MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTENE OG /08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET /08 INTERPELLASJON TIL MØTE I KOMMUNESTYRET FRA ØYVIND KVERNVOLD MYHRE 143/08 AVSLUTNING AV HELSE I PLAN PROSJEKTET OG VIDERE FORANKRING OG ARBEID MED FOLKEHELSE I GRAN 144/08 OPPRETTELSE AV NYE BARNEHAGEPLASSER 145/08 PEDAGOGISK PROGRAM FOR BJONEROA, BRANDBU OG GRAN UNGDOMSSKOLER 146/08 SØKNAD FRA RANDSFJORDMUSEENE AS OM ØKT DRIFTSTILSKUDD FOR 2009 OG PERMANENT BYGNINGSVERNRÅDGIVER STILLING. 147/08 PRINSIPPAVKLARING GRANAVOLLEN - TELTHUSET / VOLDEN (SAMVIRKELAGET) 148/08 REVISJON AV BEREDSKAPSPLAN FOR KOMMUNAL VANNFORSYNING 149/08 PROSJEKTLEDER VANNDIREKTIVET - RANDSFJORDEN MED NEDSLAGSFELT 150/08 REGULERINGSPLAN FOR RØYSUMTUNET - SLUTTBEHANDLING

2 Saksnr: 08/ /08 REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING RV. 4 - HASLERUDGUTUA - NY SLUTTBEHANDLING 152/08 RUNDKJØRING RV. 4 - HASLERUDGUTUA GRUNNERVERV - EKSPROPRIASJON/FORHÅNDSTILTREDELSE 153/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR GNR/BNR 261/61 - OMRÅDE 18A I KOMMUNEDELPLAN FOR GRAN SENTRUM - SLUTTBHANDLING 154/08 KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - PRIORITERINGSLISTE /08 MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FAST UTVALG FOR PLANUTSAKER /08 VIDEOOVEFØRING PÅ WEB AV KOMMUNESTYREMØTER 157/08 DIGITALE VERKTØY TIL KOMMUNESTYRET- OPPFØLGING AV INNSTILLING FRA POLITISK ARBEIDSGRUPPE HØSTEN /08 SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANT TIL FORMANNSKAPET 159/08 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009 VALGDAGER Sekretariatet for rådmann og ordfører, ren for Ordføreren Eli Stigen konsulent

3 Sak 141/08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET Saksbehandler: Eli Stigen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 08/1772 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 141/08 Kommunestyret Innstilling: Saken tas til orientering. Saksdokumenter: Regionrådet: Protokoll fra møte Regionrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Protokoll fra møet Eldrerådet: Innkalling til møte Eldrerådet: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Vedlagt: Side 3

4 Sak 142/08 INTERPELLASJON TIL MØTE I KOMMUNESTYRET FRA ØYVIND KVERNVOLD MYHRE Saksbehandler: Eli Stigen Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 142/08 Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Saksdokumenter: Interpellasjon til møte i Kommunestyret , datert Vedlagt: Saksopplysninger: Til kommunestyremøtet er det mottatt en interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre i Gran Bydeliste, vedrørende resultater av nasjonale prøver for barne- og ungdomsskolen i Gran kommune. Ordførers svar vil bli delt ut i møtet. Side 4

5 Sak 143/08 AVSLUTNING AV HELSE I PLAN PROSJEKTET OG VIDERE FORANKRING OG ARBEID MED FOLKEHELSE I GRAN Saksbehandler: Kjersti Tysland Arkiv: 113 G Arkivsaksnr.: 08/1287 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 9/08 Eldrerådet PS 63/08 Fast utvalg for plansaker PS 75/08 Formannskapet PS 9/08 Råd for funksjonshemmede PS 143/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Avsluttende rapport for Helse i plan tas til orientering. 2. Dokumentet «Videreføring av folkehelsearbeidet i Gran» danner grunnlag for det videre arbeidet med folkehelse i Gran kommune. 3. Arbeidet med følgende områder prioriteres: FYSAK/ fysioteket Helse i plan Helsefremmende arbeidsplasser, med spesielt fokus på kommunens egne ansatte 4. Partnerskapsavtale i Opplandsresepten folkehelseprogrammet, med Oppland fylkeskommune forlenges ut Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Sak: PS 63/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Kjersti H Tysland Rådmann Arne Skogsbakken Kristin Madsen (GBL) Kari Anne Jønnes (H) Ordfører Inger Staxrud Anders Paulsen Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Avsluttende rapport for Helse i plan tas til orientering. 2. Dokumentet «Videreføring av folkehelsearbeidet i Gran» danner grunnlag for det videre arbeidet med folkehelse i Gran kommune. 3. Arbeidet med følgende områder prioriteres: Side 5

6 Sak 143/08 FYSAK/ fysioteket Helse i plan Helsefremmende arbeidsplasser, med spesielt fokus på kommunens egne ansatte 4. Partnerskapsavtale i Opplandsresepten folkehelseprogrammet, med Oppland fylkeskommune forlenges ut Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 75/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Leder for fysio- og ergoterapitjenesten Kjersti Høibø Tysland innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Kjersti H Tysland Ordfører Inger Staxrud Pål H Eriksen (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Terje Aschim (GBL) Arne Hansen Einar Ellefsrud (Frp) Evy Solheim Rief (Ap) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Avsluttende rapport for Helse i plan tas til orientering. 2. Dokumentet «Videreføring av folkehelsearbeidet i Gran» danner grunnlag for det videre arbeidet med folkehelse i Gran kommune. 3. Arbeidet med følgende områder prioriteres: FYSAK/ fysioteket Helse i plan Helsefremmende arbeidsplasser, med spesielt fokus på kommunens egne ansatte 4. Partnerskapsavtale i Opplandsresepten folkehelseprogrammet, med Oppland fylkeskommune forlenges ut Saksdokumenter: Helse i plan avsluttende prosjektrapport Folkehelse arbeid i Gran kommune Kommuneplanens samfunnsdel Opplandresepten - Folkehelseprogrammet, Programplan 2006, (Oppland fylkeskommune OFK) St.meld.nr.16. Resept for et sunnere Norge Vedlagt: Nei Nei Nei Side 6 av 57

7 Sak 143/08 Saksopplysninger: Gran kommune inngikk en partnerskapsavtale i forhold til Folkehelsearbeid med Oppland fylkeskommune i Det følger økonomiske midler med avtalen, kr ,- pr år. Den opprinnelige avtalen løper ut Oppland fylkeskommune har tilbudt kommunen å forlenge avtalen ut Gjennom partnerskapsavtalen har Gran kommune forpliktet seg til å arbeide helhetlig med folkehelse. Kommunen har en tydelig forankring av folkehelse i Kommuneplanens samfunnsdel. Organiseringen av FYSAK-arbeidet er et eksempel på en hensiktsmessig måte å organinser arbeidet på. På bakgrunn av dette er det utarbeidet et dokument for videreføring av Folkehelsearbeid i Gran kommune med forslag til aktuelle arbeidsområder for det videre arbeidet. Disse arbeidsområdene bygger på sentrale og fylkeskommunale føringer i Opplandsresepten, OFK sitt vedtatte folkehelseprogram. Tema for arbeidet er: FYSAK / fysiotek(trening på resept og livsstilsendring) Helse i plan / Universell utforming/ Miljøretta helsevern/skadeforebyggende arbeid Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende arbeidplasser Helsefremmende eldreomsorg Helsefremmende fritid Rusforebyggende arbeid Psykisk helse Tobakksforebyggende arbeid (legges inn under helsefremmende skoler og arbeisplasser) I 2006 vedtok kommunestyret at Gran kommune skulle delta i utviklingsprosjektet HELSE I PLAN, et samarbeid med Oppland fylkeskommune. Helse i plan er både et nasjonalt og fyslkeskommunalt satsingsområde og en sentral del av folkehelsearbeidet. Prosjektperioden for Helse i plan går ut I den forbindelse skal det avgis en avsuttende rapport (se vedlegg). Hovedmålet for utviklingsprosjektet er å «forankre folkehelsearbeidet i det ordinære planverket» og «bygge opp planog prosesskompetanse i helsesktoren». En viktig begrunnelse for målet er at «faktorer som påvirker helsen befinner seg i alle sektorer». Forankring i sentrale planer anses som en mulighet for samordning, medvirkning og utvikling av handlingsalternativ for folkehelsearbeidet. Det har vært jobbet aktivt med Helse i plan i Gran. Helse har fått en tydlig forankring i kommunens overordnede planer og er konkretisert i andre planer. Videre er det opprettet møtearenaer mellom helse og planavdeling i kommunen for videre utvikling og oppfølging av Helse i plan arbeidet. Vurdering: Folkehelsearbeid krever langsiktighet. Gjennom partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommunen har Gran kommune forpliktet seg til et langsiktig engasjement på dette området. Helsefremmende og forebyggende arbeid gir ikke så lett resultat på kort sikt. Det er en endring i retning av større helseforskjeller i befolkningen og overordnet mål for folkehelsepolitikken er flere leveår med god helse og reduserte helseforskjeller. Godt folkehelsearbeid er avhengig av både befolkningsretta strategier og målretta strategier overfor utsatte grupper. Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet er nedfelt i kommunehelsetjenestelovens formålsparagraf 1-2. Gran kommune er godt i gang med å forankre folkehelsearbeidet i kommunale planer. Arbeidet bør videreutvikles og videreføres i organisasjonens daglig drift. Ivaretakelse og utvikling av engasjement på tvers i organisasjonen er vesentlig. Flere sektorplaner har et godt helseperspektiv. Det må jobbes videre med hvordan dette best utnyttes og utvikles i praksis slik at det får positive konsekvenser for befolkningens helse. Den gode fagkompetansen organisasjonen har i dag er grobunn for gode tiltak for befolkningen. Samordning av ulike tiltak og samhandling er viktig for en god helhet. Gode arenaer for samhandling er viktig i arbeidet. Side 7 av 57

8 Sak 143/08 Kommuneplanens samfunnsdel kap har mål for helse og omsorg: «arbeide for god og likeverdig helse for hele befolkningen» «arbeide måretta for redusere helseforskjeller i befolkningen» «arbeide for å bidra til at befolkningen settes i stand til å ivareta egen helse» Dette er klare mål og strategier for folkehelsearbeidet. Målene gir tydelige signaler og samsvarer godt med fylkeskommunens mål for folkehelsearbeidet. Trygghet, verdighet og trivsel er viktige element for menneskers helse, og det er behov for bredde på tilbud og tiltak i kommunen. Det er foreslått ulike satsingsområder for folkehelsearbeidet i dokumentet «Viderføring av folkehelsearbeidet i Gran kommune». Disse bygger i stor grad på tema fra fylkeskommunens folkehelsesatsning og sentrale anbefalinger for folkehelsearbeid. Enkelte områder har allerede fokus gjennom vedtatte planer, eller ved at de er i en prosjektperiode, slik som «OPPTUR et prosjekt for gode omsorgstjenester i Gran». Folkehelsearbeidet er mangfoldig og krever innsats på ulike områder. For å nå et mål om reduserte helseforskjeller i Gran, vil det være behov for å sette fokus på utsatte grupper og risiko grupper, samtidig som en holder fast på strategier for større grupper. Det bør fortsatt satses målretta på FYSAK-arbeidet og kosthold. Fysioteket er et viktig satsingområde i forhold til dette. Kommunen som bedrift og organisasjon gir jobb til mange av kommunens innbyggere og er derfor en viktig arena for å fremme helse. I Kommuneplanen samfunnsdel er det et uttalt mål å «bidra til å fremme god helse og trivsel i arbeidslivet og spesielt for kommunens egne ansatt». Folkehelse er gjennom Helse i plan prosjektet godt forankret i kommunens overordnede planer. Arbeidet med Helse i plan har fått en struktur gjennom prosjektperioden og det er viktig at dette arbeidet fortsetter. Rådmannen anbefaler at dokumentet «Videreføring av folkehelsearbeidet i Gran» danner grunnlag for det videre folkehelsarbeid i kommunen og at områdene FYSAK/ fysiotek, Helsefremmende arbeidsplasser med fokus på egen organnisasjon og Helse i plan er sentrale satsingsfelt. Rådmannen anbefaler videre at kommunen forlenger partnerskapsavtalen i folkehelse med Oppland fylkeskommune. Side 8 av 57

9 Sak 144/08 OPPRETTELSE AV NYE BARNEHAGEPLASSER Saksbehandler: Mona Mikalsen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/1403 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 74/08 Formannskapet PS 144/08 Kommunestyret Innstilling: 1. For å innfri målet om full barnehagedekning legges forholdene til rette for en kapasitetsøkning på inntil 40 fulltidsplasser. 2. Dette løses ved at: - Det igangsettes planlegging av utvidelse i barnehagetilbudet ved Solheim barnehage med to avdelinger. - Det innledes forhandlinger om et mer langsiktig leieforhold med Moen Sportsklubb for mer permanent drift av Moen barnehage. - Gran familiebarnehage utvides med 1 avdeling fra og med 1. januar For prosjektering av utbyggingsprosjektet ved Solheim barnehage, bevilges kr (inkl mva). Bevilgningen belastes disposisjonsfondet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 74/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Sak 74/08 ble tatt opp til behandling før de andre sakene på sakslista. Barnehageleder Mona Mikalsen innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Mona Mikalsen n Helge Ekeren (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Hans Bjørge (Sp) Terje Aschim (GBL) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For å innfri målet om full barnehagedekning legges forholdene til rette for en kapasitetsøkning på inntil 40 fulltidsplasser. Side 9

10 Sak 144/08 2. Dette løses ved at: - Det igangsettes planlegging av utvidelse i barnehagetilbudet ved Solheim barnehage med to avdelinger. - Det innledes forhandlinger om et mer langsiktig leieforhold med Moen Sportsklubb for mer permanent drift av Moen barnehage. - Gran familiebarnehage utvides med 1 avdeling fra og med 1. januar For prosjektering av utbyggingsprosjektet ved Solheim barnehage, bevilges kr (inkl mva). Bevilgningen belastes disposisjonsfondet. Saksdokumenter: Kommunestyresak 60/07: Opprettelse av nye barnehageplasser Vedlagt: Saksopplysninger: Regjeringens mål om full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass, krever at kommunen har en plan for å imøtekomme det økte behovet for barnehageplasser. Det ble i kommunestyresak 0060/07 vedtatt at Rådmann skal legge fram et forslag til mer permanente og langsiktige løsninger for å nå full barnehagedekning i Gran kommune. Det er i dag 7 kommunale og 12 private barnehager i Gran, i alt går 654 barn i barnehage. Gran kommune hadde full barnehagedekning januar 2006, etter at nye Romholt barnehage åpnet. I august 2006 hadde kommunen ledig kapasitet i noen barnehager. Ved hovedopptaket i 2007 hadde kommunen 58 barn på venteliste, mange av disse var under 3 år. Det akutte behovet for flere barnehageplasser førte til at det ble opprettet nye plasser i allerede eksisterende kommunale/private barnehager. I tillegg ble det etablert midlertidig barnehagedrift i kommunal regi i klubbhuset til Moen Sportsklubb. Ved hovedopptaket i mars 2008 var det 24 barn på venteliste, de fleste av disse er barn under 3 år. Alle som har søkt ved hovedopptaket har fått plass, men noen har ikke fått innfridd 1. ønske mht. antall dager eller barnehage. Det er kommet flere søkere etter hovedopptaket, og kommunen har pr. i dag ikke full barnehagedekning. Gran kommunes mål for full barnehagedekning er; I Gran kommune skal alle barn få dekket sitt behov for barnehageplass innen 3 uker, primært i den barnehage de ønsker mest. Noen betraktninger: Tall prognose barnehageopptaket 2009: Det er pr. i dag 875 barn i aldergruppen 1-5 år i kommunen. Prognosen for befolkningsutviklingen i alderen 1-5 år tyder på en nedgang i antall barn de kommende år. Framskrivingen av folkemengden viser at forventet antall barn i alderen 1-5 år i 2010 er på 763 og på 738 i Kommunen har 167 seksåringer som skal begynne på skole i 2009, i 2008 var tallet 146. Dette fører dersom vi holder eventuelle til og fraflyttingstall utenfor beregningen, til at 21 flere plasser vil være til disposisjon ved hovedopptaket i Og i hovedsak dreier dette seg om 4 og 5 dagers plasser. Det ble født 162 barn i Gran i I 2007 var antall fødte gått ned til 114, og en forventer ca samme antall fødsler i Lovfestet rett til plass blir innført fra 2009, det betyr at alle barn som er født til og med har rett til plass ved hovedopptaket Målet angående befolkningsvekst i kommuneplanens samfunnsdel på 1,5 %, krever også at vi planlegger for flere barnehageplasser. Det har vært en jevn økning av familier som ønsker 5-dagers tilbud de seinere år. Kostratallene fra Gj. snitt kommunegruppe 11(se tabell), viser at Gran i 2007, ligger ca 10 % lavere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder antall barn med tilbud over 33 t. i uka. Egne tall for 2008 viser at vi nærmer oss sammenlignbare kommuner når det gjelder tilbud over 33 timer pr. uke. Dekningsgraden i Gran er relativt god (98,2 %) i aldersgruppen 3-5 år. Det er også en tydelig utvikling at flere søker barnehageplass for de yngste barna, og da gjerne 5 dagers tilbud. Dekningsgraden for de yngste barna (1-2 år) er på 69 %. Dette tyder på at behovet for 5 dagers plasser for barn under 3 år, vil øke de kommende år. Side 10 av 57

11 Sak 144/08 Dekningsgrad: Gj.snitt kommunegr. 11 (2007) Andel barn 1-2 år med barnehageplass 50,9 % 68,3 % 69 % 66,3 % i forhold til antall innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass 93,7 % 95,0 % 98,2 % 94,2 % i forhold til antall innbyggere 3.5 år Andel barn med oppholdstid 33 timer el. mer pr. uke. 54,4 % 61,5 % 65,0 % 74,7 % Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer el. mindre pr. uke 45,6 % 38,5 % 35,0 % 25,3 % Økonomi: Gran kommune har inntektsgradert foreldrebetaling som gir lavere inntekter (foreldrebetaling), og behov for en høyere kommunal finansiering, enn om kommunen har forholdt seg til den vedtatte maksprisen. Tallene viser også at Gran har en kommunal finansiering av barnehagene som er ca 9 % høyere enn Gj.snitt. kommunegr. 11(2007), se tabell. Statstilskuddet har gått noe ned, årsaken til dette er at kommunen har færre delte plasser. En dagers plass gir større statstilsudd enn en 5 dagers plass. Denne utviklingen vil fortsette i og med at flere ønsker fulltidsplass. Fordeling av finansiering for kommunale plasser (%) Gj.snitt kommunegr. 11(2007) Oppholdsbetaling 21,5 17,4 17,4 19,8 Statstilskudd 52,1 52,8 51,3 57,8 Kommunale driftsutgifter 26,4 29,8 31,3 22,4 Finansieringsordningen for barnehager: Krav om økonomisk likeverdig behandling av barnehager mht. offentlige tilskudd (skjønnsmiddelordningen), krever også at kommunen opprettholder kommunal finansiering på 2003 nivå. Dette fordrer at kommunen opprettholder nivået på kommunal finansiering av egne barnehager, selv om den ligger over det sammenlignbare kommuner bruker på barnehager. Nedgang i kommunal finansiering vil føre til trekk i skjønnsmidler. Regelverket krever samtidig at kommunens tilskudd til private barnehager må sørge for at den samlede offentlige finansieringen, utgjør minst 85 % av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar. Kostnaden knyttet til det administrative arbeidet på barnehageområdet blir ført på kommunale barnehager, selv om mange av oppgavene som løses er fellesoppgaver, eksempelvis samordnet opptakt, søknader mht. offentlige tilskudd, tilsyn, veiledning og kompetansebygging/utvikling med mer. I praksis betyr dette at Gran kommune utbetaler ca 6 mill. kr. i 2008 i kommunalt tilskudd (skjønnsmidler) til private barnehage. Bygningsmasse og arealutnyttelse: Gran kommune driver 7 barnehager i eide og leide lokaler. Det er kun Marka barnehage som er bygd for formålet. Det er et restaureringsbehov ved Solheim barnehage, som dreier seg om en del malingsarbeid, bytting av kjøkkeninnredning og andre mindre reparasjoner. En del av dette restaureringsarbeidet er påbegynt i Det er relativt store lokaler både på Solheim og Leikvoll barnehage, og det er plass til flere barn i disse barnehagene før arealnormen er fullt utnyttet. Det er i dag en småbarnsavdeling i 2. etasjen i Solheim barnehage, som det på sikt vil være gunstig å få etablert i 1. etasje mht. sikkerhet. Side 11 av 57

12 Sak 144/08 Barn med nedsatt funksjonsevne: Gran kommune har behov for et barnehagetilbud som er spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. I merknaden til barnehagelovens 13 står det; Kommunen har det praktiske og økonomiske ansvaret for at barn med nedsatt funksjonsevne får plass i barnehage. Videre står det; Kommunen har en viss valgmulighet basert på praktiske og økonomiske hensyn. Barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser kan ha behov for et mer tverrfaglig og behandlingsrettet tilbud en det en vanglig barnehage gir. Slike tilbud gis vanligvis i en spesial barnehage eller i egne avdelinger knyttet til ordinære barnehager. Gran kommune gir barnehagetilbud til flere barn med store hjelpebehov, det en kan beskrive som omfattende funksjonshemminger. Dette er tilrettelegging i form av støyskjermede rom, treningsrom, stellerom, lagerkapasitet for hjelpemidler, parkering og trapper/ramper. Det vil være naturlig å tilrettelegge for disse barna spesielt, i en sentrumsnær barnehage. Det også være gunstig med færre barn på gruppen for å ivareta alle behov. Behovet for bruk at hjelpemidler vil kreve en større arealnorm enn det som er minimumsnormen i barnehageloven. Kommunen har ansvaret for tilbudet til disse barna, og erfaringene så langt, er at private aktører ikke tilrettelegger spesielt for denne gruppen barn. Private barnehage utbyggere: Gran kommune er kontaktet av private barnehageutbyggere som ønsker å etablere seg her. En av disse har vært i møte med kommunen, og ønsker å bygge en 4 avdelings barnehage på ren. Utbyggeren trenger bekreftelse fra kommunen om at det er behov for en ny 4 avdelings barnehage før eventuelt Husbanken gir tilsagn til lån. Husbanken har sendt ut brev i september 08, hvor de signaliserer en mer restriktiv holdning til nye etablerere, for å unngå at de er med på å finansiere overkapasitet i sektoren. Vurdering Generelt: Ved hovedopptaket 2008 var det familier som ikke fikk det tilbudet de søkte mht. antall dager og type barnehage. I oktober 2008 har ca 72 % av barna oppholdstid over 33 t. pr. uke, og en kan forutsette en fortsatt vekst i denne gruppa. Lovfestet rett til plass krever også at kommunen har barnehageplass til alle som ønsker det, både mht. antall dager og primært i den barnehagen det søkes om. Dette underbygger behovet for økt kapasitet i sektoren. Det har vært en kraftig vekst i sektoren de siste to år, og eksisterende barnehager har utvidet barnetallet og arealutnyttelsen betydelig. Det vil være lite rom for å ta inn flere barn i allerede eksisterende barnehager i kommunen (private/kommunale), med unntak av Solheim og Leikvoll. Det vil også være behov for å tilrettelegge det fysiske miljøet noe, før en kan regne med full kapasitetsutnyttelse i disse barnehagene. Lokalene (gamle skolebygg) gjør at støyforhold og rominndelingen, vanskeliggjør full arealutnyttelse. Et makstall for full utnyttelse av Leikvoll/Solheim til sammen kan anslås til ca 10 heltidsplasser. Tall fra SSB tyder på at barnetallet i aldergruppen 1-5 år vil gå ned fram mot Støtter en seg til dette tallmaterialet kan en anta at behovet for barnehageplasser vil flate ut allerede i Fødselstallene i kommunen har gått ned, og dette underbygger antagelsen om at behovet for plasser vil avta i årene framover. Kommuneplanmålet for befolkningsvekst vil for aldergruppen 1-5 år utgjøre omtrentlig 8-10 barn. Disse ulike signalene synliggjør utfordringene med å planlegge for full barnehagedekning i årene framover. Rådmannen anbefaler med utgangspunkt i disse vurderingene, at det legges til rette for en kapasitetsøkning sektoren, for inntil 40 heltidsplasser til sammen, for barn under/over 3 år. Kommunal eller privat utbygging: Det er i dag overvekt av private barnehager i Gran og de private barnehagene gir et viktig bidrag for å nå full barnehagedekning i kommunen. Det er i dag flere private aktører som er interessert i å bygge Side 12 av 57

13 Sak 144/08 barnehage i kommunen. Årsaken til dette er at private aktører ser at det er behov for nye plasser, og at det kommunale tilskuddet til private aktører er forholdsvis høyt i Gran. Det har vært en økning av det kommunale tilskuddet til private barnehager fra kr. 4,2 mill. i 2006 til dagens nivå på 6 mill kr. Til sammenligning er netto kommunal finansiering til kommunale barnehager på 4.8 mill. kroner. Dagens finansieringsmodell med statlig tilskudd, kommunalt tilskudd (skjønnsmiddelordningen), vil fortsette til og med I 2011 vil sektoren bli rammefinansiert og kommunen vil ha det totale ansvaret for finansieringen av både kommunale og private barnehager. Det er knyttet en del usikkerhet til hvordan rammefinansieringen vil fungere i kommunene, og fortsatt er det lite informasjon fra staten på dette området. Det en kan slå fast er at kommunen også påtar seg et betydelig økonomisk ansvar årlig, når det gis tilsagn til etablering for nye private barnehageutbyggere. Gran kommune har en grendestruktur på barnehagetilbudet og de kommunale barnehagene dekker viktige områder som Bjoneroa, Bjørklund og Grymyr krets. De kommunale barnehagene er ulike i størrelse, men med hovedvekt på små enheter. Dette gjør at kommunen har liten mulighet til å ta ut stordriftsfordeler. De store private aktørene ønsker å etablere seg i sentrumsnære områder, hvor det er mulig å drive større enheter. Og utfordringen for kommunen er finansieringsmodellen (skjønnsmiddelordningen), som tar utgangspunkt i kommunal timepris pr. produserte barnehagetime, ved utbetaling av kommunalt tilskuddet til private barnehager. Kommunen står i fare for å drive kun de mindre enhetene i grendene, som vil være forholdsvis dyre å drifte. De store private aktørene vil få god uttelling i form at kommunalt tilskudd, pga. at den kommunale prisen pr. produserte barnehagetime er høy. Dette er argumenter som underbygger anbefalingen om en kommunal utbygging av barnehageplasser. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunen bygger 2 nye avdeling, en av disse skal være spesielt tilrettelagt både mht. fysisk utforming, areal og antall barn på avdelingen. Avdelingene bør bygges i tilknytning til Solheim barnehage. Dette vil gi tilrettelagte plasser for barn med nedsatt funksjonsevne, flere barnehageplasser og mulighet for drive barnehage kun i 1. etasje i Solheim. Utearealet i Solheim er stort nok til dette er praktisk mulig, og infrastrukturen er allerede tilstedet på tomta f.eks. vann/avløp og strøm. Og muligheten for å benytte 2. etasje i Solheim til administrative lokaler, gjør at nybyggets størrelse i hovedsak kan knyttes til arealbehovet for antall barn over/under 3 år. Det vil være en forutsetning at det anlegges ny parkeringsplass parallelt med utbyggingen av barnehagen. Eiendomsavdelingen har utarbeidet et grovt og foreløpig kostnadsoverslag som antyder at investeringsbehovet for nybygg kan forventes å utgjøre ca. kr 10 millioner. Mindre bygningsmessige tilpasninger/oppussing kommer i tillegg og er beregnet til ca. kr Prosjekteringskostnadene er beregenet til å utgjøre kr (inkl mva). I tillegg kommer som tidligere nevnt, kostnader til erverv og opparbeiding av parkeringsplass. Dette tiltaket er innarbeidet i rådmannens innspillsdokument til mål og tiltak, Budsjett- og økonomiplan Finansiering er ikke nærmere vurdert i denne saken, men utbygging i denne størrelsesordenen vil kunne utløse investeringstilskudd på mellom kr 1-1,5 mill. Plan for å innfri målet om full barnehagedekning Gran: Rådmannen anbefaler at det igangsettes planlegging av utvidelse i barnehagetilbudet ved Solheim barnehage med 2 avdelinger. Prosjekteringskostnadene kr (inkl mva), foreslås bevilget i tilknytning til behandlingen av denne saken. Bevilgningen anbefales finansiert via disposisjonsfondet. Side 13 av 57

14 Sak 144/08 Det innledes forhandlinger om et mer langsiktig leieforhold med Moen Sportsklubb for mer permanent drift av Moen barnehage. Rådmannen anbefaler videre at Gran kommunale familiebarnehage utvides med et hjem med til sammen 4 barn under 3 år fra 1. januar Kostnaden ved å utvide med 1 avdeling kan innarbeides innenfor dagens budsjettramme. Side 14 av 57

15 Sak 145/08 PEDAGOGISK PROGRAM FOR BJONEROA, BRANDBU OG GRAN UNGDOMSSKOLER Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 036 A2 Arkivsaksnr.: 08/2563 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 73/08 Formannskapet PS 145/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner de framlagte forslag til pedagogisk plattform. 2. Skolenes erklærte verdigrunnlag gjennom disse dokumentene forutsettes lagt til grunn ved skolenes egen organisering, prioritering og tilrettelegging av undervisningstilbudet sitt. 3. Den pedagogiske plattformen skal være retningsgivende når framtidige politiske valg skal gjøres, for lokalisering, opprusting, for ressurstildeling, organisering og utbygging av ungdomsskolene. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 73/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner de framlagte forslag til pedagogisk plattform. 2. Skolenes erklærte verdigrunnlag gjennom disse dokumentene forutsettes lagt til grunn ved skolenes egen organisering, prioritering og tilrettelegging av undervisningstilbudet sitt. 3. Den pedagogiske plattformen skal være retningsgivende når framtidige politiske valg skal gjøres, for lokalisering, opprusting, for ressurstildeling, organisering og utbygging av ungdomsskolene. Saksdokumenter: Saksframlegg Ny skolestruktur i Gran kommune, sak 15/07 Saksprotokoll, samme Mandat for ungdomsskolenes utviklingsarbeid; skriv fra grunnskoleleder Virksomhetsplan 2007/08 Bjoneroa skole Skolevurderingsplan Bjoneroa skole Pedagogisk plattform Brandbu ungdomsskole Pedagogisk plattform Gran ungdomsskole Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Gran kommunestyre fattet i sak 15/07 om ny skolestruktur i Gran kommune slikt vedtak om ungdomsskolene, (vedtakets pkt. 6). Side 15

16 Sak 145/08 Det settes i gang et utviklingsarbeid for ungdomsskolene i Gran med sikte på å utarbeide/videreutvikle et pedagogisk program på hver ungdomsskole. Programmet danner grunnlag for en vurdering av behovet for oppgradering/utbygging av skolene. Arbeidet skal ende opp med konkrete forslag til hvordan ungdomsskolene kan tilrettelegges best mulig for å gjennomføre den undervisningen programmet beskriver. Arbeidet gjennomføres i løpet av skoleåret Med bakgrunn i dette vedtaket ble ungdomsskolene gitt følgende mandat av rådmannen: Ungdomsskolene i Gran skal innen medio april 2008 ha utarbeidet fellesdelen av en pedagogisk plattform for ungdomsskolene i kommunen. Fellesdelen skal ha følgende oppbygning: Felles visjon med utgangspunkt i Plan for videreutvikling av kvalitet i skolene i Gran kommune Tre hovedområder: Elevsyn/menneskesyn Læringssyn Skolen i samfunnet Hovedområdene skal være eksemplifisert: Det viser seg i praksis ved at... Fristen for ferdigstillelse av arbeidet ble satt til 20. juni. Prosessen ved skolene og resultatet av arbeidet ble forutsatt holdt innenfor rammen av lover, forskrifter, avtaleverk så vel som overordnede kommunale planer og politiske mål, blant annet slik de er nedfelt i kvalitetsplan for grunnskolen. Vurdering: Arbeidet ble igangsatt i løpet av høsten Det ble avholdt møter mellom rektorene ved alle tre skolene og grunnskoleleder. Der ble det drøftet fram en forståelse av hva som ligger i vedtakets ordlyd, og gjort betraktninger om hvor langt en kan forvente å ha en felles profil, og hva som skal framstå som spesifikt for den enkelte skole. En selvfølgelig konklusjon var at skolene må ha ambisjonen om å framstå som likeverdige og med undervisningstilbud og organisering som sikrer et godt og bredt skoletilbud uavhengig av skolested. Det er i denne saken viktig å understreke sammenhenger som finnes, som er åpenbare og som vil være utslagsgivende for hva som faktisk bør og skal skje med våre ungdomsskoler på det bygningsmessige området. Derfor har ikke skolenes arbeid ført fram til konkrete anvisninger om hvordan skolene lokalitetsmessig bør tilrettelegges. Hovedvekten er lagt på kommunestyrets formulering i det nevnte vedtaket: med sikte på å utarbeide/videreutvikle et pedagogisk program på hver ungdomsskole. Programmet danner grunnlag for en vurdering av behovet for oppgradering/utbygging av skolene. En må ikke undervurdere verdien av den prosessen som har foregått. Alle ansatte har deltatt aktivt i drøftingene i flere omganger. Utfallet må betraktes som skolenes viljeserklæringer til innretning av sitt arbeid, og som de må forpliktes på. Skolenes forslag til pedagogisk plattform blir behandlet i de formelle organer i løpet av høsten (Pga valg av nye representanter er ikke denne behandlingen ferdig i skrivende stund, men forutsettes sluttført før kommunestyrets møte i nov.) Side 16 av 57

17 Sak 145/08 Bjoneroa skole ser sitt opplegg og profil i lys av at de er en 1-10-skole. Derfor har Bjoneroa deltatt i de felles drøftingene som har foregått, legger de samme overordnede verdier hva gjelder de tre hovedområdene til grunn, men har valgt å la sitt syn komme til uttrykk i skolens virksomhetsplan og skolevurderingsplan. Derfor er disse dokumentene vedlagt. Brandbu og Gran ungdomsskoler har arbeidet fram de vedlagte forslag til pedagogisk plattform. Rådmannens konklusjon: Det er en god, felles plattform med omtale av sentrale verdier som løftes fram i en felles profil. Når det gjelder konkrete forslag til hvordan ungdomsskolene kan tilrettelegges for god undervisning i framtida, må det tas hensyn til de elementer som ellers foreligger for de tre skolestedene: Bjoneroa: Det trengs en avklaring i et langsiktig perspektiv hva gjelder struktur, ev endring, samarbeid med Søndre Land; eventuelt rommessige behov og bygningsmessige utbedringer ved skolen. Her må valg gjøres i riktig rekkefølge. Målet må være å kunne gi et fullgodt og tidsmessig forsvarlig skoletilbud på ungdomstrinnet også i denne delen av kommunen i framtida. Brandbu: Skolen trenger tung opprustning på bygningssiden, jfr eiendomsavdelingens vedlikeholdsprogram og budsjettinnspill. Dette i tillegg til det som er gjort de seinere år. Tunge behov sett fra skolens side er generell opprusting, bedre plass til undervisning, flere grupperom, bedre utformede lærerarbeidsplasser, videre utskifting av vinduer, inneklimatiltak. Skolen bærer preg av å være ca 45 år gammel uten å ha gjennomgått en full opprusting. Før det fattes beslutninger om ytterligere omfattende utbedringer, må det avklares om kommunens erverv av Hadeland vg. skole avd. Brandbu får konsekvenser for hvor Brandbu ungdomsskole skal ha tilhold i framtida. Gran: Utbyggings- og opprustingsbehov, først og fremst mer undervisningsareal, flere grupperom, bedre arbeidsplasser for lærere, utskifting av gamle, trekkfulle vinduer. Skoleledelsen har kontakt inn i prosessen rundt planlegging av ny Hadeland videregående skole. En må søke å bevare skolens uteareal og nære omgivelser til skolens behov og formål, samtidig som en må se mulighetene i å søke gode samarbeids- og synergiløsninger med den nye naboskolen på områder som kan gavne ungdomsskolen og dens undervisningstilbud til elevene. Det viktigste i dette arbeidet er prosessen som skolene har hatt gjennom skoleåret 2007/08 og som har resultert i de foreliggende dokumenter. Det er både en forutsetning og et håp at denne saken, både arbeidet ved skolene og resultatene, er med på å sette fokus også på ungdomsskolenes betydning og virksomhet. Ikke minst har foreldre gjennom KFU i mange år kommunisert en forventning om en mer aktiv innsats på dette trinnet i en fase der en har vært ganske opptatt av andre sider ved skolen i Gran. I så måte bør den foreliggende saken bringe oss et skritt videre. Side 17 av 57

18 Sak 146/08 SØKNAD FRA RANDSFJORDMUSEENE AS OM ØKT DRIFTSTILSKUDD FOR 2009 OG PERMANENT BYGNINGSVERNRÅDGIVER STILLING. Saksbehandler: Grete Øverlier Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 08/2038 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 80/08 Formannskapet PS 146/08 Kommunestyret Innstilling: Driftstilskuddet til Randsfjordmuseene AS justeres i samsvar med det pris- og lønnsvekstnivået som legges til grunn i Budsjett- og økonomiplan for Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 80/08 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: n Helge Ekeren (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Assisterende rådmann Berit Halvorsen Rådmann Arne Skogsbakken Ordfører Inger Staxrud Det ble votert punktvis over innstillingen: Ved votering ble innstillingens pkt 1 enstemmig vedtatt. Ved votering over pkt 2 stemte 4 for innstillingen og 4 stemte mot. Med Ordførers dobbeltstemme falt pkt 2 i innstillingen. Vedtak: Driftstilskuddet til Randsfjordmuseene AS justeres i samsvar med det pris- og lønnsvekstnivået som legges til grunn i Budsjett- og økonomiplan for Saksdokumenter: Søknad fra Randsfjordmuseene AS av Strategidokument for Randsfjordmuseene AS Aksjonæravtale For RandsfjordmuseeneAS Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Styret i Randsfjordmuseene AS (RFM) har fremmet en todelt søknad til alle eierkommunene om: I. Kostnadsregulering på det ordinære driftstilskuddet fra 2008 til 2009 med 6 %. II. Tilskudd til en bygningsvernrådgiverstilling i 50 %. Side 18

19 Sak 146/08 Angående driftstilskudd: Søknaden på kr ,- for 2009 er basert på en lønnsvekst på 6% for Angående tilskudd til bygningsvernrådgiver-stilling: Søknaden er basert på et ønsket om videreføring av byggeskikkprosjektet for Hadeland/ Land. Fra 2007 har kommunene Søndre Land og Nordre Land gått inn med midler til stillingen. Søknadsbeløpet er for Grans del kr ,- for Randsfjordmuseene AS har følgende 6 satsingsområder for perioden : Bevaring av samlingene og videreutvikling av dokumentasjonssentrene. Videreutvikle museet som regionalt kompetansesenter for bygningsvern. Utvikle museet som ledende innen naturhistorie i Oppland. Skoletjenesten. Samtidsdokumentasjon. Eksperimentell forskning på jernvinne. Vurdering: I. Økt driftstilskudd: Gran kommune godkjente tilskuddsmodellen for driftstilskudd til RFM i K-sak 0041/05. I 2005 ble det også fastsatt en kommunal opptrappingsmodell for iht. tilskudd fra fylkeskommune/stat. Denne er fulgt opp av Gran kommune, og fra 2006 ble et fast tilskudd til musikkarkiv innarbeidet i driftstilskuddet. (kr ,- pr. år fra Gran). Utviklingen i driftstilskudd fra Gran kommune har vært slik fra 2004: 2004: kr ,- (Hadeland Folkemuseum) Etter konsolidering av Hadeland Folkemuseum og Lands museum: 2005: kr ,- 2006: kr ,- 2007: kr ,- 2008: kr ,- (økning for Grans del utgjorde 12,9 % fra 2007). 2009: kr ,- (omsøkt beløp) Rådmannen har ingen merknader til det omsøkte beløp utover at det etter at opptrappingsplanen nå er gjennomført, er naturlig at det årlige driftstilskuddet justeres i samsvar med det pris- og lønnsvekstnivået som legges til grunn i Gran kommunes budsjett- og økonomiplaner. II. Bygningsvernrådgiverstilling: Søknad om økt bevilgning for å opprette en fast 50 % stilling som bygningsvernrådgiverstilling ble ikke imøtekommet fra Gran i 2008 i påvente av nærmere avklaring bla fra Oppland fylkeskommune. Fra 2007 gikk både Nordre Land og Søndre Land kommuner inn på ordningen, og Oppland fylkeskommune har bevilget et tilskudd på kr ,-. Museet har i flere år drevet systematisk arbeid med å bygge kompetanse på bygningsvern som en oppfølging av prosjektet Byggeskikk og verneverdier i Land og på Hadeland, og museet vil videreutvikle bygningsvern som eget satsingsområde. På den bakgrunn ønsker de en fast 50 % stilling som bygningsvernrådgiver. Utfra den kompetansen som denne stillingen kan tilbys kommunene og som en oppfølging av tidligere prosjekt anbefaler rådmannen at Gran kommune skal innarbeide det omsøkte tilskuddet, øremerket denne stillingen, i budsjettet fra Det kan opplyses at Lunner og Jevnaker kommuner har gitt muntlig melding om at de ikke vil gi tilskudd til stillingen i år. Side 19 av 57

20 Sak 147/08 PRINSIPPAVKLARING GRANAVOLLEN - TELTHUSET / VOLDEN (SAMVIRKELAGET) Saksbehandler: Berit Halvorsen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 08/2602 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 83/08 Formannskapet PS 147/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Planene om tilbakeføring av Telthuset fra Hadeland folkemuseum til Granavollen, skrinlegges. 2. Det åpnes for etablering av midlertidig aktivitet i Volden /Samvirkelaget. Før eventuell aktivitet etableres må det foretas en bygningsmessig gjennomgang med konkretisering av kostnader og omfang for enkle tilretteleggingstiltak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 83/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Planene om tilbakeføring av Telthuset fra Hadeland folkemuseum til Granavollen, skrinlegges. 2. Det åpnes for etablering av midlertidig aktivitet i Volden /Samvirkelaget. Før eventuell aktivitet etableres må det foretas en bygningsmessig gjennomgang med konkretisering av kostnader og omfang for enkle tilretteleggingstiltak. Saksdokumenter: Brev fra Randsfjordmuseene AS Flytting av telthuset fra Hadeland folkemuseum til Granavollen Søknad om økonomisk støtte - Norsk Kulturminnefond og Smilmidler jan/februar 2008 Avslag på søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond, Referat fra møte i Styringsgruppa Prosjekt kulturbasert verdiskapning Granavollen- Tingelstadhøgda, Vedlagt: Nei Nei Saksopplysninger: Med bakgrunn i en kombinasjon av flere forhold, har vedlagte henvendelse fra Randsfjordmuseene AS om flytting av telthuset fra Hadeland folkemuseum til Granavollen, utløst et behov for noen prinisippielle avklaringer. I Reguleringsplanen for Granavollen som ble vedtatt i 1995 framgår det direkte av reguleringsplankartet at Volden (samvirkelagsbygget) er forutsatt revet ved at det er regulert inn en Side 20

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

VEDLEGG 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Vedlegg til følgende saksframlegg:

VEDLEGG 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Vedlegg til følgende saksframlegg: VEDLEGG TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 15.11.12 Vedlegg til følgende saksframlegg: 107/12 Interpellasjon fra Kari Anne Jønnes (H) om karaktersetting på ungdomstrinnet i Gran 108/12 Interpellasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer