.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET UTGITT AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee financiere 9 9 UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJOPART, INDUSTRI, HANDVERK OG FISKERI TELEGRAFSTYRET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9 Pris kr. I.0

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9:. Folketellingen. desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. (Recensement du ler décembre 90: V. Population repartie par le sexe, Page et l'état civil.). Norges jernbaner 99. (Chemins de fer norvégiens.). Stortingsvalget 9. (Élections en 9 pour le astortingl.) 7. Norges kommunale finanser 9. (Finances des communes.) 8. Meieribruket i Norge 9. (L'industrie laitière de la Norvege en 9.) 9. verket 99. (Télégraphes et telephones de l'état.) 0. Sjømannstrygden 9. Fiskertrygden 9. (Assurances dc l'état contre les accidents des marins. Assurances de l'état contre les accidents des marins pêcheurs.). Norges postverk 9. (Statistique postale.). Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalit pour les années 9 et 9.). Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i bolken. (Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années 979. I.). Det civile veterinærvesen 9. (Service vétérinaire civil.). Norges handel 9. (Commerce.). Dodelighetstabeller for det norske folk 9/90/. (Tables de mortalité selon le,s experiences 990.) 7. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 9. (Assurances de l'état centre les accidents du travail.) 8. Svineholdet. april 9 og 9. (Élevage de porcs. Recensement du (iine avril 9 et 9.) 9. Norges fiskerier 9. (Grandes pêches maritimes.) 0. Folketellingen. desember 90: VI. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du ler décembre 90: VI. Population répartie par profession.). Norges private aktiebanker og sparebanker 9. (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 9.). Norges bergverksdrift 9. (Mines et usines.). Landbruksareal og husdyrhold 9. Representativ telling. (Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 9. Recensement représentatif.). Norges industri 9. (Statistique imiustrielle de la Norvège.). Skolevesenets tilstand 999. (Instruction publique.). Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 7. Folketellingen. desember 90: VII. Inntekt og formue efter skatteligningen 90/. (Recensement du ler décembre 90: VII. Revenu ei fortune d'après La repartition de l'impôt 90.) 8. Rekruttering 99. (Recrutement.) 9. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9. (Rapport sur Petal sanitaire et medieal.) Trykt 9: 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.). Syketrygden 9. (Assuraneemaladie.). Norges jernbaner 9. (Chemins de fer norvoiens.). Norges kommunale finanser 9. (Finances des communes.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8. TELEGRAFVERKET 99 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 79 79) UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI TE LEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9

4 For årene 88898, se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.» 89990,»» IV.» 909,»» V.» 999,»» VI.» 999,»» VII.» 99,»» VIII.» 997,»» VIII. x 9798,»» VIII.» 9899,»» VIII.» 9990, x» VIII.» 909,»» VIII.» 99,»» IX.» 99,»» IX.» 99,»» IX. senest nr.. TRYKK: J. CHR. GUNDERSEN, OSLO

5 Innhold. A. Beretning for budgettåret 99 Side I. Organisasjon * II. Inntekter og utgifter * III. verkets kapital * IV. Nye anlegg * V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår.. * VI. Korrespondansen * VII. Stasjonene * VIII. Radiostasjonenes virksomhet. * IX. Kringkastingen * X. Stasjonsbygningene * XI. Linjene * XII. Personalet * XIII. Korrespondansen i telegrafstyret * XIV. Hjelpefondet * XV. Private telefonselskaper * XVI. Samlet oversikt over telegraf og telefon i Norge 7* B. Tabeller vedkommende verkets drift 99 Tab.. Samlet oversikt over stasjonenes drift. Inntekter og utgifter ved sta, sjonene. Abonnentanleggenes drift.. 70 a. Geografisk oversikt over telegr.korresp. med utlandet (Terminal) 78 b. Do. (Transitt) 9. Telegr.korrespondansen med utlandet over de forskjellige veier 9. Korrespondansen månedsvis 08 Telefonkorrespondansen med utlandet : a) Veier 0 b) Land 8. Korrespondanse ved tgf. og rikstfn.stasjonene 9. Korresp. ved radiostasjonene 0. Telegtafverkets tjenestemenn 8. Personale og arbeidsydelse ved stasjonene. Sykdomsforfallenes fordeling på arbeidsgrupper, og kretser. Apparatutstyr, tilkn. abonnentapparater og kringkastinglyttere. Trafikk, inntekter og utgifter innen hvert fylke. Trafikken på de viktigere rikstelefonforbindelser 8. verkets utvikling fra 8 til Statistikk for 9 for forskjellige andre land 78 Table des matières. A. Rapport pour l'année financière 99 Page I. Organisation * II. Recettes et dépenses * III. Capital engagé * IV Etablissements achevés * V. Résultat de l'exploitation comparé à, celui des termes antérieurs * VI. Correspondance * VII. Bureaux * VIII. Fonctionnement des stations radiotélégraphiques * IX Radiodiffusion * X Batiments des bureaux * XI. Lignes * XII Personnel * XIII. Correspondance dans l'administration centrale * XIV. Caisse de secours * XV. Compagnies téléphoniques privées * XVI. Aperçu total des télégraphes et des téléphones en Norvège... 7* B. Tableaux de l'explotation des Télégraphes 99 Tabl.. Aperçu total de exploitation des bureaux». Recettes et dépenses des bureaux. Exploitation des réseaux d'abonnés 70» a. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic terminal) 78 b. Do. (Trafic en transit). 9». Correspondance télégraphique avec l'étranger d'après la voie employée 9». Correspondance par mois.. 08» 7. Correspondance téléphonique avec l'étranger : a) Voies b) Pays....» 8. Correspondance aux bureaux. télégraphiques et téléphoniques» 9. Correspondance aux stations radiotélégraphiques» 0. Employés des télégraphes. 8». Personnel et corvée du personnel aux bureaux». Empêchement pour cause de maladie, répartition par groupes de travail, et par districts». Garniture d'appareils, postes d'abonnés et abonnés de radiophonie». Trafic, recettes et dépenses dans chaque département..». Trafic sur les circuits téléphoniques interurbains Développement des télégraphes depuis 8 jusqu'à Statistique pour 9 pour d'autres pays différents

6

7 verket 9/9 I. Organisasjon. Ved kgl. res. av. februar 9 er det bestemt at konst. telegrafdirektør Tore Olaus Engset i henhold til aldersgrenseloven meddeles avskjed fra sin konstitusjon som telegrafdirektør fra og med 9. mai 9 å regne. Ved kgl. res. av. april 9 er det bestemt at chefingeniør i styret Magne Hermod Petersen konstitueres inntil videre i telegrafdirektørembedet under ledigheten. Radio, vaktchef og teknikertilleggenes størrelse. Tjenestemannsretten har den 8. mai 9 avsagt dorn i sak om radio, vaktchefog teknikertilleggenes størrelse. «Den i st. prp. nr. for 9 foreslåtte og av Stortinget vedtatte nedsettelse av de såkalte Vaktchef, radio og teknikertillegg kan ikke gjøres gjeldende for de tjenestemenn som er ansatt før Stortingets beslutning blev fattet.» Bedrede lønnsvilkår f or lavere lønte tjenestemenn. Ved stortingsvedtak av 9. februar 9 er lønns og arbeidsvilkårene for en del lavere lønte tjenestemenn ved verket forbedret. Ved kgl. res. av. august 9 er styret bemyndiget til for fremtiden å avgjøre spørsmål om mindre vesentlige forandringer i bestemmelsene angående telefontrafikken mellem Norge, Danmark og Sverige. Ved kgl. res. av. april 9 er det bestemt at. mai (arbeiderfestdagen) optas blandt de offisielle flaggdager. Forandringer i lønnsregulativet. Ved stortingsvedtak av. mai 9 er det bevilget et. alderstillegg for ekspeditører med teknisk utdannelse. Likeledes er det bestemt at kontorassistentstillinger I ved stasjonene og kretskontorene omdannes til telegrafekspeditørstillinger, og kontorassistentstillinger II sammesteds omdannes til telegrafassiftentstillinger. Forandringer i lovgivning om pant. Ved lov nr av 7. juni 9 er det foretatt en forandring i lovgivningen om pant, hvorefter det blir adgang for private telefonanlegg til å pantsette som tilbehør til grunn og bygninger de til driften anvendte løse maskiner, innretninger og redskaper, så vel som annet til anlegget hørende inventar. Elevers alder ved antagelsen. Da aldersgrensen for telefonbetjeningen er år må denne betjening for å kunne opnå full alderdomspensjon til aldersgrensen være ansatt og innmeldt i pensjonskassen senest ved fyllte år. styret har derfor bestemt at telefonreservenes alder ved antagelsen ikke skal være over år. D. v. s. at reserver som har fyllt år ikke bor komme i betraktning ved antagelsen. II. Inntekter og utgifter. Ved stortingsvedtak av. mai 9 angående verkets driftsbudgett for terminen 99 blev som inntekt opført kr , som utgift bevilget kr og som overskudd av driften opført kr (Statsbudgettets kap. 0.) Ved stortingsvedtak av samme dato blev verkets anleggsbudgett (kapitalutgifter) for terminen 99 bevilget med kr (Statsbudgettets kap. 0.) Ved stortingsvedtak av. og. mars 9 angående innstilling fra «Spesialkomiteen til behandling av ekstraordinære foranstaltninger mot krisen og arbeidsløs heten» (budgett innst. S. nr. ) bevilget under kapitalutgifter kap. verket, ekstraordinært til kabelanlegg m. v. overførbar kr (I verkets regnskaper opført under kap. 0 B.)

8 verket 9/9 * Oversikt over budgett og regnskap for 99. Mer enn budgettert Drif t: Budgettert : Regnskap : + Mindre enn budgettert. Inntekter , , ,0 Utgifter , , + 9 8, Budgettåret 99 Budgettåret Okning i siste budgettår 99 I pct. 08,7 08 7,7 7,70 98,8 0 7,9,9 0 87, ,0 Inntekter:, (linje og radio): Innenlandske telegrammer Utenlandske» Telefonering av telegrammer. : Innenlandske rikstelefonsamtaler. Utenlandske» Tilknytninger og stolpefester. 0 8,7 7,89 0, , ,79 908,88 090,87 0, 7 9,7 +. 7,8 +. 0,70 ± 09,8 0 87,0 7,07 80,0,7 ±,0,8 ± 0,9, 8,,7,,8 Abonnenttelefon: ,9 Oslo tfa. 80,7 Telefonabonnement ,, 7,8» Inntredelsesavgift m. v. 70, 8,, 9,7 88 9,0,8 Utenfor Oslo. Telefonabonnement.» Inntr.avgift m. v... 9, ,,79 99, ,,8 780, ,9 7 9,,7, , 7,7 70 9,00,99,0 Kringkasting: Refusjon av verkets utgifter til administrasjon, inkasso m.v. 98,9 0,88 0,0 9 7,70 8,78 0,0 9 9,00 07,9,9 9 78,8,7 Andre inntekter: Registrering av telegramadresser Bortleie av lokaler Annonser i tfn.katalogen og i skrankelokaler Ekstraopførelser i tfn.katalogen. Salg av materiell Forskjellige andre inntekter Samlet inntekt ,97 9,9 88, ,0 7, 7 70,78 0,9 ± 78, ,0 : 770,7. 0, ± 0,8,9, ± 0,0 8,0,9 9,,0 8,8, 7 7, ± 0,7,

9 7* verket 9/9 Budgettåret 99 Budgettå'ret Økning i siste budgettår 99 I I pct. Utgifter. A. Driftsbudgettet: 9 0, 9,9 0 0,77 7/ 09,08 styret: Lønninger Reiseutgifter Kontorutgifter,07 9,7 99, ,8 9 9,9 0,8 9,07 8,7,9, 8 777,0 8, 7 7, 8 90,0 7, 0,8 Kretsstyret: Lønninger Reiseutgifter Kontorutgifter 7,98 098, 7,9 807,,7 88, 7,08 7,8 0, 7,9,0,8 8 99,,99 70, 7,97 9 7,79 Linjenes vedlikehold: og rikstelefonlinjene Abonnentanleggene Innenlandske sjøkabler Utenlandske sjøkabler 9,9 0 8,8 77,77 80, 089 9,9 + 7,7 ± 8 99, 98 9,8 ±, + 8 7, ,7 7 9,87 0,0 7 0, 9,8 70, ,8 0,7 Stasjonenes personale: Lønninger Uniformer Gebyrandeler Nattjeneste Vikartjeneste i feriene» under sykdom Forskj. andre personalutgifter Undervisning 0 8,0 9, 7 807, , 8 0, 9 07,0 8, ,8 0,,07 80,,9 77,7,8 7 80,,87 79,,0,0,,0 ± 0, 978,7,8 87 7, 89 0, 0,0,7 Stasjonenes vedlikehold: Vedlikehold, av egne bygninger , Husleie 8 78,0 Renhold 0 8,8 Lys og brensel 8 0, Inventar og apparater 70 89, Forbrukssaker 0 00, Portoutgifter Forskjellige 7 07,8 vedlikeholdsutgifter 07 7, ± 9,0 ± 0,80 7 0,7 ± 90,08 ± 0,0 9 7,99 7,9 0, 7 9,9 ± 09,88 ± 0, ,7 0 0, ±, 70 77, 880,0 0, 8 0, ± 899,88 ±, 7 09,0 ± 7,79 0,9 700,08 8,8 ± 80,0 ±,7 Fornyelsesutgifter: Faste eiendommer : Almindelige Tollbodgaten Kirkegaten 9 Stasjonsutstyr : Abonnenttelefon Radio,9 8, 07, 7 7, 9,8 80,77 0

10 verket 8* 9/9 Budgettåret 99 Budgettåret 99 Okning i siste budgettår I I pct. Linjer : og rikstelefon 8,8 Abonnenttelefon 77,7 Innenlandskablene 8, E Bygninger og grunnarealer, radio. I80,00 Oslo Telefonanlegg : Luftlinjer og kabler 0 700,9 Jordkabler 7, Abonnentapparater mont 0 9, Stasjonsutstyr 000,00 Stenbygninger 000,00 8,7 8, ,00 I Renter av Statens kapitali 8 89,00 I 9,00,0 Forskjellige utgifter: 000,00 Forskjellige understøttelser 9 000, ,00,87 Nasjonalforeningen og N. K. S's 8 9,8 andel i festblankettsalget 7 0, 08,9 7, 0 78,9 Viderebefordringsutgifter, 8,7, 8,0 Andre utgifter 8, , 7,9 07 0,8 I I 78 77,0 9 08, I ±, ,8 ISamlet driftsutgift , I 9,,7 B. Anleggsbudgettet ifølge Kassaraportene : 0 anlegg 0 880,90 anlegg 87 90,9 07, , Abonnentanlegg 8,7 8, 88 0,0 Radioanlegg 70,8 7 97, 90,9 Faste eiendommer 0 70, ± 7,87 7,9 I I 7 77, ,9 8,0 Merknad. Inntektene av den innenlandske telegram og rikstelefontrafikk er begge steget i budgettåret 99 i forhold til foregående budgettår. Inntektene av den utenlandske telegram og rikstelefontrafikk er begge falt i budgettå',ret. Ved Oslo telefonanlegg og ved telefonanleggene utenfor Oslo er inntektene steget, dels på grunn av økning i abonnentantallet og dels på grunn av større lokaltrafikk. Driftsutgiftene viser en stigning av,7 pct. i forhold til foregående budgettår. Økningen av driftsutgiftene fordeler sig forholdsvis jevnt på de forskjellige utgiftskonti. Av de samlede inntekter utgjør Inntektene av telegrafen (linje og radio) 8, pct. 9,0 pct. 8, pct.» av rikstelefonen,7»,7»,9»» abonnenttelefonen 0,9»,»,7» Andre inntekter (derunder kringkastingen),9»,8»,9»

11 ) Av de samlede utgifter (undtatt fornyelsesutgifter og renter) faller på administrasjonen» linjenes vedlikehold» stasjonenes personale» stasjonenes vedlikehold» forskjellige utg. (derunder kringkastingen) verket 9/ , pct., pct., pct.» 0,9»»,8»» 8,»»,»,» 8,7,7»,7 7,» 7,.,0», Beregnet driftsresultat for budgettåret 99 når det blandt driftsutgiftene er medtatt renter av statens kapital og det regnes med avsetning til fornyelse, svarende til den bokførte avskrivning på kapitalen, efter de av Stortinget fastsatte procentsatser av anleggskapitalen. Virkelige driftsinntekter: Inntekter efter regnskapet kr. 09 0,0 Fradrag : Inntekter ved salg av kapitalgjenstander» 08,7 Virkelige driftsinntekter....kr. 0 0,9 Virkelige driftsutgifter: Almindelige driftsutgifter efter regnskapet kr. 8 7, Renter efter regnskapet» 8 89,00 kr , Fradrag : Kapitalutgifter (utvidelse) i driftsregnskapet.... kr. 0 8,9 Fornyelsesutgifter i driftsregnskapet 89,» ± 09 98,7 Tillegg : Avsetning til fornyelse av anleggene» 900,00 Virkelige driftsutgifter.... kr. 7,9 Virkelig driftsoverskudd, netto kr. 7 7, Til sammenligning anføres : Beregnet driftsresultat for budgettåret 99: Virkelig driftsoverskudd, netto kr. 88,0 Bedring i driftsresultatet fra 99 til 99 kr. 7 99, Fordeling på driftsgrener. Abonn. telefon Radio Kringkasting Tilsammen Inntekter:. Innenlandske telegrammer og telegramtelefonering Utenlandske telegrammer. 90, 0 7. Innenlandske rikstelefonsamtaler og tilknytninger Utenlanske samtaler Telefonabonnement og inntredelsesavgift m. v Andre inntekter Kringkastingen 'ils. for budgettåret 'ils. for budgettåret ) For budgettårene 99 og 99 er fornyelsesutgiftene medregnet ved beregningen av den cocentvise fordeling av utgiftene.

12 verket 0* 9/9 Abonn. telefon Radio Kring Tilkasting sammen Utgifter:. styret. Kretsstyrene. Linjenes vedlikehold. Stasjonenes personale.. Gebyrandeler. Vedl. av egne bygninger samt husleie 7. Lys, brensel og renhold. 8. Andre stasjonsutgifter.. 9. Viderebefordring og tilfeldige utgifter 0. Materiell og kontorsaker fra hovedlageret samt reparasjoner. Renter Utgifter uten fornyelsesutgifter 9. Fornyelsesutgifter Utgifter ialt 9 Utgifter ialt Overskudd: Budgettåret 9 Budgettåret 9 Når fornyelsesutg. ikke medregnes blir oversk. for 9 ± ± Sammendrag av driftsutgiftene: Administrasjon 9» 9 Stasjonenes personale 9» 9 Stasjonenes vedl.hold 9 )» 9 Linjenes vedlikehold 9 ) 9 Andre utgifter 9 9 Renter 9 9 Tilsammen 9» 9 Fornyelsesutgifter 9 Tils. med fornyelsesutg / / / Opgaver over inntekter og utgifter ved de forskjellige stasjoner og anlegg finnes i tabellverket, tab.. I tabell finnes dessuten en oversikt over de økonomiske resultater av abonnentanleggenes drift opstillet på grunnlag av at anleggene belastes med renter av kapitalen og med de nødvendige beløp til avsetning for anleggenes fornyelse. ) For budgettåret 99 og foregående år er en del av fornyelsesutgiftene opført her.

13 * verket 9/9 Fordeling på drift, fornyelse og utvidelse. Den opdeling av inntektene på driftsinntekter og kapitalinntekter samt av utgiftene på driftsutgifter, fornyelsesutgifter og utvidelsesutgifter (kapitalutgifter) som var forutsatt ved innførelsen av kapitalregnskap for staten og dens bedrifter, er ikke blitt gjennemført i verkets regnskap for 99. Efter innhentede opgaver i tillegg til regnskapene hitsettes følgende opdeling av inntekter og utgifter på de ovennevnte grupper : Driftsutgifter: styret Kretsstyret Stasjonenes personale. Stasjonenes vedlikehold Fornyelsesutgifter Renter Forskjellige utgifter.. Tilsammen Driftsinntekter Kapitalinntekter Inntekter : 09 0,0 0 0,9 08,7 Anleggsutgifter: Nyanlegg og utvidelse av telegraf og rikstelefonnettet Nyanlegg og utvidelse av radiostasjoner Nyanlegg og utvidelse av abonnentanlegg Opførelse og utvidelse av stasj.bygn... Kabelanlegg Sande VestfoldSandefjord Ny bygning for telegraf, telefon og post i Drammen Høifrekvente forbindelser VadsøTrondheim Tilsammen Drift Fornyelse Utvidelse 77 87,8 807, 77 87,8 807, 89 0, 89 0, 8,8 7 88,8 7,00 8,7 7 89, 0 8,9 8 89, , , , ,,9 89, 0 8,9 Tilsammen Fornyelse Utvidelse 97 08, 0 70, , 70,8 9 7, 0, 8,7 7 8, ,7 8, 8,, ,00, 9, 9, 9,9 8 08,7 8 0,8 7 77, 0 00,0 0 7, Tilsammen Drift Fornyelse Utvidelse S u m, utgifter 89 9,7,9 89,9 09,0 III. verkets kapital. Det nuværende kapitalregnskap for verket blev innført fra. juli 9 i henhold til stortingsvedtak av 0. mars 9. Regler for verkets fornyelsesfond blev fastsatt ved stortingsvedtak av 7. juni 9. I verkets statistikk for budgettåret 99, side *, er fastsettelsen av verkets kapital ved innførelsen av det nye kapitalregnskap nærmere omhandlet. Det er likeledes gjort rede for grunnlaget for beregningen av de årlige avsetninger til fornyelse av anleggene. Da det heller ikke for budgettåret 99 blev gitt nogen bevilgning til avsetning til fornyelse for verkets anlegg, måtte det også i 99 isteden foretas en avskrivning på den rentable kapital svarende til den verdiforringelse av anleggene på grunn av slit og elde som har funnet sted. Utdrag av verkets kapitalregnskap for 99. Eiendeler:. Eiendommer og anlegg kr. 0 79,0. Lagerbeholdning» 0 89,. Kontantbeholdning : verket kr. 8,0 Lagerfondet» 9, ,8. Diverse debitorer 9 8, kr. 8,0

14 verket 9/9 * Forpliktelser:. Fornyelsesfond. Diverse kreditorer. Statens kapital: I mellemregning med statskassen Lagerfondet Kapital forøvrig kr ,7 >> , 0 08,9» 0 79,0 kr. 8,0 Avskrivninger for budgettåret 99 foretatt på grunn av manglende avsetning til fornyelse av anleggene som overfor omhandlet. Beregnet avsetning til fornyelse efter fornyelsesprocenter som er vedtatt av Stortinget og den fastsatte anleggskapital Herfra går : Fornyelsesutgifter i kapitalregnskapet for 9 kr. 0 00,0» i driftsregnskapet for 9.» 89, kr. 900, ,9 Reduksjon av kapitalen kr. 8 8, på grunn av salg eller overdragelse av kapitalgjenstander: Salg av eiendommer til inntekt for verket : Reduksjon av kapitalen Anleggskapital Rentabel kapital Grunnstykke, Gurskøy kr. 00,00 kr. 00,00 Gamle stasjonsbygning, Berlevåg» 000,00» 0,7 Fredheim, Bekkelaget, avdrag»,00»,00 Tilsammen....kr.,00 kr. 08,7 Anleggskapital: Kapitalbevegelsen i budgettåret 99. Anleggskapital pr.. juli 9 kr , Tillegg: Utvidelsesutgifter i kapitalregnskapet 9 0 7, Utvidelsesutgifter i driftsregnskapet for 9 0 8,9 Fradrag: Salg av eiendommer +,00 Omposteringer vedkommende abonnenttelefonanlegg utenom Oslo. + 70,8 Anleggskapital pr. 0. juni 9 kr ,9 Rentabel kapital: Rentabel kapital i faste anlegg pr.. juli 9 kr. 8 9,0 Tillegg: Utvidelsesutgifter i kapitalregnskapet 9 0 7, Utvidelsesutgifter i driftsregnskapet 9 0 8,9 Fradrag: Avskrivning for manglende avsetning til fornyelse 9 (Se foran) + 8 8, Salg av eiendommer + 08,7 Rentabel kapital i faste anlegg pr. 0. juni 9 kr. 0 79,0 Lagerfondet» 0 08,9 Rentabel kapital pr. 0. juni 9 ialt kr. 8,0

15 * verket 9/9 Fordeling av kapitalen på driftsgrener. Anleggskapital. Kapitalforøkelse i 9 Anleggskapital pr. 0. juni 9 anlegg kr. ± 7 0,00 kr. 8 9, anlegg» 98 0,99» 8 9 8, Radioanlegg,»,77» 7 0,00 Oslo telefonanlegg» 0,» ,7 Abonnentanleggene utenom Oslo» 0,» 9 9, Faste eiendommer» 8 07,» 078,87 kr. 8 78,8 kr ,90,9 Rentabel kapital. Kapitalforøkelse i 9 Rentabel kapital pr. 0. juni 9 Faste anlegg: anlegg kr. ± 90 9,0 kr ,8 anlegg 09 0,7 08, Radioanlegg ± 70 97, , Oslo telefonanlegg 9,8 9, Abonnentanleggene utenom Oslo 9 87,9 97, Faste eiendommer 7,8 0 0, kr. 7,0 kr. 0 79,0 Lagerfondet» 0 08,9 kr. 7,0 kr. 8,0 I de kapitalbeløp som er opført under «Faste eiendommer» er ikke innbefattet kapitalen vedkommende Oslo telefonanleggs centralstasjonsbygninger og heller ikke kapitalen vedkommende radiostasjonenes bygninger. Disse bygningers kapital er tatt med under henholdsvis Oslo telefonanlegg og radioanlegg. Kapitalen vedkommende telegrafbygningen i Oslo er tatt med under «Faste eiendommer». Iv. Nye anlegg som er avsluttet med budgettåret 99: Telefonanlegg AltaKistrand» AlteidetSpildraAnsnes m. sidelinje BergsfjordSør Tverfjord» AskvollFlorø» AskvollFørde Sunnfjord» BergenBlomvågen, linjer» BerlevågVadsø» BirketveitEftevatn» DalsøyraNese» HarstadSortland Høifrekvensforbindelse på forskjellige steder til avlastning av overfylte forbindelser Telefonanlegg IllgrubbenPlurdalen» LyngseidetKaupangen» MikkelvikEngvik» MoldeRiksfjord Premie til Rikstrygdeverket Telefonanlegg RevsneshamnKokelv» Skjerstad SaltenKvalnes» SortlandDverbergFiskenes» SortlandEidsfjordBø Veserålen, seksjon GuvågBø» StadsbygdLeksvik» TrondheimOphaug, linjer Bevilgning Regnskap , , ,7 00 7, , , , , , , , , , 000 0, , , 000 8, , , , ,8

16 verket * 9/9 Bevilgning Regnskap Utvidelse av stasjonsutstyr ,78 Kabelanlegg VossEide, andel av utgifter i anledning jernbanens elektrisering ,00 Anlegg av bilinjer m. v ,0 Duplekstelefonstasjon for korrespondanse med hurtigruteskibene og fiskefartøier ,00 Mottagerapparat for Europatrafikk særlig med England ,0 Små radiotelefonstasjoner for forbindelse med fiskevær o. I. steder 000,0 Uforutsette arbeider, forbedringer, forsøk m. v. vedrørende radiostasjoner , Nyanlegg og utvidelse av Oslo Telefonanlegg , Do. av andre telefonanlegg ,7 Utvidelse av koblingsrummet ved Oslo rikstelefonstasjon , Utvidelse vedkommende verkets bygninger og eventuelle kjøp av eiendommer, avbetaling på gjeld ,00 Høifrekvente telefonforbindelser VadsøTrondheim, innbefattet en forbindelse for kringkastingsoverføringen OsloVadsø (herunder også forsterkerstasjon i Narvik) ,9 V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår. Samlet driftsresultat. ) Budgettår : Inntekter Utgifter Overskudd Pct. Pct , , 00 0, 99 98, , 78 0, ,9 9,8 7 0, 997 7, , , ,0 00 8, , , 97, ,7 9990, , , , , , ,8 98 9, , , , 79 8,7 99, , , , , 8,99 Gjennemsnittlig driftsresultat ) 9) 9 ) Pr. taksert telegram: Inntekt,8,,,7,77,79 Utgift,7,8,00,,, Overskudd.... ± 0,0 0, ± 0,9 ± 0, ± 0,7 ± 0,7 Pr. taksert rikstelefonsamtale: Inntekt 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Utgift 0,9 0,9 0, 0,8 0,8 0,7 Overskudd.... 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 Pr. abonnentapparat: Inntekt 7,8 8, 8, 9, 9, 0, Utgift 9,0 8, 9, 79, 79,0 7, Overskudd... 78, 80,00 78,88 9,9 0,,97 ) Fra og med budgettåret 99 er i utgiftene innbefattet renter av statens kapital som ikke har vært beregnet tidligere.

17 * verket 9/9 VI. Korrespondansen. Budgettåret 99 Budge ttåret 99 Okning i siste budgettår I alt I pct Takserte telegrammer. Innenlandske telegrammer Terminaltelegrammer til utlandet.» fra utlandet. Transitttelegrammer Tilsammen takserte tgm. Værtelegrammer Tjenestetelegrammer Samlet antall ekspederte telegrammer Samlet antall utførte telegrameksp , +,8 +, 0, +, + 0,,8 +, I , Takserte rikstelefonsamtaler. 98 Innenlandske rikstelefonsamtaler Samtaler til utlandet 9 Samtaler fra utlandet Tilsammen takserte samtaler. Tjenestesamtaler 9 Samlet antall rikstelefonsamtaler.. Samlet antall utforte rikstelefoneksp. 00 Samlet antall lokalsamtaler I 0 7 I 0 97,, , 7 00, ,0 7 8, 7 80, 9, Samtaleperioder og minutter. Samtaler til innlandet, perioder Samtaler til utlandet, samtalemin... Grensesamtaler til utlandet, perioder Samtaler fra utlandet, samtalemin... Grensesamtaler fra utlandet, perioder Tilsammen samtaleperioder. Tilsammen samtaleminutter I 77,9 7,0 0 +,0 0,9 +,0 88,9 7 90, Særegne telegrammer og rikstelefonsamtaler. Disse opgaver omfatter kun korrespondansen ved de selvstendige stasjoner for den innenlandske trafikks vedkommende. Budgettåret 99 Tilsammen Innenlandske Budgettåret 99 Til utlandet Fra utlandet Tilsammen økning pct. Telegrammer: 7 Iltelegrammer Telegrammer i code av kl. B Presse og presseiltelegr Leilighetstelegrammer Brevtelegrammer Jule og nyttårstelegrammer Billedtelegrammer 8 9 Radiotelegr. fra mobile stasjoner over norske kystra 7 diostasjoner , 8, +7,,,8 7, +,8 9,0

18 verket * 9/9 Budgettåret 99 Tilsammen Innenlandske Budgettåret 99 Til utlandet Fra utlandet Tilsammen Okning pct. Radiotlgr. til mobile st. over norske kystradiost , 8 Cirkulaertgr. om fisket , 09 Lokaltelegrammer , Tjenestetelegrammerl) 7 90 (herunder tjm. og st.) ,7 97 Telefonerte telegrammerl) inn til stasjonene 97 97,0 Telefonerte telegrammerl) ut 7 8 til adressatene +, Lxblanketter') , Rikstelef onsamtaler: Ilsamtaler ,,7 Statsilsamtaler 0,7 0 8 Pressesamtaler : 0, Samtaler i trafikksvak tid ,7 0 Abonnem.samtaler om dagen 87 0 Abonnementssamtaler i tra 89 fikksvak tid ,8 9 Kringkastingoverforing , Budsendelser og tilsigelser') , ) Opgavene omfatter også de underordnede stasjoner. Ekspedisjonsfeil anmeldt av de korresponderende eller opdaget ved administrasjonens kontroll : I innenlandske telegrammer I utenlandske telegrammer : Begått i Norge Begått i utlandet Ekspedisjonsfeilenes art : Forvansket under telegrafering Forvansket under telefonering. 8 7 Forsinket Ikke fremkommet Uavleverte telegrammer Tilsammen, innen og utenlandske Gjennemsnittlig antall. Ekspedisjoner: Pr. taksert telegram,,,8,0 Pr. taksert rikstelefonsamtale..,0,0,08, Iltelegrammer: Pr. 00 innenlandske telegrammer 0,7 0, 0, 0, Pr. 00 utenlandske telegrammer,70,0,7,,, 0,,

19 7* verket 9/ Ilsamtaler: Pr. 00 innenlandske samtaler. 0,7 0, 0,0 0, 0, Pr. 00 utenlandske samtaler..,0, 0,9,00 0,87 Budsendelser og tilsigelser: Pr. 00 samtaler,9,8 7,90 9,8 0,0 Perioder pr. 00 samtaler ved : Selvstendige stasjoner 0,7,,,7, Underordnede stasjoner,0 09, 09,7 09, 09,00 Samtlige stasjoner 7, 8, 8, 7,98 7, Innenlandske telegrammer.: Budgettår Inntekter Gj.snittlig Telegrammer innt. pr. tgm. Pct. Antall Pct. Pct , , , , 997 0, 0 7, , , ,88 8 0, , , , , , , , , , , , ,0 Av de innenlandske telegrammer var 0, pct. iltelegrammer mot 0, pct. det foregående år. Takst en for almindelige innenlandske telegrammer har vært uforandret siden. juli 90, nemlig for telegrammer med inntil 0 ord kr.,00 og for hvert ord mere kr. 0,0 i tillegg. Fra. juli 9 opkreves et tillegg av 0 pct. til denne takst for almindelige innenlandske telegrammer som ekspederes om søndagene, på. juledag, nyttårsdag eller langfredag. Gebyrene for telegramtelefonering blev fra. juli 97 nedsatt til øre for inntelefonering og øre for uttelefonering pr. telegram på inntil 0 ord og halvdelen av disse gebyrer for hvert antall av inntil 0 ord derover. Fra desember 98 ekspederes juletelegrammer til nedsatt takst til hvalfangerne i Sydishavet over direkte radioforbindelse mellem norske radiostasjoner og hvalbåtene. Fra. mai 9 blev taksten for innenlandske iltelegrammer nedsatt fra tredobbelt til dobbelt takst. Søndagstillegg for konfirmasjonstelegrammer blev slelifet våren 90. Fra hosten 9 er publikum gitt adgang til å kjøpe festtelegramblanketter mot en avgift av kr. 0,0 pr. stk. Efter å ha utfylt blanketten kan publikum enten selv besorge avleveringen, eller den utfylte blankett kan besørges avlevert av verket mot en avgift av kr. 0,0. Fra samme tid er det dessuten anskaffet festblanketter med påtrykt tekst. Utenlandske telegrammer. Telegrammer Budgettår Inntekter (avs., ank. og Gj.snittlig transitt) inntekt pr. tgm. Pct. Antall Pct. Pct , , 00 78, , 7 80, , , ,70 8 9, 0 9 0,, ,0 999, , ,0 8 8, , , ,7 0,0 7, , 8

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt. Nr. 52. Økonomisk utsyn over året 953. Economic survey. - 53. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Rekke IX. Trykt 93. Nr.. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Beretning om de norske jernbaners drift

Beretning om de norske jernbaners drift Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen 1925-1926. Spesifikasjoner til Statsbanenes regnskap samt lønningsregler. Norsk Hoved-Jernbanes regnskap. Innhold. Regnskap for Statsbanenes

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Det private telefonselskapet Bjerkreim Telefon A/S

Det private telefonselskapet Bjerkreim Telefon A/S Paul Tengesdal Det private telefonselskapet Bjerkreim Telefon A/S I virksomhet fra 1924 til 1943 Telefonen kom til Bjerkreim i 1901, med ei linje til Bjerkreim og Gjedrem kor lensmannen budde. Denne linja

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 59. ÅRGANG 1940 UTGITT AV DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 59I ÈME ANNÉE-1940 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1940 Tilføyelse. Tabell 156,

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer