Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser"

Transkript

1 side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer Skjærstyrke Enkelt trykkforsøk Versjon mars Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Enkelt trykkforsøk utføres for bestemmelse av kohesjonsjordarters udrenerte skjærstyrke. Måling av udrenert skjærstyrke ved enkle trykkforsøk forutsetter at en har med et homogent kohesjonsmateriale å gjøre, og at forsøket utføres så hurtig at det ikke finner sted noen drenasje av vann fra prøven. Forsøket utføres på sylindriske prøver med høyde ca. 100 mm og diameter 54 mm fra uforstyrrede sylinderprøver tatt opp med NGI 54 mm stempelprøvetaker. Under visse forhold kan resultatene brukes til å anslå graden av prøveforstyrrelse. Prinsipp En prøve av bestemte dimensjoner påføres en økende vertikalspenning (σ 1 ). Under påføring av vertikalspenningen trykkes prøven suksessivt sammen, relativ vertikaldeformasjon (ε), inntil brudd inntreffer. Vertikaldeformasjonen skjer med konstant hastighet 4 mm/min. Registrering av vertikalspenning (ev. kraft) og vertikaldeformasjon skjer kontinuerlig. Definisjoner Vertikal spenning (σ 1 ) i prøven ved en viss sammentrykning regnes som forholdet mellom vertikal kraft (F) og gjennomsnittlig tverrsnittsareal (A) ved denne sammentrykningen ( H). Skjærspenningen (τ) i et plan med helning 45 i forhold til horisontalplanet er lik vertikalspenning (σ 1 ) dividert med 2. Udrenert skjærstyrke (S ut ) angis som største verdi av skjærspenningen (τ) på et plan med helning 45 sammen med tilhørende relativ deformasjon (ε). Referanser NS 8016 (1988): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Bestemmelse av udrenert skjærstyrke ved enaksial trykkprøving. Standard Norge, Lysaker NS 8010 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Jords oppbygning. Begreper, terminologi og symboler. Standard Norge, Lysaker NS 8000 (1982): Geoteknisk prøving. Laboratoriemetoder. Konsistensgrenser. Begreper, terminologi og symboler. Standard Norge, Lysaker Utstyr Utstyr for prøvetillaging - vekt, nøyaktighet 0,01 g - varmeskap - eksikator - aluminiumsfolie med tykkelse ca. 0,01 mm - prøvevugge - tilskjæringsmal for oppdeling av 54 mm sylinderprøver - trådsag og stållinjal - plastplater med tykkelse ca. 5 mm og ca. 60 mm i diameter - skåler 30 mm i diameter - spatel, kniv Trykkapparat, generelle krav Et komplett trykkapparat skal tilfredsstille følgende krav: - Trykkapparatet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å bringe prøven til brudd. - Trykkhodene skal ha en diameter minst like stor som prøvelegemets diameter. Drivverket skal bevege det ene trykkhodet med en konstant hastighet, kalt apparathastigheten, slik at prøven trykkes sammen vertikalt. - Lastpåføringen skal være jevn, uten rykk og merkbare vibrasjoner. - Apparathastigheten skal være i området 3,5 til 4,5 % av prøvelegemets opprinnelige høyde pr. min. Eksempel: for en 100 mm opprinnelig høy prøve skal apparathastigheten være 3,5 til 4,5 mm pr. min. - Deformasjonsmåleren skal kunne gi vertikal sammentrykning av prøven med en feil mindre enn 0,5 % av opprinnelig prøvehøyde. - Kraftmåleren skal være kalibrert og skal kunne gi vertikal kraft med en feil mindre enn 5 % av kraften ved brudd.

2 side 2 av 5 Den følgende beskrivelse av utstyr og fremgangsmåte er knyttet opp til den utstyrstypen som i hovedsak benyttes av laboratoriene i Statens vegvesen. Apparatet kan ha annen utforming og praktisk virkemåte, f.eks. være utstyrt med elektronisk instrumentering for registrering, beregning og presentasjon av resultater. Automatisk enaksial presse, type Geonor A/S I figur er vist en prinsippskisse av apparatet. Ved rotering av trommelen vil en strømbryter tre i funksjon for bevegelse større enn 112 mm. En strømbryter er også installert i forbindelse med påføring av fjærkraften. Den tillater et vertikalt strekk på 40 mm fjærer. Dette må en være klar over ved valg av fjærer. Strømbryterens primære oppgave er å hindre at selve apparatet blir overbelastet. Det er å merke seg at strømbryteren trer i funksjon ved en bevegelse av toppstykket på 40 mm. Som skrivemekanisme benyttes skrivestellet fra en Maihak indikator. Dette apparatet benyttes for trykkmålinger av stempelmaskiner. Trykket virker da på et stempel som normalt har en diameter på 20,27 mm. På fjæren er innstemplet det maksimale trykk den er beregnet for. Dette trykk er angitt i atm. og refererer seg til trykket på stemplet. Det maksimale trykk når stemplet brukes i pressen blir stempelflaten ganger angitt maksimal trykk i atm. Da det finnes stempler (fjærer) med mindre diameter, f.eks. 9,06 mm, må man være oppmerksom på stempeldiameteren ved beregning av kraften. Stempeldiameteren er angitt på fjæren. Følgende fjærer for stempeldiameter Kb = 20,27 leveres: Atm.: 0, kg : 1, 6 3, 2 6, 4 9, Figur Automatisk enaksial presse av type Geonor A/S Kommentar: Den drivende mekanismen består av en elektromotor med innebygget tannhjulsoverføring til en vertikal skrue som løfter tallerkenen. Drivverket settes i gang ved å trykke koplingshåndtaket opp. Trykkes koplingshåndtaket ned, vil koplingen gå ut og en fjær føre tallerken og trommel tilbake til utgangsstilling. Kraften overføres gjennom prøven via et stempel til en indikatorfjær. Ved sammentrykning av prøven, som skjer med en hastighet av 1 mm pr. 16 sek., overføres kraften gjennom fjæren ved hjelp av en skriver over til et indikatorpapir som festes på trommelen. Deformasjon av prøven får man avsatt på trommelen ved at denne roterer i samsvar med sammentrykningen i et konstant omsetningsforhold på 1 : 3,88. Det vil med andre ord si at 20 % deformasjon på prøver med standardmål 100 mm høyde, representerer 77,6 mm på indikatorpapiret. I geoteknisk sammenheng benyttes vanligvis 3 fjærstivheter: 2, 6 og 30 atm. Måleområdet for disse overlapper hverandre, og for omregnet til udrenert skjærstyrke er sammenhengen tabulert i figur Indikatorfjær (atm.) Måleområde S ut (kpa) Figur Sammenheng mellom fjærstivhet (atm.) og aktuelt måleområde av udrenert skjærstyrke for indikatorfjærer av type Kb = 20,27 mm Maihak skrivestell leveres av firmaene Geonor A/S, Oslo og O.J. Dahl A/S, Oslo. De fører også fjærer, papir, skrivestifter og andre deler til apparatet. Vedlikehold av trykkapparat Kalibrering av automatisk trykkpresse av type Geonor A/S:

3 side 3 av 5 Under trykkforsøket strekkes fjæren ved at tallerkenen løfter prøven mot toppstykket som står i forbindelse med fjærstangen. Ved anvendt kalibreringsmetode belastes toppstykket ved hjelp av en belastningsramme. Dette kan gjøres ganske enkelt ved at apparatet snus opp-ned og vatres opp. Fjæren strekkes ved belastning med lodder av kjent vekt. Denne form for påføring av fjærbelastningen er tilnærmet lik det faktiske forhold. Ved kalibrering av hver fjær blir det kontrollert hvilken betydning vekten av toppstykket og fjærstangen har på arbeidskurven, først med apparatet i korrekt stilling og deretter snudd. For hver fjær er det utarbeidet et avlesningsdiagram. Kontroll og justering av skrivemekanismen: Skrivestellet skal med jevne mellomrom kontrolleres og om nødvendig justeres slik at følgende krav tilfredsstilles: - stillskruen på skrivestellet skal justeres slik at trykket på skrivestiften reduseres til et minimum. - skrivestiften skal være skarp og rett. - skrivemekanismen må holdes ren for støv og smuss, da forurensninger kan føre til treghet i mekanismen. - overføringsleddene kan smøres med tynn olje, Maihak indikatorolje. Fjærstangen skal ikke oljes, men være tørr. et kriterium på at skrivemekanismen funksjonerer prikkfritt er definert slik at skrivemekanismen uten fjærbelastning og vekt av stemplet skal falle ned av sin egen vekt og skrivestiften avtegne en svak vertikal strek på indikatorpapiret. Fremgangsmåte Klargjøring av trykkapparat Velg en passende indikatorfjær for den jordart som skal undersøkes og skru denne på indikatoren. Fjæren skrus først til indikatoren og sikres så til fjærstangen ved hjelp av en liten skrue. Kommentar: Optimal oppløsning og nøyaktighet tilsier riktig valg av indikatorfjær. Ved å utføre konusforsøk som beskrevet i vil en kunne få bestemt skjærstyrken på en nærliggende prøve. Dette resultatet kan sees i sammenheng med tolkingsmalenes øvre begrensning for de ulike indikatorfjærene, og gi grunnlag for et riktig valg (se figur ). På indikatorpapiret i øvre venstre hjørne påføres oppdrags- og laboratorienummer, fjærens størrelse, operatørens signatur og dato. Indikatorpapiret monteres deretter forsiktig på trommelen. Påse at skriveren er riktig justert. Trykket på skrivestiften skal reduseres til et minimum for å få en svak, men likevel tydelig avtegning på indikatorpapiret. Nødvendig justering utføres ved hjelp av stillskruen på skrivemekanismen. Med skrivestiften liggende an på indikatorpapiret, trekkes en vertikal utgangslinje. Dette gjøres ved å presse opp toppstykket med hånden. Deretter trekkes en horisontal utgangslinje ved å rotere holderen for indikatorpapiret. Tillaging av prøve Jordmateriale som før utskyving fra prøvesylinder er i mindre avstand fra enden av denne enn 1,5 ganger prøvediameteren skal ikke inngå som prøve til trykkforsøk. Kommentar: Er prøvens totallengde tilstrekkelig, bør bare materiale i avstand minst 3 ganger prøvediameteren fra endene benyttes til trykkforsøk. Arbeidet skal legges opp slik at tiden det tar fra prøven skyves ut til trykkforsøket igangsettes er kortest mulig, og slik at prøven ikke får anledning til å tørke. Bløte prøver som kleber til gjenstander de kommer i kontakt med skal behandles særskilt forsiktig under tilskjæring. Ved hjelp av tilskjæringsutstyret (prøvevugge, trådsag og stållinjal) trimmes prøven til riktige dimensjoner. Prøven skal ha form som en rett sylinder med plane endeflater vinkelrett på lengdeaksen. For en ferdig tilskåret prøve skal forholdet høyde/diameter være mellom 1,8 og 2,5. Prøven skal ikke inneholde korn (stein, grus, skjell o.l.) større enn 1/5 av prøvens diameter (Ø 54 mm prøve tilsier maksimum partikkelstørrelse ca. 11 mm). Forskyv delprøvene av sylinderprøven aksialt i forhold til hverandre på utskyverbrettet ved å dra i folien under hver del. Endeflatene for den eller de deler som skal brukes til trykkprøving, skal etter oppdeling ikke være i kontakt med annet prøvemateriale. Brett folien under prøven opp langs siden av denne (se figur ). Legg et nytt foliestykke, som er litt kortere enn tilsiktet prøvehøyde, på oversiden av prøven. Rull prøven forsiktig over mot den ene siden og plasser prøvevuggen under den, slik som vist i figur Rull prøven forsiktig inn i vuggen og rett opp denne. Det foliestykket som opprinnelig lå under prøven, skal nå ligge på oversiden av den og skal fjernes.

4 side 4 av 5 Figur Overføring av bløt prøve fra utskyverbrett til vugge Tilskjær endeflatene med trådsag og stållinjal. Legg en sirkulær plastplate inntil prøvens nedre endeflate. Indikatorpapiret tas av trommelen, og skjærstyrke og tilhørende deformasjon kan avleses ved hjelp av et avlesningsdiagram utarbeidet for den enkelte fjær. Drei plate og prøvevugge samtidig slik at prøven står på platen. Fjern vuggen og plasser en sirkulær plastplate på prøvens øvre endeflate. Trykkforsøk Ved hjelp av den underliggende platen overføres prøven til trykkapparatet og plasseres sentralt på tallerkenen. Klaring mellom prøve og toppstykket elimineres ved å skru tallerkenplaten mot utviseren. Ved justering må en sørge for at prøven ikke forstyrres. Apparatet settes igang ved å føre koplingshåndtaket opp, og en skal påse at arbeidskurven registreres på indikatorpapiret. Forsøket kan stoppes når kraften begynner å avta markert. Hvis kraften stadig øker eller holder seg konstant, kan forsøket stoppes etter 15 % sammentrykning. Apparatet slås av ved å føre koplingshåndtaket ned. Kommentar: Stopper en ikke apparatet manuelt, vil strømbryteren tre i funksjon for en bevegelse av trommelen > 112 mm. Til bestemmelse av vanninnhold tas det ut en prøve fra bruddområdet i den trykte prøven. Vanninnholdet bestemmes som beskrevet under Blir det etter at forsøket er utført funnet korn e.l. i bruddområdet som er større enn 1/5 av diameteren, skal dette anmerkes, og en ekstra trykkprøving skal utføres såfremt tilsvarende prøvemateriale er tilgjengelig. Resultater Registreringer Apparatet tegner et diagram som viser sammenhengen mellom kraften (F) og sammentrykningen ( H). Registreringene fra forsøket legges direkte inn som tolkede verdier i LABSYS. Beregninger Manuelle beregninger vil være aktuelt dersom prøvedimensjonene avviker fra det normale, eller dersom det benyttes annet trykkprøvingsutstyr enn beskrevet. Kommentar: Avlesningsdiagrammene for bestemmelse av udrenert skjærstyrke og tilhørende deformasjon, som er utarbeidet for de aktuelle fjærene som benyttes i Statens vegvesen, er basert på følgende teoretiske grunnlag: Vertikal sammentrykning: Relativ vertikal sammentrykning (ε) på et vilkårlig tidspunkt under prøvingen skal beregnes på følgende måte:

5 ε = hvor: H H i H = minskning i prøvens høyde, dvs. absolutt sammentrykning (i mm), if. avlesning på deformasjonsmåleren H i = prøvens opprinnelige høyde (i mm) Etter formelen fås (ε) uttrykt som et forholdstall, men sammentrykningen skal uttrykkes i prosent ved rapportering. Tverrsnittsareal: Det gjennomsnittlige tverrsnittsareal (A) (i mm 2 ) ved en gitt sammentrykning skal beregnes på følgende måte: A hvor: A i = ( 1 ε) A i = opprinnelig gjennomsnittlig tverrsnittsareal av prøven (i mm 2 ) ε = relativ vertikal sammentrykning (som forholdstall) Skjærspenning på plan med helning 45 : Skjærspenningen skal for sammenhengende kraft og tverrsnittsareal beregnes på følgende måte: τ σ = 2 hvor: σ F F) = F/A er vertikal spenning i prøven = kraften (i N) i midthøyden av prøven (dvs. at tyngden av øvre prøvehalvdel skal medregnes i A = gjennomsnittlig tverrsnittsareal (A) (i mm 2 ) Etter formlene fås (σ) og (τ) uttrykt i N/mm 2, dvs. MPa, men disse spenningene skal når de rapporteres uttrykkes i kpa. Udrenert skjærstyrke (S ut ) bestemt ved enkelt trykkforsøk skal angis som største verdi av skjærspenningen (τ). Dersom et maksimum ikke finnes for (τ) ved (ε) mindre enn 15 %, velges (S ut ) som verdien av (τ) ved ε = 15 % side 5 av 6 Usikkerhet - feilkilder og korreksjonsfaktorer Ved bruk av udrenert skjærstyrke fra enkelt trykkforsøk (S ut ) for stabilitetsanalyser o.l. må man være oppmerksom på følgende: - Fordi forsøket utføres uten allsidig trykk på prøven, må metoden i de fleste tilfeller anses som lite nøyaktig for bestemmelse av jordartens skjærstyrke in situ. - Det kan være nødvendig å innføre en korreksjonsfaktor for skjærstyrken, særlig for leire med høy plastisitet, bløt leire med høyt (S ut /p' 0 )-forhold og leire med høyt organisk innhold. Her betegner (p' 0 ) effektivt overlagringstrykk in situ. (Bruk av korreksjonsfaktor i de nevnte tilfeller vil redusere den målte skjærstyrken.) - Skjærstyrken er oftest anisotrop, dvs. avhengig av i hvilken retning skjærspenningen påføres. Andre faktorer som påvirker målt skjærstyrke, er prøveforstyrrelsen og belastningshastigheten. - Ved oppsprukne jordarter må skjærstyrke, som er bestemt på små laboratorieprøver, anvendes med stor varsomhet. Leire med et utviklet sprekkesystem kan ha betydelig lavere skjærstyrke in situ enn denne metoden gir. Prøveforstyrrelse For en tilnærmet normalkonsolidert leire gir deformasjonen ved brudd i et enkelt trykkforsøk en indikasjon på hvor forstyrret materialet er. Er deformasjonen ved brudd for et slikt materiale større enn 5 %, tyder det på at prøven er mer enn vanlig forstyrret. Rapportering Prøvingsrapporten skal minst inneholde følgende opplysninger: - identifikasjon av prøven - benyttet fjærstivhet - diagram som viser sammenhengen mellom skjærspenning og relativ deformasjon, ev. mellom kraft og absolutt deformasjon - udrenert skjærstyrke - relativ sammentrykning ved tolket skjærstyrke - dato og signatur Udrenert skjærstyrke (S ut ) angis i kpa sammen med relativ deformasjon (ε) i % ved brudd. Verdiene angis som heltall. For prøver med dimensjoner som avviker fra kravene i beskrivelsen må beregning av udrenert skjærstyrke og relativ deformasjon og rapportering foretas særskilt. Ekstern rapportering kan gjøres i summarisk form, f.eks. vha. borhullsprofil med diagram for udrenert skjærstyrke og tilhørende relativ deformasjon mot dybde under terreng eller annet referansenivå.

6 Se forøvrig Vedlegg 3 Rutineundersøkelser 54 mm side 6 av 6

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals)

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9.1 Materialegenskaper Vi kan dele materialegenskaper inn i grupper som: Mekaniske egenskaper som er utrykk for materialers reaksjon på ytre

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel: Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: 2 Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

Detaljer