HaldenMagasinet. Frivillige skaper trivsel. Fjordby med stort potensial. Unik teaterhistorie sikres «KATEDRALEN» I SENTRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HaldenMagasinet. Frivillige skaper trivsel. Fjordby med stort potensial. Unik teaterhistorie sikres «KATEDRALEN» I SENTRUM"

Transkript

1 HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE MAI 2011 Frivillige skaper trivsel Fjordby med stort potensial «KATEDRALEN» I SENTRUM Unik teaterhistorie sikres

2 2 HaldenMagasinet Byutvikling i kontrollerte former Kommende utgaver: 21. juni august - 4. oktober - 6. desember HaldenMagasinet er et magasin fra Halden kommune for deg som er opptatt av hva som skjer i lokalsamfunnet. Utgitt av Halden kommune Postboks Halden Tlf Haldenmagasinet på nett, se: eller www. halden.no Ansvarlig redaktør: Jan Bjørkelund Telefon Redaksjon, produksjon og distribusjon: Øyvind Ottersen, Siri M. Dalnoki, Runar Drønen, Sunniva Hansen Øvrige bidragsytere: Jens Bakke Tom Skjeklesæther Ajnur Berisha Telefon Spørsmål om distribusjon: Byline AS, telefon Trykk: Edda Trykk, Stokke Opplag: eksemplarer som fulldistribueres i Halden og Aremark. Forsiden: Asbjørn Ringstad og pleier Servete Turkay. Foto: Øyvind Ottersen redaktøren: Byutviklingsprosjektene i Halden står nå nærmest i kø for å bli realiserte. Vi snakker om ny havn på Sauøya-Sør, boligog servicefunksjoner på Mølen, sykehjem og livsløpsboliger på Tyska, diverse parkprosjekter og de omfattende utviklingsplanene som er skissert for Remmen. Ifølge en pressemelding nylig publisert fra Norske Skog ASA gir man full støtte til planene om bygging av en ny havn på Sauøya-Sør. Begrunnelsene er blant annet at den nye terminalen representerer et framtidsrettet prosjekt der hensynet til et bedre miljø veier tungt. Det er særlig planene for et jernbanespor helt ut til terminalområdet som underbygger dette. I tillegg vektlegges bedre dybdeforhold som øker sikkerheten for skipene, og som kan gi muligheter for anløp av større fartøyer. Det mest interessante i pressemeldingen er imidlertid Norske Skogs signaler om at man kan tenke seg å forlenge jernbanesporet inn på eget fabrikkområde. Det vil bety et vesentlig miljøbidrag til byen. Havneprosjektet vil om kort tid være ute på offentlig anbud. I løpet av juni vet vi mer konkret hva havna skal koste. Lønnsom drift av denne vil også være et viktig moment. Her bør miljøfordelen ved å tilrettelegge for direkte omlasting fra jernbane til skip være et argument som bør kunne anvendes aktivt i markedsføringen av havna. Nærmere analyser av markedspotensialet vil bli gjennomført for å kvalitetssikre prosjektet. Flyttingen av havna er en forutsetning for å kunne starte utviklingen av Mølen til bolig og serviceformål. Halden Byutvikling AS er allerede i gang med å utforme ulike prosjekter som per i dag befinner seg på et idéstadium. I denne utgaven av HaldenMagasinet kan du se de aller første skissene som gir indikasjoner på hvordan dette kan se ut når det blir realisert. Det understrekes at skissene, er ideer ikke arkitekttegninger eller ferdig utviklede prosjekter. Dette virker spennende og kan gi Halden et helt nytt ansikt mot omverdenen. Halden Byutvikling AS understreker sterkt behovet for en gradvis og markedstilpasset byutvikling. Ingenting bygges dersom det ikke kan finansieres og selges til priser markedet oppfatter som akseptable. På Remmen foregår det omfattende arbeider med ulike utviklingsprosjekter. Disse prosjektene vil bidra til å styrke miljøet rundt Høgskolen i Østfold. Planene for en ny allbrukshall og svømmehall har kommet videre. Det samme har tilretteleggingen for et kunnskapssenter, der sentrale IT-virksomheter blir samlet og Norwegian Centre of Expertise Halden, etter hvert etablerer et scenario- og simuleringssenter. Kunnskapssenteret er tilrettelagt for en trinnvis utbygging basert på de behov som gjør seg gjeldende for plass i dette senteret. Også på Remmen vil det for de kommunale utbyggingsprosjektene være viktig å sikre en best mulig økonomi, både i selve utbyggingen og senere i en driftsfase. Det foreligger ulike løsningsmodeller. Aktuelle brukergrupper trekkes aktivt med. En politisk forankring av planene er nødvendig før spaden kan stikkes i jorden. Halden er på full fart inn i en ny tid der kunnskapsbaserte arbeidsplasser blir stadig flere og viktigere. Dette stiller imidlertid også krav til en kreativ og framtidsrettet byutvikling. Folk som vurderer å flytte hit vil være opptatt av rammebetingelser som interessante jobbmuligheter, et effektivt kommunikasjonstilbud, gode og attraktive bomuligheter, tilgjengelige kommunale tjenester innen barnehage, skole og helse, kulturtilbud og ikke minst friluftsmuligheter. Det siste har vi i alle fall i rikelig mon nær Fjord- og festningsbyen Halden! Jan Bjørkelund Redaktør Norske Skog støtter havneprosjektet I forbindelse med Halden kommunes planer om bygging av en ny kommunal havn på Sauøya- Syd, har Norske Skogindustrier ASA sendt ut en pressemelding der man innleder med å redegjøre for bedriftens satsing i Halden i senere år. I pressemeldingen skriver Norske Skog blant annet: «Norske Skog ser Halden kommunes planer om en ny og framtidsrettet havn som viktig for den videre utviklingen av konsernets fabrikkanlegg og logistikk der miljøfaktoren tillegges stor vekt. Fordelene med kommunens havneprosjekt er i første rekke jernbanetilknytningen helt fram til terminalområdet. Slik vil man unngå tidkrevende og kostbare omlastinger. Den nye havna har dessuten gode dybdeforhold som bidrar til økt sikkerhet og mulighet til å betjene større skip. Norske Skog skal sammen med myndighetene vurdere mulighetene for, på sikt, å forlenge jernbanesporet helt fram til fabrikken i Halden. Da vil man også kunne sterkt redusere dagens trailertransporter, som går gjennom Halden sentrum».

3 3 HaldenmagasineT mai 2011 Mølen og havna før og nå Havna, Mølen, Tyska og Hollenderen sett fra festningen i Postkort: e. sem. Havna, Mølen, Tyska og Hollenderen sett fra festningen for få måneder siden. Foto: sunniva Hansen. Utbyggingen av områdene på Mølen, Hollenderen, Tyska og havna har i månedsvis opptatt både den jevne haldenser og ikke minst politikere og administrasjon i Halden kommune. Litt morsomt er det derfor å se bilder av området tatt med 115 års mellomrom. TeksT: Øyvind OTTersen Det er ikke få bilder som gjennom årene er tatt fra Fredriksten festning. De vi her bringer er intet unntak. Dagens bilde er tatt for noen måneder siden. Det gamle bildet er tatt i Uten tvil finner vi likheter, men ulikhetene er flere. Det har vært en rivende utvikling på alle disse årene, forhåpentligvis til det bedre. Men nostalgi er ikke til å spøke med, og mye var, om ikke bedre før, så i hvert fall annerledes. Nå står vi altså foran en omfattende utbygging av områdene. Den som tar bilde fra samme vinkel om noen år, vil forhåpentligvis kunne legge frem billedlig bevis på at Halden er blitt en enda vakrere by. Vi vet at mange haldensere elsker gamle bilder. Det er bare å sette seg i godstolen, ta frem kaffekopp og lupe og gi seg i kast med å studere bildene. Det er utrolig mye spennende å se av både detaljer og større trekk i bybildet.

4 4 Alder Kjønn Over 80 Mann Kvinne Aldersfordelingen blant svarene viser at mange unge leser HaldenMagasinet. (Ca. 20 %). Største lesergruppe er likevel de mellom 41 og 60 år. Flere kvinner enn menn svarte på undersøkelsen. Dette mener haldenserne om HaldenMagasinet Ajnur Berisha har kartlagt leserreaksjoner på Haldenmagasinet. Foto: jan Bjørkelund. Som student ved Høgskolen i Østfold skulle jeg utarbeide en bacheloroppgave innen studiet «internasjonal kommunikasjon». Jeg har vært i praksis i Halden kommune i tre måneder og har planlagt og gjennomført en leserundersøkelse knyttet til HaldenMagasinet. Her er resultatene av undersøkelsen. TeksT Og grafikk: ajnur BerisHa Problemformuleringen lyder slik: Hvordan fungerer HaldenMagasinet som informasjonstiltak for innbyggerne i Halden? I tillegg presiseres dette ved ytterligere to spørsmål: Er HaldenMagasinet med på å gi Halden et godt image? Opplever leserne at HaldenMagasinet bidrar med godt lesestoff som samtidig er informativt for innbyggerne i Halden? Jeg fikk inn 184 svar, noe som er et veldig bra datagrunnlag, selv om selve populasjonen var husstander. Forholdet mellom populasjons- og utvalgsstørrelse er i utgangspunktet uinteressant. Det vil alltid være personer som ikke svarer, eller personer som er fornøyde. Vi har også dem som av tekniske årsaker faller ut. Fungerer etter hensikten På bakgrunn av svarene som har kommet inn, kan vi faktisk trekke den konklusjonen at HaldenMagasinet fungerer etter hensikten og bidrar til å gi Halden kommune en bedre image blant lokalbefolkningen. Et flertall av respondentene mener også at innholdet er «godt lesestoff». Jeg valgt å presentere resultatene visuelt, slik at det blir enkelt å se leserne har svart. Dette har vært et kjempespennende prosjekt for meg. Jeg er nå ferdig med mitt praksisopphold i Halden kommune. Det har vært tre lærerike måneder. Jeg har nå skaffet meg et tilstrekkelig datagrunnlag til å ferdigstille bacheloroppgaven. Tusen takk til alle som har deltatt i spørreundersøkelsen!

5 Haldenmagasinet mai Hva synes du om å lese reportasjer om kommunens tjenester? Synes du at Haldenmagasinet er et bra informasjonstiltak som Halden kommune bør videreføre? Svært bra Bra Vet ikke Dårlig Svært dårlig Veldig bra Bra Vet ikke Dårlig Veldig dårlig 81 % av de som svarte mente at det var svært bra eller bra å lese reportasjer om kommunens ulike tjenester. Hva synes du om å lese kulturreportasjer? 75 % av de spurte mente at HaldenMagasinet var et veldig bra eller bra informasjonstiltak som Halden kommune burde videreføre. 4,9 % mente at tiltaket ikke burde opprettholdes. Hvor lenge beholder du HaldenMagasinet før det blir kastet? Svært bra Bra Vet ikke Dårlig Svært dårlig Kaster det etter at det er lest Kaster det etter en uke Blir hjemme en stund 81,6 % av de spurte mente kulturreportasjene var svært bra eller bra. Liker du å lese portrettintervjuer av ansatte i kommunen som innbyggerne ofte kommer i kontakt med? 57,6 % beholder magasinet i minst en uke eller lengre, mens 42,4 % kaster det etter lesning. I hvilket format ønsker du å motta HaldenMagasinet? Liker veldig godt Liker godt Liker Dårlig Veldig dårlig Foretrekker papirutgaven Foretrekker en nettbasert versjon Ønsker begge deler 57,1 % liker i svært stor, eller stor grad, å lese portrettintervjuer med ansatte i kommunen som innbyggerne ofte kommer i kontakt med. I hvilken grad gir HaldenMagasinet Halden et bedre image? Hele 63,3 % av respondentene foretrekke HaldenMagasinet i papirformat. 20,1 % ønsker både en papir- og en elektronisk variant, mens 13.6 % ville ha nøyd seg med kun en nettbasert utgave. Er det stoff du etterlyser eller som du gjerne skulle hatt noe mer av? Svært stor grad Stor grad Verken eller Liten grad Svært liten grad Nei, er fornøyd slik som det er Åpent felt 59,2 % av de spurte mente at HaldenMagasinet i svært stor grad eller stor grad gir Halden en bedre image utad. Kun 6 % mente at dette i svært liten grad var tilfelle. Ca. 68,2 % er fornøyde med det stofftilfanget magasinet har hatt i den tid det har vært publisert. I «Åpent felt» fikk vi nærmere 60 tilleggskommentarer, hvorav de fleste (63 %) inneholdt forslag til stoffområder som burde prioriteres i tiden framover. Om lag 37 % av kommentarene var negative og gikk primært ut på at respondentene mente publiseringen av et slikt magasin ikke var en primæroppgave for kommunen.

6 6 TeksT Og FOTO: jan BjØrkelund Kulturskolens dramalærer Porfirio Gutierrez har nok noen dråper latinsk blod i årene, men er helnorsk av fødsel og oppvekst. Med teaterutdanning fra London og pedagogisk påfyll fra Kunsthøgskolen i Oslo skal han nå formidle kunnskap om scenekunst og drama til elever i Halden. I tillegg til å drive eget friteater med forestillinger over hele landet, er han faktisk også regjerende norgesmester i discodans på rulleskøyter! Vi har fått en allsidig dramalærer her i byen. Kan han bidra til å skape nye stjerner med lokal tilhørighet innen film og teater? Bare fremtiden vil gi svar på det. Aner fra Brødløs Gjennombrudd som Stein i «Døden på Oslo S». Sluttet på videregående skole på grunn av stort fravær under filminnspillingen, først ute i Norge med amatøroppsetning av «Les Misérables» og nå dramalærer ved Halden kulturskole. Hvem er du egentlig, Porfirio Gutierrez? Jeg er så norsk det går an å bli. Født og oppvokst i Uranienborg på Oslo vest og med familieaner fra Brødløs, andre steder i Østfold, Nord-Trøndelag, USA samt med en viss meksikansk opprinnelse. Derav navnet, men de blå øynene mine røper lite av den søramerikanske familiebakgrunnen, sier han. Morfar var ekspert på kniv- og sagbladsliping og ble i sin tid headhunted for å bistå med oppbyggingen av et nytt sagbruk i Namsos. Far var egentlig utdannet optiker, men hadde samtidig et betydelig sangtalent og turnerte med egne band over store deler av landet. Familien har dessuten engasjert seg i mange særegne tillatelse og kontaktet like godt Cameron Macintosh i London, innehaver av rettighetene og som også hadde satt opp musikalen «Cats». Inntil dette tidspunkt i historien hadde ingen amatører fått en slik tillatelse, men av en eller annen grunn måtte han ha hatt forhåpninger til vårt prosjekt. I prøvetiden dukket det opp en regissør fra staben hans i England som skulle overvåke at vi ikke kjørte oss i grøfta, men også for å gi oss gode råd og inspirasjon til å skape noe bra. Omtrent samtidig arbeidet Det Norske Teater med oppsetningen av det samme stykket. Her var det Øystein Wiik som spilte hovedrollen Jean Valjean. Vår premiere kom først, og tror du ikke at alle hovedrolleinnehaverne fra Det Norske Teater dukket opp i filmsalen på Uranienborg skole. Det var stort for oss at de kom og enda større at de likte det de så. Teater inngangsport næringsprosjekter, blant annet drevet en egen butikk i Kirkeveien, der det ble solgt hurtigviner og utstyr for hjemmeproduksjon av vin, samt etablert en rulleskøytebane i Drammen. Far dro til USA, kjøpte 2000 par rulleskøyter og satte i gang med tilrettelegging av bane og utleie av utstyr. Tidlig kulturinteressert Når forsto du at de skrå bredder var det rette for deg? Nokså tidlig, må jeg innrømme. Allerede i sjuende klasse på folkeskolen satte vi i gang et eget teaterprosjekt. «West Side Story» ble en ikke rent liten suksess, og NRK omtalte oss rosende i programmet «½ 7». Du kan godt si at jeg vokste opp i en familie- og vennekrets der man var langt over middels kulturinteressert. Personlig var jeg spesielt interessert i sang og skuespill, sier Porfirio. Tidlig i tenårene kom ideen om å sette opp musikalen «Les Misérables», men det var ikke bare å gyve løs på dette. Vi måtte skaffe oss Kunstens tornefulle vei Du valgte sang som fordypningsfag på videregående, men etter å ha sikret deg filmrollen som Stein i «Døden på Oslo S», i konkurranse med seks hundre andre håpefulle kandidater, skar det seg litt? Ja, man kan si det slik. Jeg ba aller velvilligst om fri fra skolen i tre uker for å delta i innspillingen, men rektor mente at dette var en særdeles dårlig idé. Stilt overfor en slik utfordring valgte jeg å ta en pause i skolegangen på videregående. La meg legge til at eksamen senere ble tatt på voksengymnas, så det endte vel på de fleste måter bra. Etter filminnspillingen, hva da? Da var det en givende periode ved teaterlinjen på Romerike folkehøgskole. Mange av mine medelever der siktet nok mot Kunsthøgskolen, men jeg var mer usikker. I samråd med en god venn endte jeg i stedet opp med å søke opptak ved Arts Educational Schools London. Det var tøffe opptaksprøver og dybdeintervjuer i Oslo. Kandidatene måtte ha en overbevisende begrunnelse for hvorfor de ville gå skuespillerveien. I England er det hele 17 offentlig godkjente utdanningsinstitusjoner for scenekunst. I dag gis opplæringen på bachelor- og mastergradsnivå. De ulike høgskolene har en noe forskjellig vektlegging når det gjelder fagkrets og innretning av studiene, men alle ligger på et høyt og profesjonelt nivå. Arts Educational Schools ble etablert allerede i 1919 og har således 92 år sammenhengende utdanningshistorie bak seg. En av mine «West Side Story» ble en ikke rent liten suksess. kullkamerater var for øvrig Øystein Karlsen fra Halden. Eget teater Vel hjemme i Norge igjen etablerte du etter hvert en egen gruppe, Egal Teater. Hvordan har det gått? Vi har satt opp flere stykker og blant annet turnert med oppsetningen «Sinna Mann». Stykket baserer seg på Gro Dahles prisbelønte barnebok med samme navn og beskriver vold mot barn i nære relasjoner. Norgesturneen kom i stand som en del av Forum for barnekonvensjonens landsdekkende kampanje for å rette søkelys mot familievold og ble finansiert av blant andre Helse og rehabilitering, Barne- og likestillingsdepartementet, Redd Barna og Røde Kors. Vi var innom 28 steder, fra Kristiansand i sør til Kautokeino og Alta

7 HaldenmagasineT mai til menneskers liv i nord. Dette er imidlertid en vanskelig problematikk som stiller krav også til publikum. Vi har likevel fått mange gode tilbakemeldinger fra barn som har sett stykket, fra barneombudet og andre institusjoner, men ren underholdning er det på ingen måte snakk om i dette stykket. Teaterpedagogikk Teaterpedagogikk er viktig for å skape interesse blant de unge. Som kulturskolelærer i Halden er det vel den pedagogiske delen av din kunnskap som skal fram i lyset. Hvorfor er dette så interessant? Det hele startet opp med at jeg engasjerte meg i en teatergruppe for barn ved Torshovteatret i Oslo. Det var kjempespennende å komme i dialog med barna og overføre noe av min sceneerfaring til dem. Fra vikariater i skoleverket har jeg sett hvordan gode pedagoger klarer å formidle kompleks kunnskap på en måte som fenger de unge. Dette var noe jeg hadde lyst til å utforske videre innen mitt eget fagområde. Jeg fikk også med meg et ettårig videreutdanningsopplegg i teaterpedagogikk fra Kunsthøgskolen, og da var det åpnet nye muligheter for å drive mer undervisningsbasert virksomhet. Her i Halden har Kulturskolen en 40 prosent stilling innen drama. Dette er mer enn det som er vanlig ved kulturskoler ellers i landet. Det passer også fint inn i min frilans teatervirksomhet og andre dramaprosjekter jeg er engasjert i. Undervisning Hvordan legger du opp undervisningen for elevene ved Halden kulturskole? Klassen består av seksten jenter og to gutter i alderen 9 til 16 år. De har alle sine egne ideer om hvordan teater, film og musikaler skapes og framføres. Denne kunnskapen er ofte hentet fra film og fjernsynsstykker de har sett. Kunnskap om klassikere som Ibsen, Shakespeare eller Strindberg er ikke like utbredt. I startfasen er det viktig for meg å få kjennskap til hva de liker og forstå deres referanserammer. Barna må få et eierskap til det vi lager av teater. Et klassisk stykke kan lett tolkes inn i en moderne referanseramme der problemstillingene blir mer lik den virkeligheten de unge kjenner og kan forholde seg til. Akkurat nå leser vi Peer Gynt og prøver å tolke stykket på en slik måte at de sentrale poengene blir gjort tilgjengelige og forståelige for barna. Jeg ønsker også å formidle hva skuespillerarbeid egentlig er og at dette i stor grad handler om kommunikasjon, identitet og det å gå inn i en rolle, sier Porfirio. Teater er en inngangsport til bedre å forstå hva et menneskeliv handler om. Likeledes det å synliggjøre både store og små konflikter som kan prege hverdagen og hvordan vi oppfatter oss selv. I dette semesteret leser vi tekster, tolker dem og setter dette i et teaterperspektiv. Senere er det aktuelt å finne et interessant stykke som kan settes opp, først i sekvenser og senere i sin helhet. Elevene vi har nå er alle interesserte og talentfulle, så jeg tror at vi sammen skal få til noe bra bare vi får litt tid på oss, avslutter Porfirio Gutierrez før han haster inn til en ventende klasse teaterinteresserte kulturskoleelever.

8 8 Fjordsim en våt tradisjon Salen i Aladdin kino fylles opp med spente elever som alle har deltatt i konkurransen om en ny park i Halden. For vinnerklassene venter nå en spesiell reise til Sverige. Den finner sted i begynnelsen av juni. Følger opp parkkonkurransen Fjordsim er etter hvert blitt en tradisjon. I fjor var det mange som la på svøm over Iddefjorden. Arrangøren i Krokstrand håper på enda flere deltakere i år. Arrangementet finner sted 7. august, så spesielt kaldt i vannet er det ikke. Men det er definitivt en våt og slitsom opplevelse å svømme fra EU til Norge og tilbake igjen. TeksT: Øyvind OTTersen Fjordsim 2011 arrangeres søndag 7. august. Start og mål er i Krokstrand på svensk side av Iddefjorden. Man svømmer over fjorden til Bakke og tilbake, totalt meter. Start er klokka 11, sier Paul Fostvedt på vegne av arrangøren Samhällsföreningen i Krokstrand, Björneröd og Flöghult Skulle ikke svømmingen by på nok fysiske utfordringer, kan vi opp- lyse om at «Topploppet» fra Krokstrand til Björnerödspiggen, 222 meter over havet, arrangeres senere samme dag. Løpet måler cirka 3 km på vei og i terreng. Start klokka 14. Arrangementet støttes for øvrig av Strömstad kommune. Fristet til å delta? Les mer på eller ta kontakt med Neta Rydén på telefon +46 (0) eller +46 (0) Høsten 2010 ble alle femteklassene i Halden inviterte til å utarbeide forslag om en ny «Drømmepark» i området Tyska og Hollenderen. I alt sju klasser med til sammen 178 elever fra fem skoler deltok. TeksT Og FOTO: jan BjØrkelund Det kom inn mange interessante og kreative forslag, både på papir og som modeller. Juryen kåret 29. oktober Gimle skole som vinner og, 2. desember ble alle deltakerne invitert til en samling i Brygga Kultursal. Samtlige klasser fikk diplom, det var kunstneriske innslag fra Kulturskolen og avsluttende pølsefest for barna. I resten av desember kunne alle se parkutkastene utstilt på Halden bibliotek. Den 9. mars ble elevene fulgt opp med en gratis kinoforestilling på Aladdin kino. På programmet sto «Keeper n til Liverpool», en populær og prisbelønt film for barn og unge. Femteklassingene satte pris på filmen, og stemningen i salen var god. Tur til Skövde Vinnerklassene, for det dreier seg her om to parallellklasser fra Gimle med til sammen 42 elever, har mer å glede seg til. Hovedpremien er en reise til Skövde, som er Haldens vennskapsby i Sverige. Planleggingen av turen er nå i full gang, og det kan bli mye spennende å se fram til. Reisen er planlagt å finne sted juni i år, og innkvarteringen vil skje på Öhns Gård, noen kilometer utenfor Skövde sentrum. Dette er et konferanse- og leirskolested tilrettelagt på en stor bondegård med mange husdyr og flott beliggenhet. Her blir det lagt opp til ulike aktiviteter 6. juni, som for øvrig er «Svenska Flaggans Dag», tilsvarende vår 17. mai. Neste dag inviterer Skövde kommune til besøk i byens populære badeland ARENA Skövde og likeledes til det spennende vitensenteret Balthazar. En femteklasse fra Norrmalmsskolan vil delta i samme opplegg, slik at man får anledning til å møte svenske barn på samme alder. Litt å se fram til for dyktige parkplanleggere i Halden, altså. Det krever både kondisjon og dyktighet å svømme tvers over Iddefjorden og tilbake igjen. Rakeng-dikt i messing Det hører til sjeldenhetene et næringslivet løfter fram en lyriker. Det gjorde imidlertid disponent Kjell Åge Skyttermoen i forbindelse med nyåpningen av Lillehammer-Bils lokaler 24. mars. Da ble det avduket en litterær tekst av tistedølen Oddvar Rakeng, som gjennom sine mange år i kulturbyen ved Mjøsa har utgitt i alt seks diktsamlinger, i tillegg til et tyvetalls bøker i ulike sjangre. Det bilrealterte diktet, hentet fra samlingen «Det nye diktet», utgitt på Tiden i 1971, er altså nå preget i en messingplate støpt ned i gulvet ved kundemottaket.

9 HaldenmagasineT mai Ny fjordby i Halden mer enn luftige planer? mange vil ha registrert at det arbeides med omfattende planer for byutvikling i de sentrale og til nå lite attraktive områdene på mølen, Tyska og Hollenderen. en del av prosjektet omfatter flytting av nåværende havn til sauøya-sør. vi skal her se på hva status er i dag.

10 10 TeksT Og FOTO: jan BjØrkelund. grafikk: Plenum OslO Ole-Petter Lystad i Haldenby utvikling AS har visjonene klare for framtidig utbygging av Mølen, Tyska og Hollenderen. Interessen for disse prosjektene er stor, og debatten har avspeilet mange ulike meninger om faktiske kostnader, realisme og behov. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hva status er i dag. Ole-Petter Lystad, som arbeider med idéutvikling og tilrettelegging av mer konkrete planer i regi av Halden Byutvikling AS, er en naturlig kilde til informasjon. Gradvis utvikling Et såpass omfattende byutviklingsprosjekt som det her er tale om kan naturligvis ikke realiseres over natten. Det kan heller ikke ferdigstilles i en sammenhengende operasjon. Mange og ulike forutsetninger må på plass underveis, eksempelvis tilrettelegging og framføring av nødvendig infrastruktur som vei, vann, avløp, energi og kommunikasjonsopplegg. Det kan også vise seg nødvendig å foreta detaljreguleringer før byggestart for enkelte av områdene. Det vil selvfølgelig også være et spørsmål om det finnes et markedsbehov og hvordan finansiering av enkeltprosjektene kan tilrettelegges. En bærende idé bak hele prosjektet er at det meste, utenom investeringer i infrastruktur og offentlige delprosjekter som parker og eventuelle kommunale bygg, skal privatfinansieres. Man snakker i denne sammenheng om behov for betydelige investeringer, og da må det selvsagt være realisme og sunn økonomi i det som bygges ut. Samordning Det første jeg vil poengtere er at utviklingen i havneområdet må ses i sammenheng med andre utviklingsprosjekter som nå er på gang, sier Ole-Petter Lystad. En ny havn på Sauøya-Sør, eller en annen og tilfredsstillende havneløsning, er forutsetningen for at vi kan starte byggearbeidene på Mølen. Likeledes er det viktig å samordne planene for sentrum med tilsvarende planer for utbygging av for eksempel Remmen. Slik vil vi unngå at sentrale elementer i de respektive utbyggingsområdene skal kollidere med hverandre. Arbeidet skjer ved hjelp av en funksjonsplan. I utgangspunktet forelå enkelte tanker og forslag til hvordan den nye bydelen skulle se ut. Etter hvert kommer nye innspill både fra eksternt hold og fra oss i Halden Byutvikling AS. Dette skal lede til en fornuftig prosess der vi starter med det som er relativt enkelt å få på plass, mens vi arbeider videre med de mer kompliserte elementene, sier Lystad. De første skrittene Ole-Petter Lystad mener at det første man kan starte med er å utvikle parkområdet og bryggene langs Tista opp mot det nye jernbaneområdet.

11 HaldenmagasineT mai Dette er idéskisser som viser hvordan utbyggingen av Mølen kan gjennomføres. Legg merke til lavbokkene og de romslige arealene som er avsatt til gang- og sykkelveier. Skissen nedenfor viser hvordan man kan åpne en kanal inn i området og på denne måten forsterke det maritime preget. Plass til småbåthavn er også avsatt i utkastet.

12 12 Må ha kostnadene under kontroll Enkelte har hevdet at kostnadene med bygging av så vel ny havn, som de respektive byutviklingsprosjektene på sjøsiden vil bli høye og at dette vil gjøre det vanskelig å oppnå lønnsomhet. Hva er din kommentar til det, Ole-Petter Lystad? Det er en kjent sak at grunnforholdene mange steder ikke er de aller beste, og at dette kan påvirke utbyggingskostnadene. Mitt syn er imidlertid at de fleste enkeltprosjektene skal privatfinansieres. Ingen investor vil gå inn i dette med mindre man er rimelig sikker på at de markedsmessige forholdene ligger til rette. Med andre ord at det som bygges også prises på en slik måte at det kan selges, sier Lystad. Når det gjelder flyttingen av havna til Sauøya-Sør, legges prosjektet nå ut på anbud. Det kan være fornuftig å avvente resultatet av denne prosessen før man trekker endelige konklusjoner. At det planlegges et jernbanespor helt ut til terminalområdet, mener jeg er en stor fordel. Dette gjør det mulig å tilrettelegge for direkte transport fra bane til skip, uten fordyrende og tidkrevende omlastinger. Det er også et miljø- og konkurranseargument for å bygge ny havn. I tillegg kan det tenkes alternative driftsformer for havna, slik at den nødvendige lønnsomheten i prosjektet blir sikret. Flyttingen er også en forutsetning for at vi kan starte utbyggingen av Mølen til boliger og serviceområde, sier Ole-Petter Lystad. Politisk styring Haldenby utvikling AS er et hundre prosent kommunaleid selskap. Hvordan definerer du grenseoppgangen mellom selskapet og kommunens politiske organer? Det ser jeg ikke på som noe problem, sier Ole-Petter Lystad. Haldenby utvikling AS har et styre som forholder seg til overordnede politiske signaler fra formannskap og kommunestyre. Ut i fra disse premissene foretar man styrefaglige vurderinger som vi iverksetter og følger opp i den daglige driften. Det er imidlertid svært viktig for oss å ha en god og løpende dialog med kommunens politiske organer og gi dem mulighetene til å komme med innspill før noe konkret iverksettes. Kommunalt eid I relasjon til våre eksterne samarbeidspartnere, som alle er profesjonelle eiendomsutviklere, er det også viktig å kunne håndtere forslag, forespørsler og konkrete saker på en rask, effektiv og faglig forsvarlig måte. Det vil avgjøre om vi blir sett på som en seriøs motpart. Derfor tror jeg at organiseringen av prosjektene gjennom Haldenby utvikling er en fornuftig og effektiv måte å fronte et slikt prosjekt på. Jeg vil ellers understreke at Haldenby utvikling AS er å betrakte som et fullt ut kommunalt eid selskap, og at det således er underlagt de samme kravene til offentlighet som kommunens egen primærvirksomhet. Vi opererer således ikke i noen gråsoner, sier Lystad. Både politikerne og innbyggerne i byen generelt vil kunne holde seg orientert om hva som foregår og hvilken framdrift vi har i forhold til oppgavene. Vi skal fra vår side legge betydelig vekt på å informere, fordi det er viktig at alle haldensere får innsikt i, og helst et slags eierskap til, det arbeid som skal nedlegges i regi av Haldenby utvikling AS. Et forslag til hvordan sykehjemmet og livsløpsboligene, eventuelt også andre boliger, kan bli på Tyska. Grønne lunger er viktige i disse idéskissene. I dag ser det ikke pent ut her, og det gir et dårlig inntrykk av byen når man ankommer med tog. Det har lenge vært tale om en utvikling av området, og når Jernbaneverket nå i hovedsak har ferdigstilt sine arbeider med den nye driftsbanegården, samt avgitt det aktuelle tomteområdet mot Tista, er tiden moden for oppfølging. Dette vil være kommunens ansvar. Det er også fremmet et forslag om å bygge en ny gangbro fra Nordsiden til Sydsiden, slik at tilgjengeligheten til parken og båtplassene gjøres enklere. Dette er imidlertid ikke ferdigbehandlet, sier han. Neste trinn er å komme opp med gode og spennende løsninger for jernbanetomta. I første fase vil det være midlertidige tiltak i påvente av at Jernbaneverket skal avklare alle sider av egne areal- og bruksbehov, noe som kan ta litt tid. I området ligger en del mursteinsbygninger, og disse kan gis nytt liv og innhold. Det er også viktig å få til en bedre tilkomst for bussene, og i fremtiden ser man for seg utvikling av et nytt trafikknutepunkt for offentlige transportmidler. Her er det etablert et nært samarbeid med utviklingsselskapet Rom Eiendom AS om å finne gode løsninger, sier Lystad. Nytt sykehjem Ut over dette er det nærliggende å tro at prosjektet med nytt sykehjem og livsløpsboliger lokalisert på Tyska er blant de tidlige elementene i totalprosjektet. Dette er en utbygging som prioriteres høyt på sentralt, politisk hold og som kan finansieres blant annet gjennom Husbanken. Det vil dessuten på Tyska være et restareal som eventuelt kan legges ut til boligbygging i regi av private investorer. Vi skal heller ikke glemme grøntområdet i nærheten av Tyska og Hollenderen, legger Lystad til. Her sikter han til parken som femteklassene i Halden laget utkast til i fjor høst og vinter. Vi trenger grønne lunger og områder som kan inspirere både store og små, samt eldre med redusert bevegelsesevne, sier han. Tidsaspektet Etter de ovennevnte prosjektene venter ny buss- og taxiterminal, selve utbyggingen på Mølen og videre på Hollenderen. Hva snakker vi om her? Er det år eller årtier? Vanskelig å si sikkert. Det er blant annet avhengig av hvor godt vi kan markedsføre prosjektene på kommersielt grunnlag og om det dukker opp regulerings- eller andre forhold som forsinker fremdriften. Jeg skulle likevel anta at vi har nok å henge fingrene i gjennom det kommende tiåret!

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Viktig avtale for Halden Trives som lærling FRIVILLIGE SPRER GLEDE Flott skole i Tistedal 2 HaldenMagasinet kulturbyen Halden Utgivelsesplan

Detaljer

HaldenMagasinet. Lager sunn og god mat. Tjener penger på avfall. Trivsel på Solheim POPULÆRT UNGDOMSTILBUD

HaldenMagasinet. Lager sunn og god mat. Tjener penger på avfall. Trivsel på Solheim POPULÆRT UNGDOMSTILBUD HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE FEBRUAR 2011 Lager sunn og god mat Tjener penger på avfall POPULÆRT UNGDOMSTILBUD Trivsel på Solheim 2 HaldenMagasinet Leserundersøkelse: Nettutgaven

Detaljer

HaldenMagasinet. Positiv næringsutvikling Kirkesang for de minste FULL FART PÅ DOMINO YDMYK OG SPENT ORDFØRER

HaldenMagasinet. Positiv næringsutvikling Kirkesang for de minste FULL FART PÅ DOMINO YDMYK OG SPENT ORDFØRER HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE OKTOBER 2011 FULL FART PÅ DOMINO YDMYK OG SPENT ORDFØRER Positiv næringsutvikling Kirkesang for de minste 2 HaldenMagasinet Næringsliv og kultur Neste

Detaljer

HaldenMagasinet. God Halden-sommer! Elsker Halden og festningen. Setter Halden på verdenskartet. Hjortsberg i 50 år KIRKEN MED KULEHULLENE

HaldenMagasinet. God Halden-sommer! Elsker Halden og festningen. Setter Halden på verdenskartet. Hjortsberg i 50 år KIRKEN MED KULEHULLENE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE JUNI 2010 Elsker Halden og festningen Setter Halden på verdenskartet KIRKEN MED KULEHULLENE Hjortsberg i 50 år God Halden-sommer! 2 HaldenMagasinet

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2009 akupunktur i aremark Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Unn Merete Lie driver med akupunktur og massasje. Side 6 og 7 MØTe for folket Mange rømsjinger møtte opp på

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Skal bli bedre. Langsiktig læring

Skal bli bedre. Langsiktig læring UNN matforsyning har kapasitet til å ta hele kommunens matproduksjon uten særlig store utvidelser. Internavis for Tromsø kommune Nr 5, 2010 Les mer om felles storkjøkken i Breivika på side 10 Skal bli

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 2 3 På norsktoppen årets første utgave av På Norsktoppen, har vi valgt å fokusere på I omdømmebygging og det gode liv. Det viser

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2011 aremark best PÅ fair Play Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Aremark IF er langt fra størst i Østfold, men kanskje viktigst, sa Per Ravn Omdal, som kom til Aremark

Detaljer

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA Nr. 3 September 2007 FEST I RØMSKOG Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Den populære Kørrefestivalen feiret 10-årsjubileum i august. Side 19 VANDRET I AREMARK Mange deltok på pilegrimsvandring

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog. Tradisjoner lever videre

AVISA. ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog. Tradisjoner lever videre Grenseland AVISA Nr. 2 april 2012 ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog BeStefAr PÅ HeltiD Tor Fjeld har blitt pensjonist. Side 6 og 7 PÅSKeKriM PÅ BrUget Marker Teaterselskap setter opp «Mord over en

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr.11 Desember 2010 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG 2 AvisA GrenselAnd desember 2010 desember 2010 Aremark Innbyggere: 1.424 Areal: 321 km² Kommunesenter: Fosby Ordfører: Tore Johansen

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 2 mars 2009 trives i rømskog Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Kjøkkensjefen på Zen Resort & Spa, Wolfgang Løwenherz, trives godt som nybakt rømsjing. Side 6 og 7 bil og Lakk

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Grenseland AVISA. Den perfekte vinteren NY LEDER FISKEFEST FELLESPLAN

Grenseland AVISA. Den perfekte vinteren NY LEDER FISKEFEST FELLESPLAN NR. 1 FEBRUAR 2014 NY LEDER Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Anne Berit Sande Olavesen er ny leder av ungdomsklubben Myrland i Aremark. Hun tok over i januar og er allerede godt

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2007 Vi som skole er ofte både fengsel, skole og sykehus i en og samme institusjon, men vi er det uten at ressursene til å være det er der. Les hele debattinnlegget

Detaljer