INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 Ordfører John Ødbehr, Vestby. Leder Varaordfører Trygve Thorsen, Vestby Ordfører Thore Vestby, Frogn. Nestleder Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski Varaordfører Andre Kvakkestad, Ski Deres ref.: Vår ref: Arknr.: Dato: INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015 Dato : Tirsdag 22.september 2015 kl Sted : Møterom 1 i 1.etg. Ski rådhus Saksliste: Sak 07/15 Sak 08/15 Sak 09/15 Referatsaker Disponering av fond Styregodtgjørelse Sak 10/15 Årsbudsjett for 2016 Sak 11/15 Økonomiplan for Sak 12/15 Ekstern evaluering av FK Eventuelt John Ødbehr /s/ representantskapets leder

2 Follo Kvalifiseringssenter BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret Representantskapet EH 07/ REFERATSAKER 1. Oppstart av skoleåret Vedlegg 1(1 side): Romplan med faglig tilbud 2. KS har tilbud om Effektiviseringsnettverk i introduksjonsordningen. FK deltar gjennom Ski kommune. Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder 1

3

4 Follo Kvalifiseringssenter IKS 1 BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret EH 13/ Representantskapet EH 08/ DISPONERING AV FOND Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Representantskapet ønsket i møte 28.april en vurdering av hvor stort FK sitt disposisjonsfond skal være. Fondet utgjorde pr kr Dersom det beløpet som er lagt inn i budsjett for 2015 trekkes fra, er fondet på kr : Beholdning pr Minus lagt inn i budsjett Vurderinger: Vi vurderer det slik at størrelsen på disposisjonsfondet bør være ca , noe som utgjør ca 9% av årets budsjett.(da har vi ca 1 måneds likviditet tilgjengelig.) Da gjenstår kr som kan tilbakeføres til kommunene ihht selskapsavtalens fordelingsnøkkel. Framtidige overskudd som overskrider fondets størrelse på ca kr , tilbakeføres kommunene. Enstemmig vedtak i styret , sak 13/15: 1. Disposisjonsfondets størrelse skal være på tilnærmet kr Beløp som overskrider dette, tilbakeføres kommunene. 3. Det forutsettes at tilbakebetaling til kommunene skjer etter at kostnadene ved den planlagte evalueringen er dekket av fondet. ===================================================== Forslag til vedtak i representantskapet , sak 08/15: 4. Disposisjonsfondets størrelse skal være på tilnærmet kr Beløp som overskrider dette, tilbakeføres kommunene. 6. Det forutsettes at tilbakebetaling til kommunene skjer etter at kostnadene ved den planlagte evalueringen er dekket av fondet. Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder

5 Follo Kvalifiseringssenter IKS 1 BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret Representantskapet EH 09/ STYREGODTGJØRELSE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til møte i representantskapet , sak 05/15, der saken enstemmig ble utsatt. Viser videre til vedtak i Follorådet 17.desember 2014, sak 86/14, der det ble vedtatt en harmonisering av styrehonorarer til de interkommunale selskapene i Follo: «Follorådet godkjenner tilråding av opplegg for harmonisering av møtegodtgjørelse i samtlige IKS og 27-samarbeid i tråd med saksutredningen.» Ny ordning følger gruppe 3 og vil gjelde fra 1.nov Styrehonorar for perioden 1.januar 31.oktober 2015 er tilsvarende honorar for Forslag til vedtak: Styrehonorar for perioden 1.januar-31.oktober 2015 vil være: Styreleder - årlig : Kr Styremedlem pr møte : Kr Styrehonorar, ihht gruppe 3, for perioden 1.november-31.desember 2015 vil være: Styreleder - årlig : Kr Styremedlem - årlig : Kr Varamedlemmer pr møte : Kr 987 Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder

6 Follo Kvalifiseringssenter BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret EH 14/ Representantskapet EH 10/ ÅRSBUDSJETT FOR 2016 Vedlegg: Årsbudsjett 2016 (15 sider). Saksopplysninger: A:Bakgrunn: Årsbudsjett bygger på brev fra leder i representantskapet «Interkommunale selskaper i Follo - utarbeidelse av forslag til økonomiplan » og «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere», Q-20/12(Introduksjonsloven). B: Overordnet tenkning: 1)Budsjettarbeidet for Follo Kvalifiseringssenter IKS(FK) bygger på mandatet gitt av kommunene i Selskapsavtalen, og Introduksjonsloven som sier: Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkesog samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Loven gjelder både norskopplæringen og introduksjonsprogrammet. Introduksjonsloven og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (forskrift) beskriver de konkrete kravene til måloppnåelse. 2) Budsjettarbeidet bygger også på andre bindende premisser: a) Tariffavtaler b) Sentrale føringer for måloppnåelse og prioriteringer for norsk og intro.

7 C: Oversikt over statlige tilskudd til kommunene til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2015: 2 Type tilskudd Kr Kommentar Per capita(per hode) Kr Pr deltaker fra «vestlige land» fordelt over 3 år. Tilskuddet får kommunen uavhengig av om innvandreren benytter seg av norskundervisning eller ikke. Per capita(per hode) Kr Pr deltaker fra «ikke-vestlige land» fordelt over 3 år. Tilskuddet får kommunen uavhengig av om innvandreren benytter seg av norskundervisning eller ikke. Grunntilskudd kr Gis til kommuner som har fra deltakere i ordningen. I tillegg får kommunen integreringstilskuddet som bl.a. skal dekke den delen av introduksprogrammet som ikke er norskopplæring. D: Følgende premisser ligger til grunn for årsbudsjettet: 1. Lønn: a)stillingene er budsjettert ihht lønn pr april Av tekniske årsaker i regnskapssystemet er lønnstilleggene pr 1.mai 2015 IKKE inkludert. Et stipulert lønnstillegg på 3%(i 8 måneder) er derfor lagt til i budsjettet. Videre er det, etter anbefaling i nevnte brev fra leder i representantskapet, lagt inn en reserve på 3% for å dekke lønnsoppgjør b)når det gjelder pensjon, er 17% valgt. KLP sine anbefalinger for 2016 vil være klare i september. FK har avtale med KLP om en 100% «utgjevningsordning» for AFP mellom 62 og 64 år. c)8 lærere, 2 på «verksted» og 2 på kontoret er over 60 år og skal ha en ekstra ferieuke. d)lønn: 1) Post «Lønn-faste stillinger» har en økning på 0,75% kontorstilling. Begrunnelse: *-FK har nå 110 PC-er. Vi har en avtale med et datafirma ang drift og support. Men det er et sterkt behov for en person som kan følge opp PC-ene lokalt på FK og være til hjelp for brukerne. Vi har pr dd ingen ressurs til dette. En lokal ressurs vil også redusere kostnadene ved bruk av det eksterne firmaet. *-Arbeidsmengden i forbindelse med rapportering til NIR(nasjonalt introduksjonsregister) har økt.

8 3 *- Gjennomføring av nasjonale norskprøver har blitt overført fra egne prøvesteder til det enkelte voksenopplæringssenter. Netto merarbeidet er beregnet til 5 uker. Finansieringen dekkes av reduksjon i lærerstillinger i post «Lønn lærere». 2) Post «Lønn lærere»: Fra høsten 2014 har vi hatt en nedgang i antall deltakere. Det skyldes færre deltakere på kveldstid(primært arbeidsinnvandrere) og at asylmottaket i Vestby ble lagt ned i I budsjettet har vi redusert lærerstillinger med 61% som omdisponeres til datakonsulent. Vi justerer kontinuerlig antall lærertimer ihht aktuelt behov. Den lønnsøkningen som fremkommer for lærere, skyldes generell lønnsøkning. 3) Post «Ekstrahjelp»: Økning i posten skyldes flere timer til introdeltakere i såkalte «hulldager». Videre er utgifter til lærere i 50 timer samfunnskunnskap ført på denne posten i stedet for på «Opplæringstjenester». Denne posten har derfor en reduksjon. 2. Endring i satser for styregodtgjørelse Follorådet vedtok i møte en harmonisering av styregodtgjørelsene for IKS-er og 27-samarbeide i Follo. Godtgjørelsen er en fast årlig sats utregnet i prosent etter statsrådslønn pr 1.mai foregående år. Størrelsen på godtgjørelsen varierer etter hvilken kategori selskapet er plassert i. Godtgjørelsen skal dekke styremøter, reisegodtgjørelse, eventuelt tapt arbeidsfortjeneste og andre møter som er nødvendig for å ivareta styrevervet. 3. Driftsposter: Samlet sett er det en reduksjon. Økning i husleie og andre faste avtaler er inkludert. 4. Prognose deltakerantall: 185 (2015: 260) Rett og plikt : 155 deltakere (2015: 200) Betaler selv : 30 deltakere (2015: 60) Dette er prognosetall. Det kan bli endringer i antall grupper og lærertimer når nøyaktig antall deltakere er sikrere. 5. Antall introdeltakere er budsjettert med 95 personer(2015: 80). Det har de siste årene vært en stor økning i antall introdeltakere. Kommunene er også forespurt om å ta imot ekstra flyktninger i tillegg til ordinær kvote. Dersom kommunene øker mottak av flyktninger ytterligere, vil også behovet for spesielle introtilbud øke. 6. Utgifter til drift og support av data FK har avtale med et eksternt firma om drift og support. 7. Overføring fra kommunene Overføringene er beregnet ihht selskapsavtalen med 50% etter

9 innbyggertallet pr (=foregående år) og 50% etter antall undervisningstimer i 2014 (=faktiske bruk av virksomhetens tjenester siste hele driftsår). 4 E: Kommunalt tilskudd: UTREGNING AV KOMMUNALT TILSKUDD: Sum driftsutgifter: Inntekter(FØR beregning av kommunalt tilskudd.) Differanse, dvs kommunalt tilskudd Fordelt på kommunene: A: Fordeling etter innb.tall pr ; 50%: Frogn 25,4 % Ski 48,2 % Vestby 26,4 % Sum 100,0 % B: Fordeling etter antall undervisningstimer i 2014, 50%: Frogn 19,7 % Ski 47,9 % Vestby 32,4 % Sum 100,0 % Sum kommunalt tilskudd: Frogn Ski Vestby Sum ============================================================== Vurdering:

10 1. Når det gjelder lønnsutgifter, vurderer vi dette til å være et nøkternt budsjett med en omdisponering på 0,75% stilling i forbindelse med oppfølging av data, NIRregistrering og organisering av norskprøver. Drift forøvrig har noe reduksjon En usikkerhetsfaktor er antall introdeltakere som vil avgjøre behovet for lærertimer. Enstemmig vedtak i styret : Årsbudsjett for 2016, slik det fremkommer i saksopplysningene, vedtas og oversendes representantskapet. ============================================================== Forslag til vedtak i representantskapet : Årsbudsjett for 2016, slik det fremkommer i saksopplysningene, vedtas. Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder

11 Follo Kvalifiseringssenter IKS ÅRSBUDSJETT 2016 Innhold: Detaljbudsjett 2016 Kommentarer til detaljbudsjett 3 sider 9 sider Styremøte , sak 14/15 Representantskapsmøte , sak 10/15

12 BUDSJETT FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Utgifter Kontonavn REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 Differanse LØNN FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE LØNN MIDLERTIDIG, VAKANTE LØR-,HELGE OG KVELDSTILLEGG ANDRE TILLEGG LØNN VIKARER REFUSJON VIKARER UTEN REFUSJON (KORTT EKSTRAHJELP OVERTID ANDRE GODTGJ.OG HONORAR TEKKPLIKTIG STIPEND SENSORHONORAR TELEFONGODTGJØRELSE GODTGJ.TIL FOLKEVALGTE PENSJON AMORT.TIDL.ÅRS PREMIEAVVIK GRUPPELIV KOLLEKTIV ULYKKES- /GRUPPELIVSFO PREMIEAVVIK ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB G AVG AVSATTE FERIEP ARB G AVG, ANDEL PENSJON ARB.G.AVG AV REFUSJON SUM UTGIFTER LØNN KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER, TIDSSKRIF UNDERVISNINGSMATERIELL LÆREBØKER MATVARER ANNET FORBRUKSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSMILJØ/VELFERDSTILTAK ARBEIDSMILJØ/VELFERDSTILTAK ANNET/DIVERSE ØREDIFFERANSE POSTTJENESTER BANKTJENESTER TELEFON STILLINGSANNONSER KURS OG OPPLÆRING KURS OG OPPLÆRING KURSAVGIFTER OPPLÆRINGSTJENESTER BILGODTGJØRELSE (KM-GODTGJ)+styr TRANSP.UTG./REISE-OG OPPH.UTG EKSKURSJONER MV. ELEVER STRØM FORSIKRINGER HUSLEIE ANDEL FELLESUTGIFTER AVGIFTER OG GEBYRER DRIFTSAVTALER IT KONTINGENTER KJØP/LEASING DRIFTSMIDLER Side 1

13 KJØP/LEASING DRIFTSMIDLER IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE OPERASJONELL LEASING AV DRIFTSM VEDLIKEHOLD BYGG VEDLIKEHOLD AV INVENTAR OG U KJØP AV RENHOLDSTJENESTER VASK OG RENS AV TEKSTILER ANDRE TJENESTER(INTRO) KONTROLLTJENESTER VIKARBYRÅ KJØP FRA KOMMUNER KJØP AV ANDRE PRIVATE TJ DEBETERING TIDLIGERE ÅRS INNTEKT KJØP FRA IKS DER KOMM.ER DELT MVA komp investering, konvertert MVA, KOMP., DRIFT MVA, KOMP., DRIFT, (prosjekt) MVA.U.MVA.LOV BUDSJETT MVA.U.MVA.LOV 25% 0 MVA.U.MVA.LOV 14% MVA.U.MVA.LOV 8% MVA KOMP-KONVERTERING FRA ERV TAP PÅ FORDRING AVSKRIVNINGER SUM UTGIFTER DRIFT SUM UTGIFTER LØNN OG DRIFT FORSINKELSESRENTER KJØP AKSJER/ANDELER KLP DEKN. TIDL.ÅRS.NEG.D AVS. GENERELT FOND D AVSETNING BUNDET FOND REGNSK.MINDREFORBRUK AVSKRIVINGER SUM FINANSIERINGSUTGIFTER SUM LØNN, DRIFT OG FINANSIERIN Side 2

14 Inntekter Kontonavn REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 Differanse EGENANDELER SALGSINNTEKTER SALG KANTINEKORT REF, MVA-KOMP, investering konvertert REFUSJON FRA STATEN REFUSJON SYKELØNN AVSATTE FERIEPENGER SYKDOM MVA KOMP, REF DRIFT MVA KOMP, REF DRIFT(prosjekt) Mva komp ref drift, konv fra ERV MVA KOMP-FULL SATS MVA KOMP-PÅL.DRIFT MVA-KOMP-LAV SATS MVA KOMP-KOVERTERING KREDITERING AV TIDL.ÅRS KJØP REF. FRA FROGN KOMMUNE REF. FRA VESTBY KOMMUNE REF FRA SKI KOMMUNE OVERF FRA ANDRE(Arb miljø pris) RENTEINNTEKTER BRUK AV MINDREFORBRUK BRUK DISPOSISJONSFOND MOTKONTO AVSKRIVNINGER SUM INNTEKTER UTREGNING AV KOMMUNALT TILSKUDD: Sum driftsutgifter: Inntekter(FØR beregning av kommunalt tilskudd.) Differanse, dvs kommunalt tilskudd Fordelt på kommunene: A: Fordeling etter innb.tall pr ; 50%: Frogn 25.4 % Ski 48.2 % Vestby 26.4 % Sum % B: Fordeling etter antall undervisningstimer i 2014, 50%: Frogn 19.7 % Ski 47.9 % Vestby 32.4 % Sum % Sum kommunalt tilskudd: Frogn Ski Vestby Sum Side 3

15 BUDSJETT 2016 FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS - KOMMENTARER Innledning: Budsjettet er satt opp etter følgende premisser: * Tar utgangspunkt i rammen for virksomhetens opprinnelige vedtatte budsjettet for *Budsjettering i faste 2015-priser. Unntatt er priser relatert til faste avtaler og faste store leverandører. *Økninger er merket med uthevet skrift. * Alle stillinger budsjetteres iht lønn pr april 2015 og som derfor IKKE inkluderer lønnstillegg pr 1.mai. Årsaken er at regnskapsprogrammet ikke har ny årslønn klar. Tillegget er stipulert til 3%.(8 mndr) * Etter anbefaling fra Follorådet er det lagt inn et generelt lønnstillegg på 3 % for * Pensjonspremie til KLP sette til 17%. (2015: 16%) * Et elevtall på til sammen 185. (2015: 260) *'155 Rett og plikt- deltakere, 30 "Betaler-selv" deltakere. * Antall intro-deltakere: 95(2015: 80). MERKNADER TIL DE ENKELTE POSTENE UTGIFTER Lønn - faste stillinger Arten dekker ikke-pedagogiske stillinger: Stilling Årsverk/timer Årslønn/timer (100%) Årslønn tilpasset stillingsbrøk Daglig leder kr Inspektør kr Kontormedarbeider kr Kontormedarbeider kr Datakonsulent kr SUM 4.75 kr Lønnsoppgjør for 2015, antatt 3% i 8 mndr kr Sum kr Reserve lønnsoppgjør % kr Budsjett 2016 kr Lønn - lærere * Arten dekker lærertimer, kantine, verksted og rådgivere for introdeltakere. *"Livsfasetiltak" (tidl. seniortiltak), reduksjon i leseplikt fra fylte 55 år, utgjør107% stilling(2015: 86%) * Ekstra ferieuke for ansatte over 60 år: (fordelt på ukebasis 5,1t/u) utgjør 24% stilling (2015: 16%). *"Tidsressurs" (tidl. Byrdefull arbeidssituasjon) utgjør 39% stilling (2,67 årstimer for hver fulltidsdeltaker,) * Klasseansvarlig for gruppene utgjør 56% stilling (12 t/u). Dagtid 1t/uke, kveldstid 0,5 t/uke. Til sammen utgjør dette:107%+24%+39%+56% =226% stilling Stilling Årsverk/stillings-brøk Årslønn (100%)Årslønn m/ still.brøk ABJ kr AG kr BB kr CH kr CK kr IC kr KR kr MH kr Ny for RR kr SR kr SS kr TBS kr TRM kr VT kr B2-kurs kr Kveld x kr 0 kveld x kr 0 Ekstra kr side 1 av 9

16 Verksted, leder kr Kantine,SaSa kr Kantine, CB kr Kantine, ped kr Rådgiver/IS kr Rådgiver/DG kr (Permisjon) Sum stillinger SUM kr Lønnsoppgjør for 2015, antatt 3% i 8 mndr kr Sum kr Reserve lønnsoppgjør % kr Budsjett 2016 kr Midlertidig, vakante Posten dekker vikar for 60 årsuka. Ekstra ferieuke over 60 år, 2 (kontor) (Ingen vikar) kr 0 Ekstra ferieuke over 60 år, (2 på kantine og verksted) kr Ekstra ferieuke over 60 år, 8 lærere kr Sum kr Antatt lønnsøkning i % Sum kr Lønnsoppgjør for 2016, antatt 3% i 8 mndr Budsjett 2016 kr Lørd, helge og kveldstillegg Dekker kveldstillegg for undervisning etter kl 17.00: Kr 21 pr undervisningstime. Det budsjetteres med 2 kveldsgrupper både vår og høst (2015: 5). Ant timer Timetillegg Kveldstilllegg kr Budsjett 2016 kr Andre tillegg (Delt dagsverk) Ant ganger Timepris Delt dagsverk kr Budsjett 2016 kr Lønn vikarer refusjon kr Vikarer uten refusjon (korttidsfravær dag) Vikarutgiftene ligger på ca 2,5% av lønnsutgiftene i art "Lønn lærere". Budsjett 2015 : kr Reserve lønnoppgjør % kr Budsjett 2016 kr side 2 av 9

17 Ekstrahjelp (Lønn i forb. m. kurs) Ant timer Timepris To-språkl kr Lærer intro: 3gr x 30 timer x 7 uker á kr 480 kr (Økt timetall pga økt ant introdeltakere.) Tolk i akutte situasjoner(inkl feriepenger) kr Lønn lærere i 50t samfunnskunnskap.(tidligere ført på kr post "Opplæringstjenester) Sum kr Lønnsoppgjør for 2015, antatt 3% i 8 mndr kr Sum kr Reserve lønnoppgjør % kr Budsjett 2016 kr Overtid kr Andre godtgjørelser og honorar Seniortiltak: Kr pr pers i 100% stilling. 104,33% stilling(45% + 59,33%) kr Økning: kr (Økning fra 1 til 2 personer.) Budsjett 2016 kr Telefongodgjørelse, skattepliktig Gjelder telefongodtgjørelse til styrets leder, daglig leder og 1 rådgiver. Budsjett 2015 kr Reduksjon kr Budsjett 2016 kr Godtgjørelse til folkevalgte Follorådet vedtok i møte en harmonisering av styregodtgjørelsene for IKS-er og 27-samarbeidene i Follo. Godtgjørelsen er en fast årlig sats utregnet i prosent etter statsrådslønn pr 1.mai foregående år. Størrelsen på godtgjørelsen varierer etter hvilken kategori selskapet er plassert i. Ant medlemmer Sats Styreleder A kr Styremedlem kr kr 0 Budsjett Pensjon Posten dekker 17% i pensjon for kommunalt ansatte.(2015:16 %)(KLP) % av kr % av kr % av Ikke pensjonsgivende. kr % av kr % av kr % av kr % av kr % av Ikke pensjonsgivende. kr 0 SUM kr % Adm. gebyr og tilskudd til sikringsordning kr 231 Budsjett 2016 kr Kollektiv gruppelivsforsikring Forsikringspremier for ansatte, sats pr. årsverk. Budsjett 2015 kr Økning : 0 % kr 0 Budsjett 2016 kr side 3 av 9

18 Kollektiv ulykkesforsikring/yrkesskade Forsikringspremier for ansatte, sats pr. årsverk: gruppeliv, ulykke/yrke og fritid/vei arbeid. Budsjett 2015 kr Økning kr Budsjett 2016 kr Arbeidsgiveravgift Posten dekker 14,1% av alle lønnsposter % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr 0 kr % av kr kr % av kr kr % av kr 0 kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr Budsjett 2016 kr Kontormateriell Denne arten dekker i alt vesentlig kontorrekvisita, kopipapir, kopiering. Budsjett 2015 kr Økning bl.a pga økte utgifter til "Veilederen". kr Budsjett 2016 kr Abonnement, aviser, tidsskrifter (Lærerbibliotek, håndbøker). Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Undervisningsmateriell Beløpet dekker materiell til systue/verksted. Systua gir noen inntekter som inntektsføres på arten "Salgsinntekter". Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Lærebøker Posten dekker undervisningsmateriell, avtale med Kopinor, fagprogramer på data, kopiering til norskunderv. dag og kveldstid, leie svømmehall og idrettshall, trykking av skoleavis, utstyr til gym-undervisning, lettlest avis "Klar tale", lettlestbøker, utstyr. Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Matvarer (Matkjøp kantine) Posten ses opp mot inntektsart "Salg kantinekort". Budsjett 2015 kr Økning pgaforventet større omsetning. kr Budsjett 2016 kr side 4 av 9

19 Rengjøringsartikler Renholdsartikler, toalettpapir m.m. Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Arbeidsmiljø/velferdstiltak Tiltak for ansatte, gaver. Ingen økning i beløp pr person. Men 3 flere personer. Ant ansatte Pr person Budsj. 2015: kr Budsjett 2016 kr Annet/diverse (Andre driftsutgifter) Arten dekker utgifter som ikke dekkes av de andre artene. Utgifter til kinobesøk posteres her, men deltakerne betaler selv billetten som inntektsføres på art "Salgsinntekter". Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Posttjenester Budsjett 2015 (dekker også lokalt arrangerte norskprøver) kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Banktjenester Disposisjonsliste fra bank kr Leie av bankboks Budsjett 2016 kr Telefon Budsjett 2015 kr Økning pga innkjøp av mobiltelefoner i forbindelse med NIR. kr Jfr reduksjon i post "Telefongodtgjørelse". Budsjett 2016 kr Stillingsannonser Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Kurs og opplæring Posten dekker honorar til kursholdere og kursavgift for ansatte. Kursmidler budsjett 2015 kr Støtte til videreutdanning på høyskolenivå, jfr kr Kunnskapsløftet/HTA Budsjett 2016 kr Opplæringstjenester 50 timer samfunnskunnskap: Reduksjon på kr fordi utgiftene føres på post "Ekstrahjelp" og "Lønn faste stillinger". Kjøp av plasser i 50 t samf kunnskap andre steder i språk ikke FK kan dekke. kr Norskprøver: Reduksjon på kr til prøveavgift fordi systemet er endret. FK avholder selv prøvene. Samlet redusksjon: kr Budsjett 2016 kr side 5 av 9

20 Bilgodtgjørelse(KM-godtgj.) Gjelder ansatte og lærers oppfølging av språkpraksisplasser Ansatte kr Lærers oppfølging språkpraksisplasser kr Godtgjørelse til deltakere som kjører bil til "50t samfunnskunnskap" kr Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Transportutg./reise-og opph.utg. Gjelder andre transportutg. enn egen bil. Ansatte kr Transport t/r andre VO-sentre i forb. med "50t samfunnskunnskap" for INTRO-deltakere. (Andre deltakere betaler selv.) kr Budsjett 2015 kr Reduksjon kr Budsjett 2016 kr Ekskursjoner mv elever Ekskursjoner/bruk av nærmiljø er en viktig forutsetning i opplæringsplanen og for integreringen. (Betaler-selv deltakere får ikke dekket noe til ekskursjoner.) (1 fellestur pr år for hele skolen dekkes delvis av loppemarkedsmidler.) Deltakere: kr Spesielt til intro-deltakere kr Sum budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Strøm Budsjett 2015 kr Reduksjon: kr Budsjett 2016 kr Forsikringer *Løsøre (Avtale gjennom KLP ). Budsjett 2015 kr Økning pga justering av forsikringsbeløpet. kr Budsjett 2016 kr Husleie Posten dekker husleie for lokaler i Åsenveien 10: 2., 3. og 4.etg. (Ragde Eiendom AS) Husleien justeres årlig med 80% av økningen i konsumprisindeksen. Husleie 2015: 4., 3. og 2.etg.: kr Ant. m 2 :4.etg: (hems), 3.etg.:261, 2.etg.: 227 Sum: kr Økning i husleie, samme som i % kr Budsjett 2016 kr Andel fellesutgifter Arten dekker fellesutg. for lokaler i Åsenveien 10. Budsjett 2015 inkl adm honorar kr Vaktmestertjenester(Flyttet fra post "Ekstrahjelp". kr kr Ingen økning 0.00 % kr 0 Budsjett 2016 kr side 6 av 9

21 Antall m² : Sum m Kostnader pr m² : Husleie kr Felleskostnader kr 283 Sum pr m² : kr Driftsavtaler IT Posten dekker følgende: Drift og support ved NiSec. Lisenser og support av fagprogrammet Visma for registrering av deltakere, kurs og timeplaner og rapportering til NIR. Internettlinje ved Broadnett. Annet: Lisenser, domene hjemmeside, Agresso, "It's learning", digitale verktøy til malverk, basecamp for 50t samfunnskunnskap, websidemal. Budsjett 2015 kr Økning: kr Budsjett 2016 kr Kontingenter Dekker medlemsskap i Interesseorganisasjon for Kommunal Voksenopplæring. (IKVO) -reduksjon på kr kr Medlemsskap i KS. Budsjett 2015 kr Økning kr OU-midler. Budsjett 2015 kr Økning kr Budsjett 2016 kr Inventar og utstyr (Kjøp/leasing driftsmidler) Diverse til reparasjon og erstatning. kr Budsjett 2016 kr IT-utstyr og programvare Budsjett 2015 kr Nettbrett: 18 stk kr Dokumentkamera kr Fornying og supplering av PC-er inkl klargjøring kr Annet i forbindelse med IT kr Økning: kr Budsjett 2016 kr Operasjonell leasing av driftsmidler Gjelder kopimaskiner. Budsjett 2015 kr Økning 2 % kr 561 Budsjett 2016 kr Vedlikehold bygg Renovering av lokalene startet i 2013, med fortsettelse i 2014 og 2015 med kr Samme beløp videreføres i 2016 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Vedlikehold av inventar og utstyr Posten dekker utgifter til eventuelt elektriker, rørlegger, pianostemmer, teletjenester o.a. Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr side 7 av 9

22 Kjøp av renholdstjenester FK har avtale med et renholdsfirma om ordinært renhold og oppskuring og boning av gulv. Budsjett 2015 kr Budsjett 2016 kr Vask og rens av tekstiler Gjelder gulvmatter. Budsjett 2015 kr Økning: Gjelder nye lokaler i 3.etg. kr Budsjett 2016 kr Konsulenttjenester Kjøp av tolketjenester "Intropott", brukes til ekstra tiltak i Intro-programmet Til orientering: Budsjett 2004: Budsjett : Reduksjon Budsjett kr Budsjett 2016 kr Kontrolltjenester Dekker utgifter til Follo distriktsrevisjon Budsjett i 2015 kr Økning kr Budsjett 2016 kr Vikarbyrå Her posteres bruk av vikarbyrå. Beløpet er satt til kr 0 kr 0 fordi arten må ses i sammenheng med den generelle vikarpotten. Budsjett 2016 kr Kjøp av andre private tjenester Bedriftshelsetjeneste er lovpålagt. Budsjett 2015: kr FK har inngått avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste AS. Økning 3 % kr 698 Budsjett 2016 kr Kjøp fra deltaker kommuner Posten dekker Ski kommunes utg. til regnskapsføring, kontakt med revisjon, 'rådgivning m.v.. Budsjett 2015 kr Kostrarapport kr kr Økning 2 % kr Budsjett 2016 kr MVA U. MVA. lov budsjett Ikke alle posteringer er MVA-belagt. I budsjettet er det derfor regnet ut etter en snitt på ca. 18% MVA. I budsjettet posteres både 8,15 og 25% MVA på denne arten. I regnskapet posteres de ulike MVA satsene på den arten de hører hjemme. Budsjett 2015 kr Beregnet MVA for 2016 kr Reduksjon: kr Budsjett 2016 kr Avskrivninger Gjelder investeringer i data og møbler i Data avskrives over 5 år og møbler over 10 år var første avskrivningsår. Budsjett 2015 kr Budsjett 2016 kr side 8 av 9

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Til Representantskapet Ski, 01.10.2014 Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 Tid: 23. september 2014

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 06.10.16 18.00 18.35 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 29.09.16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS. FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 20.11.14 ALU Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund / 73 85 27 24 Referat fra

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 01.12.14 19.10 19.30 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 24.11.14 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjett 25 og 70 elever

Budsjett 25 og 70 elever Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 7 854 000 15 708 000 15 708 000 Skolepenger 1 584 000 3 168 000 3 168 000 Andre inntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark Tana kommune, v/rådmann 9845 Tana Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark J.nr.56/16/9.42/03.11.16./AE TANA KOMMUNE SIN DRIFT AV NORASENTERET Norasenteret IKS. Senter mot

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer