013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å"

Transkript

1 Oslofjorden 2013 Årsberetning og regnskap

2 Styreleder har ordet Vi kan se tilbake på 2013 som et meget aktivt år. OF er en høyst oppegående og vital 80-åring. Årsmøtet i Moss i april vedtok en ny strategiplan for perioden Vedtaket ble gjort etter en grundig gjennomgang med høringsrunde og møter hos alle kommuner og fylkeskommuner. Det har vært full innsats for å gjennomføre denne. Av mange viktige begivenheter i året som gikk, var det kanskje etableringen av Færder nasjonalpark som fikk mest oppmerksomhet. OF har lagt ned betydelig innsats over mange år for at Færder nasjonalpark kunne se dagens lys. Også på andre felt har det skjedd mye. Det kom f.eks. til fire nye kystledhytter, og det har blitt gjort omfattende byggearbeider på andre hytter. Vi har gjennomført sikring av friområder (Hallangsodden og Oleanas utsikt), store reparasjonsarbeider av brygger, stier, klopper og broer på friområder og stier, svaibøye nr 50 ble satt ut i sjøen og OF har hatt over deltakere på 193 arrangement innen natur og friluftsveiledningen. Dessuten må nevnes at hele tre driftsenheter av skjærgårdstjenesten i 2013 har hatt sitt første hele år med nye, solide arbeidsbåter. På landskonferansen for friluftsliv i Sandefjord ble 80 års arbeid for friluftsliv i Oslofjorden feiret. OF var Nordens første friluftsråd da det ble dannet i 1933, og vært modell for andre liknende organisasjoner senere. Økonomisk har aktiviteten vært større enn inntektene, med et underskudd på kroner. Årsakene er flere. Dette utgjør bare 3 % av omsetningen, og vi vil søke å ta dette inn igjen gjennom virksomheten i Med den vedtatte økningen av kontingenten fra 2014, har OF kommet litt mer på linje med andre friluftsråd i landet. Dermed kan vi stille med egenandeler til prosjektene, og vi har større muligheter for å skaffe offentlige og private midler til Oslofjorden. Selv om det er skjærgårdskommunene som får mest oppmerksomhet hos oss, skal alle kommuner som er medlemmer, nyte godt av OFs innsats på ulike fagfelt. Men hva slags oppgaver OF utfører, vil variere mellom kommuner hvor vi har mange friområder, hytter og anlegg - og bykommuner som har mange innbyggere, men mindre kystlinje. For å få statlig støtte til å danne friluftsråd i dag, må det være minimum to kommuner som går sammen. Nye friluftsråd dannes nesten hvert år i regioner med få innbyggere. Kanskje er OF litt gammeldags med 31 kommuner og 5 fylkeskommuner? Man kan jo spørre hvordan man har klart å beholde dette friluftsrådet samlet, uten at det har kommet krav om å dele opp OF i mindre, regionale råd med konsentrasjon om en av bykommunene og dens omegnskommuner. Dette er jo modellen man har valgt i andre deler av landet. Strategiplanen som har vært til høring, viste at alle medlemmene ville beholde et stort OF. En viktig grunn til at OF ønskes bevart med dagens størrelse, er den kompetansen, kapasiteten og gjennomføringsevnen som særkjenner organisasjonen. Personlig har jeg tro på at dette også skyldes entusiastiske, flinke og kreative ansatte med en god porsjon utholdenhet og humør. Uten dem hadde ikke OF vært noe! OF har nå stått utenfor Friluftsrådenes Landsorganisasjon (FL) i to år. Medlemskap i et nasjonalt organ er en forutsetning for å kunne søke en del av de statlige midlene. Miljøverndepartementet/Miljødirektoratet vil at alle kommuner i hele Norge skal være med å danne friluftsråd - minst to kommuner i hvert friluftsråd. Dessverre følges ikke ønsket om å danne mange små råd opp av bevilgninger til å «smøre maskineriet». Folkerike regioner med knapphet på arealer til friluftsliv taper på dette. OF arbeider videre med spørsmålet om tilknytning til en landsdekkende organisasjon i Hvis kommunene stadig må kutte i kjerneoppgaver som eldreomsorg og skole for å kunne ivareta disse oppgavene på en god nok måte, er det ikke så lett å få gjennomslag for noen kroner ekstra til friluftslivet. Selv om friluftslivet beviselig har en positiv effekt på folkehelsa, er det mange interesser å konkurrere med. Til slutt vil jeg gjerne gi en honnør til frivilligheten. Både lokale organisasjoner og enkeltpersoner har vært med å bidra til de resultatene vi har oppnådd, og som fremgår av denne årsberetningen. Samarbeid med frivillige er viktig både for å få lokal forankring og få fram lokale forslag, men også for å få gjennomført oppgavene. OF skal fortsatt være en ubyråkratisk organisasjon og bindeledd mellom de ulike delene av Oslofjordområdet, herunder også frivilligheten. Inger Johanne Bjørnstad styreleder Årsberetning for 2013 vedtatt av OFs styre 6. februar

3 Organisasjon Økonomi side 4 Regnskap - Inntekter inkl. noter side 5 Regnskap - Kostnader inkl. noter side 6 Balanse inkl. noter side 7 Styre, utvalg og ansatte side 8 Aktivisering og folkehelse Natur- og Friluftsveiledning side 10 Informasjon og kommunikasjon side 14 Glimt fra en 80 år lang historie... side 15 Livskvalitet er mer enn velferd. Det er relasjoner. Det er natur og friluftsliv og det er helse. Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten i aviskronikk. En ferieklubb, som her med barn fra Rygge ved Vansjø, er et lite bidrag som kanskje kan så en spire til interesse for friluftsliv. Bruk av fjorden Skjærgårdstjenesten side 16 Småbåtliv i Oslofjorden side 18 Friområder som nås uten båt side 20 Kystleden side 22 For friluftslivet Sikring av friluftsområder side 26 Høringspart og interesseorgan side 28 Kompetansesenter side 31 Revisorberetning side 35 Friluftsliv er investering også i psykisk helse. Effekten er størst om investeringen gjøres i tilknytning til vann. Her fra Kuøya sør for Rakke, Larvik. Naturopplevelser betyr svært mye for menneskers livskvalitet og trivsel, ikke minst båtfolkets lille paradis Stauper i Sandefjord. 3

4 Organisasjon Økonomi Økonomi Hva OF klarer å levere av tilrettelegging og tjenester, avhenger av økonomisk evne. Fra midten 1990-tallet har inntektene fra prosjekter og brukerne steget til over 50 %, mens kommunenes andel har sunket fra over 40 til litt over 20 %. Dette bildet endres fra 2014 med vedtaket om økning i kommunekontingenten. 4 Bak all bruk av ressurser ligger det nøye prioriteringer. Oppslutningen om OF blant medlemmene er trygg. Forutsetningen om fortsatt drift av OF er til stede, og dette legges til grunn for behandling av årsregnskapet. Årsresultatet for 2013 ga et underskudd på ca. 433 tusen. Dette dekkes av OFs egenkapital «fondet til sikring og opparbeidelse», liksom dette fondet tilføres midler i år med regnskapsmessig overskudd. Vedtak om kontingentøkning på årsmøtet i På årsmøtet i 2013 ble det vedtatt å øke kontingenten for kommunene til kr 4,00 pr innbygger, en regulering som skal gjelde fra Forut for dette vedtaket hadde forslaget om økning vært på høring hos kommunene. Aktivitetsnivå. Begrunnelsen for kontingentøkningen består av flere deler. For det første har aktivitetsnivået i OF økt kraftig. I 2002 var omsetningen på 5,3 millioner kroner, fem år senere, i 2007, var den på 11, 3 millioner og i 2013 var omsettingen over 17 millioner. Antallet friområder er flere, omfattende økning av tilretteleggingen, hele 43 kystledhytter, over 620 km kyststi, finansielt bidrag til nye, solide arbeidsbåter til skjærgårdstjenesten, over deltakere på ca 200 arrangementer, 50 svaibøyer i sjøen, gjennomføring av flere utrednings- og utviklingsprosjekter, medvirkning til to nye nasjonalparker i ytre fjord, er den solide statusen ved utgangen av Kommunenes andel. For det andre har man innsett at kommunenes andel til dekning av kostnadene har blitt redusert over tid. Mens kommunekontingentene 80 år med fokus på økonomi Friluftsrådets inntekter har hatt ulike kilder opp gjennom årene. Ved oppstarten bidro kommunene i et spleiselag som gjorde både driften av OF og kjøp av områder mulig. Men private bidrag betød også mye; «en krone pr funksjonær» gjorde det mulig å fullfinansiere flere friområder. utgjorde mer enn 40 % av inntektene på tallet, har andelen ligget på % de siste årene. Andre inntekter har vokst, særlig har brukerbetalingene og inntekter fra prosjekter hatt et stort oppsving. Kostnadsøkningen i kommunesektoren. For det tredje har kommunenes satser kun vært justert etter utviklingen i folketallet og endringer i konsumprisen. Men kostnadsøkningen i kommunesektoren, som OF er en del av, har vært langt høyere enn konsumprisjusteringen. Denne tar ikke høyde for lønnsøkninger og veksten i pensjonsutgiftene som kommunene har hatt. Behov for egenandeler. For å kunne utnytte offentlige, men også private støtteordninger som Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen, er man avhengig av en basisfinansiering fra egne medlemmer. Jo høyere egenandel, jo større sjanse er det for å få støtte. OF hadde en lav kontingent-sats i forhold til andre friluftsråd, og følgelig klarte man ikke å utnytte alle søknadsmulighetene så godt som man kunne ønske. Dette har friluftslivet ved Oslofjorden tapt på. Oslofjord-regionen får i forhold til innbyggertallet også en langt lavere andel av de statlige friluftsmidlene. Disse midlene fordeles mellom friluftsrådene etter kriterier som ikke reflekterer mengden av oppgaver eller oppnådde resultater. Vedlikeholdsetterslep. Økningen i kommunenes kontingent fra 2014 vil gjøre det mulig å ta igjen noe av etterslepet av vedlikeholdet av friområder, stier, parkeringsplasser, hytter og andre anlegg. Etterslep på vedlikehold på anlegg på friområdene ble i 2013 nøkternt anslått til ca. 3.3 millioner kroner. Dette kom ikke fram i regnskapet.

5 Økonomi - Regnskap Organisasjon Inntekter 2013 INNTEKTER Note Budsjett 2013 Resultat 2013 Resultat 2012 Kontingent Kommuner Kontingent Fylkeskommuner Organisasjonsmedlemmer Støttemedlemskap / vimpelabonnenter Sum Kontingenter Administrasjonstilskudd Staten Godtgjørelse skjærgårdstjenesten SNO Salgsinntekter Leieinntekter kystled o.a Arrangementer Natur og friluftsveiledning Andre inntekter Sum ordinære driftsinntekter Skjærgårdstjenestekurs Tilskudd planlegging / utredning o.a Prosjektinntekter Kystled Kystled, bruk av fonds til vedlikehold Tilskudd opparbeidelse og drift Sum prosjekter og øremerkede tiltak Sum inntekter Interkommunal. Det er en utfordring å arbeide i en interkommunal virksomhet, ikke minst i en så stor interkommunal sammenslutning som OF er. Mange lokalpolitikere og flere kommune-administrasjoner ønsker å bruke mest mulig av midlene i egen kommune. Men friluftslivet kjenner ingen grenser hos brukerne. At folk bruker områder i andre kommuner var grunntanken da OF ble opprettet i Friluftsfolket har ikke blitt mindre mobile siden. Helhet. Mange vet knapt hvilken kommune de er i når de ferdes ute i naturen. Oppslutning om OF, er en oppslutning om et stort samarbeid. Nå bor hele 1,5 millioner mennesker i OFs medlemskommuner, og behovet for å tenke helhet er større enn noen gang. Resultatet. I 2013 foreligger det et underskudd på over 400 tusen kroner. Dette skyldes flere forhold, men mye kan tilbakeføres til økt istandsetting og vedlikehold av områder og hytter. På sett og vis har man forskuttert noe av økningen i kontingentinntektene som blir gjeldende fra Noter til regnskapet - Inntekter 1. Alle kommuner og fylkeskommuner har betalt kontingent iht vedtatte satser. Oslo kommunes fylkeskontingent er av årsmøtet satt til samme sats som Akershus. 2. Adm. tilskudd fra Staten, kr , er bevilget direkte fra Miljødirektoratet, og ikke gjennom Friluftsrådenes Landsforbund (FL), som var ordningen fram til 2011, den gang OF var medlem av FL. 3. Godtgjørelsen fra Statens Naturoppsyn (SNO) gjelder OFs oppgaver som sekretariat for Skjærgårdstjenesten. På denne posten føres også støtte for å være sekretariat for de tre driftsområdene, kr ,-. 4. Salgsinntektene kommer fra momsfritt salg av Oslofjordsguidene 1-3, kr. 27 tusen, undervisningspermer for uteaktiviteter kr. 15 tusen. 5. Leieinntekter for kystleden fordeles på 1328 tusen på indre fjord, 931 tusen på ytre fjord vest og 567 tusen på ytre fjord øst. For de fleste av hyttene i ytre fjord betales en avtalt del av inntektene til lokale drivere. Teltavgiftene (Stuevika) var kr. 35 tusen. 6. Inntekter fra arrangement er innbetalte egenandeler og støtte til turer og fagdag. 7. Tilskudd til Natur og friluftveiledningen er kr tusen, egenandelene utgjorde ca kr. 300 tusen. 8. Største post er kr. 805 tusen gitt som momskompensasjon til frivillige organisasjoner gjennom Lotteritilsynet. 9. Utredningsoppgavene har bestått av bistand til etablering av Oslofjordmuseet i Vollen i Asker, OFs bistand til fylkeskommunene i Interreg-prosjektet Rekreative Ruter for turstier og sykkelleder og andre mindre utrednings- og utviklingsoppgaver. 10. Inntekter gitt til istandsetting og restaureringsarbeid på følgende hytter: Akerøya (nytt kjøkken), Søndre Langåra Tåkeklokke (istandsetting), Bakkeskjær (istandsetting), Løvøya (interiør), Tjønneberget (nytt toalett), Rakke (istandsetting). 11. Midlene er bevilget til prosjekter flere steder i fjorden, de største postene gjelder framføring VA-ledning til Stuevika, Hvaler, brygger og trapper i Sandspollen og Kinnartangen i Hurum og arbeider på Tjøme. 5

6 Organisasjon Kostnader til transport I OF bruker store ressurser på transport. Reisetid fra Larvik til Halden er over tre timer. Dette er uten å svinge nedom mange av medlemskommunene, men stort sett å følge E18 og E6. Oslofjorden er lang; fra Oslo til Torbjørnskjær fyr ytterst i Hvaler-skjærgåden er det over 100 km i luftlinje. Kystlinja, inkludert øyer er 4201 km, eller avstanden Oslo - Rødehavet. Kostnader til transport II Mange av kystledhyttene og områdene OF har ansvar for, ligger på øyer eller er, som Ommen på Nesodden, (bildet) enklest å nå med båt. På bildet er båten i bruk for å frakte nytt kjøkken til kystledhytta. Kostnader 2013 Økonomi - Regnskap KOSTNADER Noter Budsjett 2013 Resultat 2013 Resultat 2012 Lønn Refusjon NAV Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjon Øvrige personalkostnader Møter og representasjon Reise og transport Forsikringer Kontorlokaler Kontorhold Data inkl. bookingsystem Arrangement Kontingenter Tilskudd Skjærgårdstjenesten Aktiviteter Skjærgårdstjenesten Informasjon Tilrettelegging og drift fjorden Kystled Natur og friluftsveiledning Diverse Sum driftskostnader Driftsresultat Renter og andre kapitalinntekter Årsresultat / Avsatt, Kjøp av friområder Noter til regnskapet - kostnader 1. Antall fast ansatte er 15. Lønn og godtgjørelser til daglig leder er kr Pensjonsordning i KLP, fri bil og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Godtgjørelse til tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var kr Refusjoner fra NAV for foreldrepermisjoner er satt opp som en negativ kostnad. 3. OF har pensjonsordning i KLP. Arbeidsgivers pensjonsandel til KLP var 12,3 % av lønn i Brutto pensjonsforpliktelser er kr og pensjonsmidler er kr Ordningen omfattet 15 personer i Årets pensjonspremie, kr er utgiftsført i sin helhet. 4. Møtekostnadene gjelder egne arrangement som rådets og styrets virksomhet. Utgifter til åpne turer og seminarer for andre er ført under posten arrangementer. 5. Av kontorutgiftene utgjør porto og utsendelser kr 258 tusen. Tlf utgiftene var 164 tusen. 6. Anskaffelser og drift av IT. Bookingsystemet er p.t. avskrevet. 7. OFs tilskudd til Skjærgårdstjenesten er avtalt som 10 % av Statens bidrag. 8. Utgiftene går til tidsskriftet Fjord og Friluft, årsberetning, brosjyrer mv. Personalkostnader OF har mange oppgaver, men en ivrig og arbeidsvillig stab. I 2013 var sykefraværet 0,3%, noe som vitner ikke bare om friske medarbeidere, men også om trivsel. Her er staben minus to i Dragsund på Håøya, Frogn. 6

7 Økonomi - Balanse Organisasjon Balanse Note Eiendeler: Eiendommer Kystledbåt Ford Focus Egenkapital KLP Sum anleggsmidler Påløpne inntekter Andre kortsiktige fordringer - 0 Forskuddsbetalte kostnader Bank Kasse Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital: Fond til sikring og opparbeidelsetiltak Kapital Årets overskudd Årets underskudd - 0 Pantelån Sum egenkapital Noter til balansen Eiendommer Rettigheter Sum 1. Regnskapsført verdi pr Regnskapsført verdi pr Arbeidsbåt til kystleden. Lineær avskrivning på 20 % er foretatt. 3. OF har anskaffet ny bil som tidligere var leaset, denne avskrives over 5 år. 4. Påløpne inntekter gjelder bl.a. godtgjøring for sekretariatsfunksjon for driftsområdestyrene i Skjærgårdstjenesten. 5. Av OFs likvider er kr bundne midler til husleiedepositum og skattetrekk. 6. Overskudd fra 2012 er tillagt fondet. Kapitalkonto er blitt justert for feilførte resultater i perioden Disse er flyttet til «Fond for sikring og opparbeidelse» ( ), som også er godskrevet med arv fra Rømcke (kr ), jfr. note 8. Tidligere års avvik mellom regnskap og bookingsystem (kr ) er godskrevet samme fond, da inntektene dette medfører, ikke påvirker årets resultat. 7. Evigvarende pantelån. 8. Av øremerkede midler finnes midler avsatt til friområder og hytter. Arv fra Rømcke er overført til fondet til sikring og opparbeidelse, jfr note Her finnes bl.a. leverandørgjeld kr 431 tusen. Gjeld: Avsetninger: Opparbeidelse, øremerkede midler Sum avsetninger Skyldig feriepenger inkl. påløpt abeidsgiveravgift Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig skattetrekk Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Regnskap for 2013 vedtatt av OFs styre 6. februar 2014 Rune Svensson Direktør 7

8 Organisasjon Styre, utvalg og ansatte Styre Styre, utvalg og ansatte Inger Johanne Bjørnstad Styreleder Rolf Klerud Nestleder Henning Holstad Styremedlem Nils Henning Hontvedt Styremedlem Anne-Hilde Rese Styremedlem Sigrid Thielemann Styremedlem Ivar Otto Myhre Styremedlem Reidar Kjelsrud Styremedlem (1.vara) Inger Blomsnes Styremedlem (2. vara) Eivind Heløe Styremedlem (3. vara) Styret. På årsmøtet i 2012 ble styret for perioden valgt. Styret består av leder Inger Johanne Bjørnstad (Oppegård), nestleder Rolf Klerud (Hvaler), Henning Holstad (Oslo), Nils Henning Hontvedt (Horten), Ivar Otto Myhre (Sandefjord), Anne- Hilde Rese (Hurum) og Sigrid Thielemann (Drammen). Varamedlemmer: Reidar Kjelsrud (Oslo), Inger Blomsnes (Halden) og Eivind Heløe (Oslo). Styrets arbeid. I 2013 ble det avholdt 6 styremøter og 79 saker ble behandlet. To-tre ganger i året arrangeres det styrebefaringer der OFs styre og administrasjon besøker medlemskommuner. Lokale rådsmedlemmer deltar, og vertskommunene presenterer aktuelle problemstillinger. Turene spres geografisk fra år til år. I mai gikk styrebefaringen til Bastøy i Horten. Her holdt Bastøy landsfengsel en orientering om driften av fengselet, bruken av Bastøy fyr og driften av friområdene nord på Bastøya hvor det bl.a. var fokus på skjøtsel og beiting. Styret behandlet spørsmålet om bruken av Bastøya til fengsel etter befaringen. Helt siden 1980-tallet har OFs offisielle syn vært at en hver form for lukket institusjon på Bastøya har vært uønsket. OFs styre konstaterte at friområdet på nordsiden av øya var åpent for allmennheten, og tok for øvrig driften av det humanøkologiske fengselet til etterretning. Dagen i Horten ble avsluttet med åpningen av den nye kystledhytta på Langgrunn. I september ble det gjennomført en befaring i Sarpsborg og Hvaler kommuner. Drift og forvaltning og tilrettelegging av Øketangen friområde ble presentert av representanter fra Sarpsborg kommune. På en befaring i båt så en nærmere på Dusa, Slengeskjæret, Singeløya, Tordenskioldbukta og Halden motorbåt- forening sitt anlegg på Brattholmen. På møtet etter befaringen ble det vedtatt at OF skulle forsøke å fornye avtalen med grunneieren på Singeløya. I oktober fikk OFs styre presentert Oslofjordmuseet i Vollen i Asker. Styremøtet ble holdt på museet og framtidig samarbeid med dette ble trukket opp i egen sak. Rådet. Medlemmene i rådet velges fra fylkeskommunene, kommunene samt ulike brukerforeninger og organisasjoner som er medlem av OF. Rådet velges for en 4 års periode, det sittende ble valgt i Rådets sammensetning. Fylkeskommuner: Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud oppnevner 3 representanter hver. Kommuner: Alle 30 kommuner med grense mot Oslofjorden er medlemmer av OF, i tillegg kommer Lørenskog (uten sjøtilknytning). Kommunene velger 3 representanter hver, med unntak av Oslo som velger 6 og Lørenskog 1. Foreninger og organisasjoner: 1 representant fra hver av de 45 foreningene/ organisasjonene som er medlem av OF. Iht vedtektene har bare representanter for fylkeskommuner og kommuner stemmerett i saker som angår disses kontingentsatser. Kontrollutvalget Leder: Helge Kolstad, Øfk, Medlemmer: Bjørn Bakke, Frognerkilen båtforening, Oslo, Mette Lund Stake, Røyken, Anne Odenmarck, Ås, Karin Frøyd, Vfk. Varamedlemmer: 1. Tom Erik Hauger, Bfk, og 2. Glenn Melby, Råde. Kontrollutvalget har holdt 2 møter og behandlet 9 saker i Revisor. Buskerud Kommunerevisjon IKS. Valgkomiteen Erik Røhne, Vestby, leder, Jørn Magdahl, Nøtterøy, Tone E. Svendsen, Lier. Vararepresentant: Helge Jodalen, Moss motorbåtforening. Valgkomiteen hadde ingen møter i 2013 da det kun var revisor som var på valg. Administrasjon og miljø. OF hadde pr følgende fast ansatte: direktør Rune J. Svensson, nestleder Kjetil Johannessen, Terje Andresen, Torunn Anker, Ståle Bratberg, Bente Godheim Eikaas, Liv-Marit Hansen, Kyrre Hurum, Annika Ljungström, Nicolay Moe, Terje Næss, Geir Schiager, Anne Sjømæling og Tom Sørum. Inger-Marie Juel Gulliksen har permisjon fram til sommeren Sekretariatet har kontor i Sandvika. Det har i 2013 vært følgende endringer i OFs administrasjon: Liv-Marit Hansen gikk ut i foreldrepermisjon i juli 2013 og er tilbake i april Anne Lise Bekken er engasjert som rådgiver og arbeider dessuten som naturveileder. Cathrine Restad Hvalby vikarierer for Inger-Marie Juel Gulliksen. Timebasert arbeidskraft. Natur- og friluftsveiledningen har hatt fire deltidsansatte naturveiledere i høysesongen. OF har også flere personer som har fjorden som arbeidsfelt i sesongen. Dette gjelder tilsynsvakter for kystledhyttene og teltplassene Storesand og Stuevika på Hvaler. HMS og sykefravær. HMS-håndbok for OFs virksomhet har vært i bruk siden På et personalseminar høsten 2012 ble en del tema i håndboken tatt opp. Det ble satt spesielt fokus på abeidsmengden. OFs virksomhet strekker seg over et stort geografisk område og publikum ønsker hjelp og bistand utenom vanlig arbeidstid. Dette har særlige utfordringer. I tillegg kommer at de økonomiske rammene er trange og kravet om effektiv bruk merkbar. Disse 8 Øfk: Østfold fylkeskommune Vfk: Vestfold fylkeskommune Bfk: Buskerud fylkeskommune

9 Styre, utvalg og ansatte Administrasjon Rune Svensson Direktør Kjetil Johannessen Nestleder / seniorrådgiver Terje Andresen Fagkonsulent kystleden Torunn Anker Adm. sekretær Anne Lise Bekken Rådgiver / naturveileder Ståle Bratberg Naturveileder Bente Godheim Eikaas Fagsjef kystleden Liv-Marit Hansen Seniorrådgiver Kyrre Hurum Informasjonsrådgiver Annika Ljungström Fagsjef, Natur- og friluftsveiledning Nicolay Moe Naturveileder Terje Næss Rådgiver småbåtliv Cathrine Restad-Hvalby Anne Sjømæling Rådgiver friluftsliv Fagsjef kystleden og miljøforvaltning Vestfold Geir Schiager Økonomi Tom Sørum Fagsjef Skjærgårdstjenesten utfordringene til tross, trivselen i arbeidet i OF anses som svært god. Sykefraværet i 2013 var meget lavt: 0,3 %. Tom Sørum er OFs verneombud. Det praktiseres likestilling mellom kjønnene i alle forhold. OF forurenser ikke det ytre miljø. Årsmøtet. Årsmøtet 2013 ble holdt 4. april i Moss rådhus. Ordfører Tage Pettersen ønsket de 87 deltakerne velkommen. Ved siden av ordinære årsmøtesakene ble det drøftet strategiplan, arbeidsplan for OF, skjærgårdstjenesten evaluering og planer om utviklingen av et driftsapparat samt forslag til endringer i kommunekontingentene fra Disse sakene hadde vært på høring hos medlemmene og fulgt opp gjennom møterunde hos kommuner og fylkeskommuner. OFs årsmøte vedtok i tillegg følgende resolusjon: I Ytre Oslofjord ligger Ytre Hvaler nasjonalpark og kommende Færder nasjonalpark med sårbare natur- og friluftsområder. Disse er av nasjonal interesse. For å redusere faren for fremtidige grunnstøtinger, kollisjoner og andre ulykker med bl.a. fare for oljeforurensninger, må myndighetene vurdere følgende: - Beholde losbordingsfeltene i Ytre Oslofjord, disse må ikke flyttes lenger inn i fjorden. - Losstasjonene på Hvasser i Tjøme og Hvaler beholdes. - Senke tonnasjegrensen for los i nasjonalparkene slik at tyngre skipstrafikk går utenom. Vedtaket ble sendt Kystverket, massemedia, andre aktuelle instanser og ble omtalt i flere lokalaviser. Kystverket har varslet oppfølging i Rådsbefaring. Hvert år arrangeres en rådsbefaring der rådsmedlemmer og samarbeidspartnere deltar. Rådsbefaringen 22. august foregikk i Nøtterøy og Tjømeskjærgården hvor Færder nasjonalpark ble åpnet en uke seinere. Befaringen samlet 68 deltakere. Båtturen gikk fra Tønsberg og gjennom skjærgården sør til Store Færder. Underveis informerte Ronny Meyer fra Nøtterøy kommune, Pål Otto Hansen fra Fylkesmannen, Egil Soglo fra Statens naturoppsyn og OFs fagpersoner om verneverdier og friluftsliv. Styrebefaring, Kålvika i Sarpsborg Kålvika er en del av Øketangen friområde i Sarpsborg. Utvikling av Kålvika til et friområde tilrettelagt for rullestolbrukere, har skjedd gjennom interreg-prosjektet «Tilgjengelig friluftsliv». Størstedelen av finansieringen av et nytt toalett tilknyttet VA-nettet (på høyre i bildet) har Sarpsborg kommune selv bekostet, men det er også bevilget midler gjennom prosjektet. Det er også gjort annen tilrettelegging på området. Øketangen har mottatt statlige friluftsmildler over en lang rekke år. Hytter i strandsonen er revet, og brukerne har fått tilbud om nye tomter. OFs styre var på befaring i september og lot seg imponere av tilretteleggingen. 9

10 Aktivisering og folkehelse Natur og Friluftsveiledning Natur- og Friluftsveiledning Hele 2013 har vært fylt av stor aktivitet, hatt god geografisk spredning (alle medlemsfylker) og et variert innhold. I alt er det gjennomført 193 arrangementer med over deltakere. Innen natur- og friluftsveiledning inngår all slags aktivitet i friluft som OF arrangerer. Læring i friluft. Læring i friluft er alle tiltak hvor mer og bedre uteaktivitet i skole, SFO og barnehage er målet. I 2013 har 162 barnehagebarn, skolelever, barn i SFO og ansatte i skole, SFO og barnehager vært på kurs og aktivitetsdager. Prosjekter innen Læring i friluft er for eksempel Fremmede arter på godt og vondt, Levende vassdrag, Friskliv 2-12 og Klyv gjerder. Felles for alle opplegg innen Læring i friluft er at det foregår i institusjonenes nærområder, og at det enkle friluftslivet og læreplanene står i sentrum for valg av aktiviteter. Den naturlige skolesekken (Natursekken). Den naturlige skolesekken er undervisning for bærekraftig utvikling og et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet. Skoler, lag og foreninger kan søke om støtte til prosjekter innen den naturlige skolesekken. Aktivitet pr. fylke Fylke Antall Antall deltakere arrangement/ kurs Østfold Akershus Oslo Buskerud Vestfold Sum % av deltakerne på kurs i skoler og barnehager er barn, 25% er pedagoger. OF ønsker flere voksne med på kurs. Å inspirere til å flytte mer undervisning utendørs, er et viktig mål. Klasseveiledning i marinbiologi på Krokstrand i Vestby. Dette er en av de mest populære aktivitetene i sommerhalvåret. OF lanserte i 2013 et nytt og spennende undervisningopplegg: Fremmede arter på godt og vondt (svartelista arter), som tar opp fremmede og problematiske arter i norsk natur og hvilke konsekvenser disse har for det biologiske mangfoldet. Praktisk arbeid skjer i form av registrering og fysisk bekjemping av fremmede arter. OF har utviklet kursopplegget og hatt praktisk gjennomføring med noen skoler. Nye aktiviteter. I 2013 har to prosjekter fått støtte og skal gjennomføres i Det ene prosjektet er Stillehavsøsters, en fremmed art i norsk natur. Her vil det fokuseres på kunnskap, kartlegging og bekjemping. Det andre prosjektet er Levende vassdrag, et undervisnings opplegg for bekker, elver, vann og våtmarksområder. OF er i gang med å utvikle undervisningsopplegg for begge prosjektene. Friskliv Østfold fylkeskommune var initiativtaker til prosjektet Friskliv OF har i 2013 samarbeidet med skoleledelse, helsesøstre og barnefysioterapeuter i Halden og gjennomført syv kurs for lærere, to kurs for ansatte i SFO og fire kurs for elever som har blitt aktivitetsledere i skolens friminutter. Det er også gjennomført ulike tiltak for å gjøre skolehverdagen mer fysisk aktiv og det er arbeidet for å 10

11 Natur og Friluftsveiledning Fysisk aktivitet i friluft for barnehagebarn fra Lørenskog. Livet på sjøen og i fjæra på Malmøya, Larvik kommune. Dette er et opplegg gjennom Den kulturelle Skolesekken som har gått siden Naturveileder Mona Bjelland viser fram en strandkrabbe. inspirere til et sunnere kosthold. Prosjektet er avsluttet og har gitt mange gode erfaringer som skal overføres til andre kommuner. Klyv gjerder. Prosjektet Klyv gjerder mottok folkehelsemidler fra Oslo kommune. Målet med prosjektet var økt fysisk aktivitet i barnehager. Her arbeidet OFs natur- og friluftsveiledning i nettverk med fem barnehager i Bydel Nordstrand for å utvikle deres utepedagogiske virksomhet. Prosjektet har under året gjennomført tre kurs og aktivitetsdager med barnehager i bydelen. Vis Sjøvett Asker og Bærum. OF har en representant som sitter som nestleder i Vis Sjøvetts lokallag. Vis Sjøvett Asker og Bærum har gjennomført følgende arrangementer: to sjøvettdager for 4-trinn, sjøvett- og livredningskonkurranse for 10. trinn og isfiskedager for familier på sjøisen i Bærum. Læreplanen OFs kurs er forankret i læreplanen. Økonomi. For å skaffe midler til natur- og friluftsveiledningen legges det hvert år ned et betydelig arbeid på søknader og rapportering. I 2013 ble 27 søknader levert fylkeskommuner, kommuner, direktorat og andre. 25 søknader ble innvilget. En konsekvens av at OF ikke er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er at OF ikke er berettiget å søke bl.a. aktivitetsmidler hos Kulturdepartementet (spillemidler til aktivitet). OF ønsker å bidra til at kunnskaper om det enkle friluftslivet videreføres til barn og unge, her kanokurs på ferieklubb i Bergerbukta i Svelvik. 11

12 Aktivisering og folkehelse Natur og Friluftsveiledning Isfiske på sjøisen utenfor Sandvika. I 2013 var over 1500 elever i aktivitet på isen. Inspirasjonskurs på Ringkollen for elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinja ved Hønefoss vgs. Barn tilbringer i underkant av 8000 timer i grunnskolen (1-10. trinn). I tillegg kommer SFO med opptil 4600 timer. Barn og unge tilbringer mao en vesentlig del av sin våkentid i skolen. Det kan bli utfordrende å nå anbefalingene om minimum 60 minutter daglig fysisk aktivitet. Her kan en kombinasjon av å gå/sykle til skolen, fysisk aktivitet i friminuttene og kroppsøvingstimene, i tillegg til aktivitet som en integrert del av den ordinære undervisningen, være viktige bidrag. T.v: Kyststivandring Moutmarka, Tjøme. Kystivandringene kombinerer undervisning i natur og kultur med fysisk aktivitet. T.h: Rydding av russesvalerot på Lindøya i Oslo. Ryddingen var en del av prosjektet om uønskede, fremmede arter. OF og uteundervisning Siden 1998 har OF satset på å bidra til mer og bedre uteaktivitet i skole, SFO og barnehager i våre medlemsfylker gjennom kurs for pedagoger og undervisning for elever. Vi vet at undervisningen blir bedre om mer flyttes ut av klasserommet. Ved å ta i bruk forskjellige læringsarenaer, gjøres undervisningen automatisk mer variert. Vi mener at uteskole bidrar til en mer aktiv læreprosess med erfaringer fra autentiske situasjoner. Elevene lærer med alle sanser og får erfaringsbasert kunnskap. Uteskolen har positiv effekt på mengden fysisk aktivitet barna får i skolehverdagen. Å gå, sykle og bevege seg i ulendt terreng er positivt for den grovmotoriske utviklingen og konsentrasjonsevnen. Aktiviteter utenfor klasserommet kan også bedre de sosiale relasjonene mellom barna og mellom barn og voksne. Uteskole er en måte å arbeide med skolens innhold på hvor deler av skolehverdagen flyttes ut i nærmiljøet. Uteskole innebærer dermed regelmessig og målrettet aktivitet utenfor klasserommet (Arne Nikolaisen Jordet, Dr. philos). 12 Aktivitetslederkurs på Gimle skole, Halden. Aktivitetslederne har ansvar for å organisere aktivitet for de andre elevene på skolen i friminuttene. Tiltaket ble satt i gang som et ledd i prosjektet Friskliv Mer Fysisk aktivitet og bedre kosthold er målet. Inspirasjonskurs for ansatte i barnehage i Asker kommune Sjøvettskonkurranse for 10.trinn i Bærum kommune. Elevene konkurrerer i ulike grener knyttet til båt, sikkerhet og livredning.

13 Naturlos og seniortur Arrangement innen ferie og fritid Familiedag på isen med isfiske (to 1500 dager) Biomangfoldagen på Fornebu 200 Sjøleir for barn og unge i samarbeid 200 med Drammens og Oplands Turistforening, dagaktiviteter og leir Storesanddagen på Hvaler, med 150 åpning av strandsøppelhytta Havsula, se oceanhope.no Friluftslivets dag på Kalvøya i Bærum 700 Akerøydagen 250 Åpningen av Færder nasjonalpark, 600 Østre Bolæren Diverse ferie- og fritidsarrangementer 1800 Antall deltakere Naturlos: Flaggermusturer er populært. Her fra Bassengparken i Holmestrand. Turleder Magne Flåten nærmest. Ferieaktivitet, naturlos og seniortur Hvert år arrangerer OF selv, eller er medarrangør på, mange forskjellige ferie- og fritidsarrangementer. Det er for eksempel SFO-grupper som får en aktivitetsdag, åpne familiearrangementer og kommunale ferieklubber. Naturlos Oslofjorden. Guidede turer i naturen for allmennheten kalles naturlosturer. I 2013 ble det arrangert 11 turer i medlemsfylkene. Innleide lokale turguider innledet om temaer som nattergal (Hvasser - Tjøme), flaggermus (Drammen, Fredrikstad og Holmestrand), kystkultur (Ingierstrand - Oppegård, Holmsbu - Hurum, Brottet -Hvaler), by- og lokalhistorie (Akerselva Oslo, Sponvika Halden). Arrangementene Livet i fjæra (Yxney, Sandefjord) og båttur med tema sjøfugl og friluftsliv i Indre Oslofjord ble begge gjennomført i samarbeid med Naturvernforbundet lokalt. Over 750 deltakere deltok på arrangementene. Turene ble annonsert og omtalt i lokalaviser, samt på OFs hjemmesider, på Facebook og gjennom e-post til OFs personlige støttemedlemmer. Seniorer på kyststiene. Prosjektet har mottatt støtte fra Helsedirektoratet de siste tre årene. Sammen med nye samarbeidspartnere er det arrangert 10 turer med 217 deltakere, ofte i samarbeid med frivillighets- og frisklivssentraler i kommunene. Seniorturene rekrutterer alt fra spreke eldre til nyopererte og personer som har nedsatt funksjonsevne. OFs guider er med på å skape trygghet for alle deltakere. Turene representerer også et sosialt tilbud for dem som ikke har egne turvenner. Aktivitetstilbud til deltakere av Bymisjonens arbeidstreningsprogram. Deltakere i arbeidstreningsgruppa til Bymisjonen i Tønsberg ble invitert av OF til en egen aktivitetsdag ved kystledhytta på Langgrunn i Horten. Deltakerne studerte livet i fjæra og fikk prøve seg på utendørs matlaging, noe som ble godt tatt i mot. I juli var OF medarrangør for et familiearrangement på sitt eget friområde Storesand på Hvaler som gjaldt åpningen av Ocean Hope-hytta. Nyansatt direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro deltok. I samarbeid med Drammen og Oplands Turistforening arrangerte OF sjøleier på Killingen for barn og unge i Buskerud og Vestfold. 30 minutter Om lag en av fem voksne når opp til Helsedirektoratets anbefaling om minst 30 minutter fysisk aktivitet per dag i gjennomsnitt. Padlesamling, i samarbeid med Norges Padleforbund, for bevegelseshemmede med på Båthuset (Skogsborg), Røyken. 13

14 Aktivisering og folkehelse Informasjon og kommunikasjon Informasjon og kommunikasjon Informasjon om friluftstilbudene og områdene har alltid stått sentralt hos OF. Etter hvert har kommunikasjonen med brukerne fått større betydning. En fortgang i dette har funnet sted ved økt bruk av sosiale media. Men fortsatt brukes betydelige ressurser på tidsskriftet «Fjord og Friluft». Ny tavle med uteinformasjon på Ommen, Nesodden. Nettsider Gjennom året har det vært besøk på oslofjorden. org, mot besøk i 2012 (+14 %). Som tidligere år er det kystleden som generer mest trafikk. I gjennomsnitt er folk innom 6,72 sider og bruker i snitt 5 min, 16 sek (ned 1,6 % fra foregående år). Bruk av telefon som plattform er økende av besøkene var med mobil, mot i fjor, altså en dobling. De som bruker mobil er innom betydelig færre sider enn pc-brukerne. OFs nettsider er så langt i liten grad tilpasset mobilbruk. Facebook I sommer valgte vi å satse mer på denne kanalen, og sørget for hyppigere oppdateringer (2 til 3 oppdateringer pr uke). Sammen med to betalte kampanjer, var dette trolig med på å øke antallet som følger OF. 1. januar 2013 hadde OFs Facebookside 615 «likere», 31. desember var dette økt til Det vi publiserer på Facebook genererer ofte trafikk inn på våre nettsider. Nyhetsbrev OF har et mål om å øke antall nyhetsbrev. Synlig effekt av disse er økt trafikk på nettsidene og økt booking av hyttene. Vi må anta at de også øker kjennskapen om OF og hva vi står for. I 2009 har vi sendt ut 10 nyhetsbrev. Ny logo 2013: : Den nye logoen går i noen grad tilbake til røttene. Kjenner du til skiltet for friområde? Det er laget med utgangspunkt i OFs logo. Ny logo Ny logo er utarbeidet og ble presentert på vårparten. Frihavne.com Noe tid er brukt på å bygge opp nettstedet frihavne. com. Nettstedet er for båtfolk som ønsker å byttelåne båtplass i Norden. Trykt materiell I 2013 er et nummer av Fjord og Friluft produsert i et opplagt på Årsberetningen ble produsert som et magasin og distribuert til de samme som mottar Fjord og Friluft. Nye strandflagg og info-skilt til Løvøysund er produsert. Presse Media er fortsatt glad i å lage stoff om Oslofjorden og friluftsliv. Den enkeltsaken som fikk bredest pressedekning, var trolig åpningen av kystledhytta på Bakkeskjær i Holmsbu. NRK hadde flere innslag om dette. Det ble sendt ut totalt 11 pressemeldinger i løpet av året jan 2013, 615 likere Totalt antall likerklikk på Facebook 31. des 2013, 2019 likere Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Netttrafikk pr. år og gjennomsnittlig tid på siden Besøk Tidsbruk min, 30 sek. 6 min 5 min 30 sek min 14

15 Glimt fra en 80 år lang historie... OF historie starter i To oppgaver var særlig i fokus: Forurensingen av fjorden og tilgang til badestrender. OF historie er innholdsrik, og i anledning at friluftsrådet er 80 år presenterer vi her noen interessante år og hendelser Øya Mølen i Hurum kjøpes som første friområde i et spleiselag mellom Oslo, Drammen og Horten kommuner. På bildet prøvebader styret nyervervelsen. Første avtale med Forsvaret. Øyene Ramsholmen, Klauver, Trollholmen m fl i Nøtterøy frigis, nå en del av Færder nasjonalpark. Storesand sikret som første av mange områder på Hvaler etter avtale med Kirkedepartementet. OFs drift og tilsynsansvar starter OF ble stiftet i Oslo. Til stede var representanter for hele 96 kommuner og mange brukerforeninger. Sikringen i Ula i Larvik begynner, først badestrendene hvor fire kommuner bidrar. 10 år senere kjøper OF ytterligere 170 dekar. Friluftsloven vedtatt av Stortinget. Ferdselsrett og vern av strandsonen tatt inn i loven etter mange års diskusjon. Mærrapanna i Fredrikstad kjøpes av Staten for en rekordhøy sum, hele 12 av OFs medlemskommuner blir med på å finansiere veien fram Skjærgårdstilsynet på Hvaler får egen båt og en fast ansatt. Dette er forløperen til Skjærgårdstjenesten som ble etablert i Første kyststi er på plass i Brunlanes, i Larvik kommune. Den merkede stien binder friområdene sammen. Fylkesmann Mona Røkke åpnet stien Første kystledhytte etableres på Fyrsteilene på Nesodden. OF inngår avtale med Kystverket om å åpne øya og bygningene Oslofjorden som klasserom starter med kurs og overnatting på kystledhytta Ommen. Prosjektet vokser til dagens natur og friluftsveiledning Diskusjonen om avhending av Statens strandeiendommer topper seg. Forsvarets salg av Østre Bolæren, Nøtterøy, tilbakekalles og blir et vendepunkt. Tidsskriftet Fjord og Friluft blir etablert. Første svaibøye er i vannet. OF har laget guider for Oslofjorden flere ganger. Siste gang var i

16 Bruk av fjorden Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten er nødvendig for tilrettelegging, drift, vedlikehold og skjøtsel. Tjenesten er et spleiselag mellom aktørene, også OF. I 2013 ble tjenesten evaluert av Staten. Nye oppgaver og ny organisering har vært drøftet lenge. Johan Ørn Schewing og Morten Grande fra enheten Breiangen, med hjemmehavn i Holmestrand, tømmer søppelstativer på Mølen i Hurum. Sekretariatet og driftsenhetene. OF er sekretariat for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Sekretariatet er bindeledd mellom Statens naturoppsyn (SNO) og de enkelte driftsområdene og driftsenhetene. OF bidrar med utarbeidelse av driftsplaner, budsjett og regnskap, samt er koordinator ved møter og kursing. Sekretariatsfunksjonen utgjør en 60 % stilling og OF får dekket 600 timer i året av SNO. I Oslofjorden er det 3 driftsområder: Driftsområde 1 Ytre Oslofjord Øst, driftsområde 2 Indre Oslofjord og driftsområde 3 Ytre Oslofjord Vest. Hvert driftsområde har 3 driftsenheter. Arbeidsgiveransvar for mannskap og hjemmehavn for arbeidsbåtene er hos kommunene Hvaler, Fredrikstad, Moss, Oslo, Bærum, Holmestrand, Sandefjord og Larvik. Stiftelsen Havnøy har ansvar for driftsenhet Færder som dekker kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke. Driftsenhetene arbeider på tvers av kommunegrensene. Styremedlemmene representerer OF i Skjærgårdstjenestens driftsstyrer: Ytre Oslofjord øst: Rolf Klerud, i Indre Oslofjord: Inger Johanne Bjørnstad, Ytre Oslofjord vest: Nils Henning Hontvedt. Finansiering. Helt siden oppstarten i 1992 har OF deltatt i finansieringen. Utenom personalkostnader er skjærgårdstjenesten OFs største utgiftspost i regnskapet. Som sekretariat for Skjærgårdstjenesten har OF ansvar for å samle inn driftstilskuddene samt innbetaling til de lokale båtfondene fra avtalepartene. I 2013 bidro Staten med til sammen kr til de tre driftsområdene i Oslofjorden. De regionale og lokale partene bidro til sammen med tilsvarende beløp. OF bidro med 10 % av Statens bidrag; kr til drift og i tillegg kr til båtfondet. Midlene fordeles mellom de 9 driftsenhetene. Arbeidsbåtene. Driftsenhetene Hvaler, Færder og SaLa (Sandefjord Larvik) fikk alle nye båter i ble det første hele driftsåret for de tre nye båtene, og erfaringene er gode, selv med noen innkjørigsproblemer. Båtsituasjonen i Moss er prekær. For Moss er det vanskelig å se en annen løsning enn å kjøpe ny båt. Store strekninger og behov for kran og frakt av brygger og badeflåter, gjør det vanskelig å drifte uten egen båt. Driftsenheten i Bærum har bestilt tilsvarende båt som den SaLa har. Båten blir levert i Ny båtinvesteringsplan vil bli vedtatt i Foruten driftsenheten i Moss har driftsenhetene i Breiangen og Oslo etter hvert behov for nye båter. Effektivisering av renovasjonen. Flytebrygger med dypoppsamler for avfall i Sandspollen og Tordenskjoldbukta, som OF arbeidet i mange år for å få satt ut, har ført til en betydelig effektivisering av renovasjonen. Erfaringene er så gode at det er et sterkt ønske om å få satt ut flere dypoppsamlere på de mest brukte utfartstedene. Statens evaluering av Skjærgårdstjenesten Det ble holdt en evalueringskonferanse i Sandefjord i mai med god deltakelse fra driftsenhetene og driftsstyrene. Evalueringen fikk en blandet mottakelse. Flere var kritiske til rammer og mandat. Mange pekte på at den i for stor grad bar preg av egenevaluering. Likevel gir evalueringen nyttig kunnskap for den videre utvikling av Skjærgårdstjenesten. OF ønsker endringer i organisering av Skjærgårdstjenesten, med mål om å få en mest mulig effektiv og helhetlig drift og forvaltning av skjærgården i Oslofjorden. Det har fra OFs side vært pekt på at Skjærgårdstjenestens utfordringer er andre i dag enn ved starten for 20 år siden. Søppelinnhenting på holmer langt ute som har besøk av få båter, er f.eks. ikke en oppgave som prioriteres i dag. For OF er det også unaturlig å skille mellom båtbasert og landbasert drift, et skille som i praksis betyr at Skjærgårdstjenesten ikke kan bidra til stimerking, vedlikehold på parkeringsplasser og heller ikke skjøtsel på en del av OFs områder. Kystleden er også utenfor skjærgårdstjenestens ansvar. Et annet tema gjaldt oppmykning av grensene. Da OFs årsmøte i 2013 ønsket at ulike modeller for organisering skulle gjennomgås, var det for å belyse disse utfordringene. Med bakgrunn i Statens evaluering og responsen fra driftsenhetene, har man erfart at en omorganisering vil ta lenger tid enn forutsatt. Oppfølging av evalueringen av Skjærgårdstjenesten. Evalueringsrapporten anbefalte at det raskt bør iverksettes tiltak for å sikre at alle har nødvendig kompetanse og tilgang på rutiner for drift, vedlikehold og HMS-utstyr. Dette ble fulgt opp med kurs i båtvedlikehold for alle driftsenhetene. Kurset ble holdt 16

17 Skjærgårdstjenesten Flytebrygger med dypoppsamler for avfall i Sandspollen og Tordenskjoldbukta har ført til en betydelig effektivisering og forbedring av arbeidsmiljøet. Det vil bli arbeidet videre med å få til flere dypoppsamlere eller andre løsninger som containere på hjul. Valg av løsning avhenger bl.a. av båtmateriell. Færderenhetens nye båt fikk prøve ut brann-slukningsutstyret mens den var på tur i Østfold. Her deltar båten i slukking av brannen på Akerøya i mai sammen med Hvalerenhetens nye båt Heia. i Stavern november med i underkant av 60 deltakere, også fra driftsenheter utenfor Oslofjorden. Opplæringsplan. OF har dessuten fått i oppdrag å revidere opplæringsplanen for Skjærgårdstjenesten fra Den nye planen har vært på høring til alle driftsenheter. Som hovedregel er det arbeidsgivers dvs driftskommunens ansvar å gi de ansatte formell kompetanse. Kursene i opplæringsplanen skal ta seg av opplæring på øvrige temaer som er relevant i arbeidshverdagen. En av hovedkonklusjonene i evalueringen er at utfordringene innen Skjærgårdstjenesten krever en sterk og robust organisering. Dette taler for relativt store enheter. Evalueringen konkluderte også med at nye båtinnkjøp bør styres med sikte på en effektiv utnyttelse av båtparken. Som en konkret oppfølging av konklusjonene har SNO og sekretariatet avholdt et møte med driftsenhetene i Moss, Holmestrand og Oslo (Ytre Vestfjorden Mer enn renovasjon Renovasjon er en av mange viktige oppgaver. Det er et stort vedlikeholdsetterslep og gjengroingen er et økende problem. Grundigere strandrydding er også en av mange oppgaver som vil skape trivsel for alle som besøker strendene. med Håøya) samt styrelederne i driftsområdene. Temaet var organisering, båtbehovet, inndeling og samarbeid mellom driftsenhetene. Samarbeid. Generelt er det en positiv holdningen til bredere samarbeid mellom driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten. Driftsområdestyret i Ytre Oslofjord Øst og driftsenheten i Moss er opptatt av at det må være enheter på begge sider av fjorden. Avstandene er såpass store at det ikke er ønskelig med kun en driftsenhet for både strekningen Vestby Råde og Hurum Horten. Styret i driftsområde Ytre øst peker også på behovet for et større samarbeid rundt fjorden og at det bestilles flere båter samtidig. En pool med båter som dekker ulike behov kan være en måte å få dekket båtbehovet på, noe som kan gjøre anskaffelsen mindre kostbar. Det er dessuten - i følge områdestyret- behov for å se friluftslivet og driften av friluftsområdene i større grad under ett. Byråkrati setter stopper for skoleklasser Skjærgårdstjenesten har lange tradisjoner for å bistå skoleklasser i forbindelse med aktiviteter som strandrydding, sjøvett-dager eller andre ekskursjoner i nærmiljøet. Etter en forandring av forskriftene i Skipssikkerhetsloven, blir denne formen for transport betegnet som «næringsvirksomhet». Skolene har aldri betalt for denne tjenesten, men i vedtaket heter det at:«vederlagskravet må tolkes vidt, slik at det også omfatter situasjoner der driften av skipet finansieres ved offentlige tilskudd, medlemskap i foreninger osv. ( ) Selv om den aktuelle bruker ikke betaler direkte for tjenesten dere tilbyr, er det klart at kostnadene som driften medfører må dekkes, da sannsynligvis via driftsmidler som overføres til kommunebudsjettet. Driften vil dermed sies å være finansiert av offentlige tilskudd, og således gå inn under definisjonen av begrepet «næringsvirksomhet (...)». I praksis betyr det at skoleklasser mister mulighet til å komme seg ut i skjærgården med disse båtene. Elevbefordringen som Skjærgårdstjenesten har foretatt, har aldri hatt uhell av noe slag. Trælleborg skole fra Tønsberg på Haneflu i Nøtterøyskjærgården. 17

18 Bruk av fjorden Småbåtliv i Oslofjorden Småbåtliv i Oslofjorden Helt siden 1933 har OF hatt fokus på tilrettelegging for småbåtliv. Mange av de første friområdene som ble sikret, var naturhavner beregnet for småbåtutfart. Siden har tilrettelegging og drift tatt en stor del av oppmerksomheten; siden 1992 som en del av skjærgårdstjenesten. Bryggene i Sandspollen settes i stand. 18 Svaibøyene I 2013 nådde OF en milepæl da svaibøye nr 50 ble satt ut. Fra starten i 2007 er det i gjennomsnitt satt ut 7 nye bøyer pr. år. I tillegg kommer utskiftingen av gamle og slitte bøyer. OF har hatt en stabil økning av vimpelabonnenter i denne perioden. Ved utgangen av 2013 var det 1876 betalende vimpelabonnenter, dvs 320 nye abonnenter siste år. Pris for vimpelabonnementet var kr 450. Vedlikehold. Det jobbes systematisk for at bøyene skal være sikre å fortøye i. Det er implementert et nytt system for vedlikehold og kontroll av bøyene. Alle bøyene er kontrollert av dykkere som har sjekket fester og moringer. Seks steder ble tauverk eller moringsfester byttet ut. Deler Antall vimpelabonnenter og utlagte bøyer over tid Antall vimpelabonnenter Tabell: Utvikling av betalende vimpelabonnenter og utsetting av bøyer Antall bøyer Fra småbåtundersøkelsen. 25% av norske husholdninger har båt(er). I Region Øst (Østlandet) har 21% av husholdningene båt(er), som tilsvarer 37% av den norske båtparken. av moringssystemet er skiftet ut med syrefast kjetting i stedet for tau. Nye bøyer. Tre bøyer ble utplassert i 2013; Sør i Ommane (Viksfjorden i Larvik), en ved Søndre Årøy (Nøtterøy) og en ny supplerende bøye i Kjøvangen i Vestby. Samarbeid. OF har en samarbeidsavtale med KNBF som gir medlemmene i båtforbundet rabatt på kjøp av vimpel. Atlantica Båtforsikring støtter utlegging av bøyer økonomisk. Diskusjon om svaibøyer og «langtidsparkering» av båtvrak. Tidligere års diskusjoner om bruken av bøyene har ikke vært tema i I stedet har det oppstått problemer med at utrangerte båter blir fortøyd i bøyene og overlatt til sin egen skjebne. Dette var bl.a. tilfelle i Sandefjord. Ved Langøyene i Oslo har det ofte blitt fortøyd båter som har blitt liggende ut over de 24 timene som ordningen forutsetter. OF har ingen formell myndighet til å fjerne båter. OF fikk imidlertid for noen år siden Tollvesenet til å fjerne en båt som hadde ligget lenge i bøya i Evjesund i Rygge. Her gjaldt det ulovlig import. Spesialutgave av Båtlivsundersøkelsen KNBF utgav en undersøkelse om båtliv i Norge i Formålet med undersøkelsen har vært å fremskaffe fakta om fritidsbåtbruken. Det oppsto også et behov for å splitte datamaterialet ned på regioner, slik at en kunne si noe om båtbruken i Oslofjorden. OF skaffet midler hos fylkeskommunene og dette bidro til finansieringen av den regionale studien, som gjelder båtbruken i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. KNBF og OF har presentert resultatene fra undersøkelsen på møter i Småbåtutvalget i Oslo og for Østfold- og Vestfold fylkeskommuner. Disse var med og finansierte undersøkelsen. KNBF: Kongelig Norsk Båt-forbund

19 Småbåtliv i Oslofjorden 50 bøyer i sjøen! Denne ligger Sør i Ommane i Larvik. På Sollerudstranda i Oslo er det satt ut kajakkstativ til brukerne. Frihavnsordningen Frihavnsordningen gjelder et samarbeid mellom havner i Skandinavia, hvor fritidsbåter kan besøke havner og overnatte gratis i 3 døgn. OF har ansvar for den norske delen av Frihavnsordningen og har i denne forbindelse etablert en nettside for ordningen, Det er i underkant av 200 småbåthavner som er med i ordningen. Alle havner ligger registrert på nettsiden. Det nye er at man bruker Google kart for å lete opp den enkelte havn. Pris for deltakelse: Havner: kr. 300,- pr. år. Fritidsbåter: kr. 100,- pr. år. Dette skal dekke kostnadene for å administrere tjenesten. Norske havner. Etter at OF startet opp i 2013, har 6 nye norske havner meldt seg inn i ordningen; Kongelig Norsk Seilforening, Frognerkilen båtforening, Skøyen båtforening, Horten seilforening, Røyken båtforening, Brevik seilforening. Oslofjorden er den regionen som høyest tetthet av småbåter. Kajakkstativutleie «RETT UT» I 2013 ble 4 stativer satt opp ved Sollerud skole ved utløpet av Lysakerelva i Oslo. Kajakkplassene skal disponeres av brukerne til egne farkoster. I 2014 vil vilkårene for bruk klargjøres. Flere byer vil etterhvert få glede av slike stativer. Drift friområder for båtliv Rehabilitering av bryggene i Sandspollen, Hurum. Fire brygger er rehabilitert og gjort mer sikre og brukervennlige. Etter avklaring med Hurum kommune er brygga forbedret gjennom å legge plankebord i åpningen mellom brygge og svaberget. Bryggene er nå bedre tilpasset terrenget, samtidig som sikkerheten har blitt god. OF har fått statlige friluftslivsmidler fra Buskerud fylkeskommune i tillegg til egne midler som er brukt til prosjektet. Mølen, Hurum. Eksisterende natursti ble bedre merket på den delen av øya som har sårbar natur, bl.a. forbi to sjøfuglkolonier. En del av stinettet ble ryddet for vegetasjon og nedfall. Skjærgårdstjenesten har kledd om den gamle brygga nordvest på øya og denne fremstår som ny. Statens naturoppsyn har iverksatt tiltak for å fjerne grantrærne, i tråd med forvaltningsplanen. Vinterstormene har gjort store ødeleggelser ved årsskiftet Her fra Tåjebukta på Håøya. 19

20 Bruk av fjorden Friområder som nås uten båt Friområder som nås uten båt OF drifter friområder som organisasjonen selv har kjøpt eller inngått servituttavtale om bruk til friluftsliv. OF har også ansvar for flere av Statens friområder. I samarbeid med medlemskommunene og Skjærgårdstjenesten utføres et betydelig forvaltnings- og skjøtselsarbeid. I 2013 har oppgaver på områdene under blitt prioritert: Diverse p-plasser ved friområder i Hvaler. I samarbeid med Hvaler kommune har vedlikeholds og utbedringstiltak ved p-plassene fortsatt. På Åsebu er det bl a avmerket nye hc-plasser, og stien ned til sjøen har fått rullestolstandard. OF har overført myndigheten til å håndheve parkeringsbestemmelsene til kommunen. Stuevika, Hvaler. Tom Ole Fjeld har fortsatt som tilsynsvakt på Stuevika. Oppgradering og vedlikehold av området er videreført. Første trinn i arbeidet med å få koblet Stuevika på vann og avløpsnettet er gjennomført. OF har blitt medlem av det lokale vann og avløpsselskapet, og rør er gravd ned frem til Stuevika. I 2013 hadde Stuevika en merkbar vekst i tallet på teltere sammenliknet med 2012, noe som kan forklares med en bedre sommer. Storesand, Hvaler. OF står for forvaltning og tilrettelegging av området. Om driften av Storesand i sesongen har OF inngått avtale med en dugnadsgruppe som har ansvar for kiosken, teltplassen, enkelt bygningsvedlikehold og uteområdet. Sanitæranlegget har lenge trengt en omfattende oppgradering. OF har fått bevilget kr til første del av vann- og avløpsledning til toalettet. Diskusjon om ledningstrase gjennom verneområdet har forsinket gjennomføringen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe av berørte parter som skal forsøke å finne en løsning. Områder uten båt OF har sikret mange områder i ytre Oslofjord. Selv i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder som har marint liv og skjærgårdsnatur som verneformål, finnes det friområder som kan nås uten båt. På Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og Kirkøy på Hvaler finnes det en rekke parkeringsplasser som tjener som innfartsporter til nasjonalparkene. Her starter kyststiene. Tilsvarende innfartsporter fra landsiden finnes i Færder nasjonalpark sør på Tjøme ved Helgerød og Verdens Ende. Ommen og Oleanas utsikt, Nesodden. Det er laget informasjonstavler til parkeringsplassen ved Oleanas utsikt og ved Dampskipskaia ved Ommen. Tavlene er utformet med fokus på lesbarhet for svaksynte. Benker rundt bålplassene på friområdet er fornyet. Kinnartangen, Hurum. Framkommeligheten og sikkerheten på kyststien mellom Færgestad og Kinnartangen er utbedret i To klopper er bygget helt om, og glatt og utrygg trapp som fører stien over åsen mellom Færgestad og Kinnartangen, er erstattet av ny trapp med tryggere plassering og bedre utforming. Kyststien er også ryddet for vegetasjon. Ny klopp ved Kinnartangen, Hurum. 20

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Breiangen Færder Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, og etter påtrykk

Detaljer

Oslofjorden Friluftsråd

Oslofjorden Friluftsråd Oslofjorden Friluftsråd Stiftet 1933 Første i Norden 31 medlemskommuner, 5 fylkeskommuner, 50 foreninger Landets største med 1,5 mill. bosatte i medlemskommunene OFs visjon OF arbeider for et bærekraftig

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer www.oslofjorden.org Rådsmedlem i OF Oslofjordens Friluftsråd ble etablert i 1933, for over 80 år siden. Det var et privat initiativ og startet med

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Oslofjorden 2015. Årsberetning og regnskap 2015

Oslofjorden 2015. Årsberetning og regnskap 2015 Oslofjorden 2015 Årsberetning og regnskap 2015 1 Friluftsliv for alle Oslofjorden er et felles friluftsområde for alle som bor i denne delen av landet et nærfriområde for over 1, 5 million mennesker. Det

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Publisert mars 2015 Innhold Bakgrunn for skiltmalen Kort om kyststien

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2006 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde

Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.MÅLSETTINGER A. HOVEDMÅL - FELLES FOR OSLOFJORDENS SKJÆRGÅRDSTJENESTE...

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Ekstrastiftelsen, rapport

Ekstrastiftelsen, rapport Ekstrastiftelsen, rapport Forord Stavanger Turistforening har bygget Friluftslåven på Gramstad med et stort fokus på universell utforming. Takket være økonomiske bidrag fra Sandnes Kommune, Spillemidler

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling stemme berettige tilstede

Ekstraordinær generalforsamling stemme berettige tilstede Ekstraordinær generalforsamling 23.05.2017 15 stemme berettige tilstede Båtfolkets bank Innmeldte saker 3: Kollektivt medlemskap i KNBF. Styrets forslag til vedtak: FMF melder seg inn i KNBF (se gjennomgang

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Postadresse Org.nr: 975 615 308 Telefon: (+47) 90 06 03 89 E-post: leder@nofoa.no www.nofoa.no 0637 - (1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015.

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015. Harstad Båtforening VEDTEKTER Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført 1971 2013, siste endring utført ved årsmøtet 2015. Foreningen ble stiftet 1. januar 1964 1 I. Navn og Formål

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Sandefjord 12. juni 2013 1 Arbeidet med utkast til handlingsplan Regjeringen besluttet i 2010 å utarbeide en nasjonal handlingsplan

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer