SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT"

Transkript

1 SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011

2 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen Klokkarstua KONSULENT Plan Urban AS Storgata Oslo

3 FORORD Sammen om Tofte er et stedsutviklingsprosjekt som har sin opprinnelse i flere planer vedtatt for Hurum kommune og stedet Tofte. Det er et politisk ønske om å utnytte den kunnskapen og informasjonen som er samlet opp gjennom flere år med planlegging på kommuneplan- og detaljplannivå. I løpet av de siste 10 år har det vært mye prosess og diskusjon, men lite handling. Hovedmålet nå er derfor at det skal skje noe! Det er et stort engasjement på Tofte og det skjer nå mindre tiltak hele tiden, takket være enkelte ildsjeler i lokalbefolkningen. Stedsutviklingsprosjektet skal bidra til at det som skjer lokalt settes inn i en større sammenheng. Det skal bidra til at det blir enklere å velge hvilke prosjekter kommunen og stedet skal gå videre med. Hvilke tiltak henger sammen og hvilke tiltak bør det satses på med en gang? Hvilke forslag til tiltak bør modnes ytterligere? Denne rapporten er en sammenstilling av det arbeidet som er gjort til nå i stedsutviklingsprosjektet på Tofte. Her er samlet materiell fra gjennomført mulighetsstudie, kommunens prioriterte satsingsområder, utført arbeid i 2011 og handlingsplan for videre arbeid fra Rapporten er behandlet i styringsgruppa for prosjektet 9. august Prioriteringer i handlingsplanen er justert på grunnlag av referat fra dette møtet. Rapporten er utarbeidet av Plan Urban på grunnlag av materiell fra kommunens arbeidsgrupper. Hurum kommune er oppdragsgiver med Kari Skive Stuvøy som prosjektleder. Runar Henanger er oppdragsleder for Plan Urban. Der annet ikke er oppgitt i rapporten er figurer og bilder fra Plan Urban. Foto av ungdom på side 21, 38 og 55 er benyttet med tillatelse fra foresatte. Plan Urban AS Oslo, 18.august 2011 SIDE 3

4

5 INNHOLD 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT Innledning Tidligere planer 9 2 /// MÅL OG INTENSJONER Sammen om Tofte Konkretisering av mål 10 3 /// TOFTE I Blågrønn struktur Bygningsfunksjoner Vei og trafikk Kvalitet for hvem? 20 4 /// ARBEIDSGRUPPER - STRATEGIDISKUSJONER Mandat og deltakere Gruppe 1 Toftesamfunnet Gruppe 2 Tofte sentrum Gruppe 3 Næring Gruppe 4 Vei og trafikk 26 5 /// GRUNNLAG FOR VURDERING Kriterier 27 6 /// MULIGE TILTAK Gata med parkeringsstrategi Kyststien Tofte torg og markedsplass Handlehavn i sentrum Tofte Brygge Apotekerstranda og Roseparken Skjæra Bjerkelunden, ungdomskole og idrettshall Aktivitetstilbud og organiserte fritidsaktiviteter Ekernparken Revitalisering av Toftes bygg Prosessverktøy og strategier Mobilitetsstrategi Tofte fritidssenter Deltakelse og oppfølging 54 9 /// PARK / MØTEPLASS / KYSTSTI Gjennomføring Status og ambisjonsnivå Apotekerstranda og Roseparken Kyststi byggetrinn /// GATA GJENNOM TOFTE Gjennomføring Status og ambisjonsnivå Viktige strakstiltak Trinnvis gjennomføring av tiltak /// ESTETISK VEILEDER & GRØNTPLAN Gjennomføring Status og ambisjonsnivå Vurderte tema /// MOBILITET (BUSS, BÅT, TAXI) Gjennomføring Status og ambisjonsnivå Ungdom og off. kommunikasjon /// HANDLINGSPLAN Aktivitetstilbud Park / Møteplass / Kyststi Gata gjennom Tofte Estetisk veileder & Grøntplan Mobilitet (buss, båt, taxi) /// VEDLEGG Idékatalog Delrapporter arbeidsgruppene 80 7 /// SAMMEN OM TOFTE Prioriterte satsingsområder Gjennomføring våren /// AKTIVITETSTILBUD Gjennomføring Status og ambisjonsnivå 52 SIDE 5

6 TOFTE I HURUM HAR TROLIG VERDENS BESTE PANORAMAUTSIKT OVER OSLOFJORDEN. HER BOR I DAG 3000 MENNESKER, OMKRANSET AV INDUSTRIHISTORIE HELT TILBAKE TIL 1897, DA TOFTE CELLULOSEFABRIKK A/S & CO BLE TIL. HISTORIEN ER PREGET AV OPP- OG NEDTURER FOR DET LILLE SAMFUNNET VED FJORDEN. I KOMMUNEN PÅGÅR NÅ ET STEDSUTVIKLINGS- PROSJEKT MED VISJON SAMMEN OM TOFTE. OFFENTLIGE MYNDIGHETER, INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET SKAL SAMMEN BIDRA TIL AT TOFTE ER ET GODT STED Å BO OG Å VOKSE OPP. SIDE 6

7 1 /// BAKGRUNN OG HENSIKT 1.1 INNLEDNING I den siste stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikk (St.meld.nr.25: Lokal vekstkraft og framtidstru) holder Regjeringen fast på den samme politikken som tidligere, og vil at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil. Regjeringen mener også at attraktive lokalsamfunn blir stadig viktigere som begrunnelse for bosted Overordnede planleggingsprinsipper Etter Plan- og bygningsloven skal planlegging og utvikling på alle nivåer fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner [ ] sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter [ ] vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives [ ] Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene ( 1-1 Lovens formål). Bærekraftig planlegging, som innebærer et reelt samspill mellom tema som økonomi, kultur, økologi og sosiale hensyn, skal altså ligge til grunn for stedsutviklingen på Tofte Stedsutvikling Et stedsutviklingsprosjekt kan brukes som grunnlag for gjennomføring av konkrete tiltak for å fremme attraktivitet. Utført mulighetsstudie er utgangspunkt for å definere og prioritere slike prosjekter. Det kan være kommunens egne prosjekter eller samarbeidsprosjekter med andre offentlige myndigheter eller private aktører. Samarbeid kan bestå i å arbeide med finansiering og gjennomføring av prosjektene til beste for samfunnet og befolkningen Sammen om Tofte Hurum kommune har som forutsetning at prosjektarbeidet skal forankres i følgende strategi:» Stedsutvikling på Tofte skal skje i tett samarbeid med innbyggere og næringsliv.» Stedsutvikling på Tofte bygger på vedtatt Kommuneplan for Hurum kommune for perioden for målområdene: Det gode lokalsamfunn, Befolkning og lokal tjenesteproduksjon og Nærings-, bolig- og rekreasjonskommunen.» Fokus må rettes mot gjennomføring av tiltak og aktiviteter på kort sikt, og mot mer langsikte planer/tiltak.» Tettstedsutviklingen skal skje utfra miljømessige og estetiske hensyn.» Vedtatt reguleringsplan og handlingsplaner danner grunnlag for tiltak knyttet til vei, areal og trafikksikringstiltak for Tofte sentrum.» Tidligere gjennomført Etisk prosess på Tofte skal hensyntas i prosjektet.» Positiv utvikling av identitet, profil og omdømme skal være sentralt i alle deler av prosjektet. Fra kommunens side har prosjektet vært organisert tilpasset innholdet i de ulike fasene. Prosjektet er hele tiden blitt ledet av en styringsgruppe. Flere ulike arbeidsgrupper har deltatt underveis. Kommunen har også hatt prosjektledelsen. I 2010 var følgende involvert: Styringsgruppe Anne Hilde Rese, Ordfører (leder) Odd Beston, Plan og utviklingsutvalget Lars Sæthre, Plan og utviklingsutvalget Kent Lippert, Olsen Plan og utviklingsutvalget Geir Stave, Plan og utviklingsutvalget Arne Hjort, Hurum Næringsråd Ivar Granum, Tofte Nærmiljøforum Per Kr. Myhre, vara Tofte Nærmiljøforum Trond Røed, vara for politisk valgte Prosjektgruppe Kari Skive Stuvøy, Rådmannen (leder) Anne Berit Sørli, Kultur/plan/bygg Hiwa Suleyman, Plan og bygg Kjersti Østbye, Hurum drift Eva Reymert, SLT koordinator Ellen Styff, Kommunestyret Kent Lippert Olsen, Kommunestyret Pia Glesne Nordhagen, vara Kommunestyret Magne Myhrene, politisk valgt Gunn Torill Homme Mathisen, vara politisk valgt Roger Olsen, Tofte handelsstand Per Kristian Myhre, Hurum nærmiljøforum Heidi Grundvig, Hurum Næringsråd Roy Andersen, vara Hurum Næringsråd SIDE 7

8 Høsten 2010 var fire arbeidsgrupper engasjert i strategidiskusjoner med forslag til tiltak som et underlag for arbeidet med mulighetsstudien. Her var representanter fra kommunen, velforeninger, grunneiere, næringsliv, eiendomsutviklere, Husbanken, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Resultater presenteres i kapittel 4 Arbeidsgrupper - strategidiskusjoner. I tillegg sørget en hurtigarbeidende gruppe i løpet av våren 2010 for gjennomføring av prioriterte tiltak i sommerhalvåret. Våren 2011 har prosjektet vært noe enklere organisert, og hatt større fokus på gjennomføring av prioriterte tiltak. Arbeidsgrupper har jobbet med planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak, basert på prioriterte satsingsområder. Dette arbeidet presenteres senere i denne rapporten. Plan Urban har bistått med prosjektledelse, tilrettelegging for lokal prosess, mulighetsstudie og sluttrapport med handlingsplan. Denne rapporten inneholder dokumentasjon av arbeidet som er gjort til nå. Materialet skal gi styringsgruppa, prosjektgruppa og arbeidsgruppene felles forståelsesramme for mulighetene på Tofte. På grunnlag av dette skal prosjektene som er kommet opp vurderes og prioriteres. Målet er at arbeidet skal resultere i en sammenheng av tiltak som kan realiseres, både på kort og lang sikt. FAKTABOKS UNIVERSELL UTFORMING Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Verdigrunnlaget er likestilling, ikkediskriminering og like muligheter for alle. Kilde: Universell utforming. ng/universell_utforming_5973 lest Mulighetsstudien På Tofte er det tidligere gjort mye arbeid, men ikke alt har vært tilgjengelig for alle som er involvert i prosjektet. Tidligere kartlegging har både omfattet ideer til tiltak fra Toftes befolkning og faglige innspill. I mulighetsstudien har vi konsentrert arbeidet om tilegning og systematisering av eksisterende materiell. I tillegg er det laget temasider for blågrønn struktur, bygg, samt vei og trafikk (jfr. Kapittel 3). Dette arbeidet er basert på flere befaringer på Tofte og dialog med styringsgruppa, Prosjektgruppa og de fire arbeidsgruppene. Kommunen har hatt ønske om at kartlegging og analyse skulle gjøres enkel. FAKTABOKS 1.2 BIOLOGISK MANGFOLD Mennesker er en del av økosystemene, og er avhengig av at de fungerer. Økosystemene forsyner oss med tjenester som rent vann, mat, oksygen, drikke, ved og byggematerialer. De bidrar også til å forhindre erosjon og binde CO2. Naturen har også verdi for oss gjennom rekreasjon og opplevelse. Samtidig er biologisk mangfold viktig for at naturen selv kan tilpasse seg klimaendringer. Et rikt mangfold er derfor naturens egen livsforsikring Kilde: Klimaendringer - Hva skjer med naturen og hva kan vi gjøre? Direktoratet for naturforvaltning FAKTABOKS 1.3 MEDVIRKNING Mulighetsstudien har til hensikt å vise hvordan Toftes gode kvaliteter og ubenyttet potensial kan utnyttes og foredles. Det gis korte beskrivelser av mulighetene som er kommet opp i løpet av prosessen (jfr. Kapittel 6). Mange av tiltakene kom opp tidlig. Med kartlegging av muligheter har disse tiltakene blitt utdypet eller konkretisert, i tillegg til at nye har kommet til. Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. Kilde: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) lest SIDE 8

9 1.2 TIDLIGERE PLANER Materiell fra tidligere utført planarbeid omfatter både overordnede planer og vedtak, aktuelle analyser, samt konkrete planer for gjennomføring. Her følger en oversikt over det viktigste med relevans for stedsutviklingsprosjektet. arealutvikling av Tofte sentrum for bl.a. miljøgate, kyststi og bebyggelse. Arealene i et belte på begge sider av fv. 281 gjennom Tofte sentrum er inkludert ned til sjøen og tilliggende eiendommer på oversiden. Planen forutsetter store investeringer i gata. Reguleringsplanen er vedtatt i Miljøgateplan 2002 Utarbeiding av miljøgateplan var et oppdrag ledet av kommunen, med delfinansiering fra Buskerud fylkeskommune og Södra Cellulose. Rapporten har ingen formell status men ble lagt til grunn for reguleringsplan for Tofte sentrum (se nedenfor). Aktuelle saker fra Planutvalget Det foreligger tre saker fra 2008 som i hovedsak er oppfølgingssaker til reguleringsplan for Tofte sentrum. Dette er enkeltsaker som har ledet videre til oppstart av stedsutviklingsprosjektet. Temaene er integrert i arbeidet. Sakene er: Etisk prosess 2004 Dette er et arbeid som er gjennomført av kommunen i forbindelse med rullering av kommuneplan. Arbeidet ble realisert med bred deltakelse i form av flere allmøter, fremtidsverksted for ungdom og møter med næringslivet. Arbeidet var et utgangspunkt for kommuneplanen og er kimen til stedsutviklingsprosjektet. Rapporten fra fremtidsverkstedet, et delprosjekt for ungdom, ga nyttig informasjon om hvordan ungdom på Tofte ser på stedet, og hva de ønsker seg. Det er viktig å merke seg at arbeidet ble gjort for seks år siden. Ungdommene som deltok i verkstedet er i dag blitt så mye eldre at de har startet en ny fase i livet. Arbeidet er gjennomført av Hurum kommune. Utvikling av småbåthavner 2005 Arbeidet med utvikling av småbåthavner var del av et større prosjekt for å legge til rette for båthavner og brygger i åtte kommuner. Dokumentet har begrenset betydning som føring i forhold til stedsutviklingsprosjektet, men det gir viktig inspirasjon for videre arbeid. Kommuneplan for Hurum Samfunnsdelen Samfunnsdelen i kommuneplanen utgjør et sentralt grunnlag som konkretiserer kommunens mål for fremtiden innen alle felt. Mål for stedsutviklingsprosjektet er forankret i kommuneplanen. Gjeldende kommuneplan er vedtatt i Reguleringsplan for Tofte sentrum Planen danner et viktig utgangspunkt for stedsutviklingsprosjektet. Den gir konkrete rammer for» Miljøgate (sak 21/08) om kommunens oppfølgingsansvar for prosjektet miljøgate.» Handlingsplan trafikksikring og forskjønning Tofte (sak 42/08).» Trafikksikring og forskjønning i Tofte sentrum, oppfølging av miljøgateplan (sak 88/08). Aktuelle saker fra Kommunestyret Fritidssenter for unge (sak 83/09): Vedtak om at fritidssenteret skal rustes opp. Dette danner et viktig utgangspunkt for stedsutviklingsprosjektet Stedsutviklingsprosjekt på Tofte (sak 84/09): Vedtak om å sette i gang stedsutviklingsprosjektet Sammen om Tofte. Stedsutviklingsprosjektet springer ut fra de tidligere sakene og er en konsekvens av det arbeidet. Studentoppgaver Det er i 2006 gjennomført 5 oppgaver av studenter ved Arkitekthøyskolen i Oslo i 2006:» Morfologisk analyse» Historisk analyse Tofte» Hva er planstatus?» Landskapsanalyse» Kyststi som sentrumsutvikling Dette er stort sett metodeoppgaver med flere gode innspill som kan videreføres på Tofte. Både arbeidsgruppene og vi i Plan Urban har benyttet studentoppgavene som utgangspunkt for innspill til stedsutviklingsprosjektet. SIDE 9

10 2 /// MÅL OG INTENSJONER 2.1 SAMMEN OM TOFTE Mål for stedsutviklingsprosjektet er vedtatt i kommunestyret (sak 84/09). Disse omhandler bo- og oppvekstmiljø, næringsvirksomhet og stedets attraktivitet. Mål er presentert i faktaboks Disse har vært retningsgivende for hvordan arbeidsgruppene er satt sammen. Stedsutviklingsprosjektet har følgende intensjoner:» Det skal jobbes for realisering av tiltak på både kort og lang sikt.» Det er viktig å få frem realiserbare tiltak som har stor synlig effekt.» Aktuelle tiltak skal ses i sammenheng, for å sikre en samlet gevinst.» Påvirkningsarbeid overfor andre aktører og bidragsytere skal prioriteres.» Samarbeid med lokalt næringsliv og beboere ved gjennomføring er viktig. 2.2 KONKRETISERING AV MÅL Mulighetsstudien handler om å forstå og utkrystallisere de viktige oppgavene for Tofte. Kommunens målsetninger har vært utgangspunktet for vårt arbeid. For å konkretisere og bearbeide disse målene videre har vi søkt å skille mellom tiltak som omhandler prosess med tilhørende forslag til prosessverktøy som estetisk veileder, og tiltak som kan omsettes direkte i fysisk og sosial utvikling. I det videre arbeidet er det helt sentralt at alle disse oppgavene ses i sammenheng. Det vil bidra til at stedsutviklingen på Tofte gir helhetlige løsninger. Prosjektet Sammen om Tofte har som intensjon at aktørene i fellesskap definerer Toftes identitet. Det kan skje gjennom å styrke nettverk i form av bedre transportmuligheter mellom kommunens aktivitetstilbud og bedre samspill mellom sosiale nettverk. Det bør også arbeides aktivt for at det skjer ringvirkninger mellom disse temaene, eksempelvis mellom nærings- og fritidsaktiviteter, kommunikasjon og trafikk. Det er en klar intensjon med arbeidet at det skal medføre handling både på kort og lang sikt. FAKTABOKS 2.1 TOFTE SKAL OPPLEVES SOM ET TRYGT OG GODT STED Å BO OG Å VOKSE OPP I» Ivareta grønne lunger, som lekeplasser, plasser for idrett og fysisk aktivitet, slik at disse fungerer som sosiale møteplasser i eller i tilknytting til boligområdene.» Ha offentlige bygg som er åpne og tilgjengelige for flerbruk.» Arbeide for egnede samlings- og møteplasser for barn, unge og voksne.» Styrke kultur og kulturaktiviteter som ledd i å skape identitet og fellesskap. FAKTABOKS 2.2 TOFTE SENTRUM SKAL UTVIKLES TIL ET TRIVELIG, AKTIVT OG ATTRAKTIVT SENTRUM FOR ALLE» Ha offentlige rom med trivelige miljøer- og møteplasser.» Ta utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan og handlingsplaner ift forskjønning, trafikk, vei og arealbruk og iverksette tiltak.» Utarbeide en estetisk veileder.» Utarbeide en prioritert handlingsplan for bruken av kommunale bygg i sentrum inkludert økonomiske hensyn. FAKTABOKS 2.3 TOFTES EKSISTERENDE NÆRING SKAL IVARETAS OG VIDEREUTVIKLES, OG DET SKAL TILRETTELEGGES FOR AT NYE ARBEIDS- PLASSER ETABLERES» Skape grunnlag for et rikere handels- og servicetilbud i Tofte.» Utarbeide lokal handlingsplan med utgangspunkt i Strategisk næringsplan for Hurum.» Utvikle en langsiktig vei og arealstrategi for Tofte, som ledd i fremtidig næringsutvikling. FAKTABOKS 2.4 TOFTES ATTRAKSJONER OG REKREASJONSKVALITETER SKAL VIDEREUTVIKLES» Kartlegge og prioritere tiltak.» Utarbeide handlingsplan for tiltak og aktiviteter på kort og lang sikt. SIDE 10

11 Vi ser at følgende spørsmål kan trekkes ut av de fire målene: Hva slags steder vil vi ha?» Offentlige, åpne og tilgjengelige flerbruksrom.» Trivelige og identitetsskapende offentlige miljøer og møteplasser.» Grønne lunger og kulturarenaer for aktivitet. Hvilke forberedelser og prosesser må til?» Kartlegge aktuelle samlings- og møteplasser.» Styrke kultur og kulturaktiviteter som ledd i å skape identitet og fellesskap. Hvilke prosessverktøy kan vi bruke?» Vedtatt reguleringsplan.» Langsiktig vei- og arealstrategi for Tofte, som ledd i næringsutvikling.» Handlingsplan for tiltak og aktiviteter på kort sikt.» Prioritert handlingsplan for bruk av kommunale bygg i sentrum.» Lokal handlingsplan med utgangspunkt i Strategisk næringsplan for Hurum.» Handlingsplaner: Forskjønning, trafikk, vei og arealbruk.» Estetisk veileder.» Grøntplan. Figur 2.1 Det er et mål i Tofte om å styrke identitet og fellesskap ved å legge til rette for og skape et nettverk av møteplasser som er fleksible både i hvordan de brukes og hvem de brukes av. Figuren illustrerer hvordan alle elementene på et sted henger sammen. Eksisterende og nye aktiviteter, arbeidsplasser og trafikktiltak styrkes ved et helhetlig plangrep. SIDE 11

12 Figur 2.2 Vi skiller mellom tiltak som omhandler prosess, med tilhørende forslag til prosessverktøy, og tiltak som kan omsettes i fysisk endring og sosial utvikling. I det videre arbeidet med stedsutvikling på Tofte må alle oppgavene ses i sammenheng, slik at tiltakene virker godt i en helhet. Illustrasjonen viser et grensesnitt mellom mål og tiltak og hvordan prosessen kan deles i utarbeidelse av mål som konkretiseres med tiltak for realisering i 2011 og fremover. SIDE 12

13 SIDE 13

14 3 /// TOFTE I BLÅGRØNN STRUKTUR Det befolkningen på Hurum setter mest pris på er nærheten til sjøen og til Hurummarka (fra Ordførerens innledning til vår første samling på Tofte i mars 2010). Forholdet kommer også klart frem av Figur 3.1. hvor vi ser Toftes beliggenhet mellom det blå og det grønne. Åskammer og bratte fjellskrenter er spesielle visuelle kjennetegn særlig sett fra fjorden. Marka og fjorden knyttes sammen av åpne bekkedrag Parker, solitærtrær og alleer Strendene kan ses som Toftes viktigste parkdrag og møtesteder. Samtlige strender fremstår med en enkel standard. Dette er med på å gi Tofte en spesiell sjarm. Samtidig kommer det frem av innspill fra arbeidsgruppene at det er ønskelig at strendene ryddes tidligere siden de tas i bruk allerede ved påsketider. Dette er altså et tiltak som vil forbedre strendene som rekreasjonsareal og attraksjon. Eiketreet på Apotekerstranda er ett av få store solitærtrær i Tofte sentrum. Store gamle trær har en viktig økologisk funksjon i tillegg til at de er viktige som visuelt opplevelseselement. Roseparken ligger mellom Apotekerstranda og Fjordgløtt. Her er det skulptur, benker og hagevekster. I dag fremstår parken som utilgjengelig. Roseparken er heller ikke mye brukt. Fotballbanen på Bjerkelunden er en idrettspark. Styrking av idrettsparken vil øke kvaliteten på rekreasjons- og aktivitetsmuligheter på Tofte. Foran Samfunnshuset er det et mindre parkareal. Parken fremstår i dag som forholdsvis ustelt og ligger i tillegg gjemt bak et busskur. Lindeallèen i Østre Strandvei er et viktig kulturminne. Gatetrær kan, sammen med åpne overvannsløsninger, med fordel brukes mer på Tofte for å videreutvikle den blågrønne strukturen. 5 Bjerkelunden Lindealléen Figur 3.1 Blågrønn struktur på Tofte. Nummerering henviser til foto på motsatt side. SIDE 14

15 3.1.2 Stier, sykkel- og turveier Det strekker seg gang- og sykkelvei gjennom hele studieområdet. I sentrum er dette turveinettet fragmentert. Variasjoner i terreng og natur, med tanke på Hurummarka og strandsonen, gir mange muligheter for tur- og sykkelløyper for mennesker med ulike behov. Utvikling av Tofte Strand, med boliger og fellesfunksjoner, vil sannsynligvis føre til at sykkelveien sør for sentrum får økt bruk Kyststi og båthavner Dagens kyststi er en sjarmerende turvei som er merket med blå maling. Stien fører både over svaberg og gjennom kratt. Noen steder er det vanskelig å forstå hvor stien går videre. Dessuten er smettene opp til Vestre/Østre Strandvei vanskelige å finne. Rapport om traseens hindringer og mangler forteller om steder hvor stien er oppdelt og/eller utilgjengelig og hvor det er behov for bedre skilting. Båthavnene er viktige utfartssteder for bruk av fjorden. Oppgradering av disse knutepunktene vil forbedre muligheter for rekreasjon og være attraksjonspunkter på Tofte. Figur 3.2 Bildene viser Skjæra (1) med brygge og havutsikt, de karakteristiske fjellskrentene (2) som rammer inn Tofte i nord, Apotekerstranda (3) med eiketreet, Roseparken ligger bakenfor mot nord, lindealléen i Østre Strandvei (4) som er en flott portal inn til Tofte fra nordøst, idrettsparken med stor fotballbane på Bjerkelunden (5) og Bakkestranda (6). SIDE 15

16 3.2 BYGNINGSFUNKSJONER Figur 3.3 viser kart med oversikt over bygningsfunksjoner i Tofte sentrum. De er lokalisert mellom to store industriområder. Reguleringsplan for transformasjon av industrianlegget i sør, Tofte Strand, til boligformål er nå vedtatt (kommunestyrevedtak ). På Tofte Strand er det planer for leiligheter, sykehjem, næring, hotell og svømmebasseng. Flere boliger og flere folk vil ha positiv innvirkning på Toftesamfunnet. Bebyggelse knyttet til offentlig service og næring ligger i hovedsak mellom Apotekerstranda i vest og Tofte Båthavn i øst. Södra Cell og Statkraft sitt nye anlegg for utvinning av energi fra saltvann ligger nordøst i studieområdet. En særegenhet ved Tofte er navnene som er knyttet til bebyggelsen. Gjenbruk og utvikling av bygg som Fjordgløtt, Cassablanca, Bikuben, Kontortoppen og Infohuset har vært hyppig oppe i arbeidsprosessen til nå Bygg i endring og tomme hus Gjennom prosjektarbeidet er det diskutert gjenbruk og ombruk av eksisterende bygningsmasse. Dette har vært knyttet til de bygg som allerede er under opprustning eller som skal opprustes. Samfunnshuset og Skoledalen 3 har fått midler til opprustning, og arbeidet er igangsatt. Biblioteket er ikke vurdert som oppussingsprosjekt, men det er nevnt som et sted der det er mulig å tilrettelegge for flere og nye aktiviteter. Det samme gjelder bygget som huser Toftes legekontor. I tillegg er Toftes tomme bygg en ressurs som i diskusjoner i prosjektarbeidet er viet mye oppmerksomhet. For Toftesamfunnet er det helt sentralt at disse byggene får nye funksjoner med positiv ringvirkning i miljøet. I dag fremstår de tomme husene som forholdsvis skjemmende for helhetsinntrykket av Tofte. Flere av dem har gjenspikrede vinduer og er i generelt dårlig stand. Samtidig ligger disse byggene sentralt til og representerer et stort potensial for nytenkning. Figur 3.3 Oversikt over bygningsfunksjoner i Tofte. Det er et stort omfang av tomme bygg. SIDE 16

17 Figur 3.4 Bildene viser det flotte Samfunnshuset (1) som opprustes i dag, Tofte brygge (2) hvor det røde båthuset er tomt, Skoledalen 3 (3), Fjordgløtt (4), Biblioteket (5), Sagene senter (6), Södra Cell (7), Infohuset (8). SIDE 17

18 3.3 VEI OG TRAFIKK Veien gjennom Tofte sentrum har en vakker start med Lindealléen i Østre Strandvei, nord for Södra Cell. På veiarealet i sentrum er så å si alt asfaltert, både grøfter og trafikkdelere. Det gir et grått inntrykk. Den vegetasjonskledte fjellknausen nord av hovedveien ved Ebernesertoppen, og den høye muren mot menighetshuset, fungerer i dag som fine grønntinnslag. Samtidig kan fjellknausen oppfattes som uoversiktlig. Veien gjennom Tofte skifter fra å være forholdsvis åpen til å være trang. Slike endringer gir variasjon på strekningen. Ved utvikling av veien kan dette brukes bevisst for å markere ulike soner og kjennemerker i sentrum Parkering Det hersker parkeringsanarki i Tofte sentrum. De tilrettelagte parkeringsplassene som ligger nært opp mot gata er sjeldent fulle. Dette gjelder for eksempel parkeringen bak bankbygget og Skoleplassen i helgene. Vi må kunne akseptere å gå litt lengre for å få et triveligere sentrum! (utsagn fra folkemøtet på Tofte i ). I veien står det biler parkert både i busslomme og nært opptil fortau. Dette gir inntrykk av et rotete sentrum. I tillegg hindrer det fremkommelighet og oversikt i gata Overvannshåndtering Overvannshåndtering i tilknytning til veien har vært et tema både på Apotekerstranda og Bakkestranda. Den hurtigarbeidende gruppa har, med sin innsats våren 2010, sørget for strakstiltak som har bedret dette forholdet noe på kort sikt. I sentrum er det også problemer knyttet til håndtering av overvann. Aktuelle problemområder må kartlegges nærmere. Det anbefales at overvannsløsninger ses i sammenheng med utvikling av blågrønn struktur Bussholdeplasser og overganger Fotgjengerovergang og busslommer er generelt uheldig plassert i forhold til naturlig kryssing og lesbarhet. Busskuret ved siden av Samfunnshuset er estetisk sett ugunstig plassert. Figur 3.5 Illustrasjon av dagens vei og trafikk i Tofte tettsted. Legg merke til alle avkjørslene til fylkesveien. SIDE 18

19 Figur 3.6 Bildene viser fotgjengerovergang midt i en busslomme (1), møte mellom harde og myke trafikkanter (2), asfalterte midtdelere (3), asfaltert grøft (4), vegetasjon ved Ebernesertoppen (5 og 6) som noen hevder gir dårlig sikt, bil parkert i busslomme (7) og generelt mye asfalt i sentrum (8). SIDE 19

20 3.4 KVALITET FOR HVEM? Når vi snakker om kvaliteter og utfordringer på et sted er det viktig å relatere dette til målgruppe. En småbarnsmor, en pensjonist og en tenåring har svært forskjellige kriterier for hva som gjør et sted bra Fysiske kvaliteter Noen kvaliteter eller karaktertrekk ved Tofte fremstår som entydig positive i innspill fra alle arbeidsgruppene og i ulike møtesammenhenger. Spesielt er det mulighetene som kan knyttes til Toftes naturgrunnlag. Beliggenheten med utsikt, mye sol og varme i tillegg til skogen og fjorden er en viktig ressurs både for de som kommer utenfra og de som opplever Tofte i hverdagen. Enighet rundt dette går også på tvers av generasjoner. Den store andelen av folk som både bor og jobber på Tofte gir potensial for aktivitet i sentrum hele døgnet også dagtid (fra Yngve Carlson, sosiolog, Kommunenes Sentralforbund, på kick-off møtet i september 2010). Tofte har historiske spor etter industrisamfunnet i form av treplanting, parker og arbeiderboliger. Fabrikkbyggene er også karakteristiske for Tofte, og meningen om dem er delte. De kan ses som arealkrevende bygg som gir både støy og tidvis dårlig lukt. Samtidig er industrien grunnlaget for Tofte som sted. Slik har disse byggene en rolle som levebrød og som kulturinnslag. For en som kommer utenfra kan fabrikkene i hver ende både trigge nysgjerrighet om stedet og virke som en utfordring for attraktiviteten. Jo mer en lærer om Tofte jo mer kommer det frem hvor nære bånd som eksisterer mellom Toftes identitet og fabrikken. Figur 3.7 Sammenstilling av utsagn registrert i dokumentasjon fra Fremtidsverkstedet på Tofte i SIDE 20

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 1 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

BROKELANDSHEIA - underveis til en by

BROKELANDSHEIA - underveis til en by Rapport fra Plansmie i Gjerstad Kommune 16. til 19.mars 2009 BROKELANDSHEIA - underveis til en by Gjerstad Kommune 4890 Gjerstad Aust Agder Fylkeskommune avd. Sør 4800 Arendal INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern 2006 2018 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik kommune, 14. juni 2006 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjekt for områdeplan for Lampeland sentrum i Flesberg kommune.

Forprosjekt for områdeplan for Lampeland sentrum i Flesberg kommune. Rapport om Lampeland Forprosjekt for områdeplan for Lampeland sentrum i Flesberg kommune. Rapportdato: 4. november 2010 Formål med rapporten: Rapporten skal danne kunnskaps- og dokumentasjonsgrunnlag for

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer