UniverS. Kultur. Stavanger2008 Temaområde ved UiS. Tema side 7 35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UniverS. Kultur. Stavanger2008 Temaområde ved UiS. Tema side 7 35"

Transkript

1 LEDER Side 2 UNIVERSITETSPOLITIKK Mål finansierer finsk utdanning. Side 3 Budsjett og resultater i Åbo. Side 6 Satser på kultur. Side 7 Norges største kulturarrangement. Side 8 Engasjerer seg i kulturhovudstaden. Side 10 En kulturell utskipningshavn. Side 11 Stavanger2008 under forskarlupa. Side 12 Passasjerar kan lese dikt mens dei flyg. Side 14 Fredsprisvinnere til Point of Peace. Side 15 Ungdom møter fortid og framtid. Side 16 Eit scoop for jazzensemblet. Side 18 Byutvikling påvirker kulturendringer. Side 20 Trehusfylket Rogaland. Side 21 Vil revitalisere kyrkjemusikken. Side 22 Utfordrer stereotype religionsbilete. Side 23 Pasjonsbyen Side 24 Kultur i eit vidt spekter. Side 26 Forsmak på kokebokmuseum. Side 28 Vender stadig tilbake til Bach. Side 29 Eit måltid er meir enn mat. Side 30 Bygd og by i endring. Side 32 Kronikk: Den opne regionen. Side 34 SAMARBEID 11,8 millioner til Lyse Tele og UiS. Side 36 OLF sponser realfagsprosjekt. Side 38 Etablerer kulturinkubator. Side 38 NOTISER Side 39 UniverS UNIVERS MAGASIN FOR UNIVERSITETET I STAVANGER NR Kultur Stavanger2008 Temaområde ved UiS Tema side 7 35

2 Økning i forskningsbudsjetter I forrige nummer av UniverS presenterte vi universitetspolitikk i Sverige og Danmark. Denne utgaven tar for seg forhold i Finland. Satsing på utdanning og forskning er en viktig grunn til at Finland de siste tiårene har beveget seg fra et krisestadium til å ha en av verdens mest konkurransedyktige økonomier. Fra 1990 til 2005 økte FoU-andelen av BNP fra 1,9 til 3,5 prosent i Finland. Tilsvarende tall for Sverige var 2,8 og 4,0 prosent, for Danmark 1,6 og 2,5. Norge har jumboplassen i Norden med en utvikling fra 1,6 i 1990 til 1,7 prosent i Finland har satset på en regional universitetspolitikk ved at det er etablert universiteter i alle landets regioner. Denne nærhet i tilgjengelighet for studentene har ført til et høyt ut danningsnivå i befolkningen. Samtidig har universitetene økt samhandlingen med regionene, og steder med universitet har vokst. Universitetene har skapt økonomisk vekst i regionene. Regjeringens mål er å heve den samlede FoUinnsatsen i Norge til tre prosent av BNP innen En prosent skal komme fra offentlige kilder og to prosent fra næringslivet og andre kilder. EU har samme treprosentsmål. Den ambisiøse norske målsettingen står i regjeringens Soria Moria-erklæring og gjentas nå i årets utgave av rapporten «EUs Lisboastrategi i et norsk perspektiv», som nylig ble lagt fram. Rapporten er den femte i rekken av rapporter om Lisboa-strategien fra Næringsog handelsdepartementet. Lisboa-strategien er EUs strategi for vekst og sysselsetting EUs konkurranseevnestrategi. Skal Norge nå sitt mål, må den offentlige forskningsinnsatsen økes med 2,5 milliarder kroner hvert år fram til 2010 i følge Forskerforbundet. I tillegg må det til en kraftig satsing fra næringslivet. Dette betyr at Norge ikke kan ha flere hvileskjær i universitetenes forskningsbudsjetter. Universitetet i Stavanger og de andre norske universitetene kan derfor muligens se optimistisk på de kommende årene. Dessuten skulle dette borge for flere forskningsprosjekter i samarbeid med næringslivet. Neste mulighet for regjeringen til å vise alvor, er i revidert nasjonalbudsjett for Vi ser fram til positive nyheter der. Anne Selnes strategi- og kommunikasjonsdirektør redaktør Satsing på kultur i utdanning og forsking Sidan tidleg mellomalder har universitetet som institusjon vore ein av dei viktigaste kulturberarane i Europa. I nær 1000 år har lærarar og studentar ved europeiske universitet utvikla og formidla kunnskapar, erfaringar og ferdigheiter innanfor kultur og kunst om menneskeleg verksemd i vid tyding, om det menneskeskapte, om tenking, åndsliv og fag. Også ved UiS har utdanning, forsking og utvikling og utøving innanfor kultur og kunst ein brei plass. Alle tre fakulteta er representerte, særleg det humanistiske og det samfunnsvitskaplege. Studietilboda og forskinga ved UiS omfattar mellom anna musikk, dans, språk, litteratur, religion, historie, filosofi, pedagogikk, biletkunst, byutvikling, matkultur, media, idrett, kunst- og kulturvitskap og samfunnsvitskap. Universitetsstyret har vedteke at kultur skal vera eit tverrfakultært satsingsområde ved UiS når det gjeld forsking. At Stavanger er vald som europeisk kulturhovudstad for 2008, viser at byen og regionen er villig til å satsa på kunst og kultur, også etter kulturhovudstadsåret. Dette opnar for ei sterkare satsing innanfor kulturrelatert utdanning, forsking og formidling på universitetet. Mange tilsette på UiS er engasjerte i prosjekt som er knytte til Stavanger2008. Universitetet har gjeve økonomisk støtte til fleire av dei, mellom anna det internasjonale byutviklings prosjektet Open urban spaces (OPUS), som forskarar ved det teknisknaturvitskaplege fagmiljøet har sett i gang. Av andre tema og fagområde som er representerte, kan nemnast ungdom og migrasjon, internasjonalt fredsarbeid, musikkformidling, dans, pasjonsspel, litteraturformidling, religiøs kultur, kunsthandverk og matkultur. Eit viktig føremål med det nyetablerte nettverket for universitet i europeiske kulturhovudstader, UNEECC, er å utveksla idear om korleis slike institusjonar kan engasjera seg i heile prosessen kring kulturhovudstaden. UiS sam - arbeider med IRIS om eit stort forskingsprosjekt der ein undersøkjer i kva grad Stavanger2008 greier å nå måla som er vedtekne ved førebuinga, gjennomføringa og oppfølginga av kultur hovudstadsåret, mellom anna når det gjeld involveringa til folk flest i byen og regionen. I dette prosjektet vil det vera rom for interessante studentoppgåver på ulike nivå. Planlegginga av formidlings- og forskingsprosjekt ved UiS som er relaterte til Stavanger2008 vitnar om stor kreativitet og nytenking blant tilsette. Det er også viktig at studentane blir engasjerte i prosjekta og at nye og interessante perspektiv kjem inn i ulike utdanningar som resultat av kulturhovudstadsåret. Kultur er ei viktig side ved menneskelivet og ved medmenneskeleg samhandling, og kulturelle aktivitetar har ein sentral plass i byens og regionens liv. Også ved universitetet må ulike kulturperspektiv ha ein stor plass, både i studium, forsking og utvikling og formidling. Ivar Langen rektor UniverS MAGASIN FOR UNIVERSITETET I STAVANGER Redaktør: Anne Selnes Redaksjon: Ole J. Askeland, Eivind Biering-Strand, Thomas Bore Olsen, Leif Måsvær, Egil Rugland, Silje Stangeland, Ragnhild Thomsen og Cecilie Wathne Foto: Elisabeth Tønnessen Design: Melvær&Lien Idé-entreprenør Trykk: Bryne Offset Opplag: Kontakt redaksjonen: Forside: Elisabeth Tønnessen Side 2 UniverS NR

3 UNIVERSITETSPOLITIKK Det finske Undervisningsministeriet realiserer nasjonale målsettinger ved å inngå individuelle prestasjonsavtaler med landets 20 universiteter. Avtalene er treårige. Bildet viser hovedbygningen til Universitetet i Helsingfors. Mål finansierer finsk utdanning Finske myndigheter bruker mål som et strategisk verktøy for å styre utviklingen innen forskning og utdanning. Mål har derfor stor betydning for universitetenes finansiering. Sentralt står tall for hvor mange master- og doktorgrader som skal produseres. Mål er viktig, og vi bruker målstyring strategisk, bekrefter direktør Markku Mattila ved det finske Undervisningsministeriet overfor UniverS. Gjennom strategisk styring legger vi opp utviklingslinjene for universitetene, sier Mattila. Treårige prestasjonsavtaler Styringssystemet ble innført på 1990-tallet og går ut på at det finske Undervisningsministeriet realiserer nasjonale målsetninger ved å inngå individuelle prestasjonsavtaler med landets 20 universiteter. Avtalene er treårige og inneholder kvantitative og kvalitative mål. Universitetene bevilges så midler på grunnlag av prestasjonsavtalene, nedfelt i kontrakter, med ministeriet. Selv om målene er treårige, er budsjettene årlige. Universitetene blir derfor evaluert hvert år og får en muntlig og skriftlig tilbakemelding på sine prestasjoner. Finansieringsmodellen består av tre komponenter; basisfinansiering, prosjektfinansiering og resultatbasert finansiering. Rundt 40 prosent av den totale bevilgningen fra ministeriet er basert på målsetninger, som dekkes av basisfinansieringen (se figur side 5). Til sammenligning er det norske finansieringssystemet i stor grad basert på historiske tall og oppnådde resultater. Spiller på konkurranse Prestasjonsavtalene blir til gjennom forhandlinger, men ministeriet har på forhånd definert målene for universitetssektoren samlet sett. Disse er retningsgivende for forhandlingene med universitetene. Vi ønsker for eksempel å utdanne i tråd med samfunnets behov og har derfor prosedyrer for å vurdere hvilken arbeidskraft vi trenger i framtiden. Ut fra dette materialet setter vi mål for hvor mange ingeniører og psykologer vi skal utdanne, sier Markku Mattila til UniverS. Gjennom strategisk styring legger vi opp utviklingslinjene for universitetene. Siden målene utløser midler, kjemper universitetene om å få størst mulig andel av de samlede målene. Undervisningsministeriet spiller derfor bevisst på konkurranse i forhandlingene. Vi bruker konkurranse strategisk for å øke kvaliteten og effektiviteten til universitetene. Når vi forhandler om tall for antall master- og doktorgrader, spør vi om produksjonskapasitet og hvor effektive universitetene er, sier Mattila. Professor Jussi Välimaa ved Institutt for utdanningsforskning ved Universitetet i Jyväskylä har studert det finske styringssystemet. Han bekrefter at konkurranse er et grunnleggende prinsipp og forklarer at systemet bygger på nyliberalistisk tankegods. Markedsmekanismer og konkurranse-elementet får systemet til å virke mer effektivt. Dette tjener den akademiske verden ved at konkurranse får universitetene til å stå på og prøve hardt. Spørsmålet er om Side 3 UniverS NR

4 UNIVERSITETSPOLITIKK konkurranse-elementet er for sterkt, noe jeg mener det er, sier Välimaa Kan virke begrensende Økonomiplanleggingssjef Camilla Elander ved Universitetet i Helsingfors peker på at målstyringen kan virke begrensende fordi universitetene risikerer å jobbe mot lavere mål enn de ønsker. Undervisningsministeriet har et tak for hvor mange kandidater landet trenger innenfor en gitt disiplin. Tallet skal fordeles på alle universitetene, så for å øke et sted, må man redusere et annet sted. Her spiller regional politikk en stor rolle, sier Elander med henvisning til at Finland har et uttalt mål om å ha sterke universiteter i alle deler av landet. Selv om vi profilerer oss som et forskningsuniversitet, er våre mål for doktorgradskandidater lavere enn vi ønsker fordi ministeriet har satt høye tall for andre universiteter, forklarer Elander. For å øke målene, gjelder det å argumentere godt i de treårige forhandlingene, samt vise til overproduksjon av kandidater. Denne strategien brukte Universitetet i Jyväskylä forrige gang det møtte Undervisningsministeriet til forhandlinger. Med en overproduksjon av kandidater i seks av åtte disipliner, fikk universitetet ja til å øke noen av målene i inneværende periode. Resultatene våre har vært bedre enn forventet. Enten har Undervisningsministeriet satt feil mål eller så var vi mer produktive enn før i forrige periode, sier prorektor Timo Tiihonen ved Universitetet i Jyväskylä. Små konsekvenser Dersom et universitet ikke når målene sine, fører det til mindre uttelling i den resultatbaserte delen av finansieringen, som utgjør 23,5 prosent av bevilgningen. Resultatene blir sett i lys av målene, så det gir ingen økonomisk gevinst å gjøre det bedre enn forventet. Men ettersom målene utgjør 40 prosent av tildelingen fra Undervisnings-ministeriet, gir høye mål mer penger enn gode resultater. I det lange løp risikerer likevel universitetene at målene senkes dersom de gjentatte ganger ikke blir nådd. Vi har eksempler på universiteter som har hatt et høyt frafall av studenter. Da har vi redusert målene fordi de ikke når dem, og de mister også penger i den resultatbaserte finansieringen. De som derimot når målene, får uttelling, sier Markku Mattila og fortsetter: Det er et insitament til kvalitet og effektivitet at de universitetene som gjør det bra, får mer penger enn de som ikke når målene. Universitetsansatte beskriver likevel konsekvensene som udramatiske om målene ikke nås. Målene varierer lite fra treårsperiode til treårsperiode, erfarer Camilla Elander. Det lønner seg alltid å love mer enn vi kan holde fordi det er små sanksjoner for ikke å nå målene. Men logikken i modellen er at om vi mange år ikke når målene, så senkes de, og vi får mindre penger, sier planleggingssjef Bengt Sandell ved Åbo Akademi. Prosjektfinansiering Det finske undervisningsministeriet styrer også utviklingen i universitetssektoren gjennom prosjektfinansiering, som utgjør 6,5 prosent av bevilgningene fra Undervisningsministeriet. Forskningsprosjekter sorterer ikke inn under denne posten. Undervisningsministeriet definerer strategiske områder som de vil fremme og Finansieringsmodellen oppstod fordi vi ville ha en rettferdig måte å fordele pengene mellom universitetene på. legge vekt på, som samarbeid mellom universiteter og regioner eller å gjøre studieprosessene mer effektive. Det lages en liste med ti eller flere områder som vi foreslår prosjekter til, sier Timo Tiihonen. For perioden 2007 til 2009 er det bestemt å satse på blant annet lærerutdanning, bioteknologi, nanoteknologi og regional utvikling av universitetene. Det er størst sjanse for å få midler til prosjekter som omfatter flere institusjoner, og små sjanser til å få midler til prosjekter som faller utenfor satsingsområdene. Alle våre prosjekter for neste periode er i tråd med de nasjonale satsingene, forklarer Bengt Sandell. Finland vil snart oppleve at mange av dagens lærere går av med pensjon. Lærerutdanning er derfor et prioritert område de neste årene, og universitetene i Åbo, Jyväskylä og Helsingfors har alle fått betydelig støtte til å styrke lærerutdanningen. Vi får også penger til prosjekter vi egentlig ikke søker om. Regjeringen har besluttet å satse på å effektivisere studieprosessen. Derfor får vi penger for å få lage individuelle studieplaner og få studentene raskere gjennom utdanningen, forklarer Camilla Elander. En fleksibel modell Et viktig prinsipp bak den finske finansieringsmodellen er at universitetene selv disponerer midlene. Vi har en formel for å beregne tildelingen, men universitetene bruker pengene som de vil, sier Markku Mattila ved det finske Undervisningsministeriet. En slik fleksibilitet er en av styrkene ved Prorektor Timo Tiihonen, Universitetet i Jyväskylä. Økonomiplanleggingssjef Camilla Elander, Universitetet i Helsingfors. Professor Jussi Välimaa, Universitetet i Jyväskylä. Side 4 UniverS NR

5 UNIVERSITETSPOLITIKK Finansiering av finske universitet BLA OM >>> Basisfinansiering 70 % Resultatbasert finansiering 23,5 % Stabiliserende faktor 16 % Forskning 21 % Bl.a. mål for antall doktorgrader 13 % Prosjektfinansiering 6,5 % Mål den finske finansieringsmodellen, mener professor Jussi Välimaa ved Universitetet i Jyväskylä. Før 1990-tallet hadde Finland en hierarkisk modell der detaljer som hvor mange timer en professor skulle undervise, ble bestemt fra sentralt hold. Nå bestemmer universitetene selv hvordan de skal bruke ressursene og nå de målene som er satt, sier Välimaa. Modellen gir muligheter Målstyringen og den finske finansieringsmodellen har ifølge Markku Mattila ført til en positiv utvikling innenfor forskning og høyere utdanning i Finland de siste ti årene. Vi har for eksempel prioritert å øke antall doktorgrader ved å bruke doktorgrader som et mål. Dermed har universitetene virkelig satset på dette, slik at vi nå er i en situasjon hvor vi produserer så mange doktorgradskandidater som Finland trenger, sier Mattila. Antallet avlagte doktorgrader i Finland har økt fra 765 til 1422 i perioden 1995 til Forskningspersonalets andel av den sysselsatte arbeidskraften er dermed den høyeste av OECD-landene med cirka to prosent, i følge en årsberetning om finske universiteter. Ved Universitetet i Jyväskylä samstemmer prorektor Timo Tiihonen i at modellen har virket positivt. Vi har vokst i relativ størrelse helt siden modellen ble innført og passert mange universiteter i både turnover og andre indikatorer. Vi ser på finansieringsmodellen som en mulighet fordi vi får et insitament til å forbedre våre prestasjoner dersom målene settes riktig, sier Tiihonen. Transparens er en styrke Planleggingssjef Bengt Sandell ved Åbo Utdanning 26 % Mål 26 % Samf.tjenester 7 % Bl.a. mål 1 % Akademi synes det finske systemet har en styrke i å være transparent. Finansieringsmodellen oppstod fordi vi ville ha en rettferdig måte å fordele pengene mellom universitetene på. Den behandler alle på samme vis og baserer seg på et sett med spilleregler som vi alle er enige i. Modellen er gjennomsiktig slik at alle kan regne seg fram til hvordan bevilgningene blir beregnet, sier Sandell. Økonomiplanleggingssjef Camilla Elander ved Universitetet i Helsingfors mener det finske systemet har en styrke i å balansere mellom mål og resultater. Universiteter er intelligente institusjoner som forsøker å maksimere utbyttet. Modeller som bare baserer seg på studenttall, fører til at universitetene prøver å øke finansieringen ved å ta opp flere studenter. De får problemer når studenttallet synker. Modeller som bare belønner resultater, kan føre til at universitetene senker kvalitetskravene for å produsere flest mulig kandidater, påpeker Elander og fortsetter: Har man både input og output, balanserer man bra, så i teorien fungerer den finske modellen svært godt. Hovedutfordringen er at det ikke puttes nok penger inn i systemet, hevder Elander. Direktør Markku Mattila ved det finske Undervisningsministeriet er derimot ikke bekymret for universitetenes finansielle framtid. Finansieringsnivået har utviklet seg positivt siden regjeringen fattet et vedtak i 1996 om å øke bevilgningene til forskning og utdanning. Finland bruker nå 3,5 prosent av BNP til dette og ligger i verdenstoppen, avslutter Mattila. FOTO: Annika Rauhala og Ragnhild Thomsen Satser på utdanning og forskning Satsing på utdanning og forskning er en viktig årsak til at Finland har beveget seg fra å ha dype økonomiske kriser til å ha en av verdens mest konkurransedyktige økonomier. Utdanning og forskning har vært viktig for utviklingen i Finland. Vi har lange tradisjoner for å vektlegge utdanning, sier Markku Mattila (bildet) ved Undervisningsministeriet. FoU-andelen av bruttonasjonalproduktet har steget fra 1,9 til 3,5 i perioden 1990 til Antall universiteter har økt fra to til 20 siden 1960-tallet og landet har også etablert 29 polytekniske høyskoler. Vår suksess skyldes i stor grad befolkningens høye utdanningsnivå og vår vidtrekkende utvikling og bruk av kunnskap, uttalte Forsknings- og undervisningsminister Antti Kalliomäki under åpningen av en internasjonal konferanse om globalisering i Helsingfors i høst. Vi er blant de OECD-landene med høyest utdanningsnivå. Dette har en enorm innflytelse på landets økonomiske og kulturelle utvikling og har en direkte effekt på konkurranseevnen og produktiviteten, sier Markku Mattila. Regional universitetspolitikk Finland har satset på å ha universiteter i alle landets regioner. Betydningen av denne politikken kan ikke undervurderes, sier Esko-Olavi Seppälä ved det finske Forsknings- og teknologirådet. Siden Finland vedtok en lov om høyere utdanning i 1966, er det blitt etablert universiteter i regioner landet over. Dette har gitt Finland en høyt ut dannet befolkning med positive holdninger til forskning og utvikling, uavhengig av hvor de kom fra. Ingenting av det som har hendt siden, kunne skjedd uten denne viktige ingrediensen, sier Seppälä i et intervju med Cordis. Finland har holdt fast på en regional universitetspolitikk. Det er steder med universitet som vokser. Universitetene skaper en økonomisk vekst, sier Jussi Välimaa ved Universitetet i Jyväskylä og viser til at Jyväskylä er et vekstsenter i sin region nettopp på grunn av universitetet. Side 5 UniverS NR

6 UNIVERSITETSPOLITIKK <<< BLA TILBAKE Budsjett og resultater i Åbo Rundt 40 prosent av bevilgningen fra det finske Undervisningsministeriet til Åbo Akademi er gitt for å nå konkrete mål. Universitetet skal blant annet produsere 578 masterstudenter og 70 doktorer årlig. Åbo Akademi (ÅA) er Finlands svensktalende universitet, lokalisert sørvest i landet med studenter og ansatte fordelt på sju fakulteter. På linje med landets øvrige universiteter underskrev ÅA ved årsskiftet en resultatavtale som sier hvilke mål det skal nå de neste tre årene. Deler av den åtte sider lange avtaleteksten er felles mål for alle universitetene, mens resten er individuelle mål for Åbo Akademi, uttrykt i både bokstaver og tall. På grunnlag av avtalen ble universitetet tildelt 50 millioner euro eller cirka 413 millioner kroner for inneværende år. Rundt 40 prosent av midlene er beregnet ut fra målsettingene. Basisfinansiering Basisfinansiering utgjør 70,5 prosent av Undervisningsministeriets bevilgning til ÅA. Denne posten fanger opp målsettingene for de kommende årene. Innenfor utdanning og forskning skal universitetet uteksaminere 578 masterstudenter og 70 doktorer årlig. Tallene er brutt ned etter fagfelt, og av masterstudentene skal eksempelvis 18 være i teologi og 85 i naturvitenskap. Disse målene genererer henholdsvis hele 23 og 14,6 prosent av den totale bevilgningen til ÅA. Videre er det satt et mål om 1150 studenter ved åpen universitetsutdanning, noe som utgjør 0,9 prosent av bevilgningen. Mål for internasjonalisering er at 225 studenter årlig skal ta et semester i utlandet og tilsvarende antall studenter skal årlig komme til Åbo. De kvalitative målene påpeker at Åbo Akademi har et spesialansvar for de finlandssvenske kultur- og samfunnsvitenskapene. Universitetet skal utvikle samarbeid med høyskoler med samme misjon. Videre skal ÅA utvikle et helhetlig kvalitetssystem, utvikle forskerutdanning i den tredje verden, ko ordinere et baltisk-nordisk universitetssamarbeid, rekruttere utenlandske lærekrefter og videreutvikle åpen universitetsutdanning til beste for regionen. 4,5 prosent av budsjettet skal dekke samfunnsmessige oppgaver, som å tilby farmasiutdanning på svensk og ha et Institutt for menneskerettigheter. Prosjektfinansiering Prosjektfinansieringen utgjør 4,6 prosent av bevilgningen fra Undervisningsministeriet og gir støtte til ni prosjektområder: regional og samfunnmessig betydning, blant annet forbedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede internasjonalisering det nasjonale helseprosjektet: logopedutdanning og masterutdanning i helsevitenskap kvalitetssikring forretningskompetanse og entreprenørskap lærerutdanning utvikling av datastøttet studierådgivning strukturell utvikling et baltisk universitetsprogram Resultatfinansiering Den resultatbaserte finansieringen utgjør cirka 25 prosent av bevilgningen og beregnes først og fremst ut fra graden av måloppnåelse. Tildelingen for 2007 baserer seg på tall fra I en «bokslutsställningstagende» vurderer Undervisningsministeriet resultatmålene til ÅA. ÅA nådde målene for forskning, med 111 prosent av målene for doktorgrader. Dette var en økning fra året før. Bare innen psykologi og naturvitenskap ble målene ikke nådd. Sju prosent av den totale finansieringen belønner doktorgradseksamener. ÅA nådde derimot ikke målene for undervisning. Målene for mastereksamener ble nådd med 90 prosent. 11,7 prosent av den totale finansieringen belønner høyere grunneksamener. I rapporten står det videre at ÅA overskred målene for antall utenlandsstudenter, men at det fortsatt gjenstår noe innenfor studentutveksling. Av øvrig internasjonalisering har ÅA bygget opp et UiS KOMMENTERER Universitetsdirektør Per Ramvi ved Universitetet i Stavanger har studert det finske systemet og synes det har flere interessante momenter: Det er viktig med åpne og transparente finansieringsordinger med klare tildelingskriterier. Et system som i større grad ser fremover, og ikke er ensidig retrospektivt, er positivt. Utfordringen er å skape et slikt system uten samtidig å gjeninnføre en sterkere statlig styring som hindrer en selvstendig strategiutvikling og prioritering i universitetsstyrene. Stjernø-utvalget har vært både i Stavanger og Helsingfors og synes å gi positive signaler rundt dette. Er de gode, greier de å trekke ut det beste fra dagens norske ordning og kombinere det med den finske. ressurssenter til bruk i samarbeid mellom nordiske og baltiske universiteter. Undervisningsministeriet slår fast at lærerutdanningen har avansert i tråd med målene, men at ÅA har problemer med å nå målene for emnelærerutdanning. Av regional virksomhet har ÅA utviklet samarbeid med andre universiteter og polytekniske høyskoler i Åbo i tråd med avtaler og regionale strategiplaner. «Dette er helt i tråd med ministeriets prinsipper for høyskolenes strukturelle utvikling», står det i rapporten. Side 6 UniverS NR

7 Satser på kultur Kultur står på dagsorden i Rogaland. Stavanger er europeisk kulturhovedstad i 2008, og Universitetet i Stavanger har definert kultur som et av sine tematiske satsingsområder. Kultur er tema for denne utgaven av UniverS >>> Side 7 UniverS NR

8 Kulturhovedstaden Stavanger2008 har Open Port som visjon. Dette kan forstås som åpen dør eller som en åpen havn. Norges største kulturarrangement Det er snart tre år siden ordførerne Leif Johan Sevland, Jostein W. Rovik og Roald Bergsaker veltet ut av en svingdør midt i Brussel. De hadde nettopp presentert Stavanger2008 sin kulturhovedstads-søknad for EUs ekspertjury. Og de var så lettet og lattermilde og klarte ikke helt å skjule at dette nok kom til å gå veien. Gå nordover til det minste befolkningsområdet som så langt var tildelt statusen som europeisk kulturhovedstad. Både i Stavanger, Sandnes og resten av Rogaland var jubelen stor. Søknaden lovte det mest uredde, nyskapende og spennende kulturprosjektet Norge kan framby. For nasjonen, og for et bredt europeisk publikum. Robert Palmer, leder av tidligere kulturhovedstadsår i Brussel og Glasgow, snakket om «et forfriskende valg». Siden tok andre følelser over, som utålmodighet og skepsis, mens prosjektsøknader ble behandlet og meldingene fra 2008-huset på 2008 byr på mer enn 200 større prosjekter og et langt større antall arrangementer. Domkirkeplassen i Stavanger var knappe. Våren 2007 er en ny fase innledet. Stemmens år er lansert med en lang rekke konserter, forestillinger og prosjekter som skal bidra til å bygge deltakelse og engasjement fram mot det store braket. Programmet holder på å bli konkret, ekte vare. Kontrakter signeres. Kalendere fylles. Det begynner å nærme seg åpningsdatoen den 12. januar Da vil det ha gått mer enn åtte år siden ideen om å søke først ble luftet. Og det vil antagelig gå flere år til før vi virkelig kan gjøre opp regnskap for satsingen. Alle 2008-prosjektene skal fokusere langsiktige gevinster, sier direktør Mary Miller i Stavanger store prosjekter 2008 byr på mer enn 200 større prosjekter og et langt større antall arrangementer. Disse spres ut over fire sesonger, som hver gjestes av internasjonalt ledende ensembler innen teater, musikk og opera, dans og multimedia. Stavanger2008 drar også veksler på regionens historie, kulturarv og natur. Mange av arrangementene vil foregå i regionens ulike landskap, som Bandaloops akrobatiske dans i fjellveggen i Gloppedalsura eller Oskaras Korsunovas og Jon Fosses teateroppsetning på Lundsneset på Hundvåg. En rekke arrangementer befinner seg dessuten der kunst og kultur møter samfunn. Side 8 UniverS NR

9 Norwegian Wood handler om å utvikle en bærekraftig trehusarkitektur og sprer seg over hele Rogaland. Mellom 15 og 20 byggeprosjekter er på vei. Noen vil være signalbygg, andre hverdagsarkitektur, sier prosjektleder Grete Kvinnesland for Norwegian Wood. Gjestfrihetens kunster skal utfordre vår forståelse og praktisering av gjestfrihet. Og Point of Peace skal gjøre Stavanger-regionen til en aktiv støttespiller for internasjonal dialog og fredsprosesser og blant annet arrangere fredsleir i Suldal. Åpen dør Stavanger2008 har Open Port som visjon. Dette kan forstås på norsk som på engelsk, som åpen dør eller som en åpen havn. Det er ord som rommer åpenhet i forhold til hverandre og til kunsten, til ideer og nye muligheter. Det er ord som fordrer mot også til å forandre seg. Det er ord som inviterer, som har en klang av gjestfrihet, nysgjerrighet, gode allianser og gjensidig respekt. Det er, med andre ord, litt store ord. Ordene handler også om å skape ny energi, forståelse og status for kulturlivet i regionen. De handler om nettopp regionalisering. Og de handler om å gjøre Stavangerregionen enda mer interessant og attraktiv å Skal speile samfunnet Stavanger2008 er aktuell som studieobjekt for kommende kulturhovedsteder. Katherine Watson er direktør for Labfor- Culture, et nettverk for kultursamarbeid over landegrensene i Europa. Nylig brukte hun fire dager i Stavanger og Rogaland for å se nærmere på kulturhovedstadens arbeid. Regionen virker rik kulturelt. Der er en base av aktivitet, sterk identitet og stolthet, oppsummerte Watson etter dager som brakte henne fra Gosen skole til Tou Scene, fra Sandnes kulturhus til Hå gamle prestegard. Hva er en god kulturhovedstad? En som reflekterer sitt eget samfunn og kommuniserer sine karakteristika. Stavanger2008 sitt bilde «Open Port» er inviterende, slående og humant. Stavanger2008 virker dypt rotfestet i regionen, sier Watson. Hun mener at de største utfordringene er bo i gi folk en ny opplevelse av å bo akkurat der de gjør. Gir energi og håp At utfordringene er store, har eierne både i Rogaland fylkeskommune, i Stavanger kommune og i rådhuset i Sandnes fått føle. Fra Sandnes sier rådmann Tore Sirnes: Vi klarte å lage en søknad som reflekterte Stavanger, Sandnes og Rogaland. Siden har vi sett at Stavanger2008 krever mye arbeid, talent og menneskelige ressurser. Den politiske viljen bak kulturhovedstadsåret har økt underveis, bevisstheten om vanskelighetsgraden også. I Sandnes vil vi blant annet bli sett, vi vil at folk besøker byen. Det er åpent om dette vil skje. Men prosjektet har gitt oss energi og håp, og mange gode ideer å sette ut i livet, sier Sirnes om Stavanger2008. Kulturhovedstadsåret er å gjøre noe som aldri er gjort før, uten generalprøve. Det er Norges største kulturarrangement noensinne. Og det er en sjanse som regionen aldri får igjen. TEKST: Ole J. Askeland, Stavanger2008 FOTO: Fotograf Kallen de generelle utfordringene som ellers finnes i kulturlivet. Livet er travelt, og folk haster i vei. Hvordan gjør vi da kunst og kultur relevant? Kultur må defineres bredt. Dessuten opplever vi et voksende press mot kultursektoren over hele Europa. Hvordan reflekterer sektoren alle de ikke-vestlige kulturene? Det er også en utfordring å se nærmere på, tror Watson. Hva slår deg ved Stavanger2008? Vekten på langsiktighet interesserer meg. Også den pågående evalueringen, det er flott at Stavanger2008 allerede nå spør partnerne hvor de ser kulturhovedstadsprosjektene sine i Dessuten er det flott at nærmere mennesker deltok i valget av steder til kunstprosjektet Nabolagshemmeligheter. Det er å inkludere sitt eget samfunn, sier Watson. HOVEDSTAD Langsiktighet: Siden 1985 har EU pekt ut europeiske kulturbyer og siden kulturhovedsteder. Ideen til ordningen kom fra den greske sangeren og kulturministeren Melina Mercouri som mente at kultur, og ikke bare økonomi og industri, måtte kunne være en motor for sivilisert byutvikling. Det var den norske regjering, som på vegne av Stavanger-regionen, søkte Ministerrådet i EU om status som kulturhovedstad. Kulturhovedstedene regnes som EUs mest vellykkede kulturtiltak. Viktigste erfaring gjort i andre kulturhovedsteder, er at byene som så året som en del av en langsiktig plan og et større kulturløft, fikk mest igjen. Tre eiere: Kommunene Stavanger og Sandnes er sammen med Rogaland fylkeskommune eierne av Stavanger2008, selskapet som planlegger, gjennomfører og evaluerer kulturhovedstadsåret. 300 millioner: Målet er et budsjett på 300 millioner kroner for perioden 2004 til Stavanger kommune bidrar med 50 millioner kroner, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune med 25 millioner kroner hver. Staten har garantert å dekke inn en tredjedel av budsjettmidlene, begrenset oppad til 100 millioner kroner. Det innebærer, at for å få full uttelling fra staten, må et tilsvarende beløp hentes inn i sponsormidler og andre inntekter. I dag er 270 millioner kroner dekket inn. Side 9 UniverS NR

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17 Leder Side 2 Profesjoner Side 3 UiS tek eit nasjonalt ansvar. Side 4 Forskning gir kompetanseløft og vekst i reiselivsnæringen. Side 6 Ingen verdiskaping uten ingeniører. Side 8 Norge trenger forskere

Detaljer

UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11

UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11 LEDER Side 2 VERDISKAPING Side 3 Regional verdiskaping gjennom samarbeid. Side 4 Samhandling regionens største fortrinn. Side 6 Gir gode ideer luft under vingene. Side 8 Gjennomslag for samfunnsforskinga.

Detaljer

Nytt klima for klimaforsking

Nytt klima for klimaforsking september 2008 NUMMER 7 ÅRGANG 40 F Nytt klima for klimaforsking Noreg trappar opp forskinga på klimatiltak. Millionane frå klimaforliket rullar inn i Forskingsrådet, men kvar blir pengane av? Side 12-17

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Formaterer framtida Vitenskapelig publisering trenger en fornyelse. Det skal denne mannen sørge for. Side 14 19

Formaterer framtida Vitenskapelig publisering trenger en fornyelse. Det skal denne mannen sørge for. Side 14 19 Forskerforum MARS 2015 NUMMER 3 ÅRGANG 47 tidsskrift for forskerforbundet Formaterer framtida Vitenskapelig publisering trenger en fornyelse. Det skal denne mannen sørge for. Side 14 19 LEDER Realitetsorienteringer

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

På jakt etter forskertalent

På jakt etter forskertalent O K T O B E R 2 0 0 9 N U M M E R 8 Å R G A N G 41 F På jakt etter forskertalent Hvordan få ungdom i videregående skole interessert i forskning? Holbergprisen i skolen skal tenne forskergløden hos elevene.

Detaljer

Forskerforum. Moralisme i norsk samfunnsforskning TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND

Forskerforum. Moralisme i norsk samfunnsforskning TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Å RG A N G 3 8 N U M M E R 0 2 2 0 0 6 Forskerforum TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Moralisme i norsk samfunnsforskning Norsk samfunnsforskning er preget av moralisme, sier vår mest siterte samfunnsforsker

Detaljer

Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21. Forskerforum

Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21. Forskerforum Forskerforum APRIL 2014 NUMMER 4 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21 LEDER Når to

Detaljer

Forskerforum. Forskar gjennom kunsten Dei er forskarar, men driv ikkje med vitskap. Dei er stipendiatar, men får ikkje doktorgrad.

Forskerforum. Forskar gjennom kunsten Dei er forskarar, men driv ikkje med vitskap. Dei er stipendiatar, men får ikkje doktorgrad. Forskerforum OKTOBER 2014 NUMMER 8 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Forskar gjennom kunsten Dei er forskarar, men driv ikkje med vitskap. Dei er stipendiatar, men får ikkje doktorgrad. Side 14

Detaljer

Forskerforum. Bortkastede reklamemillioner TIDSSKRIFT FOR FORSKERFORBUNDET

Forskerforum. Bortkastede reklamemillioner TIDSSKRIFT FOR FORSKERFORBUNDET Å RG A N G 39 N U M M E R 7 2 0 0 7 Forskerforum TIDSSKRIFT FOR FORSKERFORBUNDET Bortkastede reklamemillioner De sju norske universitetene brukte i vår 32 millioner kroner på reklame, viser ferske tall

Detaljer

forskerforum 3 2009 side 2

forskerforum 3 2009 side 2 m a r s 2 0 0 9 N U M M E R 3 Å R G A N G 41 F Fornuft og følelser Det lynte i øynene på helseministeren da en forsker kalte opplevelsen hans med Snåsamannen for en anekdote. Virker forskerne provoserende

Detaljer

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 F Nomadene De var unge forskere, drevet av eventyrlyst og ønsket om å fordype seg i egne faglige perspektiver. Men så var det å komme seg hjem igjen. Side 12 17 [annonse]

Detaljer

mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19

mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19 mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 F Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19 [annonse] forskerforum 5 2013 side 2 INNHOLD 14: Uenige om U Begrepet «forskning og utvikling (FoU)»

Detaljer

I AM GIULIETTA AND I AM SUCH STUFF AS DREAMS ARE MADE ON. EKSKLUSIV FORHÅNDSVISNING. alfaromeo.no UTEN HJERTE VILLE VI BARE VÆRT MASKINER.

I AM GIULIETTA AND I AM SUCH STUFF AS DREAMS ARE MADE ON. EKSKLUSIV FORHÅNDSVISNING. alfaromeo.no UTEN HJERTE VILLE VI BARE VÆRT MASKINER. november 2010 NUMMER 9 ÅRGANG 42 F På slankekur Etter å ha fråtset i studenter på 1980- og 1990-tallet, har mange fag nå en livbredde som ikke matcher idealene. Men hva bestemmer et fags ideelle BMI? Side

Detaljer

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14.

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14. i utvikling Nr. 2 2009, 14. årgang Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Rogaland fylkeskommune nr. 2-09 NNHOLD Eg er svært glad at eg

Detaljer

Forskerforum FEBRUAR 2015 NUMMER 2 ÅRGANG 47. tidsskrift for forskerforbundet EUREKA! Det finst ei oppskrift for gode idear.

Forskerforum FEBRUAR 2015 NUMMER 2 ÅRGANG 47. tidsskrift for forskerforbundet EUREKA! Det finst ei oppskrift for gode idear. Forskerforum FEBRUAR 2015 NUMMER 2 ÅRGANG 47 tidsskrift for forskerforbundet EUREKA! Det finst ei oppskrift for gode idear. Side 14 19 LEDER En stillferdig professor Det tok ikke lang tid før William Stoner

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Akademisk enfold. Det såkalte mangfoldsåret er akkurat over. Har akademia sluppet for billig unna diskusjonen om mangfold i egne rekker?

Akademisk enfold. Det såkalte mangfoldsåret er akkurat over. Har akademia sluppet for billig unna diskusjonen om mangfold i egne rekker? JANUAR 2009 NUMMER 1 ÅRGANG 41 F Akademisk enfold Det såkalte mangfoldsåret er akkurat over. Har akademia sluppet for billig unna diskusjonen om mangfold i egne rekker? Side 12-17 Konferanse på Oscarsborg

Detaljer

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005 ITINERA Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING P3 2005 Konfrontasjon og refleksjon /03/ Se, der surfer bestefar /10/ Øyvind

Detaljer

Veien vekk. Forskerforum

Veien vekk. Forskerforum Forskerforum MAI 2014 NUMMER 5 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Veien vekk Det var rikdom i gruva og velstand i Malm etter andre verdenskrig. Men hjernekraften ble da som nå eksportert ut av bygda.

Detaljer

Ein pris er utlova. Forskerforum

Ein pris er utlova. Forskerforum Forskerforum SEPTEMBER 2014 NUMMER 7 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Ein pris er utlova John Harrison brukte heile livet på å konkurrere om prisen for å finne lengdegraden til sjøs. No er insentivprisar

Detaljer

Forskning ingen velgermagnet

Forskning ingen velgermagnet j u n i 2 0 0 9 n u M M E R 6 Å R G A N G 41 F Forskning ingen velgermagnet Få tror at forskning blir et hett valgkamptema. Å jobbe med forskning er ingen strålende politisk karrierestrategi, sier Hans

Detaljer

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 F Livet ved tavla Det snakkes om undervisningsplikt og forskningsfri. Hvilken status har forelesningen i akademia? Og hvordan når man best fram til studentene? Side 12

Detaljer

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 F Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 [annonse] forskerforum 4 2012 side 2 INNHOLD 12: Over til nett Stadig fleire

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

Tverrfaglig romanse. Den sterkeste er ikke lenger den som står mest alene. Nå er det samarbeid som gjelder. Side 12 17

Tverrfaglig romanse. Den sterkeste er ikke lenger den som står mest alene. Nå er det samarbeid som gjelder. Side 12 17 November 2008 NUMMER 9 ÅRGANG 40 F Tverrfaglig romanse Den sterkeste er ikke lenger den som står mest alene. Nå er det samarbeid som gjelder. Side 12 17 Forskerforbundets tilleggsforsikring Har du gjeld?

Detaljer

Nytt liv til daude dyr

Nytt liv til daude dyr desember 2010 NUMMER 10 ÅRGANG 42 F Foto: Arild Juul, NTNU Vitskapsmuseet Nytt liv til daude dyr Hundre år gamle dyr trekkjer publikum til naturhistoriske museum, og forskarane kastar seg over samlingane

Detaljer