VURDERINGSINNLEVERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERINGSINNLEVERING"

Transkript

1 VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen eller kontinuasjon: Ordinær eksamen Fagansvarleg: Kirsti Angvik Frugård og Andreas Christiansen

2 Korleis legg lærarane opp matematikkundervisninga, med tanke på å auke elevane sin forståing? Bacheloroppgåve i pedagogikk og elevkunnskap Høgskulen Stord/Haugesund - Grunnskulelærarutdanninga 1-7 Av: Beate Røys Stad: Stord, 16. mai 2014

3 Samandrag Målet med denne undersøkinga var å få kunnskapar om korleis nokre lærarar planlegg for undervisning i matematikk på barneskulen. Eg ville undersøke korleis lærarar legg til rette for at elevane skal få utvikla forståing i faget, og på kva måte deira refleksjonar om korleis ein elev forstår matematikk gjenspeglar seg deira praksis. Eg ynskte å finne ut om korleis lærarkunnskap heng saman med planlegging for undervisning og kva matematiske kompetansar det vert lagt vekt på. I samanheng med dette var eg opptatt av korleis undervisninga kan medverka til at elevane utviklar overflatekunnskap eller ei djupare forståing i matematikk. Bakgrunnen for at eg val dette fokuset for mi undersøking, var for å lære meir om korleis eg kan legge til rette for at elevar skal få utvikla forståing i matematikk. Eg kom difor fram til følgjande problemstilling: "Korleis legg lærarane opp matematikkundervisninga, med tanke på å auka elevane sin forståing?" I teorikapittelet presenterer eg ulik teori som er knytt til forståing av Richard Skemp og Carpenter og Lehrer. Eg nyttar sosialkonstruktivismen og Paul Cobb knytt til korleis eleven lærer. I høve til teori om lærarkunnskap, vil eg visa til Deborah Ball og Utdanningsdirektoratet. Eg vil i tillegg ta utgangspunkt i tre matematiske kompetansar som gjer seg gjeldande for forståing. For å undersøke problemstillinga mi valte eg å nytta halvstrukturerte forskingsintervju der utvalet mitt bestod av tre lærarar som er tilsett ved to ulike barneskular. Det var for å få betre kjennskap til korleis planlegginga av undervisning i matematikk føregår, i tillegg til å undersøke kva lærarane vektlegg som viktig for å fremje elevane sin forståing Gjennom intervjua fekk eg kjennskap til refleksjonar og lærarane sine prioriteringar når det kjem til planlegging av undervisning i matematikk, og korleis dei legg opp til at elevane skal forstå det dei skal læra. Eg finn at lærarane har mange likskapar i det dei legg vekt på når dei planlegg for undervisning, samstundes som det dei legg vekt på er i ulik grad. Nokre sentrale funn er at dei prioriterar matematiske kompetansar, og visar til fleire kjenneteikn på læring med forståing. Dei nyttar lærarkunnskapen dei har for å legge til rette for undervisning, med tanke på at elevane skal forstå det dei skal læra. I høve til at eg har gjennomført ei kvalitativ undersøking med eit lite utval av informantar, medverkar det at eg ikkje kan trekke generelle konklusjonar for problemstillinga mi. Likevel kan resultata peika mot at desse tre lærarane legg opp til ei undervisning som berar preg av at elevane skal få utvikla relasjonell forståing.

4 Innhald Samandrag... 3 Innhald Innleiing Teori Instrumentell og relasjonell forståing Kjenneteikn på læring med forståing Konstruktivisme Sosialkonstruktivismen Kunnskap for å leggje til rette for matematikkundervisning Standards Kunnskapsløftet LK06 - ein del av lærarane sin kvardag Matematisk kompetanse Metode Intervju Utval Gjennomføring av undersøking Gyldigheit og pålitelegheit Resultat og drøfting Resultat Tre kategoriar for data Drøfting Undervisning i matematikk Kunnskap for å legge til rette for undervisning Kunnskapsløftet og læreboka Matematiske kompetansar og læreplankunnskap Lærarane sine tankar om korleis ein elev forstår matematikk Forståing i matematikk Oppsummering Vidare arbeid Kjelder Vedlegg... 35

5 Vedlegg 1 Intervjuguide Vedlegg 2 Førespurnad om deltaking på intervju Side 5

6 1 Innleiing Internasjonale testar visar til at norske elevar ikkje ligg høgast i verdstoppen når det gjeld matematikkfaget. Ove Gunnar Drageset 1 hevdar at i Norge brukar ein ofte den klassiske måten å undervisa matematikk på. Då gjennomgår læraren formlane og reglane på tavla, og brukar resten av tida på individuell oppgåveløysing i læreboka. Dette fører til at elevane lærar seg formlar og kjem fram til det rette svaret, men dei skjønnar ikkje kvifor. På denne måten får dei ein overflatisk forståing for matematikken, forklarar Drageset i ein artikkel frå tidsskrifta Forskning (2013). Drageset (2013) sitt utsegn om korleis undervisninga føregår i klasserommet, er litt i strid med kva me lærar om i matematikk på lærarutdanninga. Eg er 3. års grunnskulelærarstudent og tar fordjuping i matematikk dette året. På bakgrunn av dette har eg erfaringar frå praksis der elevane seier at dei kan stilla opp og løyse matematiske konsept, men likevel kan dei ikkje forklare kvifor dei gjer det slik. Eg fann difor at eg ville gjere ei undersøking om korleis lærarar legg opp undervisning, og få tak på deira skildringar av korleis ein elev forstår matematikk. Læraren planlegg for kva aktivitetar elevane gjennomfører i løpet av ein skuledag, og det medverkar til kva læringsutbytte elevane får gjennom undervisning. Eg har valt å retta fokuset mot læraren, og dette gjer det naudsynt å avgrensa problemstillinga mi. Eg har ikkje vore innom feltet og undersøkt korleis undervisninga går føre seg, og ikkje på kva måte elevane opplev undervisninga. Det eg vil sjå nærare på er kva matematiske kompetansar som kjem til syne i planlegginga, og om elevane får moglegheit til å utvikla relasjonell eller instrumentell forståing i matematikk. Med tanke på dette er det interessant å få lærarars refleksjonar om kva dei meinar er viktig når dei legg opp til undervisning. Eg kom fram til følgjande problemstilling: Korleis legg lærarane opp matematikkundervisninga, med tanke på å auka elevane sin forståing? I teorikapittelet startar eg med å presentere teori om forståing av Richard Skemp og Carpenter og Lehrer. I høve til korleis elevane lærer vil eg visa til sosialkonstruktivismen og Paul Cobb. For å belysa lærarkunnskap nyttar eg Deborah Ball og Utdanningsdirektoratet. Vidare kjem teori av Niss og Jensen om matematiske kompetansar som er sentral for at elevane skal kunna visa sin kunnskap og forståing. 1 Doktorgrad i matematikkdidaktikk ved institutt for lærarutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø Side 6

7 I metodekapittelet skildrar eg metoden, val av deltakarar og gjennomføring av undersøkinga. Vidare drøftar eg gyldigheita og pålitelegheita av undersøkinga. I presentasjon av data sorterar eg det innsamla datamaterialet i tre kategoriar for å få ei oversiktleg framstilling. Eg vil drøfta funna mine etter kvar kategori som vert presentert. Her legg eg vekt på korleis lærarane legg opp til undervisning, og korleis det kan vere med på å fremja forståing hos elevane. Dette vil eg sjå i samanheng med lærarkunnskap, matematiske kompetansar og instrumentell og relasjonell forståing. I avslutninga presenterer eg ei oppsummerande drøfting av dei funna som er gjort og eigne refleksjonar i samanheng med problemstillinga mi. Kjelder og vedlegg følgjer heilt til sist. Eg vil starte med å gjere reie for omgrepet forståing. Omgrepet forståing er eit vidt omgrep. Det er definert i Store norske leksikon (u. å) som: Forståelse, betegner den menneskelige evne til å begripe, fatte, gjøre bruk av forstanden, innse, oppfatte; betegner også resultatet av å forstå (som i «å komme til en forståelse»), resultatet av en undersøkelse, det å gripe en mening med noe. Elevar må få øving i å anvende kunnskapane dei har, slik at det medverkar til utvikling av forståing. Richard Skemp (1987) beskriv at forståing handlar om å sjå strukturar mellom relasjonar. Dette kan forklarast med at elevane byggjer eit hierarki av kjente omgrep, og ettersom dei erfarar ny kunnskap festar denne seg til hierarkiet der den høyrer til. Eit eksempel er at eleven kjenn til ein bil, og vidare lærer seg kjøretøy. Når eleven klarar å kopla bil og kjøretøy i den same utstrekninga i hierarkiet, då forstår eleven. Hierarkiet kan vidareutviklast ved at elevane gjer erfaringar, og dermed vert forståinga djupare (Skemp, 1987). Side 7

8 2 Teori I teoridelen vil eg starte med å vise til ulike teoriar om forståing. Eg startar med instrumentell og relasjonell forståing som er skildra av Richard Skemp (1976). Deretter presenterer eg kva Carpenther og Lehrer (1999) seier om ulike kjenneteikn på læring med forståing. Desse kjenneteikna byggjar på sosialkonstruktivismen, og her vil eg visa til Paul Cobb. Eg vil nytta Ball, Thames og Phelps (2008) sin modell om lærarkunnskap, for å skildra ulike typar kunnskap som læraren må ha for å undervise. Kunnskapsløftet byggjar på Mogens Niss (2002) sine åtte delkompetansar, og eg vil ta utgangspunkt i tre av desse delkompetansane som er viktig for forståing i matematikk. 2.1 Instrumentell og relasjonell forståing Forskarar har undersøkt matematisk kunnskap for å prøve å forstå kva som er behovet til elevane som skal lære matematikkfaget, i tillegg til å prøve å forstå kor utfordrande det er for læraren å undervisa i matematikkfaget (Jørgensen og Goodchild, 2009). Ein av forskarane er Richard Skemp (1976) som har utvikla teoriar på kva som ligg til grunn for forståing i matematikk. Han bygger vidare på Stieg Mellin-Olsen 2 sine idear om to betydingar av ordet forståing, som er instrumentell og relasjonell forståing (Skemp, 1976). Instrumentell forståing vert beskrive som "reglar utan meining". Eleven kan bruka matematiske reglar eller formlar, men har ikkje forståing for kvifor han brukar dei. Dette kan føre til at eleven møter på matematiske problem seinare, som han ikkje klarar å løyse, fordi forståinga er ikkje komplett. Ein ser ikkje dei naudsynte samanhengane i matematikken, då ein set sin lit på reglane i matematikken. Eleven vil sei at han forstår matematikken, viss han klarar å rekne seg gjennom ein formel og få rett svar til slutt. Det eleven ikkje er klar over, er at han ikkje har forståing for kva han har gjort undervegs. Det at eleven har fått rett svar, er nok til at han meinar han har forstått matematikken (Skemp, 1976). Ein elev som har instrumentell forståing veit kva han skal gjere når han møter på eit problem og korleis, men ikkje kvifor han gjer det. Når ein elev utviklar relasjonell forståing i matematikk, får han moglegheit til å nytta og vidareføra den kunnskapen han har til vidare læring og utvikling. Kai Otto Jørgensen og Simon Goodchild (2009) hevdar at utviklinga av elevane sin relasjonelle forståing av matematiske konsept er grunnleggande for deira vidare læring og forståing i matematikk. Elevar som har utvikla relasjonell forståing ser meininga med framgangsmåtar, reglar og 2 Norsk forskar i matematikkdidaktikk ( ) Side 8

9 samanhengar i matematikken. Då veit elevane kva dei skal gjere når dei støyter på eit matematisk problem, korleis dei skal gjere det, og kvifor dei gjer det. Konstruktivistane har det same synet på forståing. Det å gjere noko riktig, eller få rett svar er ikkje tilstrekkeleg for forståing. Ein må samstundes vete kva ein gjer og kvifor ein gjer det rett, ifølgje Marit Holm (2012). Richard Skemp (1976) hevdar at dei fleste lærarane undervisar på ein instrumentell måte, og har i dette høve utarbeida ulike fordelar ved å undervisa på ein instrumentell og ein relasjonell måte. Når ein undervisar på ein instrumentell måte i matematikk, er det vanlegvis lettare å forstå, då det er enkle reglar som ein hugsar fort. Om ein er ute etter mange rette svar, vil instrumentell matematikk la dette gjerast fort og enkelt. Ein skal ikkje undervurdere meistringsfølinga elevane får ved denne typen forståing, då den gjev raskt ros og kan vere med på å motivere elevane til vidare utvikling (Skemp, 1976). Sjølv om ein ikkje treng like mykje kunnskap, kan ein ofte få meir rette og truverdige svar ved instrumentell tenking. Ved å undervisa på ein relasjonell måte, vil elevane få gevinstar ved å ha meir langvarig forståing og kunnskap, og fleire fordelar ved vidare læring. Skemp (1976) skildrar fire fordelar ved relasjonell matematikk. Eleven kan på ein betre måte knyte samanhengar i matematikken, som førar til at ein kan generalisere frå eit problem til eit anna. Når eleven får forståing for kva metode som fungerar, og i tillegg til kvifor den fungerar, gjer dette grunnlag for at eleven vert i stand til å relatere kjente metodar til nye metodar (Skemp, 1976). I tillegg er den relasjonelle matematikken enklare å hugse. Elevane brukar lengre tid på å utvikla kunnskapen, men fordelen er at det ikkje vert lagra som overflatekunnskap. Det er meir å lære, men resultatet av læringsprosessen sit lengre enn reglar og metodar som vert pugga. Utfordringa for lærarane og elevane vert gjeldande, då det tek lengre tid å få resultat, men gevinsten av læringsprosessen vert rikare. Målet om relasjonell forståing kan vere effektivt i seg sjølv, og det er meir kvalitet i relasjonelle skjema, ifølgje Skemp (1976). Side 9

10 2.1.1 Kjenneteikn på læring med forståing Læraren har ansvar for at elevane får moglegheit til å utvikle forståing i matematikk. Det føreset at læraren er bevisst på kva aktivitetar elevane gjennomfører i undervisningssituasjonen. Carpenter og Lehrer (1999) har skildra fem kjenneteikn på læring med forståing hos elevane. Eleven må kunne konstruera relasjonar mellom det han eller ho allereie kan, og det nye som skal lærast. Eleven må kunne utvida og anvende matematisk kunnskap som han eller ho har tileigna seg frå før. Han eller ho må kunne reflektera over sine faglege erfaringar, som gjer dei i stand til å undersøke og reflektere over ulike metodar og omgrep. Slik kan dei få moglegheit til å endre allereie etablerte oppfatningar og forståing. Kommunikasjon er med på å gje evne til refleksjon, og elevane må kunne uttrykka sin forståing på ulike måtar som i skrift, tale, representasjonar eller teikningar. Eleven må kunne gjere det faglege innhaldet til sitt eige. Han eller ho må kunne setje eigne ord på sine forklaringar og grunngjevingar. På denne måten får dei eigarskap til det faglege innhaldet i matematikken. Desse kjenneteikna på forståing byggjar på sosialkonstruktivismen, der Paul Cobb skildrar to innfallsvinklar til korleis ein elev lærer. Han vektlegg læring som tileigning og læring som deltaking for å visa til korleis den enkelte elev lærer (Skott, Jess og Hansen, 2008). Elevane må få nytta sine eigne erfaringar og kunnskap i samhandling med medelevar for å utvikla og skapa forståing i matematikk. 2.2 Konstruktivisme Den radikale konstruktivismen er ein teori om kunnskap og læring, der Ernst von Glasersfeld byggjar vidare på Piaget sin kognitive teori. Ifølgje von Glasersfeld fins kunnskap berre i hovudet til individet (Skott et al., 2008, s. 70). Det betyr at ein ikkje har nokon anna moglegheit enn å konstruere kunnskap på bakgrunn av dei erfaringane ein gjer. Den einaste verda ein bevisst kan gjere noko med, er den ein har konstruert sjølv (Skott et al., 2008). Den radikale konstruktivismen byggjar på to grunnleggande prinsipp: 1. Kunnskap mottakast ikkje passivt, men oppbyggjast aktivt av den enkelte. Side 10

11 2. Erkjenning er ikkje eit spørsmål om å oppdage ei objektiv eksisterande verd, men om å organisere sine eigne erfaringar. Dette synet på matematikk har dei siste tiåra vore ei avgjerande kjelde til at elevane i skulen skal lære matematikk med forståing (Skott et al., 2008). Før vart matematikk sett på som eit fag med produkt. I seinare tid er det utvikla seg til å legge meir vekt på prosessane i faget. Denne forståinga av faget har vore sentral, samstundes med at læring vert sett på som tileigning og deltaking Sosialkonstruktivismen Paul Cobb er sentral innanfor sosialkonstruktivismen. Han arbeida saman med Ernst von Glasersfeld med undersøkingar av barn sine omgrep for tal og strategiar for teljing (Skott et al., 2008). Cobb meinar at ein ikkje kan tenke seg til korleis barn forstår tal og korleis deira forståing utviklar seg, dette må observerast. Han fann at sosial interaksjon hadde betyding for elevane sin læring (Skott et al., 2008). Det sosialkonstruktivistiske synet ser på læring som både ein individuell tileigning og som deltaking i sosial samanheng. Paul Cobb kombinerer desse to innfallsvinklane til korleis den enkelte elev lærer. Den radikale konstruktivisme - Læring som tileigning Den sosiokulturelle skule - Læring som deltaking Lev Vygotsky stod i spissen for den sosiokulturelle skulen. Han hevda at læring er ein sosial prosess, og det kan ikkje skje noko læring utan at individet står i eit samspel med dei sosiale omgjevnadane (Imsen, 2005). Deltakingsmetaforen handlar om at ein kan, gjennom å bruka språket, læra å løyse matematiske problem som ein står ovanfor. Ein tar del i eit fellesskap der matematiske problem kan oppstå, og gradvis overtar ein måtar å omarbeide desse problema på saman med andre (Skott et al., 2008). Elevane treng å snakke gjennom metodar for å vete om dei verkeleg forstår dei eller ikkje. 2.3 Kunnskap for å leggje til rette for matematikkundervisning I St. meld.11 står det at forskingsresultat visar kva kompetansar hos lærarane som har betyding for elevane si læring. Læraren treng solid fagkompetanse, kunne leie undervisningsarbeidet, ha evne til å formidla og utvikla gode relasjonar med elevane ( , s. 47). I løpet av ein skuledag tar læraren mange val for elevane sine. Ein stor del av dette er å planlegge for elevaktivitetar der kvar elev skal få utfordringar som bidrar til utvikling. I artikkelen Content knowledge for mathematical teaching: What makes it special? Side 11

12 skildrar Ball, Thames og Phelps (2008) ulike typar kunnskap som læraren må ha for å undervise. Den byggjar på Lee Shulman sin skildring av fagdidaktisk kunnskap, der god undervisning handlar om meir enn at læraren skal kunne sitt fag. Han må i tillegg ha kunnskapar knytt til å undervisa i faget (Ball, Thames og Phelps, 2008). For å ha undervisningskunnskap i matematikk, må læraren ha både fagkunnskap og fagdidaktisk kunnskap. Å ha fagkunnskap vil sei å ha kunnskapar om fakta og omgrep innafor eit bestemt område. Fagdidaktisk kunnskap vil sei at læraren må kunne finne fram til gode eksempel og forklaringar som kan støtte elevane når dei skal tileigne seg nytt stoff. Læraren må leggja til rette for at elevane tileignar seg matematikk ut frå sine eigne føresetnadar. I høve til mi undersøking vil eg sjå nærare på den fagdidaktiske kunnskapen læraren må ha for å undervise. Dei ulike kunnskapane skildrar Ball et al. (2008) i ein modell. Figur 1: Modellen er henta frå artikkelen "Content knowledge of teaching mathematics" (2008). (Oversatt av Beate Røys) Fagkunnskap kan delast inn i tre typar. 1: Allmenn fagkunnskap: Matematisk kunnskap som me forventar av eit velutdanna, vaksen menneske. Det er kunnskap som vert nytta i undervisningsarbeidet. 2: Matematisk horisontkunnskap: Evna til å kunne sjå dei store samanhengane i den matematiske kunnskapen, i tillegg til å ha kunnskap om korleis matematiske emne som er inkludert i læreplanen er relatert til kvarandre. Side 12

13 3: Spesialisert fagkunnskap: Djupare matematisk kunnskap enn det som er forventa av ein vanleg person. Eksempel på slik kunnskap er å kunne kategorisere tekstoppgåver i ulike typar, og å kunne fleire strategiar for å løysa slike oppgåver. Å ha fagdidaktisk kunnskap vil sei at læraren må ha kunnskap om korleis ein presenterer fagleg kunnskap, og om korleis elevar tileignar seg denne kunnskapen (Ball et al., 2008). Den er òg delt inn i tre typar. 1: Kunnskap om fagleg innhald og elevar: Kompetanse til å oppdage misoppfatningar hos elevane og vite kva elevane har tenkt når dei løyser oppgåver. Læraren må vite kva oppgåver som kan vere utfordrande for elevane og korleis elevane utviklar ferdigheiter i bruk av strategiar. 2: Kunnskap om fagleg innhald og undervisning: Kunnskap om korleis ein bør leggja opp undervisninga for at elevane skal tileigna seg stoff. Læraren må kunne presentere det faglege innhaldet konkret nok ut frå elevane sine føresetnadar, ved hjelp av eksemplar og forklaringar som elevane kan relatere til. 3: Læreplankunnskap: Å ha kunnskap til å fortolke læreplanen og gjere måla konkret nok for undervisning. Det krev at ein kan bruke ulike ressursar og materiell som fungerar som reiskapar for læraren Standards 2000 Dei siste tiåra har det skjedd ei utvikling i matematikkdidaktikken. Frå å ha mest fokus på faget sine produkt, er det vorte lagt meir vekt på å sjå på matematikkfaget sine prosessar. Likevel understrekar ein at begge er viktige element i matematikkfaget (Skott et al., 2008). Den amerikanske matematikklærarforeining The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) gav ut ein hensiktserklæring i Denne vart kalla Standards 2000 og bygg på ein visjon om matematikkundervisning, der det er skildra kva lærarane skal rette sin undervisning mot, i høve til dei ressursar som er tilgjengelig. Eit av prinsippa for læring i Standards 2000 er: Students must learn mathematics with understanding, actively building new knowledge from experience and prior knowledge." (NCTM, 2000, s. 20) 3. Oversetjing av underteikna forfattar: Studentar må lære matematikk med forståing, og aktivt byggje ny kunnskap frå erfaring og forkunnskapar. Det er altså ikkje nok at elevane lærer ulike 3 Sitat henta frå Skott, Jess og Hansen (2008, s. 64) Side 13

14 prosedyrar og metodar, viss dei ikkje utviklar forståing av det faglege innhaldet i dei, og korleis og når dei kan brukast (Skott et al., 2008) Kunnskapsløftet LK06 - ein del av lærarane sin kvardag Elevane skal kunne tolka, argumentera, forklara og analysera i matematikkfaget og det er viktige delar for å utvikla forståing hos elevane. Læraren som er tildelt samfunnsmandatet er plikta til å overhelda det som er lovpålagt. Læraren må bygga si undervisning på den gjeldande læreplanen LK06, sin eigen kompetanse og erfaringar og kunnskap om elevane sine føresetnadar. Læreplankompetanse er ein viktig del av læraren sin yrkeskompetanse, ifølgje Else Marie Halvorsen (2008, s. 46). Lærarar må ha kompetanse til å fortolke læreplanen og gjere innhaldet konkret nok gjennom tilrettelegging og planlegging av undervisning. Utdanningsdirektoratet (2012) har utvikla eit rammeverk for dei fem grunnleggande ferdigheitene som er innarbeida i læreplanar for alle fag, deriblant matematikkfaget. Dei fem ferdigheitene er: Å kunne lese, å kunne uttrykke seg skriftleg, å kunne rekne, munnlege ferdigheiter og digitale ferdigheiter. I Kunnskapsløftet vert desse ferdigheitene definert som grunnleggande føresetnadar for læring og utvikling i skule, arbeid og samfunnsliv (Utdanningsdirektoratet, 2012). Desse ferdigheitene er avgjerande reiskapar for læring i alle fag og samstundes ein føresetnad for at eleven skal kunne visa sin kompetanse og forståing. Å utvikla grunnleggande ferdigheiter i matematikk, er knytt til å utvikla kompetanse. Beskrivingane vert omtrent det same, som gjer at grunnleggande ferdigheiter ikkje er ein del av matematikkfaget, men det er faget (Alseth, 2009, s. 105). Det er vorte slik på grunn av at dei elementa som kjem fram gjennom dei grunnleggande ferdigheitene er prega av dei matematiske kompetansane som er beskrive av Mogens Niss og Thomas Højgaard Jensen (2002). Å fokusera på dei grunnleggande ferdigheitene i Kunnskapsløftet er ikkje nytt når det gjeld matematikkfaget. I tidlegare læreplanar som M87 og L97 er det beskrive å kommunisere og å løyse problem ein del av matematikkfaget Matematisk kompetanse Mogens Niss (2002) beskriv matematisk kompetanse som samansatt av åtte kompetansar. Kunnskapsløftet er basert på desse kompetansane og kvar og ein av desse er viktig for forståing i matematikk. Dei ulike kompetansane inneheld ulike prosessar som eleven må få trena opp, slik at dei kan verke saman i ein heilskap og kunne brukast når elevane møtar på situasjonar som må løysast ved hjelp av matematikk (Niss og Jensen, 2002). For at elevane skal få moglegheit til å utvikla forståing i matematikk, må dei ha øving i dei ulike Side 14

15 kompetansane. Læraren sitt ansvar vert difor å legge opp ei variert undervisning i matematikkfaget som tilrettelegger for elevmangfaldet, og at kvar einskilde elev skal få utfordringar ut frå sine føresetnadar, slik at dei får utvikla seg på best mogleg måte. Dei aktivitetane læraren vel å legg opp til i undervisninga, heng saman med kva syn han har på kva matematikk er og korleis elevane lærar matematikk (Botten, 1999, s. 97). Dei åtte ulike kompetansane er delt inn i tre komponentar som er samansett av ulike delkompetansar. Dei tre komponentane er bruk, forståing og ferdigheiter. Under bruk er problembehandlings- og modelleringskompetanse. Under forståing er tankegangs-, resonnements- og kommunikasjonskompetanse, og under ferdigheiter er representasjons- og kompetanse i symbolbruk og formalisme. Hjelpemiddelkompetansen kjem under alle kompetansane (Niss og Jensen, 2002). Kompetansane kan vere vanskeleg å skilje, sidan matematisk aktivitet tar i bruk mange av dei ulike kompetansane samtidig (Niss og Jensen, 2002). For undersøkinga mi vil eg sjå på kompetansane som ligg under komponenten forståing. Tankegangskompetansen inneberer at elevane er klar over kva type spørsmål som er karakteristisk for matematikk. Elevane må sjølv kunne stille slike spørsmål og vete kva for type svar som kan forventast (Niss og Jensen, 2002). Matematisk tankegang betyr å forstå, kjenne og kunne nytta matematiske omgrep. Gjennom dialog i klasserommet vil denne kompetansen kunne visa seg. Resonnementskompetansen kan likna på tankegangskompetansen. Den inneberer at elevane må kunne tenke matematisk. Elevane må kunne vurdere gyldigheita av ein matematisk påstand gitt av andre, og kunne gjennomføre slike resonnement sjølv. Det krev at elevane kan vurdere om svar på reglar og setningar er korrekte (Niss og Jensen, 2002). I høve til å ha kommunikasjonskompetanse inneberer det at elevane kan uttrykke seg og kommunisere om matematikk på ulike måtar. Ifølgje Niss og Jensen (2002) skal elevane kunne forstå og tolka andre sine matematiske utsegn, både skriftlege og munnlege. Dette føreset at den matematiske kommunikasjonen vil vera ulik, med tanke på kven eleven kommuniserar med. Side 15

16 3 Metode 3.1 Intervju Målet med dette FoU-arbeidet er å få innsikt i korleis lærarar legg opp undervisning for å fremja forståing i matematikk hos elevane. For å undersøke dette ville eg nytta kvalitativt forskingsintervju som metode. Kvale og Brinkmann beskriv eit kvalitativt forskingsintervju som ein samtale med ein struktur og eit formål (sitert i Christoffersen og Johannessen, 2012). Eg valte å samle inn data ved hjelp av intervju, slik at informantane skulle få uttrykke seg meir enn det eit spørjeskjema tillet. Christoffersen og Johannessen (2012) hevdar at forskjellen på eit strukturert intervju og eit spørjeskjema, er at i intervju får informanten moglegheit til å formulere utfyllande svar med eigne ord. Ved å bruka intervju som metode kan eg få betre kjennskap til korleis planlegginga og utføringa av undervisning i matematikk føregår, i tillegg til å undersøke kva lærarane vektlegg som viktig for å fremje elevane sin forståing. Ved hjelp av utfyllande spørsmål og samtale kan eg få større innsikt i informantane sine eigne erfaringar og oppfatningar rundt forståing i matematikk (Christoffersen og Johannessen, 2012). Eg var interessert i fyldige og detaljerte skildringar av korleis informantane mine legg opp til undervisning. Eg val difor å gjennomføre individuelle intervju andlet til andlet. Ei svak side ved å ha individuelle samtaler er at det er ressurskrevjande å gjennomføre og det er mykje informasjon som kjem fram. Likevel får informanten moglegheit til å vere ærleg og treng ikkje ta omsyn til andre individ i samtalesituasjonen (Postholm og Jacobsen, 2011). Når ein skal gjennomføre kvalitative intervju, må det ha ein form for struktur. Eg valte å gjennomføra eit halvstrukturert intervju med informantane mine. Når ein skal gjennomføre eit halvstrukturert intervju har ein på førehand bestemt tema og spørsmåla for intervjuet i ein intervjuguide (Christoffersen og Johannessen, 2012, s. 79). I intervjuet ville eg vere open for den informasjonen som informantane mine kom med, i tillegg til at eg hadde styring for spørsmåla som vart stilt. Ein fordel med å gjennomføre eit intervju med ei viss form for standardisering er at svara vert meir systematisert og kan samanliknast i etterkant (Christoffersen og Johannessen, 2012). Med tanke på at eg gjer ei undersøking der eg analyserer informasjonen eg vert gitt, ville eg stille dei same spørsmåla til lærarane eg intervjua. Likevel kan ei av feilkjeldene vere at informasjon har vorte utelat, då eg har spørsmåla klare på førehand. Side 16

17 3.1.1 Utval I forkant av undersøkinga utforma eg ein intervjuguide (vedlegg 1), i tillegg til ein førespurnad om løyve til intervju og informasjon om undersøkinga mi (vedlegg 2). Målgruppa for undersøkinga mi er lærarar som underviser i matematikk på barneskulen. Dei einaste krava eg hadde til informantane var at dei var utdanna lærarar, hadde undervisning i matematikk og at dei hadde nokre års erfaring frå læraryrket. Eg sendte førespurnad om løyve til intervju av lærarar til rektorar på to mellomstore skular i ulike kommunar. Eg fekk godkjenning frå den eine rektoren med det same, og ei liste over lærarane på den gjeldande skulen som hadde undervisning i matematikk på bestemte klassetrinn. Ut frå lista valte eg ei som har undervisning på 5. trinn, og ei som har undervisning på 3. trinn. Eg fekk ikkje skriftleg løyve hos rektoren ved den andre skulen, men munnleg løyve for ei tid tilbake, der eg allereie hadde gjort ein avtale med den gjeldande læraren om å få eit intervju. Eg valte at tre informantar var tilstrekkeleg for denne undersøkinga, med tanke på omfang. Det som kjenneteiknar metoden eg har valt, er at eg forsøker å få mykje data frå eit lite utval med personar (Christoffersen og Johannessen, 2012) Gjennomføring av undersøking Eg sendte ut førespurnadar om intervju, i tillegg til informasjon om undersøkinga til informantane. Eg fekk positivt svar, og gjennomførte intervjua i løpet av ei veke. Intervjua vart gjennomført på eit kontor, i eit klasserom og heime hos meg sjølv. Grunnen til at det eine vart heime hos meg sjølv, var fordi informanten har fri ein dag i veka, som gjorde at ho berre hadde moglegheit denne dagen. Alle informantane skreiv under samtykke om deltaking i undersøkinga, der dei fekk informasjon om anonymitet og at data behandlast konfidensielt (vedlegg 2). To av informantane arbeider på same barneskule, der ho eine er kontaktlærar for 5. trinn, medan ho andre er kontaktlærar for 3. trinn. Eg fekk førespurnad frå to av informantane om dei kunne få sjå spørsmåla før intervjuet tok til. Sidan dei samtykka å delta i undersøkinga, såg eg ikkje moglegheiter for å ikkje la dei sjå spørsmåla. Den tredje informanten arbeida på ein anna barneskule og er kontaktlærar for 5. trinn. Ho var ikkje førebudd før intervjuet. At lærarane har sett spørsmåla på førehand kan vere med på å svekka truverdigheita til oppgåva, då det dei fortel kan vere ulikt frå praksisen dei gjennomfører. Samstundes vert eg så nær den aktuelle situasjonen når eg gjennomførar eit intervju, som gjer at eg likevel kan få innsikt i læraren sine eigentlege synspunkt (Christoffersen og Johannessen, 2012). Side 17

18 Då eg gjennomførte det fyrste intervjuet, syns informanten at nokre av spørsmåla var vanskeleg å svara på. Eg vurderte å endre på intervjuguiden, men fann ut at sidan eg allereie hadde gjennomført det eine intervjuet, så ville eg kanskje fått ulike vinklingar på svara frå informantane om eg endra spørsmåla. Difor valte eg å fortsetta intervjua med den same intervjuguiden. Dei to andre informantane gav ikkje uttrykk for at spørsmåla vart for utfordrande. Det var viktig at eg som intervjuar heldt meg mest mogleg nøytral gjennom intervjuet for å ikkje påverka informanten sine svar. Om informanten ikkje forstod spørsmålet, leste eg det opp ein gang til, og om det ikkje hjelpte, prøvde eg å omformulere spørsmålet på ein måte som ikkje skulle påverka informanten sine svar. Intervjua varte i gjennomsnitt 20 minuttar og eg fekk løyve til å nytta lydband for å dokumentere alle intervjua. Dette var for at eg ikkje skulle miste noko av informasjonen som vart gitt i intervjuet Gyldigheit og pålitelegheit Ifølgje Dalland (2012) står validitet for relevans og gyldigheit. I høve til spørsmåla eg stilla informantane mine krev det at dei er relevant for problemstillinga mi. Eg forsøkte å stilla informantane opne spørsmål om deira planlegging, slik at dei fekk moglegheit til å utdjupa sine erfaringar og refleksjonar, likevel vil eg få fram at det kan vere informasjon som kunne ha vore viktig som ikkje kom fram gjennom dei spørsmåla eg stilla, då eg har lite erfaring frå feltet og det eg spør etter. Det kan oppstå mistolkingar av spørsmål, og at eg som intervjuar ikkje har forstått svaret riktig. Dalland (2012) påpeikar at i gjennomføring av intervju ligg det ei feilkjelde i sjølve kommunikasjonsprosessen. For å gjere undersøkinga mi meir påliteleg, transkriberte eg datamaterialet mitt ordrett, slik at informasjonen som kom fram skulle bli behandla på riktig måte. På denne måten kunne eg plukke ut det viktigaste av det informantane sa, så nøyaktig som mogleg. Gyldigheita av ei undersøking visar til tolking av funn og resultat (Postholm og Jacobsen, 2011). I høve til at eg har gjennomført ei lita undersøking med eit lite utval av lærarar, kan eg ikkje trekkje generelle konklusjonar for problemstillinga mi. Eg har fått eit lite innblikk i kva tre lærarar legg vekt på som viktig når dei planlegg for undervisning i matematikk. Ut frå korleis lærarane legg opp undervisninga, kan eg berre få eit inntrykk av korleis elevane opplev matematikkundervisninga. Resultata er basert på dei tre intervjua eg gjennomførte, og ein kvar intervjusituasjon kan opplevast forskjellig, då både forskar og informant har ulike Side 18

19 førehandsoppfatningar om den same situasjonen (Christoffersen og Johannessen, 2012). To av lærarane fekk sjå spørsmåla før intervjuet, og dette kan ha vore med på å påverke dei til å svara annleis enn det verkelegheita er, samstundes kan det ha noko å seie for at dei gav meir utfyllande svar. Side 19

20 4 Resultat og drøfting 4.1 Resultat Alle informantane har fått fiktive namn, med omsyn til personvern. På denne måten vert data meir systematisert, og ein kan lettare skilje kva informantane har sagt i intervjua. Namna på informantane vert Ida, Kari og Vibeke (Ida og Kari var førebudd på spørsmåla). Ida er 32 år og er utdanna allmennlærar. Ho har sju års erfaring frå læraryrket og har 30 studiepoeng i matematikk. Ho er kontaktlærar for 3. trinn. Kari er 31 år og utdanna allmennlærar. Ho har seks års erfaring frå læraryrket og har 30 studiepoeng i matematikk. Ho er kontaktlærar for 5. trinn. Vibeke er 29 år, er utdanna allmennlærar, og har 30 studiepoeng i matematikk. Ho starta som lærar i 2008, og har like lang erfaring som Kari. Ho er kontaktlærar for 5. trinn. Eg vil dele inn resultata frå intervjua mine i tre hovudkategoriar for å gje ei framstilling av datamaterialet. Dei tre kategoriane er basert på dei spørsmåla eg stilla til informantane. Eg vel å framstille det på denne måten for å få presentert resultata som er relevant for mi undersøking. Dette gjer at anna informasjon som er kome fram gjennom intervjua fell utfor rammene av denne oppgåva Tre kategoriar for data 1. Undervisning i matematikk 2. Kunnskapsløftet og læreboka 3. Lærarane sine tankar om korleis ein elev forstår matematikk 4.2 Drøfting Eg vil drøfte resultata i etterkant av kvar kategori som vert presentert. Dette er for å få ein klårare samanheng mellom dei funna som er gjort og drøftingsdelen. Eg vil drøfte kva lærarane legg vekt på i planlegging av undervisninga si i høve til kjenneteikn på læring med forståing, lærarkunnskap og matematiske kompetansar. Til sist vil eg drøfte funna i høve til Skemp sine to betydingar av forståing. Med det vil eg drøfte korleis lærarane skildrar ein elev som forstår noko i matematikk har samanheng med om elevane får utvikla instrumentell eller relasjonell forståing i matematikk. I avslutninga vil eg oppsummere sentrale funn som kan gje moglege svar på problemstillinga mi. Side 20

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile Abstract The Cultural Rucksack (TCR) is an arrangement whereby pupils meet art and culture. This means that choices have been considered and made as to how art and culture should be presented to children

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Å overvinne barrierer i arbeidet med å lære matematikk eller å førebyggje ved grunnleggjande begrep. Gunvor Sønnesyn

Å overvinne barrierer i arbeidet med å lære matematikk eller å førebyggje ved grunnleggjande begrep. Gunvor Sønnesyn Å overvinne barrierer i arbeidet med å lære matematikk eller å førebyggje ved grunnleggjande begrep. Gunvor Sønnesyn Det kjem ikkje til å handle så mykje om matematikk i denne artikkelen, men derimot om

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Ein kritisk diskursanalyse av brev til pasientar og brukarar Lydia Aud Marit Eidsnes Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske stadium Universitetet i

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Strategi for Miside og Norge.no

Strategi for Miside og Norge.no Vestlandsforsking-rapport nr. 3/2008 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene Svein Ølnes, Vestlandsforsking, og Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA Vestlandsforsking,

Detaljer