Konkurransegrunnlag del II P208 Klemmaparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag del II P208 Klemmaparken"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag del II P208 Klemmaparken Revisjon A Se Notat E-03 for besivelse av endringer Side

2 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 4 B. Kontraktbestemmelser... 5 B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser... 5 Prosjekterings- og entreprenørmøter samt særmøter B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser... 5 C. Tekniske av... 6 C.1 Tekniske rammebetingelser C.2 Teknisk besivelse... 7 C.3 Tegninger og modeller... 7 D. Krav til byggeprosessen... 7 D.1 Administrative rutiner... 7 D.2 Kvalitetssiing D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)... 7 D.4 Øvrige av til byggeprosessen... 8 D.5 Frister D.6 Dagmulkter... 9 Dagmulkt ved andre forhold enn forsinkelse... 9 D.7 Framdriftsplanlegging E. Frister og dagmulkter... 9 E.1 Frister E.2 Dagmulkter E.3 Framdriftsplanlegging F. Vederlaget F.1 Prissammenstilling F.2 Regningsarbeider F.3 Påslag for side- og underentrepriser F.4 Opsjoner G. Oppdragsgivers ytelser G.1 Vedlegg Side

3 AVTALE DOKU M E N T A. Generell del A.1 Innledning Lunner Kommune skal bygge ny barnehage og idrettshal ler med støttefunksjoner på Harestua i Lunner kommune. Prosjektet skal dekke behov for økt vekst på Harestua, syd i kommunen. Barnehagen er dimensjonert for 90 ekvivalenter og g ir økt barnehagekapasitet for Harestua. Idrettshaller skal dekke skolens behov for undervisn ing i oppsøving ut over dagens fasiliteter ved skolen. I tillegg skal det bygges bordtennishall med muligheter for flerbruk. Byggene ligger sammenkoblet slik at synergien mello m barnehage, skole og idrettslag vil være et av prosjektets hovedpremisser. Lunner kommune er en skogbrukskommune og dette skal synliggjøres gjennom å benytte bærekonstruksjoner i tre samt i som tre som fasadem ateriale i stor grad. Kontraktsformular for totalentreprisen er basert på NS 8407:2011. Eget avtaledokument vil bli satt opp. A.2 Kort om kontraktens omfang Denne kontrakten omfatter bygging av idrettshaller med støttefunksjoner og barnehage med tilhørende utomhusanlegg i henhold konkurransegrunn laget. Barnehagen består av 5 avdelinger i to etasjer som e r dimensjonert for 90 barn og skal oppføres med passivhusstandard. Idrettshallen har en aktivitetsflate på 25x45m med ti lhørende støttefunksjoner. Støttefunksjonene består av ca 100m2 lager, styrker om, garderober for to skoleklasser i samtidighet. Det skal videre bygges en basishall 1 f or turn bak barnehagen med aktivitetsflate på 20x23m. I plan to skal oppføres en hall for bordtenn is med muligheter for flerbruk. Det skal etableres utomhusarealer med ca 80 parkerin gsplasser, gangveier og utomhus for barnehage samt en aktivtetsløype. Samlet areal er oming 4700m 2 BTA. Arealoppstilling: Funksjon BTA m 2 Merknad Idrettshall 1215 Aktivitetsflate 25x45m Støttefunksjoner 1050 Foaje, garderober etc Bordtennishall 635 Aktivitetsflate 12x36m Basishall 1 turn 520 Aktivitetsflate 20x23m Barnehage 1260 Utomhus Ca 13000m2 Areal som skal bearbeides Side

4 A.3 Organisasjon og entreprisemodell Organisasjon Oppdragsgiver: Lunner kommune v/jan Erik Furuhaugen Konkurransedokumentener utarbeidet at HR Prosjekt AS og SG Arkitektur AS. SG Arkitektur er ansvarlig søker. Ansvarlig søker e r engasjert av tiltakshaver. Prosjekteringsgruppen har bestått av konsulentgrupp en som har rammeavtale med Lunner kommune. Dette omfatter følgende: ARK - SG Arkitektur AS RIB DBC AS RIE Ingeniørfirmaet Malnes & Endresen AS RIV UnionConsult AS RIBr Roar Jørgensen AS LARK Landskapsarkitekt Arvid Moger AS RIA Reinertsen AS RIG Reinertsen AS Prosjekteringsgruppen skal igjennom totalentreprise n være tiltakshavers uavhengige kontrollører. I tillegg vil prosjekteringsgruppen være tiltakshaver s rådgivere og kontrollfunksjon i forhold til kontraktinnhold og leveranse. Prosjekteringsgruppen vil derfor ikke bli videreført til totalentreprise n. Brukere: Brukergruppen består i hovedsak av skole, barnehage, Harestua idrettslag og Eiendomsavdelingen i kommunen. Brukere har medvirket til anbudsgrunnlaget og skal medvirke videre i prosjektet, men har ingen beslutningsmyndighet. Nærmere om organisering fremkommer i prosjektadmini strativ bok for P208 Klemmaparken. Entreprisemodell Kontrakten skal gjennomføres som totalentreprise et ter NS8407:2011 Kontrakt tildeles totalentreprenør som dekker prosj ektering og utførelse med egne resurser, eller med underentreprenør og kontraktsmedhjelpere. Koordinering av sideentrepriser og tredjeparter som naturlig faller inn i prosjektet tilfaller totalentreprenør. Tredjepartseksempler kan være Hadeland EnergiNett A S, Hadeland og Ringerike brebånd, leverandør fjernvarme, offentlige myndigheter og ansvarlige fo r infrastruktur. Innkjøp av møbler, løst idrettsutstyr samt såpedisp ensere og papirholdere vil bli kjøpt inn via kommunens rammeleverandør men kan bli tiltransporte rt totalentreprenøren. Side

5 B. Kontraktbestemmelser B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som kontraktbestemmelser gjelder Norsk Standard 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med suppleringer og endringer som følger av nedenstående «Spesielle kontraktsbestemmelser». Ved avvik mellom de generele og spesielle bestemmelsen, gjelder de spesielle foran de generelle. Prosjekterings- og entreprenørmøter samt særmøter. Totalentreprenøren holder møter med sine prosjekter ende i nødvendig utstrekning. Byggherrens representant skal ha innkalling til og, om han selv ønsker det, ha anledning til å delta i prosjekteringsmøter, byggemøter og entreprenørmøter, byggherres rådgiver/uavhengig kontrollør dersom byggherren mener det er behov, herunder best emmelser besevet i PA- bok. Byggherren skal ha kopi av relevante møtereferater. B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser NS 8407:2011 tillegg og endringer N S 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser legges til grunn for avtale mellom partene. Det skal opprettes avtaledokument m ellom byggherre og totalentreprenør I tilfelle uoverensstemmelser mellom de nevnte till egg/endringer og N S8407:2011 gjelder tilleggene/endringen foran NS De enkelte punk ter er nummerert med referanser til aktuelle bestemmelser i N S Totalentreprenøren skal overta risikoen for løsning er og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse jmf NS 8407:2011. pkt Fristen for gjennomgang av materialet er 5 uker etter karensperioden utløp. NS8407 pkt 7.3 Punkt utgår og erstattes med: Byggherren stiller ik ke sikkerhet. NS 8407 pkt 10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere. Tillegg: Før kontrakt inngås med kontraktsmedhjelpe re skal disse godkjennes av byggherren. Ved bruk av kontraktsmedhjelpere skal totalentreprenøre n fremlegge dokumentasjon om kontraktmedhjelperens økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse. Det vil ikke bli tillatt å bruke mer en tre ledd un der totalentreprenøren i kontraktskjeden som et led d for å unngå useriøsitet i byggebransjen. Side

6 NS 8407 pkt 26.2 Indeksregulering Punkt utgår og erstattes med: Kontraktsummen skal v ære fast i byggerperioden og indeksreguleres ikke. NS 8407 pkt 35.1 Utførelsesplikt ved uenighet Tredje ledd erstattes med: Entreprenøren kan ikke k rev at byggherren stiller sikkerhet som vilkår for at arbeidene skal utføres. NS 8407 pkt 35.1 Utførelsesplikt ved uenighet Tredje ledd erstattes med: Entreprenøren kan ikke k rev at byggherren stiller sikkerhet som vilkår for at arbeidene skal utføres. C. Tekniske av C.1 Tekniske rammebetingelser Ytre miljø Prosjektet har en høy miljøprofil og det skal være fokus på miljø i hele prosjektets levetid. Det stilles derfor av til utførende entreprenør o m at følgende skal utarbeides og følges opp under hele prosjektet: Avfallsplan av til kildesortering er 85% EPC det skal leveres EPC-dokumentasjon for alle p rodukter som skal benyttes i prosjektet Substitusjonsplikten skal aktivt utøves og dokument eres Beredskapsplan for tiltak ved utslipp til ytre milj ø skal utarbeides Rent-tørt-bygg-prinsippet skal følges i hele byggep erioden. Plan for dette skal fremlegges byggherren for godkjenning. Se funksjonsbesivelse pkt Se for øvrig øvrige dokumenter i konkurransegrunnla get. Andre rammebetingelser - Totalentreprenør skal utarbeide Riggplan som omfore nes med Byggherre. Det er entreprenørens ansvar å fremskaffe byggestrøm, vann - og avløp til rigg og byggeplass. Forslag til riggplan vedlegges tilbudet - Tilstøtende boliger må ikke utsettes for utilbørlig plage av støv og støy. - Totalentreprenør er ansvarlig for å informere naboe r fortløpende i byggeprosessen. Nabomøter skal fremvises på fremdriftsplanen Side

7 C.2 Teknisk besivelse Den tekniske besivelsen består av: Funksjonsbesivelse Tegninger Reguleringsplan godkjent av kommunestyret den , sak 0133/14 og konkurransegrunnlagets del I og del II For øvrig gjelder alle dokumenter i konkurransen og må ses i sammenheng. C.3 Tegninger og modeller Tegninger ligger som vedlegg til konkurransegrunnla get. D. Krav til byggeprosessen D.1 Administrative rutiner I henhold til NS 8407 og vedlagte PA-bok for prosje ktet. Det gjøres spesielt oppmerksomt på at all faktureri ng på splittes slik at barnehagens andel spesifiseres på alle fakturaer. Dette med hensyn ti l kommunens rapporteringsplikt av tall til offentli ge myndigheter. D.2 Kvalitetssiing KS System Hoved- og underentreprenør skal inneha og benytte s tyringssystem, ha dokumentert erfaring med og inneha kvalifikasjoner som oppfyller iterier til sentral godkjenning. Uavhengig kontroll Tiltakshaver har ansvar for å engasjere uavhengig k ontroll. Byggherre skal varsles i god tid slik at uavhengig kontroll kan utføres i henhold til hensik ten. D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Byggherreforsiften av 1. januar 2010 skal følges på byggeplassen. Byggherrens SHA-plan danner grunnlag for entreprenørenes HMS-plan. Tiltakshaver vil engasjere SHA-koordinator for utfø relsesfasen. Entreprenør (totalentreprenør) må selv være ansvarl ig koordinator for HMS i eget foretak og vil være hovedbedrift med ansvar for samordning på byggeplasen. Totalentreprenøren vil bli tillagt rollen som koord inator i prosjekteringsfasen (KP). Egen avtale mellom byggherrerepresentanten og koordinator for p rosjektering vil bli inngått etter kontraktsinngåelse. Se vedlegg til SHA-plan. Byggherren vil inneha rollen og engasjere koordinat or i utførelsesfasen (KU). Side

8 D.4 Øvrige av til byggeprosessen Overtagelse Orientering Byggeleder vil minst en måned før ferdigstillelse o rientere totalentreprenøren om hvordan ferdigbefaring og overtakelse skal foregå. Orienter ingen vil omfatte/inneholde opplysninger om administrative rutiner for overtakelsesprosessen, s amt hvilke dokumenter som blir kontrollert og benyttet, anvisning for den praktiske gjennomføring en, hvem som skal delta. Fremdriftsplan for avslutningsperioden skal fremleg ges byggherren for godkjenning. FDVdokumentasjon skal opparbeides i hele byggeperioden og overleveres komplett sammen med bygget. Hvis det er behov for oppdatering av FDV-dokumentas jonen etter prøvedriftsperioden så skal totalentreprenøren utføre dette kostnadsfritt for b yggherren. Overtakelse avtales med prosjektleder. Anmodning om midlertidig brukstillatelse Forutsatt at det ikke avdekkes feil eller mangler v ed ferdigbefaring som hindrer at bygningen kan tas i bruk, skal totalentreprenøren oversende nødvendig d okumentasjon til ansvarlig søker i tilstrekkelig tid. Ansvarlig søker anmoder kommunen om midlertidi g brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse skal foreligge ved overtakelse. Foreligger ikke mid lertidig brukstillatelse ved overtakelse har byggherren rett til å nekte overtakelse og dagmulkt påløper. Ferdigattest Etter at overtakelse er avholdt skal totalentrepren øren oversende komplett underlag som avfallsplan og samsvarserklæring til ansvarlig søker, slik at d e kan søkes om ferdigattest. Formell overtagelsesdato Formell overtakelse skjer i henhold til fremdriftsp lan vedlagt konkurransegrunnlaget. Anti-kontraktørklausul Tiltakshaver forutsetter at det ikke anvendes ulovl ig arbeidsaft ved bygget. Med ulovlig forstås her selvstendig næringsdrivend eller lønnstagere som i kke svarer skatt og avgifter i henhold til opptjeningsgrunnlaget, eller som på annen måte ikke overholder eksisterende lov- og regelverk, f.eks. mangler nødvendig arbeids- eller oppholdstilatelse. Entreprenøren forplikter seg derfor til ik ke å anvende slik arbeidsaft, og påtar seg hele ansv aret for at dette blir gjennomført. Entreprenøren forplikter seg til å anvende likelydende klausul i sin kontrakt med underentreprenører. Tiltakshaver kan forlange at entreprenøren treffer nødvendige ti ltak dersom det klart kan dokumenteres at bestemmelsene har blitt overtrådt. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Leverandøren og deres underleverandører plikter å g i sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfa ttende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenhen g bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg o g ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av t ariffavtalen. Side

9 Leverandøren og deres underleverandører må på fores pørsel opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale de legger til grunn overfor sine ansate, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved kontroll. Oppdragsgiver kan eve at leverandøren dokumentere r hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at avet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktbeste mmelse i sine kontrakter med underleverandører, og skal gjennomføre nødvendig ko ntroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. D.5 Frister Se konkurransegrunnlagets del I, punkt 4.7 Alle frister er tentative frem til inngåelse av kon trakt D.6 Dagmulkter Dagmulkt ved andre forhold enn forsinkelse Ved oversittelse av tidsfrist for leveranse av komp lett FDV- dokumentasjon settes det en dagbot på 2000,- pr virkedag. Innestående utbetales ikke før ferdigattest er gitt av bygningsmyndighetene. D.7 Framdriftsplanlegging Overordnet fremdriftsplan er vedlagt anbud. Denne, samt fremdriftsskisse i SH A plan kan ligge til grunn for fremdriftsvurdering i anbudsfasen. Totalentreprenør overtar fremdriftsansvar fra kontr aktstidspunktet og må selv utvikle egen fremdriftsplan i kontraktsperioden. Frister i kapit tel D.5, skal ligge til grunn for entreprenørens fremdriftsplan. Det skal utarbeides egne avslutningsplan for prosje ktet hvor sluttrengjøring, oppstart tekniske anlegg, entreprenørens egenkontroll, ferdigbefaring og overlevering skal fremgå. Byggherrebeslutninger Det skal utarbeides en egen plan for byggherrebeslu tninger slik at byggherren har en reel mulighet til å ta stilling til beslutninger som må tas av bygghe rren uten at dette har fremdriftskonsekvenser. E. Frister og dagmulkter E.1 Frister Følgende frister legges til grunn for prosjektet: Innlevering tilbud Vedtak kommunestyret Kontraktsinngåelse Overlevering Side

10 E.2 Dagmulkter Dagmulkt beregnes i henhold NS E.3 Framdriftsplanlegging Tilbyder skal utarbeide fremdriftsplan som vedlegges t ilbudet. Fremdriftsplanen skal legges opp til en rasjonell fremdrift hvor HMS skal planlegges og vektlegges. Sikker-jobb-analyser (SJA) skal synligjøres på fremdriftsplanen. F. Vederlaget F.1 Prissammenstilling Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider Priser skal oppgis eksklusive mva. og skal inkludere alle leverandørens øvrige kostnader (gebyrer, godtgjørelser og lignende) Tilbyder skal ove rholde de avene som til enhver tid stilles til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Fakturagebyr eller andre former for gebyr aksepteres ikke. Alle summer som er oppført i vedlegg C1 avspesifik asjon eller andre vedlegg skal føres til denne prissammenstillingen. Poster som ikke er prise t anses som medtatt i andre poster. De spesifiserte opsjonene i dette kapitlet vil inngå i beregningen av totalsummen som skal evalueres under tildelingsiteriet «priser og kvali tet i konkurransegrunnlagets del I punkt 6. Opsjoner oppgitt i vedlegg C1, funksjonsbesivelse, evalueres ikke i konkurransen, men kan utløses etter kontraktsinngåelse. Side

11 F.1.1 Vederlag iht teknisk besivelse C.2 Del 1 ko mplett prosjekt idrettshaller og barnehage. 1 RIGG OG DRIFT 00 Prosjektering og FDV 01 Rigg og drift 2 BYGNING 02 Riving for klargjøring av tomt 03 Grunnarbeider 05 Betongarbeider 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte 07 Stålkonstruksjoner 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer (tre) 09 Murerarbeider 10 Flisarbeider 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer 15 Dører 16 Låser og beslag 17 Tekkearbeider 18 Blikkenslagerarbeider 19 Metallarbeider 21 Malerarbeider 22 Byggtapetsering 23 Himlingsarbeider 24 Fast bygginnredning 25 Bygningsmessig VVS 26 Bygningsmessig elektro 3 VVS-INSTALLASJONER 30 VVS- installasjoner generelt 31 Sanitæranlegg 32 Varmeanlegg 33 Brannslokking 36 Luftbehandling 56 Automatikk, fordelingstavler og SD-anlegg 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 40 Elaft generelle anlegg 41 Basisinstallasjoner for elaft 42 Høyspent forsyning 43 Lavspent forsyning Side

12 44 Lys 45 Elvarme 5 TELE OG AUTOMATISERING 50 Tele og automatisering, generelle anlegg 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 52 Intern kommunikasjon 53 Telefoni og personsøking 54 Alarm og signalsystemer 55 Lyd og bildesystem 56 Automatisering 6 ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER 62 Person- og varetransport 7 UTENDØRS 70 Utendørs generelt 71 Bearbeidet terreng 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS 74 Utendørs elaft 76 Veier og plasser 77 Park og hage SUM C.2 Mva SUM C.2 inkl mva k r Sum C.2 vil føres til totalsum og medtas i evaluerin gen ved tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.2 Separat pris barnehage I bakgrunn for offentlige rapporteringsplikter skal byggekostnaden for barnehagen kunne sees separat. Oppgi her komplett pris for barnehagen. 100 Komplett pris barnehage Mva SUM barnehage inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Oppgitt sum F.1.2 vil ikke benyttes i evalueringen av tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. Side

13 F.1.3 Opsjon utvidelse barnehage Det bes om opsjonspris på utvidelse av barnehagen me d 2 avdelinger. Gir her pris på utvidelse av barnehagen fra 5-7 avdelinger. Utvidelsen forutse ttes å bli på 500m² fordelt på to etasjer som en forlengelse av planlagt bygningsopp. 200 Komplett pris utvidelse barnehage med 2 avdelinger Mva SUM 2 avdelinger inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Summen F.1.3 vil bli tillagt totalsummen ved evaluer ing av tildelingsiteriet priser og kostnader under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.4 Opsjon reduksjon turnhall Det bes om tilbud på redusert størrelse på turnhalle n til 16x24 meter. Oppgi her prisreduksjon dersom det velges turnhall 16x24 meter i stedet for 23 x20 meter 300 Komplett prisreduksjon ved redusert størrelse på tu rnhallen Mva SUM prisreduksjon turnhall inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Summen vil bli fratrukket totalsummen ved evaluering av tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.5 Opsjon reduksjon bordtennishall Det bes om tilbud på redusert størrelse på bordtennis hallen til 12x24 meter. Oppgi her prisreduksjon dersom det velges bordtennishall 12x24 meter i stedet for 12x36 meter 400 Komplett prisreduksjon ved redusert størrelse på bordtennishall Mva SUM prisreduksjon bortennishall inklusive mva Summen skal inkludere alle relevante kapitler fra Summen F.1.5 vil bli fratrukket totalsummen ved eval uering av tildelingsiteriet priser og kostnader» under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. Side

14 F.1.6 Opsjon fagverksdragere i buntede takstoler Det bes om tilbud på følgende komponenter som opsjon. Se besivelse i fagkapitlene. 501 Fagverksdragere av buntede takstoler i stedet for l imtre SUM Mva Summen F.1.6 vil bli tillagt totalsummen ved evaluer ing av tildelingsiteriet pris. priser og kostnader under punkt 6 i konkurransegrunnlagets del I. F.1.7 Forslag kostnadsbesparende tiltak Byggherren ønsker forslag fra tilbydere på kostnadsb esparende tiltak. Forslagene kan ikke være i konflikt med reguleringsp lan, reguleringsbestemmelser, stedsveileders intensjoner om bruk av tre. Det kan i kke reduseres arealer eller endre form eller planløsninger SUM Mva Har tilbyder behov for ytterligere plass med hensyn t il tekst kan dette spesifiseres i eget vedlegg, men summen føres hit. Summen F.1.7 vil ikke bli tillagt totalsummen, og inngår ikke i evalueri ngen. F.2 Regningsarbeider Betalingsbetingelser er i hht NS8407, og prosjektet s PA-bok. Fakturaer skal inneholde alle opplysninger, som er angitt i 8 i Forsift om kompensasjon for kommune ved kjøp av visse tjenester fra registrert næringsdrivende. For eventuelle regningsarbeider gjelder følgende pr iser og påslag: Timepriser Side

15 Timepriser inkluderer alle tillegg til netto arbeid slønn, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett, fortjeneste og andre påslag. Timepriser inkluderer håndverktøy. Timepriser er eksklusive merverdiavgift. Besivelse Prosjektleder/anleggsleder/formann Stikningsingeniør Fagarbeider bygg Hjelpearbeider / Grunnarbeider Lærling bygg Lærling Elektriker bas Elektriker fagarbeider / montør Elektriker hjelpearbeider / lærling Besivelse Gravemaskin <20t Gravemaskin >20t Lastebil (tippbil med henger) Påslag i forbindelse med regningsarbeider: Besivelse Materialer Påslag på underentreprenører Påslagsprosent Priser for regningsarbeider skal være fast i hele b yggefasen. Ved evaluering av tildelingsiteriet pris vil alle oppgitte timespriser oppgitt i dette kapitlet bli multiplisert med 100 timer og summen vil tilføres t otalsummen. F.3 Påslag for side- og underentrepriser Tiltransport av sideentreprise For tiltransport av sideentrepriser beregnes vårt p åslag på totalentreprisens totale vederlag eksklusi v merverdiavgift med følgende sats: Tiltransport av sideentrepriser:..% påslag. F.4 Opsjoner Det er fra byggherren side ønskelig med en del opsjo ner i forhold til kvalitet. Se funksjonsbesivelse vedlegg C-1. Opsjoner i funksjo nsbesivelse vil ikke bli tillagt totalsum ved evaluering av tildelingsiteriet pris. Disse ops jonene vil bli vurdert utløst senere. Side

16 G. Oppdragsgivers ytelser G.1 Vedlegg Se dokumentplan Side

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1396-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Saksframlegg - orientering Klemmaparken Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til etterretning, og P208 Klemmaparken

Detaljer

Skagerak Energi AS Side 1 av 12 Forespørsel nr.: 13/00192-X Renovering kontorarealer Enger Vedlegg A - D. Vedlegg A-D

Skagerak Energi AS Side 1 av 12 Forespørsel nr.: 13/00192-X Renovering kontorarealer Enger Vedlegg A - D. Vedlegg A-D Skagerak Energi AS Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Vedlegg A-D VEDLEGG A: ARBEIDSOMFANG... 2 1 ORIENTERING OG ARBEIDSOMFANG... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Prosjektets art og omfang... 2

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør) Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Fastprisoppdrag

TILBUDSSKJEMA Fastprisoppdrag TILBUDSSKJEMA Fastprisoppdrag 1. TILBUDSSAMMENDRAG De summer som fremgår nedenfor er tilbyders totale vederlag for de ytelser som fremgår av konkurransegrunnlaget samt de omkostninger som i henhold til

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/335 - Arkivnr.: Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud P208 Klemmaparken, fremmes for P4b vedtak i henhold til prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

700101 Stålhall Parkrode - Rud KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSSKJEMA

700101 Stålhall Parkrode - Rud KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSSKJEMA 700101 Stålhall Parkrode - Rud KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR: 700101 PROSJEKTNAVN: Stålhall Parkrode Rud KONTRAKTNR: K-01 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Trondheim eiendom. Kjøpmannsgata 18 Drenering og oppgradering gårdsrom. Bilag D Vederlag Kjøpmannsgata 18

Trondheim eiendom. Kjøpmannsgata 18 Drenering og oppgradering gårdsrom. Bilag D Vederlag Kjøpmannsgata 18 Trondheim eiendom Kjøpmannsgata 18 Drenering og oppgradering gårdsrom BILAG D VEDERLAG Bilag D Vederlag Kjøpmannsgata 18 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Bærum kommune Eiendom Kgrl. Del III Tilbudsskjema 501613 Bekkestua skole Midl.paviljong Dato: 12.02.2014 Side 1 av 7

Bærum kommune Eiendom Kgrl. Del III Tilbudsskjema 501613 Bekkestua skole Midl.paviljong Dato: 12.02.2014 Side 1 av 7 Bærum kommune Kgrl. Del III Side 1 av 7 TILBUDSSKJEMA K200 TOTALENTREPRISE PROSJEKTNR: 501613 PROSJEKTNAVN: Bekkestua skole Midl. paviljong 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

Videre må det vedlegges oversikt over tidligere utførte lignende arbeidsoppgaver, gjerne med referanser. Dette gjelder både maler- og tømrerarbeid.

Videre må det vedlegges oversikt over tidligere utførte lignende arbeidsoppgaver, gjerne med referanser. Dette gjelder både maler- og tømrerarbeid. 1. Tilbudsinnbydelse 2. Spesifikasjon av tilbud 3. Tilbudsbestemmelser 4. Kontraktsbestemmelser 5. Generelle bestemmelser 6. Tilbudsskjema 1. TILBUDSINNBYDELSE Sør-Aurdal kommune i det etterfølgende kalt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 3 Konkurransegrunnlag 30.10.2013 CD RL CD 2 Krav til mengdekontroll 30.10.2013 CD RL CD 1 Tilbudsdokumentasjon

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Totalentreprise ENØK - Uranienborghjemmet og Manglerudhjemmet

Totalentreprise ENØK - Uranienborghjemmet og Manglerudhjemmet Vedlegg 3-TILBUDSSKJEMA Totalentreprise ENØK - Uranienborghjemmet og Manglerudhjemmet INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 1.1 PRISER KAPITEL 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 4 1.2 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Svene IL. Prosjekt: GS-veg Svene - Lampeland. Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA

Svene IL. Prosjekt: GS-veg Svene - Lampeland. Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA Prosjekt: Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA 25. Mars 2015 Orientering ORIENTERING fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument. Tabellene i tilbudsskjemaet er forhåndsutfylt, men tilbyder

Detaljer

Risikoen for forhold ved grunnen

Risikoen for forhold ved grunnen Risikoen for forhold ved grunnen Bakgrunnen for bestemmelsen En av de mest sentrale bestemmelsene i revisjonsarbeidet Komiteen prøvde å ta utgangspunkt i partenes reelle behov. Protokoll Innledende om

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

ISI AVFALLSANLEGG PROSJEKT NR 490016 UTVIDELSE AV ADMINISTRASJONSBYGGET OG NYTT VEKTBYGG TOTALENTREPRISE

ISI AVFALLSANLEGG PROSJEKT NR 490016 UTVIDELSE AV ADMINISTRASJONSBYGGET OG NYTT VEKTBYGG TOTALENTREPRISE ISI AVFALLSANLEGG PROSJEKT NR 490016 UTVIDELSE AV ADMINISTRASJONSBYGGET OG NYTT VEKTBYGG TOTALENTREPRISE DEL II OPPDRAGSBESKRIVELSE B.4 SPESIELL YTELSESBESKRIVELSE TILBUDSSKJEMA 17.9.2013 Administrasjonsbygget

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) og H002 Byggeledelse Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Poster som ikke er prissatt...

Detaljer

A Orientering om prosjektet... 3. B Ytelser og vederlag... 4

A Orientering om prosjektet... 3. B Ytelser og vederlag... 4 NYTT BOLIGPROSJEKT SKOLEBAKKEN 5, SLEMMESTAD TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE APRIL 2016 A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet... 3 B Ytelser

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer