.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET UTGITT AV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee financiere 9 9 UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJOPART, INDUSTRI, HANDVERK OG FISKERI TELEGRAFSTYRET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9 Pris kr. I.0

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9:. Folketellingen. desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. (Recensement du ler décembre 90: V. Population repartie par le sexe, Page et l'état civil.). Norges jernbaner 99. (Chemins de fer norvégiens.). Stortingsvalget 9. (Élections en 9 pour le astortingl.) 7. Norges kommunale finanser 9. (Finances des communes.) 8. Meieribruket i Norge 9. (L'industrie laitière de la Norvege en 9.) 9. verket 99. (Télégraphes et telephones de l'état.) 0. Sjømannstrygden 9. Fiskertrygden 9. (Assurances dc l'état contre les accidents des marins. Assurances de l'état contre les accidents des marins pêcheurs.). Norges postverk 9. (Statistique postale.). Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalit pour les années 9 et 9.). Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i bolken. (Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années 979. I.). Det civile veterinærvesen 9. (Service vétérinaire civil.). Norges handel 9. (Commerce.). Dodelighetstabeller for det norske folk 9/90/. (Tables de mortalité selon le,s experiences 990.) 7. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 9. (Assurances de l'état centre les accidents du travail.) 8. Svineholdet. april 9 og 9. (Élevage de porcs. Recensement du (iine avril 9 et 9.) 9. Norges fiskerier 9. (Grandes pêches maritimes.) 0. Folketellingen. desember 90: VI. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du ler décembre 90: VI. Population répartie par profession.). Norges private aktiebanker og sparebanker 9. (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 9.). Norges bergverksdrift 9. (Mines et usines.). Landbruksareal og husdyrhold 9. Representativ telling. (Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 9. Recensement représentatif.). Norges industri 9. (Statistique imiustrielle de la Norvège.). Skolevesenets tilstand 999. (Instruction publique.). Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 7. Folketellingen. desember 90: VII. Inntekt og formue efter skatteligningen 90/. (Recensement du ler décembre 90: VII. Revenu ei fortune d'après La repartition de l'impôt 90.) 8. Rekruttering 99. (Recrutement.) 9. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9. (Rapport sur Petal sanitaire et medieal.) Trykt 9: 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.). Syketrygden 9. (Assuraneemaladie.). Norges jernbaner 9. (Chemins de fer norvoiens.). Norges kommunale finanser 9. (Finances des communes.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8. TELEGRAFVERKET 99 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 79 79) UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI TE LEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9

4 For årene 88898, se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.» 89990,»» IV.» 909,»» V.» 999,»» VI.» 999,»» VII.» 99,»» VIII.» 997,»» VIII. x 9798,»» VIII.» 9899,»» VIII.» 9990, x» VIII.» 909,»» VIII.» 99,»» IX.» 99,»» IX.» 99,»» IX. senest nr.. TRYKK: J. CHR. GUNDERSEN, OSLO

5 Innhold. A. Beretning for budgettåret 99 Side I. Organisasjon * II. Inntekter og utgifter * III. verkets kapital * IV. Nye anlegg * V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår.. * VI. Korrespondansen * VII. Stasjonene * VIII. Radiostasjonenes virksomhet. * IX. Kringkastingen * X. Stasjonsbygningene * XI. Linjene * XII. Personalet * XIII. Korrespondansen i telegrafstyret * XIV. Hjelpefondet * XV. Private telefonselskaper * XVI. Samlet oversikt over telegraf og telefon i Norge 7* B. Tabeller vedkommende verkets drift 99 Tab.. Samlet oversikt over stasjonenes drift. Inntekter og utgifter ved sta, sjonene. Abonnentanleggenes drift.. 70 a. Geografisk oversikt over telegr.korresp. med utlandet (Terminal) 78 b. Do. (Transitt) 9. Telegr.korrespondansen med utlandet over de forskjellige veier 9. Korrespondansen månedsvis 08 Telefonkorrespondansen med utlandet : a) Veier 0 b) Land 8. Korrespondanse ved tgf. og rikstfn.stasjonene 9. Korresp. ved radiostasjonene 0. Telegtafverkets tjenestemenn 8. Personale og arbeidsydelse ved stasjonene. Sykdomsforfallenes fordeling på arbeidsgrupper, og kretser. Apparatutstyr, tilkn. abonnentapparater og kringkastinglyttere. Trafikk, inntekter og utgifter innen hvert fylke. Trafikken på de viktigere rikstelefonforbindelser 8. verkets utvikling fra 8 til Statistikk for 9 for forskjellige andre land 78 Table des matières. A. Rapport pour l'année financière 99 Page I. Organisation * II. Recettes et dépenses * III. Capital engagé * IV Etablissements achevés * V. Résultat de l'exploitation comparé à, celui des termes antérieurs * VI. Correspondance * VII. Bureaux * VIII. Fonctionnement des stations radiotélégraphiques * IX Radiodiffusion * X Batiments des bureaux * XI. Lignes * XII Personnel * XIII. Correspondance dans l'administration centrale * XIV. Caisse de secours * XV. Compagnies téléphoniques privées * XVI. Aperçu total des télégraphes et des téléphones en Norvège... 7* B. Tableaux de l'explotation des Télégraphes 99 Tabl.. Aperçu total de exploitation des bureaux». Recettes et dépenses des bureaux. Exploitation des réseaux d'abonnés 70» a. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic terminal) 78 b. Do. (Trafic en transit). 9». Correspondance télégraphique avec l'étranger d'après la voie employée 9». Correspondance par mois.. 08» 7. Correspondance téléphonique avec l'étranger : a) Voies b) Pays....» 8. Correspondance aux bureaux. télégraphiques et téléphoniques» 9. Correspondance aux stations radiotélégraphiques» 0. Employés des télégraphes. 8». Personnel et corvée du personnel aux bureaux». Empêchement pour cause de maladie, répartition par groupes de travail, et par districts». Garniture d'appareils, postes d'abonnés et abonnés de radiophonie». Trafic, recettes et dépenses dans chaque département..». Trafic sur les circuits téléphoniques interurbains Développement des télégraphes depuis 8 jusqu'à Statistique pour 9 pour d'autres pays différents

6

7 verket 9/9 I. Organisasjon. Ved kgl. res. av. februar 9 er det bestemt at konst. telegrafdirektør Tore Olaus Engset i henhold til aldersgrenseloven meddeles avskjed fra sin konstitusjon som telegrafdirektør fra og med 9. mai 9 å regne. Ved kgl. res. av. april 9 er det bestemt at chefingeniør i styret Magne Hermod Petersen konstitueres inntil videre i telegrafdirektørembedet under ledigheten. Radio, vaktchef og teknikertilleggenes størrelse. Tjenestemannsretten har den 8. mai 9 avsagt dorn i sak om radio, vaktchefog teknikertilleggenes størrelse. «Den i st. prp. nr. for 9 foreslåtte og av Stortinget vedtatte nedsettelse av de såkalte Vaktchef, radio og teknikertillegg kan ikke gjøres gjeldende for de tjenestemenn som er ansatt før Stortingets beslutning blev fattet.» Bedrede lønnsvilkår f or lavere lønte tjenestemenn. Ved stortingsvedtak av 9. februar 9 er lønns og arbeidsvilkårene for en del lavere lønte tjenestemenn ved verket forbedret. Ved kgl. res. av. august 9 er styret bemyndiget til for fremtiden å avgjøre spørsmål om mindre vesentlige forandringer i bestemmelsene angående telefontrafikken mellem Norge, Danmark og Sverige. Ved kgl. res. av. april 9 er det bestemt at. mai (arbeiderfestdagen) optas blandt de offisielle flaggdager. Forandringer i lønnsregulativet. Ved stortingsvedtak av. mai 9 er det bevilget et. alderstillegg for ekspeditører med teknisk utdannelse. Likeledes er det bestemt at kontorassistentstillinger I ved stasjonene og kretskontorene omdannes til telegrafekspeditørstillinger, og kontorassistentstillinger II sammesteds omdannes til telegrafassiftentstillinger. Forandringer i lovgivning om pant. Ved lov nr av 7. juni 9 er det foretatt en forandring i lovgivningen om pant, hvorefter det blir adgang for private telefonanlegg til å pantsette som tilbehør til grunn og bygninger de til driften anvendte løse maskiner, innretninger og redskaper, så vel som annet til anlegget hørende inventar. Elevers alder ved antagelsen. Da aldersgrensen for telefonbetjeningen er år må denne betjening for å kunne opnå full alderdomspensjon til aldersgrensen være ansatt og innmeldt i pensjonskassen senest ved fyllte år. styret har derfor bestemt at telefonreservenes alder ved antagelsen ikke skal være over år. D. v. s. at reserver som har fyllt år ikke bor komme i betraktning ved antagelsen. II. Inntekter og utgifter. Ved stortingsvedtak av. mai 9 angående verkets driftsbudgett for terminen 99 blev som inntekt opført kr , som utgift bevilget kr og som overskudd av driften opført kr (Statsbudgettets kap. 0.) Ved stortingsvedtak av samme dato blev verkets anleggsbudgett (kapitalutgifter) for terminen 99 bevilget med kr (Statsbudgettets kap. 0.) Ved stortingsvedtak av. og. mars 9 angående innstilling fra «Spesialkomiteen til behandling av ekstraordinære foranstaltninger mot krisen og arbeidsløs heten» (budgett innst. S. nr. ) bevilget under kapitalutgifter kap. verket, ekstraordinært til kabelanlegg m. v. overførbar kr (I verkets regnskaper opført under kap. 0 B.)

8 verket 9/9 * Oversikt over budgett og regnskap for 99. Mer enn budgettert Drif t: Budgettert : Regnskap : + Mindre enn budgettert. Inntekter , , ,0 Utgifter , , + 9 8, Budgettåret 99 Budgettåret Okning i siste budgettår 99 I pct. 08,7 08 7,7 7,70 98,8 0 7,9,9 0 87, ,0 Inntekter:, (linje og radio): Innenlandske telegrammer Utenlandske» Telefonering av telegrammer. : Innenlandske rikstelefonsamtaler. Utenlandske» Tilknytninger og stolpefester. 0 8,7 7,89 0, , ,79 908,88 090,87 0, 7 9,7 +. 7,8 +. 0,70 ± 09,8 0 87,0 7,07 80,0,7 ±,0,8 ± 0,9, 8,,7,,8 Abonnenttelefon: ,9 Oslo tfa. 80,7 Telefonabonnement ,, 7,8» Inntredelsesavgift m. v. 70, 8,, 9,7 88 9,0,8 Utenfor Oslo. Telefonabonnement.» Inntr.avgift m. v... 9, ,,79 99, ,,8 780, ,9 7 9,,7, , 7,7 70 9,00,99,0 Kringkasting: Refusjon av verkets utgifter til administrasjon, inkasso m.v. 98,9 0,88 0,0 9 7,70 8,78 0,0 9 9,00 07,9,9 9 78,8,7 Andre inntekter: Registrering av telegramadresser Bortleie av lokaler Annonser i tfn.katalogen og i skrankelokaler Ekstraopførelser i tfn.katalogen. Salg av materiell Forskjellige andre inntekter Samlet inntekt ,97 9,9 88, ,0 7, 7 70,78 0,9 ± 78, ,0 : 770,7. 0, ± 0,8,9, ± 0,0 8,0,9 9,,0 8,8, 7 7, ± 0,7,

9 7* verket 9/9 Budgettåret 99 Budgettå'ret Økning i siste budgettår 99 I I pct. Utgifter. A. Driftsbudgettet: 9 0, 9,9 0 0,77 7/ 09,08 styret: Lønninger Reiseutgifter Kontorutgifter,07 9,7 99, ,8 9 9,9 0,8 9,07 8,7,9, 8 777,0 8, 7 7, 8 90,0 7, 0,8 Kretsstyret: Lønninger Reiseutgifter Kontorutgifter 7,98 098, 7,9 807,,7 88, 7,08 7,8 0, 7,9,0,8 8 99,,99 70, 7,97 9 7,79 Linjenes vedlikehold: og rikstelefonlinjene Abonnentanleggene Innenlandske sjøkabler Utenlandske sjøkabler 9,9 0 8,8 77,77 80, 089 9,9 + 7,7 ± 8 99, 98 9,8 ±, + 8 7, ,7 7 9,87 0,0 7 0, 9,8 70, ,8 0,7 Stasjonenes personale: Lønninger Uniformer Gebyrandeler Nattjeneste Vikartjeneste i feriene» under sykdom Forskj. andre personalutgifter Undervisning 0 8,0 9, 7 807, , 8 0, 9 07,0 8, ,8 0,,07 80,,9 77,7,8 7 80,,87 79,,0,0,,0 ± 0, 978,7,8 87 7, 89 0, 0,0,7 Stasjonenes vedlikehold: Vedlikehold, av egne bygninger , Husleie 8 78,0 Renhold 0 8,8 Lys og brensel 8 0, Inventar og apparater 70 89, Forbrukssaker 0 00, Portoutgifter Forskjellige 7 07,8 vedlikeholdsutgifter 07 7, ± 9,0 ± 0,80 7 0,7 ± 90,08 ± 0,0 9 7,99 7,9 0, 7 9,9 ± 09,88 ± 0, ,7 0 0, ±, 70 77, 880,0 0, 8 0, ± 899,88 ±, 7 09,0 ± 7,79 0,9 700,08 8,8 ± 80,0 ±,7 Fornyelsesutgifter: Faste eiendommer : Almindelige Tollbodgaten Kirkegaten 9 Stasjonsutstyr : Abonnenttelefon Radio,9 8, 07, 7 7, 9,8 80,77 0

10 verket 8* 9/9 Budgettåret 99 Budgettåret 99 Okning i siste budgettår I I pct. Linjer : og rikstelefon 8,8 Abonnenttelefon 77,7 Innenlandskablene 8, E Bygninger og grunnarealer, radio. I80,00 Oslo Telefonanlegg : Luftlinjer og kabler 0 700,9 Jordkabler 7, Abonnentapparater mont 0 9, Stasjonsutstyr 000,00 Stenbygninger 000,00 8,7 8, ,00 I Renter av Statens kapitali 8 89,00 I 9,00,0 Forskjellige utgifter: 000,00 Forskjellige understøttelser 9 000, ,00,87 Nasjonalforeningen og N. K. S's 8 9,8 andel i festblankettsalget 7 0, 08,9 7, 0 78,9 Viderebefordringsutgifter, 8,7, 8,0 Andre utgifter 8, , 7,9 07 0,8 I I 78 77,0 9 08, I ±, ,8 ISamlet driftsutgift , I 9,,7 B. Anleggsbudgettet ifølge Kassaraportene : 0 anlegg 0 880,90 anlegg 87 90,9 07, , Abonnentanlegg 8,7 8, 88 0,0 Radioanlegg 70,8 7 97, 90,9 Faste eiendommer 0 70, ± 7,87 7,9 I I 7 77, ,9 8,0 Merknad. Inntektene av den innenlandske telegram og rikstelefontrafikk er begge steget i budgettåret 99 i forhold til foregående budgettår. Inntektene av den utenlandske telegram og rikstelefontrafikk er begge falt i budgettå',ret. Ved Oslo telefonanlegg og ved telefonanleggene utenfor Oslo er inntektene steget, dels på grunn av økning i abonnentantallet og dels på grunn av større lokaltrafikk. Driftsutgiftene viser en stigning av,7 pct. i forhold til foregående budgettår. Økningen av driftsutgiftene fordeler sig forholdsvis jevnt på de forskjellige utgiftskonti. Av de samlede inntekter utgjør Inntektene av telegrafen (linje og radio) 8, pct. 9,0 pct. 8, pct.» av rikstelefonen,7»,7»,9»» abonnenttelefonen 0,9»,»,7» Andre inntekter (derunder kringkastingen),9»,8»,9»

11 ) Av de samlede utgifter (undtatt fornyelsesutgifter og renter) faller på administrasjonen» linjenes vedlikehold» stasjonenes personale» stasjonenes vedlikehold» forskjellige utg. (derunder kringkastingen) verket 9/ , pct., pct., pct.» 0,9»»,8»» 8,»»,»,» 8,7,7»,7 7,» 7,.,0», Beregnet driftsresultat for budgettåret 99 når det blandt driftsutgiftene er medtatt renter av statens kapital og det regnes med avsetning til fornyelse, svarende til den bokførte avskrivning på kapitalen, efter de av Stortinget fastsatte procentsatser av anleggskapitalen. Virkelige driftsinntekter: Inntekter efter regnskapet kr. 09 0,0 Fradrag : Inntekter ved salg av kapitalgjenstander» 08,7 Virkelige driftsinntekter....kr. 0 0,9 Virkelige driftsutgifter: Almindelige driftsutgifter efter regnskapet kr. 8 7, Renter efter regnskapet» 8 89,00 kr , Fradrag : Kapitalutgifter (utvidelse) i driftsregnskapet.... kr. 0 8,9 Fornyelsesutgifter i driftsregnskapet 89,» ± 09 98,7 Tillegg : Avsetning til fornyelse av anleggene» 900,00 Virkelige driftsutgifter.... kr. 7,9 Virkelig driftsoverskudd, netto kr. 7 7, Til sammenligning anføres : Beregnet driftsresultat for budgettåret 99: Virkelig driftsoverskudd, netto kr. 88,0 Bedring i driftsresultatet fra 99 til 99 kr. 7 99, Fordeling på driftsgrener. Abonn. telefon Radio Kringkasting Tilsammen Inntekter:. Innenlandske telegrammer og telegramtelefonering Utenlandske telegrammer. 90, 0 7. Innenlandske rikstelefonsamtaler og tilknytninger Utenlanske samtaler Telefonabonnement og inntredelsesavgift m. v Andre inntekter Kringkastingen 'ils. for budgettåret 'ils. for budgettåret ) For budgettårene 99 og 99 er fornyelsesutgiftene medregnet ved beregningen av den cocentvise fordeling av utgiftene.

12 verket 0* 9/9 Abonn. telefon Radio Kring Tilkasting sammen Utgifter:. styret. Kretsstyrene. Linjenes vedlikehold. Stasjonenes personale.. Gebyrandeler. Vedl. av egne bygninger samt husleie 7. Lys, brensel og renhold. 8. Andre stasjonsutgifter.. 9. Viderebefordring og tilfeldige utgifter 0. Materiell og kontorsaker fra hovedlageret samt reparasjoner. Renter Utgifter uten fornyelsesutgifter 9. Fornyelsesutgifter Utgifter ialt 9 Utgifter ialt Overskudd: Budgettåret 9 Budgettåret 9 Når fornyelsesutg. ikke medregnes blir oversk. for 9 ± ± Sammendrag av driftsutgiftene: Administrasjon 9» 9 Stasjonenes personale 9» 9 Stasjonenes vedl.hold 9 )» 9 Linjenes vedlikehold 9 ) 9 Andre utgifter 9 9 Renter 9 9 Tilsammen 9» 9 Fornyelsesutgifter 9 Tils. med fornyelsesutg / / / Opgaver over inntekter og utgifter ved de forskjellige stasjoner og anlegg finnes i tabellverket, tab.. I tabell finnes dessuten en oversikt over de økonomiske resultater av abonnentanleggenes drift opstillet på grunnlag av at anleggene belastes med renter av kapitalen og med de nødvendige beløp til avsetning for anleggenes fornyelse. ) For budgettåret 99 og foregående år er en del av fornyelsesutgiftene opført her.

13 * verket 9/9 Fordeling på drift, fornyelse og utvidelse. Den opdeling av inntektene på driftsinntekter og kapitalinntekter samt av utgiftene på driftsutgifter, fornyelsesutgifter og utvidelsesutgifter (kapitalutgifter) som var forutsatt ved innførelsen av kapitalregnskap for staten og dens bedrifter, er ikke blitt gjennemført i verkets regnskap for 99. Efter innhentede opgaver i tillegg til regnskapene hitsettes følgende opdeling av inntekter og utgifter på de ovennevnte grupper : Driftsutgifter: styret Kretsstyret Stasjonenes personale. Stasjonenes vedlikehold Fornyelsesutgifter Renter Forskjellige utgifter.. Tilsammen Driftsinntekter Kapitalinntekter Inntekter : 09 0,0 0 0,9 08,7 Anleggsutgifter: Nyanlegg og utvidelse av telegraf og rikstelefonnettet Nyanlegg og utvidelse av radiostasjoner Nyanlegg og utvidelse av abonnentanlegg Opførelse og utvidelse av stasj.bygn... Kabelanlegg Sande VestfoldSandefjord Ny bygning for telegraf, telefon og post i Drammen Høifrekvente forbindelser VadsøTrondheim Tilsammen Drift Fornyelse Utvidelse 77 87,8 807, 77 87,8 807, 89 0, 89 0, 8,8 7 88,8 7,00 8,7 7 89, 0 8,9 8 89, , , , ,,9 89, 0 8,9 Tilsammen Fornyelse Utvidelse 97 08, 0 70, , 70,8 9 7, 0, 8,7 7 8, ,7 8, 8,, ,00, 9, 9, 9,9 8 08,7 8 0,8 7 77, 0 00,0 0 7, Tilsammen Drift Fornyelse Utvidelse S u m, utgifter 89 9,7,9 89,9 09,0 III. verkets kapital. Det nuværende kapitalregnskap for verket blev innført fra. juli 9 i henhold til stortingsvedtak av 0. mars 9. Regler for verkets fornyelsesfond blev fastsatt ved stortingsvedtak av 7. juni 9. I verkets statistikk for budgettåret 99, side *, er fastsettelsen av verkets kapital ved innførelsen av det nye kapitalregnskap nærmere omhandlet. Det er likeledes gjort rede for grunnlaget for beregningen av de årlige avsetninger til fornyelse av anleggene. Da det heller ikke for budgettåret 99 blev gitt nogen bevilgning til avsetning til fornyelse for verkets anlegg, måtte det også i 99 isteden foretas en avskrivning på den rentable kapital svarende til den verdiforringelse av anleggene på grunn av slit og elde som har funnet sted. Utdrag av verkets kapitalregnskap for 99. Eiendeler:. Eiendommer og anlegg kr. 0 79,0. Lagerbeholdning» 0 89,. Kontantbeholdning : verket kr. 8,0 Lagerfondet» 9, ,8. Diverse debitorer 9 8, kr. 8,0

14 verket 9/9 * Forpliktelser:. Fornyelsesfond. Diverse kreditorer. Statens kapital: I mellemregning med statskassen Lagerfondet Kapital forøvrig kr ,7 >> , 0 08,9» 0 79,0 kr. 8,0 Avskrivninger for budgettåret 99 foretatt på grunn av manglende avsetning til fornyelse av anleggene som overfor omhandlet. Beregnet avsetning til fornyelse efter fornyelsesprocenter som er vedtatt av Stortinget og den fastsatte anleggskapital Herfra går : Fornyelsesutgifter i kapitalregnskapet for 9 kr. 0 00,0» i driftsregnskapet for 9.» 89, kr. 900, ,9 Reduksjon av kapitalen kr. 8 8, på grunn av salg eller overdragelse av kapitalgjenstander: Salg av eiendommer til inntekt for verket : Reduksjon av kapitalen Anleggskapital Rentabel kapital Grunnstykke, Gurskøy kr. 00,00 kr. 00,00 Gamle stasjonsbygning, Berlevåg» 000,00» 0,7 Fredheim, Bekkelaget, avdrag»,00»,00 Tilsammen....kr.,00 kr. 08,7 Anleggskapital: Kapitalbevegelsen i budgettåret 99. Anleggskapital pr.. juli 9 kr , Tillegg: Utvidelsesutgifter i kapitalregnskapet 9 0 7, Utvidelsesutgifter i driftsregnskapet for 9 0 8,9 Fradrag: Salg av eiendommer +,00 Omposteringer vedkommende abonnenttelefonanlegg utenom Oslo. + 70,8 Anleggskapital pr. 0. juni 9 kr ,9 Rentabel kapital: Rentabel kapital i faste anlegg pr.. juli 9 kr. 8 9,0 Tillegg: Utvidelsesutgifter i kapitalregnskapet 9 0 7, Utvidelsesutgifter i driftsregnskapet 9 0 8,9 Fradrag: Avskrivning for manglende avsetning til fornyelse 9 (Se foran) + 8 8, Salg av eiendommer + 08,7 Rentabel kapital i faste anlegg pr. 0. juni 9 kr. 0 79,0 Lagerfondet» 0 08,9 Rentabel kapital pr. 0. juni 9 ialt kr. 8,0

15 * verket 9/9 Fordeling av kapitalen på driftsgrener. Anleggskapital. Kapitalforøkelse i 9 Anleggskapital pr. 0. juni 9 anlegg kr. ± 7 0,00 kr. 8 9, anlegg» 98 0,99» 8 9 8, Radioanlegg,»,77» 7 0,00 Oslo telefonanlegg» 0,» ,7 Abonnentanleggene utenom Oslo» 0,» 9 9, Faste eiendommer» 8 07,» 078,87 kr. 8 78,8 kr ,90,9 Rentabel kapital. Kapitalforøkelse i 9 Rentabel kapital pr. 0. juni 9 Faste anlegg: anlegg kr. ± 90 9,0 kr ,8 anlegg 09 0,7 08, Radioanlegg ± 70 97, , Oslo telefonanlegg 9,8 9, Abonnentanleggene utenom Oslo 9 87,9 97, Faste eiendommer 7,8 0 0, kr. 7,0 kr. 0 79,0 Lagerfondet» 0 08,9 kr. 7,0 kr. 8,0 I de kapitalbeløp som er opført under «Faste eiendommer» er ikke innbefattet kapitalen vedkommende Oslo telefonanleggs centralstasjonsbygninger og heller ikke kapitalen vedkommende radiostasjonenes bygninger. Disse bygningers kapital er tatt med under henholdsvis Oslo telefonanlegg og radioanlegg. Kapitalen vedkommende telegrafbygningen i Oslo er tatt med under «Faste eiendommer». Iv. Nye anlegg som er avsluttet med budgettåret 99: Telefonanlegg AltaKistrand» AlteidetSpildraAnsnes m. sidelinje BergsfjordSør Tverfjord» AskvollFlorø» AskvollFørde Sunnfjord» BergenBlomvågen, linjer» BerlevågVadsø» BirketveitEftevatn» DalsøyraNese» HarstadSortland Høifrekvensforbindelse på forskjellige steder til avlastning av overfylte forbindelser Telefonanlegg IllgrubbenPlurdalen» LyngseidetKaupangen» MikkelvikEngvik» MoldeRiksfjord Premie til Rikstrygdeverket Telefonanlegg RevsneshamnKokelv» Skjerstad SaltenKvalnes» SortlandDverbergFiskenes» SortlandEidsfjordBø Veserålen, seksjon GuvågBø» StadsbygdLeksvik» TrondheimOphaug, linjer Bevilgning Regnskap , , ,7 00 7, , , , , , , , , , 000 0, , , 000 8, , , , ,8

16 verket * 9/9 Bevilgning Regnskap Utvidelse av stasjonsutstyr ,78 Kabelanlegg VossEide, andel av utgifter i anledning jernbanens elektrisering ,00 Anlegg av bilinjer m. v ,0 Duplekstelefonstasjon for korrespondanse med hurtigruteskibene og fiskefartøier ,00 Mottagerapparat for Europatrafikk særlig med England ,0 Små radiotelefonstasjoner for forbindelse med fiskevær o. I. steder 000,0 Uforutsette arbeider, forbedringer, forsøk m. v. vedrørende radiostasjoner , Nyanlegg og utvidelse av Oslo Telefonanlegg , Do. av andre telefonanlegg ,7 Utvidelse av koblingsrummet ved Oslo rikstelefonstasjon , Utvidelse vedkommende verkets bygninger og eventuelle kjøp av eiendommer, avbetaling på gjeld ,00 Høifrekvente telefonforbindelser VadsøTrondheim, innbefattet en forbindelse for kringkastingsoverføringen OsloVadsø (herunder også forsterkerstasjon i Narvik) ,9 V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår. Samlet driftsresultat. ) Budgettår : Inntekter Utgifter Overskudd Pct. Pct , , 00 0, 99 98, , 78 0, ,9 9,8 7 0, 997 7, , , ,0 00 8, , , 97, ,7 9990, , , , , , ,8 98 9, , , , 79 8,7 99, , , , , 8,99 Gjennemsnittlig driftsresultat ) 9) 9 ) Pr. taksert telegram: Inntekt,8,,,7,77,79 Utgift,7,8,00,,, Overskudd.... ± 0,0 0, ± 0,9 ± 0, ± 0,7 ± 0,7 Pr. taksert rikstelefonsamtale: Inntekt 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Utgift 0,9 0,9 0, 0,8 0,8 0,7 Overskudd.... 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 Pr. abonnentapparat: Inntekt 7,8 8, 8, 9, 9, 0, Utgift 9,0 8, 9, 79, 79,0 7, Overskudd... 78, 80,00 78,88 9,9 0,,97 ) Fra og med budgettåret 99 er i utgiftene innbefattet renter av statens kapital som ikke har vært beregnet tidligere.

17 * verket 9/9 VI. Korrespondansen. Budgettåret 99 Budge ttåret 99 Okning i siste budgettår I alt I pct Takserte telegrammer. Innenlandske telegrammer Terminaltelegrammer til utlandet.» fra utlandet. Transitttelegrammer Tilsammen takserte tgm. Værtelegrammer Tjenestetelegrammer Samlet antall ekspederte telegrammer Samlet antall utførte telegrameksp , +,8 +, 0, +, + 0,,8 +, I , Takserte rikstelefonsamtaler. 98 Innenlandske rikstelefonsamtaler Samtaler til utlandet 9 Samtaler fra utlandet Tilsammen takserte samtaler. Tjenestesamtaler 9 Samlet antall rikstelefonsamtaler.. Samlet antall utforte rikstelefoneksp. 00 Samlet antall lokalsamtaler I 0 7 I 0 97,, , 7 00, ,0 7 8, 7 80, 9, Samtaleperioder og minutter. Samtaler til innlandet, perioder Samtaler til utlandet, samtalemin... Grensesamtaler til utlandet, perioder Samtaler fra utlandet, samtalemin... Grensesamtaler fra utlandet, perioder Tilsammen samtaleperioder. Tilsammen samtaleminutter I 77,9 7,0 0 +,0 0,9 +,0 88,9 7 90, Særegne telegrammer og rikstelefonsamtaler. Disse opgaver omfatter kun korrespondansen ved de selvstendige stasjoner for den innenlandske trafikks vedkommende. Budgettåret 99 Tilsammen Innenlandske Budgettåret 99 Til utlandet Fra utlandet Tilsammen økning pct. Telegrammer: 7 Iltelegrammer Telegrammer i code av kl. B Presse og presseiltelegr Leilighetstelegrammer Brevtelegrammer Jule og nyttårstelegrammer Billedtelegrammer 8 9 Radiotelegr. fra mobile stasjoner over norske kystra 7 diostasjoner , 8, +7,,,8 7, +,8 9,0

18 verket * 9/9 Budgettåret 99 Tilsammen Innenlandske Budgettåret 99 Til utlandet Fra utlandet Tilsammen Okning pct. Radiotlgr. til mobile st. over norske kystradiost , 8 Cirkulaertgr. om fisket , 09 Lokaltelegrammer , Tjenestetelegrammerl) 7 90 (herunder tjm. og st.) ,7 97 Telefonerte telegrammerl) inn til stasjonene 97 97,0 Telefonerte telegrammerl) ut 7 8 til adressatene +, Lxblanketter') , Rikstelef onsamtaler: Ilsamtaler ,,7 Statsilsamtaler 0,7 0 8 Pressesamtaler : 0, Samtaler i trafikksvak tid ,7 0 Abonnem.samtaler om dagen 87 0 Abonnementssamtaler i tra 89 fikksvak tid ,8 9 Kringkastingoverforing , Budsendelser og tilsigelser') , ) Opgavene omfatter også de underordnede stasjoner. Ekspedisjonsfeil anmeldt av de korresponderende eller opdaget ved administrasjonens kontroll : I innenlandske telegrammer I utenlandske telegrammer : Begått i Norge Begått i utlandet Ekspedisjonsfeilenes art : Forvansket under telegrafering Forvansket under telefonering. 8 7 Forsinket Ikke fremkommet Uavleverte telegrammer Tilsammen, innen og utenlandske Gjennemsnittlig antall. Ekspedisjoner: Pr. taksert telegram,,,8,0 Pr. taksert rikstelefonsamtale..,0,0,08, Iltelegrammer: Pr. 00 innenlandske telegrammer 0,7 0, 0, 0, Pr. 00 utenlandske telegrammer,70,0,7,,, 0,,

19 7* verket 9/ Ilsamtaler: Pr. 00 innenlandske samtaler. 0,7 0, 0,0 0, 0, Pr. 00 utenlandske samtaler..,0, 0,9,00 0,87 Budsendelser og tilsigelser: Pr. 00 samtaler,9,8 7,90 9,8 0,0 Perioder pr. 00 samtaler ved : Selvstendige stasjoner 0,7,,,7, Underordnede stasjoner,0 09, 09,7 09, 09,00 Samtlige stasjoner 7, 8, 8, 7,98 7, Innenlandske telegrammer.: Budgettår Inntekter Gj.snittlig Telegrammer innt. pr. tgm. Pct. Antall Pct. Pct , , , , 997 0, 0 7, , , ,88 8 0, , , , , , , , , , , , ,0 Av de innenlandske telegrammer var 0, pct. iltelegrammer mot 0, pct. det foregående år. Takst en for almindelige innenlandske telegrammer har vært uforandret siden. juli 90, nemlig for telegrammer med inntil 0 ord kr.,00 og for hvert ord mere kr. 0,0 i tillegg. Fra. juli 9 opkreves et tillegg av 0 pct. til denne takst for almindelige innenlandske telegrammer som ekspederes om søndagene, på. juledag, nyttårsdag eller langfredag. Gebyrene for telegramtelefonering blev fra. juli 97 nedsatt til øre for inntelefonering og øre for uttelefonering pr. telegram på inntil 0 ord og halvdelen av disse gebyrer for hvert antall av inntil 0 ord derover. Fra desember 98 ekspederes juletelegrammer til nedsatt takst til hvalfangerne i Sydishavet over direkte radioforbindelse mellem norske radiostasjoner og hvalbåtene. Fra. mai 9 blev taksten for innenlandske iltelegrammer nedsatt fra tredobbelt til dobbelt takst. Søndagstillegg for konfirmasjonstelegrammer blev slelifet våren 90. Fra hosten 9 er publikum gitt adgang til å kjøpe festtelegramblanketter mot en avgift av kr. 0,0 pr. stk. Efter å ha utfylt blanketten kan publikum enten selv besorge avleveringen, eller den utfylte blankett kan besørges avlevert av verket mot en avgift av kr. 0,0. Fra samme tid er det dessuten anskaffet festblanketter med påtrykt tekst. Utenlandske telegrammer. Telegrammer Budgettår Inntekter (avs., ank. og Gj.snittlig transitt) inntekt pr. tgm. Pct. Antall Pct. Pct , , 00 78, , 7 80, , , ,70 8 9, 0 9 0,, ,0 999, , ,0 8 8, , , ,7 0,0 7, , 8

20 verket 8* 9/9 Av de utenlandske telegrammer var, pct. ilt el egr amm er mot, pct. det foregående år. Taksten for ilt e leg r amm e r til utlandet blev fra. april 9 nedsatt fra tredobbelt til dobbelt av almindelig takst. 0 mr egn ingskursen for de utenlandske telegramtakster blev fra. januar 9 forhøiet fra kr. 0,8 til kr.,00 pr. gullfrank. Omregningskursen hadde da vært kr. 0,8 pr. gullfrank siden. desember 9. Telegramkorrespondansen har i budgettåret vært størst med følgende land : Avsendte Ankomne telegrammer telegrammer Tilsammen 99 Tilsammen 99 Økning. Storbritannia ± Tyskland ± 00. NordAmerika Sverige ± 9. Danmark ± 99. Frankrike ± Nederland ± 9 8. Spania i 8 9. Belgia ± 0. Italia For a n dringene i korrespondansens størrelse i forhold til forrige budgettår har vært størst for følgende land : Okning: Nedgang: Antall telegrammer Antall telegrammer. MellemAmerika 8 Tyskland 00. Tsjekkoslovakia 8 Storbritannia NordAmerika 8 Danmark 99. Asia 8 Frankrike 079. Latvia Portugal 07 Billedt elegr am tj en e ste er fra. november 9 åpnet med Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Telegramtrafikken er utvekslet over de samme veier som i forrige budgettår. Se forøvrig tabell. Transitttrafikk. 90 Samlet transitttrafikk 8 Derav : Til Amerika Fra Amerika 0 Fra Italia Til Italia Se for øvrig spesifikasjon tabell b Sammendrag av inntektene av telegramkorrespondansen med utlandet. Se spesifikasjon i tabellverket, tab Avsendte telegrammer: Fr. Fr. Terminaltakst , ,88 Kabeltakst , ,8 Radiotakst , , Tilsammen , , Ankomne telegrammer: Terminaltakst , , Kabeltakst 0 0 0, 9 80,78 Radiotakst 78 8, ,7 Tilsammen , ,7

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109.

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 09. TELEGRAFVERKET 95-96 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour rannée financière 95-96 UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR ANDEL, SJØFART, I NDUSTRI,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série N r. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: (Statistique de l'office national d'assurance. Norges Brandkasse

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 97: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 95. (Statistique des hospices d'aliénés.) 04. Norges jernbaner 95-6.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. orges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la orvège, série VII.) Trykt 1922: r. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformyncieriene 1917 og

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 60. NORGES TELEGRAFVESEN 99-90 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 99-90) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège série VII.) Trykt 94: Nr: 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.) -. Folketellingen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Trykt 934: Rekke IX. Nr. 24. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 1 1. Resultatregnskap 2016 Tabell 1. 1.1. Resultatregnskap NFS Resultatregnskap NFS med fond Budsjett 2016

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET.

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. NORGES TELEGRAFVESEN 92-9 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 92 à 922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. KRISTIANIA.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 95: r. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 9. Nr.. Jordbruksstatistikk 99. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.). Meieribruket

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII.. NORGES TELEGRAFVESEN 95-96 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 95 à 96) Utgitt av TELEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette. Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-15/99 Deres ref Vår ref Dato 99/251 C RRo 22.12.1999 29(5) 5,1*$98%58.7(%(9,/*1,1*(57,/ 3RVWHUPHGVWLNNRUGHWNDQRYHUI UHV For overføring av ubrukte

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 197-9.. bolken. (Moulins en Norvège. D'après

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN Gjeldende fra 29.10.2012 Sist endret i representantskapssak 12/2012 1/6 SÆRBESTEMMELSER FOR MOTTAK OG BEHANDLING

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 1. Resultatregnskap 2016 1.1. Resultatregnskap NFS Tabell 1. Resultatregnskap NFS inkl fond. Budsjett 2016

Detaljer

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K 967 TELEG RAFSTYRE.T OSLO 968 TELEGRAFVERKET STATISTISK ÅRBOK 967 TELEGRAFSTYRET OSLO 968 FORORD I denne utgåva av «Statistisk årbok for Telegrafverket» er den tidlegare

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekkje X. Prenta 94: Nr.. Bureising med statsstøtte 92-36. Telling pr. 20. juni 938. (Colonisation en Norvège subventionnée

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

St.prp. nr. 86 ( )

St.prp. nr. 86 ( ) St.prp. nr. 86 (2000-2001) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. mai 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Utvekslingsår i utlandet

Utvekslingsår i utlandet Utvekslingsår i utlandet Organisasjoner som står for utveksling av elever i vgs.: American Field Service AFS Education First EF Explorius Youth for understanding YFU SPEAK Aspect flere. Nord- og Sør-Trøndelag

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sani4

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Trykt : VII. Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer