KIRKE TORGET. Påskefest i kirken. Valg på nytt menighetsråd. Glimt fra Vinterklubben. Ny medarbeider. I Kristus - nær livet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKE TORGET. Påskefest i kirken. Valg på nytt menighetsråd. Glimt fra Vinterklubben. Ny medarbeider. I Kristus - nær livet"

Transkript

1 KIRKE TORGET I Kristus - nær livet Utgitt av Tjensvoll menighet Kirketorget nr. 1 mars årgang Påskefest i kirken Side 2 Valg på nytt menighetsråd Side 4 Glimt fra Vinterklubben Side 6-7 Ny medarbeider Side 8

2 2 Kirketorget nr. 1 mars årgang KIRKETORGET Utgitt av Tjensvoll menighet Redaksjonen: Ove Nordstokke Helge Helgesen Else Rasmussen Inger Marie Torstrup Gaver til Kirketorget kan betales på giro eller leveres på menighetskontoret. Opplag: 2800 Grafisk design: Strand Media Trykk: Lura Trykkeri A/S Deadline for neste nummer: 6. mars 2015 E-post: merket med Kirketorget. TJENSVOLL KIRKE Menighetskontoret: Tellusveien 43, 4021 Stavanger Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger. Telefon: Kirkens servicetorg. e-post: web-adresse: Sokneprest: Helge Helgesen, mobil Tlf.arb , privat e-post: Daglig leder: Else Rasmussen tlf e-post: Diakon: Brit Egeland tlf e-post: Menighetspedagog: Dag Sjurseike tlf e-post: Trosopplærer, vikar Alexandra Orzechowska-Niedziela tlf e-post: stavanger.kommune.no Kantor: Gethin Davis-Jones tlf e-post: Vaktmeste/kirketjener: Nemir Haify (60%) tlf e-post: Leder for Dagsenteret: Ingebjørg Bore (15%) tlf Menighetsrådets leder: Berit Kopren tlf / e-post: Påskefest i kirken Jesus lever og er her. Det er dette usynlige nærværet som bærer oss. Påskedag er ladet med Guds vilje til liv. Guds vei slutter ikke å forundre. Gjennom fødsel, fornedrelse, korsdød og grav kommer Gud til oss. Nå finnes ingen menneskelig tilstand så umulig at Gud ikke kan være der. Nå har Jesus gått foran oss inn i døden. Vi skal få tro at når øyet brister er ikke mørket absolutt: Jesus og hans lys bryter gjennom. Jesus er ikke her. Det er redeligst at vi også sier noe om fraværet: Jesus er jo ikke her. Han er stått opp. Ingen menighet, samme hvor trofast og from, kan holde Jesus fast og si: vi har ham nå. Jesus er alltid urovekkende. Han må og skal møte oss fra ei framtid vi ikke kjenner, ennå. Det blir uutholdelig når grupper tar prost Anne Lise Ådnøy monopol på Jesus og sier: Han er her hos oss. Vi lever og er her. Vi kommer fra husene og leilighetene våre. Vi går, sykler eller kjører gjennom gatene, ser hverandre, hilser: god påske! Vi bærer med oss brokker av nyheter, værmeldinger, sorg og bekymringer. Ditt ærlige nærvær er en forutsetning for gudstjenesten. Så se på hverandre med gjenkjennelse og takk når dere møtes i kirken. Vi er heller ikke her. Alle de ledige plassene i kirken påskedag forteller også sin historie om fravær. Dersom du ikke er hjemme i påsken, velkommen til Jubelmesse i Domkirken andre påskedag kl.19.00! Vi er sammen med Jesus i øyeblikket. Kirken, menigheten, dette stedet hvor vi deler brød og vin, er et skjæringspunkt hvor to virkeligheter møtes. Påskedag i Jerusalem år 33 var ikke annerledes enn alle andre dager: alt var det samme. Og alt var samtidig forandret. Jesus lever og vi lever i dette forventningsfulle øyeblikket, så ladet av Guds vilje til liv. God påske! prost Anne Lise Ådnøy PÅSKEN I TJENSVOLL KIRKE Palmesøndag 29. mars kl.11.00: Høymesse med dåp og nattverd v/helge Helgesen Skjærtorsdag 28. mars: Påskemåltid Felles i Bekkefaret kirke Langfredag 3. april kl.11.00: Pasjonsgudstjeneste v/ Helge Helgesen Påskedag 5. april kl.11.00: Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd v/helge Helgesen

3 Kirketorget nr. 1 mars årgang 3 for ned til dødsriket, stod opp fra de døde I 1. Petersbrev heter det: «Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap» - (1. Pet 3,18b-19). Ikonet over står i Tjensvoll kirke, nærmere bestemt inni Rotunden, og er et av fire ikoner som alle skildrer de viktigste episodene fra Jesu liv (den 2. trosartikkelen). Ikonene ble i sin tid kjøpt inn av fru Haver sin kirkering og brukt som altertavler i det opprinnelige kirkerommet. De er malt av kunstneren Hege Aasmundtveit, og motivet vi har tatt med her, viser Anastasis, oppstandelsen, slik motivet vanligvis fremstilles i østkirkens kunst. Det er den oppstandne Kristus som utgjør bildets sentrum. Korset er et fornedrelsestegn, men på grunn av Kristus blir det forvandlet til et seierstegn som gir oss liv i stedet for død, frihet i stedet for slaveri. Vi ser ned i dødsriket, der Kristus er kommet for å besvare døden. Den blå kroppsglorien omkring Kristus forteller oss at Han er satt inn i en kosmisk sammenheng. Guds Sønn var i sin pre-eksistens hos Faderen, og dit går han også tilbake ved sin seirerrike oppstandelse og himmelfart. Kristus kommer med andre ord menneskene i møte som universets Hersker. Han sprenger dødens porter, tramper dem bokstavelig under sine føtter, og bryter syndens lenker. De er malt inn i den sorte dødshulen. Kristus har nøkkelen til himmerike, og nå rekker Han oss sin hånd. Adam står opp av sin grav til venstre i bildet (forgrunnen). Vi ser hvordan Kristus tar et godt tak omkring håndleddet hans, etter en skikk fra det gamle Hellas. Når en mann ville kjøpte sin slave fri, grep han trellen ved håndleddet, en symbolsk handling som uttrykte for alle som så på, at vedkommende nå var frikjøpt fra slaveriet. Adam representerer (særlig hos Paulus) hele menneskeslekten; vi er alle slaver under synd og død! Eva venter i sin tur på frigjøringen (høyre forgrunn), slik som fedrene fra den gamle og den nye pakt gjør det: David og Salomo med krone på hodet (venstre bak), Moses med lovtavlene (høyre bak), og døperen Johannes med sitt rufsete hår og skjegg (venstre bak). Det er i kraft av sitt kors, tegnet på forsoningen, at Kristus setter den trellbundne i frihet og seirer over døden. Vi ser korset og pasjonsredskapene båret fram av engler øverst i bildet. Vi ser også Kristi ansikt omsluttet av en forklarelsens korsglorie der de greske bokstavene, O W N, er skrevet inn. Det er Jahve-navnet som Moses fikk høre fra den brennende busken, da han spurte: «Hvem skal jeg si har talt til meg når de spør meg»? Gud svarte på den egyptiske måten: «Jeg er den jeg er!» - Mosens var jøde av fødsel, men egypter av oppdragelse og opplæring; dvs. man hadde mange guder som alle var beslektet, unntatt den ene, «den værende»! Kristus er den som var, er, og blir! Han er livet som ingen død kan drepe! - For den som ikke lenger skimter mål og vei, er Han lyset som intet mørke kan skjule. Han er den levende og oppstandne Guds Sønn og verdens Frelser som kommer igjen i herlighet for å forløse sin skapning!

4 4 Kirketorget nr. 1 mars årgang Valg på nytt menighetsråd i 2015 Merk av 13. og 14. september allerede! Disse høstdagene kan du nemlig stemme ved tre valg i år; kommunevalget, bispedømmerådsvalget, og menighetsrådsvalget. Det er det siste valget det skal handle om her. I anledning av Menighetsrådsvalget har Menighetsrådet oppnevnt en liten valgkomite som setter opp en valgliste med minst 13 kandidater, 8 faste- og 5 vararepresentanter. Komiteen leverer ferdig prioritert liste til Menighetsrådet, som endelig godkjenner listen, sender listen til Kirkerådet, samt kunngjør den for menigheten i god tid før valget. Forslag til kandidater! Komiteen tar gjerne imot gode forslag til kandidater! Kan du derfor tenke deg å stille som kandidat selv, eller har du forslag til en eller flere kandidater, ta kontakt med Kjetil Nymark på tlf , Ole Bernt Torstrup Tørresdal på tlf , eller Helge Helgesen på tlf Vær oppmerksom på at den du ønsker å foreslå som kandidat, selv bør være forespurt og ha sagt seg villig til å stille! - Du kan også tipse Nominasjonskomiteen hvem de bør spørre! - Ditt forslag vil deretter bli innarbeidet i den listen som Nominasjonskomiteen utarbeider. Frist for å komme med forslag til kandidater, er satt til 15. april! Dette skyldes den endelige fristen for lister som skal sendes Kirkerådet (1. mai), som da må være godkjent av Menighetsrådet på forhånd. Alternative lister. Alle kan også levere inn egne «lister» som alternativ til den listen som Nominasjonskomiteen leverer. En slik liste må være «komplett», dvs. ha med minst 13 navn (8 faste og 5 vara) i prioritert rekkefølge, der også fødselsdato skal føres opp. Hver slik alternativ-liste skal dessuten være undertegnet av minst 10 personer. Noen viktige regler og endringer for valget! Etter at Kirkevalgene i 2009 og 2011 var forsøk med særskilte regler, vedtok Kirkemøtet i 2014 nye permanente regler for valg av menighetsråd og bispedømmeråd. Det som nå gjelder, er blant annet: - Det er nå lovbestemt nå at kirkevalget skal holdes samtidig med, og i lokaler i nærheten av, valg til Stortinget eller kommunestyrer. - Stemmerettsalderen er nå lovbestemt til 15 år! - Men for å kunne stille til valg, må man være fylt 18 år! - Valgperioden er på 4 år! - Det er ikke lenger mulig å stryke kandidater på listene. - Antall tilleggsstemmer er begrenset oppad til tre. - Antall navn som kan føres opp på stemmeseddelen (i tillegg), er også begrenset oppad til tre. - (Nærmere opplysninger om valgregler, lister m.m., vil bli gitt i neste nummer av Kirketorget som kommer ut før sommerferien) Lede den lokale menigheten. Et verv i menighetsrådet er en utrolig viktig oppgave for kirken, for menighetsrådet er med og former kirken lokalt. - Hvis du derfor har bestemte meninger om hvordan nettopp din kirke skal være, er det viktig at du, enten stiller opp som kandidat, eller i det minste avgir din stemme! På Tjensvoll tilhører vi en arbeidskirke med utrolig mange aktiviteter gjennom uken, for både barn, unge og eldre. Her gis næring for både kropp og sjel. Her finnes kultur og musikk for øre, øyne og hjerte. Og noen å dele tanker med både i glede og sorg. Uansett; i Tjensvoll kirke er alle velkomne til å finne sin plass og tilhørighet i det som skjer, og vi håper at også du vil være en del av dette fellesskapet! Det er vår visjon som menighet, å være; i Kristus - nær livet! Og under dette har menigheten som mål å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke! Still til valg - og gi din menighet et godt råd!

5 Kirketorget nr. 1 mars årgang 5 Forståelse Du verden så me forandre oss me tidå. Ikkje bare utvendig, men inni oss. Eg har møkje større forståelse for det mesta i dag enn eg hadde før. Det skulle ikkje vert sånn. Ungane mine var eg både strenge og strikse med, på same tid som dei fekk gjera møkje som dei ville og kunne. Eg var ei travel småbarnsmor. Eg sa alt for ofte: Vask hendene, puss tennene, tørk av føtene, heng opp klærne, gjer leksene og oppfør dokker som folk. Alt dette var viktig. Men det hendte at eg ikkje likte meg sjølv oppi alt dette. Eg kjefta for møkje og roste dei altfor lite. I dag hadde eg vert ei supermor. Eg skulle vist og fortalt at eg elska dei over alt, støtta dei, rost dei og stilt opp for dei i alle ting og på alle måtar, forstått. Det same skulle eg gjort med dei eldre i familien. Eg skulle vist dei møkje meir at eg var glad i dei, og eg skulle besøkt dei møkje oftare. Eg skulle skrytt av dei og løfta dei opp og fram. Dei skulle fått fortalt om gamle dagar så møkje dei ville, og eg skulle vert interessert og forståelsesfull. Eg skulle spurt dei meir om livet deira og om familien dei kom frå. Korfor kan me ikkje forstå meir mens me har dei rundt oss? Korfor tar det så lang tid å forstå? Tankane går ofte tilbake i tidå. Eg er forundra over så lite kunnskap og forståelse eg har hatt. For fem år sidan tenkte eg annerledes enn i dag. Der er jo ennå fryktelig møkje eg ikkje forstår og som eg ikkje kan forstå; alt som er utanfor mine tankar om menneskeverdet. Ka kan eg gjera i dag med det at eg ikkje forsto den gangen? Dei eldre i familien er borte. Ungane mine har vokst ifrå meg. I dag er eg den eldre i familien, og eg ser at der er mange rundt meg som ikkje forstår. Alt er i rute. Eg har møkje eg kunne fortalt. Eg er den siste generasjonen som opplevde krigen. Tenk det! Eg tenke ofte på måten kristendommen blei forkynt på i min ungdom. Det var ei peikefinger-forkynning. Alt var galt og synd, me skulle helst ikkje le ein gang. Jesu kjærlighet blei lite snakka om. Din nåde er meg nok, sa Jesus. Det blei lite sagt. Forstå det den som kan og vil. Eg bekymre meg ofte over koss me skal overføra eller snakka om tro og tvil til neste generasjon. Kanskje andre og har tankar omkring forståelse. Eg håpe dokker forstår ka eg meine. Me skal jo ikkje forstå alt, forstå oss i hel. Og me skal jo ikkje forstå oss bort frå ekta forståelse. Me må og læra å forstå dei som ikkje forstår. Dette var visst ikkje lett å forstå. Forstå det dei som kan. Hilsen Evelyn. Døpte 01.02: Julie Finnvik Olsen 15.02: Aksel Hope Garborg Dan Amadeus Seldal-Kristiansen 01.03: Ingrid Sagmyr (døpt i Madlamark kirke) Døde 2014: 02.12: Grethe Skjæveland 12.12: Signy Eltervåg 2015: 03.01: Elmar Lie 24.01: Bjørg Grønn 26.02: Robert Anthony Loxley-Wood 01.02: Elsa Baden 01.02: Kaare Eim 18.02: Karina Kristofa Kristoffersen 28.02: Egil Øysæd Ved bestilling av dåp eller vigsel. Henv: Kirkens servicetorg Tlf nr e-post: Kunngjøring: Endring av praksis ved avvikling av begravelser! Inntil nå har jeg som sokneprest på Tjensvoll hatt den ordningen; at alle begravelser, der avdøde har bodd på Tjensvoll, er blitt forrettet av meg, med unntak av ferier. Fordelen ved denne ordningen er noe jeg har satt uendelig stor pris på: En utrolig god og viktig kontakt med folket her på Tjensvoll, ikke minst når død og sorg rammer! Men fra og med høsten av, ble denne ordningen endret, foreløpig som en forsøksordning på ett år. Fra da av er jeg pålagt å gå inn i turnus sammen med soknepresten i Bekkefaret, der vi skal ha vakt annenhver uke for både Tjensvoll og Bekkefaret sokn. Sokneprest Helge Helgesen

6 6 Kirketorget nr. 1 mars årgang Glimt fra Vinterklubben

7 Kirketorget nr. 1 mars årgang 7

8 8 Kirketorget nr. 1 mars årgang Ny medarbeider Tekst og bilde: Inger Marie Torstrup Dag Sjurseike Menigheten har i et halvt års tid hatt menighetspedagog. Dag Sjurseike kom inn i staben etter at Sven Skjold sluttet. Dag er utdannet Cand Theol, men er ikke ordinert til prest. Foreløpig ønsker han å jobbe med barn og unge i en annen type stilling enn som prest. Men som han sier selv, «hva som kommer i fremtiden vet vi jo ikke.» Før Dag startet som menighetspedagog jobbet han på institusjon i barnevernet. Tiden ble moden for et karrierebytte, og så kom han altså til oss. Ryktet om at dette er en kjekk menighet hadde nådd Dag før han søkte, og var nok med å prege valget. Menighetspedagogrollen er en frier stilling enn det ville være å jobbe som barne- og ungdomsprest. Om vi ser tilbake til studietiden så forteller Dag at valget sto mellom å studere teologi eller psykologi. Ønsket om å utdannes til et godt medmenneske heller enn en behandler gjorde valget enkelt. Dag startet på Misjonshøgskolen. Har tok han studiet ved siden av full jobb. Allikevel brukte han bare fem år på å fullføre. Det tyder på at Dag er målrettet og strukturert. Nå har daglig leder og Dag avklart hvilke oppgaver som skal utføres. Mye vekt ligger på ungdomsarbeidet i menigheten. Både tilbud rettet direkte mot ungdom, men også i forhold til ungdommer som ledere i barnearbeidet i kirken. Nå som Kirketorgets utsendte pratet med Dag var nettopp Vinterklubben ferdig. En travel, litt slitsom uke, men Dag er positiv og gleder seg allerede til Sommerklubben i juli. Kjekke deltakere og flotte ungdomsledere veier opp for lange dager. Ellers er Dag innom Club Vision, 6års bok, konfirmantene og annet som inngår i menighetens trosopplæring. Og som resten av staben var Dag travelt opptatt med å bidra på loppemarkedet. En prat for livet skal koste lite Kirkens SOS i Norge bytter telefonnummer. Fra og med 3.mars er det nye nummeret Det er kun en grunn til dette skifte: de som trenger Kirkens SOS skal slippe å telle på kronene. Med det nye nummeret, koster en samtale kun det en samtale til en fasttelefon ville kostet. For mange betyr det at samtalen er gratis, mens andre må betale noe. Det avhenger av den enkeltes telefonabonnement. Det kan koste en del å ringe, - men det skal ikke koste mye i kroner og øre. Hvorfor? Jo, for denne samtalen kan være en prat for livet. Årlig besvarer Kirkens SOS mer enn telefoner og til sammen ca chat og sos-meldinger (anonymisert e-post). Med ca 900 frivillige og over 30 ansatte, gjør Kirkens SOS gjennom sine 12 lokale sentre, denne telefontjenesten tilgjengelig for mennesker som opplever å være i krise. Mange er mennesker som kjenner at livet er i ferd med å gå i svart. I fjor handlet ca 50% av alle chat-samtaler om selvmord og 30% av SOS-meldingene. På telefonen snakket ca 15% av innringerne om tanker de hadde om ikke lenger å ville leve. Det er over 500 mennesker som tar sitt eget liv i Norge hvert år, og rundt 10 ganger så mange som forsøker, og enda mange flere som tenker på å gjøre det. Dette er høye tall og temaet er vanskelig å snakke om. Kirkens SOS vil derfor være et lavterskel samtaletilbud for dem som opplever at livet er utfordrende og særlig dem som går med selvmordtanker. Telefonen skal være en åpen linje der det er lov å snakke om alt, og der de som tar imot samtalene tåler å høre om livet slik det egentlig er for den som ringer inn. Et urolig mennesket som i telefonen møter et medmenneske som gir rom for å snakke om innringerens tanker og planer om å gjøre det slutt, er livsnødvendig. Hvert år er denne åpne kanalen med på å redde liv. Kirkens SOS er et nasjonalt nettverk av frivillige som 24/7 tilbyr et lyttende øre og bankende hjerte. Vi vil lytte og være tilstede og gi rom for de unevnelige tanker og planer og samtidige lete frem livsmot og håp. Derfor skal det nye Kirkens SOS-nummeret finnes overalt. Det skal være lett å finne og koste lite å ringe. For det kan handle om en prat for livet. Leif Jarle Theis Generalsekretær for Kirkens SOS i Norge Dag bor på Klepp. 20 minutter med bil til en givende arbeidsplass med fantastisk stab, et bredt spekter av mennesker i menigheten og en enestående ungdomsgjeng!

9 Kirketorget nr. 1 mars årgang 9 Diakonens hjørne I nyhetene på radioen forrige uke, ble det opplyst om at det var over 1000 søkere til ledig stilling som postmann på sydpolen, til en mnd lønn på kr! Det var så mange søkere at nettverket hadde brutt ned, og folk ble anmodet om å ikke sender flere søknader, fordi de fikk ikke behandlet søknadene pga for stor pågang. En kan undre seg hvordan det kan ha seg at så mange ønsker seg lengst mulig bort, med bare en koloni pingviner til selskap. Vi lever i en tid med mye travelhet og vi bombarderes med inntrykk fra alle kanter. Som datamaskinen som tok imot søknadene til postmann jobben, er det flere som opplever «overload». Mindfullness er en trend som i disse dager skal hjelpe oss til å håndtere alle kravene vi møter, og istandsette oss til å sjonglere våre travle liv på alle arena. Det handler om å være tilstede i nået. Det tilbys kurs og coaching på flere «gatehjørner» - og som de fleste ting i vårt samfunn, er også dette blitt god butikk. Gud har et annet alternativt i møte med alle overveldende krav, og vi trenger ikke reise til sydpolen for å erfare det. Vi kan være hjemme i vår egen stue, og i tillegg er det gratis. Han tilbyr oss sin fred og sin hvile. Jesus sier i Johannes «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» Jesus vil møte oss midt i vår travelhet og han vil gi oss fred. Ikke et vondt ord om mindfullness, men Jesus har noe bedre å tilby. Han tilbyr mindfullness med nærvær. Nærvær med seg selv. Å gå til Gud med sine liv, handler ikke om en virkelighetsflukt, eller en fantasi venn. Mange er de som har erfart at når en går til Gud med sine komplekse og vanskelige liv, så er Han der for oss. Noen ganger løfter Han byrdene helt av for oss. Noen ganger gir Han oss en hvilepause mellom slagene. Alltid er Han med gjennom det som skjer. Gjennom årtusener har innbydelsen lytt igjen og igjen. «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile». Innbydelsen gjelder fortsatt i dag for den som vil! Hillevågstannlegene Besøksadresse: Gartnerveien 41 Hillevåg (vis à vis Kilden) Tannlege Jørgen Ueland Johannessen tar i mot nye pasienter Ta kontakt på telefon for en timeavtale

10 10 Kirketorget nr. 1 mars årgang Tjensvolltorget, tlf BRUSTAD BUA TJENSVOLL SNARKJØP Til tjeneste hele døgnet Vår erfaring - din trygghet Tlf VELKOMMEN TIL DIN NÆRBUTIKK! Åpent hver dag - alt i dagligvarer og spill STAVANGER SANITETSFORENING BO- OG AKTIVITETSSENTER Publikumsbading: Morgenbad: kl kl Voksne onsdag kl kl 1430 Kafe: mandag - fredag kl Utleie: Kurs- og selskapslokaler - basseng og Kafe til fødselsdagsfeiring Senteret har 21 leiligheter beregnet for eldre som er oppegående og klarer sine daglige gjøremål selv. Ta gjerne kontakt for informasjon og omvisning. Jenny Wigestrand, Sverre Farstadsv. 6 Nye og gamle kunder ønskes velkommen. Åpningstider: tirsdag - fredag. Telefon Tjensvoll fot og aromaterapi off. godkjent fotterapaut Anne Marie Are Dyrdal - på Tjensvoll i Sanitetens lokaler Bestilling mottas på telefon Mottar også bestillinger på hjemmebehandlinger Tjensvolltorget Stavanger Tlf.: FOR DAMER OG HERRER LURA TRYKKERI Opprettelse av testament, arverett Barne- og familierett Alminnelig praksis - sentralt i Stavanger Tel: E-post:

11 Kirketorget nr. 1 mars årgang KIRKEKALENDER Gudstjeneste kl Ring kirka hvis du ønsker kirkeskyss, tlf Faste arrangementer FOR BARN/UNGDOM: FOR VOKSNE: 22. mars - Mariabudskapsdag: Prekentekst: Luk 1,46-55 Høymesse v/vikar. Nattverd. 29. mars - Palmesøndag: Prekentekst: Matt 26,6-13 Høymesse v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 3. april - Langfredag kl.11.00: Prekentekst: Matt 26,17-30 Langfredagsmesse v/helge Helgesen 5. april - Påskedag: Prekentekst: Matt 28,1-10 Høytidsgudstjeneste v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 12. april - 2.sip: Prekentekst: Joh 21,15-19 Høymesse v/ragnar Skottene. Nattverd. 19. april - 3.sip: Tårnagenthelg. Prekentekst: Joh 10,1-10 Familiegudstjeneste v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 26. april 4.sip: Årsmøte. Prekentekst: Jes 43,16-21 Høymesse v/helge Helgesen. Nattverd. 2. mai - Lørdag kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/helgesen/sjurseike. 3. mai - 5.sip kl.11.00: Prekentekst: Matt 7,7-12 Konfirmasjonsgudstjeneste v/helgesen/sjurseike. Dåp. Nattverd. 10. mai - 6.sip: Prekentekst: Matt 7,7-12 Høymesse v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 24. mai - pinsedag: Prekentekst: Joh 14,15-21 Høytidsgudstjeneste v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. 31. mai - Treen: Solborgstevne. Prekentekst: Luk 10,21-24 Høymesse v/helge Helgesen. Nattverd. 7. juni - 2.sit: Prekentekst: Salme 67,2-6 Familiegudstjeneste v/helge Helgesen. Dåp. 14. juni - 3.sit: Prekentekst: Joh 1,35-51 Høymesse v/helge Helgesen. Dåp. Nattverd. Forandringer kan forekomme, se derfor Stavanger Aftenblad for korrekt annonse Babysang Kontaktperson: Alexandra Orzechowska-Niedziela Søndagsskolen er barnas gudstjenester. Vi samles til bibelfortellinger, sang og lek. Når: Søn. Kl Alder: 1-12 år Kontaktperson: Dag Sjurseike Barnekoret For barn under skolealder Når: Hver annen mandag kl 17:30 18:15 Ta med matpakke, så spiser vi sammen etterpå. Kontaktperson: Gethin Davies- Jones Club Vision Barneklubb fra klasse med aktiviteter som matlaging, dansing, spilling, billiard, bordtennis med mer. Når: torsdag fra 18:00-20:00 Kontaktperson: Dag Sjurseike REX-LAN For ungdom fra 13 år og oppover. Når: 1-3 ganger i halvåret. Følg med på kirkekjelleren.no Kontaktperson: Dag Sjurseike Dagsenter Hver onsdag Kontaktperson: Ingebjørg Bore Telluskoret Kor for voksne. Øvelse hver mandag kl Kontaktperson: Gethin Davies- Jones Formiddagstreff Sosiale samlinger for deg over 50 som er hjemme om formiddagen. Tema-/foredrag. god mat og god prat, utlodning og andakt. Når: 2. og siste tirsdag kl Kontaktperson: Brit Egeland Kirkering - er sammenkomster for kvinner som er glade i håndarbeid, kaffemat ogen god drøs. Når: 3. man. hver måned kl 11. Også grupper på kveldstid Kontaktperson: Brit Egeland Åpen kirke Onsdager er kirken åpen for deg som ønsker en prat med vafler og kaffe på kirketorget eller stillhet i kirkerommet. Når: Hver onsdag kl Felles kveldsbønn kl Kontaktperson: Brit Egeland Sjømannstreff Treff for sjøfolk og folk med relasjon til sjømannslivet. kl Kontakt menighetskontoret Følg ellers med på vår nettside: for oppdatert informasjon om de ulike arrangementer.

12 12 Kirketorget nr. 1 mars årgang

KIRKE TORGET. Konfirmantene 2015. Se side 9. Sommerklubben. Kandidater til menighetsrådet. Hvor mye er nok? Vår nye diakon. I Kristus - nær livet

KIRKE TORGET. Konfirmantene 2015. Se side 9. Sommerklubben. Kandidater til menighetsrådet. Hvor mye er nok? Vår nye diakon. I Kristus - nær livet KIRKE TORGET I Kristus - nær livet Utgitt av Tjensvoll menighet Kirketorget nr. 2 juni 2015-49 årgang Konfirmantene 2015 Se side 9 Hvor mye er nok? Vår nye diakon Kandidater til menighetsrådet Sommerklubben

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

God sommer! www.slettebakken-kirke.no. Hvorfor valget er viktig. Kapellan og HV-prest. Gudstjenesteliv

God sommer! www.slettebakken-kirke.no. Hvorfor valget er viktig. Kapellan og HV-prest. Gudstjenesteliv NR. 3/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti God sommer! Hvorfor valget er viktig I september er det kirkevalg. Nå er nominasjonslistene klare for et valg som betyr mye for kirken.

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Mettet påskegjestene. Side 6. Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Side 15 Til teneste for kyrkjelyden

Mettet påskegjestene. Side 6. Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Side 15 Til teneste for kyrkjelyden NR 1-2015 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Mettet påskegjestene Side 6 Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. LUK 24,46 Side 15 Til teneste for kyrkjelyden Oldemor bar

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta kirke Besøksadresse: Fagerstølveien 9B Post: Pb. 201, Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 54 51 80 Mail: tasta.menighet@stavanger.kommune.no Hjemmeside: www.tasta-kirke.no

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

VARDEN. Barnas side Årets konfirmanter Gudstjenesteoversikt. menighetsblad. Grunnlagt 1951 - Nr.2-2015 Juni - 65.årgang

VARDEN. Barnas side Årets konfirmanter Gudstjenesteoversikt. menighetsblad. Grunnlagt 1951 - Nr.2-2015 Juni - 65.årgang VARDEN menighetsblad Grunnlagt 1951 - Nr.2-2015 Juni - 65.årgang Barnas side Årets konfirmanter Gudstjenesteoversikt Staben: VARDEN MENIGHET Sokneprest: Helge Hansen 51 91 71 42 / mobil 90 28 22 52 helge.hansen@stavanger.kommune.no

Detaljer

TREFOLDIGHET. Tema: Underveis NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM 04-2012. Side 4-6 Side 7 Side 8-9 VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN NIDAROS

TREFOLDIGHET. Tema: Underveis NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM 04-2012. Side 4-6 Side 7 Side 8-9 VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN NIDAROS TREFOLDIGHET NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM 04-2012 Tema: Underveis VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN EN REISE GJENNOM LIVET Gjesteskribenten Solveig Pihlfeldt Haugen PILEGRIMSLEDEN TIL NIDAROS Av Kristin Bae

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer