Konkurransegrunnlag del II P208 Klemmaparken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag del II P208 Klemmaparken"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag del II P208 Klemmaparken Revisjon A Se Notat E-03 for besivelse av endringer Side

2 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 4 B. Kontraktbestemmelser... 5 B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser... 5 Prosjekterings- og entreprenørmøter samt særmøter B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser... 5 C. Tekniske av... 6 C.1 Tekniske rammebetingelser C.2 Teknisk besivelse... 7 C.3 Tegninger og modeller... 7 D. Krav til byggeprosessen... 7 D.1 Administrative rutiner... 7 D.2 Kvalitetssiing D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)... 7 D.4 Øvrige av til byggeprosessen... 8 D.5 Frister D.6 Dagmulkter... 9 Dagmulkt ved andre forhold enn forsinkelse... 9 D.7 Framdriftsplanlegging E. Frister og dagmulkter... 9 E.1 Frister E.2 Dagmulkter E.3 Framdriftsplanlegging F. Vederlaget F.1 Prissammenstilling F.2 Regningsarbeider F.3 Påslag for side- og underentrepriser F.4 Opsjoner G. Oppdragsgivers ytelser G.1 Vedlegg Side

3 AVTALE DOKU M E N T A. Generell del A.1 Innledning Lunner Kommune skal bygge ny barnehage og idrettshal ler med støttefunksjoner på Harestua i Lunner kommune. Prosjektet skal dekke behov for økt vekst på Harestua, syd i kommunen. Barnehagen er dimensjonert for 90 ekvivalenter og g ir økt barnehagekapasitet for Harestua. Idrettshaller skal dekke skolens behov for undervisn ing i oppsøving ut over dagens fasiliteter ved skolen. I tillegg skal det bygges bordtennishall med muligheter for flerbruk. Byggene ligger sammenkoblet slik at synergien mello m barnehage, skole og idrettslag vil være et av prosjektets hovedpremisser. Lunner kommune er en skogbrukskommune og dette skal synliggjøres gjennom å benytte bærekonstruksjoner i tre samt i som tre som fasadem ateriale i stor grad. Kontraktsformular for totalentreprisen er basert på NS 8407:2011. Eget avtaledokument vil bli satt opp. A.2 Kort om kontraktens omfang Denne kontrakten omfatter bygging av idrettshaller med støttefunksjoner og barnehage med tilhørende utomhusanlegg i henhold konkurransegrunn laget. Barnehagen består av 5 avdelinger i to etasjer som e r dimensjonert for 90 barn og skal oppføres med passivhusstandard. Idrettshallen har en aktivitetsflate på 25x45m med ti lhørende støttefunksjoner. Støttefunksjonene består av ca 100m2 lager, styrker om, garderober for to skoleklasser i samtidighet. Det skal videre bygges en basishall 1 f or turn bak barnehagen med aktivitetsflate på 20x23m. I plan to skal oppføres en hall for bordtenn is med muligheter for flerbruk. Det skal etableres utomhusarealer med ca 80 parkerin gsplasser, gangveier og utomhus for barnehage samt en aktivtetsløype. Samlet areal er oming 4700m 2 BTA. Arealoppstilling: Funksjon BTA m 2 Merknad Idrettshall 1215 Aktivitetsflate 25x45m Støttefunksjoner 1050 Foaje, garderober etc Bordtennishall 635 Aktivitetsflate 12x36m Basishall 1 turn 520 Aktivitetsflate 20x23m Barnehage 1260 Utomhus Ca 13000m2 Areal som skal bearbeides Side

4 A.3 Organisasjon og entreprisemodell Organisasjon Oppdragsgiver: Lunner kommune v/jan Erik Furuhaugen Konkurransedokumentener utarbeidet at HR Prosjekt AS og SG Arkitektur AS. SG Arkitektur er ansvarlig søker. Ansvarlig søker e r engasjert av tiltakshaver. Prosjekteringsgruppen har bestått av konsulentgrupp en som har rammeavtale med Lunner kommune. Dette omfatter følgende: ARK - SG Arkitektur AS RIB DBC AS RIE Ingeniørfirmaet Malnes & Endresen AS RIV UnionConsult AS RIBr Roar Jørgensen AS LARK Landskapsarkitekt Arvid Moger AS RIA Reinertsen AS RIG Reinertsen AS Prosjekteringsgruppen skal igjennom totalentreprise n være tiltakshavers uavhengige kontrollører. I tillegg vil prosjekteringsgruppen være tiltakshaver s rådgivere og kontrollfunksjon i forhold til kontraktinnhold og leveranse. Prosjekteringsgruppen vil derfor ikke bli videreført til totalentreprise n. Brukere: Brukergruppen består i hovedsak av skole, barnehage, Harestua idrettslag og Eiendomsavdelingen i kommunen. Brukere har medvirket til anbudsgrunnlaget og skal medvirke videre i prosjektet, men har ingen beslutningsmyndighet. Nærmere om organisering fremkommer i prosjektadmini strativ bok for P208 Klemmaparken. Entreprisemodell Kontrakten skal gjennomføres som totalentreprise et ter NS8407:2011 Kontrakt tildeles totalentreprenør som dekker prosj ektering og utførelse med egne resurser, eller med underentreprenør og kontraktsmedhjelpere. Koordinering av sideentrepriser og tredjeparter som naturlig faller inn i prosjektet tilfaller totalentreprenør. Tredjepartseksempler kan være Hadeland EnergiNett A S, Hadeland og Ringerike brebånd, leverandør fjernvarme, offentlige myndigheter og ansvarlige fo r infrastruktur. Innkjøp av møbler, løst idrettsutstyr samt såpedisp ensere og papirholdere vil bli kjøpt inn via kommunens rammeleverandør men kan bli tiltransporte rt totalentreprenøren. Side

5 B. Kontraktbestemmelser B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som kontraktbestemmelser gjelder Norsk Standard 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med suppleringer og endringer som følger av nedenstående «Spesielle kontraktsbestemmelser». Ved avvik mellom de generele og spesielle bestemmelsen, gjelder de spesielle foran de generelle. Prosjekterings- og entreprenørmøter samt særmøter. Totalentreprenøren holder møter med sine prosjekter ende i nødvendig utstrekning. Byggherrens representant skal ha innkalling til og, om han selv ønsker det, ha anledning til å delta i prosjekteringsmøter, byggemøter og entreprenørmøter, byggherres rådgiver/uavhengig kontrollør dersom byggherren mener det er behov, herunder best emmelser besevet i PA- bok. Byggherren skal ha kopi av relevante møtereferater. B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser NS 8407:2011 tillegg og endringer N S 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser legges til grunn for avtale mellom partene. Det skal opprettes avtaledokument m ellom byggherre og totalentreprenør I tilfelle uoverensstemmelser mellom de nevnte till egg/endringer og N S8407:2011 gjelder tilleggene/endringen foran NS De enkelte punk ter er nummerert med referanser til aktuelle bestemmelser i N S Totalentreprenøren skal overta risikoen for løsning er og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse jmf NS 8407:2011. pkt Fristen for gjennomgang av materialet er 5 uker etter karensperioden utløp. NS8407 pkt 7.3 Punkt utgår og erstattes med: Byggherren stiller ik ke sikkerhet. NS 8407 pkt 10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere. Tillegg: Før kontrakt inngås med kontraktsmedhjelpe re skal disse godkjennes av byggherren. Ved bruk av kontraktsmedhjelpere skal totalentreprenøre n fremlegge dokumentasjon om kontraktmedhjelperens økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse. Det vil ikke bli tillatt å bruke mer en tre ledd un der totalentreprenøren i kontraktskjeden som et led d for å unngå useriøsitet i byggebransjen. Side

6 NS 8407 pkt 26.2 Indeksregulering Punkt utgår og erstattes med: Kontraktsummen skal v ære fast i byggerperioden og indeksreguleres ikke. NS 8407 pkt 35.1 Utførelsesplikt ved uenighet Tredje ledd erstattes med: Entreprenøren kan ikke k rev at byggherren stiller sikkerhet som vilkår for at arbeidene skal utføres. NS 8407 pkt 35.1 Utførelsesplikt ved uenighet Tredje ledd erstattes med: Entreprenøren kan ikke k rev at byggherren stiller sikkerhet som vilkår for at arbeidene skal utføres. C. Tekniske av C.1 Tekniske rammebetingelser Ytre miljø Prosjektet har en høy miljøprofil og det skal være fokus på miljø i hele prosjektets levetid. Det stilles derfor av til utførende entreprenør o m at følgende skal utarbeides og følges opp under hele prosjektet: Avfallsplan av til kildesortering er 85% EPC det skal leveres EPC-dokumentasjon for alle p rodukter som skal benyttes i prosjektet Substitusjonsplikten skal aktivt utøves og dokument eres Beredskapsplan for tiltak ved utslipp til ytre milj ø skal utarbeides Rent-tørt-bygg-prinsippet skal følges i hele byggep erioden. Plan for dette skal fremlegges byggherren for godkjenning. Se funksjonsbesivelse pkt Se for øvrig øvrige dokumenter i konkurransegrunnla get. Andre rammebetingelser - Totalentreprenør skal utarbeide Riggplan som omfore nes med Byggherre. Det er entreprenørens ansvar å fremskaffe byggestrøm, vann - og avløp til rigg og byggeplass. Forslag til riggplan vedlegges tilbudet - Tilstøtende boliger må ikke utsettes for utilbørlig plage av støv og støy. - Totalentreprenør er ansvarlig for å informere naboe r fortløpende i byggeprosessen. Nabomøter skal fremvises på fremdriftsplanen Side

7 C.2 Teknisk besivelse Den tekniske besivelsen består av: Funksjonsbesivelse Tegninger Reguleringsplan godkjent av kommunestyret den , sak 0133/14 og konkurransegrunnlagets del I og del II For øvrig gjelder alle dokumenter i konkurransen og må ses i sammenheng. C.3 Tegninger og modeller Tegninger ligger som vedlegg til konkurransegrunnla get. D. Krav til byggeprosessen D.1 Administrative rutiner I henhold til NS 8407 og vedlagte PA-bok for prosje ktet. Det gjøres spesielt oppmerksomt på at all faktureri ng på splittes slik at barnehagens andel spesifiseres på alle fakturaer. Dette med hensyn ti l kommunens rapporteringsplikt av tall til offentli ge myndigheter. D.2 Kvalitetssiing KS System Hoved- og underentreprenør skal inneha og benytte s tyringssystem, ha dokumentert erfaring med og inneha kvalifikasjoner som oppfyller iterier til sentral godkjenning. Uavhengig kontroll Tiltakshaver har ansvar for å engasjere uavhengig k ontroll. Byggherre skal varsles i god tid slik at uavhengig kontroll kan utføres i henhold til hensik ten. D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Byggherreforsiften av 1. januar 2010 skal følges på byggeplassen. Byggherrens SHA-plan danner grunnlag for entreprenørenes HMS-plan. Tiltakshaver vil engasjere SHA-koordinator for utfø relsesfasen. Entreprenør (totalentreprenør) må selv være ansvarl ig koordinator for HMS i eget foretak og vil være hovedbedrift med ansvar for samordning på byggeplasen. Totalentreprenøren vil bli tillagt rollen som koord inator i prosjekteringsfasen (KP). Egen avtale mellom byggherrerepresentanten og koordinator for p rosjektering vil bli inngått etter kontraktsinngåelse. Se vedlegg til SHA-plan. Byggherren vil inneha rollen og engasjere koordinat or i utførelsesfasen (KU). Side

8 D.4 Øvrige av til byggeprosessen Overtagelse Orientering Byggeleder vil minst en måned før ferdigstillelse o rientere totalentreprenøren om hvordan ferdigbefaring og overtakelse skal foregå. Orienter ingen vil omfatte/inneholde opplysninger om administrative rutiner for overtakelsesprosessen, s amt hvilke dokumenter som blir kontrollert og benyttet, anvisning for den praktiske gjennomføring en, hvem som skal delta. Fremdriftsplan for avslutningsperioden skal fremleg ges byggherren for godkjenning. FDVdokumentasjon skal opparbeides i hele byggeperioden og overleveres komplett sammen med bygget. Hvis det er behov for oppdatering av FDV-dokumentas jonen etter prøvedriftsperioden så skal totalentreprenøren utføre dette kostnadsfritt for b yggherren. Overtakelse avtales med prosjektleder. Anmodning om midlertidig brukstillatelse Forutsatt at det ikke avdekkes feil eller mangler v ed ferdigbefaring som hindrer at bygningen kan tas i bruk, skal totalentreprenøren oversende nødvendig d okumentasjon til ansvarlig søker i tilstrekkelig tid. Ansvarlig søker anmoder kommunen om midlertidi g brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse skal foreligge ved overtakelse. Foreligger ikke mid lertidig brukstillatelse ved overtakelse har byggherren rett til å nekte overtakelse og dagmulkt påløper. Ferdigattest Etter at overtakelse er avholdt skal totalentrepren øren oversende komplett underlag som avfallsplan og samsvarserklæring til ansvarlig søker, slik at d e kan søkes om ferdigattest. Formell overtagelsesdato Formell overtakelse skjer i henhold til fremdriftsp lan vedlagt konkurransegrunnlaget. Anti-kontraktørklausul Tiltakshaver forutsetter at det ikke anvendes ulovl ig arbeidsaft ved bygget. Med ulovlig forstås her selvstendig næringsdrivend eller lønnstagere som i kke svarer skatt og avgifter i henhold til opptjeningsgrunnlaget, eller som på annen måte ikke overholder eksisterende lov- og regelverk, f.eks. mangler nødvendig arbeids- eller oppholdstilatelse. Entreprenøren forplikter seg derfor til ik ke å anvende slik arbeidsaft, og påtar seg hele ansv aret for at dette blir gjennomført. Entreprenøren forplikter seg til å anvende likelydende klausul i sin kontrakt med underentreprenører. Tiltakshaver kan forlange at entreprenøren treffer nødvendige ti ltak dersom det klart kan dokumenteres at bestemmelsene har blitt overtrådt. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Leverandøren og deres underleverandører plikter å g i sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfa ttende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenhen g bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg o g ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av t ariffavtalen. Side

9 Leverandøren og deres underleverandører må på fores pørsel opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale de legger til grunn overfor sine ansate, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved kontroll. Oppdragsgiver kan eve at leverandøren dokumentere r hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at avet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktbeste mmelse i sine kontrakter med underleverandører, og skal gjennomføre nødvendig ko ntroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. D.5 Frister Se konkurransegrunnlagets del I, punkt 4.7 Alle frister er tentative frem til inngåelse av kon trakt D.6 Dagmulkter Dagmulkt ved andre forhold enn forsinkelse Ved oversittelse av tidsfrist for leveranse av komp lett FDV- dokumentasjon settes det en dagbot på 2000,- pr virkedag. Innestående utbetales ikke før ferdigattest er gitt av bygningsmyndighetene. D.7 Framdriftsplanlegging Overordnet fremdriftsplan er vedlagt anbud. Denne, samt fremdriftsskisse i SH A plan kan ligge til grunn for fremdriftsvurdering i anbudsfasen. Totalentreprenør overtar fremdriftsansvar fra kontr aktstidspunktet og må selv utvikle egen fremdriftsplan i kontraktsperioden. Frister i kapit tel D.5, skal ligge til grunn for entreprenørens fremdriftsplan. Det skal utarbeides egne avslutningsplan for prosje ktet hvor sluttrengjøring, oppstart tekniske anlegg, entreprenørens egenkontroll, ferdigbefaring og overlevering skal fremgå. Byggherrebeslutninger Det skal utarbeides en egen plan for byggherrebeslu tninger slik at byggherren har en reel mulighet til å ta stilling til beslutninger som må tas av bygghe rren uten at dette har fremdriftskonsekvenser. E. Frister og dagmulkter E.1 Frister Følgende frister legges til grunn for prosjektet: Innlevering tilbud Vedtak kommunestyret Kontraktsinngåelse Overlevering Side

10 E.2 Dagmulkter Dagmulkt beregnes i henhold NS E.3 Framdriftsplanlegging Tilbyder skal utarbeide fremdriftsplan som vedlegges t ilbudet. Fremdriftsplanen skal legges opp til en rasjonell fremdrift hvor HMS skal planlegges og vektlegges. Sikker-jobb-analyser (SJA) skal synligjøres på fremdriftsplanen. F. Vederlaget F.1 Prissammenstilling Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider Priser skal oppgis eksklusive mva. og skal inkludere alle leverandørens øvrige kostnader (gebyrer, godtgjørelser og lignende) Tilbyder skal ove rholde de avene som til enhver tid stilles til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Fakturagebyr eller andre former for gebyr aksepteres ikke. Alle summer som er oppført i vedlegg C1 avspesifik asjon eller andre vedlegg skal føres til denne prissammenstillingen. Poster som ikke er prise t anses som medtatt i andre poster. De spesifiserte opsjonene i dette kapitlet vil inngå i beregningen av totalsummen som skal evalueres under tildelingsiteriet «priser og kvali tet i konkurransegrunnlagets del I punkt 6. Opsjoner oppgitt i vedlegg C1, funksjonsbesivelse, evalueres ikke i konkurransen, men kan utløses etter kontraktsinngåelse. Side

11 F.1.1 Vederlag iht teknisk besivelse C.2 Del 1 ko mplett prosjekt idrettshaller og barnehage. 1 RIGG OG DRIFT 00 Prosjektering og FDV 01 Rigg og drift 2 BYGNING 02 Riving for klargjøring av tomt 03 Grunnarbeider 05 Betongarbeider 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte 07 Stålkonstruksjoner 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer (tre) 09 Murerarbeider 10 Flisarbeider 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer 15 Dører 16 Låser og beslag 17 Tekkearbeider 18 Blikkenslagerarbeider 19 Metallarbeider 21 Malerarbeider 22 Byggtapetsering 23 Himlingsarbeider 24 Fast bygginnredning 25 Bygningsmessig VVS 26 Bygningsmessig elektro 3 VVS-INSTALLASJONER 30 VVS- installasjoner generelt 31 Sanitæranlegg 32 Varmeanlegg 33 Brannslokking 36 Luftbehandling 56 Automatikk, fordelingstavler og SD-anlegg 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 40 Elaft generelle anlegg 41 Basisinstallasjoner for elaft 42 Høyspent forsyning 43 Lavspent forsyning Side

12 44 Lys 45 Elvarme 5 TELE OG AUTOMATISERING 50 Tele og automatisering, generelle anlegg 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 52 Intern kommunikasjon 53 Telefoni og personsøking 54 Alarm og signalsystemer 55 Lyd og bildesystem 56 Automatisering 6 ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER 62 Person- og varetransport 7 UTENDØRS 70 Utendørs generelt 71 Bearbeidet terreng 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS 74 Utendørs elaft 76 Veier og plasser 77 Park og hage SUM C.2 Mva SUM C.2 inkl mva k r Sum C.2 vil føres til totalsum og medtas i evaluerin gen ved tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.2 Separat pris barnehage I bakgrunn for offentlige rapporteringsplikter skal byggekostnaden for barnehagen kunne sees separat. Oppgi her komplett pris for barnehagen. 100 Komplett pris barnehage Mva SUM barnehage inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Oppgitt sum F.1.2 vil ikke benyttes i evalueringen av tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. Side

13 F.1.3 Opsjon utvidelse barnehage Det bes om opsjonspris på utvidelse av barnehagen me d 2 avdelinger. Gir her pris på utvidelse av barnehagen fra 5-7 avdelinger. Utvidelsen forutse ttes å bli på 500m² fordelt på to etasjer som en forlengelse av planlagt bygningsopp. 200 Komplett pris utvidelse barnehage med 2 avdelinger Mva SUM 2 avdelinger inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Summen F.1.3 vil bli tillagt totalsummen ved evaluer ing av tildelingsiteriet priser og kostnader under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.4 Opsjon reduksjon turnhall Det bes om tilbud på redusert størrelse på turnhalle n til 16x24 meter. Oppgi her prisreduksjon dersom det velges turnhall 16x24 meter i stedet for 23 x20 meter 300 Komplett prisreduksjon ved redusert størrelse på tu rnhallen Mva SUM prisreduksjon turnhall inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Summen vil bli fratrukket totalsummen ved evaluering av tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.5 Opsjon reduksjon bordtennishall Det bes om tilbud på redusert størrelse på bordtennis hallen til 12x24 meter. Oppgi her prisreduksjon dersom det velges bordtennishall 12x24 meter i stedet for 12x36 meter 400 Komplett prisreduksjon ved redusert størrelse på bordtennishall Mva SUM prisreduksjon bortennishall inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Summen F.1.5 vil bli fratrukket totalsummen ved eval uering av tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. Side

14 F.1.6 Opsjon fagverksdragere i buntede takstoler Det bes om tilbud på følgende komponenter som opsjon. Se besivelse i fagkapitlene. 501 Fagverksdragere av buntede takstoler i stedet for l imtre SUM Mva Summen F.1.6 vil bli tillagt totalsummen ved evaluer ing av tildelingsiteriet pris. priser og kostnader under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.7 Forslag kostnadsbesparende tiltak Byggherren ønsker forslag fra tilbydere på kostnadsb esparende tiltak. Forslagene kan ikke være i konflikt med reguleringsp lan, reguleringsbestemmelser, stedsveileders intensjoner om bruk av tre. Det kan i kke reduseres arealer eller endre form eller planløsninger SUM Mva Har tilbyder behov for ytterligere plass med hensyn t il tekst kan dette spesifiseres i eget vedlegg, men summen føres hit. Summen F.1.7 vil ikke bli tillagt totalsummen, og inngår ikke i evalueri ngen. F.2 Regningsarbeider Betalingsbetingelser er i hht NS8407, og prosjektet s PA-bok. Fakturaer skal inneholde alle opplysninger, som er angitt i 8 i Forsift om kompensasjon for kommune ved kjøp av visse tjenester fra registrert næringsdrivende. For eventuelle regningsarbeider gjelder følgende pr iser og påslag: Timepriser Side

15 Timepriser inkluderer alle tillegg til netto arbeid slønn, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett, fortjeneste og andre påslag. Timepriser inkluderer håndverktøy. Timepriser er eksklusive merverdiavgift. Besivelse Prosjektleder/anleggsleder/formann Stikningsingeniør Fagarbeider bygg Hjelpearbeider / Grunnarbeider Lærling bygg Lærling Elektriker bas Elektriker fagarbeider / montør Elektriker hjelpearbeider / lærling Besivelse Gravemaskin <20t Gravemaskin >20t Lastebil (tippbil med henger) Påslag i forbindelse med regningsarbeider: Besivelse Materialer Påslag på underentreprenører Påslagsprosent Priser for regningsarbeider skal være fast i hele b yggefasen. Ved evaluering av tildelingsiteriet pris vil alle oppgitte timespriser oppgitt i dette kapitlet bli multiplisert med 100 timer og summen vil tilføres t otalsummen. F.3 Påslag for side- og underentrepriser Tiltransport av sideentreprise For tiltransport av sideentrepriser beregnes vårt p åslag på totalentreprisens totale vederlag eksklusi v merverdiavgift med følgende sats: Tiltransport av sideentrepriser:..% påslag. F.4 Opsjoner Det er fra byggherren side ønskelig med en del opsjo ner i forhold til kvalitet. Se funksjonsbesivelse vedlegg C-1. Opsjoner i funksjo nsbesivelse vil ikke bli tillagt totalsum ved evaluering av tildelingsiteriet pris. Disse ops jonene vil bli vurdert utløst senere. Side

16 G. Oppdragsgivers ytelser G.1 Vedlegg Se dokumentplan Side

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer