Konkurransegrunnlag del II P208 Klemmaparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag del II P208 Klemmaparken"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag del II P208 Klemmaparken Revisjon A Se Notat E-03 for besivelse av endringer Side

2 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 4 B. Kontraktbestemmelser... 5 B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser... 5 Prosjekterings- og entreprenørmøter samt særmøter B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser... 5 C. Tekniske av... 6 C.1 Tekniske rammebetingelser C.2 Teknisk besivelse... 7 C.3 Tegninger og modeller... 7 D. Krav til byggeprosessen... 7 D.1 Administrative rutiner... 7 D.2 Kvalitetssiing D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)... 7 D.4 Øvrige av til byggeprosessen... 8 D.5 Frister D.6 Dagmulkter... 9 Dagmulkt ved andre forhold enn forsinkelse... 9 D.7 Framdriftsplanlegging E. Frister og dagmulkter... 9 E.1 Frister E.2 Dagmulkter E.3 Framdriftsplanlegging F. Vederlaget F.1 Prissammenstilling F.2 Regningsarbeider F.3 Påslag for side- og underentrepriser F.4 Opsjoner G. Oppdragsgivers ytelser G.1 Vedlegg Side

3 AVTALE DOKU M E N T A. Generell del A.1 Innledning Lunner Kommune skal bygge ny barnehage og idrettshal ler med støttefunksjoner på Harestua i Lunner kommune. Prosjektet skal dekke behov for økt vekst på Harestua, syd i kommunen. Barnehagen er dimensjonert for 90 ekvivalenter og g ir økt barnehagekapasitet for Harestua. Idrettshaller skal dekke skolens behov for undervisn ing i oppsøving ut over dagens fasiliteter ved skolen. I tillegg skal det bygges bordtennishall med muligheter for flerbruk. Byggene ligger sammenkoblet slik at synergien mello m barnehage, skole og idrettslag vil være et av prosjektets hovedpremisser. Lunner kommune er en skogbrukskommune og dette skal synliggjøres gjennom å benytte bærekonstruksjoner i tre samt i som tre som fasadem ateriale i stor grad. Kontraktsformular for totalentreprisen er basert på NS 8407:2011. Eget avtaledokument vil bli satt opp. A.2 Kort om kontraktens omfang Denne kontrakten omfatter bygging av idrettshaller med støttefunksjoner og barnehage med tilhørende utomhusanlegg i henhold konkurransegrunn laget. Barnehagen består av 5 avdelinger i to etasjer som e r dimensjonert for 90 barn og skal oppføres med passivhusstandard. Idrettshallen har en aktivitetsflate på 25x45m med ti lhørende støttefunksjoner. Støttefunksjonene består av ca 100m2 lager, styrker om, garderober for to skoleklasser i samtidighet. Det skal videre bygges en basishall 1 f or turn bak barnehagen med aktivitetsflate på 20x23m. I plan to skal oppføres en hall for bordtenn is med muligheter for flerbruk. Det skal etableres utomhusarealer med ca 80 parkerin gsplasser, gangveier og utomhus for barnehage samt en aktivtetsløype. Samlet areal er oming 4700m 2 BTA. Arealoppstilling: Funksjon BTA m 2 Merknad Idrettshall 1215 Aktivitetsflate 25x45m Støttefunksjoner 1050 Foaje, garderober etc Bordtennishall 635 Aktivitetsflate 12x36m Basishall 1 turn 520 Aktivitetsflate 20x23m Barnehage 1260 Utomhus Ca 13000m2 Areal som skal bearbeides Side

4 A.3 Organisasjon og entreprisemodell Organisasjon Oppdragsgiver: Lunner kommune v/jan Erik Furuhaugen Konkurransedokumentener utarbeidet at HR Prosjekt AS og SG Arkitektur AS. SG Arkitektur er ansvarlig søker. Ansvarlig søker e r engasjert av tiltakshaver. Prosjekteringsgruppen har bestått av konsulentgrupp en som har rammeavtale med Lunner kommune. Dette omfatter følgende: ARK - SG Arkitektur AS RIB DBC AS RIE Ingeniørfirmaet Malnes & Endresen AS RIV UnionConsult AS RIBr Roar Jørgensen AS LARK Landskapsarkitekt Arvid Moger AS RIA Reinertsen AS RIG Reinertsen AS Prosjekteringsgruppen skal igjennom totalentreprise n være tiltakshavers uavhengige kontrollører. I tillegg vil prosjekteringsgruppen være tiltakshaver s rådgivere og kontrollfunksjon i forhold til kontraktinnhold og leveranse. Prosjekteringsgruppen vil derfor ikke bli videreført til totalentreprise n. Brukere: Brukergruppen består i hovedsak av skole, barnehage, Harestua idrettslag og Eiendomsavdelingen i kommunen. Brukere har medvirket til anbudsgrunnlaget og skal medvirke videre i prosjektet, men har ingen beslutningsmyndighet. Nærmere om organisering fremkommer i prosjektadmini strativ bok for P208 Klemmaparken. Entreprisemodell Kontrakten skal gjennomføres som totalentreprise et ter NS8407:2011 Kontrakt tildeles totalentreprenør som dekker prosj ektering og utførelse med egne resurser, eller med underentreprenør og kontraktsmedhjelpere. Koordinering av sideentrepriser og tredjeparter som naturlig faller inn i prosjektet tilfaller totalentreprenør. Tredjepartseksempler kan være Hadeland EnergiNett A S, Hadeland og Ringerike brebånd, leverandør fjernvarme, offentlige myndigheter og ansvarlige fo r infrastruktur. Innkjøp av møbler, løst idrettsutstyr samt såpedisp ensere og papirholdere vil bli kjøpt inn via kommunens rammeleverandør men kan bli tiltransporte rt totalentreprenøren. Side

5 B. Kontraktbestemmelser B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som kontraktbestemmelser gjelder Norsk Standard 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med suppleringer og endringer som følger av nedenstående «Spesielle kontraktsbestemmelser». Ved avvik mellom de generele og spesielle bestemmelsen, gjelder de spesielle foran de generelle. Prosjekterings- og entreprenørmøter samt særmøter. Totalentreprenøren holder møter med sine prosjekter ende i nødvendig utstrekning. Byggherrens representant skal ha innkalling til og, om han selv ønsker det, ha anledning til å delta i prosjekteringsmøter, byggemøter og entreprenørmøter, byggherres rådgiver/uavhengig kontrollør dersom byggherren mener det er behov, herunder best emmelser besevet i PA- bok. Byggherren skal ha kopi av relevante møtereferater. B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser NS 8407:2011 tillegg og endringer N S 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser legges til grunn for avtale mellom partene. Det skal opprettes avtaledokument m ellom byggherre og totalentreprenør I tilfelle uoverensstemmelser mellom de nevnte till egg/endringer og N S8407:2011 gjelder tilleggene/endringen foran NS De enkelte punk ter er nummerert med referanser til aktuelle bestemmelser i N S Totalentreprenøren skal overta risikoen for løsning er og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse jmf NS 8407:2011. pkt Fristen for gjennomgang av materialet er 5 uker etter karensperioden utløp. NS8407 pkt 7.3 Punkt utgår og erstattes med: Byggherren stiller ik ke sikkerhet. NS 8407 pkt 10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere. Tillegg: Før kontrakt inngås med kontraktsmedhjelpe re skal disse godkjennes av byggherren. Ved bruk av kontraktsmedhjelpere skal totalentreprenøre n fremlegge dokumentasjon om kontraktmedhjelperens økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse. Det vil ikke bli tillatt å bruke mer en tre ledd un der totalentreprenøren i kontraktskjeden som et led d for å unngå useriøsitet i byggebransjen. Side

6 NS 8407 pkt 26.2 Indeksregulering Punkt utgår og erstattes med: Kontraktsummen skal v ære fast i byggerperioden og indeksreguleres ikke. NS 8407 pkt 35.1 Utførelsesplikt ved uenighet Tredje ledd erstattes med: Entreprenøren kan ikke k rev at byggherren stiller sikkerhet som vilkår for at arbeidene skal utføres. NS 8407 pkt 35.1 Utførelsesplikt ved uenighet Tredje ledd erstattes med: Entreprenøren kan ikke k rev at byggherren stiller sikkerhet som vilkår for at arbeidene skal utføres. C. Tekniske av C.1 Tekniske rammebetingelser Ytre miljø Prosjektet har en høy miljøprofil og det skal være fokus på miljø i hele prosjektets levetid. Det stilles derfor av til utførende entreprenør o m at følgende skal utarbeides og følges opp under hele prosjektet: Avfallsplan av til kildesortering er 85% EPC det skal leveres EPC-dokumentasjon for alle p rodukter som skal benyttes i prosjektet Substitusjonsplikten skal aktivt utøves og dokument eres Beredskapsplan for tiltak ved utslipp til ytre milj ø skal utarbeides Rent-tørt-bygg-prinsippet skal følges i hele byggep erioden. Plan for dette skal fremlegges byggherren for godkjenning. Se funksjonsbesivelse pkt Se for øvrig øvrige dokumenter i konkurransegrunnla get. Andre rammebetingelser - Totalentreprenør skal utarbeide Riggplan som omfore nes med Byggherre. Det er entreprenørens ansvar å fremskaffe byggestrøm, vann - og avløp til rigg og byggeplass. Forslag til riggplan vedlegges tilbudet - Tilstøtende boliger må ikke utsettes for utilbørlig plage av støv og støy. - Totalentreprenør er ansvarlig for å informere naboe r fortløpende i byggeprosessen. Nabomøter skal fremvises på fremdriftsplanen Side

7 C.2 Teknisk besivelse Den tekniske besivelsen består av: Funksjonsbesivelse Tegninger Reguleringsplan godkjent av kommunestyret den , sak 0133/14 og konkurransegrunnlagets del I og del II For øvrig gjelder alle dokumenter i konkurransen og må ses i sammenheng. C.3 Tegninger og modeller Tegninger ligger som vedlegg til konkurransegrunnla get. D. Krav til byggeprosessen D.1 Administrative rutiner I henhold til NS 8407 og vedlagte PA-bok for prosje ktet. Det gjøres spesielt oppmerksomt på at all faktureri ng på splittes slik at barnehagens andel spesifiseres på alle fakturaer. Dette med hensyn ti l kommunens rapporteringsplikt av tall til offentli ge myndigheter. D.2 Kvalitetssiing KS System Hoved- og underentreprenør skal inneha og benytte s tyringssystem, ha dokumentert erfaring med og inneha kvalifikasjoner som oppfyller iterier til sentral godkjenning. Uavhengig kontroll Tiltakshaver har ansvar for å engasjere uavhengig k ontroll. Byggherre skal varsles i god tid slik at uavhengig kontroll kan utføres i henhold til hensik ten. D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Byggherreforsiften av 1. januar 2010 skal følges på byggeplassen. Byggherrens SHA-plan danner grunnlag for entreprenørenes HMS-plan. Tiltakshaver vil engasjere SHA-koordinator for utfø relsesfasen. Entreprenør (totalentreprenør) må selv være ansvarl ig koordinator for HMS i eget foretak og vil være hovedbedrift med ansvar for samordning på byggeplasen. Totalentreprenøren vil bli tillagt rollen som koord inator i prosjekteringsfasen (KP). Egen avtale mellom byggherrerepresentanten og koordinator for p rosjektering vil bli inngått etter kontraktsinngåelse. Se vedlegg til SHA-plan. Byggherren vil inneha rollen og engasjere koordinat or i utførelsesfasen (KU). Side

8 D.4 Øvrige av til byggeprosessen Overtagelse Orientering Byggeleder vil minst en måned før ferdigstillelse o rientere totalentreprenøren om hvordan ferdigbefaring og overtakelse skal foregå. Orienter ingen vil omfatte/inneholde opplysninger om administrative rutiner for overtakelsesprosessen, s amt hvilke dokumenter som blir kontrollert og benyttet, anvisning for den praktiske gjennomføring en, hvem som skal delta. Fremdriftsplan for avslutningsperioden skal fremleg ges byggherren for godkjenning. FDVdokumentasjon skal opparbeides i hele byggeperioden og overleveres komplett sammen med bygget. Hvis det er behov for oppdatering av FDV-dokumentas jonen etter prøvedriftsperioden så skal totalentreprenøren utføre dette kostnadsfritt for b yggherren. Overtakelse avtales med prosjektleder. Anmodning om midlertidig brukstillatelse Forutsatt at det ikke avdekkes feil eller mangler v ed ferdigbefaring som hindrer at bygningen kan tas i bruk, skal totalentreprenøren oversende nødvendig d okumentasjon til ansvarlig søker i tilstrekkelig tid. Ansvarlig søker anmoder kommunen om midlertidi g brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse skal foreligge ved overtakelse. Foreligger ikke mid lertidig brukstillatelse ved overtakelse har byggherren rett til å nekte overtakelse og dagmulkt påløper. Ferdigattest Etter at overtakelse er avholdt skal totalentrepren øren oversende komplett underlag som avfallsplan og samsvarserklæring til ansvarlig søker, slik at d e kan søkes om ferdigattest. Formell overtagelsesdato Formell overtakelse skjer i henhold til fremdriftsp lan vedlagt konkurransegrunnlaget. Anti-kontraktørklausul Tiltakshaver forutsetter at det ikke anvendes ulovl ig arbeidsaft ved bygget. Med ulovlig forstås her selvstendig næringsdrivend eller lønnstagere som i kke svarer skatt og avgifter i henhold til opptjeningsgrunnlaget, eller som på annen måte ikke overholder eksisterende lov- og regelverk, f.eks. mangler nødvendig arbeids- eller oppholdstilatelse. Entreprenøren forplikter seg derfor til ik ke å anvende slik arbeidsaft, og påtar seg hele ansv aret for at dette blir gjennomført. Entreprenøren forplikter seg til å anvende likelydende klausul i sin kontrakt med underentreprenører. Tiltakshaver kan forlange at entreprenøren treffer nødvendige ti ltak dersom det klart kan dokumenteres at bestemmelsene har blitt overtrådt. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Leverandøren og deres underleverandører plikter å g i sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfa ttende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenhen g bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg o g ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av t ariffavtalen. Side

9 Leverandøren og deres underleverandører må på fores pørsel opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale de legger til grunn overfor sine ansate, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved kontroll. Oppdragsgiver kan eve at leverandøren dokumentere r hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at avet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktbeste mmelse i sine kontrakter med underleverandører, og skal gjennomføre nødvendig ko ntroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. D.5 Frister Se konkurransegrunnlagets del I, punkt 4.7 Alle frister er tentative frem til inngåelse av kon trakt D.6 Dagmulkter Dagmulkt ved andre forhold enn forsinkelse Ved oversittelse av tidsfrist for leveranse av komp lett FDV- dokumentasjon settes det en dagbot på 2000,- pr virkedag. Innestående utbetales ikke før ferdigattest er gitt av bygningsmyndighetene. D.7 Framdriftsplanlegging Overordnet fremdriftsplan er vedlagt anbud. Denne, samt fremdriftsskisse i SH A plan kan ligge til grunn for fremdriftsvurdering i anbudsfasen. Totalentreprenør overtar fremdriftsansvar fra kontr aktstidspunktet og må selv utvikle egen fremdriftsplan i kontraktsperioden. Frister i kapit tel D.5, skal ligge til grunn for entreprenørens fremdriftsplan. Det skal utarbeides egne avslutningsplan for prosje ktet hvor sluttrengjøring, oppstart tekniske anlegg, entreprenørens egenkontroll, ferdigbefaring og overlevering skal fremgå. Byggherrebeslutninger Det skal utarbeides en egen plan for byggherrebeslu tninger slik at byggherren har en reel mulighet til å ta stilling til beslutninger som må tas av bygghe rren uten at dette har fremdriftskonsekvenser. E. Frister og dagmulkter E.1 Frister Følgende frister legges til grunn for prosjektet: Innlevering tilbud Vedtak kommunestyret Kontraktsinngåelse Overlevering Side

10 E.2 Dagmulkter Dagmulkt beregnes i henhold NS E.3 Framdriftsplanlegging Tilbyder skal utarbeide fremdriftsplan som vedlegges t ilbudet. Fremdriftsplanen skal legges opp til en rasjonell fremdrift hvor HMS skal planlegges og vektlegges. Sikker-jobb-analyser (SJA) skal synligjøres på fremdriftsplanen. F. Vederlaget F.1 Prissammenstilling Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider Priser skal oppgis eksklusive mva. og skal inkludere alle leverandørens øvrige kostnader (gebyrer, godtgjørelser og lignende) Tilbyder skal ove rholde de avene som til enhver tid stilles til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Fakturagebyr eller andre former for gebyr aksepteres ikke. Alle summer som er oppført i vedlegg C1 avspesifik asjon eller andre vedlegg skal føres til denne prissammenstillingen. Poster som ikke er prise t anses som medtatt i andre poster. De spesifiserte opsjonene i dette kapitlet vil inngå i beregningen av totalsummen som skal evalueres under tildelingsiteriet «priser og kvali tet i konkurransegrunnlagets del I punkt 6. Opsjoner oppgitt i vedlegg C1, funksjonsbesivelse, evalueres ikke i konkurransen, men kan utløses etter kontraktsinngåelse. Side

11 F.1.1 Vederlag iht teknisk besivelse C.2 Del 1 ko mplett prosjekt idrettshaller og barnehage. 1 RIGG OG DRIFT 00 Prosjektering og FDV 01 Rigg og drift 2 BYGNING 02 Riving for klargjøring av tomt 03 Grunnarbeider 05 Betongarbeider 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte 07 Stålkonstruksjoner 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer (tre) 09 Murerarbeider 10 Flisarbeider 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer 15 Dører 16 Låser og beslag 17 Tekkearbeider 18 Blikkenslagerarbeider 19 Metallarbeider 21 Malerarbeider 22 Byggtapetsering 23 Himlingsarbeider 24 Fast bygginnredning 25 Bygningsmessig VVS 26 Bygningsmessig elektro 3 VVS-INSTALLASJONER 30 VVS- installasjoner generelt 31 Sanitæranlegg 32 Varmeanlegg 33 Brannslokking 36 Luftbehandling 56 Automatikk, fordelingstavler og SD-anlegg 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 40 Elaft generelle anlegg 41 Basisinstallasjoner for elaft 42 Høyspent forsyning 43 Lavspent forsyning Side

12 44 Lys 45 Elvarme 5 TELE OG AUTOMATISERING 50 Tele og automatisering, generelle anlegg 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 52 Intern kommunikasjon 53 Telefoni og personsøking 54 Alarm og signalsystemer 55 Lyd og bildesystem 56 Automatisering 6 ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER 62 Person- og varetransport 7 UTENDØRS 70 Utendørs generelt 71 Bearbeidet terreng 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS 74 Utendørs elaft 76 Veier og plasser 77 Park og hage SUM C.2 Mva SUM C.2 inkl mva k r Sum C.2 vil føres til totalsum og medtas i evaluerin gen ved tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.2 Separat pris barnehage I bakgrunn for offentlige rapporteringsplikter skal byggekostnaden for barnehagen kunne sees separat. Oppgi her komplett pris for barnehagen. 100 Komplett pris barnehage Mva SUM barnehage inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Oppgitt sum F.1.2 vil ikke benyttes i evalueringen av tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. Side

13 F.1.3 Opsjon utvidelse barnehage Det bes om opsjonspris på utvidelse av barnehagen me d 2 avdelinger. Gir her pris på utvidelse av barnehagen fra 5-7 avdelinger. Utvidelsen forutse ttes å bli på 500m² fordelt på to etasjer som en forlengelse av planlagt bygningsopp. 200 Komplett pris utvidelse barnehage med 2 avdelinger Mva SUM 2 avdelinger inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Summen F.1.3 vil bli tillagt totalsummen ved evaluer ing av tildelingsiteriet priser og kostnader under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.4 Opsjon reduksjon turnhall Det bes om tilbud på redusert størrelse på turnhalle n til 16x24 meter. Oppgi her prisreduksjon dersom det velges turnhall 16x24 meter i stedet for 23 x20 meter 300 Komplett prisreduksjon ved redusert størrelse på tu rnhallen Mva SUM prisreduksjon turnhall inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Summen vil bli fratrukket totalsummen ved evaluering av tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.5 Opsjon reduksjon bordtennishall Det bes om tilbud på redusert størrelse på bordtennis hallen til 12x24 meter. Oppgi her prisreduksjon dersom det velges bordtennishall 12x24 meter i stedet for 12x36 meter 400 Komplett prisreduksjon ved redusert størrelse på bordtennishall Mva SUM prisreduksjon bortennishall inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Summen F.1.5 vil bli fratrukket totalsummen ved eval uering av tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. Side

14 F.1.6 Opsjon fagverksdragere i buntede takstoler Det bes om tilbud på følgende komponenter som opsjon. Se besivelse i fagkapitlene. 501 Fagverksdragere av buntede takstoler i stedet for l imtre SUM Mva Summen F.1.6 vil bli tillagt totalsummen ved evaluer ing av tildelingsiteriet pris. priser og kostnader under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.7 Forslag kostnadsbesparende tiltak Byggherren ønsker forslag fra tilbydere på kostnadsb esparende tiltak. Forslagene kan ikke være i konflikt med reguleringsp lan, reguleringsbestemmelser, stedsveileders intensjoner om bruk av tre. Det kan i kke reduseres arealer eller endre form eller planløsninger SUM Mva Har tilbyder behov for ytterligere plass med hensyn t il tekst kan dette spesifiseres i eget vedlegg, men summen føres hit. Summen F.1.7 vil ikke bli tillagt totalsummen, og inngår ikke i evalueri ngen. F.2 Regningsarbeider Betalingsbetingelser er i hht NS8407, og prosjektet s PA-bok. Fakturaer skal inneholde alle opplysninger, som er angitt i 8 i Forsift om kompensasjon for kommune ved kjøp av visse tjenester fra registrert næringsdrivende. For eventuelle regningsarbeider gjelder følgende pr iser og påslag: Timepriser Side

15 Timepriser inkluderer alle tillegg til netto arbeid slønn, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett, fortjeneste og andre påslag. Timepriser inkluderer håndverktøy. Timepriser er eksklusive merverdiavgift. Besivelse Prosjektleder/anleggsleder/formann Stikningsingeniør Fagarbeider bygg Hjelpearbeider / Grunnarbeider Lærling bygg Lærling Elektriker bas Elektriker fagarbeider / montør Elektriker hjelpearbeider / lærling Besivelse Gravemaskin <20t Gravemaskin >20t Lastebil (tippbil med henger) Påslag i forbindelse med regningsarbeider: Besivelse Materialer Påslag på underentreprenører Påslagsprosent Priser for regningsarbeider skal være fast i hele b yggefasen. Ved evaluering av tildelingsiteriet pris vil alle oppgitte timespriser oppgitt i dette kapitlet bli multiplisert med 100 timer og summen vil tilføres t otalsummen. F.3 Påslag for side- og underentrepriser Tiltransport av sideentreprise For tiltransport av sideentrepriser beregnes vårt p åslag på totalentreprisens totale vederlag eksklusi v merverdiavgift med følgende sats: Tiltransport av sideentrepriser:..% påslag. F.4 Opsjoner Det er fra byggherren side ønskelig med en del opsjo ner i forhold til kvalitet. Se funksjonsbesivelse vedlegg C-1. Opsjoner i funksjo nsbesivelse vil ikke bli tillagt totalsum ved evaluering av tildelingsiteriet pris. Disse ops jonene vil bli vurdert utløst senere. Side

16 G. Oppdragsgivers ytelser G.1 Vedlegg Se dokumentplan Side

Konkurransegrunnlag del II Konkurransebeskrivelse. Ny base Markatun

Konkurransegrunnlag del II Konkurransebeskrivelse. Ny base Markatun Konkurransegrunnlag del II Konkurransebesivelse Ny base Markatun Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Kontraktsgrunnlaget. Sundvollen Barnehage- tilbygg og ombygging 2015

Konkurransegrunnlag del II Kontraktsgrunnlaget. Sundvollen Barnehage- tilbygg og ombygging 2015 Konkurransegrunnlag del II Kontraktsgrunnlaget Sundvollen Barnehage- tilbygg og ombygging 2015 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

Fjaler kommune. Kommunal utleigebustad. Konkuransegrunnlag del 2

Fjaler kommune. Kommunal utleigebustad. Konkuransegrunnlag del 2 Fjaler kommune Kommunal utleigebustad Konkuransegrunnlag del 2 Innhaldsliste A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 B. Kontraktbestemmelser...

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Konkurranse med forhandling Ny barnehage Gran kommune (Fagerlund)

Konkurransegrunnlag del II Konkurranse med forhandling Ny barnehage Gran kommune (Fagerlund) Konkurransegrunnlag del II Konkurranse med forhandling 950 - Ny barnehage Gran kommune (Fagerlund) Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Brandbu barneskole, Rivning, nybygg og ombygging.

Konkurransegrunnlag del II Brandbu barneskole, Rivning, nybygg og ombygging. Konkurransegrunnlag del II Brandbu barneskole, Rivning, nybygg og ombygging. Side 1 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE Rehabilitering Innholdsfortegnelse Side 2 A. GENERELT... 3 B. TILBUDSSKJEMA... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG... 4 B.2 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.3 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes.

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN...

REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... Utbyggingsenheten Bispehaugen Skole Rehabilitering Hovedbygg BILAG D VEDERLAG INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 3 2.1 INDEKSREGULERING... 3 2.2 OPSJON, FASTSUM

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene

Detaljer

Totalentreprise Anbudsskjema Lislebyhallen Vedlegg nr. 1 Innhold

Totalentreprise Anbudsskjema Lislebyhallen Vedlegg nr. 1 Innhold Innhold ANBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE... 2 VEDLIKEHOLDSAVTALER... 3 LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER OG PROSJEKTERENDE... 4 REGNINGSARBEIDER TIMEPRISER OG PÅSLAG... 5 ADMINISTRASJONSPÅSLAG ENTREPRENØRER/PROSJEKTERENDE...

Detaljer

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx Trondheim eiendom Treningshall for ballidretter i Trondheim BILAG B VEDERLAG Bilag B Vederlag.docx INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

Utbyggingsenheten. Lade Idrettsanlegg, ny kunstgressbane. Bilag D1 Vederlag

Utbyggingsenheten. Lade Idrettsanlegg, ny kunstgressbane. Bilag D1 Vederlag Utbyggingsenheten BILAG D1 VEDERLAG Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PRISSAMMENDRAG... 3 3 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 3.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord TILBUD 100163 LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA Forsvarsbygg Utvikling Nord A Tilbud 05.02.15 GS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg Grimstad kommune Side 2 av 9 Vedlegg nr 1 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag Utbyggingsenheten Biskop Darres gt. 13 BILAG D VEDERLAG Bilag D vederlag Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS Svardokument NOR 033-2016 vedlegg 4 SVARDOKUMENT Anskaffelse for bygging av Sætreparken oppgradering NS 8405 / NS 8406 11.12.15 Svardokument Bergen kommune, Grønn Etat Denne og etterfølgende sider returneres

Detaljer

VOLDA KOMMUNE ENTREPRISE:TILBYGG LAGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET

VOLDA KOMMUNE ENTREPRISE:TILBYGG LAGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET VOLDA KOMMUNE ENTREPRISE:TILBYGG LAGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: 05.07.2016 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Volda kommune Dokumenttittel: Del 2 - NS 8405 Oppdrag: 606500-01 Tilbygg

Detaljer

Buskerud fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole. Tilbudsfrist: 25. april 2011 klokken 1400

Buskerud fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole. Tilbudsfrist: 25. april 2011 klokken 1400 Buskerud fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole Tilbudsfrist: 25. april 2011 klokken 1400 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag Trondheim eiendom Rosten skole garderobe og skillevegger BILAG D VEDERLAG 4. Bilag D Vederlag Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET anlegg Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET 12.01.2017 Askøy kommune Del II - Kontraktsgrunnlag multiconsult.no Høydebasseng Steinrusten INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE ENTREPRISE:ØRSTA KULTURHUS - OPPGRADERING DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO:

ØRSTA KOMMUNE ENTREPRISE:ØRSTA KULTURHUS - OPPGRADERING DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: ØRSTA KOMMUNE ENTREPRISE:ØRSTA KULTURHUS - OPPGRADERING DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: 01.07.16 INNHOLD 1. GENERELL DEL... 4 Arbeidets omfang... 4 Organisasjon og entreprisemodell... 4 1.2.1.

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1396-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Saksframlegg - orientering Klemmaparken Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til etterretning, og P208 Klemmaparken

Detaljer

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver.

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver. Prosjektadministrasjon/ prosjektering Totalentreprenørens faste prosjektadministrasjon vil være: Prosjektleder HMS-koordinator prosjektering: HMS-koordinator gjennomføring Prosjekteringsleder Ansvarlig

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger.

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger. TILBUD TOTALENTREPRISE Prosjekt: Begbyveien 20-22 - Oppføring av 18 utleieboliger. 1 TILBUDSKJEMA 2. BYGGETID 3. REGNINGSARBEIDER 4 VEDSTÅELSESFRIST 5 GARANTI 6 OVERSIKT OVER UNDERENTREPRENØRER 7 OVERSIKT

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen Grimstad kommune Side 2 av 8 Vedlegg nr 2 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr Firmaattest: Foretaket

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Trondheim eiendom Tonstad skole - totalentreprise. Bilag D Vederlag Entreprise arbeidsdokument.docx

Trondheim eiendom Tonstad skole - totalentreprise. Bilag D Vederlag Entreprise arbeidsdokument.docx Trondheim eiendom 103 409 BILAG D1 VEDERLAG Bilag D Vederlag Entreprise arbeidsdokument.docx Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Tabell 1.Samlet tilbudsskjema Konto Bygningsdel NOK 1 Fra tilbudsskjema 1.3 Kalvsjø Barnehage alternativ 1

Tabell 1.Samlet tilbudsskjema Konto Bygningsdel NOK 1 Fra tilbudsskjema 1.3 Kalvsjø Barnehage alternativ 1 Side 1 av 6 D TILBUDET 1. Tilbudsskjema De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for følgende fastpris/leie pr mnd (alle poster skal utfylles): På

Detaljer

Trondheim eiendom. Majorstuen Barnehage, Takarbeioder. Bilag D Vederlag Majorsuen bh.doc

Trondheim eiendom. Majorstuen Barnehage, Takarbeioder. Bilag D Vederlag Majorsuen bh.doc Trondheim eiendom Majorstuen Barnehage, Takarbeioder BILAG D VEDERLAG Bilag D Vederlag Majorsuen bh.doc Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer

Boligbygg Oslo KF. Vedlegg 1a: Tilbudsskjema for Trondheimsveien 403 og 405

Boligbygg Oslo KF. Vedlegg 1a: Tilbudsskjema for Trondheimsveien 403 og 405 AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Boligbygg Oslo KF Tilbudsskjema Trondheimsveien 403 og 405 Vedlegg 1a til tilbudsdokumenter. 30.04.15 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Anders

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Etter NS8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt AVTALEDOKUMENT Mellom Trondheim Kommune v/trondheim Eiendom som byggherre Organisasjonsnr.: 970 41 6420 E-post:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge-

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet!

NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet! Vedlegg nr. 3 PRISSKJEMA TOTALENTREPRISE BRÅTENALLÉEN BARNEHAGE 8 AVDELINGER NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet! Prisskjemaer for de enkelte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem Ny heis ved: Anleggsadresse: Vestvågøy Sykehjem 8372 Gravdal Tilbudsfrist: 17. oktober 2016 Klokken 1200. Heis nr 2 ved Vestvågøy Sykehjem side 1 Innhold

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Skagerak Energi AS Side 1 av 12 Forespørsel nr.: 13/00192-X Renovering kontorarealer Enger Vedlegg A - D. Vedlegg A-D

Skagerak Energi AS Side 1 av 12 Forespørsel nr.: 13/00192-X Renovering kontorarealer Enger Vedlegg A - D. Vedlegg A-D Skagerak Energi AS Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Vedlegg A-D VEDLEGG A: ARBEIDSOMFANG... 2 1 ORIENTERING OG ARBEIDSOMFANG... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Prosjektets art og omfang... 2

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer