VINTERMAGASINET VÅGSLID - HAUKELIFJELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINTERMAGASINET VÅGSLID - HAUKELIFJELL"

Transkript

1 Haukelifjell AKTIV SKIFERIE VINTERMAGASINET VÅGSLID - HAUKELIFJELL

2 Haukelifjell VINTERMAGASINET Vintermagasinet for Vågslid - Haukelifjell Omsider, kan destinasjonen Vågslid/Haukelifjell presentere ei vinteravis! Ei avis rettet mot våre viktige kunder og gjester. Ingen ting er viktigere for en turistdestinasjon, enn å legge til rette for at gjestene våre finner fram, og får maksimalt utbytte av sitt ferieopphold hos oss. Været er også selvfølgelig veldig viktig, men det er lite vi som turistverter kan gjøre noe med Geografisk derimot, ligger Vågslid slik til at sola skinner oftere her enn bare litt lenger vest; Innbarka vestlendinger som har feriert her noen år, er alle kjent med begrepet Vågsli-hola ; skyer på alle kanter, mens det over Vågslid ofte er ett stort blått hull i skydekket. Alle må ha fokus på at gjestene skal føle de er velkommen, og at det er tilrettelagt for å ha et aktivt og tilrettelagt ferieopphold i Vågslid. Derimot, en bygger ikke en 100% fungerende serviceorientert destinasjon på noen få år, dette tar tid og stiller krav til utbyggere, servicebedriftene og ikke minst konstruktive tilbakemeldinger fra de besøkende. Når Vågslid/Haukelifjell tar steget opp til å bli en vinterdestinasjon å regne med på landsbasis, så er det mange ting som må på plass! I Vågslid har flertallet av innbyggerene gjennom titalls og hundretalls år, i en eller annen form drevet innenfor turisme. Formen har endret seg selvsagt, fra skysstasjoner der de reisende fikk overnatte og bytte til uthvilte hester, før de fortsatte videre på ferda mot vest eller øst. Da Vågslid tok fatt på å bli ei hyttebygd, en jul- og vinter- og Påskeferieplass, så var det Vestlendingene som sto først i køen, som hadde kjøpekraft og lyst til å etablere seg i bygda. Det startet selvsagt med Heilårsvegen som ble åpnet i 1968, så kom bygging av Vågslid Høgfjellshotell i og så bygging av Vågslid Skisenter med åpning i Hydro bygde så Arbuvollen Feriesenter og siden tiltok det med organisert hyttebygging rundt Skisenteret og videre nedover i bygda. I dag har Vågslid mer enn 1150 hytter og leiligheter, etter en omfattende byggeaktivitet de siste 4-6 år. Dusinvis med anleggsmaskiner har flytta landskap, bygd tunneler, slettet ut terreng for alpinløyper og etter manges mening rasert naturlandskapet og under arbeidet gjort det utrivelig å være vanlig turist i Vågslid! Kanskje det!? Jo, vi må vel innrømme at det har vært støv og bråk, at området har blitt kraftig endret, og at det mang en sommerdag har vært vanskelig å finne fredelige plasser. Men; hva har vi oppnådd? Jo, ei bygd som var i ferd med å bli avfolka, har igjen blitt en attraktiv plass for ungdom å stoppe, å bosette seg, stifte familie og ha virke innenfor bygging, anlegg, brøyting og ikke minst direkte service-orientert arbeid. Det har blitt bæremessig grunnlag for å drive serviceyrker igjen! Haukelifjell/Vågslid fremstår i dag som en moderne, framtidsorientert destinasjon, som har stort vekstgrunnlag og store forutsetninger for å lykkes i å bli et ettertraktet feriested for gjester fra innog utland. Hva har Vågslid/Haukelifjell; Jo om ikke alt, så veldig mye; Enestående flott natur, Stabilt kaldt tørt klima, Snøsikkerhet, Sentral beliggenhet midt mellom de største byene i landet ; Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Men det er likevel Haugesund med omegn som gjennom de siste 30 år har vært den dominerende kundegruppen. Vi ønsker alle et riktig hyggelig og aktivt ferieopphold i bygda Vågslid/ Haukelifjell! Utgiver: Haukelifjell Skisenter AS ansv. H. Vinje

3 Haukelifjell

4 Haukelifjell VINTERMAGASINET FOTO: Kristin Rødland Buick Ordførar Arne Vinje Turistkommunen Vinje Det er ei glede for meg å nytte dette høvet til å ønskje alle gjestene våre hjarteleg velkomne til Vinje kommune! Eg vonar de vil trivast her og setje pris på å koma att, anten de berre er innom eller om de høyrer til den veksande gruppa av hyttebuarar som no gjerne blir kalla fritidsinnbyggjarar. Etter ein sterk ekspansjon i turistutbygginga både i Vågsli og i Rauland er det no langt fleire slike innbyggjarar enn fastbuande. Dette er ein ny situasjon som stiller mange krav til kommunen, men det er òg resultatet av grundig planlegging og politiske vedtak. Etter kvart som landbrukspolitikken har gjort det vanskelegare å halde oppe drifta på dei mange små gardane i fjellbygdene, har reiselivet i Vinje utvikla seg til å bli det viktigaste grunnlaget for busetnad og inntekt. Og ikkje berre for bønder og grunneigarar: styrkinga av vare- og tenestetilbodet i tettstadene er ringverknader av den utvida marknaden som òg kjem bygdefolket generelt til gode. Strategi for lokal vekst og utvikling Gjennom turistutbygginga har det såleis blitt mogleg også for denne kommunen å få del i velstandsauken som særleg har prega dei meir sentrale delane av landet. Det har vori avgjerande at initiativrike og duglege personar har nytta sjansane, teki risiko og satsa. Kommunen har på si side til oppgåve å gjera satsinga mogleg ved å vedtaka kommunedelplanar og reguleringsplanar, syte for god nok kapasitet til byggjesakshandsaming, byggje ut anlegga for vatn og avlaup, og ikkje minst samarbeide om den vidare utviklinga av turiststadene, t.d. gjennom støtte til drifta av skiløypene om vinteren. Kommunen støttar òg den marknadsføringa som selskapa Rauland Turist og Reisemål Haukelifjell driv på vegne av reiselivet. For Vinje kommune er satsinga på reiselivet såleis ein strategi for at desse små, høgtliggjande bygdene skal kunne stå i mot sentraliseringspresset og snu nedgangen i folketalet. Sett litt på spissen kan ein seia at fjellbygdene kjempar for sin framtidige eksistens. Å tryggje framtida for desse lokalsamfunna trur eg er ei viktig oppgåve: dei representerer spesielle kvalitetar som utvilsamt vil vera verdifulle for det norske samfunnet også i framtida. Og sidan me må tru at desse kvalitetane i stor grad gjer at gjestene våre likar å koma hit, vonar me at reiselivet vil vera med på å taka vare på dei, og utvikle dei vidare. Særpreget i natur og kultur Kvalitetane eg tenkjer på er framfor alt naturen og kulturen. I eit område vidare enn Vestfold er landskapet ikkje berre prega av ein veldig variasjonsrikdom, men òg av så viktige verdiar at 26 % av kommunens areal er underlagt vern. Ein så stor del av Hardangervidda nasjonalpark ligg innafor kommunens grenser at Vinje no har fengi nasjonal status som nasjonalparkkommune. Det er me stolte av, det vil bli lagt merke til og me vil byggje vidare på det i åra som kjem. I bygdene finn me dei eldgamle kulturlandskapa, med solsvidde tømrer i tun som liksom er felte inn i bakkane. Men etter kvart som husdyra er blitt færre, har slåtte- og beiteområda grodd meir og meir att. Kommunen er oppteken av å demme opp for denne endringa som trugar med å gjera vakre og verdfulle landskap om til buskar og kratt. Eitt tiltak som det siste året har synt seg vellykka, er støtta til å la storfe beite på dei gamle bøane i Vågsli. For at kulturlandskapet i fleire grender skal kunne haldast ved lag, er det likevel viktig at landbrukspolitikken gjer det økonomisk mogleg å drive med husdyr på gardar med lite innmark og mykje utmark. Så handlar det om bygdekulturen. Eg vil tru at mange nettopp tenkjer på rike tradisjonar innan musikk, dikting og handverk når dei høyrer bygdenamna Haukeli, Rauland og Vinje, på dei anonyme meistrane i folkekulturen så vel som på einarar som Myllarguten, Aasmund O. Vinje, Tarjei Vesaas og Dyre Vaa. Og ein slik som Odd Nordstoga, vil eg leggje til, og minne om at han er slett ikkje det einaste nye skotet på den gamle stuven. For trass i at det aldri har vori mange busette i fjellbygdene, og trass i at dei aldri har vori økonomisk rike, så har dei forvalta ein kulturell kapital som stadig gjev avkasting i form av overskot og kreativ evne. Hyttefolket er ein unytta ressurs Det blir sagt at vinbyggjane er stolte av bygda si, trygge på språket sitt og kulturen sin og samstundes opne for impulsar utanfrå. Turismen representerer slike impulsar, men no i eit volum og med ei kraft som mange fryktar kan truge bygdekulturen. Kan me vente at fordi dei fleste av dei mange sommar- og vintergjestene våre kjem frå byen, så vil ein bymessig kultur trengje vekk bygdekulturen? Eller vil det heller vera slik at den lokale kulturen er noko turistane søkjer, slik at dei møter bygda med respekt fordi ho representerer noko som er annleis enn byen? Eg trur det; dels fordi reiselivsnæringa i Vinje kommune har satsa medvite på ein lokalt tilpassa familieturisme, og dels fordi hyttefolket fortel oss dette sjølve. I samarbeid med grannekommunen Tinn har me gjennomført ei gransking av kva haldningar fritidsinnbyggjarane har til å styrkje kontakten med bygda. Sjølv om granskinga er utført i eit avgrensa område Øyfjell, heilt i aust så er tendensen så klar at han sikkert gjeld generelt òg: svært mange vil gjerne få meir del i lokalsamfunnet, på bygdas premissar. Det lovar godt! Dei mange tusen gjestene som i stuttare og lenger periodar vitjar bygdene våre kvart år, representerer ei kjelde av ressursar og kompetanse som kan koma til å bli svært mykje verd for kommunen, og sikkert til gjensidig nytte og glede. I Vinje har me lenge styrt reiselivsutviklinga etter mottoet det som er godt for vinbyggjane, er godt for turistane. Ikkje noko er betre enn om me greier å utvikle desse kvalitetane i lag! Arne Vinje ordførar

5

6 Haukelifjell VINTERMAGASINET Vågslid Grunneigarlag Vågslid Grunneigarlag, eit aktivt lag som arbeider for at alle skal trivas i Vågslid Vågslid Grunneigarlag blei stifta på 60 talet som eit reint samarbeidslag for felles fiskekort i området. Laget har utvikla seg gjennom mange år til no i tillegg til fiskekortsamarbeidet jobbar aktivt med infrastruktur i Vågslid. Dette arbeidet dreiar seg om ikkje inntektsgivande aktivitetar. Opp gjennom åra kan aktivitetar som å få etablere kart for området nevnast. I den forbindelse er det merka løyper både sommar og vinter, desse er inntegna på kartet. Me har bygd gangveg frå Botn til Fjellstad. Bygd bruer over Kjelavassdraget, ei ved Botn og ei mellom Vågslidvatn og Arbuvatn. Dette opnar området syd for Kjelavassdraget for fotturar på sommarstid. Stiane langs vassdraget et rydda for skog og kratt slik at det skal vera lettare for dei som vil fiske. Det er og bygd buer langs vassdraget slik at dei som er på tur kan ha sin leirpause under tak ved regnver. Laget har også påtekje seg ansvaret for å halde eit preparert løypenett i Vågslid. Dette er eit spleiselag mellom brukarane i Vågslid og Vinje kommune. Løypene er tegna inn på kartet og merka i terrenget. Løypene blir preparert med spormaskin i tre meters breidde. Laget har i fleire sammanheng starta opp aktivitetar som seinare har blitt vidareført i eigne selskap p.g.a. størrelsen og kompleksiteten på prosjekta. Her kan nevnast forlenging av kloakkledning frå vestenden av Vågslidvatn til Tyrvelid. Denne blei etter eit års drift tilbakeført til Vinje kommune. Eit anna stort prosjekt er Tyrvelid vassverk som også hadde sitt utspring i Vågslid grunneigarlag men vart utbygd i eige selskap og leverar no vatn til heile Tyrvelidområdet. Dagens store prosjekt er forlenging av Vågslidvegen som er ein gangveg/lysløype frå Fjellstad og opp til Haukelifjell skisenter. Dette er eit stort prosjekt som er kostnadsrekna til ca. 7 mill. kroner. Dette vil gjera det mogeleg å gå eller sykle frå Botn til Tyrvelid ein strekning på ca 7 km. Denne vegen er tenkt belyst i den mørke årstida. Gang/ sykkelveg om sommaren og skiløype om vinteren. Arbeidet er godt i gang og vegen er grovarbeid store delar av strekninga. Arbeidet med bru over E 134 er godt i gang mellom Arbutun og Arbuvollen. Det er sikkert mange som lurar på dette rare bygget på sørsida av vegen. Men det er altså eit brukar. Den vidare framdrifta av dette prosjektet avheng av at men får økonomisk støtte av potensielle brukarar av denne vegen. Vinje kommune har støtta godt opp og STUI søknaden er på plass. Dei lokale utbyggjarane i Vågslid er også store bidragsytarar til denne vegen. Eit anna prosjekt som er undervegs er oppdatering av løypenettet med ny skilting.

7 ARBUTUN VÅGSLID 3895 EDLAND Tlf / Lindskog Auto-Service A/S Hytteutleige i Vågslid, 850 m.o.h. Hytter for 4-8 pers. med toalett/dusj, kjøkkenutstyr, dyner og puter. Hyttene ligg 1 km frå Haukelifjell Skisenter, i fint turterreng både vinter og sommar. Salg av fiskekort for Vågslid Edland Tlf /Fax Storkiosk Propan Bilrekvisita - Tilhengerutleige Dekk Batteri Bilvask Scooter Transport Skiltplan er undervegs og nye stolpar er kjørt ut i terrenget. Så i løpet av neste år skal den nye skiltinga vera på plass. Dette er også eit spleiselag mellom laget og Vinje kommune. Me er stolte av bygda vår og vil svært gjerne at alle skal trivast her. Så alle er hjerteleg velkommne til Vågslid og me skal fortsette og arbeide for trivsel i Vågslid Helsing Vågslid grunneigarlag. VÆRET MÅNEDSSTATISTIKK FOR VÅGSLID Temperatur C Nedbør i mm Vind i m/s Måned Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel Desember 07 4,3-19,7-7,2-7,5 157,7 115,0 14,0 1,0 Januar 08 4,2-19,1-3,6-9,0 208,0 100,0 20,7 2,6 Februar 08 5,8-20,8-2,2-8,5 184,3 70,0 22,7 2,3 Mars 08 7,2-22,6-4,8-5,0 95,3 75,0 24,9 2,0 April 08 10,2-15,2-0,3-1,0 71,8 40,0 6,5 1,4 Mai 08 22,3-5,8 5,2 4,5 14,5 50,0 5,6 1,1 Juni 08 23,0-2,1 8,5 10,0 50,9 65,0 7,6 1,9 Juli 08 26,0 1,0 12,6 11,0 76,7 65,0 4,9 1,5 August 08 22,2 0,9 10,2 10,0 114,0 90,0 4,6 1,3 Septemb ,1-2,3 6,1 6,5 62,6 115,0 7,1 1,3 Oktober 08 9,0-12,9 2,0 2,5 194,9 130,0 9,7 2,1 Novemb. 08 8,3-16,4-2,4-3,0 128,5 120,0 9,3 1,8

8 Haukelifjell Nytt turrenn VINTERMAGASINET VÅRENS VAKRESTE EVENTYR 18. april 2009 går Haukelirennet av stabelen. Det er med glede og stolthet IL Rein presenterer Haukelifjells storslåtte skipark til skiglade langrennsvenner med et nytt og unikt turrenn. I tillegg til Marit Bjørgen stiller blant annet Kristin Størmer Steira også til start i Haukelirennet! En av Norges mest profilerte langrennsjente, Marit Bjørgen stiller til start i Haukelirennet! IL Rein er Haukeli og omegn sitt lokale idrettslag. Idrettslaget er et engasjert lag med dugnadsånd og ildsjeler. Laget har avlet frem flere dyktige skiløpere som har hevdet seg på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Idrettslaget har lang og god erfaring med å arrangere turrenn. I over 40 år har idrettslaget arrangert Sigursbuløypa. Dette turrennet ble arrangert på Stokktjønn, mellom Haukeli og Hovden. Dette har vært et populært turrenn og et trekkplaster for turløpere fra flere kanter av landet. Tidene endrer seg og IL Rein var klare til å tenke større og nyskapende. Ambisjonsnivået er stort og målet er å skape en årlig happening som skaper liv og røre i bygda og som inkluderer hytteinnbyggerne, så vel som trofaste turrennsentusiaster og eliteløpere. Det ble naturlig å legge denne begivenheten til Haukelifjell hvor vi også har Haukelifjell Skisenter. Og hva var vel mer naturlig enn å kalle det Haukelirennet? Ambisjonene til IL Rein er å få med seg både små og store, eliteutøvere, bedriftsklasser, mosjonister, så vel som turgåere. Flere av landets beste skiløpere har sagt ja til å delta. Blant annet stiller to av Norges mest profilerte dameløpere Marit Bjørgen og Kristin Størmer Steira til start. Kan også nevne at blant annet idrettspensjonistene fra OL på Lillehammer -94 også stiller med Fred Børre Lundberg, Bjarte Engen Vik og Knut Tore Apeland. Haukelirennet går av stabelen 18. april Turrennet strekker seg over ca 32 kilometer og løypene vil bli preparert til fristil, det vil si at det vil bli kjørt opp til både skøyting og klassisk. Det deles inn i ulike klasser, eliteklasse, aldersbestemte klasser, bedriftsklasse (minimum 3 deltakere, beste totaltid) og mosjonsklasse. Det er også en turklasse (dvs. uten startnummer, men man må registreres for å få deltaker bevis). Turklassen har to distanser ca 32 km og ca 15 km. Starten av Haukelirennet vil gå på Eivindbuvatnet og mål vil være i Haukelifjellskisenter. Løypa går fra Eivindbuvatnet og vestover til Prestegårdstunnelen, gjennom Kreklingdyrskar (StatkraftSpurten og matstasjon) videre til Loftsdokktjønn, deretter ned til Havradalen (matstasjon) og over til skisenteret. Den korte løypa (15 km/ turklasse) går til Kreklingdyrskar og deretter tilbake til Haukelifjell skisenter. kviteseid_radio_tv_90x55:layout :50 Side 1 Din leverandør av Kabel-TV og Breiband i Haukeli Kviteseid Radio TV Senter AS Tlf.: www. kviteseidradiotv.no

9 Løypekart StatkraftSpurten gir de mest ivrige og ambisiøse muligheten til å kjempe om pengepremiene ved Kreklingdyrskar. Alle som registrerer seg og deltar i Haukelirennet vil selvfølgelig få deltakerbevis når man ankommer mål. Det blir stor aktivitet i Haukelifjell Skisenter denne lørdagen. Det vil blant annet bli satt opp et stort telt i målområdet der det vil være servering. Om kvelden vil det bli en real skifest med dans til levende musikk. IL Rein vil legge til rette for at dette blir en sosial og morsom avslutning på en stor skidag! For påmelding, gå inn på terminlistene på www. skiforbundet.no, under Langrenn. Det vil etter hvert bli utdelt renninformasjon og det vil bli lagt ut informasjon på blant annet og STRATEGI PRODUKSJON SYSTEM Prinfo er Skandinavias største kommunikasjonskjede. Vår verksemd er delt inn i tre forretningsområder: Strategi, produksjon og system. HAR DU SIKRA DEG VÅGSLIKALENDAREN? VÅGSLID- KALENDAREN 2009 KR. 150,- Prinfo-kjeda sine 400 medarbeidarar er representert på 47 stader i Norge og Sverige. Prinfo har meir enn oppdragsgjevarar. I samarbeid med Haukelifjell Skisenter og Halvor Vinje har vi planlagt, designa og utført arbeidet med Vintermagasinet 241 MILJØMERKET Trykksak 709 PRINFO MEDIA Kyrkjevegen ROSENDAL TLF.: Både produksjon og bruk av råvarer i dette magasinet tilfredsstiller Nordisk Miljømerking sine strenge krav og er eit godkjent svaneprodukt. FOTO: Halvor Vinje KVALITET FRITID VÅGSLID Dokument.indd :29:09 I SALG PÅ ARBUVOLLEN OG I TYRVELIHALLEN

10

11 ARBUVOLLEN BUTIKKEN Her finner du de viktigste ting: brød og melk, juice, hermetikk, frossenvarer. Pålegg, grønnsaker, søtsaker og ferske aviser. Ca700m øst for innkjørsla til Skisenteret ligger Arbuvollen Storkiosk Den tradisjonsbundne storkiosken på Arbuvollen ble dessverre nedlagt høsten 07. Behovet for gjesteservice blir jo derimot større og større jo mer gjester som kommer til Vågslid. Derfor ble Arbuvollen kiosk startet oppigjen fra Juni 08, i regi av Haukelifjell Skisenter. Naturlig også at en butikk bygges rundt kontoret for Haukelifjell Booking. Det har blitt gjort ombygninger i bygget, som nå også har fått en gatekjøkkenavdeling. Åpningstider; 2.jan-15.feb: Mandag-Torsdag: kl Fredag-Lørdag kl.10-17, Søndag stengt 16.feb-8.mar: Mandag-Lørdag: kl Søndag kl mar-2.apr: Mandag-Torsdag;: kl.10-13, Fredag-Lørdag kl.10-17; Søndag kl apr-13.apr: Mandag-Søndag: kl apr-4.mai: Mandag-Torsdag;: kl.10-15, Fredag-Lørdag kl.10-17; Søndag kl Om du vil spare plass i bilen; så bestiller du kjøleskapsmenyen vår; liten eller stor, så står det klart når du kommer.

12 Haukelifjell VINTERMAGASINET Å LAGE SNØ Å lage SNØ; hva er det og hvordan gjør man det!?? I all enkelhet kan en si at snø består av små iskrystaller. Prosedyren som sådan er ikke komplisert. Alt som behøves er energi, vann og lav nok temperatur. Om vi begynner fra vanninntaket så trykker pumpen vann ut gjennom munnstykkene i ringene, hvorpå vanndråpene fordeles i små partikler. Når så blandningen av vann og luft ved hjelp av viften forlater kanonen, så er snøen egentlig produsert! Vann En fundamental del i kunsten å lage snø er vann. Dessverre gir vannbehovet mange anlegg en del problemer. Store mengder vann medgår under snøproduksjonen og en må ofte lage vannreservoar for å sikre nok vanntilgang Neste skritt er å distribuere vannet i systemet. Enten trenger man da et stort pumpeanlegg ved bunnstasjonen av skianlegget, eller hvis man kan hente vann fra høyden så kan pumpebehovet reduseres eller fjernes helt. Uansett må en ha et rørsystem med vannventiler (hydranter) på utvalgte steder i de områdene en vil produsere snøen. Her følger et eksempel for å gi et bedre bilde av selve problemet: For å dekke en overflate på 67500m² med 20 centimeter snø kreves 5400m³ vann, hvilket gir 13500m³ ferdig snø. Ganske mye vann med andre ord. Lav temperatur og luftfuktighet Det du ser på termometeret hjemme er hva vi kaller for dry bulb temperatur. I fysikkens verden finnes ingen kalde temperaturer, bare varme, mer varme eller mindre varme. Enkelt forklart betyr det at jo lavere luftfuktigheten er, desto mer snø kan produseres ved en gitt temperatur. Slik fungerer ekvasjonen for luftfuktighet i grove trekk: Når ditt termometer viser +32 C og den relative luftfuktigheten ligger på 40%

13 kommer du til å føle det mye kaldere enn om forholdet hadde vært +29 C og 95% relativ luftfuktighet. Den enkle forklaringen til dette forholdet er denne: Kroppen din gir fra seg mer varme gjennom svette når lufta rundt deg er tørrere. Forstår? Likens blir vannpartiklene fra en snøkanon fortere kalde, jo lavere luftfuktigheten er. Videre får vi et begrep som kalles wet bulb gjennom en ikke-lineær ekvation basert på verdiene for dry bulb og den relative luftfuktigheten. Eksempelvis, når luftfuktigheten er 100%, så er dry bulb og wet bulb temperaturene identiske. Men om luften er tørrere enn 100%, så blir wet bulb temperaturen lavere enn den for dry bulb. Sammenlignet med natursnø så er kunstsnø veldig motstandsdyktig mot regn og varmegrader. Takket være iskrystallenes sfæriske form renner regn og væte gjennom snøen uten at det blir is på overflaten. Kunstsnøen isolerer dessuten godt mot jordvarmen, slik at natursnøen oppå holder seg mye lengre. Hvordan er Snøproduksjonsanlegget til Haukelifjell Skisenter bygd opp? I Haukelifjell Skisenter hentes vann fra toppen av Vågslidheisen; vi har mudret opp en myrdam og laget et vannbasseng som rommer noen tusen kubikkmeter vann. Fra dette bassenget føres vann i 160mm rør ned til bunnstasjonen til skisenteret. Underveis er det montert hydranter som snøkanoner kan tilkoples. Ved bunnstasjon har vi da 31bars trykk, og i en ventilkum kan vi velge hvor vannet føres videre, opp i Grasdalen eller opp langs T-krok heisen. I bunn står også en pumpe som kan koples inn på systemet. Her ble ny pumpe montert i høst for å øke kapasiteten; denne kan levere 75m3 i timen. For hver 50m langs rørgatene er det satt opp en vannhydrant der kanonene kan tilkoples, parallelt med disse står en elektrant som er strømtilførselen til kanonen. Derfor er det også lagt en 4x240kvadrats kabel der det ligger rør. Det er nedlagt ca 3 km med rør og 2,5km med kabel. Totalt er det investert over 4.5 mill kr i dette anlegget. Vi har pr i dag 6 viftekanoner, disse kan automatisk styres fra en PC, og de er selv i stand til å regulere vanntilførselen avhengig av temperaturen som til enhver tid er rundt. Her er wetbulben som det er orientert om over viktig. Nå er det slik at vann og mange kuldegrader passer dårlig sammen, skjer det ting her under gang, så er det fort isblokker både i slanger og rør. Det er derfor nødvendig å se etter anlegget under produksjon, en kan ikke ta kvelden og overlata natta og kanonene til seg selv. Underveis i produksjonen må en også flytte på utstyret, både kanoene, kabler og slanger. Og er det vind i lufta er det mye å passe på. Det høye trykket gjør også at en må være svært observant i alt arbeid som skjer rundt snøproduksjonen. Og, til slutt; alt dette er bygd opp for å sikre tidligere åpning av skianlegget, et moderne skisenter i dag kan ikke gamble på at snøen kommer, uansett.

14 Velkomen i i reiselivskommunen med ynskje om at opphaldet her, anten det er på vitjing eller du bur her fast, gjev høve til å ta i bruk noko av det me kan by på: Flotte preparerte løyper, både for «bortoverski» og «nedoverski» «Endelause» vidder og flott natur Stort og variera vareutval, «Alle» typer overnattingstilbod

15 Eit unikt skieventyr i fjellheimen ØNSKER DIN BEDRIFT SPONSOR PLASS PÅ HAUKELIRENNET DEN ? TA KONTAKT MED IL REIN B24x165_annonse-miljø_etterisolering:miljø_annnse_105x :25 Side 1 Ta CO2 -kuttet på hytta Spar miljøet Spar energi Lønnsomt for samfunnet Lønnsomt for deg

16 Haukelifjell VINTERMAGASINET HAUKELIFJELL BOOKING Det begynte så smått i 2006, med utleievirksomhet av den første alpinleiligheten gjennom Haukelifjell Booking. Siden har det bygd på seg, og i det vi går inn i 2009 disponerer Haukelifjell Booking over 100 leiligheter, alle nye moderne ferieboliger noen få snøballkast fra alpintraseene. I tillegg til alle leilighetene, er det også flere hytter som leies ut gjennom Bookingen. Det tar selvfølgelig tid å jobbe seg inn i markedet, for markedet er stort og konkurrentene er mange. Produktet er derimot meget bra og når destinasjonen blir enda mer kjent utenfor de tradisjonelle markedsområdene, så utvikler også besøkstallene seg. Utviklingen gjennom de to årene vi har drevet aktivt har vært helt enorm, forteller Linda Apold, som er den direkte bookingansvarlige og har hatt en hånd på rattet i utviklingen av virksomheten. Vi har mengder av henvendelser og merker at både Haukelifjell og Haukelifjell Booking blir mer kjent. Kundene er fornøyde og bestiller nye opphold, og forteller til venner og familie om mulighetene som ligger rundt i området vårt, forteller Linda. I 2008 har vi leid ut for nærmere 2 mill kroner og er meget godt fornøyd med det, samtidig som vi har store ambisjoner for den videre vekst, etter hvert som det kommer flere leiligheter til. Vi har nå også fått et markedssamarbeid med FjordLine som markedsfører oss i Danmark. En ting vi jobber aktivt med er å bedre bookingverktøyet vårt, vi må for kundenes del komme over på online booking og er i den forbindelse nå i gang med å forberede innføring av et meget godt fungerende bookingprogram. Vi har fått inn en stipendiatstilling, et prosjekt vi har fått støtte til av Telemark Fylkeskommune og Vinje kommune; målet med prosjektet er Booking og stedsadministrasjon. Bookingvirksomheten er en avdeling av Haukelifjell Skisenter AS Gamlestøyltunet i midten av bildet, Råsestøyltunet til venstre.

17 Mot sydvest, Gamlestøyltunet i forgrunnen. Mot nord; med Råsalitunet tronende på bakkekanten.

18 Interiør fra tilfeldig 68 m² leilighet i Råsali. Råsalitunet sett fra skisenteret.

19 PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for Råsali og Råsehallet, med ski-in/ski-out Leilighet U 47: 2-4 personar, 47 m² + terasse. Funksjonell leilighet med 1 soverom med dobbeltseng og dobbel sovesofa i stue. Bod i tillegg. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj og WC. Kabel-TV, enkelte leil. har bredbånd (8 enheter) PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for "Råsali" og "Råsehallet", med ski-in/ski-ut Leilighet U47; 2-4 personer,47m2+ terasse. Funksjonell leilighet med 1 soverom med dobbeltseng og dobbel sovesofa i stue. Bod i tillegg. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj og WC. Kabel-TV, enkelte leil. har bredbånd. (8 enheter) PRISLISTE 2009 Priser spesifikt uke for "Råsali" og "Råsehallet", med ski-in/ski-ut Jul Nyttår 1 til 7 7 til 9 10 til 14 Påskeferie uke dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Jul Nyttår Påske pr.uke * 2700 * Hel: Leilighet U47; 2-4 søn-fre personer,47m aug. 18. des des. 1. jan feb mars fre-ons:6500 april april mai terasse. Funksjonell weekend 1000 dato leilighet des. med des. -1. jan feb mars april ons-man: april mai aug. soverom Leilighet med H47; dobbeltseng 4 personer, og 47m2+ dobbel sovesofa pr. terasse. i Funksjonell stue. ukebod i tillegg leilighet Velutstyrt 1500* med * Hel: kjøkkenkrok soverom; ett med med kjøleskap, dobbeltseng komfyr og ett og fre-ons: oppvaskmaskin. med køyeseng. Delikat Velutstyrt bad m/dusj og søn-fre WC. kjøkkenkrok Kabel-TV, med enkelte kjøleskap, leil. har komfyr bredbånd. og oppvaskmaskin.delikat (8 enheter) bad m/dusj PRISLISTE 2009 ons-man: og WC. weekend Kabel-TV, ukeenkelte 1000 leil. har Jul Nyttår til til til 14 Påskeferie Priser spesifikt dato for "Råsali" og "Råsehallet", 30.aug-18des med ski-in/ski-ut des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug bredbånd. (8 enheter) pr.uke * 2700 * Hel: søn-fre fre-ons: Leilighet U47; 2-4 uke personer,47m Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie weekend ons-man: terasse. Funksjonell dato leilighet med 1 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 3000 * Hel: soverom Leilighet med H47; dobbeltseng 4 personer, og 47m2+ dobbel søn-fre sovesofa terasse. Funksjonell i stue. Bod i leilighet tillegg. Velutstyrt med fre-ons: weekend ons-man: kjøkkenkrok soverom; ett med kjøleskap, dobbeltseng komfyr og ett og oppvaskmaskin. med Leilighet køyeseng. H68: Velutstyrt Delikat 5 pers i bad en 68m2 m/dusj og WC. kjøkkenkrok leilighet. Kabel-TV, Funksjonell med enkelte kjøleskap, leilighet leil. har komfyr med 2 bredbånd. og soverom. oppvaskmaskin.delikat (8 Velutstyrt enheter) kjøkkenkrok bad m/dusj med og kjøleskap, WC. Kabel-TV, komfyr og enkelte oppvaskmaskin. leil. har PRISLISTE 2009 uke Jul Nyttår 1 til 7 7 til 9 10 til 14 Påskeferie bredbånd. Delikat bad (8 med enheter) dusj og sauna. Flott Priser spesifikt dato for "Råsali" og "Råsehallet", 30.aug-18des med ski-in/ski-ut des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug og romslig leilighet pr.uke med koselig stue( * 2700 * Hel: enheter). søn-fre uke Jul Nyttår til til til 14 fre-ons:6500 Påskeferie Leilighet U47; weekend 2-4 dato personer,47m2+ 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 2000 ons-man: apr 13.apr-3.mai mai-30.aug 900 uke pr.uke36-51 Jul 3500 Nyttår 1800 * * Påske Hel: terasse. Leilighet Funksjonell H47; 4 uke personer, leilighet 47m2+ med Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie soverom søn-fre fre-ons: terasse. Funksjonell med dobbeltseng weekend datoleilighet 30. aug. og dobbel med aug-18des des des des. 26.des-1.jan jan. 1.jan-13.feb 13. feb feb-1.mars 1. mars mar-3.apr ons-man: apr april apr-3.mai april mai-30.aug 1000 sovesofa soverom; i dato stue. ett med Bod pr.uke dobbeltseng - i tillegg. 18. des. Velutstyrt og ett des jan. * feb. * mars april Hel:16500 april mai aug. kjøkkenkrok Leilighet H68: søn-fre 5 pers i en 68m2 med køyeseng. med Velutstyrt kjøleskap, komfyr og fre-ons oppvaskmaskin. leilighet. pr. Funksjonell ukeweekend leilighet med 2 kjøkkenkrok med Delikat kjøleskap, bad 3500 m/dusj komfyr og 1800* * Hel: ons-man WC. soverom. Velutstyrt kjøkkenkrok med og oppvaskmaskin.delikat Kabel-TV, enkelte leil. bad har m/dusj Leilighet H68; 4-6 personer, 68m2+ fre-ons: bredbånd. kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. og WC. Kabel-TV, (8 enheter) terasse. Delikat søn-fre enkelte Funksjonell bad med dusj leilighet og 2250 leil. har sauna. med Flott uke Jul Nyttår 1 til 7 7 til 9 10 til 14 Påskeferie bredbånd. (8 enheter) soverom; og romslig ett leilighet med dato dobbeltseng med koselig og stue(3 ett 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.aprons-man: 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug med enheter). 1 eller 2 køyesenger. pr.uke Velutstyrt * 2700 * Hel: weekend uke Jul Nyttår til til til 14 Påskeferie kjøkkenkrok med søn-fre dato kjøleskap, komfyr og 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 3000 fre-ons: apr 13.apr-3.mai mai-30.aug 2000 oppvaskmaskin.delikat weekend pr.uke bad m/dusj,wc Jul * Nyttår 3000 * til til ons-man:7500 til 14 Påskeferie Hel: og Leilighet badstue H47; + bod. søn-fre 4 dato Kabel-TV personer, 47m2+ i enkelte 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 3750 fre-ons: apr 13.apr-3.mai mai-30.aug 2250 leiligheter terasse. Funksjonell (5 enheter). weekend pr.ukeleilighet med * 3300 * ons-man:9500 Hel: soverom; Leilighet ett H68: med søn-fre 5 uke pers dobbeltseng i en 68m2 og ett Jul Nyttår til til til 14 fre-ons Påskeferie til med weekend dato leilighet. køyeseng. Funksjonell Velutstyrt leilighet med 2 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 2600 ons-man apr apr-3.mai mai-30.aug 1100 pr.uke * 3600 * Hel: kjøkkenkrok soverom. Velutstyrt med kjøleskap, kjøkkenkrok komfyr med Leilighet H68; 4-6 søn-fre personer, 68m fre-ons og kjøleskap, oppvaskmaskin.delikat komfyr terasse. Funksjonell weekend og oppvaskmaskin. bad m/dusj leilighet med ons-man og Delikat WC. bad Kabel-TV, med dusj enkelte og sauna. leil. Flott har soverom; Leilighet ett H68H; med dobbeltseng 6-8 personer, og ett bredbånd. og romslig (8 leilighet enheter) med koselig stue(3 med 68m2+hems 1 eller 2 køyesenger. 31m2+ balkong. Velutstyrt enheter). Funksjonell kjøkkenkrok leilighet med med 2 soverom; kjøleskap, uke ett komfyr med og Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie oppvaskmaskin.delikat dobbeltseng og ett dato med bad 1 eller m/dusj,wc 2 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug og køyesenger.+hems badstue + bod. pr.uke Kabel-TV og innv.bod. i enkelte Jul * Nyttår 3000 * til til til 14 Påskeferie Hel: dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug leiligheter Velutstyrt uke (5 kjøkkenkrok enheter). søn-fre pr.uke med kjøleskap, Jul 2250 Nyttår Påske fre-ons: * 3300 * Hel: weekend komfyr og oppvaskmaskin. uke Delikat bad Jul Nyttår til til til 14 ons-man:9500 Påskeferie til søn-fre fre-ons dato30. aug aug-18des des des des. 26.des-1.jan 1. jan. 1.jan-13.feb 13. feb. 13.feb-1.mars 1. mars 1.mar-3.apr apr april apr-3.mai april 3.mai-30.aug 3. mai m/dusj,wc Leilighet H68: og weekend badstue 5 pers i (5 en enheter). 68m ons-man pr.uke * 3600 * Hel: leilighet. dato Funksjonell leilighet des. med des. -1. jan feb mars - 3. april april - 3. mai aug. søn-fre fre-ons Leilighet soverom. pr. H68; Velutstyrt uke4-6 personer, kjøkkenkrok 68m2+ weekend uke 4200 med2100* * Jul Nyttår til til til 14Hel: ons-man Påskeferie til terasse. kjøleskap, Funksjonell komfyr og leilighet oppvaskmaskin. med 2 Leilighet H68H; dato 6-8 personer, 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug soverom; Delikat bad ett med pr.uke dobbeltseng dusj og sauna. og Flott ett fre-ons: * 4770 * Hel: med 68m2+hems og romslig 1 eller søn-fre 2 leilighet 31m2+ køyesenger. balkong. Funksjonell søn-fre med 2500 Velutstyrt koselig stue( fre-ons kjøkkenkrok leilighet enheter). med med 2 soverom; ett med weekend kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.delikat dobbeltseng og ett med bad 1 eller m/dusj,wc 2 ons-man: og køyesenger.+hems badstue weekend + bod. Kabel-TV og innv.bod uke i enkelte Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie leiligheter Velutstyrt (5 kjøkkenkrok enheter). dato med kjøleskap, 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug komfyr og oppvaskmaskin. pr.uke Delikat bad Jul * Nyttår 3300 * til til til 14 Påskeferie Hel: til m/dusj,wc og badstue søn-fre dato (5 enheter). 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 4000 fre-ons apr apr-3.mai mai-30.aug 2500 weekend pr.uke * 3600 * ons-man Hel: søn-fre fre-ons Leilighet H68; weekend 4-6 uke personer, 68m Jul Nyttår til til til 14 ons-man Påskeferie til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug terasse. Leilighet Funksjonell H68H; pr.uke 6-8 leilighet personer, med * 4770 * Hel: soverom; 68m2+hems ett med 31m2+ søn-fre dobbeltseng balkong. og Funksjonell ett fre-ons med leilighet 1 eller med 2 køyesenger. 2 weekend soverom; ett Velutstyrt med ons-man kjøkkenkrok dobbeltseng med og ett kjøleskap, med 1 eller komfyr 2 og oppvaskmaskin.delikat køyesenger.+hems og innv.bod. bad m/dusj,wc og Velutstyrt badstue kjøkkenkrok + bod. Kabel-TV med i kjøleskap, enkelte leiligheter komfyr og (5 oppvaskmaskin. enheter). Delikat bad. dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan7 1.jan-13.feb- 13.feb-1.mars 9 1.mar-3.apr apr 1613.apr-3.mai 3.mai-30.aug m/dusj,wc og badstue uke (5 enheter). uke Jul Jul Nyttår Nyttår 1-1 til til til Påskeferie Påske 16 til pr.uke * 3600 * Hel: søn-fre uke30. aug. 18. des des. 1. jan. Jul Nyttår feb. til mars til til 14 fre-ons april Påskeferie april til mai datoweekend des aug-18des des des jan. 26.des-1.jan feb. 1.jan-13.feb mars 13.feb-1.mars april 1.mar-3.apr ons-man apr april apr-3.mai mai-30.aug aug. Leilighet H68H; pr.uke 6-8 personer, * 4770 * Hel: pr. uke søn-fre * * Hel: fre-ons m2+hems 31m2+ balkong. Funksjonell weekend ons-man leilighet med 2 soverom; ett med fre-ons: dobbeltseng søn-fre og ett med eller køyesenger.+hems og innv.bod. ons-man: Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr weekend og oppvaskmaskin Delikat bad m/dusj,wc og badstue (5 enheter). Leilighet H 47: 4 personar, 47 m² + terasse. Funksjonell leilighet med 2 soverom; ett med dobbelseng og ett med køyseng.. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/ dusj og WC. Kabel-TV, enkelte leil. har bredbånd (8 enheter) Leilighet H 68: 5 personar, 68 m². Funksjonell leilighet med 2 soverom; ett med dobbelseng og ett med 1 eller 2 køysenger. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/ dusj og sauna. Flott og romslig leilighet med koselig stue. Leilighet H 68: 4-6 personar, 68 m² + terasse. Funksjonell leilighet med 2 soverom; ett med dobbelseng og ett med 1 eller 2 køysenger. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj, WC og badstue + bod. Kabel-TV i enkelte leiligheter (5 enheter). uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 4770 * Hel:

20 PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for Råsali og Råsehallet, med ski-in/ski-out leiligheter (5 enheter). uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 3600 * Hel: søn-fre fre-ons weekend ons-man Leilighet H 68 H: 6-8 personar, 68 m² + Leilighet H68H; 6-8 personer, hems 31 m² + balkong. Funksjonell leilighet med 2 leilighet soverom; med 2 ett soverom; med dobbelseng ett med og ett med 1 dobbeltseng eller 2 køysenger og ett med 1 + eller hems 2 og innv. bod. Velutstyrt køyesenger.+hems kjøkkenkrok og innv.bod. med Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj,wc WC og badstue og badstue (5 enheter). (5 enheter). 68m2+hems 31m2+ balkong. Funksjonell komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad. uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til ukedato aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan 1-1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr -14 Påske apr 13.apr-3.mai mai-30.aug pr.uke * 4770 * Hel: søn-fre 30. aug. dato weekend- 18. des des des. 26. des. -1. jan. 1. jan feb feb mars mars april 3200 fre-ons 3. april 9750 ons-man april april mai mai aug. pr. uke * 4770* Hel: søn-fre weekend fre-ons: ons-man: Leilighet H 95: 8-10 personar, 95 m² + Leilighet H95: 8-10 personer. terasse. Stor fin hall, stort bad med WC + 95m2+terrasse. Stor fin hall, stort bad separat. 3 soverom med WC derav + seperat. 1 rom 3 soverom med dobbelseng. derav 1 Stor fin rom stue med dobbelseng. med peis, Stor kabel-tv fin stue og enkelt eleil. med har peis, breibånd. kabel-tv Kombinert og enkelte leil. Har bredbånd. Kombinert spisestue og spisestue og kjøkken. Stor terasse og kjøkken. Stor terrasse og meget fin meget fin utsikt utsikt (6 (6 enheter). Leilighet H95: 8-10 personer. 95m2+terrasse. Stor fin hall, stort bad uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til med WC uke + seperat. dato soverom derav 1 30.aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan jan-13.feb 7-13.feb-1.mars mar-3.apr Påske apr 1613.apr-3.mai mai-30.aug- 35 rom med dobbelseng. pr.ukestor fin stue * 5400 * Hel: med peis, kabel-tv søn-fre og 30. enkelte aug. leil. 18. des des. 1. jan feb mars6500 fre-ons 3. april april mai Har bredbånd. datoweekend Kombinert spisestue des. og des jan feb mars april ons-man april mai aug. kjøkken. Leilighet Stor H95: terrasse 10 personer, og meget 95 fin m2 pr. uke 7000 utsikt med terrasse. (6 enheter). Flotte leiligheter med 3600* 5400* Hel: Leilighet utsøkt utsikt H95: over 8-10 skianlegg. personer. 3 soverom fre-ons: 95m2+terrasse. med enten søn-fre dobbeltseng Stor fin hall, eller 4500 stort bad uke Jul Nyttår til til til Påskeferie til med familiekøyer. WC + seperat. Velutstyrt dato 3 soverom kjøkken derav og 1 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug rom koselig med dobbelseng. stue med ons-man: pr.uke kabel Stor TV. fin stue Kombinert * 5400 * Hel: med kjøkken peis, weekend kabel-tv og spisestue. søn-fre og enkelte 2200 leil fre-ons Har Stor bredbånd. fin gang, Kombinert weekend stort og fint spisestue bad. Dyr og ons-man Leilighet H kjøkken. 95: 10 personar, 95 m² med Leilighet ikke tillatt! Stor H95: terrasse Ski 10 in ski personer, og out meget (2 95 enheter) fin m2 terasse. Flotte utsikt med leiligheter (6 terrasse. enheter). Flotte med leiligheter utsøkt utsikt med over skianlegg. utsøkt 3 soverom utsikt med uke skianlegg. enten 3 soverom Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug dobbelseng eller med enten familiekøyer. dobbeltseng uke Velutstyrt eller pr.uke Jul 3750 * Nyttår 5550 * 1 til til til Påskeferie Hel: til familiekøyer. Velutstyrt kjøkken og koselig stue med dato søn-fre kjøkken og kabel TV. 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr fre-ons apr-3.mai mai-30.aug 3600 koselig stue med pr.uke weekend kabel TV. Kombinert * 5400 * Hel:23500 ons-man Kombinert kjøkken og og spisestue. spisestue. søn-fre fre-ons Leilighet H95H: Stor fin gang, Stor stort fin fint gang, weekend bad. stort Dyr og fint ikke bad. tillatt! Ski in ski Leilighet ikke out tillatt! (2 H95: enheter). Ski 10 in personer, ski out (295 enheter) m2 Dyr ons-man personer.95m2+hems 47m2. Stor gang, bod, stort bad m/wc og med terrasse. Flotte leiligheter med separat WC. Stor fin stue med peis. utsøkt utsikt over skianlegg. uke 3 soverom Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Kabel-TV uke og enkelte dato leil. har 30.aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan 1-71.jan-13.feb 7-13.feb-1.mars mar-3.apr Påske apr apr-3.mai mai-30.aug med enten dobbeltseng eller bredbånd. Kombinert pr.uke spisestue og * 5550 * Hel: familiekøyer. Velutstyrt kjøkken. Stor terrasse. 30. kjøkken Hems aug. og søn-fre med 18. des des. 1. jan feb mars 6750 fre-ons 3. april april mai koselig stue stor felles dato med loftstue/soverom weekend kabel - TV. 18. Kombinert des. (8-26. des jan feb mars april ons-man 13. april mai aug. kjøkken og spisestue. Leilighet enheter). pr. H95H: uke Stor fin gang, stort og fint bad Dyr 3750* 5550* Hel: personer.95m2+hems 47m2. Stor ikke tillatt! Ski in ski out (2 enheter) gang, bod, stort bad ukem/wc og Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 fre-ons: Påskeferie 16 til separat søn-fre WC. Stor dato aug-18des des 26.des-1.jan jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr 13.apr-3.mai mai-30.aug ukefin stue med peis Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Kabel-TV og pr.uke * 5700 * Hel: dato enkelte leil. har 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug søn-fre ons-man: fre-ons bredbånd. Kombinert pr.uke spisestue og * 5550 * Hel: weekend weekend ons-man kjøkken. Stor søn-fre terrasse. Hems med fre-ons stor felles loftstue/soverom weekend ( ons-man Leilighet H 95 H: personar, 95 Leilighet enheter). H95H: m² + hems 47 personer.95m2+hems * m². Under Stor jul gang, og 47m2. bod, nyttårs stort Stor feiring er det booking på minimum 3 døgn. bad m/wc og gang, separat bod, stort WC. bad uke Stor m/wc fin og stue Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til med peis. Kabel-TV separat WC. og Stor enkelte fin dato stue leil. med peis. har 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 5700 * Hel: bredbåns. Kombinert Kabel-TV og Alle utleieleiligheter spisestue enkelte leil. søn-fre og har kjøkken. Stor terasse. Det gjelder Hems med weekend som har sauna 5000 har ett pristillegg på kr ,- pr døgn (30/ /5) fre-ons bredbånd. Kombinert spisestue og alle stor leilighetene felles ons-man kjøkken. Stor terrasse. Hems med på Råsali som er fra 68 m2 og oppover. loftstue/soverom stor felles (8enheter.) loftstue/soverom (8 enheter). * Det Under 7 jul leiligheter og nyttårs i Råsali feiring som er tillater det booking dyrehold. på minimum 3 døgn. uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Alle leiligheter har forskjellige særpreg, men vi har her kommet med en realistisk framvisning ukedato aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan1-71.jan-13.feb7 13.feb-1.mars mar-3.apr -14 Påske apr apr-3.mai mai-30.aug pr.uke * 5700 * Hel: Alle utleieleiligheter søn-fre 30. aug. som har 18. sauna des har 26. ett des. pristillegg 1. på jan. kr ,- 13. pr feb døgn 1. (30/8 mars /5) fre-ons 3. april april mai Det gjelder dato weekend alle leilighetene des på des Råsali som -1. jan. er fra m2 feb og oppover mars april 3800 ons-man april mai aug. pr. uke * 5700* Hel: * Det Under 7 jul leiligheter og nyttårs i Råsali feiring som er tillater det booking dyrehold. på minimum 3 døgn. fre-ons: søn-fre Alle leiligheter har forskjellige særpreg, men vi har her kommet med en realistisk framvisning ons-man: Alle utleieleiligheter weekend 2400 som har sauna har ett pristillegg på 3300 kr 100,- pr 6200 døgn (30/ /5) Det gjelder alle leilighetene på Råsali som er fra 68 m2 og oppover. *Under jul og nyttårsfeiring er det booking på minimum 3 døgn. Alle utleigeleiligheter Det er 7 leiligheter som i Råsali har sauna som tillater har eit dyrehold. pristillegg på kr. 100,- pr. døgn (30/8-3/5) Det gjelder alle leiligheter på Råsali som er fra 68 m² og oppover. Det er 7 leiligheter i Råsali som tillater dyrehold. Alle leiligheter Alle leiligheter har forskjellig har forskjellige særpreg, særpreg, men vi men har vi her har kommet her kommet med med en realistisk en realistisk framvisning.

21 Utsikt fra en av leilighetene i Råsali Interiør fra tilfeldig 68 m² leilighet i Råsali.

22 PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for Gamlestøyl, Råsastøltunet og Råsemyr + hytter PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for Gamlestøyl, Råsastøltunet og Råsemyr + hytter Gamlestøyl: Gamlestøyl: 85 m² + 85m2 hems + hems for 6 for personer. 6 Ski in/ski out. personer. Store Ski og in/ski fine out. leiligheter. Store og fine Dobbeltseng leligheter. og familiekøye Dobbeltseng fordelt og familiekøye på 2 soverom. fordelt på 2 soverom. PRISLISTE 2009 Sengeplass på hems i tillegg. Bad med Sengeplass Priser sauna. på hems spesifikt Flott kjøkkenkrok i tillegg. for Gamlestøyl, Bad og fin med Råsastøltunet og Råsemyr + hytter sauna. Flott avslappende kjøkkenkrok stue (2 og enheter). fin avslappende stue (2 enheter). Gamlestøyl: 85m2 + hems for 6 uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til personer. Ski dato in/ski out. Store uke aug-18des og fine Juldes Nyttår 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr Påske 13.apr-3.mai mai-30.aug leligheter. pr.uke Dobbeltseng og familiekøye * 3600 * Hel: fordelt på søn-fre 2 soverom. 30. PRISLISTE aug des. 26. des jan feb mars fre-ons april april mai Sengeplass weekend på dato hems i tillegg Bad des med des. -1. jan feb mars april ons-man april mai aug. Priser spesifikt for Gamlestøyl, Råsastøltunet og Råsemyr + hytter sauna. Gamlestøyl: Flott kjøkkenkrok 85m2 + stor og hems. fin Passer til avslappende 8 personer. pr. stue Ski uke in/ski (2 enheter). out. Store 4900 og fine 2550* 3600* Hel: leligheter. 2 soverom derav ett med fre-ons: Gamlestøyl: dobbelseng søn-fre og 85m2 ett med + hems køyesenger. for På personer. hemsen er Ski uke det in/ski også out. 2 stk Store sengeplasser. og fine Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til leligheter. dato Bare noen Dobbeltseng av utleie enhetene og familiekøye 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr ons-man: 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug har tillatelse pr.uke * 3600 * Hel: fordelt dyr. på weekend Fantastisk 2 soverom. beliggenhet PRISLISTE 1600 ( søn-fre fre-ons Sengeplass enheter). på hems i tillegg. Bad med Priser weekend ons-man Gamlestøyl: sauna. spesifikt 85 Flott m² + kjøkkenkrok for Gamlestøyl, stor hems. og fin Råsastøltunet og Råsemyr + hytter Gamlestøyl: Passer uke 85m2 + stor hems. Passer til Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til avslappende stue (2 enheter). til 8 personer. 8 personer. Ski in/ski dato Ski in/ski out. out. Store Store 30.aug-18des og og fine des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug leiligheter. leligheter. 2 soverom pr.uke 2 soverom derav derav ett med ett med dobbelseng og dobbelseng ett med køysenger. og ett med køyesenger. På hemsen På * 4770 * Hel: Gamlestøyl: søn-fre 85m2 + hems for fre-ons personer. weekend Ski uke in/ski out. Store og fine Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til ons-man hemsen er dato det også 2 stk sengeplasser. 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug er det også leligheter. 2 stk sengeplasser. Dobbeltseng og Bare familiekøye noen Bare Råsestøyltunet: noen pr.uke av utleie 85m2. enhetene For 6-8 har 4900 tillatelse 2550 * 3600 * Hel: av utleieenhetene fordelt på for personer. dyr. Fantastisk søn-fre har 2 soverom. Noen tillatelse av beliggenhet leilighetene for PRISLISTE dyr. (13 har fre-ons Sengeplass Fantastisk beliggenhet enheter). weekend på hems i tillegg. Bad internett tilkobling (13 og enheter). kabel TV med ons-man Priser sauna. Gamlestøyl: Flott spesifikt kjøkkenkrok for Gamlestøyl, Stor og fin plass. 85m22 + soverom stor og hems. fin Råsastøltunet og Råsemyr + hytter med Passer til avslappende 8 familiekøyesenger. personer. uke Ski stue in/ski (2 enheter). Koselig out. Store og fine Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato uke aug-18des des Jul Nyttår 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr Påske apr-3.mai mai-30.aug leligheter. kjøkkenkrok 2 soverom og stue (10 derav enheter). ett med - 35 pr.uke * 4770 * Hel: dobbelseng Gamlestøyl: søn-fre og 85m2 ett med + hems køyesenger. for aug På uke des. Jul 26. Nyttår des til jan til 9feb til mars 14 fre-ons Påskeferie april til april mai hemsen personer. weekend er Ski det in/ski også 2 out. stk Store sengeplasser. og fine dato dato aug-18des des des. des 26.des-1.jan jan. - 1.jan-13.feb feb. 13.feb-1.mars mar-3.apr april ons-man apr april 13.apr-3.mai mai-30.aug aug. Bare leligheter. noen pr.uke Dobbeltseng av utleie enhetene og familiekøye har tillatelse 2550 Jul* 3600 Nyttår * til til til 14 Påskeferie Hel: til Råsestøyltunet: fordelt dyr. på Fantastisk søn-fre pr. 2 dato soverom. uke 85m2. beliggenhet For aug-18des ( * des 26.des-1.jan 4770* 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr fre-ons Hel: apr apr-3.mai mai-30.aug personer. pr.uke * 3600 * Hel: enheter). Sengeplass weekend Noen på hems av leilighetene i tillegg. Bad har 1600 med ons-man internett søn-fre fre-ons fre-ons: Gamlestøyl: sauna. Flott tilkobling kjøkkenkrok weekend 85m2 og + kabel stor og hems. TV. fin Passer 1600 til ons-man Stor og fin søn-fre uke plass. 2 soverom 4000 med Jul Nyttår 1 til til til Påskeferie til avslappende personer. Ski stue in/ski (2 enheter). out. Store og fine 3250 familiekøyesenger. Råsastøyltunet: dato Hytte Koselig nr 11; 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug leligheter. pr.uke 2 soverom derav ett med * 4770 * Hel: Flott hytte i tunet. Til 12 personer ons-man: kjøkkenkrok dobbelseng og stue (10 enheter). fordelt weekend søn-fre og ett med køyesenger. på 110 m2. 3 soverom På hems fre-ons uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til hemsen weekend er det også 2 stk sengeplasser ons-man og 2 bad. dato Stor terrasse. Bad 30.aug-18des med des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Råsestøyltunet: Bare noen 85 m² + for 6-8 personer. Noen for Råsestøyltunet: sauna. Kabel pr.uke av utleie enhetene har TV+dvd. 85m2. For Ski 6-8 in og tillatelse ski 2550 Jul * Nyttår 3600 * til til til 14 Påskeferie Hel: til out. av dyr. Dyr leilighetene Fantastisk søn-fre ikke dato beliggenhet tillatt. Laftet har internett hytte! 30.aug-18des ( des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 4750 fre-ons apr apr-3.mai mai-30.aug 3000 personer. Noen av leilighetene har enheter). weekend pr.uke * 3600 * ons-man Hel: tilkobling og internett kabel tilkobling TV. Stor og kabel og fin TV. plass. søn-fre fre-ons soverom Stor Gamlestøyl: med og familiekøysenger. fin uke plass. 85m2 2 soverom + stor hems. med Passer til weekend Koselig Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til ons-man familiekøyesenger. 8 personer. dato Ski in/ski Koselig out. Store 30.aug-18des og fine des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug kjøkkenkrok Råsastøyltunet: og stue (10 Hytte enheter). nr 11; Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til kjøkkenkrok leligheter. pr.uke 2 soverom og stue (10 derav enheter). ett med * 4770 * Hel: Flott dobbelseng hytte søn-fre i dato tunet. og ett Til med 12 køyesenger. personer 30.aug-18des 4000 På des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 5250 fre-ons apr apr-3.mai mai-30.aug 3250 pr.uke * 6000 * Hel: fordelt hemsen på weekend er 110 det m2. også 32 soverom stk sengeplasser. + hems ons-man søn-fre fre-ons Råsestøyltunet: og Bare 2 bad. noen weekend Stor uke av utleie terrasse. 85m2. enhetene Bad For 6-8 med har tillatelse 2600 Jul Nyttår til til til 14 ons-man Påskeferie til sauna. Kabel dato uke TV+dvd. Ski in 30.aug-18des og ski Juldes Nyttår 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr Påske apr-3.mai mai-30.aug personer. for dyr. Fantastisk - 35 Råsastøyltunet: Noen av Hytte leilighetene beliggenhet nr 15: har (13 8 out. Dyr ikke pr.uke tillatt. Laftet hytte! * 3600 * Hel: internett enheter). personer tilkobling søn-fre på hele 110m2. og kabel 30. Det TV. aug. er des. 26. des jan feb mars fre-ons april april mai Stor soverom og fin weekend og uke plass. dato bad 2 med soverom sauna. med Stor des fin des. Jul -1. Nyttår jan til feb til mars til april 14 ons-man Påskeferie april til mai aug. familiekøyesenger. hems med dato soveplass Koselig og loftsstue. 30.aug-18des En des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Råsastøyltunet: Hytte nr 11; kjøkkenkrok super utsikt pr.uke og uke over uke stue anlegget (10 enheter). og 4900 ski in/ski 2550* 3150 * Jul 3600* 4770 * 6650 Nyttår til til 9 10 til Hel: Påskeferie til Flott hytte søn-fre i tunet. Til 12 personer fre-ons out. Kabel dato TV. Dyr ikke tillatt. 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug fordelt på weekend 110 m2. 3 soverom + hems ons-man fre-ons: årsgrense! pr.uke Laftet hytte! * 6000 * Hel: og 2 bad. Stor søn-fre søn-fre uketerrasse. Bad med Jul Nyttår til til til fre-ons Påskeferie til sauna. Råsestøyltunet: Kabel weekend TV+dvd. 85m2. Ski For in 6-8 dato 30.aug-18des og ski des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 4100 ons-man apr apr-3.mai mai-30.aug 2300 out. personer. Dyr ikke pr.uke Noen tillatt. av leilighetene Laftet hytte! har Jul* 3600 Nyttår * til til til 14 Påskeferie Hel: ons-man: til Råsastøyltunet: internett weekend søn-fre tilkobling dato Hytte og kabel nr 15: TV aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr fre-ons apr apr-3.mai mai-30.aug personer Stor og weekend fin på pr.uke plass. hele 110m2. 2 soverom Det med er * 5700 * ons-man Hel: Råsestøyltunet: soverom familiekøyesenger. Hytte og søn-fre bad med nr. Koselig 11: sauna. Stor fin fre-ons Råsastøyltunet: Hytte nr 11; Flott hytte hems kjøkkenkrok i tunet. med weekend Til uke soveplass og 12 stue personer og (10 loftsstue. enheter). fordelt En Jul Nyttår til til til 14 ons-man Påskeferie til Flott hytte i tunet. Til 12 personer super utsikt dato over anlegget og 30.aug-18des ski in/ski des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug på 110 m² 3 fordelt soverom på + hems og 2 bad. out. Kabel pr.uke 110 m2. 3 soverom + hems TV. Dyr ikke tillatt * 6000 * Hel: Stor terasse. og årsgrense! Bad 2 bad. med søn-fre Stor Laftet uke terrasse. sauna. Bad hytte! Kabel med TV Jul Nyttår til til til 14 fre-ons Påskeferie til sauna. Kabel weekend ons-man dvd. Ski in/ski out. dato TV+dvd. Ski in Dyr ikke tillatt. 30.aug-18des og ski Laftet des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug hytte! Råsastøyltunet: out. Dyr ikke pr.uke tillatt. Hytte Laftet nr 15: hytte! * 3600 * Hel: søn-fre uke Jul Nyttår til til til 14 fre-ons Påskeferie til personer på hele 110m2. Det er 3 weekend dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 2800 ons-man apr apr-3.mai mai-30.aug 1300 soverom og pr.uke bad med sauna. Stor fin * 5700 * Hel: hems Råsastøyltunet: med søn-fre soveplass Hytte uke og loftsstue. nr 11; En Jul Nyttår til til til 14 fre-ons Påskeferie til super Flott hytte utsikt weekend dato i over tunet. anlegget Til 12 personer og ski in/ski uke aug-18des Juldes Nyttår 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr ons-man apr Påske apr-3.mai mai-30.aug out. fordelt Kabel på pr.uke 110 TV. m2. Dyr 3 ikke soverom tillatt hems * 6000 * Hel: årsgrense! og 2 bad. søn-fre Stor Laftet terrasse. hytte! Bad 30. med aug des. 26. des jan feb mars fre-ons april april mai sauna. Kabel weekend ons-man dato TV+dvd. Ski in og des. ski des. -1. jan feb mars - 3. april april - 3. mai aug. Råsastøyltunet: out. Dyr ikke tillatt. Hytte Laftet nr 15: hytte! 8 uke pr. uke * Jul 6000* Nyttår 1 til til 9 10 til Påskeferie Hel: til personer på 6440 dato hele 110m2. Det 30.aug-18des er des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug soverom og pr.uke bad med sauna. Stor 7000 fin 3900 * 5700 * Hel: fre-ons: hems med søn-fre soveplass og loftsstue En fre-ons uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til super utsikt weekend dato over anlegget og 30.aug-18des ski in/ski des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 3800 ons-man apr apr-3.mai mai-30.aug 2000 out. Kabel pr.uke TV. Dyr ikke tillatt * 6000 * Hel: ons-man: årsgrense! weekend søn-fre Laftet hytte! fre-ons weekend ons-man Råsestøyltunet: Hytte nr. 15: Råsastøyltunet: uke Hytte nr 15: Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til personer personer på hele på dato 110 hele m². 110m2. 3 soverom Det og 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug bad med sauna. soverom Stor pr.uke og bad fin med hems sauna. med Stor soveplass og loftsstue. hems med En soveplass super og utsikt loftsstue. over En 7000 fin 3900 * 5700 * Hel: søn-fre fre-ons super utsikt weekend over anlegget og ski 2400 in/ski ons-man anlegget og ski in/ski out. Kabel TV. out. Kabel TV. Dyr ikke tillatt. 25 Dyr ikke tillatt. årsgrense! Laftet Laftet hytte! hytte! uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke uke Jul * Nyttår 5700 * Hel: Påske søn-fre fre-ons aug. 18. des. 26. des. 1. jan. 13. feb. 1. mars 3. april 13. april 3. mai weekend ons-man dato des des. -1. jan feb mars - 3. april april - 3. mai aug. pr. uke * 5700* Hel: søn-fre weekend fre-ons: ons-man:

23 Råsestøyltunet: Råsastøyltunet: Hytte nr. Hytte 16: nr 16; Maks 8 stk. Maks på hele 8 stk. 110 på hele m². 110 Utstyrt m2. Utstyrt med 3 soverom med dobbelsenger 3 soverom med dobbeltsenger + hems med + 4 enkle senger. hems 2 med bad 4 og enkle ett senger. med 2 sauna. Bad og Stue ett med sauna. Stue med terrasse. Dyr med terasse. Dyr ikke tillatt. Fantastisk ikke tillatt. Fantastisk laftehytte med laftehytte med ski inn/ski out. ski in ski out. PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for Gamlestøyl, Råsastøltunet og Råsemyr + hytter Råsastøyltunet: Hytte nr 16; uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Maks 8 stk. dato på hele 110 m2. Utstyrt uke aug-18des Jul des 26.des-1.jan Nyttår 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr Påske 13.apr-3.mai mai-30.aug med 3 soverom pr.uke med dobbeltsenger * 5700 * Hel: hems med søn-fre 4 enkle senger Bad aug og ett 18. des. 26. des jan feb mars fre-ons april april mai med sauna. weekend Stue dato med terrasse Dyr des des. -1. jan feb mars april ons-man april mai aug. Råsemyr: ikke tillatt. 85m2+hems. Fantastisk laftehytte For 8 pers. med pr. uke 7700 Flott ski in utsikt ski out. med ski in/ski out. Noen av 3900* 5700* Hel: leilighetene har vaskemaskin og Råsastøyltunet: tørketrommel. uke søn-fre Det Hytte er 2 nr soverom 16; 5000 pluss Jul Nyttår 1 til til til fre-ons: Påskeferie til Maks åpen hems. 8 stk. dato Høy på hele standard 110 m2. og Utstyrt 30.aug-18des god plass des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Dyr ikke tillatt pr.uke(3 enheter) * 5700 * Hel: ons-man: med 3 soverom med dobbeltsenger + weekend søn-fre fre-ons hems med weekend 4 enkle senger. 2 Bad og 2400 ett ons-man med sauna. Stue med terrasse. Dyr Råsemyr: uke 85m2+hems. For 8 pers. Råsemyr: ikke 85 m² tillatt. + Fantastisk hems. For laftehytte 8 pers. med Flott Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Flott utsikt dato med ski in/ski out. 30.aug-18des Noen av ski in out des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug utsikt med ski leilighetene in/ski pr.uke har out. vaskemaskin Noen av og leilighetene * 4770 * Hel: har tørketrommel. vaskemaskin søn-fredet er og 2 soverom tørketrom pluss fre-ons mel. Det er Råsastøyltunet: åpen 2 soverom hems. weekend uke Høy pluss Hytte standard nr åpen 16; og god hems. plass. Jul Nyttår til til til 14 ons-man Påskeferie til Maks Raudberg: Dyr ikke 8 stk. dato tillatt på Hytte hele (3 nr enheter) ; m2. Utstyrt 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Høy standard og god pr.uke plass. Dyr ikke * 5700 * Hel: med "Eventyrhytta" 3 soverom med Stor dobbeltsenger laftehytte kun + søn-fre fre-ons tillatt. (3 enheter). hems meter med fra weekend skitrekket. 4 enkle senger. 150 m2 2 Bad for og inntil 2400 ett ons-man med 12 personer. sauna. uke Stue 4 soverom med terrasse. og 2 bad. Dyr Råsemyr: 85m2+hems. For 8 pers Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til ikke Kabel tillatt. TV og Fantastisk dato internet laftehytte uke tilgang. 30.aug-18des Hytten med er des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Flott utsikt med ski in/ski out. Noen av Jul Nyttår Påske ski utstyrt in ski med out. pr.uke vaskemaskin. Dyr ikke * 4770 * Hel: leilighetene tillatt. Leietaker søn-fre har vaskemaskin og må være over aug år. 18. des. 26. des jan feb mars fre-ons april april mai tørketrommel. weekend Det er 2 soverom pluss ons-man Må dato des des. -1. jan feb mars - 3. april april - 3. mai aug. åpen oppleves!! hems. uke Høy standard og god plass. Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Raudberg: Hytte nr 19; Dyr ikke dato tillatt pr. (3 uke enheter). 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug "Eventyrhytta" * Jul Nyttår 4770* 1 til til til Påskeferie Hel: til pr.uke Stor laftehytte kun * 5700 * Hel: meter fra søn-fre skitrekket. dato 150 m2 30.aug-18des for 5000 inntil des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 7000 fre-ons apr apr-3.mai 3.mai-30.aug fre-ons: pr.uke * 6000 * Hel: personer. weekend søn-fre søn-fre 4 soverom og 2 bad ons-man fre-ons Kabel TV uke og internet tilgang. Hytten 36-51er Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Råsemyr: weekend 85m2+hems. For 8 pers. dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 4100 ons-man apr ons-man: 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Flott utstyrt utsikt med med vaskemaskin. ski in/ski out. Dyr Noen ikke av Flåmyrane: pr.uke weekend Hytte nr 44; * 4770 * Hel: leilighetene tillatt. Leietaker Flott hytte søn-fre har vaskemaskin må være over og 25 med 5 soverom og kapasitet 4000 år fre-ons tørketrommel. Må oppleves!! weekend Det er 2 soverom pluss ons-man til 12 personer (110 m2). Det er både Raudberg: åpen Hytte hems. nr. Høy 19: standard Eventyrhytta og god plass. familiekøyesenger Raudberg: uke Hytte nr og 19; dobbeltsenger Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Stor laftehytte Dyr ikke Hytten kun tillatt har boblebad 300 (3 meter enheter). "Eventyrhytta" og steamdusj. fra skitrekket. 150 m² Ligger meter for fra inntil usjenert skitrekket. pr.uke 12 til personer. i nærheten 150 m2 for av 4 inntil sover * 6000 * Hel: dato Stor laftehytte 30.aug-18des kun des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug om og 2 bad. skisentret. 12 personer. søn-fre Kabel Leietaker TV 4 soverom og må intern og være 2 bad. 25 tilgang. år 5750 eller fre-ons Kabel weekend ons-man Hytten er utstyrt eldre. TV uke og internet tilgang. Hytten 36-51er Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til med dato vaskemaskin. 30.aug-18des Dyr des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug utstyrt Flåmyrane: med vaskemaskin. Hytte nr 44; Dyr ikke ikke tillatt. Leietaker pr.uke ukemå være over år * 4770 * Hel: tillatt. Flott hytte Leietaker med 5 soverom og kapasitet Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til søn-fre må være over 25 år fre-ons Må oppleves!!! Må til 12 oppleves!! personer dato (110 m2). Det 30.aug-18des er både des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug weekend ons-man familiekøyesenger pr.uke og dobbeltsenger * 6000 * Hel: Raudberg: søn-fre fre-ons Hytten har uke Hytte nr 19; boblebad og steamdusj Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til "Eventyrhytta" weekend dato Stor laftehytte ons-man Ligger usjenert uke til i nærheten 30.aug-18des kun av des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Jul Nyttår Påske meter fra skitrekket. pr.uke 150 m2 for inntil * 6000 * Hel: skisentret. Leietaker må være 25 år eller 12 personer. søn-fre 4 soverom og bad. aug des. 26. des jan feb mars fre-ons april april mai eldre. Kabel TV weekend og internet ons-man dato tilgang Hytten des. er des. -1. jan feb mars - 3. april april - 3. mai aug. utstyrt Flåmyrane: med uke vaskemaskin. Hytte nr 44; Dyr Alle ikke utleieleiligheter Jul som Nyttår har sauna 1 til har 7 ett pristillegg 8 9 på 10 kr til 100,- 14 pr døgn Påskeferie (30/8-3/5) 16 til tillatt. Flott hytte Leietaker pr. uke * 6000* Hel: dato med 5 må soverom være over og 30.aug-18des kapasitet 25 år des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Må til 12 oppleves!! personer pr.uke (110 m2). Det * er Under både 8750 jul og 4200 nyttår * er 6000 det booking * 8750 på minimum døgn Hel: fre-ons: familiekøyesenger søn-fre og dobbeltsenger fre-ons søn-fre Hytten har weekend uke boblebad og steamdusj Jul Nyttår til til til 14 ons-man Påskeferie til Alle leiligheter har forskjellige særpreg, men vi har her kommet med en realistisk framvisning Ligger usjenert dato til i nærheten 30.aug-18des av des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr ons-man: 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 6000 * Hel: skisentret. weekend Leietaker må være år eller søn-fre fre-ons eldre. weekend ons-man Alle utleieleiligheter som har sauna har ett pristillegg på kr 100,- pr døgn (30/8-3/5) Flåmyrane: Flåmyrane: Hytte uke Hytte nr 44; nr. 44: Flott hytte med Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Flott hytte med dato5 soverom og 30.aug-18des kapasitet 5 soverom og kapasitet til 12 personer * Under jul og nyttår des 26.des-1.jan er det booking 1.jan-13.feb på minimum 13.feb-1.mars 3 døgn. 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug til 12 personer pr.uke (110 m2). Det både * 6000 * Hel: (110 m²). Det familiekøyesenger er både søn-fre familiekøysenger og dobbeltsenger fre-ons weekend Alle 2600 leiligheter har forskjellige særpreg, 3500 men 6500 vi har her kommet 4100 med ons-man en realistisk framvisning og dobbelsenger. Hytten har Hytten boblebad har og steamdusj. boblebad og Ligger usjenert til i nærheten av steamdusj. usjenert til i nærheten skisentret. Leietaker må være 25 år eller av skisenteret. eldre. Leietaker må være 25 år eller eldre. Alle utleieleiligheter som har sauna har ett pristillegg på kr 100,- pr døgn (30/8-3/5) uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des * Under jul og nyttår des 26.des-1.jan er det booking 1.jan-13.feb på minimum 13.feb-1.mars 3 døgn. 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.ukeuke Jul * Nyttår 6000 * Hel: Påske søn-fre fre-ons weekend 30. Alle aug leiligheter 18. des. har forskjellige 26. des. særpreg, jan. men 6500 vi 13. har feb. her kommet marsmed ons-man en realistisk april framvisning april mai dato des des. -1. jan feb mars - 3. april april - 3. mai aug. pr. uke * 6000* Hel: Alle utleieleiligheter som har sauna har ett pristillegg på kr 100,- pr døgn fre-ons: (30/8-3/5) søn-fre * Under jul og nyttår er det booking på minimum 3 døgn. ons-man: weekend Alle leiligheter har forskjellige særpreg, men vi har her kommet med en realistisk framvisning *Under jul og nyttårsfeiring er det booking på minimum 3 døgn. Alle utleigeleiligheter som har sauna har eit pristillegg på kr. 100,- pr. døgn (30/8-3/5). Alle leiligheter har forskjellig særpreg, men vi har her kommet med en realistisk framvisning.

24 Haukelifjell VINTERMAGASINET HAUKELIFJELL SKISENTER Haukelifjell Skisenter går inn i vintersesongen etter en hektisk sommersesong med utbygginger og modernisering. Store investeringer er igjen gjort, noen som kundene vil merke og andre som kundene ikke merker så mye til: a)et kraftig bygg er satt opp inne i forskjæringa til tunnelen som går opp til leilighetstunene Råsali og Råsehallet. I stedet for å fylle igjen dette området, så er et betongbygg tilpasset inn i terrenget, med overfylling slik at kun fronten blir synlig. Bygget vil i første etasje inneholde lagerplass og garasje/ verksted for prepareringsmaskiner og for snøproduksjonsutstyr, mens andre etasjen vil inneholde hybelleiligheter for ansatte ved Skisenteret. HEISENE: Med disse nye lagringsplasser i bygget, samt lagernisjer inne i tunnelen, vil området rundt skisenteret etter hvert fremstå mer ryddig, både sommer og vinter b)så er nytt tilbygg til Tyrvelidhallen for skiutleie satt opp, noe som også har gitt ekstra uteterrasse på østsida av bygget. c)videre så er snøproduksjonsanlegget videreutviklet, med ekstra vannforsyningspunkt og med strømuttak oppover langs løypene i Vågslidheisen. d)gamle Varmestua er ominnredet til overnattingssted, med 9 soverom og romslig felles oppholdsrom inklusive stort kjøkken, skibod, dusj og toaletter. Her vil det være plass for grupper på inntil 25 personer, enten det er skoleklasser, eller andre samlingsgrupper, eller det være et Vågslidheisen Tallerken 1100 m lang 305 m fallhøyde Haukeliheisen T-krok 800 m lang 185 m fallhøyde Grasdalheisen Tallerken 500 m lang 85 m fallhøyde Panoramaheisen Tallerken 300 m lang 46 m fallhøyde Blåmann Skiband 80 m lang 10 m fallhøyde kollektivopphold for 4-5 familier. Her kan en bo, spise, sove, gå og renne på ski, med utgangspunkt 10meter fra heisebua. Dette vil naturlig nok være et rimelig oppholdssted. e)mange nye utleie-leiligheter er bygget opp, med en beliggenhet i forhold til alpinbakker og langrennsløyper, som få kan matche!! f)-og, selvfølgelig må en huske å nevne den nye toppheisen; Panoramaheisen 1208 Haukelifjell Skisenter har 4 heiser og 1 skibånd, bunnstasjonen ligger på 855moh og toppstasjonen på 1208moh. Normalt vil skisenteret starte opp i midten av november, og holde det gående til uti mai, egentlig avhengig av hvor lenge gjestene vil komme for å renne på ski. Området er meget godt tilrettelagt for familier og barn, men det er også fantastiske utfordringer for de som vil ha mer å bryne seg på. Ikke minst har Haukelifjell Skisenter store områder for frikjøring i løssnø, både i bjørkeskogen og over snaue bratte skrenter. Den nye toppheisen gjør tilgangen til disse enda lettere! På veg mot toppen av Vågsliheisen.

25

26 HAUKELIFJELL SKISENTER AS Vågslid, 3895 EDLAND, Haukelifjell PRISLISTE FOR SESONGEN HEISKORT BARN VAKSNE Enkeltur Klippekort 10 turer Ettermiddagskort timers kort timers kort dags kort dagers kort dagers kort dagers kort dagers kort dagers kort dagers kort dagers kort dagers kort dagers kort Sesongkort Barn under 7 år kjører gratis med hjelm. Barnekort gjelder til og med 15 år. Legitimasjon må forevises Formiddag gjelder kl Ettermiddag gjelder kl /17.00 Alle priser gjelder ekskl. keycard, som event. koster kr. 75,00 Kveldskort Kveldskort for sesongkortholdere SKIUTLEIE 1/1 dag 1/2 dag 2/1 dag påf. dager Alpint skiutstyr, voksen Alpint skiutstyr, barn Snowboard Telemarkspakke Slalåmski 140 Støvler 70 Staver 40 Langrennspakke 120 Det gies ingen erstatning ved driftsstopp pga. av dårleg vær, strømstans eller maskinproblemer o.l. ÅPNINGSTIDER November februar februar - 3. mai I perioden 26. des. til 3. mai vil det være drift i alpinsenteret hver dag. Minimum en heis vil gå på ukedager, mens alle heiser går i weekender og ferier. Det vil derfor i midtuke-dager være begrensning på hvilke heiser som kjøres.

27 AVSTANDER TIL HAUKELI Oslo 240 km Drammen 200 km Horten 220 km Sandefjord 230 km Larvik 210 km Skien 185 km Kristiansand 240 km Stavanger 240 km Haugesund 185 km Rosendal 132 km

28 Velkommen til fiks ferdig hy

29 tte eller leiligheit B-young Etne Apotek Etne Blomst og Dekor Etne Frisør Etne Fysioterapi og Trening Etne Optikk Synsam Eurosko Baardsen Go Duften Grannar Liten og Stor Montér Princess Møbelringen Rema 1000 Ringo Rodin Lunsj og Kaffibar Sparebanken Vest Willi og Vera Fredag Laurdag 10-15

30 Haukelifjell Endeleg er det vinter igjen. Snøkrystallane svever i lufta og legg seg lag på lag på bakken. Etterkvart vert det som eit tjukt teppe utover terrenget. Men som mange skarpe iakttakerar har lagt merke til, så vert terrenget utover vinteren sletta ut, små groper og djupare dalar vert etterkvart til slette flater.- Stikkordet er vinden; Vinden flyttar enorme mengder med snø i løpet av vinteren, dess sterkare vind dess større mengder og lenger avgarde flyttast snøen. Dette er bakgrunn for den store utfordringa brøytemannskapet på Haukelifjell har ; Grøfta dei prøvar å halde åpen over fjellet slik at bilistane kan ferdas trygt og greit, den fyller seg heile tida igjen! Ja- på grunn av vinden! Vinteravisas redaksjon har gjort eit førejulsbesøk på Brøytestasjonen, som ligg like aust for Haukelisæter. Her møter me Tordis Breivik som er vaktsjef denne dagen. Stille og roleg ver gjer at dei har ein god dag på vakta, sjølv om det alltid er litt vedlikehald og førebuingar som må gjerast. -Kor mange personar og maskiner er i gang når uveret herjar Tordis? Jau, då er ofte all redskap ute samtidig, og det er 4 brøytebilar og evnt. 2 snøfreserar. Ja, det er ein lang strekning mannskapet på Brøytestasjonen har ansvar for å brøyte? Det er heilt sikkert, det er frå Texaco i Røldal og ned til Fjellstad i Vågslid. Kor mange bilar tek du med i ei kolonne? Det er avhengig av veret, men iflg reglementet kan me ikkje ta med meir enn 40 bilar. Kanskje me derimot berre tek med 5 bilar når det vert rektig ille. Litt om korleis ein skal forhalde seg i kolonna, før i tida gjekk brøytemannskapet rundt og delte ut informasjonfolderar? Ja, nei det har me slutta med, om ikkje nokon spør spesielt etter det. Men om korleis ein VINTERMAGASINET Vinter, brøyting og trafikken over E 134 Haukelifjell skal forholda seg; Alle skal køyre med nærljos og varselblink, og så er max-farten30km/t. Så er det halde fast og nær avstand til bilen framom, slik at ein heile tida klarer å halde kontroll på kor DEN er. Det er veldig viktig å ikkje lage avstand til kolonna framom, og ein må ikkje stoppe opp. Det hender no og då i ei kolonne at snøføyka gjer at ein ikkje ser nokon ting i det heile; korleis skal sjåføren handtere det? Eit godt råd er å heile tida orientere seg lengre framover enn der ein sjølv er, slik at ein har klart for seg avstand til bilane framom og om det er rett strekning eller sving. Då gjeld det å styre vidare slik ein trur og slakke farten gradvis ned. Har det vore ulykker i samband med kolonnekøyringa oppover i tidene? Nei det skjer overraskande lite, og så vidt eg veit så har det ikkje vore nokon ulykker det heile med personskade, mens det sjølvsagt kan forekoma litt småbulking. Har du og nokre råd om korleis ein kan førebu seg mens ein eventuelt ventar på kolonna? Ja, det fyrste eg vil nevne då er at når bilane kjem opp på fjellet etter å ha køyrt på salta vegar, så bruk Dekkrens på alle hjula, slik at ein har maksimal gripeevne. Og det er heller ikkje dumt å ha ein boks med dekkklister i bilen, den kan vera kjekk i mange samanhenger. Og dette problemet med at det kan fryse på viduspusserane? Ja det er jo au eit karakteristisk problem, prøv å ikkje kjøre varme opp på frontruta, klarar de dette utan for mykje dogg på innsida, så vil dette redusere isproblemene på utsida av ruta. Og så var det førebuinga før ein tek ut på reisa? Tak gjerne med litt mat, varm drikke og godt med klede. så vert den eventuelle ventetida meir behageleg! Før kunne me ringe Brøytestasjonen og få litt informasjon om utviklinga av veret og om når ein kunne rekne med endring i trafikk-styringa. No er ikkje det råd lenger, ein får ikkje lenger tak i telefonnummeret hit opp? -Neida, det stemmer det, all informasjon skal no gjevast av VTS (Vegtrafikksentralen) på tlf 175, eller på veginformasjonssidene til Men der kan ein jo ikkje stille spørsmål, var greiare før når brøytestasjonsvakta kunne prøve å svare på dei spørsmåla den enkelte hadde!? Ja, det kan me forstå, men det er nå blitt slik at det kun er VTS som gjev informasjon. Men, det gjeng og an å lytte på Radio Haukeli FM98.0, her går det ut oppdatera meldingar om kolonne og stengt, samstundes som radiosendinga vert nytta til å gje beskjedar til dei som er i kolonna. (Radio Haukeli sender ellers NRK P1, og kan søkast inn i Tyrveli/Vågslid)) Mange som køyrer over fjellet i kolonne irriterar seg av og til over, at det i det heile ER kolonne, sola skin og det er fine forhold og god sikt, kvifor er det slik? Jau det skal eg sei deg; her oppe på høgfjellet så skiftar veret SÅ fort; og det kan godt vera at det i ein halvtime er brukbart ver, mens det neste halvtimen er eit einaste rok. Vestovergåande kollonne kan ha brukbar sikt, mens idet brøytebilen tek fatt på austgåande kollonne så kan det koma kraftige vindkuler i 5-10 minuttar som gjer at sikta i periodar igjen vert bortimot null. Me køyrer ikkje ei kolonne for mykje, utan at det er grunn for det, det kan folk vera sikre på! Over Rv.7 Hardangervidda høyrer me stadig på radioen at det er kolonnekjøring for vogntog, men stengt for personbilar. Det opplever me ikkje her over Haukelifjell? Nei, her vert alle behandla likt, enten det er nyttekjøretøy

31 eller turistar; ingen har høgare prioritet enn andre! Ja, men Haukeliekspressen da?? Ja, det ligg i avtaleverket vårt, at buss i rute den skal me gjera alt for å få fram, og har me mogleghet for det, så prøver me å tilpasse kolonnene til busstidene! Til slutt Tordis; har du ei historie å koma med frå tida di her på brøytestasjonen? Njaa, det kunne vel vera mange det men, jau det må bli ho dama for nokre år sidan, som ringde og spurde om forholda over fjellet, og me svara at over Haukelifjell der er det for tida stengt. Ho spurde så, er det stengt båe retningar..? H.V. Litt statistikk: - I løpet av vinteren 2007/2008 så var det totalt 516 timar med kolonnekøyring. - ÅDT(årsdøgntrafikken) på vinteren har auka frå 1124 bilar i døgnet i år2000 til 1341 i 2007 FOTO: Håkon Finnerud

32

33

34 Haukelifjell VINTERMAGASINET BAKKE- PREPPING Å preppe alpinbakkene ser kanskje spennende og artig ut. Det er store kraftige maskiner som durer opp og ned med 5 meter bredt preppebrett med snøfres under. Flotte striper ligger igjen bak maskinene, og alpin-landskapet gjøres klar for morgenåpning av heisene. Det er derimot periodevis et meget krevende arbeid og det stilles høye krav til maskinføreren. Maskinene har stort sett en vekt rundt 7 tonn, har 350hk under panseret, og de har et enormt antall med kulelager, hydraulikkventiler og slanger. Maskinen må kontinuerlig sjekkes vedr. de tekniske funksjoner og de sårbare beltene må håndteres med varsomhet. Av og til kjører maskinene seg fast, spesielt kan dette skje etter snøfall kombinert med vind; da kan det ligge mangemeter høye skavler i deler av bakken. Ofte må prepping foregå mens snøstormen herjer som verst, og sikten ofte er NULL, og det settes store krav til maskinkjøreren som må styre på egen tro og følelse. Ofte må en stå rolig i mange minutter om gangen og vente på ei lita gløtte så en kan kjenne seg igjen. Så var det arbeidstidene da; her er det prepping sene kvelden, natta og morgentimene. NÅR det skal preppes, det er avhengig av både mengde og tidspunkt for nedbør, vind og temperatur. Totalt har Haukelifjell Skisenter mer enn en kvadratkilometer å preppe for at alle bakkene skal være klar. Da trenger vi flere maskiner i sving samtidig, og vi må også ha reservemaskiner som kan overta umiddelbart når noe maskinmessig svikter. Vi har gitt en Haukelifjell Skisenter s maskinkjørerne i oppgave å skrive en rapport, og den kommer her: Haukelifjell

35 Rapport frå ein søvndrukken preppemaskin-fører i Vågslid: Vinternatt og snøstorm i preppemaskin Kaffetraktaren durar, det er natt ute. Slår på lysanlegget i Grasdalen og ser at det bokstaveleg tala, snogar vrengde polvottar Då er det berre å kåma seg i arbeid. Rotar i skuffar og skåp etter noko som kan definerast som niste. Du verden så framsynt ein har vore.sjokolade og muffins, uhmm! Og så kaffe og tobakk.. Fær ruska liv i doningen, og set i gang med friskt mot, og det trengst i detta veret, spørs om det ikkje er lurt å kjenne sin begrensning i natt. Tek til etterretning min manglande retningssans, som ikkje tek meg lengre enn til overflata i eit middels stort badekar, Fær på musikk, fyller opp kaffekoppen,og set maskina i gang. Då er eg klar til å innta været. Fyrste bud i natt er visstnok å lette på glattebrettet, om ein skal ha registrerbar framdrift. Augene trillar i hovudet, kaffen går ned på høgkant. Musikken drønnar ut av hågtalarane og budskapet frå Alabama er at nokon burde taka bilnøklane frå han i natt, då han ikkje er heilt tilreiknelig. Tja, underteikna treng muligens ikkje alkohol for å vera utilreiknlig, for av ein eller anna grunn står det ei bjørk midt i løypa. Okai, då trur eg forsyne meg eg har kåme litt gale ut eg og i natt... utan at eg har nokon plausibel forklaring på det. Innan eg har speglane i augesyn, og skal kapitulere for bjørka, har alle synlige spor på min ivrige framdrift, blitt usynliggjordt av vårherres iherdige forsøk på å kvitkle moder jord...på ei natt. Men bakover må eg. Den handlinga ser ut til å forstyrre eit par fjærkre, som forvirra, og heilt utan retningssans, sprutar opp or snjoren.. «Veit ikkje heilt kor de skal gjere av dykk de heller, tenker eg ein smule skadefro» Den eine fuglen inntek aldeles ufrivillig og brått horisontalen, i eit nokså ublidt møte med den omtala bjørka. Dog, etter eindel medgått tid og inbitt omtale av gjeldane verforhold, lyktes det å lokalisere eit kjendt tre, som faktisk står der vårherre plassera det. Da går alt så meget bedre...enn så lenge. Snjoføyka er så tjukk at eg ikkje ser skjeret på maskina. Så står me litt då, Prinothen og eg og ventar på betre tider. Kaffe, 2 snikkers og ein koklusjon. Lettar det ikkje snart, blir eg ikkje ferdig til heisane skal opne! I denne stund skjønar eg ikkje kvifor folk på dø og liv (og aldeles frivillig ) skal ut i dette snjokavet etter. Men letnar gjer det, såpass at ein kan kåma seg i nedoverbakke att, uvisst hvilken, for eg har prestera å forsere heisens toppstasjon utan å ha registrera ei einaste mast eller nødsnor. I synsfeltet dukkar det opp ein hjase. (les hare) Er det kompisen min tru? Han som trur eg er senil. Han har nemlig ein lei tendens til å legge i veg frammom maskina, som om eg ikkje kan vegen? Forbaska ypling. Nei, detta må vere ein av årskullet som har benka seg under hytta til Ivar. Har nok berre forvirra seg over i feil løype, og prøver no med stor entusiasme og kappspringe med Prinothen. Hjasen må kapitulere, forståelig nok, ettersom ein berre tidvis ser øyrene som stikk opp av snjoren. Dersom hjasen er i rett løype, og ikkje er like desorientera som meg, veit eg så nogenlunde kvar eg er. Og jammen har langbein kompasset i orden, for der dukkar det opp ein drivstasjon. Så letnar det såpass at eg fær teke nokre rundar, der løypene vanlegvis held til. Då er det berre å gjyve laus på trekksporet. Heisføraren har gjordt sin entre og står og viftar med armane (som om eg har tenkt å lande??) Ok. ned med musikken og sjekker kommunikasjonsforholda, før kroppen får anfall. Tøff i trynet forsikrer han om at eg er nede før han får sikkerhetsnettet opp. Ikkje langt unna sannheten, rekk eg å tenke då farten ned trekksporet aukar meir enn turtalet tilseier. Det inneber at både maskina og førar kjæm fortarer nedover enn kalkulera. Finglar med pot-meteret, senkar fræsen og kjøyrer den kjapt til sia. For det går ikkje berre fort nedover mot mast 5, men også sidelengs, i mange cm nysnjor. Ååååy her går det unna. Senker febrilsk skjeret og doser nyetablera skavlar så snjoføyka stend. Snur rotasjonsretninga på fræsen då eg innser at fartsretningen er rett på mast 5, og den vil vel ikkje flytte seg! Underteikna derimot, har eit sterkt ønske om å få kontroll på sin posisjon, og skjer med eit nødrop (bokstavlig tala) klar av masta. Og før me har fått feste, kjæm neste kneik utan at eg har bestemt det. Pytt, her har ein det ikkje moroare enn ei sjølv finn på, så det er berre å trykke på alt som er av knappar (tulla) og la det stå til. Med sneipen strategisk plassera, kaffekoppen fastklemd mellom føtene og inntatt laussluppen konsentrasjon, forserer ekvipasjen mast 4, med ein parallell hydrant, og mast 3, utan nevneverdige komplikasjonar, før terrenget flatar ut så ein kan slå av det som er att av oska på sigaretten fornøgd av. Konklusjoner at «ned kjæm ein som regel»...ofte fortare enn planlagt. Set fra meg Prinoth en og startar opp Leitner en. Og no fyrst startar moroa, for om sikten knapt er til å leva med i vestløypene, så er det bagateller i forhald til det som møter ein på toppen av Poma-heisen. Der kjem ein i vadrun før ein fær sukk for seg, hvis ein er så heldig at ein kjem så langt då, eller ein køyrer gjerne forbi toppstasjonen i føyka. Dei neste timane fekk ein del slitsomme konsekvenser, køyrde blant anna opp eit noko ugunstig spor for sjefen min Marit

36 BARNESKIBÅNDET; - en populær greie! I 2006 byttet Haukelifjell Skisenter ut det gamle tautrekket, og monterte på samme plass et ski carpet som de kaller det på engelsk. Et selvbetjent stillegående transportbånd, eller kanskje rettere kalt et rullende fortau. 77 m langt og med enkel påstigning og avstigning. Det er vel litt misvisende å kalle det barneskibånd, det er faktisk i perioder like mange voksne som står på bandet. Det er en grei plass å ta de første prøvekjøringene på ski for de som ikke har gjort det før, og skiinstruktørene tar gjerne voksne nybegynnere med bortom skibandet den første timen. Det er nemlig relativ flat nedkjøring og trygt oppbremsingsområde, så dette er et fantastisk område for nybegynnere. Skibandet er uten betjening, det er montert nødstoppsknapp både ved påstigning og ved avstigning. I tillegg er det en fotocelle på avstigningen som stopper heisen dersom noe faller og blir liggende på avstigningsrampen. Videre er det en fall-lem som stopper bandet dersom noe skulle komme i klem der bandet går ned i rampen og starter på retur. Disse sikkerhetsdetaljene er dessverre også med på å stoppe bandet i tide og utide, pga snøoppsamling ved enden av båndet og eventuelt at isklumper kommer nedi åpningen der båndet går ned i rampen. Det er derfor kjekt at de voksne som er rundt lærer seg betjeningen og kan rydde vekk snøklumper, resette og starte heisen. Det kan ofte ta litt tid før skisenter betjeningen får anledning til å kjøre opp til toppen av båndet for å restarte. Det er viktig å påpeke at skiband-området ikke er en barnehage der noen andre ser etter barna, mens foreldrene er i alpinbakken. Dessverre er det til tider slik at små barn er der på egen hånd og ingen ser etter de. Vi håper mange vil kose seg i nybegynnerområdet!

37 - Tlf.: Full kontroll Styr og overvåk hyttas elektriske installasjoner vha PC el mobiltelefon. Hytta er varm og opplyst når du kommer, og alt kan slås av under ett når du reiser hjem. Komfortabelt og økonomisk. Med trådløst nett kan du også installere selvstendige kameraer med bevegelsessensor. Få tilsendt bilde på e-post om noe skjer i hytta di. Hytte uten strøm? Hva med solcellepanel og gasskjøleskap. Det er lite som skal til for at komforten øker mye! Varmepumpe på hytta? Vi forhandler Mitsubishi Electrics varmepumper. Den nye modellen, FD- Heat Kirigamine er basert på ny og revolusjonerende teknologi, og er det beste markedet har å by på. Dyrud Elektro Din elektriker i Haukelifjell/Vågslid-området 50 selvbyggertomter i Arbuviki hyttefelt i Vågslid Arbuviki ligger idyllisk til på sørsiden av E134, med avkjøring ved Fjellstad. Tomteområdet ligger m.o.h. Solrikt beliggende, sør- sørvestlig vendt, og idylliske Arbuvatn som nærmeste nabo. Tomtene selges som selveiertomter, med tomtestørrelser på m2, priser fra kr Tillatt hyttestørrelse inntil 130 m2, + frittstående anneks på noen av tomtene. Flott panoramautsikt fra de fleste tomtene Terrasseringen av terrenget i tomteområdet gir flott individuell hytteplassering Prosjektert lysløype vil gå like inntil hyttegrenda Egen båthavn i Arbuvatn, gode fiskemuligheter Vågslid Eiendom AS tilbyr i dette området både selvbyggertomter, byggesett med mulighet for en del egeninnsats, og nøkkelferdige hytter i bindingsverk og laft. For ytterligere opplysninger ta kontakt med oss: Jostein Vågslid tlf Tim A. Kronborg tlf Vågslid Eiendom AS, Vågslid, 3895 EDLAND

38 Haukelifjell Haukelifjell/Vågslid tilbyr ca 65 km med oppkjørte langrennsspor, både i høyfjellslandskap og i skogsterreng. En startet med løypepreparering for mer enn 20år siden, den gang med Olav Magne Underdal v/vågslid Høgfjellshotell som både initiativtager og utøvende løypeansvarlig. Den gang var det terrenget på vestsida av vassdraget som ble mest benyttet og det var selvfølgelig et snøscooterspor som var løypa. Siden utviklet det seg til at Skidrift AS overtok løypekjøring, med lokale aktører og IL Rein som pådriver. Fra 2005/2006-sesongen tok Vågslid Grunneigarlag ansvar for løypeprepareringa, og satte bort driftsansvaret til Haukelifjell Skisenter, som gikk til innkjøp av proff løypemaskin. VINTERMAGASINET Løypekjøring Vågslid/Haukelifjell Haukelifjell Skisenter hadde også flere foregående år hatt ansvaret for prepareringa, da med snøscooter. Nå begynte en ny krevende fase av løypeprepareringa; en tre meter bred maskin skulle kunne kjøre gjennom terrenget! -I høyfjellsområdene krevde det litt omlegging av rutene, men størst jobb var det i skogsterrenget, hvor det måtte ryddes mye skog for å komme fram. Den første vinteren måtte deler av løypa fortsatt kjøres med snøscooter, men vinteren 2006/2007 var det meste lagt om og løypemaskina kunne kjøre løyper bl.a. helt inn til Fossen. Løypemaskin-preparering krever mer snø i terrenget, men samtidig har maskina mulighet for å forflytte snø, fylle i dumper, bekkefar osv. Kvaliteten i isen på vassdraget blir det også mer fokus på, her må en være HELT sikker på at isen holder maskina før en kan våge seg utpå: det er nok av historier i nærområdet om løypemaskiner som har gått gjennom isen Frekvensen på prepping er avhengig av vær og vind, men generelt kjøres det hver dag i ferietidene romjul/ nyttår, vinterferier og Påske. I ukene mellom feriene kjøres fredag/ lørdag/søndag. Midt i uken vil det da være et redusert løypenett, fortrinnsvis langs vassdraget på sydvest siden av skisenteret. Når det er mye vind vil ikke høyfjellsløypene bli preppet, disse vil likevel fyke igjen i løpet av minutter. En kan på vindfulle dager heller ikke regne med annet enn at deler av løypa er gjenføykt. Derimot er løypa stikka, så det innebærer ingen risiko for ikke å finne fram..

39 Villreinen I fjellområdet rundt Vågslid/Haukelifjell kan det godt hende du vil møte på flokkar med villrein. Reinen har det tøft om vinteren, simlene skal førebu seg på kalvinga, som skjer i mai, og dei treng ro for ikkje å sløse med energien. Flokkane søkjer etter mat under snøen, og går derfor på leit på dei høgaste avblåste toppane. Vis omsyn, og ikkje gå etter reinen. Snu eller gå ein annan veg! Løypenett; Det mest omfattende løypenettet ligger på vestsiden av E134, mellom Tyrvelid og Botn og områdene innover ved Fossen og Åmlinuten. Her er det forskjellige kortere og lengre sløyfer å velge mellom. Høyfjellsløypene starter fra Skisenteret og fra toppen av Haukeliheisen(Tkroken) og går i retning Haukelisæter. Pga. omsyn til villreintrekket har en ikke tillatelse til å preppe helt fram til Haukelisæter, løypa stopper på toppen av Kreklingdyrskar, herfra er det stikka løype videre. I Påska derimot preppes helt fram til Haukeliseter Fjellstue. Vedlikehold av et slikt løypenett har selvfølgelig en betydelig kostnad og dette finansieres via et spleiselag mellom Hytteeiere, lokalt næringsliv og et relativt stort støttebeløp fra Vinje kommune. Haukelifjell Skisenter rapporterer på om føreforhold og om når prepping sist ble utført. Videre har skisenteret opprettet en Løypeinformasjonstelefon hvor det gis værrapport og info om når løyper er preppet/vil bli preppet. Ringer du tlf så treffer du en automatisk svarer med denne informasjonen. Og alle som har gått i et tre meter nypreparert spor vet at skigleden blir enda større.

40 Haukelifjell VINTERMAGASINET Oversikt over langrennsløyper Haukeliseter Fjellstue Kjelavatn Merket skiløype Preparert skiløype Innsjø og tjern Heistraseer Vidjernuten 1249 Haukeliseter ca 7 km ca 2 km E 134 Løyningvatn ca 3 km Røldal 37 km Eivindbuvatn Grøhovdnuten 1228 OBS!! OBS!! Oppgitte løypeavstander er ikke nøyaktige, kun for veiledning. Bordalsvatn ca 3,5 km Tyrvelinuten km 1 km Råsanuten 1215 Arbuvollen kiosk Vågslidtun Botn Haukeligrend, 13 km ca 1,5 km 2 km Fjellstad ca 2 km 1,5 km Fentelinuten 926 ca 2,5 km ca 4 km Vågslidvatn 1,5 km Dugurdsnuten 978 ca 1 km 2 km 1,5 km 1,5 km Fossen

41 Mjonøy ca 35 km aust for Vågslid Det er ikkje bare det at det ser ekte ut, det er det også! sa professor Wenche Frølich etter ei vitjing på Mjonøy. - Ja, bu på Mjonøy og du kan sova i hytter med tømmer frå 1600-talet, likevel med topp moderne kjøken, bad og badstoge. - Mjonøy er også eit flott utgangspunkt for dagsturar til gamle setergrender og høgfjell. Me har gode fiskevatn og elvar og eit rikt dyreliv held til i området. Til frokost kan du få ferskt brød rett frå den vedfyrte bakaromnen og kjøle deg i Klevastøylåi som renn rett forbi hytta di. - Treng du ein stad du vil feire bryllup, konfirmasjon eller berre eit venelag, er Mjonøy staden. Eller du har eit firma som treng ein stad for teambuilding eller workshop legg me alt til rettes slik du ynskjer. Me har trådlaust internett. - Me held kurs i folkemusikk, bygningsvern og tradisjonsmat. Tak deg tid til ein stopp på Mjonøy og du køyrer aldri forbi meir. Ope dagleg: 15. juni til 20. august. Elles i året tek me i mot grupper på bestilling. Velkomen!

42 Haukelifjell VINTERMAGASINET E 134 OVER HAUKELI Saman med Statens vegvesen har kommunane Odda og Vinje planlagt ny trasé for E134 over Haukeli. Den nye traséen fjerner 900 høgdemeter på strekninga mellom Vågsli og Grostøl i Odda, vert om lag 11 km kortare, og reduserer reisetida med 18 minutt for personbilar. Vegen vil få gode stigningsforhold og hovudtrafikken vil bli lagt utanom Røldalsbygda. I planprosessen har det vore ei felles målsetjing for partane å ha ein kommunedelplan med konsekvensutgreiing klar til rulleringa av Nasjonal Transportplan for perioden Dette har vore viktig for å kunne kome i betraktning i handlingsplanen for åra Denne mileælen ser ein ut til å nå. Det meste av strekninga innanfor kommunedelplanen er opprusting av eksisterande E134. Likevel tilrådde vegvesenet ny trasé som alternativ til opprusting av Vågslitunnelen, og ny trasé frå søndre tunnelpåhogg for noverande Haukelitunnel fram til Seljestad. Vegvesenet ønskjer å stenge dagens Vågslitunnel, medan den gamle vegen i dagen vert oppretthalden som turistveg og gang- og sykkelveg. Vidare kan ein merke seg at Haukelitunnelen og Austmannalitunnelen vert stengt, all den tid dei ikkje inngår i sommarvegen over fjellet. Svandalsflonatunnelen inngår derimot i sommaralternativet, saman med eksisterande veg over fjellet mellom Ulevåvatnet og Liamyrane ved Røldal. Ei omlegging av vegstrekninga mellom Valldalen og Midtlæger vil gje betre regularitet i vintersesongen. Hovudgrunnen til at E134 har mange timar med stengt veg og kollonekøyring om vinteren, er denne strekninga med til dels stor stigning, mykje nedbør og stadvis rasutsett vegtrasé. Nye E134 er dimensjonert som S4 stamveg med 2X3,5 meter køyrebane, 1 meter bankett på kvar side og eit midtfelt på 1 meter. Dette inneber ei total planeringsbreidde på 10 meter. Over høgfjellet er den eine banketten utvida med 3 meter, og skal nyttast som fresefelt vinterstid. Tunnelane er planlagt med tunnelprofil T9,5 med havarinisjer for kvar 375 meter og snunisjer for kvar 1,5km. Dimensjoneringa av vegen styrast av kor stor årsdøgnstrafikken (ÅDT) er utrekna til å kunne bli. Med desse dimensjonane kan vegen ta ein ÅDT på køyretøy og ha 90 km/t fartsgrense. Vegvesenet sine modellar syner at ein ikkje når dette trafikktalet innan 2030, sjølv med utbygging av prosjekta Sandsfjord bru, Rogfast, Jondalstunnel, bru Jondal Tørvikbygd og ny veg på strekninga Søfteland Tørvikbygd. Ny Vågslitunnel. Det såkalla alternativ S2 har 2,1% stigning mot 5,1% ved å utbetre dagens tunnel (S1). Den nye tunnelen vil bli om lag meter, mot dagens Sjølv om området langs Kjelavatnet allereie er prega av naturinngrep, er tunnelen forlenga for å redusere terrenginngrepa. Den nye traséen har ei langde på 4,9 km. Ny tunnel reduserer utbyggingskotnadene med 68 mill. kr. Vidare vestover til fylkesgrensa er det lagt opp til utbetring av dagens trasé. Røldalspasseringa har vore stridseplet i planprosessen. I valet av trasé M4, som er av dei som gjev minst innsparing i høgdemeter, legg ein avgjerande vekt på samspelet mellom dette alternativet og eit attraktivt næringsareal på Liamyrane. Dette meiner ein veg opp for den auka veglengda og stigninga dette alternativet har i høve til M10 innerst i Valldalen. Denne løysinga har også så store negative verknader for kulturmiljø og landskap, at ei slik løysing ikkje var tilrådeleg. Vegvesenet var også opptatt av at det er viktig finne eit kompromiss nærare Røldal, slik at rv 13 gjennom Brattlandsdalen og rv 520 til Sauda får kortare tilkomstveg til stamvegnettet og E134. Utfordringane for politikarar i Hordaland og Telemark framover vil vere å få vedtatt løyvingar til oppstart av prosjektet. Vi ønskjer dei lukke til!

43

44 Haukelifjell VINTERMAGASINET INFORMASJON OM BRØYTING I HYTTEFELTA Der Svein Tore Kåsa AS brøyter i Vågslid Brøytesesongen startar 01. oktober og varer til 30.april kvart år. Brøytekontraktane går ut på at det skal vere farbart i alle hyttefelta kvar helg i sesongen (torsdag sundag), i joleferiar, vinterferiar og påske. Vegen opp til Gamlestøyl, Råsestøltunet og Råsehallet/Råsali blir brøyta oftare då dette blir nytta til utleige heile vinteren. Vinteren på Vågslid kan vere vèrhard med sterk vind og mykje nedbør i lengre periodar. Dette gjer arbeidet med å halde vegane oppe veldig krevande for dei som brøyter, og til tider vil ein ikkje klare å halde alle vegane farbare heile tida. I periodar med uvèr vil det vere brøytemannskap tilgjengeleg, spesielt torsdag og fredagskveld då dei fleste kjem til fjells då. Om det er uvèr når ein skal til Vågslid, særleg dersom ein kjem seint på grunn av kolonne eller stengt europaveg er det lurt å ta kontakt med brøytemannskapet. Då kan brøytaren syte for at vegen opp til hytta eller leilegheten er farbar ved ankomst. Sjølv om det er brøytemannskap ute, må folk likevel respektere noko venting i dei verste uvèrsperiodane. Ein oppmodar også til å la bilen stå dersom det ikkje er naudsynt å bruke den når det er uvèr. Telefonnummeret til brøytemannskapet får du av hytteforeninga eller av Haukelifjell booking om du leiger hytte / leileghet.

45

46 Haukelifjell VINTERMAGASINET EN HJELPENDE HÅND... Det faller lette snøfnugg fra himmel, det er uten tvil vinteren som er her. Fjellet frister kanskje gammel som ung til å ta en skitur i fjellheimen. Mange tenker det som gledens tegn å kunne være aktiv i friluftslivet, og dette har Vågslid og Haukelifjellområdet. For enkelte er gleden å være på ski, kan brått bli en situasjon at en kommer til skade, blir tatt av ras, eller rett og slett kommer seg bort. Da er løsningen i mange tilfeller at Haukeli Røde Kors Hjelpekorps, blir tilkallet, enten fra Politiet eller AMK. Henning Reinsviki, er leder for Haukeli Røde Kors, han kjenner til dette, og er du Henning klar for tjeneste?. - Jeg som leder kan garantere at jeg i likhet med de andre aktive i korpset er klar for tjeneste. Det er vi året rundt forresten. Systemet er slik at vi er utstyrt med vakttelefon og med denne settes prosessen i gang når alarmen går. Er forholdene på fjellet en utfordring for dere i korpset? - Ja det stemmer. Vinterstid kan fjellet, fra å være en perle omdannes brått om til et inferno. Og då er det en utfordring å ha en leteaksjon eller en redningsaksjon. Men siden vi er så tett innpå Hardangervidda, så har vi innsett at for å være mest mulig effektiv var det på sin plass å samarbeide. Dette har generert i satsing av fjellredningstjeneste. Hva innebærer det? - Det innebærer rett og slett at Haukeli Røde Kors samarbeider i en gruppe, for være mest mulig rustet til en redningsaksjon. Vi samarbeider med Vinje Røde Kors, Tokke Røde Kors og Fyresdal Røde Kors, videre er samarbeidet konkret forankret med lensmannskontorene i Vinje, Tokke, Fyresdal og Kviteseid, Videre er samarbeidsånden tilstede hos bl.a. Statens Naturoppsyn, sivilforsvaret, m.fl. Dette høres spennende ut, når ble dette samarbeidet startet? -Det var i 2007 denne samarbeidsformen ble etablert, og vi jobber aktiv for å bære dette samarbeidet videre. Som alt ellers her i verden, er det det økonomiske det er snakk om. På en eller annen måte må vi som hjelpekorps prøve å finne inntektsmuligheter slik at vi kan virkeliggjøre investeringer i utstyr og materiell. Ofte er slikt dyrt å anskaffe, det skal jo tåle en del. Kanskje finne nye medlemmer eller sponsorer, enkeltindivid eller bedrifter, for tross alt det som investeres her vil bidra til å redde liv, og det er ikke rent liten gevinst. Et slikt prosjekt med en fjellredningstjeneste er ikke tidligere prøvet her i Sør-Norge, så på den måten har vi ikke referanser fra noe lignende. Det nærmer seg vinter- og påskeferie, og dere samarbeider med Porsgrunn Røde Kors. - Ja det stemmer det at vi samarbeider med Porsgrunn, og det samarbeidet bærer frukter i Vågslid. Porsgrunn stiller opp med mannskap og utstyr, som gjør at eventuelt at vi er mange nok i fjellheimen når det er stor innrykk av folk. Til slutt Henning Reinsviki, hva vil du si til folk som skal til fjells? -Vis fjellvett. Vær forberedt. Og støtt gjerne vårt lokale Røde Kors lag. På hva slags måte kan en person eller bedrift så fall støtte dere? - Det enkleste er å ta kontakt på e-post eller ringe vakt telefonen til Haukeli Røde Kors på mobil. Vårt bidrag i denne reportasjen bør da bli at dere får komme med de opplysninger siden dette er Røde Kors. -Tusen takk, e-post adressen er og mobil er

47 Hardangervidda med sin storslåtte natur, er en magnet for turister, sommer som vinter, men det kan fort bli ens fiende, om uvær slår til, eller en skade oppstår. Siden starten i 1975 har Haukeli Røde Kors Hjelpekorps vært ein aktiv medspiller for å redde mennesker. Å drive et hjelpekorps koster, både i form av fornyelse av materiell og utstyr, men også til selve driften. Selv om hjelpekorpset opplever medlemsvekst, er utfordringane slik at vi vil gjerne ha hytteeigarane med på eit samarbeid, anten hytteeigarane blir medlem, eller ynskjer å støtte hjelpekorpset økonomisk. Hugs: ei ulykke kan skje den beste, bygdefolk som hytteeigar, støtt derfor Haukeli Røde Kors Hjelpekorps! Edland Hjelpekorps telefon: Telefaks nr.: Kontonummer Medlemskap: Enkeltmedlem: kr 250 Familie: kr 500 Ungdom ( år ) kr 125 Barn: kr 50

48 Haukelifjell VINTERMAGASINET PANORAMA- HEISEN 1208 MOH En drøm som er båret på lenge er realisert: 2. Juledag kan de første alpinistene ta Panoramaheisen opp til toppen av Råsenuten! Høyeste punkt for den nye heisen er 1208moh og her får en et 360 graders utsiktsbilde, en blendende utsikt innover Hardangervidda og ellers sydover mot Aust Agder og vestover mot Hordaland og Rogaland. Gjestene når fram til starten på Panoramaheisen ved først å ta Vågslidheisen opp, denne har toppstasjon på 1160 moh. Skiheisservice AS har stått for leveransen av tallerkenheisen, som er av samme type som heisen Haukelifjell Skisenter Drivstasjon og Kjørebu nettopp plassert fikk bygd høsten 2006; Grasdalheisen. En vesentlig utfordring og kostnad i f.m dette prosjektet har vært å føre elektrisitetsforsyning fra hyttebyen og fram til drivstasjonen. Heisen er verken lang eller bratt, men den gir likevel publikum tilgang til nye store områder for skiglede. På toppen starter en over 3 km lang alpinløype, som går på baksiden av Råsenuten. Videre får nå Offpisterne direkte tilgang til hele det store løssnø-området i forkant av Råsenuten, et kjempeområde med masse utfordringer for enhver. Den nye heisen ligger utsatt til for vind, og en må nok dessverre påregne at det er en del dager denne ikke kan kjøres pga. siktproblemer og vind. En praktisk orientering; I forbindelse med denne heisen så vil det i første omgang ikke bli rigget opp Keycardleser for å få tilgang til å kjøre. Derfor er det bare innehavere av Sesong, Dagskort og Timeskort som kan kjøre fritt i denne heisen. De som kjører med klippekort må betale 10kr i kjørebua for å kunne passere. Panoramaheisen vil også være et glimrende utgangspunkt for langrennsløpere som tar Vågslidheisen opp og vil ha en enkel utgang for en rundløype på toppen.

49 Montasje av vendehjulstasjon primo november 2008 Flotte utsiktstomter i Listøyl aust Preparert alpintrase og langrennsløype i umiddelbar nærhet, ca900 moh. Gode solforhold, med beliggenhet i Vågslid, på solsiden av Haukelifjell. Vi har 3 tomter for salg i Listøyl aust tomt nr. 9, 11 og 18. Vi kan tilby nøkkelferdige hytter i laft eller bindingsverk, eventuelt delvis ferdigstilte hytter hvor det kan gjøres en betydelig egeninnsats. Listøyl Aust ligger ligger strategisk til langs Europavei 134 mellom Oslo og Haugesund. Samme avkjøring som Haukelifjell Skisenter, ta til høyre og følg veien oppover mot Listøyl til første vegen som går til høyre. Dette er den optimale feriedestinasjonen for hele familien - hele året. Området er spesielt kjent for sitt høyfjellsterreng, utfordrende alpinsenter og høy snøsikkerhet! FELTSPATCOMPAGNIET Tlf.:

50 Haukelifjell VINTERMAGASINET TYRVELIHALLEN Vi er stolte av vårt flotte servicebygg, dette ble bygget vinteren 2006 og åpnet til vinterferien Her har vi varmestue og kafe, og Tyrvelidhallen huser også afterskipub, en sosial samlingsplass både på ettermiddag og kveld. Kafeen er åpen fra kl.11 og fram til en halvtime etter heisene er stoppet, dvs kl før vinterferien og fra vinterferien og senere. Her serveres bl.a. vafler, baguetter og gatekjøkkenmat. Fra og med desember 08 vil vi tilby en varmrett hver dag i helger og feriesesong. Det kan være supper og det kan være middag servert rett fra varmbad. Spesielt satser vi på søndagen som en god middags-dag. Benytt derfor muligheten på søndag, til å spise middag i Tyrvelidhallen, før dere kjører hjemover! Afterskipub en åpner kl.14 i ferietid og lørdager, åpner kl.15 på fredager og ellers er åpningstider avhengig av besøket generelt. Oppslag om tider for åpning og stengning informeres om på oppslag ved inngangen. Pub en har alle rettigheter, men kan ikke servere sterkere varer enn øl og vin før etter kl.18. Tyrvelidhallen er brukt som møtelokale for hytteforeningene og for andre lag og sammenkomster. Dessuten er det mulig å leie bygget for selskaper, enten det er 40/50 årsdager eller andre anledninger for et selskap. Få plasser kan en finne en så flott ramme rundt et selskap! De fleste hytteeiere har jo overnattingskapasitet i egen hytte, de har venner og familie med hytte i området, og holder ikke det så står Haukelifjell Booking klar med leiligheter like inntil festlokalet. Vi samarbeider med utmerkede kokker på Haukeliseter Fjellstue, som kan levere Menyen. Benytt en eventuell selskaps-anledning til å få venner og familie med til en aktiv helg på HAUKELIFJELL!

51 SPORTSAVDELING/SKISHOP, avd. Haukelifjell Vi har funnet plass for en sportsavdeling i kombinasjon med vårt bilettkontor/skiutleie i Tyrvelidhallen. Sats på et godt innkjøp hos Haukelifjell Skisenter! Vi samarbeider med MX sport på Edland, og har et utvalg av de samme varer som en har der. MX Edland har vært et kjent begrep for mange av hytteboerne i Vågslid, og disse vet at en her har et rikelig utvalg av kvalitetsvarer innen sport og fritid. I varesortimentet satser vi på alt en person eller en familie trenger i forbindelse med alpint, ski og turaktivitet på fjellet. Vi vil kunne tilby skipakker og også ha litt av hvert av bekledning som kan friste. Så nå trenger du ikke lenger stresse rundt i byen med kjøp av de ting du mangler; Vår nye Skiutleie og vårt nye billettkontor I løpet av høsten har det kommet et tilbygg til Tyrvelidhallen; som inneholder en flunkende ny stor Skiutleie-avdeling. Her kan en leie nye moderne carvingski, snowboard, Telemarkski, den nye SMX-kjelken og en kan her også leie langrennsski og sko! Trenger du kantsliping av dine ski, eller maskinvoksing av ski eller brett, så ta kontakt med de ansatte i skiutleie-avdelingen. For å kjøre i vårt anlegg må du ha KeyCard, noe du får kjøpt på billettkontoret, om du ikke har det fra før. Vi har for inneværende sesong ikke lagt opp til muligheten for å lade KeyCard over nettet

52 Total entrepre nør på fritidsbolig/ bolig Betong arbeider Tilbygg Entreprenør Aut. Dykkerfirma Kragerø tlf Rehabilitering/ restaurering Skipsgulv Brygger Kranbil Scania R 620 med FASSI 110 Tonn meter kran og jiib Rekkevidde 33 meter Anleggs dykking NYHET!!! Norges sterkeste semi kranbil kommer mars-09 Kranbil nr 1 er gått km og krana er rundet 1400 timer på under 1 år, vi takker markedet for tilliten og kommer derfor med kranbil nr 2 og vi sparer ikke på kruttet denne gang heller! n Semi kranbil Scania R620 med Fassi 150 tonn meter kran og 8 tonns jiib. Rekkevidde 33 meter. n Kan kommer som kort monteringsbil med 3.5 meter plan og 3 akslet Istrail henger, unik fremkommelighet og rå styrke. n Kan komme som semi kranbil, lavtbyggende utrekkbar tralle for lange kolli. n Direkte nr til kranbil avd n 24 timers service, 7 dager i uken, 365 dager i året. Fast timepris hele døgnet. n Beste utstyr og sterkest på kranbiler i Norge. n Best service. n Best pris og tilbyr fast oppmøte i hele Telemark og Vestfold for 1 times kostnad. Besøk vår hjemmeside og se bilder av kranbiler og arbeider som er utført, ta gjerne kontakt Kranbilen direkte eller Morten Pedersen for en uformell og hyggelig prat. Aut - Dykkerfirma - Kragerø tlf

53 Byggjevareforretninga i Haukeli Epost: fører ALT innanfor byggjevarer og trelast - det vi ikkje har, skaffar vi raskt alt til konkurransedyktige prisar! Vi har også: godt utval i måling og beis eigen produksjon av bjørkeved formidling av kontakt med snikkar til større og mindre oppdrag Bruk oss som den lokale leverandøren dykkar kontakt oss! Vi har gratis utlån av varehengar, ferdig opplasta om ynskjeleg eller vi kan køyre ut varene til dykk. De finn oss inne på industriområdet i Haukeli med avkøyrsle frå rv Spør oss på Roger, Arne og Trond vi ordnar det meste! er kjend for god service, fagkunnskap og gode prisar prøv oss!

54 :: Eit unikt skieventyr i fjellheimen:: Gå ikkje glipp av Haukelirennet Start/mål : Haukelifjell Skisenter Vest-Telemark Kraftlag AS Me bygger ut og driftar elektrisitetsforsyninga i Vågslidområdet. For meir informasjon sjå Online påmelding sjå terminliste langrenn kontaktadr.: Vest Telemark Kraftlag, 3891 Høydalsmo; Kontortelefon/Vakttelefon; Ut på tur!

HAUKELIFJELL VÅGSLID GRATIS VINTERMAGASIN 2010 for aktive og friluftsinteresserte mennesker

HAUKELIFJELL VÅGSLID GRATIS VINTERMAGASIN 2010 for aktive og friluftsinteresserte mennesker HAUKELIFJELL VÅGSLID GRATIS VINTERMAGASIN 2010 for aktive og friluftsinteresserte mennesker Vinteren vi har sett fram til! 2 Større og større andel av befolkningen drar til fjells på vinteren, bl.a. for

Detaljer

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt!

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Trafikk-fritt fjelltun på 950 moh.! Sydvestlig/vestlig vendt; Uslåelig utsikt, Svært høy snøsikkerhet! Fjelltunnel med parkering! Preparert alpintrasé og langrennsløype

Detaljer

OPPLEVELSER FOR ALLE

OPPLEVELSER FOR ALLE Rauland Telemark 2013 OPPLEVELSER FOR ALLE Velkommen til Vierli 1010 m.o.h. På Vierli har vi lange tradisjoner for å ta imot gjester fra alle verdens kontinenter. Det begynte for mer enn 40 år siden med

Detaljer

OPPLEVELSER FOR ALLE

OPPLEVELSER FOR ALLE 2015 OPPLEVELSER FOR ALLE RAULAND TELEMARK Velkommen til Vierli På Vierli (1010 m.o.h) har vi lange tradisjoner for å ta imot gjester fra alle verdens kontinenter. Det begynte for mer enn 40 år siden med

Detaljer

OPPLEVELSER FOR ALLE

OPPLEVELSER FOR ALLE Rauland Telemark 2014 OPPLEVELSER FOR ALLE Camp Vierli Voss Bergen r18 Haugesund E134 E134 Oslo Rjukan Haukeligrend Rauland Drammen E134 Åmot Seljord Kongsberg Notodden Bø E18 r36 Stavanger Skien Sandefjord

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Servicekommunen Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Fjellkommunen KulturkommunenK k Kraftkommunen Reiselivskommunen Distriktskommunen Spreidd busetnad, lange

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Velkommen til vår hjemmeside abha-casa.no/lysern. I det etterfølgende vil du finne de fleste opplysninger om vår hytte. Dersom du skulle ønske

Velkommen til vår hjemmeside abha-casa.no/lysern. I det etterfølgende vil du finne de fleste opplysninger om vår hytte. Dersom du skulle ønske Velkommen til vår hjemmeside abha-casa.no/lysern. I det etterfølgende vil du finne de fleste opplysninger om vår hytte. Dersom du skulle ønske ytterligere informasjon, vær vennlig å kontakte oss på mailadresse:

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Eit prosjekt i DN sitt nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Kvar? Kvar? Vinje og Tinn Hardangervidda RJUKAN BØ LANGESUND

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 2014 vart

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no booking@sanngrund.

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no booking@sanngrund. OVERNATTING 2016 CAMPING Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no booking@sanngrund.no 2 HJERTELIG VELKOMMEN! Det er alltid en glede å få ønske

Detaljer

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no OVERNATTING 2015 CAMPING JULI Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no 2 HJERTELIG VELKOMMEN! Det er alltid en glede å få ønske deg som gjest

Detaljer

Fjelløpet i Vinje. & Sommerløpet. 11-13 juli 2014. - Rauland. - i Øyfjell

Fjelløpet i Vinje. & Sommerløpet. 11-13 juli 2014. - Rauland. - i Øyfjell 11-13 juli 2014 Fjelløpet i Vinje - Rauland & Sommerløpet - i Øyfjell JWOC 2015 Rauland - Norway Flott natur og ekte fjellorientering Naturskjønne opplevelser ved foten av Hardangervidda Gode overnattingsmuligheter

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil.

Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil. Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil. Draumen om hytte på høgfjellet er bare ein kort biltur frå Sørlandskysten. Satsar du på hytte på Hillestadheia

Detaljer

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m.

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Tomannsbustad på Hotelltoppen i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Panorama Tomannsbustaden ligg flott plassert med panoramautsikt over heile Førde sentrum, den vakre elva Jølstra og ut over fjorden.

Detaljer

HELSE - TRIVSEL - IDRETT

HELSE - TRIVSEL - IDRETT HELSE - TRIVSEL - IDRETT HELSE,TRIVSEL OG IDRETT TAKK FOR 1,2 MILL! Me er ein grunnstein i samfunnet Me er innovative => Det gir resultat 1.2 mill. kr utløyste full effekt av 30 mill. kr Ringverknader

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Opplevelser for alle WWW.VIERLI.NO

Opplevelser for alle WWW.VIERLI.NO Opplevelser for alle WWW.VIERLI.NO VELKOMMEN TIL TOPPEN AV RAULAND Vierli (1010 m.o.h.) har lange tradisjoner for å ta imot gjester fra alle verdens kontinenter. Det begynte for mer enn 40 år siden med

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no OVERNATTING 2015 CAMPING Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no 2 hjertelig Velkommen! Det er alltid en glede å få ønske deg som gjest velkommen

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Produsent: MWC AS Modell: Vegglifjell

Produsent: MWC AS Modell: Vegglifjell Modell: Vegglifjell 18,7 m 10,25 m BRA: 103 m 2 BYA: 133 m 2 Hems/oppstue: 33 m 2 Terrasse: 31 m 2 Vegglifjell 103 er ei moderne hytte med åpen himling i stue og kjøkken. Store vinduer gir mye lys inn

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Slutt rapport BOLYST

Slutt rapport BOLYST Frist: 01. nov 2011 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Slutt rapport BOLYST Fra: Kommune v/ Tone Tysseland Holmefjord tilsagnr: 10204008 Dato: 27.10.11 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Kommune

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Fjellia II. Overskrift for andre artikkel. Sol, utsikt og nærhet. Innhold. Nyhetsbrev #2 - Oktober 2014

Fjellia II. Overskrift for andre artikkel. Sol, utsikt og nærhet. Innhold. Nyhetsbrev #2 - Oktober 2014 Nyhetsbrev #2 - Oktober 2014 Dette nyhetsbrevet er viet vårt nye felt Fjellia II samt gjenstående tomter i våre eksisterende felt. Kom gjerne med tips og forslag om innhold i nyhetsbrevet til: morten@lemonsjoen.no

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

leiligheter til salgs tyin vang i valdres

leiligheter til salgs tyin vang i valdres leiligheter til salgs tyin vang i valdres Velkommen til det store høyfjellslandskapet Pudderføre i alpinanlegget som i dag har 4 heiser og 13 nedfarter. Omfattende utbygging planlegges. Utsikt fra Tyin

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Villa Platanias hotellbekvemmeligheter:

Villa Platanias hotellbekvemmeligheter: På hotell Villa Platanias kan du nyte av late dager i solen, midt i sentrum av Platanias resort. Selv om hotellet har en sentral beliggenhet, ligger Villa Platanias stille og rolig plassert rett ved den

Detaljer

Korleis kan vi sette fruktbygda i Telemark på kartet?

Korleis kan vi sette fruktbygda i Telemark på kartet? Sauherad ein anleis kommune. Sær eller interessant? Korleis kan vi sette fruktbygda i Telemark på kartet? Sauheraddagane 2007 Gvarv, 14. mars 2007 Solveig Svardal Der er fjell og snebreer som i Sveits,

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet. Søknad om konsesjon på overtaking av landbrukseigedomen Lie gnr. 164/3, 165/6

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet. Søknad om konsesjon på overtaking av landbrukseigedomen Lie gnr. 164/3, 165/6 Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2015/1996 Løpenr.: 19445/2015 Arkivkode: 164/3/165/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Thor Christiansen Søknad om konsesjon på

Detaljer

ØVRE SIRDAL: SMØLÅSEN HYTTEGREND Nye hytter i fantastisk turterreng 700 meter over havet og nær Fidjeland skitrekk

ØVRE SIRDAL: SMØLÅSEN HYTTEGREND Nye hytter i fantastisk turterreng 700 meter over havet og nær Fidjeland skitrekk ØVRE SIRDAL: SMØLÅSEN HYTTEREND Nye hytter i fantastisk turterreng 700 meter over havet og nær Fidjeland skitrekk TETTERE PÅ NATUREN, NÆRMERE LEDEN. VELKOMMENT TIL SMØLÅSEN HYTTEREND NÅ MED EEN VINTERPARKERIN!

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

utsikten Prioriterte vinduer og

utsikten Prioriterte vinduer og lesernes hyttebok Prioriterte vinduer og utsikten Familien skulle egentlig ikke bygge egen hytte, men da tomten med DEN utsikten dukket opp, og beslutningen først var tatt hadde de ett fokus: Å ta inn

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Netcan Utvikling. Forretningsplan

Netcan Utvikling. Forretningsplan Netcan Utvikling Forretningsplan Netcan Utvikling 2 Innhald INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 PRODUKTKONSEPT... 4 PROBLEMBESKRIVELSE... 4 STATUS PÅ TEKNOLOGI... 4 PLANLAGT UTVIKLINGSLØP... 4 INNOVASJONSHØGDE

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS Anne Grethe Bakke, Dagleg leiar Destinasjon Voss PRESENTASJONSTITTEL 2009 SLIDE 1 REISELIVET SIN ØKONOMISKE BETYDING FOR VOSS, TØI 2007 KAPASITET: Talet på kommersielle

Detaljer

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no festivalen 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall 6. november - 8. november 2009 www.gautefall.no Kjære venner og kollegaer! Dere er hjertelig velkomne til Gautefallfestivalen, årets julebord

Detaljer

LANGTIDSFERIE. Lanzarote, vinteren 2010/2011. ConDestinoLanzarote SL. Vi har gleden av å presentere vårt langtidsprogram for

LANGTIDSFERIE. Lanzarote, vinteren 2010/2011. ConDestinoLanzarote SL. Vi har gleden av å presentere vårt langtidsprogram for Lanzarote, vinteren 2010/2011 LANGTIDSFERIE ConDestinoLanzarote SL Vi har gleden av å presentere vårt langtidsprogram for vinteren 2010/2011. Lantidsferien er beregnet på dere som ønsker å tilbringe 4

Detaljer

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Bakgrunn Kanalisering av sommarturistar i randområda utanfor nasjonalparken = 4 x verdiskaping Samarbeid, naturvenleg tilrettelegging,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer