Årsbudsjett Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012"

Transkript

1 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes

2 2

3 1 Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Utgangspunkt Rammer Handlingsrom og virkemidler Utsikter for økonomiplanperioden Rammebetingelser Befolkningsutvikling Skatt og rammetilskudd Investeringskompensasjon Integreringstilskudd og introduksjonsstønad Rentenivå Lønns- og prisutvikling Pensjon Momskompensasjon Bruk av fond Resultatgrad Driftsbudsjett Hele Nes kommune Sentraladministrasjonen Skoleetaten - skoler Skoleetaten - barnehager Etat for helse og sosiale tjenester Etat for kultur og fritid Nes kirkelige fellesråd Etat for tekniske tjenester Selvkostområder Forretningsdrift Investeringsbudsjettet Vedlegg Vedlegg 1 Kommunaltekniske huseiergebyrer Vedlegg 2 Gebyrregulativ Vedlegg 3 Dekningsgrader Vedlegg 4 Saksprotokoll 3

4 4

5 1 Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 1.1 Utgangspunkt Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til økonomiplan for årene og årsbudsjett for Forslaget til årsbudsjett er identisk med første året i økonomiplanen. Vedtatt årsbudsjett er et forpliktende bevilgningsdokument, mens økonomiplanen for øvrig er en retningsgivende plan for kommende år. Nes kommune er i år tilbake til gammel tradisjon med å behandle økonomiplan og årsbudsjett under ett. Rådmannen har argumentert for en delt prosess hvor økonomiplanbehandlingen kan vies de mer langsiktige, strategiske perspektiver. Dette har det vist seg vanskelig å få til. Kommuneøkonomien er etter rådmannens oppfatning, i alt for stor grad preget av en fra hånd til munn situasjon. Salderingen av budsjettene innebærer at alle tilgjengelige midler brukes fortløpende til ordinær drift. Det bygges ikke opp buffere, og investeringene lånefinansieres i all vesentlig grad. Når inntektsanslagene tøyes og kostnadene budsjetteres på minimumsnivå, skal det svært lite til for at driftsregnskapet blir negativt. I en situasjon uten reserver betyr dette at merforbruket det ene året går direkte ut over tjenesteproduksjonen de neste årene. Gjentar dette seg, er en inne i en ond sirkel. For å komme ut av denne, er det ikke nok bare å kjøpe inn litt mindre. Det er nødvendig med strukturelle endringer og varige kutt i tjenestetilbudet ble et tungt år for Nes kommune er preget av stor usikkerhet. Resultatet kan bli et nytt underskudd. Økonomiplanen forutsetter ikke underskudd i For å få endene til å møtes i forslaget til økonomiplan og budsjett 2009, har rådmannen likevel måttet ty til drastiske tiltak. Skulle kommunen i tillegg bli belastet med et nytt underskudd, vil Nes definitivt være inne i en ond økonomisk sirkel. 1.2 Rammer Uten et oppdatert økonomiplanvedtak å støtte seg til, har rådmannen tatt utgangspunkt i revidert budsjett 2008, slik det fremstod etter 1. tertial, i sin tildeling av etatsvise rammer for Rammene er for øvrig fastsatt med utgangspunkt i statlige føringer blant annet gjennom revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2009, årets lønnsoppgjør, vedtaket om innføring av eiendomsskatt og rådmannens forslag til etatsvise innsparinger. Rammene er gitt i 2009-kr, men statens anslag for prisvekst på 3,6 % er generelt ikke kompensert i etatenes rammer. Dette innebærer en ny innstramning for alle virksomheter. Lønnskostnadene er forutsatt budsjettert på grunnlag av samlet lønnsoppgjør I etatenes rammer er det forutsatt full kompensasjon for dette. Som lønnsreserve for 2009, er det sentralt avsatt en pott tilsvarende 5 % årslønnsvekst. Dette er i samsvar med statlige føringer. Pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift er lagt inn med 17 % (KLP), 12 % (SPK) + 14,1 %. 5

6 Inntektsforutsetningene er i stor grad styrt fra statlig hold. Forutsetningene er lagt inn og bearbeidet i KS sin regnearkmodell. Det er her tatt hensyn til: Økt skattøre (fra 12,05 til 12.80) Fjerning av selskapsskatten Ny inntektsutjamningsordning Ny inntektsøkningsgarantiordning Overføring av øremerkede tilskudd til rammetilskuddsordningen Pris- og lønnsforutsetninger (deflator) I tillegg til ordinære skatte- og rammetilskuddsinntekter vil Nes i 2009 kreve inn eiendomsskatt. I budsjettforslaget er det regnet med en netto inntekt på 18 mill. kr. Dette er, i likhet med øvrige skatteinntekter, et usikkert anslag. Forslaget til reviderte priser for kommunale tjenester, varierer fra relativt store påslag til reduksjoner. Det er mulig at noen priser kunne vært økt ytterligere. Dette må imidlertid vurderes opp mot risikoen for at etterspørselen synker. Øvrige etatsinntekter/tilskuddsordninger er søkt utnyttet så langt råd er. Selv med en betydelig nominell inntektsøkning fra 2008 til 2009, holder ikke denne tritt med kostnadsøkningen ved dagens aktivitetsnivå og forventet økning av lovpålagte tjenester. Stor lønns- og prisstigning, økte finanskostnader, budsjettmessige etterslep og forrige års underskudd er hovedforklaringene på at inntektene ikke strekker til. På denne bakgrunn har rådmannen funnet det nødvendig å foreslå omfattende aktivitetsreduksjoner. Det forutsettes videre at det blir færre hender i alle deler av organisasjonen. Spesielt hardt vil dette ramme helse- og sosial og skole. Foreslåtte bevilgninger til vedlikehold ligger fortsatt langt under forsvarlig norm. Rådmannen ser heller ingen mulighet til å starte oppbyggingen av nye reserver. Det har tidligere vært et ønske om at refundert merverdiavgift fra investeringsprosjekter skulle avsettes til fremtidig finansiering av investeringer. Det er nå nasjonalt vedtatt en gradvis overgang til en slik ordning. Denne trer i kraft fra Rådmannen finner det ikke lenger mulig å forsere denne overgangen. Forslaget til investeringsbudsjett er i all vesentlig grad en videreføring av rammen fra forrige økonomiplan. I dagens økonomiske situasjon er etatene ikke invitert til å fremme nye prosjekter. 1.3 Handlingsrom og virkemidler Rådmannen har til det kjedsommelige vist til behovet for varige innsparingstiltak. Aktivitetsnivået har i flere år vært høyere enn inntektene kan forsvare. Underbudsjettering og kortsiktige tiltak har i en viss grad reddet situasjonen var et unntaksår. Staten sørget imidlertid raskt for å normalisere de økonomiske rammebetingelsene og 2008 har til fulle illustrert Nes kommunes problemer. At heller ikke innføring av eiendomsskatt i 2009 synes å være tilstrekkelig for å oppnå balanse i økonomien, understreker den vanskelig situasjonen Nes har havnet i. 6

7 I nasjonal sammenheng faller Nes mellom to stoler. Som minsteinntektskommune har Nes langt mindre å rutte med enn gjennomsnittskommunen. Til tross for nytt inntektssystem med fokus på større grad av utjamning, oppleves endringene som marginale for Nes sitt vedkommende. På den annen side blir Nes heller ikke tilgodesett med særtiltak som en rekke andre kommuner blir til del. Det kunne vært ønskelig med større politisk fokus på dette forholdet. For å bedre den økonomiske situasjonen ved egen hjelp, kan Nes øke inntektene eller redusere kostnadene. Inntektsmulighetene i form av avgifter og gebyrer er langt på vei utnyttet til fulle. Nes har fortsatt muligheter til salgsinntekter fra fast eiendom. Effekten av dette er imidlertid relativt liten. Utskrivning av eiendomsskatt er den klart største muligheten for økte inntekter. Også denne muligheten er nå vedtatt tatt i bruk. Kostnadene kan reduseres på tre måter; enten ved å redusere kvaliteten på tjenesteproduksjonen, ved å redusere kvantiteten eller ved å effektivisere tjenestene gjennom organisatoriske og/eller strukturelle endringer. Grensen for mulige kostnadskutt, slik virksomhetene driftes i dag, synes snart å være nådd. Ytterligere reduksjoner vil fort kunne føre til tjenestetilbud under minstenormene eller til at kostnadene øker andre steder. I en viss grad er det mulig å kutte i tjenestetilbudet. Det tilbys fortsatt tjenester i Nes som ikke direkte er lovpålagte. Slike innsparingstiltak vil imidlertid ramme brukerne, og i stor grad deres pårørende, hardt. Fjernes tilbud, er faren stor for at presset på andre tjenester øker. For å oppnå kostnadsreduksjoner uten kutt i tjenesteproduksjonen, er det nødvendig å ty til strukturendringer. Dette innebærer å konsentrere virksomheten på færre steder for dermed å utnytte lokaler, utstyr og bemanning på en mer rasjonell og effektiv måte. Det vil være fordeler og ulemper ved dette. Økonomisk vil det utvilsomt være noe å hente. I valget mellom å kutte tjenester og å tilby tjenester et annet sted, er rådmannen klar i sin anbefaling. I løpet av det siste året har strukturelle endringer blitt drøftet både innen skole-, helse- og kulturetaten. Felles for disse tiltakene er at de ikke fjerner tilbudet for befolkningen. De tilbys bare i en annen setting et annet sted og i et større fagmiljø. Rådmannen ber om at disse tiltakene vurderes på nytt. Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ble i sin tid etablert som et samarbeidsorgan for utvikling av kommunene på Øvre Romerike og av regionen som sådan. Interkommunalt samarbeid er vanskelig. I ØRU-kommunene har dette arbeidet likevel smått om senn begynt å gi resultater. Det er etablert et eget gevinstrealiseringsprosjekt, og det er vedtatt en ambisiøs handlingsplan. Også i ØRU-sammenheng er det strukturendringer og samarbeid om løsningen av visse typer tjenester som det er mest interessant å se på. 1.4 Utsikter for økonomiplanperioden Økonomiplanen legges også denne gangen frem som en minimumsplan i økonomisk forstand. Hvis hestekuren for 2009 vedtas, nye underskudd unngås og ingen uforutsette hendinger av betydning inntrer, skal Nesskuta kunne holde seg flytende. Nye tiltak og reserveoppbygginger vil det ikke være rom for på kort sikt. Nedbetaling av lån mot slutten av perioden kan likevel innebære en åpning for nye investeringer. 7

8 Nes må gjennom en ubehagelig periode. Ved å vise vilje til ta i bruk upopulære tiltak, er det på den annen side muligheter for å oppnå støtte og forståelse ikke minst fra statlig hold. Dette kan forhåpentligvis resultere i tildeling av noen skjønnsmidler. Ved å pådra seg underskudd flere år på rad, kan Nes komme inn i en ond sirkel og havne på Robek-lista. Det er likevel ikke grunn til å snakke om krise. Det er marginale forskjeller som skiller gode og dårlige resultater i kommunaløkonomisk forstand. Etter flere år preget av optimistiske vedtak, håper rådmannen på at det nå fattes vedtak som innebærer varige kostnadsreduksjoner. Det sliter urimelig mye på organisasjonen og de ansatte å drifte virksomhetene på sparebluss. Fokuset blir feil og frustrasjonen til tider stor. Nes kommune har for de fleste vært en god og trygg arbeidsplass. Det bør være et mål å sørge for dette i fremtiden også. Selv om det foreslås relativt store endringer i organisasjonen, holder rådmannen fast ved prinsippet om at stillingsreduksjoner skal søkes løst ved omplasseringer. I tillegg er det hvert år flere som slutter ved naturlig avgang. På denne måten vil oppsigelser kunne unngås. 8

9 2 Rammebetingelser 2.1 Befolkningsutvikling En endring i inntektssystemet gjør at fom 2009 skal folketall pr 1.7. året før tildelingsåret benyttes ved fordeling av rammetilskudd. Det betyr at våre egne beregninger for folketallsutvikling vil ha mindre betydning for inntektsnivået. Nå er det kun inntektsutjevningen av skattenivået som blir beregnet ut i fra folketall pr 1.1. tildelingsåret. Pr var folketallet i Nes (SSB), en økning på 109 fra årsskiftet, mens det ifl folkeregisteret bodde personer i kommunen pr Dette betyr en økning på ca 0,5 % så langt i år, men erfaringsmessing kommer mye av befolkningsveksten på høsten. Vi legger dermed opp til en vekst på 1 %, noe som betyr personer pr En slik vekst er på linje med hva SSB kaller middels nasjonal vekst på landsbasis. I økonomiplanen videre er ikke folketallet fremskrevet. Dette fordi det ikke vil ha betydning for inntektene så lenge antatt vekst er lik veksten på landsbasis. jan.08 jul.08 jan.09 Innbyggere i alt år år år år år over 90 år Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd beregnes fra en modell utviklet av KS. Modellen tar hensyn til demografi, pris- og lønnsutvikling og rammebetingelser gitt i statsbudsjettet. Kommunen selv må beregne og anslå skatteveksten. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Skattevekst 2008 Landet: 5,0 % Nes: 5,3 % Skattevekst 2009 Landet: 7,9 % Nes: 7,7 % Deflator 2009: 4,5 % Årsaken til skatteveksten i 2009 er økning i skattøren fra % til 12,80. Samtidig fjernes imidlertid kommunenes andel av selskapsskatten. Dette gir følgende inntekter for perioden: Rammetilskudd Netto inntektsutjevning Skatt på formue og inntekt Sum

10 Kommunestyret: Inntektsanslaget for skatt og rammetilskudd økes med totalt 3 mill Rammetilskudd Netto inntektsutjevning Skatt på formue og inntekt Sum Det er ingen signaler om realvekst i kommunesektoren de nærmeste årene, og da økonomiplanen er budsjettert i 2009 kroner vil inntektsnivået være omtrent det samme. 2.3 Investeringskompensasjon Kompensasjonstilskuddet for investeringer i skolebygg har utdanningsdirektoratet oppgitt til å bli kr ,-. Rentekompensasjon for sykehjem og omsorgsboliger er beregnet til 11,0 mill basert på en gjennomsnittsrente for 2009 på 6,0 %. 2.4 Integreringstilskudd og introduksjonsstønad For beregning av integreringstilskudd er det lagt til grunn en forutsetning om bosetting av 25 personer i Dette er i tråd med anmodningen fra IMDI. For beregning av introduksjonsstønad er det forutsatt at 13 personer starter i introduksjonsprogram, med gjennomsnittlig 5 måneders stønad i bosettingsåret. 2.5 Rentenivå Å spå rentenivået fremover i dagens urolige finansmarked, er ikke lett. Norges Bank har nettopp satt ned styringsrenten, men renten på våre lån er i større grad avhengig av pengemarkedsrenten. Denne har foreløpig ikke falt på lik linje med styringsrenten, men 3 mnd fremtidig rente (FRA-rente) indikerer et rentefall på 1 % første halvår 2009 (Kilde: DnB NOR markeds). Rådmannen legger med bakgrunn i dette opp til en gjennomsnittlig rente på 6 % på kommunens låneportefølje for 2009, noe som kan sies å være et optimistisk anslag, da snittrenten på porteføljen i oktober 2008 ligger på 7,2 %. 2.6 Lønns- og prisutvikling Etatenes lønnsbudsjetter er beregnet på grunnlag av lønn etter lokale og sentrale oppgjør Økte lønnskostnader som følge av lønnsoppgjør 2009, er budsjettert sentralt og beløper seg til 17,2 mill. Denne lønnsreserven er beregnet med utgangspunkt i alle arter for lønn og sosiale utgifter, og skal være tilstrekkelig til å dekke åtte måneders effekt av et oppgjør på 5 %. Kommunestyret: Lønnsreserven reduseres med kr 3 mill. Prisveksten forutsettes til 3,6 %. Dette er i tråd med hva departementet antar ved beregning av deflatoren. Rådmannen har ikke sett seg i stand til å kompensere ut prisvekst til etatene, noe som medfører en generell innsparing på 6,6 mill. Det forutsettes imidlertid at kommunens egne inntekter økes med tilsvarende prosent. 10

11 2.7 Pensjon Pensjonsordningene finansieres av medlemsavgiften, av arbeidsgivers andel og av avkastning på pensjonsfondene. De ansatte har i mange år blitt trukket 2 % i lønn som medlemsavgift. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene er i 2009 beregnet av pensjonskassene til å bli 17 % for KLP og 12 % for SPK. I regnskapet er det ikke den innbetalte pensjonspremie som kommer til uttrykk. Pensjonskostnadene som føres i regnskapet består av årets brutto pensjonskostnad minus avkastningen, pluss administrasjonskostnadene (i pensjonskassen) samt effekten av forrige års premieavvik (som enten kan være positiv eller negativ). I tillegg føres effekten av årets premieavvik i regnskapet (og i balansen). Premieavviket for det enkelte år er netto pensjonskostnad minus innbetalt premie. Premieavviket er i sin helhet kostnads-/inntektsført i det regnskapsåret premieavviket har oppstått. Fra og med 2009 vil amortiseringen av premieavviket skje over 15 år, og ikke året etter, slik Nes kommune har praktisert. Dette vil medføre mindre svingninger i premieavviket fremover. For 2009 har KLP varslet et premieavvik på 10 mill (inntektsføres). 2.8 Momskompensasjon Rådmannen ser ikke mulighet til å kunne avsette mva inntektene fra investeringer i 2009 på fond for å finansiere fremtidige investeringer, slik tidligere økonomiplan la opp til. Nye regler fra myndighetene trer i kraft fra Da skal minimum 20 % av mva inntektene fra investeringer gå tilbake til finansiering av investeringer. Prosenten øker til 40 i 2011, 60 i 2012 og 80 i Fra 2014 skal ikke mva refusjon fra investeringer lenger føres i driftsregnskapet, men direkte i investeringsregnskapet. Momskompensasjonen er beregnet å bli: Mva komp drift Mva komp invest Avsetn av mva Bruk av fond Den største delen av fondsbruken (4,1 mill) kommer fra selvkostområder hvor fondsbruken er regelstyrt ift aktivitetsnivå og avgiftsnivå Resultatgrad Kommunen plikter å legge frem et budsjett og en økonomiplan i balanse. Det anbefales i tillegg at det planlegges med en positiv resultatgrad som gjør det mulig å finansiere deler av investeringene over driften og som gjør det mulig å bygge opp visse buffere/reserver for å kunne ta av for fremtidige svingninger og uforutsette hendinger. 11

12 Resultatgrad = Netto driftsresultat/driftsinntekter. Økonomiplanen viser en liten, positiv resultatgrad, men det er fortsatt et stykke igjen til fylkesmannens anbefaling på 2-3 % pr år. Noe som igjen viser at kommunens økonomi forventes å bli trang også i årene som kommer Resultatgrad 0,41 0,60 0,62 1,06 12

13 3 Driftsbudsjett 3.1 Hele Nes kommune Årsbudsjett Nes kommune Endring Hele Nes kommune Budsjett- Rev Bud Regnskap Rev bud 08 Tall i hele 1000 vedtak Oppr bud 09 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter -827 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansieringstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat ekst. finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskap m.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 30 Dekning av tidliger åre regnsk. m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven 22 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

14 Tabellen viser det totale driftsbudsjettet for Nes kommune for Både driftsinntektene og -utgiftene viser som tidligere år, en betydelig økning i de nominelle beløpene. Disse endringene er nærmere forklart under de enkelte etater, samt under kapittelet om rammebetingelser. Budsjettet viser en forbedring i brutto driftsresultat fra budsjett 2008 og regnskap 2007, men forbedringen spises opp av økte finansutgifter, dekning av underskudd 2007, redusert fondsbruk og reduserte avskrivinger. En videre forbedring av brutto driftsresultat er ønskelig for å redusere risiko og gi større handlingsrom Økonomiplan Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Driftsinntekter Lønn og sosiale utg Andre driftsutg Sum driftsutg Brutto driftsresultat Finansinnt Finansutg Finans res Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Bruk av fond Avsetn til fond Resultat etter avsetn Resultatgrad -0,94 0,41 0,60 0,61 1,05 I den økonomiske situasjonen Nes kommune er i, kan ikke rådmannen legg opp til noen aktivitetsøkning utover i økonomiplanperioden. Fokuset vil være på en best mulig ivaretakelse av dagens tjenester. I årene er det lagt opp til å dekke inn underskuddet og de negative fondene fra årsoppgjøret for Det utgjør 3,9 mill pr år i tre år og kommer til uttykk i linjen for avsetning til fond. Kommunen plikter å dekke inn underskuddet innen skal etter planen gi et lite, positivt resultat etter avsetninger. Dette skyldes blant annet helårsvirkning av tiltak som iverksettes høsten 2009 og økte avskrivinger på selvkostområdet (motpost avskrivinger). Videre er det en betydelig forbedring av resultatet i 2012 på grunn av at lån er ferdig nedbetalt og at underskuddet fra 2007 er dekket inn. 14

15 Rådmannen har valgt å ikke disponere de positive resultatene i denne omgang på grunn av stor usikkerhet omkring flere av forutsetningene i økonomiplanen. På den annen side er selv resultatet i 2012 ikke større enn det bør være for å ha et lite slingringsmonn det aktuelle året og for å ha muligheten til å kunne avsette litt til fremtidige investeringer og/eller øvrige reserver. 15

16 16

17 3.2 Sentraladministrasjonen Årsbudsjett Nes kommune Endring Sentraladministrasjonen Budsjett- Rev Bud Regnskap Rev bud 08 Tall i hele 1000 vedtak Oppr bud 09 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer -125 Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansieringstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 4 Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter 4 Resultat ekst. finanstransaksjoner 4 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskap m.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidliger åre regnsk. m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond 116 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 116 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

18 Sentraladministrasjonens andel av det generelle salderingsbehovet må i hovedsak løses ved at proratakuttene iverksatt etter 1. tertialrapport 2008, må videreføres i Konkret gjelder dette 1 årsverk personal, 0,4 årsverk servicetorg, 0,5 årsverk dokumentsenter og 1 årsverk økonomi. I en fra før sparsomt besatt sentraladministrasjon, får kuttene store konsekvenser. I tillegg er Fagforbundets tillitsvalgtressurs kuttet med 10 % stilling. Kontrakten med Bedre kommune for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i kommunen, tatt ut av budsjettet, kr For øvrig er alle mindre kutt som ble innført i 2008-budsjettet, videreført. Dette gjelder konsulenttjenester, telefoniutgifter, overtid, vikarbruk, stillingsannonsering og kontormateriell Driftsutgifter pr virksomhet Driftsutgift pr ansvar Bud vedtak Oppr Bud Rev Bud Regnskap Politisk nivå Sentraladministrasjonen IKT Politisk nivå Formannskapets disposisjonskonto foreslås redusert fra kr til kr (i 2007 ble det regnskapsført kr hittil i år: ). Stortingsvalget er budsjettert med kr , hvilket tar høyde for gjennomføring av valgdag både på søndag og mandag. Sentraladministrasjonen Personalavdelingen som betjener hele kommunen (bortsett fra skole/barnehage som har egen personalavdeling), var i utgangspunktet satt opp med 3 årsverk: 1 rådgiver, 1 personalkonsulent og 1 sekretær. Rådgiverstillingen utgår med dette og avdelingen står igjen med kun 1 personalkonsulent og 1 sekretær. Generelt vil det som kan karakteriseres som drift av personalområdet, herunder spesielt ansettelser, bli prioritert, mens HMS og utvikling av personalområdet vil bli prioritert ned. Servicetorget var i utgangspunktet satt opp med 3,4 årsverk. 0,4 % stilling vil med dette utgå. Da servicetorget ble opprettet for ganske nøyaktig 10 år siden, skjedde dette blant annet på bakgrunn av at kommunen til stadighet ble hengt ut for manglende service overfor innbyggerne. Konsekvensen av å kutte kan bli at innbyggerne opplever lavere servicegrad. En annen effekt av dette er også at saksbehandlerapparatet blir ytterligere belastet. I tillegg vil internettsidene kunne bli skadelidende. Dokumentsenter var i utgangspunktet satt opp med 4,6 årsverk. 0,5 stilling innen post/kopi vil med dette utgå. Dette går ut over utviklingen av hele dokumentsenteret og saksbehandlerne må i større grad besørge trykking av saker selv. Økonomiavdelingen må kutte 1 økonomikonsulentstilling. Konsekvensene er at økonomiavdelingen blir svekket på plan- og budsjettsiden. Dette innebærer videre at den ansatte i controllerstillingen i liten grad får anledning til utøve de funksjoner stillingen var ment å dekke. For personalavdelingen og økonomiavdelingen er det pr i dag ingen løsninger på utfordringen. Når det gjelder servicetorg og dokumentsenter, vil bemanningsressursen bli forsøkt fylt opp gjennom bruk av praksisplasser/ia-kandidater. IKT DGI-utgiftene er økt i takt med volumøkningene innen selskapets leveranser. 18

19 3.3 Skoleetaten - skoler Årsbudsjett Nes kommune Endring Skoleetat eks barnehager Budsjett- Rev Bud Regnskap Rev bud 08 Tall i hele 1000 vedtak Oppr bud 09 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon Overføringer Avskrivninger 98 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansieringstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 30 Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter 30 Resultat ekst. finanstransaksjoner 30 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskap m.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidliger åre regnsk. m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven 7 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

20 Rammeendringen fra 2008 til 2009 skyldes i all hovedsak årsvirkningen av lønnsoppgjøret for I tillegg er rammen økt med helårsvirkning av økt timeramme i 2008, prisøkning på skoleskyss, tilbakeføring av proratakutt 1.tertial 08, økninger i tiltak til barn med spesielle behov og skolefrukt i ungdomsskolen. På den annen side er det ikke kompensert for generell prisøkning. Etaten er i tillegg belastet med sin andel av kommunens økte felleskostnader. I opprinnelig rammetildeling var effekten av skolesammenslåinger lagt inn. På grunn av kommunestyrets vedtak om utsettelse av behandlingen av skolestrukturutvalgets utredning, må det foretas en rammeoverføring fra skole til teknisk etat på 1,7 mill kr som var deres forutsatte innsparingspotensial. Samlet gir dette et kostnadsreduksjonsbehov for skoleetaten på 6,9 mill kr. I tillegg er det forutsatt en inntektsøkning på 0,5 mill kr. Inntektsøkning Foreldrebetalingen i SFO foreslås økt med 4 %. Dette vil gi økte inntekter på kr De nye prisene blir: Hel plass kr 2443,- (dagens pris 2 349,-) Deltidsplass kr 1638,- (dagens pris 1 575,-) Maten koster kr 145,- pr mnd og kommer i tillegg. Utgiftsreduksjoner Lønnsbudsjettet utgjør mesteparten av skoleetatens budsjett. Det foreslås å redusere antall lærerstillinger med 14,5 årsverk. Dette tilsvarer en innsparing på 6,9 mill.kr. Konsekvensen er et kvalitetsmessig dårligere tilbud til elevene, samt en mer belastende arbeidsdag for lærerne En mindre del av innsparingen kan tas ved å redusere bruken av vikarer ved korttidsfravær. Fordi planlagt aktivitetsnivå er vanskelig å redusere midt i et skoleår, vil følgene bli at hoveddelen av innsparingen må skje fra 1. august Uten innsparing i vårhalvårets 7 måneder, blir konsekvensen at bemanningen i etaten må reduseres med 31,4 stillinger fra Alternativet er å følge opp skolestrukturutredningen og legge ned/slå sammen skoler fra august Effekten av dette er beregnet til 3,5 mill kr i 2009 fordelt med 1,8 på skoleetaten og 1,7 på teknisk etat. Salderingsbehovet ut over dette blir da på 3,4 mill for Det innebærer en reduksjon av 7,1 årsverk eller 15,3 stillinger med virkning fra Kostnadene per barn i SFO vil sannsynligvis reduseres noe ved sammenslåing av skoler. Det vil innebære at de kommunale utgiftene til SFO også reduseres. Her råder det imidlertid en del usikkerhet fordi en ikke vet hvor mange som heretter vil velge halv plass i stedet for hel, pga at timetallet i skolen øker. Kommunestyret: Rammen til skoleetaten økes med 3 mill for å redusere nedtrekket i lærerårsverk i barne- og ungdomsskolen. 20

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Årsbudsjett 2008. Kommunestyrets vedtak 11. desember 2007 sak 07/118. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2008. Kommunestyrets vedtak 11. desember 2007 sak 07/118. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2007 sak 07/118 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1. Rådmannens forslag til budsjett for 2008... 5 1.1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/7623-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Budsjettkontroll 1. halvår 2007 - saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer