KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom: gnr., bnr., snr i kommune, heretter kalt eierseksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom: gnr., bnr., snr i kommune, heretter kalt eierseksjon"

Transkript

1 Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Fnr.: Adresse: Telefon: heretter kalt selger, og Fnr.: Adresse: Telefon: heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom: gnr., bnr., snr i kommune, heretter kalt eierseksjon for en kjøpesum stor: Kr., heretter kalt kjøpesummen som avgjøres på følgende måte: Samlet kjøpesum som betales før overtagelse, jfr. 3 og 9 kr Hjemmelshaver til eiendommen er: Barcode Hjemmel 11 AS. 2 OMKOSTNINGER [1] I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger uoppfordret til, heretter kalt megler, samtidig med sluttoppgjøret, jfr. 1.

2 1. Dokumentavgift av skjøte til Staten (2,5 %) kr 2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr 3. Attestgebyr 5. Tinglysingsgebyr for en pantobligasjon kr I alt kr Hertil kommer tinglysingsgebyr kr. og attestgebyr kr. for hvert pantedokument kjøper ytterligere må la tinglyse på eierseksjonen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Meglers vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved kontraktens underskrift. Selger gir, ved underskrift av denne kontrakt, megler fullmakt til å heve vederlag og utlegg, slik som avtalt i det inngåtte oppdrag, før oppgjør med selger foretas. 3 OPPGJØR [1] Oppgjøret mellom partene foretas av Røisland & Co Forvaltning AS. Dette endrer ikke ansvarsforholdet som megler har overfor kjøper og selger. Innbetalinger fra kjøper skal skje i henhold til vedlagte instruks for oppgjør, til Røisland & Co Prosjektsalg AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, på klientkontonr., med KID: NB! Se kontraktsvedlegget Instruks om oppgjør. [2] For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente, til selger. Dersom kjøpers eller kjøpers banks pantedokument ikke er mottatt av megler innen overtagelse, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente, til selger. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i 1. Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen godskrives. Denne dato er utgangspunktet for eventuell renteberegning mellom partene. Dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til nærværende kontrakt, skal han på sin side svare den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til Lov om forsinkelsesrente, til kjøper, av den til enhver tid innbetalte del av kjøpesummen inntil kontraktens bestemmelser er oppfylt. I tillegg til renter vil kjøper også ha krav på erstatning for relevante, dokumenterte, økonomiske utlegg som han har lidt i anledning selgers mislighold. Selger vedtar utkastelse uten søksmål og dom etter tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2, 3. ledd, bokstav e, jfr , hvis fraflytting ikke har funnet sted innen 14 dager etter avtalt overtakelsestidspunkt. Dette gjelder såfremt ikke annen avtale er gjort mellom partene. [3] Partene er videre gjort oppmerksomme på at tinglysing av skjøte ikke kan finne sted før kjøper har innbetalt full kjøpesum inkl. omkostninger. Eventuell forsinkelse med tinglysing og oppgjør som måtte følge herav er kjøpers ansvar jfr. pkt av 8

3 [4] Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør, før: - megler har mottatt fullt oppgjør inklusive omkostninger fra kjøper, - megler har mottatt kjøpers banks evt. pantedokument, i underskrevet og bevitnet stand, klart for tinglysning, - kjøper har overtatt eierseksjonen, - megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll. - hjemmel til seksjonen er tinglyst på kjøper, - kjøpers evt. pantedokumenter er tinglyst på seksjonen, - selgers evt. panteheftelser er innfridd. Selger gjøres oppmerksom på at det kan ta inntil 6 virkedager fra ovennevnte forutsetninger er oppfylt og til oppgjør overfor selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager imellom banker kommer i tillegg. 4 HEFTELSER [1] Kjøper har fått seg forelagt bekreftet utskrift av grunnboken for eiendommen datert og har gjort seg kjent med innholdet av denne. Kjøper er gjort kjent med følgende servitutter/heftelse tinglyst på eiendommen og overtar disse slik de fremgår av grunnboken: Dagboks nr /10/2014; Bestemmelse om adkomstrett, døgnåpen gangpassasje over grunn, rett til bruk av grunn for vedlikehold og reparasjon og bestemmelser om sykkelparkering på grunn. Dagboks nr /11/2014 Erklæring/avtale vedr. skilt [2] Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak for følgende pant: Panterett til sikkerhet for forpliktelser overfor sameiet i hht. eierseksjonslovens 25 Dagboks nr /11/2014 Erklæring/avtale vedr. Plikt/rett til å inngå avtale med Barcode Basement. [3] Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning. [4] Selger garanterer videre at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantingsog/eller utleggsforretninger, utover det som grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eierseksjonen og som er forfalt, eller forfaller før overtagelsen, jfr. 9. [5] Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet panteobjekt, de lån som fremgår av bekreftet grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. 5 3 av 8

4 TINGLYSING/SIKKERHET [1] Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos meglers oppgjørsavdeling, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger, jfr. 2, og overtatt eierseksjonen, jfr. 9. [2] Selger har utstedt pantedokument (sikringsobligasjon) pålydende kr ,- til megler Røisland & Co Prosjektsalg AS. Pantedokumentet skal inneholde tinglysingssperre. [3] Meglers oppgjørsavdeling skal kvittere obligasjonen til avlysning, og besørge denne slettet, når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning. [4] All tinglysning av dokumenter på eierseksjonen skal foretas av meglers oppgjørsavdeling. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 6 TILBEHØR [1] Med eierseksjonen følger gjenstander som er i eierseksjonen og som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal tilhøre eiendommen. [2] Eierseksjonens tilbehør overtas i den stand det var ved besiktigelsen. 7 SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT [1] Selger har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, og dette har virket inn på handelen, vil det foreligge mangel. [2] Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte ha kjent til da avtalen ble inngått. 8 FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND [1] Kjøper har besiktiget eierseksjonen. Eierseksjonen selges som ved besiktigelse, dog gjelder avhendingslovens normale bestemmelser etter 3-1. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven 3-7- og 3-8. Ved salg av nyoppført bolig som ikke har vært tatt i bruk i mer enn ett år på avtaletidspunktet, gjelder ikke avhendingslovens 3-9. [2] Selger har plikt til å opplyse om feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger kan det foreligge mangel. 4 av 8

5 [3] Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelse. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte ha kjent til da avtalen ble inngått. 9 OVERTAGELSE [1] Eierseksjonen overtas av kjøper den med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Eierseksjonen overtas uten leieforhold av noen art, slik at hele eierseksjonen leveres ledig for kjøper. Selger forplikter seg frem til overtagelse å ikke forføye avtalemessig over eierseksjonen og/eller dens tilhørende rettigheter uten kjøpers samtykke. [2] Ved overtagelsen skal eierseksjonen leveres i byggrengjort stand. Kjøper aksepterer rengjøringen ved signering av overtagelsesprotokoll. [3] Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eierseksjonens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter. [4] Risikoen går over på kjøper når han har overtatt bruken av eierseksjonen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunktet da han kunne ha fått overta bruken. [5] Når risikoen for eierseksjonen er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eierseksjonen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. [6] Dersom partene ønsker å fravike overtakelsestidspunktet, jfr. pkt.1, må partene skriftlig bekrefte at oppgjør og overtakelse endres til ny dato, overfor både kjøpers finansieringskilde og megler. 10 KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD REKLAMASJON [1] Dersom eierseksjonen har mangel eller selgeren ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter avtalen (forsinkelse), kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4, kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. [2] Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til 5 av 8

6 kjøperen. Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig forsinket når oppgjør, uansett grunn, er forsinket over 14 fjorten dager etter forfallsdato i henhold til 3 og 9. Selger har deretter rett til å heve kontrakten og selge eierseksjonen til annen kjøper. Kjøper er innforstått med at selgers omkostninger og eventuelt tap i forbindelse med resalg må dekkes av kjøper. [3] Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jfr. avhendingsloven 4-19 og FORSIKRING [1] Eierseksjonen er fullverdiforsikret i Codan Forsikring polise nr [2] Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til og med overtagelsesdagen, jfr. 9. [3] Dersom eierseksjonen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtakelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. 12 DIVERSE [1] Kjøper er gjort kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens Kjøper erklærer herved å ha blitt kjent med denne før avtale ble inngått. [2] Som kjøper og selger av den i denne kontrakt omhandlede eiendom, samtykker vi i at megler benytter dette salget som et referansesalg. Selgers og kjøpers navn opplyses ikke. [3] Kjøper ønsker å tegne / ønsker ikke å tegne HELP boligkjøperforsikring. Det bekreftes videre at kjøper har mottatt informasjon. 13 BILAG [1] Kjøper har fått seg forelagt følgende: 6 av 8

7 Salgsoppgave (inneholder opplysninger som er pålagt i lov om eiendomsmegling 6-7) Teknisk Plantegning datert Bodoplan Vedtekter Budsjett Situasjonsplan Forsikringspolise Energiattest Reguleringskart m/bestemmelser datert Utskrift av grunnbok datert Erklæringer Midlertidig brukstillatelse Avtale vedrørende p-plass [2] Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og ett beror hos megler. Sted/dato: Som selger: Sted/dato: Som kjøper: 7 av 8

8 Instruks om oppgjør for: (Dette vedlegg til kjøpekontrakt skal paraferes og stiftes sammen med kjøpekontrakt) [1] Oppgjøret mellom partene foretas av Røisland & Co Forvaltning AS. Kontaktinformasjon er: Røisland & Co Forvaltning AS org Dronning Eufemias gate Oslo Besøksadresse : Dronning Eufemias gate 16. Telefon: Telefax: [2] Snarest etter kontraktsmøtet bes kjøper instruere sin bank/finansieringskilde om å ta kontakt med Røisland & Co Forvaltning AS ved behov for inneståelseserklæringer. [3] Det er kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer i henhold til kjøpekontrakt. Innbetalinger skal skje til <dname> på klientkontonr. <ocliacc>, merket med oppdragsnummer. Kvittering(er) sendes pr. faks umiddelbart til , og deretter sendes originale kvitteringer pr. post til Røisland & Co Forvaltning AS. [4] Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er valutert på meglers klientkonto senest siste virkedag før overtakelse, jfr. kjøpekontraktens 9. [5] All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av meglers oppgjørsavdeling. Kjøper må påse at panterettsdokumenter til banken er sendt over til Røisland & Co Forvaltning AS i god tid før overtagelse. Dette må være på plass før oppgjør kan tas. [6] Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør, før: - pantedokument m/ urådighetssperre (ref. 5, pkt 2) er tinglyst, - kjøper er godkjent som nye eier i boligsameiet (dersom slik godkjennelse kreves), - megler har mottatt fullt oppgjør inklusive omkostninger fra kjøper, - megler har mottatt kjøpers banks evt. pantedokument, i underskrevet og bevitnet stand, klart for tinglysning, - kjøper har overtatt eierseksjonen, - megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll. - hjemmel til seksjonen er tinglyst på kjøper, - kjøpers evt. pantedokumenter er tinglyst på seksjonen, - selgers evt. panteheftelser er innfridd. Selger gjøres oppmerksom på at det kan ta inntil 6 virkedager fra ovennevnte forutsetninger er oppfyllt, og til oppgjør overfor selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg. [7] Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter (pro & contra) vil kun bli foretatt der det er innlevert skjema for pro & contra og eventuelle kvitteringer. Det avregnes ikke pro & contra for beløp under kr. 430,-. [8] Det avregnes ikke renter på klientkto dersom rentebeløpet blir på under et halvt rettsgebyr (kr.430,-) iht forskrift om eiendomsmegling. Utlevert og gjennomgått med kontraktsparter på oppdragsnummer: <oonum> Dato: <okontrdate> 8 av 8

9 GENERELT FOR PLASSERING AV DØRER I ER, ER: MIDTSTILLING MELLOM DELEVEGGENE. SPESIELLE TILFELLER ER MÅLSATT. MÅL GJELDER INNSIDE AV. KE KF KG KH KI KJ SE TEGNING AK K1 K2 A1 A BJELKE uk = ca1700mm o f g m² LEIL m² LEIL m² LEIL m² LEIL m² LEIL m² LEIL m² LEIL-0404 LEIL-0301 LEIL-0405 K1-KJ-A2.9 K1-KJ-A2.8 K1-KJ-A2.7 K1-KJ-A2.6 K1-KJ-A2.5 K1-KJ-A2.4 K1-KJ-A2.3 K1-KJ-A2.2 K1-KJ-A2.1 K1-KJ-A2.10 GD 5 9 x 17M K1-KJ-A2.11 GD 5 9 x 17M K1-KJ-A2.12 GD 5 9 x 17M K1-KJ-A2.13 NBhøyde ca 1700mm 13.0 m² BJELKE uk = ca1700mm o f g 6.0 m² LEIL-0201 LEIL-0503 LEIL-0504 LEIL-0502 LEIL-0501 LEIL-0505 LEIL-0601 LEIL-0605 LEIL-0701 LEIL K1-KJ-A2.22 K1-KJ-A2.21 K1-KJ-A2.20 K1-KJ-A2.19 K1-KJ-A2.18 K1-KJ-A2.17 K1-KJ-A2.16 K1-KJ-A2.15 K1-KJ-A2.14 K1-KJ-A2.23 K1-KJ-A2.24 K1-KJ-A2.25 K1-KJ-A2.26 K1-KJ-A2.27 K1-KJ-A2.28 K1-KJ-A2.29 K1-KJ-A2.30 K1-KJ-A LEIL m² LEIL m² LEIL m² LEIL m² LEIL m² LEIL m² LEIL-0704 LEIL-0801 LEIL m² 5.2 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² 5.1 m² K1-KJ-A2.40 K1-KJ-A LEIL-0904 LEIL-0902 LEIL-1003 LEIL-0805 LEIL-0905 LEIL-1005 LEIL-1004 LEIL-1101 LEIL K1-KJ-A2.39 K1-KJ-A2.38 K1-KJ-A2.37 K1-KJ-A2.36 K1-KJ-A2.35 K1-KJ-A2.34 K1-KJ-A2.33 K1-KJ-A2.32 K1-KJ-A2.42 K1-KJ-A2.43 K1-KJ-A2.44 K1-KJ-A2.45 K1-KJ-A2.46 K1-KJ-A2.47 K1-KJ-A2.48 K1-KJ-A LEIL-0903 LEIL-0804 LEIL-0803 LEIL-0304 LEIL-0901 LEIL-0205 LEIL m² LEIL-1002 LEIL LEIL-0202 K1-KJ-A m² LEIL m² LEIL-1204 LEIL-1304 LEIL-1202 LEIL m² LEIL-1704 LEIL-1305 K1-KJ-A2.57 K1-KJ-A2.56 K1-KJ-A2.55 K1-KJ-A2.54 K1-KJ-A2.53 K1-KJ-A2.52 K1-KJ-A2.51 K1-KJ-A2.58 K1-KJ-A2.59 K1-KJ-A2.60 K1-KJ-A2.61 K1-KJ-A2.62 K1-KJ-A2.63 K1-KJ-A2.64 K1-KJ-A2.65 K1-KJ-A2.66 LEIL-1303 LEIL-1302 LEIL-1103 LEIL-1104 LEIL-1105 LEIL-1301 LEIL-1404 LEIL-1403 LEIL-1401 SPORTSER STRIPE A totalt 94 stk á 5m2 eller større + 1 stk 13m2 (NB lav høyde ca 1700mm) (se også tegning AK4405) SE TEGNING AK4405 SE TEGNING AK4405 K1 K2 A1 A2 REV ARBEIDSTEGNING ER/PS C REV ARBEIDSTEGN ER/PS B ARBEIDSTEGNING ER/HL/PS A TILBUD, KJELLER ER / PS REV. OMHANDLER: TEGN./KONTR.: DATO: INDEKS: TITTEL: SKJEMA SPORTS - TÅRN A - K1-1 PL VEDAL PROSJEKT AS VÆKERØVEIEN 3, 0281 OSLO ARK LUND HAGEM ARKITEKTER AS FILIPSTADV. 5, 0250 OSLO RIB MULTICONSULT AS PB 265 SKØYEN, 0213 OSLO RIV ERICHSEN & HORGEN AS PB 4464 NYDALEN, 0403 OSLO RIE ECT AS, HOTVETALLÈEN DRAMMEN RIBR SWECO Norge AS PB 400, 1327 LYSAKER RIA MULTICONSULT AS PB 265 SKØYEN, 0213 OSLO LARK Landskapsfabrikken - Nypan Landskap TORGGATA 33, 0183 OSLO 01 K1 729 F E D C B A TEGN. NR.: AK4404 TLF: TLF: TLF: TLF: TLF: TLF: TLF: TLF: A B C D E F MAIL: MAIL: REV. NR.: MAIL: MAIL: MAIL: MAIL: MAIL: MAIL: OSU BOLIGER BARCODE B13 C G/BNR: 234/ TILTAKSHAVER DRONNING EUFEMIAS GATE PB 11, 0051 OSLO TLF: MAIL: A3 A3 KE KF KG KH KI KJ 1 - SPORTS- & KLIMATISERTE ER STRIPE A - K1 - SØR 1 : 50 TITTEL: TEGN./KTR./GK.: SKJEMA SPORTS - TÅRN A - K1-1 TR/ER/PS MÅLESTOKK: A1=1:50/A3=1:100 DATO: 09/05/12 TEGNINGENS STATUS: TEGN. NR.: REV. NR.: ARBEIDSTEGNING AK4404 C

10 VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Rostockgata/Trelastgata B13 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.31 1 NAVN OG FORMÅL Eierseksjonssameie Rostockgata/Trelastgata B13 består av 157 boligseksjoner og 5 næringsseksjoner. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes felles interesser og administrasjonen av eiendommen, gnr. 234 bnr. 130 i Oslo kommune, med fellesanlegg av enhver art. 2 ORGANISERING AV SAMEIET OG RÅDERETT Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Den enkelte sameier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av den, eventuelt de, bruksenhet(er) vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel (leilighet eller næringslokale) og evt. en eller flere tilleggsdeler. Bruksenhetene (hoveddeler og evt. tilleggsdeler) fremgår av seksjoneringsbegjæring med tilhørende tegninger. Arealer som ikke inngår i bruksenhetene er fellesareal. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, tinglyste forpliktelser, disse vedtekter, generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet og vedtak fattet i sameiermøtet og av styret. Bruksenhetene og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for eiere/brukere av de øvrige seksjonene. Boligseksjonene kan kun benyttes til boligformål. Næringsseksjonene kan kun benyttes til formålet de er reguler for. Endring av formål krever samtykke på sameiermøte med 2/3 flertall. Fellesarealene (herunder tekniske installasjoner og lignende) må ikke nyttes slik at andre sameieres (eller andre bruksrettshaveres) bruk unødig eller urimelig hindres. For enkelte deler av fellesarealene er det etablert enerett til bruk for enkelte seksjoner/grupper av seksjoner, i samsvar med reglene i eierseksjonsloven 19,5. ledd. Bruk av fellesarealene fremgår av vedlegg 1 til vedtektene og fellesutgiftene fordeles i samsvar med 4 nedenfor. Allmennheten er sikret rett til døgnåpen gangpassasje over sameiets eiendom ved tinglyst erklæring Det kan bli aktuelt å tinglyse bestemmelser om felles rettigheter og plikter mht bruk og vedlikehold av fellesarealer, felles grøntarealer, veier, ledninger, mv. samt øvrige fellestiltak over sameiets eiendom til fordel for øvrige sameier/eiendommer beliggende på felt B13, samt tilsvarende rettigheter og plikter for sameiet på øvrige sameier/eiendommer beliggende innenfor felt B13. Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av sameiets installasjoner. Slikt vedlikehold og ettersyn skal søkes gjennomført til minst mulig ulempe for den sameier dette gjelder. Sameiet har tinglyst rettigheter til bruk av arealer i anleggseiendom gnr 534 bnr 2 og 3 ( Anleggseiendommen ): - Erklæring/ tinglyst , dok.nr Erklæring/avtale tinglyst , dok.nr Erklæringen tinglyst , dok.nr omfatter også en rett for Anleggseiendommen til å bruke sameiets arealer i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold av egne bygg/anlegg. 1

11 I forbindelse med sameiets rettigheter og plikter knyttet til bruk av arealer i Anleggseiendommen jamfør 3, er det inngått avtale ("Tjenestekjøpsavtalen") mellom sameiet og Barcode Basement AS hvorigjennom sameiet er forpliktet til å bære en forholdsmessig andel drifts- og vedlikeholdskostnader for disse arealene. Nevnte kostnader omfatter blant annet utgifter til drift, vedlikehold og utskiftninger av transportveier og nedkjøringer, avfallshåndtering, miljø- og nettstasjoner mv. Forpliktelsen er evigvarende og uoppsigelig og er/vil bli tinglyst i eiendommen. Reseksjonering/oppdeling av næringsseksjonene til flere seksjoner enn opprinnelig seksjoneringsbegjæring kan ikke nektes av øvrige seksjonseiere. Ved eventuell reseksjonering skal de rettigheter/forpliktelser som i disse vedtekter er gitt disse seksjonene fordeles mellom de nye næringsseksjonene. Samlet eierbrøk for de nye seksjonene skal svare til eierbrøken for opprinnelig seksjon før deling. Øvrige seksjonseiere er forpliktet til å medvirke til slik reseksjonering og vedtektsendring. Sameiet er forpliktet til å medvirke til eventuell grensejustering av arealer som disponeres/eies av sameiet under bakken. Sameiet har drift- og vedlikeholdsansvar for arealene inntil eventuell grensejusteringen er gjennomført. 3 REALSAMEIE Sameiet er/vil bli eier av en ideell andel av eiendommene gnr. 534, bnr. 14 og 15. Disse arealene består av tekniske rom og kommunikasjonsarealer og innehar funksjoner som betjener sameiets eiendom og andre eiendommer innenfor felt B13. Sameiets rettigheter og plikter knyttet til sine andeler av det areal/de tekniske installasjoner mv. som inngår i realsameiene, vil bli nærmere regulert i realsameienes vedtekter. Den endelige eiendomsorganiseringen av felt B13 er ikke endelig fullført og det planlegges etablert ytterligere realsameie(r), bl.a. knyttet til felles adkomst-, kommunikasjons- og/eller grøntarealer innenfor B13. Det vil også bli tinglyst bruksretter til slikt areal, bl.a. til uteservering for en eller flere naboeiendommer/seksjoner innen felt B13. Sameiets rettigheter/plikter til de arealer som inngår i realsameie(ne) vil bli regulert i de respektive realsameienes vedtekter. Sameiet er forpliktet til å medvirke til, samt undertegne på alle dokumenter, mv. nødvendige for etableringen av nevnte realsameier. Sameiets kostnader til drift og vedlikehold av de arealer/tekniske installasjoner etc. som inngår i realsameiene skal behandles som felleskostnader etter nærværende vedtekter. 4 FELLESUTGIFTER Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet (hoveddel og tilleggsdel), samt utgifter vedrørende de realsameier som sameiet til enhver tid har eierandeler i, samt utgifter knyttet til Tjenestekjøpsavtalen inngått med Barcode Basement AS og utgifter tilknyttet øvrige bruksretter og plikter mht. bruk og vedlikehold av fellesarealer, felles grøntarealer, veier, ledninger, mv. innenfor felt B13. Sameiebrøken fremgår av seksjoneringsbegjæringen. Fellesutgiftene skal fordeles etter sameiebrøk, men med følgende unntak: 1. Boligseksjonene betaler alene for utgifter som kun kommer boligseksjonene til gode. Dette gjelder blant annet utgifter til drift og vedlikehold (herunder renhold) samt utskiftninger i fellesarealer og tekniske anlegg som kun tjener til boligseksjonenes bruk, herunder arealer som boligseksjonene skal ha enerett til å bruke i henhold til 2. Boligseksjonene betaler for sin egen avfallsfjerning. Disse utgiftene fordeles mellom boligseksjonene forholdsmessig i henhold til sameiebrøk. 2. Den enkelte næringsseksjonen betaler alene for utgifter som kun kommer næringsseksjonen til gode. Dette gjelder blant annet utgifter til drift og vedlikehold (herunder renhold) samt utskiftninger i fellesarealer og tekniske anlegg som kun tjener den enkelte næringsseksjons bruk. 3. Sameiet opptar felles bygningsforsikring for eiendommen. Kostnadene fordeles etter sameierbrøk, eller etter slik kostnadsfordeling som fremgår av polisen. For næringsseksjoner som driver virksomhet som innebærer høyere forsikringspremie for huseierforsikringen, enn boligbruk eller andre næringsseksjoner, betales den forhøyede premien av den aktuelle næringsseksjonen. 4. Boligseksjonene betaler for sin egen avfallsfjerning så langt det er mulig, alternativt delvis som tjenestekjøp fra Barcode Basement AS. Disse utgiftene fordeles mellom boligseksjonene forholdsmessig iht. sameiebrøk. 2

12 5. Den enkelte næringsseksjon betaler for sin egen avfallsfjerning så langt det er mulig, alternativt delvis som tjenestekjøp fra Barcode Basement AS. 6. Kostnader til drift og vedlikehold (herunder renhold) samt utskiftninger av fellesarealer som kun tjener to eller flere (evt alle) næringsseksjoner i fellesskap, betales alene av de aktuelle næringsseksjoner. Disse utgiftene fordeles forholdsmessig mellom de aktuelle næringsseksjonene iht. sameiebrøk. 7. Kostnader til drift og vedlikehold (herunder renhold) samt utskiftninger i de arealer/av de tekniske installasjoner etc. som inngår i realsameiene som kun tjener en eller flere (evt alle) næringsseksjoner i fellesskap, betales alene av de aktuelle næringsseksjoner. Disse utgiftene fordeles forholdsmessig mellom de aktuelle næringsseksjonene iht. sameiebrøk eller annen brøk som avtales mellom næringsseksjonene. 8. Kostnader til drift og vedlikehold (herunder renhold) samt utskiftninger i de arealer/av de tekniske installasjoner etc. som inngår i realsameiene som kun tjener boligseksjonene, betales alene av boligseksjonene. Disse utgiftene fordeles forholdsmessig mellom boligseksjonene iht. sameiebrøk. Utover ovenstående punkter fordeles dessuten kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk i stedet for etter sameiebrøk, dersom særlige grunner taler for det, jf eierseksjonsloven 23 første ledd. En slik fordeling etter nytte eller forbruk kan innebære en fordeling etter en annen brøk enn sameiebrøken. Kostnader til fjernkjøling for næringsseksjonene, samt til fjernvarme og varmtvann for samtlige seksjoner, belastes etter forbruk basert på egne hovedmålere for næringsseksjonene og for boligseksjonene. Intern fordeling innenfor den enkelte seksjonstype fordeles etter eierbrøk (for seksjonstypen) og/eller etter forbruk avlest på egne undermålere. Kostnader til fibernett og kabel-tv til boligseksjonene fordeles med lik del på hver boligseksjon. I den grad styret beslutter eller offentlige myndigheter pålegger gjennomført vedlikehold eller andre tiltak som i all hovedsak kommer enten boligseksjonene eller næringsseksjonene til gode, evt. kun noen av næringsseksjonene, skal kostnadene knyttet til sådant vedlikehold/tiltak alene bæres av den seksjonstype evt. de næringsseksjoner dette kommer til gode. Som sådanne utgifter omfattes, men ikke begrenset til, ansettelse av vaktmester til en av seksjonstypene, egne ventilasjonsanlegg, renovasjon mv. Sameiet har panterett i hver seksjon for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jfr. eierseksjonsloven 25. Pantekravets størrelse utgjør det beløp for hver bruksenhet som dersom ikke lovgivningen anviser et høyere beløp svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. For næringsseksjonene etableres i tillegg i forbindelse med overskjøting et ordinært pant i den enkelte næringsseksjon på kr pr 100 m2 [BRA] utover de første 100 m2 til sikkerhet for sameiets krav mot den enkelte sameier på grunn av sameieforholdet. Sameierne skal innbetale månedlige a-konto beløp til dekning av sameiets utgifter. Styret beslutter nivået på månedlige innbetalinger til sameiet. 5 VEDLIKEHOLD SEKSJONSEIERS DRIFT OG VEDLIKEHOLDSANSVAR Innvendig vedlikehold av bruksenheten (hoveddel og tilleggsdeler) påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Bruksenheten skal til enhver tid holdes forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av seksjonseiers vedlikeholdsansvar fra og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger fra og med seksjonens sikringsboks. Videre omfattes rørføring fra koblingsskap til radiator og radiatorene. Hvis utvendig solavskjerming blir etablert skal vedlikehold av disse regnes som innvendig vedlikehold for den respektive seksjon. Inngangsdører og vinduer til den enkelte seksjon hører under den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt. Eventuelle felles inngangsdører forvaltes av sameiet, jf. regulering nedenfor om sameiets drift og vedlikeholdsansvar. For terrasser som inngår i boligseksjoner (som hoveddel/tilleggsdel) eller som boligseksjonene i fellesskap har enerett til bruk av i henhold til 2, gjelder særskilt at drifts, vedlikeholds- og utskiftningsansvaret omfatter alle rør, sluk m.v. for avløp og avrenning fra terrassen, samt dekke mot underliggende takkonstruksjon. Takkonstruksjonen for øvrig er sameiets 3

13 ansvar. Sameiet har intet ansvar for drift og vedlikehold av uteoppholdsareal/terrasser beliggende på taket av den tilliggende barnehageiendommen. SAMEIETS DRIFT OG VEDLIKEHOLDSANSVAR Ansvaret for drift, vedlikehold og utskiftning av de deler av eiendommen og realsameiene som ikke inngår i den enkelte bruksenhet (hoveddel og tilleggsdel), tilligger sameiet. Ansvaret omfatter bl.a. eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, felles inngangsdører, anlegg og utstyr. Skade på eiendommen som skyldes sameier eller noen som sameier har gitt adgang til eiendommen, må den/de aktuelle sameier(ne) erstatte eller utbedre uten opphold. Ved manglende vedlikehold hos sameier, kan styret etter rimelig varsel la vedlikeholdet utføres for sameierens regning. 6 VEDLIKEHOLDSFOND Sameiermøtet kan vedta avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av fellesutgiftene. Innbetalt beløp kan ikke kreves tilbakebetalt av seksjonseier. 7 REGISTRERING AV SAMEIERE Overdragelse og utleie av seksjon må meldes til styret og forretningsfører for registrering. Dersom en sameier leier ut sin seksjon, skal vedkommende påse at leietaker skriftlig forplikter seg til å følge sameiets vedtekter, ordensregler, samt vedtak fattet av sameiermøter og styret. 8 STYRET Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og 3-5 andre styremedlemmer, samt inntil to varamedlemmer (det siste etter sameiemøtets bestemmelse hvert enkelt år). Næringsseksjonene bør ha minimum ett og boligseksjonene bør ha minst to representanter i styret. Styreleder velges særskilt for ett år. Styremedlemmene velges for to år, og eventuelle varamedlemmer for ett år, med mindre det enkelte sameiermøtet bestemmer noe annet. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Styrerepresentanter fra boligseksjonene skal håndtere ordensrelaterte spørsmål knyttet kun til boligseksjonene. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet av sameiermøtet. Avgjørelser som kan fattes av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også fattes av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet. 9 OM STYREMØTET Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Ett styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av styremedlemmene. Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene. 10 SAMEIERMØTET Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det. Det skal alltid oppgis hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte dager, høyst tyve dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal være minst tre dager. 4

14 Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Blir det ikke innkalt til sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak fattet på sameiermøte, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest, og for sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte. 11 SAKER SOM BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE På det ordinære sameiermøtet skal disse sakene behandles: Konstituering Styrets årsberetning Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning Eventuelt budsjett for inneværende år Valg av styremedlemmer Valg av revisor Avsetting vedlikeholdsfond Andre saker som er nevnt i innkallingen Saker utover ovennevnte behandles ikke. 12 MØTELEDELSE OG INNKALLING Sameiermøte skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder som ikke behøver å være sameier. Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig (simpelt) flertall av de av gitte stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Det kreves minst to tredjedeler flertall av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om: endring ev vedtektene ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning samtykke til endring av formål for bruksenhet og til reseksjonering som medfører økning av det samlede stemmeantallet tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne for mer enn 50% av de årlige fellesutgiftene Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: 1. at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet og /eller det areal/de tekniske installasjoner mv. som inngår i realsameiet ved like ut over det som fremgår av disse vedtekter, 2. innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen (hoveddel og tilleggsareal), 3. innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av fellesutgifter enn den som er bestemt i 3, 4. endring av reseksjoneringsbestemmelsen i 2, 5. endringer av 12, 6. endringer av Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere 5

15 13 OM SAMEIERMØTET I sameiemøte har sameierne stemmerett etter sameiebrøken. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse. Styreleder og forretningsfører plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra hver boligseksjon har rett til å være tilstede på sameiermøtet og har rett til å uttale seg. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles, og alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne. 14 BEBOERUTVALG - NÆRINGSUTVALG Nærværende vedtekter er ikke til hinder for at det opprettes egne organer for hhv. boligseksjoner og/eller næringsseksjoner (f.eks beboerutvalg), for å ivareta de ulike seksjonstyper sine særinteresser. Dog kan slike organer ikke fatte vedtak i saker som etter lov eller vedtekter tilligger sameiets organer, med mindre sameiermøtet gir foreningen slik kompetanse innenfor bestemte områder. 15 FORRETNINGSFØRER - REVISJON - REGNSKAP Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner 41. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor, som velges av sameiemøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. 16 MINDRETALLSVERN Sameiemøte, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutninger som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 17 MISLIGHOLD Hvis en sameier til tross for flere advarsel vesentlig misligholder sine plikter kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven 26. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vedvarende vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. 18 FRAVIKELSE Medfører sameierens/brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens/brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf lov om eierseksjoner BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Utskifting av vinduer og dører (gjelder ikke innvendig i seksjonen), oppsetting av markiser, parabolantenner, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger etc., kan bare skje etter en samlet plan for den enkelte bygning og etter forutgående godkjenning av styret. Tiltak som påvirker bygningens bærende konstruksjon og tekniske føringer skal ikke forekomme. 6

16 Eierne av næringsseksjonene har anledning til å skilte virksomheten i normalt omfang og slik det måtte tillates av bygningsmyndighetene for å profilere virksomheten. Skilting skal kun skje på fasade utenfor den respektive seksjonen/seksjonene i lik stil som øvrig skilting. Skilting på andre næringsseksjoners fasade krever i tillegg samtykke fra aktuell seksjonseier. Skilting på fellesareals fasade, krever samtykke fra seksjonseier/styret. Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av vesentlig betydning for de øvrige sameierne, skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse. 20 HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRET Ingen kan som sameier eller som fullmektig delta i noen avstemning på sameiermøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemning om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i. 21 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller hvis vedtektene strider mot ufravikelige bestemmelser i eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997, eventuelt senere lovgivning som måtte erstatte denne lov. 22 OVERGANGSBESTEMMELSER (1) Midlertidige bestemmelser i byggeperioden - sameiet Dette punkt 22 (1) gjelder fram til siste seksjon i siste byggetrinn innenfor sameiet Rostocgata Trelastgata B13 er solgt og overlevert til sluttkunde, samt til fellesarealet er endelig opparbeidet. Nærværende punkt kan ikke endres uten etter samtykke fra Barcode 131 AS og Barcode 132 AS. Ved motstrid mot øvrige vedtektsbestemmelser, går denne bestemmelsen foran. Barcode 131 AS og Barcode 132 AS rår alene over ikke ferdigstilte deler av utbyggingsprosjektet (seksjoner og fellesarealer i sameiet) og har også rett til å gjennomføre reseksjonering og til å foreta endringer/tilføyelser i vedtektene relatert til de ikke ferdigstilte deler av utbyggingsprosjektet. Sameiet kan således kun fatte vedtak som vedrører ferdigstilte deler av prosjektet. Barcode 131 AS og Barcode 132 AS har vederlagsfri rett til å benytte sameiets eiendom i forbindelse med den videre utbyggingen. Retten omfatter blant annet transport over eiendommen, lagring av materialer og annet, stillas, fremføring av ledninger og andre innretninger, utførelse/iverksetting av tiltak nødvendige for ferdigstillelse av byggetiltaket etc. Videre har Barcode 131 AS og Barcode 132 AS rett og plikt til å avgrense byggeplassen fra den øvrige eiendommen. Dette vil medføre oppsetting av gjerder m.m. av sikkerhetsmessige hensyn. Eventuelle skader som følge av anleggsvirksomheten, er Barcode 131 AS og Barcode 132 AS ansvarlig for å utbedre. Sameiet overtar ansvaret for drift og vedlikehold av fellesarealer etter hvert som disse ferdigstilles og er tilgjengelige for beboernes bruk. Felleskostnader innkreves for den enkelte seksjon fra det tidspunkt denne er ferdigstilt og overlevert til sluttkunde. Kjøper av seksjon i sameiet er forpliktet til å bære en forholdsmessig del av sameiets felleskostnader i henhold til nærværende vedtekter, fra det tidspunktet seksjonen overtas fra Barcode 131 AS eller Barcode 132 AS. Frem til dette tidspunkt bæres felleskostnadene knyttet til de ikke ferdigstilte seksjoner av Barcode 131 AS og Barcode 132 AS. Vedtektsbestemmelsen i denne 22 (1) bortfaller når hele fellesarealet og den siste seksjon i sameiet er ferdigstilt og overlevert til sluttkunde. (2) Midlertidige bestemmelser i byggeperioden naboeiendommer innenfor felt B13 Oslo S Utvikling AS (og selskaper innenfor dets konsern), Barcode 131 AS og/eller Barcode 132 AS (i fellesskap benevnt "Selskapene") eller den Selskapene utpeker, har vederlagsfri rett til å benytte sameiets eiendom i forbindelse med den videre utbyggingen av naboeiendommene/felt B13. Retten omfatter blant annet transport over eiendommen, lagring av materialer og andre aktiviteter som er nødvendige som følge av nevnte utbygging. Videre har Selskapene eller den Selskapene utpeker, i forbindelse med den videre utbygging, rett og plikt til å avgrense byggeplassen. Dette vil kunne medføre oppsetting av gjerder m.m. av sikkerhetsmessige hensyn. Eventuelle skader som følge av anleggsvirksomheten, er 7

17 Selskapene ansvarlig for å utbedre. Selskapene plikter på forespørsel fra representant fra sameiets styre å drøfte nødvendigheten av nevnte anlegg, tiltak og aktiviteter. Nærværende punkt kan ikke endres uten etter samtykke fra Barcode 131 AS og Barcode 132 AS. Ved motstrid mot øvrige vedtektsbestemmelser, går denne bestemmelsen foran. Vedtektsbestemmelsen i denne 22 (2) bortfaller når samtlige eiendommer innenfor felt B13 er ferdigstilt. 8

18 Eierseksjonssameiet Rostockgata/Trelastgata B13 Budsjett 2015

19 Eierseksjonssameiet Barcode 117 Budsjett 2015 (alle tall er eksl. mva) Kontonavn: Tårn A Tårn B Byhus Næring BUDSJETT Prognose Budsjett Avregning Kommentarer til fordeling Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Arealbrøk Vaktmester Foreløpig arealbrøk, men kan endres til tidsbruk Fjernvarme Etter forbruk, gatevarme etter arealbrøk Fjernkjøling Etter forbruk Lyspærer / lysrør Etter forbruk Brannvarsling Splittet iht serviceavtale Låser/nøkler etc Etter forbruk Planter / grøntareal Iht splittet serviceavtale Strøm Etter forbruk iht egne målere Heis, service / vedlikehold Etter forbruk/splittet serviceavtale Diverse felleskostnader Etter forbruk Andel Barcode Basement (inkl. renovasjon) Etter særskilt arealbrøk (lyse meter over bakken) Renhold fellesareal Etter forbruk Renovasjon / container Etter forbruk Vakthold Etter forbruk, noe fordelt gjennom Basement Rør og sanitær Etter forbruk/splittet serviceavtale Snøbrøyting / feiing Arealbrøk Telefon/internett Etter forbruk Vann og avløpsavgifter Etter forbruk iht egne målere Ventilasjon / kjøling Etter forbruk/splittet serviceavtale Service øvrige tekniske anlegg Lisens for SD/FDV (ca 100t) iht arealbrøk Elektriker Etter forburk Øvrig bygningsmessig vedlikehold Avsetning vedlikeholdsfond Vedlikehold utomhusanlegg Arealbrøk Vinduspuss Foreløpig arealbrøk, men vil endres forbruk Forbruksutstyr vaktmester Arealbrøk Styrehonorar Kun boligs representanter som får honorar Revisjon Arealbrøk Forsikring Iht forsikringsverdi/vilkår Sum kostnader Netto resultat

20 B13 Tårn A Budsjett 2015 (alle tall er eksl. mva der annet ikke er oppgitt) Kontonavn BUDSJETT Prognose Budsjett Avregning Budsjett Kommentar: inkl. MVA Inntekter Forvaltning, øk/adm og teknisk Iht fast avtale Vaktmester Iht fast avtale Fjernvarme Som budsjettert i prospekt Fjernkjøling Iht fast avtale Lyspærer / lysrør Brannvarsling Service brannvarsling, røykluker, 3. partskontrol Låser/nøkler etc Planter / grøntareal Strøm Heis og lys fellesareal Heis, service / vedlikehold Serviceavtale heis Diverse felleskostnader Diverse innkjøp og sosiale tiltak Fordeling fra Barcode Basement Estimat iht erfaringstall fra nabobygg Renhold fellesareal Estimat iht erfaringstall fra nabobygg Renovasjon / container Estimat iht erfaringstall fra nabobygg Vakthold Fordeles fra Barcode Basement Rør og sanitær Service sanitær, sprinkler, slukkeutstyr Snøbrøyting / feiing Telefon/internett Viken basispakke. Fast pris per leilighet Vann og avløpsavgifter Estimat iht erfaringstall fra nabobygg Ventilasjon / kjøling Service og filterskift fellesarealer Service øvrige tekniske anlegg Service SD anlegg og lisens FDV Elektriker Øvrig bygningsmessig vedlikehold Avsetning vedlikeholdsfond Vedlikehold utomhusanlegg Vinduspuss Fasadevask Forbruksutstyr vaktmester Styrehonorar Ikke MVA pliktig. 15t for medlem og 20t for leder Revisjon Forsikring Ikke MVA pliktig Sum kostnader Netto resultat Ordinære felleskostnader pr mnd (inkl. MVA)/kvm 37 Fjernvarme pr mnd (inkl. MVA)/kvm 16 Sum felleskostnad pr mnd (inkl MVA)/kvm 53 Fiber pr mnd (inkl. MVA)/boenhet 149

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL.

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL. SAMEIET TONSENHAGEN 3 VEDTEKTER Vedtatt på ordinært sameiermøte 01.mars 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.1997 nr.31 (erstatter tidligere vedtekter av 19.04.1995) 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BYGDØY ALLE 59

VEDTEKTER FOR SAMEIET BYGDØY ALLE 59 VEDTEKTER FOR SAMEIET BYGDØY ALLE 59 Vedtatt i sameiermøte den, 5. mai 1999i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i ekstraordinært sameiermøte den 7.oktober 2008. Endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6 Vedtatt i sameiermøte den 23. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 30 Endret i ekstraordinært sameiermøte den 19. august 2009 1 NAVN,

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Rolvsrud Park II Sameie

Vedtekter for Rolvsrud Park II Sameie Vedtekter for Rolvsrud Park II Sameie Fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr.31, med endringer 30. mai 2007,28. april 2009, 6.juni 2013, 8. april 2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Skullerudhøgda I, Skullerudveien 65 95, Oslo Vedtatt i sameiermøte 29.mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23.mai 1997 nr.31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiet Skullerudhøgda

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V

VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V VEDTEKTER FOR BISLET BOLIGSAMEIE V Vedtatt i sameiermøte den 24. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (erstatter tidligere vedtekter, senest endret 25. mars 2014). 1 NAVN,

Detaljer

forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret.

forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET 21.10.l7 den..... i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 NAVN, FORRETNINGSKONTOR FORMÅL l OG forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Vedtekter SAMEIET SINSENVEIEN

Vedtekter SAMEIET SINSENVEIEN Vedtekter SAMEIET SINSENVEIEN 14-16-18 Vedtatt på sameiemøte: 16.06.2003 Sist endret: 14.03.2012 Se også Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiet Sinsenveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET ELGESETER GT. 11 TRONDHEIM

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET ELGESETER GT. 11 TRONDHEIM VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET ELGESETER GT. 11 TRONDHEIM Vedtatt i sameiermøte den 28.april 2003. i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Eierseksjonssameiet

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHWEIGAARDSGATE 54 Vedtekter av 26.08.82 endret i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 til nye vedtekter 28. april 2003 Tilføyelse nytt tredje ledd 2 den 27. april

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BÅHUSVEIEN 10-18

VEDTEKTER FOR SAMEIET BÅHUSVEIEN 10-18 VEDTEKTER FOR SAMEIET BÅHUSVEIEN 10-18 Vedtatt i sameiermøtet den 12.11.1984 samt 09.12.1998 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 13. Sist endret 21.04.2009. 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

Boligsameiet Fagerheimgaten 18

Boligsameiet Fagerheimgaten 18 VEDTEKTER FOR SAMEIET FAGERHEIMGATEN 18 Vedtatt i sameiermøte 26.02.2002 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.97, nr. 31, med endring vedtatt på ord sameiermøte 25.02.14 1 Navn, forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET KNUT ALVSSONSVEI 1-9

VEDTEKTER FOR SAMEIET KNUT ALVSSONSVEI 1-9 VEDTEKTER FOR SAMEIET KNUT ALVSSONSVEI 1-9 Vedtatt i sameiermøte den, 24.03.2004 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret på sameiermøte 19.10.2015 1 NAVN OG FORMÅL Sameiet navn er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Vedtekter for Akersbakken 39

Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for eierseksjonssameiet vedtatt i sameiermøte den 5. mai 2004 i medhold av lov om eierseksjoner 23. Mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Boligsameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E Fastsatt i sameiermøte den 27. april 1999 med hjemmel i lov 23. mai 1997 nr. 31 28 Sist endret ved vedtak på ordinært sameiermøtet 09.04.2013 Kapittel

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Skolsegglia Sameie Side 1 av 5 VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Vedtatt på stiftelsesmøtet 26.06.06 Endret på ordinært sameiermøte 29. april 2009 På ordinært sameiermøte 11. april 2012 Og på ordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, sist endret 2. desember 2016. Vedtektene er sist endret på sameiermøtet

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 Vedtatt på sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 Sist endret 09.04.2014 Disse vedtektene er ment å utfylle lov

Detaljer

Vedtekter for Åstorget Boligsameie 2 Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Åstorget Boligsameie 2 Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Åstorget Boligsameie 2 Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på sameiermøtet 29.3.17 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Ankerplassen

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Ankerplassen VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Ankerplassen 10-12 -14 16 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMAL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) har forretningskontor i Stavanger. Sameiet består av 76 boligseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, sameiets vedtekter og generelle ordensregler fastsatt av sameiet.

Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, sameiets vedtekter og generelle ordensregler fastsatt av sameiet. VEDTEKTER FOR ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE GNR 28, BNR 827, OSLO KOMMUNE Vedtatt på ordinært sameiermøte 8. april 1999. Revidert på ordinært sameiermøte 12. april 2011 og 19. april 2012 i henhold til Lov om

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017 VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE 25. april 2017 Revisjon 7 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sanatorieveien Terrasse. 1-2 Formål Formålet med sameiet er å: a) Ivareta driften av sameiet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 1. Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Trondheimsveien 139. Sameiet er opprettet med seksjoneringsbegjæring tinglyst 29. september 2008. 2. Eiendommen

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling 04.04.2017 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Kloppedalshagen. 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord.

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtatt i sameiermøte den 11. april 2002 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer vedtatt i sameiermøte 29.3.2011.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SØRKEDALSVEIEN 5

VEDTEKTER FOR SAMEIET SØRKEDALSVEIEN 5 VEDTEKTER FOR SAMEIET SØRKEDALSVEIEN 5 Vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Korrigert på årsmøtet 14.03.2017. 1 NAVN OG FORMÅL. Sameiets navn er

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET VIKSFJORD BRYGGE. Lov Vedtatt om eierseksjoner 23. mai NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET VIKSFJORD BRYGGE. Lov Vedtatt om eierseksjoner 23. mai NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Lov Vedtatt om eierseksjoner 23. mai 1997. 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) har forretningskontor i Oslo og består av 26 fritids boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring.

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 24. august 2009. 1. NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Rosenborg Park B1. Sameiet består av leiligheter og fellesareal,

Detaljer

Humlerekka eierseksjonssameie

Humlerekka eierseksjonssameie VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET Humlerekka eierseksjonssameie 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn skal være Humlerekka eierseksjonssameie. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring datert 7.5.2012 2.

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET. Vedtatt i sameiermøte 28. april 2009 - i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET. Vedtatt i sameiermøte 28. april 2009 - i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Vedtatt i sameiermøte 28. april 2009 - i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Eierseksjonssameiet Kristine Bonnevies

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE Utskriftsdato 06.02.2015 13:46 Vedtekter for Helland Terrasse seksjonssameie Side 1 av 6 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Helland seksjonssameie. Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Detaljer