Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Kommunestyresalen, Melhus rådhus Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste 24/15 15/2342 Åpent Delegerte vedtak tom Møte i Kommunestyret den /15 15/2342 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den /15 14/6412 Åpent FORESPØRSEL OM ERVERV SORENSKRIVERGÅRDEN MELHUS KOMMUNE 27/15 15/170 Åpent BARNEHAGETILBUD PÅ KORSVEGEN 28/15 15/1801 Åpent Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding 29/15 14/2826 Åpent Plan for reiseliv og turisme 30/15 14/2987 Åpent 2. gangsbehandling: HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING 31/15 14/4944 Åpent Norm for uteoppholds - lekeareal 32/15 15/2318 Åpent INTERPELLASJON Regler for Lundahallen 33/15 15/2318 Åpent INTERPELLASJON E6 Skjerdingstad - Røskaft, forbruk av dyrkajord/ innløsing av eiendom

2 34/15 15/2015 Åpent SPØRSMÅL TIL ORDFØRER Trådløse nettverk på sykehjemmene 35/15 15/2015 Åpent SPØRSMÅL TIL ORDFØRER Utvidet barnehagetilbud i Melhus Melhus kommune, Jorid O. Jagtøyen møteleder Mari Grongstad møtesekretær

3 Sak 24/15 Delegerte vedtak tom Møte i Kommunestyret den Arkivsaksnummer 15/2342 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 24/15 Rådmannens forslag til vedtak Referert i nødvendig utstrekning. DS 8/15 15/640 IKT/IKT/MAVI MELHUS REVYLAG Skjenkebevilling, Melhus revylag Søknad innvilget DS 9/15 15/1816 IKT/IKT/MAVI HÅGEN FREMO Søknad om ambulerende skjenkebevilling, Søknad innvilget DS 10/15 15/1818 IKT/IKT/MAVI HÅGEN FREMO Delegert vedtak - skjenkebevilling Søknad innvilget DS 11/15 15/1842 IKT/IKT/MAVI Fritz Arne Haugen Vedtak om skjenkebevililng Haugen gård Søknad innvilget DS 12/15 15/2071 IKT/IKT/MAVI Magne Lervik Vedtak om skjenkebevilling - Låvbrua Søknad innvilget Tidligere behandlinger og vedtak

4 Sak 25/15 Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den Arkivsaksnummer 15/2342 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 25/15 Rådmannens forslag til vedtak Referert i nødvendig utstrekning. Vedlegg: 15/ RAD/RAD/MOBO Kontrollutvalget Møteprotokoll - kontrollutvalgets møte / IKT/IKT/MAVI Møteprotokoll - Møte i Melhus eldreråd den Tidligere behandlinger og vedtak

5 Sak 26/15 FORESPØRSEL OM ERVERV SORENSKRIVERGÅRDEN MELHUS KOMMUNE Arkivsaksnummer 14/6412 Saksansvarlig: Guri Vik Formannskapet PS 50/15 Formannskapet PS 57/15 Kommunestyret PS 26/15 Rådmannens forslag til vedtak Melhus kommune ønsker ikke å selge tunet på 78/1, Sorenskrivergården på Kvål, med tanke på erstatning av tunet på eiendommen 79/1 Nerkvål. Arealet er svært viktig for kommunen med tanke på videre sentrumsutvikling på Kvål. Melhus kommune ber om at nytt gårdstun lokaliseres annet sted på eiendommen. Vedlegg: 1. Notat fra Statens vegvesen: mulig erverv av Sorenskrivergården datert Makeskifteavtale mellom Elling Nideng og Melhus kommune med vedlegg Andre dokumenter som ikke er vedlagt: 1. Kommuneplanens arealdel 2. Kommunal planstrategi 3. nasjonale forventninger til kommunen i planleggingen Saksutredning: Melhus kommune har mottatt forespørsel fra Statens vegvesen om erverv av Sorenskrivergården på Kvål som de ønsker skal brukes som erstatningsareal for eiendommen Nerkvål som mister deler av tunet med eksisterende redskapshus og driftsbygning i forbindelse med bygging av E6 forbi Kvål. Vegvesenet har sett på flere alternativer for å relokalisere driftsbygninger hvor av et av alternativene medfører erverv av gnr /bnr 78/1 Sorenskrivergården som eies av Melhus kommune. Alternativet medfører at grunneier kan etablere nye driftsbygninger i tilknytning til de gjenværende boligene på tunet.

6 Tunet på Sorenskrivergården 78/1 er delvis avsatt til offentlig formål i kommuneplanens arealdel, mens området der den gamle låven står er avsatt til boligformål. Den delen av tunet på 79/1 som ikke må fjernes pga E6, er avsatt til sentrumsformål. Hele området er skravert som hensynssone Ras og skredfare pga av kvikkleiresituasjonen på Kvål. Deler av eiendommen 78/1 mot nåværende E6 er avsatt til parkeringsformål Vegvesenet skisserer 4 alternativer for relokalisering av Nerkvål i sitt notat: Alternativ 1: Oppføring av nye driftsbygninger i tun, tunet på Nerkvål snus mot Sorenskrivergården Alternativ 2: Oppføring av driftsbygninger utenfor tun (boliger blir stående i sentrum) Alternativ 3: oppføring av nytt gårdstun annet sted Alternativ 4: Relokalisering blir vurdert som umulig. Statens vegvesen erverver hele Nerkvål og landbruksvirksomheten nedlegges. Slik rådmannen ser det finnes det et 5.alternativ, der tunet beholdes i sentrum uten at tunet på Sorenskrivergården berøres. Driftsbygning kan da oppføres på det arealet som i kommuneplanen og delvis er regulert til parkeringsformål i Kvål sentrum, men ikke er opparbeidet. Dette arealet hører til 79/1 Nerkvål i dag. Rødt kryss symboliserer bygninger som skal rives på gnr 79/1. Blått omriss symboliserer bygninger som bevares. Grønn sirkel viser beliggenhet på areal tilhørende 79/1 som i dag er avsatt til/ regulert til parkeringsformål.

7 Det er inngått en makeskifteavtale mellom eier av 79/1 og Melhus kommune for deler av arealet med tanke på at området var tenkt opparbeidet til pendlerparkering. Som erstatning skal Elling Nideng, eier av 79/1 erverve deler av Sorenskrivergården, men ikke tunet og den delen som naturlig tilligger Kvål sentrum. Makeskiftet er ikke endelig gjennomført med overskjøting, men søknadene om deling mv er ferdig behandlet. Kun oppmåling og overskjøting gjenstår. Dersom kommunen går for alt 5 er det mulig at makeskifteavtalen bør reforhandles. Blått areal viser areal som Melhus kommune skal avgi til 79/1 i h.h.til inngått makeskifteavtale mellom Melhus kommune og Elling Nideng. Rødt areal viser hva kommunen skal erverve av Nideng. I tillegg skal Nideng erverve skogen tilhørende Sorenskrivergården ca 147 daa. Vurdering: Kommunestyret har bestilt en områdeplan for Kvål sentrum, der man skal vurdere den langsiktige utviklingen av dette området og legge til rette for en god sentrumsutvikling. Elling Nideng har ved flere anledninger ytret ønske om å erverve sorenskrivergården, sist som innspill til arealdelen til kommuneplanen vedtatt i desember Rådmannens vurdering i forbindelse med innspill til kommuneplanen: (fra vedlegg innspill) «Statens vegvesen arbeider med detaljregulering av den nye E6 forbi Kvål. Som ledd i dette arbeidet vil en måtte finne ny lokalisering for driftsbygningen. Kommunestyret har videre bestilt sentrumsplan for Kvål. Rådmannen har som utgangspunkt at sentrumsnære arealer skal ha høy utnytting og anbefaler å avvente omdisponering til detaljreguleringen har fastsatt veglinja og sentrumsplanarbeidet er i gang.» Når ny E6 er ferdig bygd er en større del av Kvål sentrum sikret mtp på kvikkleire. Rådmannen ser imidlertid behov for supplerende kvikkleireundersøkelser og sikring mtp at det er ønskelig å omforme Kvål sentrum til et attraktivt og funksjonelt sentrumsområde med boligområder og sentrumsvennlige næringer når E6 er flyttet. Vegvesenets ansvar er nødvendig sikring i forbindelse med vegbygging, mens sikring mtp styrket sentrumsutvikling er Melhus kommunes rolle og ansvar.

8 Melhus kommune har søkt, og fått innvilget støtte fra fylkesmann og fylkeskommune til planarbeid med knutepunktutvikling hvor Kvål inngår. I økonomi- og handlingsplanen er også dette et prioritert arbeid. Arealdelen til kommuneplanen gir føringer for tetthet i sentrumsområdene. For Kvål sentrum er minimum tetthet i sentrum 3 boliger pr dekar. Å etablere et gårdstun i sentrumsområdet er derfor i strid med kommuneplanen og med sentrale arealpolitiske mål hvor det bør tilstrebes høy utnyttelse i sentrumsområder. Kvikkleireundersøkelser med evt. påfølgende sikringsarbeid er kostnadskrevende, men nødvendig dersom Kvål skal utvikles som knutepunkt med leiligheter og sentrumsvennlige næringer. Det vil derfor være uheldig å åpne opp for en for arealbruk som har lav arealutnyttelse og som binder opp sentrale tomter i Kvål sentrum. Rådmannen er helt klar på at å regulere deler av Kvål sentrum tilbake til landbruk ikke hadde vært noen alternativ løsning hvis ikke denne saken hadde kommet opp. Det er klart det kan føles nærliggende å imøtekomme en slik forespørsel for å avhjelpe en situasjon der man mister deler av gårdstunet sitt i forbindelse med vegutbygging. Det er likevel viktig at kommunen som planmyndighet ser langsiktig på dette ut fra en vurdering av hvilken utvikling vi faktisk ønsker i Kvål sentrum. Vegvesenet beskriver at dersom nye driftsbygninger skal oppføres i nærheten av gjenværende våningshus og kårbolig betinger dette erverv av grunn fra gnr. 78 bnr. 1 Sorenskrivergården. Rådmannen mener altså at det også finnes et annet alternativ som beskrevet overfor. Planene om å opparbeide pendlerparkering ble lagt på is pga kvikkleiresituasjonen, og de pengene vegvesenet hadde til rådighet til opparbeiding er brukt til opparbeiding av pendlerparkering på Brubakken. Ut fra dette ser det ikke ut til at en slik opparbeiding vil bli aktuell. Melhus kommune ser nå på andre muligheter for å opparbeide noen parkeringsplasser for pendlere i Kvål sentrum på kort sik. På lang sikt kan dette vurderes i forbindelse med sentrumsplanarbeidet. Slik rådmannen ser det er det i utgangspunktet heller ikke ønskelig at dette arealet reguleres til landbruksformål, og at det beste vil være å etablere et nytt tun for 79/1 utenfor Kvål sentrum. Men dette er likevel et bedre alternativ enn at Melhus kommune kvitter seg med det eneste sentrumsnære arealet Melhus kommune eier på Kvål med tanke på å få gjennomført en god sentrumsplan for framtiden. Konklusjon: Rådmannen mener at kommunen bør stille seg negativ til å selge tunet på Sorenskrivergården med tanke på hvor viktig dette området er for framtidig sentrumsutvikling på Kvål. Det beste vil være å etablere et nytt tun et annet sted på eiendommen 79/1 Nerkvål. Dersom en likevel skulle gå inn for en reetablering av tunet i Kvål sentrum mener rådmannen at det er mulighet til dette på egen eiendom. Dette vil medføre at regulert parkeringsareal må reguleres til landbruksformål i forbindelse med reguleringsplan for E6. Kommunestyret vil da måtte ta endelig stilling til dette i forbindelse med behandling av denne reguleringsplanen. Rådmannen anbefaler at tunet på Sorenskrivergården beholdes i kommunal eie som ressurs i det videre sentrumsplanarbeidet på Kvål. Rådmannen anbefaler videre at nytt gårdstun på eiendommen Nerkvål lokaliseres utenfor sentrum av Kvål.

9 Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Formannskapet PS 50/15 Alternativt forslag til vedtak fra SP, H og Gråbak v/ forslagsstiller Lars Borten: Melhus kommune er positiv til å selge tunet på 78/1 Sorenskrivergården på Kvål, og deler av tunteigen som sikrer adkomst til resten av eiendommen, med tanke på etalering av tunet på eiendommen 79/1 Nerkvål. Vegvesenet skisserer flere alternativer. Disse må vurderes sammen med eier av Nerkvål 79/1. Statens vegvesen må skaffe erstatningstomt til ny barnehage. Utsettelsesforslag fra Ap og KrF v/ forslagsstiller Gunnar Krogstad: Saken utsettes for befaring. Votering over utsettelsesforslaget: Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Behandling i Formannskapet PS 57/15 Alternativt forslag fra Sp, H v/ Lars Borten Melhus kommune er positiv til å selge tunet på 78/1 Sorenskrivergården på Kvål, og tunteigen med tanke på etablering av tunet på eiendommen 79/1 Nerkvål. Alternativt forslag fra AP, KrF, FrP v/ Gunnar Krogstad Melhus kommune er positiv til å selge tunet på 78/1 Sorenskrivergården på Kvål, avgrenset inntil gangvei i nord og inntil tuntre i øst. En eventuell ny driftsbygning for Nerkvål lokaliseres annet sted på eiendommen 79/1. Alternativt forslag fra forslagsstiller Sigmund Gråbak Melhus kommune vil selge nødvendig areal av tunet 78/1 Sorenskrivergården slik at grunneier på Nerkvål kan bygge opp et nytt botun, firkanten med garasje/ redskapshus, avgrenset av gangvei i nord og inntil gangveg langs E6 i øst. Driftsbygning må da bygges på annet sted på eiendommen. Votering: Rådmannens forslag: fikk 0 stemmer og falt Lars Bortens forslag: fikk 4 stemmer og falt Krogstads mot Gråbaks forslag: Gråbaks forslag fikk 5 mot 6 stemmer, og falt. Krogstads forslag ble vedtatt. Vedtak: Melhus kommune er positiv til å selge tunet på 78/1 Sorenskrivergården på Kvål, avgrenset inntil gangvei i nord og inntil tuntre i øst. En eventuell ny driftsbygning for Nerkvål lokaliseres annet sted på eiendommen 79/1.

10 Sak 27/15 BARNEHAGETILBUD PÅ KORSVEGEN Arkivsaksnummer 15/170 Saksansvarlig: Morten Børseth Komite for liv og lære PS 5/15 Komite for teknikk og miljø PS 8/15 Formannskapet PS 32/15 Kommunestyret PS 13/15 Komite for liv og lære PS 15/15 Komite for teknikk og miljø PS 26/15 Formannskapet PS 67/15 Kommunestyret PS 27/15 Rådmannens forslag til vedtak 1. Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport med arealmåling og verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr. 206 til etterretning. Vedlegg: 1. Tilstandsrapport med arealmåling tilhørende byggningsmasen til Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr Verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr Arealberegninger Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksfremlegg i sak PS 13/15 i kommunestyret den Saksutredning: Kommunestyret gjorde i sak PS 13/15 den slikt vedtak: Vedtak: 1. Melhus kommune kjøper Regnbuen Friluftsbarnehage AS for kr ,-. Kjøpet gjennomføres innen Kjøpet finansieres ved salg av lokalene til Eid barnehage. Dersom dette ikke er tilstrekkelig brukes disposisjonsfondet. 2. Regnbuen frilufts barnehage AS slås sammen med Eid barnehage etter oppkjøpet og blir en egen barnehage under virksomheten Eid skole og barnehage. 3. Ang nybygg eller kjøp. Det innhentes en nøytral tilstandsrapport og takst som fremlegges kommunestyret før ev avtale om kjøp inngås. Saken må legges fram for kommunestyret senest Det forutsettes at dagens eier av bygningsmassen har den nødvendige godkjenningen for at arealene er i tråd med planformålet

11 4. Lokalene til Eid barnehage selges. Denne saken omhandler pkt. 3 i dette vedtaket. Rådmannen innhentet tilbud på utarbeidelse av tilstandsrapport og takst fra 3 potensielle tilbydere, Takst-Forum Trøndelag AS leverte det rimeligste tilbudet og fikk oppdraget. Rapporter for takst og tilstandsvurdering er vedlagt. Takstrapporten konkluderer med en verdi på kr ,- dersom en legger faktiske leieinntekter til grunn og kr ,- dersom en legger til grunn antatt markedsleie i området. Tilstandsrapporten beskriver en bygningsmasse som stort sett er i god stand med noen anmerkninger. Rådmannen har i tillegg fått utført en vurdering av dagens arealer i barnehagebygget sammenholdt med de arealkrav som i dag benyttes ved bygging av nye barnehager, vurderingen er utført av Eggen Arkitekter AS. Denne vurderingen konkluderer med at dagens Regnbuen barnehage har et arealunderskudd på ca. 250 m 2 BTA når denne er godkjent for 86 barn over 3 år. Arealene som i hovedsak er mangelfulle er fellesrom, garderober for barna, administrasjon og personalrom samt lager og renholds sentral. Utearealet er også noe for lite gitt dagens krav, mens avdelingsarealet har noe overskudd. Som rådmannen beskrev i saksutredningen for ovenstående vedtak, er det nødvendig i et års perspektiv å legge til rette for en barnehage med inntil 6 avdelinger. En barnehage med 6 avdelinger vil jfr. dagens arealkrav kreve om lag 1040 m 2 samlet bruttoareal og koste om lag 29 mill. kr. eks. mva. i 2015 priser. Vurdering: Som beskrevet i takst rapportens verdianalyse, har hele eiendommen en verdi på kr ,- når faktisk leieinntekt og 9 % avkastning legges til grunn. Når en beregner barnehagebyggets verdi med bakgrunn i hvordan leieinntekten er fordelt på henholdsvis de 5 leilighetene og barnehagebygget, så utgjør verdien av barnehagebygget 55 % av totalverdien. Det vil si at barnehagebygget har en verdi på kr ,- Om dagens eier er villig til å selge eiendommen for den prisen som denne taksten synliggjør er dagens eier ikke forespurt om, men i det etterfølgende beskriver rådmannen et mulig scenario der Melhus kommune kjøper eiendommen for kr ,-, der barnehagebygget gis en verdi på 4 mill. kroner. Boligdelen av eiendommen holdes utenfor i den etterfølgende scenario beskrivelsen. Når Melhus kommune eventuelt kjøper eiendommen mener rådmannen at hensikten må være at barnehagebehovet på Korsvegene dekkes i et års perspektiv. I det ligger at bygningsmassen ved Regnbuen barnehage må tilrettelegges med tilbygg og eventuelle tilpassinger av dagens arealer. Det er sannsynlig at bruttoarealet ved dagens Regnbuen barnehage må utvides med om lag 500 m 2 om behovet blir tilsvarende en 6 avdelings barnehage. Kostnaden for 500 m 2 nytt areal er om lag 14 mill. kroner eks. mva. I tillegg kommer kostnader med eventuelle ombygginger i eksisterende bygg samt økning og tilpassing av utearealet. Om en slik byggesak defineres som en hovedombygging etter plan- og

12 bygningsloven, vil kravene jfr. dagens gjeldende byggeforskrift bli gjort gjeldende. Om det blir tilfelle vil investeringskostnadene øke betydelig, mens de årlige energikostnadene reduseres. Om Melhus kommune skal vurdere å kjøpe denne eiendommen må det forhandles med selger om pris for eiendommen. Videre må det eventuelt avklares nærmere hvilke tiltak som må gjøres for å dekke behovet i et års perspektiv og kostnadsberegne disse tiltakene samt å gjøre en levetidsberegning for en slik investering. Det grunnlaget som da fremkommer vil kunne benyttes som grunnlag for å vurdere hva som er mest økonomisk fordelaktig for Melhus kommune sammenlignet med en tilsvarende ny barnehage på en annen tomt. Med bakgrunn i at det er såpass stort avvik mellom vedlagte takst og selgers prisforlangende på 13 mill. kroner, anser rådmannen det som lite sannsynlig at forhandlinger vil resultere i et resultat som endrer rådmannens innstilling fra forrige sak. Rådmannen opprettholder derfor sin innstilling på at det utredes bygging av ny fremtidsrettet barnehage ved Eid skole. Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Komite for liv og lære PS 15/15 Forslag fra Frp, Høyre og SP, ved Joralf Rindli: Melhus kommunestyre ber rådmannen gå i forhandlinger med Korsvegen næringspark DA, om kjøp av eiendommen innenfor en ramme på 7,5 mill. kroner. Forslag fra Ap, SV og Krf, ved Einar Gimse Syrstad: I tilknytning til saken; Komite for liv og lære anbefaler at det bygges en ny og fremtidsrettet barnehage på Korsvegen. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom Rindli og Syrstad sine forslag, ble Rindlis forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Vedtak: 1. Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport med arealmåling og verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr. 206 til etterretning. 2. Melhus Kommunestyre ber rådmannen gå i forhandlinger med Korsvegen næringspark DA, om kjøp av eiendommen innenfor en ramme på 7,5 mill. kroner. Behandling i Komite for teknikk og miljø PS 26/15 Forslag fra Ap, ved Stein Restad: I rådmannens punkt 1, byttes ut ordet etterretning med orientering. Nytt punkt 2. Det utredes bygging av ny fremtidsrettet barnehage ved Eid skole. Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og Restads forslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

13 Vedtak: Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport med arealmåling og verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr. 206 til etterretning. Behandling i Formannskapet PS 67/15 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport med arealmåling og verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr. 206 til etterretning.

14 Sak 28/15 Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding Arkivsaksnummer 15/1801 Saksansvarlig: Morten Bostad Komite for liv og lære PS 20/15 Komite for teknikk og miljø PS 25/15 Formannskapet PS 69/15 Kommunestyret PS 28/15 Rådmannens forslag til vedtak 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2014 på kr ,02 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,02 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: 4. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond-

15 avsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for Vedlegg: 1. Årsregnskap 2014 (Gjelder kun formannskapets medlemmer) 2. Årsberetning Oversikt over kommunens disposisjonsfond 4. Årsmelding 2014 med statistikkdel 5. Vedtakskontroll for komiteene, formannskapet og kommunestyret 6. Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse om Melhus kommunes årsregnskap for 2014 Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: 1. Bakgrunn for saken Melhus kommune har for første gang siden 2003 avlagt et negativt netto driftsresultat. Netto driftsresultatet var på -2,4 mill. kroner. Selve regnskapsresultatet ble imidlertid på pluss 3,2 mill. kroner. Ser en på situasjonen de senere årene har denne vært preget av at kommunen har oppnådd gode regnskapsresultat som følge av at skatteinngangen på landsbasis stort sett har vært bedre enn forutsatt, Trønder Energi AS har gitt bedre utbytte enn forutsatt i budsjettet, finansavkastningen har vært langt bedre enn forutsatt og budsjettdisiplinen i virksomhetene har vært meget god. I 2014 har tre av disse fire forholdene sviktet noe. 1. Skatteinngangen på landsbasis ble langt lavere enn forutsatt 2. Utbytte fra Trønder Energi AS ble litt lavere enn forutsatt 3. Budsjettdisiplinen har resultert i ett samlet merforbruk på virksomhetene og da spesielt på rammeområde 3. Det som på nytt trekker oppover er at finansavkastningen ble 7,7 mill. kroner bedre enn forutsatt i budsjettet. Med en avkastning på tett oppunder 10 pst. for hele porteføljen gir dette en langt bedre avkastning enn alternativ bank i Norge, men da selvfølgelig med høyere risiko. Kommunestyret vedtok i 2014 at alle virksomheter som gikk med overskudd i 2014 skulle få anledning til å sette av dette ved regnskapsårets slutt. Totalt er det satt av 3,1 mill. kroner i regnskapet for 2014 til virksomheter som har et regnskapsoverskudd. En nærmere oversikt over driftsresultatene i virksomhetene fremgår av kapittel 5. I 2013 var det i alt 76 av 428 kommuner i landet som gikk med ett negativt netto driftsresultat. Til sammen utgjorde dette 0,5 mrd. kroner. 352 kommuner gikk med ett positivt netto driftsresultat. Til sammen utgjorde dette 10,8 mrd. kroner. Så langt i 2014 har 362 av 428 rapportert i KOSTRA. Av disse

16 har 97 kommuner et negativt netto driftsresultat. Til sammen utgjør dette 1,2 mrd. kroner. 265 kommuner gikk med ett positivt netto driftsresultat. Til sammen utgjorde dette 5,7 mrd. kroner. Rådmannen har allerede startet arbeidet med å skape balanse mellom tildelte budsjettrammer og faktisk forbruk på de mest utsatte virksomhetene. Dette gjelder spesielt innenfor rammeområde Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avlagt i null. Hvert enkelt investeringsprosjekt er finansiert i henhold til vedtak, med unntak av 2 prosjekter med merforbruk som beskrives i sluttoppstillingen. I siste del av 2014 ble det solgt 3 boliger, og i følge K-sak 98/12 skal det opp i egen sak til formannskap og kommunestyret anvendelse av salgssummen. Dette var ikke mulig før regnskapet skulle avlegges. Salgssummen på til sammen kr ,31 ble i regnskapet for 2014 avsatt på ubundet kapitalfond til formålet erverv av boliger til sosiale formål, i henhold til tidligere praksis. Dette gjelder bolig: Brekktrøa 15D, Styrkårsveg 15 og Kilen 16. Resterende lånesaldo på disse boligene utgjør kr ,-. Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond- avsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for Sluttoppstilling investering pr På nedenfor nevnte investeringsprosjekter er arbeidene avsluttet og prosjektene kan avsluttes. Det viser et totalt merforbruk i forhold til vedtatte kostnadsrammer på kr ,-. Det totale merforbruk på disse prosjektene er finansiert i henhold til tabellen nedenfor.

17 Prosjekt: 1223 Oppgradering av Agresso Oppgraderingen til Milestone 4 er i hovedsak fullført. Det gjenstår noe problematikk rundt treghet ved kontering i fakturaflyten. Itnor i samarbeid med UNIT4 Agresso søker å finne en hensiktsmessig løsning på problemet. Prosjekt: 2299 Etablering av Familiesenter 2 etg sørfløya-rådhuset Prosjektet er gjennomført i henhold til vedtak. Prosjekt: 2316 Oppussing av kino og kultursalen Prosjektet er gjennomført i henhold til vedtak, i tillegg ble det investert i nytt lydanlegg for kino og kultursalen. Prosjekt: 3629 Omsorgssenter i Nedre Melhus Prosjektet er avsluttet, og Melhus kommune har overtatt alle bygg. Det er et merforbruk i henhold til vedtak på kr ,-. Det er påløpt mindre mva kompensasjon enn vedtatt kr ( ,-), og dermed fører det til manglende finansiering på kr ,-. Dette er finansiert gjennom ubrukte lånemidler fra samme prosjekt. Merforbruket skyldes i hovedsak investeringer i nødvendig tekniske hjelpemidler ved utvidet drift av sykehjemsdelen. Prosjektet har også tatt en vesentlig andel av oppgraderingen av Lenavegen. Prosjekt: 5480 Riksveien 708 Rema Prosjektet utsettes i påvente av sentrumsplan for Melhus sentrum. Vegstatus må avklares før prosjektet videreføres. Prosjektet kan avsluttes, men videreføres gjennom VVA prosjektene for ny Martin Tranmæls veg. Prosjekt: 6211 Damtippen avløpspumpestasjon Damtippen avløpspumpestasjon igangsatt november Prosjektet avsluttet desember Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjektene som fremgår av tabellen under.

18 Vurdering: Finansforvaltning og forholdet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen og bufferfond Ved beregning av konkret beløp for inflasjonsjustering av kommunens grunnkapital, må det tas hensyn til hvor lenge midlene har vært plassert sammenholdt med faktisk prisstigning pr måned oppgitt fra Statistisk Sentralbyrå. Inflasjonen i 2014 var 2,06 % og er eksempelvis 23,2 % siden oppstart i Nødvendig beløp for å inflasjonsjustere innskutt kapital siden oppstart er NOK Kommunens inflasjonsjusteringsfond pr er på kr ,-. Det må derfor settes av kr ,- av årets regnskapsmessige overskudd for å håndtere dette. Kommunens målsetning er at bufferfondet skal utgjøre 15 % av kapitalen (økt fra 13 % i tidligere finansreglement). Dette utgjør NOK pr Kommunens bufferfond er NOK pr Det må derfor settes av kr ,- for å innfri dette kravet. Regnskapsresultatet for 2014 er ikke stort nok til å innfri dette og det settes derfor kun av kr ,02 til bufferfond. Avviket utgjør kr ,-. Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Komite for liv og lære PS 20/15 Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. 1. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2014 på kr ,02

19 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,02 2. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: 3. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfondavsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfondavsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for Behandling i Komite for teknikk og miljø PS 25/15 Forslag fra komiteleder Mikael Kvaal: Komite for teknikk og miljø tar Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Komite for teknikk og miljø tar Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding til orientering.

20 Behandling i Formannskapet PS 69/15 Kontrollutvalgets uttalelse datert , ble utdelt i forkant av møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2014 på kr ,02 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,02 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: 4. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfondavsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for 2014.

21 Sak 29/15 Plan for reiseliv og turisme Arkivsaksnummer 14/2826 Saksansvarlig: Tove Hellem Formannskapet PS 35/14 Formannskapet PS 65/15 Kommunestyret PS 29/15 Rådmannens forslag til vedtak Melhus kommune vil legge Plan for reiseliv og turisme til grunn for sitt videre arbeid med reiseliv og turisme i kommunen. Gjennom Gaula Natursenter AS sitt «Prosjekt Gauldalen» ønsker natursenteret å ta et større ansvar for den lokale reiselivssatsingen/utviklingen i Gauldalen. Melhus kommune støtter dette arbeidet, og ber samtidig om å bli holdt orientert om prosjektet. Vedlegg: 1. Plan for reiseliv og turisme 2. Høringsuttalelse fra Øysand camping, mottatt i e-post av Høringsuttalelse fra Gaula natursenter AS, datert Høringsuttalelse fra Sør Trøndelag fylkeskommune, e-post datert Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Samlet saksframstilling fra formannskapet: Plan for reiseliv og turisme, PS-sak 35/14 Prosjektbeskrivelse for arbeidet med Plan for reiseliv og turisme Verdifulle opplevelser i Trøndelag strategi for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020, vedtatt av fylkestingene i Kommunenes rolle i reisemålsutviklingen, en kunnskapskartlegging. MIMIR AS for Distriktssenteret, juni 2011 Hvitebok for reisemålsutvikling (rapport nr. 1/2008), Innovasjon Norge Avtale mellom Gaula natursenter AS og Melhus kommune Oppsummering fra reiselivsseminaret på Fremo gård, juni 2014 Saksutredning: Bakgrunn Det vises til Kommunal Planstrategi som ble vedtatt av kommunestyret i to omganger, høsten 2012 (PSsak 73/12) og 2013 (PS-sak 67/13). Her vedtok kommunestyret å prioritere arbeidet med en egen Plan for reiseliv og turisme. Arbeidet skulle skje i løpet av kommunestyreperioden Det vises også til PS-sak 35/14 i formannskapsmøtet hvor det ble vedtatt å gjennomføre planarbeidet i hht prosjektbeskrivelse.

22 I prosjektbeskrivelsen ble det ikke lagt opp til at plandokumentet skulle høres. Rådmannen har likevel gjennomført en begrenset høring av plandokumentet. Dette fordi reiselivsaktørene i kommunen har deltatt aktivt i arbeidet, og det var derfor naturlig at disse fikk muligheten til å komme med tilbakemeldinger på rådmannens planforslag. Planforslaget var på høring fra 23. februar til 1. april. Det er kommet tre høringsmerknader til planforslaget. Rådmannen legger med dette fram sitt planforslag. Om høringsmerknadene Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune ser det som svært positivt at kommunen tar tak i utviklingen av lokal reiselivsnæring, og planen er et godt grunnlag for videre arbeid. Fylkeskommunen bidrar med supplerende fakta som kan inngå i plandokumentet. Rådmannen har innarbeidet disse i plandokumentet. Til kapitlet om «Veien videre» bemerker fylkeskommunen at det synes fornuftig å bygge videre på Gaula Natursenter AS som felles aktør for kommunene i Gauldalen. Øysand Camping Øysand Camping støtter arbeidet med økt satsing på reiseliv i kommunen, og har flere råd til kommunen vedr. arbeidet med reiseliv og reiselivsplanen. Det bør gjennomføres en grundigere kartlegging av reiselivet i kommunen enn det planforslaget gjør. For eksempel bør det framskaffes bedre kunnskap om hvilke reiselivsbedrifter som finnes i kommunen, aktører som tilbyr overnatting, antall gjestedøgn i kommunen, antall ansatte i reiselivsnæringen i kommunen, total omsetning, opplevelsestilbud og servicetilbud. Det bør drøftes nærmere hva som er ønskelig å oppnå på kort og lang sikt. Det bør defineres mål på feltet. Foreliggende planforslag er svak på dette. Kommunen bør bruke profesjonell hjelp. Det kan være formålstjenlig å knytte til seg en forskningsinstitusjon med reiselivsfag eller bygdeforskning som fagfelt. Gaula, Ramsarområder, verneområder, gårdsturisme og pilegrim er fortrinn kommunen har og som kan inngå i en satsing på grønt reiseliv. Øysand Camping har en rekke ideer til videre arbeid, bl.a.: Grønn turisme, hotell på Øysand, vikingegården Einar og regional samarbeid (etablering av lokalt reiselivslag). Det vises til vedlagte høringsuttalelse for supplerende informasjon. Det vises til vedlagte høringsuttalelse for utfyllende informasjon. Rådmannen deler flere av Øysand Camping sine betraktninger rundt ytterligere kartlegging av reiselivet i kommunen og behovet for mer gjennomarbeidete målsettinger. Høringsuttalelsen inneholder videre gode forslag / ideer til tiltak og satsingsområder. Ett av målene med Plan for reiseliv og turisme var å skape interesse og engasjement blant reiselivsaktørene i kommunen til å styrke arbeide med å utvikle Melhus som reisemål. For kommunen er det avgjørende at reiselivsaktørene engasjerer seg og samarbeider rundt dette. Gaula Natursenter AS arbeider nå med å konkretisere hvordan arbeidet med reiseliv kan følges opp. Rådmannen vil anbefale at Melhus kommune støtter det arbeidet som nå skjer i regi av Gaula Natursenter AS i samarbeid med reiselivsaktørene. Momentene som Øysand Camping tar opp i sin høringsuttalelse bør følges opp i det videre arbeidet med tema reiseliv både i kommunen og i det arbeidet som skjer via Gaula Natursenter AS. Rådmannen vil ellers bemerke at Gaula Natursenter AS har reiselivsfaglig kompetanse.

23 Gaula Natursenter AS Gaula Natursenter AS er engasjert av tre kommuner til å ivareta kommunens rolle som vertskap. Gaula Natursenter AS som turistinformasjon har klare oppgaver i følge håndbok for turistkontorer og oppfyller med det de nasjonale retningslinjene for å drive et autorisert turistkontor. Den viktigste oppgaven et turistkontor har er tjenester overfor publikum, herunder å gi informasjon om besøksmål og hvordan komme dit, attraksjoner/opplevelsestilbud, muligheter for overnatting og informasjon om lokale arrangementer. Gaula Natursenter AS er kjent med at det er forventninger til natursenter utover det å drive ren turistinformasjon. Forventningene er særlig knyttet til rollen som utviklingsaktør for reiselivet i kommunen og dalføret. Gaula Natursenter AS har derfor Prosjekt Gauldalen under oppstart. Formålet med prosjektet er i større grad å ta rollen som utviklingsaktør og bidra til å utvikle Gauldalen som reisemål. Dette er et langsiktig arbeid som krever dialog med aktører og kommune, og Gaula Natursenter AS anmoder derfor om at det tas hensyn til dette i kommunens arbeid med reiselivsplanen. For supplerende informasjon se vedlagte høringsuttalelse. Rådmannen er kjent med at Gaula Natursenter AS har søkt, og fått tildelt støtte fra næringsfondet til Prosjekt Gauldalen. Gaula Natursenter AS arbeider nå med en finansieringsplan og vil komme tilbake med spørsmål om ytterligere finansiering av dette prosjektet (pers.med Gaula Natursenter AS v/k.sunnset). Både nabokommuner og regionale reiselivsaktører (fylkeskommune og fylkesmann) vil bli/er trukket inn i finansieringen. Rådmannen anbefaler at arbeidet som nå skjer i regi Gaula Natursenter AS og Prosjekt Gauldalen støttes av kommunen. Vurdering: Det vises til plandokumentet for rådmannens forslag til tiltak og satsninger for kommunen på feltet. Arbeidet med Plan for reiseliv og turisme har bl.a. ført til at ulike reiselivsaktører har funnet sammen, og at det i samarbeid med Gaula Natursenter AS nå undersøkes muligheter for videre samarbeid. Et resultat er at Gaula Natursenter AS har prosjektet Prosjekt Gauldalen under utforming. Rådmannen anbefaler kommunestyret å støtte prosjektet. Rådmannen vil, ved behov, legge fram en ny sak knyttet til dette prosjektet. Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Formannskapet PS 35/14 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommune vedtar at kommunens arbeid med Plan for reiseliv og turisme gjennomføres slik det er beskrevet i vedlagte Prosjektbeskrivelse. Komiteene orienteres om det kommende arbeidet. Behandling i Formannskapet PS 65/15 Gunnar Krogstad er styreleder i Gaula Natursenter AS, og ber om å få vurdert sin habilitet. Formannskapet erklærer Krogstad habil i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

24 Vedtak: Melhus kommune vil legge Plan for reiseliv og turisme til grunn for sitt videre arbeid med reiseliv og turisme i kommunen. Gjennom Gaula Natursenter AS sitt «Prosjekt Gauldalen» ønsker natursenteret å ta et større ansvar for den lokale reiselivssatsingen/utviklingen i Gauldalen. Melhus kommune støtter dette arbeidet, og ber samtidig om å bli holdt orientert om prosjektet. Melhus kommune vedtar at kommunens arbeid med Plan for reiseliv og turisme gjennomføres slik det er beskrevet i vedlagte Prosjektbeskrivelse. Komiteene orienteres om det kommende arbeidet.

25 Sak 30/15 2. gangsbehandling: HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING Arkivsaksnummer 14/2987 Saksansvarlig: Tove Hellem Formannskapet PS 50/14 Formannskapet PS 71/14 Formannskapet PS 91/14 Formannskapet PS 66/15 Kommunestyret PS 30/15 Rådmannens forslag til vedtak I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Melhus kommune Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Boligpolitiske tiltak, beskrevet i tiltaksplanen, skal legges til grunn for kommunens dialog med utbyggerinteressene og for kommunens boligpolitiske arbeid forøvrig. Kommunestyret ber om at det legges fram egne saker på bruk av utbyggingsavtaler og ervervsstrategi, jfr tiltak c og d under avsnitt virkemidler i tiltaksplanens kap 8. Vedlegg: 1. Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2. Høringsbrev fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. Høringsbrev fra Melhus eldreråd 4. Høringsbrev fra Mattilsynet 5. Høringsbrev fra Jernbaneverket 6. Høringsbrev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 7. Høringsbrev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 8. Høringsbrev fra Statens vegvesen Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Samlet saksframlegg til 1. gangsbehandling, PS-sak 91/14 Program for høringsmøtet «Ei seng å sove i, et kjøkken å koke i del 2» Boligseminar gruppeoppgave Planlegging og gjennomføring av reguleringsplaner (veileder utarbeidet av Norsk eiendom i samarbeid med en rekke aktører) Utbyggingsavtaler og virkemidler i gjennomføring av arealplaner, foredrag og presentasjoner fra Asplan Viak AS NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken, Kommunal og regionaldepartementet Meld.st.17 «Byggje bu leve, bustadpolitikken» lagt fram 2013 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Gjennomføring av reguleringsplaner, virkemidler og verktøy. Erfaringer fra Trondheim kommune. Presentasjon. Vedlegg Arealer for boligbygging (utarbeidet i forbindelse med arealdelen til kommuneplanen) Arealdelen til kommuneplanen Boligbyggeprogram for Eigersund kommune

26 Boligplan for Hitra kommune Boligbyggeprogram for Hvaler kommune Saksutredning: Kort om bakgrunn Kommunestyrets vedtak av Kommunal Planstrategi i PS-sak 73/12 innebar å prioritere et arbeid med Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Tiltaksplanen ble 1. gangsbehandlet i formannskapet hvor det ble vedtatt å sende planen på høring. Høringsfristen ble satt til 1. november Boligaktørene i kommunen ble 20. oktober 2014 invitert til høringsmøtet «Ei seng å sove i, et kjøkken å koke i del 2». Høringsmøtet ble godt mottatt av de rundt 20 deltagerne av i alt ca 30 inviterte bedrifter. Det kom inn 7 høringsmerknader til høringsutkastet av planen. Innholdet i merknadene gjengis under. Helhetlig tiltaksplan for boligbygging legges med dette fram for 2. gangsbehandling. Nærmere om høringsmerknadene Tabellen under gir en oversikt over innhold i høringsmerknadene, og hvordan rådmannen har vurdert dem. Det vises til den enkelte høringsmerknad for supplerende informasjon. Oppsummering av høringsmerknad Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dok 10 Det er viktig å legge til rette for attraktive boområder som er tilgjengelig for mennesker i alle aldre, familiesammensetninger og funksjonsevner. Derfor er det etter rådets syn viktig at særskilte føringer rundt tilgjengelighet og universell utforming fremkommer i kommunens utbyggingsavtaler, der dette er hensiktsmessig. Dette omfatter også å stille krav til utbyggers boligsammensetning, utforming av grønnstruktur og lignende. Videre må kommunen i planlegging av øvrig infrastruktur tilknyttet boligutbygging være særlig oppmerksom på tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette kan være å hensynta behovet for ledelinjer, utforming av fortau og andre hjelpemidler med tanke på denne gruppen. Melhus eldreråd. Dok 12. Har ingen bemerkninger til saken. Mattilsynet. Dok 15. Mottatte dokument viser flere utfordringer knyttet til bl.a. drikkevannsforsyning. Nye boligfelt/enkeltboliger vil kunne utløse behov for etablering av nye vannkilder, nytt og større ledningsnett og større/flere sikringssoner for å Rådmannens vurdering Forhold som rådet peker på er sentrale elementer i utbyggingsavtalene. Som nevnt i tiltaksplanen har Melhus kommune liten erfaring med bruk av utbyggingsavtaler. Dette skyldes at behovet ikke har vært til stede og dermed har også kompetansen manglet. Det er stor utbyggingsaktivitet og behovet for utbyggingsavtaler større. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå ønsker å se nærmere på bruken av utbyggingsavtaler, jfr. forslag til tiltak i planen. Rådmannen vil legge til rette for at momentene som tas opp av rådet vil inngå i dette arbeidet. Merknadsstiller peker på vesentlige og relevante forhold som må belyses og vurderes i forbindelse med alle utbyggingstiltak i kommunen. Et av målene kommunen har ved etablering av

27 sikre innbyggerne drikkevann av kvalitet i tråd med drikkevannsforskriften. Mottatte plan bør derfor konkretiseres mer på forhold knyttet til nettopp drikkevannsforsyningen: Tilgang til tilstrekkelig mengder drikkevann som tilfredsstiller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften må dokumenteres før utbygging tar til Nye vannforsyningssystemer som forsyner minst 20 husstander skal ha godkjent plan for valg av kilde, utbygging og drift før arbeidet igangsettes Nyetableringer skal i størst mulig grad knyttes til eksisterende vannforsyningssystemer. Dette forutsetter at anlegg, transportsystem og kilde har tilstrekkelig kapasitet. Det bør tilstrebes å etablere felles drikkevannsløsning / avløpsløsning i områder med spredt bosetting med egne vannkilder «Nasjonale mål for vann og helse» som ble vedtatt i 2014 må tas inn i det videre arbeidet Jernbaneverket, Dok 16. Merknadsstiller påpeker at Melhus kommune gjennom sin boligpolitikk kan bidra til å styrke og videreutvikle eksisterende kollektivknutepunkt gjennom fortetting og etablering av boliger, men også gjennom å legge til rette for arbeidsplasser og servicefunksjoner i/nær kollektivknutepunktene. I den videre planlegging av tettstedene vil merknadsstiller stille krav om at konsekvenser for jernbanen inngår i analyser og ROS, nødvendige avbøtende sikringstiltak vil måtte inngå i planarbeidene. Videre vil merknadsstiller på generelt grunnlag signalisere at økt bruk av eksisterende planoverganger ikke vil kunne tillates. For å sikre videreutvikling av Dovrebanen gjelder generell byggegrense mot jernbanen (30 meter). Jernbaneverket stiller seg bak de vurderinger og analyser som ligger til grunn for planen, og mener at en satsing på å styrke kollektivknutepunktene gjennom økt boligbygging i tettstedene er i tråd med ønsket nasjonal arealpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dok 17 Merknadsstiller mener planen er et godt initiativ ved å ta en helhetlig drøfting av utfordringer og løsninger innen boligbygging i Melhus. Særlig interessant er det at kommunen satser aktivt på kontakt og samarbeid med private aktører, og at det pekes på behov for samarbeid med nye boligområder, er at de skal lokaliseres nært eksisterende infrastruktur, herunder muligheter for tilkobling til eksisterende godkjent drikkevannsforsyning. Dette skal ivaretas primært gjennom arbeidet med arealdelen. Foreliggende tiltaksplan har som hovedregel lagt opp til boligbygging ved / inntil eksisterende infrastruktur. Ved forhold knyttet til kapasitet og etablering av ny drikkevannsforsyning er dette noe som må ivaretas gjennom detaljreguleringer/ utbyggingsavtaler og /eller byggesaken ved behov. Rådmannen tar uttalelsen til orientering. Rådmannen deler Jernbaneverkets syn når det gjelder at boligpolitikken bidrar til å utvikle kollektivknutepunktene. Kommunen har i økende grad fokus på fortetting og transformasjon som bidrag til å styrke denne utviklingen. Fortetting og transformasjon er imidlertid ressurskrevende prosesser, og kommunen er pr. i dag ikke organisert med en egen «gjennomføringsenhet». Dette er nærmere berørt i kap. 5 og 7 i plandokumentet. Rådmannen vil bidra til at jernbanen inngår i analyser og ROS i planarbeid framover. Rådmannen tar uttalelsen til orientering. Rådmannen merker seg forslaget om å skille bedre i kommuneplanen på hva som er byggeklare tomter og ikke byggeklare ut fra nødvendig infrastruktur. Etter rådmannens vurdering vil dette kunne bidra til en bredere forståelse av de reelle boligreservene. Dette er

28 regionale aktører. En bedre oversikt over reelle boligreserver kan bidra til en bedre samordning av teknisk og sosial infrastruktur og kan være et aktuelt tiltak. Fylkeskommunen vil gjerne følge opp kommunens arbeid ovenfor andre kommuner i fylket. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Dok 18 Merknadsstiller mener det er positivt at kommunen har utarbeidet en helhetlig strategisk tiltaksplan for boligbygging for kommunen. Planen vil være et godt verktøy for å styre utviklingen og prioriterer tiltak og planer innenfor kommunegrensene. For at kommunen skal nå de målene de har satt seg bør tiltaksplanen legges til grunn for all planlegging og utbygging i kommunen. Statens vegvesen, Dok 19 Merknadsstiller mener det er positivt at kommunen har initiativ til en helhetlig drøfting av kriterier, utfordringer og løsninger for framtidig boligbygging i Melhus. Økt bruk av områdemodeller i gjennomføringen av en mer helhetlig boligplanlegging innebærer at kommunen selv tar en mer aktiv og ledende rolle i sine plan- og gjennomføringsprosesser. noe som kan vurderes ved neste rullering av arealdelen. Rådmannen tar uttalelsen til orientering. Rådmannen tar uttalelsen til orientering. Merknadsstiller har tro på at tiltaksplanen vil kunne gi mer forutsigbare rammer for at de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at utstrakt utbygging av boliger i LNF-områder med spredt boligbygging bryter med retningslinjene, og kan medføre innsigelse fra Statens vegvesen. Nærmere om konsekvenser av foreslåtte boligpolitiske tiltak Som beskrevet i 1. gangsbehandlingen har de fleste av de boligpolitiske tiltakene i kap. 8 ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen. Imidlertid har flere av tiltakene økonomiske konsekvenser over tid. Her beskrives nærmere hvilke konsekvenser de foreslåtte tiltakene har. Når det henvises til tiltak a, b, c etc er det tiltakene i kap. 8 i tiltaksplanen det dreier seg om. Om lokalisering av boligbyggingen Gjennom kommunal planstrategi og økonomi- og handlingsplanen har kommunestyret, ved å prioritere arbeidet med sentrumsplaner, signalisert behovet for fortetting og transformasjon i sentrumsområdene. Dette som tiltak for å øke kommunens attraktivitet som bo- og næringskommune. På grunn av at E6 er flyttet, og skal flyttes flere steder, er dette særlig aktuelt for tettstedene i dalføret. Slik sett er flere av de foreslåtte boligpolitiske tiltakene, a, b og d i avsnittet «Om lokalisering av boligbyggingen», ivaretatt gjennom en planlagt styrking av sentrumsplanarbeidet.

29 Selv om sentrumsplanarbeid og sentrumsutvikling vil bli styrket i Melhus fattes det vedtak i arealdelen som strider mot signalene gitt i foreliggende tiltaksplan for boligbygging. Eksempler her er boligområder/felt lokalisert utenfor sentrum av tettstedene, og i områder hvor det ikke er tilgang på offentlig vann eller avløp. Det er med andre ord tilfeller av stor avstand mellom føringene for lokalisering av boligbyggingen slik de er gjengitt i tiltaksplanen og gjennomføringen av dem i arealdelen. Gjennomføringsvurdering er oppført som eget tiltak i tiltaksplanen. En god gjennomføringsvurdering vil kunne bidra til at bedre og mer realistiske områder innarbeides i arealdelen ved kommende rulleringer. Om bokvaliteter / kvaliteter i boligbyggingen Når det gjelder bokvaliteter i boligbyggingen er dette forhold som kan ivaretas gjennom sentrumsplanarbeidet. F.eks vil dette arbeidet over tid bidra til et mer variert boligtilbud i kommunen, og slik sett svare på boligpolitiske tiltak nr. a, b, c, d, og e. Tiltaksplanens tiltak knyttet til offentlige uterom (tiltak b, d og e) vil ha økonomiske konsekvenser. Det har også prioriteringen med å etablere gang- og sykkelveger inn mot og i kollektivknutepunktene (tiltak e). Rådmannen vil derfor måtte komme tilbake til dette i kommende økonomi- og handlingsplaner, men også i forbindelse med sentrumsplanene for det enkelte tettstedet. Alle tiltakene ang. bokvaliteter vil måtte følges opp gjennom områdereguleringer/sentrumsplaner. Andre sentrale verktøy for oppfølging er detaljreguleringer, utbyggingsavtaler og økonomiske prioriteringer der hvor det er nødvendig for et godt resultat. Virkemidler Gjennom arealdelen til kommuneplanen bestemmer kommunestyret hva arealene i kommunen skal brukes til. Arealdelen blir deretter lagt til grunn for all dialog rådmannen har med utbyggingsinteressene. Som hovedregel avviser rådmannen forslag som strider mot vedtatt arealdel. For tiltakene c og d (utbyggingsavtaler og ervervsstrategi) må det legges fram egne saker for politisk behandling. Sakene må legge grunnlaget for, og gi føringer for hvordan kommunen skal bruke utbyggingsavtaler i ulike utbyggingssituasjoner, og hvordan kommunen skal agere ved salg/kjøp av eiendom i sentrumsområdene. Det er stort etterslep på oppgradering og vedlikehold av vann- og avløpsnettet i kommunen. Ca 58 % av innbyggerne er koblet til det offentlige avløpsnettet, mens ca 60 % er knyttet til den offentlige vannforsyningen. Den relativt lave andelen som er knyttet til det offentlige ledningsnett kombinert med antall løpemeter ledningsnett gjør oppgraderingsarbeidet særskilt krevende økonomisk. Selv om noen av kostnadene for oppgraderingen kan tas i forbindelse med nye utbygginger, er det relativ få abonnementer å fordele utgiftene på. Dette har bl.a. sammenheng med det spredte utbyggingsmønsteret kommunen har. Tiltakene h og i som omhandler hvordan dette arbeidet skal prioriteres har satt fokus på tettstedene. Etter rådmannens syn er dette helt avgjørende for å sikre en effektiv og lønnsom drift, og en ønsket utvikling av tettstedene. For kommunen er det viktig å ha god dialog med alle aktører som har innvirkning på arealbruken i kommunen også boligaktørene. Det er bl.a. gjennomført to boligseminarer. Å legge til rette for arenaer hvor utbygger, grunneiere og kommune møtes og bl.a. kan drøfte hvordan vedtatte boligområder best kan realiseres er svært nyttig.

30 Vurdering: Transformasjon og fortetting er komplekse prosesser som krever fagkompetanse og prosjektledelse. Dette inngår ikke blant tiltakene i planen, men dette er likevel et prioritert felt i kommunen da det i årets økonomi- og handlingsplan er satt av midler til styrking av plankapasiteten. Videre har kommunestyret vedtatt at dette også må prioriteres i neste økonomi- og handlingsplanperiode. Helhetlig tiltaksplan for boligbygging omhandler kommunens målsettinger når nye boligområder skal lokaliseres, og hva som skal vektlegges når vedtatte boligområder skal gjennomføres/realisere. Tiltaksplanen gir, sammen med arealdelen, klare føringer for den dialogen rådmannen til daglig har med utbyggerinteressene. Rådmannen vurderer tiltaksplanen som et svært nyttig styringssignal, og legger den med dette fram for politisk behandling. Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Formannskapet PS 50/14 Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Vedtak: Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Behandling i Formannskapet PS 71/14 Rådmannen foreslår at saken utsettes til formannskapets møte 19. august. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til 19. august Behandling i Formannskapet PS 91/14 Høringsfrist endres til 8 uker, og med frist 1. november Pkt 8. tiltak A: Tilføyelse: Korsvegen Pkt 7.5: endring i ord/ uttrykk jfr. diskusjon Rådmannens innstilling -med ovennevnte endringer - ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens legges Helhetlig tiltaksplan for boligbygging ut på høring. Høringsfristen settes til 1. november Behandling i Formannskapet PS 66/15 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Melhus kommune Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Boligpolitiske tiltak, beskrevet i tiltaksplanen, skal legges til grunn for kommunens dialog med utbyggerinteressene og for kommunens boligpolitiske arbeid forøvrig.

31 Kommunestyret ber om at det legges fram egne saker på bruk av utbyggingsavtaler og ervervsstrategi, jfr tiltak c og d under avsnitt virkemidler i tiltaksplanens kap 8.

32 Sak 31/15 Norm for uteoppholds - lekeareal Arkivsaksnummer 14/4944 Saksansvarlig: Camilla Stenstad Formannskapet PS 113/14 Formannskapet PS 49/15 Kommunestyret PS 31/15 Rådmannens forslag til vedtak Melhus kommune vedtar «Norm for leke- og uteoppholdsareal» slik en framgår av vedlegg 1. Denne norm utdyper vedtatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel om uteområde for lek og opphold. Kravene er utdyping og konkretisering av de mer generelle kravene i plan- og bygningsloven og i byggeteknisk forskrift. Kravene til uterom skal legges til grunn ved utarbeiding av alle reguleringsplaner med nye boliger i hele kommunen. De skal også legges til grunn ved behandling av tomtedelingssaker, bruksendringer og byggesaker med nye boliger. Norm for leke- og uteoppholdsareal skal sikre Melhus kommunes innbyggere gode møteplasser, og forutsigbarhet for utbyggere og private utbyggere om hva som kreves i forbindelse med en utbygging i Melhus kommune. Den sikrer likebehandling, og et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakerne. Normen er i tråd med nasjonale og regionale føringer. Vedlegg: 1. Norm for leke- og uteoppholdsareal 2. Innkommende merknader a. Block Watne b. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag c. Sør-Trøndelag Fylkeskommune 3. Samlet saksfremstilling

33 Saksutredning: Melhus kommune ønsker å utarbeide en ny norm for leke- og uteoppholdsareal som sikrer gode bomiljø for våre innbyggere. I tråd med kommuneplanens arealdel, relevant lovverk, rikspolitiske og regionale retningslinjer er det blitt utarbeidet et forslag til ny norm for leke- og uteoppholdsareal som skal gjelde for alle nye utbygginger i kommunen. Normen setter krav til størrelse, beliggenhet og kvalitet på områder for uteopphold og lekeareal ved utbygging. Det settes også krav til hva en uteområdeplan/utomhusplan (fra kommuneplanens arealdel 1.7.2) skal inneholde for å være komplett. Forslag til norm for leke- og uteoppholdsareal ble lagt ut til høring etter behandling i Formannskapet , i sak PS113/14. Det ble annonsert i Trønderbladet, og forslaget til norm ble sendt på høring til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Norgeshus, TOBB, Solem Arkitektur, Heimdal gruppen, Block Watne, Eldrerådet, Funksjonshemmedes råd og Ungdomsrådet. Etter høringsfristen , hadde Melhus kommune mottatt høringsinnspill fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Block Watne, alle innspill er vedlagt i sin helhet. Både Fylkesmannen og Fylkeskommune er svært positive til at Melhus kommune ønsker en ny norm for leke- og uteoppholdsareal. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, mottatt «Planen er tydelig på viktige prinsipper med hensyn til å ivareta og sikre barn og unge hensiktsmessige ute- og lekeområder, med tilpasning av avstand fra bolig til lekeområde tilpasset barns alder. ( ) Planen vil være et viktig bidrag til at folkehelseperspektivet ivaretas i detaljregulering i Melhus kommune. Særlig er det barns behov for lekemuligheter som sikres. Med økende fortetning stiger behovet for tilrettelegging for fysisk utfoldelse og rekreasjon. At det samtidig blir som en bieffekt sosiale møteplasser på tvers av alder og andre begrensninger, styrker folkehelseeffekten. Det er konkrete krav til hva som skal godkjennes til uteoppholds- og lekeareal. Plan skal utarbeides sammen med reguleringsplanen og det er innført rekkefølgebestemmelse som sikrer ferdigstillelse av leke- og uteoppholdsarealer før innflytting. Fortetning av boligområder kan gi utfordringer med å sikre god bokvalitet, herunder nok leke-/friarealer - om en skal greie å få til fortetning med kvalitet er det behov for verktøy som denne planen. ( )». Sør-Trøndelag Fylkeskommune, mottatt «Ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig å legge til rett for gode utearealer, både for barn, voksne og eldre. Gode bo- og oppvekstmiljøer vil dessuten styrke regionens attraktivitet. (..) Normene er i tråd med nasjonale og regionale føringer. Slik støtter fylkeskommunen forslaget. ( )». Det er mottatt et høringsinnspill fra utbyggersiden, noe Melhus kommune anser som svært positivt, og vektlegger selvsagt også utbyggers synspunkter på forslaget. Block Watne, mottatt Det blir innledningsvis forstått som at forslaget til norm er en del av kommuneplanens arealdel, og at det vil kreves dispensasjon for å fravike normen, noe Block Watne anser som svært uheldig og tidkrevende. Mye av kommentarene er ment å illustrere at med for bastant ordlyd, åpner man ikke for at gode løsninger kan godkjennes uten at det strider mot bestemmelsene. Til bestemmelsene i normen har de flere kommentarer og forslag til endringer. a) At det ikke kan gis brukstillatelse før lekeplasser er opparbeidet og ferdigstilt er uheldig i forhold til årstider.

34 b) Skeptisk til «skal»- krav kombinert med tallfestede krav om størrelser på lekeplasser og minste avstand til. Ønsker at «skal» endres til «bør». c) Ingen innvendinger til tallene i tabellen, ei heller tolkningen. d) Enig i intensjonen i kriteriene satt til hva som kan beregnes som uteromsareal, men mener det er viktig med utsyn og utsikt for brukerne av lekeplasser slik at barna kan se på bilene, og at deler av lekeplassen (i blant med fordel) kan være mer støyusatt. Det er også noe usikkerhet i hva som menes med lekeplass, når det skrives at areal innenfor skole og barnehage ikke kan regnes som lekeplasser i et boligområde. e) Det vises til setningen om at «egnede arealer for barn og unge skal lokaliseres før boliger og veier plasseres», og settes spørsmålstegn til hvordan dette skal følges opp. f) Konsekvent bruk av uteområdeplan og utomhusplan, sistnevnte foretrekkes. g) Omfanget av krav til utomhusplanen synes gått for langt. Og foreslår at punktene som omhandler: - Teknisk anlegg i grunnen, Teknisk oppbygging/løsning for alle fyllinger etc, og punktet om utforming og valg av løsninger og produkter, inklusive materialer etc kun i nødvendig grad vises, og at dette ikke er et generelt detaljkrav. Vurdering: Først ønskes det å klargjøre normens innvirkning i plan og byggesaker. Ved å vedta en slik norm utdypes det hvilke krav som skal legges til grunn ved f.eks en regulering av et boligområde. Det betyr ikke at tiltakshaver må søke om dispensasjon fra normen hvis man ikke klarer å følge normen til punkt og prikke. Det er ønskelig med et godt verktøy som legger vekt på gode bokvaliteter for innbyggerne i Melhus kommune, slik at man blant annet ikke fortetter uten gode nok utearealer. Ved å ha en slik norm kan man gjennom reguleringsbestemmelsene i reguleringsplaner og utbyggingsavtaler følge opp den gjeldende normen. Det er vurdert at flere av punktene Block Watne peker på, uavhengig av dispensasjonskrav, kan formuleres bedre, og at noen kan være uhensiktsmessige. Det er gjort endringer i flere av punktene i tråd med Block Watnes kommentarer og forslag til endringer. a) Det er lagt til setningen: «Det kan gis midlertidig brukstillatelse i de tilfeller hvor boliger er innflytningsklare på vinterstid, opparbeidelse og ferdigstillelse av uteoppholds og lekeareal skal da skje påfølgende vår», slik at man unngår utfordringene knyttet til opparbeidelse vinterstid. b) Dette er krav som skal legges til grunn. Igjen ikke dispensasjonspliktig hvis ikke mulig, men kravene skal etterstrebes, og skal legges til grunn i reguleringsbestemmelsene. c) Ok d) Her er rådmannen uenig med utbygger. Støykravene i retningslinjene til arealplanlegging legges til grunn i alle reguleringssaker i dag, ser ingen grunn til å fravike dette. Særlig hensyn må også tas da vi vet at barn er særlig utsatt for helseskader som følge av luftforurensning. Trafikksikkerheten for de minste barna er svært viktig. e) Setningen er fjernet. f) Utomhusplan vil bli det gjennomgående begrepet g) Endringer i krav til detaljering er gjort i tråd med forslaget, og satt under «og i nødvendig grad» i krav til utomhusplanens tegningsdel. Norm for leke- og uteoppholdsareal er justert i tråd med innkommende innspill der det er vurdert hensiktsmessig, i tillegg har rådmannen sett på oppbyggingen av planen og gjort den mer lesbar, det vises til vedlagt forslag til norm (vedlegg 1) for ytterligere detaljer.

35 Det vurderes at normen for leke- og uteoppholdsareal vil bli et godt verktøy for Melhus kommune for å sikre fortetting med tilstrekkelig bokvalitet og sikre befolkningens helse og trivsel. Den skal brukes i plan- og utbyggingssaker med nye boliger slik at det avsettes gode uteoppholdsareal på egen grunn. Arealene skal ha en utforming som gjør arealet egnet til lek, opphold, sosialt samvær og rekreasjon. Arealene bør kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge, voksne og eldre, uavhengig av funksjonsevne. Det anbefales at norm for leke- og uteopphold vedtas av Melhus kommune slik den nå foreligger. Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Formannskapet PS 113/14 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommune vedtar å legge forslag til norm for uteoppholds- og lekeareal ut til høring. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens Behandling i Formannskapet PS 49/15 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommune vedtar «Norm for leke- og uteoppholdsareal» slik en framgår av vedlegg 1. Denne norm utdyper vedtatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel om uteområde for lek og opphold. Kravene er utdyping og konkretisering av de mer generelle kravene i plan- og bygningsloven og i byggeteknisk forskrift. Kravene til uterom skal legges til grunn ved utarbeiding av alle reguleringsplaner med nye boliger i hele kommunen. De skal også legges til grunn ved behandling av tomtedelingssaker, bruksendringer og byggesaker med nye boliger. Norm for leke- og uteoppholdsareal skal sikre Melhus kommunes innbyggere gode møteplasser, og forutsigbarhet for utbyggere og private utbyggere om hva som kreves i forbindelse med en utbygging i Melhus kommune. Den sikrer likebehandling, og et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakerne. Normen er i tråd med nasjonale og regionale føringer.

36 Sak 32/15 INTERPELLASJON Regler for Lundahallen Arkivsaksnummer 15/2318 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 32/15 Rådmannens forslag til vedtak Det har kommet noen reaksjoner på et festarrangement i Lundamohallen. Synspunktene går ut på at det er uheldig med slike arrangement i en hall der bygningen også huser barneskole og barnehage. Regelverket for idrettshaller er fulgt i dette tilfellet. Det har derfor ikke skjedd noen feil. Da blir det et spørsmål om Lundamohallen bør ha et eget regelverk. Forslag til vedtak: «Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om dette i kommunestyret før sommerferien.» Joralf Rindli Tidligere behandlinger og vedtak

37 Sak 33/15 INTERPELLASJON E6 Skjerdingstad - Røskaft, forbruk av dyrkajord/ innløsing av eiendom Arkivsaksnummer 15/2318 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 33/15 Rådmannens forslag til vedtak I forbindelse med at Statens Vegvesen (SVV) planlegger bygging av ny E-6 fra Skjerdingstad til Røskaft har det fra flere hold blitt stilt spørsmål om arbeidet så langt har fullt det mandatet som SVV fikk fra vedtaket gitt av Melhus kommunestyre i sept Det er ikke spørsmålet om planene holder seg innenfor gitt koridor for forslag 2 A (vestsida) jeg ønsker å etterspørre, da det spørsmålet ligger til uttalelse hos fylkesmannen, men om forbruket av dyrka mark og innløsing av bygninger på eiendommer avviker i forhold til de beregninger som ligger ved saken som kommunestyret sa ja til. Nå er planarbeidet kommet så langt at det skal være mulig å få en oversikt over det. Viser til Kap 8 i SVV planprogram, Tema for utredninger, under pkt naturressurser " Det skal lages et totalt arealregnskap for reguleringsplanen i tillegg til en oversikt for det enkelte bruk" og under pkt innløsning av eiendommer, " Reg.planen skal klargjøre hvilke eiendommer( inkl landbrukseiendommer) og bygninger som må innløses som følge av veganlegget, evt hvilke eiendommer som skal få tilbud om innløsning." Videre står det: " SVV og planmyndighet (Melhus Kommune) har som målsetting å gi berørte god informasjon og medvirkningsmulighet under hele prosessen". Forslag: Kommunestyret i Melhus ber Melhus Kommune, Statens Vegvesen om en statusrapport vedr forbruk av dyrka mark og innløsing av eiendommer for alt 2 A fra Skjerdingstad til Røskaft. Ketil Reitan Senterpartiet Tidligere behandlinger og vedtak

38 Sak 34/15 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER Trådløse nettverk på sykehjemmene Arkivsaksnummer 15/2015 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 34/15 Rådmannens forslag til vedtak Melhus kommune har en god omsorg for eldre og syke, men den kan bli bedre både for hjemmeboende, de som bor i omsorgsbolig og de som har sykehjemsplass. Når det gjelder sistnevnte gruppe er den sammensatt av pleietrengende eldre, mennesker med alvorlige sykdommer og demente i alle aldre. Dette betyr at sykehjemsbeboere har ulike behov på mange områder, og ett av områdene er internettilgang. Jeg mener at dette området ikke er godt nok ivaretatt etter dagens krav om standard. Noen av beboerne har stor glede av internett, både for å lytte på musikk, få oppdaterte bilder og videosnutter fra familie og venner og selvfølgelig for å følge med på nyheter og sosiale medier. Jeg er kjent med at dette er noe problematisk, og at trådløse nettverk ikke fungerer som de skal på rommene. Det er tungvinte løsninger der man må bestille nettilgang i servicesenteret på Rådhuset, noe som gjør det vanskelig også for pårørende som er på besøk på kveldstid og i helger. I tillegg har Horg sykehjem også dårlig mobil(nett)dekning. Kan ordføreren orientere om fullstendig status på dette område ved kommunens tre sykehjem? Hva vil ordføreren gjøre for å bedre tilgangen på trådløse nettverk ved sykehjemmene? Berit Wold Fjelle Arbeiderpartiet Tidligere behandlinger og vedtak

39 Sak 35/15 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER Utvidet barnehagetilbud i Melhus Arkivsaksnummer 15/2015 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 35/15 Rådmannens forslag til vedtak Hva koster utvidet barnehagetilbud i Melhus? SV er glad i den norske barnehagetradisjonen, der barndommens egenverdi og barns frie lek blir ivaretatt. Barn trenger trygge omgivelser og skal møtes med tillit og respekt. Barnehagen er første steg i utdanningsløpet for de fleste barn og en viktig arena for sosial utvikling, språkutvikling og læring. Økt kompetanse og god bemanning vil styrke barnehagen som pedagogisk tilbud. Barnehagen kan også gi god oppfølging av barn med særskilte behov og barn som er rammet av omsorgssvikt. Barnehagen skal være tilgjengelig for alle barn. Barnehagen er særlig viktige for barn som ikke kan norsk, eller som har vanskelige oppvekstvilkår. SV ønsker gode tilbud til de minste innbyggerne i Melhus. Vårt primære ønske er løpende opptak til barnehagene og på sikt mener vi barnehagen skal være et gratis tilbud til alle barn. Verken de statlige overføringene eller kommuneøkonomien i Melhus tillater at vi kan iverksette løpende opptak eller gratis barnehage. I første omgang må vi se derfor heller utvide barnehagegarantien for de minste barna. Det er mange småbarn født etter 1. september som trenger et godt sted å være mens foresatte er i arbeid. Kan ordfører svare på følgende: Hva vil det koste for Melhus å utvide barnehagegarantien for barn født før hhv 1. november, 1. desember og innen 31. desember? Med utgangspunkt i foreløpige tall for befolkningsvekst, hva blir de økonomiske kostnadene i de neste fire år dersom Melhus kommune utvider barnehagegarantien fra høsten 2015 til å gjelde for barn født inntil 1. desember? Aud Herbjørg Kvalvik SV sosialistisk venstreparti Tidligere behandlinger og vedtak

40 Melhus kommune Delegerte vedtak tom Møte i Kommunestyret den Saksansvarlig Mari Grongstad Arkivsak 15/2342 Rådmannens forslag til vedtak: Referert i nødvendig utstrekning. DS 8/15 15/640 IKT/IKT/MAVI MELHUS REVYLAG Skjenkebevilling, Melhus revylag Søknad innvilget DS 9/15 15/1816 IKT/IKT/MAVI HÅGEN FREMO Søknad om ambulerende skjenkebevilling, Søknad innvilget DS 10/15 15/1818 IKT/IKT/MAVI HÅGEN FREMO Delegert vedtak - skjenkebevilling Søknad innvilget DS 11/15 15/1842 IKT/IKT/MAVI Fritz Arne Haugen Vedtak om skjenkebevililng Haugen gård Søknad innvilget DS 12/15 15/2071 IKT/IKT/MAVI Magne Lervik Vedtak om skjenkebevilling - Låvbrua Søknad innvilget

41 Melhus kommune Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den Saksansvarlig Mari Grongstad Arkivsak 15/2342 Rådmannens forslag til vedtak: Referert i nødvendig utstrekning. Vedlegg: 15/ RAD/RAD/MOBO Kontrollutvalget Møteprotokoll - kontrollutvalgets møte / IKT/IKT/MAVI Møteprotokoll - Møte i Melhus eldreråd den

42 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: kl. 14:00 16:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås Opedal Oddvar Horg Merethe Draget, vara Andre møtende: Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 12-13) Lars Moe, økonomisjef (sak 12-15) Roger Santokhie, helsefaglig rådgiver utviklingsseksjonen (sak 16) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær Saker til behandling: 012/15-019/15 Arkivsak: 15/60 Saksliste 012/15 Godkjenning av protokoll fra møte /15 Regnskap og revisjonsberetning for 2014 Kontrollutvalgets uttalelse 014/15 Bestilling av forvaltningsrevisjon 015/15 Orientering til kontrollutvalget vedr. henvendelse fra innbyggere 016/15 Tilsynsrapport Samhandling om utskrivningsklare pasienter - Orientering til kontrollutvalget 017/15 Tilsynsrapport Melhus kommune som barnehagemyndighet - Orientering til kontrollutvalget 018/15 Referatsaker 019/15 Eventuelt Sakene ble behandlet i følgede rekkefølge:

43 Sak 012/15 - Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Sak 013/15 - Regnskap og revisjonsberetning for 2014 Kontrollutvalgets uttalelse Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2014 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken. Protokoll Lars Moe, økonomisjef, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte kort om revisors arbeid med årsregnskapet for Oppdragsansvarlig revisor og økonomisjef svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Melhus kommunes årsregnskap for 2014 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken. Sak 014/15 - Bestilling av forvaltningsrevisjon Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges frem uten forslag til vedtak. Protokoll Med bakgrunn i bekymringsmelding fra pårørende og orientering gitt i kontrollutvalgets møte 9. mars så er kontrollutvalget av den oppfatning at en forvaltningsrevisjon på Buen sykehjem er av større viktighet enn de 3 gjenværende fokusområdene i plan for forvaltningsrevisjon

44 Det er hensiktsmessig at ferdig rapport leveres innen utgangen av 2015, Melhus kommue har for få timer igjen til rådighet inneværende år og må derfor høre med andre kommuner i IKS samarbeidet om det er mulighet å få låne timer som vil bli gitt tilbake igjen i Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet: Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på Buen sykehjem i Melhus kommune. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sjekke ut muligheten til å låne ca. 150 timer i 2015 av andre kommuner i IKS-samarbeidet. Vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på Buen sykehjem i Melhus kommune. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sjekke ut muligheten til å låne ca. 150 timer i 2015 av andre kommuner i IKS-samarbeidet. Sak 015/15 - Orientering til kontrollutvalget vedr. henvendelse fra innbyggere Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar saken til orientering. Protokoll Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fattet: Kontrollutvalget ønsker å følge med utviklingen i saken. Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget ønsker å følge med utviklingen i saken. Sak 016/15 - Tilsynsrapport Samhandling om utskrivningsklare pasienter - Orientering til kontrollutvalget Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. Protokoll Roger Santokhie, helsefaglig rådgiver utviklingsseksjonen, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

45 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. Sak 017/15 - Tilsynsrapport Melhus kommune som barnehagemyndighet - Orientering til kontrollutvalget Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. Sak 018/15 - Referatsaker Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Protokoll Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Anmodning om enring av marginavsetning på innbetalt skatt i Melhus kommune. 2. Et sammendrag fra sluttrapporten fra prosjektet «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap» som NIBR har gjennomført i 2014 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 3. NKRF einfo 15/2 Regler og prosedyrer for unntak fra offentlighet og lukking av møter 4. Er en toppolitiker gift med en toppleder i et selskap som leverer til kommunen, blir politikeren automatisk inhabil - men bare når sakene angår selskapet sterkt. 5. Det er ikke nok bare å se på enkeltdetaljer for å vurdere om saksbehandler eller politikere er habile, for eksempel i saker som berører selskaper de folkevalgte selv er i konkurranse med. 6. En som opphever det offentliges taushetsplikt, bestemmer selv hvor langt samtykket rekker. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

46 Sak 019/15 - Eventuelt Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges frem uten forslag til vedtak. Protokoll Møte med ordfører, varaordfører, konst.rådmann og Guri Vik, arealforvaltning vedr. FR-rapport Byggesaksbehandling: Kontrollutvalgets leder og nestleder tok et møte med ordfører, varaordfører, konst. rådmann, Guri Vik, arealforvaltning for å avklare misforståelser i den avlagte rapporten innen byggesaksbehandling før den legges frem for kommunestyret til endelig behandling. Vurdering av habilitet: Kommunestyremøte sak 19/15 Melhus kommunes eierskap i ulike foretak. Det rådet stor tvil om hvordan bestemmelsene skulle tolkes og brukes, kommunestyret kom til den slutning at de skulle behandle hvert selskap for seg i saken og gjøre vedtak for den enkelte selskap (inhabile personer forlot passen sin under behandlingen når «deres selskap» ble diskutert). Saken hadde en felles innstilling for alle selskapene. Reglene sier at man ikke kan være inhabil i deler av en sak, er man inhabil så er man inhabil. I denne saken burde varamedlemmer vært innkalt til kommunestyremøtet, eller man kunne ha hvert selskap som egen sak i kommunestyret. Da hadde habilitetsreglene blitt fulgt opp riktig. Møteprotokollen fra kommunestyrets møte i sak 19/15 mangler lovhenvisning, dette er i strid med reglene. Kontrollutvalget har ved 2 anledninger gjort Melhus kommune oppmerksom på reglene rundt protokollføring av habilitetsvurderinger. Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS (RMN): Kontrollutvalgets sak vedr. selskapskontroll av RMN ble behandlet på kommunestyremøte den 24. mars i sak 18/15. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Saken utsettes i påvente av at ordfører tar kontakt med alle eierkommuner i IKS`et med anmodning om et spleiselag. Vedtak: Ingen vedtak.

47

48 Møteprotokoll Melhus eldreråd Behandlede saker: 3-5/15 Melhus rådhus, formannskapssalen 2. etg kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Steinar Nyland Nestleder Oddveig Røste FO Medlem Jorunn Brubak Medlem Johannes Eidskrem Medlem Mildrid Kuvåssæter Medlem Kari Langås Medlem Gunvor Onsøyen Varamedlem Sigmund Aune Oddveig Røste Andre på møtet Rådgiver Roger Santokhie, møtereferent Mari Grongstad Orienteringer Orientering om «Livsglede for eldre» v/ rådgiver Roger Santokhie. Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Leder av eldrerådet forfatter et skriv om eldrerådets rolle i Melhus. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Steinar Nyland Jorunn Brubak Johannes Eidskrem Mildrid Kuvåssæter Kari Langås Gunvor Onsøyen

49 Melhus kommune Saksliste 3/15 15/2102 Åpent HØRING- 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Melhus eldreråd 4/15 15/1984 Åpent Livsglede for eldre, invitasjon til kick-off 28.april /15 15/2104 Åpent Trafikkforholda for myke trafikanter, Hovin sentrum

50 Melhus kommune Sak 3/15 HØRING- 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Melhus eldreråd Innstilling til Melhus eldreråd: Behandling i Melhus eldreråd: Høringsuttalelse: Melhus eldreråd har behandlet saken, og vurdert det slik at Melhus eldreråd har kommet altfor sent inn i prosessen. Melhus eldreråd kunne tenkt seg en annen løsning, blant annet tilrettelegging for leiligheter for ungdom i Melhus sentrum. Ungdom har i dag ingen muligheter for å skaffe seg bopel i Melhus sentrum, noe som er med og forringe sentrum. Utvalgets vedtak: Melhus eldreråd har behandlet saken, og vurdert det slik at Melhus eldreråd har kommet altfor sent inn i prosessen. Melhus eldreråd kunne tenkt seg en annen løsning, blant annet tilrettelegging for leiligheter for ungdom i Melhus sentrum. Ungdom har i dag ingen muligheter for å skaffe seg bopel i Melhus sentrum, noe som er med og forringe sentrum.

51 Melhus kommune Sak 4/15 Livsglede for eldre, invitasjon til kick-off 28.april 2015 Innstilling til Melhus eldreråd: Behandling i Melhus eldreråd: Melhus Eldreråd ble orientert om prosjekt «Livsglede for eldre». Utvalgets vedtak: Melhus Eldreråd ble orientert om prosjekt «Livsglede for eldre».

52 Melhus kommune Sak 5/15 Trafikkforholda for myke trafikanter, Hovin sentrum Innstilling til Melhus eldreråd: Behandling i Melhus eldreråd: Melhus eldreråd er enig med Hovin pensjonistforening, og ber Melhus kommune/ utbygger sørge for at trafikksikkerheten i området blir ivaretatt. Utvalgets vedtak: Melhus eldreråd er enig med Hovin pensjonistforening, og ber Melhus kommune/ utbygger sørge for at trafikksikkerheten i området blir ivaretatt.

53 Melhus kommune

54 Melhus kommune FORESPØRSEL OM ERVERV SORENSKRIVERGÅRDEN MELHUS KOMMUNE Saksansvarlig Guri Vik Arkivsak 14/6412 Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommune ønsker ikke å selge tunet på 78/1, Sorenskrivergården på Kvål, med tanke på erstatning av tunet på eiendommen 79/1 Nerkvål. Arealet er svært viktig for kommunen med tanke på videre sentrumsutvikling på Kvål. Melhus kommune ber om at nytt gårdstun lokaliseres annet sted på eiendommen. Vedlegg: 1. Notat fra Statens vegvesen: mulig erverv av Sorenskrivergården datert Makeskifteavtale mellom Elling Nideng og Melhus kommune med vedlegg Andre dokumenter som ikke er vedlagt: 3. Kommuneplanens arealdel 4. Kommunal planstrategi 5. nasjonale forventninger til kommunen i planleggingen Saksutredning: Melhus kommune har mottatt forespørsel fra Statens vegvesen om erverv av Sorenskrivergården på Kvål som de ønsker skal brukes som erstatningsareal for eiendommen Nerkvål som mister deler av tunet med eksisterende redskapshus og driftsbygning i forbindelse med bygging av E6 forbi Kvål. Vegvesenet har sett på flere alternativer for å relokalisere driftsbygninger hvor av et av alternativene medfører erverv av gnr /bnr 78/1 Sorenskrivergården som eies av Melhus kommune. Alternativet medfører at grunneier kan etablere nye driftsbygninger i tilknytning til de gjenværende boligene på tunet. Tunet på Sorenskrivergården 78/1 er delvis avsatt til offentlig formål i kommuneplanens arealdel, mens området der den gamle låven står er avsatt til boligformål. Den delen av tunet på 79/1 som ikke må fjernes pga E6, er avsatt til sentrumsformål. Hele området er skravert som hensynssone Ras og skredfare pga av kvikkleiresituasjonen på Kvål. Deler av eiendommen 78/1 mot nåværende E6 er avsatt til parkeringsformål

55 Vegvesenet skisserer 4 alternativer for relokalisering av Nerkvål i sitt notat: Alternativ 1: Oppføring av nye driftsbygninger i tun, tunet på Nerkvål snus mot Sorenskrivergården Alternativ 2: Oppføring av driftsbygninger utenfor tun (boliger blir stående i sentrum) Alternativ 3: oppføring av nytt gårdstun annet sted Alternativ 4: Relokalisering blir vurdert som umulig. Statens vegvesen erverver hele Nerkvål og landbruksvirksomheten nedlegges. Slik rådmannen ser det finnes det et 5.alternativ, der tunet beholdes i sentrum uten at tunet på Sorenskrivergården berøres. Driftsbygning kan da oppføres på det arealet som i kommuneplanen og delvis er regulert til parkeringsformål i Kvål sentrum, men ikke er opparbeidet. Dette arealet hører til 79/1 Nerkvål i dag. Rødt kryss symboliserer bygninger som skal rives på gnr 79/1. Blått omriss symboliserer bygninger som bevares. Grønn sirkel viser beliggenhet på areal tilhørende 79/1 som i dag er avsatt til/ regulert til parkeringsformål. Det er inngått en makeskifteavtale mellom eier av 79/1 og Melhus kommune for deler av arealet med tanke på at området var tenkt opparbeidet til pendlerparkering. Som erstatning skal Elling Nideng, eier av 79/1 erverve deler av Sorenskrivergården, men ikke tunet og den delen som naturlig tilligger Kvål sentrum. Makeskiftet er ikke endelig gjennomført med overskjøting, men søknadene om deling mv er ferdig behandlet. Kun oppmåling og overskjøting gjenstår. Dersom kommunen går for alt 5 er det mulig at makeskifteavtalen bør reforhandles.

56 Blått areal viser areal som Melhus kommune skal avgi til 79/1 i h.h.til inngått makeskifteavtale mellom Melhus kommune og Elling Nideng. Rødt areal viser hva kommunen skal erverve av Nideng. I tillegg skal Nideng erverve skogen tilhørende Sorenskrivergården ca 147 daa. Vurdering: Kommunestyret har bestilt en områdeplan for Kvål sentrum, der man skal vurdere den langsiktige utviklingen av dette området og legge til rette for en god sentrumsutvikling. Elling Nideng har ved flere anledninger ytret ønske om å erverve sorenskrivergården, sist som innspill til arealdelen til kommuneplanen vedtatt i desember Rådmannens vurdering i forbindelse med innspill til kommuneplanen: (fra vedlegg innspill) «Statens vegvesen arbeider med detaljregulering av den nye E6 forbi Kvål. Som ledd i dette arbeidet vil en måtte finne ny lokalisering for driftsbygningen. Kommunestyret har videre bestilt sentrumsplan for Kvål. Rådmannen har som utgangspunkt at sentrumsnære arealer skal ha høy utnytting og anbefaler å avvente omdisponering til detaljreguleringen har fastsatt veglinja og sentrumsplanarbeidet er i gang.» Når ny E6 er ferdig bygd er en større del av Kvål sentrum sikret mtp på kvikkleire. Rådmannen ser imidlertid behov for supplerende kvikkleireundersøkelser og sikring mtp at det er ønskelig å omforme Kvål sentrum til et attraktivt og funksjonelt sentrumsområde med boligområder og sentrumsvennlige næringer når E6 er flyttet. Vegvesenets ansvar er nødvendig sikring i forbindelse med vegbygging, mens sikring mtp styrket sentrumsutvikling er Melhus kommunes rolle og ansvar. Melhus kommune har søkt, og fått innvilget støtte fra fylkesmann og fylkeskommune til planarbeid med knutepunktutvikling hvor Kvål inngår. I økonomi- og handlingsplanen er også dette et prioritert arbeid. Arealdelen til kommuneplanen gir føringer for tetthet i sentrumsområdene. For Kvål sentrum er minimum tetthet i sentrum 3 boliger pr dekar. Å etablere et gårdstun i sentrumsområdet er derfor i strid med kommuneplanen og med sentrale arealpolitiske mål hvor det bør tilstrebes høy utnyttelse i sentrumsområder. Kvikkleireundersøkelser med evt. påfølgende sikringsarbeid er kostnadskrevende, men nødvendig dersom Kvål skal utvikles som knutepunkt med leiligheter og sentrumsvennlige næringer. Det vil derfor være uheldig å åpne opp for en for arealbruk som har lav arealutnyttelse og som binder opp sentrale tomter i Kvål sentrum.

57 Rådmannen er helt klar på at å regulere deler av Kvål sentrum tilbake til landbruk ikke hadde vært noen alternativ løsning hvis ikke denne saken hadde kommet opp. Det er klart det kan føles nærliggende å imøtekomme en slik forespørsel for å avhjelpe en situasjon der man mister deler av gårdstunet sitt i forbindelse med vegutbygging. Det er likevel viktig at kommunen som planmyndighet ser langsiktig på dette ut fra en vurdering av hvilken utvikling vi faktisk ønsker i Kvål sentrum. Vegvesenet beskriver at dersom nye driftsbygninger skal oppføres i nærheten av gjenværende våningshus og kårbolig betinger dette erverv av grunn fra gnr. 78 bnr. 1 Sorenskrivergården. Rådmannen mener altså at det også finnes et annet alternativ som beskrevet overfor. Planene om å opparbeide pendlerparkering ble lagt på is pga kvikkleiresituasjonen, og de pengene vegvesenet hadde til rådighet til opparbeiding er brukt til opparbeiding av pendlerparkering på Brubakken. Ut fra dette ser det ikke ut til at en slik opparbeiding vil bli aktuell. Melhus kommune ser nå på andre muligheter for å opparbeide noen parkeringsplasser for pendlere i Kvål sentrum på kort sik. På lang sikt kan dette vurderes i forbindelse med sentrumsplanarbeidet. Slik rådmannen ser det er det i utgangspunktet heller ikke ønskelig at dette arealet reguleres til landbruksformål, og at det beste vil være å etablere et nytt tun for 79/1 utenfor Kvål sentrum. Men dette er likevel et bedre alternativ enn at Melhus kommune kvitter seg med det eneste sentrumsnære arealet Melhus kommune eier på Kvål med tanke på å få gjennomført en god sentrumsplan for framtiden. Konklusjon: Rådmannen mener at kommunen bør stille seg negativ til å selge tunet på Sorenskrivergården med tanke på hvor viktig dette området er for framtidig sentrumsutvikling på Kvål. Det beste vil være å etablere et nytt tun et annet sted på eiendommen 79/1 Nerkvål. Dersom en likevel skulle gå inn for en reetablering av tunet i Kvål sentrum mener rådmannen at det er mulighet til dette på egen eiendom. Dette vil medføre at regulert parkeringsareal må reguleres til landbruksformål i forbindelse med reguleringsplan for E6. Kommunestyret vil da måtte ta endelig stilling til dette i forbindelse med behandling av denne reguleringsplanen. Rådmannen anbefaler at tunet på Sorenskrivergården beholdes i kommunal eie som ressurs i det videre sentrumsplanarbeidet på Kvål. Rådmannen anbefaler videre at nytt gårdstun på eiendommen Nerkvål lokaliseres utenfor sentrum av Kvål.

58

59 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Melhus kommune v/øyvind Aundal Statens vegvesen v/magnhild Rømyhr Saksbehandler/innvalgsnr: Lars Håvard Verkland Vår dato: Vår referanse: 2014/ Mulig erverv av Sorenskrivergården 1. Bakgrunn Planleggingen av ny E6 ved Kvål viser at bygninger på gårdstunet på gnr. 79 bnr. 1 (Nerkvål), som eies av Elling Nideng, sannsynligvis må innløses for riving. Bygningene er merket med bokstavene A, B og C på kartet nedenfor. 79/1 Nerkvål B C A 78/1 Sorenskrivergården Beskrivelse av tentativt innløste bygninger på Nerkvål: A. Redskapshus, grunnflate ca. 500 m2, delvis isolert, 5 porter, byggeår B. Driftsbygning, grunnflate ca m2. Hoveddelen ble oppført i 1958, og tilbygget (grunnflate ca. 350 m2) ble oppført på Dyrebesetningen består p.t. 60 storfe for kjøttproduksjon (100 storfe sommeren 2014 som er maks. kapasitet) og ca. 70 vinterforede sauer. Bygningen inneholder korntørke, og brukes utover dette i det vesentligste som landbrukslager. C. Våningshus, grunnflate ca. 150 m2, horisontaldelt tomannsbolig, oppført ca (pluss et mindre tilbygg ca. 1995). Dersom bygningene A, B og C innløses og rives, vil gnr. 79 bnr. 1 bestå av ett våningshus og en kårbolig. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Prinsensgate 1 Statens vegvesen Region midt 7013 TRONDHEIM Landsdekkende regnskap Fylkeshuset 6404 Molde Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

60 2 Statens vegvesen har ei målsetting om å legge til rette for at landbruksvirksomheten kan videreføres på Nerkvål. Om dette kan la seg realisere vil imidlertid avhenge av flere forhold, eksempelvis - at det er tilstrekkelig erstatningsareal for etablering av nye bygninger - at erstatningsarealets størrelse og plassering gir er god landbruksdriftsmessig løsning - hvor kostnadskrevende slik relokalisering vil bli - grunneiers ønsker og behov sett i forhold til fremtidig løsning Dersom nye driftsbygninger skal oppføres i nærhet til gjenværende våningshus og kårbolig, betinger det erverv av grunn fra gnr. 79 bnr. 1 (Sorenskrivergården) som Melhus kommune eier. Hovedbygningen der brukes til barnehage, og bygningsmassen er preget av elde og slitasje. For å avklare mulighetene som Statens vegvesen og Elling Nideng har for relokalisering av bebyggelsen på Nerkvål i nærhet til dagens tun, ønskes en avklaring av Melhus kommune om det er vilje til å selge deler av Sorenskrivergården, og muligheten for å tillate endret arealbruk i forhold til kommunen arealplaner. 2. Alternativer for relokalisering av Nerkvål Underveis i saksbehandlingen har det versert mulige alternativer for gjenoppbygging av bygninger på Nerkvål. Følgende alternativer skisseres: Alternativ 1: Alternativ 2: Oppføring av nye driftsbygninger i tun Alternativet medfører å anlegge et nytt gårdstun i tilknytning til Nerkvåls gjenstående 2 boliger. Dette innebærer at tunet på Nerkvål snus inn mot Sorenskrivergården. Samtlige bygninger på Sorenskrivergården rives, unntatt hovedbygningen, og nye driftsbygninger blir oppført til erstatning for de som innløses. Illustrasjonsbilde x x x Oppføring av nye driftsbygninger utenfor tun Elling Nideng stiller seg positiv til slik løsning. Nideng ønsker kun erverv av hele tunteigen (skravert med grønn farge), og erverv av mindre del av tunteigen finner han uinteressant. Alternativet medfører å oppføre bygninger ca m nord for Nerkvåls gjenstående 2 boliger. Nye driftsbygninger oppføres dels på egen grunn (sør for kalkunfjøset) og dels på Sorenskrivergårdens grunn. Byggegrunnen her er i dag dyrkamark. Illustrasjonsbilde x x x Elling Nideng er avvisende til slik løsning, hovedsakelig begrunnet i avstand mellom driftsbygninger (for husdyrproduksjon) og våningshus. Nideng finner det uinteressant dersom ervervet begrenses til deler av tunteigen til Sorenskrivergården.

61 Alternativ 3: Oppføring av nytt gårdstun annet sted Alternativet medfører at helt nytt gårdstun etableres annet sted på Nerkvåls grunn. Dette vil være en mer kostnadskrevende løsning? som omfatter oppføring av driftsbygning, redskapshus og en eller to våningshus. Grunnet dyrebesetningen er det behov for Kartbilde over Nerkvåls grunn (innmark) nærhet mellom bopel og driftsbygning. Det er meget usikkert om det finnes egnet sted for relokalisering av tunet annet sted på eiendommen, og hvis slikt finnes vil dette sannsynligvis beslaglegge dyrkamark. Elling Nideng stiller seg ikke uvillig til slik løsning, men det er spørsmål om Statens vegvesen finner dette regningssvarende. Alternativ 4: Relokalisering blir vurdert som umulig. Statens vegvesen erverver hele Nerkvål, og landbruksvirksomheten nedlegges. 3. Om arealbruken Eneste plandokument som gir føringer på arealbruken i området er vitterlig kommuneplanens arealdel. Gjeldende kommuneplanen sin arealdel angir slik arealbruk (se kart): 3 Forutsatt at Statens vegvesen får tilbud om erverv av del eller hel tunteig tilhørende Sorenskrivergården og at man blir enige om vilkår for slikt erverv, må arealbruken tillates endret i forhold til gjeldende kommuneplan. 4. Anmodning Statens vegvesen ønsker å få avklart rammene for hvordan grunnervervet kan gjennomføres for gården Nerkvål, og ber om ei bred politisk behandling av spørsmålet om mulig erverv av erstatningsareal fra Sorenskrivergården.

62

63

64

65

66 Melhus kommune BARNEHAGETILBUD PÅ KORSVEGEN KORSVEGEN Takst og tilstandsrapport for Korsvegen Næringspark DA på gnr. 183, bnr. 206 Saksansvarlig Morten Børseth Arkivsak 15/170 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport med arealmåling og verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr. 206 til etterretning. Vedlegg: 1. Tilstandsrapport med arealmåling tilhørende byggningsmasen til Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr Verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr Arealberegninger Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksfremlegg i sak PS 13/15 i kommunestyret den Saksutredning: Kommunestyret gjorde i sak PS 13/15 den slikt vedtak: Vedtak: 1. Melhus kommune kjøper Regnbuen Friluftsbarnehage AS for kr ,-. Kjøpet gjennomføres innen Kjøpet finansieres ved salg av lokalene til Eid barnehage. Dersom dette ikke er tilstrekkelig brukes disposisjonsfondet. 2. Regnbuen frilufts barnehage AS slås sammen med Eid barnehage etter oppkjøpet og blir en egen barnehage under virksomheten Eid skole og barnehage. 3. Ang nybygg eller kjøp. Det innhentes en nøytral tilstandsrapport og takst som fremlegges kommunestyret før ev avtale om kjøp inngås. Saken må legges fram for kommunestyret senest Det forutsettes at dagens eier av bygningsmassen har den nødvendige godkjenningen for at arealene er i tråd med planformålet 4. Lokalene til Eid barnehage selges. Denne saken omhandler pkt. 3 i dette vedtaket. Rådmannen innhentet tilbud på utarbeidelse av tilstandsrapport og takst fra 3 potensielle tilbydere, Takst-Forum Trøndelag AS leverte det rimeligste tilbudet og fikk oppdraget. Rapporter for takst og tilstandsvurdering er vedlagt. Takstrapporten konkluderer med en verdi på kr ,- dersom en legger faktiske leieinntekter til grunn og kr ,- dersom en legger til grunn antatt markedsleie i området. Tilstandsrapporten beskriver en bygningsmasse som stort sett er i god stand med noen anmerkninger.

67 Saksnummer 15/ Side 2/2 Rådmannen har i tillegg fått utført en vurdering av dagens arealer i barnehagebygget sammenholdt med de arealkrav som i dag benyttes ved bygging av nye barnehager, vurderingen er utført av Eggen Arkitekter AS. Denne vurderingen konkluderer med at dagens Regnbuen barnehage har et arealunderskudd på ca. 250 m 2 BTA når denne er godkjent for 86 barn over 3 år. Arealene som i hovedsak er mangelfulle er fellesrom, garderober for barna, administrasjon og personalrom samt lager og renholds sentral. Utearealet er også noe for lite gitt dagens krav, mens avdelingsarealet har noe overskudd. Som rådmannen beskrev i saksutredningen for ovenstående vedtak, er det nødvendig i et års perspektiv å legge til rette for en barnehage med inntil 6 avdelinger. En barnehage med 6 avdelinger vil jfr. dagens arealkrav kreve om lag 1040 m 2 samlet bruttoareal og koste om lag 29 mill. kr. eks. mva. i 2015 priser. Vurdering: Som beskrevet i takst rapportens verdianalyse, har hele eiendommen en verdi på kr ,- når faktisk leieinntekt og 9 % avkastning legges til grunn. Når en beregner barnehagebyggets verdi med bakgrunn i hvordan leieinntekten er fordelt på henholdsvis de 5 leilighetene og barnehagebygget, så utgjør verdien av barnehagebygget 55 % av totalverdien. Det vil si at barnehagebygget har en verdi på kr ,- Om dagens eier er villig til å selge eiendommen for den prisen som denne taksten synliggjør er dagens eier ikke forespurt om, men i det etterfølgende beskriver rådmannen et mulig scenario der Melhus kommune kjøper eiendommen for kr ,-, der barnehagebygget gis en verdi på 4 mill. kroner. Boligdelen av eiendommen holdes utenfor i den etterfølgende scenario beskrivelsen. Når Melhus kommune eventuelt kjøper eiendommen mener rådmannen at hensikten må være at barnehagebehovet på Korsvegene dekkes i et års perspektiv. I det ligger at bygningsmassen ved Regnbuen barnehage må tilrettelegges med tilbygg og eventuelle tilpassinger av dagens arealer. Det er sannsynlig at bruttoarealet ved dagens Regnbuen barnehage må utvides med om lag 500 m 2 om behovet blir tilsvarende en 6 avdelings barnehage. Kostnaden for 500 m 2 nytt areal er om lag 14 mill. kroner eks. mva. I tillegg kommer kostnader med eventuelle ombygginger i eksisterende bygg samt økning og tilpassing av utearealet. Om en slik byggesak defineres som en hovedombygging etter plan- og bygningsloven, vil kravene jfr. dagens gjeldende byggeforskrift bli gjort gjeldende. Om det blir tilfelle vil investeringskostnadene øke betydelig, mens de årlige energikostnadene reduseres. Om Melhus kommune skal vurdere å kjøpe denne eiendommen må det forhandles med selger om pris for eiendommen. Videre må det eventuelt avklares nærmere hvilke tiltak som må gjøres for å dekke behovet i et års perspektiv og kostnadsberegne disse tiltakene samt å gjøre en levetidsberegning for en slik investering. Det grunnlaget som da fremkommer vil kunne benyttes som grunnlag for å vurdere hva som er mest økonomisk fordelaktig for Melhus kommune sammenlignet med en tilsvarende ny barnehage på en annen tomt. Med bakgrunn i at det er såpass stort avvik mellom vedlagte takst og selgers prisforlangende på 13 mill. kroner, anser rådmannen det som lite sannsynlig at forhandlinger vil resultere i et resultat som endrer rådmannens innstilling fra forrige sak. Rådmannen opprettholder derfor sin innstilling på at det utredes bygging av ny fremtidsrettet barnehage ved Eid skole.

68 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum Trøndelag AS Csaba Tørø Sorgenfriveien 9, 7037 TRONDHEIM Tlf: Faks: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Korsvegen Næringspark, 7211 KORSVEGEN Matrikkelnr. Gnr. 183 Bnr. 206 Kommune Melhus Hjemmelshaver(e) Korsvegen Næringspark DA Dato for befaring Markedsverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

69 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Gnr. Bnr. Korsvegen Næringspark Postnr. Poststed Kommune 7211 KORSVEGEN Melhus Rekvirent Melhus kommune Hjemmelshaver(e) Korsvegen Næringspark DA Tilstede / opplysninger gitt av Bernt Gangnås og undertegnede. Dokumenter fremlagt ved besiktigelsen Tegninger, brannteknisk vurdering, tilstandsrapport og leiekontrakter.. Sammendrag Snr. Område/bydel Besiktigelsesdato Fnr. Bygningsmassen fremstår med håntverksmessig god utførelse og vurderes i hovedsak å være i god stand. For videre omtale henvises det til utarbeidet tilstandsrapport.. Premisser - Generelle opplysninger Takstoppdraget er utført etter Nito Taksts instruks for næringseiendommer og er vurdert etter beste skjønn Arealet er beregnet etter fremlagte tegninger fra eier. Det er ikke foretatt kontrollmål på stedet.. Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendommen ligger på Korsvegen kort vei fra sentrum med gangavstand til skole og butikk. Kommunesenteret Melhus ligger ca 20 km fra Korsvegen. Eiendommen har en solrik beliggenhet i landlige omgivelser med direkte adkomst fra Hølondavegen.. Reguleringsmessige forhold Området er regulert til offentlig bruk. Eiendommens tomt. Tomteareal (m²) Type tomt Festetidens utløpsår Festet Eiet Kommentarer vedrørende festekontrakt Eier av tomten er Melhus kommune. Festekontrakt er ikke fremlagt med det opplyses om en årlig festeavgift på kr Festeperioden er ukjent. Tomtens beskaffenhet Tomten er opparbeidet med gruslagt gårdsplass. Videre er det plenarealer i tilknytning til barnehage og leilighetsbygg.. Årlig festeavgift KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Side1av Takst-ForumTrøndelagAS CsabaTørø

70 Eiendommens bygninger Type bygg A Barnehage Byggeår 1997 B Leilighetsbygg 1997 C Garasje 2005 Likningstakst Kjøpsår Rehab. - ombygd år Kjøpesum / kostpris --- Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring. Bygningsmessig beskrivelse; Bygg A - Barnehage Beskrivelse Viser til utarbeidet tilstandsrapport.. Bygningsmessig beskrivelse; Bygg B - Leilighetsbygg Beskrivelse Viser til utarbeidet tilstandsrapport. VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Bygningsmessig beskrivelse; Bygg C - Garasje Beskrivelse Viser til utarbeidet tilstandsrapport. Generelle kommentarer. Bygningens standard pr. dato Vedlikehold, vedlikeholdskontrakter ol. Byggene fremstår med jevnlig godt vedlikehold. Det er ikke fremlagt vedlikeholdskontrakter, men det opplyses om jevnlig tilsyn og vedlikehold av bygningenes tekniske installasjoner. Eiendommens potensial Ikke vurdert da dette ikke var en del av mandatet.. KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Side2av Takst-ForumTrøndelagAS CsabaTørø

71 Bygningenes arealdisponering VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målverdighet En del er målverdig først når den har gulv. Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdig selv om de ikke har gulv. Større åpninger enn disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene. Bruksenhet Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger. Der omsluttende vegger vender mot andre bruksenheter, eller mot fellesarealer, måles til midt i vegg. Der omsluttende vegger er en del av yttervegg, måles til ytterveggens utside. Bruksareal av en bruksenhet måles til innsiden av bruksenhetens omsluttende vegger. Bygg Et. plan BTA (m²) BRA (m²) Planløsning (BTA = Bruttoareal, BRA = Bruksareal) Barnehage Hovedplan Barnehage med div. oppholdsrom, sanitær - rom, kjøkken, kontor og personalrom Delsum bygg Barnehage etg Teknisk rom Delsum bygg Leilighetsbygg Hovedplan leiligheter med stue, kjøkken, bad, vaskerom og soverom. Gangarealer og teknisk rom Delsum bygg Leilighetsbygg Garasje Hovedplan garasjer med bod. Delsum bygg Garasje SUM Kommentarer til planløsningen Funksjonell planløsning som er tilpasset dagens bruk og drift.. KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Side3av Takst-ForumTrøndelagAS CsabaTørø

72 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Areal og leier Bygg Et. plan Utleid (m²) Leieinntekt / år Ledig (m²) BTA Eget bruk (m²) BTA BTA (m²) Markedsleie kr/m² Sum markedsleie SUM Andre leieinntekter 0 Andre leieinntekter 0 A Sum leieinntekter B Sum normal markedsleie Kommentarer til leiekontrakt(er) Det er utarbeidet standardkontrakter for leilighetene hvor en av kontraktene ble fremlagt. Det er kortvarige leiekontrakter med 3 mnd gjensidig oppsigelse. Regulert husleie pr leilighet inkl garasje opplyses å være kr pr mnd. Totalt kr pr år. Leilighetene har en størrelse på m² Når en legger til grunn leilighetenes størrelse, standard og i tillegg til egen garasje vurderes leieprisen å være moderat til tross for leilighetenes avstand fra kommunesenteret Melhus. I vurderingen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig leiepris på kr inkl garasje. Leiekontrakten for barnehagen har en gjensidig oppsigelsestid på 5 år. Regulert husleie oppgis å være kr pr mnd. Totalt kr pr år. I tillegg til dette belastes leietaker med felleskostnader. I kontrakten er det beskrevet at leier har plikt til å gjennomføre innvendig vedlikehold av de leide lokalene. Ved opphør av leiekontrakten skal lokalene tilbakeføres til den stand som ved inngåelse av leiekontrakten. Ytre vedlikehold tilfaller huseier. Barnehagen har pr dato ca 50 barn, mens kapasiteten opplyses å være ca 80 barn. Leien for bygget anses å være moderat og det er følgelig lagt til grunn en høyere m² - pris som tar hensyn til at byggets potensiale ikke er fullt ut utnyttet. Spesielle forhold. Konsesjonsplikt Ja Nei Evt. kommentarer Forholdet er ikke vurdert. Forkjøpsrett Kommentarer til Grunnboksbladet. Ja Nei Det er ikke foretatt kontroll av grunnboken. Det forutsettes at det ikke er inngått tinglyste eller ikke tinglyste avtaler som har eller kan ha innvirkning på verdivurderingen. Ingen heftelser er opplyst eller hensyntatt.. Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt Teknisk verdiberegning er ikke vurdert.. KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Side4av Takst-ForumTrøndelagAS CsabaTørø

73 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Verdianalyse Kostnader A Faktisk leie B Markedsleie Offentlige avgifter 0 0 Eiendomsskatt 0 0 Forsikringer 0 0 Vedlikehold / adm 0 0 Fdv - kostnader Inntektsfradrag Normal leieinntekt A Normal leieinntekt B Tap ved ledighet 0 -Tap ved ledighet 0 NETTO LEIE NETTO LEIE Begrunnelse for valg av kapitaliseringsrenten / netto avkastningskrav Den individuelle avkastningsverdien er knyttet til hvilken måte takstobjektet er forvaltet på. Det vil si hvilke leiekontrakter man har og påregnelig drift - og vedlikeholdskostnader fordelt på en 10 - års periode. Bygget har en sentral beliggenhet på Korsvegen og er godt tilrettelagt for dragens drift av barnehage og utleie av leiligheter. Bygget er oppført av solide konstruksjoner og materialer. Hoveddel av innvendige flater og bygningskonstruksjonen forøvrig krever begrenset vedlikehold og på bakgrunn av dette vurderes vedlikholdsbehovet å være beskjedent i verdiansettelsesperioden. I kapitaliseringen av avkastningen er det beregnet en kapitaliseringsrente (avkastningskrav) på 9% som er basert på en langsiktig realrente med tillegg for markedsrisiko og inflasjon. Kapitaliseringsrenten gjenspeiler dagens rentenivå og risiko(avkastningskrav) for eiendommen. FDV - kostnaden er beregnet i fra oppgitte tall / statistikker og med opplysninger om at leietaker har vedlikeholdsansvaret innenfor dører og vinduer i de leide lokalene. Det er beregnet en beskjeden eierkostnad på vedlikehold av ytre fasader som i beregningsperioden vurderes å være lav. Videre er det tatt høyde for en vedlikeholdskosnad på anmerkninger i utarbeidet tilstandsrapporten som er skjønnsmessig vurdert til å representere en kostnad på kr Kapitalisert verdi A ut fra 9 % avkastn B ut fra 9 % avkastn Kommentar angående inntekter, kostnader og ledighet. Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusjon Ansettelse av salgsverdi ( markedsverdi) innebærer alltid usikkerhet p.g.a at det er summen av flere momenter som er med å bestemme verdien. På generelt grunnlag kan en si at eiendommens verdi vil endre seg i takt med konjunkturene i markedet og vil følgelig ikke være stabile. Næringsrelaterte eiendommer vurderes etter økonomiske prinsipper (avkastningsverdiene) som basis for verdsettelse. Dette er økonomiske prinsipper som er like uansett eiendommens karakter og beskaffenhet. Dette på bakgrunn av at de personer eller bedrifter som eier eiendommene har et avkastningskrav som de ønsker skal oppfylles. Ut fra dette vil man kunne uttrykke en avkastningsverdi som er lik markedsverdien. I markedet kan dette videre uttrykkes i den høyeste pris en kjøper er villig å betale og omvendt den laveste pris en selger er villig til å akseptere. Markedsverdien er vurdert ut i fra fremlagte leieavtaler og sammenlignbare priser i markedet. Markedsverdien er fastsatt etter beste overbevisning, skjønn og totalvurdering med hensyntagen ovennevnte forutsetninger, beliggenhet, størrelse, konstruksjon, alminnelig slitasje og elde.. KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Side5av Takst-ForumTrøndelagAS CsabaTørø

74 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes: Markedsverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Trondheim 13.april 2015 Dokumentkontroll Leiekontrakter. Tilstandsanalyse. Brannteknisk vurdering. Csaba Tørø. KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Side6av Takst-ForumTrøndelagAS CsabaTørø

75 Tilstandsrapport med - arealmåling Korsvegen Næringspark 7211 KORSVEGEN Gnr. 183 Bnr. 206 Kommune: 1653 Melhus Befaringsdato: Rapportdato: RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum Trøndelag AS Csaba Tørø Sorgenfriveien 9, 7037 TRONDHEIM Tel: Fax: Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

76 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: OM TILSTANDSRAPPORTEN Tilstandsrapporten og dens avgrensninger Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser. Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering. Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Tilstandsrapporten. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Tilstandsrapport. Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side1av

77 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det. Andre uttrykk og definisjoner. Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres. Egne premisser Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under levetidsbetraktninger. I menge tilfeller kan levetid i praksis være både kortere og lengre. Graden TG 2 er i enkelte tiulfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlig slitasje, men der normal levetid er marginal eller har usikker restlevetid. Byggene er ikke isolasjonsvurdert da dette krever avansert teknologi. Frittstående utebod og grillhytte er ikke vurdert.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side2av

78 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Befaring Rekvirent: Melhus kommune Takstingeniør: Csaba Tørø NITO Takst Rapportansvarlig: Csaba Tørø Befaringsdato: Tilstede: Bernt Gangnås og undertegnede. Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): Korsvegen Næringspark DA Tomteareal: m 2 Type tomt: Festet Matrikkel: Gnr. 183 Bnr. 206 Adresse: Korsvegen Næringspark KORSVEGEN Dokumentkontroll Grunnboksbladet er ikke vurdert. Eiers egenerklæring er ikke utarbeidet da dette ikke er en del av mandatet ved tildeling av oppdraget. Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått Andre opplysninger Det er etablert 3 bygninger på eiendomen. Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Barnehagen er oppført på støpt plate på mark. Hovedkonstruksjonen er av tre utvendig kledd med liggende kledning. Taket har saltaks form og er tekket med betongstein. Bygget er på ett plan hvor en begrenset del av loftarealet er innredet som teknisk rom. Utover dette et kaldloft. Leilighetsbygget har samme oppbygning som barnehagen og er på ett plan med kladloft over. Garasjebygget er oppført på støpt plate på mark. Hovedkonstruksjonen er av tre, utvendig kledd med liggende kledning. Taket har saltaks form og er tekket med betongstein. Det er montet leddporter av tre. Garasjebygget er inndelt imed 5 garasjeplasser hvor deler av hver garasjeplass er avdelt til bod..... Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side3av

79 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. Barnehagebygget fremstår med håndtverksmessig god utførelse. Utover nedbøyning i deler av takkonstruksjon og stedvis begroelse på takstein fremstår bygget å være i god stand. Ved gjennomgang av leilighetsbygget anmerkes det at det har oppstått fuktskader i tilknytning til dusjsonen i tre av badene. Utover dette fremstår bygget å være i god stand. Garasjebygget vurderes å være i god stand uten vesentlige anmerkninger. Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab.- ombygd år Barnehage 1997 Leilighetsbygg 1997 Garasje Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side4av

80 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Bygg : Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S- ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A: Barnehage - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Hovedplan etg Sum bygning Bygg A: Barnehage - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Hovedplan Barnehage med div. oppholdsrom, sanitær-rom, kjøkken, kontor og personalrom. 2.etg Teknisk rom. Bygg B: Leilighetsbygg - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Hovedplan Sum bygning Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side5av

81 Bygg B: Leilighetsbygg - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Hovedplan 5 leiligheter med stue, kjøkken, bad, vaskerom og soverom. Gangarealer og teknisk rom. Bygg C: Garasje - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Hovedplan Sum bygning Bygg C: Garasje - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Hovedplan 5 garasjer med bod. Sum alle bygg Sum alle bygninger KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Kommentarer til arealberegningen Arealet er beregnet etter mottatte tegninger. Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt. Vurdering Bygget er trolig fundamentert på såler av betong. Det ble på befaringsdagen ikke registrert noen tegn til setninger i bygningen og på bakgrunn av dette vurderes grunnforholdene å være stabile.. TG 1 Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vurdering Bygget har støpt plate på mark, som normalt er oppbygd på støpt ringmur / bankett. Ringmur / bankett er skjult under bakkenivå, slik at forsvarlig kontroll ikke lar seg utføre. Som tidligere nevnt ble det ikke observert setninger i bygget... TG 1 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side6av

82 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Vurdering Det er normalt ikke behov for drenering ved støpt plate på mark. Det opplyses imidlertid at det er etablert derenerende masser rundt bygningens såle og avløpsnett for takvann som ledes til kum på gårdsplass. Det ble ikke observert eller opplyst om fuktproblematikk. TG 1 Levetid Til orientering.: Vurderingen er foretatt med utgangspunkt i elementets etablerings år og en skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldringsmessig slitasje med en normal levetid på ca år. Videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. På bakgrunn av dette forutsettes det at dreneringens utførelse er i henhold til gjeldende anvisninger.. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Vurdering Veggkonstruksjonen er av tre, og utvendige flater er kledd med liggende kledning i luftet utførelse i fra byggeåret. Panelet bærer preg av normalt godt vedlikehold og ved stikkprøvekontroller i fra bakkenivå, ble det ikke registrert noe sopp eller råteskader i tilknytning til ytterkledningen. Det opplyses av eier at ytterkledning er jevnlig overflatebehandlet. På bakgrunn av registrerte forhold vurderes bygningens ytterkledning å være i god stand. TG 1 Levetid Antatt normal levetid på ytterkledning er fra år, alt avhengig av vedlikeholdsintervall. Anbefalte intervall er 4-8 år. Reparasjon år.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side7av

83 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vurdering Vinduer er en kombinasjon av åpnings og fastkarmsvinduer fra opprinnelig byggeår med 2 - lags glass. Ved funksjonstest av enkelte vinduer ble det ikke registrert funksjonsvikt. På byggets værutsatte veggflater ble det imidlertid registrert at det er behov for utvendig overflatebehandling. Innvendige dører er kompaktdører med finert overflate. Enkelte dører er med glass. Ytterdører og terrassedører har 2 - lags glass. Ved funksjonstest og visuell besiktigelse registreres det at fineret på enkelte dører har løsnet fra dørbladet i begrensede områder på dørbladene ( TG 2). Videre er det enkelte sår / skader i terskler og karmer. Registrerte forhold vurderes ikke å ha bruksmessig betydning og anses å være i hovedsak normal påregnelig slitasje. Enkelte av dørene tar i terskel / karm og kan med fordel justeres for å gå friksjonsfritt. Utover overnevnte anmerkninger har vinduer og dører normal funksjonalitet og slitasje, alder tatt i betraktning. TG 1 Levetid Forventet levetid på vinduer er fra år og på dører fra år. Alt avhengig av type og vedlikeholdsintervall. Anbefalt vedlikeholdsintervall er 2-8 år Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Vurdering Taket har saltaks og er i hovedsak uisolert konstruksjon. Kun en begrenset del av loftet lot seg inspisere grunnet begrenset tilgjengelighet og lagrede gjenstander. Ved visuell besiktigelse fra bakkenivå og tilgjengelige flater på kaldloft, ble det ikke observert tegn til svikt. Byggets tekniske rom er plassert på loftet og denne del av takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon hvor deler av konstruksjonen har skrå kledd himlingsflater. Dette forutsetter en riktig oppbygning med tanke på utførelse og materialvalg. En tenker da spesielt på bruk av dampsperre og ventilering av takkonstruksjonen. Ved visuel besiktigelse av tilgjengelige flater ble det ikke observert tegn til svikt. TG 1 Takkonstruksjonens utstikk mot nord har en synlig nedbøyning på den vestlige delen av konstruksjonen. Dette har trolig oppstått som en følge underdimmensjonering av ytterste sperre i gavl. Dette har ført til en nedbøyning som har oppstått over tid, trolig som en følge av snølast. Uavhengig av dette kan det ikke utelukkes at konstruksjonens egenlast også kan ha bidratt til nedbyningen. Registrerte forhold vil ved normale omstendigheter ikke bidra til en eskalerende svekkelse, men tiltak i form av forstrekninger kan med fordel vurderes. TG 2 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF.. Side8av

84 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Vurdering Yttertaket er tekket med betongstein på undertak av tre, med sekundærtetting av papp. Fra bakkenivå registreres det stedvis begroelse på takstein som med fordel kan fjernes. Videre anmerkes det stedvis råteskader i nedre del av vindskier. Dette som en følge av at det ikke er etablert overdekning av vindskier slik at fuktbelastningen over tid har ført til skade. Nedre del av vindskier må påregnes utskiftet. TG 1 for takstein. TG 2 for begroelse. TG 3 for råteskader i vindskier. Levetid Antatt normal levetid for betongstein. Omlegging år. Full utskifting år. Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Vurdering Renner og nedløp er av metall og nedløp er ført ned til grunn. Dør- / vindusbeslag og heltekket pipe er av metall. Utover lekkasjer fra flere renneskjøter ble det på befaringsdagen ikke observert tegn til svikt. Det gjøres oppmerksom på at avløpssystemet i grunnen ikke er vurdert. TG 1 TG 2 for lekkasjer. Levetid Antatt normal levetid for beslag er år Forventet levetid på renner og nedløp av plastbelagt stål el. lign. er år. Antatt normal levetid for luftelyrer, ventilasjonshetter år. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Vurdering Det er montert 2 peiser i bygget og det antas at det er benyttet stålpiper. Type pipe lot seg ikke med sikkerhet fastslå. Ildstedene er ikke benyttet de senere år slik at det foreligger ingen opplysninger om eksakt tilstand og funksjon. Brannsikkerheten i tilknytning til ildstedene vurderes imidlertid i å være ivaretatt... TG 1 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side9av

85 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Vurdering Bygget er oppført på støpt plate på mark. Etasjeskille mellom hovedplanet og teknisk rom i 2. etg. er av trebjelkelag. Etasjeskillere ble ikke nivellert for å finne eventuelle avvik på retning og overflate. På visuelt grunnlag vurderes etasjeskillere å være i tilfredsstillende stand. TG 1 Bad, Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Badet i tilknytning til personalrommet har vinyl på gulv og helstrukket vinyl på vegg. Innredningen består av toalett, veggmontet servant og dusjsone som er avgrenset med dusjvegg. Sluket er et plastsluk. Ved fuktsøk på normalt fuktutsatte områder ble det ikke registrert fuktavvik. Det anmerkes revne i veggvinyl i dusjsonen og utbedring må påregnes. Skaden har oppstått på motsatt side av dusjgarnityr slik at en lokal utbedring vil være tilstrekkelig og vil ikke gå på bekostning av fuktsikkerheten. TG 1 TG 2 for skade.. Levetid Antatt normal levetid for vinylgulv år. Antatt normal levetid for veggvinyl år.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side10av

86 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Rommet har vinyl på gulv og helstrukkst vinyl på vegg. Innredningen består av div. underskap med benkeplate over og nedfelt utslagsvask. Videre er det opplegg for vaskemaskin og sluk i gulv. Ved fuktsøk på normalt fuktutsatte områder ble det ikke registrert fuktavvik. Utover åpne skruehull etter tidligere infestning av innredning etc., vurderes rommet å være i god stand. TG 1 Levetid Antatt normal levetid for vinylgulv år. Antatt normal levetid for veggvinyl år. Toalettrom Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. Vurdering Det er etablert 4 toalettrom i bygget. To av disse er tilrettelagt som HC- wc. Rommene benyttes i dag som kombinert toalettrom og stellerom. Det er vinyl på gulv og helstrukket vinyl på vegg. Innredningen består av toalett og veggmontert servant. Videre har to av toalettene opplegg til dusj og hvor det i tilleg er sluk i gulvet. Ved fuktsøk på normalt fuktutsatte områder ble det ikke registrert fuktavvik. Utover enkelte åpne skruehull etter tidligere innfestninger av innredning etc., ble det ikke registrert avvik på rommene. TG 1 Kjølerom / andre rom Visuell observasjon spesielt med hensyn til overflater og ventilering. Videre gjøres fuktvurderinger rettet mot kondensproblematikk, som kan medføre råteskader. Vurdering I tilknytning til kjøkkenet er det etablert et kjølerom som var i drift på befaringstidspunktet. Normal oppbygning av slike rom skal utføres slik at ventileringen rundt rommet skal ivaretas for å unngå kondensering. En slik oppbygning benevnes som et rom i rommet. Dette lot seg ikke påvise. Ved visuell besiktigelse og fuktsøk ble det imidlertid ikke registrert forhold som tilsier at det er knyttet kondensproblematikk til kjølerommet. Når en legge til grunn daglig bruk og ingen påviselige avvik vurderes rommet å være i tilfredsstillende stand. TG 1 Antatt normal levetid for kjølemaskin år... Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side11av

87 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Kjøkken Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Kjøkkenet er opprinnelig oppbygd som et storkjøkken, men deler av tidligere innredning er demontet og tilpasset dagens drift / bruk. Det er vinyl på gulv og sluk i gulvet. Veggflater med rengjøringsvennlig overflate. Det er montert utslagsvask av rustfritt stål, veggmontert servant, oppvaskmaskin for storkjøkken og avtrekkshette over stekesonen. Videre er det montert div. innredning og underskap med laminert benkeplate over. Kjøkkenet fremstår å være i god stand og det ble ikke registrert fuktavvik. TG 1 I tilknytning til gangareal ved kjøkken er det etablert et minikjøkken med utslagsvask, kokeplater og integrert kjøleskap. Videre er det ett minikjøkken i oppholdsrom mot nord hvor det i tillegg er etablert overskap og opplegg for oppvaskmaskin. Begge minikjøkkene fremstår å være i god stand uten at det ble registrert fuktavvik. TG 1 Innvendige overflater Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Vurdering Utover synlig slitasjeskader på parkettbelagt gulvflate og tidligere omtalte åpne innfestingspunkt på våtrom, vurderes innvendige flate å være i tilfredsstillende stand. TG 1 TG 2 for parkett og omtalte innfestningspunkt. Innvendige trapper Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert. Vurdering Innvendig trapp til teknisk rom i 2.etg., er av tre i lukket utførelse. Trappen fremstår å være i god stand.... TG 1 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side12av

88 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Vurdering Synlige vannrør er av kobber / plast. Avløpsrør av plast. Rør- og avløpsanlegget i boligen fungerte tilfredsstillende ved en enkel test av dette på stedet. Ingen lekkasje var å se ved besiktigelsen. Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi som tv- /videokontroll. Dette ble ikke rekvirert. Utvendige og innvendige stengekraner ble ikke søkt påvist. Forventet levetid til en installasjon er år, men kan variere avhengig av rørmateriale, egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet. Teknisk utstyr som armatur, bereder, toalett etc. har noe kortere levetid enn ledningsanleggene. Hovedtyngden skiftes ut innen år. TG 1 Bereder på 600 liter fra 1997 er plassert på teknisk rom med sluk i gulv. Det kreves spesielt utstyr og kompetanse for fastslå en bereders tilstand. En slik undersøkelse faller derfor utenfor denne rapportens fagområde og undersøkelsesnivå (nivå 1) og må derfor om ønskelig, bestilles spesielt. Normalt vil berederens fabrikkasjonsår indikere tilstanden og forventet levetid. Generelt vil levetiden være høyst usikker ut over 10 år fra fabrikkasjonsåret, men dette er ikke absolutt. Romklimaet der berederen er montert, bruksfrekvens, vannkvalitet og andre tilsvarende forhold kan influere på levetiden. Angivelse av tilstand og levetid er dermed forstått å være høyst usikker. TG 2. Levetid Antatt normal levetid for plastsluk er år. Antatt normal levetid for blandeventil er år. Vannrør i kobber har forventet levetid på år, mens avløpsrør i plast ca 50 år. Antatt normal levetid for utslagsvask, servant og klosett er år Forventet levetid på beredere er år Elektrisk anlegg Vurdering Det elektriske anlegget er fra byggeåret. Hovedtavle er plassert på teknisk rom samt at det er to tavler i egne rom i bygget og enkelt sikrinsskap i tilknytning til ett av de to minikjøkken. Det er automatsikringer med hovedsikring på 630 A. Det opplyses at det ikke foreligger anmerkninger på anlegget. Undertegnede har ikke elektrokompetanse og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. På bakgrunn av overnevnte begrensning er det ikke vurdert tilstandsgrad.. Normalt intervall for utskifting av undersentraler (sikringsskap) er mellom 20 og 40 år. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side13av

89 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Vurdering Det er montert et mekanisk sentralavtrekk i bygget med varmeveksler. Det er avtrekk på alle våtrom og tilluftventiler omkring i bygget. Anlegget har jevnlig tilsyn og det foreligger en serviceavtale. Det er montert et brannvarslingsanlegg i barnehagen og i leilighetsbygget og det er etabler optiske røykdetektorer og brannslanger i skap. Anlegget er tilpasset dagens bruk og ivaretar byggenes sikkerhet. Det er fremlaget en brannteknisk rapport datert 7 januar 2015 som er utarbeidet av Teknoconsult og rapporten konkluderer med at det ikke ble registrert fravik fra ytelseskrav. Det er imidlertid anmerket av utebod som er plasset mellom barnehagen og leilighetsbygget må flyttes til annen plassering. Dette får å forebygge eventuell brannspredning.. Terrengforhold Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Vurdering Terrenget rundt boligen er tilnærmet flatt og det er ingen vesentlig fare for uønsket tilsig av overflatevann i mot grunnmurskonstruksjonen. TG 1 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side14av

90 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Bygg : Leilighetsbygg Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt. Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Vurdering Det ble på befaringsdagen ikke registrert noen tegn til setninger i bygningen og på bakgrunn av dette vurderes grunnforholdene å være stabile. Det ble ikke foretatt grunnundersøkelser for å få stadfestet grunnforholdene, og boligens fundamentering. TG 1 Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vurdering Bygget er oppført på støpt plate på mark, som normalt er oppbygd på støpt ringmur / bankett. Ringmur / bankett er skjult under bakkenivå, slik at forsvarlig kontroll ikke lar seg utføre. Som tidligere nevnt ble det ikke observert setninger i bygget. TG 1 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Vurdering Det er normalt ikke behov for drenering ved støpt plate på mark. Det ble ikke observert eller opplyst om fuktproblematikk. TG 1 Levetid Normal levetid for etablert drenering er år ( kort-lang ), alt avhengig av utførelse og tilførte masser.. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Vurdering Hovedstruksjonen er av tre, og utvendige flater er kledd med liggende kledning i fra byggeåret. Panelet bærer preg av normalt godt vedlikehold og ved stikkprøvekontroller i fra bakkenivå, ble det ikke registrert noe sopp eller råteskader i tilknytning ytterkledningen. TG 1 Levetid Antatt normal levetid på ytterkledning er fra år, alt avhengig av vedlikeholdsintervall. Anbefalte intervall er 4-8 år. Reparasjon år..... Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side15av

91 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vurdering Vinduer har 2 - lags glass fra byggeåret og er i en kombinasjon av åpnings og fastkarmsvindu. Det registrteres stedvis behov for overflatebehandling. Innvendige dører har finert utførelse og hoveddører inn til leilihetene er branndører i tett utførelse. Terrassedører har 2 - lags glass. Enkelte dører tar i terskel / karm og kan med fordel justeres. Videre er det enkelte dører som har synlig slitasje på overflater. Utover overnevnte anmerkninger fremstår vinduer og dører med normal slitasje og funksjonalitet alder tatt i betraktning. TG 1 Levetid Forventet levetid på vinduer er fra år og på dører fra år. Alt avhengig av type og vedlikeholdsintervall. Anbefalt vedlikeholdsintervall er 2-8 år Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Vurdering Taket har saltaks form og antas oppført av prefabrikerte w- takstoler. Tak over inngangsparti har pulttaks form. Fra bakkenivå ble det ikke observert tegn til svikt. Atkomst til kaldloftet var på befaringstidspunktet stengt slik at det ikke ble foretatt kontroll. Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Vurdering Yttertaket er tekket med betongstein fra byggeåret. Undertaket og sekundærtettingen lot seg ikke inspisere. Fra bakkenivå ble det ikke observert tegn til svikt. Det anmerkes noe begroelse som anbefales fjernet. Vindskier og gessimser fremstår å være i tilfredsstillende stand. TG 1.. TG 1 Levetid Antatt normal levetid for betongstein. Omlegging år. Full utskifting år.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side16av

92 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Vurdering Renner og nedløp er av metall og nedløp er ført ned til grunn. Dør- / vindusbeslag er av metall. Det ble på befaringsdagen ikke observert tegn til svikt. Det gjøres oppmerksom på at avløpssystemet i grunnen ikke er vurdert. TG 1 Levetid Antatt normal levetid for beslag er år Forventet levetid på renner og nedløp av plastbelagt stål el. lign. er år.. Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Vurdering Det er etablert en terrasse i tilknytning til hver av leilighetene. Terrassenes fundametering er direkte på grunn og det opplyses av eier at det er etablert isolasjon i grunnen. Det ble ikke observet tegn som tilsier svikt. TG 1 Antatt normal levetid / påregnelig reparasjon for balkong/terrasse/veranda i tre år. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side17av

93 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Bad, Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Det er etablert ett bad i hver leilighet. Badene har lik oppbygning bortsett fra ett av badene hvor det er etablert flis på gulv. Øvrige bad har vinyl på gulv og helstrukket vinyl på vegg. Innredningen består av servantskap med servant, toalett og åpen dusj. I en av leilighetene er det etablert et dusjkabinett. Rommene ventileres mekanisk av et felles mekanisk avtrekk for bygget. Slukene er av plast og det registreres tilnærmet flate gulv med lokalt fall mot sluk. Ved fuktsøk på normalt fuktutsatte flater ble det registrert fuktskade i tilknytning til blandebatteri i dusjonen på 3 av badene. Videre registreres det at vinylbelegg ved sluk på ett av badene i tillegg har begynt å løsne som en følge av ufullstendig vedheft til underlaget. Med bakgrunn i badenes oppbygning er det mulig å foreta lokale utbedringer i form av å strekke nytt våtromsbelegg på vegg i dusjsonen etter nødvendige utbedringer. I påvente av dette anbefales det en forsikrig bruk eller alternativt monteing av dusjkabinett med kontrollert avrenning til sluket. TG 1 TG 3 for skade. Levetid Antatt normal levetid for vinylgulv år. Antatt normal levetid for veggvinyl år.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side18av

94 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Det er etablert ett vaskerom i hver av leilighetene. Rommene var opprinnelig benyttet som bad når bygget ble benyttet som et hybelbygg. Det er vinyl på gulv og helstrukket vinyl på vegg. Innredningen består av servantskap med servant, toalett og opplegg for vaskemaskin. Det er sluk i gulvet og det registreres lokalt fall mot sluk. Rommene ventileres mekanisk. Ved fuktsøk på normalt fukutsatte områder ble det ikke registrert fuktavvik. TG 1 Levetid Antatt normal levetid for vinylgulv år. Antatt normal levetid for veggvinyl år. Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Kjøkken Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Det er etabler ett kjøkken i hver av leilighetene. Kjøkkeninnredningene har lik utførelse og er i åpen løsning med stue. Innredningen har glatte fronter og laminerte benkeplater. Det er mekanisk avtrekk over komfyr og opplegg for oppvaskmaskin. Ved fuktsøk på normalt fuktutsatte områder ble det ikke registrert fuktavvik. Innredningene fremstår med normal aldringsmessig slitasje og vurderes å være i tilfredsstillende stand alder tatt i betrakning. Tettefuge i overgang benkeplate og vegg kan med fordel vurderes. Tilstandsgrad er satt med bakgrunn i alder. TG 2.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side19av

95 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Vurdering Synlige vannrør er av kobber. Avløpsrør av plast. Rør- og avløpsanlegget i bygget fungerte tilfredsstillende ved en enkel test av dette på stedet. Ingen lekkasje var å se ved besiktigelsen. Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi som tv-/videokontroll. Dette ble ikke rekvirert. Utvendige og innvendige stengekraner ble ikke søkt påvist. Forventet levetid til en installasjon er år, men kan variere avhengig av rørmateriale, egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet. Teknisk utstyr som armatur, bereder, toalett etc. har noe kortere levetid enn ledningsanleggene. Hovedtyngden skiftes ut innen år. TG 1 Bereder på 600 liter fra 1997 er plassert på teknisk rom med sluk i gulv. Det kreves spesielt utstyr og kompetanse for fastslå en bereders tilstand. En slik undersøkelse faller derfor utenfor denne rapportens fagområde og undersøkelsesnivå (nivå 1) og må derfor om ønskelig, bestilles spesielt. Normalt vil berederens fabrikkasjonsår indikere tilstanden og forventet levetid. Generelt vil levetiden være høyst usikker ut over 10 år fra fabrikkasjonsåret, men dette er ikke absolutt. Romklimaet der berederen er montert, bruksfrekvens, vannkvalitet og andre tilsvarende forhold kan influere på levetiden. Angivelse av tilstand og levetid er dermed forstått å være høyst usikker. TG 2. Levetid Antatt normal levetid for plastsluk er år. Antatt normal levetid for blandeventil er år. Vannrør i kobber har forventet levetid på år, mens avløpsrør i plast ca 50 år. Normal levetid for avløpsledninger i støpejern er år. Antatt normal levetid for utslagsvask, servant og klosett er år Forventet levetid på beredere er år Elektrisk anlegg Vurdering Det elektriske anlegget er fra byggeåret med automatsikringer plassert eget rom i felles gangareal. Det opplyses av eier at det ikke påhviler anmerkninger på det elekstriske anlegget. Undertegnede har ikke elektrokompetanse og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. På bakgrunn av overnevnte begrensning er det ikke vurdert tilstandsgrad.. Normalt intervall for utskifting av undersentraler (sikringsskap) er mellom 20 og 40 år. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side20av

96 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Vurdering Bygget har et felles mekanisk sentralavtrekk som styres i fra trinnbryter ved sikringsskap i fellesareal. Anlegget var i drift på befaringsdagen og fremstår å fylle sin funksjon med avtrekk fra alle våtrom... Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige levetidsvariasjoner utover fabrikkgaranti. Terrengforhold Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Vurdering Terrenget rundt bygget er tilnærmet flatt og det er ingen vesentlig fare for uønsket tilsig av overflatevann i mot grunnmurskonstruksjonen. TG 1 Brannsikkerhet. Vurdering Bygget er opprinnelig oppført som et hybelbygg med 10 hybler. Hver av hyblene var oppbygd som en egen branncelle. I forbindelse med omgjøring av bygget til et leilighetsbygg med 5 leiligheter er brannsikkerheten ivaretatt slik at hver leilighet er oppdel som selvstendige brannseksjoner hvor overflate materialer tilfredstille krav til brannmotstand. Hver enhet har rømning direkte til terreng. Bygget er tilsuttet brannvarslingsanlegget i barnehagen og brannsikkerheten vurderes følgelig å være ivaretatt. Viser til tidligere omtale. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side21av

97 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Bygg : Garasje Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt. Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Vurdering Det ble på befaringsdagen ikke registrert noen tegn til setninger i bygningen og på bakgrunn av dette vurderes grunnforholdene å være stabile. Det ble ikke foretatt grunnundersøkelser for å få stadfestet grunnforholdene og byggets fundamentering. TG 1. Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vurdering Bygget er oppført på støpt plate på mark, som normalt er oppbygd på støpt ringmur / bankett. Ringmur / bankett er skjult under bakkenivå, slik at forsvarlig kontroll ikke lar seg utføre. Som tidligere nevnt ble det ikke observert setninger i bygget. TG 1 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Vurdering Det er normalt ikke behov for drenering ved støpt plate på mark. Det ble ikke observert eller opplyst om fuktproblematikk. TG 1 Levetid Normal levetid for etablert drenering er år ( kort-lang ), alt avhengig av utførelse og tilførte masser.. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Vurdering Hovedkonstruksjonen er av tre, utvendig kledd med liggende kledning. Ved stikkprøvekontroll fra bakkenivå ble det ikke observert tegn til svikt. Kleddningen vurderes å være i god stand. Levetid Antatt normal levetid på ytterkledning er fra år, alt avhengig av vedlikeholdsintervall. Anbefalte intervall er 4-8 år. Reparasjon år... TG 1 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side22av

98 KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Vurdering Taket har saltaks form og er oppført av prefabrikerte w- takstolert og er en uisolert konstruksjon. Fra bakkenivå ble det ikke observert tegn til svikt. Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Vurdering Yttertaket er tekket med betongstein på et lett undertak. Det ble ikke observert tegn til svikt. Vindskier og gessimser fremstår å være i god stand, Overdekning av nedre del av vindskier og snarlig overflatebehandling anbefales som et forebyggende tiltak. TG 1 Levetid Antatt normal levetid for betongstein. Omlegging år. Full utskifting år. Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: TG 1.. Terrengforhold Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Vurdering Terrenget rundt garasjen er tilnærmet flatt og det er ingen vesentlig fare for uønsket tilsig av overflatevann i mot grunnmurskonstruksjonen. TG 1 Garasjeporter Vurdering Det er montet 5 leddporte av tre. Portene fremstår å være i god stand.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side23av

99 Underskrifter Trondheim, KorsvegenNæringspark 7211KORSVEGEN Gnr.:183Bnr.:206 Takstingeniør Rapportansvarlig: Takst-ForumTrçndelagAS CsabaTçrç Sorgenfriveien9, 7037TRONDHEIM Tel: Csaba Tørø Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side24av

100 Melhus kommune KORSVEGEN FRILUFTSBARNEHAGE PROSJ.NR: 1521 ROMPROGRAM - 86 STORBARN DATO: REV.: FUNKSJONER DIM.GRUNNLAG ROMPROGRAM KOMMENTAR TRONDHEIMSNORMEN person ant. rom sum m 2 LOA differanse Avdelingsareal Avdelingsarela ulv/rev ,8 18,8 Avdelingsarela ulv/rev ,8 18,8 Avdelingsareal hare 1 63,6 63,6 Avdelingsareal Mus/Ekorn - 004/ ,6 33,6 minus 2 pga minikjøkken Sum avdelingsareal 136,8 134,8 112,7 1,31m2 pr barn UR - Lek ,7 18,7 UR - Rom ,2 9,2 UR - Rom ,9 4,9 H - Gymrom 1 23,4 23,4 H - Rom - 016/ ,5 13,5 minus 2 pga minikjøkken ME - Lek ,6 10,6 ME - Lek ,7 8,7 ME - Lek ,4 9,4 ME - Lese/hvile ,4 9,4 Gang ,5 gangareal ikke en del av LOA? Gang ,7 gangareal ikke en del av LOA? Gang ,4 gangareal ikke en del av LOA? Gang ,2 gangareal ikke en del av LOA? Sum leke-/allrom-/verksted 146,6 107,8 139,3 1,62m2 pr barn Sum avdelingsareal 283,4 242, ,4 Fellesrom Formingsrom ,7 29,7 Bua grillhytte 1 24,8 20 ikke en del av LOA pga temp /vedovn? Sum fellesrom 54,5 49,7 74 0,86m2 pr barn -19,5 Barnas garderober, servicearealer Grovgarderober 004/037 inkl vask og toalett 2 27,7 50,4 0,63m2 pr barn Fingarderober 4 35,8 17,8 56,8 0,71m2 pr barn Stellerom 2 7,7 19,8 0,23m2 pr barn Sum garderober og serviceareal 71,2 17, ,8 Kjøkken Produksjonskjøkken inkl oppvask 2 29,2 4 minus 25,2 pga kjøkken 26,6 0,31m2 pr barn Lager og kjølerom 3,6 Spiseplass/ bakeplass Sum kjøkken 32,8 4 26,6 6,2 Administrasjon og personalrom Kontor enhetsleder/ pedag. Leder ,3 40,9 1,86 pr årsverk Personal bad Personalrom/ møterom ,5 52,1 2,37 pr årsverk Personalgard. Dame/Herre ,5 39,6 1,8 pr årsverk Sum administrasjon og personal 46,3 132,6-86,3 Lager og renhodssentral Lager - 002/ ,3 60,2 0,70 pr barn Renholdssentral 1 5,6 9,5 0,11 pr barn Sum renhold og drift 11,9 69,7-57,8 SUM NETTOAREALER 500,1 314,1 LOA = 4 m 2 pr storbarn 681,9-181,8 541,8-250,88

101 Melhus kommune KORSVEGEN FRILUFTSBARNEHAGE PROSJ.NR: 1521 ROMPROGRAM - 86 STORBARN DATO: REV.: FUNKSJONER DIM.GRUNNLAG ROMPROGRAM KOMMENTAR TRONDHEIMSNORMEN Annet uprog. areal Vognskur Tekn. rom elektro Tekn. rom varme Tekn.rom ventilasjon Sum tekn. areal person ant. rom sum m 2 LOA differanse Krav til uteareal Utendørs leke- og oppholdsareal innenfor gjerdet ,2 25 m 2 pr barn stort areal 2150 Utendørs leke- og oppholdsareal på tomta utenfor gjerdet 1548 Utelager

102 Melhus kommune Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding Saksansvarlig Morten Bostad Arkivsak 15/1801 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2014 på kr ,02 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,02 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: 4. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond- avsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for Vedlegg: 1. Årsregnskap 2014 (Gjelder kun formannskapets medlemmer) 2. Årsberetning 2014

103 Saksnummer 15/ Side 2/4 3. Oversikt over kommunens disposisjonsfond 4. Årsmelding 2014 med statistikkdel 5. Vedtakskontroll for komiteene, formannskapet og kommunestyret 6. Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse om Melhus kommunes årsregnskap for 2014 Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: 1. Bakgrunn for saken Melhus kommune har for første gang siden 2003 avlagt et negativt netto driftsresultat. Netto driftsresultatet var på -2,4 mill. kroner. Selve regnskapsresultatet ble imidlertid på pluss 3,2 mill. kroner. Ser en på situasjonen de senere årene har denne vært preget av at kommunen har oppnådd gode regnskapsresultat som følge av at skatteinngangen på landsbasis stort sett har vært bedre enn forutsatt, Trønder Energi AS har gitt bedre utbytte enn forutsatt i budsjettet, finansavkastningen har vært langt bedre enn forutsatt og budsjettdisiplinen i virksomhetene har vært meget god. I 2014 har tre av disse fire forholdene sviktet noe. 1. Skatteinngangen på landsbasis ble langt lavere enn forutsatt 2. Utbytte fra Trønder Energi AS ble litt lavere enn forutsatt 3. Budsjettdisiplinen har resultert i ett samlet merforbruk på virksomhetene og da spesielt på rammeområde 3. Det som på nytt trekker oppover er at finansavkastningen ble 7,7 mill. kroner bedre enn forutsatt i budsjettet. Med en avkastning på tett oppunder 10 pst. for hele porteføljen gir dette en langt bedre avkastning enn alternativ bank i Norge, men da selvfølgelig med høyere risiko. Kommunestyret vedtok i 2014 at alle virksomheter som gikk med overskudd i 2014 skulle få anledning til å sette av dette ved regnskapsårets slutt. Totalt er det satt av 3,1 mill. kroner i regnskapet for 2014 til virksomheter som har et regnskapsoverskudd. En nærmere oversikt over driftsresultatene i virksomhetene fremgår av kapittel 5. I 2013 var det i alt 76 av 428 kommuner i landet som gikk med ett negativt netto driftsresultat. Til sammen utgjorde dette 0,5 mrd. kroner. 352 kommuner gikk med ett positivt netto driftsresultat. Til sammen utgjorde dette 10,8 mrd. kroner. Så langt i 2014 har 362 av 428 rapportert i KOSTRA. Av disse har 97 kommuner et negativt netto driftsresultat. Til sammen utgjør dette 1,2 mrd. kroner. 265 kommuner gikk med ett positivt netto driftsresultat. Til sammen utgjorde dette 5,7 mrd. kroner. Rådmannen har allerede startet arbeidet med å skape balanse mellom tildelte budsjettrammer og faktisk forbruk på de mest utsatte virksomhetene. Dette gjelder spesielt innenfor rammeområde Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avlagt i null. Hvert enkelt investeringsprosjekt er finansiert i henhold til vedtak, med unntak av 2 prosjekter med merforbruk som beskrives i sluttoppstillingen. I siste del av 2014 ble det solgt 3 boliger, og i følge K-sak 98/12 skal det opp i egen sak til formannskap og kommunestyret anvendelse av salgssummen. Dette var ikke mulig før regnskapet skulle avlegges. Salgssummen på til sammen kr ,31 ble i regnskapet for 2014 avsatt på ubundet kapitalfond til formålet erverv av

104 Saksnummer 15/ Side 3/4 boliger til sosiale formål, i henhold til tidligere praksis. Dette gjelder bolig: Brekktrøa 15D, Styrkårsveg 15 og Kilen 16. Resterende lånesaldo på disse boligene utgjør kr ,-. Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond- avsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for Sluttoppstilling investering pr På nedenfor nevnte investeringsprosjekter er arbeidene avsluttet og prosjektene kan avsluttes. Det viser et totalt merforbruk i forhold til vedtatte kostnadsrammer på kr ,-. Det totale merforbruk på disse prosjektene er finansiert i henhold til tabellen nedenfor. Prosjekt: 1223 Oppgradering av Agresso Oppgraderingen til Milestone 4 er i hovedsak fullført. Det gjenstår noe problematikk rundt treghet ved kontering i fakturaflyten. Itnor i samarbeid med UNIT4 Agresso søker å finne en hensiktsmessig løsning på problemet. Prosjekt: 2299 Etablering av Familiesenter 2 etg sørfløya-rådhuset Prosjektet er gjennomført i henhold til vedtak. Prosjekt: 2316 Oppussing av kino og kultursalen Prosjektet er gjennomført i henhold til vedtak, i tillegg ble det investert i nytt lydanlegg for kino og kultursalen. Prosjekt: 3629 Omsorgssenter i Nedre Melhus Prosjektet er avsluttet, og Melhus kommune har overtatt alle bygg. Det er et merforbruk i henhold til vedtak på kr ,-. Det er påløpt mindre mva kompensasjon enn vedtatt kr ( ,-), og dermed fører det til manglende finansiering på kr ,-. Dette er finansiert gjennom ubrukte lånemidler fra samme prosjekt. Merforbruket skyldes i hovedsak investeringer i nødvendig tekniske hjelpemidler ved utvidet drift av sykehjemsdelen. Prosjektet har også tatt en vesentlig andel av oppgraderingen av Lenavegen.

105 Saksnummer 15/ Side 4/4 Prosjekt: 5480 Riksveien 708 Rema Prosjektet utsettes i påvente av sentrumsplan for Melhus sentrum. Vegstatus må avklares før prosjektet videreføres. Prosjektet kan avsluttes, men videreføres gjennom VVA prosjektene for ny Martin Tranmæls veg. Prosjekt: 6211 Damtippen avløpspumpestasjon Damtippen avløpspumpestasjon igangsatt november Prosjektet avsluttet desember Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjektene som fremgår av tabellen under. Vurdering: Finansforvaltning og forholdet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen og bufferfond Ved beregning av konkret beløp for inflasjonsjustering av kommunens grunnkapital, må det tas hensyn til hvor lenge midlene har vært plassert sammenholdt med faktisk prisstigning pr måned oppgitt fra Statistisk Sentralbyrå. Inflasjonen i 2014 var 2,06 % og er eksempelvis 23,2 % siden oppstart i Nødvendig beløp for å inflasjonsjustere innskutt kapital siden oppstart er NOK Kommunens inflasjonsjusteringsfond pr er på kr ,-. Det må derfor settes av kr ,- av årets regnskapsmessige overskudd for å håndtere dette. Kommunens målsetning er at bufferfondet skal utgjøre 15 % av kapitalen (økt fra 13 % i tidligere finansreglement). Dette utgjør NOK pr Kommunens bufferfond er NOK pr Det må derfor settes av kr ,- for å innfri dette kravet. Regnskapsresultatet for 2014 er ikke stort nok til å innfri dette og det settes derfor kun av kr ,02 til bufferfond. Avviket utgjør kr ,-.

106 Melhus kommune PLAN FOR REISELIV OG TURISME Saksansvarlig Tove Hellem Arkivsak 14/2826 Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommune vil legge Plan for reiseliv og turisme til grunn for sitt videre arbeid med reiseliv og turisme i kommunen. Gjennom Gaula Natursenter AS sitt «Prosjekt Gauldalen» ønsker natursenteret å ta et større ansvar for den lokale reiselivssatsingen/utviklingen i Gauldalen. Melhus kommune støtter dette arbeidet, og ber samtidig om å bli holdt orientert om prosjektet. Vedlegg: 1. Plan for reiseliv og turisme 2. Høringsuttalelse fra Øysand camping, mottatt i e-post av Høringsuttalelse fra Gaula natursenter AS, datert Høringsuttalelse fra Sør Trøndelag fylkeskommune, e-post datert Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Samlet saksframstilling fra formannskapet: Plan for reiseliv og turisme, PS-sak 35/14 Prosjektbeskrivelse for arbeidet med Plan for reiseliv og turisme Verdifulle opplevelser i Trøndelag strategi for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020, vedtatt av fylkestingene i Kommunenes rolle i reisemålsutviklingen, en kunnskapskartlegging. MIMIR AS for Distriktssenteret, juni 2011 Hvitebok for reisemålsutvikling (rapport nr. 1/2008), Innovasjon Norge Avtale mellom Gaula natursenter AS og Melhus kommune Oppsummering fra reiselivsseminaret på Fremo gård, juni 2014 Saksutredning: Bakgrunn Det vises til Kommunal Planstrategi som ble vedtatt av kommunestyret i to omganger, høsten 2012 (PS-sak 73/12) og 2013 (PS-sak 67/13). Her vedtok kommunestyret å prioritere arbeidet med en egen Plan for reiseliv og turisme. Arbeidet skulle skje i løpet av kommunestyreperioden Det vises også til PS-sak 35/14 i formannskapsmøtet hvor det ble vedtatt å gjennomføre planarbeidet i hht prosjektbeskrivelse. I prosjektbeskrivelsen ble det ikke lagt opp til at plandokumentet skulle høres. Rådmannen har likevel gjennomført en begrenset høring av plandokumentet. Dette fordi reiselivsaktørene i kommunen har deltatt aktivt i arbeidet, og det var derfor naturlig at disse fikk muligheten til å komme med tilbakemeldinger på rådmannens planforslag. Planforslaget var på høring fra 23. februar til 1. april. Det er kommet tre høringsmerknader til planforslaget. Rådmannen legger med dette fram sitt planforslag.

107 Om høringsmerknadene Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune ser det som svært positivt at kommunen tar tak i utviklingen av lokal reiselivsnæring, og planen er et godt grunnlag for videre arbeid. Fylkeskommunen bidrar med supplerende fakta som kan inngå i plandokumentet. Rådmannen har innarbeidet disse i plandokumentet. Til kapitlet om «Veien videre» bemerker fylkeskommunen at det synes fornuftig å bygge videre på Gaula Natursenter AS som felles aktør for kommunene i Gauldalen. Øysand Camping Øysand Camping støtter arbeidet med økt satsing på reiseliv i kommunen, og har flere råd til kommunen vedr. arbeidet med reiseliv og reiselivsplanen. Det bør gjennomføres en grundigere kartlegging av reiselivet i kommunen enn det planforslaget gjør. For eksempel bør det framskaffes bedre kunnskap om hvilke reiselivsbedrifter som finnes i kommunen, aktører som tilbyr overnatting, antall gjestedøgn i kommunen, antall ansatte i reiselivsnæringen i kommunen, total omsetning, opplevelsestilbud og servicetilbud. Det bør drøftes nærmere hva som er ønskelig å oppnå på kort og lang sikt. Det bør defineres mål på feltet. Foreliggende planforslag er svak på dette. Kommunen bør bruke profesjonell hjelp. Det kan være formålstjenlig å knytte til seg en forskningsinstitusjon med reiselivsfag eller bygdeforskning som fagfelt. Gaula, Ramsarområder, verneområder, gårdsturisme og pilegrim er fortrinn kommunen har og som kan inngå i en satsing på grønt reiseliv. Øysand Camping har en rekke ideer til videre arbeid, bl.a.: Grønn turisme, hotell på Øysand, vikingegården Einar og regional samarbeid (etablering av lokalt reiselivslag). Det vises til vedlagte høringsuttalelse for supplerende informasjon. Det vises til vedlagte høringsuttalelse for utfyllende informasjon. Rådmannen deler flere av Øysand Camping sine betraktninger rundt ytterligere kartlegging av reiselivet i kommunen og behovet for mer gjennomarbeidete målsettinger. Høringsuttalelsen inneholder videre gode forslag / ideer til tiltak og satsingsområder. Ett av målene med Plan for reiseliv og turisme var å skape interesse og engasjement blant reiselivsaktørene i kommunen til å styrke arbeide med å utvikle Melhus som reisemål. For kommunen er det avgjørende at reiselivsaktørene engasjerer seg og samarbeider rundt dette. Gaula Natursenter AS arbeider nå med å konkretisere hvordan arbeidet med reiseliv kan følges opp. Rådmannen vil anbefale at Melhus kommune støtter det arbeidet som nå skjer i regi av Gaula Natursenter AS i samarbeid med reiselivsaktørene. Momentene som Øysand Camping tar opp i sin høringsuttalelse bør følges opp i det videre arbeidet med tema reiseliv både i kommunen og i det arbeidet som skjer via Gaula Natursenter AS. Rådmannen vil ellers bemerke at Gaula Natursenter AS har reiselivsfaglig kompetanse. Gaula Natursenter AS Gaula Natursenter AS er engasjert av tre kommuner til å ivareta kommunens rolle som vertskap. Gaula Natursenter AS som turistinformasjon har klare oppgaver i følge håndbok for turistkontorer og oppfyller med det de nasjonale retningslinjene for å drive et autorisert turistkontor. Den viktigste oppgaven et turistkontor har er tjenester overfor publikum, herunder å gi informasjon om besøksmål og hvordan komme dit, attraksjoner/opplevelsestilbud, muligheter for overnatting og informasjon om lokale arrangementer. Gaula Natursenter AS er kjent med at det er forventninger til natursenter utover det å drive ren turistinformasjon. Forventningene er særlig knyttet til rollen som utviklingsaktør for reiselivet i kommunen og dalføret. Gaula Natursenter AS har derfor Prosjekt Gauldalen under oppstart. Formålet med prosjektet er i større grad å ta rollen som utviklingsaktør og bidra til å utvikle Gauldalen som reisemål. Dette er et langsiktig arbeid som krever dialog

108 med aktører og kommune, og Gaula Natursenter AS anmoder derfor om at det tas hensyn til dette i kommunens arbeid med reiselivsplanen. For supplerende informasjon se vedlagte høringsuttalelse. Rådmannen er kjent med at Gaula Natursenter AS har søkt, og fått tildelt støtte fra næringsfondet til Prosjekt Gauldalen. Gaula Natursenter AS arbeider nå med en finansieringsplan og vil komme tilbake med spørsmål om ytterligere finansiering av dette prosjektet (pers.med Gaula Natursenter AS v/k.sunnset). Både nabokommuner og regionale reiselivsaktører (fylkeskommune og fylkesmann) vil bli/er trukket inn i finansieringen. Rådmannen anbefaler at arbeidet som nå skjer i regi Gaula Natursenter AS og Prosjekt Gauldalen støttes av kommunen. Vurdering: Det vises til plandokumentet for rådmannens forslag til tiltak og satsninger for kommunen på feltet. Arbeidet med Plan for reiseliv og turisme har bl.a. ført til at ulike reiselivsaktører har funnet sammen, og at det i samarbeid med Gaula Natursenter AS nå undersøkes muligheter for videre samarbeid. Et resultat er at Gaula Natursenter AS har prosjektet Prosjekt Gauldalen under utforming. Rådmannen anbefaler kommunestyret å støtte prosjektet. Rådmannen vil, ved behov, legge fram en ny sak knyttet til dette prosjektet.

109 Plan for reiseliv og turisme

110 Ved 2

111 Forord Store norske leksikon definerer reiseliv slik: «Reiseliv, turisme, vanlig samlebetegnelse for virksomheter som har tilknytning til ferie- og fritidsreiser. I videre forstand kan reiseliv defineres som «en rekke selvstendige næringer som til sammen dekker etterspørsel fra reisende utenfor deres faste bosted», og omfatter dermed også forretningsreiser, studiereiser, kongresser osv. (men ikke faste skole- og arbeidsreiser). De tjenester som etterspørres er foruten transport overnatting og servering, formidling og informasjon, kultur- og aktivitetstilbud (bl.a. museer) og annen tjenesteyting (varehandel m.m.).» Arbeidet med foreliggende plandokument er en prosess med deltakelse og involvering av reiselivsaktørene i kommunen. Plandokumentet synliggjør utfordringer og problemstillinger innenfor reiselivet i Melhus, men belyser i tillegg kvaliteter i kommunen som er attraktive i reiselivssammenheng. Innholdet i dokumentet er resultatet av prosessen med næringen og gir anbefalinger til videre arbeid. Rådmannen YY.YY.15 3

112 4

113 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Bakgrunn for planarbeidet Mål for planarbeidet Om gjennomføring og prosess Organisering av planarbeidet Reiseliv i Trøndelag Populære reisemål Trøndelag Reiseliv AS Reiselivsnæringen i tall Fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag Reiseliv i Melhus Gaula natursenter Status i Melhus Kommunens rolle Veien videre for kommunen Gaula natursenter AS Kommunens rolle framover Spor å følge framover Kilder

114 6

115 1.0 Bakgrunn for planarbeidet Internasjonalt omtales reiseliv både som verdens største og verdens hurtigst voksende næring. Selv om turisme vokser i alle verdensdeler, skjer fremdeles mer enn halvparten av alle turistankomster i Europa. Det største volumet i internasjonalt reiseliv utgjøres av europeere som reiser i Europa. Hvordan kan Melhus bli en del av dette markedet? Gjennom vedtak av kommunal planstrategi i 2012 og 2013 bestilte kommunestyret en egen Plan for reiseliv og turisme. Arbeidet skulle gjennomføres i løpet av kommunestyreperioden Mål for planarbeidet Arbeidet med Plan for reiseliv og turisme har hatt som overordnet mål: Å bidra til å skape økt interesse for Melhus som reisemål Å skape engasjement blant reiselivsaktører både i og utenfor kommunen rundt utvikling av reisemål i kommunen Videre var det en ambisjon at planen skal/skulle bidra til å avklare grunnlag for evt. videre arbeid med reiseliv og turisme i kommunen, og hva et evt. videre arbeid kan og bør bestå av. Foreliggende plandokument oppsummerer informasjon tilflytt kommunen gjennom to avholdte reiselivsseminar, inneholder litt fakta om reiseliv i regionen og ser nærmere på hvilken rolle kommunen kan ha/ta i det videre arbeidet. 1.2 Om gjennomføring og prosess Arbeidet med foreliggende dokument er resultat av en dialog med sentrale reiselivsaktører i Melhus kommune og Gaula natursenter AS. Melhus kommune arrangerte et reiselivsseminar på Fremo gård i forbindelse med Sagauka Reiselivsseminaret arbeidet fram en statusbeskrivelse for reiselivet i Melhus, og det ble foreslått satsingsområder for videre arbeid. Reiselivsseminaret i juni ble fulgt opp av et nytt seminar på Konstadtunet i oktober Seminaret på Konstadtunet resulterte i at det ble opprettet en gruppe bestående av Horgøien gård, Valdøyan camping, Melhusgården øvre, Konstadtunet og Gaula natursenter AS. Denne gruppen arrangerte i november 2014 «bli-kjent-tur» og «speeddating» i Melhus og Gauldalen med ulike reiselivsaktører. Gruppa, med Gaula natursenter AS i spissen, arbeider nå med å konkretisere videre samarbeid. Kommunens initiativ med en Plan for reiseliv og turisme har, så langt, resultert i at ulike reiselivsaktører har funnet sammen og undersøker mulighetene for et videre samarbeid. Dette er svært positivt, men også nødvendig dersom Melhus skal settes på kartet i reiselivssammenheng. 7

116 1.3 Organisering av planarbeidet Arbeidet er organisert med en styringsgruppe, arbeidsgruppe og prosjektleder. Styringsgruppa har bestått av varaordfører, rådmann, næringssjef, utviklingssjef og prosjektleder. Arbeidsgruppa har bestått av kultursjef, næringsforeningen i kommunen og prosjektleder. Næringsforeningen har bidratt med bransjekunnskap i prosessen. De politiske partiene er, sammen med rundt 40 reiselivsaktører i kommunen, invitert inn i arbeidet bl.a. gjennom seminarer. 2.0 Reiseliv i Trøndelag Reiseliv er en av de største næringene i Trøndelag. Trøndersk reiseliv favner fra noen av landets største kurs- og konferansehoteller til små deltidsbedrifter som tilbyr aktiviteter og overnatting. Trøndelag kan by på et mangfold av helårs opplevelser fra kyst til fjell, og vi er ledende i Norge som reisemål for internasjonal fisketurisme. Målt over en 3-4 års periode har Trøndelag sine markedsandeler økt nasjonalt. Dette er gledelig. Trøndelag Reiseliv AS (TRL) vil kunne formidle supplerende og relevant statistikk til kommunen ved behov. Sør-Trøndelag har en rekke populære attraksjoner og reisemål, og trekker til seg besøkende fra både inn- og utland. Best besøkt er Nidarosdomen med rundt besøkende i perioden mai til august. Det er kulturinstitusjonene og arrangementene i fylket som er de best besøkte attraksjonene. Foto: Terje Rakke/www.trøndelag.com 8

117 2.1 Populære reisemål De mest populære reisemålene i fylket er Trondheim, Røros, Oppdal og kysten med Hitra og Frøya. Kystområdene, med havfiske som hovedaktivitet, har opplevd sterk vekst gjennom flere år. Trønderhovedstaden Trondheim har inntatt en sterk posisjon på møte- og konferansemarkedet, og i tillegg har den sterke veksten i kulturarrangementer, festivaler og messer bidratt til stor vekst over hele fylket. Oppdal og Røros er fylkets best besøkte vinterdestinasjoner, og Røros posisjon som formidler av tradisjon, kultur og historie, gjør byen til et attraktivt reisemål. Byen er oppført på UNESCOs World Heritage List. 2.2 Trøndelag Reiseliv AS Trøndelag Reiseliv AS ivaretar felles markedsføring av Trøndelag mot reisearrangører og publikum i inn- og utland. Selskapet skal være et redskap for reiselivsnæringer, øvrige opplevelsesnæringer, øvrig servicenæring, kommuner med formål å gjennomføre en kostnadseffektiv utvikling, profilering og samlet markedsføring av landsdelens reiselivstilbud. «Historisk» er nøkkelordet Trøndelag Reiseliv AS knytter sin markedsføring av regionen til. Evt. markedsføring av Melhus skjer i tilknytning til Trondheimsregionen. Mer info: 2.3 Reiselivsnæringen i tall Reiselivsnæringen genererer stor omsetning og mange arbeidsplasser i Sør-Trøndelag. Den samlete virkningen av reiseliv i Sør-Trøndelag var i 2010 på 10,2 mill. Dette ga grunnlag for en samlet reiselivsrelatert sysselsetting på 9110 personer (med minst 100 timer sysselsetting). Tallmaterialet er hentet fra rapporten «Reiselivets økonomiske virkninger i Trøndelag og Nord-Norge 2010» utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Trøndelag og NHO-Reiseliv. 2.4 Fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag vedtok i 2008 strategien «Verdifulle opplevelser i Trøndelag strategi for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020». Arbeidet med strategien har konkludert med åtte strategier: 1. Profilering og markedsføring gjennom en fyrtårns- og nisjestrategi 2. Tilgjengelighet og infrastruktur 3. Møter, insentiver, kongresser og begivenheter 4. Kortferie 5. Tematisert produktutvikling 6. Reisemålsutvikling 7. Kvalitets- og kompetanseutvikling 8. Organisering Strategien har blitt fulgt opp av toårige handlingsplaner. Strategien vurderes revidert. Strategien ble utarbeidet i felleskap mellom offentlig forvaltning og næringa gjennom Kontaktforum Reiseliv Trøndelag på oppdrag gra Trøndelagsrådet. De overordnede målene i strategien er: Trøndelag skal i perioden fram til 2020 ha en vekst både i samlet reiselivsomsetning og antall overnattinger som er større enn landsgjennomsnittet Trøndelag skal framstå som et bærekraftig reisemål Kilde: Sør-Trøndelag fylkeskommune 9

118 3.0 Reiseliv i Melhus Melhus har pr. i dag få produkter som markedsføres gjennom Trøndelag Reiseliv AS. Dette kan være en illustrasjon på hvilken oppmerksomhet og interesse det har vært, og er, rundt utvikling av reiselivsprodukter og reisemål i kommunen. Dette til tross for at Melhus kommune huser en nasjonalt viktig lakseelv og har, i ordets rette forstand, en historie med sagasus. Gaula er i dag hovedattraksjonen i Melhus. I forbindelse med laksefisket tilbys både overnatting og fiskekort. Andre attraksjoner i Melhus må sies å være relativt lite kjent for den vanlige beboer i Trondheimsregionen, og enda mindre kjent på landsbasis. Deler av det Melhus har å tilby den besøkende, presenteres på nettsiden til Gaula natursenter. Andre deler er presentert på kommunens Foto: Melhus kommune nettsider. Det trenger dermed ikke være lett å få oversikt over reiselivstilbudet i kommunen. Hvordan ser reiselivsaktørene i kommunen på situasjonen? Hvilke muligheter fins? På reiselivsseminaret arrangert 5. juni 2014 utarbeidet deltagerne en situasjonsanalyse/ statusbeskrivelse. Det ble arbeidet med reiselivet sine sterke og svake sider, og det ble sett på muligheter og trusler. Oppsummering er gjengitt i kap Gaula natursenter Gaula natursenter har turistinformasjon for hele Gauldalen og formidler bl.a. informasjon om overnatting, fiske, bespisning og guiding. Det er en utstilling på senteret om livet i og langs Gaula i dag og tidligere. Butikk og laksebørs finner du også her. Senteret har samarbeid med reiselivsbedrifter, fiskeforeningene og grunneierne langs Gaula. Melhus kommune bidrar med driftsmidler til Foto: Trønderbladet / Nakrem Gaula natursenter, sammen med kommunene Holtålen og Midtre Gauldal. I samarbeidsavtalen mellom natursenteret og Melhus kommune inngår turistinformasjon, utvikling av reiseliv og turisme i Melhus kommune og markedsføring. Videre inngår strategisk arbeid med reiseliv og turisme og økt tilgjengelighet og synlighet i Melhus kommune. Melhus kommune sin avtale med Gaula natursenter ble reforhandlet i Avtalen som nå foreligger gjelder til Se vedlegg 4. 10

119 3.2 Status i Melhus For å beskrive status for reiselivet i Melhus ble det, i samarbeid med reiselivsaktørene i kommunen, utarbeidett en SWOT-analyse (S = strength, W= weakness, O= opportunities, T= threats). Her følger en kort oppsummering fra analysen. Resultatet fra analysen er i sin helhet tilgjengelig på kommunens nettsider. (http://www.melhus.kommune.no/article.php?id=2565 ). Bildene i dette kapitlet kan stå som en illustrasjon på kvaliteter i Melhus. Sterke sider Den rike historien ble trukket fram som et positivt element med Melhus. Dette gjelder sagahistoren, idrettshistorien, historien rundt Prestegårdslåna, Martin Tranmæl og pilegrimsleia for å nevne noe. Foto: Melhus kommune Foto: Trønderbladet/Nakrem Deler av idrettshistorien er presentert på Hølonda skimuseum på Gåsbakken. Her vises skihistoriens utvikling fra 1800-tallet fram til i dag. En samling av skiene til Oddvar Brå, Toralf Engan, Magnar Estenstad og Svein Lilleberg finnes her. Også naturressursene ble løftet fram. Her er store naturområder uten inngrep, rikt fugleliv og muligheter for både jakt og fiske. Landbruket har formet landskapet i dalføret med beite- og slåttemark, åkerholmer og alleer. Og så har vi Gaula. Gaula er en av verdens beste elver for sportsfiske etter atlantisk laks. Hvert år fanges mellom 20 og 50 tonn laks i elva. Gaula er lakseførende i en strekning på over 11 mil. I tillegg er det flere lakseførende sidevassdrag, slik at total lakseførende strekning er på ca 20 mil. Gaula natursenter er formidler avbl.a. tilbudene langs elva. Et aktivt landbruk og fylkets største Foto: Trønderbladet/Nakrem kommune på økologisk matproduksjon ble fremholdt som svært positivt. Her er fjord, her er dal og her er fjell. Her er naturreservater, store og små friluftsområder. Lysløyper og turstier. 11

120 Videre har kommunen et rikt kulturliv, med bl.a. sagauka, fjøsfestivalen og flere bygdedager og idrettsarrangementer. Gjennom året er det altså mange ulike kulturarrangementer rundt omkring i kommunen. Beliggenheten i forhold til store befolkningskonsentrasjoner er også en fordel kommunen har, og kan bygge videre på. Landets tredje største by er nabokommune med rundt potensielt besøkende innenfor 1 times reise. Her er E6 og et stadig bedre utbygd tog- og busstilbud. Det er enkelt å komme seg til Melhus. Dette kan utnyttes bedre enn i dag. Foto: Trønderbladet/Hayes Svake sider Pr. i dag beskrives tilbudet innenfor overnatting og servering som dårlig. Dette momentet ble fremhevet av mange på seminaret i juni 2014 som en svært stor ulempe for kommunen. Det etterlyses en «motor i reiselivet» i Melhus, som et slikt tilbud vil kunne være. Foto: Melhus kommune Det er videre lite samarbeid mellom de ulike reiselivsaktørene i kommunen og Gauldalen, og mellom aktørene og kommunen. Det er få arenaer og få aktører som vil satse. Det foreligger ingen overordnet plan å arbeide etter, reiselivet er ikke organisert og ingen har tatt initiativ til et samarbeid i innen næringen. Pr. i dag foreligger det dessuten ingen salgbare opplevelsespakker, kommunen er lite kjent som turistmål, vertskapsrollen er dårlig utviklet og tettstedene ikke attraktive som reisemål. Selv om det er en stor fordel for kommunen å være lokalisert i umiddelbar nærhet til store befolkningskonsentrasjoner, ble det trukket fram at man er for dårlig til å utnytte dette potensialet. Muligheter Flere har pekt på at reiselivsarbeidet mangler både arenaer for samarbeid og engasjement. Kanskje er det slik at den enkelte reiselivaktør har nok med seg selv? At det er mer enn nok å arbeide med egen bedrift om man ikke også skal tenke på andre? Tid og rom for aktiviteter utenfor egen bedrift er det dermed ikke plass til. Samtidig er det slik at samarbeid mot et 12

121 felles mål både gir glede, felleskap og energi til eget arbeid. Pr. i dag er det ingen arena hvor aktørene kan møtes for å bli inspirert, utveksle erfaringer, og kanskje utvikle seg og sin bedrift i fellesskap med andre i nærheten. Etter reislivsseminaret på Konstadtunet i oktober 2014 tok flere av reislivsaktørene i kommunen initiativ en bli-kjent-tur. Et positivt initiativ som kanskje kan være starten på et samarbeid både i kommunen og Gauldalen. Foto: Melhus kommune På Fremo i juni 2014 ble flere muligheter for videre arbeid løftet fram. En forutsetning for videre arbeid er imidlertid at noen tar ansvar for å gjennomføre ideene. Disse «noen» kan være en eller flere av reiselivsaktørene, alene eller i samarbeid med andre. Men også kommunen kan være aktuell som ansvarlig. Under gjengis mulighetene som ble løftet fram på Fremo. Foto: Trønderbladet/Olsen Foto: Melhus kommune Sagauka, Fjøsfestivalen, Thora på Rimohl, bygdedager, andre festivaler og idrettsarrangement er arrangementer som formidler kommunens historie og gir varierte kulturopplevelser. Undersøkelser viser at det er arrangementene sammen med kulturinstitusjonene som er de best besøkte attraksjonene i fylket. Hvordan kan man få enda flere besøkende til disse arrangementene, og er det mulig å tenke seg å tilby overnatting og bespisning i større grad enn i dag? Det å pakke turer og tilbud er noe som i større grad bør gjennomføres både i kommunen, men også i samarbeid med aktører i hele Gauldalen. Det bør være lett å finne fram når du kommer. Minst like viktig er det at informasjon om attraksjoner og aktiviteter i kommunen er lett tilgjengelig gjennom bl.a. nettsider, skilting og annen informasjon. I dag er informasjonen om kommunen spredt Foto: Trønderbladet/Nakrem på flere nettsider, og det er til dels vanskelig å få en oversikt og å finne fram. Deler av informasjon bør videre være tilgjengelig i papirversjon. Attraksjonene bør være merket på stedet, bl.a. med informasjonsskilt og det bør være grei adkomst. 13

122 Trusler Av aktørene som deltok på seminaret på Fremo gård ble manglende engasjement og interesse for å satse i reiselivssammenheng holdt fram som den største trusselen mao den faktoren som kan føre til at Melhus ikke settes på kartet som reisemål. Fram til nå (juni 2014) har det i tillegg vært liten interesse for samarbeid aktørene i mellom for å utvikle tilbud i fellesskap til alles beste. Under er kopier av truslene slik de framkom på reiselivsseminaret i juni På de neste sidene vises bilder med glimt av hva Melhus har å tilby. 14

123 Mye spennende på butikken på Melhusgården øvre Hytte- og campingmuligheter, her fra Valdøyan camping. Bygningsmiljøog landhandel med sjarm på Hovin. Tydelig spor etter tidlig aktivitet på Skjerdingstad Internasjonalt viktig fugleområde på Øysand Badeliv i Gaustadvatnet Det ble lekt i sagatida også. Foto: Trønderbladet/Olsen Kortreist mat produseres på Kvål Foto: Alle foto Melhus kommune, med unntak av bilde nede til venstre som er Trønderbladet 15

124 Interessante maskiner vises på landbruksdagen. Trivelige omgivelser på Horg bygdatun. Fjøsfestival selvsagt, på Loddgården. Bar og barokk. Ekte sjøbadeliv på Øysand. Tilrettelagt tursti Melhus sentrum/søreggen/loddvatnet Foto: Alle foto Trønderbladet/Nakrem, med unntak av bilde midt i som er Melhus kommune. 16

125 Laksebaronen på Gaula natursenter. Foto Trønderbladet/Nakrem Børs Basar på Gaula natusenter. Foto: Trønderbladet/Nakrem Siri Stav og Finn Buan er vertskap på Horgøien gård. Foto: Trønderbladet/ Nakrem. Eli Stav henger opp bilder til utstilling på Søberg. Foto: Trønderbladet/Tofte Våre røde låver. Foto: Melhus kommune 17

126 Staven som ikke brakk på Hølonda skimuseum. Foto: Trønderbladet/ Nakrem Det gamle hjørnet på Ler. Foto: Melhus kommune Operaen Sjøla og sjølen på låven på Loddgården. Foto: Melhus kommune Produksjon av kortreist mat på Lysklætt gård. Foto: Trønderbladet/Lerli Hesje og trerekke på Ler, kulturlandskap i hevd. Foto: Melhus kommune 18

127 3.3 Kommunens rolle Innovasjon Norges Hvitebok for Reisemålsutvikling, er utviklet som et hjelpeverktøy for arbeidet med destinasjonsutvikling i Norge. Hviteboka omhandler de fleste berøringspunktene som finnes mellom kommunen og det stedlige reiselivsproduktet (reisemålet/destinasjonen). Hviteboka grupperer berøringspunktene i fire roller som kommunene må forholde seg til: produkteier, rammesetter, utviklingspartner og vert. Produkteier Offentlige rom, strender, parker, kulturhus, museer og annet som inngår i det stedlige reiselivsproduktet og som er med på å danne totaltilbud og attraksjonskraft som destinasjon. E6, hovedferdselsåren gjennom Norge, går tvers gjennom kommunen og skjærer gjennom tre av de fem tettstedene i dalføret. Da E6 på begynnelsen av 2000-tallet ble lagt utenfor Melhus sentrum kunne en langsom omforming av sentrum starte. I dag er sentrum i ferd med å bli et attraktivt sentrum med kafeer, butikker, sentrumsleiligheter, godt kollektivtilbud og offentlige tjenester. Det er ønskelig med en tilsvarende utvikling for de andre tettstedene når E6 legges om. Omforming av pregløse tettsteder med mye trafikk til tettsteder med karakter og identitet er et viktig bidrag fra kommunen når det gjelder å øke attraktiviteten både for tettstedet, men også til kommunen som helhet. Rammesetter Kommunen er planmyndighet, bestemmer åpningstider, gir skjenkebevilgninger og løyver som er med på å gi aktørene rammer for å utvikle næringsgrunnlaget i denne sektoren. Kommuneplanens arealdel er en svært viktig rammesetter for utviklingen av destinasjonene, ikke minst på fjellet og ved sjøen. Arealdelen til kommuneplanen har søkt å ivareta interessene til kjente reiselivsaktører i kommunen ved at områder er satt av til formålet og det er utformet bestemmelser til planen som bidrar til smidig gjennomføring av evt. tiltak innenfor de foreslåtte områdene. Når det gjelder skjenkebevilgninger er det pr. i dag fastsatt 9 alminnelige skjenkebevilgninger hvor 8 er i bruk. Videre er det det årlig er rundt 50 søknader på ambulerende skjenkebevilgninger (pers.med. saksbehandler). Utviklingspartner Bruk av næringsfond, næringsplaner, være medinvestor, stimulere engasjement i destinasjonsselskaper og regionale reisemålsselskap etc. Her ligger ofte det lokalpolitiske grunnlaget for å ville satse på denne næringen og bevilgning av midler. Melhus kommune disponerer et næringsfond og et kraftfond som støtter ulike prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmulighetene i kommunen. Fondsmidlene skal benyttes til næringstiltak i Melhus som tar sikte på å fremme utviklingen av næringslivet i kommunen. Det kan søkes om støtte i utviklingsfasen og til etableringsfasen av en bedrift/produksjon. Fondsmidlene kan også benyttes opp mot initiativ fra reiselivsnæringen i kommunen. Videre kjøpte Melhus kommune Lundemo Bruk AS fra fylkeskommunen i Eiendommen er på ca dekar med over 100 bortfestede hyttetomter. De senere år er det lagt til rette for ytterligere hyttebygging i området. Selskapets vedtekter sier imidlertid lite om hvilken rolle det skal ha, eller ta innenfor reiselivet. 19

128 Vert Turistkontor, informasjon, skilting, offentlige toaletter etc. Her ligger også en del av reiselivets fellesgodeproblematikk og viljen til å finansiere slike med kommunale midler, for eksempel drifte turistkontor og finansiere brosjyrer, nettsider, med mer Som tidligere nevnt har Melhus kommune inngått avtale med Gaula natursenter vedr. turistinformasjon og videreutvikling av reiselivet i Melhus. Videre gir kommunen tilskudd til lag og organisasjoner til merking og skilting av stier. Kommunen bidrar dermed aktivt inn i vertskapsrollen. 4.0 Veien videre for kommunen Dialogen kommunen har hatt med reiselivsaktørene i planperioden har vist at det er behov for arenaer og treffpunkt reiselivsaktørene seg i mellom. Begge reiselivsseminarene kommunen har tatt initiativ til har vært svært godt mottatt, og underbygger behovet for arenaer og møtepunkt aktørene i mellom, og mellom aktør og kommune. Seminarene har også tydeliggjort behovet for samarbeid mot felles mål. Underveis i prosessen har Gaula natursenter AS stått fram som en forløsende ressurs. 4.1 Gaula natursenter AS Gaula natursenter har tatt en aktiv rolle i forbindelse med dette planarbeidet. Natursenteret deltok på begge de avholdte reiselivsseminarene, og var ansvarlig for at en vellykket bransjetur med speeddating ble gjennomført i november En bransjetur som Melhus kommune ga økonomisk støtte til. Natursenteret har nå tett og god dialog med reiselivsnæringen for, i samarbeid med dem, å framskaffe finansiering til videre reiselivsarbeid i Gauldalen. I tiden framover er det viktig at Melhus kommune støtter opp under det arbeidet som nå skjer i regi av natursenteret og reiselivsaktørene. 4.2 Kommunens rolle framover Som nevnt tidligere kan kommunen ha ulike roller i arbeidet med å utvikle Melhus/Gauldalen som reisemål; rollene produkteier, rammesetter, utviklingspartner og vert. Det anbefales at kommunen i det videre arbeidet fokusers på rollen som utviklingspartner og rollen som vert. Rollen som utviklingspartner kan bl.a. bety og bruke næringsfondet aktivt til å støtte arbeid og initiativ som har som formål å utvikle kommunen, og Gauldalen, som attraktivt reisemål. Det er imidlertid grunn til å tro at kjennskapen til fondsmidlene og hva formålet med dem er, er for lite kjent blant mange av næringsaktørene. Et aktuelt tiltak er å gjøre mulighetene fondsmidlene gir bedre kjent. Videre kan kommunen ta initiativ til møter, inspirasjonsseminar og nettverksbygging. I spesielle situasjoner kan kommunen også vurdere å delta i prosjekter som medinvestor. Rollen som vert betyr å fortsette å bidra inn mot turistkontoret på Støren, og det arbeidet som gjennomføres der. Det betyr også aktiv støtte til lag og organisasjoner som arbeider med å invitere folk inn i inn- og utmark gjennom skilting, informasjon, løyper og turveier. Å ha fokus på disse to rollene utelukker ikke ansvaret kommunen har innenfor rollene rammesetter og produkteier. Viktige fokusområder her vil være tettstedsutviklingen og den 20

129 fysiske formingen av omgivelsene som over tid kan øke attraktiviteten for kommunen, men også sørge for gode rammebetingelser for næringsaktørene. Tilbakemeldinger fra aktørene under prosessen kan tyde på at det er for få skjenkebevilgninger i Melhus. Det kan derfor vurderes om det bør gjennomføres en evaluering/drøfting av antall bevilgninger i kommunen. 4.3 Spor å følge framover Situasjonsanalysen som er utarbeidet i samarbeid mellom reiselivsaktører og kommunen har pekt på noen spor det kan være naturlig å følge i det videre arbeidet; Gaula, Fjøs og Saga. Gaula Elva Gaula er en stor ressurs, ikke bare for Melhus kommune, men også for de andre kommunene den renner igjennom. Det hevdes at elva fortsatt representerer et stort potensiale i reiselivssammenheng. Dette gjelder både knyttet til salg av fiskekort og ulike overnattingstilbud, men også andre tilbud som matopplevelser og opplevelser til annet friluftsliv. Derfor er Gaula et spor som det kan være naturlig å følge framover. Fjøs Melhus er fylkets største landbrukskommune. Landskapet inneholder mange gårdstun med røde låver og hvite låner. Stadig flere tar i bruk driftsbygningen til andre formål enn landbruk. For eksempel er låvene i Melhus i bruk til gallerier, møte- og festlokaler, spiseplasser og festivalarenaer. Videre produserer landbruket gode matopplevelser. Melhus er en stor økologisk kommune, med produksjon av grønnsaker og ulike kjøttprodukter. Økologisk produserte matvarer har de siste årene økt i salg. Økende oppmerksomhet i markedet fra produkter produsert i landbruket det være seg mat eller opplevelser, gjør at Fjøs kan være et annet naturlig spor å følge. Saga Ordet Saga er en forkortelse for sagahistorien, men brukes her som en samlebetegnelse på hele Melhus sin historie, det være seg idrettshistorie, landbrukshistorie eller andre historiske fakta og hendelser knyttet til kommunen. Kommunens rike historie, som nå dokumenteres bl.a. gjennom arbeidet med kulturminneplanen, er det tredje sporet som kan være aktuelt å følge. Det historiske sporet benevnes her Saga. 21

130 Kilder 1. Strategien «Verdifulle opplevelser i Trøndelag strategi for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020» vedtatt i fylkestingene i (Revisjon av denne strategiean avventer ny nasjonal reiselivsstruktur) 2. Kommunenes rolle i reisemålsutviklingen, en kunnskapskartlegging. MIMIR AS for Distrirktssenteret, juni 2011.http://distriktssenteret.no/2011/05/15/kommunenes-rolle-ireisemalsutvikling/ 3. Hvitebok for reisemålsutvikling (rapport nr. 1/2008), Innovasjon Norge, 4. Samarbeidsavtale mellom Gaula natursenter AS og Melhus kommune Gruppearbeid og drøftinger på reiselivsseminar på Fremo gard i juni 2014 og på Konstadtunet i oktober VEDLEGG 4 Samarbeidsavtale mellom Melhus Kommune og Gaula Natursenter AS Avtalen gjelder for fire år ( ). I den perioden mottar Gaula Natursenter AS et tilskudd stort kr ,- pr år. Avtalen regulerer prinsippene for hvordan samarbeidet skal foregå, og hvilke rettigheter og plikter partene har. Samarbeidet bygger på at Gaula Natursenter AS yter et tjenestetilbud som er til nytte for Melhus kommune, kommunens innbyggere og kommunens næringsliv. 1. Turistinformasjon Gaula Natursenter skal til enhver tid fremstå som fullverdig turistinformasjon på grønn I ut fra kravene til NHO reiseliv. Håndbok for turistkontorer betraktes som standard for driften. Natursenteret skal til enhver tid kostnadsfritt drive aktiv formidling av de ulike aktiviteter og tilbud som eksisterer innen reiseliv i Melhus kommune. Disse tilbudene er blant annet: Overnatting Laksefiske Innlandsfiske Jakt Severdigheter Sykkel og vandretilbud Bespisning Offentlige servicefunksjoner Kulturaktiviteter 2. Utvikling av reiseliv og turisme i Melhus Kommune. 22

131 Gaula Natursenter skal jobbe med utvikling av turist- og reiselivstilbudet i Melhus. Det antas at denne jobben med destinasjonsutvikling blir omfattende, og må gjøres gjennom tett dialog med Melhus kommune. Dette innbefatter også rådgiving for alle som jobber med satsning innen turisme og reiseliv i kommunen. Med begrepet destinasjonsutvikling menes et styrt og koordinert samarbeid av de ulike tilbyderne. Hvis Melhus kommune er positivt innstilt til dette, vil Natursenteret skaffe nødvendige ressurser uten at dette skal medføre ytterligere kostnader for kommunen. 3. Markedsføring Gaula Natursenter skal drive aktiv markedsføring av reiseliv og turist-tilbud i Melhus kommune. Alle tilbydere i Melhus skal ha fordelsaktige muligheter for markedsføring gjennom gaula.no. I tillegg vil kanalene gjennom Trøndelag reiseliv bli benyttet. 4. Økt tilgjengelighet og synlighet i Melhus kommune. Det skal etableres brosjyrevegg i Melhus Rådhus for å sikre tilgjengelighet for brosjyremateriell for regionen. Gaula Natursenter tar ansvaret for vedlikehold av denne gjennom sesongen. Melhus kommune tar kostnadene rundt etablering av dette. Gaula Natursenter jobber videre mot etablering av digital infokiosk. Gaula Natursenter tar en årlig gjennomgang med personalet i servicetorget. Dette iverksettes så snart avtalen er signert. 5. Strategisk arbeid med reiseliv og turisme Gaula Natursenter AS kan i den grad kommunen ønsker det være en samtalepartner, rådgiver og tilrettelegger for et bredere strategisk arbeid med reiseliv og turisme i Melhus kommune. Dersom et slikt prosjekt skal igangsettes, må partene avtale rammene på forhånd, slik at det enten kan løses innenfor de ressurser Gaula Natursenter har til rådighet eller det skal hentes inn ytterligere ressurser etter nærmere avtale mellom partene. 6. Evaluering av avtalen Avtalen bør evalueres minst en gang pr år. Evalueringen bør foregå like etter årsskiftet. Gaula Natursenter AS kan gi orientering til kommunestyret eller andre når kommunen ber om det. Sted og dato: Sign Melhus Kommune Sign Gaula Natursenter as 23

132 24

133 Telefon: Telefaks: E-post: Web: Bankgiro: N-7224 MELHUS Foretaksnr.: Melhus kommune her PLAN FOR REISELIV I MELHUS Øysand Camping A/S har drøftet utkastet til plan for reiseliv og turisme. Styreleder fikk fullmakt til å til å gi uttalelse på vegne av selskapet. Vi støtter Melhus kommune sitt ønske om øket satsing på å reiseliv i kommunen, og Øysand Camping A/S vil som en av næringsaktørene bidra med innspill i planarbeidet nå og framover hvis det er behov. 1. Innledning 1.1. Kartlegging En plan bør starte med både en kvantitativ og kvalitativ kartlegging av reiseliv i Melhus. Det foreliggende utkastet har for svakt datagrunnlag, det er for spinkelt og lite om situasjon i 2014, hvem er reiselivsbedriftene, hvem er de som tilbyr overnatting, hvor mange gjestedøgn ble generert i Melhus hvor mange ansatte var involvert og hva er anslaget på total omsetting. Kartlegging av opplevelser er aktuelt, og hva som fins av service innenfor servering/handel bør også med i oversikten. Det er også for dårlig oversikt over brukertilbakemeldinger på reiselivet i Melhus, hva mener de reisende om overnatting, om opplevelsen og om service i Melhus. Som del av nåsituasjonen hører en SWOT-analyse med, men den er ikke et tilstrekkelig analysegrunnlag for en plan. Det må starte med den enkelte bedrifts SWOT-analyse. Jeg vil anta at det vil se nokså forskjellig ut for forskjellige bedrifter. Likedan er kartlegging av ansattes kompetansebehov en viktig del av en plan for utvikling. Det første rådet er; - det må gjøres en grundigere kartlegging for hvordan var reiselivet var i Melhus i 2013/

134 Den enkelte reiselivsbedrift bør utfordres på å gi beskrivelsen av nåsituasjonen, og kommunen kan godt ta initiativ til det kartleggingsverktøyet som brukes Hvor skal vi? I måldrøftinga bør en først ha definert en tidshorisont, der det er interessant å få fram både den korte tidshorisonten, innen 1 til 2 år og hva er planen på noe lenger sikt 5 til 10 år. Likedan er det et poeng å bli konkret i beskrivelsen av hva en vil oppnå, Jo klarere en er stand til å beskrive nåsituasjonen, jo bedre kan en bli i stand til å beskrive hvor en vil. For Melhus kommune vil en ønsket reiselivspolitikk måtte bli summen av hva de enkelte næringsaktører ønsker. Politisk vil det handle om å ta inn over seg hva vil serveringsbedriften på Hølonda, hva vil campingplassen på Øysand og hva vil fiskekortselgeren på Ler. Jeg forutsetter at de ulike aktørene har ulike ideer om framtida. Det andre rådet er systematisk innsamling av planer på kort sikt, 1 til 2 år fram i tid, og på noe lenger sikt, for 5 til 10 år fram i tid Hvordan kommer vi dit vi ønsker? Det er også min forventning at det er opplistet strategier i en plan, hvordan kommer vi dit vi ønsker. Det tredje rådet er å tilknytte seg profesjonell hjelp. Selv om en kan samle noe data selv, er det mitt råd å at Melhus kommune tilknytter seg en forskningsinstitusjon med reiselivsfag eller bygdeforskning som fagfelt. Det idemylder som måtte finnes, bør systematiseres. 2. Grønt reiseliv, - fortrinn for Melhus I denne sammenhengen vil jeg trekke fram en del særtrekk som er våre konkurransefortrinn og der reiselivet i Melhus kan vokse. 2.1 Naturbasert reiseliv Melhus har en klar konkurransefordel i reiselivsmarkedet ved å ha Gaula. Likedan kan kommunens naturherligheter slik de er f.eks. med Ramsarområder, 2

135 landskapsvernområder og naturreservater brukes som konkurransefortrinn. Enten du er mest laksefisker, eller fuglekikker, eller steinsamler eller syklist, vil du kunne finne områder og opplevelser i Melhus som var for deg. Den deltok ordfører Jorid Jagtøyen i åpninga av naturhuset på Øymælen på Øysand. Naturhuset ligger inne i Gaulosen naturreservat med utsikt til Gaulosen og Ramsarområdet. foto: Jon Sivert Gran 2.2 Gårdturisme Med gårdturisme får en småskala reiseliv over hele kommunen. Det gjelder alt fra å bruke gårdens bygninger til overnatting eller kurs, gårdens utmark og naturherligheter som turopplevelsesbase, og salg fra gårdsutsalg av handverk, gårdsmat og ølbrygging. Gårdsturisten på Øysand Bildet viser Erhardt fra Tyskland. I 44 år har han gjestet en av gårdene på Øysand. Han fisker i Gaula og i Gaulosen, og i 2014 fikk han denne flotte kveita på 17 kilo. foto: Jon Sivert Gran 3

136 2.3. Pilegrim Det er to pilegrimsleder gjennom Melhus. Den ene fra Skaun over Øysand og over elva til Trondheim, den andre fra enden av Samsjøen over Vassfjellet og Rødde til Trondheim. Melhus kan gjøre mer ut av Pilegrimsleden i reiselivssammenheng. Det fjerde rådet er å satse på de grønne reiselivsfortrinn Melhus har 3. Hva Melhus ikke har I det følgende diskuterer jeg nærmere ting Melhus ikke har, og som ville kunne vært bra for reiselivet. 3.1 Si ja til grønn turisme En plan for reiseliv må være en plan for næringsutvikling. I en periode må det bety at det blir en ja-fase. Skal en utvikle næring, få flere private arbeidsplasser må det bli enklere å få kommunale ja-svar, enn det har vært. I pkt 2 drøfter jeg grønn turisme som et satsingsområde. For reiseliv vil både servering, opplevelser og transport være viktige faktorer. Kommunen spiller en rolle på alle disse områder. Uten at kommunen trenger å være direkte slepphendt med det løyver og bevillinger, bør det være en ønsket politikk at servering og sjenking og transport er mulig over hele kommunen. Stillhet i naturen er en etterspurt kvalitet spesielt hos enkelte utenlandske turister. Støy fra snøscootere vil kunne oppleves som en forringelse. Snøscooteren er likevel et gode, spesielt for de som ikke er vante turfolk og for turister med bevegelseshemming. Et tilbud om å bli kjørt inn i fjellet eller til ei hytte kan være det som til slutt gjør opplevelsen mulig. Det vil oppleves som meget positivt om det var større politisk enighet om at kommunen på vegne av reiselivsnæringen sto opp mot innsigelser når de måtte komme. Politikere i Melhus må kunne stå på de vedtak som fattes her og det er helt legitimt at det er uenighet om sjenkestedet på Gåsbakken eller overnattinga på Flå. Melhus kommune er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig heter det i kommunens egenprofilering. 3.2 Fyrtårn Har et område en stor attraksjon er det et trekkplaster for turister. Melhus har ingen slike i sitt område. Og på kort sikt kan Melhus godt leve uten slike attraksjoner. 4

137 I vår region har vi Nidarosdomen i Trondheim det nærmeste eksempel. på en nasjonal attraksjon. Det å få en slik stort turistfelle betyr også spesielle utfordringer. Og likevel nyter Melhus godt av sin nærhet til Trondheim med Nidarosdomen, Gråkallbanen, Granåsen Ringve og Lerkendal stadion som middels attraksjoner som trekker. I det følgende drøfter jeg noen muligheter i Melhus for attraksjoner. For utenlandske turister er det igjen naturen som er hovedattraksjonen. 3.3 Hotellet på Øysand Øysand Camping A/S ønsker å bygge hotell i fjæra. Reiseliv består også av markedet med kurs og konferanser. Øysand Camping A/S har plan om et hotell på ca 220 rom og det vil genererer ca 35 nye stillinger i reiselivsbransjen. 3.4 Vikinggården til Einar Vikingtidas Melhus var full av kvinner og menn som gjorde seg bemerket. Både personer og hendelser bør utnyttes bedre overfor våre turister. Utfordringen er å finne en form i dette som er attraktivt og verdt å se på. Det er 1000 år siden Einar Tambarskjelve levde, han døde i 1050, 80 år gammel og hadde da i lang tid spilt en sentral rolle i landet. Rundt Einars virke kan det bygges attraksjon. for eksempel en trøndergård fra år 1000, 3.5 Regionalt samarbeid Regionalt samarbeid gir spesiell mening når det bygges rundt en destinasjon. "Den Gyldne Omvei" på Inderøy er et eksempel der ulike tilbydere har gått sammeninnenfor en del av dagens Inderøy kommune. Der består tilbudet i ulike tjenester men alt innenfor kommunen. Det er en modell som kan være aktuell for Melhus. 4. Reiselivsnæringens egen utfordring Mellom bedrifter i markedet er det alltid konkurranse om turister. Det er bra og det utvikler næringen. Med små enheter er det likevel spesielle utfordringer i at naboen har gjester og ikke jeg. 4.1 Danning av Melhus reiselivslag Jeg har vedlagt SWOT-analyse for vår bedrift. På bakgrunn av det jeg ser gjelder for oss, tillater jeg meg å foreslå at det dannes et eget reiselivslag i kommunen. Alternativet vil være å lage en organisering mellom kommuner, med base i Gaula eller Pilegrimsleden, og da vil Skaun, Klæbu, Midtre Gauldal og Holtålen være aktuelle samarbeidspartnere. 5

138 Våre reisende har tilknytning både mot Trondheim by, Gaula og mot Pilegrimsleden, slik at et reiselivslag med et variert nedslagsfelt hva gjelder type reiselivsbedrift og opplevelser vil best treffe vår målgruppe. derfor vil en organisasjon i Melhus være å foretrekke. Jeg ser 3 utfordringer: for reiselivslaget i Melhus 1. Den digitale informasjonsplattformen for Melhus må lages mye bedre enn i dag. Steder/priser/kontaktinformasjon samles digitalt et sted, man må være meget nøye med adresser. Turistinformasjonen for Melhus bør presenteres i en lay-out, og man bør oversette til fremmedspråk. 2. Den analoge informasjonsplattformen, er munn til munnmetoden, at turistverter og ansatte vet, - og kan svare den reisende ansikt til ansikt. Spørsmål om overnatting, hvor kan jeg kjøpe middag, hvor kan jeg leie sykkel i Melhus må også besvares av folk i næringa og ellers. Turistinformasjonen for Melhus bør ha hovedsete i Melhus sentrum. Turister på vei nordfra snur ikke og kjører tilbake mot Melhus når de har kommet til Støren og Gaula natursenter. 3. Utvikle varierte opplevelser/-ting å se på, -ting å gjøre, -ting å spise, gjerne satt sammen slik at de utgjør en pakke. 5. Avslutning Øysand Camping A/S, med sine forløpere, har drevet i 54 år i reiselivsbransjen i Melhus. Det har vært stor utvikling, men hvert år har gitt nye reisende og nye muligheter. Jeg vedlegger selskapets SWOT-analyse som vedlegg 1, som vedlegg 2 er et spørreskjema selskapet brukte for å undersøke tilbudet i 2014 hos våre fastvogncampere og vedlegg 3 er en oppstilling over besøk hos Øysand Camping A/S i Øysand Jon Sivert Gran Styreleder VEDLEGG 1 SWOT analyse for Øysand Camping A/S, reiseliv TID HER STYRKER, HVA FUNGERER BRA? FRAMTID MULIGHETER, HVA ER MULIGHETENE? 6

139 VURDERING POSITIV NEGATIV Rik historie lokalt på Øysand, saga-,krigshistorie, klebersteinsbrudd, dyregraver fra steinalder, Gaula og Gaulosen fiske i elv og sjø, tur til fots og på sykkel, fuglekikking Landbrukslandskap, firkanttun, rik gårdhistorie Ligger i variert turlandskap, strand, naturreservat, Ramsarområde Nær E6,ved E39, pilegrimsleden går over plassen Nær Trondheim, shopping mm Drift av ØC A/S hele året, kvalifiserte ansatte SVAKHETER, HVA KAN FORBEDRES? Bare 7 enheter med i nylagt WC og dusj Få/ingen serveringstilbud på plassen Intet samarbeid mellom ØC A/S og Melhus kommune Ingen overordna kommunal plan Ingen aktør med størrelse i næringa Nei-kommune Mulighet for øket samarbeid mellom aktører regionalt, lokal mat og drikke Sagauka, fjøsfestival, fiskefestival, traktorpullingfestival, julemarked på Øysand Bedre informasjon lokalt og på nettet Ny giv politisk og administrativt i Melhus kommune Fyrtårnbedrift Hotel på Øysand Større sykkelutleie/utleie av fuglekikkert/utleie av fiskeutstyr/utleie av båt HINDER, HVA ER HINDRINGER? E6/E39 er gjennomfartsvei, Ingen naturlige stopp i Melhus. Mangler turistinformasjon Mangel på politisk engasjement, kommunal motarbeiding? SWOT-analysen (strengthts, weaknesses, opportunities, threasts) av reiselivet for Øysand Camping A/S (Styrker, svakheter, muligheter og hinder) VEDLEGG 2 Spørreskjemaet ble tilpasset og brukt for å undersøke hvordan våre fastvognkunder. Det er et eksempel på systematisk innsamling av reisendes tilfredshet med tilbudet. KUNDETILFREDSHET FASTVOGNGJESTER Sett ett x på hvor fornøyd du er og ett kryss på hvor viktig dette spørsmålet er for deg SVÆRT FORNØYD FORNØYD SÅNN PASSE MISFORNØYD SVÆRT MIS- FORNØYD MEGET VIKTIG MIDDELS VIKTIG IKKE VIKTIG 7

140 FOR- NØYD SPØRSMÅL FOR MEG SPØRSMÅL FOR MEG SPØRSM ÅL FOR MEG HVOR FORNØYD ER DU MED RENHOLDET PÅ DUSJER OG TOALETTER I SANITÆRBYGG HVOR FORNØYD ER DU MED ORDEN OG RENHOLD PÅ CAMPINGPLASSEN HVOR FORNØYD ER DU MED BADESTRANDA HVOR FORNØYD ER DU MED INFORMASJON OG SERVICE FRA DE ANSATTE HVOR FORNØYD ER DU MED AKTIVITETSTILBUDET FOR BARNA Andre kommentarer: Nedenfor ber vi deg ta stilling til noen aktivitetstilbud eller servicetilbud, og hvor viktig det er for deg at Øysand Camping A/S utvikler et slikt tilbud. Sett ett x for hver rad TILBUD VIKTIG VERKEN VIKTIG ELLER UVIKTIG SPIKERTELT VINTERLAGRING PÅ PARKERINGSPLASSEN UVIKTIG 8

141 MINIGOLF BALLBINGE FOTBALL GOLF MULIGHET FOR LAKSEFISKE I GAULA MULIGHET FOR HESTERIDNING MED TILSYN BONDEGÅRD MED DYR/DYR PÅ PLASSEN BADEANLEGG MED OPPVARMET BASSENG LEKEPLASS FOR BARN BRYGGE ELLER BÅTPLASS MULIGHET FOR FISKE I SJØEN MULIGHET FOR Å GÅ TUR I NÆROMRÅDET MULIGHET FOR Å SE PÅ FUGLELIVET ARRANGEMENT TRAKTORPULLING ARRANGEMENT FISKEFESTIVAL RESTAURANT GATEKJØKKEN ØLSERVERING DANSEARRANGEMENT I NÆROMRÅDET SHOPPING, BODSALG ELLER SALGSMARKED ANNET Vi ber deg legge igjen dette skjemaet i resepsjonen. Tusen takk for ditt bidrag! Med hilsen Øysand Camping AS VEDLEGG 3 STATISTIKK FOR 2013, ØYSAND CAMPING A/S Antall Solgte enheter overnattingsdøgn i Totalkapasitet Gjestedøgn I 2013 Gjester som faktisk overnatter i 2013 Beleggs% I

142 Strandboliger (antall personer pr overnatting 3,5) Motellet (antallet personer pr overnatting 1,5 2-roms-hytter (antallet pers pr overnatting 3,5) 1-roms-hytter (antallet pers pr overnatting 3) Fastvognplasser ( i snitt 0,3 per pr vogn pr natt) Plasser for bobiler/ campingvogner(3 pers pr enh ) Teltplasser (2 pers pr natt), 60 d sesong ,6% ,5 % x x Samlet 20,5 % SUMMER

143 Innspill til «Plan for reiseliv og turisme» i Melhus Viser til utarbeidet planforslag Plan for reiseliv og turisme i Melhus kommune som nå er ut på høring. Ønsker med dette å gi noen innspill til kommunens videre arbeid med reiseliv og turisme. Gaula Natursenter AS er engasjert av tre kommuner, deriblant Melhus kommune, til å ivareta kommunenes rolle som vertskap, jmf. punkt 3.1. i plan. Gaula Natursenter AS som turistinformasjon har klare oppgaver i følge håndbok for turistkontorer og oppfyller med det de nasjonale retningslinjene for å drive et autorisert turistkontor. Se vedlagt håndbok for turistkontor. Her har vi helt klart et forbedringspotensialet. Man kan si hva man vil om diskusjonene og fokuset på laksen i dalføret, men det er uten tvil grunnlaget for å i det hele tatt kunne drive helårig turistinformasjon samt snakke om lokal reiselivsutvikling i Gauldalen! Dette markedet er vår grunnmur til lokalt reisemålsutvikling. Men alt dette må utvikles på vegne av og i tett samarbeid med næringa selv! Hviteboka for reisemålsutvikling sier noe om kommunens rolle som produkteier, rammesetter, utviklingspartner og vertskap. Jmf. punkt 3.3 i planutkast. Næringa har forventninger til kommunen når det kommer til forståelsen av det de driver med til daglig, det mange har som sitt levebrød. Her er det behov for at kommunen blir enda tydeligere som produkteier, rammesetter, utviklingspartner og vertskap ovenfor sine næringsaktører. Det gjennom felles forståelse av utfordringene og mulighetene innen reiselivet i Gauldalen. Undersøkelser gjort i forbindelse med rapport Kommunenes rolle i reisemålsutvikling, utarbeidet for Distriktssenteret av Mimir AS, 2011, viser stor avstand mellom hvordan kommunene vurderer sin egen kompetanse og hvordan ledelsen i reisemålsselskap og næringen for øvrig, vurderer denne. Det er med det behov for å tilrettelegge/danne en tettere dialog og forståelse mellom partene dette gjennom tydelig rolle og oppgavefordeling innen utvikling av reiselivet i Gauldalen. Utvikling kan bety så mangt. Vi må danne et tydeligere faglig skille mellom forvaltning og utvikling, produktutvikling og markedsutvikling, markedsføring og formidling. Forankring, involvering, prosess og struktur står her sentralt. Som nevnt i plan, punkt 4.1. ønsker Gaula Natursenter AS å ta en tydeligere rolle som lokal utviklingsaktør innen reiseliv, men dette må konkretiseres i form av en tydeligere rolle og oppgavefordeling, både opp imot den enkelte kommune og næringsaktør. Det i tett dialog med regionale aktører som Destinasjon Røros, Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv. Det er nå et være eller ikke være i det å få på plass en lokal satsning/utvikling av reiselivet i Gauldalen. Gjennom Prosjekt Gauldalen ønsker Gaula Natursenter AS å ta et ansvar for den videre satsningen/utviklingen av lokale reiselivet i Gauldalen. Vi er da avhengig av å få et tydeligere skille mellom det å drive formidling av informasjon(turistinformasjon) og det å drive med produktutvikling/reisemålsutvikling av lokale ressurser. Det har over lengre tid vært forventninger til Gaula Natursenter AS, utover sin rolle som vertskap (turistinformasjon) for kommunene. Dette er forventninger til utvikling av reiselivet som stiller krav til omfattende prosesser opp imot den enkelte næringsaktør, grunneier, rettighetshaver m.m. Som igjen er avhengig av tilgjengelige ressurser og viljen til å satse på reiseliv. Først og fremst må vi danne oss en felles forståelse av reiselivet i Gauldalen, til igjen å kunne være tydelig på den lokale satsingen på reiseliv ovenfor næringa.

144 Hva denne prosessen skal resultere i detalj skal og bør være opp til næringa selv gjennom tettere dialog og samarbeid. Vi må kunne synliggjøre avgjørende berøringspunkter hvem og hva må til for å oppnå økt verdiskaping av reiselivet i Gauldalen. Gjennom Prosjekt Gauldalen ønsker Gaula Natursenter AS å ta ansvar for den lokale reiselivsatsningen/utviklingen i Gauldalen men vi er da avhengig av å gjøre hverandre gode på tvers av fag, bransje, næring og kommune. Videre involvering av arbeidet med prosjekt Gauldalen vil først og fremst skje opp imot hver enkelt kommunene på overordnet nivå dette er tiltenkt innen våren. Det er derfor viktig for Gaula Natursenter AS at utarbeidet prosessplan sammenfaller med kommunens prosess med Plan for reiseliv og turisme. Ønsker videre dialog/samordning rundt dette. Kari Sunnset Prosjektleder Reiseliv Gaula Natursenter AS

145 Fra: Odd Arne Bratland Til: Tove Hellem Kopi: May Britt Hansen Gleny Foslie Sendt: :58:28 Emne: Høringsuttalelse - Plan for reiseliv og turisme for Melhus kommune Vedlegg: image001.png; image002.png Hei, Det er svært positivt at Melhus kommune tar tak i utviklingen av lokal reiselivsnæring, og planen vil være et godt utgangspunkt for videre arbeid. Kommentarer: s Reiseliv i Trøndelag Målt over en 3-4 årsperiode har Trøndelag sine markedsandeler nasjonalt økt. Dette er gledelig, også sett i lys av Reiselivsstrategi for Trøndelag , hvor en av hovedmålsettingene nettopp er at regionen skal ha en vekst i samlet reiselivsomsetning og antall overnattinger som er større enn landsgjennomsnittet. Trøndelag Reiseliv AS (TRL) vil kunne formidle relevant statistikk ved behov. s Populære reisemål Oppdal og Røros er relativt likeverdige vinterdestinasjoner, og begge bør nevnes. s Trøndelag Reiseliv AS TRL jobber ikke bare mot utenlandsmarkedet (som for Trøndelag sin del utgjør ca. 30 % av total markedet). Foreslår derfor at formuleringen endres til «felles markedsføring av Trøndelag mot reisearrangører og publikum i inn- og utland». s.9 Reiselivsnæringen i tall Oppdaterte tall for omsetning og sysselsetting, direkte og direkte, er en liten utfordring. Foreslår at følgende tallmateriale benyttes. Direkte og indirekte virkninger av reiseliv i S-T 2010 i mill. kr Direkte 6 992,8 Indirekte 3 226,6 Samlet ,4 Dette ga grunnlag for en samlet reiselivsrelatert sysselsetting (direkte og direkte) på personer (personer i aldersgruppen år med minst 100 timers sysselsetting). Tallmaterialet er hentet fra rapporten «Reiselivets økonomiske virkninger i Trøndelag og Nord- Norge 2010» utarbeidet av TØI (Transportøkonomisk institutt) på oppdrag for Landsdelsutvalget for Nord- Norge og Trøndelag og NHO Reiseliv. s Fylkestingene i Sør- og Nord- Trøndelag Det kan være relevant å påpeke at Reiselivsstrategi for Trøndelag ble utarbeidet i felleskap næring og off. forvaltning gjennom Kontaktforum Reiseliv Trøndelag på oppdrag fra Trøndelagsrådet. Videre kan strategiens to overordnede mål vurderes nevnt:

146 - Trøndelag skal i perioden fram til 2020 ha en vekst både i samlet reiselivsomsetning og antall overnattinger som er større enn landsgjennomsnittet. - Trøndelag skal framstå som et bærekraftig reisemål.. s Reiseliv i Melhus Følgende produkter fra Melhus markedsføres per i dag gjennom TRL/ You searched for melhus - Opplev Trøndelag Potensialet er selvsagt mye større! s.11 Status i Melhus Konklusjonene fra SWOT- analysen synes riktige. s Veien videre for kommunen Da synes fornuftig å bygge videre på Gaula Natursenter som en felles aktør for kommunene i Gauldalen. STFK ønsker lykke til videre med arbeidet! Med vennlig hilsen Odd Arne Bratland Odd Arne Bratland Rådgiver Regional utvikling, Næring og innovasjon Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Lync adresse: / (sentralbord)

147 Melhus kommune 2. gangsbehandling: HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING Saksansvarlig Tove Hellem Arkivsak 14/2987 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Melhus kommune Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Boligpolitiske tiltak, beskrevet i tiltaksplanen, skal legges til grunn for kommunens dialog med utbyggerinteressene og for kommunens boligpolitiske arbeid forøvrig. Kommunestyret ber om at det legges fram egne saker på bruk av utbyggingsavtaler og ervervsstrategi, jfr tiltak c og d under avsnitt virkemidler i tiltaksplanens kap 8. Vedlegg: 1. Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2. Høringsbrev fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. Høringsbrev fra Melhus eldreråd 4. Høringsbrev fra Mattilsynet 5. Høringsbrev fra Jernbaneverket 6. Høringsbrev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 7. Høringsbrev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 8. Høringsbrev fra Statens vegvesen Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Samlet saksframlegg til 1. gangsbehandling, PS-sak 91/14 Program for høringsmøtet «Ei seng å sove i, et kjøkken å koke i del 2» Boligseminar gruppeoppgave Planlegging og gjennomføring av reguleringsplaner (veileder utarbeidet av Norsk eiendom i samarbeid med en rekke aktører) Utbyggingsavtaler og virkemidler i gjennomføring av arealplaner, foredrag og presentasjoner fra Asplan Viak AS NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken, Kommunal og regionaldepartementet Meld.st.17 «Byggje bu leve, bustadpolitikken» lagt fram 2013 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Gjennomføring av reguleringsplaner, virkemidler og verktøy. Erfaringer fra Trondheim kommune. Presentasjon. Vedlegg Arealer for boligbygging (utarbeidet i forbindelse med arealdelen til kommuneplanen) Arealdelen til kommuneplanen Boligbyggeprogram for Eigersund kommune Boligplan for Hitra kommune Boligbyggeprogram for Hvaler kommune Saksutredning: Kort om bakgrunn Kommunestyrets vedtak av Kommunal Planstrategi i PS-sak 73/12 innebar å prioritere et arbeid med Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Tiltaksplanen ble 1. gangsbehandlet i formannskapet hvor det ble vedtatt å sende planen på høring. Høringsfristen ble satt til 1. november 2014.

148 Boligaktørene i kommunen ble 20. oktober 2014 invitert til høringsmøtet «Ei seng å sove i, et kjøkken å koke i del 2». Høringsmøtet ble godt mottatt av de rundt 20 deltagerne av i alt ca 30 inviterte bedrifter. Det kom inn 7 høringsmerknader til høringsutkastet av planen. Innholdet i merknadene gjengis under. Helhetlig tiltaksplan for boligbygging legges med dette fram for 2. gangsbehandling. Nærmere om høringsmerknadene Tabellen under gir en oversikt over innhold i høringsmerknadene, og hvordan rådmannen har vurdert dem. Det vises til den enkelte høringsmerknad for supplerende informasjon. Oppsummering av høringsmerknad Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dok 10 Det er viktig å legge til rette for attraktive boområder som er tilgjengelig for mennesker i alle aldre, familiesammensetninger og funksjonsevner. Derfor er det etter rådets syn viktig at særskilte føringer rundt tilgjengelighet og universell utforming fremkommer i kommunens utbyggingsavtaler, der dette er hensiktsmessig. Dette omfatter også å stille krav til utbyggers boligsammensetning, utforming av grønnstruktur og lignende. Videre må kommunen i planlegging av øvrig infrastruktur tilknyttet boligutbygging være særlig oppmerksom på tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette kan være å hensynta behovet for ledelinjer, utforming av fortau og andre hjelpemidler med tanke på denne gruppen. Melhus eldreråd. Dok 12. Har ingen bemerkninger til saken. Mattilsynet. Dok 15. Mottatte dokument viser flere utfordringer knyttet til bl.a. drikkevannsforsyning. Nye boligfelt/enkeltboliger vil kunne utløse behov for etablering av nye vannkilder, nytt og større ledningsnett og større/flere sikringssoner for å sikre innbyggerne drikkevann av kvalitet i tråd med drikkevannsforskriften. Mottatte plan bør derfor konkretiseres mer på forhold knyttet til nettopp drikkevannsforsyningen: Tilgang til tilstrekkelig mengder drikkevann som tilfredsstiller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften må dokumenteres før utbygging tar til Nye vannforsyningssystemer som forsyner minst 20 husstander skal ha godkjent plan for valg av kilde, utbygging og drift før arbeidet igangsettes Nyetableringer skal i størst mulig grad knyttes til eksisterende vannforsyningssystemer. Dette forutsetter at anlegg, transportsystem og kilde har tilstrekkelig kapasitet. Rådmannens vurdering Forhold som rådet peker på er sentrale elementer i utbyggingsavtalene. Som nevnt i tiltaksplanen har Melhus kommune liten erfaring med bruk av utbyggingsavtaler. Dette skyldes at behovet ikke har vært til stede og dermed har også kompetansen manglet. Det er stor utbyggingsaktivitet og behovet for utbyggingsavtaler større. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå ønsker å se nærmere på bruken av utbyggingsavtaler, jfr. forslag til tiltak i planen. Rådmannen vil legge til rette for at momentene som tas opp av rådet vil inngå i dette arbeidet. Merknadsstiller peker på vesentlige og relevante forhold som må belyses og vurderes i forbindelse med alle utbyggingstiltak i kommunen. Et av målene kommunen har ved etablering av nye boligområder, er at de skal lokaliseres nært eksisterende infrastruktur, herunder muligheter for tilkobling til eksisterende godkjent drikkevannsforsyning. Dette skal ivaretas primært gjennom arbeidet med arealdelen. Foreliggende tiltaksplan har som hovedregel lagt opp til boligbygging ved / inntil eksisterende infrastruktur. Ved forhold knyttet til kapasitet og etablering av ny drikkevannsforsyning er dette noe som må ivaretas gjennom detaljreguleringer/ utbyggingsavtaler og /eller byggesaken ved behov.

149 Det bør tilstrebes å etablere felles drikkevannsløsning / avløpsløsning i områder med spredt bosetting med egne vannkilder «Nasjonale mål for vann og helse» som ble vedtatt i 2014 må tas inn i det videre arbeidet Jernbaneverket, Dok 16. Merknadsstiller påpeker at Melhus kommune gjennom sin boligpolitikk kan bidra til å styrke og videreutvikle eksisterende kollektivknutepunkt gjennom fortetting og etablering av boliger, men også gjennom å legge til rette for arbeidsplasser og servicefunksjoner i/nær kollektivknutepunktene. I den videre planlegging av tettstedene vil merknadsstiller stille krav om at konsekvenser for jernbanen inngår i analyser og ROS, nødvendige avbøtende sikringstiltak vil måtte inngå i planarbeidene. Videre vil merknadsstiller på generelt grunnlag signalisere at økt bruk av eksisterende planoverganger ikke vil kunne tillates. For å sikre videreutvikling av Dovrebanen gjelder generell byggegrense mot jernbanen (30 meter). Jernbaneverket stiller seg bak de vurderinger og analyser som ligger til grunn for planen, og mener at en satsing på å styrke kollektivknutepunktene gjennom økt boligbygging i tettstedene er i tråd med ønsket nasjonal arealpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dok 17 Merknadsstiller mener planen er et godt initiativ ved å ta en helhetlig drøfting av utfordringer og løsninger innen boligbygging i Melhus. Særlig interessant er det at kommunen satser aktivt på kontakt og samarbeid med private aktører, og at det pekes på behov for samarbeid med regionale aktører. En bedre oversikt over reelle boligreserver kan bidra til en bedre samordning av teknisk og sosial infrastruktur og kan være et aktuelt tiltak. Fylkeskommunen vil gjerne følge opp kommunens arbeid ovenfor andre kommuner i fylket. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Dok 18 Merknadsstiller mener det er positivt at kommunen har utarbeidet en helhetlig strategisk tiltaksplan for boligbygging for kommunen. Planen vil være et godt verktøy for å styre utviklingen og prioriterer tiltak og planer innenfor kommunegrensene. For at kommunen skal nå de målene de har satt seg bør tiltaksplanen legges til grunn for all planlegging og utbygging i kommunen. Statens vegvesen, Dok 19 Merknadsstiller mener det er positivt at kommunen har initiativ til en helhetlig drøfting av kriterier, utfordringer og løsninger for framtidig boligbygging i Melhus. Økt bruk av områdemodeller i gjennomføringen av en mer helhetlig boligplanlegging innebærer at kommunen selv tar en mer aktiv og ledende rolle i sine plan- og Rådmannen tar uttalelsen til orientering. Rådmannen deler Jernbaneverkets syn når det gjelder at boligpolitikken bidrar til å utvikle kollektivknutepunktene. Kommunen har i økende grad fokus på fortetting og transformasjon som bidrag til å styrke denne utviklingen. Fortetting og transformasjon er imidlertid ressurskrevende prosesser, og kommunen er pr. i dag ikke organisert med en egen «gjennomføringsenhet». Dette er nærmere berørt i kap. 5 og 7 i plandokumentet. Rådmannen vil bidra til at jernbanen inngår i analyser og ROS i planarbeid framover. Rådmannen tar uttalelsen til orientering. Rådmannen merker seg forslaget om å skille bedre i kommuneplanen på hva som er byggeklare tomter og ikke byggeklare ut fra nødvendig infrastruktur. Etter rådmannens vurdering vil dette kunne bidra til en bredere forståelse av de reelle boligreservene. Dette er noe som kan vurderes ved neste rullering av arealdelen. Rådmannen tar uttalelsen til orientering. Rådmannen tar uttalelsen til orientering.

150 gjennomføringsprosesser. Merknadsstiller har tro på at tiltaksplanen vil kunne gi mer forutsigbare rammer for at de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at utstrakt utbygging av boliger i LNF-områder med spredt boligbygging bryter med retningslinjene, og kan medføre innsigelse fra Statens vegvesen. Nærmere om konsekvenser av foreslåtte boligpolitiske tiltak Som beskrevet i 1. gangsbehandlingen har de fleste av de boligpolitiske tiltakene i kap. 8 ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen. Imidlertid har flere av tiltakene økonomiske konsekvenser over tid. Her beskrives nærmere hvilke konsekvenser de foreslåtte tiltakene har. Når det henvises til tiltak a, b, c etc er det tiltakene i kap. 8 i tiltaksplanen det dreier seg om. Om lokalisering av boligbyggingen Gjennom kommunal planstrategi og økonomi- og handlingsplanen har kommunestyret, ved å prioritere arbeidet med sentrumsplaner, signalisert behovet for fortetting og transformasjon i sentrumsområdene. Dette som tiltak for å øke kommunens attraktivitet som bo- og næringskommune. På grunn av at E6 er flyttet, og skal flyttes flere steder, er dette særlig aktuelt for tettstedene i dalføret. Slik sett er flere av de foreslåtte boligpolitiske tiltakene, a, b og d i avsnittet «Om lokalisering av boligbyggingen», ivaretatt gjennom en planlagt styrking av sentrumsplanarbeidet. Selv om sentrumsplanarbeid og sentrumsutvikling vil bli styrket i Melhus fattes det vedtak i arealdelen som strider mot signalene gitt i foreliggende tiltaksplan for boligbygging. Eksempler her er boligområder/felt lokalisert utenfor sentrum av tettstedene, og i områder hvor det ikke er tilgang på offentlig vann eller avløp. Det er med andre ord tilfeller av stor avstand mellom føringene for lokalisering av boligbyggingen slik de er gjengitt i tiltaksplanen og gjennomføringen av dem i arealdelen. Gjennomføringsvurdering er oppført som eget tiltak i tiltaksplanen. En god gjennomføringsvurdering vil kunne bidra til at bedre og mer realistiske områder innarbeides i arealdelen ved kommende rulleringer. Om bokvaliteter / kvaliteter i boligbyggingen Når det gjelder bokvaliteter i boligbyggingen er dette forhold som kan ivaretas gjennom sentrumsplanarbeidet. F.eks vil dette arbeidet over tid bidra til et mer variert boligtilbud i kommunen, og slik sett svare på boligpolitiske tiltak nr. a, b, c, d, og e. Tiltaksplanens tiltak knyttet til offentlige uterom (tiltak b, d og e) vil ha økonomiske konsekvenser. Det har også prioriteringen med å etablere gang- og sykkelveger inn mot og i kollektivknutepunktene (tiltak e). Rådmannen vil derfor måtte komme tilbake til dette i kommende økonomi- og handlingsplaner, men også i forbindelse med sentrumsplanene for det enkelte tettstedet. Alle tiltakene ang. bokvaliteter vil måtte følges opp gjennom områdereguleringer/sentrumsplaner. Andre sentrale verktøy for oppfølging er detaljreguleringer, utbyggingsavtaler og økonomiske prioriteringer der hvor det er nødvendig for et godt resultat. Virkemidler Gjennom arealdelen til kommuneplanen bestemmer kommunestyret hva arealene i kommunen skal brukes til. Arealdelen blir deretter lagt til grunn for all dialog rådmannen har med utbyggingsinteressene. Som hovedregel avviser rådmannen forslag som strider mot vedtatt arealdel.

151 For tiltakene c og d (utbyggingsavtaler og ervervsstrategi) må det legges fram egne saker for politisk behandling. Sakene må legge grunnlaget for, og gi føringer for hvordan kommunen skal bruke utbyggingsavtaler i ulike utbyggingssituasjoner, og hvordan kommunen skal agere ved salg/kjøp av eiendom i sentrumsområdene. Det er stort etterslep på oppgradering og vedlikehold av vann- og avløpsnettet i kommunen. Ca 58 % av innbyggerne er koblet til det offentlige avløpsnettet, mens ca 60 % er knyttet til den offentlige vannforsyningen. Den relativt lave andelen som er knyttet til det offentlige ledningsnett kombinert med antall løpemeter ledningsnett gjør oppgraderingsarbeidet særskilt krevende økonomisk. Selv om noen av kostnadene for oppgraderingen kan tas i forbindelse med nye utbygginger, er det relativ få abonnementer å fordele utgiftene på. Dette har bl.a. sammenheng med det spredte utbyggingsmønsteret kommunen har. Tiltakene h og i som omhandler hvordan dette arbeidet skal prioriteres har satt fokus på tettstedene. Etter rådmannens syn er dette helt avgjørende for å sikre en effektiv og lønnsom drift, og en ønsket utvikling av tettstedene. For kommunen er det viktig å ha god dialog med alle aktører som har innvirkning på arealbruken i kommunen også boligaktørene. Det er bl.a. gjennomført to boligseminarer. Å legge til rette for arenaer hvor utbygger, grunneiere og kommune møtes og bl.a. kan drøfte hvordan vedtatte boligområder best kan realiseres er svært nyttig. Vurdering: Transformasjon og fortetting er komplekse prosesser som krever fagkompetanse og prosjektledelse. Dette inngår ikke blant tiltakene i planen, men dette er likevel et prioritert felt i kommunen da det i årets økonomi- og handlingsplan er satt av midler til styrking av plankapasiteten. Videre har kommunestyret vedtatt at dette også må prioriteres i neste økonomi- og handlingsplanperiode. Helhetlig tiltaksplan for boligbygging omhandler kommunens målsettinger når nye boligområder skal lokaliseres, og hva som skal vektlegges når vedtatte boligområder skal gjennomføres/realisere. Tiltaksplanen gir, sammen med arealdelen, klare føringer for den dialogen rådmannen til daglig har med utbyggerinteressene. Rådmannen vurderer tiltaksplanen som et svært nyttig styringssignal, og legger den med dette fram for politisk behandling.

152 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret..

153 2 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem

154 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013 Innhold Innledning Bestilling fra kommunestyret Nasjonal boligpolitikk Organisering av arbeidet Avgrensning Om boligmassen i kommunen Boligbygging i Melhus Boligtypefordeling i boligmengden Boligtypefordeling i nybygde boliger Boligtypefordeling i planlagte boliger Befolkningen Areal for boligutvikling i kommunen Om kommunens rolle i boligbyggingen En oversikt Om Melhus kommunes rolle Boligaktører i Melhus og forventninger til kommunen Virkemidler i boligpolitikken Kommunens vedtatte mål Gjennomføringsutfordringer i Melhus Kommuneplan og relevante gjennomføringsforhold Delplaner og områdereguleringer, og relevante gjennomføringstema Økonomi Utbyggingsavtaler Kommunale boliger... 25

155 7.6 Eiendomsforvaltning Offentlig infrastruktur Forslag til boligpolitiske tiltak Sluttord Definisjoner Kildehenvisninger

156 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Innledning Bakgrunn for et planarbeid er alltid greit å ha med seg. Her får du kort orientering om bakgrunnen for det dokumentet du nå holder i hånden. 1.1 Bestilling fra kommunestyret Gjennom vedtak av «Vegvalg prioritering av planarbeid i kommunestyreperioden» - Planstrategi for bestilte kommunestyret en Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Bakgrunnen for bestillingen var bl.a. et ønske om økt boligbygging i kommunen og få realisert allerede planavklarte områder. 1.2 Nasjonal boligpolitikk I regjeringen sin boligmelding «Bygge bu leve, Stortingsmelding nr. 17 ( ) foreslås flere tiltak for å få fortgang i boligbyggingen. Også gjennom rikspolitiske retningslinjer legger staten mål for boligpolitikken. Staten er opptatt av å få til en fortgang i boligbyggingen. Boligmeldingen peker på flere tiltak som skal bidra til dette. Den enkelte kommune har likevel et selvstendig ansvar for å legge til rette for gode gjennomføringsprosesser. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er under utforming av Stortinget. Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, både i kommune og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive planprosesser. Foto: Hus og folk - «Det skal bo folk i husan»

157 1.3 Organisering av arbeidet Arbeidet med tiltaksplanen er gjennomført som ledd i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Innspillsfrist var 1.juni Formannskapet er planmyndighet og har deltatt i arbeidet gjennom bl.a. arbeidsmøter og seminar. I januar 2013 ble det invitert til boligseminar med utbyggerne i kommunen. Formålet med seminaret var todelt. Det ene var å bidra til gode innspill til arealdelarbeidet, mens det andre var å få synspunkter på hvordan kommunen kan forbedre sitt planarbeid når det gjelder boligbygging. Helhetlig tiltaksplan for boligbygging omhandler flere av de momentene som ble berørt på boligseminaret. 1.4 Avgrensning Den helhetlige tiltaksplanen for boligbygging ser nærmere på kommunens rolle i realisering av boligbyggingen. Arealdelen har sikret ulike type areal for boligbygging i hele kommunen, mens tiltaksplanen ser nærmere på kommunen som pådriver og tilrettelegger for å sikre boligbygging i de områdene som er satt av til formålet i arealdelen. Kommunen har en boligsosial handlingsplan. Denne er først og fremst et verktøy for å hjelpe de vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen omhandler bl.a. en oversikt over ulike gruppers boligbehov, tilgjengelige virkemidler og satsingsområder og tiltak. 2 Om boligmassen i kommunen I dette kapitlet presenteres data knyttet til boligmassen i kommunen. Data er hentet ut fra Statistisk sentralbyrå, og tilgjengeliggjort av Trondheimsregionen i januar Boligbygging i Melhus I perioden er det bygd 2665 boliger i Melhus i snitt er dette 95 boliger i året. Tabellen under viser svingninger i boligbyggingen fra år til år i denne perioden. 6

158 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013 Boligbygging pr år i Melhus i perioden ÅR Kilde: Trondheimsregionen 2.2 Boligtypefordeling i boligmengden 2013 Pr. januar 2013 fordelte de ulike boligtypene seg slik figuren under viser, i de ulike skolekretsene. Kilde: Trondheimsregionen

159 Kommunens samlede fordeling sees i nedre del av figuren hvor også Trondheim og de andre kommunene i Trondheimsregionen inngår. Omtrent 70% av den totale boligmassen i kommunen består av eneboliger. Resterende 30% er fordelt på småhus og blokk, med størst andel på småhus. 2.3 Boligtypefordeling i nybygde boliger Boligbyggingen de siste 9 år har hatt større andel av småhus og blokk enn tidligere. Andelen eneboliger som er bygd er gått noe ned de senere år. De siste 9 årene fordeler boligbyggingen seg på 45% eneboliger, 35% småhus og 10 % boliger i blokk. 10 % utgjøres også av annet. 2.4 Boligtypefordeling i planlagte boliger Statistikken viser at andelen enslige er økende dette kombinert med at en stadig aldrende befolkning ønsker lettstelte leiligheter kan tilsi at kommunene i større grad bør stimulere / legge til rette for ulike typer leiligheter i blokk. På flere av folkemøtene i tilknytning til rullering av arealdelen har behovet for lettstelte leiligheter vært tema. Figuren under viser at dersom man legger prognose TR 2012 til grunn forventes / bør det legges til rette for en boligbygging i perioden slik figuren under viser. For Melhus betyr dette at rundt 40 % av boligbyggingen bør skje som leiligheter i blokk, mens prosentandel eneboliger bør være ca 25%. 8

160 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013 Tabellen under viser hvordan de ulike aldersgruppene i kommunen bodde i 2001 og i I 2001 bodde f.eks hele 85,8% av åringene i eneboliger, men denne andelen har sunket til 81% i Tilsvarende utvikling ser vi i aldersgruppen 80+. I 2001 bodde 62,8 % av denne aldersgruppen i eneboliger, mens prosenten var sunket til 48,6 % i Enklere boformer etterspørres i stadig større utstrekning, både hos eldre, men også hos andre aldersgrupper. Kilde: Trondheimsregionen

161 I et samarbeidsprosjekt mellom geografisk institutt, NTNU og Trondheim kommune i 2008 ble innflyttere i to boligprosjekter i Melhus kartlagt; Lena terrasse og et boligområde på Brekkåsen (to boligområder i Trondheim og ett i Stjørdal ble også kartlagt). Resultater fra undersøkelsen vedr. Melhus antyder bl.a: - Boligtyper i Lena terrasse er leiligheter i blokk, mens hovedtyngden i undersøkte område på Brekkåsen er eneboliger med innslag av tomannsbolig/rekkehus. - Ca 70% som flyttet inn i Lena terrasse var over 60 år, mens rundt 80% i boligområdet på Brekkåsen var under 40 år - Gjennomsnittlig husstandsstørrelse i Lena terrasse var 1,47, mens i boligområdet på Brekkåsen var husstandsstørrelsen 2,98 - Ca 45% av innflytterne i Lena terrasse kom fra en annen del av Melhus, mens tilsvarende prosent i boligområdet på Brekkåsen var ca 25% - Ca 25% av innflytterne i Lena terrasse kom flyttende fra Trondheim kommune, mens tilsvarende prosent i boligområdet på Brekkåsen var ca 50%. Hvordan bør Melhus kommune forholde seg til endringer i boligtypebehovet, bør kommunen gjøre noe annet enn i dag evt hva? 3 Befolkningen Hvem bor i Melhus, hvor gamle er de og hvordan ønsker de å bo? Nye befolkningsprognoser leveres kommunen årlig gjennom samarbeidet i Trondheimsregionen og danner bl.a. grunnlaget for å kunne si noe om dette. Befolkningsveksten har i snitt ligget på rundt 1,5 % årlig siste tiår. Befolkningsprognosen for 2014 (middelalternativ) viser at kommunen fortsatt vil ha befolkningsvekst i årene som kommer og at det vil være vekst i alle aldersgrupper. Figuren under viser en sterk vekst i aldersgruppa 80+ etter Veksten er sterkest i nedre Melhus og Horg/Flå. Veksten i denne gruppa vil være stor i hele landet. Det er god grunn til å anta at behovet for lettstelte leiligheter i tettstedssentrene vil øke de kommende årene og at dette vil frigjøre eneboliger på boligmarkedet. Dette sammen med at mange unge etterspør leiligheter før de stifter familie bidrar til at behovet for mindre boformer trolig vil øke sterkt i årene som kommer. 10

162 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging MELHUS NMHO HFHO HHO Figur/Kilde: Befolkningsprognose middelalternativ 2014 (Trondheimsregionen). NMHO = Nedre Melhus helseog omsorg, HFHO = Horg Flå helse og omsorg og HHO = Hølonda helse og omsorg. Den blå linja illustrerer veksten for hele kommunen. Figuren viser økningen i aldersgruppen 80+ fra 2003 til Undersøkelsen omtalt i kap. 2.4 kan tyde på at sentralitet er en viktig boligpreferanse dvs at boligen ligger nært butikker og kollektivknutepunkt. Dette er ett av temaene som folk har vært opptatt av i mange av folkemøtene som har vært gjennomført de siste årene. I perioden bidro arbeidsinnvandring (Polen og Lithauen) sterkt til veksten i kommunen. Vi vet lite om innvandrerbefolkningens boligbehov og ønsker. Har behovet for flere lettstelte leiligheter konsekvenser for kommunens rolle i boligpolitikken? Evt. hvilken?

163 4 Areal for boligutvikling i kommunen Har vi nok areal for boligutvikling? Ligger de på rett plass i forhold til det som kan se ut til å være behovet, og er arealene gjennomførbare? Det er Lundamo, Flå og Melhus sentrum som har hatt den største veksten de siste årene. Figuren til venstre gir et bilde av statistikk og prognose pr. høst Boligpotensiale i vedtatte planer: boliger Nedre Melhus: Vedlegg Arealer for boligutvikling (vedlegg til rullering av arealdelen) gir en oversikt over alle planavklarte arealer for boligutvikling i Melhus pr. 1. januar Vedlegget beskriver boligpotensialet i gjeldende planer og sier noe om antatt boligbehov basert på forventet vekst, jfr. prognosen i 2012 Kvål: 580 Ler: 270 Korsvegen: 310 Lundamo: 280 Gåsbakken: 80 Hovin: 70 12

164 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013 Oppsummert har kommunen tre typer arealer for boligutvikling: I sentrum av tettstedene Felt i tilknytning til tettstedene Områder for spredt boligbygging sør og vest i kommunen I alle tettstedene i kommunen er det gode muligheter for mer effektiv arealbruk og spesielt gjelder dette for sentrum av Lundamo, Ler og Kvål nå når E6 skal legges om. Kommunen har her en unik mulighet til å skape attraktive og kompakte tettsteder hvor tilgjengeligheten til skole, barnehage, kollektivtilbud, fritidsaktiviteter og arbeidsplasser er god. I snitt bygges det ca 100 boliger i Melhus hvert år (siden ). Arealberegningene som er utført i Vedlegg Arealer for tettstedsutvikling viser at det er et potensial for et sted mellom boliger i dagens planverk. Boligbehovet i en fireårsperiode er boliger - dagens planverk har potensiale for ca 5 ganger mer enn dette behovet. Boligbehovet fram mot 2025 er ca 1100 boliger dagens planverk har potensiale for ca 2 ganger dette behovet. Å skape attraktive sentrumsområder i tettstedene er et mål. Utover det å sette av areal, på hvilke andre måter har kommunen mulighet til å bidra til dette? Hva kan de private aktørene evt. bidra med? 5 Om kommunens rolle i boligbyggingen Kommunens rolle i boligbyggingen har endret seg. Fra å delta aktivt med tomtekjøp og utbygging på 70- og 80-tallet til i dag, å bli en mer passiv kontrollør. Dette kapitlet ser nærmere på kommunens rolle i boligbyggingen. 5.1 En oversikt Kommunens hovedoppgaver i boligpolitikken er å sørge for en tilfredsstillende forsyning av byggeklare tomter og i størst mulig grad ivareta befolkningens ulike boligbehov. Mange kommuner håndterer disse oppgavene uten vesentlige problemer. Det er først og fremst kommuner med et sterkt press på boligmarkedet som møter problemer av en slik karakter at det utløser behov for et omfattende kommunalt engasjement. Primært dreier dette seg om storbykommunene og andre kommuner med tilflyttingsoverskudd.

165 Veien til en byggeklar tomt kan illustreres slik figuren til venstre viser. I dette løpet har kommunen ulike roller. I arbeidet med arealdel og områderegulering er det kommunen som har ansvar for utarbeidelse (oversiden av rød strek), mens for detaljreguleringer og byggesøknader er det som oftest private som utarbeider og kommunen som saksbehandler innkomne forslag (under rød strek). Mens saksbehandlingen er gebyrfinansiert, er arbeidet med arealdel og områdereguleringer dekt over det kommunale budsjettet. Det tar tid å utvikle et boligområde, og til kjøperen kan vri nøkkelen om i døra. Forut har både kommune og private aktører arbeidet i flere år med arealavklaringer, kostnadsfordeling, infrastrukturtiltak etc. Enkelte av områdene blir kanskje aldri realisert som følge av for store kostnader ved gjennomføringen. Vekstkommuner står ovenfor et dilemma. Kommunen har ikke inntekstgrunnlag for å investere i sosial og teknisk infrastruktur som følge av en sterk befolkningsvekst. Uten tilgang på nye boligarealer vil prisen på eksisterende boliger presses i været, noe som heller ikke er ønskelig. Bruk av utbyggingsavtaler der dekning av utgifter til fysisk infrastruktur inngår kan være med på å løse denne utfordringen, men fordrer bl.a at kommunen i større grad har en helhetlig tilnærming til boligbyggingen. Kommunene organiserer sitt boligpolitiske arbeid svært forskjellig. De fleste kommunene opererer med et skille mellom den utbyggingsrettede og den boligsosiale delen av boligpolitikken. Dette gjelder også for Melhus. Behandlingen av boligspørsmål preges av sterk fragmentering. De færreste kommuner har tradisjon for tverrsektorielt samarbeid på dette området. Melhus kommune har en egen Boligsosial Handlingsplan. På og 1980-tallet var det svært vanlig at kommunene kjøpte opp grunn og klargjorde den for utbygging ved å sørge for nødvendig infrastruktur (jfr. Melhus tomteselskap etablert i 1965). Denne aktiviteten er synkende. En kartlegging utført av NIBR/NBI bekrefter at kommunenes engasjement i boligbyggingen er redusert. Boligforsyningen er i dag, med få unntak, privatisert. Både utbygging og forvaltning er i all hovedsak utført av private aktører. Initiativ til utbygging og utarbeidelse av reguleringsplaner skjer for det meste av private utbyggere. Dette er også tilfellet i Melhus. Kommunen blir dermed en mer passiv kontrollør der innflytelsen i stor grad avhenger av kvaliteten på de overordnede planer og bestemmelser. Utbyggingsavtaler mellom kommune og utbygger kan gi kommunen flere muligheter i forhold til å sikre at nødvendig infrastruktur kommer på plass 14

166 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013 i forbindelse med boligbygging. Enkelte kommuner har fortsatt å kjøpe opp tomter til boligformål, og leier eller selger disse til interesserte utbyggere. Den kommunale styringsmuligheten er uansett sterkest på attraktive tomter i pressområder i oppgangstider. 5.2 Om Melhus kommunes rolle Melhus kommune som arealtilrettelegger Gjennom arealdelen til kommuneplanen har kommunen sørget for at det er tilstrekkelig med areal for boligutvikling. Arbeidet med overordnet planlegging, i betydning arealdelen til kommuneplanen, har de senere årene vært en prioritert oppgave i kommunen. Arbeidet med detaljreguleringer er det i hovedsak private aktører som utarbeider. Kommunens rolle er å ta i mot og saksbehandle innkomne detaljreguleringsforslag. Nytt i plan- og bygningsloven er områdereguleringsplan. Dette er en plantype som kommunene har ansvaret for. Pr. i dag har Melhus kommune liten erfaring med dette planverktøyet. Plantypen er godt egnet i områder med mange og ulike interesser, eksempelvis i sentrum av tettstedene våre. For å sikre gode helhetlige løsninger er det for en del områder i Melhus behov for at kommunen tar en mer aktiv og offensiv rolle. Dette gjelder spesielt tettstedene hvor E6 flyttes ut av tettstedssenteret. Tegning av Thora på Rimol, ikledd Melhuskjolen, tegnet av elev fra 3. trinn på Høyeggen skole.

167 Melhus kommune som utbygger Melhus Tomteselskap AS ble stiftet i 1965 og eies av Melhus kommune og Melhusbanken. Selskapet erverver areal, gjør arealet byggeklart og overdrar disse til tomtesøkere. I så måte agerer de som et hvilket som helst privat utbyggingsfirma. Kommunen vedtok i juni 2009 en strategi for kommunens eierskap i ulike foretak. I vedtaket om Melhus tomteselskap heter det: Melhus kommune ønsker gjennom selskapet å sørge for fremtidsrettede og miljøriktige løsninger i utbyggingsområder. Det er viktig at selskapet både tar samfunnsansvar og driver etter forretningsmessige prinsipper. Melhus kommune forventer at selskapet tar initiativ for å sikre boligbygging innen alle sentra av kommunen. Melhus kommune forventer at selskapet bygger opp tilstrekkelig egenkapital til å utøve sin aktivitet, jfr bedriftens mål. Melhus kommune vil vurdere sammenslåing mellom AS Melhus tomteselskap og Melhus næringsareal AS Melhus kommunes boligsosiale arbeid Kommunene har gjennom lovverket plikt til å medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte. Til grunn for Melhus kommunes boligsosiale arbeid ligger Boligsosial handlingsplan som sist ble vedtatt i kommunestyret i Den boligsosiale planen har trukket opp 6 mål for boligsosialt arbeid: 1. Melhus kommune skal møte vanskeligstilte boligsøkende med en samordnet, helhetlig og oversiktlig boligtjeneste 2. Kommunen skal til enhver tid være i stand til å hjelpe vanskeligstilte som trenger det mest med tanke på bosetting 3. Melhus kommune skal ha gode rutiner for å skaffe gjennomgangsboliger for den delen av befolkningen som akutt har behov for midlertidig bosetting. 4. Kommunen skal bistå vanskeligstilte innbyggere med å skaffe seg og beholde egen bolig 5. Kommunen skal være pådriver til å etablere rimelige boliger til grupper som har vanskelig for å etablere seg i det ordinære boligmarkedet. 6. Melhus kommunes boliger skal ha en enkel, men god standard og være utformet slik at de har en fleksibel bruk. Til hvert av målene er det definert tiltak og målgruppe. Melhus kommune har ikke hatt tradisjon for å ivareta det boligsosiale i utbyggingsavtaler. Dette har bl.a. sammenheng med at bruken av utbyggingsavtaler i kommunen er relativt ny. 16

168 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Boligaktører i Melhus og forventninger til kommunen Melhus kommune inviterte i februar 2013 boligaktørene til dialog rundt boligutviklingen i kommunen. Ett av temaene som ble drøftet var hvordan Melhus kommune kan bli bedre når det gjelder gjennomføring av boligbyggingen i kommunen. Forhold som her ble berørt var: Viktig at områder som legges ut til boligbygging er økonomisk gjennomførbare At det er god dialog mellom boligaktøren (grunneier og utbyggere) og kommunen i form av møter, seminarer etc At rekkefølgekravene er realistiske og gjenspeiles i realistiske utbyggingsavtaler At kommunen bidrar til at de offentlige instansene er samordnet i den enkelte utbyggingssaken At kommunen har kompetanse Dialogen med næringen er viktig for kommunen. Noen kommuner har faste møtepunkt med boligaktørene. Dette er noe Melhus kommune vil vurdere i tiden framover. 5.4 Virkemidler i boligpolitikken Kommunens virkemidler i boligpolitikken er nærmere beskrevet i Boligsosial handlingsplan, og det henvises til denne for supplerende informasjon. Virkemidlene er: Planlegging etter plan- og bygningsloven Tematiske planer (Boligsosial handlingsplan, Helhetlig tiltaksplan for boligbygging) Utbyggingsavtaler og områdeplanlegging Grunnerverv Kommunen som aktiv utbygger og oppkjøper Samarbeid med andre, avtaler Formidling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger Formidling og tildeling av kommunale boliger Boligrådgivning Hvordan kan kommunen samarbeide med grunneiere og utbyggere for å bidra til gode bokvaliteter og sentrumsfunksjoner i tettstedene? Hva bør et slikt samarbeid evt. bestå av?

169 6 Kommunens vedtatte mål Her presenteres vedtatte mål og strategier som har innvirkning på kommunens boligpolitikk. Vedtakene er fattet i samfunnsdelen til kommuneplanen i 2009 og i Klima- og energiplanen Videre har kommunen forpliktet seg gjennom det interkommunale arealplanarbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder både mål og strategier av relevans for boligbyggingen i kommunen. Figuren under illustrerer vedtatte mål og strategier. Tabellen under gjengir mål og strategier slik det er nedfelt i gjeldende planverk. Vedtatte mål Jfr. Kommuneplanens samfunnsdel og Klima- og energiplan Miljø, klima og energi Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk. Dette skal gjenspeiles i kommunens planlegging, drift og tjenesteproduksjon. Folkehelse og livskvalitet Melhus skal være en foregangskommune innenfor folkehelsearbeid og skal ha fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid, trivsel og livskvalitet for alle grupper av befolkningen. Dette skal gjenspeiles i kommunens planlegging, drift og tjenesteproduksjon. Bolig- og tettstedsutvikling Melhus skal oppleves som en attraktiv kommune å bo og arbeide i. Det skal legges til rette for en årlig befolkningsvekst på 1,5%. Vedtatte strategier Jfr. Kommuneplanens samfunnsdel og Klima- og energiplan Strategi Klimavennlige energiløsninger skal kunne kreves ved planlegging og utbygging av større bolig- og næringsarealer. Strategi Det skal satses på en klimavennlig areal- og transportplanlegging, der det legges til rette for gode kollektivtilbud og satsing på gang- og sykkelveger samt fritidstilbud i nærmiljøene. Strategi Det skal sikres og tilrettelegges gode arenaer for fysisk aktivitet tilpasset forskjellige gruppers funksjonsnivå både i naturen og i tettstedene. Det skal opparbeides leke- og aktivitetsarealer for aktivitetstilbud av typen «kom når du vil» Melhus kommune skal delta aktivt i regionalt samarbeid om disponeringen av areal til fremtidig utbygging og økt satsing på kollektivtransport, både buss og tog Melhus kommune skal stimulere til utbygging i alle kommunens sju tettsteder. Melhus kommune skal sørge for at det til enhver tid er byggeklare tomter i alle deler av kommunen. Videre kan kommunen vurdere å ta større ansvar for investeringer i infrastruktur ut fra distriktspolitiske hensyn Sentrum i tettstedene skal utvikles ved bruk av 18

170 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013 universell utforming og ved å tilrettelegge for gode møteplasser samt gode bo- og servicetilbud til innbyggerne. Kommunen skal framstå som estetisk ryddig og innbydende Ved tilrettelegging av bolig- og næringsareal skal det vektlegges å utnytte dagens infrastruktur og avlaste nedre Melhus, spesielt med tanke på barnehage og skolekapasitet Kulturlandskap og naturlandskap Melhus kommune skal gjennom sin arealplanlegging legge vekt på en langsiktig utviklingsstrategi der jordvern, kulturlandskap og langsiktig forvaltning av naturressurser er viktige forutsetninger. Målet er å stoppe avgangen av den mest verdifulle dyrkajorda. Klima og energiplan Redusere utslippene av klimagasser med 30% innen 2020 i forhold til utslippene i Føre et aktivt jordvern og samordne jordvernpolitikken i Trondheimsregionen Det skal legges til rette for friluftsliv og viktige friluftsområder skal sikres gjennom kommunens arealplanlegging. Redusere utslipp fra transport Alternativ energiforsyning og energibruk Boligbyggingen i nedre Melhus har utviklet seg ut fra sentrum og i tre hovedakser Løvset, Brekkåsen og Gimse. De senere år har det også vokst fram et tettsted også på Søberg (jfr. SSB`s tettstedsarbeid). Boligutviklingen i nedre Melhus skal fortsatt ha fokus på sentrum både den delen som legger på østsiden av Gaula og den på vestsida. Ny boligbygging utenfor det som er definert som sentrum skal først og fremst skje ved de tre aksene og primært aksen Brekkåsen. Det skal fortsatt legges til rette for boligutvikling i og ved de 7 tettstedene i kommunen. Boligutviklingen her skal bidra til at eksisterende infrastruktur utnyttes, at arealene har høy utnyttelse og bidrar til at kollektivknutepunktene styrkes. Det skal legges særskilt vekt på å «omforme» sentrum av tettstedene når E6 legges utenom. I sentrum av tettstedene Felt i tilknytning til tettstedene/eksisterende infrastruktur Områder for spredt boligbygging sør og vest i kommunen Denne politikken videreføres Det er vedtatt at det skal utarbeides sentrumsplaner for Kvål, Ler og Lundamo. Brekkåsen. Poltikken med sentrumsplaner og større områdeplaner videreføres.

171 Kriterier for gode utbyggingsområder: topografi, ikke dyrkamark, unngå soner med flom og kvikkleir (evt. legg inn avbøtende tiltak som er mulig å gjennomføre), gjenbruk av arealer, i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Å ha boligpolitiske mål er hensiktsmessig av flere grunner. Det skaper forutsigbarhet i markedet - noe som er positivt. Enkelte mål er definert i samfunnsdelen til kommuneplanen hvilke boligpolitiske mål bør Melhus kommune ha? 20

172 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Gjennomføringsutfordringer i Melhus En ting er at areal for boligbygging er satt av i planverket, men den videre planleggingen må inneha planløsninger som ikke koster mer enn at det er mulig å bygge ut. I dette kapitlet presenteres utfordringer i tilknytning til gjennomføring av boligbyggingen. Tabellen under viser de ulike plannivåene og hva som bør vurderes med tanke på gjennomføring av utbygging. Avsnittene under tabellen konkretiserer disse forholdene nærmere. Plantype Kommuneplan Delplaner som: - Kommunedelplan - Områderegulering Rammetillatelse Detaljregulering Relevante gjennomføringstema/forhold Vegadkomst Gang- og sykkelveger Vann- og avløp Transportbehov Topografi Grunnforhold, ras/utglidn. Kapasitet på skole barnehage etc Avstand og lokalisering i forhold til infrastruktur Bredbånd Gatelys Områdemodeller Grunneiersamarbeid Fordelingsprinsipper Forholdsmessighet og nødvendighet Felles planlegging Kostnader Flomveier Blå og grønne strukturer Enkeltavtaler Utforming/ innhold Forhandling 7.1 Kommuneplan og relevante gjennomføringsforhold I forbindelse med en rullering av arealdelen til kommuneplanen mottar kommunen mange boliginnspill. Forhold som vurderes før et område innarbeides i planverket er/skal være: Hva kreves av tyngre offentlig infrastruktur der kommunen, eller andre offentlige instanser må bidra? Hvilken økonomisk konsekvens har disse, og er det realistisk at disse skaffes til veie i planperioden? Er det avhengighet til statlige eller fylkeskommunale investeringer og er det realistisk at disse skaffes til veie i planperioden? Er det områder der flere private må bidra til felles infrastrukturtiltak sammen med for eksempel kommunen i hvilken grad er det vilje og kapasitet til grunneiersamarbeid / grunneierbidrag der ofte store summer er involvert? Er det usikkerhetsfaktorer ved gjennomføringen som kan forsinke/stoppe utbyggingen på et senere tidspunkt? Ex kvikkleire, topografi Er utbygging av området økonomisk gjennomførbart? (henger sammen med punktene over). Dersom et område er lokalisert ved eksisterende infrastruktur og utenfor kvikkleireutsatte områder er det større sannsynlighet for at utbyggingsområdet er økonomisk gjennomførbart enn om området ligger i avstand til for eksempel eksisterende infrastruktur.

173 Det å ha mange arealer avsatt til boligformål i arealdelen betyr nødvendigvis ikke at det blir fortgang i boligbyggingen. Det er avgjørende at planavklarte områder både er egnet for formålet og ikke minst at kostnadene med realiseringen er innenfor det markedet er villig til å betale for. Melhus kommune har flere områder i sin arealdel hvor kostnadene kan se ut til å bli så høye at det ikke gir grunnlag for utbygging (eks Brannåsen). I gjeldende arealdel er det flere små / mindre utbyggingsområder. Flere av disse er lokalisert uten at det er etablert gang- og sykkelveg og annen offentlig teknisk infrastruktur. I realiteten betyr dette at gjennomføringen kan la vente på seg. 7.2 Delplaner og områdereguleringer, og relevante gjennomføringstema Når et område er vist som utbyggingsområde i arealdelen skal det utvikles gjennom en reguleringsplan. Er området stort med flere grunneiere, og det allerede er pågående aktivitet på området vil tema som grunneiersamarbeid, fordelinger og forholdsmessighet bli et tema. I slike situasjoner kan privat/offentlig samarbeid om områdeplanlegging og utbyggingsavtaler være løsningen. Områder som pr. i dag trolig vil kreve en slik modell er f.eks Lundamo, Ler, Søberg og Kvål. Dette vil også kunne være egnet for Brekkåsenområdet og Søberg. Med områdemodeller menes gjennomføringsmodeller for et planområde med flere grunneiere og prosjekter. I de fleste plansituasjonene etablerer kommunen modellen. Formålet med en områdemodell er å sikre: Finansiering av felles infrastruktur Likebehandling av grunneiere og utbyggere innenfor området Forholdsmessighet når det forhandles utbyggingsavtaler Et av hovedprinsippene i modellen er at fellestiltak (veisystem, grønnstruktur/park/torg, gangog sykkelveger mv) kostnadsberegnes og at bidrag fra utbyggerne skjer etter en utregnet modell (for eksempel m2 tomteareal, antall boenheter mv). Områdemodellen er særlig aktuell i områder med flere grunneiere og utbyggere, og i omformingsområder. Ofte vil dette være sentrumsområder eller sentrumsnære områder. Områdemodeller brukes i større omfang enn tidligere. En evaluering gjort av Asplan Viak AS i 2009 viser at 2/3 har positive erfaringer med denne måten å realisere byggetiltak på. 22

174 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013 Hovedutfordringene er å sikre god organisering, gjennomføring av viktig felles infrastruktur og godt integrert plan- og avtaleprosesser. Bruk av områdemodell er bare mulig dersom kommunen tar en tilretteleggingsrolle i plan og gjennomføringsprosessene. Godt samarbeid mellom kommune og private og med andre offentlige myndigheter om de er involvert er avgjørende. For å sikre god kvalitet på gjennomføring og resultat er det viktig at momenter beskrevet over er håndtert i prosessen. Dårlig kommunikasjon og manglende eierforhold bidrar til dårlige helhetsløsninger verken kommune eller innbyggere er tjent med. Melhus kommune har liten erfaring med bruk av områdemodeller og områdereguleringer, men modellen vurderes som særlig aktuell i tettstedene da utfordringene her er større enn ved mindre utbygginger på en grunneiers grunn og krever at kommunen inntar en mer aktiv tilretteleggingsrolle (koordinering) med grunneier, utbygger og kommunen som aktør. Områdermodeller / områdereguleringer er et viktig grep for gjennomføring i mange situasjoner. Dette er bare mulig hvis kommunen har en utbyggingspolitikk og en aktiv tilretteleggingsrolle i plan- og gjennomføringsprosessene sine. 7.3 Økonomi Det er ikke uvanlig at en detaljregulering medfører infrastrukturtiltak som for eksempel nye vegløsninger, gang- og sykkelveger, vann- og avløpsledninger. For at utbyggingen skal kunne realiseres raskt er det viktig at det offentlige (kommune, stat eller fylkeskommune) har satt av budsjettmidler som samsvarer med ønsket utbyggingshastighet. For eksempel kan det være viktig å få på plass kritisk infrastruktur som en vei for å få i gang en utbygging - kapital bør derfor være tilgjengelig. Dersom midler mangler vil utbyggingen la vente på seg. Der kommunen forskutterer offentlig infrastruktur kan dette tas inn igjen gjennom dekningsbidrag fra utbyggere gjennom utbyggingsavtaler.

175 Er det lang avstand fra utbyggingsområdet til f.eks vann- og avløpsledningene og manglende gang- og sykkelveg, påvirker dette kostnadene på utbyggingen. Dette kombinert med kompliserte grunnforhold (for eksempel kvikkleire) gjør at enkelte utbyggingsområder aldri blir gjennomført. 7.4 Utbyggingsavtaler Det er viktig med gode avtaler som avklarer hvem som skal betale hva når en reguleringsplan skal gjennomføres. Ofte er dette spørsmål som dukker opp når arbeidet med utbyggingsavtalen skal utformes dvs etter reguleringsplanen er vedtatt. I dialogen rundt innholdet i utbyggingsavtalen er det ikke uvanlig at man finner at det er lite realisme i rekkefølgebestemmelsene. Og i enkelte tilfeller må man gå omveien om reguleringsendring noe som tar unødig tid. Det er derfor en stor fordel om utbyggingsavtalen utarbeides samtidig med reguleringsplanen. En undersøkelse utført av Asplan Viak viser at rundt 80% av utbyggerne opplever utbyggingsavtalen som et nyttig verktøy for plangjennomføring. Den oppleves som nyttig av flere grunner: Utbyggingsavtalen sikrer gjennomføring og binder også kommunen som part og skaper derved forutsigbarhet. Er et godt alternativ når kommunen ikke selv kan ta ansvaret for å bygge offentlig infrastruktur Er et svært viktig virkemiddel i komplekse utviklingsområder med mange private og offentlige parter Ansvaret for å forhandle utbyggingsavtaler bør være klart plassert i kommunens organisasjon. I Melhus er ansvaret plassert hos virksomhet for arealforvaltning med bistand fra utviklingsseksjonen. Politisk ligger ansvaret hos formannskapet som planmyndighet, og hos kommunestyret når større bevilgninger er nødvendig jfr. delegasjonsreglementet. Mange kommuner opplever at spørsmål rundt forholdsmessighet er et krevende forhandlingstema. 60% av kommunene mener det er gjennomføringssituasjonen og finansieringsutfordringene som er hovedutfordringen det mangler kort og godt offentlige bevilgninger. En del av utbyggerne på sin side, opplever at bestemmelsen om forholdsmessighet har gjort det lettere å komme fram til mer balanserte avtaler. Forskutteringsavtaler mellom utbygger og kommune er ikke uvanlig. Melhus kommune har liten erfaring med bruk av utbyggingsavtaler og enda mindre erfaring med andre former for avtaler i boligutviklingssammenheng. Primært skyldes dette at behovet ikke har vært til stede, men også kommunens kompetanse på området. Dette er imidlertid i endring. Kommunen har en årlig befolkningsvekst på rundt 1,5 % - dette sammen at behovet for gode helhetlige utbyggingsløsninger er større enn tidligere, gjør at kommunen i større grad bør vurdere avtaler mellom utbyggere, grunneiere og kommune som verktøy. Større press på utbyggingsområder gir større behov for utbyggingsavtaler. 24

176 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Kommunale boliger Det er til enhver tid mangel på boliger til boligsosiale behov. Gjennomgangsboligene bør ikke være for store, samt ha en enkel standard da disse skal være avhjelpende boliger i en overgangsperiode, og målet er å få husstanden ut på det ordinære boligmarkedet. Disse boligene bør ligge sentralt og nær kollektivakser da dette ofte er brukergrupper som ikke har egen bil. Eneboligen har sine fordeler, men behovet for leiligheter beliggende sentralt og i gang/sykkelavstand til buss- og togstopp er i dag større. I et 5-10 års perspektiv er det, for kommunen som helhet, meldt behov for: 2 kriseboliger 6 boliger til tyngre brukere med oppfølgingsbehov 6-8 boliger for personer som bor i uegnete boliger i dag 5-10 ungdomsboliger 2 bofellesskap Lokalitet for mobile boliger (de mest vanskeligstilte) (Kilde: Vedlegg Arealer for offentlig infrastruktur utarbeidet i forbindelse med arealdelen til kommuneplanen). Kommunen har en rolle i å legge til rette for denne type boliger i sentrum av alle tettstedene. Det er tilstrekkelig med areal til boligutvikling i kommunen, og i sentrum av flere av tettstedene skal det utarbeides sentrumsplaner (områdeplaner). Kommunens ansvar er her bl.a. å stimulere til at boliger/ leiligheter i større grad bygges ut av private i samarbeid med kommunen (eks utbyggingsavtaler) og ved hjelp av husbankens virkemidler. 7.6 Eiendomsforvaltning Melhus kommune er hjemmelshaver på 282 ulike eiendommer i kommunen. Rundt 120 av eiendommene inneholder bygningsmasse, mens rundt 160 er vegareal, friområder, lekeplasser og areal for tekniske installasjoner. Kommunen eier bare unntaksvis boligtomter og næringstomter. Enkelte arealer kan være nyttige at er i kommunalt eie. Befolkningsvekst generer behov både for skoler, barnehager, idrett og kulturbygg. Eiendommer kan også brukes som del av avtaler med private, lag og organisasjoner for å stimulere til god sentrumsutvikling. Politikken innenfor området i Melhus er pr. i dag å eie områder og bygg hvor det er kommunal aktivitet. Kommunen har pr. i dag ingen politikk på strategiske tomtekjøp for eksempel som ledd i utvikling av attraktive sentrumsområder i tettstedene.

177 Bilde: Fra Brekkåsen skole 7.7 Offentlig infrastruktur At kommunen har en definert og forutsigbar boligpolitikk har innvirkning på prioritering av investeringer på ulike deler av den offentlige infrastrukturen. Oppgradering av ledningsnettet er nødvendig flere steder i kommunen, men bør prioriteres der hvor tyngden av boligbyggingen skjer. Kan Melhus kommune bli bedre til å vurdere realismen i nye boligområder, og evt. på hvilken måte? Kan de private aktørene bli bedre til å vurdere realismen i prosjektene, og evt. på hvilken måte? Hvilke konsekvenser har dette? 26

178 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Kapitlene foran beskriver status innenfor flere områder innenfor kommunal boligpolitikk. I dette kapitlet foreslås tiltak som «svar» på utfordringene kommunen står ovenfor. Tiltakene som foreslås er delt i tre hovedkategorier: Tiltak som handler om lokalisering av boligbyggingen Tiltak som handler om bokvaliteter Tiltak som handler om virkemidler Forslag til boligpolitiske tiltak Foran er kommunens vedtatte mål beskrevet og hvilke utfordringer det er i gjennomføringen av boligbyggingen. I dette kapitlet foreslås tiltak som kan bidra til en raskere gjennomføring av boligbyggingen. Tiltak Om lokalisering av boligbyggingen Følges opp gjennom Tilfredsstiller mål/strategi nr i samfdel a) Kommunen skal praktisere en knutepunktstrategi. Dette betyr at i og ved kollektivknutepunktene skal kommunen legge til rette for høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Kollektivknutepunkter i Melhus er: Melhus sentrum, Kvål sentrum, Ler sentrum, Lundamo sentrum, Hovin sentrum og Korsvegen sentrum. b) Boligbyggingen skal bidra til å styrke kollektivtilbudet. Dette betyr at det skal legges til rette for økt boligbygging i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunktene. Boligbygging her skal ha høy arealutnyttelse. c) Nye boligområder skal, som utgangspunkt, ikke lokaliseres på dyrkamark. I de tilfeller dyrkamark likevel velges skal utbyggingen ha høy arealutnyttelse og ligge ved / i sentrum av tettstedene. d) I nedre Melhus skal nye boligområder etableres nært kollektivknutepunktet og i tilknytning til eksisterende Områdereguleringer Detaljreguleringer Utbyggingsavtaler Økonomi- og handlingsplan Hovedplan vann og avløp Trafikksikkerhetsplan Arealdelen Områdereguleringer Arealdelen Arealdelen Klima- og energiplanen Redusere utslipp transport Klima- og energiplan

179 infrastruktur (blomsten). e) Nye boligarealer skal være gjenstand for en gjennomføringsvurdering før de innarbeides i planverket, herunder vurdering av: topografiske forhold, grunnforhold, lokalisering i forhold til offentlig infrastruktur, økonomiske konsekvenser. f) Boligbygging nord i kommunen skal skje gjennom fortetting og feltutbygginger, mens sør i kommunen skal boligbyggingen skje i sentrum av tettstedene, i felt og som spredt boligbygging. g) Med mindre avbøtende tiltak kan gjennomføres skal nye boligområder ikke lokaliseres i fareområder. Om bokvaliteter / kvaliteter i boligbyggingen a) Det skal legges til rette for et variert boligtilbud, bl.a. skal andel av leiligheter i tilknytning til sentrum av tettstedene økes. b) Boligbyggingen skal bidra til en fysisk aktiv befolkning. Dette betyr at boligene skal ha tilgang til gode uterom, gang- og sykkelveger, sykkelparkering og at det skal tilstrebes gangavstand til sentrale gjøremål (skole, barnehage, kollektivknutepunkt, fritidsaktiviteter) c) Boligbyggingen skal bidra til at alternative energikilder tas i bruk til oppvarming. d) Offentlige uterom som parker, plasser/torg og holdeplasser skal holde høy kvalitet. Universell utforming skal vektlegges samt fokus på estetikk i utforming av sentrene. e) Gang- og sykkelveger prioriteres inn mot og i kollektivknutepunktene. Arealdelen Klima- og energiplan Arealdelen Arealdelen Områdereguleringer Detaljreguleringer Utbyggingsavtaler Områdereguleringer Detaljreguleringer Utbyggingsavtaler Norm for utearealer Økonomi- og handlingsplan Trafikksikkerhetsplan Arealdelen Områdereguleringer Detaljreguleringer Utbyggingsavtaler Planprogram Områdereguleringer Detaljreguleringer Utbyggingsavtaler Norm for utearealer Økonomi- og handlingsplan Driftsplaner Arealdelen Områdereguleringer Detaljreguleringer Utbyggingsavtaler Trafikksikkerhetsplan Alternativ energiforsyning og -bruk

180 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013 Virkemidler (med virkemidler menes her juridiske, økonomiske og organisatoriske virkemidler herunder også rutiner og prosesser internt/eksternt) a) Planinitiativ som er i strid med arealdelen til kommuneplanen vil rådmannen som hovedregel avvise. Se figur under. b) Kreve felles planlegging jfr. pbl 11-8 e) der hvor det er mange interesser og felles planlegging nødvendig for gode løsninger. c) Det er behov for flere prinsippavklaringer ang. kommunens bruk av utbyggingsavtaler. Herunder: fordeling av kostnader mellom ulike utbyggere i et område og kommunen. Dette gjelder kostnader knyttet til offentlig teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, park, lekeplasser, turveier, stier). Fordelingsprinsipper. Hvordan forkjøpsrett på boliger for vanskeligstilte skal ivaretas Situasjoner når det er aktuelt for kommunen å forskuttere d) Utforming av ervervsstrategi. Det er behov for prinsippavklaringer rundt kommunal eiendomsforvaltning og utvikling. Dette fordi det er stort press på arealer i Melhus og rollen kommunen inntar påvirker bokvaliteter mellom husene. e) Arena for samhandling / møteplasser for ulike arealaktører (bolig, idrett, etc) f) Melhus kommune skal ta en aktiv rolle i utforming av sentrum av tettstedene. Dette gjelder så vel planlegging som opparbeiding av felles uterom, parker og grøntanlegg. g) Utarbeide sentrumsplaner for tettstedene Kvål, Ler, Lundamo, Melhus sentrum og Hovin. h) Ved knappe økonomiske ressurser skal kommunen prioritere sine ressurser inn mot sentrum av tettstedene (kollektivknutepunktene) framfor Pbl 12-2 og Arealdelen Områdereguleringer Utbyggingsavtaler Det legges fram en sak til behandling i formannskap og kommunestyre. Saken skal avklare hvordan det skal arbeides med utbyggingsavtaler. For eksempel deles kommunen inn i områder hvor behov for ny infrastruktur vurderes. Dette danner grunnlag for å beregne en som i forhold til BRA som skal innbetale ved alle utbygginger innenfor området. Det legges fram en sak for formannskap og kommunestyre for nærmere avklaringer. Seminar/verksted gjennomføres ved behov. Planstrategi Økonomi- og handlingsplan Utbyggingsavtaler Ervervsstrategi Planstrategi Økonomi- og handlingsplan Hovedplaner for VVA Økonomi- og handlingsplan Boligsosial handlingsplan Lokaldemokrati og brukermedvirkning 1.2.3, 1.4.7, , 1.5.6,

181 vedtatte boligfelt lokalisert utenfor tettstedene. i) I og ved kollektivknutepunktene økes kapasitet på VVA og brannvannsdekning etter følgende kriterier: Pågående reguleringsarbeid (eks E6, områdereguleringer, detaljreguleringer) Forventet befolkningsvekst Kapasitet på VVA, renovasjon Oppgraderingsbehov j) All utbygging skal bidra til et fond for park og grøntanlegg til bruk i og i tilknytning til sentrum av tettstedene Hovedplanarbeid for VVA Utbyggingsavtaler Økonomi- og handlingsplan Realistisk prioriteringsplan Prinsippavklaring på hvordan dette gjøres Rekkefølgebestemmelser Utbyggingsavtaler Til punkt a) under virkemidler: Arealdelen har vært gjenstand for en lang og omfattende prosess med svært mange involverte. Fra privatpersoner, via lag og organisasjoner, utbyggere, næringsliv og regionale myndigheter. I prosessen er problemstillinger vurdert og veid, drøftet og diskutert og man har funnet fram til en løsning som nedfelles i en juridisk bindende plan. Det legges til rette for at planinitiativ i tråd med planen gjennomføres, mens initiativ i strid med planen som hovedregel vil bli avvist. Arealdelen til kommuneplanen og reguleringsplaner fungerer som avtaler mellom kommunen og de som har deltatt i planprosessen. Det er, og skal ikke være enkelt å gjøre unntak fra planen. Planinitiativ i tråd med kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan Planinitiativ i strid/delvis i strid med reguleringsplan Planinitiativ i strid med kommuneplanens arealdel Anbefaler oppstart Anbefaling oppstart eller ikke vurderes administrativt, kan fremmes som politisk forespørselssak Anbefaler ikke oppstart av planen Avvises administrativt Figur: Planer i strid med arealdelen vil som hovedregel bli avvist. 30

182 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013 Kapitlet foreslår en rekke boligpolitiske tiltak for kommunen. Er dette de «riktige» tiltakene? Hva er det viktigste kommunen kan gjøre for å få fortgang i boligbyggingen? Evt. hva mangler av tiltak? 9 Sluttord Foreliggende tiltaksplan har sagt noe om status på ulike områder innenfor boligbyggefeltet og foreslått tiltak. Tiltaksplanen legges med dette fram for politisk behandling. Rådmannen håper tiltaksplanen, sammen med Vedlegg arealer for boligbygging (som ble utarbeidet til rullering av arealdelen), kan være konstruktive bidrag til den politiske debatten rundt boligbygging i kommunen. 9.1 Definisjoner Kollektivknutepunkt Et knutepunkt kan defineres som de reisendes bindeledd mellom to transportmidler. Det etableres altså kollektivknutepunkter fordi det er behov for, eller er skapt en mulighet for, å bytte transportmiddel underveis på reisen. Kollektivknutepunktene kan ha flere funksjoner: Sted med overgangsmuligheter mellom regionale kollektivtilbud (tog, ekspressbusser) og det lokale rutetilbudet. Byttepunkt for ulike lokale rutetilbud. Sted der en har mulighet til å bytte til/fra et kollektivt transportmiddel til/fra et individualisert transportmiddel. Knutepunkter dreier seg altså ikke bare om bytte mellom to eller flere kollektive transportmidler, men kan også være et byttepunkt mellom for eksempel privatbil og buss. De store kollektivknutepunktene fyller flere funksjoner, for eksempel som byttepunkt både mellom lokale rutetilbud, regionale rutetilbud og fra bil til buss. De minste knutepunktene fyller en funksjon, som for eksempel omstigningspunkt fra individualisert transport til lokal buss. Tettsted Dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 m definerer SSB som tettsted. Sentrum Sentrum er begrep som brukes for å definere de viktigste områder med sentrumsfunksjoner i et tettsted. Begrepet er definert av SSB som et område satt sammen av en eller flere

183 sentrumskjerner og en sone på 100 meter rundt. En sentrumskjerne er definert som et område med mer enn tre ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse- og sosialtjenester eller andre sosiale og personlig tjenester være representert. Avstanden mellom virksomhetene skal ikke være mer enn 50 meter. Transformasjon Omdanning, endring, overgang fra en tilstand til en annen. I dette tilfellet omdanning fra mer ekstensiv arealbruk til mer intensiv bruk. Eksempel fra flateparkering til bolig- og næringsbygg med parkering i kjeller. 9.2 Kildehenvisninger Planlegging og gjennomføring av reguleringsplaner, Norsk Eiendom i samarbeid med en rekke aktører Utbyggingsavtaler og virkemidler i gjennomføring av arealplaner, foredrag og presentasjoner fra Asplan Viak AS v/erik Plathe NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken, Kommunal- og regionaldepartementet Meld.St.17 «Byggje bu leve, bustadpolitikken» lagt fram i Forslag til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (sendt på høring oktober 2013) Gjennomføring av reguleringsplaner, virkemidler og verktøy. Erfaringer fra Trondheim kommune. Presentasjon fra Ragnhild Børmer Trondheim kommune. Vedlegg Arealer for boligutvikling Arealdelen til kommuneplanen Boligseminar gruppeoppgave Boligplan for Hitra kommune Boligbyggeprogram for Hvaler kommune Boligbyggeprogram for Eigersund kommune 32

184 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging 2013

185 IKT- og serviceseksjonen Saksbehandler Mari Grongstad Telefon Dato Saksnr. 14/ Melhus kommune v/ rådgiver Tove Hellem seksjon utvikling Uttalelse: Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i møte , sak 4/14, fattet følgende vedtak: Kommunen er viktig premissleverandør for boligutviklingen i Melhus, slik det kommer frem i tiltaksplanen. Det er viktig å legge til rette for attraktive boområder som er tilgjengelig for mennesker i alle aldre, familiesammensetninger og funksjonsevner. Derfor er det etter rådets syn viktig at særskilte føringer rundt tilgjengelighet og universell utforming fremkommer i kommunens utbyggingsavtaler, der dette er hensiktsmessig. Dette omfatter også å stille krav til utbyggers boligsammensetning, utforming av grønnstruktur og lignende. Videre må kommunen i planleggingen av øvrig infrastruktur tilknyttet boligutbygging være særlig oppmerksom på tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette kan være å hensynta behovet for ledelinjer, utforming av fortau og andre hjelpemidler med tanke på denne gruppen. Med hilsen Mari Grongstad møtesekretær Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Tlf Melhus kommune Rådhusvegen Melhus

186 IKT- og serviceseksjonen Saksbehandler Mari Grongstad Telefon Dato Saksnr. 14/ Melhus kommune v/ Tove Hellem Melding om politisk vedtak - Høring - Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Melhus eldreråd Melhus eldreråd har i møte , sak 12/14, fattet følgende vedtak: Melhus eldreråd har ingen bemerkninger til saken. Med hilsen Mari Grongstad møtesekretær Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Tlf Melhus kommune Rådhusvegen Melhus

187

188

189

190

191 Melhus kommune Rådhusvn MELHUS Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar Sentralbord: Org. Nr.: MVA Henvendelse til: Randi Mona Dato: Tlf.: Saksref.: Faks: Deres ref.: 14/ E-post: Vedlegg: Bankgiro: jernbaneverket.no Jernbaneverket uttalelse ved høring av helhetlig tiltaksplan for boligbygging, Melhus kommune Vi viser til brev fra Melhus kommune av 20. august 2014 angående høring av helhetlig tiltaksplan for boligbygging i Melhus kommune. Det tematiske planforslaget er et bidrag i diskusjonen om kommunens boligpolitikk. Jernbaneverket stiller seg i utgangspunktet positiv til alle foreslåtte boligpolitiske tiltak som sikrer økt boligbygging ved kollektivknutepunkt og som bidrar til å styrke andelen kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende. Vi viser til vårt brev av 31. januar 2014 med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel , der vi påpekte jernbanens potensial for økt persontransport på strekningen Støren-Steinkjer. Sør-Trøndelag fylkeskommunes omsøkte ønske om økt lokaltogtilbud sør for Trondheim er nå godkjent av Samferdselsdepartementet og Jernbanetilsynet. NSB iverksetter dette økte tilbudet fra og med desember 2014 på dagens jernbaneinfrastruktur. Melhus kommunes ulike tettsteder, fra Melhus sentrum i nord til Lundamo i sør, vil dermed få et betydelig bedre togtilbud inn mot Trondheim enn det som eksisterer i dag. Kollektivknutepunkt Melhus kommune kan gjennom sin boligpolitikk bidra til å styrke og videreutvikle eksisterende kollektivknutepunkt gjennom fortetting og etablering av boliger, men også gjennom å legge til rette for arbeidsplasser og servicefunksjoner i/nær kollektivknutepunktene. Videre er det vesentlig at ulike transportformer ses i sammenheng. Lokalisering og utforming av overgangsmulighet mellom ulike transportformer må gjøres så smidig og enkelt at de reisende opplever kollektivtransportløsningene som hensiktsmessige og fordelaktige, noe Jernbaneverket er villig til å bidra med å oppnå. Det er uvisst hvorvidt alle de nevnte jernbanetettstedene i Melhus vil kunne være fullverdige kollektivknutepunkt eller om knutepunktbegrepet bør forbeholdes større enheter som faktisk egner seg til fullverdige kollektivknutepunkt. Sikkerhetsrisiko langs jernbanen Melhus definerer jernbaneholdeplassene Melhus, Kvål, Ler, Lundamo og Hovin som kollektivknutepunkt og tettsteder, i tillegg til Korsvegen. Dette er tettsteder med ulike utford Side 1 av 3

192 ringer, og økt togtrafikk vil kunne gi økt sikkerhetsrisiko relatert til jernbanen, bl.a. med flere usikra planoverganger i/ved tettstedene. I den videre planlegging av tettstedene vil Jernbaneverket derfor stille krav om at konsekvenser for jernbanen inngår i analyser på overordna plannivå, og at gjennomføring av ROS-analyser der sikkerhet relatert til jernbane må inngå i reguleringsplanarbeidet. Sikkerhet relatert til jernbane handler om trafikksikkerhet for tog og for de som ferdes langs/på tvers av linja, samt sikkerhet relatert til jernbanens stabilitet, der grunnforhold og vanntransport er vesentlige elementer. Nødvendige avbøtende sikringstiltak vil derfor måtte inngå i planarbeidene. Planoverganger På generelt grunnlag vil Jernbaneverket signalisere at økt bruk av eksisterende planoverganger ikke vil kunne tillates. Dette gjelder adkomst til nye byggeområder, men også vesentlig omdisponering og fortetting i eksisterende boligområder, samt tilrettelegging for friluftsliv, næringsaktivitet etc. som vil kunne generere økt trafikk over eksisterende planoverganger. Dette gjelder alle usikra planoverganger, men også planoverganger som er sikra med bom og/eller signalanlegg. Ved behandling av reguleringsplaner, eller søknad om dispensasjon fra kravet om reguleringsplaner, vil Jernbaneverket kreve at det etableres planfrie kryssinger og at tilstrekkelig fysisk sikring langs spor ivaretas. Videreutvikling av Dovrebanen Dovrebanen er en nasjonal transportåre nord-sør i landet, og en videre utvikling og modernisering av banen for økt person- og godstransport fordrer investeringer i jernbaneinfrastrukturen. Det er derfor av stor betydning for Jernbaneverket at eksisterende enkeltspora jernbane ikke bygges inn slik at en videre satsing på jernbanen hindres eller vanskeliggjøres, anleggs- og/eller driftsmessig. Generell byggegrense mot jernbanen er 30 meter (jfr. Jernbanelovens 10), og gjennom reguleringsplanarbeid kan dette fravikes, men da vil nødvendige sikringstiltak og ulemper ved støy og rystelser gjøre seg gjeldende. For deler av Melhus kommune vil dessuten nye jernbanetraséer kunne være aktuelle i utviklingen framover. Jernbaneverket er opptatt av at toget skal spille en større rolle i kollektivtrafikkarbeidet regionalt, og da med Trondheim som nav. Økt lokaltogtilbud og pågående utredningsarbeid relatet til nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er begge tiltak som vil påvirke Melhus kommune framover. Jernbaneverket stiller seg bak de vurderinger og analyser som ligger til grunn for den helhetlig tiltaksplan for boligbygging i Melhus kommune, og mener at en satsing på å styrke kollektivknutepunktene gjennom økt boligbygging i tettstedene harmonerer med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Med hilsen Ragnhild Lien seksjonssjef Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning Dokumentet er godkjent elektronisk Randi Mona landskapsarkitekt Side 2 av 3

193 Side 3 av 3

194

195 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 M. ILgacis lg ZOlit Melhus kommune Rådhusveien MELHUS Uttalelse til høring - tiltaksplan for boligbygging - Melhus kommune Fylkesmannen har mottatt ovennevnte plan til høring, og har følgende kommentarer: Barn og unge Fylkesmannen støtter kommunens intensjon om å legge til rette for en variert boligutbygging for å ivareta befolkningens ulike boligbehov. Her er det grunn til å fremheve behovet for tilbud til unge nyetablerende familier, og unge enslige som flytter ut fra foreldrehjemmet. I noen tilfeller vil dette best løses med et tilbud om kommunale utleieboliger. Under tiltaksplanens punkt 7.5 Kommunale boliger er det vist til behov for et antall boliger for tyngre brukere med oppfølgingsbehov. Fylkesmannen har på generelt grunnlag registrert at kommuner møter utfordringer med å tilby boliger tilpasset barn og unge med omfattende hjelpe- og omsorgsbehov, der dette må løses med tiltak i egen kommune. Det vil derfor være hensiktsmessig å legge opp til en fleksibel tilpasning som også kan imøtekomme slike behov når det oppstår. Miljøvern, landbruk og bygdeutvikling Helhetlig tiltaksplan for boligbygging i Melhus kommune gir kommunen et godt grunnlag for å tilrettelegge for økt boligbygging. Fylkesmannen støtter Melhus kommunes strategier og er positiv til de målsetningene Melhus kommune har satt seg i tiltaksplanen. Det går frem av tiltaksplanen at kommunen skal sikre at det er nok areal til utbygging, samt styre hvilke arealer som skal bygges ut. Kommunen har avsatt tilstrekkelig arealer til boligformål i kommuneplanen. Utfordring blir da å styre utbyggingen til de best egnede områdene. Fylkesmannen vurderer at tiltaksplanen gir klare føringer for hvilke områder som bør prioriteres. Dette er positivt. Tiltaksplanen peker på at nye boligområder skal etableres i tilknytning til eksisterende bomiljø, i nærheten av sosial- og teknisk infrastruktur, nært sentrumsområder og i gå- eller sykkelavstand til områder med kollektivdekning. Dette er målsettinger som er i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (SPR-BATP). Planen er også tydelig på at kommunen skal føre et aktivt jordvern og samordne Embetsledelse og Kommunal og Justis- og Landbruk og Miljøvern- Oppvekst- og Sosial- og administrasjonsstab samordningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

196 2 jordvernpolitikken strategiene. med Trondheimsregionen. Fylkesmannen støtter disse Ved å satse på utvikling av de etablerte tettstedene kan det generelle tjenestetilbudet i kommunen som innbefatter både sosial og teknisk infrastruktur, herunder skole, barnehage, aktivitetsområder og trygge adkomster til disse, ivaretas. Dette er både en samfunnsøkonomisk og effektiv ressursutnyttelse. Typiske problemstillinger for områder utenom grendesentrene vil være at det kreves skoleskyss, det medfører økt trafikk i forbindelse med skyss til barnehage samt behov for gang- og sykkelveg mot sentrum. Dette påpekes også i tiltaksplanen. Det er positivt at Melhus kommune har fokus på dette. Samfunnssikkerhet Fylkesmannen minner om ny lovgivning som har kommet de siste årene og som har skjerpet og formalisert kravene til kommunene sitt arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. Plan- og bygningslov setter krav om at ROS-analyser skal ligge til grunn for alle areal- og reguleringsplaner, og lov om kommunal beredskapsplikt setter krav om at kommunen utarbeider en helhetlig ROS-analyse. Den helhetlige ROS-analysen skal legges til grunn både for kommunen sine beredskapsplaner og for planer etter plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig at kommunen bruker sin overordnede analyse for risiko- og sårbarheter aktivt mot godkjenninger for forslag til reguleringsplaner, og ser at de aktuelle ros-analyser som utarbeides for reguleringsplaner er i samsvar med kommunens egne planer. Det er viktig at både naturbaserte og virksomhetsbaserte risikoer vurderes, samt hvilke utfordringer som kan komme i framtiden med et endret klima. Slikt sett er det positivt at kommunen ser på fortetting og videre utbygging nær allerede etablerte bebyggelser. Sosial og helse Fylkesmannen mener det positivt at kommunen fokuserer på bokvalitet, og at det er utarbeidet strategier for å sikre kommunens innbyggere uteareal med høy kvalitet. Bokvalitet og møteplasser for ulike aldersgrupper er en viktig del av kommunens folkehelsearbeid. Universell utforming Fylkesmannen og Sør-Trøndeleg fylkeskommune har begge et ansvar for å ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har nå inngått avtale med fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.

197 3 Oppsummering Fylkesmannen mener det er positivt at Melhus kommune har utarbeidet en helhetlig strategisk tiltaksplan for boligbygging i kommunen. En slik plan vil være et godt verktøy for å styre utviklingen og prioritere tiltak og planer innenfor kommunegrensene. For at kommunen skal nå de målene de har satt seg bør tiltaksplanen legges til grunn for all planlegging og utbygging i kommunen. Med hilsen Alf-Petter Tenfjord (e.f.) Inger Teodora Kværnø rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Kontaktpersoner: Landbruk: Siri Vannebo, tlf Miljøvern: Harald Høydal, tlf Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tif Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf Samfunnssikkerhet: Jan-Äge Gundersen, tlf Reindrift: Helge Hansen, tlf Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune v. Vegard Hagerup, tlf Kopi: Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM

198 1 0 NOV (9,98+ - (4 Statens vegvesen Melhus kommune 7224 MELHUS Behandlende enhet: Region midt Saksbehandler: Signhild Johanne Volden - Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2014/ / Høringssvar - Helhetlig tiltaksplan for boligbygging - Melhus kommune Viser til deres oversendelse av Statens vegvesen mener det er positivt at kommunen tar initiativ til en helhetlig drøfting av kriterier, utfordringer og løsninger for framtidig boligbygging i Melhus. Økt bruk av områdemodeller i gjennomføringen av en mer helhetlig boligplanlegging innebærer at kommunen selv tar en mer aktiv og ledende rolle i sine plan- og gjennomføringsprosesser. Statens vegvesen har tro på at en godt forankret tiltaksplan for boligbygging vil kunne gi mer forutsigbare rammer for at de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi gjør oppmerksom på at utstrakt utbygging av boliger i LNF-områder med spredt boligbygging bryter med retningslinjene, og kan medføre innsigelse fra Statens vegvesen som statlig sektormyndighet. Ut over dette har vi ingen merknader til Melhus kommune sin helhetlige tiltaksplan for boligbygging. Plan- og trafikkseksjonen Med hilsen s. 2 ri k Jørgen Isg -d S eksjonssjef Signhild Johanne Volden Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Prinsensgate 1 Statens vegvesen Region midt 7013 TRONDHEIM Landsdekkende regnskap Fylkeshuset 6404 Molde Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

199 Melhus kommune NORM FOR LEKE- OG UTEOPPHOLDSAREAL Saksansvarlig Camilla Stenstad Arkivsak 14/4944 Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommune vedtar «Norm for leke- og uteoppholdsareal» slik en framgår av vedlegg 1. Denne norm utdyper vedtatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel om uteområde for lek og opphold. Kravene er utdyping og konkretisering av de mer generelle kravene i plan- og bygningsloven og i byggeteknisk forskrift. Kravene til uterom skal legges til grunn ved utarbeiding av alle reguleringsplaner med nye boliger i hele kommunen. De skal også legges til grunn ved behandling av tomtedelingssaker, bruksendringer og byggesaker med nye boliger. Norm for leke- og uteoppholdsareal skal sikre Melhus kommunes innbyggere gode møteplasser, og forutsigbarhet for utbyggere og private utbyggere om hva som kreves i forbindelse med en utbygging i Melhus kommune. Den sikrer likebehandling, og et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakerne. Normen er i tråd med nasjonale og regionale føringer. Vedlegg: 1. Norm for leke- og uteoppholdsareal 2. Innkommende merknader a. Block Watne b. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag c. Sør-Trøndelag Fylkeskommune 3. Samlet saksfremstilling

200 Saksutredning: Melhus kommune ønsker å utarbeide en ny norm for leke- og uteoppholdsareal som sikrer gode bomiljø for våre innbyggere. I tråd med kommuneplanens arealdel, relevant lovverk, rikspolitiske og regionale retningslinjer er det blitt utarbeidet et forslag til ny norm for leke- og uteoppholdsareal som skal gjelde for alle nye utbygginger i kommunen. Normen setter krav til størrelse, beliggenhet og kvalitet på områder for uteopphold og lekeareal ved utbygging. Det settes også krav til hva en uteområdeplan/utomhusplan (fra kommuneplanens arealdel 1.7.2) skal inneholde for å være komplett. Forslag til norm for leke- og uteoppholdsareal ble lagt ut til høring etter behandling i Formannskapet , i sak PS113/14. Det ble annonsert i Trønderbladet, og forslaget til norm ble sendt på høring til Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Norgeshus, TOBB, Solem Arkitektur, Heimdal gruppen, Block Watne, Eldrerådet, Funksjonshemmedes råd og Ungdomsrådet. Etter høringsfristen , hadde Melhus kommune mottatt høringsinnspill fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Block Watne, alle innspill er vedlagt i sin helhet. Både Fylkesmannen og Fylkeskommune er svært positive til at Melhus kommune ønsker en ny norm for leke- og uteoppholdsareal. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, mottatt «Planen er tydelig på viktige prinsipper med hensyn til å ivareta og sikre barn og unge hensiktsmessige ute- og lekeområder, med tilpasning av avstand fra bolig til lekeområde tilpasset barns alder. ( ) Planen vil være et viktig bidrag til at folkehelseperspektivet ivaretas i detaljregulering i Melhus kommune. Særlig er det barns behov for lekemuligheter som sikres. Med økende fortetning stiger behovet for tilrettelegging for fysisk utfoldelse og rekreasjon. At det samtidig blir som en bieffekt sosiale møteplasser på tvers av alder og andre begrensninger, styrker folkehelseeffekten. Det er konkrete krav til hva som skal godkjennes til uteoppholds- og lekeareal. Plan skal utarbeides sammen med reguleringsplanen og det er innført rekkefølgebestemmelse som sikrer ferdigstillelse av leke- og uteoppholdsarealer før innflytting. Fortetning av boligområder kan gi utfordringer med å sikre god bokvalitet, herunder nok leke-/friarealer - om en skal greie å få til fortetning med kvalitet er det behov for verktøy som denne planen. ( )». Sør-Trøndelag Fylkeskommune, mottatt «Ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig å legge til rett for gode utearealer, både for barn, voksne og eldre. Gode bo- og oppvekstmiljøer vil dessuten styrke regionens attraktivitet. (..) Normene er i tråd med nasjonale og regionale føringer. Slik støtter fylkeskommunen forslaget. ( )». Det er mottatt et høringsinnspill fra utbyggersiden, noe Melhus kommune anser som svært positivt, og vektlegger selvsagt også utbyggers synspunkter på forslaget. Block Watne, mottatt Det blir innledningsvis forstått som at forslaget til norm er en del av kommuneplanens arealdel, og at det vil kreves dispensasjon for å fravike normen, noe Block Watne anser som svært uheldig og tidkrevende. Mye av kommentarene er ment å illustrere at med for bastant ordlyd, åpner man ikke for at gode løsninger kan godkjennes uten at det strider mot bestemmelsene. Til bestemmelsene i normen har de flere kommentarer og forslag til endringer. a) At det ikke kan gis brukstillatelse før lekeplasser er opparbeidet og ferdigstilt er uheldig i forhold til årstider. b) Skeptisk til «skal»- krav kombinert med tallfestede krav om størrelser på lekeplasser og minste avstand til. Ønsker at «skal» endres til «bør». c) Ingen innvendinger til tallene i tabellen, ei heller tolkningen. d) Enig i intensjonen i kriteriene satt til hva som kan beregnes som uteromsareal, men mener det er viktig med utsyn og utsikt for brukerne av lekeplasser slik at barna kan se på bilene, og at deler av lekeplassen (i blant med fordel) kan være mer støyusatt. Det er også noe usikkerhet i hva som menes med lekeplass, når det skrives at areal innenfor skole og barnehage ikke kan regnes som lekeplasser i et boligområde.

201 e) Det vises til setningen om at «egnede arealer for barn og unge skal lokaliseres før boliger og veier plasseres», og settes spørsmålstegn til hvordan dette skal følges opp. f) Konsekvent bruk av uteområdeplan og utomhusplan, sistnevnte foretrekkes. g) Omfanget av krav til utomhusplanen synes gått for langt. Og foreslår at punktene som omhandler: - Teknisk anlegg i grunnen, Teknisk oppbygging/løsning for alle fyllinger etc, og punktet om utforming og valg av løsninger og produkter, inklusive materialer etc kun i nødvendig grad vises, og at dette ikke er et generelt detaljkrav. Vurdering: Først ønskes det å klargjøre normens innvirkning i plan og byggesaker. Ved å vedta en slik norm utdypes det hvilke krav som skal legges til grunn ved f.eks en regulering av et boligområde. Det betyr ikke at tiltakshaver må søke om dispensasjon fra normen hvis man ikke klarer å følge normen til punkt og prikke. Det er ønskelig med et godt verktøy som legger vekt på gode bokvaliteter for innbyggerne i Melhus kommune, slik at man blant annet ikke fortetter uten gode nok utearealer. Ved å ha en slik norm kan man gjennom reguleringsbestemmelsene i reguleringsplaner og utbyggingsavtaler følge opp den gjeldende normen. Det er vurdert at flere av punktene Block Watne peker på, uavhengig av dispensasjonskrav, kan formuleres bedre, og at noen kan være uhensiktsmessige. Det er gjort endringer i flere av punktene i tråd med Block Watnes kommentarer og forslag til endringer. a) Det er lagt til setningen: «Det kan gis midlertidig brukstillatelse i de tilfeller hvor boliger er innflytningsklare på vinterstid, opparbeidelse og ferdigstillelse av uteoppholds og lekeareal skal da skje påfølgende vår», slik at man unngår utfordringene knyttet til opparbeidelse vinterstid. b) Dette er krav som skal legges til grunn. Igjen ikke dispensasjonspliktig hvis ikke mulig, men kravene skal etterstrebes, og skal legges til grunn i reguleringsbestemmelsene. c) Ok d) Her er rådmannen uenig med utbygger. Støykravene i retningslinjene til arealplanlegging legges til grunn i alle reguleringssaker i dag, ser ingen grunn til å fravike dette. Særlig hensyn må også tas da vi vet at barn er særlig utsatt for helseskader som følge av luftforurensning. Trafikksikkerheten for de minste barna er svært viktig. e) Setningen er fjernet. f) Utomhusplan vil bli det gjennomgående begrepet g) Endringer i krav til detaljering er gjort i tråd med forslaget, og satt under «og i nødvendig grad» i krav til utomhusplanens tegningsdel. Norm for leke- og uteoppholdsareal er justert i tråd med innkommende innspill der det er vurdert hensiktsmessig, i tillegg har rådmannen sett på oppbyggingen av planen og gjort den mer lesbar, det vises til vedlagt forslag til norm (vedlegg 1) for ytterligere detaljer. Det vurderes at normen for leke- og uteoppholdsareal vil bli et godt verktøy for Melhus kommune for å sikre fortetting med tilstrekkelig bokvalitet og sikre befolkningens helse og trivsel. Den skal brukes i plan- og utbyggingssaker med nye boliger slik at det avsettes gode uteoppholdsareal på egen grunn. Arealene skal ha en utforming som gjør arealet egnet til lek, opphold, sosialt samvær og rekreasjon. Arealene bør kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge, voksne og eldre, uavhengig av funksjonsevne. Det anbefales at norm for leke- og uteopphold vedtas av Melhus kommune slik den nå foreligger.

202 Arealforvaltning Saksbehandler Camilla Stenstad Dato Saksnr. 14/ Arkivkode L42 NORM FOR LEKE- OG UTEOPPHOLDSAREAL MELHUS KOMMUNE Innledning «Et godt oppvekstmiljø er avhengige av åpne møteplasser hvor terskelen for deltakelse er lavest mulig. Inkluderende fritidsarenaer har lave kostnader knyttet til seg, og stiller ikke strenge krav til ferdigheter, spesielle ressurser eller forhåndskunnskap. Alle jenter og gutter, uavhengig av funksjonsevne, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, hudfarge, språk, religion og livssyn, har samme rettigheter til et godt og trygt oppvekstmiljø. Åpne møteplasser, hvor alle er velkomne er blant de viktigste investeringene for et trygt oppvekstmiljø, godt forebyggingsarbeid og en styrket barne- og ungdomspolitikk» (Rundskriv Q-12/2011:8). For å sikre fortetting med tilstrekkelig bokvalitet og sikre befolkningens helse og trivsel, skal det i plan- og utbyggingssaker med nye boliger avsettes gode uteoppholdsareal på egen grunn. Arealene skal ha en utforming som gjør arealet egnet til lek, opphold, sosialt samvær og rekreasjon. Arealene bør kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge, voksne og eldre, uavhengig av funksjonsevne. Bilde fra Ladeparken, Trondheim kommune I Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, etter plan- og bygningsloven er det lagt vekt på å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging, og kommunens ansvar for å ivareta barn og unges behov for oppvekstsvilkår er presisert. Kommunen kan blant annet «utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt» (RPR punkt 4c).

203 NORM FOR LEKE- OG UTEOPPHOLDSAREAL MELHUS KOMMUNE I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Områdene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I forhold til utforming skal områdene være tilstrekkelig store, være egnet for ulik lek og opphold hele året. Arealene skal kunne brukes av alle, for eksempel av barn med forskjellige funksjonsnedsettelser, og bidra til samhandling mellom barn, unge og voksne. Barn er den gruppen i befolkningen som bruker utearealene mest, og for dem har nærmiljøet stor betydning. Fordi barns aksjonsradius er begrenset er tilgjengelighet og gode atkomstmuligheter til arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet er særdeles viktig. Vi tenker her på at arealene skal nås til fots og eller på sykkel. «De minste barna holder seg rett ved hjemmet. Barn på 5-6 år oppholder seg hovedsakelig mindre enn 100 meter fra egen inngangsdør. De fleste barn helt opp til 8 år oppholder seg i hovedsak inntil 200 meter fra hjemmet» (Rundskriv T-2/08:17). Dette blir viktigere og viktigere etter som tettsteder og kommune- og bygdesentra fortettes. Vi vet at mindre barn ikke har forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner og at det derfor er svært viktig med trafikksikre arealer og ferdselsårer. Særlig hensyn må også tas da vi vet at barn er særlig utsatt for helseskader som følge av luftforurensning. Sammenhengen mellom planlegging og fysisk aktivitet er klar. Der det er sykkel- og gangstier, sykler og går man. Der det er parker, lekeområder, skatebaner, klatrevegger, trær å klatre i, gress å jogge på, er det aktivitet. De gatetunene som har minimalt med kjørende og parkerte biler, kan være fine lekeområder for barn. Bilde fra Grillstad Park i Trondheim kommune

204 NORM FOR LEKE- OG UTEOPPHOLDSAREAL MELHUS KOMMUNE KRAV TIL AVSETTING AV UTEROM I MELHUS KOMMUNE Det er i Melhus kommune hjemlet i kommuneplanens arealdel (bestemmelsen 1.7.2) krav om uteområdeplan ved regulering. Denne norm utdyper vedtatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel om uteområde for lek og opphold. Kravene er utdyping og konkretisering av de mer generelle kravene i plan- og bygningsloven og i byggeteknisk forskrift. Det vises særlig til 8.4 i bygningsteknisk forskrift. Det vises også til forskriftenes 8.2 med krav til universell utforming av visse typer uteoppholdsareal. Kravene til uterom skal legges til grunn ved utarbeiding av alle reguleringsplaner med nye boliger i hele kommunen. De skal også legges til grunn ved behandling av tomtedelingssaker, bruksendringer og byggesaker med nye boliger. Leke- og uteoppholdsareal skal opparbeides og ferdigstilles før den første boenheten tas i bruk (jfr plan og bygningsloven 18-2). I forbindelse med søknad om oppføring av boliger eller ved regulering skal det utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av kommunen. Før det kan gis brukstillatelse for boliger skal utearealet/friområdet være opparbeidet i samsvar med utomhusplanen. Det kan gis midlertidig brukstillatelse i de tilfeller hvor boliger er innflytningsklare på vinterstid, opparbeidelse og ferdigstillelse av uteoppholds og lekeareal skal da skje påfølgende vår. Det skal ved regulering fastsettes rekkefølgebestemmelser til planen som sikrer at krav i denne norm er tilfredsstilt. Det kan utarbeides utbyggingsavtaler med Melhus kommune om fordeling av ansvar og kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur, jfr. Plan og bygningslovens 17-2, for å sikre oppfylling av rekkefølgebestemmelsene. Dersom utbygger og Melhus kommune finner at det blir for tyngende å kunne tilfredsstille kravene i denne norm for utbygger alene i forhold til utbyggingens art og omfang, kan utbygger og Melhus kommune gjennom utbyggingsavtale bli enig om løsninger for å sikre oppfylling av normens krav. Dette kan f.eks gjennom innbetaling til fond, jfr. kommuneplanens arealdel bestemmelsenes kap 1.3. For alle områder i Melhus kommune gjelder følgende minste uteromsareal ved utbygging av 2 eller flere boenheter: Antall boenheter m2 pr. boenhet Inkluderer pr. boenhet 2-25 x 50 - uteoppholdsareal (30 m2) - lekeplass (20 m2) Totalt min. 150 m2 > 25 x 75 - uteoppholdsareal (30 m2) - lekeplass (20 m2) - nærlekeplass (25 m2) Totalt min m2 > 100 x uteoppholdsareal (30 m2) - lekeplass (10 m2) - nærlekeplass (25 m2) - områdelekeplass (10 m2) - grøntdrag Områder med høy fortetting f.eks i sentrumsområder i Melhus, Ler, Kvål, Hovin og Lundamo og på Brekkåsen, Gimse og Søberg - uteoppholdsareal (20 m2) - lekeplass (10 m2) - områdelekeplass (10 m2) Tabell 1. Samlet arealbehov NB! Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt/regulert til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

205 NORM FOR LEKE- OG UTEOPPHOLDSAREAL MELHUS KOMMUNE Tabellen skal tolkes slik; eks ved bygging av 4 nye enheter skal det være uterom på minimum 4 (enheter) x50 m2 (pr. enhet) som vil gi minimum 200 m2 uterom som skal bestå av minimum for uteoppholdsareal 120 m2 (4 x 30 m2) OG sandlekeplass hvor minstekrav er 150 m2. Uterommet må derfor ved 4 enheter være på minimum 270 m2. Ved bygging av 15 enheter vil regnestykket se slik ut; uteoppholdsareal 15 (enheter) x 30 gir 450 m2 OG sandlekeplass 15 (enheter) x 20 som gir 300m2 Totalt krav om 750 m2 uterom ved oppføring av 15 boenheter. Ved bygging av 30 enheter vil totalkrav til uterom være på 3000 m2 (3 daa), følgende utregning: 30 (enheter) x 30 m2 (uteoppholdsareal) + 30 (enheter) x 20 m2 (sandlekeplass) + nærlekeplass på minimum 1500m2. Kriterier for å kunne beregnes som uteromsareal: Leke og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold (maks 55 dba). Areal som beregnes innenfor uteoppholdsareal på bakkenivå skal være universelt utformet. Lekeplassene skal være skjermet for sterk vind, forurensning sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare. Lekeplassene skal ha solrik beliggenhet. Arealer brattere enn 1:3 (unntak for areal tilrettelagt for aking) og arealer for områdelekeplasser som er smalere enn 10 meter, areal avsatt til kjørevei, parkering, fareområder og areal belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med i arealberegningen. Areal innenfor skole- og barnehage kan ikke regnes som lekeplasser i et boligområde. Lekeplasser så fremt det er mulig plasseres i tilknytning til og i sammenheng med andre ubebygde og vegetasjonsbærende arealer. Det bør sikres adkomst fra flere hold. Uteoppholdsareal Det er krav om minimum 30 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet, og minimum 50 % av det totale uteoppholdsarealet skal ligge på bakkenivå. Uteoppholdsarealer er de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering. Det innbefatter ikke restarealer som ikke egner seg til lek eller opphold. Ved regulering bør planbeskrivelsen vise hvilke kvaliteter uteoppholdsarealene har (f.eks. sol- og skyggeforhold, helning, tilgjengelighet). Jfr. Veileder T-1490 Reguleringsplan. Lekeplass Alle boenheter skal innen gangavstand på 50 meter ha minst en lekeplass med størrelse på minimum 150 m2. Lekeplassen skal som minimum ha en sandkasse el annet lekeapparat beregnet på småbarn (1-5 år), benk, grønnstruktur og noe fast dekke. Det er utbyggers ansvar å tilrettelegge for lekeplass(er) innenfor planområdet. Det skal etableres velforening el. som har ansvar for vedlikehold av lekeplassen(e). Nærlekeplass Ved regulering av område med 25 eller flere enheter, skal det i tillegg etableres nærlekeplass(er) med størrelse på minimum m2. Denne skal fortrinnsvis ligge innenfor planområdet og være innenfor en gang avstand på 150 meter for alle boenheter innenfor planområdet. Nærlekeplassen skal tilrettelegges for varierte aktiviteter som for eksempel ball-lek, aking, sykling og lignende. Maksimalt 100 boenheter kan være felles om en nærlekeplass. Nærlekeplasser skal opparbeides/tilrettelegges/vedlikeholdes i henhold til utbyggingsavtale mellom Melhus kommune, utbygger og eventuelle velforeninger/borettslag/sameie i område.

206 NORM FOR LEKE- OG UTEOPPHOLDSAREAL MELHUS KOMMUNE Områdelekeplass Alle boenheter skal innen en gang avstand på meter ha tilgang til en områdelekeplass med en størrelse på minimum m2. Melhus kommune er ansvarlig for å finne egnede områder for plassering av områdelekeplasser gjennom områdeplanlegging. Områdelekeplasser skal opparbeides/tilrettelegges/vedlikeholdes i henhold til utbyggingsavtale mellom Melhus kommune, utbygger og eventuelle velforeninger i område. Finansering kan skje gjennom delinnbetaling på fond fra de enkelte utbyggingsområder som sokner til områdelekeplassen. KRAV TIL UTENOMHUSPLAN I alle byggeområder skal det ved detaljregulering foreligge utomhusplan som viser hvordan områder for lek og opphold skal opparbeides, og hvordan disse områdene henger sammen med tilsvarende områder utenfor planområdet. (KPA 1.7.2). Areal og lekeapparater skal utformes i samsvar med sikkerhetsforskrift av 6.juli 1996 med senere revisjoner. Utomhusplanen skal ha tegningsdel og beskrivelse. Utomhusplanens tegningsdel skal i detalj (eventuelt med snitt eller oppriss) og aktuell målestokk vise: Behandling av eksisterende vegetasjon og markflater i planområdet, med vern, hogst, beskyttelsestiltak. Sikringstiltak; med rassikring, fallsikring, mot trafikk, mot vann og ev. annen fare. (Sikringstiltak skal vurderes av fagkyndig). Eksisterende og nye høyder, inklusiv planeringshøyder for tilgrensende tomter. Og i nødvendig grad i plansak eller i byggesak: Teknisk anlegg i grunnen; VA og kabler. Teknisk oppbygging/løsning for alle fyllinger, fundamenteringer og innfestinger. Utforming og valg av løsninger og produkter, inklusiv materialer, mønster, detaljløsninger, farger på alle elementer i planområdet. Utomhusplanens beskrivelsesdel skal: Gi en kortfatta og konsis beskrivelse av planens hovedgrep. Beskrive faremomenter og hvordan dette er løst (ROS-analyse). I nødvendig grad supplere kartdelen med beskrivelse av tekniske løsninger og valg av produkter. I større prosjekter skal hele den tekniske beskrivelsen leveres med kartdelen. For teknisk infrastruktur skal utomhusplanen være i tråd med den til en hver tid gjeldende VA-norm og veinorm. Universell utforming Ved all planlegging og utbygging skal prinsippene for universell utforming av bygninger og utearealer legges til grunn. (KPA 1.7.2). TEK 10 og veileder om Universell utforming i planlegging skal legges til grunn. Regjeringen har egen nettside om universell utforming: Støy Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T 1442) og gitte grenseverdier gjelder. Støy skal utredes i alle planer og tiltak som berøres av en støysone (KPA 1.8).

207 Referanser Rundskriv Q-12/2011 «Barn og unges fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse rettigheter, lover og regelverk» Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Regeringen.no: _Q_12_2011_web.pdf Rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging» Miljøvern departementet - Regeringen.no: Temaveileder T-1513 «Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven» Miljøverndepartementet Regeringen.no: Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging Teknisk forskrift, Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) har bestemmelser om krav til utearealer og byggverk. Forskriften er bygget opp av 5 kapitler, hvorav kapittel III Grad av utnytting, særlig er relevant for å ivareta gode oppholdsarealer egnet for barn og unge. Forøvrig anbefales å lese Veileder til Grad av utnytting T-1459 kapittel III., spesielt om 3-1 Hensikt med grad av utnytting, 3-2. Grad av utnytting og 3-3. Minste uteoppholdsareal (MUA). Tlf Melhus kommune Rådhusvegen Melhus

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedtatt i Kommunestyret 16.12.14 i sak 80/14 Innhold 0 UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Årsmelding 2014 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 4 0. UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP... 5 0.1 BEGREPER... 5 0.1 GRUNNLAG OG

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.06.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvidet bruk av utbyggingsavtaler

Utvidet bruk av utbyggingsavtaler Marit Ekne Rud og Berit Nordahl Utvidet bruk av utbyggingsavtaler Fortellingen om utbyggingen på Neskollen 372 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 372 Marit Ekne Rud og Berit Nordahl Utvidet bruk av utbyggingsavtaler

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer