KIRKE TORGET. Påskefest i kirken. Valg på nytt menighetsråd. Glimt fra Vinterklubben. Ny medarbeider. I Kristus - nær livet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKE TORGET. Påskefest i kirken. Valg på nytt menighetsråd. Glimt fra Vinterklubben. Ny medarbeider. I Kristus - nær livet"

Transkript

1 KIRKE TORGET I Kristus - nær livet Utgitt av Tjensvoll menighet Kirketorget nr. 1 mars årgang Påskefest i kirken Side 2 Valg på nytt menighetsråd Side 4 Glimt fra Vinterklubben Side 6-7 Ny medarbeider Side 8

2 2 Kirketorget nr. 1 mars årgang KIRKETORGET Utgitt av Tjensvoll menighet Redaksjonen: Ove Nordstokke Helge Helgesen Else Rasmussen Inger Marie Torstrup Gaver til Kirketorget kan betales på giro eller leveres på menighetskontoret. Opplag: 2800 Grafisk design: Strand Media Trykk: Lura Trykkeri A/S Deadline for neste nummer: 6. mars 2015 E-post: merket med Kirketorget. TJENSVOLL KIRKE Menighetskontoret: Tellusveien 43, 4021 Stavanger Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger. Telefon: Kirkens servicetorg. e-post: web-adresse: Sokneprest: Helge Helgesen, mobil Tlf.arb , privat e-post: Daglig leder: Else Rasmussen tlf e-post: Diakon: Brit Egeland tlf e-post: Menighetspedagog: Dag Sjurseike tlf e-post: Trosopplærer, vikar Alexandra Orzechowska-Niedziela tlf e-post: stavanger.kommune.no Kantor: Gethin Davis-Jones tlf e-post: Vaktmeste/kirketjener: Nemir Haify (60%) tlf e-post: Leder for Dagsenteret: Ingebjørg Bore (15%) tlf Menighetsrådets leder: Berit Kopren tlf / e-post: Påskefest i kirken Jesus lever og er her. Det er dette usynlige nærværet som bærer oss. Påskedag er ladet med Guds vilje til liv. Guds vei slutter ikke å forundre. Gjennom fødsel, fornedrelse, korsdød og grav kommer Gud til oss. Nå finnes ingen menneskelig tilstand så umulig at Gud ikke kan være der. Nå har Jesus gått foran oss inn i døden. Vi skal få tro at når øyet brister er ikke mørket absolutt: Jesus og hans lys bryter gjennom. Jesus er ikke her. Det er redeligst at vi også sier noe om fraværet: Jesus er jo ikke her. Han er stått opp. Ingen menighet, samme hvor trofast og from, kan holde Jesus fast og si: vi har ham nå. Jesus er alltid urovekkende. Han må og skal møte oss fra ei framtid vi ikke kjenner, ennå. Det blir uutholdelig når grupper tar prost Anne Lise Ådnøy monopol på Jesus og sier: Han er her hos oss. Vi lever og er her. Vi kommer fra husene og leilighetene våre. Vi går, sykler eller kjører gjennom gatene, ser hverandre, hilser: god påske! Vi bærer med oss brokker av nyheter, værmeldinger, sorg og bekymringer. Ditt ærlige nærvær er en forutsetning for gudstjenesten. Så se på hverandre med gjenkjennelse og takk når dere møtes i kirken. Vi er heller ikke her. Alle de ledige plassene i kirken påskedag forteller også sin historie om fravær. Dersom du ikke er hjemme i påsken, velkommen til Jubelmesse i Domkirken andre påskedag kl.19.00! Vi er sammen med Jesus i øyeblikket. Kirken, menigheten, dette stedet hvor vi deler brød og vin, er et skjæringspunkt hvor to virkeligheter møtes. Påskedag i Jerusalem år 33 var ikke annerledes enn alle andre dager: alt var det samme. Og alt var samtidig forandret. Jesus lever og vi lever i dette forventningsfulle øyeblikket, så ladet av Guds vilje til liv. God påske! prost Anne Lise Ådnøy PÅSKEN I TJENSVOLL KIRKE Palmesøndag 29. mars kl.11.00: Høymesse med dåp og nattverd v/helge Helgesen Skjærtorsdag 28. mars: Påskemåltid Felles i Bekkefaret kirke Langfredag 3. april kl.11.00: Pasjonsgudstjeneste v/ Helge Helgesen Påskedag 5. april kl.11.00: Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd v/helge Helgesen

3 Kirketorget nr. 1 mars årgang 3 for ned til dødsriket, stod opp fra de døde I 1. Petersbrev heter det: «Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap» - (1. Pet 3,18b-19). Ikonet over står i Tjensvoll kirke, nærmere bestemt inni Rotunden, og er et av fire ikoner som alle skildrer de viktigste episodene fra Jesu liv (den 2. trosartikkelen). Ikonene ble i sin tid kjøpt inn av fru Haver sin kirkering og brukt som altertavler i det opprinnelige kirkerommet. De er malt av kunstneren Hege Aasmundtveit, og motivet vi har tatt med her, viser Anastasis, oppstandelsen, slik motivet vanligvis fremstilles i østkirkens kunst. Det er den oppstandne Kristus som utgjør bildets sentrum. Korset er et fornedrelsestegn, men på grunn av Kristus blir det forvandlet til et seierstegn som gir oss liv i stedet for død, frihet i stedet for slaveri. Vi ser ned i dødsriket, der Kristus er kommet for å besvare døden. Den blå kroppsglorien omkring Kristus forteller oss at Han er satt inn i en kosmisk sammenheng. Guds Sønn var i sin pre-eksistens hos Faderen, og dit går han også tilbake ved sin seirerrike oppstandelse og himmelfart. Kristus kommer med andre ord menneskene i møte som universets Hersker. Han sprenger dødens porter, tramper dem bokstavelig under sine føtter, og bryter syndens lenker. De er malt inn i den sorte dødshulen. Kristus har nøkkelen til himmerike, og nå rekker Han oss sin hånd. Adam står opp av sin grav til venstre i bildet (forgrunnen). Vi ser hvordan Kristus tar et godt tak omkring håndleddet hans, etter en skikk fra det gamle Hellas. Når en mann ville kjøpte sin slave fri, grep han trellen ved håndleddet, en symbolsk handling som uttrykte for alle som så på, at vedkommende nå var frikjøpt fra slaveriet. Adam representerer (særlig hos Paulus) hele menneskeslekten; vi er alle slaver under synd og død! Eva venter i sin tur på frigjøringen (høyre forgrunn), slik som fedrene fra den gamle og den nye pakt gjør det: David og Salomo med krone på hodet (venstre bak), Moses med lovtavlene (høyre bak), og døperen Johannes med sitt rufsete hår og skjegg (venstre bak). Det er i kraft av sitt kors, tegnet på forsoningen, at Kristus setter den trellbundne i frihet og seirer over døden. Vi ser korset og pasjonsredskapene båret fram av engler øverst i bildet. Vi ser også Kristi ansikt omsluttet av en forklarelsens korsglorie der de greske bokstavene, O W N, er skrevet inn. Det er Jahve-navnet som Moses fikk høre fra den brennende busken, da han spurte: «Hvem skal jeg si har talt til meg når de spør meg»? Gud svarte på den egyptiske måten: «Jeg er den jeg er!» - Mosens var jøde av fødsel, men egypter av oppdragelse og opplæring; dvs. man hadde mange guder som alle var beslektet, unntatt den ene, «den værende»! Kristus er den som var, er, og blir! Han er livet som ingen død kan drepe! - For den som ikke lenger skimter mål og vei, er Han lyset som intet mørke kan skjule. Han er den levende og oppstandne Guds Sønn og verdens Frelser som kommer igjen i herlighet for å forløse sin skapning!

4 4 Kirketorget nr. 1 mars årgang Valg på nytt menighetsråd i 2015 Merk av 13. og 14. september allerede! Disse høstdagene kan du nemlig stemme ved tre valg i år; kommunevalget, bispedømmerådsvalget, og menighetsrådsvalget. Det er det siste valget det skal handle om her. I anledning av Menighetsrådsvalget har Menighetsrådet oppnevnt en liten valgkomite som setter opp en valgliste med minst 13 kandidater, 8 faste- og 5 vararepresentanter. Komiteen leverer ferdig prioritert liste til Menighetsrådet, som endelig godkjenner listen, sender listen til Kirkerådet, samt kunngjør den for menigheten i god tid før valget. Forslag til kandidater! Komiteen tar gjerne imot gode forslag til kandidater! Kan du derfor tenke deg å stille som kandidat selv, eller har du forslag til en eller flere kandidater, ta kontakt med Kjetil Nymark på tlf , Ole Bernt Torstrup Tørresdal på tlf , eller Helge Helgesen på tlf Vær oppmerksom på at den du ønsker å foreslå som kandidat, selv bør være forespurt og ha sagt seg villig til å stille! - Du kan også tipse Nominasjonskomiteen hvem de bør spørre! - Ditt forslag vil deretter bli innarbeidet i den listen som Nominasjonskomiteen utarbeider. Frist for å komme med forslag til kandidater, er satt til 15. april! Dette skyldes den endelige fristen for lister som skal sendes Kirkerådet (1. mai), som da må være godkjent av Menighetsrådet på forhånd. Alternative lister. Alle kan også levere inn egne «lister» som alternativ til den listen som Nominasjonskomiteen leverer. En slik liste må være «komplett», dvs. ha med minst 13 navn (8 faste og 5 vara) i prioritert rekkefølge, der også fødselsdato skal føres opp. Hver slik alternativ-liste skal dessuten være undertegnet av minst 10 personer. Noen viktige regler og endringer for valget! Etter at Kirkevalgene i 2009 og 2011 var forsøk med særskilte regler, vedtok Kirkemøtet i 2014 nye permanente regler for valg av menighetsråd og bispedømmeråd. Det som nå gjelder, er blant annet: - Det er nå lovbestemt nå at kirkevalget skal holdes samtidig med, og i lokaler i nærheten av, valg til Stortinget eller kommunestyrer. - Stemmerettsalderen er nå lovbestemt til 15 år! - Men for å kunne stille til valg, må man være fylt 18 år! - Valgperioden er på 4 år! - Det er ikke lenger mulig å stryke kandidater på listene. - Antall tilleggsstemmer er begrenset oppad til tre. - Antall navn som kan føres opp på stemmeseddelen (i tillegg), er også begrenset oppad til tre. - (Nærmere opplysninger om valgregler, lister m.m., vil bli gitt i neste nummer av Kirketorget som kommer ut før sommerferien) Lede den lokale menigheten. Et verv i menighetsrådet er en utrolig viktig oppgave for kirken, for menighetsrådet er med og former kirken lokalt. - Hvis du derfor har bestemte meninger om hvordan nettopp din kirke skal være, er det viktig at du, enten stiller opp som kandidat, eller i det minste avgir din stemme! På Tjensvoll tilhører vi en arbeidskirke med utrolig mange aktiviteter gjennom uken, for både barn, unge og eldre. Her gis næring for både kropp og sjel. Her finnes kultur og musikk for øre, øyne og hjerte. Og noen å dele tanker med både i glede og sorg. Uansett; i Tjensvoll kirke er alle velkomne til å finne sin plass og tilhørighet i det som skjer, og vi håper at også du vil være en del av dette fellesskapet! Det er vår visjon som menighet, å være; i Kristus - nær livet! Og under dette har menigheten som mål å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke! Still til valg - og gi din menighet et godt råd!

5 Kirketorget nr. 1 mars årgang 5 Forståelse Du verden så me forandre oss me tidå. Ikkje bare utvendig, men inni oss. Eg har møkje større forståelse for det mesta i dag enn eg hadde før. Det skulle ikkje vert sånn. Ungane mine var eg både strenge og strikse med, på same tid som dei fekk gjera møkje som dei ville og kunne. Eg var ei travel småbarnsmor. Eg sa alt for ofte: Vask hendene, puss tennene, tørk av føtene, heng opp klærne, gjer leksene og oppfør dokker som folk. Alt dette var viktig. Men det hendte at eg ikkje likte meg sjølv oppi alt dette. Eg kjefta for møkje og roste dei altfor lite. I dag hadde eg vert ei supermor. Eg skulle vist og fortalt at eg elska dei over alt, støtta dei, rost dei og stilt opp for dei i alle ting og på alle måtar, forstått. Det same skulle eg gjort med dei eldre i familien. Eg skulle vist dei møkje meir at eg var glad i dei, og eg skulle besøkt dei møkje oftare. Eg skulle skrytt av dei og løfta dei opp og fram. Dei skulle fått fortalt om gamle dagar så møkje dei ville, og eg skulle vert interessert og forståelsesfull. Eg skulle spurt dei meir om livet deira og om familien dei kom frå. Korfor kan me ikkje forstå meir mens me har dei rundt oss? Korfor tar det så lang tid å forstå? Tankane går ofte tilbake i tidå. Eg er forundra over så lite kunnskap og forståelse eg har hatt. For fem år sidan tenkte eg annerledes enn i dag. Der er jo ennå fryktelig møkje eg ikkje forstår og som eg ikkje kan forstå; alt som er utanfor mine tankar om menneskeverdet. Ka kan eg gjera i dag med det at eg ikkje forsto den gangen? Dei eldre i familien er borte. Ungane mine har vokst ifrå meg. I dag er eg den eldre i familien, og eg ser at der er mange rundt meg som ikkje forstår. Alt er i rute. Eg har møkje eg kunne fortalt. Eg er den siste generasjonen som opplevde krigen. Tenk det! Eg tenke ofte på måten kristendommen blei forkynt på i min ungdom. Det var ei peikefinger-forkynning. Alt var galt og synd, me skulle helst ikkje le ein gang. Jesu kjærlighet blei lite snakka om. Din nåde er meg nok, sa Jesus. Det blei lite sagt. Forstå det den som kan og vil. Eg bekymre meg ofte over koss me skal overføra eller snakka om tro og tvil til neste generasjon. Kanskje andre og har tankar omkring forståelse. Eg håpe dokker forstår ka eg meine. Me skal jo ikkje forstå alt, forstå oss i hel. Og me skal jo ikkje forstå oss bort frå ekta forståelse. Me må og læra å forstå dei som ikkje forstår. Dette var visst ikkje lett å forstå. Forstå det dei som kan. Hilsen Evelyn. Døpte 01.02: Julie Finnvik Olsen 15.02: Aksel Hope Garborg Dan Amadeus Seldal-Kristiansen 01.03: Ingrid Sagmyr (døpt i Madlamark kirke) Døde 2014: 02.12: Grethe Skjæveland 12.12: Signy Eltervåg 2015: 03.01: Elmar Lie 24.01: Bjørg Grønn 26.02: Robert Anthony Loxley-Wood 01.02: Elsa Baden 01.02: Kaare Eim 18.02: Karina Kristofa Kristoffersen 28.02: Egil Øysæd Ved bestilling av dåp eller vigsel. Henv: Kirkens servicetorg Tlf nr e-post: Kunngjøring: Endring av praksis ved avvikling av begravelser! Inntil nå har jeg som sokneprest på Tjensvoll hatt den ordningen; at alle begravelser, der avdøde har bodd på Tjensvoll, er blitt forrettet av meg, med unntak av ferier. Fordelen ved denne ordningen er noe jeg har satt uendelig stor pris på: En utrolig god og viktig kontakt med folket her på Tjensvoll, ikke minst når død og sorg rammer! Men fra og med høsten av, ble denne ordningen endret, foreløpig som en forsøksordning på ett år. Fra da av er jeg pålagt å gå inn i turnus sammen med soknepresten i Bekkefaret, der vi skal ha vakt annenhver uke for både Tjensvoll og Bekkefaret sokn. Sokneprest Helge Helgesen

6 6 Kirketorget nr. 1 mars årgang Glimt fra Vinterklubben

7 Kirketorget nr. 1 mars årgang 7

8 8 Kirketorget nr. 1 mars årgang Ny medarbeider Tekst og bilde: Inger Marie Torstrup Dag Sjurseike Menigheten har i et halvt års tid hatt menighetspedagog. Dag Sjurseike kom inn i staben etter at Sven Skjold sluttet. Dag er utdannet Cand Theol, men er ikke ordinert til prest. Foreløpig ønsker han å jobbe med barn og unge i en annen type stilling enn som prest. Men som han sier selv, «hva som kommer i fremtiden vet vi jo ikke.» Før Dag startet som menighetspedagog jobbet han på institusjon i barnevernet. Tiden ble moden for et karrierebytte, og så kom han altså til oss. Ryktet om at dette er en kjekk menighet hadde nådd Dag før han søkte, og var nok med å prege valget. Menighetspedagogrollen er en frier stilling enn det ville være å jobbe som barne- og ungdomsprest. Om vi ser tilbake til studietiden så forteller Dag at valget sto mellom å studere teologi eller psykologi. Ønsket om å utdannes til et godt medmenneske heller enn en behandler gjorde valget enkelt. Dag startet på Misjonshøgskolen. Har tok han studiet ved siden av full jobb. Allikevel brukte han bare fem år på å fullføre. Det tyder på at Dag er målrettet og strukturert. Nå har daglig leder og Dag avklart hvilke oppgaver som skal utføres. Mye vekt ligger på ungdomsarbeidet i menigheten. Både tilbud rettet direkte mot ungdom, men også i forhold til ungdommer som ledere i barnearbeidet i kirken. Nå som Kirketorgets utsendte pratet med Dag var nettopp Vinterklubben ferdig. En travel, litt slitsom uke, men Dag er positiv og gleder seg allerede til Sommerklubben i juli. Kjekke deltakere og flotte ungdomsledere veier opp for lange dager. Ellers er Dag innom Club Vision, 6års bok, konfirmantene og annet som inngår i menighetens trosopplæring. Og som resten av staben var Dag travelt opptatt med å bidra på loppemarkedet. En prat for livet skal koste lite Kirkens SOS i Norge bytter telefonnummer. Fra og med 3.mars er det nye nummeret Det er kun en grunn til dette skifte: de som trenger Kirkens SOS skal slippe å telle på kronene. Med det nye nummeret, koster en samtale kun det en samtale til en fasttelefon ville kostet. For mange betyr det at samtalen er gratis, mens andre må betale noe. Det avhenger av den enkeltes telefonabonnement. Det kan koste en del å ringe, - men det skal ikke koste mye i kroner og øre. Hvorfor? Jo, for denne samtalen kan være en prat for livet. Årlig besvarer Kirkens SOS mer enn telefoner og til sammen ca chat og sos-meldinger (anonymisert e-post). Med ca 900 frivillige og over 30 ansatte, gjør Kirkens SOS gjennom sine 12 lokale sentre, denne telefontjenesten tilgjengelig for mennesker som opplever å være i krise. Mange er mennesker som kjenner at livet er i ferd med å gå i svart. I fjor handlet ca 50% av alle chat-samtaler om selvmord og 30% av SOS-meldingene. På telefonen snakket ca 15% av innringerne om tanker de hadde om ikke lenger å ville leve. Det er over 500 mennesker som tar sitt eget liv i Norge hvert år, og rundt 10 ganger så mange som forsøker, og enda mange flere som tenker på å gjøre det. Dette er høye tall og temaet er vanskelig å snakke om. Kirkens SOS vil derfor være et lavterskel samtaletilbud for dem som opplever at livet er utfordrende og særlig dem som går med selvmordtanker. Telefonen skal være en åpen linje der det er lov å snakke om alt, og der de som tar imot samtalene tåler å høre om livet slik det egentlig er for den som ringer inn. Et urolig mennesket som i telefonen møter et medmenneske som gir rom for å snakke om innringerens tanker og planer om å gjøre det slutt, er livsnødvendig. Hvert år er denne åpne kanalen med på å redde liv. Kirkens SOS er et nasjonalt nettverk av frivillige som 24/7 tilbyr et lyttende øre og bankende hjerte. Vi vil lytte og være tilstede og gi rom for de unevnelige tanker og planer og samtidige lete frem livsmot og håp. Derfor skal det nye Kirkens SOS-nummeret finnes overalt. Det skal være lett å finne og koste lite å ringe. For det kan handle om en prat for livet. Leif Jarle Theis Generalsekretær for Kirkens SOS i Norge Dag bor på Klepp. 20 minutter med bil til en givende arbeidsplass med fantastisk stab, et bredt spekter av mennesker i menigheten og en enestående ungdomsgjeng!

9 Kirketorget nr. 1 mars årgang 9 Diakonens hjørne I nyhetene på radioen forrige uke, ble det opplyst om at det var over 1000 søkere til ledig stilling som postmann på sydpolen, til en mnd lønn på kr! Det var så mange søkere at nettverket hadde brutt ned, og folk ble anmodet om å ikke sender flere søknader, fordi de fikk ikke behandlet søknadene pga for stor pågang. En kan undre seg hvordan det kan ha seg at så mange ønsker seg lengst mulig bort, med bare en koloni pingviner til selskap. Vi lever i en tid med mye travelhet og vi bombarderes med inntrykk fra alle kanter. Som datamaskinen som tok imot søknadene til postmann jobben, er det flere som opplever «overload». Mindfullness er en trend som i disse dager skal hjelpe oss til å håndtere alle kravene vi møter, og istandsette oss til å sjonglere våre travle liv på alle arena. Det handler om å være tilstede i nået. Det tilbys kurs og coaching på flere «gatehjørner» - og som de fleste ting i vårt samfunn, er også dette blitt god butikk. Gud har et annet alternativt i møte med alle overveldende krav, og vi trenger ikke reise til sydpolen for å erfare det. Vi kan være hjemme i vår egen stue, og i tillegg er det gratis. Han tilbyr oss sin fred og sin hvile. Jesus sier i Johannes «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» Jesus vil møte oss midt i vår travelhet og han vil gi oss fred. Ikke et vondt ord om mindfullness, men Jesus har noe bedre å tilby. Han tilbyr mindfullness med nærvær. Nærvær med seg selv. Å gå til Gud med sine liv, handler ikke om en virkelighetsflukt, eller en fantasi venn. Mange er de som har erfart at når en går til Gud med sine komplekse og vanskelige liv, så er Han der for oss. Noen ganger løfter Han byrdene helt av for oss. Noen ganger gir Han oss en hvilepause mellom slagene. Alltid er Han med gjennom det som skjer. Gjennom årtusener har innbydelsen lytt igjen og igjen. «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile». Innbydelsen gjelder fortsatt i dag for den som vil! Hillevågstannlegene Besøksadresse: Gartnerveien 41 Hillevåg (vis à vis Kilden) Tannlege Jørgen Ueland Johannessen tar i mot nye pasienter Ta kontakt på telefon for en timeavtale

10 10 Kirketorget nr. 1 mars årgang Tjensvolltorget, tlf BRUSTAD BUA TJENSVOLL SNARKJØP Til tjeneste hele døgnet Vår erfaring - din trygghet Tlf VELKOMMEN TIL DIN NÆRBUTIKK! Åpent hver dag - alt i dagligvarer og spill STAVANGER SANITETSFORENING BO- OG AKTIVITETSSENTER Publikumsbading: Morgenbad: kl kl Voksne onsdag kl kl 1430 Kafe: mandag - fredag kl Utleie: Kurs- og selskapslokaler - basseng og Kafe til fødselsdagsfeiring Senteret har 21 leiligheter beregnet for eldre som er oppegående og klarer sine daglige gjøremål selv. Ta gjerne kontakt for informasjon og omvisning. Jenny Wigestrand, Sverre Farstadsv. 6 Nye og gamle kunder ønskes velkommen. Åpningstider: tirsdag - fredag. Telefon Tjensvoll fot og aromaterapi off. godkjent fotterapaut Anne Marie Are Dyrdal - på Tjensvoll i Sanitetens lokaler Bestilling mottas på telefon Mottar også bestillinger på hjemmebehandlinger Tjensvolltorget Stavanger Tlf.: FOR DAMER OG HERRER LURA TRYKKERI Opprettelse av testament, arverett Barne- og familierett Alminnelig praksis - sentralt i Stavanger Tel: E-post:

11 Kirketorget nr. 1 mars årgang KIRKEKALENDER Gudstjeneste kl Ring kirka hvis du ønsker kirkeskyss, tlf Faste arrangementer FOR BARN/UNGDOM: FOR VOKSNE: 22. mars - Mariabudskapsdag: Prekentekst: Luk 1,46-55 Høymesse v/vikar. Nattverd. 29. mars - Palmesøndag: Prekentekst: Matt 26,6-13 Høymesse v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 3. april - Langfredag kl.11.00: Prekentekst: Matt 26,17-30 Langfredagsmesse v/helge Helgesen 5. april - Påskedag: Prekentekst: Matt 28,1-10 Høytidsgudstjeneste v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 12. april - 2.sip: Prekentekst: Joh 21,15-19 Høymesse v/ragnar Skottene. Nattverd. 19. april - 3.sip: Tårnagenthelg. Prekentekst: Joh 10,1-10 Familiegudstjeneste v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 26. april 4.sip: Årsmøte. Prekentekst: Jes 43,16-21 Høymesse v/helge Helgesen. Nattverd. 2. mai - Lørdag kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/helgesen/sjurseike. 3. mai - 5.sip kl.11.00: Prekentekst: Matt 7,7-12 Konfirmasjonsgudstjeneste v/helgesen/sjurseike. Dåp. Nattverd. 10. mai - 6.sip: Prekentekst: Matt 7,7-12 Høymesse v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 24. mai - pinsedag: Prekentekst: Joh 14,15-21 Høytidsgudstjeneste v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 31. mai - Treen: Solborgstevne. Prekentekst: Luk 10,21-24 Høymesse v/helge Helgesen. Nattverd. 7. juni - 2.sit: Prekentekst: Salme 67,2-6 Familiegudstjeneste v/helge Helgesen. Dåp. 14. juni - 3.sit: Prekentekst: Joh 1,35-51 Høymesse v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. Forandringer kan forekomme, se derfor Stavanger Aftenblad for korrekt annonse Babysang Kontaktperson: Alexandra Orzechowska-Niedziela Søndagsskolen er barnas gudstjenester. Vi samles til bibelfortellinger, sang og lek. Når: Søn. Kl Alder: 1-12 år Kontaktperson: Dag Sjurseike Barnekoret For barn under skolealder Når: Hver annen mandag kl 17:30 18:15 Ta med matpakke, så spiser vi sammen etterpå. Kontaktperson: Gethin Davies- Jones Club Vision Barneklubb fra klasse med aktiviteter som matlaging, dansing, spilling, billiard, bordtennis med mer. Når: torsdag fra 18:00-20:00 Kontaktperson: Dag Sjurseike REX-LAN For ungdom fra 13 år og oppover. Når: 1-3 ganger i halvåret. Følg med på kirkekjelleren.no Kontaktperson: Dag Sjurseike Dagsenter Hver onsdag Kontaktperson: Ingebjørg Bore Telluskoret Kor for voksne. Øvelse hver mandag kl Kontaktperson: Gethin Davies- Jones Formiddagstreff Sosiale samlinger for deg over 50 som er hjemme om formiddagen. Tema-/foredrag. god mat og god prat, utlodning og andakt. Når: 2. og siste tirsdag kl Kontaktperson: Brit Egeland Kirkering - er sammenkomster for kvinner som er glade i håndarbeid, kaffemat ogen god drøs. Når: 3. man. hver måned kl 11. Også grupper på kveldstid Kontaktperson: Brit Egeland Åpen kirke Onsdager er kirken åpen for deg som ønsker en prat med vafler og kaffe på kirketorget eller stillhet i kirkerommet. Når: Hver onsdag kl Felles kveldsbønn kl Kontaktperson: Brit Egeland Sjømannstreff Treff for sjøfolk og folk med relasjon til sjømannslivet. kl Kontakt menighetskontoret Følg ellers med på vår nettside: for oppdatert informasjon om de ulike arrangementer.

12 12 Kirketorget nr. 1 mars årgang

KIRKE TORGET. God jul til alle på Tjensvoll. Håpet kom - biskopens julehilsen. Julens gudstjenester. Menighetens misjonsprosjekt

KIRKE TORGET. God jul til alle på Tjensvoll. Håpet kom - biskopens julehilsen. Julens gudstjenester. Menighetens misjonsprosjekt KIRKE TORGET I Kristus - nær livet Utgitt av Tjensvoll menighet Kirketorget nr. 4 desember 2014-48 årgang God jul til alle på Tjensvoll Håpet kom - biskopens julehilsen Side 2 Menighetens misjonsprosjekt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag PREKEN Fjellhamar kirke 15. mai 2016 Johannes 14, 23 29 PINSEQUIZ? Er dere klar for pinsequiz? Jeg har laget en liten kahoot guiz om jul, påske og pinse.

Detaljer

KIRKE TORGET. Konfirmantene 2015. Se side 9. Sommerklubben. Kandidater til menighetsrådet. Hvor mye er nok? Vår nye diakon. I Kristus - nær livet

KIRKE TORGET. Konfirmantene 2015. Se side 9. Sommerklubben. Kandidater til menighetsrådet. Hvor mye er nok? Vår nye diakon. I Kristus - nær livet KIRKE TORGET I Kristus - nær livet Utgitt av Tjensvoll menighet Kirketorget nr. 2 juni 2015-49 årgang Konfirmantene 2015 Se side 9 Hvor mye er nok? Vår nye diakon Kandidater til menighetsrådet Sommerklubben

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 1 Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 22.11.07 SENDELSE I. STRUKTUREN I SENDELSESDELEN II. VELSIGNELSER III. UTSENDELSER

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer