INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET"

Transkript

1 Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 31. august J.nr./referanse: 14-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug Kopi er sendt: Ringsaker kommune v/ordfører og rådmann Hedmark Revisjon IKS INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget: Dato: Tirsdag 8. september 2015 Tid: Kl Sted: Formannskapssalen (Administrasjonsbygget, Furnesvegen 28) Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter. Deltakelse fra andre i møtet: Sak 34 Forundersøkelse Vaktmestertjenesten - Hedmark Revisjon IKS v/forvaltningsrevisor Kjetil Kalager presenterer rapporten. Sak 38 Sammenligning av revisjonskostnader - Hedmark Revisjon IKS v/daglig leder Morten Alm Birkelid orienterer. Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til , eller e-post til Med hilsen For leder i kontrollutvalget Kjetil Solbrækken utvalgssekretær Adresse: Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken Studievegen 7, 2815 Gjøvik Tel , e-post:

2 KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE SAKSLISTE FOR MØTE I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 8. september 2015 kl (Formannskapssalen, Administrasjonsbygget) SAK NR. 33/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE SAK NR. 34/2015 SAK NR. 35/2015 SAK NR. 36/2015 FORUNDERSØKELSE FORVALTNINGSREVISJON: VAKTMESTERTJENSTEN Hedmark Revisjon IKS presenterer. STATUS FOR AVKLARING AV INNGÅTTE AVTALER FOR 2014 OG 2015 MED HEDMARK REVISJON IKS OG TILBAKEMELDINGER FRA SELSKAPET OPPDRAGSAVTALE MED HEDMARK REVISJON IKS FOR 2016 SAK NR. 37/2015 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2016 SAK NR. 38/2015 SAK NR. 39/2015 SAMMENLIGNING AV KOMMUNENS REVISJONSKOSTNAD 2014 MED ANDRE KOMMUNER ( BENCHMARKING ) Hedmark Revisjon IKS v/daglig leder orienterer. REFERATSAKER Gjøvik, 29. august For utvalgsleder Kjetil Solbrækken sekretær Kopi til orientering: - Ringsaker kommune v/rådmann, ass. rådmann og økonomisjef - Vararepresentanter/1. vara til kontrollutvalget

3 SAK NR. 33/2015 Ringsaker kommune GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: Vedlagt: 1. Møteprotokoll fra møte Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. SAKSOPPLYSNINGER: Protokoll fra siste møte i kontrollutvalget legges frem til formell godkjenning. 1

4 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 23. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Høsbjørvegen 594, 2387 Brumunddal fra kl Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP), leder Per Sandbakken (H), nestleder Ronald Bradal (Ap) Sjur J. Alhaug (V) Unni Haugli (Ap) Følgende medlem hadde meldt forfall: Ingen Ellers møtte: Sekretær: Kjetil Solbrækken. Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, Hedmark Revisjon IKS, Ringsaker Blad, Hamar Arbeiderblad og Gudbrandsdølen/Dagningen. - Utvalgsmøtet ble satt kl med utvalgsleder Svetlana K. Johnsen som møteleder. - Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. - Møtet ble avsluttet med felles lunsj/sommeravslutning. Til behandling: SAK NR. 29/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 30/2015 REVIDERT REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Fra behandlingen: Fremlagt forslag til revidert reglement ble gjennomgått. Følgende endringer ble foretatt: 4: Utvide punktet med innledede tekst om kontrollutvalgets overordnede formål og oppgaver. 5: Siste to setninger i andre avsnitt slettes. 8: Fjernes. Innholdet tas inn i utvidelse/endring av 4. 9: Endres til 8. 1

5 Vedtak, enstemmig: 1. Reglement for kontrollutvalget godkjennes med de endringer som ble gjennomført i møtet. 2. Saken sendes over til kommunestyret til sluttbehandling med følgende INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Revidert reglement for kontrollutvalget godkjennes. SAK NR. 31/2015 RAPPORT: EVALUERING AV KONTROLLUTVALG OG KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATER Fra behandlingen: Rapporten ble gjennomgått med utgangspunkt i Deloitte sin presentasjon av rapporten på Kontrollutvalgskonferansen Vedtak, enstemmig: Rapporten «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater», utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2014, tas til orientering. SAK NR. 32/2015 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Oversendt vedtak i kontrollutvalget 2/6-15 med anmodning om juridisk vurdering 2. Orientering om vedtak i kontrollutvalget i Hamar kommune og kontrollutvalget i Stange kommune vedr. Hedmark Revisjon IKS og forståelse av oppdragsavtaler og avregning 3. Revisors beretning om pasientregnskap 2014: Ringsaker bo- og aktivitetssenter Nesbo Rusletun Sundheimen 4. Diverse avisartikler 5. Oppdatering av kommunens hjemmeside mht. kontrollutvalget 6. Neste møte: Tidspunkt og saksliste Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 2

6 Brumunddal, 23. juni Svetlana K. Johnsen leder RETT UTSKRIFT: Brumunddal, 23. juni Kjetil Solbrækken utvalgssekretær NESTE MØTE Dato: TIRSDAG 8. SEPTEMBER 2015 Tidspunkt: KL Aktuelle saker: Forundersøkelse: Vaktmestertjenesten (?) Regnskapsrevisjon: Strategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2015 Oppdragsavtale for 2016 mellom kontrollutvalget og Hedmark Revisjon IKS Kontrollutvalgets budsjett for 2016 Siste møte valgperioden/12. okt.-15: Tertialrapport 2. tertial 2015 Ringsaker kommune Forsinkede investeringsprosjektet (jf. kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014) sak senere i 2015 Egenevaluering kontrollutvalget valgperioden Planlegging av første møte i ny valgperiode opplæring mv. Saker til oppfølging senere: Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 Bestillinger - Hedmark Revisjon IKS: Forundersøkelse: Vaktmestertjenesten Møteplan 2015: Mandag kl flyttet til tirsdag Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl (i tillegg til opprinnelig møteplan) Tirsdag kl Mandag kl Tirsdag kl

7 SAK NR. 34/2015 Ringsaker kommune FORUNDERSØKELSE FORVALTNINGSREVISJON: VAKTMESTERTJENSTEN Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Forundersøkelse: Vaktmestertjenesten i Ringsaker kommune (utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS, august 2015) Vedlagt: Ja FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Forundersøkelsen tas til orientering. 2. Med bakgrunn i forundersøkelsen bes Hedmark Revisjon IKS om å lage en prosjektplan for et revisjonsprosjekt på området. Det bes om at prosjektplanens problemstillinger rettes mot følgende områder:.. (drøftes og fylles ut i møtet).... SAKSOPPLYSNINGER: Fakta: Kontrollutvalget fattet i sak 26/2015 (møte den 2/6-15) vedtak om å gjennomføre en forundersøkelse rettet mot vaktmestertjenesten i Ringsaker kommune. I tråd med vedtaket har Hedmark Revisjon IKS utført arbeidet, og rapporten følger vedlagt. Forundersøkelsen er gjennomført som en del av kontrollutvalgets oppgave med forvaltningsrevisjon. 1

8 Hensikten med forundersøkelsen er å gi kontrollutvalget et beslutningsgrunnlag for eventuelt å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Hedmark Revisjon IKS er invitert til å presentere forundersøkelsen i møtet. Vurdering: Hedmark Revisjon IKS mener at et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot vaktmestertjenesten er både aktuelt og nyttig. Sekretær er enig i dette og foreslår derfor at forundersøkelsen videreføres i en prosjektplan. Det legges opp til en nærmere drøfting i møtet om hvilke av innfallsvinklene som foreslås i pkt. 5 i forundersøkelsen som er mest nyttig og som bør prioriteres. 2

9 Forundersøkelse 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Ringsaker kommune Forundersøkelse -Vaktmestertjenesten i Ringsaker kommune-

10 Innholdsfortegnelse 1 BESTILLING M.V FORMÅL FREMGANGSMÅTE OM VAKTMESTERTJENESTEN M.V REVISORS VURDERING OG ANBEFALING AKTUALITET OG NYTTE... 9 VEDLEGG: OVERSIKT OVER LEVERANDØRER OVER KR Forsidebilde: Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net. 2

11 1 Bestilling m.v. Kontrollutvalget i Ringsaker kommune fattet i møte den 2. juni 2015, jf. sak 26/2015 pkt. 1, vedtak om at Hedmark Revisjon IKS skulle gjennomføre en forundersøkelse rettet mot kommunens vaktmestertjeneste. I det følgende presenteres forundersøkelsen. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot vaktmestertjenesten, legger revisor til grunn at det bør utarbeides en prosjektplan med nærmere beskrivelse av problemstillinger, metodebruk, revisjonskriterier o.l. 2 Formål Forundersøkelsens hovedformål er å skaffe til veie et beslutningsgrunnlag for å vurdere om forundersøkelsen skal videreføres som en komplett forvaltningsrevisjon, det vil si som en hovedanalyse. Videre søker forundersøkelsen å legge til rette for en effektiv gjennomføring av en mulig forvaltningsrevisjon. 3 Fremgangsmåte Revisjonen tok, med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling, kontakt med kommunens enhet for bygg og eiendom og fremsatte forespørsel om hva som eventuelt forelå av relevante dokumenter innen problemfeltet. I den forbindelse har revisjonen også avholdt et møte med representanter fra enhetens ledelse, det vil si med bygg- og eiendomssjefen samt med driftsleder for vaktmestertjenesten. Forannevnte informasjonsinnhenting har dannet basis for grunninnholdet i forundersøkelsen. 4 Om vaktmestertjenesten m.v. Ringsaker kommunes vaktmestertjeneste inngår i kommunens enhet for bygg og eiendom, og da primært i enhetens driftsavdeling (se organisasjonskart nedenfor). På midten av 1990-tallet ble ansvaret for kommunens vaktmestere sentralisert fra de enkelte tjenestesteder, eksempelvis fra skolene. Kommunens vaktmestertjeneste består pr. idag av ca. 30 vaktmestere som er fordelt på seks geografiske soner, og i hver sone er det en vaktmesterbase for oppmøte/spisepauser, samt for oppbevaring av utstyr og materiell. Byggog eiendomssjefen tilkjennegir at vaktmestertjenesten ikke har egne rutiner for opptelling av utstyr og materiell, men opplever likevel at enheten har en noenlunde god oversikt og kontroll innen dette området. 3

12 Kommunens vaktmesterbaser er lokalisert på følgende steder i Ringsaker: Furnes Brumunddal Stavsjø Sund Moelv Brøttum Hver vaktmester arbeider i utgangspunktet opp mot de kommunale byggene som befinner seg innenfor den sonen der den enkelte vaktmesteren har sitt tilholdssted, men ved behov kan vaktmesterne også benyttes på tvers av soner. Bygg- og eiendomssjefen tilkjennegir at et viktig hensyn bak soneinndelingen er å unngå at det medgår for mye tid til bilkjøring. Kommunens vaktmestere ble i 2012 fordelt på tre stillingskategorier etter funksjon, nærmere bestemt på stilling som servicevaktmester, vedlikeholdsvaktmester eller teknisk vaktmester 1. Mens servicevaktmesterne løser drifts- og serviceoppgaver som eksempelvis smøring av låser og bytting av lysstoffrør, ivaretar vedlikeholdsvaktmesterne vedlikeholdsoppgaver som eksempelvis maling og snekkerarbeid. De tekniske vaktmesterne arbeider på sin side opp mot tekniske anlegg i bygg, slik som ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og brannalarmanlegg. I hver av de seks geografiske sonene er det minst utplassert en vaktmester innenfor hver av de tre stillingskategoriene. Ca. halvparten av kommunens vaktmestere er pr. idag definert som vedlikeholdsvaktmestere, og et sentralt formål med funksjonsinndelingen i 2012 var å søke og oppnå at mer av stillingsressursene ble benyttet til vedlikeholdsoppgaver 2. Pr. idag har vaktmestertjenesten årlig avsatt ca timer til å utføre ikke-bygningsrelaterte-tjenester, slik som for eksempel å trille senger på sykehjemmene. Det foregår pr. tiden en gradvis prosess der en søker å redusere bruken av vaktmestertjenesten til denne typen oppgaver. 1 I tillegg er det ansatt tre «boligsosiale vaktmestre» i boligavdelingen i enhet for bygg og eiendom. De boligsosiale vaktmestrene løser «praktiske utfordringer i forbindelse med det å bo». 2 Selv om ca. halvparten av vaktmestrene er definert som vedlikeholdsvaktmestere, benyttes de også til drifts- og serviceoppgaver ved behov. 4

13 Organisasjonskart for vaktmestertjenesten Bygg- og eiendomssjef Prosjektavd. -Byggesjef- Driftsavd. -Driftsleder- Teknisk avd. -Tekn. leder- Boligavd. -Boligleder- Merkantil avd. -Kontorleder- Vedlikeholdsvaktmestre Boligsosiale vaktmestre Servicevaktmestre Tekniske vaktmestre Enhet for bygg og eiendom har igangsatt en prosess der det satses på at alle vaktmestrene som utgangspunkt skal ha fagbrev. Pr. idag innehar ca. 2/3 av kommunens vaktmestre fagbrev, men de vaktmestrene som mangler fagbrev har mottatt tilbud fra kommunen om at kommunen kan dekke nødvendige utgifter til å avlegge «fagbrev som byggdrifter», hvilket utgjør et spesialisert fagbrev for tjeneste som vaktmester. Med ett unntak har samtlige aktuelle kandidater takket ja til dette tilbudet, og opplæringen vil foregå på kveldstid. Driftsleder for vaktmestertjenesten tilkjennegir samtidig at det fremdeles vil være behov for å kjøpe inn spesialiserte håndverkertjenester, noe som også gjøres i betydelig omfang pr. idag. Dette skyldes både kapasitets- og kompetanseårsaker. For eksempel har ikke kommunen anledning til å bli registrert virksomhet med tillatelse til å utføre elektriske arbeider. 5

14 På enhet for bygg og eiendom er det i perioden bokført drifts- og vedlikeholdsutgifter relatert til bygg og anlegg, som følger: Art Tekst Vedlikehold av bygg , , , Større vedlikehold av bygg , , Vedlikehold av anlegg , , , Adgangskontroll/låssystem , , , Driftsavtaler/serviceavtaler bygg og anlegg , , , Driftsavtaler/serviceavtaler maskiner/utstyr 2792, , , Reparasjoner av bygg og anlegg , , Reparasjon av bygg og anlegg ,49 878, , Sevice/vedlikehold IT , , , Kjøp av snøbrøytingstjenester , , , Materialer til vedlikehold av bygg , , , Materialer til større vedlikeholds av bygg , Materialer til vedlikehold av anlegg , , , , , ,85 De største leverandørene som har levert varer og tjenester til kommunen på disse regnskapspostene er oppsummert i vedlegg bakerst i rapporten. Basert på Norsk Standard 3454 «Livssykluskostnader for byggverk» er det estimert et årlig normtall for normalt verdibevarende vedlikehold på kr. 170 pr. kvadratmeter 4 (KS: 2008) 5. Understående KOSTRA-tall for Ringsaker kommune viser at kommunen årlig har avsatt vesentlig mindre midler til formålet enn det angitte normtallet. KOSTRA-tallene viser samtidig at Ringsaker kommune har bevilget mindre midler til vedlikehold pr. kvadratmeter enn hva gjennomsnittet er for sammenlignbare kommuner, det vil si for KOSTRA-gruppe 13 som Ringsaker kommune tilhører. 3 Tall for 2014 omfatter periode Normtallet ble beregnet i 2008 og bør derfor indeksreguleres for etterkommende år. 5 KS (2008): Vedlikehold i kommunesektoren. Fra forfall til forbilde. 6

15 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr. m² KOSTRA-tall i kroner År Ringsaker kommune KOSTRA-gruppe I kommunens årsbudsjett for 2015 går det frem at store deler av kommunens bygningsmasse er preget av et stort vedlikeholdsetterslep. For å ivareta vedlikehold av byggene i 2015 disponerer enhet for bygg og eiendom et budsjett på ca. 10,8 mill. kroner. Dette gir en kvadratmeterpris på kr. 65,5, noe som utgjør vesentlig mindre enn normtallet på kr. 170 pr. kvadratmeter. En undersøkelse foretatt i 2012 dokumenterte at det var et stort behov for maling av over kvadratmeter med yttervegger i Ringsaker kommunens bygningsmasse. Kommunen valgte derfor å samarbeide med NAV i form av kvalifiseringsprogrammet, og det omfattende malearbeidet ble utført i 2012 og Bygg- og eiendomssjefen tilkjennegir at dette har gitt kommunens bygningsmasse et løft, og samtidig en samfunnsmessig gevinst ved å få sysselsatt ungdom og andre som har vært uten arbeid i lengre tid. Fra og med 2014 har det blitt omdisponert en vaktmesterstilling til å videreføre prosjektet i en mindre skala med fokus på vedlikehold, det vil si som et vedlikeholdsprosjekt. Samarbeidet med NAV er opprettholdt og deltagerne i prosjektet er fortsatt i hovedsak ungdom med behov for sysselsetting og hjelp til å komme ut i arbeidslivet. I 2012 ble det startet et kartleggingsarbeid for å skaffe en totaloversikt over tilstanden på bygningsmassen i kommunen. Kartleggingen tar utgangspunkt i Norsk Standard 3424 «Tilstand av byggverk». Første del av kartleggingen omfattet skoler, svømmehaller og barnehager, og viste et vedlikeholdsetterslep kostnadsberegnet til 204 mill. kroner. I 2015 vil den andre delen av kartleggingen, som omfatter den resterende delen av bygningsmassen, ventelig bli fullført. Bygg- og eiendomssjefen tilkjennegir at vaktmestertjenesten tradisjonelt har vært preget av en svært nøktern kultur med hensyn til pengebruk og nyanskaffelser, og at man i endel tilfeller har benyttet store interne personalressurser på å reparere mindre ting som det ville ha kostet lite å skifte ut, eksempelvis toaletter til et par tusen kroner stykk. Dette beskrives som lite hensiktsmessig ressursbruk, men må også tilskrives små budsjetter innen området. Det har i den senere tid vært innført en uskreven regel om at hver vaktmester kan 7

16 foreta nødvendige enkeltinnkjøp for inntil kr , eksempelvis dersom det oppstår et behov for å bytte ut en dør. Dersom beløpet antas å overstige nevnte sum, skal anskaffelsen vurderes i samråd med driftsleder. I den senere tid har man også hatt fokus på å bevisstgjøre den enkelte ansatte i forhold til egen kostnad. 5 Revisors vurdering og anbefaling Det finnes, etter revisors vurdering, flere aktuelle områder for en eventuell forvaltningsrevisjon rettet mot vaktmestertjenesten. Revisor vil kort peke på noen aktuelle vinklinger, men vil understreke at disse må spesifiseres nærmere i en eventuell prosjektplan. Organisering og effektiv drift En mulig vinkling er å undersøke om vaktmestertjenesten er organisert på en hensiktsmessig måte som sikrer effektiv drift, for eksempel hva angår: o Forholdet mellom drifts- og vedlikeholdsoppgaver. o Vaktmesterkorpsets kompetanse og størrelse. o Geografisk inndeling av soner. Brukertilfredshet Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse rettet mot vaktmestertjenesten etter at den ble funksjonsdelt i Det kan derfor være interessant å undersøke brukertilfredsheten med: o Vedlikeholdet av bygningene. o Service- og driftsoppgaver. o Responstid. o Eventuelt andre forhold. Internkontroll og anskaffelser Vaktmestertjenesten har ikke egne rutiner for opptelling av utstyr og materiell, slik at dette kan være interessant å undersøke i et interkontrollperspektiv. Videre kan det være interessant å undersøke fullmakter knyttet til innkjøp, samt etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser m.v. Revisor stiller seg åpen til at det kan være mulig å kombinere elementer fra flere av vinklingene i en forvaltningsrevisjon. 8

17 5.1 Aktualitet og nytte Et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot vaktmestertjenesten vurderes som aktuelt og nyttig. Forundersøkelsen påviser at Ringsaker kommune årlig bevilger vesentlig mindre midler til vedlikehold pr. kvadratmeter enn normtallet på kr KOSTRA-tallene viser samtidig at Ringsaker kommune har bevilget mindre midler til vedlikehold pr. kvadratmeter enn hva gjennomsnittet er for sammenlignbare kommuner, det vil si for KOSTRA-gruppe 13. Forannevnte tilsier, etter revisors vurdering, at det vil være av vesentlig betydning at vaktmestertjenesten er organisert på en måte som sikrer en effektiv drift. Mangelfullt vedlikehold kan medføre og/eller bidra til flere negative konsekvenser av betydning, så som dårlig inneklima, fuktproblemer, støyplager, dårlige lysforhold samt økt brannfare. Dette er forhold som igjen kan ha innvirkning på arbeidsmiljø, tjenester til publikum og sykefravær blant kommunalt ansatte. I så måte kan det være av interesse å undersøke brukertilfredsheten med vaktmestertjenesten. Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse rettet mot vaktmestertjenesten etter at den ble funksjonsdelt i Vaktmestertjenesten har ikke egne rutiner for opptelling av utstyr og materiell, slik at dette utgjør en risiko i et interkontrollperspektiv. Det er på det rene at vaktmestertjenesten besitter endel utstyr og materiell av verdi. Når det gjelder anskaffelser, er dette et område som generelt er omfattet av risiko for feil og mangler. Tema er blant annet nevnt som et område kommunene burde fokusere på med hensyn til å styrke rådmannens internkontroll, jf. Kommunal- og regionaldepartementets utredning om egenkontroll i kommunene fra Kommunal- og regionaldepartementet (2009): 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunene. 9

18 Vedlegg: Oversikt over leverandører over kr Leverandører vedlikehold og drift Beløp BYGGMESTER BJØRN VIDAR HÅVE AS ,30 LØVENSKIOLD HANDEL AS ,49 ELEKTRIKER'N RINGSAKER AS ,20 MOELVEN ELEKTRO AS ,60 MALERMESTER MORTEN SKANCKE AS ,40 CAVERION NORGE AS ,49 RINGSAKER RØR AS ,43 KLIMATJENESTER AS ,40 M. GRØNVOLD AS ,40 TESS INNLANDET AS ,57 SOLBERG ELEKTRO AS ,60 ELEVATOR AS ,66 RAMIRENT AS ,37 RINGSAKER ELEKTRO ,60 MATHISEN AS ,75 LÅS & SIKRING AS ,99 ASBJØRN NORDSVEEN AS ,30 STANLEY SECURITY SOLUTIONS ,25 HONEYWELL LIFE SAFETY AS ,60 TERJES BYGGSERVICE ,00 SIEMENS AS ,32 ANDREAS BERG ,00 NES RØR A/S ,20 THEODOR KOLSTAD ,20 YIT AS, AVD GJØVIK ,67 SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS N ,40 BYGGMESTER BJØRN MAGNE NORRØNE ,85 HEIDENREICH AS ,24 PER HATTERUD MASKIN A/S ,60 ANTICIMEX A/S ,91 GUNNAR JENSEN AS ,40 PEMCO TREPELLETS AS ,20 NOHA NORWAY A/S ,00 NORSK HEISKONTROLL ,00 10

19 Leverandører Vedlikehold og drift Beløp BYGGMESTER BJØRN VIDAR HÅVE AS ,00 CAVERION NORGE AS ,25 ELEKTRIKER'N RINGSAKER AS ,12 MORTEN SKANCKE AS ,60 LØVENSKIOLD HANDEL AS ,53 MALERMESTER MORTEN SKANCKE AS ,60 SOLBERG ELEKTROINNSTALLASJON A ,42 KLIMATJENESTER AS ,15 LÅS & SIKRING AS ,82 MATHISEN AS ,10 ELEVATOR AS ,62 LILLEHAMMER STORKJØKKENSENTER ,30 PRIMASOL ,80 SIEMENS AS ,07 TESS INNLANDET AS ,60 THEODOR KOLSTAD ,20 ANDREAS BERG ,60 ASBJØRN NORDSVEEN AS ,15 RINGSAKER ELEKTRO ,70 PER HATTERUD MASKIN A/S ,40 SCANDIC MARKISER AS ,60 HOH BIRGER CHRISTENSEN A/S ,20 SALTO SENTERDRIFT AS ,00 ANTICIMEX A/S ,61 (Januar 2014 oktober 2014). 11

20 SAK NR. 35/2015 Ringsaker kommune STATUS FOR AVKLARING AV INNGÅTTE AVTALER FOR 2014 OG 2015 MED HEDMARK REVISJON IKS OG TILBAKEMELDINGER FRA SELSKAPET Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Svar fra styreleder i Hedmark Revisjon IKS (e-post 2/7-15) 2. Svar fra leder i representantskapet i Hedmark Revisjon IKS (e-post 28/5-15) Vedlegg 1 Vedlegg 2 FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Status for arbeidet med avklaring av inngåtte avtaler med Hedmark Revisjon IKS for 2014 og 2015 tas til orientering, herunder status for kontrollutvalgets forespørsel til rådmannen om juridisk bistand. 2. Brev av 2/7-15 fra styreleder i Hedmark Revisjon IKS til kontrollutvalgene i kommunene i Hamarregionen tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Saken er en oppfølging av tidligere diskusjoner om inngått avtale med Hedmark Revisjon IKS for Saken ble sist drøftet i kontrollutvalgets møte 2/6-15 (sak 24/15), der det ble fattet slikt vedtak: I påvente av eventuell motregning bes rådmannen om juridisk bistand til å vurdere de avtalerettslige sidene ved saken. Det vises til brev fra representantskapets leder med påstand om blant annet at kontrollutvalget ikke har vedtakskompetanse vedr. motregning, og at motregning er i strid med kommuneloven, bokføringsloven mv. I etterkant av kontrollutvalgets vedtak er det gjennomført samtaler mellom kommunene og Hedmark Revisjon IKS der målet er å finne en omforent løsning på saken. Kontrollutvalgets henvendelse til rådmannen om juridisk bistand er derfor avventet. 1

21 Saken kan oppsummeres slik: Alle de fire kontrollutvalgene i Hamarregionen har reagert på at Hedmark Revisjon IKS, uten forvarsel, endret sin fortolkning av inngåtte oppdragsavtaler for 2014 og Endringen innebar at man mente stipulerte/budsjetterte antall timer i oppdragsavtalene var en avtale om fastpris, i stedet for tidligere praksis om honorering ut fra faktisk medgått tid. De fire kontrollutvalgene i Hamarregionen mener representantskapets vedtak den 15/4-15 om endring av forståelsen av avtalene for allerede inngåtte avtaler for 2014 og 2015 medfører avtalebrudd. Selskapet er ikke enig i dette. Kontrollutvalgene i Stange kommune og Hamar kommune har begge foretatt motregning av sitt tilgodehavende etter 2014 i regninger fra Hedmark Revisjon IKS for Kontrollutvalgene i Ringsaker og Løten har avventet en eventuell motregning. Kontrollutvalgenes håndtering av saken i Hamar og Stange har skapt reaksjoner hos Hedmark Revisjon IKS, og kontrollutvalgene har mottatt tilbakemeldinger fra både representantskapets leder og styrets leder. Tilbakemelding fra representantskapets leder ble referert i forrige møte. Etter det er det også kommet en tilbakemelding fra styreleder i selskapet. For ordens skyld legges begge tilbakemeldingene ved saken. Saken er drøftet i felles ordfører-/rådmannsmøte i Hamarregionen i august I etterkant av dette er det avholdt et møte mellom Stange kommune og Hedmark Revisjon IKS om saken. Så langt har man ikke kommet til enighet, men det jobbes videre med å finne en løsning. Eventuelt nye opplysninger i saken vil bli gitt direkte i møtet. Representantskapet i Hedmark Revisjon IKS fattet slikt vedtak den 15/4-15: 1. Representantskapet tar til orientering styrets vurderinger mht at det som kommer til uttrykk i oppdragsavtalene må være gjensidig forpliktende i en bestiller-utfører modell. Eventuelle vesentlige avvik mellom avtalte timer og leverte timer, må få den konsekvens at kommende oppdragsavtaler tar opp i seg de nødvendige endringer. Det at timer avtalt i oppdragsavtalene gjenspeiles i budsjetter som vedtas i av representantskapet, samt kommunestyrer og fylkesting som overføringer til Hedmark Revisjon IKS, sikrer nødvendig forutsigbarhet i leveringsdyktigheten over tid både hos eierkommunene som er budsjettstyret og i selskapet som skal drives iht selvkost. Oppdragsavtalene anses fortsatt å være et godt overordnet dokument i forhold til styringsdialogen mellom kontrollutvalgene og revisjonsselskapet, slik at man over tid tilpasser leveranser av revisjons- og rådgivingstjenester til det som anses som påkrevde leveranser for å bidra til å sikre en betryggende egenkontroll i kommunene. Det sikrer også selskapet forutsigbarhet i forhold til å ha en kompetent bemanning som gjør det i stand til å levere de tjenester kontrollutvalgene etterspør over tid. 2. Representantskapet får seg forelagt et forslag til en revidert selskapsavtale i neste møte som avklarer sammenhengen mellom oppdragsavtaler og selskapsavtalen, og de budsjetter som vedtas av kommunestyrer og fylkesting knyttet til drift av Hedmark Revisjon IKS. Pkt 1 vedtatt mot stemme fra Hamar kommune. Pkt 2 enstemmig vedtatt. 2

22 VEDLEGG 1 Svar fra styreleder i Hedmark Revisjon IKS (e-post 2/7-15): Fra: Erik Arne Eriksen Sendt: 2. juli :08 Til: 'Nils Amund Røhne'; 'Kjetil Solbrækken'; 'Morten Alm Birkelid' Kopi: 'Trond Vangen'; 'Jan Christian Eriksen'; 'Knut Wold'; 'Mette Braathen'; 'Lars Erik Hermansen'; 'Tore Edvardsen' Emne: SV: Vedr. purring fra Hedmark Revisjon IKS for 2. kvartal 2015 Hei. Hedmark Revisjon IKS er et samarbeid mellom 16 kommuner og 1 fylkeskommune for å løse et felles behov for revisjon. Ingen av kommunene vil alene kunne bygge opp en nødvendig kompetanse. Samarbeidet er basert på selvkostprinsippet hvor det gjelder om å finne en fornuftig fordeling av kostnadene ned på hver enkelt kommune. Hvis man skal kunne utnytte felles ressurser på en fornuftig måte, må man ha stor grad av forutsigbarhet i etterspørselen slik at man kan bemanne riktig. I praksis er det selskapsavtalens 5 som regulerer denne kostnadsfordelingen. I begynnelsen av 2015 oppsto det uenighet om hvordan denne bestemmelsen er å forstå. I og med at det var kontrollutvalgssekretæriatet som hele tiden har frontet denne saken, ba jeg via daglig leder om et møte med Solbrækken i forkant av den formelle behandlingen av saken i representantskapet. Solbrækken ønsket ikke et slikt møte. Representantskapet er selskapets øverste organ hvor alle eierne er representert. Representantskapet hadde sitt møte 15. april. Styret og daglig leder redegjorde for sin forståelse av avtalen i en egen beslutningssak til representantskapet sak 03/2015. Denne forståelsen har vært retningsgivende for alt styrearbeidet i Mot Hamars stemme aksepterte representantskapet denne forståelsen. Styret la i sak 05/2015 fram et årsoppgjør hvor det meget tydelig er gjort oppmerksom på at årsoppgjøret for 2014 er satt opp under forutsetning av at ovenstående forståelse legges til grunn. I 2014 ble det bestilt mye mindre arbeid enn det som er lagt til grunn i oppdragsavtalene. Som en konsekvens av dette ble det «produsert» ca timer mindre i 2014 enn hva som ble lagt til grunn når man beregnet timeprisen for Disse timene er tapt. Hvis eierkommunene skulle godskrives disse timene ville det bety at underskuddet måtte økes med i størrelsesorden kr. 2,5 mill. I neste omgang ville dette resultere i et stort likviditetsproblem. Det ble klart presisert i møtet at årsoppgjøret måtte sendes tilbake til styret hvis man ikke aksepterte årsoppgjørets forutsetning om forståelse av selskapsavtalens 5. Representantskapet godkjente enstemmig årsoppgjøret. Jeg er meget overrasket over at de 4 kommunene på Hedemarken hvor Kjetil Solbrækken er kontrollutvalgssekretær nå ikke retter seg etter lovlige vedtak i selskapets høyeste organ. Slike holdninger gjør det svært vanskelig å drive et interkommunalt samarbeid. Etter min mening er det grenser for hvor mye ressurser selskapets ledelse skal bruke på denne saken. Hvis ikke de 4 kommunene nå retter seg etter representantskapets vedtak, trekker jeg meg som styrets leder. Erik Arne Eriksen 3

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET I TRYSIL KOMMUNE OG 2016 1 GENERELT Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Hedmark Revisjon IKS. Hedmark Revisjon IKS skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 29. januar 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 1. september 2016 kl. 0845 (Møterom Vardal, rådhuset) SAK NR. 53/2016 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017 SAK NR. 54/2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 10. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1340. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1450. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 8. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 23. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Enger Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eventuelt mobiltlf. 95 13 31 87, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 19. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1345. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2016 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 24. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1515. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder (innvilget permisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Enger Dato: 04.10.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Mandag 4. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1530. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1420. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 11. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 11. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 11. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 9. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 2. november 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 2. november 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Fredag 2. november 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0900-1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Hege Heiberg (Sp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1305. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 18. mars 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 24. oktober 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 24. oktober 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 24. oktober 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Steinar Ødegård (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 10. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Håkon Andreas Alm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 17. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1345. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder (ble innvilget permisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 15. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 15. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Fredag 15. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 22. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 22. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 22. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1430. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder Ola Tore Dokken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0830 1600. Som medlemmer møtte: Ole-Johan Dyste, leder Johan E.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) Monica Andersson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 19. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 19. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 19. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEINNKALLING. Trysil kommune. Utvalg: Kontrollutvalget i Trysil Dato: Møtested: Rådhuset, Kroken Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Trysil kommune. Utvalg: Kontrollutvalget i Trysil Dato: Møtested: Rådhuset, Kroken Tidspunkt: 09:00 Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget i Trysil Dato: 10.06.2015 Møtested: Rådhuset, Kroken Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må varsles snarest til møtesekretær, 48 88 30 36 eller 95

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 4. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 4. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 4. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 22. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 22. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 22. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 13. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1415. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Marit Tofastrud Vestli

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 22. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 22. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 22. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1345. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1410. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 26. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. Regnskapsrevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1435. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug Gjøvik, 14. oktober 2015. J.nr./referanse:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Følgende

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn, leder (SBL) Finn Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 27. august 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 27. august 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 27. august 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Thor Lium (innvilget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 16. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 16. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 16. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1445. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Kjartan Th.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 6. november 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 6. november 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Mandag 6. november 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 30. november 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 30. november 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 30. november 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Hans Moon, leder (Ap) Gunnar Løkkebo, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 7. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 7. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 7. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0830-1445. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1415. Som medlemmer møtte: Hans Moon, leder (Ap) Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Torsdag 29. august 2013. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE Møteinnkalling

Detaljer