. - I forkant av leveransen ble systemet kjørt på YITs lab med simulering av signaler og test av datakommunikasjon og applikasjoner. Dette for å sikre full funksjonalitet ved en nærmest umiddelbar overgang til nytt anlegg, forklarer Nordby. Bustebakkes kommentar til skifte av systemer med anleggene i full drift tyder på at arbeidet før idriftsettelse var godt planlagt. - Her opplevde vi en rask, men myk overgang fra nytt til gammelt. God implementering i samarbeid med oss som kunde kombinert med forståelse for våre behov har gitt oss et totalt system vi er meget godt fornøyd med, uttaler Bustebakke. Bedret kommunikasjon Nye servere, terminaler og skjermer i tillegg til drøyt 80 nye prosessbilder gjør bruken av systemet mer oversiktlig og lettere å betjene. - Vi har nå tilgang til systemet på en helt annen måte enn tidligere. Fra hvilken som helst PC Driftsleder i Gjøvik kommune Roar Bustebakke (f.v.) og prosjektansvarlige i YIT, Atle Strand og Sigurd Nordby. De skaffer rent vann til innbyggerne i Gjøvik. med internettilknytning kan vi via en VPNforbindelse komme inn på systemet. Når alarmen går, uansett tid på døgnet, kan våre folk få full informasjon og rykke ut umiddelbart, understreker Bustebakke. - Og på vårt YIT-kontor kan vi foreta justeringer og oppgradering uten å besøke kunden, legger Strand til som nevner at de har flere lignende anlegg på gang også ellers i landet. 18 Nr PARTNER PARTNER Nr

11 Hvorfor skal du ta hele regningen? I svært mange moderne kontorbygg er energi forbruket mye høyere enn nødvendig rett og slett fordi det er valgt tekniske løsninger som er billige for utbygger. Regningen for dette er det du som leietager som får, gjennom høye energiutgifter år etter år. Langsiktige utbyggere tenker annerledes. De investerer litt mer med en gang, slik at de kan tilby et godt arbeidsmiljø og lave årlige driftsutgifter. I YIT er vi eksperter på slike byggløsninger som både sparer energi og gir et godt arbeidsmiljø. Med disse løsningene kan energiforbruket mer enn halveres. Nå er det også blitt billigere for utbygger å velge riktig. YIT og Enova har inngått en femårig avtale om støtte til nye energispareprosjekter. Trolig vil den utløse nye, klimavennlige investeringer på nesten en milliard kroner. Det vil kunne gjøre din energiregning mye mindre. Vi får bygg til å fungere Together we can do it.

Forskningssenter for Miljøvennlig Energi. Zero Emission Buildings (ZEB)

Forskningssenter for Miljøvennlig Energi. Zero Emission Buildings (ZEB) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi Zero Emission Buildings (ZEB) Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings (ZEB) Et nasjonalt forskningssenter som vil plassere Norge i front

Detaljer

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it.

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it. 1 Energologi Anders Bredesen Markedsdirektør 2 Agenda Kort om YIT Utfordring Dagens situasjon Potensialet: Energinøytrale bygg Energologi Erfaringer fra YITs arbeid Løsningsforslag 3 Nøkkeldata Norge Omsetning:

Detaljer

Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings

Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings Anne Grete Hestnes Professor, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU Faglig leder, ZEB Zero Emission Buildings (ZEB) ZEB s hovedmål:

Detaljer

YIT AS - Sunnmøre. Din Samarbeidspartner. Steinar Kili Prosjektleder YIT AS

YIT AS - Sunnmøre. Din Samarbeidspartner. Steinar Kili Prosjektleder YIT AS YIT AS - Sunnmøre Din Samarbeidspartner Steinar Kili Prosjektleder YIT AS 1 YIT Bedriftspres mars 2010 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Ca 25 000 ansatte Aktivitet i Norge, Finland, Sverige, Danmark,

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fritjof Salvesen Asplan Viak AS Fritjof.salvesen@asplanviak.no MILJØBYGG konferansen 2015 12.November Nordfjordeid MOTIVASJON «Ingen

Detaljer

Neste steg fra passivhus til nullutslippsbygg

Neste steg fra passivhus til nullutslippsbygg Neste steg fra passivhus til nullutslippsbygg Anne Gunnarshaug Lien Seniorforsker / Daglig leder ZEB / SINTEF Byggforsk Forskningssenter for miljøvennlig energi - Zero Emission Buildings Passivhus eller

Detaljer

Smarte Hjem & Bygg Kan vi lage bygninger uten utslipp av klimagasser?

Smarte Hjem & Bygg Kan vi lage bygninger uten utslipp av klimagasser? Smarte Hjem & Bygg Kan vi lage bygninger uten utslipp av klimagasser? Hans Martin Mathisen Leder av arbeidspakke for energiforsyning og tekniske installasjoner i FME ZEB Professor ved Institutt for energi-

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Energi og Teknologi i bygg. Jens Petter Burud, Direktør for Teknologi og Utvikling Oslo 5. september 2012

Energi og Teknologi i bygg. Jens Petter Burud, Direktør for Teknologi og Utvikling Oslo 5. september 2012 Energi og Teknologi i bygg Jens Petter Burud, Direktør for Teknologi og Utvikling Oslo 5. september 2012 YIT er Norges ledende leverandør av tekniske bygginnstallasjoner Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Slik møter vi utfordringen i Skanska

Slik møter vi utfordringen i Skanska Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Slik møter vi utfordringen i Skanska Ole Petter Haugen, Skanska Norge AS SINTEF seminar 3. juni 2010, Oslo Slik møter vi utfordringen i Skanska Etablerer intern

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS ASPLAN VIAK - VISJON Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling Avdeling Energi og Miljø Arbeidsområder:

Detaljer

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no 16.Juni 2014, Oseana Kunst- og Kultursenter, Os BIPV Oseana Kunst- og kultursenter Norges største

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

WSP Norge avdeling Tønsberg

WSP Norge avdeling Tønsberg WSP Norge avdeling Tønsberg Marte Paus Vadem Gjennestad 23.11.16 Fra PTL til WSP Norge 1997 2010 2010 2016 2016 WSP Norge - et av Norges ledende selskap innen profesjonell prosjektledelse 235 ansatte Omsetning

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris Energidagen Fornebu 2015 Powerhouse Kjørbo fra ordinært til fantastisk Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Dato: 6. oktober 2015 Asplan Viak - Visjon Vi skal være: Den fremste arena for

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg.

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst til dagens ca.

Detaljer

Powerhouse One i Trondheim

Powerhouse One i Trondheim Powerhouse One i Trondheim Seniorrådgiver energi Marit Thyholt Skanska Norge 1 PowerHouse - alliansen Entra Eiendom, entreprenørselskapet Skanska, arkitektfirmaet Snøhetta, aluminiumselskapet Hydro og

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Multikomfort i Pluss

Multikomfort i Pluss Multikomfort i Pluss Et plusshus med smarte løsninger fra Schneider Electric Schneider Electric har deltatt med sin ekspertise og sine mest avanserte løsninger for energidistribusjon, energistyring og

Detaljer

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth Bakgrunn «Bellonabygget» Læring fra to prosjekter som «setter standarden» Egen refleksjon

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017

Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017 Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017 Ole Aksel Sivertsen Markedssjef Bygg og energisystem Enova SF Livskraftig forandring veien mot lavutslippssamfunnet

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFTSKONFERANSEN 2011 KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFT AV NYTT HOVEDKONTOR SPAREBANK1-SMN I TRONDHEIM NY TEKNOLOGI FØRER TIL NYE DRIFTSMETODER. HVA KAN VI LÆRE? Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen Enovas støtte til nye bygg Ole Aksel Sivertsen Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

SINTEF i dag. Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF i dag. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF i dag SINTEFs visjon: Teknologi for et bedre samfunn Organisasjon 3 Brutto driftsinntekter Internasjonale oppdrag 14 % Andre inntekter 11 % NFR grunnbevilgning 4 % NFR strategiske program 3 % NFR

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Integrerte bygg= sunn fornuft Samspillmodell= hvordan trekke i felles retning

Integrerte bygg= sunn fornuft Samspillmodell= hvordan trekke i felles retning Integrerte bygg= sunn fornuft Samspillmodell= hvordan trekke i felles retning Siv.ing ing.. Erik A. Hammer hambra Integrerte bygg= sunn fornuft - prosess, fag, bygning (1) Mål l og strategi for det integrerte

Detaljer

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med?

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Hans Olav Sandbakken 25 mai 2010 1 Styringsdokument Kvalitetskultur YIT i Norge Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall ansatte: ca 3200 Landsdekkende med ca. 60

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 INNHOLD Hvem er Statsbygg Hva er vår miljøambisjon og mål Hva er de viktigste virkemidlene for

Detaljer

Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG

Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG Din lokale innovative elektro partner Oversikt internkontrollen Trygg med PG 1. Avtalen settes opp og legges inn i Norik WEB.

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Passivhus til plusshus, bolig og næringsbygg. 09.02.2015 INNHOLD 1) Asplan Viak kort introduksjon 2) Powerhouse

Detaljer

Innovasjon i offentlig anskaffelser

Innovasjon i offentlig anskaffelser Åpent ordskifte om offentlige anskaffelser: Hvordan bruke 430 milliarder kroner smartere? Innovasjon i offentlig anskaffelser Berit Laanke Forskningssjef SINTEF Byggforsk 12.februar 2016 1 Veien fra FoU

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger Hybrid ventilasjon Vår visjon: BSI As skal være en ledende systemintegrator og bistå markedet med de beste løsninger for å oppnå bærekraftige bygg med de mest energieffektive løsninger og dokumentert godt

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Energieffektive bygg for fremtiden - tendenser i markedet. Inger Andresen, dr.ing. Seniorforsker SINTEF Byggforsk Professor II, NTNU

Energieffektive bygg for fremtiden - tendenser i markedet. Inger Andresen, dr.ing. Seniorforsker SINTEF Byggforsk Professor II, NTNU Energieffektive bygg for fremtiden - tendenser i markedet Inger Andresen, dr.ing. Seniorforsker SINTEF Byggforsk Professor II, NTNU Forskningssenter for Zero Emission Buildings 2009-2016 NTNU SINTEF Byggforsk

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Norske erfaringer med glasskontorbygg

Norske erfaringer med glasskontorbygg Norske erfaringer med glasskontorbygg Ida Bryn Erichsen & Horgen AS M 1 Endring i fasadeutforming M 2 Fra ENOVA s energistatistikk for 2002 M 3 Fra ENOVA s energistatistikk for 2003 M 4 Fra ENOVA s energistatistikk

Detaljer

SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK

SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 ANLEGG FOR SLUTTØRKING Mål: BESTEMME :

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Energismart bygging ved involvering

Energismart bygging ved involvering 3 Energismart bygging ved involvering Miljøbygget i Teknobyen Norsk bygningsfysikkdag, 24.11.2009 Bjørnar Gullbrekken, Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS Miljøbygget i Teknobyen Byggherre: KLP

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Har du et behov finner vi løsningen!

Har du et behov finner vi løsningen! Har du et behov finner vi løsningen! Vår visjon: Å være en av de ledende elektroinstallatørene innenfor installasjon i Oslo-regionen. WENNEVOLDS ELEKTRO AS ER KVAL- IFISERT FOR INSTALLASJON AV: ELEKTRISKE

Detaljer

Kan service-folk selge?

Kan service-folk selge? Kan service-folk selge? Er det mulig å drive effektiv feltservice og salg samtidig? Oyvind.Monrad-Krohn@gk.no 14.09.2011 1 Agenda Hvilke kundebehov dekker GK? Hva er oppgaven til en servicetekniker i GK?

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

28 medlemmer 23 mill m²

28 medlemmer 23 mill m² MEDLEMSMØTE 29.01.2009 Hvordan dekke opp varmebehovet i bygninger ihht. til TEK07? Skanska Eiendomsutvikling Undervisningsbygg Oslo Kommune Storebrand Eiendom Sektor Gruppen Forsvarsbygg BundeEiendom Aspelin

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling Energi i Bygg 10.4.2015 2 External / Internal / Confidential s fagområder Varme og

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Rimelige boliger for etablerere Utleiemarked og kommunale boliger Erfaringer i og med kommunene. Halvor Nerheim, Partner og Gründer

Rimelige boliger for etablerere Utleiemarked og kommunale boliger Erfaringer i og med kommunene. Halvor Nerheim, Partner og Gründer Rimelige boliger for etablerere Utleiemarked og kommunale boliger Erfaringer i og med kommunene Halvor Nerheim, Partner og Gründer Ideen - hvordan skal de unge ha råd til å kjøpe et sted å bo? Undersøkelser

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Hyggelig å være her. Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF.

Drammen Eiendom KF. Hyggelig å være her. Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Hyggelig å være her. Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. DRAMMEN EIENDOM KF Kommunens eiendomsforvalter Eier 360.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentre 3 Idrettsbygg 2 Isbaner

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

Første forslag til energisertifisering av bygg Presentasjon OED

Første forslag til energisertifisering av bygg Presentasjon OED Første forslag til energisertifisering av bygg Presentasjon OED 13.05.2004 Enovas oppdrag Første forslag til sertifiseringsordning for nye og eksisterende bygg Hvordan de ulike ordninger kan innpasses

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014 Bedre byrom der mennesker møtes 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Bygge for framtida framtidas bygg

Bygge for framtida framtidas bygg Bygge for framtida framtidas bygg Innlegg 27. april 2010 hos Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler og ikrafttreden Byggesaksdelen av pbl 1. juli 2010 Kontroll 1. juli 2011 Byggesaksforskrift

Detaljer