INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 Ordfører John Ødbehr, Vestby. Leder Varaordfører Trygve Thorsen, Vestby Ordfører Thore Vestby, Frogn. Nestleder Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski Varaordfører Andre Kvakkestad, Ski Deres ref.: Vår ref: Arknr.: Dato: INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015 Dato : Tirsdag 22.september 2015 kl Sted : Møterom 1 i 1.etg. Ski rådhus Saksliste: Sak 07/15 Sak 08/15 Sak 09/15 Referatsaker Disponering av fond Styregodtgjørelse Sak 10/15 Årsbudsjett for 2016 Sak 11/15 Økonomiplan for Sak 12/15 Ekstern evaluering av FK Eventuelt John Ødbehr /s/ representantskapets leder

2 Follo Kvalifiseringssenter BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret Representantskapet EH 07/ REFERATSAKER 1. Oppstart av skoleåret Vedlegg 1(1 side): Romplan med faglig tilbud 2. KS har tilbud om Effektiviseringsnettverk i introduksjonsordningen. FK deltar gjennom Ski kommune. Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder 1

3

4 Follo Kvalifiseringssenter IKS 1 BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret EH 13/ Representantskapet EH 08/ DISPONERING AV FOND Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Representantskapet ønsket i møte 28.april en vurdering av hvor stort FK sitt disposisjonsfond skal være. Fondet utgjorde pr kr Dersom det beløpet som er lagt inn i budsjett for 2015 trekkes fra, er fondet på kr : Beholdning pr Minus lagt inn i budsjett Vurderinger: Vi vurderer det slik at størrelsen på disposisjonsfondet bør være ca , noe som utgjør ca 9% av årets budsjett.(da har vi ca 1 måneds likviditet tilgjengelig.) Da gjenstår kr som kan tilbakeføres til kommunene ihht selskapsavtalens fordelingsnøkkel. Framtidige overskudd som overskrider fondets størrelse på ca kr , tilbakeføres kommunene. Enstemmig vedtak i styret , sak 13/15: 1. Disposisjonsfondets størrelse skal være på tilnærmet kr Beløp som overskrider dette, tilbakeføres kommunene. 3. Det forutsettes at tilbakebetaling til kommunene skjer etter at kostnadene ved den planlagte evalueringen er dekket av fondet. ===================================================== Forslag til vedtak i representantskapet , sak 08/15: 4. Disposisjonsfondets størrelse skal være på tilnærmet kr Beløp som overskrider dette, tilbakeføres kommunene. 6. Det forutsettes at tilbakebetaling til kommunene skjer etter at kostnadene ved den planlagte evalueringen er dekket av fondet. Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder

5 Follo Kvalifiseringssenter IKS 1 BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret Representantskapet EH 09/ STYREGODTGJØRELSE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til møte i representantskapet , sak 05/15, der saken enstemmig ble utsatt. Viser videre til vedtak i Follorådet 17.desember 2014, sak 86/14, der det ble vedtatt en harmonisering av styrehonorarer til de interkommunale selskapene i Follo: «Follorådet godkjenner tilråding av opplegg for harmonisering av møtegodtgjørelse i samtlige IKS og 27-samarbeid i tråd med saksutredningen.» Ny ordning følger gruppe 3 og vil gjelde fra 1.nov Styrehonorar for perioden 1.januar 31.oktober 2015 er tilsvarende honorar for Forslag til vedtak: Styrehonorar for perioden 1.januar-31.oktober 2015 vil være: Styreleder - årlig : Kr Styremedlem pr møte : Kr Styrehonorar, ihht gruppe 3, for perioden 1.november-31.desember 2015 vil være: Styreleder - årlig : Kr Styremedlem - årlig : Kr Varamedlemmer pr møte : Kr 987 Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder

6 Follo Kvalifiseringssenter BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret EH 14/ Representantskapet EH 10/ ÅRSBUDSJETT FOR 2016 Vedlegg: Årsbudsjett 2016 (15 sider). Saksopplysninger: A:Bakgrunn: Årsbudsjett bygger på brev fra leder i representantskapet «Interkommunale selskaper i Follo - utarbeidelse av forslag til økonomiplan » og «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere», Q-20/12(Introduksjonsloven). B: Overordnet tenkning: 1)Budsjettarbeidet for Follo Kvalifiseringssenter IKS(FK) bygger på mandatet gitt av kommunene i Selskapsavtalen, og Introduksjonsloven som sier: Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkesog samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Loven gjelder både norskopplæringen og introduksjonsprogrammet. Introduksjonsloven og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (forskrift) beskriver de konkrete kravene til måloppnåelse. 2) Budsjettarbeidet bygger også på andre bindende premisser: a) Tariffavtaler b) Sentrale føringer for måloppnåelse og prioriteringer for norsk og intro.

7 C: Oversikt over statlige tilskudd til kommunene til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2015: 2 Type tilskudd Kr Kommentar Per capita(per hode) Kr Pr deltaker fra «vestlige land» fordelt over 3 år. Tilskuddet får kommunen uavhengig av om innvandreren benytter seg av norskundervisning eller ikke. Per capita(per hode) Kr Pr deltaker fra «ikke-vestlige land» fordelt over 3 år. Tilskuddet får kommunen uavhengig av om innvandreren benytter seg av norskundervisning eller ikke. Grunntilskudd kr Gis til kommuner som har fra deltakere i ordningen. I tillegg får kommunen integreringstilskuddet som bl.a. skal dekke den delen av introduksprogrammet som ikke er norskopplæring. D: Følgende premisser ligger til grunn for årsbudsjettet: 1. Lønn: a)stillingene er budsjettert ihht lønn pr april Av tekniske årsaker i regnskapssystemet er lønnstilleggene pr 1.mai 2015 IKKE inkludert. Et stipulert lønnstillegg på 3%(i 8 måneder) er derfor lagt til i budsjettet. Videre er det, etter anbefaling i nevnte brev fra leder i representantskapet, lagt inn en reserve på 3% for å dekke lønnsoppgjør b)når det gjelder pensjon, er 17% valgt. KLP sine anbefalinger for 2016 vil være klare i september. FK har avtale med KLP om en 100% «utgjevningsordning» for AFP mellom 62 og 64 år. c)8 lærere, 2 på «verksted» og 2 på kontoret er over 60 år og skal ha en ekstra ferieuke. d)lønn: 1) Post «Lønn-faste stillinger» har en økning på 0,75% kontorstilling. Begrunnelse: *-FK har nå 110 PC-er. Vi har en avtale med et datafirma ang drift og support. Men det er et sterkt behov for en person som kan følge opp PC-ene lokalt på FK og være til hjelp for brukerne. Vi har pr dd ingen ressurs til dette. En lokal ressurs vil også redusere kostnadene ved bruk av det eksterne firmaet. *-Arbeidsmengden i forbindelse med rapportering til NIR(nasjonalt introduksjonsregister) har økt.

8 3 *- Gjennomføring av nasjonale norskprøver har blitt overført fra egne prøvesteder til det enkelte voksenopplæringssenter. Netto merarbeidet er beregnet til 5 uker. Finansieringen dekkes av reduksjon i lærerstillinger i post «Lønn lærere». 2) Post «Lønn lærere»: Fra høsten 2014 har vi hatt en nedgang i antall deltakere. Det skyldes færre deltakere på kveldstid(primært arbeidsinnvandrere) og at asylmottaket i Vestby ble lagt ned i I budsjettet har vi redusert lærerstillinger med 61% som omdisponeres til datakonsulent. Vi justerer kontinuerlig antall lærertimer ihht aktuelt behov. Den lønnsøkningen som fremkommer for lærere, skyldes generell lønnsøkning. 3) Post «Ekstrahjelp»: Økning i posten skyldes flere timer til introdeltakere i såkalte «hulldager». Videre er utgifter til lærere i 50 timer samfunnskunnskap ført på denne posten i stedet for på «Opplæringstjenester». Denne posten har derfor en reduksjon. 2. Endring i satser for styregodtgjørelse Follorådet vedtok i møte en harmonisering av styregodtgjørelsene for IKS-er og 27-samarbeide i Follo. Godtgjørelsen er en fast årlig sats utregnet i prosent etter statsrådslønn pr 1.mai foregående år. Størrelsen på godtgjørelsen varierer etter hvilken kategori selskapet er plassert i. Godtgjørelsen skal dekke styremøter, reisegodtgjørelse, eventuelt tapt arbeidsfortjeneste og andre møter som er nødvendig for å ivareta styrevervet. 3. Driftsposter: Samlet sett er det en reduksjon. Økning i husleie og andre faste avtaler er inkludert. 4. Prognose deltakerantall: 185 (2015: 260) Rett og plikt : 155 deltakere (2015: 200) Betaler selv : 30 deltakere (2015: 60) Dette er prognosetall. Det kan bli endringer i antall grupper og lærertimer når nøyaktig antall deltakere er sikrere. 5. Antall introdeltakere er budsjettert med 95 personer(2015: 80). Det har de siste årene vært en stor økning i antall introdeltakere. Kommunene er også forespurt om å ta imot ekstra flyktninger i tillegg til ordinær kvote. Dersom kommunene øker mottak av flyktninger ytterligere, vil også behovet for spesielle introtilbud øke. 6. Utgifter til drift og support av data FK har avtale med et eksternt firma om drift og support. 7. Overføring fra kommunene Overføringene er beregnet ihht selskapsavtalen med 50% etter

9 innbyggertallet pr (=foregående år) og 50% etter antall undervisningstimer i 2014 (=faktiske bruk av virksomhetens tjenester siste hele driftsår). 4 E: Kommunalt tilskudd: UTREGNING AV KOMMUNALT TILSKUDD: Sum driftsutgifter: Inntekter(FØR beregning av kommunalt tilskudd.) Differanse, dvs kommunalt tilskudd Fordelt på kommunene: A: Fordeling etter innb.tall pr ; 50%: Frogn 25,4 % Ski 48,2 % Vestby 26,4 % Sum 100,0 % B: Fordeling etter antall undervisningstimer i 2014, 50%: Frogn 19,7 % Ski 47,9 % Vestby 32,4 % Sum 100,0 % Sum kommunalt tilskudd: Frogn Ski Vestby Sum ============================================================== Vurdering:

10 1. Når det gjelder lønnsutgifter, vurderer vi dette til å være et nøkternt budsjett med en omdisponering på 0,75% stilling i forbindelse med oppfølging av data, NIRregistrering og organisering av norskprøver. Drift forøvrig har noe reduksjon En usikkerhetsfaktor er antall introdeltakere som vil avgjøre behovet for lærertimer. Enstemmig vedtak i styret : Årsbudsjett for 2016, slik det fremkommer i saksopplysningene, vedtas og oversendes representantskapet. ============================================================== Forslag til vedtak i representantskapet : Årsbudsjett for 2016, slik det fremkommer i saksopplysningene, vedtas. Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder

11 Follo Kvalifiseringssenter IKS ÅRSBUDSJETT 2016 Innhold: Detaljbudsjett 2016 Kommentarer til detaljbudsjett 3 sider 9 sider Styremøte , sak 14/15 Representantskapsmøte , sak 10/15

12 BUDSJETT FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Utgifter Kontonavn REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 Differanse LØNN FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE LØNN MIDLERTIDIG, VAKANTE LØR-,HELGE OG KVELDSTILLEGG ANDRE TILLEGG LØNN VIKARER REFUSJON VIKARER UTEN REFUSJON (KORTT EKSTRAHJELP OVERTID ANDRE GODTGJ.OG HONORAR TEKKPLIKTIG STIPEND SENSORHONORAR TELEFONGODTGJØRELSE GODTGJ.TIL FOLKEVALGTE PENSJON AMORT.TIDL.ÅRS PREMIEAVVIK GRUPPELIV KOLLEKTIV ULYKKES- /GRUPPELIVSFO PREMIEAVVIK ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB G AVG AVSATTE FERIEP ARB G AVG, ANDEL PENSJON ARB.G.AVG AV REFUSJON SUM UTGIFTER LØNN KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER, TIDSSKRIF UNDERVISNINGSMATERIELL LÆREBØKER MATVARER ANNET FORBRUKSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSMILJØ/VELFERDSTILTAK ARBEIDSMILJØ/VELFERDSTILTAK ANNET/DIVERSE ØREDIFFERANSE POSTTJENESTER BANKTJENESTER TELEFON STILLINGSANNONSER KURS OG OPPLÆRING KURS OG OPPLÆRING KURSAVGIFTER OPPLÆRINGSTJENESTER BILGODTGJØRELSE (KM-GODTGJ)+styr TRANSP.UTG./REISE-OG OPPH.UTG EKSKURSJONER MV. ELEVER STRØM FORSIKRINGER HUSLEIE ANDEL FELLESUTGIFTER AVGIFTER OG GEBYRER DRIFTSAVTALER IT KONTINGENTER KJØP/LEASING DRIFTSMIDLER Side 1

13 KJØP/LEASING DRIFTSMIDLER IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE OPERASJONELL LEASING AV DRIFTSM VEDLIKEHOLD BYGG VEDLIKEHOLD AV INVENTAR OG U KJØP AV RENHOLDSTJENESTER VASK OG RENS AV TEKSTILER ANDRE TJENESTER(INTRO) KONTROLLTJENESTER VIKARBYRÅ KJØP FRA KOMMUNER KJØP AV ANDRE PRIVATE TJ DEBETERING TIDLIGERE ÅRS INNTEKT KJØP FRA IKS DER KOMM.ER DELT MVA komp investering, konvertert MVA, KOMP., DRIFT MVA, KOMP., DRIFT, (prosjekt) MVA.U.MVA.LOV BUDSJETT MVA.U.MVA.LOV 25% 0 MVA.U.MVA.LOV 14% MVA.U.MVA.LOV 8% MVA KOMP-KONVERTERING FRA ERV TAP PÅ FORDRING AVSKRIVNINGER SUM UTGIFTER DRIFT SUM UTGIFTER LØNN OG DRIFT FORSINKELSESRENTER KJØP AKSJER/ANDELER KLP DEKN. TIDL.ÅRS.NEG.D AVS. GENERELT FOND D AVSETNING BUNDET FOND REGNSK.MINDREFORBRUK AVSKRIVINGER SUM FINANSIERINGSUTGIFTER SUM LØNN, DRIFT OG FINANSIERIN Side 2

14 Inntekter Kontonavn REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 Differanse EGENANDELER SALGSINNTEKTER SALG KANTINEKORT REF, MVA-KOMP, investering konvertert REFUSJON FRA STATEN REFUSJON SYKELØNN AVSATTE FERIEPENGER SYKDOM MVA KOMP, REF DRIFT MVA KOMP, REF DRIFT(prosjekt) Mva komp ref drift, konv fra ERV MVA KOMP-FULL SATS MVA KOMP-PÅL.DRIFT MVA-KOMP-LAV SATS MVA KOMP-KOVERTERING KREDITERING AV TIDL.ÅRS KJØP REF. FRA FROGN KOMMUNE REF. FRA VESTBY KOMMUNE REF FRA SKI KOMMUNE OVERF FRA ANDRE(Arb miljø pris) RENTEINNTEKTER BRUK AV MINDREFORBRUK BRUK DISPOSISJONSFOND MOTKONTO AVSKRIVNINGER SUM INNTEKTER UTREGNING AV KOMMUNALT TILSKUDD: Sum driftsutgifter: Inntekter(FØR beregning av kommunalt tilskudd.) Differanse, dvs kommunalt tilskudd Fordelt på kommunene: A: Fordeling etter innb.tall pr ; 50%: Frogn 25.4 % Ski 48.2 % Vestby 26.4 % Sum % B: Fordeling etter antall undervisningstimer i 2014, 50%: Frogn 19.7 % Ski 47.9 % Vestby 32.4 % Sum % Sum kommunalt tilskudd: Frogn Ski Vestby Sum Side 3

15 BUDSJETT 2016 FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS - KOMMENTARER Innledning: Budsjettet er satt opp etter følgende premisser: * Tar utgangspunkt i rammen for virksomhetens opprinnelige vedtatte budsjettet for *Budsjettering i faste 2015-priser. Unntatt er priser relatert til faste avtaler og faste store leverandører. *Økninger er merket med uthevet skrift. * Alle stillinger budsjetteres iht lønn pr april 2015 og som derfor IKKE inkluderer lønnstillegg pr 1.mai. Årsaken er at regnskapsprogrammet ikke har ny årslønn klar. Tillegget er stipulert til 3%.(8 mndr) * Etter anbefaling fra Follorådet er det lagt inn et generelt lønnstillegg på 3 % for * Pensjonspremie til KLP sette til 17%. (2015: 16%) * Et elevtall på til sammen 185. (2015: 260) *'155 Rett og plikt- deltakere, 30 "Betaler-selv" deltakere. * Antall intro-deltakere: 95(2015: 80). MERKNADER TIL DE ENKELTE POSTENE UTGIFTER Lønn - faste stillinger Arten dekker ikke-pedagogiske stillinger: Stilling Årsverk/timer Årslønn/timer (100%) Årslønn tilpasset stillingsbrøk Daglig leder kr Inspektør kr Kontormedarbeider kr Kontormedarbeider kr Datakonsulent kr SUM 4.75 kr Lønnsoppgjør for 2015, antatt 3% i 8 mndr kr Sum kr Reserve lønnsoppgjør % kr Budsjett 2016 kr Lønn - lærere * Arten dekker lærertimer, kantine, verksted og rådgivere for introdeltakere. *"Livsfasetiltak" (tidl. seniortiltak), reduksjon i leseplikt fra fylte 55 år, utgjør107% stilling(2015: 86%) * Ekstra ferieuke for ansatte over 60 år: (fordelt på ukebasis 5,1t/u) utgjør 24% stilling (2015: 16%). *"Tidsressurs" (tidl. Byrdefull arbeidssituasjon) utgjør 39% stilling (2,67 årstimer for hver fulltidsdeltaker,) * Klasseansvarlig for gruppene utgjør 56% stilling (12 t/u). Dagtid 1t/uke, kveldstid 0,5 t/uke. Til sammen utgjør dette:107%+24%+39%+56% =226% stilling Stilling Årsverk/stillings-brøk Årslønn (100%)Årslønn m/ still.brøk ABJ kr AG kr BB kr CH kr CK kr IC kr KR kr MH kr Ny for RR kr SR kr SS kr TBS kr TRM kr VT kr B2-kurs kr Kveld x kr 0 kveld x kr 0 Ekstra kr side 1 av 9

16 Verksted, leder kr Kantine,SaSa kr Kantine, CB kr Kantine, ped kr Rådgiver/IS kr Rådgiver/DG kr (Permisjon) Sum stillinger SUM kr Lønnsoppgjør for 2015, antatt 3% i 8 mndr kr Sum kr Reserve lønnsoppgjør % kr Budsjett 2016 kr Midlertidig, vakante Posten dekker vikar for 60 årsuka. Ekstra ferieuke over 60 år, 2 (kontor) (Ingen vikar) kr 0 Ekstra ferieuke over 60 år, (2 på kantine og verksted) kr Ekstra ferieuke over 60 år, 8 lærere kr Sum kr Antatt lønnsøkning i % Sum kr Lønnsoppgjør for 2016, antatt 3% i 8 mndr Budsjett 2016 kr Lørd, helge og kveldstillegg Dekker kveldstillegg for undervisning etter kl 17.00: Kr 21 pr undervisningstime. Det budsjetteres med 2 kveldsgrupper både vår og høst (2015: 5). Ant timer Timetillegg Kveldstilllegg kr Budsjett 2016 kr Andre tillegg (Delt dagsverk) Ant ganger Timepris Delt dagsverk kr Budsjett 2016 kr Lønn vikarer refusjon kr Vikarer uten refusjon (korttidsfravær dag) Vikarutgiftene ligger på ca 2,5% av lønnsutgiftene i art "Lønn lærere". Budsjett 2015 : kr Reserve lønnoppgjør % kr Budsjett 2016 kr side 2 av 9

17 Ekstrahjelp (Lønn i forb. m. kurs) Ant timer Timepris To-språkl kr Lærer intro: 3gr x 30 timer x 7 uker á kr 480 kr (Økt timetall pga økt ant introdeltakere.) Tolk i akutte situasjoner(inkl feriepenger) kr Lønn lærere i 50t samfunnskunnskap.(tidligere ført på kr post "Opplæringstjenester) Sum kr Lønnsoppgjør for 2015, antatt 3% i 8 mndr kr Sum kr Reserve lønnoppgjør % kr Budsjett 2016 kr Overtid kr Andre godtgjørelser og honorar Seniortiltak: Kr pr pers i 100% stilling. 104,33% stilling(45% + 59,33%) kr Økning: kr (Økning fra 1 til 2 personer.) Budsjett 2016 kr Telefongodgjørelse, skattepliktig Gjelder telefongodtgjørelse til styrets leder, daglig leder og 1 rådgiver. Budsjett 2015 kr Reduksjon kr Budsjett 2016 kr Godtgjørelse til folkevalgte Follorådet vedtok i møte en harmonisering av styregodtgjørelsene for IKS-er og 27-samarbeidene i Follo. Godtgjørelsen er en fast årlig sats utregnet i prosent etter statsrådslønn pr 1.mai foregående år. Størrelsen på godtgjørelsen varierer etter hvilken kategori selskapet er plassert i. Ant medlemmer Sats Styreleder A kr Styremedlem kr kr 0 Budsjett Pensjon Posten dekker 17% i pensjon for kommunalt ansatte.(2015:16 %)(KLP) % av kr % av kr % av Ikke pensjonsgivende. kr % av kr % av kr % av kr % av kr % av Ikke pensjonsgivende. kr 0 SUM kr % Adm. gebyr og tilskudd til sikringsordning kr 231 Budsjett 2016 kr Kollektiv gruppelivsforsikring Forsikringspremier for ansatte, sats pr. årsverk. Budsjett 2015 kr Økning : 0 % kr 0 Budsjett 2016 kr side 3 av 9

18 Kollektiv ulykkesforsikring/yrkesskade Forsikringspremier for ansatte, sats pr. årsverk: gruppeliv, ulykke/yrke og fritid/vei arbeid. Budsjett 2015 kr Økning kr Budsjett 2016 kr Arbeidsgiveravgift Posten dekker 14,1% av alle lønnsposter % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr 0 kr % av kr kr % av kr kr % av kr 0 kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr Budsjett 2016 kr Kontormateriell Denne arten dekker i alt vesentlig kontorrekvisita, kopipapir, kopiering. Budsjett 2015 kr Økning bl.a pga økte utgifter til "Veilederen". kr Budsjett 2016 kr Abonnement, aviser, tidsskrifter (Lærerbibliotek, håndbøker). Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Undervisningsmateriell Beløpet dekker materiell til systue/verksted. Systua gir noen inntekter som inntektsføres på arten "Salgsinntekter". Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Lærebøker Posten dekker undervisningsmateriell, avtale med Kopinor, fagprogramer på data, kopiering til norskunderv. dag og kveldstid, leie svømmehall og idrettshall, trykking av skoleavis, utstyr til gym-undervisning, lettlest avis "Klar tale", lettlestbøker, utstyr. Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Matvarer (Matkjøp kantine) Posten ses opp mot inntektsart "Salg kantinekort". Budsjett 2015 kr Økning pgaforventet større omsetning. kr Budsjett 2016 kr side 4 av 9

19 Rengjøringsartikler Renholdsartikler, toalettpapir m.m. Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Arbeidsmiljø/velferdstiltak Tiltak for ansatte, gaver. Ingen økning i beløp pr person. Men 3 flere personer. Ant ansatte Pr person Budsj. 2015: kr Budsjett 2016 kr Annet/diverse (Andre driftsutgifter) Arten dekker utgifter som ikke dekkes av de andre artene. Utgifter til kinobesøk posteres her, men deltakerne betaler selv billetten som inntektsføres på art "Salgsinntekter". Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Posttjenester Budsjett 2015 (dekker også lokalt arrangerte norskprøver) kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Banktjenester Disposisjonsliste fra bank kr Leie av bankboks Budsjett 2016 kr Telefon Budsjett 2015 kr Økning pga innkjøp av mobiltelefoner i forbindelse med NIR. kr Jfr reduksjon i post "Telefongodtgjørelse". Budsjett 2016 kr Stillingsannonser Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Kurs og opplæring Posten dekker honorar til kursholdere og kursavgift for ansatte. Kursmidler budsjett 2015 kr Støtte til videreutdanning på høyskolenivå, jfr kr Kunnskapsløftet/HTA Budsjett 2016 kr Opplæringstjenester 50 timer samfunnskunnskap: Reduksjon på kr fordi utgiftene føres på post "Ekstrahjelp" og "Lønn faste stillinger". Kjøp av plasser i 50 t samf kunnskap andre steder i språk ikke FK kan dekke. kr Norskprøver: Reduksjon på kr til prøveavgift fordi systemet er endret. FK avholder selv prøvene. Samlet redusksjon: kr Budsjett 2016 kr side 5 av 9

20 Bilgodtgjørelse(KM-godtgj.) Gjelder ansatte og lærers oppfølging av språkpraksisplasser Ansatte kr Lærers oppfølging språkpraksisplasser kr Godtgjørelse til deltakere som kjører bil til "50t samfunnskunnskap" kr Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Transportutg./reise-og opph.utg. Gjelder andre transportutg. enn egen bil. Ansatte kr Transport t/r andre VO-sentre i forb. med "50t samfunnskunnskap" for INTRO-deltakere. (Andre deltakere betaler selv.) kr Budsjett 2015 kr Reduksjon kr Budsjett 2016 kr Ekskursjoner mv elever Ekskursjoner/bruk av nærmiljø er en viktig forutsetning i opplæringsplanen og for integreringen. (Betaler-selv deltakere får ikke dekket noe til ekskursjoner.) (1 fellestur pr år for hele skolen dekkes delvis av loppemarkedsmidler.) Deltakere: kr Spesielt til intro-deltakere kr Sum budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Strøm Budsjett 2015 kr Reduksjon: kr Budsjett 2016 kr Forsikringer *Løsøre (Avtale gjennom KLP ). Budsjett 2015 kr Økning pga justering av forsikringsbeløpet. kr Budsjett 2016 kr Husleie Posten dekker husleie for lokaler i Åsenveien 10: 2., 3. og 4.etg. (Ragde Eiendom AS) Husleien justeres årlig med 80% av økningen i konsumprisindeksen. Husleie 2015: 4., 3. og 2.etg.: kr Ant. m 2 :4.etg: (hems), 3.etg.:261, 2.etg.: 227 Sum: kr Økning i husleie, samme som i % kr Budsjett 2016 kr Andel fellesutgifter Arten dekker fellesutg. for lokaler i Åsenveien 10. Budsjett 2015 inkl adm honorar kr Vaktmestertjenester(Flyttet fra post "Ekstrahjelp". kr kr Ingen økning 0.00 % kr 0 Budsjett 2016 kr side 6 av 9

21 Antall m² : Sum m Kostnader pr m² : Husleie kr Felleskostnader kr 283 Sum pr m² : kr Driftsavtaler IT Posten dekker følgende: Drift og support ved NiSec. Lisenser og support av fagprogrammet Visma for registrering av deltakere, kurs og timeplaner og rapportering til NIR. Internettlinje ved Broadnett. Annet: Lisenser, domene hjemmeside, Agresso, "It's learning", digitale verktøy til malverk, basecamp for 50t samfunnskunnskap, websidemal. Budsjett 2015 kr Økning: kr Budsjett 2016 kr Kontingenter Dekker medlemsskap i Interesseorganisasjon for Kommunal Voksenopplæring. (IKVO) -reduksjon på kr kr Medlemsskap i KS. Budsjett 2015 kr Økning kr OU-midler. Budsjett 2015 kr Økning kr Budsjett 2016 kr Inventar og utstyr (Kjøp/leasing driftsmidler) Diverse til reparasjon og erstatning. kr Budsjett 2016 kr IT-utstyr og programvare Budsjett 2015 kr Nettbrett: 18 stk kr Dokumentkamera kr Fornying og supplering av PC-er inkl klargjøring kr Annet i forbindelse med IT kr Økning: kr Budsjett 2016 kr Operasjonell leasing av driftsmidler Gjelder kopimaskiner. Budsjett 2015 kr Økning 2 % kr 561 Budsjett 2016 kr Vedlikehold bygg Renovering av lokalene startet i 2013, med fortsettelse i 2014 og 2015 med kr Samme beløp videreføres i 2016 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Vedlikehold av inventar og utstyr Posten dekker utgifter til eventuelt elektriker, rørlegger, pianostemmer, teletjenester o.a. Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr side 7 av 9

22 Kjøp av renholdstjenester FK har avtale med et renholdsfirma om ordinært renhold og oppskuring og boning av gulv. Budsjett 2015 kr Budsjett 2016 kr Vask og rens av tekstiler Gjelder gulvmatter. Budsjett 2015 kr Økning: Gjelder nye lokaler i 3.etg. kr Budsjett 2016 kr Konsulenttjenester Kjøp av tolketjenester "Intropott", brukes til ekstra tiltak i Intro-programmet Til orientering: Budsjett 2004: Budsjett : Reduksjon Budsjett kr Budsjett 2016 kr Kontrolltjenester Dekker utgifter til Follo distriktsrevisjon Budsjett i 2015 kr Økning kr Budsjett 2016 kr Vikarbyrå Her posteres bruk av vikarbyrå. Beløpet er satt til kr 0 kr 0 fordi arten må ses i sammenheng med den generelle vikarpotten. Budsjett 2016 kr Kjøp av andre private tjenester Bedriftshelsetjeneste er lovpålagt. Budsjett 2015: kr FK har inngått avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste AS. Økning 3 % kr 698 Budsjett 2016 kr Kjøp fra deltaker kommuner Posten dekker Ski kommunes utg. til regnskapsføring, kontakt med revisjon, 'rådgivning m.v.. Budsjett 2015 kr Kostrarapport kr kr Økning 2 % kr Budsjett 2016 kr MVA U. MVA. lov budsjett Ikke alle posteringer er MVA-belagt. I budsjettet er det derfor regnet ut etter en snitt på ca. 18% MVA. I budsjettet posteres både 8,15 og 25% MVA på denne arten. I regnskapet posteres de ulike MVA satsene på den arten de hører hjemme. Budsjett 2015 kr Beregnet MVA for 2016 kr Reduksjon: kr Budsjett 2016 kr Avskrivninger Gjelder investeringer i data og møbler i Data avskrives over 5 år og møbler over 10 år var første avskrivningsår. Budsjett 2015 kr Budsjett 2016 kr side 8 av 9

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 Årsrapport 2011 FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. -INNLEDNING ---------------------------------------------------------------3 1.1. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer