.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET UTGITT AV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee financiere 9 9 UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJOPART, INDUSTRI, HANDVERK OG FISKERI TELEGRAFSTYRET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9 Pris kr. I.0

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9:. Folketellingen. desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. (Recensement du ler décembre 90: V. Population repartie par le sexe, Page et l'état civil.). Norges jernbaner 99. (Chemins de fer norvégiens.). Stortingsvalget 9. (Élections en 9 pour le astortingl.) 7. Norges kommunale finanser 9. (Finances des communes.) 8. Meieribruket i Norge 9. (L'industrie laitière de la Norvege en 9.) 9. verket 99. (Télégraphes et telephones de l'état.) 0. Sjømannstrygden 9. Fiskertrygden 9. (Assurances dc l'état contre les accidents des marins. Assurances de l'état contre les accidents des marins pêcheurs.). Norges postverk 9. (Statistique postale.). Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalit pour les années 9 et 9.). Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i bolken. (Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années 979. I.). Det civile veterinærvesen 9. (Service vétérinaire civil.). Norges handel 9. (Commerce.). Dodelighetstabeller for det norske folk 9/90/. (Tables de mortalité selon le,s experiences 990.) 7. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 9. (Assurances de l'état centre les accidents du travail.) 8. Svineholdet. april 9 og 9. (Élevage de porcs. Recensement du (iine avril 9 et 9.) 9. Norges fiskerier 9. (Grandes pêches maritimes.) 0. Folketellingen. desember 90: VI. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du ler décembre 90: VI. Population répartie par profession.). Norges private aktiebanker og sparebanker 9. (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 9.). Norges bergverksdrift 9. (Mines et usines.). Landbruksareal og husdyrhold 9. Representativ telling. (Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 9. Recensement représentatif.). Norges industri 9. (Statistique imiustrielle de la Norvège.). Skolevesenets tilstand 999. (Instruction publique.). Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 7. Folketellingen. desember 90: VII. Inntekt og formue efter skatteligningen 90/. (Recensement du ler décembre 90: VII. Revenu ei fortune d'après La repartition de l'impôt 90.) 8. Rekruttering 99. (Recrutement.) 9. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9. (Rapport sur Petal sanitaire et medieal.) Trykt 9: 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.). Syketrygden 9. (Assuraneemaladie.). Norges jernbaner 9. (Chemins de fer norvoiens.). Norges kommunale finanser 9. (Finances des communes.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8. TELEGRAFVERKET 99 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 79 79) UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI TE LEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9

4 For årene 88898, se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.» 89990,»» IV.» 909,»» V.» 999,»» VI.» 999,»» VII.» 99,»» VIII.» 997,»» VIII. x 9798,»» VIII.» 9899,»» VIII.» 9990, x» VIII.» 909,»» VIII.» 99,»» IX.» 99,»» IX.» 99,»» IX. senest nr.. TRYKK: J. CHR. GUNDERSEN, OSLO

5 Innhold. A. Beretning for budgettåret 99 Side I. Organisasjon * II. Inntekter og utgifter * III. verkets kapital * IV. Nye anlegg * V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår.. * VI. Korrespondansen * VII. Stasjonene * VIII. Radiostasjonenes virksomhet. * IX. Kringkastingen * X. Stasjonsbygningene * XI. Linjene * XII. Personalet * XIII. Korrespondansen i telegrafstyret * XIV. Hjelpefondet * XV. Private telefonselskaper * XVI. Samlet oversikt over telegraf og telefon i Norge 7* B. Tabeller vedkommende verkets drift 99 Tab.. Samlet oversikt over stasjonenes drift. Inntekter og utgifter ved sta, sjonene. Abonnentanleggenes drift.. 70 a. Geografisk oversikt over telegr.korresp. med utlandet (Terminal) 78 b. Do. (Transitt) 9. Telegr.korrespondansen med utlandet over de forskjellige veier 9. Korrespondansen månedsvis 08 Telefonkorrespondansen med utlandet : a) Veier 0 b) Land 8. Korrespondanse ved tgf. og rikstfn.stasjonene 9. Korresp. ved radiostasjonene 0. Telegtafverkets tjenestemenn 8. Personale og arbeidsydelse ved stasjonene. Sykdomsforfallenes fordeling på arbeidsgrupper, og kretser. Apparatutstyr, tilkn. abonnentapparater og kringkastinglyttere. Trafikk, inntekter og utgifter innen hvert fylke. Trafikken på de viktigere rikstelefonforbindelser 8. verkets utvikling fra 8 til Statistikk for 9 for forskjellige andre land 78 Table des matières. A. Rapport pour l'année financière 99 Page I. Organisation * II. Recettes et dépenses * III. Capital engagé * IV Etablissements achevés * V. Résultat de l'exploitation comparé à, celui des termes antérieurs * VI. Correspondance * VII. Bureaux * VIII. Fonctionnement des stations radiotélégraphiques * IX Radiodiffusion * X Batiments des bureaux * XI. Lignes * XII Personnel * XIII. Correspondance dans l'administration centrale * XIV. Caisse de secours * XV. Compagnies téléphoniques privées * XVI. Aperçu total des télégraphes et des téléphones en Norvège... 7* B. Tableaux de l'explotation des Télégraphes 99 Tabl.. Aperçu total de exploitation des bureaux». Recettes et dépenses des bureaux. Exploitation des réseaux d'abonnés 70» a. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic terminal) 78 b. Do. (Trafic en transit). 9». Correspondance télégraphique avec l'étranger d'après la voie employée 9». Correspondance par mois.. 08» 7. Correspondance téléphonique avec l'étranger : a) Voies b) Pays....» 8. Correspondance aux bureaux. télégraphiques et téléphoniques» 9. Correspondance aux stations radiotélégraphiques» 0. Employés des télégraphes. 8». Personnel et corvée du personnel aux bureaux». Empêchement pour cause de maladie, répartition par groupes de travail, et par districts». Garniture d'appareils, postes d'abonnés et abonnés de radiophonie». Trafic, recettes et dépenses dans chaque département..». Trafic sur les circuits téléphoniques interurbains Développement des télégraphes depuis 8 jusqu'à Statistique pour 9 pour d'autres pays différents

6

7 verket 9/9 I. Organisasjon. Ved kgl. res. av. februar 9 er det bestemt at konst. telegrafdirektør Tore Olaus Engset i henhold til aldersgrenseloven meddeles avskjed fra sin konstitusjon som telegrafdirektør fra og med 9. mai 9 å regne. Ved kgl. res. av. april 9 er det bestemt at chefingeniør i styret Magne Hermod Petersen konstitueres inntil videre i telegrafdirektørembedet under ledigheten. Radio, vaktchef og teknikertilleggenes størrelse. Tjenestemannsretten har den 8. mai 9 avsagt dorn i sak om radio, vaktchefog teknikertilleggenes størrelse. «Den i st. prp. nr. for 9 foreslåtte og av Stortinget vedtatte nedsettelse av de såkalte Vaktchef, radio og teknikertillegg kan ikke gjøres gjeldende for de tjenestemenn som er ansatt før Stortingets beslutning blev fattet.» Bedrede lønnsvilkår f or lavere lønte tjenestemenn. Ved stortingsvedtak av 9. februar 9 er lønns og arbeidsvilkårene for en del lavere lønte tjenestemenn ved verket forbedret. Ved kgl. res. av. august 9 er styret bemyndiget til for fremtiden å avgjøre spørsmål om mindre vesentlige forandringer i bestemmelsene angående telefontrafikken mellem Norge, Danmark og Sverige. Ved kgl. res. av. april 9 er det bestemt at. mai (arbeiderfestdagen) optas blandt de offisielle flaggdager. Forandringer i lønnsregulativet. Ved stortingsvedtak av. mai 9 er det bevilget et. alderstillegg for ekspeditører med teknisk utdannelse. Likeledes er det bestemt at kontorassistentstillinger I ved stasjonene og kretskontorene omdannes til telegrafekspeditørstillinger, og kontorassistentstillinger II sammesteds omdannes til telegrafassiftentstillinger. Forandringer i lovgivning om pant. Ved lov nr av 7. juni 9 er det foretatt en forandring i lovgivningen om pant, hvorefter det blir adgang for private telefonanlegg til å pantsette som tilbehør til grunn og bygninger de til driften anvendte løse maskiner, innretninger og redskaper, så vel som annet til anlegget hørende inventar. Elevers alder ved antagelsen. Da aldersgrensen for telefonbetjeningen er år må denne betjening for å kunne opnå full alderdomspensjon til aldersgrensen være ansatt og innmeldt i pensjonskassen senest ved fyllte år. styret har derfor bestemt at telefonreservenes alder ved antagelsen ikke skal være over år. D. v. s. at reserver som har fyllt år ikke bor komme i betraktning ved antagelsen. II. Inntekter og utgifter. Ved stortingsvedtak av. mai 9 angående verkets driftsbudgett for terminen 99 blev som inntekt opført kr , som utgift bevilget kr og som overskudd av driften opført kr (Statsbudgettets kap. 0.) Ved stortingsvedtak av samme dato blev verkets anleggsbudgett (kapitalutgifter) for terminen 99 bevilget med kr (Statsbudgettets kap. 0.) Ved stortingsvedtak av. og. mars 9 angående innstilling fra «Spesialkomiteen til behandling av ekstraordinære foranstaltninger mot krisen og arbeidsløs heten» (budgett innst. S. nr. ) bevilget under kapitalutgifter kap. verket, ekstraordinært til kabelanlegg m. v. overførbar kr (I verkets regnskaper opført under kap. 0 B.)

8 verket 9/9 * Oversikt over budgett og regnskap for 99. Mer enn budgettert Drif t: Budgettert : Regnskap : + Mindre enn budgettert. Inntekter , , ,0 Utgifter , , + 9 8, Budgettåret 99 Budgettåret Okning i siste budgettår 99 I pct. 08,7 08 7,7 7,70 98,8 0 7,9,9 0 87, ,0 Inntekter:, (linje og radio): Innenlandske telegrammer Utenlandske» Telefonering av telegrammer. : Innenlandske rikstelefonsamtaler. Utenlandske» Tilknytninger og stolpefester. 0 8,7 7,89 0, , ,79 908,88 090,87 0, 7 9,7 +. 7,8 +. 0,70 ± 09,8 0 87,0 7,07 80,0,7 ±,0,8 ± 0,9, 8,,7,,8 Abonnenttelefon: ,9 Oslo tfa. 80,7 Telefonabonnement ,, 7,8» Inntredelsesavgift m. v. 70, 8,, 9,7 88 9,0,8 Utenfor Oslo. Telefonabonnement.» Inntr.avgift m. v... 9, ,,79 99, ,,8 780, ,9 7 9,,7, , 7,7 70 9,00,99,0 Kringkasting: Refusjon av verkets utgifter til administrasjon, inkasso m.v. 98,9 0,88 0,0 9 7,70 8,78 0,0 9 9,00 07,9,9 9 78,8,7 Andre inntekter: Registrering av telegramadresser Bortleie av lokaler Annonser i tfn.katalogen og i skrankelokaler Ekstraopførelser i tfn.katalogen. Salg av materiell Forskjellige andre inntekter Samlet inntekt ,97 9,9 88, ,0 7, 7 70,78 0,9 ± 78, ,0 : 770,7. 0, ± 0,8,9, ± 0,0 8,0,9 9,,0 8,8, 7 7, ± 0,7,

9 7* verket 9/9 Budgettåret 99 Budgettå'ret Økning i siste budgettår 99 I I pct. Utgifter. A. Driftsbudgettet: 9 0, 9,9 0 0,77 7/ 09,08 styret: Lønninger Reiseutgifter Kontorutgifter,07 9,7 99, ,8 9 9,9 0,8 9,07 8,7,9, 8 777,0 8, 7 7, 8 90,0 7, 0,8 Kretsstyret: Lønninger Reiseutgifter Kontorutgifter 7,98 098, 7,9 807,,7 88, 7,08 7,8 0, 7,9,0,8 8 99,,99 70, 7,97 9 7,79 Linjenes vedlikehold: og rikstelefonlinjene Abonnentanleggene Innenlandske sjøkabler Utenlandske sjøkabler 9,9 0 8,8 77,77 80, 089 9,9 + 7,7 ± 8 99, 98 9,8 ±, + 8 7, ,7 7 9,87 0,0 7 0, 9,8 70, ,8 0,7 Stasjonenes personale: Lønninger Uniformer Gebyrandeler Nattjeneste Vikartjeneste i feriene» under sykdom Forskj. andre personalutgifter Undervisning 0 8,0 9, 7 807, , 8 0, 9 07,0 8, ,8 0,,07 80,,9 77,7,8 7 80,,87 79,,0,0,,0 ± 0, 978,7,8 87 7, 89 0, 0,0,7 Stasjonenes vedlikehold: Vedlikehold, av egne bygninger , Husleie 8 78,0 Renhold 0 8,8 Lys og brensel 8 0, Inventar og apparater 70 89, Forbrukssaker 0 00, Portoutgifter Forskjellige 7 07,8 vedlikeholdsutgifter 07 7, ± 9,0 ± 0,80 7 0,7 ± 90,08 ± 0,0 9 7,99 7,9 0, 7 9,9 ± 09,88 ± 0, ,7 0 0, ±, 70 77, 880,0 0, 8 0, ± 899,88 ±, 7 09,0 ± 7,79 0,9 700,08 8,8 ± 80,0 ±,7 Fornyelsesutgifter: Faste eiendommer : Almindelige Tollbodgaten Kirkegaten 9 Stasjonsutstyr : Abonnenttelefon Radio,9 8, 07, 7 7, 9,8 80,77 0

10 verket 8* 9/9 Budgettåret 99 Budgettåret 99 Okning i siste budgettår I I pct. Linjer : og rikstelefon 8,8 Abonnenttelefon 77,7 Innenlandskablene 8, E Bygninger og grunnarealer, radio. I80,00 Oslo Telefonanlegg : Luftlinjer og kabler 0 700,9 Jordkabler 7, Abonnentapparater mont 0 9, Stasjonsutstyr 000,00 Stenbygninger 000,00 8,7 8, ,00 I Renter av Statens kapitali 8 89,00 I 9,00,0 Forskjellige utgifter: 000,00 Forskjellige understøttelser 9 000, ,00,87 Nasjonalforeningen og N. K. S's 8 9,8 andel i festblankettsalget 7 0, 08,9 7, 0 78,9 Viderebefordringsutgifter, 8,7, 8,0 Andre utgifter 8, , 7,9 07 0,8 I I 78 77,0 9 08, I ±, ,8 ISamlet driftsutgift , I 9,,7 B. Anleggsbudgettet ifølge Kassaraportene : 0 anlegg 0 880,90 anlegg 87 90,9 07, , Abonnentanlegg 8,7 8, 88 0,0 Radioanlegg 70,8 7 97, 90,9 Faste eiendommer 0 70, ± 7,87 7,9 I I 7 77, ,9 8,0 Merknad. Inntektene av den innenlandske telegram og rikstelefontrafikk er begge steget i budgettåret 99 i forhold til foregående budgettår. Inntektene av den utenlandske telegram og rikstelefontrafikk er begge falt i budgettå',ret. Ved Oslo telefonanlegg og ved telefonanleggene utenfor Oslo er inntektene steget, dels på grunn av økning i abonnentantallet og dels på grunn av større lokaltrafikk. Driftsutgiftene viser en stigning av,7 pct. i forhold til foregående budgettår. Økningen av driftsutgiftene fordeler sig forholdsvis jevnt på de forskjellige utgiftskonti. Av de samlede inntekter utgjør Inntektene av telegrafen (linje og radio) 8, pct. 9,0 pct. 8, pct.» av rikstelefonen,7»,7»,9»» abonnenttelefonen 0,9»,»,7» Andre inntekter (derunder kringkastingen),9»,8»,9»

11 ) Av de samlede utgifter (undtatt fornyelsesutgifter og renter) faller på administrasjonen» linjenes vedlikehold» stasjonenes personale» stasjonenes vedlikehold» forskjellige utg. (derunder kringkastingen) verket 9/ , pct., pct., pct.» 0,9»»,8»» 8,»»,»,» 8,7,7»,7 7,» 7,.,0», Beregnet driftsresultat for budgettåret 99 når det blandt driftsutgiftene er medtatt renter av statens kapital og det regnes med avsetning til fornyelse, svarende til den bokførte avskrivning på kapitalen, efter de av Stortinget fastsatte procentsatser av anleggskapitalen. Virkelige driftsinntekter: Inntekter efter regnskapet kr. 09 0,0 Fradrag : Inntekter ved salg av kapitalgjenstander» 08,7 Virkelige driftsinntekter....kr. 0 0,9 Virkelige driftsutgifter: Almindelige driftsutgifter efter regnskapet kr. 8 7, Renter efter regnskapet» 8 89,00 kr , Fradrag : Kapitalutgifter (utvidelse) i driftsregnskapet.... kr. 0 8,9 Fornyelsesutgifter i driftsregnskapet 89,» ± 09 98,7 Tillegg : Avsetning til fornyelse av anleggene» 900,00 Virkelige driftsutgifter.... kr. 7,9 Virkelig driftsoverskudd, netto kr. 7 7, Til sammenligning anføres : Beregnet driftsresultat for budgettåret 99: Virkelig driftsoverskudd, netto kr. 88,0 Bedring i driftsresultatet fra 99 til 99 kr. 7 99, Fordeling på driftsgrener. Abonn. telefon Radio Kringkasting Tilsammen Inntekter:. Innenlandske telegrammer og telegramtelefonering Utenlandske telegrammer. 90, 0 7. Innenlandske rikstelefonsamtaler og tilknytninger Utenlanske samtaler Telefonabonnement og inntredelsesavgift m. v Andre inntekter Kringkastingen 'ils. for budgettåret 'ils. for budgettåret ) For budgettårene 99 og 99 er fornyelsesutgiftene medregnet ved beregningen av den cocentvise fordeling av utgiftene.

12 verket 0* 9/9 Abonn. telefon Radio Kring Tilkasting sammen Utgifter:. styret. Kretsstyrene. Linjenes vedlikehold. Stasjonenes personale.. Gebyrandeler. Vedl. av egne bygninger samt husleie 7. Lys, brensel og renhold. 8. Andre stasjonsutgifter.. 9. Viderebefordring og tilfeldige utgifter 0. Materiell og kontorsaker fra hovedlageret samt reparasjoner. Renter Utgifter uten fornyelsesutgifter 9. Fornyelsesutgifter Utgifter ialt 9 Utgifter ialt Overskudd: Budgettåret 9 Budgettåret 9 Når fornyelsesutg. ikke medregnes blir oversk. for 9 ± ± Sammendrag av driftsutgiftene: Administrasjon 9» 9 Stasjonenes personale 9» 9 Stasjonenes vedl.hold 9 )» 9 Linjenes vedlikehold 9 ) 9 Andre utgifter 9 9 Renter 9 9 Tilsammen 9» 9 Fornyelsesutgifter 9 Tils. med fornyelsesutg / / / Opgaver over inntekter og utgifter ved de forskjellige stasjoner og anlegg finnes i tabellverket, tab.. I tabell finnes dessuten en oversikt over de økonomiske resultater av abonnentanleggenes drift opstillet på grunnlag av at anleggene belastes med renter av kapitalen og med de nødvendige beløp til avsetning for anleggenes fornyelse. ) For budgettåret 99 og foregående år er en del av fornyelsesutgiftene opført her.

13 * verket 9/9 Fordeling på drift, fornyelse og utvidelse. Den opdeling av inntektene på driftsinntekter og kapitalinntekter samt av utgiftene på driftsutgifter, fornyelsesutgifter og utvidelsesutgifter (kapitalutgifter) som var forutsatt ved innførelsen av kapitalregnskap for staten og dens bedrifter, er ikke blitt gjennemført i verkets regnskap for 99. Efter innhentede opgaver i tillegg til regnskapene hitsettes følgende opdeling av inntekter og utgifter på de ovennevnte grupper : Driftsutgifter: styret Kretsstyret Stasjonenes personale. Stasjonenes vedlikehold Fornyelsesutgifter Renter Forskjellige utgifter.. Tilsammen Driftsinntekter Kapitalinntekter Inntekter : 09 0,0 0 0,9 08,7 Anleggsutgifter: Nyanlegg og utvidelse av telegraf og rikstelefonnettet Nyanlegg og utvidelse av radiostasjoner Nyanlegg og utvidelse av abonnentanlegg Opførelse og utvidelse av stasj.bygn... Kabelanlegg Sande VestfoldSandefjord Ny bygning for telegraf, telefon og post i Drammen Høifrekvente forbindelser VadsøTrondheim Tilsammen Drift Fornyelse Utvidelse 77 87,8 807, 77 87,8 807, 89 0, 89 0, 8,8 7 88,8 7,00 8,7 7 89, 0 8,9 8 89, , , , ,,9 89, 0 8,9 Tilsammen Fornyelse Utvidelse 97 08, 0 70, , 70,8 9 7, 0, 8,7 7 8, ,7 8, 8,, ,00, 9, 9, 9,9 8 08,7 8 0,8 7 77, 0 00,0 0 7, Tilsammen Drift Fornyelse Utvidelse S u m, utgifter 89 9,7,9 89,9 09,0 III. verkets kapital. Det nuværende kapitalregnskap for verket blev innført fra. juli 9 i henhold til stortingsvedtak av 0. mars 9. Regler for verkets fornyelsesfond blev fastsatt ved stortingsvedtak av 7. juni 9. I verkets statistikk for budgettåret 99, side *, er fastsettelsen av verkets kapital ved innførelsen av det nye kapitalregnskap nærmere omhandlet. Det er likeledes gjort rede for grunnlaget for beregningen av de årlige avsetninger til fornyelse av anleggene. Da det heller ikke for budgettåret 99 blev gitt nogen bevilgning til avsetning til fornyelse for verkets anlegg, måtte det også i 99 isteden foretas en avskrivning på den rentable kapital svarende til den verdiforringelse av anleggene på grunn av slit og elde som har funnet sted. Utdrag av verkets kapitalregnskap for 99. Eiendeler:. Eiendommer og anlegg kr. 0 79,0. Lagerbeholdning» 0 89,. Kontantbeholdning : verket kr. 8,0 Lagerfondet» 9, ,8. Diverse debitorer 9 8, kr. 8,0

14 verket 9/9 * Forpliktelser:. Fornyelsesfond. Diverse kreditorer. Statens kapital: I mellemregning med statskassen Lagerfondet Kapital forøvrig kr ,7 >> , 0 08,9» 0 79,0 kr. 8,0 Avskrivninger for budgettåret 99 foretatt på grunn av manglende avsetning til fornyelse av anleggene som overfor omhandlet. Beregnet avsetning til fornyelse efter fornyelsesprocenter som er vedtatt av Stortinget og den fastsatte anleggskapital Herfra går : Fornyelsesutgifter i kapitalregnskapet for 9 kr. 0 00,0» i driftsregnskapet for 9.» 89, kr. 900, ,9 Reduksjon av kapitalen kr. 8 8, på grunn av salg eller overdragelse av kapitalgjenstander: Salg av eiendommer til inntekt for verket : Reduksjon av kapitalen Anleggskapital Rentabel kapital Grunnstykke, Gurskøy kr. 00,00 kr. 00,00 Gamle stasjonsbygning, Berlevåg» 000,00» 0,7 Fredheim, Bekkelaget, avdrag»,00»,00 Tilsammen....kr.,00 kr. 08,7 Anleggskapital: Kapitalbevegelsen i budgettåret 99. Anleggskapital pr.. juli 9 kr , Tillegg: Utvidelsesutgifter i kapitalregnskapet 9 0 7, Utvidelsesutgifter i driftsregnskapet for 9 0 8,9 Fradrag: Salg av eiendommer +,00 Omposteringer vedkommende abonnenttelefonanlegg utenom Oslo. + 70,8 Anleggskapital pr. 0. juni 9 kr ,9 Rentabel kapital: Rentabel kapital i faste anlegg pr.. juli 9 kr. 8 9,0 Tillegg: Utvidelsesutgifter i kapitalregnskapet 9 0 7, Utvidelsesutgifter i driftsregnskapet 9 0 8,9 Fradrag: Avskrivning for manglende avsetning til fornyelse 9 (Se foran) + 8 8, Salg av eiendommer + 08,7 Rentabel kapital i faste anlegg pr. 0. juni 9 kr. 0 79,0 Lagerfondet» 0 08,9 Rentabel kapital pr. 0. juni 9 ialt kr. 8,0

15 * verket 9/9 Fordeling av kapitalen på driftsgrener. Anleggskapital. Kapitalforøkelse i 9 Anleggskapital pr. 0. juni 9 anlegg kr. ± 7 0,00 kr. 8 9, anlegg» 98 0,99» 8 9 8, Radioanlegg,»,77» 7 0,00 Oslo telefonanlegg» 0,» ,7 Abonnentanleggene utenom Oslo» 0,» 9 9, Faste eiendommer» 8 07,» 078,87 kr. 8 78,8 kr ,90,9 Rentabel kapital. Kapitalforøkelse i 9 Rentabel kapital pr. 0. juni 9 Faste anlegg: anlegg kr. ± 90 9,0 kr ,8 anlegg 09 0,7 08, Radioanlegg ± 70 97, , Oslo telefonanlegg 9,8 9, Abonnentanleggene utenom Oslo 9 87,9 97, Faste eiendommer 7,8 0 0, kr. 7,0 kr. 0 79,0 Lagerfondet» 0 08,9 kr. 7,0 kr. 8,0 I de kapitalbeløp som er opført under «Faste eiendommer» er ikke innbefattet kapitalen vedkommende Oslo telefonanleggs centralstasjonsbygninger og heller ikke kapitalen vedkommende radiostasjonenes bygninger. Disse bygningers kapital er tatt med under henholdsvis Oslo telefonanlegg og radioanlegg. Kapitalen vedkommende telegrafbygningen i Oslo er tatt med under «Faste eiendommer». Iv. Nye anlegg som er avsluttet med budgettåret 99: Telefonanlegg AltaKistrand» AlteidetSpildraAnsnes m. sidelinje BergsfjordSør Tverfjord» AskvollFlorø» AskvollFørde Sunnfjord» BergenBlomvågen, linjer» BerlevågVadsø» BirketveitEftevatn» DalsøyraNese» HarstadSortland Høifrekvensforbindelse på forskjellige steder til avlastning av overfylte forbindelser Telefonanlegg IllgrubbenPlurdalen» LyngseidetKaupangen» MikkelvikEngvik» MoldeRiksfjord Premie til Rikstrygdeverket Telefonanlegg RevsneshamnKokelv» Skjerstad SaltenKvalnes» SortlandDverbergFiskenes» SortlandEidsfjordBø Veserålen, seksjon GuvågBø» StadsbygdLeksvik» TrondheimOphaug, linjer Bevilgning Regnskap , , ,7 00 7, , , , , , , , , , 000 0, , , 000 8, , , , ,8

16 verket * 9/9 Bevilgning Regnskap Utvidelse av stasjonsutstyr ,78 Kabelanlegg VossEide, andel av utgifter i anledning jernbanens elektrisering ,00 Anlegg av bilinjer m. v ,0 Duplekstelefonstasjon for korrespondanse med hurtigruteskibene og fiskefartøier ,00 Mottagerapparat for Europatrafikk særlig med England ,0 Små radiotelefonstasjoner for forbindelse med fiskevær o. I. steder 000,0 Uforutsette arbeider, forbedringer, forsøk m. v. vedrørende radiostasjoner , Nyanlegg og utvidelse av Oslo Telefonanlegg , Do. av andre telefonanlegg ,7 Utvidelse av koblingsrummet ved Oslo rikstelefonstasjon , Utvidelse vedkommende verkets bygninger og eventuelle kjøp av eiendommer, avbetaling på gjeld ,00 Høifrekvente telefonforbindelser VadsøTrondheim, innbefattet en forbindelse for kringkastingsoverføringen OsloVadsø (herunder også forsterkerstasjon i Narvik) ,9 V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår. Samlet driftsresultat. ) Budgettår : Inntekter Utgifter Overskudd Pct. Pct , , 00 0, 99 98, , 78 0, ,9 9,8 7 0, 997 7, , , ,0 00 8, , , 97, ,7 9990, , , , , , ,8 98 9, , , , 79 8,7 99, , , , , 8,99 Gjennemsnittlig driftsresultat ) 9) 9 ) Pr. taksert telegram: Inntekt,8,,,7,77,79 Utgift,7,8,00,,, Overskudd.... ± 0,0 0, ± 0,9 ± 0, ± 0,7 ± 0,7 Pr. taksert rikstelefonsamtale: Inntekt 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Utgift 0,9 0,9 0, 0,8 0,8 0,7 Overskudd.... 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 Pr. abonnentapparat: Inntekt 7,8 8, 8, 9, 9, 0, Utgift 9,0 8, 9, 79, 79,0 7, Overskudd... 78, 80,00 78,88 9,9 0,,97 ) Fra og med budgettåret 99 er i utgiftene innbefattet renter av statens kapital som ikke har vært beregnet tidligere.

17 * verket 9/9 VI. Korrespondansen. Budgettåret 99 Budge ttåret 99 Okning i siste budgettår I alt I pct Takserte telegrammer. Innenlandske telegrammer Terminaltelegrammer til utlandet.» fra utlandet. Transitttelegrammer Tilsammen takserte tgm. Værtelegrammer Tjenestetelegrammer Samlet antall ekspederte telegrammer Samlet antall utførte telegrameksp , +,8 +, 0, +, + 0,,8 +, I , Takserte rikstelefonsamtaler. 98 Innenlandske rikstelefonsamtaler Samtaler til utlandet 9 Samtaler fra utlandet Tilsammen takserte samtaler. Tjenestesamtaler 9 Samlet antall rikstelefonsamtaler.. Samlet antall utforte rikstelefoneksp. 00 Samlet antall lokalsamtaler I 0 7 I 0 97,, , 7 00, ,0 7 8, 7 80, 9, Samtaleperioder og minutter. Samtaler til innlandet, perioder Samtaler til utlandet, samtalemin... Grensesamtaler til utlandet, perioder Samtaler fra utlandet, samtalemin... Grensesamtaler fra utlandet, perioder Tilsammen samtaleperioder. Tilsammen samtaleminutter I 77,9 7,0 0 +,0 0,9 +,0 88,9 7 90, Særegne telegrammer og rikstelefonsamtaler. Disse opgaver omfatter kun korrespondansen ved de selvstendige stasjoner for den innenlandske trafikks vedkommende. Budgettåret 99 Tilsammen Innenlandske Budgettåret 99 Til utlandet Fra utlandet Tilsammen økning pct. Telegrammer: 7 Iltelegrammer Telegrammer i code av kl. B Presse og presseiltelegr Leilighetstelegrammer Brevtelegrammer Jule og nyttårstelegrammer Billedtelegrammer 8 9 Radiotelegr. fra mobile stasjoner over norske kystra 7 diostasjoner , 8, +7,,,8 7, +,8 9,0

18 verket * 9/9 Budgettåret 99 Tilsammen Innenlandske Budgettåret 99 Til utlandet Fra utlandet Tilsammen Okning pct. Radiotlgr. til mobile st. over norske kystradiost , 8 Cirkulaertgr. om fisket , 09 Lokaltelegrammer , Tjenestetelegrammerl) 7 90 (herunder tjm. og st.) ,7 97 Telefonerte telegrammerl) inn til stasjonene 97 97,0 Telefonerte telegrammerl) ut 7 8 til adressatene +, Lxblanketter') , Rikstelef onsamtaler: Ilsamtaler ,,7 Statsilsamtaler 0,7 0 8 Pressesamtaler : 0, Samtaler i trafikksvak tid ,7 0 Abonnem.samtaler om dagen 87 0 Abonnementssamtaler i tra 89 fikksvak tid ,8 9 Kringkastingoverforing , Budsendelser og tilsigelser') , ) Opgavene omfatter også de underordnede stasjoner. Ekspedisjonsfeil anmeldt av de korresponderende eller opdaget ved administrasjonens kontroll : I innenlandske telegrammer I utenlandske telegrammer : Begått i Norge Begått i utlandet Ekspedisjonsfeilenes art : Forvansket under telegrafering Forvansket under telefonering. 8 7 Forsinket Ikke fremkommet Uavleverte telegrammer Tilsammen, innen og utenlandske Gjennemsnittlig antall. Ekspedisjoner: Pr. taksert telegram,,,8,0 Pr. taksert rikstelefonsamtale..,0,0,08, Iltelegrammer: Pr. 00 innenlandske telegrammer 0,7 0, 0, 0, Pr. 00 utenlandske telegrammer,70,0,7,,, 0,,

19 7* verket 9/ Ilsamtaler: Pr. 00 innenlandske samtaler. 0,7 0, 0,0 0, 0, Pr. 00 utenlandske samtaler..,0, 0,9,00 0,87 Budsendelser og tilsigelser: Pr. 00 samtaler,9,8 7,90 9,8 0,0 Perioder pr. 00 samtaler ved : Selvstendige stasjoner 0,7,,,7, Underordnede stasjoner,0 09, 09,7 09, 09,00 Samtlige stasjoner 7, 8, 8, 7,98 7, Innenlandske telegrammer.: Budgettår Inntekter Gj.snittlig Telegrammer innt. pr. tgm. Pct. Antall Pct. Pct , , , , 997 0, 0 7, , , ,88 8 0, , , , , , , , , , , , ,0 Av de innenlandske telegrammer var 0, pct. iltelegrammer mot 0, pct. det foregående år. Takst en for almindelige innenlandske telegrammer har vært uforandret siden. juli 90, nemlig for telegrammer med inntil 0 ord kr.,00 og for hvert ord mere kr. 0,0 i tillegg. Fra. juli 9 opkreves et tillegg av 0 pct. til denne takst for almindelige innenlandske telegrammer som ekspederes om søndagene, på. juledag, nyttårsdag eller langfredag. Gebyrene for telegramtelefonering blev fra. juli 97 nedsatt til øre for inntelefonering og øre for uttelefonering pr. telegram på inntil 0 ord og halvdelen av disse gebyrer for hvert antall av inntil 0 ord derover. Fra desember 98 ekspederes juletelegrammer til nedsatt takst til hvalfangerne i Sydishavet over direkte radioforbindelse mellem norske radiostasjoner og hvalbåtene. Fra. mai 9 blev taksten for innenlandske iltelegrammer nedsatt fra tredobbelt til dobbelt takst. Søndagstillegg for konfirmasjonstelegrammer blev slelifet våren 90. Fra hosten 9 er publikum gitt adgang til å kjøpe festtelegramblanketter mot en avgift av kr. 0,0 pr. stk. Efter å ha utfylt blanketten kan publikum enten selv besorge avleveringen, eller den utfylte blankett kan besørges avlevert av verket mot en avgift av kr. 0,0. Fra samme tid er det dessuten anskaffet festblanketter med påtrykt tekst. Utenlandske telegrammer. Telegrammer Budgettår Inntekter (avs., ank. og Gj.snittlig transitt) inntekt pr. tgm. Pct. Antall Pct. Pct , , 00 78, , 7 80, , , ,70 8 9, 0 9 0,, ,0 999, , ,0 8 8, , , ,7 0,0 7, , 8

20 verket 8* 9/9 Av de utenlandske telegrammer var, pct. ilt el egr amm er mot, pct. det foregående år. Taksten for ilt e leg r amm e r til utlandet blev fra. april 9 nedsatt fra tredobbelt til dobbelt av almindelig takst. 0 mr egn ingskursen for de utenlandske telegramtakster blev fra. januar 9 forhøiet fra kr. 0,8 til kr.,00 pr. gullfrank. Omregningskursen hadde da vært kr. 0,8 pr. gullfrank siden. desember 9. Telegramkorrespondansen har i budgettåret vært størst med følgende land : Avsendte Ankomne telegrammer telegrammer Tilsammen 99 Tilsammen 99 Økning. Storbritannia ± Tyskland ± 00. NordAmerika Sverige ± 9. Danmark ± 99. Frankrike ± Nederland ± 9 8. Spania i 8 9. Belgia ± 0. Italia For a n dringene i korrespondansens størrelse i forhold til forrige budgettår har vært størst for følgende land : Okning: Nedgang: Antall telegrammer Antall telegrammer. MellemAmerika 8 Tyskland 00. Tsjekkoslovakia 8 Storbritannia NordAmerika 8 Danmark 99. Asia 8 Frankrike 079. Latvia Portugal 07 Billedt elegr am tj en e ste er fra. november 9 åpnet med Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Telegramtrafikken er utvekslet over de samme veier som i forrige budgettår. Se forøvrig tabell. Transitttrafikk. 90 Samlet transitttrafikk 8 Derav : Til Amerika Fra Amerika 0 Fra Italia Til Italia Se for øvrig spesifikasjon tabell b Sammendrag av inntektene av telegramkorrespondansen med utlandet. Se spesifikasjon i tabellverket, tab Avsendte telegrammer: Fr. Fr. Terminaltakst , ,88 Kabeltakst , ,8 Radiotakst , , Tilsammen , , Ankomne telegrammer: Terminaltakst , , Kabeltakst 0 0 0, 9 80,78 Radiotakst 78 8, ,7 Tilsammen , ,7

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. orges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la orvège, série VII.) Trykt 1922: r. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformyncieriene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Trykt 934: Rekke IX. Nr. 24. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET.

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. NORGES TELEGRAFVESEN 92-9 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 92 à 922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. KRISTIANIA.

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 95: r. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K 967 TELEG RAFSTYRE.T OSLO 968 TELEGRAFVERKET STATISTISK ÅRBOK 967 TELEGRAFSTYRET OSLO 968 FORORD I denne utgåva av «Statistisk årbok for Telegrafverket» er den tidlegare

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sani4

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002

Kvartalsrapport første kvartal 2002 Kvartalsrapport første kvartal 2002 Introduksjon Tallene for første kvartal 2002 og tilsvarende tall for første kvartal 2001 er ureviderte tall som er sammenstilt i overensstemmelse med International Accounting

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg LOPPA KOMMUNE Vedtekter for kommunale vann- og avløpsanlegg Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 A. Reglement for tilknytning Kap. I Alminnelige bestemmelser 1 Vann- og avløpsanleggene eies av

Detaljer

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB)

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) Økonometrisk modellering med mikrodata av Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) 2 Allmenngjøringens effekt på lønn Estimering av lønnsligninger Datakilde: lønnsstatistikken fra 1997-2012

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

ffi oddv"rek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002

ffi oddvrek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002 oddv"rek Knutsen as S t at situ to ri se rt e ic n d() nt s ntc g I erl'i rln lr Til Sameierne i Sameiet Rosenborggt. 15 PB. 39 Skoyen 213 Oslo Hotfsveien 22 275 OSLO Telefon: 22 52 12 Telelax 22 5 32

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer