MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTENE OG /08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET /08 INTERPELLASJON TIL MØTE I KOMMUNESTYRET FRA ØYVIND KVERNVOLD MYHRE 143/08 AVSLUTNING AV HELSE I PLAN PROSJEKTET OG VIDERE FORANKRING OG ARBEID MED FOLKEHELSE I GRAN 144/08 OPPRETTELSE AV NYE BARNEHAGEPLASSER 145/08 PEDAGOGISK PROGRAM FOR BJONEROA, BRANDBU OG GRAN UNGDOMSSKOLER 146/08 SØKNAD FRA RANDSFJORDMUSEENE AS OM ØKT DRIFTSTILSKUDD FOR 2009 OG PERMANENT BYGNINGSVERNRÅDGIVER STILLING. 147/08 PRINSIPPAVKLARING GRANAVOLLEN - TELTHUSET / VOLDEN (SAMVIRKELAGET) 148/08 REVISJON AV BEREDSKAPSPLAN FOR KOMMUNAL VANNFORSYNING 149/08 PROSJEKTLEDER VANNDIREKTIVET - RANDSFJORDEN MED NEDSLAGSFELT 150/08 REGULERINGSPLAN FOR RØYSUMTUNET - SLUTTBEHANDLING

2 Saksnr: 08/ /08 REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING RV. 4 - HASLERUDGUTUA - NY SLUTTBEHANDLING 152/08 RUNDKJØRING RV. 4 - HASLERUDGUTUA GRUNNERVERV - EKSPROPRIASJON/FORHÅNDSTILTREDELSE 153/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR GNR/BNR 261/61 - OMRÅDE 18A I KOMMUNEDELPLAN FOR GRAN SENTRUM - SLUTTBHANDLING 154/08 KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - PRIORITERINGSLISTE /08 MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FAST UTVALG FOR PLANUTSAKER /08 VIDEOOVEFØRING PÅ WEB AV KOMMUNESTYREMØTER 157/08 DIGITALE VERKTØY TIL KOMMUNESTYRET- OPPFØLGING AV INNSTILLING FRA POLITISK ARBEIDSGRUPPE HØSTEN /08 SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANT TIL FORMANNSKAPET 159/08 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009 VALGDAGER Sekretariatet for rådmann og ordfører, ren for Ordføreren Eli Stigen konsulent

3 Sak 141/08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET Saksbehandler: Eli Stigen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 08/1772 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 141/08 Kommunestyret Innstilling: Saken tas til orientering. Saksdokumenter: Regionrådet: Protokoll fra møte Regionrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Protokoll fra møet Eldrerådet: Innkalling til møte Eldrerådet: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Vedlagt: Side 3

4 Sak 142/08 INTERPELLASJON TIL MØTE I KOMMUNESTYRET FRA ØYVIND KVERNVOLD MYHRE Saksbehandler: Eli Stigen Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 142/08 Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Saksdokumenter: Interpellasjon til møte i Kommunestyret , datert Vedlagt: Saksopplysninger: Til kommunestyremøtet er det mottatt en interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre i Gran Bydeliste, vedrørende resultater av nasjonale prøver for barne- og ungdomsskolen i Gran kommune. Ordførers svar vil bli delt ut i møtet. Side 4

5 Sak 143/08 AVSLUTNING AV HELSE I PLAN PROSJEKTET OG VIDERE FORANKRING OG ARBEID MED FOLKEHELSE I GRAN Saksbehandler: Kjersti Tysland Arkiv: 113 G Arkivsaksnr.: 08/1287 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 9/08 Eldrerådet PS 63/08 Fast utvalg for plansaker PS 75/08 Formannskapet PS 9/08 Råd for funksjonshemmede PS 143/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Avsluttende rapport for Helse i plan tas til orientering. 2. Dokumentet «Videreføring av folkehelsearbeidet i Gran» danner grunnlag for det videre arbeidet med folkehelse i Gran kommune. 3. Arbeidet med følgende områder prioriteres: FYSAK/ fysioteket Helse i plan Helsefremmende arbeidsplasser, med spesielt fokus på kommunens egne ansatte 4. Partnerskapsavtale i Opplandsresepten folkehelseprogrammet, med Oppland fylkeskommune forlenges ut Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Sak: PS 63/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Kjersti H Tysland Rådmann Arne Skogsbakken Kristin Madsen (GBL) Kari Anne Jønnes (H) Ordfører Inger Staxrud Anders Paulsen Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Avsluttende rapport for Helse i plan tas til orientering. 2. Dokumentet «Videreføring av folkehelsearbeidet i Gran» danner grunnlag for det videre arbeidet med folkehelse i Gran kommune. 3. Arbeidet med følgende områder prioriteres: Side 5

6 Sak 143/08 FYSAK/ fysioteket Helse i plan Helsefremmende arbeidsplasser, med spesielt fokus på kommunens egne ansatte 4. Partnerskapsavtale i Opplandsresepten folkehelseprogrammet, med Oppland fylkeskommune forlenges ut Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 75/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Leder for fysio- og ergoterapitjenesten Kjersti Høibø Tysland innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Kjersti H Tysland Ordfører Inger Staxrud Pål H Eriksen (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Terje Aschim (GBL) Arne Hansen Einar Ellefsrud (Frp) Evy Solheim Rief (Ap) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Avsluttende rapport for Helse i plan tas til orientering. 2. Dokumentet «Videreføring av folkehelsearbeidet i Gran» danner grunnlag for det videre arbeidet med folkehelse i Gran kommune. 3. Arbeidet med følgende områder prioriteres: FYSAK/ fysioteket Helse i plan Helsefremmende arbeidsplasser, med spesielt fokus på kommunens egne ansatte 4. Partnerskapsavtale i Opplandsresepten folkehelseprogrammet, med Oppland fylkeskommune forlenges ut Saksdokumenter: Helse i plan avsluttende prosjektrapport Folkehelse arbeid i Gran kommune Kommuneplanens samfunnsdel Opplandresepten - Folkehelseprogrammet, Programplan 2006, (Oppland fylkeskommune OFK) St.meld.nr.16. Resept for et sunnere Norge Vedlagt: Nei Nei Nei Side 6 av 57

7 Sak 143/08 Saksopplysninger: Gran kommune inngikk en partnerskapsavtale i forhold til Folkehelsearbeid med Oppland fylkeskommune i Det følger økonomiske midler med avtalen, kr ,- pr år. Den opprinnelige avtalen løper ut Oppland fylkeskommune har tilbudt kommunen å forlenge avtalen ut Gjennom partnerskapsavtalen har Gran kommune forpliktet seg til å arbeide helhetlig med folkehelse. Kommunen har en tydelig forankring av folkehelse i Kommuneplanens samfunnsdel. Organiseringen av FYSAK-arbeidet er et eksempel på en hensiktsmessig måte å organinser arbeidet på. På bakgrunn av dette er det utarbeidet et dokument for videreføring av Folkehelsearbeid i Gran kommune med forslag til aktuelle arbeidsområder for det videre arbeidet. Disse arbeidsområdene bygger på sentrale og fylkeskommunale føringer i Opplandsresepten, OFK sitt vedtatte folkehelseprogram. Tema for arbeidet er: FYSAK / fysiotek(trening på resept og livsstilsendring) Helse i plan / Universell utforming/ Miljøretta helsevern/skadeforebyggende arbeid Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende arbeidplasser Helsefremmende eldreomsorg Helsefremmende fritid Rusforebyggende arbeid Psykisk helse Tobakksforebyggende arbeid (legges inn under helsefremmende skoler og arbeisplasser) I 2006 vedtok kommunestyret at Gran kommune skulle delta i utviklingsprosjektet HELSE I PLAN, et samarbeid med Oppland fylkeskommune. Helse i plan er både et nasjonalt og fyslkeskommunalt satsingsområde og en sentral del av folkehelsearbeidet. Prosjektperioden for Helse i plan går ut I den forbindelse skal det avgis en avsuttende rapport (se vedlegg). Hovedmålet for utviklingsprosjektet er å «forankre folkehelsearbeidet i det ordinære planverket» og «bygge opp planog prosesskompetanse i helsesktoren». En viktig begrunnelse for målet er at «faktorer som påvirker helsen befinner seg i alle sektorer». Forankring i sentrale planer anses som en mulighet for samordning, medvirkning og utvikling av handlingsalternativ for folkehelsearbeidet. Det har vært jobbet aktivt med Helse i plan i Gran. Helse har fått en tydlig forankring i kommunens overordnede planer og er konkretisert i andre planer. Videre er det opprettet møtearenaer mellom helse og planavdeling i kommunen for videre utvikling og oppfølging av Helse i plan arbeidet. Vurdering: Folkehelsearbeid krever langsiktighet. Gjennom partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommunen har Gran kommune forpliktet seg til et langsiktig engasjement på dette området. Helsefremmende og forebyggende arbeid gir ikke så lett resultat på kort sikt. Det er en endring i retning av større helseforskjeller i befolkningen og overordnet mål for folkehelsepolitikken er flere leveår med god helse og reduserte helseforskjeller. Godt folkehelsearbeid er avhengig av både befolkningsretta strategier og målretta strategier overfor utsatte grupper. Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet er nedfelt i kommunehelsetjenestelovens formålsparagraf 1-2. Gran kommune er godt i gang med å forankre folkehelsearbeidet i kommunale planer. Arbeidet bør videreutvikles og videreføres i organisasjonens daglig drift. Ivaretakelse og utvikling av engasjement på tvers i organisasjonen er vesentlig. Flere sektorplaner har et godt helseperspektiv. Det må jobbes videre med hvordan dette best utnyttes og utvikles i praksis slik at det får positive konsekvenser for befolkningens helse. Den gode fagkompetansen organisasjonen har i dag er grobunn for gode tiltak for befolkningen. Samordning av ulike tiltak og samhandling er viktig for en god helhet. Gode arenaer for samhandling er viktig i arbeidet. Side 7 av 57

8 Sak 143/08 Kommuneplanens samfunnsdel kap har mål for helse og omsorg: «arbeide for god og likeverdig helse for hele befolkningen» «arbeide måretta for redusere helseforskjeller i befolkningen» «arbeide for å bidra til at befolkningen settes i stand til å ivareta egen helse» Dette er klare mål og strategier for folkehelsearbeidet. Målene gir tydelige signaler og samsvarer godt med fylkeskommunens mål for folkehelsearbeidet. Trygghet, verdighet og trivsel er viktige element for menneskers helse, og det er behov for bredde på tilbud og tiltak i kommunen. Det er foreslått ulike satsingsområder for folkehelsearbeidet i dokumentet «Viderføring av folkehelsearbeidet i Gran kommune». Disse bygger i stor grad på tema fra fylkeskommunens folkehelsesatsning og sentrale anbefalinger for folkehelsearbeid. Enkelte områder har allerede fokus gjennom vedtatte planer, eller ved at de er i en prosjektperiode, slik som «OPPTUR et prosjekt for gode omsorgstjenester i Gran». Folkehelsearbeidet er mangfoldig og krever innsats på ulike områder. For å nå et mål om reduserte helseforskjeller i Gran, vil det være behov for å sette fokus på utsatte grupper og risiko grupper, samtidig som en holder fast på strategier for større grupper. Det bør fortsatt satses målretta på FYSAK-arbeidet og kosthold. Fysioteket er et viktig satsingområde i forhold til dette. Kommunen som bedrift og organisasjon gir jobb til mange av kommunens innbyggere og er derfor en viktig arena for å fremme helse. I Kommuneplanen samfunnsdel er det et uttalt mål å «bidra til å fremme god helse og trivsel i arbeidslivet og spesielt for kommunens egne ansatt». Folkehelse er gjennom Helse i plan prosjektet godt forankret i kommunens overordnede planer. Arbeidet med Helse i plan har fått en struktur gjennom prosjektperioden og det er viktig at dette arbeidet fortsetter. Rådmannen anbefaler at dokumentet «Videreføring av folkehelsearbeidet i Gran» danner grunnlag for det videre folkehelsarbeid i kommunen og at områdene FYSAK/ fysiotek, Helsefremmende arbeidsplasser med fokus på egen organnisasjon og Helse i plan er sentrale satsingsfelt. Rådmannen anbefaler videre at kommunen forlenger partnerskapsavtalen i folkehelse med Oppland fylkeskommune. Side 8 av 57

9 Sak 144/08 OPPRETTELSE AV NYE BARNEHAGEPLASSER Saksbehandler: Mona Mikalsen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/1403 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 74/08 Formannskapet PS 144/08 Kommunestyret Innstilling: 1. For å innfri målet om full barnehagedekning legges forholdene til rette for en kapasitetsøkning på inntil 40 fulltidsplasser. 2. Dette løses ved at: - Det igangsettes planlegging av utvidelse i barnehagetilbudet ved Solheim barnehage med to avdelinger. - Det innledes forhandlinger om et mer langsiktig leieforhold med Moen Sportsklubb for mer permanent drift av Moen barnehage. - Gran familiebarnehage utvides med 1 avdeling fra og med 1. januar For prosjektering av utbyggingsprosjektet ved Solheim barnehage, bevilges kr (inkl mva). Bevilgningen belastes disposisjonsfondet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 74/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Sak 74/08 ble tatt opp til behandling før de andre sakene på sakslista. Barnehageleder Mona Mikalsen innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Mona Mikalsen n Helge Ekeren (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Rådmann Arne Skogsbakken Hans Bjørge (Sp) Terje Aschim (GBL) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For å innfri målet om full barnehagedekning legges forholdene til rette for en kapasitetsøkning på inntil 40 fulltidsplasser. Side 9

10 Sak 144/08 2. Dette løses ved at: - Det igangsettes planlegging av utvidelse i barnehagetilbudet ved Solheim barnehage med to avdelinger. - Det innledes forhandlinger om et mer langsiktig leieforhold med Moen Sportsklubb for mer permanent drift av Moen barnehage. - Gran familiebarnehage utvides med 1 avdeling fra og med 1. januar For prosjektering av utbyggingsprosjektet ved Solheim barnehage, bevilges kr (inkl mva). Bevilgningen belastes disposisjonsfondet. Saksdokumenter: Kommunestyresak 60/07: Opprettelse av nye barnehageplasser Vedlagt: Saksopplysninger: Regjeringens mål om full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass, krever at kommunen har en plan for å imøtekomme det økte behovet for barnehageplasser. Det ble i kommunestyresak 0060/07 vedtatt at Rådmann skal legge fram et forslag til mer permanente og langsiktige løsninger for å nå full barnehagedekning i Gran kommune. Det er i dag 7 kommunale og 12 private barnehager i Gran, i alt går 654 barn i barnehage. Gran kommune hadde full barnehagedekning januar 2006, etter at nye Romholt barnehage åpnet. I august 2006 hadde kommunen ledig kapasitet i noen barnehager. Ved hovedopptaket i 2007 hadde kommunen 58 barn på venteliste, mange av disse var under 3 år. Det akutte behovet for flere barnehageplasser førte til at det ble opprettet nye plasser i allerede eksisterende kommunale/private barnehager. I tillegg ble det etablert midlertidig barnehagedrift i kommunal regi i klubbhuset til Moen Sportsklubb. Ved hovedopptaket i mars 2008 var det 24 barn på venteliste, de fleste av disse er barn under 3 år. Alle som har søkt ved hovedopptaket har fått plass, men noen har ikke fått innfridd 1. ønske mht. antall dager eller barnehage. Det er kommet flere søkere etter hovedopptaket, og kommunen har pr. i dag ikke full barnehagedekning. Gran kommunes mål for full barnehagedekning er; I Gran kommune skal alle barn få dekket sitt behov for barnehageplass innen 3 uker, primært i den barnehage de ønsker mest. Noen betraktninger: Tall prognose barnehageopptaket 2009: Det er pr. i dag 875 barn i aldergruppen 1-5 år i kommunen. Prognosen for befolkningsutviklingen i alderen 1-5 år tyder på en nedgang i antall barn de kommende år. Framskrivingen av folkemengden viser at forventet antall barn i alderen 1-5 år i 2010 er på 763 og på 738 i Kommunen har 167 seksåringer som skal begynne på skole i 2009, i 2008 var tallet 146. Dette fører dersom vi holder eventuelle til og fraflyttingstall utenfor beregningen, til at 21 flere plasser vil være til disposisjon ved hovedopptaket i Og i hovedsak dreier dette seg om 4 og 5 dagers plasser. Det ble født 162 barn i Gran i I 2007 var antall fødte gått ned til 114, og en forventer ca samme antall fødsler i Lovfestet rett til plass blir innført fra 2009, det betyr at alle barn som er født til og med har rett til plass ved hovedopptaket Målet angående befolkningsvekst i kommuneplanens samfunnsdel på 1,5 %, krever også at vi planlegger for flere barnehageplasser. Det har vært en jevn økning av familier som ønsker 5-dagers tilbud de seinere år. Kostratallene fra Gj. snitt kommunegruppe 11(se tabell), viser at Gran i 2007, ligger ca 10 % lavere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder antall barn med tilbud over 33 t. i uka. Egne tall for 2008 viser at vi nærmer oss sammenlignbare kommuner når det gjelder tilbud over 33 timer pr. uke. Dekningsgraden i Gran er relativt god (98,2 %) i aldersgruppen 3-5 år. Det er også en tydelig utvikling at flere søker barnehageplass for de yngste barna, og da gjerne 5 dagers tilbud. Dekningsgraden for de yngste barna (1-2 år) er på 69 %. Dette tyder på at behovet for 5 dagers plasser for barn under 3 år, vil øke de kommende år. Side 10 av 57

11 Sak 144/08 Dekningsgrad: Gj.snitt kommunegr. 11 (2007) Andel barn 1-2 år med barnehageplass 50,9 % 68,3 % 69 % 66,3 % i forhold til antall innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass 93,7 % 95,0 % 98,2 % 94,2 % i forhold til antall innbyggere 3.5 år Andel barn med oppholdstid 33 timer el. mer pr. uke. 54,4 % 61,5 % 65,0 % 74,7 % Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer el. mindre pr. uke 45,6 % 38,5 % 35,0 % 25,3 % Økonomi: Gran kommune har inntektsgradert foreldrebetaling som gir lavere inntekter (foreldrebetaling), og behov for en høyere kommunal finansiering, enn om kommunen har forholdt seg til den vedtatte maksprisen. Tallene viser også at Gran har en kommunal finansiering av barnehagene som er ca 9 % høyere enn Gj.snitt. kommunegr. 11(2007), se tabell. Statstilskuddet har gått noe ned, årsaken til dette er at kommunen har færre delte plasser. En dagers plass gir større statstilsudd enn en 5 dagers plass. Denne utviklingen vil fortsette i og med at flere ønsker fulltidsplass. Fordeling av finansiering for kommunale plasser (%) Gj.snitt kommunegr. 11(2007) Oppholdsbetaling 21,5 17,4 17,4 19,8 Statstilskudd 52,1 52,8 51,3 57,8 Kommunale driftsutgifter 26,4 29,8 31,3 22,4 Finansieringsordningen for barnehager: Krav om økonomisk likeverdig behandling av barnehager mht. offentlige tilskudd (skjønnsmiddelordningen), krever også at kommunen opprettholder kommunal finansiering på 2003 nivå. Dette fordrer at kommunen opprettholder nivået på kommunal finansiering av egne barnehager, selv om den ligger over det sammenlignbare kommuner bruker på barnehager. Nedgang i kommunal finansiering vil føre til trekk i skjønnsmidler. Regelverket krever samtidig at kommunens tilskudd til private barnehager må sørge for at den samlede offentlige finansieringen, utgjør minst 85 % av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar. Kostnaden knyttet til det administrative arbeidet på barnehageområdet blir ført på kommunale barnehager, selv om mange av oppgavene som løses er fellesoppgaver, eksempelvis samordnet opptakt, søknader mht. offentlige tilskudd, tilsyn, veiledning og kompetansebygging/utvikling med mer. I praksis betyr dette at Gran kommune utbetaler ca 6 mill. kr. i 2008 i kommunalt tilskudd (skjønnsmidler) til private barnehage. Bygningsmasse og arealutnyttelse: Gran kommune driver 7 barnehager i eide og leide lokaler. Det er kun Marka barnehage som er bygd for formålet. Det er et restaureringsbehov ved Solheim barnehage, som dreier seg om en del malingsarbeid, bytting av kjøkkeninnredning og andre mindre reparasjoner. En del av dette restaureringsarbeidet er påbegynt i Det er relativt store lokaler både på Solheim og Leikvoll barnehage, og det er plass til flere barn i disse barnehagene før arealnormen er fullt utnyttet. Det er i dag en småbarnsavdeling i 2. etasjen i Solheim barnehage, som det på sikt vil være gunstig å få etablert i 1. etasje mht. sikkerhet. Side 11 av 57

12 Sak 144/08 Barn med nedsatt funksjonsevne: Gran kommune har behov for et barnehagetilbud som er spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. I merknaden til barnehagelovens 13 står det; Kommunen har det praktiske og økonomiske ansvaret for at barn med nedsatt funksjonsevne får plass i barnehage. Videre står det; Kommunen har en viss valgmulighet basert på praktiske og økonomiske hensyn. Barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser kan ha behov for et mer tverrfaglig og behandlingsrettet tilbud en det en vanglig barnehage gir. Slike tilbud gis vanligvis i en spesial barnehage eller i egne avdelinger knyttet til ordinære barnehager. Gran kommune gir barnehagetilbud til flere barn med store hjelpebehov, det en kan beskrive som omfattende funksjonshemminger. Dette er tilrettelegging i form av støyskjermede rom, treningsrom, stellerom, lagerkapasitet for hjelpemidler, parkering og trapper/ramper. Det vil være naturlig å tilrettelegge for disse barna spesielt, i en sentrumsnær barnehage. Det også være gunstig med færre barn på gruppen for å ivareta alle behov. Behovet for bruk at hjelpemidler vil kreve en større arealnorm enn det som er minimumsnormen i barnehageloven. Kommunen har ansvaret for tilbudet til disse barna, og erfaringene så langt, er at private aktører ikke tilrettelegger spesielt for denne gruppen barn. Private barnehage utbyggere: Gran kommune er kontaktet av private barnehageutbyggere som ønsker å etablere seg her. En av disse har vært i møte med kommunen, og ønsker å bygge en 4 avdelings barnehage på ren. Utbyggeren trenger bekreftelse fra kommunen om at det er behov for en ny 4 avdelings barnehage før eventuelt Husbanken gir tilsagn til lån. Husbanken har sendt ut brev i september 08, hvor de signaliserer en mer restriktiv holdning til nye etablerere, for å unngå at de er med på å finansiere overkapasitet i sektoren. Vurdering Generelt: Ved hovedopptaket 2008 var det familier som ikke fikk det tilbudet de søkte mht. antall dager og type barnehage. I oktober 2008 har ca 72 % av barna oppholdstid over 33 t. pr. uke, og en kan forutsette en fortsatt vekst i denne gruppa. Lovfestet rett til plass krever også at kommunen har barnehageplass til alle som ønsker det, både mht. antall dager og primært i den barnehagen det søkes om. Dette underbygger behovet for økt kapasitet i sektoren. Det har vært en kraftig vekst i sektoren de siste to år, og eksisterende barnehager har utvidet barnetallet og arealutnyttelsen betydelig. Det vil være lite rom for å ta inn flere barn i allerede eksisterende barnehager i kommunen (private/kommunale), med unntak av Solheim og Leikvoll. Det vil også være behov for å tilrettelegge det fysiske miljøet noe, før en kan regne med full kapasitetsutnyttelse i disse barnehagene. Lokalene (gamle skolebygg) gjør at støyforhold og rominndelingen, vanskeliggjør full arealutnyttelse. Et makstall for full utnyttelse av Leikvoll/Solheim til sammen kan anslås til ca 10 heltidsplasser. Tall fra SSB tyder på at barnetallet i aldergruppen 1-5 år vil gå ned fram mot Støtter en seg til dette tallmaterialet kan en anta at behovet for barnehageplasser vil flate ut allerede i Fødselstallene i kommunen har gått ned, og dette underbygger antagelsen om at behovet for plasser vil avta i årene framover. Kommuneplanmålet for befolkningsvekst vil for aldergruppen 1-5 år utgjøre omtrentlig 8-10 barn. Disse ulike signalene synliggjør utfordringene med å planlegge for full barnehagedekning i årene framover. Rådmannen anbefaler med utgangspunkt i disse vurderingene, at det legges til rette for en kapasitetsøkning sektoren, for inntil 40 heltidsplasser til sammen, for barn under/over 3 år. Kommunal eller privat utbygging: Det er i dag overvekt av private barnehager i Gran og de private barnehagene gir et viktig bidrag for å nå full barnehagedekning i kommunen. Det er i dag flere private aktører som er interessert i å bygge Side 12 av 57

13 Sak 144/08 barnehage i kommunen. Årsaken til dette er at private aktører ser at det er behov for nye plasser, og at det kommunale tilskuddet til private aktører er forholdsvis høyt i Gran. Det har vært en økning av det kommunale tilskuddet til private barnehager fra kr. 4,2 mill. i 2006 til dagens nivå på 6 mill kr. Til sammenligning er netto kommunal finansiering til kommunale barnehager på 4.8 mill. kroner. Dagens finansieringsmodell med statlig tilskudd, kommunalt tilskudd (skjønnsmiddelordningen), vil fortsette til og med I 2011 vil sektoren bli rammefinansiert og kommunen vil ha det totale ansvaret for finansieringen av både kommunale og private barnehager. Det er knyttet en del usikkerhet til hvordan rammefinansieringen vil fungere i kommunene, og fortsatt er det lite informasjon fra staten på dette området. Det en kan slå fast er at kommunen også påtar seg et betydelig økonomisk ansvar årlig, når det gis tilsagn til etablering for nye private barnehageutbyggere. Gran kommune har en grendestruktur på barnehagetilbudet og de kommunale barnehagene dekker viktige områder som Bjoneroa, Bjørklund og Grymyr krets. De kommunale barnehagene er ulike i størrelse, men med hovedvekt på små enheter. Dette gjør at kommunen har liten mulighet til å ta ut stordriftsfordeler. De store private aktørene ønsker å etablere seg i sentrumsnære områder, hvor det er mulig å drive større enheter. Og utfordringen for kommunen er finansieringsmodellen (skjønnsmiddelordningen), som tar utgangspunkt i kommunal timepris pr. produserte barnehagetime, ved utbetaling av kommunalt tilskuddet til private barnehager. Kommunen står i fare for å drive kun de mindre enhetene i grendene, som vil være forholdsvis dyre å drifte. De store private aktørene vil få god uttelling i form at kommunalt tilskudd, pga. at den kommunale prisen pr. produserte barnehagetime er høy. Dette er argumenter som underbygger anbefalingen om en kommunal utbygging av barnehageplasser. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunen bygger 2 nye avdeling, en av disse skal være spesielt tilrettelagt både mht. fysisk utforming, areal og antall barn på avdelingen. Avdelingene bør bygges i tilknytning til Solheim barnehage. Dette vil gi tilrettelagte plasser for barn med nedsatt funksjonsevne, flere barnehageplasser og mulighet for drive barnehage kun i 1. etasje i Solheim. Utearealet i Solheim er stort nok til dette er praktisk mulig, og infrastrukturen er allerede tilstedet på tomta f.eks. vann/avløp og strøm. Og muligheten for å benytte 2. etasje i Solheim til administrative lokaler, gjør at nybyggets størrelse i hovedsak kan knyttes til arealbehovet for antall barn over/under 3 år. Det vil være en forutsetning at det anlegges ny parkeringsplass parallelt med utbyggingen av barnehagen. Eiendomsavdelingen har utarbeidet et grovt og foreløpig kostnadsoverslag som antyder at investeringsbehovet for nybygg kan forventes å utgjøre ca. kr 10 millioner. Mindre bygningsmessige tilpasninger/oppussing kommer i tillegg og er beregnet til ca. kr Prosjekteringskostnadene er beregenet til å utgjøre kr (inkl mva). I tillegg kommer som tidligere nevnt, kostnader til erverv og opparbeiding av parkeringsplass. Dette tiltaket er innarbeidet i rådmannens innspillsdokument til mål og tiltak, Budsjett- og økonomiplan Finansiering er ikke nærmere vurdert i denne saken, men utbygging i denne størrelsesordenen vil kunne utløse investeringstilskudd på mellom kr 1-1,5 mill. Plan for å innfri målet om full barnehagedekning Gran: Rådmannen anbefaler at det igangsettes planlegging av utvidelse i barnehagetilbudet ved Solheim barnehage med 2 avdelinger. Prosjekteringskostnadene kr (inkl mva), foreslås bevilget i tilknytning til behandlingen av denne saken. Bevilgningen anbefales finansiert via disposisjonsfondet. Side 13 av 57

14 Sak 144/08 Det innledes forhandlinger om et mer langsiktig leieforhold med Moen Sportsklubb for mer permanent drift av Moen barnehage. Rådmannen anbefaler videre at Gran kommunale familiebarnehage utvides med et hjem med til sammen 4 barn under 3 år fra 1. januar Kostnaden ved å utvide med 1 avdeling kan innarbeides innenfor dagens budsjettramme. Side 14 av 57

15 Sak 145/08 PEDAGOGISK PROGRAM FOR BJONEROA, BRANDBU OG GRAN UNGDOMSSKOLER Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 036 A2 Arkivsaksnr.: 08/2563 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 73/08 Formannskapet PS 145/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner de framlagte forslag til pedagogisk plattform. 2. Skolenes erklærte verdigrunnlag gjennom disse dokumentene forutsettes lagt til grunn ved skolenes egen organisering, prioritering og tilrettelegging av undervisningstilbudet sitt. 3. Den pedagogiske plattformen skal være retningsgivende når framtidige politiske valg skal gjøres, for lokalisering, opprusting, for ressurstildeling, organisering og utbygging av ungdomsskolene. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 73/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner de framlagte forslag til pedagogisk plattform. 2. Skolenes erklærte verdigrunnlag gjennom disse dokumentene forutsettes lagt til grunn ved skolenes egen organisering, prioritering og tilrettelegging av undervisningstilbudet sitt. 3. Den pedagogiske plattformen skal være retningsgivende når framtidige politiske valg skal gjøres, for lokalisering, opprusting, for ressurstildeling, organisering og utbygging av ungdomsskolene. Saksdokumenter: Saksframlegg Ny skolestruktur i Gran kommune, sak 15/07 Saksprotokoll, samme Mandat for ungdomsskolenes utviklingsarbeid; skriv fra grunnskoleleder Virksomhetsplan 2007/08 Bjoneroa skole Skolevurderingsplan Bjoneroa skole Pedagogisk plattform Brandbu ungdomsskole Pedagogisk plattform Gran ungdomsskole Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Gran kommunestyre fattet i sak 15/07 om ny skolestruktur i Gran kommune slikt vedtak om ungdomsskolene, (vedtakets pkt. 6). Side 15

16 Sak 145/08 Det settes i gang et utviklingsarbeid for ungdomsskolene i Gran med sikte på å utarbeide/videreutvikle et pedagogisk program på hver ungdomsskole. Programmet danner grunnlag for en vurdering av behovet for oppgradering/utbygging av skolene. Arbeidet skal ende opp med konkrete forslag til hvordan ungdomsskolene kan tilrettelegges best mulig for å gjennomføre den undervisningen programmet beskriver. Arbeidet gjennomføres i løpet av skoleåret Med bakgrunn i dette vedtaket ble ungdomsskolene gitt følgende mandat av rådmannen: Ungdomsskolene i Gran skal innen medio april 2008 ha utarbeidet fellesdelen av en pedagogisk plattform for ungdomsskolene i kommunen. Fellesdelen skal ha følgende oppbygning: Felles visjon med utgangspunkt i Plan for videreutvikling av kvalitet i skolene i Gran kommune Tre hovedområder: Elevsyn/menneskesyn Læringssyn Skolen i samfunnet Hovedområdene skal være eksemplifisert: Det viser seg i praksis ved at... Fristen for ferdigstillelse av arbeidet ble satt til 20. juni. Prosessen ved skolene og resultatet av arbeidet ble forutsatt holdt innenfor rammen av lover, forskrifter, avtaleverk så vel som overordnede kommunale planer og politiske mål, blant annet slik de er nedfelt i kvalitetsplan for grunnskolen. Vurdering: Arbeidet ble igangsatt i løpet av høsten Det ble avholdt møter mellom rektorene ved alle tre skolene og grunnskoleleder. Der ble det drøftet fram en forståelse av hva som ligger i vedtakets ordlyd, og gjort betraktninger om hvor langt en kan forvente å ha en felles profil, og hva som skal framstå som spesifikt for den enkelte skole. En selvfølgelig konklusjon var at skolene må ha ambisjonen om å framstå som likeverdige og med undervisningstilbud og organisering som sikrer et godt og bredt skoletilbud uavhengig av skolested. Det er i denne saken viktig å understreke sammenhenger som finnes, som er åpenbare og som vil være utslagsgivende for hva som faktisk bør og skal skje med våre ungdomsskoler på det bygningsmessige området. Derfor har ikke skolenes arbeid ført fram til konkrete anvisninger om hvordan skolene lokalitetsmessig bør tilrettelegges. Hovedvekten er lagt på kommunestyrets formulering i det nevnte vedtaket: med sikte på å utarbeide/videreutvikle et pedagogisk program på hver ungdomsskole. Programmet danner grunnlag for en vurdering av behovet for oppgradering/utbygging av skolene. En må ikke undervurdere verdien av den prosessen som har foregått. Alle ansatte har deltatt aktivt i drøftingene i flere omganger. Utfallet må betraktes som skolenes viljeserklæringer til innretning av sitt arbeid, og som de må forpliktes på. Skolenes forslag til pedagogisk plattform blir behandlet i de formelle organer i løpet av høsten (Pga valg av nye representanter er ikke denne behandlingen ferdig i skrivende stund, men forutsettes sluttført før kommunestyrets møte i nov.) Side 16 av 57

17 Sak 145/08 Bjoneroa skole ser sitt opplegg og profil i lys av at de er en 1-10-skole. Derfor har Bjoneroa deltatt i de felles drøftingene som har foregått, legger de samme overordnede verdier hva gjelder de tre hovedområdene til grunn, men har valgt å la sitt syn komme til uttrykk i skolens virksomhetsplan og skolevurderingsplan. Derfor er disse dokumentene vedlagt. Brandbu og Gran ungdomsskoler har arbeidet fram de vedlagte forslag til pedagogisk plattform. Rådmannens konklusjon: Det er en god, felles plattform med omtale av sentrale verdier som løftes fram i en felles profil. Når det gjelder konkrete forslag til hvordan ungdomsskolene kan tilrettelegges for god undervisning i framtida, må det tas hensyn til de elementer som ellers foreligger for de tre skolestedene: Bjoneroa: Det trengs en avklaring i et langsiktig perspektiv hva gjelder struktur, ev endring, samarbeid med Søndre Land; eventuelt rommessige behov og bygningsmessige utbedringer ved skolen. Her må valg gjøres i riktig rekkefølge. Målet må være å kunne gi et fullgodt og tidsmessig forsvarlig skoletilbud på ungdomstrinnet også i denne delen av kommunen i framtida. Brandbu: Skolen trenger tung opprustning på bygningssiden, jfr eiendomsavdelingens vedlikeholdsprogram og budsjettinnspill. Dette i tillegg til det som er gjort de seinere år. Tunge behov sett fra skolens side er generell opprusting, bedre plass til undervisning, flere grupperom, bedre utformede lærerarbeidsplasser, videre utskifting av vinduer, inneklimatiltak. Skolen bærer preg av å være ca 45 år gammel uten å ha gjennomgått en full opprusting. Før det fattes beslutninger om ytterligere omfattende utbedringer, må det avklares om kommunens erverv av Hadeland vg. skole avd. Brandbu får konsekvenser for hvor Brandbu ungdomsskole skal ha tilhold i framtida. Gran: Utbyggings- og opprustingsbehov, først og fremst mer undervisningsareal, flere grupperom, bedre arbeidsplasser for lærere, utskifting av gamle, trekkfulle vinduer. Skoleledelsen har kontakt inn i prosessen rundt planlegging av ny Hadeland videregående skole. En må søke å bevare skolens uteareal og nære omgivelser til skolens behov og formål, samtidig som en må se mulighetene i å søke gode samarbeids- og synergiløsninger med den nye naboskolen på områder som kan gavne ungdomsskolen og dens undervisningstilbud til elevene. Det viktigste i dette arbeidet er prosessen som skolene har hatt gjennom skoleåret 2007/08 og som har resultert i de foreliggende dokumenter. Det er både en forutsetning og et håp at denne saken, både arbeidet ved skolene og resultatene, er med på å sette fokus også på ungdomsskolenes betydning og virksomhet. Ikke minst har foreldre gjennom KFU i mange år kommunisert en forventning om en mer aktiv innsats på dette trinnet i en fase der en har vært ganske opptatt av andre sider ved skolen i Gran. I så måte bør den foreliggende saken bringe oss et skritt videre. Side 17 av 57

18 Sak 146/08 SØKNAD FRA RANDSFJORDMUSEENE AS OM ØKT DRIFTSTILSKUDD FOR 2009 OG PERMANENT BYGNINGSVERNRÅDGIVER STILLING. Saksbehandler: Grete Øverlier Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 08/2038 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 80/08 Formannskapet PS 146/08 Kommunestyret Innstilling: Driftstilskuddet til Randsfjordmuseene AS justeres i samsvar med det pris- og lønnsvekstnivået som legges til grunn i Budsjett- og økonomiplan for Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 80/08 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: n Helge Ekeren (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Assisterende rådmann Berit Halvorsen Rådmann Arne Skogsbakken Ordfører Inger Staxrud Det ble votert punktvis over innstillingen: Ved votering ble innstillingens pkt 1 enstemmig vedtatt. Ved votering over pkt 2 stemte 4 for innstillingen og 4 stemte mot. Med Ordførers dobbeltstemme falt pkt 2 i innstillingen. Vedtak: Driftstilskuddet til Randsfjordmuseene AS justeres i samsvar med det pris- og lønnsvekstnivået som legges til grunn i Budsjett- og økonomiplan for Saksdokumenter: Søknad fra Randsfjordmuseene AS av Strategidokument for Randsfjordmuseene AS Aksjonæravtale For RandsfjordmuseeneAS Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Styret i Randsfjordmuseene AS (RFM) har fremmet en todelt søknad til alle eierkommunene om: I. Kostnadsregulering på det ordinære driftstilskuddet fra 2008 til 2009 med 6 %. II. Tilskudd til en bygningsvernrådgiverstilling i 50 %. Side 18

19 Sak 146/08 Angående driftstilskudd: Søknaden på kr ,- for 2009 er basert på en lønnsvekst på 6% for Angående tilskudd til bygningsvernrådgiver-stilling: Søknaden er basert på et ønsket om videreføring av byggeskikkprosjektet for Hadeland/ Land. Fra 2007 har kommunene Søndre Land og Nordre Land gått inn med midler til stillingen. Søknadsbeløpet er for Grans del kr ,- for Randsfjordmuseene AS har følgende 6 satsingsområder for perioden : Bevaring av samlingene og videreutvikling av dokumentasjonssentrene. Videreutvikle museet som regionalt kompetansesenter for bygningsvern. Utvikle museet som ledende innen naturhistorie i Oppland. Skoletjenesten. Samtidsdokumentasjon. Eksperimentell forskning på jernvinne. Vurdering: I. Økt driftstilskudd: Gran kommune godkjente tilskuddsmodellen for driftstilskudd til RFM i K-sak 0041/05. I 2005 ble det også fastsatt en kommunal opptrappingsmodell for iht. tilskudd fra fylkeskommune/stat. Denne er fulgt opp av Gran kommune, og fra 2006 ble et fast tilskudd til musikkarkiv innarbeidet i driftstilskuddet. (kr ,- pr. år fra Gran). Utviklingen i driftstilskudd fra Gran kommune har vært slik fra 2004: 2004: kr ,- (Hadeland Folkemuseum) Etter konsolidering av Hadeland Folkemuseum og Lands museum: 2005: kr ,- 2006: kr ,- 2007: kr ,- 2008: kr ,- (økning for Grans del utgjorde 12,9 % fra 2007). 2009: kr ,- (omsøkt beløp) Rådmannen har ingen merknader til det omsøkte beløp utover at det etter at opptrappingsplanen nå er gjennomført, er naturlig at det årlige driftstilskuddet justeres i samsvar med det pris- og lønnsvekstnivået som legges til grunn i Gran kommunes budsjett- og økonomiplaner. II. Bygningsvernrådgiverstilling: Søknad om økt bevilgning for å opprette en fast 50 % stilling som bygningsvernrådgiverstilling ble ikke imøtekommet fra Gran i 2008 i påvente av nærmere avklaring bla fra Oppland fylkeskommune. Fra 2007 gikk både Nordre Land og Søndre Land kommuner inn på ordningen, og Oppland fylkeskommune har bevilget et tilskudd på kr ,-. Museet har i flere år drevet systematisk arbeid med å bygge kompetanse på bygningsvern som en oppfølging av prosjektet Byggeskikk og verneverdier i Land og på Hadeland, og museet vil videreutvikle bygningsvern som eget satsingsområde. På den bakgrunn ønsker de en fast 50 % stilling som bygningsvernrådgiver. Utfra den kompetansen som denne stillingen kan tilbys kommunene og som en oppfølging av tidligere prosjekt anbefaler rådmannen at Gran kommune skal innarbeide det omsøkte tilskuddet, øremerket denne stillingen, i budsjettet fra Det kan opplyses at Lunner og Jevnaker kommuner har gitt muntlig melding om at de ikke vil gi tilskudd til stillingen i år. Side 19 av 57

20 Sak 147/08 PRINSIPPAVKLARING GRANAVOLLEN - TELTHUSET / VOLDEN (SAMVIRKELAGET) Saksbehandler: Berit Halvorsen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 08/2602 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 83/08 Formannskapet PS 147/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Planene om tilbakeføring av Telthuset fra Hadeland folkemuseum til Granavollen, skrinlegges. 2. Det åpnes for etablering av midlertidig aktivitet i Volden /Samvirkelaget. Før eventuell aktivitet etableres må det foretas en bygningsmessig gjennomgang med konkretisering av kostnader og omfang for enkle tilretteleggingstiltak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 83/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Planene om tilbakeføring av Telthuset fra Hadeland folkemuseum til Granavollen, skrinlegges. 2. Det åpnes for etablering av midlertidig aktivitet i Volden /Samvirkelaget. Før eventuell aktivitet etableres må det foretas en bygningsmessig gjennomgang med konkretisering av kostnader og omfang for enkle tilretteleggingstiltak. Saksdokumenter: Brev fra Randsfjordmuseene AS Flytting av telthuset fra Hadeland folkemuseum til Granavollen Søknad om økonomisk støtte - Norsk Kulturminnefond og Smilmidler jan/februar 2008 Avslag på søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond, Referat fra møte i Styringsgruppa Prosjekt kulturbasert verdiskapning Granavollen- Tingelstadhøgda, Vedlagt: Nei Nei Saksopplysninger: Med bakgrunn i en kombinasjon av flere forhold, har vedlagte henvendelse fra Randsfjordmuseene AS om flytting av telthuset fra Hadeland folkemuseum til Granavollen, utløst et behov for noen prinisippielle avklaringer. I Reguleringsplanen for Granavollen som ble vedtatt i 1995 framgår det direkte av reguleringsplankartet at Volden (samvirkelagsbygget) er forutsatt revet ved at det er regulert inn en Side 20

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.11.2008 Tid: 17.00 22.05 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Rune Meier (H) Magne Stenberg

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.09.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Mikalsen Arkiv: A10 &30 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Mikalsen Arkiv: A10 &30 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mona Mikalsen Arkiv: A10 &30 Arkivsaksnr.: 06/01765-015 Saken sluttbehandles i kommunestyret. POLITISK KOMITE - BARNEHAGEPLAN 2006-2010 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:, Anne Margrethe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 29.10.2008 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad, John

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.03.2007 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Therese Alm (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne-Lise Bleie (H) Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Sak 12/13 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for psykisk helse 2007-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/8481 - /G70 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte Arkivsaksnr.: 06/2221-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume REGIONRÅDET FOR HADELAND - REGLEMENT. Hjemmel: Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Medlem Roy Gunnar Løvstad FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Medlem Roy Gunnar Løvstad FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 18.01.2016 Tidspunkt: 17.00 - Kl. 18.00 - Kommunereformen Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Willy Westhagen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 18.08.2015 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Plan for psykisk helse 2007-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/8481 - /G70 Saksordfører:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:30. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:30. Til stede på møtet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 13.02.2017 Tid: 17:00 20:30 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.02.2015 kl 1500 Sted: Lunner ungdomsskole, auditoriet Arkivsak: 15/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.05.2012 25/12 Eldrerådet 18.06.2012 41/12 Hovedutvalg for eiendom

Detaljer

Bygging av ny barnehage på Støren

Bygging av ny barnehage på Støren Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2947-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Bygging av ny barnehage på Støren Saksopplysninger

Detaljer

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom underetasjen, Kommunehuset Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 45/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP PS 47/12 12/240 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD SØRREISA MENIGHET

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 45/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP PS 47/12 12/240 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD SØRREISA MENIGHET SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.08.2012 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G Koch H Hanne Fredriksen Saml Jørn Lindbøl Saml Ole Edvin Langaune SP vara for May Tove Grytnes AP Forfall:

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer