Ansatte Menighetsrådet i 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012"

Transkript

1

2 Ansatte 2012 Sokneprest Ånund Hardang Kapellan Torill Rojahn Søby (fraværende i 2012, stillingen dekket opp med vikarer fra prostiet) Kantor Iver Kleive Kateket Turid Skarbø Ungdomsarbeider Piriyanthy Sivabalachandran 50% frem til 15/6 Ungdomsdiakon Mari Haug Thorsen fra 1/5, 100% stilling (50% fellesråd, 25% kommunen, 25% menigheten) Sekretær Annette Totland 30%, Kirketjener Wilma Haugen,15% til 30/11 Kirketjener Piriyanthy Sivabalachandran fra 1/12, 15% Kirkeforvalter Flemming Sohn Andersen,ca 25% Husmor Kristin Bærøy ca 2 timer per uke. Ane Holme, engasjement, web-redaktør Menighetsrådet i 2012 Solveig-Elin Bru-Olsen, leder Laila Sømoen, nestleder og repr i fellesrådet Ane Holme Piriyanthy Sivabalachandran Hans Christian Guren Gunn Kristin Aune Ragnhild Utgaard Nordahl (vara) Petter Hasseløy Nesse (vara) Peder J. Pedersen (vara) Lasse Moer (vara) Arthur Aamodt (vara) Soknepresten har fast plass i menighetsrådet, med kapellanen som vara. Kirkeforvalter deltar i møtene ved behov og mulighet. Menighetens visjon "Helgerud menighet ønsker å være en åpen og fellesskapsbyggende menighet som skaper rom for undring, tro og tjeneste." Helgerud menighet vil: - Skape felleskap der den enkelte blir sett og verdsatt. - Gi mennesker frimodighet til å definere seg som en del av det kristne fellesskapet. - Formidle det kristne budskapet i ord og handling slik at mennesker kan komme til tro. - Gi den enkelte mulighet til å vokse i sin tro. - Utfordre til tjeneste og nestekjærlighet. - Skape muligheter for engasjement og livsutfoldelse. Helgerud menighetsråd 2012 Helgerud menighetsråd (MR) har i 2012 hatt åtte ordinære og et ekstraordinært møte. Et gjennomgående tema som ble grundig behandlet i fire av de totalt ni MR-møtene, var prosessen med utarbeidelse av «forslag til ny lokal grunnordning» som del av den pågående gudstjenestereformen. Dette har vært en tidkrevende, men verdifull prosess. Den har gitt MR mange meningsfulle og givende diskusjoner, og vi har erfart at vi har vært «underveis» med mange av spørsmålene vi skulle ta stilling til. Tross ulikt syn på en rekke momenter har debatten foregått i en respektfull og god tone, og voteringer avgjorde utfallet i de spørsmålene hvor rådet var delt. I tråd med de sentralt gitte retningslinjene for prosessen la MR frem et foreløpig forslag til lokal grunnordning for Menighetsmøtet i slutten av august. Menigheten ble dermed gitt mulighet til å komme med innspill på forslaget, og innspillene ble tatt med i den endelige MR-behandlingen før søknaden ble sendt biskopen i midten av september. Vi fikk biskopens godkjenning av ord- 2

3 ningen, som da offisielt ble innført fra 1. søndag i advent Nå skal det sies at de ulike endringsforslagene allerede var gradvis innført i løpet av året, så overgangen fra utprøvingsfase til godkjent ordning ble for den vante kirkegjenger knapt merkbar. Fremdeles gjenstår en betydelig jobb knyttet til utarbeidelse av lokal grunnordning for ungdomsgudstjeneste og familiemesse/familiegudstjeneste samt bestemmelse av liturgisk musikk. Foreløpig har vi i hovedsak benyttet kantor Iver Kleives forslag til liturgisk musikk, noe som harmonerer godt med en av reformens kjerneverdier «stedegengjøring». En annen gjenganger på sakskartet i 2012 har vært «status for lyd og projektor». Spesielt lydanlegget har det tatt uforholdsmessig lang tid å få på plass, og MR beklager dette overfor alle som har strevd med å høre. Nå tør vi endelig si oss fornøyd med resultatet som også innbefatter ny teleslynge. Det er også gjort fornuftige, praktiske disposisjoner for enklere å kunne rigge ekstra lydutstyr når det trengs. Det var historisk sus over de endringene som ble gjort i Grunnloven i mai 2012, som innebar at vi ikke lenger har en statskirke i Norge. Mulige konsekvenser av denne endringen har MR hatt til vurdering gjennom svar på Kirkerådets spørreundersøkelse i forlengelse av refleksjonsnotatet «Kirkeordning etter 2013». Dette var en foreløpig sondering med spørsmål bl.a. knyttet til organisering og arbeidslinjer. Kirkerådet har en stor jobb å gjøre for å forberede alternative modeller, og saken vil komme tilbake til menighetene på høring i løpet av Behovet for nye kirketekstiler har vært kjent i flere år da de nåværende er svært slitt og falmet. MR nedsatte i mars en tekstilkomité som har grepet fatt i saken, men det tar tid. Like før årsskiftet besluttet MR dessuten å invitere flere kunstnere til å vise sin interesse for oppdraget (gjennom utlysning via to håndverk- og kunstnerorganisasjoner.) Dette vil gi et bedre vurderingsgrunnlag for å kunne bestemme hvem som skal få oppdraget. Målet på sikt er å få tekstiler i alle kirkeårets farger (fire serier) mot nå kun ett sett. Dette vil innebære et betydelig pluss til kirkerommets ellers minimale utsmykning utenom alterteppet. Dessuten vil det være et godt pedagogisk element for å høyne bevisstheten rundt kirkeårets ulike faser både for menigheten og i møte med skoleelever. MR er svært takknemlig for at det relativt nyetablerte diakoniutvalget i løpet av 2012 har fått konsolidert sitt arbeid og jobber godt. Mandat for utvalget ble utarbeidet og godkjent av MR i juni, og de har selv valgt hvilke områder de skal konsentrere sin innsats rundt. Ansettelsen av ungdomsdiakon Mari Haug Thorsen har også vært et veldig verdifullt bidrag inn i menighetens diakonale arbeid. Det vises for øvrig til diakoniutvalgets egen rapport. Av diakonal innsats er det også viktig å nevne «Prosjekt 13-20» i Sandvika som Helgerud er med og delfinansierer. Dette prosjektet lovprises av så vel politi som politikere, helsesøstre og handelsstanden (Sandvika Storsenter), og det har betydd svært mye i møte med flyktig ungdom. Kommunen har sett verdien av arbeidet og utvidet med ytterligere en stilling, samt gjort tiltaket permanent. Vi vil forsøke å få alle Bærumsmenighetene til å spleise på den 50 % andelen som Helgerud, Tanum og Høvik menigheter nå finansierer, siden ungdommene som nyter godt av tilbudet kommer fra hele kommunen. Orgelet i Helgerud kirke har også vært en sak som har kommet opp flere ganger i løpet av året. Dette handler om at orgelet ikke ble fullt utbygget da det kom i 1982, men at det lå i kortene at det skulle ferdigstilles på sikt. Saken har vært oppe mange ganger de siste 25 årene, men så langt har man ikke maktet å ta løftet fullt ut. Det er en vesentlig kostnad forbundet med en slik ferdigstillelse/oppgradering, selv om kommunen forventes å kunne bidra med 60 % av utgiftene. Det har kommet opp som et mulig alternativ å supplere med digitale stemmer, noe som vil bety en mye rimeligere variant. Orgelfaglig er det likevel betenkeligheter knyttet til en slik løsning. I skrivende stund har ikke MR tatt stilling til videre prosess. Av ulike arrangement som MR har vært involvert i i løpet 2012, kan avslutningsvis nevnes «MR-gudstjeneste» i januar; Frivillig Børs, medarbeiderfest for alle frivillige og fasteaksjon i mars; vigsling av ungdomsdiakon Mari Haug Thorsen i oktober; avtakking av kirketjener Wilma Haugen og markering av kantor Kleives 25 år i menigheten samt adventsmarked i november. Som leder opplever jeg et arbeidsvillig og positivt råd med godt samhold og stort engasjement. Solveig Elin Bru-Olsen 3

4 Administrasjon og stab Året 2012 var det året der Helgerud menighet igjen fikk ansatt en ungdomsdiakon; ikke i 50% som er stillingshjemmelen, men i et spleiselag med Bærum Kommune fant menighetsrådet å kunne øke til en 100% stilling var også det året da vår kirketjener gjennom mange år; Wilma Haugen, i en alder av 82 år valgte å bli pensjonist på heltid. Samtidig kunne vi glede oss over, at Piriyanthy Sivabalachandran som hadde sluttet i ungdomsarbeiderstillingen før ferien, fra november ble ansatt som kirketjener. Menigheten fikk også anledning til å gjøre stas på kantor Iver Kleive etter 25 års virke i Helgerud. Som bemerket i rapporten fra 2010, er staben i antall personer på et minimum av hva som kreves. Administrasjonen er redusert i en slik grad, at de kirkefaglige stillinger selv må ta seg av en del administrative oppgaver som det ellers har vært sekretærhjelp til. Dette er absolutt ikke noen ønskesituasjon, men det er slik virkeligheten er. Menighetens ansatte har utvist stor kreativitet og vært løsningsorientert, slik at ting har fungert. Menigheten har en stor resurs i frivillige; - uten disse ville mange funksjoner og aktiviteter ikke kunne gjennomføres! I tillegg til de mange frivillige, har Helgerud et menighetsråd som er veldig aktive og gjør mye jobb. Noe av dette burde ideell sett utføres av ansatte; - men vi leve nok ikke i en ideell verden Uansett; vår menighet er total sett bedre stillet en veldig mange andre menigheter, noe som er verd å huske på når vi synes det er vanskelig å få ting til å fungere. Flemming Sohn Andersen, kirkeforvalter Rapport frå Soknepresten Året 2012 har atter vore eit godt år Helgerud menighet. Menigheten har mange medlemmer som står på og utfører ei trufast teneste. Dei mang rapportane gjev grunn til vidare optimisme og glede! Det er derfor med takksemd, glede og audmjikskap ein ser attende på 2012! EIN VARM TAKK FOR MEDARBEIDARSKAP OG FELLESSKAP I ÅRET SOM GJEKK!! La meg få oppsummere i nokre punkter: Gudstenestene. Det er eit år der vi ikkje minst tok i bruk ny gudstenesteliturgi. Etter godkjenning av biskopen, har vi nå innført ein eigen liturgi for Helgerud. Det er førebels ein prøveperiode. Det har vore både spennande og krevjande. Nye ledd, ny musikk og fleire medliturgar har gjeve oss eit rørsle framover. Det tek tid å bli vane med ei ny ordning. Menigheten deltek meir aktivt med svar i sjølve liturgien. Samlingsdelen i starten er annleis enn før med medliturgane som framfører både informasjon og leier samlingsbøna. Vi står under første og siste salmen. Menigheten sit under dei to første lesningane medan dei reiser under hallelujaomkvedet før evangelielesningen. Når det ikkje er dåp, kjem trusvedkjenninga rett etter preika og syndsvedkjenninga innleier forbøna. Forbøna har enkelte søndagar vore fordelt på medliturgane. Her det eit stort potensiale som vi skal utvikle vidare! Når det gjeld nattverden, er det fleire bøner og tekster å velge i. Vi syng og Agnus Dei medan vi går fram for å motta nattverden. Før sang vi før vi gjekk fram. Vi har gått over til berre å bruka glutenfrie oblater. Det tek tid å bli kjent med den nye gudstenestereformen. Det må gå seg til. Og samtundes er det ei prøveordning vi har fått godkjent. Derfor er det viktig med tilbakemeldingar om kva som fungerar godt og kva som fungerar mindre godt. Vi er også heldige i Helgerud som har ein kantor som har komponert liturgisk musikk til vår gudsteneste! 4

5 Gudstenestetala for 2012 er også hyggeleg lesing. Det totale talet er deltakarar på gudstenestene!! Mot for Det gjev ein auke på 9,7 %!! Budstikka fann ut av dette og hadde ein hyggeleg presentasjon av dette før påske. Da tenker eg ikkje berre på bilete av soknepresten, men på auken deltakarar som var den største i Bærum! Vi hadde færre skule- og barnehagegudstenester. Dei talde 14 mot 17 i Men trass færre gudstenester, var oppslutningen 4460 i 2012 mot 3877 i Vi hadde fleire barn på familieog barnegudstenester for 2012 mot 888 i Dette auken handlar for ein stor grad om fleire trusopplæringsgudstenster. Tårnagenthelga mellom anna var eit tiltak i Prosjektet med friluftsgudsteneste under byfesten siste søndagen i august fortsette også. I år fekk vi med oss Høvik menighet og, i allefall soknepresten. Det er jo Tanum, Høvik og Helgerud som deler på Sandvika og såleis er det naturleg at dei samarbeider om gudstenesta. Frelsesarmeen var og med i fjor. Rett etter gudstenesta fortsette pinsemenigheten med konsert. På denne måten var Helgerud med og prega byfesten på ein synleg og god måte! Det blir ny friluftsgudstenste i byparken 2013! Elles fortset vi det gode partnarskapet med Tanum menighet. Det er nå berre sommargudstenestene vi samarbeider om. Annandagane og første nyttårsdag er fellesgudstenester for Vestre Bærum. Kyrkjelege handlingar Ordninga med deling av tenesteveker i parmenigheten fortset med uforminska styrke. Så langt er erfaringane gode. Når det gjeld dåpstala, er det døypt 37 barn i våre gudstenester. Av dei var 28 innan soknet. Dette er ein tilbakegang frå 2011 da vi hadde dåp for 48, og av dei 40 som budde i soknet. 31 barn som budde i soknet, vart døypt i andre kyrkjer, både her i Bærum og på andre kantar av landet. Grunnane til det er nok samansett. Men tradisjonar og tidlegare tilhøyre tyder mykje i denne samanhangen. Prestesituasjonen Seniorprest Anne Brit Aasland fortsette som vikar i 50%. Ho administrerte institusjonsandaktene og hadde mange gravferder. Det vart og ei handfull gudstenester. Vikarprest Else Engebretsen starta oppi januar i den andre 50% vikariatet og utførte primært gudstenester og institusjonsandakter. Da Else Engebretsen takka for seg 1.september, kom Caroline Hauglid-Formo som vikar resten av Vi takkar våre vikarar for den tenesta dei har utført for oss i Helgerud 2012! TAKK! Det er mykje som kunne vore nevnt. Eg vil rette ein varm og stor takk til alle tilsette og frivillige i Helgerud som har hatt ei teneste i menigheten. Stor, eller liten, dei er viktige i det å drive menighet. Eller rettare sagt: Vi er alle lemmer på Jesu lekam. Og i det perspektivet høyrer vi alle heime, vi som har vårt tilhøyre i Helgerud menighet. Det er eit stort privilegium og arbeide og høyre til slik ein flott og positiv menighet! Takk til alle de som gjer ein skilnad. Takk til de som berre rett og slett er! Ånund Hardang, sokneprest 5

6 Barn i Helgerud Visjon «Helgerud menighet vil være et sted der barna får rom til å vokse opp som trygge Guds barn.» Menigheten vil: - Være et trygt sted for barna. - Hjelpe til slik at barna blir bevart i sin tro. - Skape fellesskap der barna blir sett og myndiggjort. - Møte den enkelte med respekt ut fra sine forutsetninger. - Skape mulighet for livsutfoldelse. Barnehagen Helgerud menighetsbarnehage startet det nye året med å utvide åpningtiden. Det passer bra for flere av familiene. Vi holder nå åpent fra til Vi har tradisjoner som vi liker å holde i hevd i barnehagen. Vinterdagen, med leker, konkurranser, medaljer og pølser, ble avholdt på selveste skuddårsdagen. Tidlig i februar startet vi vårt «fra karneval til påske», som flere kjenner til pga bildet vi henger opp i kirken. Bildet blir utviklet over flere uker, og henger i kirken til over påske. Det passet derfor bra at barnehagen deltok på gudstjenesten 18. mars. Vi tilbereder påskemåltid til barn og ansatte (26.mars). Lammelår, poteter og grønnsaker er fast meny. Populært! For å bedre på arbeidsforholdene i barnehagen, og også for barnas del, fikk vi satt opp støyplater i taket på avdelingen. Nei, de lager ikke støy! De minsker den ;-) Vi har fast opplegg sammen med Asker og Bærum brannvesen. De eldste barna lærer brannvern, besøker brannstasjonen og har forskjellige oppgaver. Dette avsluttes med skuespill på Kalvøya, hvor Vanja og Eldar møter over 1000 førskolebarn Heftig og flott. I mai synger vi på Åpent Hus. Nå er det vår- og 17.maisanger som fremføres. Forrige gang vi sang var i forbindelse med vårt karneval før faste. Feiende flotte barn...og ansatte. Ute ble aktivitetene utvidet ved et nytt vippedyr. Samt at vi satte poteter. Våren er tiden å forberede barna på skolestart, og besøk på skolen er til stor glede og nytte. Fra Levre kommer alltid rektor Berit på besøk ut i barnehagene. Særdeles vellykket. De fire eldste barna får også tilbud om å være med på overnattingstur før de slutter. Vi dro på hytten til Torill, og været tillot bading! I løpet av dette halvåret har vi også hatt tid til de faste aktivitetene våre; bibliotek for fireåringene, svømmehallen for førskolebarna, baking, gym, massasje og opptredener, bare for å nevne noen.. OG «Barnas superreiseradio» Årets sommerskuespill. Barna har sannelig ubegrenset plass til sanger, vers og skuespillroller. De er fantastiske til å lære utenat, og til å fremføre stoffet for all slekten som fyller ungdomssalen. Vet ikke hvem som er mest stolt. I personalgruppen ble det endringer da Linda fikk jobb som jordmor her på Bærum sykehus og sluttet hos oss. Takk til Linda for flotte år og kjekt sammarbeid! I august ansatte vi førskolelærer Victoria. Dermed er vi tre pedagoger. Og vi har student utplassert en dag i uken. Da vi startet etter ferien kom 5 nye barn. To var 1 år og tre var 2 år. Det betydde nå at vi hver dag hadde seks vogner ute med sovende barn. Det var vanskelig å sette alle i ly for regn og (etterhvert) snø, og derfor ønsket vi oss et skjul. Rett før jul stod «Murmelstallen» klar. Lykke. Den males til våren. I september inviterer vi alle familiene med til Hauger gård i Heggedal. Foreldrene stilte velvillig opp og fikk en unik mulighet til å bygge relasjoner og å dele opplevelser. I løpet av høsten er 6

7 innkjøring viktig. Det er også tid for foreldremøte, utviklingssamtaler og for å invitere de nybakte skolebarna tilbake på besøk i barnehagen. Viktig å oppleve at de har «vokst ut» av barnehagen, og at noen små har fått deres plass. Høsten bragte med seg oppstart på brannvern med besøk på Bekkestua brannstasjon, tur til Sæteren gård, fest for familiene i forbindelse med FN og Malawi-prosjektet vårt i regi av Forut, sangstund på Åpent Hus, småturer, og førstehjelpskurs for personalet. Vi solgte den store sklien vår. Tok opp flotte egne poteter. Fasteprosjektet vårt ble vellykket og grundig presentert i en bok fra IKO! Adventtiden gav god mulighet for å glede seg, vente på, oppleve, være sammen, holde på hemmeligheter, og øve på skuespill som fremføres for all familie og slekt. Sandnøttene ble bakt og levert på Adventmarkedet, Lucia kom på Åpent Hus med lys og sanger, vi hadde grøt på nissefesten i år også og juletregang rundt vårt flotte pyntede tre. Siste uken dro vi grytidlig avgårde til Sæteren gård med fire og femåringene. Det lysnet så smått på vår vei opp til grøt, eventyrstund og møte med nissemor... Veldig bra opplegg å få ta del i. Et fint semester avsluttet Spennede med mange små barn. Vi har oppdratt hverandre og gledet oss over fremgang for liten og stor. Godt nytt år ønskes dere alle. Astrid Paulsen, barnehagestyrer Familiesangen og Hoppetitten Familiesangen og Hoppetitten har hatt øvelser i Helgerud kirke på tirsdager kl 1730 til 18/1845 gjennom hele året. Det gjennomføres ca 3 øvelser hver mnd. En gang hver mnd lages det middag i kirken. Det går på omgang å lage middagene som serveres Koret er delt i 2 aldersgrupper, 1.-3.kl og 4.-7.kl, deler av tiden for bedre å kunne tilpasse sanger og opplegg til rett alder. Hoppetitten Barnegospel er et kortilbud for barn fra klasse. Kristin Bærøy er dirigent. Vi har øvelse tre tirsdager i måneden samtidig som Jumping Chaos Tween Sing. Hoppetitten har gjennomført vårkonsert i kirka sammen med Jumping Chaos Tween Sing med dans, drama og musikk. Vi har også deltatt på familiegudstjenester, Barnefestival, lysmesse og adventsmarked. Søndagsskolen Vi har hatt 18 søndager med søndagsskole i løpet av 2012, 9 i høstsemesteret og 9 i vårsemesteret. Vi prøver å holde søndagsskole alle søndager det ikke er familiegudstjeneste eller ferie etter skoleruten, og det klarer vi nesten. Ved inngangen til 2012 var det 7 voksne ledere med i søndagsskolen. I løpet av året har vi fått en ny medarbeider og en annen har avsluttet sitt engasjement i søndagsskolen. Vi har prøvd å rekruttere flere voksne til å være med på dette viktige arbeidet, men utover den ene har det ikke lykkes å få med flere. Barnegruppen er delt i 2, de små er i alder fra 1 år til ferdig med første klasse, mens de store er fra andre klasse og oppover. Hver søndag er det 2-3 voksne som holder søndagsskole. Vi bruker opplegget Sprell Levende fra Norsk Søndagsskoleforbund. Opplegget er veldig bra lagt opp og gir mye hjelp i forberedelsen. Tanken er at barna skal oppleve Jesus til barna 7

8 ved å bruke alle sine sanser, så vi hører, ser, smaker, kjenner og lukter! Tekstene for hver søndag er lagt opp slik at barna får et blad med hjem der de finner mer om den teksten som er gjennomgått. Bladet Barnas har også oppgaver og fortsettelses-fortellingen, og vi får tilbakemeldinger om at bladet er populært. Vi har i 2012 hatt 34 betalende medlemsbarn i søndagsskolen, men 56 barn er registrert i medlemslisten. I tillegg er det noen flere barn som har vært innom uten å bli registrert. Alle barn som er på søndagsskolen får fremmøtekort og tilbud om å bli registrert i våre medlemslister. Vi har selvfølgelig plass til alle barn som ønsker å være med. vår 2012, 7 fredager, snitt 17 barn pr gang, 1 filmkveld (Keeper n til Liverpool), ellers litt quiz og organiserte leker høst 2012, 6 fredager, snitt 11 pr gang, 32 forskjellige barn innom, 1 filmkveld (Ylvis 3) 1 kveld med pepperkakehjertebaking til adventsmarkedet Samlingsstunder i kirken Vi har fast leseplan for samlingsstunden i kirken, stort sett tekster fra GT i Kristin Gunnleiksruds «bibelfortellinger». Oppsummering Vi har hatt et fint år, med mange barn innom. Vi har vært 14 voksne totalt, som har hatt vakter fredagskveldene, men mange sluttet etter sommerferien og vi har vært 7 voksne som har delt på det høstsemesteret. Det kan bli mange vakter på noen, samtidig som det er godt å ha rutiner inne. Nå slutter hovedleder og vi må få på plass nye krefter for å fortsette tilbudet. Det begynte en hel gjeng med 5. klassinger rett før semesterslutt og de gleder seg allerede til oppstart neste år! Vi har strevd med å få inn eksterne andaktsholdere, så vi laget en plan for hvilke tekster vi hadde lyst til at barna skulle få kjennskap til. I år har det stort sett vært tekster fra GT. Vi bruker Kristin Gunnleiksruds «bibelfortellinger» som er myntet på litt eldre barn (14->). Et litt fast opplegg gjør terskelen litt lavere for å ta på seg å lede samlingen i kirken. Det viser seg jo også at barna sitter inne med masse kunnskap og kan en del av historiene vi leser for dem. Enten fra hjemmet eller også fra skolen, da med et annet, bredere perspektiv, som f.eks. at Abraham jo også var stamfar til muslimene. Det oppstår ofte mange fine samtaler i samligsstunden, barna tør spørre og vi voksne får bare svare så godt vi kan... Vi har også kjøpt inn bøker til bruk i f.eks. bibelquiz el.l., hvis man vil samle barna til felles aktivitet etter samlingsstunden i kirken. Vi har ikke tatt inn noen kontingent for året Kanskje en bør vurdere dette for neste år? Her et bilde fra da barna skulle bytte sit eget «Babels tårn» av spaghetti og marshmellows. Ane Holme 8

9 Jumping Chaos er et kortilbud for aldersgruppen tweens som befinner seg mellom barnekoret Hoppetitten og Ten Sing koret Kaos. Dirigent er Torill Grimstad Osberg. Koret har øvelse tre tirsdager i måneden samtidig som Hoppetitten. I 2012 har vi deltatt på Tween Sing seminar i Skøyen kirke i mars, Tweens-dag i Holme kirke i november, samt familiegudstjeneste, Barnefestival, lysmesse og adventsmarked. Vi har gjennomført vårkonsert i kirka sammen med Hoppetitten med dans, drama og musikk. Kateketens årsmelding Kateketen er leder for menighetens undervisningstjeneste. I Helgerud konsentreres kateketens arbeid mest rundt trosopplæring for barn og ungdom i menigheten, samt samarbeid med barnehager og skoler i soknet. Fire- og seksårsbok Alle medlemmer og tilhørende i Den norske kirke som fylte fire år i 2012 ble invitert til å få «Min kirkebok» på en familiegudstjeneste i oktober. Det kom ca. 30 fireåringer. I november var det seksåringene som sto for tur. De fikk boken «Tre i et tre». Til denne familiegudstjenesten kom det ca. 20 seksåringer. Gudstjenesten var preget av barn, Hoppetitten og Jumping Chaos sang, og medlemmer i barnekorene var med som medliturger i de fleste leddene. Det er lengre tradisjon for fireårsbok enn seksårsbok, så det er størst oppslutning om førstnevnte. Vi ser likevel at det kommer stadig flere for å få seksårsbok, så målet er at det skal bli like god oppslutning her som på fireårsboken. Tårnagenthelg I april inviterte vi for første gang til tårnagenthelg. Målgruppen er egentlig tredjeklassinger, men vi valgte å ta med andreklassingene også. Hele 66 barn meldte seg på, det tilsvarer 44% av de som fikk tilsendt invitasjon, og må sies å være en ubetinget suksess. Agentene var i kirken en hel lørdag. Det kom overraskende besøk av en ekte politimann som kunne gi gode råd om etterforsking og hvordan man løser mysterier. Resten av dagen løste agentene ulike oppdrag; De fant ut hva som står på kirkeklokkene, gikk på symboljakt, og lagde agentgudstjeneste. Dagen etter ble gudstjenesten åpnet av en noe uvanlig prosesjon med brillekledte agenter som stormet/rullet/snek seg inn til musikken fra «Mission impossible» Både barn og voksne moret seg stort denne helgen, og vi gleder oss til å gjenta suksessen. Lys Våken Lys Våken markerer starten av det nye kirkeåret. Det er tredje gang Helgerud menighet arrangerer Lys Våken for de største barna. Anbefalt målgruppe er 11-åringer. De to foregående årene har vi invitert åringer, og hatt hhv 40 og 63 deltakere. På grunn av denne økningen så vi oss nødt til å innskrenke tilbudet til å gjelde 10- og 11-åringer. I 2012 hadde vi 40 deltakere. Rundt 20 ungdommer og noen foreldre var med som frivillige. Barna kommer til kirken lørdag før første søndag i advent. De synger, leker, baker til kirkekaffen, forbereder gudstjeneste og lærer om kirkeåret og om Gud. Like før midnatt går vi 9

10 ut og feirer nyttår med stjerneskudd, oppsending av lyslykter og grilling av pølser. Alle overnattet under den elektriske stjernehimmelen som var hengt opp i kirkerommet for anledningen. Helgen ble avsluttet med gudstjeneste søndagen, hvor barna deltok som medliturger og med korsang. Barnehagegudstjenester Alle barnehagene i soknet inviteres til kirken to ganger i året; før sommerferien og i adventstiden. På sommersamlingen er det som regel bare vår egen barnehage og naboen som kommer, og slik var det også i år. Vi var først sammen i kirkerommet, der vi snakket og sang om alt det fine Gud har skapt. Etter samlingsstunden gikk vi ut på barnehagens lekeområde og fikk boller og saft og lekte sammen. Barnehagegudstjenestene før jul har atskillig større oppslutning. Det er 18 barnehager i soknet, og i år kom 15 av dem til kirken. Fordelt på fire dager var det 700 barnehagebarn på gudstjeneste, og det er ny rekord! På disse gudstjenestene får barna høre om da Jesus ble født, vi synger kjente julesanger og mange av barnehagene har med julepynt de har lagd til kirken. Etter samlingen i kirkerommet går vi inn i menighetssalen, hvor det venter pepperkaker og saft og en ørliten sjokoladebit. På det meste var det over 200 barn og voksne i menighetssalen og kirkestuen. Skolegudstjenester Det er fire barne- og ungdomsskoler i soknet. Tre av disse kom til gudstjeneste i Påskegudstjeneste: Barneskolene har hatt tradisjon for å ha skolegudstjeneste i forbindelse med påske. Fra og med 2012 har Levre skole valgt å ikke delta på dette lenger. Evje skole hadde sin gudstjeneste nest siste skoledag før påskeferien, og en klasse hadde fått ansvar for å forberede denne. Gjennom sang, fortelling og dramatisering viste de påskefortellingen fra Jesu inntog i Jerusalem palmesøndag til oppstandelsen første påskedag. 10

11 Julegudstjenester: Både Evje, Levre og Gjettum skoler hadde skolegudstjenester før jul. Elevene deltar med sang, dramatisering, dans, orkester m.m. På skolegudstjenestene før jul var det rundt 1500 skoleelever, lærere og familie i kirken. Samarbeidet med skolene er verdifullt for kirken, fordi mange som ikke vanligvis går i kirken kommer hit. Lærere og elever gir også uttrykk for at det er noe de setter pris på og ser frem til. Det å ha skolegudstjeneste er ikke selvsagt, og vi ser også i vårt sokn at noen av skolene er usikre på om det er riktig å delta på dette. Slik det ser ut nå, vil alle skolene beholde julegudstjenesten, men ikke påskegudstjenesten. Det er en utfordring for både de ansatte i kirken, men den viktigste påvirkningskraften ligger kanskje hos foreldrene. Hvis foreldre er tydelige på at skolegudstjeneste er noe man ønsker for sine barn, er sjansen for at skolene vil beholde det, større. Fasteaksjonen I mars var det fasteaksjon, hvor det ble samlet inn ,- til Kirkens Nødhjelps arbeid. Alle konfirmantene deltok, og også noen barn og voksne, i tillegg til deler av menighetsrådet. Noen konfirmantforeldre hadde fått i oppgave å telle penger og være sjåfører, mens andre hadde bakt boller som bøssebærerne kunne kose seg med etter innsatsen. Det er noen utfordringer med å gjennomføre fasteaksjonen. Rodeinndelingen er ikke optimal, mange av rodene er alt for lange. Det har vært vanskelig å finne en god løsning på dette, men det oppdateres kontinuerlig. Vi ser også at det noen steder er vanskelig for bøssebærerne å få komme inn, særlig i blokkene i soknet. Kanskje er det tjenlig med andre aksjonsformer i tillegg til dør-til-dør-aksjon, dette vil vi se på de kommende årene. Fasteaksjonen er et møtepunkt hvor konfirmantene og deres foreldre er i kirken, så det hadde vært hyggelig om det var enda flere av resten av menigheten som deltok denne dagen. Det er ønskelig at fasteaksjonen ikke tilhører konfirmantarbeidet i fremtiden, men er menighetens arrangement. Konfirmantarbeidet Det var 60 konfirmanter i Samtlige valgte undervisningsopplegget som inneholder sommerleir. Menigheten tilbyr også et opplegg for de som ikke ønsker leir, i samarbeid med andre bærumsmenigheter, og et opplegg for konfirmanter med spesielle behov. Konfirmantåret strekker seg fra januar til september, og er bygd opp rundt følgende samlinger: Kickoff-helg Temalørdag + gudstjeneste Fasteaksjon Temasamling i kirken, mai Sommernatta Konfirmantleir Temasamling på Haslum krematorium 11

12 Det ble ikke brukt en egen lærebok i konfirmantarbeidet foruten Bibelen. Alt annet undervisningsmateriell er egenprodusert, og bibelfortellingene står i fokus. Undervisningstemaer i konfirmasjonstiden: Den store bibelfortellingen Gudstjenesten og sakramentene Det kristne håpet om et liv etter dette Gud skaperen Jesus, sann Gud og sant menneske Jeg og de andre Å leve som kristen, Den Hellige Ånd Kjærlighet og samliv I tillegg til fellessamlingene deltok alle konfirmantene på minst åtte gudstjenester, og var kirkevert på én. Nytt av året var at det ble opprettet en egen blogg fra konfirmantleir, slik at de hjemme kunne følge litt med på hva ungdommene drev med på leir. Dette kom det god tilbakemelding på. Alle konfirmantene var døpt fra før, så det var ikke konfirmantdåp i Det var tre konfirmasjonsgudstjenester i september. Maisamlingen pleier å være en ekskursjon til Ila fengsel, men de hadde ikke åpent for besøk i Turid Skarbø, kateket Ungdom i Helgerud Visjon «Helgerud menighet vil være et åpent sted hvor ungdom har mulighet til undring, tro, engasjement og livsutfoldelse.» Kaos TenSing Hver mandag kveld møtes Kaos Ten Sing i Helgerud kirke. KL hver mandag er det felles middag før øvelsen. Øvelsen er fra kl Kvelden avsluttes med skummrings i kirkerommet kl Koret har egen dirigent og øver inne i kirkerommet. Bandet holder til nede i kjelleren og består av trommis, bassist, gitarist, fiolinist og pianist. I tillegg har Kaos Ten sing egen dansegruppe for de som heller vil danse. De holder til nede i ungdomssalen og har egne danseinstruktører. Hver jul har Kaos Ten sing julekonsert og på Sommernatta deltar de med en liten konsert. Et par øvelser i halvåret er sosiale øvelser, hvor man gjør andre aktiviteter enn de vanlige. I år har Ten sing vært på skitur, arrangert valentines, hatt spillkveld og bålkveld. Nyttårsfeiring for ungdom i Helgerud: I år startet Helgerud en ny tradisjon med nyttårsfeiring for ungdom i Kirken på nyttårsaften. Dette er et rusfritt arrangement for ungdom i Helgerud og alle er velkomne til å delta. Nyttårsaften 2012 var det duket for ungdomsfest i kjelleren i kirken. Langbordet var dekket, ungdommene pyntet, kokk og servitør var på plass og sto for en 3 retters middag. 12

13 Sommernatta: Sommernatta er et åpent, gratis arrangement for de eldste barna og ungdommene i Asker og Bærum. Vi rigger opp stor scene, godt utstyrt med lyd og lys, og gir forskjellige Ten Sing-kor, Tween Sing-kor og lokalband muligheten til å opptre. I tillegg til dette blir det en lengre konsert med et innleid band. Tidspunkt for arrangementet er lørdag 8. juni kl og arrangementet finner sted utenfor Helgerud kirke. Målet med arrangementet er å samle ungdommen og feire at sommeren endelig er her. For å gi flest mulig et eierforhold til arrangementet inviterer vi forskjellige lokale band, dansegrupper og Tween/Ten Sing-kor til å delta og opptre på scenen. Hele kvelden er det forskjellige uteaktiviteter, som fotball, badminton, kubbespill, osv. Det henges opp hengekøyer og settes opp benker for de som bare vil sette seg ned og slappe av. I tillegg har vi i år leid inn oppblåsbare aktiviteter som sumo, strikkløp og gladiatorring. Det er salg av grillmat og kioskvarer hele kvelden. Arrangementet blir avsluttet med en utegudstjeneste, med nattverd. Ledertrening Helgerud samarbeider med Bryn og Lommedalen menigheter om lederkurset LTF, hvor fjorårets kon-firmanter målgruppen. I 2012 meldte hele 30 deltagere (50% av konfirmantkullet) seg på til dette kurset, mens vi tidligere år har hatt under ti deltagere fra Helgerud. Kurset er et lavterskeltilbud, og består av tre kveldssamlinger og en helgetur. Når så mange som 30 av konfirmantene ønsker å fortsette å være i kirken, er det ikke mulig å ha med alle disse som ledere i konfirmantarbeidet. Det blir da viktig å gi disse et annet tilbud, og et trosopplæringstilbud for ungdommer etter konfirmasjonsalder er nødvendig. I tillegg til LTF, jobber vi gjennom hele året med konfirmantlederne, med kveldssamlinger og planleggingshelg før leir. Voksne i Helgerud Visjon: "Helgerud menighet vil åpne for aktiviteter som skaper rom for undring,tro og fellesskap." Voksenutvalget Voksenutvalget hadde 2 arrangementer i løpet av året. Det var langt færre enn vi ønsket, men de to vi arrangerte synes vi var viktige temaer for kirken! 7. mars - Filmkveld: "Fugler i Flukt" En sterk filmatisk opplevelse om skaperverket sett fra fuglers perspektiv. Knapt finnes det også bedre film som viser oss lidelsen vi påfører skaperverket! 7 til stede i Ungdomskjelleren denne kvelden. 28. oktober Musikk til Glede og Trøst Konsert og kåseri med Wolfgang Plagge En meget givende kveld der Wolfgang snakket og spillte oss gjennom musikkhistorien med utvalgte stykker av klavermusikk. 90 personer til stede i kirken denne kvelden 13

14 Vi besluttet alle på siste møte i fjoråret, å gå ut av Voksenutvalget. De fleste i utvalget har sittet i utvalget i flere år, og har opplevd arbeidet både inspirerende og utfordrende. Vi har arrangert kveldsmøter med vidtfavnende temaer som f.eks. musikalske kvelder og aktuelle temakvelder med innhold som har vært relevant både for kirkegjengere og for folk som ikke er vant med å gå i kirken. Dessverre har oppmøte til de forskjellige arrangementene i hovedsak vært under vårt ønske, noe vi har undret oss over. Et enda dårligere oppmøte enn på filmkvelden i fjor, var møtet vi hadde et tidligere år der vi hadde fått samlet flere av Norges fremste eksperter på problematikken med barn og ungdommers vanskeligheter i en verden av dataspill og internett og de voksnes komplekse utfordringer med dette. Vi har hatt flere diskusjoner om temaene vi har hatt i fokus, er relevant for målgruppen. Det har vært mye arbeid knyttet til arrangementene, og ikke minst i forkant i forhold til PR arbeid som har vært ganske så omfattende. Det har også vært noen sterke meningsytringer og uenigheter i utvalget, men vi opplever at når det har vært nødvendig, har vi fått skværet opp i. Alle i utvalget er enig om å avvikle sitt engasjement i Voksenutvalget fra januar 2013, og vi vil utfordre menighetsrådet til å tenke igjennom hvilke tilbud dette utvalget i framtiden kan ha for menighetens voksne. Voksenutvalget har hatt kontakt med Lunden kloster i Oslo, medvirkende i en økumenisk samtalegruppe i klosteret. Denne gruppen fortsetter med de tidligere medlemmer i utvalget. Voksenutvalgets medlemmer : Lasse Moer, leder, Bente Hardang, Ragnhild Utgaard Nordal, Målfrid Almelid Siggerud, Øyvind Skovgaard og Torill Rojahn Søby (sykmeldt I 2012) Lasse Moer Swahilimesse Swahilimessen hadde verdenspremiere i Danmark september 2011 med danske tekster. Den ble oppført med Haslev Kirkes Ungdomskor, ledet av Peter Arendt, og med Jenitha og Betty Arendt som solister og Amos Kahesi (Tanzania) på trommer. Jenitha, Amos og Haslev Kirkes Ungdomskor var i Helgerud lørdag 28. januar. Deler av messen inngikk i menighetens gudstjeneste. Andre deler av messen ble fremført under kirkekaffen. Jenitha Abela Kameli er den første tanzanianske kvinne som har tatt master i afrikansk musikk fra Makere Universitet i Kampala, Uganda. Nå underviser hun på universitetet i Dar es Salaam. Hennes første prioritet er å verne om og styrke tanzaniansk musikk som, ikke minst i kirkene, trues av billige keyboards og tredje rangs amerikansk pop. Hun har besøkt både Danmark og Norge flere ganger tidligere hvor hun har medvirket på gudstjenester, konserter, korseminarer og verksteder for kirkemusikere og andre interesserte. Hver gang har hun hatt med seg noen nykomponerte sanger. Noen av disse er med i Syng håp sangbøkene (IKO-Forlaget 2005 og 2011). 14

15 Diakoni Diakoniutvalget i Helgerud Menighet er et nytt utvalg, med oppstart sen høst Utvalget består av Arna Härm, Gunnar Aarø, Ruth Flebu, Ragnhild Nordahl, Mari Haug Thorsen og Anne Julie Bergsholm Nesse. Det har tatt tid å sette seg inn i hva diakoni er, og hvilke behov Helgerud Menighet har. Vi har derfor hatt besøk av diakon Randi Bergkaasa fra Østerås menighet, for å få litt innsyn i hva diakoni er, og hvordan skrive en diakoniplan (noe som ikke var mulig å få tak i fra tidligere diakoniutvalg i Helgerud). Vi har også hatt besøk av sogneprest Ånund Harang, for å få innsikt i menigheten, og dens ulike behov. Vi har / er i ferd med å undersøke hvem som har behov for besøkstjeneste, og hvordan organisere dette. Utvalget ønsker at menigheten går inn i nye, prosjektrelaterte misjonssammenhenger. Har fremmet forslag om å støtte Misjonsalliansen, og noen prosjekt som er et utvalg av arbeidet de driver i Ecuador; -Mikrofinans, lån til HIV-positive, til unge entreprenører, og til funksjonshemmede, -Kirke, Barne-og ungdomsarbeid, ungdomsledere og likestillingsarbeid i kirkene. Disse prosjektene er alle tidsbegrenset, og handler om fastsatte summer. Valg av Ecuador handler bl.a om at vår nye diakon, Mari Haug Thorsen, er kjent i dette landet og Misjonsalliansens arbeid der. Gjennom sitt ungdomsarbeid i menigheten, kan hun levendegjøre dette arbeidet for ungdommene, og forhåpentligvis motivere dem til engasjement. MR har mottatt brev om disse misjonsprosjektene, og utvalgets ønsker vedr. disse. Vi er opptatt av at menigheten skal kunne tilby fellesskap i bibelgrupper, både til nye og gamle menig-hetslemmer. Vi har fått på plass en kontaktperson som også stiller som leder en evt nyetablert bibelgruppe. Ellers er ungdomsarbeid noe utvalget er opptatt av. Tweens og Tensing. Undertegnede er en av lederne i Tweens. Vi har også startet opp nyttårsfest for ungdommer i alle menigheter i Bærum, invitasjoner gjennom Tensing i Helgerud. Pga sen invitasjon var det kun åtte ungdommer som møtte opp, men festen ble likevel svært vellykket og varte i syv timer. Styret i Tensing har vedtatt at dette arrangementet ønsker de å fortsette med. Kokker og servitører for kvelden var undertegnede med ektefelle. Kaker var bl.a levert fra medlemmer i diakoniutvalget. Vi har ellers vurdert å starte prosessen "Grønn Menighet", men funnet at dette er for krevende for utvalget foreløpig. Videre for 2013 vil vi sluttføre diakoniplanen, starte opp kvinnemiddag i kirkens regi 8. mars, bidra i forbindelse med fasteaksjon. Anne Julie Bergsholm Nesse Ungdomsdiakoni I løpet av 2012 er blitt et godt etablert forebyggende tiltak, for ungdom i Bærum. Samhandlingen mellom 13-20, Kirken i Bærum og andre instanser som driver forebyggende ungdomsarbeid oppleves som godt og effektivt. For 2013 er det bevilget midler til en ytterligere stilling i 13-20, det oppleves som en konkret tilbakemelding på at både er et ønsket og nødvendig tiltak i Bærum. Det viser oss på en konkret måte at har innfridd forventningene i året som er gått. Arbeidsfelt Det ene hovedområdet har jobbet med i 2012 er samtaler. Metodemessig har endret noe karakter siden fjoråret, da det oppsøkende arbeidet har måttet vike for et stadig 15

16 økende behov for samtaler blant ungdom. I løpet av året som har gått har møtt et større antall ungdom til samtale enn noen gang før. Samtalene er gjerne preget av tung tematikk. Eksempler på tema er brutte seksuelle grenser, vold i hjemmet, rus, mobbing og eksistensielle temaer knyttet til livslyst, identitet og tro. Naskeriprosjektet i samarbeid med Sandvika Storsenter, Politiet og Nokas er kommet godt i gang og er blitt et godt alternativ for mange ungdom som har nasket. Tilbakemeldingene på naskeriprosjektet er gode, samtlige av ungdommene som har tatt imot tilbudet har fullført og mange ønsker å gå videre i samtaler hos En annen sentral arena for er kursvirksomhet knyttet til kurset Grenser som skaper. Kurset er obligatorisk for ansatte som jobber med ungdom i menighet, og skal bidra til at ansatte i Kirken blir istandsatt til å undervise sine ungdomsledere innen temaet. Det samme kurset holdes på skoler i Bærum i samarbeid med helsesøster og blir undervist som en del av seksualundervisningen på skolen. Kursvirksomheten til er blitt svært populær og blir i økende grad etterspurt i ulike sammenhenger. Brobyggerfunksjon I løpet av 2012 har fortsatt funksjonen som brobygger med andre forebyggende aktører i Bærum. Det at stadig flere ungdommer ønsker å ta i bruk sine tjenester, har ført til sprengt kapasitet i siste halvdel av Det har igjen gjort at en har måttet henvise flere ungdommer til samarbeidspartnere som Utekontakten. I kjølvannet av slike henvisninger oppleves det som at samarbeidet på tvers av instansene er blitt styrket ytterligere. Den tverrfaglige ressursgruppen til møtes en gang i kvartalet og er et nyttig rådgivende og korrigerende organ. Ressursgruppen har dermed fått en kvalitetssikrende funksjon for arbeidet i Møtets representanter er fra Kirken, Ungdomstjenesten, Kultur og samarbeid, Utekontakten, Politiet, Nokas, Sandvika Storsenter, Helsetjenesten barn og unge, Barneverntjenesten og Barnevernvakten. Samtlige av gruppens representanter bekrefter at tjener som et nødvendig tiltak i det fore-byggende ungdomsarbeidet i Bærum, side om side med øvrige instanser som jobber for samme mål. Årsstatistikk for noen nøkkeltall Vi har sett sterk økning i 2012: Vi hadde tett oppfølging og kontakt med 31 ungdommer i 2011, mens i 2012 har fulgt opp 39 ungdommer.. Økningen i antall ungdommer viser imidlertid bare én side av behovet. Det kommer tydeligere frem når vi ser på tidsbruken vi har hatt på disse 39 ungdommene: Det har økt fra 180 timer på enkeltsamtaler i 2011, mens vi har brukt vel 400 timer på enkeltsamtaler i Ungdomsdiakonene benytter også mye av sin tid til samhandlingsmøter sammen med de ungdommene som følges opp hos ulike instanser som for eksempel barnevernet, skolene og BUP. 200 timer har blitt brukt til samarbeidsmøter og rundt 100 timer på fellessamtaler i løpet av Vi holdt to foredrag om Grenser som skaper i 2011, mens vi i 2012 har holdt 18 foredrag på samme tema. (Dette er et forebyggende kurs vedr seksuelle overgrep og maktmisbruk i relasjon med ungdom.) Dette har skjedd i samarbeid med helsesøstrene, skoler, ungdomsklubber og ansatte i menighetene. Misjon Helgerud menighet er knyttet til et misjonsprosjekt i Mali via Normisjon. Menigheten i Tombinassou er vår spesielle kontaktmenighet. De ber for oss, og vi ber for dem. I tillegg til dette støtter menigheten arbeidet med bibeloversettelse til Khassonkéene i Mali. I gudstjenestens forbønn ber vi for dette arbeidet og for menigheten i Mali. 16

17 Servicegruppen Styringsgruppen i Servicegruppen har i 2012 bestått av : Else Halvorsen, Kaare Stray, Karin Strand Hovbrender, Dag Hovbrender, Sidsel Thune, Peder J. Pedersen og Edward Hulbak (del av året). Servicegruppen består av ca. 15 personer som tar seg av forskjellige oppgaver i kirken bl.a. en del som ellers ikke ville bli utført. De fleste oppgaver utføres når det er behov etter henvendelse fra staben eller på eget initiativ. Oppgaver utført i 2012: - Vi har deltatt i vårdugnad sammen med staben - Ofte flyttet stoler og bord i Menighetssal og stoler i selve kirken og satt opp/fjernet skilleveggen. Sett etter og sørget for riktig oppsett - Stelt og vannet blomster og andre planter regelmessig og kjøpt inn nye etter behov - Satt opp og pyntet juletreet før jul og ryddet etter jul - Feiet, ryddet og skuffet snø på kirketunet - Vurdert og foreslått innkjøp av ting og reparasjoner som trengtes - Ryddet og holdt orden og i skap og lager - Mange fra Servicegruppen tok aktivt del i gjennomføring av adventsmarkedet - Diverse andre oppgaver Peder J. Pedersen, Servicegruppen Eldre i Helgerud Visjon "Helgerud menighet ønsker å være et sted hvor den enkelte kan kjenne seg hjemme, blir sett og tatt på alvor." Medlemmer. Inger Johanne Hope, Heidi Borgersen Hulbak, Else Halvorsen, Sigrid Hasler, Eldbjørg Flaten, Berit Kvillum, Evy Nygård, Bjørg Svenneby Bjerke (sekretær) Utvalget har hatt to kveldsmøter. Forøvrig har vi snakket sammen etter Åpent hus. Åpent hus. Som før holdes dette arrangementet hver onsdag fra kl V i har en gruppe faste sjåfører som henter og bringer personer som har vanskelig for å komme seg til og fra på egen hånd. Til dette treffet møtes personer jevnlig og er en fin kontaktbyggende møteplass. I løpet av året har vi hatt mange intressante foredrag. Som underholdning har vi hatt diktopplesning og musikalske innslag. Ekstra populært er det når barnehagebarna kommer og opptrer for oss. I februar har de kledd seg ut til karneval. Før 17 mai og på Luciadagen kommer de og synger for oss. I 2012 feiret vi flere både 85- og 90 års jubilanter. Kjøkkentjenesten. Åpent hus har fire grupper med 4-5 damer som smører mat, lager vafler og serverer kaffe til hvert arrangement. Storåpent. To ganger hvert semester inviterer vi spesielt beboerene på sykehjemmene til en enkel hverdagsgudstjeneste i kirken, gjerne med sang og musikk som underholdning.samværet avsluttes med servering i menighetssalen.det kommer ca. 40 personeri tillegg til de faste. 17

18 Fest på Dønski sykehjem/boliger med service. I mars var det fest på Dønski med hatteparade og musikalsk underholdning.utlodning, kaffe og hjemmebakte kaker.festen er populær,og vi får mange tilbakemeldinger fra brukerne som uttrykker stor takknemlighet.' Vi besøkte Nye Evje skole. Skolen var blitt kjempefin! Det som imponerte mest var amfiet hvor alle elvene samles.det var Sven Wiig tidl rektor som viste oss rundt Vårtur. I År dro vi ti Hvaler hvor vi besøkte Kaare Strays landsted. Det har opprinnelig vært et småbruk og har en flott beliggenhet ved sjøen. Vi spiste medbrakt stroganoff gryte på den restaurerte låven. Vi fikk en fin omvisning i Hvaler kirke som er en middelalder kirke fra ca 1300 tallet. Kirken har ikke tårn fordi sjøfarende ikke skulle ta feil av kirketårn og fyrtårn. Sogneprest Ånund og Edward Hulbak var flotte sjåfører som brakte oss trygt fram og tilbake Høstfest. ca.80 møtte. Det var underholdning av Gunn Aune som sang og Liv Grime og Erling Øygard spilte for oss. Meny: Stroganoff gryte som Kristin Åker hadde laget. 5.12: Juletur: Turen gikk til Sundvolden hotell hvor det var flott julestemning. Vi fikk en fin informasjon om hotellet som før i tiden var en gammel skysstasjon. Det har vært i drift i 350 år Maten smakte deilig! Det var bare å forsyne seg fra det innholdsrike koldtbordet. Ca 22 var med på turen. Sogneprest Ånund var vår dyktige sjåfør. Bjørg Svenneby Bjerke Korvirksomhet Voksenkoret Blessing satser på en naturlig forankring som deltakende i Helgerud kirke, med et ønske om et bredt repertoar av sanger, som nok vil havne mye i gospelsjangeren, men også både viser, salmer, jazz og annen musikkstil som passer inn. Vi har øvelser annenhver onsdager fra kl Det er ca 25 medlemmer i koret, - med god spredning i alder fra ca 25 år til 80 pluss. Musikalsk aktivitet Første del av året var relativt rolig. Imidlertid hadde vi en flott konsertopplevelse 27. og 28. mars 2012, hvor Händels Messias stod på programmet. Oslofjord Kammerfilharmoni spilte og solister var Ingrid Vet- 18

19 lesen, Marianne E Andersen, Terje Andersen og Yngve Søberg. Vi hadde ved denne konserten med oss 6 mannlige støttesangere. Én konsert ble holdt i Helgerud kirke og én konsert i Fagerborg kirke. Händels Messias er for Oslo Bach-kor vanlig å fremføre i desember, og spenningen var stor om verket trakk publikum også i mars. Det viste seg at vi kun klarte å rekruttere ca 380 tilhørere mot budsjettert 550. Det musikalske resultatet gikk imidlertid godt i pluss. I vårsemesteret ellers bidro koret ved gudstjenesten den 12. februar Høstsemesteret 2012 bar preg av stor konsertaktivitet! Allerede 26. august var vi i gang, og hadde en stor opplevelse i Moss Kirke! Moss Kammerkor inviterte oss med til konserten, som var et bestillingsverk til Iver i anledning Moss Kirkes 150- års jubileum i Pga Ivers hoftebrudd, ble konserten utsatt ett år. Sammen med perkusjonist Audun Kleive og den danske saksofonisten Hans Ulik, ledet Iver oss gjennom sitt unike musikalske univers. Han er fornøyd med oss, når vi kan stoffet. Bare en måned senere, den 25. og 26. september, stod Mozarts berømte Requiem på plakaten. Dette var en konsert med en ny og annerledes spenning. Vi hadde denne gangen valgt et ungt solistlag, med en «stjerne» som trekkplaster. Didrik Solli-Tangen stilte villig opp på bilder og reklamerte for konsertene også på sin facebook-side. Sammen med Christel Elisabeth Smith, Maija Skille og den unge, men erfarne Yngve Søberg, var dette et nytt og flott solistlag som stod godt til verket. Oslofjord Kammerfilharmoni spilte på denne konserten. Vi klarte oss kun med et par mannlige støttesangere denne gangen. Iver ledet oss, som vanlig, helt suverent gjennom verket, til stående ovasjoner. Det skal også nevnes at som innledning spilte Oslofjord Kammerfilharmoni Samuel Barbers Adagio for strykere under Ivers ledelse. I tillegg trakterte Iver orgelet på J.S.Bachs Erbarm dich mein, o Herr Gott, noe som ble en perfekt innledning til kveldens hovedverk. De to konsertene ble holdt i Helgerud kirke og i Oslo Domkirke. Det kom 680 tilhørere til disse konsertene, av dem kom 400 i Domkirken. En måned etter dette, den 21. oktober, hadde vi en ny stor opplevelse. Tilsammen 125 sangere fra hele Norge fikk gleden av å fremføre Ivers eget Requiem i Oslo Domkirke, med Ingebjørg Kosmo og Trond H. Moe som solister. Ragnar Rasmussen ledet det hele, alltid en fantastisk opplevelse. Komponisten selv trakterte orgelet - ingen over, ingen ved siden. Konserten ble en opplevelse både for oss i koret og for en fullsatt (510) Oslo Domkirke. Dagen i forveien hadde vi hatt en hyggelig og produktiv øvelse sammen på Levre skole i Bærum. Dagen gav oss mulighet til å bli bedre kjent med sangerne fra de ulike korene, og slik bidro dette til den flotte konserten dagen etter. Sangerne som var med oss kom fra Con Vocale i Skien, Ad Cantus i Gudbrandsdalen og Universitetskoret Mimas, helt fra Tromsø. Juleprogrammet dette året var dominert av et litt annet opplegg enn tidligere. Ca 35 av korets medlemmer dro helgen desember sammen med Iver til til Skjoldhøj kirke i Aarhus i Danmark. Reiseveien var lang, og det var lite tid til Aarhus-sightseeing, men det vi fikk oppleve sammen med våre nye danske venner var unikt. Skjoldhøj kirkes Folkekor er ikke i toppdivisjonen når det gjelder intonasjon, presisjon og musikalitet, men det tok de igjen i gjestfrihet. Aldri har vi vel blitt traktert på en slik måte som vi ble der i kirken, med mengder ulike tradisjonelle danske matretter og øl. Vi må selvsagt også nevne konserten, aldri har vel Folkekoret sunget bedre. Konserten var utsolgt, noe vi fikk høre var veldig sjelden. Fra 19

20 Norge hadde vi med 2 solister. Yngve Søberg er som alltid en klippe, denne gang også for den unge debutanten Maria Heggem. Til tross for litt usikkerhet på prøvene, fremstod hun som en perfekt Maria på konserten. Vi ble alle betatt av den nye stemmen, og tror hun har en stor musikkfremtid foran seg. Vi glemmer heller ikke initiativtakeren, organisatoren, gledessprederen og oppleseren, presten i Skjoldhøj kirke, Ruth Wegeberg. Etter konserten fikk korets medlemmer oppleve noe vi aldri har opplevd før. Hver og én av oss fikk en blomsterbukett som takk. 16. desember var det vår egen og Ivers julekonsert, Juleevangeliet, i Helgerud kirke. I tillegg til Yngve Søberg var Anne Gravir Klykken nå tilbake som Maria, og Jon Eikemo bandt det hele sammen med sin fortellerstemme. Konserten var i år godt besøkt, 293 tilhørere. Noen av korets medlemmer stilte på Det Norske Veritas juleavslutning fredag 21. desember 2012, til glede for Veritas, og til glede for korets økonomi. Året ble avsluttet med 1. juledags-gudstjeneste i Helgerud kirke. I løpet av 2012 har koret ved flere anledninger hatt besøk av fantastiske ytre krefter. Både Yngve Søberg og Ingebjørg Kosmo har hver for seg vært innom som instruktør på korets ordinære prøver. Tipsene og inspirasjonen vi har fått av dem er viktig å ta med seg videre. Av hjelpere fra egne rekker kommer vi ikke utenom å nevne Ellen Lysne, som har stilt sporty opp både på kort og litt lengre varsel ved flere øvelser. Hun har hjulpet godt til med god oppvarmingsakrobatikk både til øvelser og før viktige konserter. Stor takk til Ellen. Sosial aktivitet Nok en sommerfest ble arrangert på Birgittas terrasse i juni. Også denne gang med reker og alt som hører til. Tusen takk til Birgitta for stor gjestfrihet! Tradisjonen tro ble årets julebord holdt etter Juleevangeliet-konserten i Helgerud Kirke. Nydelig thaimat buffet og medbragt drikke av mange slag. Eivind, Anna Ingeborg og Synnøve var festkomité, gjorde innkjøp, dekket bord og ordnet opp. Takk til alle for innsatsen! Vi endrer ikke på noe som fungerer så godt! Styrets sammensetning Årsmøtet 2012 besluttet å øke antall medlemmer i styret fra 6 til 7. Sammensetningen har det siste året vært: - Leder : Christian Rafn - Økonomiansvarlig: Bjørnar Barbogen - Medlemsansvarlig: Wigdis Wiig - Arrangementsansvarlig: Stine A Iversen (permisjon august-november) - Teknisk ansvarlig: Jens Saxe Huseby - Sekretær: Ingrid Kristin Lundeby - Markedsansvarlig: Ingunn Vereide Totalt var vi ved årsskiftet 62 medlemmer i koret, en økning på 2 fra året før. Økonomi Koret hadde i 2011 et overskudd på kr ,- og den økonomiske situasjonen i årsberetningen for 2011 ble betegnet som god. Budsjettet for 2012 ble derfor godkjent med et underskudd på kr ,-Styret har sett det som en viktig oppgave i 2012 å minimere driftsutgiftene 20

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014 Visitasmelding Flekkerøy menighet 19. 23. februar 2014 2 Innhold: 1. Innledning: Kort historisk riss siden siste visitas s4 1.2 Ny tjenesteordning 1.3 Økt presteressurs 1.4 Trosopplæring 1.5 Kirkeutvidelse

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Årsrapport 2012. Regnskap 2012 og Budsjett 2013

Årsrapport 2012. Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Årsrapport 2012 Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Årsmøte 3. mars 2013 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 2 Innhold 1 FORSLAG TIL DAGSORDEN 3 2 FORRETNINGSORDEN: 4 3 ÅRSBERETNING 2012 4 3.1 LEDERSKAPETS ÅRSRAPPORT 4

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer