Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9."

Transkript

1 Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9. januar (1) Kontrakts- og tilbudsfasen (2) Oppstart (5) Fremdrift - fristforleng. /forsinkelse - merutgifter (7) Sluttoppgjør (4) Tillegg og endringer - varsling - beregning (6) Overtakelse/levering (3) Kontraktsarbeid funksjonsbeskrivelse - spekk (prisbærende poster) (8) Reklamasjoner og mangelshåndtering 2 4 Enterprisekontraktene Totalentrepriser frem til 2011 Totalentrepriser pr. idag Utførelsesentrepriser frem til 2004 Utførelsesentrepriser pr i dag NS 3431 NS 8407 NS 3430 NS 8405 eller 06 NS 3406 NS 8417 NS 3433 NS 8415 eller

2 Nytt i NS 8407 General utførelsesentreprise Struktur som NS 8405 Nytt begrep: Kontraktsgjenstanden Prosjektering tiltransport av prosjekterende avtalt risikoovergang for forprosjektering Forhold i grunnen ARK BYGGHERRE TE BYGG NS 8405/06 PL avtalt risikoovergang (TEs fulle ansvar med mindre vesentlig avvik eller uriktige opplysninger fra BH) Byggherrens forespørsel om spesifisert krav ved forsinkelse Ikke krav om å spesifisere merkostnader RIB RIBr TUE GRUNN TUE BETONG RIE RIV TUE EL TUE VVS 7 8 General totalentreprise Todelt totalentreprise BYGGHERRE BYGGHERRE ARK PL ARK PL Prosjekteringsledelse TE BYGG NS 8407 TE BYGG NS 8407 TE TEKNISK NS 8407 RIB RIBr TUE GRUNN TUE BETONG RIE RIV TUE EL TUE VVS RIB RIBr TUE GRUNN TUE BETONG RIE RIV TUE VVS 9 10 Sidestilte utførelsesentrepriser Funksjonskontrakt vs. detaljbeskrevet ARK RIB RIBr RIE BYGGHERRE PL Prosjekteringsledelse BL BYGG Spekket -kontrakt (NS8405/15 og 8406/16) Detaljert beskrivelse Funksjonskontrakt (NS8407/17) Entreprenørens valgrett Funksjonskrav Prosjekteringsansvar RIV BL ELEKTRO GRUNN BYGG NS 8405 BETONG ELEKTRO NS 8405 VVS

3 Beskrivelse NS 3420 Beskrivelsessystemet i NS 3420 Hierarkisk system Koder som angir arbeidene Entreprisemodeller Utførelsesentreprise En grunnleggende regel i entrepriseretten er at risikoen i utgangspunktet plasseres etter funksjonsfordelingen i kontrakten. Byggherren har risikoen for at tegninger og beregninger er riktige, og entreprenøren for at arbeidet blir fagmessig utført. Agder lagmannsrett, dom (LA ) Totalentreprise Det karakteristiske ved totalentreprise er at entreprenøren står ansvarlig for både prosjektering og utførelse. Entreprenøren vil i prinsippet ha all risiko for funksjonsfeil, med reservasjon for såkalte utviklingsfeil, det vil si feil som skyldes at aksepterte metoder eller materialer viser seg allikevel ikke å være holdbare Hålogaland lagmannsrett, dom (LH ) Kravspesifikasjonen hva skal entreprenøren levere? Byggherren bestemmer hva som skal leveres! Entreprenøren skal levere det som følger av kravspesifikasjonen Formuleringen avgjør Detaljbeskrivelser her skal entreprenøren levere det som er beskrevet (NS 3420) Funksjonsbeskrivelser her kan entreprenøren velge løsningene innenfor de beskrevne funksjoner Forutsetningssvikt avtalen er utgangpunktet Grunnforhold, stabilitet, utførelse/montering Hvem av partene som har risikoen beror på en tolkning av avtalen 15 Sentrale prinsipper i totalentrepriser Prosjekteringsansvaret Totalentreprenøren står i hovedsak for både prosjektering og utførelsen, jf. protokollen til NS 8407 Funksjonskrav: NS 3431 pkt. 2.6 definerer hva et funksjonskrav er (egenskaper) Ingen tilsvarende definisjon i NS 8407, men begrepet benyttes Er krav til komplett leveranse, høy internasjonal standard o.l. et funksjonskrav? Valgrett: Totalentreprenøren har rett til å velge materiell, utførelsesmetoder, løsninger osv. innenfor kontraktens rammer, jf. NS 8407 pkt Rett til å velge biligste løsning innenfor rammene i kontrakten, griper BH inn i valgretten (prosjekteringen) har totalentreprenøren rett til tilleggsvederlag 16 Entreprenørens valgrett Oppgavefordelingen i en totalentreprise Klassisk totalentreprise - kun funksjon VALG AV LØSNINGER Klassisk utførelsesentreprise - kun spesifiserte krav Byggherren Rettslige forhold knyttet til arbeidsområdet Totalentreprenørens arbeidsgrunnlag Materialer bestemt eller levert av byggherren Valg av løsninger (?) Prosjektering (?) Totalentreprenøren Rådgivning Prosjektering Utførelse Ivaretakelse av forhold på byggeplassen Lover og forskrifter mv. Byggeplassledelse Utmåling Bruk av stillaser og heiser Kommunisere avvik fra kontrakt (forutsetninger, omfang, tid, kost Måling (mengder)

4 Oppgavefordelingen i en utførelsesentreprise Kort om «Back to back» Byggherren Rettslige forhold knyttet til arbeidsområdet Totalentreprenørens arbeidsgrunnlag Materialer bestemt eller levert av byggherren Valg av løsninger Prosjektering Entreprenøren Utførelse Ivaretakelse av forhold på byggeplassen Lover og forskrifter mv. Byggeplassledelse i nødvendig utstrekning Bruk av stillaser og heiser Kommunisere avvik fra kontrakt (forutsetninger, omfang, tid, kost Måling (mengder) HEs kontrakt med BH gjelder tilsvarende mellom HE og UE. 19 Vederlagsformat Kontrakts- og tilbudsfasen - Prisformater - Scope (tolkning) - Særlig om funksjonskontrakter Fastpris / Fikssum Entreprenøren tar risikoen for omfang og mengder - låste masser Enhetspriser Pris per enhet er fastsatt Vederlag for utførte enheter Regningsarbeid, åpen bok, kost pluss Faktiske kostnader med tillegg av påslag (Målsum, LPS, Valuta) Case - Fastpris eller regulerbar? 4

5 Holdepunkter hvis ikke presisert Fast pris (fikssum) låste mengder Entrepriseform (NS 8405/6 eller 8407)? Jf. «Nøkkelferdig» Begrepet «Fastpris» sikter også til LPS-justering: 35 Utførelsesentreprise - mengdekontroll NS Eksempel - mengdekontroll Kun i utførelsesentrepriser Innebærer at mengdene blir låste Preklusiv varslingsfrist også i NS 8406 BH beskriver og oppgir mengder E kontrollerer opp mot tilbudsgrunnlagets tegninger i)massene låses eller ii)varsel om feil Eksempel fastprisregulering nedover Enhetspris regulerbare mengder

6 Eksempel enhetspriser med prisoverslag - nedover Overslagspriser ca. pris Overslagspriser ca. pris Overslagspriser ca. pris - forbrukere 32. Fastsetting av prisen. (1) I den utstrekning prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden (gjengs pris), dersom ikke denne prisen er urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, skal forbrukeren betale det som er rimelig etter tjenestens art, omfang og utføring og tilhøva ellers. (2) Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og i hvert fall ikke med mer enn 15 prosent. Dette gjelder likevel ikke dersom en annen prisgrense uttrykkelig er avtalt eller tjenesteyteren har rett til pristillegg etter Overslagspriser ca. pris NS 8405/6, NS 8407 og NS Særlig om regningsarbeider Når arbeid skal utføres etter regning, skal entreprenøren ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet og et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Regningsarbeider skal drives rasjonelt og forsvarlig. Entreprenøren skal på forlangende fra byggherren gi denne et skriftlig overslag over hva arbeidene sannsynligvis vil koste. Entreprenøren skal innen rimelig tid skriftlig varsle byggherren dersom det er grunn til å tro at det vil bli vesentlige overskridelser av kostnadsoverslaget. Eksempel regulering av prisoverslag

7 Risiko for enhetsprisen Forbehold og presiseringer TILBUDSBREV: Vi har følgende presiseringer til kontraktsbeskrivelsen: Vedr. pkt 454 varmekabler er ikke medtatt i prisen, kun tilførsel etc. frem til varmekablene Regningsarbeid (påslagsprosenter) Regningsarbeid (timepriser) 46 Eksempel regulering av regningsarbeid (nedover) Dersom det endelige prosjektet regnskapet viser et resultat som er lavere enn kontraktens målsum, justert opp eller ned for evt. endringer som nevnt i forrige ledd, skal besparelsen i prosjektet fordeles mellom partene, med 60% på oppdragsgiver og 40% på entreprenøren. Viser prosjektregnskapet en overskridelse av den endelige målsummen, skal overskridelsen fordeles med 80% på oppdragsgiver og 20% på entreprenøren

8 Case fordeling av økt rigg og drift (10,5 MNOK) Kontraktsarbeidet nøyaktig definering Kontraktsarbeidet er definert i kontraktenes pkt. 4, men må også defineres i tilbudet Nøyaktig definering av kontraktsarbeidet er det mest forebyggende tiltaket som kan gjøres i kontraktsfasen Avtaledok. Referater fra avklaringsmøter etter tilbud Tolkningsregler NS 8405 Tilbudet Tilbuds-/anbudsgrunnlag NS 8407 NS 8405/07 Uklarheter tolkes mot den som har skrevet teksten Forholdet mellom kode og tekst (Byggholtdommen) 59 Risiko for innhold i dokumentene Rt s (Byggholt) Byggherren har risikoen for konkurransedokumentene Rt s (Feilprisingsdommen) Entreprenøren har risikoen for tilbudets innhold Byggherrens risiko for tilbudsdokumentene Rt s (Byggholt) (74) Jeg kan vanskelig se at anbyders subjektive oppfatning bør være avgjørende her. Det avgjørende må være hvor klart anbudsinnbyderens intensjon framstår ut fra en objektiv fortolkning av anbudsgrunnlaget. Jeg viser til Rt Veidekke, hvor førstvoterende uttaler følgende om byggherrens plikt til å rette åpenbare feil: «Byggherrens plikt er begrenset til å rette åpenbare feil «som han blir oppmerksom på». Etter bestemmelsens ordlyd kreves det altså positiv kunnskap om feilen. Men bestemmelsen er i praksis gitt en videre rekkevidde - spørsmålet er om det er feil som er klart påviselige etter hva en normalt forstandig anbudsinnbyder måtte oppdage.» (75) Som jeg tidligere har påpekt, er det anbudsinnbyderens ansvar å sørge for et klart og entydig anbudsgrunnlag. Jeg finner det da ikke riktig å pålegge anbyderen risikoen for uklarheten med mindre det ut fra en objektiv betraktning framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment

9 Entreprenørens risiko for tilbudets innhold Rt s (Feilprisingsdommen/Veidekkedommen) Konkurranse om en parsell av Oslofjordforbindelsen for Statens vegvesen Prosess i tilbudet om 5 cm tykke plater av ekstrudert polystyren skulle prises i m 3 Veidekke fikk priser fra sine underleverandører en av disse priset ekstrudert polyesteren i m 2 Veidekke priset posten til kr 74,72. De andre prisene lå mellom kr 1 333,85 og kr 1 991,-. Veidekke ble tildelt kontrakten Da arbeidene hadde startet, krevde Veidekke prisen rettet Den var 20 ganger for lav Prisen skulle vært kr 1 494,40 49 Entreprenørens risiko for tilbudets innhold Rt s (Feilprisingsdommen/Veidekkedommen) (40) Selv om det antagelig her ville være tale om en relativt sett mindre differanse, finner jeg ikke å kunne si at det her er åpenbart hva anbudet skulle vært rettet til. Jeg er etter dette i likhet med lagmannsretten og BFJR blitt stående ved at vegvesenet i dette tilfellet ikke hadde plikt til å rette Veidekkes anbud etter NS 3400 pkt annet punktum. (46) Jeg er kommet til at Veidekke verken med grunnlag i avtaleloven 32 første ledd eller i 33 kan ha et mer vidtgående krav på å få avtalen og dermed anbudet endret eller rettet etter at kontrakten var inngått, enn det selskapet hadde på anbudsstadiet. Dette standpunkt som også uttalelsen fra BFJR bygger på følger av en naturlig harmonisering av de anbudsrettslige regler om avtaleinngåelsen og de avtalerettslige ugyldighetsregler. 50 Case ytelsens omfang Case Kontraktsarbeidet ytelsens omfang Case eksplisitt forbehold? TILBUDSBREV: Vi har følgende presiseringer til kontraktsbeskrivelsen: Vedr. pkt 454 varmekabler er ikke medtatt i prisen, kun tilførsel etc. frem til varmekablene 63 9

10 Nærmere om funksjonskontrakter (totalentrepriser) 1) Prosjekteringsansvaret - funksjonskrav 2) Valgrett 3) Referanseobjekt 4) BH/TE har risikoen for anbudsgrunnlaget 5) TE/TUE har ikke risiko for BHs/TEs prosjektering 1) Prosjekteringsansvaret - funksjonskrav 2) Valgrett 3) Referanseobjekt 4) BH/TE har risikoen for anbudsgrunnlaget 5) TE/TUE har ikke risiko for BHs/TEs prosjektering Funksjonskrav Rettspraksis vedr. komplett leveranse 1) Prosjekteringsansvaret - funksjonskrav 2) Valgrett 3) Referanseobjekt 4) BH/TE har risikoen for anbudsgrunnlaget 5) TE/TUE har ikke risiko for BHs/TEs prosjektering

11 Variasjoner i total(under)entrepriser - større valgfrihet ved løsninger større risiko for resultat Valgrett - Eks. fra NS 8407 Risiko (valgfrihet) Plikt (ingen valgfrihet) VALG AV LØSNINGER Klassisk totalentreprise - kun funksjon - (NS 8407/8417) Klassisk utførelsesentreprise - spesifiserte krav - (NS 8405/06/15/16) VALGRETT eksempel konferansesal Kontraktsarbeidet tilsvarende, liknende eller likeverdig BH må her i samråd med sin leietaker gjøre et valg vedr. belysningsløsning i konferansesal. Det er dere som byggherre som avgjør hvilken løsning som skal velges, og alternativene er : (1) 61 stk. downlights (ikke noe tilleggskrav). Dette er Es forslag til løsning innenfor kontraktens rammer, jf. NS 3431 pkt (2) 61 downlights + 41 glødelamper rundt flåtene i himling (prisoverslag kr ,-). Det bes om at dere som BH velger løsning innen Eksempel på referanseobjekt 1) Prosjekteringsansvaret - funksjonskrav 2) Valgrett 3) Referanseobjekt Mht. utførelse, kvalitet og standard gjelder, om ikke annet angis, Tollpost s bygg på Ullensaker som referansebygg for lagerbygg og utvendige arbeider. 4) BH/TE har risikoen for anbudsgrunnlaget 5) TE/TUE har ikke risiko for BHs/TEs prosjektering

12 Referanseobjekt REFERANSEOBJEKT Hvordan skal man forstå en generell henvisning? Hvilken del av objektet skal gjelde? Tilkomst og befaringer må reguleres særskilt Kontraktens funksjonsbeskrivelse pkt. 4612: For kontor, arbeidsplasser, resepsjon, bardisker, og liknende, skal det monteres 2. stk 3-veis stikk 2/16A. Hva med motstrid mellom referanseobjekt og funksjonskrav? Beror på tolkning av avtalen REFERANSEOBJEKT 1) Prosjekteringsansvaret - funksjonskrav 2) Valgrett 3) Referanseobjekt 4) BH/TE har risikoen for anbudsgrunnlaget 5) TE/TUE har ikke risiko for BHs/TEs prosjektering Juridisk tolkningsprinsipp Høyesterettsdom fra nov NS klart og tydelig Det er av vesentlig betydning at anbudsgrunnlaget som legges fram for anbyderne, er grundig gjennomarbeidet med sikte på å få fram en klar og presis prosjektbeskrivelse. Det er byggherrens ansvar å sørge for et klart og entydig anbudsgrunnlag. Jeg finner det da ikke riktig å pålegge anbyderen risikoen for uklarheten i anbudsgrunnlaget med mindre det ut fra en objektiv betraktning framstår som klart hva byggherren har ment. Case - Risikoen for anbudsgrunnlaget Hvis en løsning bare er angitt på tegning, men ikke i funksjonsbeskrivelsen skal entreprenøren da prise den? Gjelder både postbeskrivelser og funksjonskrav

13 Betydningen av ytelser angitt kun på tegning - NS 8405 pkt. 3.2 og NS 8407 pkt TOTALENTREPRISE - noen sentrale prinsipper for totalentrepriser Voldgiftsrettens bemerkninger Det følger av NS 3431 punkt 4.2 første ledd at de dokumentene som utgjør kontrakten, utfyller hverandre. Bestemmelsen i NS 3430 punkt 4.2 siste ledd om at utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen ikke omfattes av kontrakten, er ikke gjentatt i NS Dette må etter voldgiftsrettens oppfatning innebære at en klar og spesifikk angivelse av en bestemt løsning på en tegning i en totalentreprise basert på NS 3431, i utgangspunktet må anses avgjørende ved fastleggelsen av totalentreprenørens forpliktelse ) Prosjekteringsansvaret - funksjonskrav Risikoplassering 2) Valgrett 3) Referanseobjekt Agder lagmannsrett, dom (LA ): En grunnleggende regel i entrepriseretten er at risikoen i utgangspunktet plasseres etter funksjonsfordelingen i kontrakten. 4) BH/TE har risikoen for anbudsgrunnlaget 5) TE/TUE har ikke risiko for BHs/TEs prosjektering

14 Ikke risikoen for løsninger valgt av BH - NS 8407 pkt Unntak 1 fra funksjonsfordelingsansvaret: Undersøkelsesplikten Unntak 2 fra funksjonsfordelingsansvaret: Avtalt risikoovergang Modifisert totalentreprise NS 8407 pkt Klassisk Modifisert NS 8407 pkt. 24 Programmering Programmering BH/TEs Prosjektering Prosjektering Kontroll, varslingsfrist TUE-Prosjektering Må avtales særskilt dersom TE/TUE skal overta risikoen for BHs/TEs løsninger, leveranser og prosjektering Prosjektering av BH/TE Kontroll, undersøkelse Frist på 5 uker fra kontraktsinngå elsen, m.m. annet er avtalt Fristen utsettes dersom materialet først kommer senere Må varsle innen samme frist dersom feil/uklarheter osv. Kan foreslå ny løsning Varsling eller overtakelse av risiko Svarplikt UUO Dersom BH/TE fastholder løsningen, bærer BH/TE risikoen. Tilsvarende ved ny løsning Endring =EO Tiltransport av sideentreprenør Ikke regulert i NS 8406 Må stå i kontrakten at tiltransport er tillatt Overfører risiko til hovedentreprenør mot vederlag Utvidelse av kontrakten (trer inn i SE s rettigheter og plikter) Ikke det samme som byggeplassadm. Byggherre Tiltransport av sideentreprenør Totalentreprenøren hefter både for sideentreprenørens utførte og gjenstående arbeider. TE sine kontraktsforpliktelser utvides Totalentreprisekontrakten + tiltransportert kontrakt + sedvanlig påslag = Ny kontraktssum Hovedentrepr. Leveranse 1 Leveranse 2 Leveranse 1 Leveranse 2 Sikkerhetsstillelser skal justeres tilsvarende Den ferdigfrist som inntrer først blir dagmulktsbelagt delfrist, den som inntrer sist er dagmulktsbelagt sluttfrist. TE får ikke ansvar for mislighold som følge av alvorlige økonomiske problemer, med mindre han burde oppdaget det

15 Tiltransport av prosjekterende Byggherren har risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering som er foretatt før tiltransporten, med mindre risikoovergang er avtalt Avtales eller varsles som «vanlig»? Konsekvenser av unnlatt dokumentasjon? Byggherre Hovedentrepr. ARK ARK Rigg og drift Forts. Rigg og drift Øvrige juridiske forhold på kontraktsstadiet Forsikringer Sikkerhetsstillelse/bankgarantier Betalingsregler (fortung, baktung) Dagmulktsbelagte tidsfrister (kun sluttfrist, eller delfrister?) Solidaransvarklausuler/grensesnittavtaler Solidaransvar for lønn Overtakelse av andre leverandørers/entreprenørers ytelser 108 Risikoen for grunnforhold Et lite tilbakeblikk; NS Lokale forhold Byggherren skal opplyse om lokale forhold som han forstår eller burde forstå vil få betydning for gjennomføringen av totalentreprisen. Han svarer for riktigheten av de opplysninger han gir totalentreprenøren. Totalentreprenøren har risikoen for lokale forhold av betydning for gjennomføringen av oppdraget som han kunne ha skaffet seg opplysninger om ved besiktigelse av byggeområdet, kontakt med de kommunale myndigheter o.l. Pkt. 8.2 Risiko for grunnforholdene m.m. Byggherren svarer for de opplysninger om grunnforholdene han gir totalentreprenøren. For øvrig har totalentreprenøren risikoen for forhold i grunnen med mindre han godtgjør at han ikke burde ha oppdaget dem eller tatt dem i betraktning

16 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen NS 8407 Pkt Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med ved utarbeidelsen av tilbudet. Byggherren plikter i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget å opplyse om forhold ved grunnen, byggeområdet og dets omgivelser som han kjente eller måtte kjenne til, og som det var nærliggende å anta at totalentreprenøren hadde interesse av å få. Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen 23.1 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen, forts. Som grunnlag for kalkulasjonen plikter totalentreprenøren å a) gjennomføre en aktsom besiktigelse av byggeområdet og dets omgivelser, b) innhente foreliggende opplysninger om forhold ved grunnen, som for eksempel forurensninger, geologiske og geotekniske forhold ved kontakt med offentlige etater, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren, og c) innhente opplysninger om kabler og rør ved kontakt med offentlige etater og andre det er nærliggende å kontakte om dette, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen 23.1 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen, forts. Alle foreliggende opplysninger i saken skal tas i betraktning ved avgjørelsen av hva totalentreprenøren hadde grunn til å regne med. Byggherren svarer for de opplysninger om forhold ved grunnen som han har gitt i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Dersom byggherren gir uriktige eller mangelfulle opplysninger eller ikke gir opplysninger som nevnt i annet ledd, har han risikoen for konsekvensene av dette, med mindre man kan gå ut fra at dette ikke har virket inn på totalentreprenørens kalkulasjon av tilbudet. Det samme gjelder for riktigheten av opplysninger innhentet etter tredje ledd bokstav b og c. Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen 23.2 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen Dersom det er avtalt at totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, kan totalentreprenøren likevel påberope seg at forholdene er vesentlig dårligere enn det totalentreprenøren hadde grunn til å kalkulere med basert på reglene i Slik avtale fritar ikke byggherren for risiko nevnt i 23.1 siste ledd «Varslingssystemet» Tilleggs- og endringsreglene - Hva er endringer? - Merkost. - Varsling «Pingpong» Ca. 50 varslingsregler i standarden brukes primært om I. Endringer II. Fristforlengelse III. Merutgifter Bakgrunn: Effektivitet Fremdrift Verdiskapning generelt Preklusjon (innen rimelig tid/uuo) 95 16

17 Grunnlag for vederlagsjustering Tilleggs-/ endringsarbeid Skal gjøre noe annet enn det som er beskrevet i kontrakten Feil i prosjektering Tilleggsbestillinger/endringer Utførelsen av arbeidene blir forstyrret Samordning fungerer ikke vente på tegninger, sideentreprenør er ikke ferdig Uklarheter i prosjekteringen Avdekker uventede forhold grunnforhold, ledninger C Andre forhold som byggherren en ansvarlig for B A Endringer Svikt i byggherrens medvirkning KONTRAKTEN Tillegg Endret utførelse Vesentlig mengderegulering Reduksjon Forsering Endringer i totalentrepriser NS 8407 pkt (2) Dersom byggherren gir pålegg, jf. 32.1, som begrenser totalentreprenørens valgrett, foreligger en endring. Vil totalentreprenøren påberope seg at en slik endring foreligger, må han varsle etter Nye løsninger og tegninger fra BH underveis Kommentarer eller innspill på prosjekteringsmøter Pålegg om tidsmessig omlegging Pkt Pålegg om tidsmessig omlegging, herunder forsering Dersom totalentreprenøren har krav på fristforlengelse, kan en endring gå ut på at de dagmulktbelagte tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes. En endring kan også gå ut på omlegging, herunder forsering etter 21.4 annet ledd. Pkt (2) Medfører byggherrens koordinering av alle aktørene i prosjektet at totalentreprenøren må legge om sin utførelse i større grad enn det som følger av foregående ledd, kan totalentreprenøren påberope dette som en endring, og skal i så fall varsle etter Endringer avvik i mengdeangivelse Netto tillegg >15 % (NS 8405/06/07) NS 8407 pkt (4) og NS 8405 pkt (4) Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster), utgjør ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad overstiger det (total)entreprenøren burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten Kontrakten Tillegg Fradrag Totalt >15 % netto tillegg Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren å utføre disse arbeidene (ingen hoppeplikt) Kontrakten 100 % Tillegg 25 % Fradrag 3 % Totalt 122 % Netto tillegg 22%

18 Netto tillegg >20 % (NS 8415/16/17) >20 % netto tillegg Kontrakten Tillegg Fradrag Totalt Kontrakten 100 % Tillegg 36 % Fradrag 3 % Totalt 133 % Netto tillegg 33% PÅLEGG OM ENDRING INSTRUKS OM UTFØRELSE Endringsordre - Entreprenørens krav om endringsordre - Byggherrens aksept? E N D R I N G JUSTERING AV VEDERLAGET Entreprenøren kan ikke pålegge underentreprenøren å utføre disse arbeidene (ingen hoppeplikt) Irregulær endring Forsinkelse /merutgifter Be om skriftlig pålegg 1) Varsle nøytralt 2) Varsle spesifisert og begrunnet Vederlagsjustering iht. standardens regler AT det vil kunne oppstå Årsak og konsekvenser

19 Varslingsreglene Endringer Oppdragstaker må fremme krav om endringsordre uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid (evt. tilbud) Oppdragsgiver må uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid a) Utstede endringsordre b) Avvise kravet Ved passivitet risikerer oppdragsgiver at kravet anses akseptert Forutsetningssvikt som gir krav på endringsordre. Oppdragstaker har plikt til å utføre arbeidet selv om endringen er omtvistet. Dersom man mener den andre parten har varslet eller svart for sent, må dette varsles særskilt uten ugrunnet opphold Søksmålsfrist Overtakelse Varslingsreglene - Fristforlengelse Varslingsreglene - Merutgifter Oppdragstaker må fremme varsel om fristforlengelse uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid. Deretter må spesifisert krav fremsettes uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid. Forutsetningssvikt som gir krav på fristforlengelse Oppdragsgiver må uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid a) Godkjenne kravet b) Avvise kravet helt eller delvis Ved passivitet risikerer oppdragsgiver at kravet anses akseptert Dersom man mener den andre parten har varslet eller svart for sent, må dette varsles særskilt uten ugrunnet opphold Søksmålsfrist Oppdragstaker må fremme varsel om dekning av merutgifter uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid. Deretter må spesifisert krav eller tilbud fremsettes uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid (ikke i 8407) Forutsetningssvikt som gir krav på dekning av merutgifter. Oppdragsgiver må uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid a) Godkjenne kravet b) Avvise kravet helt eller delvis Ved passivitet risikerer oppdragsgiver at kravet anses akseptert Dersom man mener den andre parten har varslet eller svart for sent, må dette varsles særskilt uten ugrunnet opphold Søksmålsfrist Overtakelse Overtakelse Irregulær endring Forsinkelse /merutgifter Vederlagsjustering for endringer Oppgjør: Varsel Be om skriftlig pålegg 1) Varsle nøytralt 2) Varsle spesifisert og begrunnet Anvendelige priser i kontrakten: Kontraktens enhetspriser Justerte enhetspriser Vederlagsjustering iht. standardens regler AT det vil kunne oppstå Årsak og konsekvenser Ikke anvendelige priser i kontrakten: Regningsarbeid Tilbud på justering av vederlaget Varsel

20 RIGG og DRIFT mot BH på tilleggsarbeider Forts. rigg og drift Voldgiftsdom : Det er klart at en entreprenør i prinsippet har krav på vederlag for de riggog driftsytelser som er forbundet med utførelsen av endringsarbeid Vederlag for rigg og drift skal tas med i oppgjøret for det enkelte endringsarbeid, hvilket også Eidsivating lagmannsrett bygger på i SAGdommen etter tilbudsregelen i NS 3431 punkt 33.5 første ledd, etter regningsprinsippet, jfr. punkt 33.5 siste ledd, eller etter prinsippet for justering av enhetspriser. MEN; typisk teknisk: - Rigg og drift RS kr 0,- - Administrasjon RS kr ,- 133 Forts. rigg og drift Case kontrollere eksisterende bygninger

21 Case høyde armaturer i butikk Fremdrift og merkostnader - Beregning av fristforlengelse/merkost. - Forsering - Plunder og heft Fristforlengelse Fristforlengelsen skal tilsvare virkningen på fremdriften som forholdet har forårsaket Skal tas hensyn til Nødvendig avbrudd Eventuell forskyvning av utførelsen til annen årstid Samlet virkning (mange små endringer som kun sammen medfører forsinkelser) Plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse, NS 8407 pkt (2), NS 8406 pkt 19.4 (1). Oppstart Merutgifter påløpt ved forsinkelse Ved forsinkelser fremmes det vanligvis følgende typer av merutgifter: 1) Rigg og driftsutgifter i forlenget kontraktsperiode 2) Merutgifter ved urasjonell drift og produktivitetstap (utfordringen er dokumentasjon) 3) Vinterutgifter 4) Indeksregulering for lønns- og prisstigning Opprinnelig sluttdato (1) Rigg og drift (3) LPS (2) Tapt produktivitet Ny forlenget dato Merutgifter pga pålegg om forsering (1) Varsel om fristforlengelse fra (11. april 2011) (2) BH/TE avviser krav om fristforlengelse (23. april 2011) (3) TE/TUE har rett til å varsle forsering (25. april 2011) Kan ikke forsere dersom vederlaget for forseringen ville overstige dagmulkt + 30%, forutsatt at avslaget på kravet om fristforlengelse var berettiget. Må varsle kostnadene før iverksettelse av forseringen Oppstart (1) Krever Fristforlengelse 4 uker (2)Avvist av BH (3) Varsel om forsering Overtakelse Ny dato Økte utgifter pga. plunder og heft Krav oppstår dersom forutsetningene for entreprenørens fastpris eller enhetspriser forrykkes som følge av forhold byggherren har risikoen for. Forstyrrelser på annet arbeid, konsekvenstap, nedsatt produktivitet Eksempler: Mange påhugg, ventetid, logistikk (manglende tilgang til heiser/kraner), endringer, gjentakende feil på tegninger Verken enhetspriser eller regning er vanligvis anvendelig: Kravet må bygges opp som et erstatningskrav

22 Plunder og heft Borgarting lagmannsrett, dom (LB ) (Sønnicodommen, NS 3430) Forsinkelse: 14 måneder E anførte for beregningen: «Retrospektivt differanseprinsipp», jf. Rt s. 788 Faktisk timetall -kalkulerte timer - timer som var E s eget ansvar = Berettiget krav fra E Prinsippet forutsetter at kalkylen var riktig «Etter lagmannsrettens oppfatning må det foreligge årsakssammenheng mellom forsinkelsen og de timene som kan kreves dekket, [ ] Uansett blir dette et terminologisk spørsmål.» 127 Plunder og heft Borgarting lagmannsrett, dom (LB ) (Sønnicodommen, NS 3430) Foto: Jaro Hollan Kravet fra entreprenør: t x kr 480 = Faktisk tidsbruk t Kalkulert tidsbruk t Eget ansvar t BHs ansvar t BH aksepterte: t x kr 265,49 (timekost til lønn og sos.utgifter) = ,40 Lagmannsretten: Ikke krav på mer enn det byggherren allerede hadde betalt forskyvning av tid innvirket ikke på art og omfang endrings- og tilleggsarbeidet har entreprenøren fått betalt for anbudet kan ha vært underkalkulert, prosjektleder ble byttet ut tre ganger, entreprenøren utarbeidet ikke fremdriftsplaner Merutgifter Rt s. 788 (Oslofjordforbindelsen SRG) Merutgifter etter kontraktens C21.1 peker mot forskjellen mellom faktisk påløpte utgifter som følge av forhold byggherren svarer for, og de beregnede utgifter for en drift uten slike forhold. Denne forskjellen ble beregnet på grunnlag av den driften som faktisk ville funnet sted uten problemene (her: løsmassene). Det kunne ikke, slik hevdet av staten, være av betydning hvilke kalkulasjonsforutsetninger og hvilken fremdrift entreprenøren hadde rimelig grunn til å regne med. Det avgjørende var om driften ble forsinket av byggherreforhold sammenliknet med den drift som ellers ville funnet sted. Merutgifter Rt s. 788 (Oslofjordforbindelsen SRG) Utmåling: Fordyrelser Merutgift = faktisk fordyrelse Anbudsforutsetninger/kalkylen ikke avgjørende Faktisk Uten problemforhold p Kalkyle 1 Kalkyle Plunder og heft Borgarting lagmannsrett, dom (LB ), Lysaker stasjon Underbygning, Lysaker stasjon (NS 8405) Kontrakt inngått mai 2006 kontraktssum 543 mill. kroner Fase 00 skulle være ferdig juli 2007, fase 10 skulle være ferdig juli 2009 Krav om vederlagsjustering for plunder og heft: 75 mill. kroner Borgarting lagmannsrett: Selv om krav om dekning av forseringskostnader og kompensasjon for plunder og heft kan ha grunnlag i overlappende faktiske omstendigheter, finner lagmannsretten grunn til å presisere at det dreier seg om to ulike kravsgrunnlag som er underlagt forskjellige bestemmelser i kontrakten. 131 Plunder og heft Borgarting lagmannsrett, dom (LB ) Borgarting lagmannsrett: Det er godt mulig at også den entreprenør som har forstått kompleksiteten og omfanget av arbeidene, nøye planlagt arbeidene og skaffet til veie de tilstrekkelige ressurser, likevel kan oppleve forsinkelser og forstyrrelser som han må ta risikoen og ansvaret for. Et nærliggende eksempel er at det kan oppstå uforutsette problemer hos noen av entreprenørens underentreprenører. Det motsatte er også fullt mulig. En entreprenør som verken har forstått oppgaven eller hatt de tilstrekkelige ressurser, klarer likevel å levere arbeidene til rett tid. [ ] I denne saken er det på det rene at arbeidene ble levert betydelig senere enn det kontrakten forutsatte. Retten må ta stilling til om dette forholdet kan forklares med forhold som ligger innenfor byggherrens risiko- og ansvarsområde etter kontrakten. Dette krever imidlertid en konkret vurdering og påvisning

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Oslo, 27. september 2012 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft

Detaljer

Kontraktshåndtering for vindinstallasjoner

Kontraktshåndtering for vindinstallasjoner Kontraktshåndtering for vindinstallasjoner - særlig om prosjektrisiko Windcluster, Trondheim 3. desember 2015 Advokat Linn Vårhus Sørhaug Energi 2Managing Partner Corporate Finance Eiendom Bygg og Anlegg

Detaljer

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 1 Gre$e Prak)sk håndtering av prosjektrisiko Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 3 Disposisjon Prosjektgjennomføringen i et juridisk perspek)v (5)

Detaljer

Nye totalentreprise standarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprise standarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprise standarder - NS 8407 og NS 8417 Oslo, 29. september 2011 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

Entrepriser riktig bruk av riktig kontrakt Et entrepriseprosjekt fra A til Å

Entrepriser riktig bruk av riktig kontrakt Et entrepriseprosjekt fra A til Å Entrepriser riktig bruk av riktig kontrakt Et entrepriseprosjekt fra A til Å 20. mars 2013 Advokat Rolf W. Markussen Prosjekt-/byggelederrollen i et juridisk perspektiv (1) Kontrakts-/ tilbudsfasen (3)

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

Risikoen for forhold ved grunnen

Risikoen for forhold ved grunnen Risikoen for forhold ved grunnen Bakgrunnen for bestemmelsen En av de mest sentrale bestemmelsene i revisjonsarbeidet Komiteen prøvde å ta utgangspunkt i partenes reelle behov. Protokoll Innledende om

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 1. april 2008 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Kapittel III Byggherrens medvirkning 2 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse 2 19.1 Avtalt medvirkningsplikt...

Detaljer

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring?

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring? Endringer og tillegg hvordan få betalt? Marthe Sandved advokat i Berngaard/Sandbek Entrepriserett Kontraktsrett Arbeidsrett marthe@bslaw.no Agenda for foredraget: 1. Identifikasjon av endring og varsling

Detaljer

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kap III og kap IV Professor dr juris 1 Oversikt over temaene som skal behandles Kapittel IV: 20 21 Endringsordre V Fristforlengelse V Kapittel IV Kap III Medvirkningssvikt 22 Vederlagsjustering

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Beregning av tilleggskrav. Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster

Beregning av tilleggskrav. Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster Beregning av tilleggskrav Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster Innledning Utgangspunkt: Entreprenøren har krav på vederlagsjustering som følge av: - endringer - forsinkelse

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man?

Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man? Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man? Advokat Andreas Rostveit 1_Tittellysbilde Estate - Seminar entrepriserett 2 Tema for foredraget Beregning av fristforlengelseskrav Økonomiske konsekvenser

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Holmsbu seminaret. Plunder og heft: Navn på en konsekvens, ikke en årsak Kjært barn har mange navn

Holmsbu seminaret. Plunder og heft: Navn på en konsekvens, ikke en årsak Kjært barn har mange navn Holmsbu seminaret Plunder og heft: Navn på en konsekvens, ikke en årsak Kjært barn har mange navn Produktivitetsforstyrrelser Kumulative krav Knock on effekter Disruptions osv. Plunder og heft forsøk på

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV. Professor dr juris Lasse Simonsen

Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV. Professor dr juris Lasse Simonsen Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV Professor dr juris Kapittel III Byggherrens ytelser 19 Byggherrens leveranser og annen medvirkning Evt: Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse Generelt

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett #Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett Advokatene Espen Johannessen og Eirik Birkelund Søksmålsfrist Foreldelse Dagmulkt Sikkerhet Overtakelse Risiko Sluttoppgjør Forsikring Reklamasjon

Detaljer

Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407

Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 1 Det overordnede bilde 100% Totalentreprenør 100% Byggherre 2 3 Dialog med markedet 4 Virkeområde for NS 8407 Fremgår av protokoll Tilsvarer NS 3431 Denne standarden

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

MEF-Skolen. Entreprisekontraktene NS 8405

MEF-Skolen. Entreprisekontraktene NS 8405 MEF-Skolen Entreprisekontraktene NS 8405 Mål for forelesningene Få forståelsen av hvordan kontrakten styrer prosjektet Kjennskap til de vanligste standardkontraktene og innholdet i disse (NS 8405, NS 8406,

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

RISIKO FOR GRUNNFORHOLD FØR OG ETTER NS 8407

RISIKO FOR GRUNNFORHOLD FØR OG ETTER NS 8407 RISIKO FOR GRUNNFORHOLD FØR OG ETTER NS 8407 Advokat Johnny Johansen j.johansen@haavind.no Mobil: 928 07 826 Holmsbuseminaret 1. september 2011 1. Innledning Hvorfor er temaet relevant? Opplegget for foredraget

Detaljer

Advokat Christian Galtung. Forsering for Forsvaret

Advokat Christian Galtung. Forsering for Forsvaret Advokat Christian Galtung Forsering for Forsvaret Forsering for Forsvaret Oslo tingretts dom 22. september 2008 om Forsvarets ledelsesbygg på Akershus Advokat Christian Galtung Noen rettslige hovedtemaer

Detaljer

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke 2 Oversikt over NS 3420 NS 3420 en beskrivelsesstandard Hjelpemiddel for å beskrive arbeidet som

Detaljer

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Anleggsdagene 2013. Motstrid mellom kode og tekst. Onsdag 23. januar kl. 14.45. Advokat Erling M. Erstad

Anleggsdagene 2013. Motstrid mellom kode og tekst. Onsdag 23. januar kl. 14.45. Advokat Erling M. Erstad Anleggsdagene 2013 Motstrid mellom kode og tekst Onsdag 23. januar kl. 14.45 Advokat Erling M. Erstad Utfordringen Særlig hvor beskrivelsen bygger enten på NS 3420 eller Håndbok 025 Kode og tekst Forsøkt

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene

Detaljer

Hvordan skrive kontrakt?

Hvordan skrive kontrakt? Hvordan skrive kontrakt? TROMSØ 29.04.2016 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no -en sann historie om ønsketenkning, ukyndighet og annen konfliktskapende virksomhet Idealsituasjonen

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER For det tilfelle at Kongsberg Eiendom KF har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 26 Tiltransport

Detaljer

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Mulige juridiske utfordringer av advokat Thomas Kollerød, MEF Hva skal omtales? Sammenhengen mellom NS 3420 systemet og alminnelige juridiske

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Åsveien flyktningeboliger

Åsveien flyktningeboliger Ombygging DEL 0.3 TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Versjon 1.0 13.01.2014 Tilbud fra: 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1)... 3 2.1.1. Tilbyder

Detaljer

Gode nok kontraktsvilkår? Noen problemer og fordeler for No Dig byggherrer med NS-kontrakter og spesielle kontraktsbestemmelser

Gode nok kontraktsvilkår? Noen problemer og fordeler for No Dig byggherrer med NS-kontrakter og spesielle kontraktsbestemmelser Gode nok kontraktsvilkår? Noen problemer og fordeler for No Dig byggherrer med NS-kontrakter og spesielle kontraktsbestemmelser Advokat Hans Cappelen Advokatfirmaet Cappelen & Krefting 1. Valg av prosjektopplegg

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag Utbyggingsenheten Biskop Darres gt. 13 BILAG D VEDERLAG Bilag D vederlag Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Grunnforhold. risikoovergang og vurderingstemaet for vesentlighetsterskelen. Johnny Johansen Johan Helgø Mads Fuglesang

Grunnforhold. risikoovergang og vurderingstemaet for vesentlighetsterskelen. Johnny Johansen Johan Helgø Mads Fuglesang Grunnforhold risikoovergang og vurderingstemaet for vesentlighetsterskelen Johnny Johansen Johan Helgø Mads Fuglesang Innledning Hvorfor er dette temaet interessant? Opplegget for foredraget Ulike typer

Detaljer

PROSJEKTERINGSRISIKOEN

PROSJEKTERINGSRISIKOEN PROSJEKTERINGSRISIKOEN Årsmøte Norsk Forening for Byggeog Entrepriserett, 12. april 2012 Ph.d. Herman Bruserud Herman Bruserud»Cand. jur. 2002 (UiO), Ph.d. 2010 (UiO)»I Advokatfirmaet Haavind AS 2002 2004»Stipendiat

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

Spesielle kontraktsbestemmelser for. enkle arbeider / rammeavtaler

Spesielle kontraktsbestemmelser for. enkle arbeider / rammeavtaler Spesielle kontraktsbestemmelser for enkle arbeider / rammeavtaler INNHOLD A. Avvik fra NS 8406:2009 B. Supplerende kontraktsbestemmelser til NS 8406:2009 1 A. AVVIK FRA NS 8406:2009 Som kontraktsbestemmelser

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

Nytt innen entrepriseretten VA

Nytt innen entrepriseretten VA Arctic Entrepreneur, Vann og avløp, 20. januar 2016 Nytt innen entrepriseretten VA Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens tema «Nytt innen entrepriseretten VA» «Alltid aktuelt innen entrepriseretten

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Utviklingen av kontraktsstandarder fra 1960-årene til i dag. Lasse Simonsen

Utviklingen av kontraktsstandarder fra 1960-årene til i dag. Lasse Simonsen Utviklingen av kontraktsstandarder fra 1960-årene til i dag 1 Innledning Et kort historisk riss: F 1899 F 1927 F 1978 F 1992 (EØS) 1890 401 (1938/46) 401A (1961) 3401 (1969) 3430 (1990) 8405 (2004/8) AK

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo. Partner Lasse Ødegaard

Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo. Partner Lasse Ødegaard Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo Partner Lasse Ødegaard Om Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek Bransjefokus Bransjeforståelse Kommersiell forståelse Kurs www.bslaw.no Maler og fagartikler Hvordan og

Detaljer

1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran

1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran 1 Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011 Advokat Morten Gran 1. Innledning 2 Oppdragsgivers endringskompetanse Endring Grensen mot avbestilling Fristforlengelse/forsering Endringsordre Irregulær

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG OG KONTRAKT. SKJETLEIN GRØNT KOMPETANSESENTER Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG OG KONTRAKT. SKJETLEIN GRØNT KOMPETANSESENTER Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG OG KONTRAKT SKJETLEIN GRØNT KOMPETANSESENTER 05.02.15 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 Prosess ENTREPRISEFORMER Entrepriseform er en modell for

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8405 «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 44 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8405 C2 Spesielle

Detaljer

Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet

Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet Johnny Johansen 1. Innledning Preklusive regler er et viktig kontraktsverktøy I det praktiske liv fravikes

Detaljer

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN Vedlegg 6 BKSAK 200819134 BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN KONTRAKTSVILKÅR BASERT PÅ NS 8406 Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland

KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland 1 TEMA/INNLEDNING Kontrakten som forutsetning for et vellykket byggeprosjekt: Valg av kontraktsstrategi/oppdeling

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

Bilag 7 - Kontraktsvilkår

Bilag 7 - Kontraktsvilkår Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde

Detaljer

Holmsbuseminaret september 2013 Lysaker stasjon: Borgarting lagmannsretts dom av 14. januar 2013 kommentarer ved advokat Nils-Henrik Pettersson

Holmsbuseminaret september 2013 Lysaker stasjon: Borgarting lagmannsretts dom av 14. januar 2013 kommentarer ved advokat Nils-Henrik Pettersson Holmsbuseminaret 5.-6. september 2013 Lysaker stasjon: Borgarting lagmannsretts dom av 14. januar 2013 kommentarer ved advokat Nils-Henrik Pettersson 16.09.2013 INNLEDNING OVERORDNET Vant jussen, men tapte

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx Trondheim eiendom Treningshall for ballidretter i Trondheim BILAG B VEDERLAG Bilag B Vederlag.docx INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Risikoplassering av prosjektering og grunnforhold i totalentrepriser og utførelsesentrepriser

Risikoplassering av prosjektering og grunnforhold i totalentrepriser og utførelsesentrepriser Foto: JAA Risikoplassering av prosjektering og grunnforhold i totalentrepriser og utførelsesentrepriser Norsk Geoteknisk Forening 7. april 2015 Advokat Jørgen Aardalsbakke Advokatfirmaet Grette Dagens

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt.

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt. Dok. nr.: 101117 Navn på vedlegg: Veileder for endringshåndtering - NS 8405 Ver.: 1.0 Godkjent dato: 03.02.2012 Vedlegg for: Prosedyre: Endringshåndtering i entreprisekontrakter Dokumentnr.: 101104 Generelt

Detaljer

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 1. Partene Byggherre Navn AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 Mellom Organisasjonsnummer Totalentreprenør Navn og Organisasjonsnummer er det inngått følgende kontakt: Prosjektets navn Prosjektets

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

«Tidevannssonen» mellom prosjekt og drift viktige elementer i entreprisekontraktene for å sikre en god driftsfase

«Tidevannssonen» mellom prosjekt og drift viktige elementer i entreprisekontraktene for å sikre en god driftsfase «Tidevannssonen» mellom prosjekt og drift viktige elementer i entreprisekontraktene for å sikre en god driftsfase Oslo, 27. november 2014 Advokat Rolf W. Markussen Rolf W. Markussen 182 Den tradisjonelle

Detaljer